Sony | CMT-SBT300WB | Sony CMT-SBT300WB Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

A
1
Uspostavljanje bežične veze između ovog sistema i rutera
za bežični LAN pomoću WPS.
6 Držite
taster WPS na ruteru za bežični LAN pritisnut
nekoliko sekundi.
Proverite da li je mrežni (LAN) kabl iskopčan iz
sistema, a zatim priključite kabl za napajanje.
Na nekim ruterima morate neprekidno
pritiskati taster WPS.
Uživajte u muzici uz uređaj
Xperia/iPhone putem bežične mreže
2 Pritisnite dugme / da biste uključili sistem.
3 Crveni
indikator STANDBY se isključuje, a zatim
počinje da treperi u prozoru displeja.
Može da prođe nekoliko minuta dok
Kratki vodič za podešavanje
Indikator STANDBY
/ dugme
7 „CONNECT“
treperi nakon što „WPS“ treperi nekoliko
desetina sekundi u prozoru displeja sistema, nakon
čega će
da zasvetli kada veza bude uspostavljena.
Ako se
ne pojavi u roku od otprilike 5 minuta, podešavanje možda nije
pravilno dovršeno. U tom slučaju, nastavite od koraka 4 ponovo.
Ako podešavanje ne bude uspešno posle toga, pokušajte sa
opisanim na drugoj strani ovog lista.
povezivanjem
ne počne da treperi.
Prozor displeja
Kada povezivanje između vašeg pametnog telefona i rutera za bežični LAN
bude dovršeno, pređite na sledeće korake.
Ovaj list je vodič za podešavanje za uživanje u muzici sa vašeg uređaja Xperia (ili Xperia Tablet)/iPhone (ili iPad/iPod)
uz korišćenje funkcije DLNA ili AirPlay putem bežične mreže.
Za korisnika uređaja Xperia
Reprodukcija muzike
uskladištene u uređaju Xperia
Za korisnika uređaja iPhone
Reprodukcija muzike
uskladištene u uređaju iPhone
Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da koristite ruter za bežični LAN (uključujući i pristupnu tačku).
8 Uverite
se da je uključen ruter/pristupna tačka za bežični
LAN. Neka vaši SSID i sigurnosna šifra budu pri ruci.
4 Pritisnite
taster OPTIONS na daljinskom upravljaču
da se prikaže „BT/NW STBY“. Pritiskajte taster /
4-464-271-11(1) (SR)
© 2013 Sony Corporation
Kućni audio sistem
i izaberite „WPS“, a zatim pritisnite taster
Pogledajte uputstvo koje ste dobili uz ruter za bežični LAN.
.
Ako se „WPS“ ne pojavi,
sačekajte oko 2 minuta.
SSID
//
Sigurnosna šifra
CMT-SBT300W/SBT300WB
SSID:
Sigurnosna šifra:
5 Kada se pojavi „OK“ na displeju, pritisnite taster
U dolenavedenim slučajevima pogledajte uputstvo za upotrebu ovog sistema.
„WPS“ treperi.
 Da biste reprodukovali muziku sa drugog pametnog telefona ili ličnog računara
 Kad aplikacija „WALKMAN“* nije instalirana na vaš uređaj Xperia
 Da biste reprodukovali muziku koristeći BLUETOOTH
Povezivanje uređaja Xperia sa bežičnim LAN-om
Uspostavljanje bežične veze između ovog sistema
i rutera za bežični LAN pomoću WPS
9 Uspostavite
bežičnu vezu između svog pametnog
telefona i rutera za bežični LAN.
Za korisnika
uređaja Xperia
Povezivanje uređaja Xperia sa bežičnim LAN-om
Za korisnika
uređaja iPhone
Povezivanje uređaja iPhone sa bežičnim LAN-om
Reprodukcija muzike uskladištene u uređaju Xperia
 Pokrenite
(aplikacija
[WALKMAN]).
Da li postoji taster WPS na vašem
ruteru za bežični LAN?
Da
.
Tokom reprodukcije
muzike, na displeju
sistema se pojavljuje
indikator „NETWORK“
(Mreža).
