Sony | CMT-S20 | Sony CMT-S20 Kompaktni Hi-Fi sistem Uputstva za rukovanje

4-460-924-12(1) (SR)
Uputstvo za upotrebu
Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju
diskova koji su u skladu sa standardom za
Compact Disc (CD). U poslednje vreme, neke
muzičke kompanije reklamiraju različite
muzičke diskove kodirane tehnologijama
za zaštitu autorskih prava. Imajte u vidu
to da neki od tih diskova nisu u skladu
sa standardom za CD i nije ih moguće
reprodukovati na ovom uređaju.
©2013 Sony Corporation
SR
CMT-S20
Odlaganje stare
električne i elektronske
opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Budući da se mrežno napajanje uređaja
prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite
uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite
nepravilnosti u radu uređaja, odmah izvucite
glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu i vatri.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok
je priključen na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sam
uređaj isključen.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji
mogu oštetiti vid.
Ovaj uređaj
je klasifikovan kao
CLASS 1 LASER
proizvod. Ova oznaka
se nalazi na zadnjoj
strani uređaja.
Napomena za korisnike:
sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja
se prodaje u zemljama
u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela
neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi
sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete
ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese koje su navedene
na zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Uređaj
Početni koraci
DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD
materijal snimljen na jednoj strani a digitalni
audio materijal na drugoj. Budući da strana sa
audio materijalom nije u skladu sa standardom
za Compact Disc (CD), ne možemo da
garantujemo reprodukciju ovog diska.
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod
bi trebalo da odložite na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih
resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste
kupili proizvod.
Dodatna oprema na koju se ovo odnosi:
Daljinski upravljač
Odnosi
se samo
na Evropu
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo
da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste
bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta,
predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Menjanje režima reprodukcije
Slušanje radija
Pritiskajte PLAY MODE  kada je reprodukcija
na USB uređaju zaustavljena. Možete da
izaberete normalnu reprodukciju („FLDR“ za sve
datoteke u fascikli na USB uređaju), nasumičnu
reprodukciju („SHUF“ ili „FLDRSHUF“ za
nasumičnu reprodukciju datoteka u fascikli)
ili programiranu reprodukciju („PROGRAM“).
1 Izaberite funkciju FM.
Pritisnite FM .
2 Obavite podešavanje.
Automatsko skeniranje
Pritiskajte TUNING MODE  dok se ne
prikaže „AUTO“, a zatim pritisnite TUNING+/
TUNING . Skeniranje se zaustavlja kada
sistem podesi stanicu.
Muzički diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Kućni audio sistem
Da biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama,
stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što su upaljene sveće).
Napomena za DualDisc
Napomena o funkciji za ponavljanje
reprodukcije
„RPT ALL“ označava da će sve audio datoteke na USB
uređaju biti ponavljane dok ne zaustavite
reprodukciju.
Napomene
Ako se skeniranje ne zaustavi, pritisnite  
da biste zaustavili skeniranje, a zatim obavite
ručno podešavanje (ispod).
Daljinski upravljač
Ručno podešavanje
Pritiskajte TUNING MODE  dok se ne prikaže
„MANUAL“, a zatim pritiskajte
TUNING+/TUNING  da biste podesili
željenu stanicu.
Obaveštenje o licenci
i zaštićenim znakovima
 MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka
i patente su licencirale kompanije Fraunhofer
IIS i Thomson.
 Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak korporacije Microsoft
u SAD i/ili ostalim zemljama.
 Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže
određenim pravima na intelektualnu svojinu
korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan ovog proizvoda
je zabranjena bez odgovarajućih licenci
korporacije Microsoft.
 Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju njihovim
vlasnicima. U ovom priručniku nisu navedene
oznake TM i .
 FM žičana antena (Razvucite je horizontalno.)
 U desni zvučnik
 U levi zvučnik
 Kabl zvučnika (crveni/)
 Kabl zvučnika (crni/)
 U zidnu utičnicu
 ANTENNA
Stavljanje podloški za zvučnike
Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar
prijem kada postavljate antenu.
Postavite antenu dalje od kablova za zvučnike
i kabla za napajanje kako biste izbegli
pojavu šuma.
Postavite isporučene podloške za zvučnike
na svaki ugao donjeg dela zvučnika da biste
sprečili njegovo proklizavanje.
Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge,
na displeju će se prikazati naziv stanice
(samo evropski model).
Savet
Da biste umanjili statički šum koji se javlja pri
slabom prijemu FM stereo stanice, pritiskajte
FM MODE  dok se ne prikaže „MONO“ da biste
isključili stereo prijem. U tom slučaju ćete izgubiti
stereo efekat, ali će se prijem poboljšati.
Memorisanje radio-stanica
1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY  da biste
izabrali režim memorisanja na tjuneru.
 AUDIO IN priključak
Povežite spoljnu audio komponentu.
