Sony CMT-SBT300WB, CMT-SBT300W User manual

Sony CMT-SBT300WB, CMT-SBT300W User manual
Kućni audio sistem
Početni koraci
Radnje
Uputstvo za upotrebu
Mrežne veze
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Mere opreza/Specifikacije
CMT-SBT300W/SBT300WB
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacioni otvor
uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima
otvorenog plamena (kao što
su upaljene sveće).
Da biste smanjili rizik od požara
ili strujnog udara, ne izlažite
uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na
njega predmete koji sadrže
tečnost, na primer vaze.
Budući da se mrežno napajanje
jedinice prekida izvlačenjem
glavnog utikača, priključite
jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako
primetite nepravilnosti u radu
jedinice, odmah izvucite glavni
utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne postavljajte uređaj u uski
prostor poput police za knjige
ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj
u koji su umetnute baterije
visokim temperaturama,
na primer sunčevom svetlu
i vatri.
Jedinica dobija mrežno
napajanje sve dok je priključena
na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom,
čak i kada je sama jedinica
isključena.
Ova oprema je testirana
i utvrđeno je da je u skladu sa
ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste
optički uređaji koji mogu
oštetiti vid.
2SR
Ovaj uređaj je klasifikovan
kao CLASS 1 LASER proizvod.
Ova oznaka se nalazi na zadnjoj
strani uređaja.
Za korisnike u Australiji
Ovu opremu bi trebalo da
postavite i koristite tako da
razmak između tela osobe
i uređaja koji emituje zračenje
bude najmanje 20 cm
(izuzimajući ekstremitete: ruke,
šake, stopala i članke).
Za korisnike u Evropi
Za povezivanje sa matičnim
računarom i/ili perifernom
opremom morate da koristite
propisno zaštićene i uzemljene
kablove i priključke.
Preveliki zvučni pritisak
iz slušalica može da dovede
do gubitka sluha.
Napomena za korisnike:
sledeće informacije
se odnose samo
na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima
se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela
kompanija Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili ga je za nju
proizvela neka druga kompanija.
Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda
sa zakonima Evropske unije
bi trebalo da pošaljete
ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Za sva
pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom pogledajte adrese
koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je
oprema u skladu sa osnovnim
zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da
vidite na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje stare
električne
i elektronske
opreme
(primenljivo
u Evropskoj
uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili
njegovom pakovanju označava
da se proizvod ne sme tretirati
kao kućni otpad. Proizvod bi
trebalo da odložite na
odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog
proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili
proizvod.
Odnosi se samo na Evropu
Odlaganje
potrošenih
baterija
(primenljivo
u Evropskoj
uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom
pakovanju označava da se
baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao
kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti
i hemijski simbol. Hemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004%
olova.
Pravilnim odlaganjem baterija
pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje
do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog
bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu
bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija
biti pravilno zbrinuta, predajte
potrošenu bateriju
na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju
na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili
proizvod.
3SR
Pre nego što počnete da koristite sistem
Sony će popraviti kvarove uređaja koji
se pojave u toku normalnog korišćenja
sistema, u skladu sa uslovima
definisanim u okviru ograničene
garancije za ovaj sistem. Međutim,
Sony se neće smatrati odgovornim
za bilo posledicu koja nastane zbog
nemogućnosti reprodukcije uzrokovane
oštećenjem ili neispravnošću sistema.
Muzički diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju
diskova koji su u skladu sa standardom
Compact Disc (CD). Neke muzičke
kompanije od nedavno reklamiraju različite
muzičke diskove zaštićene tehnologijama
za zaštitu autorskih prava.
Imajte u vidu to da neki od tih diskova nisu
u skladu sa standardom CD i nije ih moguće
reprodukovati na ovom uređaju.
Napomena za DualDisc
DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD
materijal snimljen na jednoj strani a digitalni
audio materijal na drugoj. Budući da strana
sa audio materijalom nije u skladu sa
standardom Compact Disc (CD), ne možemo
da garantujemo reprodukciju ovog diska.
4SR
Sadržaj
Pre nego što počnete da koristite sistem .............................................. 4
Funkcije ovog sistema ........................................................................... 8
Korišćenje muzike iz raznih izvora ..................................................... 8
Korišćenje muzike preko mreža ........................................................ 8
Početni koraci
Raspored i funkcija kontrola .................................................................. 9
Jedinica (prednja strana) .................................................................. 9
Daljinski upravljač ..........................................................................10
Povezivanja........................................................................................... 13
Povezivanje antena, zvučnika i kabla za napajanje ............................ 13
Povezivanje uređaja iPod/iPhone/iPad ili USB uređaja....................... 14
Priprema antene za bežični LAN ...................................................... 15
Postavljanje podloški za zvučnike ........................................................ 16
Umetanje baterija ................................................................................. 17
Podešavanje sata.................................................................................. 18
Radnje
Reprodukcija CD-DA/MP3 diska........................................................... 19
Pravljenje sopstvenog programa (programirana reprodukcija) ..........22
Reprodukcija na uređaju iPod/iPhone/iPad ....................................... 24
Kompatibilni iPod/iPhone/iPad modeli ........................................... 24
Punjenje uređaja iPod/iPhone/iPad ................................................25
Reprodukcija datoteke sa USB uređaja ............................................... 26
Reprodukcija sa USB uređaja .......................................................... 28
Priprema za BLUETOOTH vezu ............................................................ 29
Uparivanje sistema sa BLUETOOTH uređajem .................................. 30
Povezivanje jednim dodirom (NFC) ..................................................32
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze .......................................... 34
5SR
Mrežne veze
Povezivanje sa mrežom ....................................................................... 36
Podešavanje za bežičnu mrežu ........................................................... 37
Opcija 1: Metod korišćenja aplikacije za pametne telefone
ili tablete (Android uređaj/iPhone/iPod touch/iPad) ................... 37
Opcija 2: Metod ručnog podešavanja korišćenjem
skeniranja pristupnih tačaka (za PC/Mac).................................... 38
Opcija 3: Metod korišćenja tastera WPS na pristupnoj
tački koja podržava WPS ........................................................... 40
Podešavanje žičane mreže ...................................................................41
Opcija 4: DHCP metod ....................................................................41
Slušanje audio sadržaja korišćenjem DLNA
(Digital Living Network Alliance)...................................................... 42
Slušanje audio sadržaja na računaru sa operativnim
sistemom Windows 8 ............................................................... 43
Slušanje audio sadržaja na računaru sa operativnim
sistemom Windows 7 ................................................................ 47
Slušanje audio sadržaja na računaru sa operativnim
sistemom Windows Vista/Windows XP ...................................... 49
Korišćenje Internet protoka muzike (Muzičke usluge) ........................ 52
Priprema mobilnog uređaja da služi kao kontroler ............................ 52
Korišćenje Internet protoka muzike ................................................. 53
Korišćenje aplikacije AirPlay ................................................................ 54
Korišćenje aplikacije „WALKMAN“ na uređaju
Xperia/Xperia Tablet ........................................................................ 56
Dodatne informacije
Slušanje radija ...................................................................................... 57
Podešavanje radio-stanice ............................................................. 57
Memorisanje radio-stanica ............................................................ 58
Ručno pokretanje DAB automatskog skeniranja
(samo CMT-SBT300WB) ............................................................ 58
Korišćenje opcionalnih audio komponenti.......................................... 60
Podešavanja funkcije za automatski ulazak u režim mirovanja...........61
Postavka režima mirovanja za BLUETOOTH/mrežu ............................ 62
Ažuriranje softvera............................................................................... 63
Podešavanje zvuka .............................................................................. 64
Menjanje prikaza na displeju ............................................................... 65
Korišćenje tajmera ............................................................................... 66
Podešavanje merača vremena za isključivanje ................................. 66
Podešavanje tajmera reprodukcije .................................................. 66
6SR
Rešavanje problema
Rešavanje problema............................................................................ 69
Poruke...................................................................................................75
Mere opreza/Specifikacije
Mere opreza.......................................................................................... 77
BLUETOOTH bežična tehnologija .........................................................79
Specifikacije .......................................................................................... 81
7SR
Funkcije ovog sistema
Korišćenje muzike iz raznih izvora
stranica 19
stranica 26
Muzički CD
USB uređaj
stranica 24
stranica 57
FM/AM/DAB*
iPod/iPhone/iPad
Spoljna komponenta
stranica 60
* AM je dostupan samo na CMT-SBT300W, a DAB samo na CMT-SBT300WB.
Korišćenje muzike preko mreža
stranica 52
stranica 54
stranica 56
Muzičke usluge
AirPlay
Xperia/Xperia Tablet
BLUETOOTH/NFC
DLNA
stranica 29
stranica 42
Savet
Ovaj sistem je opremljen funkcijom DSEE koja omogućava jasnu reprodukciju visokih tonova,
bez obzira na gubitak kvaliteta koji nastaje pri kompresiji.
Ta funkcija reprodukuje zvuk iz veoma kompresovanih izvora kao što je MP3, uz prirodan
i sveobuhvatan zvuk koji je nalik originalnom.
Funkcija DSEE se aktivira automatski prepoznavanjem formata izvora zvuka.
8SR
Početni koraci
Raspored i funkcija kontrola
Početni koraci
Jedinica (prednja strana)
Napomena o funkciji za automatski ulazak u režim mirovanja
Sistem automatski ulazi u režim mirovanja za otprilike 15 minuta ukoliko ne preduzmete
nijednu radnju ili ako se ne emituje audio signal. Funkcija za automatski ulazak u režim
mirovanja je podrazumevano aktivirana. Da biste deaktivirali funkciju, pogledajte stranicu 61.
9SR
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač: Tasteri CD, USB,
BLUETOOTH, TUNER i AUDIO IN
FUNCTION
Pritisnite odgovarajući taster za izbor
funkcije koju želite da aktivirate.
 Taster/indikator BLUETOOTH
Koristi se za povezivanje/prekidanje
veze sa BLUETOOTH uređajem ili
za obavljanje radnje uparivanja
(stranice 31, 31, 35).
Svetlo u sredini označava status
za BLUETOOTH. Više detalja možete
da vidite u odeljku „O BLUETOOTH
indikatoru“ (stranica 29).
 Taster  (reprodukcija/pauziranje)
Koristi se za pokretanje ili pauziranje
reprodukcije CD-DA ili MP3 diska
ili datoteke na povezanom uređaju
iPod/iPhone/iPad, USB uređaju ili
BLUETOOTH uređaju.
 Taster  (zaustavljanje)
Koristi se za zaustavljanje reprodukcije
CD-DA ili MP3 diska ili datoteke na
povezanom uređaju iPod/iPhone/iPad,
USB uređaju ili BLUETOOTH uređaju.
 Tasteri za memorisanje/rukovanje
muzikom na radiju
U ovom priručniku uglavnom je opisano
upravljanje jedinicom pomoću daljinskog
upravljača. Međutim, iste radnje je moguće
obaviti korišćenjem tastera na jedinici koji
imaju isti ili sličan naziv.
 Taster / (napajanje)
Koristi se za uključivanje ili isključivanje
napajanja.
 Indikator STANDBY
Svetli kada je uređaj isključen.
Indikator treperi kada jedinica
detektuje nepravilnost u radu.
Pogledajte „Ako indikator STANDBY 
treperi“ (stranica 69).
 Senzor za daljinski upravljač
 Tasteri FUNCTION
Jedinica: taster FUNCTION
Svaki put kada pritisnete taster, funkcija
se menja na CD, USB, BLUETOOTH, DAB*,
TUNER FM, TUNER AM* i AUDIO IN.
* AM je dostupan samo na CMT-SBT300W,
a DAB samo na CMT-SBT300WB.
10SR
Jedinica: Tasteri TUNE +/– i /
• Tasteri TUNE +/–
Koristi se za podešavanje željene
radio-stanice ili za izbor memorisanog
broja registrovane radio-stanice.
• Tasteri /
Koristi se za skok na početak numere
ili datoteke Dok držite pritisnut taster,
brzo ćete premotavati numeru ili
datoteku unapred ili unazad.
Daljinski upravljač: Tasteri TUNE +/–,
/ i /
• Tasteri TUNE +/–
Koristi se za podešavanje željene
radio-stanice ili za izbor
memorisanog broja radio-stanice.
• Tasteri /
Koristi se za skok na početak
numere ili datoteke.
• Tasteri /
