Sony | CMT-SBT100 | Sony CMT-SBT100 Kompaktni Hi-Fi sistem sa tehnologijama Bluetooth® i NFC Uputstva za rukovanje

4-464-274-11 (1) (SR)
SR Uputstvo za upotrebu
©2013 Sony Corporation
CMT-SBT100/SBT100B
Za korisnike u Evropi i Australiji
Da biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što su upaljene sveće).
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Budući da se mrežno napajanje uređaja
prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite
uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti
u radu uređaja, odmah izvucite glavni utikač
iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu i vatri.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok je
priključen na utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom, čak i kada je sam uređaj isključen.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može
da dovede do gubitka sluha.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći
od 3 metra.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji
mogu oštetiti vid.
Ovaj uređaj je
klasifikovan kao laserski
proizvod klase 1.
Ova oznaka se nalazi
na zadnjoj spoljnoj
strani uređaja.
Za korisnike u Australiji
Ovu opremu bi trebalo da postavite i koristite tako
da razmak između tela osobe i uređaja koji emituje
zračenje bude najmanje 20 cm (izuzimajući
ekstremitete: ruke, šake, stopala, članke).
DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD
materijal snimljen na jednoj strani a digitalni
audio materijal na drugoj. Budući da strana sa
audio materijalom nije u skladu sa standardom
Compact Disc (CD), ne možemo da garantujemo
reprodukciju ovog diska.
Postavljanje podloški za zvučnike
Raspored kontrola
Postavite isporučene podloške za zvučnike na svaki
ugao donjeg dela oba zvučnika da biste sprečili
njihovo proklizavanje.
Jedinica (prednja strana)
Radnje
Muzički diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava
Kućni audio sistem
UPOZORENJE
Napomena za DualDisc
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju
označava da se proizvod ne sme tretirati kao
kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite
na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju diskova
koji su u skladu sa standardom Compact Disc (CD).
Neke muzičke kompanije od nedavno reklamiraju
različite muzičke diskove zaštićene tehnologijama
za zaštitu autorskih prava. Imajte u vidu to da neki
od tih diskova nisu u skladu sa standardom za CD
i nije ih moguće reprodukovati na ovom uređaju.
Reprodukcija CD-DA/MP3 diska
Obaveštenje o licenci i zaštićenim
znakovima
3 Umetnite disk tako da obeležena strana bude
Windows Media je registrovani zaštićeni znak
ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili ostalim zemljama.
MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka
i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije
Bluetooth SIG, Inc. a Sony Corporation koristi ove
znakove pod licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi
i zaštićena imena pripadaju svojim vlasnicima.
Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak organizacije NFC Forum, Inc. u SAD
i drugim zemljama.
Android je zaštićeni znak kompanije Google Inc.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu kompanije
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan ovog proizvoda
je zabranjena bez odgovarajuće licence
kompanije Microsoft Corporation ili njene
ovlašćene podružnice.
Nazivi sistema i proizvoda navedeni u ovom
priručniku su obično zaštićeni znakovi
ili registrovani zaštićeni znakovi proizvođača.
Oznake ™ i se ne koriste u ovom priručniku.
1 Pritisnite CD FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili pritiskajte FUNCTION  na uređaju
dok se na displeju  ne prikaže „CD“.
2 Pritisnite taster  (otvaranje/zatvaranje) 
da biste otvorili ležište za disk .
Pravljenje sopstvenog programa
(programirana reprodukcija)
okrenuta nagore.
Obeležena strana
(štampana strana)
Savet
Kada koristite slušalice, povežite ih na  priključak (za slušalice) .
upravljaču ili pritiskajte FUNCTION  na uređaju
dok se na displeju  ne prikaže „CD“.
2 Pritiskajte PLAY MODE  dok se ne prikaže
„PGM“ kada je reprodukcija na plejeru
zaustavljena.
Korišćenje daljinskog upravljača
Skinite poklopac odeljka za bateriju i umetnite
dve isporučene baterije R6 (veličina AA), najpre
stranu sa oznakom , tako da oznake polariteta
odgovaraju slici ispod.
3 Izaberite fasciklu (samo za MP3 disk).
 (otvaranje/zatvaranje) 
4 Pritisnite taster  (otvaranje/zatvaranje) 
da biste zatvorili ležište za disk .
5 Pritisnite taster   (reprodukcija/
Broj izabrane
numere ili
datoteke
Ukupno vreme
reprodukcije izabrane
numere ili datoteke
Napomene
5 Pritisnite
Ostale radnje
6 Ponovite korake od 3 do 5 da biste programirali
.
Kada ukupno vreme reprodukcije CD-DA diska
premašuje 100 minuta ili kada programirate
MP3 datoteke, prikazuje se „--.--“.
dodatne numere ili datoteke (najviše 25).
Zadnja strana
zvučnika
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
crveni 
Radnja
Uradite sledeće:
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Da biste
nastavili reprodukciju, ponovo
pritisnite ovaj taster.
Zaustavljanje
reprodukcije
Biranje numere
ili datoteke
Pronalaženje
određenog
mesta u numeri
ili datoteci
Pritisnite  .
Biranje funkcije
za ponavljanje
reprodukcije
Biranje fascikle
na MP3 disku
Vađenje diska
Pritisnite / .
Držite / 
(ili /  na uređaju)
tokom reprodukcije i otpustite
taster na željenom mestu.
Pritiskajte REPEAT  dok se
ne prikaže „ “ (sve numere
ili datoteke) ili „ 1“ (jedna
numera ili datoteka).
Pritiskajte
+/ .
Pritisnite   na uređaju.
Menjanje režima reprodukcije
 Ulaz za napajanje (AC IN)
Kada povežete svu opremu, priključite kabl
za napajanje  u zidnu utičnicu.
Podešavanje sata
1 Pritisnite   da biste uključili sistem.
2 Pritisnite TIMER MENU  da biste izabrali
Dobro povežite kabl desnog zvučnika  na R,
a kabl levog zvučnika  na L.
Pritiskajte PLAY MODE  kada je reprodukcija
na plejeru zaustavljena. Možete da izaberete režim
normalne reprodukcije (ne prikazuje se ništa ili se
prikazuje „FLDR“*), režim nasumične reprodukcije
(prikazuje se „SHUF“ ili „FLDR SHUF“*) ili režim
programirane reprodukcije (prikazuje se „PGM“).
Režim reprodukcije
režim za podešavanje sata.
 Priključci za zvučnike (levi/desni)
Ako treperi „PLAY SET“, pritiskajte / 
(unos) .
i izaberite „CLOCK“, a zatim pritisnite
Pritiskajte /  da biste podesili sate,
(unos) .
a zatim pritisnite
Za povezivanje sa matičnim računarom i/ili
perifernom opremom morate da koristite propisno
zaštićene i uzemljene kablove i konektore.
Povežite opcionalnu spoljašnju opremu audio
kablom (ne isporučuje se).
Napomena
Podešavanja sata će biti poništena kada iskopčate kabl
za napajanje ili ako nestane struje.
Kada se prikaže „PUSH STOP“
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo
na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije.
 FM žičana antena (isporučuje se)
(samo CMT-SBT100)
 AM kružna antena (isporučuje se)
(samo CMT-SBT100)
 DAB/FM žičana antena (isporučuje se)
(samo CMT-SBT100B)
 Antene
Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar
prijem, a zatim pričvrstite antenu na stabilnu
površinu (prozor, zid itd.).
Postavite antenu dalje od uređaja, kabla
za napajanje i drugih AV komponenti da biste
izbegli pojavu šuma.
Pričvrstite kraj FM žičane antene lepljivom trakom.
Priprema AM kružne antene
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu
sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EC.
Namotajte kabl oko Uspravite antenu
antene i podignite i umetnite je u otvor
njeno postolje.
tako da klikne
na mesto.
3
Prikazivanje sata kada je sistem isključen
Pritiskajte DISPLAY  da biste prikazali sat.
Sat će se prikazivati oko 8 sekundi.
Ako je sistem u režimu mirovanja za BLUETOOTH,
sat se neće prikazati kada pritisnete DISPLAY .
Prijem DAB/DAB+ radio-stanice
(samo CMT-SBT100B)
Kada nakon kupovine prvi put uključite sistem,
automatski će se pokrenuti automatsko skeniranje
DAB stanica i prikazati lista dostupnih usluga.
Tokom automatskog skeniranja DAB stanica
prikazuje se „“. Ne pritiskajte nijedan
taster na uređaju ili daljinskom upravljaču tokom
automatskog skeniranja DAB stanica. Skeniranje
će biti prekinuto i lista usluga možda neće biti
pravilo napravljena. Da biste ručno pokrenuli
automatsko skeniranje DAB stanica, obavite
postupak opisan u odeljku „Ručno pokretanje
automatskog skeniranja DAB stanica“ (samo
CMT-SBT100B). Ako se preselite u drugo područje,
ručno obavite automatsko skeniranje DAB stanica
i ponovo registrujte sadržaj programa.
Menjanje intervala za podešavanje
AM stanice (osim modela za Evropu
i Rusiju)
Podrazumevana vrednost intervala za podešavanje
AM stanice je 9 kHz (ili 10 kHz u nekim područjima).
Koristite tastere na uređaju da biste obavili ovu
radnju.
1 Pritiskajte FUNCTION  na uređaju i izaberite
AM stanicu.
2 Pritisnite /  da biste isključili sistem.
3 Pritisnite i držite FUNCTION  i pritisnite
/  na uređaju.