®
 SPEAKERS
Povežite kablove zvučnika.
U ovom priručniku uglavnom je opisano
upravljanje uređajem pomoću daljinskog
upravljača. Međutim, iste radnje je moguće
obaviti korišćenjem tastera na uređaju koji imaju
isti ili sličan naziv.
3 Pritiskajte PRESET+/PRESET  da biste
izabrali željeni broj memorije.
 Napajanje
Ako je izabranom broju memorije već
dodeljena druga stanica, ona će biti
zamenjena novom.
Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
4 Pritisnite  da biste memorisali stanicu.
5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste
Korišćenje daljinskog upravljača
Otvorite poklopac odeljka za bateriju i umetnite
isporučenu bateriju R6 (veličina AA), najpre
stranu sa oznakom , tako da oznake polariteta
odgovaraju slici ispod.
memorisali druge stanice.
Možete da memorišete do 20 FM stanica.
Memorisane stanice se čuvaju oko 12 sati,
čak i kada iskopčate kabl za napajanje ili kada
nestane struja.
Radnje
Napomene o reprodukciji
MP3/WMA diskova
Reprodukcija
CD/MP3/WMA diska
Napomene o korišćenju daljinskog
upravljača
 Pri normalnoj upotrebi baterija bi trebalo da traje
oko 6 meseci.
 Ako daljinski upravljač ne koristite duže vreme,
izvadite bateriju da biste izbegli oštećenje
od curenja baterije ili korozije.
Kada prenosite ovaj sistem
1 Izvadite disk da biste zaštitili mehanizam
CD uređaja.
2 Pritisnite  (uključivanje/režim
1 Izaberite funkciju CD.
Pritisnite CD .
2 Postavite disk.
Pritisnite   na uređaju i postavite disk
tako da obeležena strana bude okrenuta
nagore u odeljku za CD.
Da biste zatvorili odeljak za CD,
pritisnite   na uređaju.
3 Pokrenite reprodukciju.
Reprodukcija CD-DA diska počinje automatski.
Pritisnite  (play)  za reprodukciju
MP3/WMA diska.
mirovanja)  na uređaju da biste
isključili sistem i proverite da li je poruka
„STANDBY“ prestala da treperi.
3 Iskopčajte kabl za napajanje.
Ostale radnje
Podešavanje sata
1 Pritisnite   da biste uključili sistem.
2 Pritisnite TIMER MENU  da biste izabrali
režim za podešavanje sata.
Ako se prikaže „SELECT“, pomoću tastera
/  izaberite „CLOCK“, a zatim
pritisnite (unos) .
3 Pritiskajte /  da biste podesili
sate, a zatim pritisnite
.
4 Koristite isti postupak za podešavanje
minuta.
Napomena
Podešavanja sata će biti poništena kada iskopčate
kabl za napajanje ili ukoliko dođe do nestanka struje.
Prikazivanje sata kada je sistem isključen
Pritisnite DISPLAY . Sat će se prikazivati oko
8 sekundi.
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
 (pauziranje) . Da biste
nastavili reprodukciju,
pritisnite  .
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  (zaustavljanje)
 dvaput.
Biranje fascikle
na MP3/WMA
disku
Pritiskajte
fascikle) +/
(biranje
 .
Biranje numere
ili datoteke
 (nazad)/
 (napred) .
Pronalaženje
Držite  (premotavanje
određenog
unazad)/ (premotavanje
mesta u numeri unapred)  tokom
reprodukcije, a zatim
ili datoteci
otpustite taster na željenom
mestu.
Biranje funkcije
za ponavljanje
reprodukcije
Pritiskajte REPEAT  dok
se ne prikaže „RPT 1“,
„RPT FLDR*“ ili „RPT ALL“.
* Samo MP3/WMA disk
Menjanje režima reprodukcije
Pritiskajte PLAY MODE  dok je reprodukcija
na plejeru zaustavljena. Možete da izaberete
normalnu reprodukciju („FLDR“ za sve MP3/WMA
datoteke u fascikli ili na disku), nasumičnu
reprodukciju („SHUF“ ili „FLDRSHUF“ za
nasumičnu reprodukciju datoteka u fascikli)
ili programiranu reprodukciju („PROGRAM“).
Napomena o funkciji za ponavljanje
reprodukcije
„RPT 1“ označava da će reprodukcija jedne numere
ili datoteke biti ponavljana dok ne zaustavite
reprodukciju.
 Na disku na kojem se nalaze MP3/WMA datoteke
nemojte da čuvate druge tipove numera
i datoteka ili nepotrebne fascikle.
 Fascikle u kojima nema MP3/WMA datoteka
se preskaču.
 MP3/WMA datoteke se reprodukuju redosledom
kojim su snimljene na disku.
 Na ovom sistemu možete da slušate sledeće
audio formate:
 MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
 WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
 Čak i kada naziv datoteke ima odgovarajuću
oznaku tipa, a datoteka je zapravo drugačija,
reprodukcijom takve datoteke može doći do
pojave jakog šuma i kvara sistema.