Koristi se za brzo premotavanje
numere unapred ili unazad.
 Oznaka N
Postavite pametni telefon opremljen
funkcijom NFC blizu ove oznake
da biste obavili BLUETOOTH registraciju,
povezivanje ili prekidanje veze jednim
dodirom. Za ovu radnju, potrebno je
prethodno podešavanje (stranica 32).
 Prozor displeja
Prikazuje informacije o podešavanjima
na jedinici.
 Ležište za disk
Koristi se za umetanje CD-DA ili MP3
diska (stranica 19).
 Indikator efekta
Obaveštava o radnom statusu ovog
sistema.
 Taster EQ
Koristi se za izbor basa ili visokih tonova
pri podešavanju zvuka (stranica 64).
 Taster  (otvaranje/zatvaranje)
Koristi se za otvaranje/zatvaranje ležišta
za disk (stranica 19).
 Taster BASS BOOST
Koristi se za uključivanje ili isključivanje
pojačanja basa (stranica 64).
 Kružno dugme/taster za jačinu zvuka
Jedinica: kružno dugme VOLUME
Koristi se za podešavanje jačine zvuka
okretanjem ulevo ili udesno.
Daljinski upravljač: Taster VOLUME +/–
Koristi se za podešavanje jačine zvuka
pritiskanjem tastera + ili –.
 USB ulaz
Koristi se za povezivanje uređaja
iPod/iPhone/iPad.
Više detalja možete da vidite u odeljku
„Povezivanje uređaja iPod/iPhone/iPad
ili USB uređaja“ (stranica 14).
 Taster TIMER MENU
Koristi se za podešavanje sata ili tajmera
reprodukcije (stranice 18, 67).
 Taster SLEEP
Koristi se za podešavanje merača
vremena za isključivanje (stranica 66).
 Taster TUNING MODE
Koristi se za izbor režima podešavanja.
Svaki put kada pritisnete taster, režim
se menja u AUTO, PRESET ili MANUAL
(stranica 57).
 Taster TUNER MEMORY
Koristi se za memorisanje radio-stanica
(stranica 58).
 Tasteri za upravljanje
• Tasteri ///
Koriste se za izbor stavke ili promenu
podešavanja.
• Tasteri
+/–
Koriste se za izbor fascikle (albuma)
na MP3 disku ili USB uređaju.
 Taster RETURN
Koristi se za povratak na prethodni
status.
Početni koraci
 Priključak  (slušalice)
Koristi se za priključivanje slušalica.
 Taster FM MODE
Koristi se za izbor FM stereo ili
monoauralnog prijema (stranica 57).
 Taster REPEAT
Koristi se za izbor ponavljanja
reprodukcije (stranice 20, 26).
 Taster PLAY MODE
Koristi se za izbor režima reprodukcije
(stranice 20, 22, 23, 27).
 Taster DISPLAY
Koristi se za promenu informacija koje
se prikazuju u prozoru displeja 
(stranice 18, 35, 65).
 Tasteri BASS +/–
Koristi se za kontrolu bas zvuka
(stranica 64).
 Tasteri TREBLE +/–
Koristi se za kontrolu visokog zvuka
(stranica 64).
 Taster CLEAR
Koristi se za brisanje programirane
numere ili foldera (stranica 23).
 Taster  (indikator efekta)
Koristi se za uključivanje ili isključivanje
indikatora efekta .
Taster
(unos)
Koristi se za unos izabrane stavke
ili podešavanja.
 Taster OPTIONS
Koristi se za prikazivanje menija
sa opcijama. Pritisnite / da biste
izabrali sledeći meni sa opcijama.
DEL LINK: Za brisanje informacija o
BLUETOOTH uparivanju (stranica 31).
BT/NW STBY: Za postavku režima
mirovanja za BLUETOOTH/mrežu
(stranica 62).
AUTO STBY: Za postavku automatskog
režima mirovanja (stranica 61).
11SR
BT AAC: Za prijem podataka u formatu
kodeka AAC sa BLUETOOTH uređaja
(stranica 30).
WPS: Za povezivanje na mrežu pomoću
WPS kompatibilnog mrežnog uređaja
(stranica 40).
NW RESET: Za pokretanje mrežne veze
(stranice 38, 55).
UPDATE: Za ažuriranje softvera
(stranica 63).
Dostupni meniji mogu da se razlikuju
u zavisnosti od funkcije koja se koristi.
12SR
Povezivanja
Zadnja strana zvučnika
Početni koraci
Povezivanje antena, zvučnika i kabla za napajanje
crveni 
 Ulaz za napajanje (AC IN)
Kada povežete svu opremu, priključite kabl
za napajanje  u zidnu utičnicu.
 Priključci za zvučnike (levi/desni)
Dobro povežite kabl desnog zvučnika 
na R, a kabl levog zvučnika  na L.
 Priključak AUDIO IN (ulaz za spoljašnje
uređaje)
Povežite opcionalnu spoljašnju opremu
audio kablom (ne isporučuje se).
 LAN priključak
Povežite mrežni kabl (ne isporučuje se).
 Antene
 FM žičana antena (isporučuje se)
(samo CMT-SBT300W)
 AM kružna antena (isporučuje se)
(samo CMT-SBT300W)
 DAB/FM žičana antena (isporučuje se)
(samo CMT-SBT300WB)
13SR
Da biste mogli da primate radio programe,
priključite antene.
Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju
dobar prijem, a zatim pričvrstite antenu
na stabilnu površinu (prozor, zid itd.).
Postavite antenu dalje od uređaja, kabla
za napajanje i drugih AV komponenti
da biste izbegli pojavu šuma.
Pričvrstite kraj FM žičane antene lepljivom
trakom.
Priprema AM kružne antene
Namotajte kabl
oko antene i podignite
njeno postolje.
Uspravite antenu
i umetnite je u otvor
tako da klikne na mesto.
Povezivanje uređaja iPod/iPhone/iPad ili USB uređaja
Priključite iPod/iPhone/iPad ili USB uređaj na USB ulaz .
Da biste priključili iPod/iPhone/iPad* na
USB ulaz, koristite USB kabl isporučen sa
vašim uređajem iPod/iPhone/iPad.
* Da biste proverili koji iPod/iPhone/iPad možete
da koristite sa ovim sistemom, pogledajte
odeljak „Kompatibilni iPod/iPhone/iPad
modeli“ (stranica 24).
14SR
Priprema antene za bežični LAN
Kada uspostavljate bežičnu vezu, postavite bežičnu antenu na zadnjoj strani jedinice u uspravan
položaj.
Početni koraci
Napomena o indikatoru jačine signala
bežičnog LAN-a
Oznaka „ “ svetli na displeju  kada je
sistem uključen a veza do pristupne tačke
putem bežičnog LAN-a je uspostavljena.*
Proverite stanje prijema signala bežičnog
LAN-a i instalirajte sistem na mestu na kome
je prijemni signal jak. Što je više segmenata,
to je signal jači.
*
se takođe prikazuje kada je veza
uspostavljena mrežnim (LAN) kablom.
15SR
Postavljanje podloški za zvučnike
Postavite isporučene podloške za zvučnike
na svaki ugao donjeg dela oba zvučnika
da biste sprečili njihovo proklizavanje.
16SR
Umetanje baterija
Početni koraci
Umetnite dve isporučene baterije R6
(veličina AA), najpre stranu sa znakom ,
tako da oznake polariteta odgovaraju slici
ispod.
Napomene
• Pri normalnoj upotrebi baterije bi trebalo
da traju oko 6 meseci.
• Ne koristite zajedno staru i novu bateriju niti
različite tipove baterija.
• Ako daljinski upravljač ne koristite duže vreme,
izvadite baterije da biste izbegli oštećenje
od curenja baterija ili korozije.
17SR
Podešavanje sata
Podesite sat pomoću tastera na daljinskom
upravljaču.
3
Pritiskajte /  i izaberite sat,
a zatim pritisnite
(unos) .
4
Koristite isti postupak
za podešavanje minuta.
Napomena
Podešavanja sata će biti poništena kada iskopčate
kabl za napajanje ili ako nestane struje.
Prikazivanje sata kada je sistem
isključen
Pritiskajte DISPLAY  da prikažete sat.
Sat će se prikazivati oko 8 sekundi.
Ako je sistem u režimu mirovanja
za BLUETOOTH/mrežu, sat se neće
prikazati kada pritisnete DISPLAY .
1
Pritisnite / (napajanje) 
da biste uključili sistem.
2
Pritisnite TIMER MENU 
da biste izabrali režim
za podešavanje sata.
Ako treperi „PLAY SET“, pritiskajte
/  da izaberete „CLOCK“, a zatim
pritisnite
(unos) .
18SR
Radnje
Reprodukcija CD-DA/MP3 diska
Obeležena strana (štampana strana)
Radnje
 (otvaranje/zatvaranje) 
1
2
3
Pritisnite CD FUNCTION .
Pritiskajte FUNCTION  na jedinici sve
dok se ne prikaže „CD“ na displeju .
Pritisnite taster  (otvaranje/
zatvaranje)  da biste otvorili
ležište za disk .
Umetnite disk tako da obeležena
strana bude okrenuta nagore.
4
Pritisnite taster  (otvaranje/
zatvaranje)  da biste zatvorili
ležište za disk .
5
Pritisnite taster 
(reprodukcija/pauziranje) .
Pokrenuće se reprodukcija.
Kada se na displeju prikaže „NO DISC“
Disk nije postavljen u ležište ili je
postavljen disk koji nije moguće
reprodukovati na ovom sistemu.
Pogledajte odeljak „Mere opreza“
(stranica 77) i postavite podržani disk.
19SR
Napomene
Menjanje režima reprodukcije
• Ako ne možete da izbacite disk, a na displeju
Pritiskajte PLAY MODE  kada je
reprodukcija na plejeru zaustavljena.
Možete da izaberete režim normalne
reprodukcije (ne prikazuje se ništa ili
se prikazuje „FLDR“*), režim nasumične
reprodukcije (prikazuje se „SHUF“ ili
„FLDR SHUF“*) ili režim programirane
reprodukcije (prikazuje se „PGM“).
•
•
•
se prikazuje „LOCKED“ , kontaktirajte
najbližeg Sony prodavca.
Nemojte umetati disk nestandardnog oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvezde). To bi
moglo izazvati nepopravljivu štetu na sistemu.
Ne koristite disk na kome se nalazi traka,
nalepnice ili lepak, jer to može dovesti do kvara.
Kada izvadite disk, ne dodirujte njegovu
površinu.
Režim reprodukcije
Ostale radnje
20SR
Radnja
Uradite sledeće:
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Da biste
nastavili reprodukciju,
ponovo pritisnite ovaj
taster.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  .
Biranje
numere ili
datoteke
Pritisnite / .
Pronalaženje
određenog
mesta
u numeri
ili datoteci
Držite / 
(ili / 
na jedinici) tokom
reprodukcije i otpustite
taster na željenom mestu.
Biranje
funkcije
za ponavljanje
reprodukcije
Pritiskajte REPEAT 
dok se ne prikaže „ “
(sve numere ili datoteke)
ili „ 1“ (jedna numera ili
datoteka).
Biranje fascikle
na MP3 disku
Pritiskajte
Vađenje diska
Pritisnite   na jedinici.
+/ .
* Kada se prikazuje „FLDR“ ili „FLDR SHUF“, biće
reprodukovane sve datoteke u izabranoj fascikli
na MP3 disku.
Prilikom reprodukcije CD-DA diska, sistem se
ponaša kao u režimu uobičajene reprodukcije
(ne prikazuje se ništa) ili režimu nasumične
reprodukcije „SHUF“.
Kada se prikaže „PUSH STOP“
Nećete moći da promenite režim
reprodukcije tokom reprodukcije.
Zaustavite reprodukciju, a zatim
promenite režim reprodukcije.
Napomena o režimu reprodukcije
Ako iskopčate kabl za napajanje dok
je sistem uključen, režim reprodukcije
se vraća u režim normalne reprodukcije.
Napomene o funkciji za ponavljanje
reprodukcije
• „
“ označava da će reprodukcija svih
numera ili datoteka biti ponavljana dok
ne zaustavite reprodukciju.
• „ 1“ označava da će reprodukcija jedne
numere ili datoteke biti ponavljana dok
ne zaustavite reprodukciju.
• Ako iskopčate kabl za napajanje dok je
sistem uključen, režim za ponavljanje
reprodukcije će biti poništen.
Napomene o režimu nasumične reprodukcije
• Kada je režim nasumične reprodukcije
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
Radnje
podešen na „SHUF“, sistem će nasumično
reprodukovati sve numere ili datoteke na
disku. Kada je režim nasumične
reprodukcije podešen na „FLDR SHUF“,
sistem će nasumično reprodukovati sve
numere ili datoteke u izabranoj fascikli.
• Kada isključite sistem, izabrani
režim nasumične reprodukcije („SHUF“
ili „FLDR SHUF“) se poništava i režim
reprodukcije se vraća u režim normalne
reprodukcije (ne prikazuje se ništa ili
se prikazuje „FLDR“).
• Na disku na kojem se nalaze MP3
•
•
•
•
•
datoteke nemojte da čuvate nepotrebne
fascikle ili datoteke.
Sistem ne prepoznaje fascikle u kojima
nema MP3 MP3 datoteka.
Sistem može da reprodukuje samo MP3
datoteke sa oznakom tipa „.mp3“.
Čak i kada naziv datoteke ima oznaku tipa
„mp3“ ali datoteka nije MP3 datoteka,
reprodukcijom takve datoteke može doći
do pojave jakog šuma i oštećenja
sistema.
Maksimalan broj MP3 fascikli i datoteka
koje ovaj sistem podržava je:
– 999* fascikli (uključujući osnovnu
fasciklu)
– 999 datoteka
– 250 datoteka u jednoj fascikli
– 8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi
datoteka)
Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje MP3,
datoteka, CD-R/RW uređajima i medijima
za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi
mogu da dovedu do pojave šuma, zvuk
koji se sa njih reprodukuje može da bude
isprekidan ili reprodukcija uopšte neće
biti moguća.
* Ovo obuhvata fascikle u kojima nema MP3
ili drugih datoteka. U zavisnosti od strukture
fascikle, broj fascikli koje sistem može da
prepozna može da bude manji od stvarnog
broja fascikli.
21SR
Pravljenje sopstvenog programa
(programirana reprodukcija)
Izabrane numere ili datoteke programirajte
pomoću tastera na daljinskom upravljaču.
4
Izaberite željeni broj numere
ili datoteke.
Pritiskajte /  dok se ne
prikaže željeni broj numere ili datoteke.
Ukupno vreme
reprodukcije izabrane
numere ili datoteke
Broj izabrane
numere ili
datoteke
1
Pritisnite CD FUNCTION .
Pritiskajte FUNCTION  na jedinici sve
dok se ne prikaže „CD“ na displeju .
2
Pritiskajte PLAY MODE  dok
se ne prikaže „PGM“ i izaberite
režim programirane reprodukcije
kada je reprodukcija na plejeru
zaustavljena.
3
Izaberite fasciklu (samo
za MP3 disk).
• Pritiskajte
+/  da biste izabrali
željenu fasciklu.
 ako želite da
programirate sve datoteke u fascikli.
• Pritisnite
22SR
5
Pritisnite
6
Ponavljajte korake 3 do 5 da biste
programirali dodatne numere ili
datoteke.
.
Kada ukupno vreme reprodukcije CD-a
premašuje 100 minuta ili kada
programirate MP3 datoteke,
prikazuje se „--.--“.
Možete programirati najviše 25 numera
ili datoteka.
Ako se prikazuje „STEP FULL“
Pokušali ste da programirate 26 ili
više numera ili datoteka.
Izbrišite programiranu numeru ili
datoteku i ponovo programirajte
novu numeru ili datoteku.
Pogledajte „Brisanje programa“
(stranica 23).
7
Pritisnite  .
Počinje programirana reprodukcija
numera ili datoteka.
• Programirane datoteke ili numere će
ostati dostupne sve dok ne uklonite
disk iz ležišta ili ne iskopčate kabl za
napajanje.
• Da biste ponovo reprodukovali isti
program, pritisnite  .
Pritiskajte PLAY MODE  dok ne nestane
„PGM“ kada je reprodukcija na plejeru
zaustavljena.
Radnje
Isključivanje programirane
reprodukcije
Brisanje programa
Pritisnite CLEAR  kada je reprodukcija
na plejeru zaustavljena. Svaki put kada
pritisnete taster, biće izbrisana poslednja
programirana numera ili datoteka. Kada
sve programirane numere ili datoteke
budu izbrisane, prikazaće se „NO STEP“.
Napomene
• Ako izbacite disk nakon programiranja, sve
•
programirane numere ili datoteke će biti
izbrisane.
Ako iskopčate kabl za napajanje dok je sistem
uključen, programirane numere ili datoteke
će biti izbrisane.
23SR
Reprodukcija na uređaju
iPod/iPhone/iPad
Možete da reprodukujete sadržaj sa
uređaja iPod/iPhone/iPad priključivanjem
na sistem. Uređajem iPod/iPhone/iPad
možete da upravljate koristeći tastere
na ovom sistemu.
Kompatibilni iPod/iPhone/
iPad modeli
Modeli uređaja iPod/iPhone/iPad koji mogu
da se koriste sa ovim sistemom su sledeći:
Kompatibilni
model
USB
povezivanje
AirPlay
povezivanje
iPod touch
(peta generacija)