Dodirnite opciju
[Settings]
(Podešavanja).
Dodirnite [Wi-Fi]
(Bežična mreža).
Reprodukcija muzike uskladištene u uređaju iPhone
 Pokrenite
(aplikacija
[Music] (Muzika)).
Uspostavljanje bežične veze između ovog sistema
i rutera za bežični LAN pomoću Xperia/iPhone
aplikacije „NS Setup“
* Aplikacija „WALKMAN“ možda nije instalirana na vaš uređaj Xperia. U tom slučaju, ova funkcija ne može da se koristi. Muziku možete da slušate koristeći neke modele
uređaja „WALKMAN“ sa ovom funkcijom, ali oni možda zahtevaju drugačije rukovanje. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg uređaja „WALKMAN“.
i izaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Iz liste mreže izaberite
SSID koji ste pripremili
u koraku 8 i unesite
bezbednosnu šifru
da biste se povezali.
Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu
uređaja Xperia.
Povezivanje uređaja iPhone sa bežičnim LAN-om
Ne
 Dodirnite ikonu
Iz liste mreže izaberite
SSID koji ste pripremili
u koraku 8 i unesite
bezbednosnu šifru
da biste se povezali.
Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu
vašeg uređaja iPhone.
Dodirnite opciju
[Settings] (Podešavanja).
Dodirnite [Wi-Fi]
(Bežična mreža).
 Dodirnite ikonu
i izaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Tokom
reprodukcije
muzike, na
displeju sistema se
pojavljuje indikator
„AirPlay“.
B
1
Uspostavljanje bežične veze između ovog sistema i rutera za bežični LAN pomoću Xperia/iPhone aplikacije „NS Setup“
Bežičnu vezu između ovog sistema i rutera za bežični LAN možete uspostaviti tako što ćete preuzeti aplikaciju „NS Setup“ i rukovati njome kao što sledi.
Proverite da li je mrežni (LAN) kabl iskopčan iz sistema,
a zatim priključite kabl za napajanje.
2 Uverite
se da je ruter za bežični LAN uključen. Neka vaši
SSID i sigurnosna šifra budu pri ruci.
3 Pritisnite dugme / da biste uključili sistem.
Pogledajte uputstvo koje ste dobili uz ruter za bežični LAN.
Indikator STANDBY / dugme
Prozor
displeja
4 Crveni
indikator STANDBY se isključuje, a zatim počinje
da treperi
u prozoru displeja.
Može da prođe nekoliko minuta dok
ne počne da treperi.
Obavite podešavanje koristeći aplikaciju za pametni telefon „NS Setup“.
SSID
Za korisnika uređaja Xperia
Podešavanje u uređaju Xperia
Za korisnika uređaja iPhone
Podešavanje u uređaju iPhone
Sigurnosna šifra
SSID:
Sigurnosna šifra:
Podešavanje u uređaju Xperia
Reprodukcija muzike uskladištene u uređaju Xperia
 Preuzmite besplatnu aplikaciju  Obavite podešavanje koristeći aplikaciju za [NS Setup].
 Pokrenite
(aplikacija
[WALKMAN]).
„NS Setup“ iz prodavnice
„Google Play“.
Dodirnite [NS Setup].
Dodirnite
[Let’s get started]
(Hajde da započnemo).
i izaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Tokom reprodukcije
muzike, na displeju
sistema se pojavljuje
indikator „NETWORK“
(Mreža).
Sistem proverava da li je
podešavanje izvedeno
pravilno ili nije. Sačekajte
nekoliko minuta dok se ne
pojavi sledeći ekran.
Ako se pojavi  kao što
je dole opisano u odeljku
„Rešavanje problema“, pratite
uputstva koja vidite.
Sistem se priprema za
postavke bežične mreže.
Sačekajte nekoliko
minuta dok se ne pojavi
sledeći ekran.
Za preuzimanje
pomoću 2D koda.
 Dodirnite ikonu
Izaberite SSID koji ste
pripremili u koraku 2.
Unesite bezbednosnu
šifru koju ste
pripremili u koraku 2.
Dodirnite [Play test sound] (Reprodukuj
test-zvuk) da biste potvrdili rad sistema
reprodukcijom test-zvuka.
Podešavanje u uređaju iPhone
Reprodukcija muzike uskladištene u uređaju iPhone
 Preuzmite besplatnu aplikaciju  Obavite podešavanje koristeći aplikaciju za [NS Setup].
 Pokrenite
„NS Setup“ iz prodavnice
„Apple Store“.
Za preuzimanje
pomoću 2D koda.
Sistem se priprema za
postavke bežične mreže.
Sačekajte nekoliko
minuta dok se ne pojavi
sledeći ekran.
Ako se pojavi  kao
što je dole opisano
u odeljku „Rešavanje
problema“, pratite
uputstva koja vidite.
Dodirnite opciju
[Settings]
(Podešavanja).
Dodirnite [Wi-Fi]
(Bežična mreža).
Dodirnite [Sony_
Wireless_...] (Sony_
bežično_...)*1 da biste
dodali znak za potvrdu,
a zatim se vratite
na glavni displej.
Dodirnite
[NS Setup].
Dodirnite
[Let’s get started]
(Hajde da započnemo).
Sistem proverava da li je
podešavanje izvedeno
pravilno ili nije. Sačekajte
nekoliko minuta dok se
ne pojavi sledeći ekran.
Ako se pojavi  ili 
kao što je dole opisano
u odeljku „Rešavanje
problema“, pratite
uputstva koja vidite.
Izaberite SSID
koji ste pripremili
u koraku 2.*2
Unesite
bezbednosnu šifru
koju ste pripremili
u koraku 2.
 Dodirnite ikonu
(aplikacija [Music]
(Muzika)).
i izaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].
Tokom reprodukcije
muzike, na displeju
sistema
se pojavljuje
indikator „AirPlay“.
Dodirnite [Play test
sound] (Reprodukuj
test-zvuk) da biste
potvrdili rad sistema
reprodukcijom
test-zvuka.
*1 Može da prođe nekoliko minuta dok se ne pojavi [Sony_Wireless Audio_Setup]. Ako se ne pojavi, vratite sistem na fabrička podešavanja prateći korake „Da vratite sistem na fabrička podešavanja“ u odeljku „Rešavanje problema“.
ikonu u gornjem desnom uglu da biste osvežili ekran.
*2 Ako se SSID ne pojavi, dodirnite
Da vratite sistem na fabrička podešavanja
Rešavanje problema
Vratite sistem na fabrička podešavanja.
Takođe, ako se „Sony_Wireless_Audio_Setup“ ne prikaže tokom podešavanja uređaja iPhone, vratite sistem na fabrička podešavanja.
Dole prikazani ekrani mogu da se pojave tokom podešavanja. U tim slučajevima, pratite uputstva koja vidite.



Ako se pojavi  ili ,
vratite sistem na fabrička
podešavanja prateći
korake u odeljku “Da
vratite sistem na fabrička
podešavanja” na desnoj
strani. Zatim ponovo obavite
podešavanja počev od prvog
koraka u fazi  u odeljku
„Podešavanje u uređaju
Xperia“ ili „Podešavanje
u uređaju iPhone“.

Ako se pojavi ,
ponovo obavite
podešavanja
od prvog koraka
u fazi  u odeljku
„Podešavanje
u uređaju iPhone“.
Ako se pojavi ,
postupite prateći
uputstva na ekranu.
Ako podešavanje ne bude
uspešno nakon toga ili ako
se u prozoru displeja sistema
pojavi „NO CONNECT“,
vratite sistem na fabrička
podešavanja prateći korake
u odeljku „Da vratite sistem
na fabrička podešavanja“
na desnoj strani.
1
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom izvucite iz zidne utičnice i uverite se da indikator STANDBY ne svetli. Zatim ponovo
priključite kabl za napajanje i uključite sistem.
2
Držite tastere  (zaustavljanje) i / na sistemu pritisnute dok se ne pojavi „ALL RESET“.
Indikator STANDBY
/ dugme
 dugme (zaustavljanje)
Download PDF

advertising