 Maksimalan broj:
 fascikli je 256 (uključujući fasciklu „root“).
 MP3/WMA datoteka je 999.
 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi
datoteka) je 8.
 Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje MP3/WMA
datoteka, uređajima za snimanje i medijumima
za snimanje. Nekompatibilni MP3/WMA diskovi
mogu da dovedu do pojave šuma, zvuk koji
se sa njih reprodukuje može da bude isprekidan
ili reprodukcija uopšte neće biti moguća.
Napomena o reprodukciji diskova
sa više sesija
Sistem može da reprodukuje više sesija na disku
zaredom ako su one snimljene u istom formatu
sesije kao prva sesija. Ako sistem naiđe na sesiju
koja je snimljena u drugom formatu, reprodukcija
te sesije i onih nakon nje neće biti moguća. Imajte
u vidu to da čak i ako su sesije snimljene u istom
formatu, reprodukcija nekih sesija možda neće
biti moguća.
Biranje memorisane radio-stanice
Ako ste radio-stanicu registrovali na brojevima
memorije od 1 do 6, za izbor radio stanice
dovoljno je da pritisnite TUNER MEMORY
NUMBER (1 do 6)  kada je na sistemu izabrana
funkcija FM.
Ako ste radio-stanicu registrovali na broju
memorije 7 ili većem, pritiskajte TUNING
MODE  dok se ne prikaže „PRESET“, a zatim
pritiskajte PRESET+/PRESET  da biste
izabrali željeni broj memorije.
Reprodukcija datoteke
sa USB uređaja
Ovaj sistem može da reprodukuje audio datoteke
u formatu MP3/WMA*.
* Sistem ne može da reprodukuje datoteke koje
su zaštićene tehnologijom za zaštitu autorskih
prava DRM (Digital Rights Management).
Datoteke preuzete sa muzičke prodavnice
na internetu možda neće biti moguće
reprodukovati na ovom sistemu.
Pogledajte veb-sajtove u nastavku da biste
saznali više informacija o kompatibilnim
USB uređajima.
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Južnoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support
1 Izaberite funkciju USB.
Pritisnite USB .
2 Priključite USB uređaj na
3 Pokrenite reprodukciju.
(USB) port .
Pritisnite  .
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
 . Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite  .
Zaustavljanje
reprodukcije
 . Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite  *.
Da biste prekinuli nastavljenu
reprodukciju, ponovo
pritisnite  .
Biranje fascikle
Pritiskajte
+/
 .
Biranje datoteke / .
Pronalaženje
Držite /  tokom
reprodukcije i otpustite taster
određenog
mesta u datoteci na željenom mestu.
Biranje funkcije
za ponavljanje
reprodukcije
Pritiskajte REPEAT  dok se
ne prikaže „RPT 1“, „RPT FLDR“
ili „RPT ALL“.
* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke,
sistem će možda nastaviti reprodukciju sa
različitog mesta.
 Ako je neophodno povezivanje USB kablom,
za povezivanje USB uređaja koristite isporučeni
USB kabl. Detaljnije informacije o tom postupku
možete da vidite u priručniku koji ste dobili
uz USB uređaj.
 Može da prođe oko 10 sekundi pre nego
što se prikaže „SEARCH“, u zavisnosti
od priključenog USB uređaja.
 Ne povezujete sistem i USB uređaj preko
USB čvorišta.
 Kada umetnete USB uređaj, sistem čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju
ima dosta fascikli ili datoteka, čitanje USB uređaja
može da potraje duže vremena.
 Kod nekih priključenih USB uređaja nakon
zadavanja komande može doći do kašnjenja
u njenom izvršavanju na sistemu.
 Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje. Ako su audio
datoteke na USB uređaju prvobitno kodirane
nekompatibilnim softverom, prilikom reprodukcije
takvih datoteka može doći do pojave šuma,
zvuk može biti isprekidan ili uopšte nećete moći
da ih reprodukujete.
 Ovaj sistem ne može da reprodukuje audio
datoteke na USB uređaju u sledećim slučajevima:
 kada ukupan broj audio datoteka u fascikli
premašuje 999.
 kada ukupan broj audio datoteka na USB
uređaju premašuje 999.
 kada broj fascikli na USB uređaju premašuje 256
(uključujući fasciklu „ROOT“ i prazne fascikle).
Ovi brojevi se mogu razlikovati u zavisnosti
od strukture datoteke i fascikle. Na USB uređaju
na kojem se nalaze audio datoteke nemojte
da čuvate ostale tipove datoteka ili nepotrebne
fascikle.
 Sistem može da reprodukuje sadržaj samo
do 8. fascikle u hijerarhiji.
 Sistem ne mora nužno da poseduje sve funkcije
koje ima priključeni USB uređaj.