iPod touch
(četvrta generacija)


iPod touch
(treća generacija)


iPod nano
(sedma generacija)

—
iPod nano
(šesta generacija)

—
iPod nano
(peta generacija)

—
iPod nano
(četvrta generacija)

—
iPod classic

—
iPhone 5


iPhone 4S


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad
(četvrta generacija)


iPad mini


iPad
(treća generacija)


iPad 2


iPad


od aprila 2013.
24SR
Oznake „Made for iPod“, „Made for iPhone“
i „Made for iPad“ znače da je elektronska
oprema posebno dizajnirana za povezivanje
sa uređajima iPod, iPhone ili iPad i da je
sertifikovana od strane proizvođača tako
da ispunjava standarde za performanse
kompanije Apple. Kompanija Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja niti za
njegovu usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u vidu
da upotreba ove dodatne opreme sa
uređajima iPod, iPhone ili iPad može
da utiče na performanse bežične veze.
1
Pritisnite USB FUNCTION .
2
Povežite USB kabl koji ste dobili
uz iPod/iPhone/iPad na USB
ulaz  na jedinici.
Pritiskajte FUNCTION  na jedinici sve
dok se ne prikaže „USB“ na displeju .
3
Priključite USB kabl isporučen uz
iPod/iPhone/iPad na iPod/
iPhone/iPad.
Indikator funkcije na displeju  se
menja iz „USB“ u „iPod“.
4
Kada se oznaka „iPod“ prikaže
na displeju , pritisnite  
da započnete reprodukciju.
Punjenje uređaja
iPod/iPhone/iPad
Ako povežete iPod/iPhone/iPad na ovaj
sistem kada je uključen, punjenje počinje
automatski.
1
Uključite napajanje sistema.
2
Povežite iPod/iPhone/iPad
na USB ulaz jedinice.
Pritisnite / (napajanje)  da biste
uključili sistem.
Korišćenjem tastera na daljinskom
upravljaču ili jedinici sistema možete
obaviti sledeće radnje.
Radnje
Ostale radnje
Za više detalja o povezivanju,
pogledajte stranicu 14.
Radnja
Uradite sledeće:
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite   ili
 . Da biste nastavili
reprodukciju, ponovo
pritisnite ovaj taster.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  .
Biranje numere
ili poglavlja
audio knjige/
podcasta
Pritisnite / .
Pronalaženje
tačke u numeri
ili poglavlju
audio knjige/
podcasta
Držite / 
(/ 
na uređaju) tokom
reprodukcije i otpustite
taster na željenom
mestu.
Punjenje uređaja iPod/iPhone/iPad
započinje. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu uređaja
iPod/iPhone/iPad.
Prekid punjenja uređaja iPod/iPhone/iPad
Pritisnite /  da biste isključili sistem,
a zatim iskopčajte iPod/iPhone/iPad.
Napomene o punjenju
• Ne možete da punite uređaj iPod/iPhone/iPad
kada je sistem isključen.
• Ako sistem uđe u režim mirovanja dok se
•
iPod/iPhone/iPad puni, tok punjenja se
zaustavlja. Pre punjenja, isključite funkciju
za automatski ulazak u režim mirovanja.
Više detalja možete da vidite u odeljku
„Podešavanja funkcije za automatski ulazak
u režim mirovanja“ (stranica 61).
Da biste videli da li se baterija puni ili ne,
pogledajte ikonu baterije na ekranu uređaja
iPod/iPhone/iPad.
Napomene
• Performanse sistema mogu da se razlikuju
•
•
•
•
u zavisnosti od specifikacija vašeg uređaja
iPod/iPhone/iPad.
Ne prenosite sistem dok je uređaj iPod/iPhone/
iPad povezan sa sistemom. To može dovesti
do kvara.
Da biste podesili jačinu zvuka, koristite tastere
VOLUME +/  na daljinskom upravljaču ili
VOLUME kružno dugme  na jedinici.
Da biste videli kako da koristite iPod/iPhone/
iPad, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja
iPod/iPhone/iPad.
Sony ne može da preuzme odgovornost
u slučaju gubitka ili oštećenja podataka
snimljenih na uređaj iPod/iPhone/iPad kada
iPod/iPhone/iPad koristite sa ovim sistemom.
25SR
Reprodukcija datoteke sa USB uređaja
Možete da reprodukujete audio datoteke sa
USB uređaja priključivanjem USB memorije
ili USB uređaja na ovaj sistem.
Ovaj sistem može da reprodukuje audio
datoteke u formatima MP3/WMA*/AAC*.
Posetite veb-sajtove u nastavku da biste
saznali više informacija o kompatibilnim
USB uređajima.
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support
* Datoteke koje su zaštićene tehnologijom
za zaštitu autorskih prava DRM
(Digital Rights Management) ili datoteke
preuzete sa muzičke prodavnice na Internetu
nije moguće reprodukovati na ovom sistemu.
Ako pokušate da reprodukujete neku od tih
datoteka, sistem će reprodukovati sledeću
nezaštićenu audio datoteku.
1
26SR
Pritisnite USB FUNCTION .
Pritiskajte FUNCTION  na jedinici sve
dok se ne prikaže „USB“ na displeju .
2
Priključite USB uređaj direktno
ili ga povežite putem USB kabla
isporučenim uz USB uređaj
na USB ulaz  jedinice.
3
Pritisnite   da biste
pokrenuli reprodukciju.
Ostale radnje
Korišćenjem tastera na daljinskom
upravljaču ili jedinici sistema možete
obaviti sledeće radnje.
Radnja
Uradite sledeće:
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Da biste
nastavili reprodukciju,
ponovo pritisnite ovaj
taster.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  . Da biste
nastavili reprodukciju,
pritisnite  *1.
Da biste zaustavili
nastavljenu reprodukciju,
ponovo pritisnite  *2.
Biranje fascikle
Pritiskajte
Biranje
datoteke
Pritisnite / .
Pronalaženje
određenog
mesta u
datoteci
Držite / 
(/  na uređaju)
tokom reprodukcije
i otpustite taster
na željenom mestu.
Biranje
funkcije
za ponavljanje
reprodukcije
Pritiskajte REPEAT 
dok se ne prikaže „ “
(sve audio datoteke)
ili „ 1“ (jedna audio
datoteka).
+/ .
*1
Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke,
sistem će možda nastaviti reprodukciju
sa različite tačke.
*2
Kada otkažete nastavljanje reprodukcije, displej
se vraća na broj fascikli.
Napomene
• Redosled reprodukcije na sistemu može da
•
Menjanje režima reprodukcije
Pritiskajte PLAY MODE  kada je
reprodukcija na plejeru zaustavljena.
Možete da izaberete režim normalne
reprodukcije (ne prikazuje se ništa ili se
prikazuje „FLDR“*1) ili režim nasumične
reprodukcije (prikazuje se „SHUF“ ili
„FLDR SHUF“*2).
•
•
Ako ne izaberete nijednu opciju, sistem će
reprodukovati sve datoteke na USB uređaju.
Ako izaberete „FLDR“, sistem će reprodukovati
sve datoteke u izabranoj fascikli na USB uređaju.
*2
Ako izaberete „SHUF“, sistem će reprodukovati
sve audio datoteke na USB uređaju nasumičnim
redosledom. Ako izaberete „FLDR SHUF“, sistem
će reprodukovati sve datoteke u izabranoj
fascikli nasumičnim redosledom.
Napomena o režimu reprodukcije
Ako iskopčate kabl za napajanje dok
je sistem uključen, režim reprodukcije
se vraća u režim normalne reprodukcije.
Napomene o funkciji za ponavljanje
reprodukcije
• „
“ označava da će reprodukcija
svih datoteka biti ponavljana dok
ne zaustavite reprodukciju.
• „ 1“ označava da će reprodukcija
jedne datoteke biti ponavljana dok
ne zaustavite reprodukciju.
• Ako iskopčate kabl za napajanje dok
je sistem uključen, režim za ponavljanje
reprodukcije će biti poništen.
Napomena o režimu nasumične reprodukcije
Kada isključite sistem, izabrani
režim nasumične reprodukcije („SHUF“
ili „FLDR SHUF“) se poništava i režim
reprodukcije se vraća u režim normalne
reprodukcije (ne prikazuje se ništa ili
se prikazuje „FLDR“).
•
•
•
•
•
Radnje
*1
se razlikuje od redosleda reprodukcije na
povezanom digitalnom muzičkom plejeru.
Obavezno isključite sistem pre uklanjanja USB
uređaja. Ukoliko uklonite USB uređaj kada je
sistem uključen, može doći do oštećenja
podataka na USB uređaju.
Ukoliko je neophodno povezivanje USB kablom,
za povezivanje USB uređaja koristite isporučeni
USB kabl. Detaljnije informacije o tom postupku
možete da vidite u priručniku koji ste dobili uz
USB uređaj.
Može da prođe izvesno vreme pre nego što
se prikaže „READING“ nakon povezivanja, što
zavisi od povezanog USB uređaja.
Ne povezujte USB uređaj preko USB čvorišta.
Kada povežete USB uređaj, sistem čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju
ima mnogo fascikli ili datoteka, čitanje USB
uređaja može da potraje duže vremena.
Kod pojedinih povezanih USB uređaja, prenos
signala sa sistema ili čitanje USB uređaja može
da potraje duže vremena.
Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje.
Ako su audio datoteke na USB uređaju prvobitno
kodirane nekompatibilnim softverom, one mogu
da dovedu do pojave šuma ili kvara.
Maksimalan broj fascikli i datoteka na USB
uređaju koji podržava ovaj sistem je:
– 1.000* fascikli (uključujući osnovnu fasciklu)
– 3.000 datoteka
– 250 datoteka u jednoj fascikli
– 8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi
datoteka)
* Ovo obuhvata fascikle u kojima nema audio
datoteka koje se mogu reprodukovati
i prazne fascikle. U zavisnosti od strukture
fascikle, broj fascikli koje sistem može da
prepozna može da bude manji od stvarnog
broja fascikli.
• Sistem ne mora nužno da sadrži sve funkcije
koje ima povezani USB uređaj.
• Fascikle u kojima nema audio datoteka neće biti
prepoznate.
• Na ovom sistemu možete da slušate sledeće
audio formate:
– MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
– WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
– AAC: oznaka tipa datoteke „.m4a“, „.mp4“
ili „.3gp“
Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke
ima odgovarajuću oznaku tipa, ali se datoteka
zapravo razlikuje, može doći do pojave šuma
ili kvara sistema.
27SR
Reprodukcija sa USB uređaja
Ako USB uređaj povežete na ovaj sistem
kada je uključen, punjenje počinje
automatski.
1
2
Uključite napajanje sistema.
Pritisnite / (napajanje)  da biste
uključili sistem.
Povežite USB uređaj sa USB
ulazom na jedinici.
Za više detalja o povezivanju,
pogledajte stranica 14.
Prekid punjenja USB uređaja
Pritisnite /  da biste isključili sistem,
a zatim iskopčajte USB kabl.
Napomene o punjenju
• Ne možete da punite USB uređaj kada je sistem
•
28SR
isključen. Punjenje nekih USB uređaja možda
neće biti moguće zbog njihovih karakteristika.
Ako sistem uđe u režim mirovanja dok se
USB uređaj puni, tok punjenja se zaustavlja.
Pre punjenja, isključite funkciju za automatski
ulazak u režim mirovanja. Više detalja možete
da vidite u odeljku „Podešavanja funkcije
za automatski ulazak u režim mirovanja“
(stranica 61).
Priprema za BLUETOOTH vezu
Sistem podržava registraciju i vezu
BLUETOOTH uređaja i NFC, koji omogućava
prenos podataka prostim dodirivanjem
određenog mesta. Za više detalja o NFC,
pogledajte „Povezivanje jednim dodirom
(NFC)“ (stranica 32).
Šta je to uparivanje?
BLUETOOTH uređaji koji se povezuju
moraju unapred da se međusobno
registruju. Uparivanje je radnja
registrovanja dva uređaja.
Kada je uparivanje završeno, više nije
potrebno da ga ponovo obavljate. Međutim,
u sledećim slučajevima uparivanje mora
da bude ponovo obavljeno:
• Informacije o uparivanju su izbrisane kada
je BLUETOOTH uređaj bio na popravci.
• Pokušali ste da uparite sistem sa više
od 10 BLUETOOTH uređaja.
Ovaj sistem može da upari do 9
BLUETOOTH uređaja. Ako uparite još
jedan BLUETOOTH uređaj nakon što ste
uparili 9 uređaja, informacije o uređaju
koji je prvi bio povezan sa sistemom
prepisuju se informacijama o novom
uređaju.
• Informacije za registraciju prilikom
uparivanja ovog sistema su izbrisane
iz povezanog uređaja.
• Ako pokrenete sistem ili izbrišete istoriju
uparivanja sa sistemom, sve informacije
o uparivanju će biti izbrisane.
O BLUETOOTH indikatoru
Indikator BLUETOOTH, koji se nalazi na
sredini tastera BLUETOOTH , omogućava
da proverite status BLUETOOTH funkcije.
Status sistema
Boja
indikatora
Status
indikatora
Sistem je
u režimu
mirovanja za
BLUETOOTH
(kada je sistem
uključen).
Plava
Sporo treperi.
Tokom
BLUETOOTH
uparivanja
Plava
Brzo treperi.
Sistem pokušava Plava
da se poveže sa
BLUETOOTH
uređajem.
Treperi.
Sistem je
uspostavio vezu
sa BLUETOOTH
uređajem.
Svetli.
Plava
Radnje
Možete da slušate muziku sa
iPod/iPhone/iPad ili BLUETOOTH
uređaja putem bežične veze.
Pre korišćenja funkcije BLUETOOTH, obavite
uparivanje da biste registrovali BLUETOOTH
uređaj.
Ovaj sistem podržava BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)
i AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile). Više detalja možete da vidite
u odeljku „BLUETOOTH bežična tehnologija“
(stranica 79).
Napomene
• Za detaljnije informacije o radnjama na
•
BLUETOOTH uređaju koji želite da povežete,
pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz BLUETOOTH uređaj.
BLUETOOTH uređaj koji se povezuje mora
da podrži A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
29SR
Omogućavanje prijema
kodeka AAC
Sa BLUETOOTH uređaja možete da dobijate
podatke u formatu kodeka AAC. Da biste
omogućili prijem, unesite podešavanja
koristeći meni sa opcijama.
1 Pritisnite OPTIONS  da biste prikazali
meni sa podešavanjima.
2 Pritiskajte /  i izaberite „BT AAC“,
a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte /  i izaberite „ON“ ili
„OFF“, a zatim pritisnite
.
ON: za prijem u formatu kodeka AAC
OFF: za prijem u formatu kodeka SBC
Napomene
• Ako pokrenete podešavanja tokom BLUETOOTH
veze, veza će biti prekinuta.
• Ako koristite neki Apple proizvod, ažurirajte
•
ga na najnoviju verziju softvera. Za detalje
o ažuriranju, pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz Apple proizvod.
Ako je zvuk isprekidan tokom prijema u formatu
kodeka AAC, podesite meni BT AAC na „OFF“.
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem
1
Postavite BLUETOOTH uređaj koji
želite da povežete na udaljenost
do jednog metra od sistema.
2
Pritisnite BLUETOOTH
FUNCTION .
Primer povezivanja
BLUETOOTH uređaj kao
što je „WALKMAN“*
* Da biste proverili da li je vaš WALKMAN zaista
BLUETOOTH uređaj, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz WALKMAN.
30SR
Pritiskajte FUNCTION  na jedinici
sve dok se ne prikaže „BT AUDIO“
na displeju .
Indikator BLUETOOTH lagano treperi
plavom bojom.
• Ako je sistem u prošlosti bio
automatski povezan sa BLUETOOTH
uređajem, pritisnite BLUETOOTH 
na jedinici da biste prekinuli vezu,
tako da se prikaže „BT AUDIO“
na displeju .
3
prikazivati „BT AUDIO“ umesto
„PAIRING“, a indikator BLUETOOTH 
sporo treperi u plavoj boji.
• U zavisnosti od vrste BLUETOOTH
uređaja, veza može biti uspostavljena
automatski nakon uparivanja.
Pritisnite i držite BLUETOOTH 
na jedinici 2 sekunde ili duže.
Indikator BLUETOOTH početi da brzo
treperi u plavoj boji i treperiće
„PAIRING“ na displeju .
Sistem je u režimu za uparivanje.
Napomene
• „Šifra“ je poznata i pod nazivom „propusni kôd“,
„PIN kôd“, „PIN broj“ „lozinka“ itd.
4
Kada je traženje završeno, na displeju
BLUETOOTH uređaja će se prikazati lista
uređaja.
• Ovaj sistem se prikazuje kao
•
•
•
5
„SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)“
ili „SONY:CMT-SBT300WB (Bluetooth)“.
Ako se sistem ne prikaže, ponovo obavite
postupak iz koraka 1.
Prilikom uspostavljanja veze sa ovim
sistemom, izaberite audio profil
(A2DP, AVRCP) na BLUETOOTH uređaju.
Ako BLUETOOTH uređaj ne podržava
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile), na ovom sistemu nećete moći
da pokrenete ili zaustavite reprodukciju.
Za detaljnije informacije o radnjama
na BLUETOOTH uređaju koji želite
da povežete, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz
BLUETOOTH uređaj.
Izaberite „SONY:CMT-SBT300W
(Bluetooth)“ ili
„SONY:CMT-SBT300WB
(Bluetooth)“ na displeju
BLUETOOTH uređaja.
Ako se od vas bude tražilo da unesete
šifru na BLUETOOTH uređaju,
unesite „0000“.
6
• Status mirovanja za uparivanje sistema se
•
poništava nakon oko 5 minuta. Ako uparivanje
nije uspešno obavljeno, ponovite postupak iz
koraka 1.
Ako želite da uparite sistem sa nekoliko
BLUETOOTH uređaja, obavite postupak iz koraka
1 do 6 zasebno za svaki BLUETOOTH uređaj.
Radnje
Obavite uparivanje na
BLUETOOTH uređaju i potražite
ovaj sistem BLUETOOTH
uređajem.
Savet
Možete obavljati uparivanje ili pokušavati
da uspostavite BLUETOOTH vezu sa drugim
BLUETOOTH uređajem dok je već uspostavljena
BLUETOOTH veza sa jednim BLUETOOTH
uređajem. Aktuelna BLUETOOTH veza će biti
prekinuta kada se uspostavi BLUETOOTH veza
sa drugim uređajem.
Brisanje informacija za
registraciju prilikom uparivanja
1 Pritisnite BLUETOOTH FUNCTION .
• Pritiskajte FUNCTION  na jedinici sve dok
se ne prikaže „BT AUDIO“ na displeju .
• Kada je sistem povezan sa BLUETOOTH
uređajem, na displeju  sistema će se
prikazati naziv povezanog BLUETOOTH
uređaja. Pritisnite BLUETOOTH  na jedinici
da biste prekinuli vezu sa tim BLUETOOTH