Na displeju  će se prikazati „STEP 9K“
ili „STEP 10K“. Kada promenite interval,
sve memorisane AM stanice će biti izbrisane.
Ručno pokretanje DAB
automatskog skeniranja
(samo CMT-SBT100B)
Pre nego što budete mogli da podesite DAB/DAB+
stanicu, morate da obavite početno skeniranje
DAB stanica.
Kada se preselite u drugo područje, takođe ručno
obavite početno skeniranje DAB stanica da biste
ažurirali informacije o DAB/DAB+ usluzi.
1 Pritisnite TUNER FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili pritiskajte FUNCTION
Nećete moći da promenite režim reprodukcije
tokom reprodukcije. Zaustavite reprodukciju,
a zatim promenite režim reprodukcije.
Napomena o režimu reprodukcije
Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem
uključen, režim reprodukcije se vraća u režim
normalne reprodukcije.
Napomene o funkciji za ponavljanje
reprodukcije
„ “ označava da će reprodukcija svih numera ili datoteka
biti ponavljana dok ne zaustavite reprodukciju.
„ 1“ označava da će reprodukcija jedne numere ili datoteke
biti ponavljana dok ne zaustavite reprodukciju.
Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem uključen,
režim za ponavljanje reprodukcije će biti poništen.
Napomene o režimu za nasumičnu
reprodukciju
Kada je režim nasumične reprodukcije podešen na „SHUF“,
sistem će nasumično reprodukovati sve numere ili datoteke
na disku. Kada je režim nasumične reprodukcije podešen
na „FLDR SHUF“, sistem će nasumično reprodukovati sve
numere ili datoteke u izabranoj fascikli.
Kada isključite sistem, izabrani režim nasumične reprodukcije
(„SHUF“ ili „FLDR SHUF“) se poništava i režim reprodukcije se
vraća u režim normalne reprodukcije ili režim FLDR.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
Na disku na kojem se nalaze MP3 datoteke nemojte da
čuvate nepotrebne fascikle ili datoteke.
Sistem ne prepoznaje fascikle u kojima nema MP3 datoteka.
Ostale radnje
Radnja
Uradite sledeće:
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Da biste
nastavili reprodukciju,
ponovo pritisnite ovaj taster.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  . Da biste
nastavili reprodukciju,
pritisnite  *1. Da biste
otkazali nastavljanje
reprodukcije, pritisnite
  ponovo*2.
Biranje fascikle
Pritiskajte
+/  .
Biranje datoteke Pritisnite / .
Pronalaženje
Držite / 
određenog
(/  na uređaju)
mesta u datoteci tokom reprodukcije i otpustite
taster na željenom mestu.
Biranje funkcije Pritiskajte REPEAT  dok se
za ponavljanje
ne prikaže „ “ (sve audio
reprodukcije
datoteke) ili „ 1“ (jedna audio
datoteka).
*1
*2
Pritiskajte PLAY MODE  kada je reprodukcija
na plejeru zaustavljena. Možete da izaberete režim
normalne reprodukcije (ne prikazuje se ništa ili se
prikazuje „FLDR“*1) ili režim nasumične reprodukcije
(prikazuje se „SHUF“ ili „FLDR SHUF“*2).
*1
 na uređaju dok se na displeju 
7 Pritisnite  .
Počinje programirana reprodukcija numera
ili datoteka.
Programirane datoteke ili numere će biti
dostupne sve dok ne uklonite disk iz ležišta 
ili ne iskopčate kabl za napajanje.
Da biste ponovo reprodukovali isti program,
pritisnite  .
Isključivanje programirane reprodukcije
Pritiskajte PLAY MODE  dok ne nestane „PGM“
kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena.
Brisanje poslednje numere ili datoteke
programa
podešavanjima.
3 Pritiskajte /  i izaberite „INITIAL“, a zatim
pritisnite
.
4 Pritiskajte /  i izaberite „OK“, a zatim
pritisnite .
Pokreće se skeniranje. Tok skeniranja je označen
zvezdicama (*******). U zavisnosti od DAB/DAB+
usluga koje su dostupne u vašem području,
skeniranje može da potraje nekoliko minuta.
Kada je skeniranje završeno, prikazaće se lista
dostupnih usluga.
Napomene
Ako u vašoj zemlji ili regionu nije podržano DAB/DAB+
emitovanje, prikazaće se „NO SERV“.
Ovim postupkom se brišu sva prethodno memorisana
podešavanja.
Pre nego što iskopčate DAB/FM žičanu antenu, uverite se da
je sistem isključen da biste zadržali DAB/DAB+ podešavanja.
Memorisanje radio-stanica
1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY .
Broj memorije
Pritisnite CLEAR  kada je reprodukcija na plejeru
zaustavljena.
Napomene
Ako izbacite disk nakon programiranja, sve programirane
numere ili datoteke će biti izbrisane.
Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem uključen,
programirane numere ili datoteke će biti izbrisane.
Slušanje radija
Podešavanje radio-stanice
1 Pritisnite TUNER FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili pritiskajte FUNCTION 
na uređaju dok se na displeju ne prikaže
„TUNER FM“ ili „TUNER AM“ (CMT-SBT100),
odnosno „DAB“ ili „TUNER FM“ (CMT-SBT100B).
2 Obavite podešavanje.
3 Pritiskajte TUNE +/  i izaberite broj memorije.
Ako je izabranom broju memorije već dodeljena
druga stanica, ona će biti zamenjena novom.
 da biste registrovali stanicu.
Na displeju  će se prikazati „COMPLETE“.
4 Pritisnite
5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste registrovali
druge stanice.
Možete da memorišete do 20 FM i 10 AM stanica
(samo CMT-SBT100), odnosno 20 DAB/DAB+
i 20 FM stanica (samo CMT-SBT100B).
Biranje memorisane radio-stanice
Pritiskajte TUNING MODE  dok se na displeju 
ne prikaže „PRESET“, a zatim pritisnite
TUNE +/  da biste izabrali broj memorije
na kojem je registrovana željena stanica.
Automatsko skeniranje
Pritiskajte TUNING MODE  dok se ne prikaže
„AUTO“, a zatim pritisnite TUNE +/ . Skeniranje
će se automatski zaustaviti kada stanica bude
podešena, a na displeju  će se prikazati
„STEREO“ (samo za stereo programe).
Ako se skeniranje ne zaustavi, pritisnite  
da biste zaustavili skeniranje, a zatim obavite
ručno podešavanje (ispod).
Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge,
na displeju će se prikazivati informacije poput
naziva usluge ili stanice.
Ručno podešavanje
Pritiskajte TUNING MODE  dok se ne prikaže
„MANUAL“, a zatim pritiskajte TUNE +/  da biste
podesili željenu stanicu.
Napomene o DAB/DAB+ stanicama
(samo CMT-SBT100B)
Pre nego što podesite DAB/DAB+ stanicu, uverite se da ste
obavili početno skeniranje DAB stanica.
Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge, na displeju
će se prikazivati informacije poput naziva usluge ili stanice.
Prilikom podešavanja DAB/DAB+ stanice, može da prođe
nekoliko sekundi pre nego što čujete zvuk.
Prijem primarne usluge se automatski uspostavlja nakon
završetka sekundarne usluge.
Ovaj tjuner ne podržava usluge za prenos podataka.
Reprodukcija datoteke sa USB
uređaja
Možete da reprodukujete audio datoteke sa USB
uređaja priključivanjem USB memorije ili USB
uređaja na ovaj sistem. Podržani audio format
je MP3/WMA*/AAC*.
Posetite veb-sajtove u nastavku da biste saznali
više informacija o kompatibilnim USB uređajima.
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Južnoj Americi:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support
* Datoteke koje su zaštićene tehnologijom za zaštitu
autorskih prava DRM (Digital Rights Management)
ili datoteke preuzete sa muzičke prodavnice na Internetu
nije moguće reprodukovati na ovom sistemu. Ako pokušate
da reprodukujete neku od tih datoteka, sistem
će reprodukovati sledeću nezaštićenu audio datoteku.
1 Pritisnite USB FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili pritiskajte FUNCTION  na uređaju
dok se na displeju  ne prikaže „USB“.
2 Direktno priključite USB uređaj ili ga povežite
putem USB kabla koji ste dobili uz uređaj
na USB ulaz  na uređaju.
3 Pritisnite   da biste pokrenuli reprodukciju.
Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke, sistem
će možda nastaviti reprodukciju sa različite tačke.
Kada otkažete nastavljanje reprodukcije, displej se vraća
na broj fascikli.
Menjanje režima reprodukcije
ne prikaže „DAB“.
Ako ne možete da izbacite disk, a na displeju  se prikazuje
„LOCKED“, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
Nemojte umetati disk nestandardnog oblika (npr. u obliku
srca, kvadrata, zvezde). To bi moglo izazvati nepopravljivu
štetu na sistemu.
Ne koristite disk na kome se nalazi traka, nalepnice ili lepak,
jer to može dovesti do kvara.
Kada izvadite disk, ne dodirujte njegovu površinu.
4 Koristite isti postupak za podešavanje minuta.
Detaljnije informacije možete da vidite na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Pritiskajte /  dok se ne prikaže željeni
broj numere ili datoteke.
Pri normalnoj upotrebi baterije bi trebalo da traju oko
6 meseci.
Ne koristite zajedno staru i novu bateriju niti različite tipove
baterija.
Ako daljinski upravljač ne koristite duže vreme, izvadite
baterije da biste izbegli oštećenje zbog curenja baterija
ili korozije.
 Priključak AUDIO IN
(ulaz za spoljašnje uređaje)
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga
kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću
proizvoda sa zakonima Evropske unije bi
trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja u vezi
sa servisom ili garancijom pogledajte adrese
koje su navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
4 Izaberite željeni broj numere ili datoteke.
Napomene o korišćenju daljinskog upravljača
Početni koraci
Da biste umanjili statički šum koji se javlja pri slabom prijemu
FM stereo stanice, pritiskajte FM MODE  dok se ne prikaže
„MONO“ kako biste isključili stereo prijem.
2 Pritisnite OPTIONS  da biste prikazali meni sa
* Kada se prikazuje „FLDR“ ili „FLDR SHUF“, biće
reprodukovane sve datoteke u izabranoj fascikli na MP3
disku. Prilikom reprodukcije CD-DA diska, sistem se ponaša
kao u režimu uobičajene reprodukcije (ne prikazuje se ništa)
ili režimu nasumične reprodukcije „SHUF“.
Za korisnike u Evropi
+/   i izaberite željenu fasciklu.
Pritiskajte
Ako želite da programirate sve datoteke
.
u fascikli, pritisnite
pauziranje) .
Pokrenuće se reprodukcija.
®
Savet
1 Pritisnite CD FUNCTION  na daljinskom
U ovom priručniku uglavnom je opisano upravljanje
uređajem pomoću daljinskog upravljača. Međutim,
iste radnje je moguće obaviti korišćenjem tastera
na uređaju koji imaju isti ili sličan naziv.
Daljinski upravljač
Odnosi se samo
na Evropu
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni
da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte
potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske
opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu
službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Sistem može da reprodukuje samo MP3 datoteke sa
oznakom tipa „.mp3“.
Čak i kada naziv datoteke ima oznaku tipa „.mp3“,
ali datoteka nije MP3 datoteka, reprodukcijom takve datoteke
može doći do pojave jakog šuma i oštećenja sistema.
Maksimalan broj MP3 fascikli i datoteka koje podržava ovaj
sistem je:
999* fascikli (uključujući osnovnu fasciklu)
999 datoteka
250 datoteka u jednoj fascikli
8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi datoteka)
Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima
za kodiranje/upisivanje MP3 datoteka, CD-R/RW uređajima,
uređajima i medijumima za snimanje. Nekompatibilni MP3
diskovi mogu da dovedu do pojave šuma, zvuk koji se sa njih
reprodukuje može da bude isprekidan ili reprodukcija uopšte
neće biti moguća.
* Ovo obuhvata fascikle u kojima nema MP3 ili drugih datoteka.
U zavisnosti od strukture fascikle, broj fascikli koje sistem može
da prepozna može da bude manji od stvarnog broja fascikli.
*2
Ako ne izaberete nijednu opciju, sistem će reprodukovati
sve datoteke na USB uređaju. Ako izaberete „FLDR“, sistem
će reprodukovati sve datoteke u izabranoj fascikli na USB
uređaju.
Ako izaberete „SHUF“, sistem će reprodukovati sve audio
datoteke na USB uređaju nasumičnim redosledom.
Ako izaberete „FLDR SHUF“, sistem će reprodukovati sve
datoteke u izabranoj fascikli nasumičnim redosledom.
Napomena o režimu reprodukcije
Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem
uključen, režim reprodukcije se vraća u režim
normalne reprodukcije.
Napomene o funkciji za ponavljanje
reprodukcije
„ “ označava da će reprodukcija svih datoteka biti
ponavljana dok ne zaustavite reprodukciju.
„ 1“ označava da će reprodukcija jedne datoteke biti
ponavljana dok ne zaustavite reprodukciju.
Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem uključen,
režim za ponavljanje reprodukcije će biti poništen.
Napomena o režimu nasumične reprodukcije
Kada isključite sistem, izabrani režim nasumične reprodukcije
(„SHUF“ ili „FLDR SHUF“) se poništava i režim reprodukcije se
vraća u režim normalne reprodukcije (ne prikazuje se ništa
ili se prikazuje „FLDR“).
Napomene
Redosled reprodukcije na sistemu može da se razlikuje
od redosleda reprodukcije na povezanom digitalnom
muzičkom plejeru.
Obavezno isključite sistem pre uklanjanja USB uređaja.
Ukoliko uklonite USB uređaj kada je sistem uključen,
može doći do oštećenja podataka na USB uređaju.
Ukoliko je neophodno povezivanje USB kablom,
za povezivanje USB uređaja koristite isporučeni USB kabl.
Za detalje o povezivanju, pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja.
Može da prođe izvesno vreme pre nego što se prikaže
„READING“ nakon povezivanja, što zavisi od povezanog
USB uređaja.
Ne povezujte USB uređaj preko USB čvorišta.
Kada povežete USB uređaj, sistem čita sve datoteke na USB
uređaju. Ako na USB uređaju ima dosta fascikli ili datoteka,
čitanje USB uređaja može da potraje duže vremena.
Kod pojedinih povezanih USB uređaja, prenos signala sa
sistema ili čitanje USB uređaja može da potraje duže vremena.
Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima
za kodiranje/upisivanje. Ako su audio datoteke na USB
uređaju prvobitno kodirane nekompatibilnim softverom,
one mogu da dovedu do pojave šuma ili kvara.
Maksimalan broj fascikli i datoteka na USB uređaju koji
podržava ovaj sistem je:
1000* fascikli (uključujući osnovnu fasciklu)
3000 datoteka
250 datoteka u jednoj fascikli
8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi datoteka)
* Ovo obuhvata fascikle u kojima nema audio datoteka
koje se mogu reprodukovati i prazne fascikle. U zavisnosti
od strukture fascikle, broj fascikli koje sistem može
da prepozna može da bude manji od stvarnog broja fascikli.
Korišćenje funkcije BLUETOOTH
Možete da slušate muziku sa iPod/iPhone/iPad
ili BLUETOOTH uređaja putem bežične veze.
Pre korišćenja funkcije BLUETOOTH, obavite
uparivanje da biste registrovali BLUETOOTH uređaj.
Sistem podržava registraciju i vezu BLUETOOTH
uređaja i NFC, koji omogućava prenos podataka
prostim dodirivanjem određenog mesta. Za više
detalja o NFC, pogledajte „Povezivanje jednim
dodirom (NFC)“.
Šta je to uparivanje?
BLUETOOTH uređaji koji se povezuju moraju
unapred da se međusobno registruju.
Uparivanje je radnja registrovanja dva uređaja.
Kada je uparivanje završeno, više nije potrebno
da ga ponovo obavljate. Međutim, u sledećim
slučajevima uparivanje mora da bude ponovo
obavljeno:
 Informacije o uparivanju su izbrisane kada je
BLUETOOTH uređaj bio na popravci.
 Pokušavate da uparite sistem sa više
od 10 BLUETOOTH uređaja.
Ovaj sistem može da bude uparen sa najviše
9 BLUETOOTH uređaja. Ako uparite još jedan
BLUETOOTH uređaj nakon što ste uparili
9 uređaja, informacije o uređaju koji je prvi
bio povezan sa sistemom se prepisuju
informacijama o novom uređaju.
 Informacije za registraciju prilikom uparivanja
ovog sistema su izbrisane iz povezanog uređaja.
 Ako pokrenete sistem ili izbrišete istoriju
uparivanja sa sistemom, sve informacije
o uparivanju će biti izbrisane.
O indikatoru BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH, koji se nalazi na sredini
tastera BLUETOOTH , omogućava da proverite
BLUETOOTH status.
Status sistema
Sistem je u režimu
pripravnosti
za BLUETOOTH (kada
je sistem uključen).
Tokom BLUETOOTH
uparivanja.
Sistem pokušava
da se poveže sa
BLUETOOTH uređajem.
Sistem je uspostavio
vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
Status indikatora
Sporo treperi
u plavoj boji.
Brzo treperi
u plavoj boji.
Treperi u plavoj boji.
Svetli u plavoj boji.
Omogućavanje prijema AAC kodeka
Sa BLUETOOTH uređaja možete da dobijate
podatke u formatu AAC kodeka. Da biste
omogućili prijem, unesite podešavanja koristeći
meni sa opcijama.
1 Pritisnite OPTIONS  da biste prikazali meni
sa podešavanjima.
2 Pritiskajte /  i izaberite „BT AAC“, a zatim
pritisnite
.
3 Pritiskajte /  i izaberite „ON“ ili „OFF“,
a zatim pritisnite .
ON: prijem u formatu AAC kodeka
OFF: prijem u formatu SBC kodeka
Napomene
Ako pokrenete podešavanja tokom BLUETOOTH veze,
veza će biti prekinuta.
Ako koristite neki Apple proizvod, ažurirajte ga na najnoviju
verziju softvera. Za detalje o ažuriranju, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz Apple proizvod.
Ako je zvuk isprekidan tokom prijema u formatu AAC kodeka,
podesite meni BT AAC na „OFF“.
Uparivanje sistema sa BLUETOOTH
uređajem
Primer povezivanja
Sistem ne mora nužno da sadrži sve funkcije koje ima
povezani USB uređaj.
Fascikle u kojima nema audio datoteka neće biti prepoznate.
Na ovom sistemu možete da slušate sledeće audio formate:
MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
AAC: oznaka tipa datoteke „.m4a“, „.mp4“ ili „.3gp“
Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima
odgovarajuću oznaku tipa, ali se datoteka zapravo razlikuje,
može dovesti do pojave šuma ili kvara.
BLUETOOTH uređaj
kao što je „WALKMAN“
1 Postavite BLUETOOTH uređaj koji želite
Punjenje USB uređaja ili
iPod/iPhone/iPad uređaja
Ako na USB ulaz  povežete USB uređaj
ili iPod/iPhone/iPad kada je sistem uključen,
punjenje počinje automatski.
Da biste prekinuli punjenje USB uređaja
Pritisnite /  da biste isključili sistem, a zatim
iskopčajte USB kabl.
Napomene
Nećete moći da punite USB uređaj ili iPod/iPhone/iPad
kada je sistem isključen. Punjenje nekih USB uređaja
ili iPod/iPhone uređaja možda neće biti moguće zbog
njihovih karakteristika.
Ako sistem uđe u režim mirovanja dok se USB uređaj ili iPod/
iPhone/iPad puni, tok punjenja se zaustavlja. Pre punjenja,
isključite funkciju za automatski ulazak u režim mirovanja.
Za detalje pogledajte „Podešavanje funkcije za automatski
ulazak u režim mirovanja“.
da povežete na udaljenost do jednog metra
od sistema.
2 Pritisnite BLUETOOTH FUNCTION  ili
pritiskajte FUNCTION  na uređaju dok se
na displeju  ne prikaže „BT AUDIO“.
 Indikator BLUETOOTH  sporo treperi
u plavoj boji.
 Ako je sistem u prošlosti bio automatski
povezan sa BLUETOOTH uređajem,
pritisnite BLUETOOTH  na uređaju da biste
prekinuli vezu, tako da se na displeju 
prikaže „BT AUDIO“.
3 Pritisnite i držite BLUETOOTH  na uređaju
2 sekunde ili duže.
Indikator BLUETOOTH  će početi da brzo
treperi u plavoj boji, a na displeju 
će treperiti „PAIRING“.
Sistem je u režimu za uparivanje.
4 Obavite uparivanje na BLUETOOTH uređaju
i potražite ovaj sistem BLUETOOTH uređajem.
Kada traženje bude završeno, na displeju
BLUETOOTH uređaja će se prikazati lista uređaja.
 Ovaj sistem se prikazuje kao
„SONY:CMT-SBT100“ ili „SONY:CMT-SBT100B“.
Ako se sistem ne prikaže, ponovo obavite
postupak iz koraka 1.
 Prilikom uspostavljanja veze sa ovim
sistemom, izaberite audio profil (A2DP, AVRCP)
na BLUETOOTH uređaju.
 Ako BLUETOOTH uređaj ne podržava AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile),
na ovom sistemu nećete moći da pokrenete
ili zaustavite reprodukciju.
 Za detaljnije informacije o radnjama
na BLUETOOTH uređaju koji želite da povežete,
pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste
dobili uz BLUETOOTH uređaj.
5 Izaberite „SONY:CMT-SBT100“ ili
„SONY:CMT-SBT100B“ na displeju BLUETOOTH
uređaja.
Ako se od vas bude tražilo da unesete šifru
na BLUETOOTH uređaju, unesite „0000“.
2 Omogućite funkciju NFC na pametnom telefonu.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz pametni telefon.
O aplikaciji „NFC Easy Connect“
Ovo je besplatna aplikacija za Android.
Na internetu potražite detaljne informacije
o aplikaciji „NFC Easy Connect“ i preuzmite je.
 U nekim zemljama i regionima nije moguće
preuzeti NFC kompatibilnu aplikaciju.
Uspostavljanje veze sa pametnim
telefonom jednim dodirom
Jednostavno dodirnite sistem pametnim
telefonom. Sistem će se automatski uključiti
i pokrenuti BLUETOOTH uparivanje i povezivanje.
1 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“
na pametnom telefonu.
Proverite da li se prikazuje ekran aplikacije.
2 Dodirnite uređaj pametnim telefonom.
Dodirnite pametnim telefonom oznaku N 
na uređaju i ne pomerajte ga dok ne počne
da vibrira.
Napomene
„Šifra“ je poznata i pod nazivom „Lozinka“, „PIN kôd“ ili
„PIN broj“, u zavisnosti od uređaja.
Status mirovanja za uparivanje sistema se poništava nakon
oko 5 minuta. Ako uparivanje nije uspešno obavljeno,
obavite postupak iz koraka 1.
Ako želite da uparite sistem sa nekoliko BLUETOOTH
uređaja, obavite postupak iz koraka 1 do 6 zasebno
za svaki BLUETOOTH uređaj.
Savet
Kada je uspostavljena BLUETOOTH veza sa jednim BLUETOOTH
uređajem, možete da obavite uparivanje ili pokušate
da uspostavite BLUETOOTH vezu sa drugim BLUETOOTH
uređajem. Aktuelna BLUETOOTH veza će biti prekinuta kada
se uspostavi BLUETOOTH veza sa drugim uređajem.
Brisanje informacija za registraciju
prilikom uparivanja
1 Pritisnite BLUETOOTH FUNCTION 
na daljinskom upravljaču ili pritiskajte
FUNCTION  na uređaju dok se na displeju 
ne prikaže „BT AUDIO“.
Kada je sistem povezan sa BLUETOOTH
uređajem, na displeju sistema  će se prikazati
naziv povezanog BLUETOOTH uređaja. Pritisnite
BLUETOOTH  na uređaju da biste prekinuli
vezu sa tim BLUETOOTH uređajem, a zatim će se
prikazati „BT AUDIO“.
2 Pritisnite OPTIONS  da biste prikazali meni
sa podešavanjima.
3 Pritiskajte /  i izaberite „DEL LINK“,
a zatim pritisnite
.
4 Pritiskajte /  i izaberite „OK“, a zatim
pritisnite .
Prikazaće se „COMPLETE“ i sve informacije
za uparivanje će biti izbrisane.
Napomena
Ako izbrišete informacije za uparivanje, nećete moći
da uspostavite BLUETOOTH vezu dok ponovo ne obavite
uparivanje. Da biste se ponovo povezali sa BLUETOOTH
uređajem, morate da unesete šifru na BLUETOOTH uređaju.
Povezivanje jednim dodirom (NFC)
NFC omogućava prenos podataka dodirivanjem
određenog mesta vašim uređajem.
Kompatibilni pametni telefoni su oni koji sadrže
funkciju NFC (kompatibilni operativni sistemi:
Android verzija 2.3.3 ili noviji, osim Android 3.x).
Pogledajte veb-sajt u nastavku da biste saznali
informacije o kompatibilnim uređajima.
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Južnoj Americi:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support
Priprema na pametnom telefonu (Android)
Na pametnom telefonu mora da bude instalirana
NFC kompatibilna aplikacija. Ako nije instalirana,
možete da preuzmete „NFC Easy Connect“ sa
Google Play-a.
 U nekim zemljama i regionima nije moguće
preuzeti NFC kompatibilnu aplikaciju.
 Na nekim pametnim telefonima ova funkcija
je možda dostupna i bez preuzimanja aplikacije
„NFC Easy Connect“. U tom slučaju, rukovanje
takvim pametnim telefonom i njegove
specifikacije mogu se razlikovati od onih
opisanih u ovom priručniku.
1 Pristupite veb-sajtu u nastavku da biste
preuzeli aplikaciju.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Ako pristupate pomoću 2D koda
Pročitajte sledeći 2D kôd da biste pristupili.
Pritisnite BLUETOOTH  na uređaju.
Na displeju  će se prikazati „DISCONNECT“.
U zavisnosti od vrste BLUETOOTH uređaja,
veza će možda biti automatski prekinuta
kada zaustavite reprodukciju.
Korišćenje opcionalnih audio
komponenti
1 Pritisnite VOLUME   na daljinskom
upravljaču ili okrenite kružno dugme
VOLUME  na uređaju ulevo da biste
smanjili jačinu zvuka.
3 Pritisnite AUDIO IN FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili pritiskajte FUNCTION  na uređaju
dok se na displeju  ne prikaže „AUDIO IN“.
4 Pokrenite reprodukciju povezane komponente.
Napomena
Sistem može da automatski uđe u režim mirovanja ukoliko
je nivo jačine zvuka na povezanoj komponenti prenizak.
Podesite jačinu zvuka na komponenti shodno tome.
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze
BLUETOOTH uređaj možete da koristite tako što ćete
povezati sistem i BLUETOOTH uređaj koristeći AVRCP.
Proverite sledeće pre reprodukcije muzike:
 Funkcija BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju je
omogućena.
 Uparivanje je dovršeno.
1 Pritisnite BLUETOOTH FUNCTION 
na daljinskom upravljaču ili pritiskajte
FUNCTION  na uređaju dok se na displeju 
ne prikaže „BT AUDIO“.
2 Uspostavite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
Kada je veza uspostavljena, na displeju 
će se prikazati „CONNECT“ a zatim će se
prikazati naziv BLUETOOTH uređaja koji ste
podesili na BLUETOOTH uređaju.
Ako je BLUETOOTH uređaj u prošlosti povezivan
sa ovim sistemom, on će biti automatski
povezan, bez potrebe da preduzimate bilo
kakvu radnju.
3 Pritisnite   da biste pokrenuli reprodukciju.
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, možda
ćete morati da pritisnete   dvaput.
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, možda
ćete morati unapred da pokrenete AV softver
na BLUETOOTH uređaju.
4 Pritisnite VOLUME +/  na daljinskom
upravljaču ili okrenite kružno dugme
VOLUME  na uređaju ulevo ili udesno
da biste podesili jačinu zvuka.
Podešavanja funkcije
za automatski ulazak u režim
mirovanja
Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja
automatski postavlja sistem u režim mirovanja
nakon otprilike 15 minuta ako ne koristite sistem
ili kada se ne emituje audio signal. „AUTO STBY“
će se prikazivati na displeju  2 minuta pre ulaska
sistema u režim mirovanja. Funkcija za automatski
ulazak u režim mirovanja je podrazumevano
uključena. Ovu funkciju možete da isključite
u meniju sa opcijama.
1 Pritisnite OPTIONS  da biste prikazali meni sa
podešavanjima.
2 Pritiskajte /  i izaberite „AUTO STBY“,
a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte /  i izaberite „ON“ ili „OFF“,
a zatim pritisnite
.
Napomene
Funkciju za automatski ulazak u režim mirovanja nije
moguće koristiti prilikom upotrebe tjunera (FM/AM/DAB*),
čak i ako ste je aktivirali.
Sistem neće automatski ući u režim mirovanja u sledećim
slučajevima:
tokom prijema audio signala
tokom reprodukcije audio numera ili datoteka
kada je aktiviran unapred podešeni merač vremena
za isključivanje ili tajmer reprodukcije
Sistem ponovo odbrojava vreme (15 minuta) dok ne uđe
u režim mirovanja, čak i kada je funkcija za automatski ulazak
u režim mirovanja omogućena kada je povezan USB uređaj
ili kada pritisnete neki taster na daljinskom upravljaču ili
uređaju.
* AM je dostupan samo na CMT-SBT100, a DAB samo
na CMT-SBT100B.
Podešavanje režima mirovanja
za BLUETOOTH
Možete omogućiti/onemogućiti režim mirovanja
za BLUETOOTH.
Kada omogućite režim mirovanja za BLUETOOTH,
sistem ulazi u režim čekanja BLUETOOTH veze,
čak i kada je sistem isključen. Ako sistem dobije
komandu za reprodukciju od povezanog
BLUETOOTH uređaja, sistem se uključuje
i pokreće reprodukciju muzike. Režim mirovanja
za BLUETOOTH je podrazumevano onemogućen.
1 Pritisnite OPTIONS  da biste prikazali meni sa
Ostale radnje
podešavanjima.
Radnja
Uradite sledeće:
Pauziranje
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Biranje fascikle
Pritisnite  *.
Pritisnite  .
Pritisnite
+/ .
Biranje datoteke Pritisnite / .
Pronalaženje
Držite / 
određenog
(ili /  na uređaju)
mesta u datoteci tokom reprodukcije i otpustite
taster na željenom mestu.
* U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, možda ćete morati
da pritisnete   dvaput.
2 Pritiskajte /  i izaberite „BT STBY“,
a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte /  i izaberite „ON“ ili „OFF“,
a zatim pritisnite
.
4 Pritisnite / (napajanje)  da biste isključili
sistem.
Kada je „BT STBY“ podešeno na „ON“,
sistem se uključuje i možete da slušate muziku
aktiviranjem funkcije BLUETOOTH na povezanoj
komponenti.
Napomena
Ako BLUETOOTH uređaj nije registrovan na ovom sistemu,
„BT STBY“ se ne pojavljuje u meniju za podešavanje.
Proveravanje adrese povezanog
BLUETOOTH uređaja
Pritisnite DISPLAY  dok se na displeju 
prikazuje naziv BLUETOOTH uređaja koji ste
podesili na povezanom BLUETOOTH uređaju.
Adresa BLUETOOTH uređaja će se prikazivati
iz dva dela na displeju sistema 8 sekundi.
Radnja
Uradite sledeće:
Menjanje
informacija
na displeju *1
Prikaz sata
Pritiskajte DISPLAY  kada
je sistem uključen.
*1
*2
Pritiskajte DISPLAY  kada
je sistem isključen.*2 Sat će
se prikazivati oko 8 sekundi.
Informacije opisane ispod možete da vidite tokom
reprodukcije CD-DA/MP3 diska.
Informacije se ne prikazuju u režimu BLUETOOTH.
CD-DA disk
 preostalo vreme reprodukcije numere tokom
reprodukcije
 ukupno preostalo vreme reprodukcije
MP3 disk
 naziv numere ili datoteke
 naziv izvođača
 naziv albuma
Napomene o informacijama na displeju
Znakovi koje nije moguće prikazati prikazuju se kao „_“.
Ne prikazuju se sledeće informacije:
preostalo vreme reprodukcije ili ukupno vreme
reprodukcije MP3 diska
preostalo vreme reprodukcije za MP3 datoteku.
Sledeće informacije se ne prikazuju pravilno:
proteklo vreme reprodukcije MP3 datoteke kodirane
pomoću VBR-a (promenljiva brzina protoka bitova)
nazivi fascikli i datoteka koji nisu usklađeni sa standardom
ISO9660 Level 1/Level 2 ili Joliet u proširenom formatu.
Prikazuju se sledeće informacije:
ukupno vreme reprodukcije za CD-DA disk (osim kada
je izabran režim PGM i kada je reprodukcija na plejeru
zaustavljena)
preostalo vreme reprodukcije za numeru na CD-DA disku
preostalo vreme reprodukcije za CD-DA disk (samo kada je
tokom reprodukcije izabran režim normalne reprodukcije)
informacije iz ID3 oznake za MP3 datoteke. Prikaz
informacija iz ID3 oznake verzije 2 ima prioritet ako jedna
MP3 datoteka sadrži ID3 oznake i verzije 1 i verzije 2.
najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dozvoljena
velika slova (A do Z), brojevi (0 do 9) i simboli
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Napomene o DAB/DAB+ informacijama
na displeju (samo CMT-SBT100B)
Prikazuju se i sledeće informacije:
 do 8 znakova naziva usluge, do 128 znakova za DLS
(Dynamic Label Segment) i do 16 znakova naziva izvođača.
 prikazuje se vrednost između 0 i 100 koja ukazuje
na kvalitet signala.
Korišćenje tajmera
Sistem ima merač vremena za isključivanje i tajmer
reprodukcije. Merač vremena za isključivanje ima
prioritet u odnosu na tajmer reprodukcije.
Podešavanje merača vremena
za isključivanje
Sistem se automatski isključuje nakon isteka
vremena koje ste podesili za merač vremena
za isključivanje.
Merač vremena za isključivanje radi čak i kada sat
nije podešen.
1 Pritiskajte SLEEP  da biste izabrali vreme.
 Izaberite „30MIN“ da biste isključili sistem
nakon 30 minuta.
 Da biste isključili merač vremena
za isključivanje, izaberite „OFF“.
Podešavanje tajmera reprodukcije
Možete da slušate zvuk sa CD-DA ili MP3 diska
svaki dan u unapred podešeno vreme.
Pre podešavanja tajmera, obavezno podesite sat.
1 Pripremite izvor zvuka i okrenite kružno dugme
VOLUME  na uređaju ulevo ili udesno ili
pritisnite VOLUME +/  na daljinskom
upravljaču da biste podesili jačinu zvuka.
Dostupni izvori zvuka su: CD, USB i TUNER
(FM, AM ili DAB)* FUNCTION.
Da biste pokrenuli reprodukciju od određene
numere na CD-u, audio datoteke ili
radio-stanice, napravite svoj program.
* FM ili AM za CMT-SBT100, odnosno FM ili DAB
za CMT-SBT100B.
2 Pritisnite TIMER MENU .
3 Pritiskajte /  i izaberite „PLAY SET“,
a zatim pritisnite .
Vreme početka će početi da treperi na displeju.
4 Podesite vreme da biste aktivirali funkciju.
Napomena
Ove radnje možda nisu dostupne za određene BLUETOOTH
uređaje. Osim toga, stvarne radnje mogu da se razlikuju
u zavisnosti od povezanog BLUETOOTH uređaja.
Menjanje prikaza na displeju
na priključak AUDIO IN  koristeći audio kabl
(ne isporučuje se).
upravljaču ili okrenite kružno dugme
VOLUME  na uređaju ulevo ili udesno
da biste podesili jačinu zvuka.
 Da biste prekinuli uspostavljenu vezu, dodirnite
pametnim telefonom oznaku N  na uređaju.
 Kada NFC kompatibilnim pametnim telefonom
dodirnete uređaj dok je drugi BLUETOOTH uređaj
povezan sa sistemom, veza sa BLUETOOTH
uređajem će biti prekinuta i sistem će se povezati
sa pametnim telefonom.
 Ako NFC kompatibilnim telefonom koji je
povezan sa ovim sistemom dodirnete neki drugi
NFC kompatibilni uređaj, poput BLUETOOTH
slušalica ili zvučnika, veza između sistema
i pametnog telefona će se prekinuti i telefon
će se povezati sa drugim BLUETOOTH uređajem.
Ovaj sistem je opremljen funkcijom DSEE koja omogućava
jasnu reprodukciju visokih tonova, bez obzira na gubitak
kvaliteta koji nastaje pri kompresiji.
Funkcija DSEE se obično aktivira automatski prepoznavanjem
izvora zvuka, ali se možda neće aktivirati u zavisnosti
od funkcije koja se koristi.
2 Povežite dodatnu audio komponentu
5 Pritisnite VOLUME +/  na daljinskom
Dovršite povezivanje sa pametnim telefonom
prateći uputstva na ekranu.
Pogledajte uputstvo za upotrebu pametnog
telefona da biste videli kojim njegovim delom
treba da dodirnete sistem.
Savet
6 Izaberite izvor zvuka.
Pritiskajte /  dok se ne prikaže željeni izvor
zvuka, a zatim pritisnite .
Dostupni izvori zvuka su navedeni u koraku 1.
Kada izaberete izvor zvuka, na displeju će se
prikazati potvrda tajmera reprodukcije.
7 Pritisnite / (napajanje)  da biste isključili
Podesite jačinu zvuka na povezanoj komponenti
tokom reprodukcije.
6 Na BLUETOOTH uređaju uspostavite
BLUETOOTH vezu.
Nakon uparivanja i pravilnog uspostavljanja
veze sa BLUETOOTH uređajem, na displeju 
će se prikazivati „BT AUDIO“ umesto „PAIRING“,
a indikator BLUETOOTH  sporo treperi
u plavoj boji.
 U zavisnosti od vrste BLUETOOTH uređaja,
veza može biti uspostavljena automatski
nakon uparivanja.
Prekidanje veze sa BLUETOOTH uređajem
Podešavanje zvuka
Podešavanje pojačanja basa
Pritiskajte BASS BOOST  i izaberite „ON“ ili „OFF“.
Podešavanje basa i visokih tonova
Pritisnite BASS +/  na daljinskom upravljaču
da biste podesili basove ili TREBLE +/  da biste
podesili visoke tonove.
Ili, pritiskajte EQ  na uređaju i izaberite „BASS“
ili „TREBLE“ i podesite izabranu stavku koristeći
TUNE +/ .
Pritiskajte /  da biste podesili sate,
a zatim pritisnite .
Vrednost za minute će početi da treperi. Koristite
gorenavedeni postupak za podešavanje minuta.
Kada podesite vreme pokretanja, sistem će preći
u podešavanje za vreme zaustavljanja.
5 Koristite isti postupak kao u koraku 4
za podešavanje vremena za zaustavljanje
reprodukcije.
Ako na displeju treperi „TIME NG“
Vreme pokretanja i vreme zaustavljanja je isto.
Promenite vreme zaustavljanja.
sistem.
 Kada podesite tajmer reprodukcije, sistem se
automatski uključuje 15 sekundi (za FM, AM ili
DAB*) ili oko 90 sekundi (za CD-DA disk ili USB
uređaj) pre unapred podešenog vremena.
 Tajmer reprodukcije ne radi ako je sistem
uključen u unapred podešeno vreme.
Vodite računa o tome da ne koristite sistem
pre nego što se uključi i pokrene reprodukciju
pomoću tajmera.
* AM je dostupan samo na CMT-SBT100, a DAB samo
na CMT-SBT100B.
Provera podešavanja
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritiskajte /  i izaberite „SELECT“,
a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte /  i izaberite „PLAY SEL“,
a zatim pritisnite .
Podešavanje tajmera će se prikazati na displeju.
Isključivanje tajmera
Ponavljajte isti postupak kao u odeljku „Provera
podešavanja“ dok se ne prikaže „OFF“ u koraku 3,
a zatim pritisnite .
Menjanje podešavanja
Počnite ponovo od koraka 1.
Napomene
Ako kao izvor zvuka za tajmer reprodukcije izaberete
radio-stanicu koju ste podesili automatskim (AUTO) ili
ručnim (MANUAL) skeniranjem i nakon podešavanja tajmera
promenite frekvenciju radio-stanice ili pojas, podešavanje
radio-stanice za tajmer će takođe biti promenjeno.
Ako kao izvor zvuka za tajmer reprodukcije izaberete
radio-stanicu koju ste memorisali (pod brojem memorije
od 1 do 20) i nakon podešavanja tajmera promenite
frekvenciju radio-stanice ili pojas, podešavanje radio-stanice
za tajmer neće biti promenjeno. Podešavanje radio-stanice
za tajmer je fiksno i ostaje na podešavanjima koja ste izabrali.
Savet
Podešavanje tajmera za reprodukciju je aktivno sve dok
podešavanje ne poništite ručno.
Rešavanje problema
1 Uverite se da je kabl za napajanje dobro
povezan.
2 Pronađite problem u listi za proveru u nastavku
i preduzmite navedene radnje za njegovo
otklanjanje.
Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte
najbližeg Sony prodavca.
Ako indikator STANDBY  treperi
Odmah iskopčajte kabl za napajanje i proverite
sledeće stavke:
 Da li je kabl zvučnika u kratkom spoju?
Kada indikator STANDBY  prestane
da treperi, ponovo priključite kabl za napajanje
i uključite sistem. Ako se problem i dalje javlja,
kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
Opšte
Nije moguće uključiti sistem.
 Da li je kabl za napajanje pravilno priključen?
Sistem je iznenada ušao u režim mirovanja.
 To nije kvar. Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja za otprilike 15 minuta ukoliko ne
preduzmete nijednu radnju ili ako se ne emituje
audio signal. Pogledajte „Podešavanje funkcije
za automatski ulazak u režim mirovanja“.
Podešavanje sata ili tajmera reprodukcije
je neočekivano poništeno.
 Ukoliko ne preduzmete nijednu radnju oko
jednog minuta, podešavanje sata ili tajmera
za reprodukciju se automatski poništava.
Ponovo obavite radnju od početka.
Nema zvuka.
 Uverite se da su kablovi zvučnika pravilno
povezani.
 Proverite da li se koriste isporučeni zvučnici.
 Okrenite kružno dugme VOLUME 
na uređaju u smeru kazaljke na satu ili pritisnite
VOLUME +  na daljinskom upravljaču da biste
povećali jačinu zvuka.
 Uverite se da su slušalice iskopčane iz priključka
za slušalice.
 Uverite se da su spoljne komponente pravilno
povezane u AUDIO IN priključak  i podesite
funkciju na AUDIO IN.
 Izabrana stanica je možda privremeno prekinula
emitovanje.
 Zvuk sa levog i desnog zvučnika je neujednačen.
Proverite da li su levi i desni zvučnik pravilno
povezani.
 Postavite zvučnike simetrično.
 Povežite isporučene zvučnike.
Čuje se jako brujanje ili šum.
 Udaljite sistem od izvora smetnji.
 Priključite sistem na drugu zidnu utičnicu.
 Preporučujemo vam da koristite kabl
za napajanje naizmeničnom strujom sa filterom
šuma (ne isporučuje se).
Daljinski upravljač ne radi.
USB uređaj nije moguće puniti.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i senzora za daljinsko upravljanje 
na uređaju i postavite uređaj dalje
od fluorescentnog svetla.
 Uperite daljinski upravljač ka senzoru za daljinsko
upravljanje na uređaju.
 Približite daljinski upravljač sistemu.
 Uverite se da je USB uređaj dobro povezan.
 Punjenje nije moguće kada je napajanje sistema
isključeno.
 Sistem možda ne podržava USB uređaj.
Pogledajte informacije o kompatibilnim
USB uređajima na veb sajtovima.
CD-DA/MP3 disk
Na displeju  se prikazuje „LOCKED“
i nije moguće izbaciti disk iz ležišta.
 Obratite se najbližem Sony prodavcu ili lokalnom
ovlašćenom Sony servisu.
Nije moguća reprodukcija diska ili datoteke.
 Disk nije dovršen (CD-R ili CD-RW disk na koji je
moguće dodati podatke).
Zvuk je isprekidan ili reprodukcija diska
nije moguća.
 Očistite disk i ponovo ga umetnite.
 Premestite sistem na mesto gde nema vibracija
(na primer, na stabilno postolje).
 Oscilacije zvučnika mogu uzrokovati isprekidan
ton, što zavisi od nivoa jačine zvuka. Udaljite
zvučnike od sistema ili im promenite mesto.
Reprodukcija ne počinje od prve numere ili
datoteke.
 Vratite se u režim normalne reprodukcije tako što
ćete pritiskati PLAY MODE  kada je reprodukcija
zaustavljena dok „PGM“ i „SHUF“ ne nestanu sa
displeja .
Pokretanje reprodukcije traje duže nego
obično.
 Pokretanje reprodukcije sledećih diskova može
da potraje duže vremena:
 disk sa složenom hijerarhijskom strukturom
 disk koji je snimljen u više sesija
 disk koji ima mnogo fascikli.
USB uređaj
Povezan je nepodržani USB uređaj.
 Ukoliko povežete nepodržani USB uređaj, mogu
se javiti sledeći problemi. Pogledajte informacije
o kompatibilnim USB uređajima na vebsajtovima čije su URL adrese navedene u odeljku
„Reprodukcija datoteke sa USB uređaja“.
 USB uređaj nije prepoznat.
 Nazivi datoteka ili fascikli se ne prikazuju
na sistemu.
 Reprodukcija nije moguća.
 Zvuk je isprekidan.
 Čuje se šum.
 Emituje se izobličen zvuk.
Nema zvuka.
 USB uređaj nije pravilno povezan. Isključite
sistem, a zatim ponovo povežite USB uređaj.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili izobličen.
 Povezan je nepodržani USB uređaj. Povežite
podržani USB uređaj.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk izobličen.
Šum je možda nastao tokom pravljenja muzičkih
podataka zbog stanja računara. U tom slučaju,
izbrišite datoteku i ponovo pošaljite muzičke
podatke.
 Korišćena je mala brzina protoka bitova prilikom
kodiranja datoteka. Na USB uređaj kopirajte
datoteke kodirane većom brzinom protoka bitova.
„READING“ se prikazuje duže vremena ili
pokretanje reprodukcije traje dugo.
 Čitanje može da potraje duže u sledećim
slučajevima:
 Na USB uređaju ima mnogo fascikli ili datoteka.
 Struktura datoteka je veoma složena.
 U memoriji nema dovoljno slobodnog prostora.
 Unutrašnja memorija je fragmentirana.
Naziv datoteke ili fascikle (naziv albuma)
se ne prikazuje pravilno.
 Ponovo prebacite muzičke podatke na USB
uređaj jer su podaci koji se nalaze na USB
uređaju možda oštećeni.
 Ovaj sistem može da prikaže sledeće
kodove znakova:
 Velika slova (A do Z).
 Brojeve (0 do 9).
 Simbole (< > * +, [ ] @ \ _).
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Pogledajte informacije o kompatibilnim USB
uređajima na veb-sajtovima čije su URL adrese
navedene u odeljku „Reprodukcija datoteke sa
USB uređaja“.
 USB uređaj ne funkcioniše pravilno. Pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz USB
uređaj da biste otklonili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Pogledajte informacije o kompatibilnim USB
uređajima na veb-sajtovima čije su URL adrese
navedene u odeljku „Reprodukcija datoteke sa
USB uređaja“.
Reprodukcija ne počinje od prve numere.
 Podesite reprodukciju na režim normalne
reprodukcije.
Tjuner
Čuje se jako brujanje ili šum
(„STEREO“ treperi u oknu displeja )
ili programi ne mogu da budu emitovani.
 Pravilno povežite antenu.
 Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar
prijem, a zatim ponovo podesite antenu.
 Postavite antene dalje od uređaja, kabla
za zvučnike i drugih AV komponenti da biste
izbegli pojavu šuma.
 Isključite okolne električne uređaje.
Istovremeno se čuje nekoliko radio-stanica.
 Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar
prijem, a zatim ponovo podesite antenu.
 Skupite kablove antene koristeći komercijalno
dostupne štipaljke za kablove i podesite dužinu
kablova.
Prijem DAB/DAB+ radio-stanice nije dobar.
 Proverite veze antene, a zatim obavite
automatsko skeniranje DAB stanica (pogledajte
„Ručno pokretanje automatskog skeniranja
DAB stanica (samo CMT-SBT100B)”).
 Aktuelna DAB/DAB+ usluga možda nije
dostupna. Pritisnite TUNE +/  da biste
izabrali drugu uslugu.
 Ako se preselite u drugo područje, neke usluge/
frekvencije su možda drugačije, pa možda
nećete moći da pronađete uobičajene programe.
Obavite automatsko skeniranje DAB stanica
da biste ponovo registrovali sadržaj programa.
(Ovim postupkom se brišu sve prethodno
memorisane stanice.)
Emitovanje DAB/DAB+ stanice je prekinuto.
 Proverite lokaciju sistema ili promenite položaj
antene da biste pojačali kvalitet signala.
Pogledajte „Menjanje prikaza na displeju“
da biste saznali detaljnije informacije
o kvalitetu signala.
Vraćanje sistema na fabrička
podešavanja
Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno,
vratite ga na fabrička podešavanja.
Koristite tastere na uređaju da biste sistem vratili
na podrazumevana fabrička podešavanja.
1 Iskopčajte kabl za napajanje i uverite
se da indikator STANDBY  ne svetli.
Zatim ponovo priključite kabl za napajanje
i uključite sistem.
2 Pritisnite i držite   i /  na uređaju
dok se na displeju ne prikaže „RESET“.
Sva podešavanja koja je konfigurisao korisnik,
kao što su memorisane radio-stanice, tajmer
i sat, biće izbrisana.
Ako se problem i dalje javlja nakon što obavite
sve gorenavedene postupke, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Poruke
CANNOT PLAY: Sistem ne može da reprodukuje
audio datoteke zbog nepodržanog formata
datoteke ili ograničenja reprodukcije.
CAN’T PLAY: Postavili ste disk koji nije moguće
reprodukovati na ovom sistemu, poput CD-ROM
i DVD diska.
COMPLETE: Radnja za memorisanje radio-stanice
je završena bez problema.
DATA ERROR: Pokušali ste da reprodukujete
datoteku koja nije podržana.
ERROR: Pokušali ste da koristite sistem tokom
njegovog pokretanja. Sačekajte dok se pokretanje
ne završi.
LOCKED: Ležište za disk  je zaključano
i ne možete da izvadite disk. Kontaktirajte
najbližeg Sony prodavca.
NO DEVICE: Nije povezan USB uređaj ili je
povezani USB uređaj uklonjen.
NO DISC: U plejer nije umetnut disk ili ste umetnuli
disk koji nije moguće reprodukovati.
NO MEMORY: Memorijski medijum nije umetnut
u USB uređaj ili sistem ne prepoznaje memorijski
medijum.
NO STEP: Sve programirane numere su izbrisane.
NO SUPPORT: Sistem ne podržava povezani USB
uređaj.
NO TRACK: Na USB uređaju ili disku nema
datoteka koje se mogu reprodukovati.
NOT IN USE: Pritisnuli ste taster koji nema funkciju.
OVER CURRENT: Izvadite USB uređaj iz ulaza
i isključite sistem, a zatim ga ponovo uključite.
PUSH STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE  tokom
reprodukcije u režimu CD ili USB.
READING: Sistem čita informacije na disku ili USB
uređaju. Neki tasteri neće raditi tokom čitanja.
STEP FULL: Pokušali ste da programirate više
od 25 numera ili datoteka.
TIME NG: Vreme početka i vreme završetka
za tajmer reprodukcije podešeno je na isto vreme.
Mere opreza
Diskovi koje ovaj sistem MOŽE
da reprodukuje
 Audio CD-DA diskovi
 CD-R/CD-RW (audio podaci CD-DA numera i MP3
datoteke)
Ne koristite CD-R/CD-RW disk na kojem nema
podataka. Tako možete da oštetite disk.
Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE
da reprodukuje
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji su snimljeni
u formatu muzičkog CD-a ili MP3 formatu
i u skladu su sa standardom ISO9660 nivo 1/
nivo 2, Joliet
 CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u više sesija koji
nisu dovršeni zatvaranjem sesije
 CD-R/CD-RW diskovi koji su loše snimljeni,
CD-R/CD-RW diskovi koji su izgrebani ili
prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi koji su snimljeni
na nekompatibilnom uređaju za snimanje
 CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno dovršeni
 Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3) datoteke
 Diskovi nestandardnog oblika (na primer,
u obliku srca, kvadrata, zvezde)
 Diskovi na kojima se nalazi lepljiva traka,
papir ili nalepnica
 Iznajmljeni ili korišćeni diskovi sa zalepljenim
žigom na kojima je lepak van površine žiga
 Diskovi sa nalepnicama koje su odštampane
mastilom koje je lepljivo na dodir
Napomene o CD-DA diskovima
 Pre reprodukcije, očistite disk krpom za čišćenje
od centra ka ivici.
 Ne čistite diskove rastvorima poput benzina,
razređivača, komercijalno dostupnih sredstava
za čišćenje ili anti-statičkim sprejevima
za gramofonske ploče.
 Ne izlažite diskove direktnom sunčevom svetlu ili
izvorima toplote poput otvora za dovod toplog
vazduha niti ih ostavljajte u automobilu koji je
parkiran na direktnom sunčevom svetlu.
O bezbednosti
 Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne utičnice
ako uređaj ne planirate da koristite duže vreme.
Kada iskopčavate kabl, uvek ga držite za utikač.
Nikad ne vucite sam kabl.
 Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili
tečnost, isključite sistem sa mrežnog napajanja
i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis
pre nastavka upotrebe.
 Kabl za napajanje naizmeničnom strujom može
da zameni samo ovlašćeni serviser.
O postavljanju
 Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj niti
na mesta koja su izuzetno topla, hladna, prašnjava,
prljava, vlažna, na kojima nema odgovarajuće
ventilacije ili koja su izložena vibracijama,
direktnom sunčevom svetlu ili jakom svetlu.
 Budite pažljivi prilikom postavljanja sistema
na posebno tretirane površine (na primer,
voskovane, lakirane, polirane) jer može doći
do pojave mrlja ili gubitka boje.
 Ako sistem naglo unesete iz hladnog u toplo
okruženje ili ga postavite u prostoriju sa velikom
vlažnošću, može doći do pojave kondenzacije
na sočivu unutar CD plejera što može izazvati
kvar uređaja. U tom slučaju izvadite disk i ostavite
sistem uključenim oko jednog sata dok vlaga
ne ispari.
O zagrevanju
 Zagrevanje uređaja tokom rada je normalno
i ne treba da vas brine.
 Ne dodirujte kućište uređaja ako je uređaj
korišćen duže vremena sa jako pojačanim
zvukom jer kućište može biti vrelo.
 Ne blokirajte ventilacione otvore.
Bežična BLUETOOTH tehnologija je globalni
standard koji podržava na hiljade kompanija.
Ove kompanije prave proizvode koji ispunjavaju
globalni standard.
Podržana BLUETOOTH verzija u profili
Profil je skup standardnih mogućnosti različitih
BLUETOOTH proizvoda. Pogledajte „Specifikacije“
za detalje o podržanim BLUETOOTH verzijama
i profilima.
Napomene
Da biste mogli da koristite BLUETOOTH uređaj koji je povezan
sa ovim sistemom, taj uređaj mora da podržava isti profil
kao sistem. Imajte u vidu to da funkcije BLUETOOTH uređaja
mogu da se razlikuju u zavisnosti od specifikacija uređaja,
čak i ako uređaj ima isti profil kao sistem.
Zbog karakteristika bežične BLUETOOTH tehnologije,
reprodukcija na ovom sistemu malo kasni u odnosu
na reprodukciju zvuka na uređaju koji emituje signal.
Efektivni opseg komunikacije
BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite
na udaljenosti do 10 metara i između njih ne
bi trebalo da se nalaze prepreke. Stvarni opseg
za komunikaciju može da bude manji u sledećim
slučajevima:
 Kada se između uređaja koji su povezani
BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni
objekat, zid ili neka druga prepreka
 Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se koristi
bežični LAN
 Ako se uređaj nalazi blizu uključene
mikrotalasne rerne
 Ako se nalazite na lokaciji na kojoj postoji
emisija elektromagnetnih talasa
Efekti drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802.11b/g)
koriste isti frekventni opseg (2,4 GHz).
Kada BLUETOOTH uređaj koristite blizu
uređaja sa funkcijom za bežični LAN, može doći
do elektromagnetnih smetnji. To može da dovede
do manje brzine prenosa podataka, smetnji
ili nemogućnosti povezivanja. Ako se to desi,
pokušajte da primenite neko od rešenja u nastavku:
 Povežite sistem i BLUETOOTH mobilni telefon ili
BLUETOOTH uređaj na udaljenosti od najmanje
10 metara od opreme koja koristi bežični LAN.
 Isključite napajanje na opremi koja koristi
bežični LAN kada koristite BLUETOOTH uređaj
u opsegu od 10 metara.
Efekti na druge uređaje
Radio talasi koje emituje ovaj sistem mogu
da dovedu do smetnji u radu nekih medicinskih
uređaja. Budući da ove smetnje mogu da dovedu
do kvara, uvek isključite napajanje ovog sistema,
BLUETOOTH mobilnog telefona i BLUETOOTH
uređaja na sledećim lokacijama:
 U bolnicama, vozovima i avionima
 Blizu automatskih vrata ili požarnih alarma
Napomene
Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije koje su u skladu
sa BLUETOOTH specifikacijom kako bi se obezbedila
sigurna veza prilikom komunikacije pomoću tehnologije
BLUETOOTH. Međutim, ove bezbednosne funkcije možda
neće biti dovoljne u zavisnosti od podešavanja, sadržaja
i drugih faktora pa uvek budite na oprezu kada obavljate
komunikaciju pomoću BLUETOOTH tehnologije.
Sony ne odgovara u slučaju štete ili drugog gubitka
koji je nastao usled otkrivenih informacija korišćenjem
BLUETOOTH tehnologije.
Ne garantujemo BLUETOOTH komunikaciju sa svim
BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj sistem.
BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim sistemom
moraju da ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju organizacije
BLUETOOTH SIG, Inc. i moraju da budu sertifikovani.
Međutim, čak i ako uređaj ispunjava BLUETOOTH
specifikaciju, u nekim slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu da onemogućavaju
povezivanje ili dovedu do drugačijeg načina kontrole,
prikaza ili rada od onog koji je predviđen.
Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude
isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja koji je
povezan sa sistemom, okruženja u kojem se odvija
komunikacija ili uslova u okruženju.
Specifikacije
O sistemu zvučnika
Odeljak pojačala
Ovaj sistem zvučnika nije magnetno oklopljen
pa slika na obližnjem televizoru može postati
izobličena zbog magnetnog polja. U tom slučaju
isključite TV, sačekajte 15 do 30 minuta pa ga
ponovo uključite.
Izlazna snaga (nominalna): 20 W + 20 W
(na 6 oma, 1 kHz, 1% THD)
Realna (RMS) izlazna snaga (referentna):
25 W + 25 W (po kanalu na 6 oma, 1 kHz)
Čišćenje kućišta
AUDIO IN priključak (spoljni ulaz):
Stereo mini priključak, osetljivost 700 mV,
impedansa 47 kilooma
 priključak (za slušalice):
Stereo mini priključak, 8 oma ili više
USB:
Podržana brzina protoka bitova: MP3 (MPEG 1
Audio Layer-3): 32 kbps–320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps–192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps–320 kbps
Frekvencije uzorkovanja: MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB port: tip A, 5 V DC 2,1 A
Čistite sistem mekanom krpom nakvašenom
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvore
poput razređivača, benzina ili alkohola.
Bežična BLUETOOTH
tehnologija
Bežična BLUETOOTH tehnologija je bežična
tehnologija kratkog dometa koja omogućava
bežični prenos podataka između digitalnih uređaja
kao što su računari i fotoaparati. Zahvaljujući
bežičnoj BLUETOOTH tehnologiji, povezane uređaje
možete da koristite u opsegu od oko 10 metara.
Bežična BLUETOOTH tehnologija se obično koristi
za povezivanje dva uređaja, međutim, jedan uređaj
takođe može da bude povezan sa više uređaja.
Za povezivanje vam nisu potrebni kablovi kao
kod povezivanja preko USB-a i nije potrebno
da uređaje uperite jedan u drugi kao kada koristite
bežičnu infracrvenu tehnologiju. Ovu tehnologiju
možete da koristite i kada je jedan BLUETOOTH
uređaj u torbi ili džepu.
Ulazi/izlazi
Odeljak CD-DA/MP3 plejera
Sistem: Kompakt disk i digitalni audio sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: manje od 44,6 μW
* Ova snaga je izmerena na udaljenosti
od 200 mm od površine sočiva na glavi
lasera sa otvorom prečnika 7 mm.
Frekventni odziv: 50 Hz – 20 kHz
Odnos signala i smetnji: Više od 90 dB
Dinamički opseg: više od 90 dB
Odeljak tjunera
Odeljak AM tjunera (samo CMT-SBT100):
Opseg podešavanja:
Evropski modeli:
531 kHz–1602 kHz
(sa intervalom podešavanja od 9 kHz)
Ostali modeli:
530 kHz–1710 kHz
(sa intervalom podešavanja od 10 kHz)
531 kHz–1710 kHz
(sa intervalom podešavanja od 9 kHz)
Antena: AM kružna antena
Međufrekvencija: 400 kHz
Odeljak FM tjunera:
FM stereo, superheterodinski FM tjuner
Antena: FM žičana antena
Opseg podešavanja: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
Odeljak DAB/DAB+ tjunera (samo CMT-SBT100B):
FM stereo, DAB/FM superheterodinski tjuner
Frekventni opseg*
Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Za detaljnije informacije pogledajte
„Tabela DAB/DAB+ frekvencija“ u nastavku.
Antena: DAB/FM žičana antena
DAB/DAB+ usluge su dostupne samo
u zemljama/regionima u kojima su podržane
DAB/DAB+ usluge.
Tabela DAB/DAB+ frekvencija (Band-III)
Frekvencija
Oznaka
Frekvencija
Oznaka
174,928 MHz
176,640 MHz
178,352 MHz
180,064 MHz
181,936 MHz
183,648 MHz
185,360 MHz
187,072 MHz
188,928 MHz
190,640 MHz
192,352 MHz
194,064 MHz
195,936 MHz
197,648 MHz
199,360 MHz
201,072 MHz
202,928 MHz
204,640 MHz
206,352 MHz
208,064 MHz
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
209,936 MHz
211,648 MHz
213,360 MHz
215,072 MHz
216,928 MHz
218,640 MHz
220,352 MHz
222,064 MHz
223,936 MHz
225,648 MHz
227,360 MHz
229,072 MHz
230,784 MHz
232,496 MHz
234,208 MHz
235,776 MHz
237,488 MHz
239,200 MHz
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
* Na ovom sistemu frekvencije se prikazuju sa
dve decimale.
BLUETOOTH odeljak
Sistem za komunikaciju:
BLUETOOTH standardna verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH standardne snage, klasa 2
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost od približno 10 m*1
Frekventni pojas:
Frekvencijski pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz–
2,4835 GHz)
Metod modulacije:
FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podržani kodek:
SCMS-T
Frekventni pojas prenosa:
20 Hz–20.000 Hz (sa uzorkovanjem od 44,1 kHz)
*1
Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti
od faktora kao što su prepreke između uređaja,
magnetnog polja oko mikrotalasne rerne,
statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema,
performansi antene, operativnog sistema,
softverske aplikacije itd.
*2
Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Odeljak zvučnika
Sistem sa 2 zvučnika, Bass Reflex
Niskotonac: 100 mm, konusni
Visokotonac: 40 mm, konusni
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 150 mm × 240 mm × 220 mm
Masa: Približno 2,0 kg (po jedinici)
Opšte
Zahtevi za napajanje:
Model za Južnu Ameriku:
AC 120 V–240 V, 50 Hz/60 Hz
Ostali modeli:
AC 220 V–240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije: 31 W
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 290 mm × 106 mm × 221 mm
(uključujući isturene delove)
Masa: Približno 2,7 kg
Isporučena dodatna oprema: Daljinski upravljač
(RM-AMU171) (1), baterije R6 (veličina AA) (2),
kablovi za zvučnike (2), podloške za zvučnike (8),
FM žičana/AM kružna antena (1) (samo CMT-SBT100),
DAB/FM žičana antena (1) (samo CMT-SBT100B),
uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
Potrošnja energije u režimu mirovanja: 0,5 W
Download PDF

advertising