 Datoteke i fascikle se prikazuju redosledom
njihovog kreiranja na USB uređaju.
 Fascikle u kojima nema audio datoteka
se preskaču.
 Na ovom sistemu možete da slušate sledeće audio
formate:
 MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
 WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima
odgovarajuću oznaku tipa, a datoteka je zapravo
drugačija, reprodukcijom takve datoteke može
doći do pojave šuma i kvara sistema.
Korišćenje sistema kao punjača baterija
Kada je sistem uključen, možete da ga koristite
kao punjač baterija za USB uređaje sa punjivim
baterijama.
Punjenje počinje kada USB uređaj priključite
na (USB) port . Status punjenja se prikazuje
na displeju USB uređaja. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja.
Napomene o punjenju USB uređaja na ovom
sistemu
 Kada je sistem isključen, ne možete da ga koristite
za punjenje baterija.
 Neke USB uređaje je moguće puniti samo kada
se sistem nalazi u režimu USB.
Pravljenje sopstvenog
programa (programirana
reprodukcija)
1 Izaberite funkciju CD ili USB.
Pritisnite CD  ili USB .
2 Izaberite režim reprodukcije.
Kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE  dok se ne prikaže
„PROGRAM“.
3 Izaberite željeni broj numere ili datoteke.
Pritiskajte /  dok se ne prikaže
željeni broj numere ili datoteke.
Kada programirate MP3/WMA datoteke,
pritiskajte
+/
  da biste izabrali
željenu fasciklu, a zatim izaberite željenu
datoteku.
Ukupno vreme
reprodukcije izabrane
numere ili datoteke
(samo CD-DA disk)
Izabrani broj
numere ili
datoteke
4 Programirajte izabranu numeru
ili datoteku.
Pritisnite  da biste uneli željenu numeru
ili datoteku.
5 Ponovite korake od 3 do 4 da biste
programirali do najviše 64 dodatnih
numera ili datoteka.
6 Da biste reprodukovali program numera
ili datoteka, pritisnite  .
Program će ostati dostupan osim
ako ne uradite nešto od sledećeg:
 promenite funkciju.
 isključite sistem.
 iskopčate kabl za napajanje.
 otvorite odeljak za CD.
Da biste ponovo reprodukovali isti program,
pritisnite  .
Otkazivanje programirane reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE .
Brisanje poslednje numere ili datoteke
programa
Pritisnite CLEAR  kada je reprodukcija
na plejeru zaustavljena.
Korišćenje opcionalnih audio
komponenti
1 Pripremite izvor zvuka.
Priključite dodatnu audio komponentu na
priključak AUDIO IN  na uređaju koristeći
analogni audio kabl (nije isporučen).
2 Utišajte zvuk.
Pritisnite VOLUME  .
3 Izaberite funkciju AUDIO IN.
Pritisnite AUDIO IN .
4 Pokrenite reprodukciju.
Pokrenite reprodukciju povezane komponente
i podesite jačinu zvuka.
Napomena
Sistem može da automatski uđe u režim mirovanja
ako je nivo jačine zvuka na povezanoj komponenti
prenizak. Podesite jačinu zvuka na komponenti
shodno tome. Pogledajte „Isključivanje funkcije za
automatski ulazak u režim mirovanja“.
Podešavanje zvuka
Radnja
Pritisnite
Podešavanje
jačine zvuka
VOLUME +/ .
Generisanje
dinamičnijeg
zvuka
BASS BOOST .
Podešavanje
zvučnog efekta
Pritiskajte EQ  dok se ne
prikaže željeni zvučni efekat.
Menjanje prikaza na displeju
Radnja
Pritisnite
Menjanje
informacija
na displeju*
Pritiskajte DISPLAY  kada
je sistem uključen.
Prikazivanje
Pritisnite DISPLAY  kada
je sistem isključen. Sat će
sata kada je
sistem isključen se prikazivati oko 8 sekundi.
* Na primer, možete da vidite informacije
o CD/MP3/WMA disku ili USB uređaju kao što su:
 broj numere ili datoteke tokom normalne
reprodukcije.
 naziv numere, datoteke ili naslov tokom normalne
reprodukcije.
 naziv izvođača tokom normalne reprodukcije.
 naziv albuma ili fascikle tokom normalne
reprodukcije.
 ukupno vreme reprodukcije i ukupan broj numera
na CD-DA disku (samo kada je izabran režim
normalne reprodukcije i kada je reprodukcija na
plejeru zaustavljena).
 ukupan broj fascikli (albuma) na MP3/WMA disku
ili USB uređaju (samo kada je izabran režim
normalne reprodukcije i kada je reprodukcija
na USB uređaju zaustavljena).
Napomene o informacijama na displeju
 Znakovi koje nije moguće prikazati se prikazuju
kao „–“.
 Ne prikazuju se sledeće informacije:
 ukupno vreme reprodukcije za MP3/WMA disk
i USB uređaj.
 preostalo vreme reprodukcije za MP3/WMA
datoteku.