uređajem, a zatim će se „BT AUDIO“ prikazati
na displeju .
2 Pritisnite OPTIONS  da biste prikazali
meni sa podešavanjima.
3 Pritiskajte /  i izaberite „DEL LINK“,
a zatim pritisnite
.
4 Pritiskajte /  i izaberite „OK“, a zatim
pritisnite
.
Prikazaće se „COMPLETE“ na displeju  i sve
informacije za uparivanje će biti izbrisane.
Napomena
Na BLUETOOTH uređaju
uspostavite BLUETOOTH vezu.
Nakon uparivanja i pravilnog
uspostavljanja veze sa BLUETOOTH
uređajem, na displeju  će se
Ako izbrišete informacije za uparivanje, nećete
moći da uspostavite BLUETOOTH vezu dok ponovo
ne obavite uparivanje. Da biste se ponovo povezali
sa BLUETOOTH uređajem, morate da unesete šifru
na BLUETOOTH uređaju.
31SR
Povezivanje jednim
dodirom (NFC)
NFC je tehnologija koja omogućava bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
različitih uređaja poput mobilnih telefona
i IC oznaka.
NFC omogućava komunikaciju podataka
prostim dodirivanjem određenog mesta
vašim uređajem.
Kompatibilni pametni telefoni su oni koji
sadrže funkciju NFC (kompatibilni operativni
sistemi: Android verzija 2.3.3 ili noviji, osim
Android 3.x).
Pogledajte veb-sajt u nastavku da biste
saznali informacije o kompatibilnim
uređajima.
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support
Priprema na pametnom telefonu (Android)
Na pametnom telefonu mora da bude
instalirana NFC-kompatibilna aplikacija.
Ako nije instalirana, možete da preuzmete
„NFC Easy Connect“ sa Google Play-a.
• U nekim zemljama i regionima nije
moguće preuzeti NFC-kompatibilnu
aplikaciju.
• Na nekim pametnim telefonima,
ta funkcija je možda raspoloživa bez
preuzimanja aplikacija
„NFC Easy Connect“. U tom slučaju, radnje
i specifikacije na pametnom telefonu
mogu biti različite od opisa u ovom
priručniku. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz pametni
telefon.
2 Omogućite funkciju NFC na pametnom
telefonu.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz pametni telefon.
O aplikaciji „NFC Easy Connect“
Ovo je besplatna aplikacija posebno
namenjena za Android. Pretražite Internet
za detaljne informacije o aplikaciji
„NFC Easy Connect“ i preuzmite je.
• U nekim zemljama i regionima nije moguće
preuzeti NFC-kompatibilnu aplikaciju.
Uspostavljanje veze sa pametnim
telefonom jednim dodirom
Jednostavno dodirnite sistem pametnim
telefonom. Sistem će se automatski uključiti
i pokrenuti BLUETOOTH uparivanje
i povezivanje.
1 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“
na pametnom telefonu.
Proverite da li se prikazuje ekran aplikacije.
2 Dodirnite uređaj pametnim telefonom.
Dodirnite pametnim telefonom oznaku N
na jedinici i ne pomerajte ga dok ne počne
da vibrira.
1 Pristupite veb-sajtu u nastavku da biste
preuzeli aplikaciju.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Ako pristupate pomoću 2D koda
Pročitajte sledeći 2D kôd da biste pristupili.
32SR
Dovršite povezivanje sa pametnim telefonom
prateći uputstva na ekranu.
Pogledajte uputstvo za upotrebu pametnog
telefona da biste videli kojim njegovim delom
treba da dodirnete sistem.
Prekid povezivanja jednim dodirom
Da biste prekinuli uspostavljenu vezu,
dodirnite pametnim telefonom oznaku N
na jedinici.
Prebacivanje povezanog uređaja putem
povezivanja jednim dodirom
Radnje
Kada NFC-kompatibilnim pametnim
telefonom dodirnete jedinicu dok je drugi
BLUETOOTH uređaj povezan sa sistemom,
veza sa BLUETOOTH uređajem će biti
prekinuta i sistem će se povezati sa
pametnim telefonom.
Ako NFC kompatibilnim telefonom koji je
povezan sa ovim sistemom dodirnete neki
drugi NFC-kompatibilni uređaj, poput
BLUETOOTH slušalica ili zvučnika, veza
između sistema i pametnog telefona će se
prekinuti i telefon će se povezati sa drugim
BLUETOOTH uređajem.
33SR
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze
Možete da koristite BLUETOOTH uređaj
koji je uparen sa sistemom i reprodukujete
muziku preko BLUETOOTH veze.
Možete da podešavate jačinu zvuka
na sistemu i obavljate radnje
reprodukovanja i zaustavljanja koristeći
povezani BLUETOOTH uređaj. Za detalje
o upravljanju, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz
BLUETOOTH uređaj.
2
Uspostavite BLUETOOTH vezu
sa BLUETOOTH uređajem.
Kada je veza uspostavljena,
prikazaće se „CONNECT“ na displeju ,
a zatim će se prikazati naziv koji ste
podesili na povezanom BLUETOOTH
uređaju.
• Ako je BLUETOOTH uređaj u prošlosti
povezivan sa ovim sistemom, možda
će biti automatski povezan, bez
potrebe da preduzimate bilo kakvu
radnju.
• Za detaljnije informacije o radnjama
na BLUETOOTH uređaju, pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz BLUETOOTH uređaj.
Proverite sledeće pre reprodukcije muzike:
• Funkcija BLUETOOTH na BLUETOOTH
uređaju je omogućena.
• Uparivanje sa sistemom je završeno.
3
Pritisnite   da biste
pokrenuli reprodukciju.
• U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,
možda ćete morati unapred da
pokrenete muzički plejer na
BLUETOOTH uređaju.
• U zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja, možda ćete morati
da pritisnete   dvaput.
4
1
Pritisnite BLUETOOTH
FUNCTION .
Indikator BLUETOOTH lagano treperi
plavom bojom.
• Pritiskajte FUNCTION  na jedinici
dok se ne prikaže „BT AUDIO“
na displeju .
34SR
Pritisnite VOLUME +/ 
da biste podesili jačinu zvuka.
• Okrenite VOLUME kružno dugme 
na jedinici ulevo ili udesno da biste
podesili jačinu zvuka.
• Ako jačina zvuka ne može da bude
promenjena, podesite je na svom
BLUETOOTH uređaju.
Ostale radnje
Korišćenjem tastera na daljinskom
upravljaču ili jedinici sistema možete obaviti
sledeće radnje.
Uradite sledeće:
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  *.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  .
Biranje
fascikle
Pritisnite
Biranje
datoteke
Pritisnite / .
Pronalaženje
određenog
mesta u
datoteci
Držite / 
(ili / 
na jedinici) tokom
reprodukcije i otpustite
taster na željenom mestu.
+/ .
Radnje
Radnja
* U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja, možda
ćete morati da pritisnete   dvaput.
Napomena
Radnje opisane u ovom priručniku možda nisu
dostupne za određene BLUETOOTH uređaje.
Osim toga, stvarne radnje mogu da se razlikuju
u zavisnosti od povezanog BLUETOOTH uređaja.
Proveravanje adrese povezanog BLUETOOTH
uređaja
Pritisnite DISPLAY  dok se naziv koji ste
podesili na povezanom BLUETOOTH
uređaju prikazuje na displeju . Adresa
BLUETOOTH uređaja će se prikazati iz dva
dela na displeju sistema tokom 8 sekundi.
Prekidanje veze sa BLUETOOTH uređajem
Pritisnite BLUETOOTH  na jedinici.
„DISCONNECT“ se prikazuje na displeju .
U zavisnosti od vrste BLUETOOTH uređaja,
veza će možda biti automatski prekinuta
kada zaustavite reprodukciju.
35SR
Mrežne veze
Povezivanje sa mrežom
Podesite mrežu nakon što ste proverili
svoje mrežno okruženje. Pogledajte opise
u nastavku.
Podešavanje za bežičnu mrežu
Izaberite odgovarajući metod i započnite sa
podešavanjima mreže. Ne priključujte
nijedan mrežni (LAN) kabl na sistem.
• Opcija 1: Metod korišćenja aplikacije
za pametne telefone ili tablete
(Android uređaj/iPhone/iPod touch/iPad)
(stranica 37)
• Opcija 2: Metod ručnog podešavanja
korišćenjem skeniranja pristupnih
tačaka (za PC/Mac) (stranica 38)
• Opcija 3: Metod korišćenja tastera WPS
na pristupnoj tački koja podržava WPS
(stranica 40)
Podešavanje za žičanu mrežu
• Opcija 4: DHCP metod (stranica 41)
Savet
Da biste povezali fiksnu IP adresu i podesili
proksi server, koristite ekran u koraku 8 u odeljku
„Opcija 2: Metod ručnog podešavanja korišćenjem
skeniranja pristupnih tačaka (za PC/Mac)“
(stranica 38).
36SR
Podešavanje za bežičnu mrežu
Napomena
Opcija 1: Metod
korišćenja aplikacije
za pametne telefone ili
tablete (Android uređaj/
iPhone/iPod touch/iPad)
Da biste pronašli SSID i bezbednosnu
šifru, pogledajte uputstvo za upotrebu
rutera/pristupne tačke za bežični LAN.
2
Preuzmite aplikaciju „NS Setup“.
Mrežne veze
Kada uspostavljate bežičnu mrežu, možda
će biti zatraženi SSID (naziv bežične mreže)
i bezbednosna šifra (WEP ili WPA šifra).
Bezbednosna šifra (ili šifra mreže) je ključ
za enkripciju koji se koristi da ograniči uređaje sa
kojima može doći do komunikacije. Koristi se
da obezbedi višu bezbednost za uređaje koji
komuniciraju preko rutera/pristupne tačke
za bežični LAN.
Ovu besplatnu aplikaciju možete
preuzeti sa lokacije „Google Play“
za Android uređaje ili „App Store“ za
iPhone/iPod touch/iPad na veb-sajtu.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nssetup.app
Napomene
iOS
• Pre nego što započnete postupak, imajte u vidu
https://itunes.apple.com/au/app/
ns-setup/id537150314?mt=8
•
•
1
da vaša Wi-Fi mreža neće biti zaštićena dok se
podešavanje ne dovrši. Kada podešavanje
bude dovršeno, vaša Wi-Fi mreža će opet biti
zaštićena kada uspostavite bezbednost bežične
LAN mreže.
Sledeći postupak mora da bude dovršen
za 30 minuta. Ako ne možete da ga dovršite,
isključite sistem i počnite ponovo od koraka 1.
Ako se javi neki problem u toku podešavanja
mreže, počnite ponovo od koraka 1.
Pripremite naziv bežične
mreže (SSID) i bezbednosnu šifru
rutera/pristupne tačke za bežični
LAN da budu na raspolaganju
kao referenca.
Ako pristupate pomoću 2D koda
Pročitajte sledeći 2D kôd da biste
pristupili.
Android
iOS
SSID (naziv bežične mreže)
Bezbednosna šifra (WEP ili WPA šifra)
Aplikaciju možete lako da nađete
pretragom ako otkucate „NS Setup“
na ekranu za pretragu.
37SR
3
Pritisnite / (napajanje) 
da biste uključili sistem.
4
Pritisnite OPTIONS  da biste
prikazali meni sa podešavanjima.
5
Pritiskajte /  i izaberite
„NW RESET“, a zatim pritisnite
. Kada se prikaže „OK“
na displeju, pritisnite
.
Sistem se automatski isključuje.
6
Opcija 2: Metod ručnog
podešavanja korišćenjem
skeniranja pristupnih tačaka
(za PC/Mac)
Napomena
Imajte u vidu da vaša Wi-Fi mreža neće biti
zaštićena dok se podešavanje ne dovrši. Kada
podešavanje bude dovršeno, vaša Wi-Fi mreža
će opet biti zaštićena kada uspostavite
bezbednost bežične LAN mreže.
1
Pritisnite / (napajanje) 
da biste uključili sistem.
Pripremite naziv bežične
mreže (SSID) i bezbednosnu šifru
rutera/pristupne tačke za bežični
LAN da budu na raspolaganju
kao referenca.
Kada
treperi na displeju , obavite
sledeću radnju.
SSID (naziv bežične mreže)
Kada podešavate sa uređajem
iPhone/iPod touch/iPad
Bezbednosna šifra (WEP ili WPA šifra)
Iz početnom ekranu idite na [Settings] –
[Wi-Fi] i izaberite
„Sony_Wireless_Audio_Setup“.
Ako se ne prikaže
„Sony_Wireless_Audio_Setup“
sačekajte da
počne da treperi
na displeju , a zatim ponovo
obavite pretragu.
7
Pokrenite aplikaciju „NS Setup“.
8
Obavite podešavanje prateći
uputstva na ekranu.
Kada podešavanje bude dovršeno,
pritisnite taster „Play test sound“
da biste potvrdili rad sistema
reprodukcijom test-zvuka.
Da biste pronašli SSID i bezbednosnu
šifru, pogledajte uputstvo za upotrebu
rutera/pristupne tačke za bežični LAN.
2
Pritisnite OPTIONS  da biste
prikazali meni sa podešavanjima.
3
Pritiskajte /  i izaberite
„NW RESET“, a zatim
.
pritisnite
Sistem se automatski isključuje.
4
Pritisnite / (napajanje) 
da biste uključili sistem.
5
Povežite jedinicu i Mac ili PC.
Napomene
• Ako se „Sony_Wireless_Audio_Setup“
•
38SR
ne prikazuje, ponovite korake počev od 4.
Ne priključujte mrežni (LAN) kabl.
Za Mac OS X
Uključite Mac.
Izaberite ikonu
na vrhu ekrana.
Izaberite
[Sony_Wireless_Audio_Setup] iz liste
mreža.
6
Pristupite ekranu [Sony Network
Device Setting] (podešavanje
uređaja u Sony mreži).
Za Mac
Pokrenite Safari i izaberite [Bonjour]
u meniju
([Bookmarks]
(obeleživači)), a zatim
[SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX].
Za Windows 8 (Windows UI)
Uključite PC.
Pomerite pokazivač miša u gornji
desni (ili donji desni) ugao ekrana
Start da prikažete dugmad i izaberite
[Settings] (podešavanja).
Na ekranu osetljivom na dodir,
prikažite dugmad povlačeći sa desne
ivice ekrana Start i izaberite [Settings]
(podešavanja).
Za PC
Pokrenite pregledač i unesite bilo koju
od sledećih adresa u polje za adresu
pregledača.
Mrežne veze
7
Kada se prikaže ekran
[Language Setup]
(podešavanje jezika),
izaberite željeni jezik.
8
Izaberite [Network Settings]
(podešavanja mreže) iz menija.
Izaberite ili dodirnite ikonu
ili
.
Izaberite
[Sony_Wireless_Audio_Setup] iz liste
mreža.
Za Windows 7/Windows 8
Uključite PC.
Kliknite na radnu površinu ekrana
Start ili je dodirnite.
Izaberite ikonu
ili
na dnu
ekrana.
Izaberite
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
iz liste mreža.
Za operativni sistem Windows Vista
Uključite PC.
Kliknite na ikonu
na dnu ekrana.
Izaberite [Connect to a network]
(povezivanje na mrežu).
Izaberite
[Sony_Wireless_Audio_Setup]
iz liste mreža.
Podešavanja mreže
39SR
9
Izaberite SSID rutera/pristupne
tačke za bežični LAN, a zatim
unesite bezbednosnu šifru
(ako se primenjuje).
Opcija 3: Metod korišćenja
tastera WPS na pristupnoj
tački koja podržava WPS
1
Proverite da li je iskopčan mrežni
(LAN) kabl (ne isporučuje se).
Ako je mrežni (LAN) kabl povezan,
iskopčajte ga kada je kabl za napajanje
iskopčan.
SSID
2
Pritisnite OPTIONS  da biste
prikazali meni sa podešavanjima.
3
Pritiskajte /  i izaberite
„WPS“, a zatim pritisnite
.
10 Izaberite [Apply] (primeni).
11
Select [OK] (u redu) u prikazanom
prozoru.
„OK“ se prikazuje na displeju .
• Da otkažete podešavanje, pritisnite
Sistem se automatski ponovo pokreće.
/  i izaberite „CANCEL“, a zatim
pritisnite
.
12
Povežite Mac ili PC sa ruterom/
pristupnom tačkom za bežični
LAN koju će koristiti.
4
Pritisnite
5
Pritisnite taster WPS
na pristupnoj tački.
Napomena
Sledeći postupak treba da bude dovršen
za 30 minuta. Ako ne možete da ga dovršite,
počnite ponovo od koraka 3.
.
„WPS“ treperi.
Taster WPS*
* Položaj i oblik tastera WPS se razlikuju
u zavisnosti od modela pristupne tačke.
Savet
Za detalje o tasteru WPS pogledajte
uputstvo za upotrebu rutera/pristupne
tačke za bežični LAN.
40SR
Podešavanje žičane mreže
Opcija 4: DHCP metod
1
Proverite da li su računar i ruter
uključeni.
2
Povežite sistem i ruter
koristeći mrežni (LAN) kabl
(ne isporučuje se).
3
Povežite ruter i računar koristeći
drugi mrežni (LAN) kabl
(ne isporučuje se) ili bežičnu
LAN vezu.
Mrežne veze
Uobičajeno, podešavanje DHCP je
postavljeno na ON kada povezujete
računar na mrežu.
Ako koristite žičanu mrežu, pokušajte
sledeći metod.
Unapred postavite podešavanje DHCP
na svom računaru na ON (uključeno).
Mrežni (LAN) kabl
(ne isporučuje se)
ili bežična LAN veza
Mrežni (LAN) kabl
(ne isporučuje se)
4
Uključite sistem.
svetli na displeju  kada je veza
uspostavljena.
41SR
Slušanje audio sadržaja korišćenjem DLNA
(Digital Living Network Alliance)
Na ovom sistemu možete reprodukovati
audio sadržaj na DLNA-kompatibilnim
serverima kao što je računar, mrežni
rikorder itd. tako što ćete upravljati
serverom pomoću aplikacije „Network
Audio Remote“*. Za upravljanje je potreban
DLNA-kompatibilni kontrolni uređaj
(uređaj za daljinsko upravljanje itd.).
Možete koristiti Windows 7/Windows 8
kao server i kao kontroler.
Ako pristupate pomoću 2D koda
Pročitajte sledeći 2D kôd da biste pristupili.
Android
iOS
Uređaj sa funkcijom Network Audio
Remote* ili DLNA kontroler
Server
Kontrola
Mrežno
kontrolisan plejer
(ovaj sistem)
Pristup
Isporuka
* Network Audio Remote je aplikacija za iOS
i Android. Sony obezbeđuje aplikaciju
„Network Audio Remote“ besplatno.
Za detalje pogledajte sledeći veb-sajt.
Ovu besplatnu aplikaciju možete preuzeti sa
lokacije „Google Play“ za Android uređaje ili
„App Store“ za iPhone/iPod Touch/iPad
na veb-sajtu.
Aplikaciju možete lako da nađete pretragom
ako otkucate „Network Audio Remote“
na ekranu za pretragu.
Sistem može da reprodukuje audio sadržaj
uskladišten na serveru u formatima MP3,
linearni PCM, WMA i AAC*. Audio sadržaj sa
DRM (Digital Rights Management) zaštitom
autorskih prava nije moguće reprodukovati
na ovom sistemu.
* Sistem može da reprodukuje AAC datoteke
samo ako su tipa „.m4a“, „.mp4“ ili „.3gp“.
Napomene
• Kada koristite audio sadržaj putem kućne
•
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/networkaudio-remote/id398312883?mt=8
•
mreže, obično prođe neko vreme dok ne bude
prepoznat svaki DLNA-kompatibilni uređaj koji
se trenutno koristi.