 Sledeće informacije se ne prikazuju pravilno:
 proteklo vreme reprodukcije MP3/WMA datoteke
kodirane pomoću VBR-a (promenljiva brzina
protoka bitova).
 nazivi fascikli i datoteka koji nisu usklađeni
sa standardom ISO9660 Level 1, Level 2 ili Joliet
u proširenom formatu.
 Prikazuju se sledeće informacije:
 preostalo vreme reprodukcije numere.
 Informacije iz ID3 oznake za MP3 datoteke kada
se koriste ID3 oznake verzije 1 i verzije 2
(Informacije iz ID3 oznake verzije 2 imaju prioritet
ako se u jednoj MP3 datoteci koriste ID3 oznake
i verzije 1 i verzije 2).
 najviše 31 znak u informacijama koje pruža ID3
oznaka u kojima se koriste velika slova (A do Z),
brojevi (0 do 9) i simboli (+ – . / [ ] _ | ~).
Korišćenje tajmera
Sistem poseduje dve funkcije tajmera. Ako koristite
oba tajmera, merač vremena za isključivanje ima
prioritet.
Merač vremena za isključivanje:
Možete da zaspite slušajući muziku. Ova funkcija
radi čak i kada sat nije podešen.
Pritiskajte SLEEP . Ako izaberete „AUTO“,
sistem se automatski isključuje kada se završi
reprodukcija aktuelnog diska ili USB uređaja ili
u roku od 100 minuta.
Tajmer za reprodukciju:
Možete da se probudite uz zvuk sa CD-a, FM
radio-stanice, USB uređaja ili audio komponente
koja je povezana sa priključkom AUDIO IN 
u unapred podešeno vreme.
Uverite se da ste podesili sat.
Rešavanje problema
1 Uverite se da su kabl za napajanje
i kablovi zvučnika pravilno i dobro
povezani.
2 Pronađite problem u listi za proveru
u nastavku i preduzmite navedene
radnje za njegovo otklanjanje.
Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte
najbližeg Sony prodavca.
Ako se na displeju prikazuje
„PROTECT“
Odmah iskopčajte kabl za napajanje
i proverite sledeće stavke kada nestane
„PROTECT“.
 Da li je došlo da kratkog spoja na polovima
+ i  kablova za zvučnike?
 Da li nešto blokira ventilacione otvore
na sistemu?
Kada proverite ove stavke i utvrdite da je sve
u redu, ponovo povežite kabl za napajanje
i uključite sistem. Ako se problem i dalje javlja,
kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
4 Podesite vreme za pokretanje reprodukcije.
Pritiskajte /  da biste podesili sate,
a zatim pritisnite . Koristite postupak iznad
za podešavanje minuta.
5 Koristite isti postupak kao u koraku 4
za podešavanje vremena za zaustavljanje
reprodukcije.
6 Izaberite izvor zvuka.
Pritiskajte /  dok se ne prikaže željeni
izvor zvuka, a zatim pritisnite .
7 Isključite sistem.
Pritisnite  . Sistem će se automatski
uključiti pre unapred podešenog vremena.
Ako je sistem već uključen u unapred podešeno
vreme, tajmer za reprodukciju se neće aktivirati.
Ne koristite sistem od vremena uključivanja
sistema do pokretanja reprodukcije.
Provera podešavanja
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritiskajte /  da biste izabrali
„SELECT“, a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte /  da biste izabrali
„PLAY SEL“, a zatim pritisnite .
Isključivanje tajmera
Ponovite isti postupak kao iznad dok se u koraku 3
ne prikaže „OFF“, a zatim pritisnite .
Menjanje podešavanja
Počnite ponovo od koraka 1.
Savet
Podešavanje tajmera za reprodukciju ostaje na snazi
sve dok podešavanje ne poništite ručno.
 Uverite se da je USB uređaj dobro priključen.
 Neke USB uređaje je moguće puniti samo kada
se sistem nalazi u režimu USB.
Da li koristite podržani USB uređaj?
 Ukoliko povežete nepodržani USB uređaj, mogu
se javiti sledeći problemi. Pogledajte
informacije o kompatibilnim USB uređajima
na veb-sajtovima koji su navedeni u odeljku
„Reprodukcija datoteke sa USB uređaja”.
 USB uređaj nije prepoznat.
 Nazivi datoteka ili fascikli se ne prikazuju
na sistemu.
 Reprodukcija nije moguća.
 Zvuk je isprekidan.
 Čuje se šum.
 Emituje se izobličen zvuk.
Prikazuje se „OVER CURRENT“.
 Detektovan je problem sa nivoom napona
na (USB) portu . Isključite sistem i uklonite
USB uređaj iz
(USB) porta . Uverite
se da ne postoji problem sa USB uređajem.
Ako se na displeju i dalje prikazuje ista poruka,
kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
 USB uređaj nije pravilno povezan. Isključite
sistem, a zatim ponovo priključite USB uređaj.
 Da li je kabl za napajanje priključen?
Sistem je iznenada ušao u režim
mirovanja.
 To nije kvar. Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja za otprilike 30 minuta ako
ne preduzmete nijednu radnju ili ako
se ne emituje audio signal. Pogledajte
„Isključivanje funkcije za automatski ulazak
u režim mirovanja“.
Podešavanje sata ili tajmera za
reprodukciju je neočekivano poništeno.
 Ako ne preduzmete nijednu radnju oko jednog
minuta, podešavanje sata ili tajmera
za reprodukciju se automatski poništava.
Ponovo obavite radnju od početka.
Nema zvuka.
 Da li je došlo da kratkog spoja na polovima
+ i  kablova za zvučnike?
 Da li koristite samo isporučene zvučnike?
 Da li nešto blokira ventilacione otvore
na sistemu?
 Izabrana stanica je možda privremeno
prekinula emitovanje.
Zvuk se čuje sa jednog kanala ili je zvuk
sa levog i desnog kanala neujednačen.
 Postavite zvučnike što simetričnije.
 Povežite samo isporučene zvučnike.
Čuju se jake smetnje ili šum.
 Udaljite sistem od izvora smetnji.
 Priključite sistem na drugu zidnu utičnicu.
 Postavite filter šuma (kupuje se zasebno)
na kabl za napajanje.
2 Izaberite režim za podešavanje tajmera.
Pritiskajte /  da biste izabrali
„PLAY SET“, a zatim pritisnite .
Čuju se jake smetnje ili šum ili prijem
stanica nije moguć.
Nije moguće uključiti sistem.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i senzora za daljinski upravljač 
na uređaju i postavite uređaj dalje
od fluorescentnog svetla.
 Uperite daljinski upravljač ka senzoru sistema.
 Približite daljinski upravljač sistemu.
3 Podesite tajmer za reprodukciju.
Priključeni USB uređaj nije moguće puniti.
Nema zvuka.
Daljinski upravljač ne radi.
Pritisnite TIMER MENU .
Ako sat nije podešen, sistem će biti u režimu
za podešavanje sata. U tom slučaju podesite sat.
Tjuner
Opšte
1 Pripremite izvor zvuka.
Pripremite izvor zvuka, a zatim pritisnite
VOLUME +/  da biste podesili jačinu zvuka.
Da biste pokrenuli reprodukciju od određene
numere na CD-u ili audio datoteke, napravite
program.
USB uređaj
CD/MP3/WMA plejer
Zvuk je isprekidan ili reprodukcija diska
nije moguća.
 Očistite disk i ponovo ga umetnite.
 Premestite sistem na mesto gde nema vibracija
(na primer, na stabilno postolje).
 Udaljite zvučnike od sistema ili ih postavite
na zasebna postolja. Kada je zvuk znatno
pojačan, vibracija zvučnika može da dovede
do preskakanja zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prve numere.
 Vratite se u režim normalne reprodukcije
pritiskanjem tastera PLAY MODE 
sve dok ne ne stanu „PROGRAM“ i „SHUF“.
Pokretanje reprodukcije traje duže
nego obično.
 Pokretanje reprodukcije sledećih diskova može
da potraje duže vremena:
 disk sa složenom hijerarhijskom strukturom.
 disk koji je snimljen u više sesija.
 disk koji nije dovršen (disk na koji se mogu
dodati podaci).
 disk koji ima mnogo fascikli.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan
ili izobličen.
 Isključite sistem, a zatim ponovo priključite
USB uređaj.
 Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk izobličen.
Šum je možda nastao tokom pravljenja
muzičkih podataka zbog stanja računara.
Ponovo napravite muzičke podatke.
 Korišćena je mala brzina protoka bitova
prilikom kodiranja datoteka. Na USB uređaj
kopirajte datoteke kodirane većom brzinom
protoka bitova.
„SEARCH“ se prikazuje duže vremena
ili je potrebno dosta vremena za početak
reprodukcije.
 Postupak učitavanja može potrajati duže
u sledećim slučajevima:
 Na USB uređaju ima mnogo fascikli
ili datoteka.
 Struktura datoteka je veoma složena.
 Memorija je velikog kapaciteta.
 Interna memorija je fragmentirana.
Nepravilan prikaz.
 Ponovo prebacite muzičke podatke na USB
uređaj jer su podaci koji se nalaze na USB
uređaju možda oštećeni.
 Znakovi koje ovaj sistem može da prikazuje
su samo brojevi i slova engleske abecede.
Ostali znakovi se neće prikazivati pravilno.
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite sistem i ponovo priključite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Pogledajte informacije o kompatibilnim USB
uređajima na veb-sajtovima koji su navedeni
u odeljku „Reprodukcija datoteke
sa USB uređaja“.