Sistem ne može da reprodukuje datoteke
u WMA formatu sa DRM zaštitom autorskih
prava. Ukoliko određena WMA datoteka ne
može da se reprodukuje na ovom sistemu,
proverite njena svojstva na računaru da biste
videli da li je DRM-zaštićena.
Otvorite fasciklu ili disk gde je uskladištena
WMA datoteka i kliknite desnim tasterom
miša na datoteku kako bi se prikazao prozor
[Property] (svojstvo). Ukoliko postoji kartica
[Licence] (licenca), datoteka sadrži DRM zaštitu
autorskih prava i ne može da se reprodukuje
na ovom sistemu.
Možda nećete moći da reprodukujete izvesne
sadržaje uz pomoć proizvoda sa oznakom
DLNA CERTIFIED.
Savet
Mrežna funkcija je dostupna ako reprodukujete
audio sadržaj na DLNA -kompatibilnom serveru
ili uređaju koji je kontroler, iako ne možete da je
izaberete koristeći funkcijske tastere na jedinici
ovog sistema.
42SR
Slušanje audio sadržaja
na računaru sa operativnim
sistemom Windows 8
Windows 8 podržava DLNA1.5. Windows 8
može da se koristi kao server i kao kontroler.
Audio sadržaj na serveru možete da slušate
lako ako koristite funkciju [Play To]
(reprodukuj na) u operativnom sistemu
Windows 8.
Kontrola i isporuka
Izaberite ikonu
3
Kliknite desnim tasterom miša
na povezanu mrežu ili je
pritisnite i držite, a zatim
izaberite [Turn sharing on or off]
(uključivanje ili isključivanje
deljenja).
4
Izaberite [Yes, turn on sharing
and connect to devices]
(da, uključi deljenje i poveži
se sa uređajima).
ili
.
Mrežno kontrolisan
plejer (ovaj sistem)
Napomena
Stavke prikazane na računaru mogu se razlikovati
od onih koje su date u ovom odeljku, u zavisnosti
od verzije operativnog sistema ili računarskog
okruženja. Za detalje pogledajte sistem pomoći
za vaš računar.
Mrežne veze
DLNA kontroler/server
(računar koji ima Windows 8)
2
Podešavanje računara sa
operativnim sistemom
Windows 8
1
Pomerite pokazivač miša u gornji
desni (ili donji desni) ugao ekrana
Start da biste prikazali dugmad
i izaberite [Settings]
(podešavanja).
Na ekranu osetljivom na dodir, prikažite
dugmad povlačeći sa desne ivice
ekrana Start, a zatim izaberite
[Settings] (podešavanja).
43SR
3
Pomerite pokazivač miša u gornji
desni (ili donji desni) ugao ekrana
Start da biste prikazali dugmad
i izaberite [Devices] (uređaji).
Na ekranu osetljivom na dodir, prikažite
dugmad povlačenjem sa desne ivice
ekrana Start, a zatim izaberite [Devices]
(uređaji).
Slušanje audio sadržaja
uskladištenog na računaru
sa operativnim sistemom
Windows 8
Korišćenje funkcije „Music“ (muzika)
na operativnom sistemu Windows 8
(Windows UI)
1
Izaberite stavku [Music] (muzika)
na ekranu Start.
4
Izaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Sistem ulazi u režim mrežne funkcije
i izabrani audio sadržaj se reprodukuje.
2
44SR
Izaberite željeni audio sadržaj
i reprodukujte ga.
Korišćenje aplikacije Windows Media Player
1
4
Izaberite [Play To]
(reprodukuj na) iz menija.
Kliknite desnim tasterom miša
na ekran Start.
Na ekranu osetljivom na dodir, povucite
ekran Start odozdo nagore i izaberite
[All Apps] (sve aplikacije) dole desno
na ekranu.
5
2
Izaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Mrežne veze
Prikazaće se lista uređaja.
Izaberite [Windows
Media Player].
Sistem ulazi u režim mrežne funkcije
i izabrani audio sadržaj se reprodukuje.
3
Kliknite desnim tasterom miša
na željeni audio sadržaj ili
ga pritisnite i držite.
45SR
Podešavanje DLNA kontrolera za korišćenje
ovog PC računara
1
3
Kliknite ili dodirnite
[Stream] (protok) i izaberite
[More streaming options]
(više opcija protoka).
4
Proverite da li su svi uređaji
dozvoljeni.
Kliknite desnim tasterom miša
na ekran Start.
Na ekranu osetljivom na dodir, povucite
ekran Start odozdo nagore i izaberite
[All Apps] (sve aplikacije) dole desno
na ekranu.
2
Izaberite [Windows
Media Player].
Ako nisu, izaberite [Allow All]
(dozvoli sve) i otvorite ekran
[Allow All Media Devices]
(dozvoli sve medijske uređaje).
Izaberite [Allow all the PCs and
Media Devices] (dozvoli sve PC
računare i medijske uređaje).
5
Izaberite [OK] (U redu) da biste
zatvorili ekran.
Podešavanje je primenjeno. Muziku
uskladištenu na PC računaru možete
slušati ako koristite DLNA kontroler.
46SR
Slušanje audio sadržaja
na računaru sa operativnim
sistemom Windows 7
2
Windows 7 podržava DLNA1.5. Windows 7
može da se koristi kao server i kao kontroler.
Audio sadržaj na serveru možete da slušate
lako ako koristite funkciju [Play To]
(reprodukuj na) u operativnom sistemu
Windows 7.
Izaberite [Public network]
(javna mreža) u meniju
[View your active networks]
(pregled aktivnih mreža).
Ukoliko se na displeju ne prikaže
[Public network] (javna mreža),
idite na korak 5.
Kontrola i isporuka
Mrežne veze
DLNA kontroler/server
(računar koji ima Windows 7)
Mrežno kontrolisan
plejer (ovaj sistem)
Prikazaće se ekran [Set Network
Location] (podešavanje mrežne
lokacije).
Napomena
Stavke prikazane na računaru mogu se razlikovati
od onih koje su date u ovom odeljku, u zavisnosti
od verzije operativnog sistema ili računarskog
okruženja. Za detalje pogledajte sistem pomoći
za vaš računar.
3
Izaberite [Home network]
(kućna mreža) ili [Work network]
(poslovna mreža) u skladu sa
okruženjem u kome se sistem
koristi.
4
Pratite uputstva sa displeja
u skladu sa okruženjem u kome
se sistem koristi.
Podešavanje računara sa
operativnim sistemom
Windows 7
1
Idite na [Start] – [Control Panel]
(kontrolna tabla) i izaberite
[View network status and tasks]
(pregled statusa mreže
i zadataka) u meniju [Network
and Internet] (Mreža i Internet).
Prikazaće se ekran [Network and
Sharing Center] (centar za mrežu
i deljenje).
Savet
Ako se željena stavka ne prikazuje na ekranu,
pokušajte da promenite vrstu prikaza
za Control Panel (kontrolnu tablu).
Kada dovršite tu promenu, potvrdite
da je stavka u odeljku [View your active
networks] (pregled aktivnih mreža)
promenjena u [Home network]
(kućna mreža) ili [Work network]
(poslovna mreža) na ekranu
[Network and Sharing Center]
(centar za mrežu i deljenje).
47SR
5
6
Izaberite [Change advanced
sharing settings] (izmena
naprednih podešavanja deljenja).
Izaberite [Choose media
streaming options...]
(izbor opcija protoka medija)
u odeljku [Media streaming]
(protok medija).
8
Izaberite [Allow All] (dozvoli sve).
Otvoriće se ekran [Allow All Media
Devices] (dozvoli sve medijske uređaje).
Ako su svi uređaji u okviru lokalne
mreže podešeni na [Allowed]
(Dozvoljeno), izaberite [OK] (U redu)
i zatvorite ekran.
9
Izaberite [Allow all computers
and media devices] (dozvoli sve
računare i medijske uređaje).
[OK] (U redu) da biste
10 Izaberite
zatvorili ekran.
Slušanje audio sadržaja
uskladištenog na računaru
sa operativnim sistemom
Windows 7
7
48SR
Ako se na ekranu
„Media streaming options“
(opcije protoka medija)
prikazuje [Media streaming is
not turned on] (protok medija
nije uključen), izaberite
[Turn on media streaming]
(uključi protok medija).
1
Pokrenite [Windows
Media Player] u operativnom
sistemu Windows 7.
2
Izaberite željeni audio sadržaj,
a zatim kliknite desnim tasterom
miša.
3
Izaberite [Play To]
(reprodukuj na) iz menija.
Slušanje audio
sadržaja na računaru
sa operativnim sistemom
Windows Vista/
Windows XP
Da biste slušali muziku na operativnom
sistemu Windows Vista/Windows XP*
kao serveru, potrebno je da podesite
Windows Media Player 11.
*
4
Izaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Mrežne veze
Prikazaće se lista uređaja.
Proizvođač nije instalirao Windows
Media Player 11 na operativnom sistemu
Windows XP. Pristupite veb-sajtu kompanije
Microsoft, preuzmite instalacioni program
i instalirajte Windows Media Player 11 na svoj
računar.
Ažurirajte verziju softvera na svom računaru
na XP Service Pack 2 ili noviji, a zatim instalirajte
Windows Media Player 11. Ne možete instalirati
Windows Media Player 11 na operativni sistem XP
u verziji starijoj od Service Pack 2.
Napomena
Stavke prikazane na računaru mogu se razlikovati
od onih koje su date u ovom odeljku, u zavisnosti
od verzije operativnog sistema ili računarskog
okruženja. Za detalje pogledajte sistem pomoći
za vaš računar.
Podešavanje računara
sa operativnim sistemom
Windows Vista/Windows XP
Sistem ulazi u režim mrežne funkcije
i izabrani audio sadržaj se reprodukuje.
1
Idite na [Start] – [All Programs]
(svi programi) i izaberite
[Windows Media Player].
Pokreće se Windows Media Player 11.
2
Izaberite [Media Sharing...]
(deljenje medija) iz menija
[Library] (biblioteka).
Ako koristite Windows XP, idite
na korak 8.
49SR
3
Kada se prikaže
, izaberite
[Networking...] (umrežavanje).
6
Potvrdite da je stavka [Location
type] (tip lokacije) promenjena
u [Private] (privatna) i izaberite
[Close] (zatvori).
7
Potvrdite da se na ekranu
[Network and Sharing Center]
(centar za mrežu i deljenje)
prikazuje stavka [(Private
network)] (privatna mreža)
i zatvorite ekran.
8
Ukoliko na ekranu [Media
Sharing] (deljenje medija) koji
se prikazuje u koraku 2 nije
označeno polje [Share my media]
(deli moje medije), označite polje
[Share my media] (deli moje
medije), a zatim izaberite [OK]
(u redu).
Prikazaće se ekran [Network and
Sharing Center] (centar za mrežu
i deljenje).
4
Izaberite [Customize] (prilagodi).
Prikazaće se ekran [Set Network
Location] (podešavanje mrežne
lokacije).
5
50SR
Potvrdite opciju pored [Private]
(privatna) i izaberite [Next]
(dalje).
Prikazaće se lista uređaja koji se mogu
povezati.
9
Izaberite komandu [Settings...]
(podešavanja) koja se prikazuje
pored [Share my media to:]
(deli moje medije na).
znak za potvrdu
10 Dodajte
pored [Allow new devices and
computers automatically]
(automatski dozvoli nove uređaje
i računare) i izaberite [OK]
(u redu).
Mrežne veze
Napomena
Poništite izbor ove stavke nakon što potvrdite
da sistem može da se poveže na računar
i reprodukuje audio podatke na sistemu.
Slušanje audio sadržaja
uskladištenog na računaru
sa operativnim sistemom
Windows Vista/Windows XP
Pomoću DLNA kontrolera možete da
reprodukujete audio sadržaje.
51SR
Korišćenje Internet protoka muzike
(Muzičke usluge)
Možete da slušate različite protoke muzike
koji se nude na Internetu bez korišćenja
računara. Da biste slušali Internet protok
muzike, instalirajte aplikaciju „Network
Audio Remote“ na svoj mobilni uređaj
i koristite ga kao kontrolni uređaj.
1
Preuzmite aplikaciju
„Network Audio Remote“.
Kontrolni uređaj
Kontrola
Pristup
Isporuka
Internet
Ovaj sistem
Priprema mobilnog uređaja
da služi kao kontroler
Pripremite svoj mobilni uređaj kao što je
pametni telefon ili tablet za korišćenje kao
kontrolni uređaj.
Ovu besplatnu aplikaciju možete
preuzeti sa lokacije „Google Play“
za Android uređaje ili „App Store“ za
iPhone/iPod touch/iPad na veb-sajtu.
Aplikaciju možete lako da nađete
pretragom ako otkucate
„Network Audio Remote“
na ekranu za pretragu.
Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.nar.app
iOS
http://itunes.apple.com/us/app/
network-audio-remote/
id398312883?mt=8
Ako pristupate pomoću 2D koda
Pročitajte sledeći 2D kôd da biste
pristupili.
Android
Napomene
• Pre nego što počnete da koristite Internet
•
protok muzike, proverite sledeće:
– Proverite da li su sistem i mobilni uređaj
povezani na istu mrežu.*
– Proverite da li je sistem uključen.
– Proverite da li su sistem i mobilni uređaj
povezani na Internet.*
– Proverite da li kontroler prepoznaje sistem.
* Za više detalja pogledajte „Povezivanje sa
mrežom“ (stranica 36).
Da biste koristili Music Unlimited, morate da
registrujete svoj sistem.
Za detalje o registraciji, pogledajte sledeći
veb-sajt (samo model za Okeaniju):
http://munlimited.com/home
52
SR
iOS
Korišćenje Internet protoka
muzike
4
Savet
Usluge koje se prikazuju u listi mogu
da se razlikuju u zavisnosti od vašeg
područja. Izaberite [Music Unlimited]
(muzika neograničeno) ili [vTuner].
Ekrani korišćeni u sledećem odeljku su za iPad.
Ekrani na Android uređajima ili na uređaju iPhone/
iPod touch se razlikuju.
1
Dodirnite ikonu
ili kliknite na
nju na ekranu Android uređaja ili
uređaja iPhone/iPod touch/iPad.
2
Izaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)] iz liste.
Izaberite [Music Unlimited]
(muzika neograničeno)
ili [vTuner].
5
Izaberite željeni sadržaj koji
se može reprodukovati
i započnite reprodukciju.
Savet
Potvrda/izmena naziva uređaja
Možete da potvrdite i izmenite naziv
uređaja za ovu jedinicu koristeći
ekran za podešavanje Device Details
(detalji o uređaju) u pregledaču.
Mrežne veze
Ako reprodukcija ne počne, ponovite postupak
od koraka 1.
Naziv uređaja
3
Izaberite [Music Services]
(muzičke usluge) u odeljku
[Browse Music] (pregled muzike).
Saveti
• Jedinica će emitovati veoma glasan zvuk
•
•
ako na Android uređaju ili uređaju
iPhone/iPod touch/iPad podesite visok
nivo jačine zvuka.
Za detalje o korišćenju operativnog sistema
Android ili iOS, pogledajte pomoć za te
operativne sisteme.
Za detalje o korišćenju aplikacije
„Network Audio Remote“, kliknite
na njenu ikonu za pomoć ili opcije.
53SR
Korišćenje aplikacije AirPlay
Na ovom sistemu možete da reprodukujete
muziku uskladištenu na Mac ili PC računaru
ili onu kojoj pristupate kroz iTunes, iPhone,
iPod touch i iPad koristeći funkciju AirPlay.
Muziku možete da reprodukujete bežičnim
putem, bez povezivanja sistema na drugi
uređaj.
2
Izaberite ikonu
u donjem
desnom uglu ekrana uređaja
iPhone, iPod touch ili iPad ili
prozora aplikacije iTunes.
iPhone, iPod touch ili iPad
Kontrola i protok
Kompatibilni iPhone/iPod touch/
iPad modeli
iPod touch (5. generacija), iPod touch
(4. generacija), iPod touch (3. generacija),
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPad (4. generacija), iPad mini, iPad
(3. generacija), iPad 2, iPad: iOS4.3.3 ili
noviji Mac, PC: iTunes10.2.2 ili noviji
Napomene
• Pogledajte “Kompatibilni iPhone/iPod touch/
•
•
1
54SR
iPad modeli” na ovoj stranici da biste videli
detaljnije informacije o podržanim verzijama
za iOS ili iTunes.
Pre korišćenja sa ovim sistemom, ažurirajte iOS
ili iTunes na najnoviju verziju.
Za detaljnije informacije o korišćenju uređaja
iPhone, iPod touch, iPad, iTunes, odnosno
funkcije AirPlay, pogledajte uputstvo
za upotrebu uređaja.
Pokrenite aplikaciju na uređaju
iPhone, iPod touch, iPad
ili iTunes.
iTunes
3
Saveti
Izaberite
„SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX“ u meniju AirPlay
aplikacije iTunes ili na uređaju
iPhone, iPod touch ili iPad.
iPhone, iPod touch ili iPad
• Ako reprodukcija ne počne, ponovite postupak
od koraka 1.
• Jedinica će emitovati veoma glasan zvuk
•
•
•
ako na uređaju iPhone, iPod touch, iPad ili
u aplikaciji iTunes podesite visok nivo
jačine zvuka.
Za detalje o korišćenju aplikacije iTunes
pogledajte pomoć za iTunes.
Nivo jačine zvuka na uređaju iPhone, iPod touch,
iPad ili u aplikaciji iTunes možda neće biti
moguće povezati sa nivoom jačine zvuka ovog
sistema.
Funkcija AirPlay je dostupna ako reprodukujete
audio sadržaj na uređaju iPhone/iPod touch/
iPad, iako ne možete da je izaberete koristeći
funkcijske tastere na jedinici ovog sistema.
iTunes
Mrežne veze
4
Pokrenite reprodukciju audio
sadržaja na uređaju iPhone,
iPod touch, iPad ili iTunes.
Sistem ulazi u režim funkcije AirPlay
i izabrani audio sadržaj se reprodukuje.
Potvrda/izmena naziva uređaja
Možete da potvrdite i izmenite naziv
uređaja za ovaj sistem koristeći ekran
za podešavanje u pregledaču.
Za detalje pogledajte ekran Device Details
(detalji o uređaju) u koraku 8 opcije
„Device Details screen“ (ekran sa detaljima
o uređaju) (stranica 39).
Izmenjeni naziv uređaja može biti vraćen
izvođenjem funkcije „NW RESET“
(stranica 38).
55SR
Korišćenje aplikacije „WALKMAN“
na uređaju Xperia/Xperia Tablet
Na ovom sistemu možete da reprodukujete
muziku uskladištenu na uređaju Xperia/
Xperia Tablet koristeći aplikaciju
„WALKMAN“.
Xperia/Xperia Tablet
Kontrola i protok
Napomene
• Pre korišćenja sa ovim sistemom, ažurirajte
operativni sistem Android na najnoviju verziju.
• Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
uređajem Xperia/Xperia Tablet.
1
2
Pokrenite aplikaciju „WALKMAN“
na uređaju Xperia/Xperia Tablet.
4
Izaberite ikonu
u gornjem
desnom uglu ekrana na uređaju
Xperia/Xperia Tablet.
Pritisnite dugme za reprodukciju
i započnite reprodukciju audio