 USB uređaj ne funkcioniše pravilno. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja kako biste
rešili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite sistem i ponovo priključite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Pogledajte informacije o kompatibilnim USB
uređajima na veb-sajtovima koji su navedeni
u odeljku „Reprodukcija datoteke
sa USB uređaja“.
 Pritisnite   da biste pokrenuli reprodukciju.
Reprodukcija ne počinje od prve numere.
 Podesite reprodukciju na režim normalne
reprodukcije.
Nije moguća reprodukcija datoteka.
 Audio datoteke možda imaju nepodržane
oznake tipa datoteke. Ovaj sistem podržava
sledeće oznake tipa datoteke:
 MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
 WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
 Audio datoteke su možda napravljene u nekom
drugom formatu a ne u MP3/WMA formatu.
 USB uređaji za skladištenje koji su formatirani
sistemom datoteka koji nije FAT16 ili FAT32 nisu
podržani.*
 Ako koristite USB uređaj za skladištenje koji ima
više particija, mogu se reprodukovati samo
datoteke na prvoj particiji.
 Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene
lozinkama nije moguće reprodukovati.
* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB
uređaji za skladištenje možda ne podržavaju sve
FAT sisteme datoteka. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu svakog USB uređaja
za skladištenje ili kontaktirajte proizvođača.
 Pravilno povežite antenu.
 Pokušajte da antenu postavite na drugo mesto
ili je okrenite drugačije radi boljeg prijema.
 Postavite antenu dalje od kablova za zvučnike
i kabla za napajanje kako biste izbegli
pojavu šuma.
 Isključite okolne električne uređaje.
Istovremeno se čuje nekoliko
radio stanica.
 Pokušajte da antenu postavite na drugo mesto
ili je okrenite drugačije radi boljeg prijema.
 Skupite kabl antene koristeći komercijalno
dostupne štipaljke za kablove i podesite
dužinu kabla.
Vraćanje sistema na fabrička
podešavanja
Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno,
vratite sistem na fabrička podešavanja.
1 Iskopčajte i ponovo priključite kabl
za napajanje, a zatim uključite sistem.
2 Držite   na daljinskom upravljaču
i EQ  na uređaju dok se ne prikaže
„RESET OK“.
Sva podešavanja koja je konfigurisao korisnik,
kao što su memorisane radio stanice,
tajmer i sat biće izbrisana.
Isključivanje funkcije za automatski
ulazak u režim mirovanja
Ovaj sistem je opremljen funkcijom
za automatski ulazak u režim mirovanja.
Ova funkcija automatski postavlja sistem u režim
mirovanja nakon otprilike 30 minuta ukoliko
ga ne koristite ili ako se ne emituje audio signal.
Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja
je podrazumevano uključena.
Koristite tastere na uređaju da biste isključili
funkciju za automatski ulazak u režim mirovanja.
Držite   dok je sistem uključen sve
dok se ne prikaže „AUTO STANDBY OFF“.
Da biste uključili funkciju, ponovite postupak
dok se ne prikaže „AUTO STANDBY ON“.
Napomene
 Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja
ne radi kada sistem koristite u režimu FM.
 Sistem neće automatski ući u režim mirovanja
u sledećim slučajevima:
 kada je detektovan audio signal.
 kada je priključen USB uređaj.
 tokom reprodukcije audio numera ili datoteka.
 kada je aktiviran unapred podešeni tajmer
reprodukcije ili merač vremena za isključivanje.
Poruke
DISC ERR: Umetnut je disk koji nije moguće
reprodukovati.
FULL: Pokušali ste da programirate više
od 64 numera ili datoteka (koraka).
NO FILE: Na CD-R/CD-RW disku ili USB uređaju
nema datoteka koje se mogu reprodukovati.
NO STEP: Sve programirane numere su izbrisane.
NO USB: USB uređaj nije priključen ili je priključen
nepodržani USB uređaj.
PLAY SET: Pokušali ste da podesite tajmer kada
tajmer reprodukcije nije podešen.
PLS STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE 
tokom reprodukcije.
SELECT: Pritisnuli ste TIMER MENU 
dok je tajmer aktivan.
TIME NG: Vreme početka i vreme završetka
za tajmer reprodukcije je podešeno
na isto vreme.
Mere opreza
Diskovi koje ovaj sistem MOŽE
da reprodukuje
 Audio CD
 CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3/WMA
datoteke)
Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE
da reprodukuje
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji su
snimljeni u formatu muzičkog CD-a i u skladu
sa standardom ISO9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
 CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u više sesija koji
nisu dovršeni „zatvaranjem sesije“
 CD-R/CD-RW diskovi koji su loše snimljeni,
CD-R/CD-RW diskovi koji su izgrebani ili prljavi
ili CD-R/CD-RW diskovi koji su snimljeni
na nekompatibilnom uređaju za snimanje
 CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno
dovršeni
 Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)/WMA datoteke
 Diskovi nestandardnog oblika (na primer,
u obliku srca, kvadrata, zvezde)
 Diskovi na kojima se nalazi lepljiva traka,
papir ili nalepnica
 Iznajmljeni ili korišćeni diskovi sa zalepljenim
žigom na kojima je lepak van površine žiga
 Diskovi sa nalepnicama koje su odštampane
mastilom koje je lepljivo na dodir
Napomene o diskovima
 Pre reprodukcije, očistite disk krpom za čišćenje
od centra ka ivici.
 Ne čistite diskove rastvorima poput benzina,
razređivača, komercijalno dostupnih sredstava
za čišćenje ili anti-statičkim sprejevima
za gramofonske ploče.
 Ne izlažite diskove direktnom sunčevom svetlu
ili izvorima toplote poput otvora za dovod
toplog vazduha niti ih ostavljajte u automobilu
koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu.
O bezbednosti
 Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne utičnice
ako uređaj ne planirate da koristite duže vreme.
Kada iskopčavate kabl, uvek ga držite za utikač.
Nikad ne vucite sam kabl.
 Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili
tečnost, isključite sistem sa mrežnog napajanja
i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre
nastavka upotrebe.
 Kabl za napajanje naizmeničnom strujom može
da zameni samo ovlašćeni serviser.
O postavljanju
 Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj niti
na mesta koja su izuzetno topla, hladna,
prašnjava, prljava, vlažna, na kojima nema
odgovarajuće ventilacije ili koja su izložena
vibracijama, direktnom sunčevom svetlu
ili jakom svetlu.
 Budite pažljivi prilikom postavljanja uređaja
ili zvučnika na posebno tretirane površine
(na primer, voskovane, lakirane, polirane)
jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
 Ako sistem naglo unesete iz hladnog u toplo
okruženje ili ga postavite u prostoriju
sa velikom vlažnošću, može doći do pojave
kondenzacije na sočivu unutar CD plejera
što može izazvati kvar uređaja. U tom slučaju
izvadite disk i ostavite sistem uključenim
oko jednog sata dok vlaga ne ispari.
O zagrevanju
 Zagrevanje uređaja tokom rada je normalno
i ne treba da vas brine.
 Ne dodirujte kućište uređaja ako je uređaj
korišćen duže vremena sa jako pojačanim
zvukom jer kućište može biti vrelo.
 Ne blokirajte ventilacione otvore.
O sistemu zvučnika
Ovaj sistem zvučnika nije magnetno oklopljen
pa slika na obližnjem televizoru može postati
izobličena zbog magnetnog polja. U tom
slučaju isključite TV, sačekajte 15 do 30 minuta
pa ga ponovo uključite.
Ako nema poboljšanja, udaljite zvučnike
od televizora.
Čišćenje kućišta
Čistite sistem mekanom krpom nakvašenom
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvore
poput razređivača, benzina ili alkohola.
Specifikacije
Glavni uređaj
Odeljak za pojačalo
Izlazna snaga (nominalna): 4 vata + 4 vata
(8 oma na 1 kHz, 1% THD)
Kontinualna RMS izlazna snaga (referentna):
5 vati + 5 vati (8 oma na 1 kHz, 10% THD)
Ulazi
AUDIO IN (stereo mini priključak):
Osetljivost 1 V, impedansa 50 kilooma
Izlazi
SPEAKERS: Prihvataju impedansu od 8 oma
Odeljak za CD plejer
Sistem: Kompakt disk i digitalni audio sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: Manje od 44,6 μW
* Ova snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od
površine sočiva na glavi lasera sa otvorom promera 7 mm.
Frekventni odziv: 20 Hz  20 kHz
Odnos signala i smetnji: Više od 90 dB
Dinamički opseg: Više od 90 dB
Odeljak tjunera
FM stereo, superheterodinski FM tjuner
Antena: FM žičana antena
Opseg podešavanja: 87,5 MHz  108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
USB odeljak
(USB) port: Tip A, maksimalna struja 500 mA
Podržani audio formati
Podržana brzina protoka bitova:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps  192 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Zvučnici
Sistem zvučnika:
Pun opseg, prečnik 8 cm, konusni
Nominalna impedansa: 8 oma
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 148 mm × 240 mm × 127 mm
Težina: Približno 1,2 kg neto bez zvučnika
Količina: 2 komada
Opšte
Zahtevi za napajanje: AC 120 V  240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije: 18 vati
Dimenzije (Š/V/D, uključujući velike isturene
delove) (osim zvučnika):
Približno 170 mm × 133 mm × 240 mm
Težina (bez zvučnika): Približno 1,3 kg
Broj isporučenih glavnih uređaja: 1 komad
Isporučena dodatna oprema:
Daljinski upravljač (1), FM žičana antena (1),
podloške za zvučnike (8)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
 Potrošnja energije u režimu mirovanja: 0,5 W
 Usporavači plamena na bazi halogena nisu
korišćeni u određenim štampanim pločama.
Download PDF

advertising