sadržaja na uređaju Xperia/
Xperia Tablet.
Sistem ulazi u režim mrežne funkcije
i izabrani audio sadržaj se reprodukuje.
Saveti
3
Izaberite
[SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX] na ekranu prikazanom
u koraku 2.
• Ako reprodukcija ne počne, ponovite postupak
od koraka 1.
• Za detalje o korišćenju operativnog sistema
•
•
56SR
Android, pogledajte pomoć za operativni sistem
Android.
Mrežna funkcija je dostupna ako reprodukujete
audio sadržaj na uređaju Xperia/Xperia Tablet,
iako ne možete da je izaberete koristeći
funkcijske tastere na jedinici ovog sistema.
Ovaj sistem može da reprodukuje muziku
na nekim modelima uređaja „WALKMAN“
korišćenjem funkcije Music Throw
(prebacivanje muzike). Za detalje o funkciji
Music Throw, pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz „WALKMAN“.
Dodatne informacije
Slušanje radija
3
Pritisnite TUNE +/– .
Oznaka frekvencije na displeju 
počinje da se menja.
Skeniranje će se automatski zaustaviti
kada radio-stanica bude podešena,
a oznaka „STEREO“ (kada je u toku
prijem stereo programa) će se prikazati
na displeju (automatsko skeniranje).
Pritiskajte TUNING MODE  dok
se ne prikaže „MANUAL“ na displeju ,
a zatim pritisnite TUNE +/–  da biste
podesili željenu stanicu.
Dodatne informacije
Ručno podešavanje
Napomene o DAB/DAB+ stanicama
(samo CMT-SBT300WB)
• Kada podesite stanicu koja pruža RDS
Podešavanje radio-stanice
1
Pritisnite TUNER FUNCTION  da
biste izabrali drugi radio-opseg.
Pritiskajte FUNCTION  na jedinici
sve dok se ne prikaže „TUNER FM“
ili „TUNER AM“ na modelu
(CMT+SBT300W) ili „DAB“
ili „TUNER FM“ na modelu
(CMT-SBT300WB), na displeju .
2
Pritiskajte TUNING MODE 
sve dok se ne prikaže „AUTO“
na displeju .
Svaki put kada pritisnete taster,
režim podešavanja se menja u AUTO,
PRESET ili MANUAL.
usluge, na displeju će se prikazivati
informacije poput naziva usluge ili
stanice.
• Prilikom podešavanja DAB/DAB+ stanice,
može da prođe nekoliko sekundi pre nego
što čujete zvuk.
• Prijem primarne usluge se automatski
uspostavlja nakon završetka sekundarne
usluge.
• Ovaj tjuner ne podržava usluge za prenos
podataka.
Savet
Da biste umanjili statički šum koji se javlja pri
slabom prijemu FM stereo stanice, pritiskajte FM
MODE  dok se ne prikaže „MONO“ kako biste
izabrali monoauralni prijem. To umanjuje šum.
Oznaka „MONO“ će se prikazivati
četiri sekunde.
57SR
Menjanje intervala
za podešavanje AM stanice
(osim modela za Evropu)
5
Možete da memorišete do 20 FM
i 10 AM stanica (samo CMT-SBT300W),
odnosno 20 DAB/DAB+ i 20 FM stanica
(samo CMT-SBT300WB).
Podrazumevana vrednost intervala za
podešavanje AM stanice je 9 kHz (ili 10 kHz
u nekim područjima). Koristite tastere
na jedinici da biste obavili ovu radnju.
1 Pritiskajte FUNCTION  na jedinici
i izaberite AM stanicu.
2 Pritiskajte / (napajanje)  da biste
isključili sistem.
3 Pritisnite i držite taster FUNCTION 
i pritisnite / (napajanje)  na jedinici.
„STEP 9K“ ili „STEP 10K“ prikazuje se
na displeju .
Kada promenite interval, sve memorisane
AM stanice će biti izbrisane.
Memorisanje radio-stanica
Možete da memorišete željene
radio-stanice.
Ponovite korake od 1 do 4 da
biste registrovali druge stanice.
Biranje memorisane
radio-stanice
Pritiskajte TUNING MODE  dok se
ne prikaže „PRESET“ na displeju , a zatim
pritisnite TUNE +/–  da biste izabrali broj
memorije na kojem je registrovana
željena stanica.
Ručno pokretanje DAB
automatskog skeniranja
(samo CMT-SBT300WB)
1
Podesite stanicu koju želite
da memorišete.
Pre nego što budete mogli da podesite
DAB/DAB+ stanicu, morate da obavite
početno skeniranje DAB stanica.
Kada se preselite u drugo područje,
takođe ručno obavite početno skeniranje
DAB stanica da biste ažurirali informacije
o DAB/DAB+ usluzi.
2
Pritisnite TUNER MEMORY .
1
Broj memorije
Pritiskajte TUNER FUNCTION 
dok se ne prikaže „DAB“
na displeju .
Pritiskajte FUNCTION  na jedinici sve
dok se ne prikaže „DAB“ na displeju .
3
Pritiskajte TUNE +/–  i izaberite
broj memorije.
Ako je izabranom broju memorije već
dodeljena druga stanica, ona će biti
zamenjena novom.
4
Pritisnite
 da biste
registrovali stanicu.
„COMPLETE“ se prikazuje
na displeju .
58SR
2
Pritisnite OPTIONS  da biste
prikazali meni sa podešavanjima.
3
Pritiskajte /  i izaberite
„INITIAL“, a zatim pritisnite
.
4
Pritiskajte /  i izaberite
„OK“, a zatim pritisnite
.
Pokreće se skeniranje. Tok skeniranja
je označen zvezdicama (*******).
U zavisnosti od DAB/DAB+ usluga
koje su dostupne u vašem području,
skeniranje može da potraje nekoliko
minuta.
Kada je skeniranje završeno, prikazaće
se lista dostupnih usluga.
Napomene
• Ako u vašoj zemlji ili regionu nije podržano
DAB/DAB+ emitovanje, prikazaće se „NO SERV“.
• Ovim postupkom se brišu sva prethodno
memorisana podešavanja.
• Pre nego što iskopčate DAB/FM žičanu antenu,
uverite se da je sistem isključen da biste zadržali
DAB/DAB+ podešavanja.
Dodatne informacije
59SR
Korišćenje opcionalnih audio komponenti
4
Pokrenite reprodukciju povezane
komponente.
Podesite jačinu zvuka na povezanoj
komponenti tokom reprodukcije.
5
Pritisnite VOLUME +/ 
na daljinskom upravljaču da
biste podesili jačinu zvuka.
Okrenite VOLUME kružno dugme 
na jedinici ulevo ili udesno da biste
podesili jačinu zvuka.
Napomena
Sistem može da automatski uđe u režim mirovanja
ukoliko je nivo jačine zvuka na povezanoj
komponenti prenizak. Podesite jačinu zvuka
na komponenti shodno tome. Pogledajte
„Podešavanje funkcije za automatski ulazak
u režim mirovanja“ (stranica 61).
1
Pritisnite VOLUME  
na daljinskom upravljaču
da biste smanjili jačinu zvuka.
Okrenite VOLUME kružno dugme 
na jedinici u smeru suprotnom
od kazaljke na satu da biste
smanjili jačinu zvuka.
2
Povežite dodatnu audio
komponentu na priključak
AUDIO IN (audio ulaz) 
(stranica 13).
Povežite opcionalnu spoljašnju opremu
audio kablom (ne isporučuje se).
3
60SR
Pritisnite AUDIO IN FUNCTION .
Pritiskajte FUNCTION  na jedinici
dok se ne prikaže „AUDIO IN“
na displeju .
Podešavanja funkcije za automatski
ulazak u režim mirovanja
Ovaj sistem je opremljen funkcijom za
automatski ulazak u režim mirovanja.
Ova funkcija automatski postavlja sistem
u režim mirovanja nakon otprilike 15 minuta
ukoliko ga ne koristite ili ako se ne emituje
audio signal.
„AUTO STBY“ će se prikazivati na displeju 
2 minuta pre ulaska sistema u režim
mirovanja.
1
Pritisnite OPTIONS  da biste
prikazali meni sa podešavanjima.
2
Pritiskajte /  i izaberite
„AUTO STBY“, a zatim
pritisnite
.
3
Pritiskajte /  i izaberite
„ON“ ili „OFF“, a zatim
pritisnite
.
• Funkciju za automatski ulazak u režim mirovanja
nije moguće koristiti prilikom upotrebe tjunera
(FM/AM/DAB*), čak i ako ste je aktivirali.
• Sistem neće automatski ući u režim mirovanja
u sledećim slučajevima:
– tokom prijema audio signala
– tokom reprodukcije audio numera
ili datoteka
– kada je aktiviran unapred podešeni
merač vremena za isključivanje ili tajmer
reprodukcije
• Sistem će u sledećim slučajevima ponovo
odbrojavati vreme (15 minuta) do ulaska u režim
mirovanja, čak i kada je funkcija za automatski
ulazak u režim mirovanja omogućena:
– kada je povezan USB uređaj
– kada pritisnete taster na daljinskom
upravljaču ili jedinici
* AM je dostupan samo na CMT-SBT300W,
a DAB samo na CMT-SBT300WB.
Dodatne informacije
Funkcija za automatski ulazak u režim
mirovanja je podrazumevano uključena.
Ovu funkciju možete da isključite u meniju
sa opcijama.
Napomene
61SR
Postavka režima mirovanja
za BLUETOOTH/mrežu
Možete omogućiti/onemogućiti režim
mirovanja za BLUETOOTH/mrežu.
Kada je omogućen režim mirovanja za
BLUETOOTH/mrežu, sistem ulazi u režim
čekanja BLUETOOTH ili mrežne veze čak
i kada je sistem isključen. Režim mirovanja
za BLUETOOTH/mrežu je podrazumevano
onemogućen.
1
Pritisnite OPTIONS  da biste
prikazali meni sa podešavanjima.
2
Pritiskajte /  i izaberite
„BT/NW STBY“, a zatim
pritisnite
.
3
Pritiskajte /  i izaberite
„ON“ ili „OFF“, a zatim
pritisnite
.
4
Pritisnite / (napajanje) 
da biste isključili sistem.
Kada je „BT/NW STBY“ podešeno
na „ON“, sistem se uključuje i možete
da slušate muziku aktiviranjem funkcije
BLUETOOTH ili AirPlay na povezanoj
komponenti.
Napomena
Reprodukcija na DLNA uređaju ili korišćenje
funkcije „Muzičke usluge“ nije moguće.
62SR
Ažuriranje softvera
Softver za ovaj sistem možete ažurirati
preuzimanjem najnovije verzije putem
mreže.
Ako sistem detektuje novo ažuriranje
kada je povezan na Internet, prikazuje se
„UPDATE“ na displeju . Softver možete
da ažurirate koristeći meni sa opcijama.
Pritisnite OPTIONS  da biste
prikazali meni sa podešavanjima.
2
Pritiskajte /  i izaberite
„UPDATE“, a zatim
pritisnite
.
3
Pritiskajte /  i izaberite
„OK“, a zatim pritisnite
.
Dodatne informacije
1
Pokreće se ažuriranje.
Napomene
• Obično je potrebno oko 3 do 10 minuta
•
da sistem dovrši ažuriranje. Moglo bi da potraje
i duže, što zavisi od mrežnog okruženja.
Nemojte da rukujete jedinicom ili daljinskim
upravljačem tokom ažuriranja. Osim toga,
nemojte isključivati sistem ili iskopčavati kabl
za napajanje u toku ažuriranja.
63SR
Podešavanje zvuka
Možete da postavite pojačan bas ili da
podesite ton u skladu sa sopstvenim
željama.
Podešavanje pojačanja basa
Pritiskajte BASS BOOST  i izaberite
„ON“ ili „OFF“.
Podešavanje basa i visokih tonova
Pritisnite BASS +/–  da prilagodite basove
ili TREBLE +/–  da prilagodite visoke
tonove.
• Na jedinici pritiskajte EQ  i izaberite
„BASS“ ili „TREBLE“ i prilagodite izabranu
stavku koristeći TUNE +/– .
Savet
Ovaj sistem je opremljen funkcijom DSEE koja
omogućava jasnu reprodukciju visokih tonova,
bez obzira na gubitak kvaliteta koji nastaje pri
kompresiji.
Funkcija DSEE se obično aktivira automatski
prepoznavanjem izvora zvuka, ali se možda neće
aktivirati u zavisnosti od funkcije koja se koristi.
64SR
Menjanje prikaza na displeju
• Prikazuju se sledeće informacije:
– ukupno vreme reprodukcije za CD-DA disk
–
–
Uradite sledeće:
Pregled
informacija
na displeju *1
Pritiskajte DISPLAY  kada
je sistem uključen.
Prikaz sata
Pritiskajte DISPLAY 
kada je sistem isključen.*2
Sat će se prikazivati oko
8 sekundi.
*1 Informacije opisane ispod možete da vidite
tokom reprodukcije CD-DA/MP3 diska.
*2 Informacije se ne prikazuju u režimu mirovanja
za BLUETOOTH/mrežu.
CD-DA disk
– preostalo vreme reprodukcije numere
tokom reprodukcije
–
–
Napomene o DAB/DAB+ informacijama na displeju
(samo CMT-SBT300WB)
Dodatne informacije
Radnja
(osim kada je izabran režim PGM i kada je
reprodukcija na plejeru zaustavljena)
preostalo vreme reprodukcije za numeru
na CD-DA disku
preostalo vreme reprodukcije za CD-DA disk
(samo kada je tokom reprodukcije izabran
režim normalne reprodukcije)
informacije iz ID3 oznake za MP3 datoteke.
Prikaz informacija iz ID3 oznake verzije 2 ima
prioritet ako jedna MP3 datoteka sadrži ID3
oznake i verzije 1 i verzije 2.
najviše 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu
su dozvoljena velika slova (A do Z), brojevi
(0 do 9) i simboli (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @
[ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Prikazuju se i sledeće informacije:
– do 8 znakova naziva usluge, do 128 znakova
za DLS (Dynamic Label Segment) i do
16 znakova naziva izvođača.
– prikazuje se vrednost između 0 i 100 koja
ukazuje na kvalitet signala.
– ukupno preostalo vreme reprodukcije
MP3 disk
– naziv numere ili datoteke
– naziv izvođača
– naziv albuma
Napomene o informacijama na displeju
• Znakovi koje nije moguće prikazati prikazuju se
kao „_“.
• Ne prikazuju se sledeće informacije:
– preostalo vreme reprodukcije ili ukupno
vreme reprodukcije MP3 diska
– preostalo vreme reprodukcije za MP3
datoteku
• Sledeće informacije se ne prikazuju pravilno:
– proteklo vreme reprodukcije MP3 datoteke
–
kodirane pomoću VBR-a (promenljiva brzina
protoka bitova)
nazivi fascikli i datoteka koji nisu usklađeni sa
standardom ISO9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
u proširenom formatu.
65SR
Korišćenje tajmera
Sistem ima merač vremena za isključivanje
i tajmer reprodukcije.
Merač vremena za isključivanje ima prioritet
u odnosu na tajmer reprodukcije.
Tajmer možete da podesite pomoću tastera
na daljinskom upravljaču.
Podešavanje tajmera
reprodukcije
Možete da slušate zvuk sa CD-DA ili MP3
diska svaki dan u unapred podešeno vreme.
Pre podešavanja tajmera, obavezno
podesite sat.
Podešavanje merača
vremena za isključivanje
Sistem se automatski isključuje nakon isteka
vremena koje ste podesili za merač
vremena za isključivanje. Merač vremena za
isključivanje radi čak i kada sat nije podešen.
1
Pritiskajte SLEEP  da biste
izabrali vreme.
• Izaberite „30MIN“ da biste isključili
sistem nakon 30 minuta.
• Da biste isključili merač vremena
za isključivanje, izaberite „OFF“.
66SR
1
Pripremite izvor zvuka.
• Pripremite izvor zvuka i okrenite
kružno dugme VOLUME dial  na
jedinici ulevo ili udesno ili pritisnite
VOLUME +/–  na daljinskom
upravljaču da biste podesili jačinu
zvuka.
Dostupni izvori zvuka su: CD, USB i
TUNER (FM, AM ili DAB)*1 FUNCTION
• Da biste reprodukovali željene
numere ili datoteke samo na disku,
napravite program. Pogledajte
odeljak „Pravljenje sopstvenog
programa (programirana
reprodukcija)“ (stranica 22).
• Da biste slušali radio-program,
podesite stanicu koju želite da
slušate koristeći funkcije
„Auto Tuning“ i „Direct Tuning“
ili izaberite željenu memorisanu
stanicu (stranica 57).
6
*1 FM ili AM za CMT-SBT300W, odnosno
FM ili DAB za CMT-SBT300WB.
2
Pritisnite TIMER MENU .
3
Pritiskajte /  i izaberite
„PLAY SET“, a zatim
pritisnite
.
4
Podesite vreme da biste aktivirali
funkciju.
Pritiskajte /  da biste podesili sate,
a zatim pritisnite
. Vrednost za
minute će početi da treperi. Koristite
gorenavedeni postupak za
podešavanje minuta.
Kada podesite vreme pokretanja,
sistem će preći u podešavanje za vreme
zaustavljanja.
5
Koristite isti postupak kao
u koraku 4 za podešavanje
vremena za zaustavljanje
reprodukcije.
Ako treperi „TIME NG“ na displeju
Vreme pokretanja i vreme zaustavljanja
je isto. Promenite vreme zaustavljanja.
Pritiskajte /  dok se ne prikaže
željeni izvor zvuka, a zatim
pritisnite
.
Dostupni izvori zvuka su: CD, USB
i TUNER (FM, AM ili DAB)*1 FUNCTION.
*1 FM ili AM za CMT-SBT300W, odnosno FM
ili DAB za CMT-SBT300WB.
Kada izaberete izvor zvuka, na displeju
će se prikazati potvrda tajmera
reprodukcije.
7
Pritisnite / (napajanje)  da
biste isključili sistem.
• Kada podesite tajmer reprodukcije,
sistem se automatski uključuje
15 sekundi (za FM, AM ili DAB*) ili
oko 90 sekundi (za CD-DA disk ili
USB uređaj) pre unapred podešenog
vremena.
• Tajmer reprodukcije ne radi ako je
sistem uključen u unapred podešeno
vreme. Vodite računa o tome da
ne koristite sistem pre nego što
se uključi i pokrene reprodukciju
pomoću tajmera.
Dodatne informacije
Vreme početka će početi da treperi
na displeju .
Izaberite izvor zvuka.
* AM je dostupan samo na CMT-SBT300W,
a DAB samo na CMT-SBT300WB.
Provera podešavanja
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritiskajte /  i izaberite „SELECT“,
a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte /  i izaberite „PLAY SEL“,
a zatim pritisnite
.
Podešavanje tajmera će se prikazati
na displeju .
Isključivanje tajmera
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritiskajte /  i izaberite „SELECT“,
a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte /  i izaberite „OFF“,
a zatim pritisnite
.
67SR
Menjanje podešavanja
Izvedite isti postupak da biste promenili
podešavanja tajmera reprodukcije.
Napomene
• Ako kao izvor zvuka za tajmer reprodukcije
•
izaberete radio-stanicu koju ste podesili
automatskim (AUTO) ili ručnim (MANUAL)
skeniranjem i nakon podešavanja tajmera
promenite frekvenciju radio-stanice ili pojas,
podešavanje radio-stanice za tajmer će takođe
biti promenjeno.
Ako kao izvor zvuka za tajmer reprodukcije
izaberete radio-stanicu koju ste memorisali
(pod brojem memorije od 1 do 20) i nakon
podešavanja tajmera promenite frekvenciju
radio-stanice ili pojas, podešavanje radiostanice za tajmer neće biti promenjeno.
Podešavanje radio-stanice za tajmer je fiksno
i ostaje na podešavanjima koja ste izabrali.
Savet
Podešavanje tajmera za reprodukciju je aktivno
sve dok podešavanje ne poništite ručno.
68SR
Rešavanje problema
Rešavanje problema
Ako se tokom upotrebe sistema javi
problem, pratite dolenavedene korake
pre nego što se konsultujete sa najbližim
Sony prodavcem. Ako se prikaže poruka
o grešci, obavezno napravite belešku
o sadržaju kao referencu.
1
Proverite da li je problem naveden
u ovom odeljku „Rešavanje
problema“.
2
Proverite sledeće veb-sajtove
za korisničku podršku.
Na tim veb-sajtovima ćete pronaći
najnovije informacije za podršku
i česta pitanja.
3
Ako nakon koraka 1 i 2 još uvek
ne možete da rešite problem.,
obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Ako se problem i dalje javlja nakon što
obavite sve gorenavedene postupke,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Kada nosite proizvod na popravku,
obavezno ponesite čitav sistem
(glavnu jedinicu i daljinski upravljač).
Ovaj proizvod je sistemski proizvod
i čitav sistem je potreban da bi bilo
utvrđeno koji deo zahteva popravku.
Odmah iskopčajte kabl za napajanje
i proverite sledeću stavku:
• Da li je kabl zvučnika u kratkom spoju?
Kada indikator STANDBY  prestane
da treperi, ponovo priključite kabl za
napajanje i uključite sistem. Ako se
problem i dalje javlja, kontaktirajte
najbližeg Sony prodavca.
Opšte
Nije moguće uključiti sistem.
 Da li je kabl za napajanje pravilno priključen?
Sistem je iznenada ušao u režim mirovanja.
Rešavanje problema
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
http://www.sony-asia.com/support
Ako indikator STANDBY  treperi
 To nije kvar. Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja za otprilike 15 minuta kada ne
preduzmete nijednu radnju ili ako se ne
emituje audio signal. Pogledajte
„Podešavanje funkcije za automatski ulazak
u režim mirovanja“ (stranica 61).
Podešavanje sata ili tajmera reprodukcije
je neočekivano otkazano.
 Ukoliko ne preduzmete nijednu radnju oko
jednog minuta, podešavanje sata ili tajmera
za reprodukciju se automatski poništava.
Ponovo obavite radnju od početka.
69SR
Nema zvuka.
 Uverite se da su kablovi zvučnika pravilno
povezani.
 Proverite da li se koriste isporučeni zvučnici.
 Okrenite kružno dugme VOLUME 
na jedinici u smeru kazaljke na satu ili
pritisnite VOLUME +  na daljinskom
upravljaču da biste povećali jačinu zvuka.
 Uverite se da su slušalice iskopčane
iz priključka za slušalice.
 Uverite se da su spoljne komponente pravilno
povezane u priključak AUDIO IN  i podesite
funkciju na AUDIO IN.
CD-DA/MP3 disk
„LOCKED“ se prikazuje na displeju  i nije
moguće izbaciti disk iz ležišta.
 Obratite se najbližem Sony prodavcu ili
lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
Nije moguća reprodukcija diska ili datoteke.
 Disk nije dovršen (CD-R ili CD-RW disk na koji
je moguće dodati podatke).
 Izabrana stanica je možda privremeno
prekinula emitovanje.
Zvuk je isprekidan ili reprodukcija diska
nije moguća.
 Zvuk sa levog i desnog zvučnika je
neujednačen. Proverite da li su levi
i desni zvučnik pravilno povezani.
 Očistite disk i ponovo ga umetnite.
 Postavite zvučnike simetrično.
 Povežite isporučene zvučnike.
 Premestite sistem na mesto gde nema vibracija
(na primer, na stabilno postolje).
 Oscilacije zvučnika mogu uzrokovati isprekidan
ton, što zavisi od nivoa jačine zvuka. Udaljite
zvučnike od sistema ili im promenite mesto.
Čuje se jako brujanje ili šum.
 Udaljite sistem od izvora smetnji.
 Priključite sistem na drugu zidnu utičnicu.
 Preporučujemo vam da koristite kabl za
napajanje naizmeničnom strujom sa filterom
šuma (ne isporučuje se).
Daljinski upravljač ne radi.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i senzora za daljinski upravljač
na jedinici i postavite uređaj dalje
od fluorescentnog svetla.
 Uperite daljinski upravljač ka senzoru
za daljinsko upravljanje na jedinici.
 Približite daljinski upravljač sistemu.
70SR
Reprodukcija ne počinje od prve numere
ili datoteke.
 Vratite se u režim normalne reprodukcije
tako što ćete pritiskati PLAY MODE  kada
je reprodukcija zaustavljena dok „PGM“
i „SHUF“ ne nestanu sa displeja .
Pokretanje reprodukcije traje duže
nego obično.
 Pokretanje reprodukcije sledećih diskova može
da potraje duže vremena:
• disk sa složenom hijerarhijskom strukturom
• disk koji je snimljen u više sesija
• disk koji ima mnogo fascikli
iPod/iPhone/iPad
Nema zvuka.
 Uverite se da je iPod/iPhone/iPad sigurno
povezan na USB ulaz .
 Zaustavite reprodukciju i povežite iPod/
iPhone/iPad sa sistemom.
 Uverite se da je softver uređaja iPod/iPhone/
iPad ažuriran na najnoviju verziju. Ukoliko nije,
ažurirajte iPod/iPhone/iPad pre nego što
počnete da ga koristite sa sistemom.
 Okrenite kružno dugme VOLUME 
na jedinici u smeru kazaljke na satu ili
pritisnite VOLUME +  na daljinskom
upravljaču da biste povećali jačinu zvuka.
 Ovaj sistem možda ne podržava
iPod/iPhone/iPad. Pogledajte „Kompatibilni
iPod/iPhone/iPad modeli“ (stranica 24).
Zvuk je izobličen.
 Okrenite kružno dugme VOLUME 
na jedinici u smeru kazaljke na satu ili
pritisnite VOLUME +  na daljinskom
upravljaču da biste povećali jačinu zvuka.
 Podesite „EQ“ (ekvilajzer) uređaja
iPod/iPhone/iPad na „Off“ (isključeno) ili „Flat“
(ravno).
 Ovaj sistem možda ne podržava
iPod/iPhone/iPad. Pogledajte odeljak
„Kompatibilni modeli uređaja
iPod/iPhone/iPad“ (stranica 24).
Uređaj iPod/iPhone/iPad ne funkcioniše.
 Isključite sve druge iOS aplikacije koje
su aktivne na uređaju iPod/iPhone/iPad.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz iPod/iPhone/iPad.
 Uverite se da je iPod/iPhone/iPad sigurno
povezan na USB ulaz  pomoću kabla koji
je isporučen sa uređajem iPod/iPhone/iPad.
 Ne možete da punite uređaj iPod/iPhone/iPad
kada je sistem isključen.
USB uređaj
Povezan je nepodržani USB uređaj.
 Ako povežete nepodržani USB uređaj, može
doći do sledećih problema. Pogledajte
informacije o kompatibilnim USB uređajima
na veb-sajtovima koji su navedeni u odeljku
„Reprodukcija datoteke sa USB uređaja“
(stranica 26).
• USB uređaj nije prepoznat.
• Nazivi datoteka ili fascikli se ne prikazuju
na sistemu.
• Reprodukcija nije moguća.
• Zvuk je isprekidan.
• Čuje se šum.
• Emituje se izobličen zvuk.
Nema zvuka.
Rešavanje problema
 Uverite se da je iPod/iPhone/iPad sigurno
povezan na USB ulaz .
Uređaj iPod/iPhone/iPad nije moguće
napuniti.
 USB uređaj nije pravilno povezan. Isključite
sistem, a zatim ponovo povežite USB uređaj.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili izobličen.
 Povezan je nepodržani USB uređaj. Povežite
podržani USB uređaj.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Uverite se da je iPod/iPhone/iPad sigurno
povezan na USB ulaz .
 Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk izobličen.
Šum je možda nastao tokom pravljenja
muzičkih podataka zbog stanja računara.
U tom slučaju, izbrišite datoteku i ponovo
pošaljite muzičke podatke.
 Uverite se da je softver uređaja
iPod/iPhone/iPad ažuriran na najnoviju verziju.
Ukoliko nije, ažurirajte iPod/iPhone/iPad pre
nego što počnete da ga koristite sa sistemom.
 Korišćena je mala brzina protoka bitova
prilikom kodiranja datoteka. Na USB uređaj
kopirajte datoteke kodirane većom brzinom
protoka bitova.
 Budući da se upravljanje sistemom i uređajem
iPod/iPhone/iPad razlikuje, možda nećete
moći da upravljate uređajem iPod/iPhone/iPad
koristeći tastere na daljinskom upravljaču ili
jedinici. U tom slučaju koristite kontrolne
tastere na uređaju iPod/iPhone/iPad.
71SR
„READING“ se prikazuje duže vremena ili
pokretanje reprodukcije traje dugo.
USB uređaj nije moguće puniti.
 Čitanje može da potraje duže u sledećim
slučajevima.
• Na USB uređaju ima mnogo fascikli ili
datoteka.
• Struktura datoteka je veoma složena.
• U memoriji nema dovoljno slobodnog
prostora.
• Unutrašnja memorija je fragmentirana.
 Punjenje nije moguće kada je napajanje
sistema isključeno.
Naziv datoteke ili fascikle (naziv albuma)
ne prikazuje se pravilno.
 Ponovo prebacite muzičke podatke
na USB uređaj jer su podaci koji se nalaze
na USB uređaju možda oštećeni.
 Ovaj sistem može da prikaže sledeće kodove
znakova:
• Velika slova (A do Z).
• Brojeve (0 do 9).
• Simbole (< > * +, [ ] @ \ _).
Ostali znakovi se prikazuju kao „_.“
 Uverite se da je USB uređaj sigurno povezan.
 Sistem možda ne podržava USB uređaj.
Pogledajte informacije o kompatibilnim
USB uređajima na veb sajtovima.
Tjuner
Čuje se jako brujanje ili šum
(„STEREO“ treperi u oknu displeja ) ili
programi ne mogu da budu emitovani.
 Pravilno povežite antenu.
 Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju
dobar prijem, a zatim ponovo podesite antenu.
 Postavite antene dalje od uređaja, kabla
za zvučnike i drugih AV komponenti da biste
izbegli pojavu šuma.
 Isključite okolne električne uređaje.
USB uređaj nije prepoznat.
Istovremeno se čuje nekoliko radio-stanica.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju
dobar prijem, a zatim ponovo podesite antenu.
 Pogledajte informacije o kompatibilnim
USB uređajima na veb-sajtovima koji
su navedeni u odeljku „Reprodukcija datoteke
sa USB uređaja“ (stranica 26).
 Skupite kablove antene koristeći komercijalno
dostupne štipaljke za kablove i podesite dužinu
kablova.
 USB uređaj ne radi pravilno. Pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz
USB uređaj da biste otklonili problem.
Prijem DAB/DAB+ radio-stanice nije dobar.
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Pogledajte informacije o kompatibilnim
USB uređajima na veb-sajtovima koji
su navedeni u odeljku „Reprodukcija datoteke
sa USB uređaja“ (stranica 26).
Reprodukcija ne počinje od prve numere.
 Podesite reprodukciju na režim normalne
reprodukcije.
 Proverite veze antene, a zatim obavite
automatsko skeniranje DAB stanica. Pogledajte
„Ručno pokretanje DAB automatskog
skeniranja (samo CMT-SBT300WB)“
(stranica 58).
 Aktuelna DAB/DAB+ usluga možda nije
dostupna.
Pritisnite TUNE +/–  da biste izabrali drugu
uslugu.
 Ako se preselite u drugo područje, neke
usluge/frekvencije su možda drugačije,
pa možda nećete moći da pronađete
uobičajene programe. Obavite automatsko
skeniranje DAB stanica da biste ponovo
registrovali sadržaj programa.
(Ovim postupkom se brišu sve
prethodno memorisane stanice.)
Emitovanje DAB/DAB+ stanice je prekinuto.
 Proverite lokaciju sistema ili promenite položaj
antene da biste pojačali naznačenu vrednost
kvalitet signala.
72SR
Mrežna veza
Sistem ne može da se poveže sa mrežom.
(Druga oprema u mreži ne može da pronađe
ili prepozna sistem.)
 Proverite da li
svetli na displeju .
Muzičke usluge
Sistem ne može da se poveže sa funkcijom
„Muzičke usluge“.
 Uverite se da je uključen ruter/pristupna tačka
za bežični LAN.
 Potreban je otprilike 1 minut od uključenja da
bi sistem dobio IP adresu u komunikacionom
okruženju bez rutera.
 Proverite da li se
prikazuje u prozoru
displeja . Ako se ne prikazuje, ponovo
podesite bežičnu mrežu (stranica 37).
 Kad koristite fiksnu IP adresu, istu IP adresu
može da koristi neka druga oprema. Upotrebite
drugu IP adresu.
 Ako je sistem povezan putem bežične mreže,
približite ruter/pristupnu tačku za bežični LAN
i sistem jedno drugom i ponovo obavite
podešavanje.
Sistem ne može da se poveže sa mrežom
putem bežične LAN veze.
 Ako je mrežni (LAN) kabl povezan sa sistemom,
tada sistem automatski uspostavlja žičanu LAN
vezu. Ako želite da koristite bežičnu LAN vezu,
ne priključujte mrežni (LAN) kabl na sistem.
 Kad uključite svoj mobilni telefon
(Android uređaj, Xperia/Xperia Tablet ili
iPhone/iPod touch/iPad) nakon što ste
ga na čas isključili, pokušajte da ponovo
pokrenete aplikaciju „Network Audio Remote“.
Kućna mreža
Sistem ne može da se poveže sa mrežom
koristeći WPS.
Kontroler ne može da pronađe ovaj sistem.
(Kontroler ne može da pregleda sadržaj
ovog sistema.)
 Podesite mrežu nakon što potražite pristupnu
tačku korišćenjem funkcije za skeniranje
pristupnih tačaka.
 Uverite se da je kontroler povezan na kućnu
mrežu.
Brzina komunikacije bežične LAN veze je
iznenada postala mala.
 Brzina komunikacije bežičnog LAN-a postaje
niska na IEEE802.11n-kompatibilnim ruterima/
pristupnim tačkama za bežični LAN ako je
metod bezbednosti postavljen na WEP ili
WPA/WPA2-PSK (TKIP).
Šema enkripcije (bezbednosti) se menja
u zavisnosti od uređaja. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu koja
ste dobili uz ruter/pristupnu tačku.
Rešavanje problema
 Proverite podešavanja rutera/pristupne tačke
za bežični LAN. Ako je režim SSID skrivanja
na pristupnoj tački postavljen na „ON“,
postavite ga na „OFF“. Za detaljnije
informacije o podešavanju pristupne
tačke, pogledajte uputstvo za upotrebu
pristupne tačke.
 U zavisnosti od dobavljača, dozvoljena je samo
jedna veza ka Internetu. U tom slučaju, sistem
ne može da se poveže ako je veza zauzeta.
Kontaktirajte svog operatera ili dobavljača
usluge.
 Podešavanje za multicast na pristupnoj tački
je uključeno.
Reprodukcija muzike je započela
automatski.
 Druga komponenta može da upravlja ovim
sistemom. Da biste odbili kontrolu, podesite
režim mirovanja za BLUETOOTH/mrežu
na „Off“ (stranica 62).
Zvuk je isprekidan.
 DLNA server je preopterećen. Zatvorite sve
aplikacije koje rade.
 Stanje signala bežične mreže je slabo.
Prestanite da koristite mikrotalasnu pećnicu.
73SR
Reprodukcija se ne pokreće.
 Proverite da li je audio datoteka na serveru
oštećena ili izbrisana. Pročitajte uputstvo
za upotrebu servera.
 Server pokušava da reprodukuje audio
datoteku u formatu koji sistem ne podržava.
Proverite informaciju o audio formatu
na serveru.
 Onemogućite multicast na ruteru/pristupnoj
tački za bežični LAN. Ako je ta kontrola
omogućena, može da prođe nekoliko minuta
dok ne započne audio signal. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu koja ste dobili
uz ruter/pristupnu tačku za bežični LAN.
 Server ne dozvoljava pristup sa ovog sistema.
Promenite podešavanja na serveru tako da
dozvoli pristup sa ovog sistema. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu servera.
AirPlay
Sistem nije moguće pronaći sa uređaja
iPhone/iPod Touch/iPad.
 Pogledajte „Mrežna veza – Sistem ne može
da se poveže na mrežu“ (stranica 73).
 Uverite se da je iOS uređaj ili računar sa
aplikacijom iTunes povezan sa kućnom
mrežom.
 Pre korišćenja ovog sistema, ažurirajte iOS ili
iTunes na najnoviju verziju.
Reprodukcija muzike je započela
automatski.
 Druga komponenta može da upravlja ovim
sistemom. Da biste odbili kontrolu, podesite
režim mirovanja za BLUETOOTH/mrežu na
„Off“ (stranica 62).
Zvuk je isprekidan tokom reprodukcije.
 Server je preopterećen. Zatvorite sve aplikacije
koje rade.
Jedinicom nije moguće upravljati.
 Ažurirajte softver uređaja iPhone/iPod Touch/
iPad na najnoviju verziju.
74SR
Vraćanje sistema na fabrička
podešavanja
Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno,
vratite ga na fabrička podešavanja.
Koristite tastere na jedinici da biste sistem
vratili na podrazumevana fabrička
podešavanja.
1 Iskopčajte kabl za napajanje i uverite se
da indikator STANDBY  ne svetli. Zatim
ponovo priključite kabl za napajanje
i uključite sistem.
2 Pritisnite i držite   i / 
na jedinici dok se ne prikaže „ALL RESET“
na displeju.
Biće izbrisana sva podešavanja koja je
konfigurisao korisnik, kao što su memorisane
radio-stanice, sat, tajmer i mreža.
Ako se problem i dalje javlja nakon što obavite
sve gorenavedene postupke, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Poruke
Sledeće poruke mogu da se prikažu ili
trepere tokom upravljanja.
CANNOT DOWNLOAD
NO DEVICE
(nema uređaja) Nije povezan USB uređaj ili
je povezani USB uređaj uklonjen.
(preuzimanje nije moguće) Sistem nije
uspeo da preuzme podatke za ažuriranje
tokom ažuriranja softvera. Uđite u meni
za podešavanje i ponovo ažurirajte softver.
NO DISC
CANNOT PLAY
NO MEMORY
(reprodukcija nije moguća) Sistem ne može
da reprodukuje audio datoteke zbog
nepodržanog formata datoteke ili
ograničenja reprodukcije.
(nema memorije) Memorijski medijum nije
umetnut u USB uređaj ili sistem ne
prepoznaje memorijski medijum.
(reprodukcija nije moguća) Umetnuli
ste disk koji nije moguće reprodukovati
na ovom sistemu, poput CD-ROM
i DVD diska.
COMPLETE
(dovršeno) Postupak memorisanja radiostanice je završen bez problema.
DATA ERROR
(greška u podacima) Pokušali ste da
reprodukujete datoteku koja nije podržana.
ERROR
(greška) Pokušali ste da koristite sistem
tokom njegovog pokretanja. Sačekajte
dok se pokretanje ne završi.
INITIAL
(početno) Sistem pokreće podešavanja
mreže. Neki tasteri na ovom sistemu ne
mogu da se koriste tokom ovog postupka.
LOCKED
(zaključano) Ležište za disk  je zaključano
i ne možete da izvadite disk. Kontaktirajte
najbližeg Sony prodavca.
NO CONNECT
NO STEP
(nema koraka) Sve programirane numere su
izbrisane.
NO SUPPORT
(nije podržano) Sistem ne podržava
povezani USB uređaj.
Rešavanje problema
CAN’T PLAY
(nema diska) U plejer nije umetnut disk ili
ste umetnuli disk koji nije moguće
reprodukovati.
NO TRACK
(nema numera) Na USB uređaju ili disku
nema datoteka koje se mogu reprodukovati.
NOT IN USE
(nije u upotrebi) Pritisnuli ste taster koji
nema funkciju.
OVER CURRENT
(prekomerna struja) Izvadite USB uređaj iz
ulaza i isključite sistem, a zatim ga ponovo
uključite.
PUSH STOP
(nametnuto zaustavljanje) Pritisnuli ste
PLAY MODE  tokom reprodukcije
u režimu CD ili USB.
READING
(učitavanje) Sistem čita informacije na disku
ili USB uređaju. Neki tasteri neće raditi
tokom čitanja.
(nije povezano) Sistem ne može da
se poveže sa mrežom.
75SR
STEP FULL
(koraci popunjeni) Pokušali ste da
programirate više od 25 numera ili datoteka.
TIME NG
(vreme nije veće) Vreme pokretanja i vreme
zaustavljanja tajmera reprodukcije je
podešeno na isto vreme.
UPDATE ERROR
(greška u ažuriranju) Sistem ne može da
ažurira softver. Isključite sistem, a zatim
ga ponovo uključite. Sistem će pokušati
da ažurira softver. Ukoliko se prikaže ista
poruka, kontaktirajte najbližeg Sony
prodavca.
76SR
Mere opreza/Specifikacije
Mere opreza
Diskovi koje ovaj sistem MOŽE da
reprodukuje
• Audio CD-DA diskovi
• CD-R/CD-RW (audio podaci CD-DA
numera i MP3 datoteke)
Ne koristite CD-R/CD-RW disk na kojem nema
podataka. Tako možete da oštetite disk.
Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE da
reprodukuje
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji su
•
•
•
•
•
•
•
• Pre reprodukcije, očistite disk krpom
za čišćenje od centra ka ivici.
• Ne čistite diskove rastvorima poput
benzina, razređivača, komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje ili
antistatičkim sprejevima za gramofonske
ploče.
• Ne izlažite diskove direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora
za dovod toplog vazduha niti ih
ostavljajte u automobilu koji je parkiran
na direktnom sunčevom svetlu.
O bezbednosti
• Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne
utičnice ako uređaj ne planirate da
koristite duže vreme. Kada iskopčavate
kabl, uvek ga držite za utikač. Nikad
ne vucite sam kabl.
• Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
može da zameni samo ovlašćeni serviser.
Mere opreza/Specifikacije
•
snimljeni u formatu muzičkog CD-a ili
MP3 formatu i u skladu su sa standardom
ISO9660 nivo 1/nivo 2, Joliet
CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u više
sesija koji nisu dovršeni zatvaranjem
sesije
CD-R/CD-RW diskovi koji su loše
snimljeni, CD-R/CD-RW diskovi koji su
izgrebani ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi
koji su snimljeni na nekompatibilnom
uređaju za snimanje
CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno
dovršeni
CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže datoteke
koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
datoteke
Diskovi nestandardnog oblika
(na primer, u obliku srca, kvadrata,
zvezde)
Diskovi na kojima se nalazi lepljiva traka,
papir ili nalepnica
Iznajmljeni ili korišćeni diskovi sa
zalepljenim žigom na kojima je lepak
van površine žiga
Diskovi sa nalepnicama koje su
odštampane mastilom koje je lepljivo
na dodir
Napomene o CD-DA diskovima
O postavljanju
• Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj
niti na mesta koja su izuzetno topla,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna,
na kojima nema odgovarajuće ventilacije
ili koja su izložena vibracijama, direktnom
sunčevom svetlu ili jakom svetlu.
• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(na primer, voskovane, lakirane, polirane)
jer može doći do pojave mrlja ili gubitka
boje.
77SR
• Ako sistem naglo unesete iz hladnog
u toplo okruženje ili ga postavite
u prostoriju sa velikom vlažnošću, može
doći do pojave kondenzacije na sočivu
unutar CD plejera što može izazvati kvar
uređaja. U tom slučaju izvadite disk
i ostavite sistem uključenim oko
jednog sata dok vlaga ne ispari.
O zagrevanju
• Zagrevanje jedinice tokom rada je
normalno i ne treba da vas brine.
• Ne dodirujte kućište uređaja ako je uređaj
korišćen duže vremena sa jako pojačanim
zvukom jer kućište može biti vrelo.
• Ne blokirajte ventilacione otvore.
O sistemu zvučnika
Ovaj sistem zvučnika nije magnetno
oklopljen pa slika na obližnjem televizoru
može postati izobličena zbog magnetnog
polja. U tom slučaju isključite TV, sačekajte
15 do 30 minuta, pa ga ponovo uključite.
Čišćenje kućišta
Čistite sistem mekanom krpom nakvašenom
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje ili
rastvore poput razređivača, benzina
ili alkohola.
78SR
BLUETOOTH bežična tehnologija
Podržana BLUETOOTH verzija i profili
Profil je skup standardnih mogućnosti
različitih BLUETOOTH proizvoda. Pogledajte
„Specifikacije“ (stranica 81) za detalje
o podržanim BLUETOOTH verzijama
i profilima.
Napomene
• Da biste mogli da koristite BLUETOOTH uređaj
•
koji je povezan sa ovim sistemom, taj uređaj
mora da podržava isti profil kao sistem. Imajte
u vidu to da funkcije BLUETOOTH uređaja mogu
da se razlikuju u zavisnosti od specifikacija
uređaja, čak i ako uređaj ima isti profil kao
sistem.
Zbog karakteristika bežične tehnologije
BLUETOOTH, reprodukcija na ovom sistemu
malo kasni u odnosu na reprodukciju zvuka
na uređaju koji emituje signal.
Efektivni opseg komunikacije
BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite
na udaljenosti do 10 metara i između njih
ne bi trebalo da se nalaze prepreke.
Stvarni opseg za komunikaciju može da
bude manji u sledećim slučajevima:
– Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka
– Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN
– Ako se uređaj nalazi blizu uključene
mikrotalasne pećnice
– Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih talasa
Efekti drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) koriste isti frekventni opseg
(2,4 GHz). Kada BLUETOOTH uređaj koristite
blizu uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
može doći do elektromagnetnih smetnji.
To može da dovede do manje brzine
prenosa podataka, smetnji ili nemogućnosti
povezivanja. Ako se to desi, pokušajte da
primenite neko od rešenja u nastavku:
– Pokušajte da povežete sistem
i BLUETOOTH mobilni telefon ili
BLUETOOTH uređaj na udaljenosti
od najmanje 10 metara od opreme
koja koristi bežični LAN.
– Isključite napajanje na opremi sa
funkcijom za bežični LAN kada
BLUETOOTH uređaj koristite u opsegu
od 10 metara.
Mere opreza/Specifikacije
BLUETOOTH bežična tehnologija je
bežična tehnologija kratkog dometa koja
omogućava bežični prenos podataka
između digitalnih uređaja kao što su
računari i fotoaparati. Zahvaljujući bežičnoj
tehnologiji BLUETOOTH, povezane jedinice
možete da koristite u opsegu od oko
10 metara.
Bežična tehnologija BLUETOOTH se obično
koristi za povezivanje dva uređaja,
međutim, jedan uređaj takođe može
da bude povezan sa više uređaja.
Za povezivanje vam nisu potrebni kablovi
kao u slučaju USB povezivanja i nije
potrebno da uređaje uperite jedan u drugi
kao kada koristite bežičnu infracrvenu
tehnologiju. Ovu tehnologiju možete
da koristite i kada je jedan BLUETOOTH
uređaj u torbi ili džepu.
Bežična tehnologija BLUETOOTH je globalni
standard koji podržavaju hiljade kompanija.
Ove kompanije prave proizvode koji
ispunjavaju globalni standard.
79SR
Efekti na druge uređaje
Radio talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu nekih
medicinskih uređaja. Budući da ove smetnje
mogu da dovedu do kvara, uvek isključite
napajanje ovog sistema, BLUETOOTH
mobilnog telefona i BLUETOOTH uređaja
na sledećim lokacijama:
– U bolnicama, vozovima i avionima
– Blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
Napomene
• Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije
•
•
•
•
80SR
koje su u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom
kako bi se obezbedila sigurna veza prilikom
komunikacije pomoću tehnologije BLUETOOTH.
Međutim, ove bezbednosne funkcije možda
neće biti dovoljne u zavisnosti od podešavanja,
sadržaja i drugih faktora, pa uvek budite na
oprezu kada obavljate komunikaciju pomoću
tehnologije BLUETOOTH.
Sony ne odgovara u slučaju štete ili drugog
gubitka koji je nastao usled otkrivenih
informacija korišćenjem tehnologije
BLUETOOTH.
Ne garantujemo BLUETOOTH komunikaciju
sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti
profil kao ovaj sistem.
BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim
sistemom moraju da ispunjavaju BLUETOOTH
specifikaciju organizacije BLUETOOTH SIG, Inc.
i moraju da budu sertifikovani. Međutim, čak
i ako uređaj ispunjava BLUETOOTH specifikaciju,
u nekim slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu
da onemogućavaju povezivanje ili dovedu
do drugačijeg načina kontrole, prikaza ili rada
od onog koji je predviđen.
Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može
da bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja koji je povezan sa sistemom, okruženja
u kojem se odvija komunikacija ili uslova
u okruženju.
Specifikacije
Odeljak pojačala
Odnos signala i smetnji:
Više od 90 dB
Izlazna snaga (nominalna):
Dinamički opseg:
25 W + 25 W (na 6 oma, 1 kHz, 1% THD)
Više od 90 dB
Realna (RMS) izlazna snaga (referentna):
50 W + 50 W (po kanalu na 6 oma, 1 kHz)
Ulazi/izlazi
AUDIO IN:
USB:
Podržana brzina protoka bitova:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps–320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps–192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps–320 kbps
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB ulaz:
Tip A, 5 V DC 2.1 A
Odeljak CD-DA/MP3 plejera
Sistem:
Kompakt disk i digitalni audio sistem
Svojstva laserske diode:
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: manje od 44,6 μW
Odeljak AM tjunera (samo CMT-SBT300W):
Opseg podešavanja:
Evropski modeli:
531 kHz – 1.602 kHz (sa intervalom
podešavanja od 9 kHz)
Ostali modeli:
530 kHz – 1.710 kHz (sa intervalom
podešavanja od 10 kHz)
531 kHz – 1.710 kHz (sa intervalom
podešavanja od 9 kHz)
Antena:
AM kružna antena
Međufrekvencija:
400 kHz
Odeljak FM tjunera:
FM stereo, FM superheterodinski tjuner
Opseg podešavanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima od 50 kHz)
Antena:
FM žičana antena
Mere opreza/Specifikacije
Priključak AUDIO IN (ulaz za spoljašnje
uređaje):
Stereo mini priključak, osetljivost 700 mV,
impedansa 47 kilooma
Priključak  (slušalice):
Stereo mini priključak, 8 oma ili više
Odeljak tjunera
Odeljak DAB/DAB+ tjunera (samo
CMT-SBT300WB):
FM stereo, DAB/FM superheterodinski tjuner
Frekventni opseg:
Band-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*
Antena:
DAB/FM žičana antena:
* Ova snaga je izmerena na udaljenosti
od 200 mm od površine sočiva na glavi
lasera sa otvorom prečnika 7 mm.
Frekventni odziv:
50 Hz – 20 kHz
81SR
Tabela DAB/DAB+ frekvencija (Band-III):
Oznaka
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
Sistem sa 2 zvučnika, Bass Reflex
Niskotonac: 120 mm, konusni
Visokotonac: 25 mm, kalota
180,064 MHz
5D
Nominalna impedansa:
181,936 MHz
6A
6 oma
183,648 MHz
6B
Dimenzije (Š/V/D):
185,360 MHz
6C
Približno 150 mm × 270 mm × 220 mm
187,072 MHz
6D
Masa:
188,928 MHz
7A
Približno 2,5 kg (po jedinici)
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
BLUETOOTH odeljak
194,064 MHz
7D
Sistem za komunikaciju:
195,936 MHz
8A
BLUETOOTH Standard verzija 3.0
197,648 MHz
8B
Izlaz:
199,360 MHz
8C
BLUETOOTH Standard, klasa napajanja 2
201,072 MHz
8D
Maksimalni opseg komunikacije:
202,928 MHz
9A
Optička vidljivost od približno 10 m*1
204,640 MHz
9B
Frekventni pojas:
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Frekvencijski pojas od 2,4 GHz
(2,4000 GHz–2,4835 GHz)
209,936 MHz
10A
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
* Na ovom sistemu frekvencije se prikazuju
sa dve decimale.
82SR
Odeljak zvučnika
Frekvencija
Sistem zvučnika:
Metod modulacije:
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podržani metod za zaštitu sadržaja
Metod SCMS-T
Frekventni pojas prenosa
20 Hz – 20.000 Hz (sa uzorkovanjem
od 44,1 kHz)
*1 Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti
od faktora kao što su prepreke između uređaja,
magnetnog polja oko mikrotalasne pećnice,
statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema,
performansi antene, operativnog sistema,
softverske aplikacije itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Odeljak o mreži
LAN ulaz:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Brzina komunikacije je promenljiva
u zavisnosti od okruženja za komunikaciju.
Ovaj sistem ne garantuje brzinu
komunikacije i kvalitet po specifikaciji
10BASE-T/100BASE-TX.)
Bežični LAN:
Kompatibilni standardi:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64-bitni, WEP 128-bitni)
Frekventni opseg 2,4 GHz pojas
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Dostupni kanali: ch1 do ch13
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Opšte
Zahtevi za napajanje:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
36 W
Dimenzije (Š/V/D, uključujući velike isturene
delove, osim zvučnika):
Približno 290 mm × 106 mm × 221 mm
Masa (bez zvučnika):
Približno 2,5 kg
Mere opreza/Specifikacije
Potrošnja energije:
Isporučena dodatna oprema:
Daljinski upravljač (RM-AMU171) (1), baterije
R6 (veličina AA) (2), kablovi za zvučnike (2),
podloške za zvučnike (8), FM žičana/AM
kružna antena (1) (samo CMT-SBT300W),
DAB/FM žičana antena (1) (samo
CMT-SBT300WB), Kratki vodič za
podešavanje (1), Uputstvo za upotrebu
(ovaj priručnik) (1)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
Potrošnja energije u režimu mirovanja: 0,5 W
83SR
Zaštitni znakovi itd.
• Windows, Windows logotip i Windows Media
•
•
•
su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni
znakovi kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili drugim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu kompanije
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan ovog proizvoda je
zabranjena bez odgovarajuće licence
od kompanije Microsoft ili ovlašćene
podružnice kompanije Microsoft.
AirPlay, AirPlay logotip, iPad, iPhone, iPod,
iPod classic, iPod nano i iPod touch su zaštitni
znakovi kompanije Apple Inc., registrovane
u SAD i drugim zemljama.
„
“ je zaštićeni znak organizacije
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance®
•
•
•
•
•
•
•
•
84SR
su registrovani znakovi organizacije
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
i Wi-Fi Protected Setup™ su znakovi
organizacije Wi-Fi Alliance.
DLNA™, DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™
su zaštitni znakovi, zaštitni znakovi usluge
ili oznake za sertifikaciju organizacije
Digital Living Network Alliance.
MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka
i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije
BLUETOOTH SIG, Inc. a Sony Corporation koristi
te znakove pod licencom. Svi ostali zaštićeni
znakovi i zaštićena imena pripadaju svojim
vlasnicima.
N Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni
znak kompanije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim
zemljama.
Android je zaštićeni znak kompanije Google Inc.
„Xperia“ i „Xperia Tablet“ su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Mobile Communications AB.
Nazivi sistema i proizvoda navedeni u ovom
priručniku su obično zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi proizvođača.
Oznake ™ i ® se ne koriste u ovom priručniku.
©2013 Sony Corporation
4-464-109-11(1) (SR)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement