Sony | CMT-X3CD | Sony CMT-X3CD Hi-Fi sistem sa tehnologijom BLUETOOTH® Uputstva za rukovanje

Lični audio sistem
Početni koraci
Slušanje CD-a
Uputstvo za upotrebu
Slušanje radija
Slušanje datoteke koja se nalazi
na USB uređaju
Slušanje muzike sa opcionalnih
audio komponenti
Slušanje muzike putem
BLUETOOTH veze
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Mere opreza/Specifikacije
CMT-X3CD
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjakom,
zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što je upaljena sveća).
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vazu.
Budući da se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite
jedinicu na lako dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite
nepravilnosti u radu jedinice, odmah izvucite
glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu i vatri.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok je
priključen na utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom, čak i kada je sam uređaj isključen.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da
dovede do gubitka sluha.
Osnovni podaci o uređaju se nalaze na donjoj
strani jedinice.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1 LASER
proizvod. Ova oznaka se nalazi na donjoj strani
uređaja.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili ga je u njeno ime proizvela
druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa
usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
2SR
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu
sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju
označava da se proizvod ne sme tretirati kao
kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete u
sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odnosi se samo na Evropu
Odlaganje potrošenih baterija
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno
zbrinuta, predajte potrošenu bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu
službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Pre nego što počnete
da koristite sistem
Sony će popraviti kvarove uređaja koji
se pojave u toku normalnog korišćenja
sistema, u skladu sa uslovima
definisanim u okviru ograničene
garancije za ovaj sistem. Međutim,
Sony se neće smatrati odgovornim za
bilo koju posledicu koja nastane zbog
nemogućnosti reprodukcije uzrokovane
oštećenjem ili neispravnošću sistema.
Muzički diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju
diskova koji su u skladu sa standardom
Compact Disc (CD). Neke muzičke kompanije
odnedavno prodaju različite muzičke
diskove kodirane tehnologijama za zaštitu
autorskih prava.
Imajte u vidu to da neki od tih diskova nisu
u skladu sa CD standardom i nije ih moguće
reprodukovati na ovom uređaju.
Napomena za DualDisc
DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD
materijal snimljen na jednoj strani a digitalni
audio materijal na drugoj. Budući da strana
sa audio materijalom nije u skladu sa
standardom Compact Disc (CD), ne možemo
da garantujemo reprodukciju ovog diska.
3SR
Sadržaj
Pre nego što počnete da koristite sistem............................................... 3
Početni koraci
Raspored i funkcija kontrola .................................................................. 6
Priprema daljinskog upravljača.............................................................10
Podešavanje sata ..................................................................................10
Slušanje CD-a
Reprodukcija CD-DA/MP3/WMA diska ................................................ 11
Menjanje režima reprodukcije.......................................................... 11
Pravljenje sopstvenog programa (Programirana reprodukcija) ............13
Slušanje radija
Podešavanje radio-stanice ...................................................................14
Memorisanje radio-stanica ...................................................................14
Biranje memorisane radio-stanice ...................................................15
Slušanje datoteke koja se nalazi na USB uređaju
Reprodukcija datoteke koja se nalazi na USB uređaju..........................16
Slušanje muzike sa opcionalnih audio
komponenti
Reprodukcija muzike sa opcionalnih audio komponenti ..................... 17
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze
Uparivanje sistema sa BLUETOOTH uređajem i slušanje muzike .........18
Slušanje muzike putem registrovanog uređaja ..................................19
Slušanje muzike jednim dodirom (NFC) ............................................... 20
4SR
Dodatne informacije
Podešavanja funkcije za automatski ulazak u režim mirovanja........... 21
Podešavanje režima mirovanja za BLUETOOTH.................................... 21
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE bežičnog BLUETOOTH signala .............22
Prilagođavanje zvuka............................................................................22
Korišćenje tajmera ................................................................................23
Podešavanje merača vremena za isključivanje ..................................23
Podešavanje tajmera reprodukcije ...................................................23
Rešavanje problema
Rešavanje problema.............................................................................25
Poruke .................................................................................................. 28
Mere opreza/Specifikacije
Mere opreza......................................................................................... 29
Kompatibilni USB uređaji i verzije ........................................................ 30
Bežična tehnologija BLUETOOTH.......................................................... 31
Specifikacije ..........................................................................................32
5SR
Početni koraci
Raspored i funkcija kontrola
Napomena
U ovom priručniku uglavnom je opisano upravljanje jedinicom pomoću daljinskog upravljača.
Međutim, iste radnje je moguće obaviti korišćenjem dugmadi na jedinici koja imaju isti ili
sličan naziv.
Jedinica (prednja/gornja strana)
6SR
Daljinski upravljač
Dugme TUNING +/–
Koristite ih za podešavanje željene radiostanice.
Daljinski upravljač: Dugmad /
(brzo premotavanje unazad/unapred)
Koriste se za brzo premotavanje numere
ili datoteke unapred ili unazad.
Početni koraci
Daljinski upravljač:
Dugmad PRESET +/–
Koriste se za memorisanje radio-stanica.
 Jedinica: Dugmad VOL +/–
Daljinski upravljač:
Dugme VOLUME +/–
Koristite ga za podešavanje jačine zvuka.
 Dugme / (napajanje)
Koristite ga za uključivanje ili isključivanje
napajanja.
 Displej
 Dugme  (izbacivanje)
Koristite ga za izbacivanje CD-a.
 Senzor za daljinsko upravljanje
Na jedinici se ne nalazi IR oznaka
.
 Otvor za disk
Umetnite CD.
 Jedinica: Dugme FUNCTION/PAIRING
 Koristi se za biranje izvora. Svakim
pritiskom prelazite na naredni izvor
sledećim redosledom:
CD  USB  BT AUDIO  FM 
AUDIO IN
 Pritisnite i držite da biste ušli
u BLUETOOTH režim za uparivanje.
Daljinski upravljač: Dugmad za funkcije
(CD/USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN)
Koriste se za biranje izvora.
 Jedinica: Dugme  (reprodukcija/
pauza)
Daljinski upravljač: Dugme
 (reprodukcija)/ (pauziranje)
Koristite ga da biste pokrenuli ili pauzirali
reprodukciju.
 Dugmad / (prethodno/
sledeće)
Koristite ih za vraćanje na početak
numere ili datoteke.
 Oznaka N
Postavite pametni telefon/tablet uređaj
koji podržava funkciju NFC blizu ove
oznake da biste obavili BLUETOOTH
registraciju ili povezivanje/prekid veze
jednim dodirom (stranica 20).
 Indikator (BLUETOOTH)
Svetli ili treperi da bi prikazao status
BLUETOOTH veze.
 Dugme BLUETOOTH MENU
Koristi se za otvaranje i zatvaranje menija
BLUETOOTH (stranica 18, 19, 21).
 Dugme EQ
Koristi se za izbor zvučnog efekta
(stranica 22).
 Dugme MEGA BASS
Koristi se za pojačanje bas zvuka
(stranica 22).
 MUTING
Koristi se za isključivanje i uključivanje
zvuka.
7SR
 Dugme PLAY MODE/TUNING MODE
 Koristi se za izbor režima reprodukcije
(stranica 11).
 Koristi se za izbor režima podešavanja
(stranica 14).
 Dugme REPEAT/FM MODE
 Koristi se za izbor režima ponovljene
reprodukcije (stranica 12).
 Koristi se za izbor FM stereo ili
monoauralnog prijema (stranica 14).
 Dugme  (stop)
Koristi se za zaustavljanje reprodukcije.
 Dugme CLEAR
Koristi se za brisanje programirane
numere (stranica 13)
 Dugme RETURN
Koristite ga za povratak u prethodni
status.
 Dugme
(unos)
Koristi se za potvrđivanje stavke.
 Dugmad ///
Koriste se za biranje stavke.
Dugmad
+/–
Koriste se za biranje fascikle (albuma) na
MP3/WMA disku ili USB uređaju.
 Dugme TUNER MEMORY
Koristi se za memorisanje radio-stanica
(stranica 14).
 Dugmad TUNER PRESET (1 do 4)
Koriste se za podešavanje 4 registrovane
FM stanice.
 Dugme TIMER MENU
Koristi se za podešavanje menija merača
vremena (stranica 23).
 Dugme SLEEP
Koristi se za podešavanje merača
vremena za isključivanje (stranica 23).
 Dugme DISPLAY
Koristi se za promenu informacija koje se
prikazuju na displeju .
Umesto znaka koji nije moguće
prepoznati prikazuje se donja crta „_“.
Ako pritisnete ovaj taster kada je
napajanje isključeno, prikazaće se sat.
8SR
Jedinica (zadnja strana)
Početni koraci
 FM ANTENNA
Povežite FM antenu.
 Priključak AUDIO IN (spoljni ulaz)
Povežite opcionalnu spoljnu opremu
audio kablom (nije isporučen).

(USB) ulaz
Koristi se za povezivanje USB uređaja
(stranica 16).

Napomena
 Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar
prijem, a zatim pričvrstite FM antenu na stabilnu
površinu (prozor, zid itd.).
 Pričvrstite kraj FM žičane antene lepljivom
trakom.
 Priključak HEADPHONE
Koristi se za priključivanje slušalica.
 Ulaz ~ AC IN (120–240 V AC)
Priključite kabl za napajanje u zidnu
utičnicu.
9SR
Priprema daljinskog
upravljača
Umetnite dve baterije R6 (veličina AA)
(ne isporučuju se), tako da oznake polariteta
odgovaraju slici ispod.
Napomene o korišćenju daljinskog upravljača
 Pri normalnoj upotrebi, baterija bi trebalo da
traje oko šest meseci.
 Ako daljinski upravljač ne koristite duže vreme,
izvadite bateriju da biste izbegli oštećenje od
curenja baterije ili korozije.
Podešavanje sata
1
Pritisnite /  da biste uključili
sistem.
2
Pritisnite TIMER MENU .
3
Pritisnite /  i izaberite
„CLOCK“, a zatim pritisnite
4
Pritisnite /  da podesite
sate, a zatim pritisnite
.
5
Pritisnite /  da podesite
minute, a zatim pritisnite
.
Ako sat podešavate prvi put, pređite
na korak 4.
.
Dovršite podešavanje sata.
Napomena
 Podešavanja sata će biti poništena kada
iskopčate kabl za napajanje ili ako nestane
struja.
Prikazivanje sata kada je sistem
isključen
Pritisnite DISPLAY  da biste prikazali sat.
Sat će se prikazivati oko 8 sekundi.
10SR
Napomena
Slušanje CD-a
Reprodukcija CD-DA/
MP3/WMA diska
 CD-ove prečnika 8 cm nije moguće koristiti na
ovom sistemu.
 Nemojte umetati disk nestandardnog oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvezde). To bi moglo
izazvati nepopravljivu štetu na sistemu.
 Ne koristite disk na kome se nalazi traka ili
nalepnice, jer to može dovesti do kvara.
 Kada izvadite disk, ne dodirujte njegovu površinu.
Pritisnite CD .
2
Umetnite CD u otvor za disk 
na gornjoj strani jedinice.
Umetnite CD tako da obeležena
(odštampana) strana bude okrenuta
ka vama.
Obeležena
(odštampana)
strana
Režim reprodukcije vam omogućava da
iznova reprodukujete istu muziku ili
nasumično reprodukujete muzičke numere.
1
Pritisnite   da biste zaustavili
reprodukciju.
2
Pritiskajte PLAY MODE  da
biste izabrali režim reprodukcije.
Slušanje CD-a
Menjanje režima
reprodukcije
1
Možete da izaberete sledeće režime
reprodukcije.
 (izbacivanje)
3
Režim
reprodukcije
Efekat
FOLDER*
Reprodukcija svih numera u
izabranoj fascikli. Na displeju
 se prikazuje „FLDR“.
SHUFFLE
Sistem iznova reprodukuje
sve numere nasumičnim
redosledom. Na displeju 
se prikazuje „SHUF“.
FOLDER
SHUFFLE*
Reprodukcija svih numera u
izabranoj fascikli nasumičnim
redosledom. Na displeju 
se prikazuje „FLDRSHUF“.
PROGRAM
Reprodukcija programiranih
numera ili datoteka. Na
displeju  se prikazuje
„PROGRAM“. Za detaljnije
informacije, pogledajte
“Pravljenje sopstvenog
programa (Programirana
reprodukcija)” (stranica 13).
OFF
Reprodukcija numere ili
datoteke.
Pritisnite  .
Ako se iz druge funkcije prebacite na
funkciju „CD“ kada je CD već umetnut
u otvor, pritisnite   kada sa
displeja  nestane poruka „READING“.
Pomoću dugmeta na daljinskom
upravljaču ili jedinici možete brzo
da premotavate unazad/unapred,
izaberete numeru, datoteku ili fasciklu
(za MP3/WMA disk) itd.
Izbacivanje CD-a
Pritisnite   na uređaju.
Savet
 Možete da zaključate otvor za disk . Pritisnite
i držite FUNCTION  na jedinici i VOL –  na
jedinici istovremeno tokom 5 sekund, na
displeju  se prikazuje „LOCKED“ i dugme  
će biti blokirano. Da biste odblokirali otvor za
disk , ponovite isti postupak.
* Ovaj režim reprodukcije je primenljiv samo za
reprodukciju USB uređaja ili MP3/WMA diska.
11SR
 Maksimalan broj MP3/WMA fascikli
REPEAT
Da biste se prebacili na režim ponovljene
reprodukcije, pritiskajte REPEAT .
Možete da izaberete sledeće režime
reprodukcije.
Režim
reprodukcije
Efekat
ONE
Sistem iznova reprodukuje
izabranu numeru. Na displeju
 se prikazuje „REP ONE“.
FOLDER*
Sistem iznova reprodukuje
sve numere u izabranoj
fascikli. Na displeju  se
prikazuje „REP FLDR“.
ALL
Sistem iznova reprodukuje
sve numere na disku. Na
displeju  se prikazuje
„REP ALL“.
OFF
Isključivanje ponavljanja
reprodukcije.
* Ovaj režim reprodukcije je primenljiv samo za
reprodukciju USB uređaja ili MP3/WMA diska.
Kada se prikaže „PLS STOP“
Nećete moći da promenite režim
reprodukcije tokom reprodukcije. Zaustavite
reprodukciju, a zatim promenite režim
reprodukcije.
Napomena
 Kada se kabl za napajanje isključi, režim
reprodukcije se isključuje automatski.
Napomena o reprodukciji MP3/WMA diskova
 Na disku na kojem se nalaze MP3/WMA
datoteke nemojte da čuvate nepotrebne
fascikle ili datoteke.
 Sistem ne prepoznaje fascikle u kojima
nema MP3/WMA datoteka.
 Sistem može da reprodukuje samo MP3/
WMA datoteke sa oznakom tipa „.mp3.“
Reprodukcijom datoteke koja nije audio
MP3/WMA datoteka, čak i ako u nazivu
ima oznaku tipa „.mp3“, može da dođe do
pojave jake buke i oštećenja sistema.
12SR
i datoteka koje podržava ovaj sistem je:
 256* fascikli (uključujući osnovnu
fasciklu)
 999 datoteka
 999 datoteka u jednoj fascikli
 8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi
datoteka)
* Ovo obuhvata fascikle u kojima nema MP3/
WMA ili drugih datoteka. U zavisnosti od
strukture fascikle, broj fascikli koje sistem
može da prepozna može da bude manji od
navedenog broja fascikli.
 Ne možemo da garantujemo
kompatibilnost sa svim programima za
kodiranje/upisivanje MP3/WMA datoteka,
CD-R/RW jedinicama i medijumima za
snimanje. Nekompatibilni MP3/WMA
diskovi mogu da dovedu do pojave šuma,
zvuk koji se sa njih reprodukuje može da
bude isprekidan ili reprodukcija uopšte
neće biti moguća.
Pravljenje sopstvenog
programa (Programirana
reprodukcija)
Isključivanje programirane
reprodukcije
U 2. koraku, za opciju „PROGRAM“
izaberite „OFF“.
Brisanje programirane numere
ili datoteke
1
Pritisnite   da biste zaustavili
reprodukciju.
Pritisnite CLEAR  dok je reprodukcija
zaustavljena. Svaki put kada pritisnete
ovaj taster, biće izbrisana poslednja
programirana numera ili datoteka.
Kada su sve programirane numere ili
datoteke izbrisane, prikazaće se „NO STEP“.
2
Pritiskajte PLAY MODE  da
biste izabrali „PROGRAM“.
3
Kada koristite MP3 disk, pritisnite
+/–  da biste izabrali
fasciklu koja sadrži numere
ili datoteke koje želite da
programirate.
4
Savet
 Možete da programirate najviše 64 numera ili
datoteka. Ako pokušate da programirate više
od 64 numera ili datoteka, prikazaće se „FULL“.
U tom slučaju, izbrišite nepotrebne numere.
 Da biste ponovo reprodukovali isti program,
pritisnite  .
Slušanje CD-a
Reprodukcija programirane numere ili
datoteke.
Napomena
 Ako nakon programiranja izvadite disk ili
iskopčate kabl za napajanje, sve programirane
numere i datoteke će biti izbrisane.
Pritisnite /  izaberite
željenu numeru ili datoteku,
a zatim izaberite
.
Broj izabrane
numere ili
datoteke
Ukupno vreme
reprodukcije izabrane
numere ili datoteke
Ponovite korake iznad da biste
programirali dodatne numere ili
datoteke.
5
Pritisnite  .
Počinje programirana reprodukcija
numera ili datoteka.
Napomena
 Prilikom reprodukvanja MP3/WMA datoteke,
na displeju  se prvo prikazuje naziv ili naslov
izabrane datoteke, a ukupno vreme reprodukcije
se ne prikazuje.
13SR
Slušanje radija
Podešavanje radiostanice
1
Pritisnite FM .
2
Pritiskajte TUNING MODE  da
biste izabrali „AUTO“.
Svaki put kada pritisnete taster, režim
podešavanja se menja u AUTO,
MANUAL ili PRESET.
3
Pritisnite TUNING +/– .
Indikator frekvencije na displeju 
počinje da se menja i automatski se
zaustavlja kada bude primljen FM
stereo program (Automatsko
podešavanje).
Ručno podešavanje
1 Pritiskajte TUNING MODE  u funkciji FM
da biste izabrali „MANUAL“.
2 Pritiskajte ii držite TUNING +/–  da biste
podesili željenu stanicu.
Pritisnite: Svaki pritisak pomera frekvenciju
nagore/nadole za jedan korak frekvencije.
Držite: Frekvencija se pomera nagore/nadole za
nekoliko koraka frekvencije dok dugme ne bude
otpušteno.
Savet
 Ako ima puno šuma u prijemu FM stereo
programa, pritiskajte FM MODE  da izaberete
„MONO“ da biste izabrali monoauralni prijem.
Ovo smanjuje šum.
 Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge,
na displeju će se prikazati naziv stanice.
14SR
Memorisanje
radio-stanica
Možete da memorišete željene
radio-stanice.
1
Podesite željenu stanicu.
2
Pritisnite TUNER MEMORY .
3
Pritiskajte PRESET +/–  da
izaberite broj memorije, a zatim
pritisnite
.
Takođe možete da pritisnete
TUNER PRESET (od 1 do 4) da biste
izabrali broj za memorisanu stanicu 
ili /// .
Broj memorije
Na displeju će se prikazati
„COMPLETE“  i radio-stanica
će biti registrovana pod izabranim
brojem memorije.
Ponovite korake iznad da biste
registrovali dodatne radio-stanice.
Savet
 Možete da memorišete do 20 FM stanica.
 Ako u koraku 3 izaberete broj memorije na
kojem je već registrovana radio-stanica,
memorisana radio-stanica će biti zamenjena
trenutno podešenom radio-stanicom.
Biranje memorisane
radio-stanice
Ako ste radio-stanice registrovali na
brojevima memorije od 1 do 4, za izbor radio
stanice dovoljno je da pritisnite TUNER
PRESET (1 do 4)  kada je na sistemu
izabrana funkcija FM.
Ako ste radio-stanicu registrovali na broju
memorije 5 ili većem, pritiskajte TUNING
MODE  dok se ne prikaže „PRESET“,
a zatim pritiskajte PRESET +/–  ili
///  da biste izabrali željeni
broj memorije.
Slušanje radija
15SR
Napomena
Slušanje datoteke koja se nalazi na
USB uređaju
Reprodukcija
datoteke koja se
nalazi na USB uređaju
Na ovom sistemu možete da reprodukujete
audio datoteke koje se nalaze na USB
uređaju kao što je WALKMAN® ili digitalni
medija plejer tako što ćete USB uređaj
povezati sa sistemom.
Za detaljnije informacije o kompatibilnim
USB uređajima, pogledajte „Kompatibilni
USB uređaji i verzije“ (stranica 30).
Pritisnite USB .
2
Povežite USB uređaj na
(USB)
ulaz  na zadnjoj strani jedinice.

1

Priključite USB uređaj direktno na
(USB) ulaz .
Sačekajte dok ne nestane „SEARCH“.
3
Pritisnite  .
Reprodukcija počinje.
Pomoću daljinskog upravljača ili tastera
na jedinici možete brzo da premotavate
unazad/unapred, izaberete numeru,
datoteku ili fasciklu.
Savet
 Kada reprodukujete sadržaj sa USB uređaja,
možete da izaberete režim reprodukcije
i režim ponovljene reprodukcije. Pritiskajte
PLAY MODE  ili REPEAT  da biste izabrali
željeni režim. Za detaljnije informacije, pogledajte
„Menjanje režima reprodukcije“ (stranica 11).
 Ako je sa jedinicom povezan USB uređaj, punjenje
baterije počinje automatski. Ako punjenje USB
uređaja nije moguće, iskopčajte ga i povežite
ponovo. Neke USB uređaje nije moguće puniti
sa sistema. Za detaljnije informacije o statusu
punjenja USB uređaja, pogledajte uputstvo za
upotrebu USB uređaja.
16SR
 Redosled reprodukcije na sistemu može da
se razlikuje od redosleda reprodukcije na
povezanom digitalnom muzičkom plejeru.
 Obavezno isključite sistem pre uklanjanja USB
uređaja. Ako uklonite USB uređaj kada je sistem
uključen, može doći do oštećenja podataka na
USB uređaju.
 Ako je neophodno povezivanje USB kablom,
za povezivanje USB uređaja koristite
isporučeni USB kabl. Za detaljnije informacije
o povezivanju, pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz USB uređaj koji povezujete.
 Nakon povezivanja, može da prođe izvesno
vreme pre nego što se prikaže „SEARCH“, što
zavisi od vrste povezanog USB uređaja.
 Ne povezujte USB uređaj preko USB čvorišta.
 Kada povežete USB uređaj, sistem čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju
ima dosta fascikli ili datoteka, čitanje USB
uređaja može da potraje duže vremena.
 Kod pojedinih povezanih USB uređaja, prenos
signala sa sistema ili čitanje USB uređaja može
da potraje duže vremena.
 Ne možemo da garantujemo kompatibilnost sa
svim programima za kodiranje/upisivanje. Ako
su audio datoteke na USB uređaju prvobitno
kodirane nekompatibilnim softverom, prilikom
reprodukcije takvih datoteka može doći do
pojave buke ili kvara sistema.
 Maksimalan broj fascikli i datoteka na
USB uređaju koji podržava ovaj sistem je:
 256* fascikli (uključujući osnovnu fasciklu)
 999 datoteka
 999 datoteka u jednoj fascikli
 8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi
datoteka)
* Ovo obuhvata fascikle u kojima nema audio
datoteka koje se mogu reprodukovati
i prazne fascikle. U zavisnosti od strukture
fascikle, broj fascikli koje sistem može da
prepozna može da bude manji od navedenog
broja fascikli.
 Sistem ne mora nužno da podržava sve funkcije
koje pruža povezani USB uređaj.
 Fascikle u kojima nema audio datoteka neće biti
prepoznate.
 Pomoću ovog sistema možete da slušate
sledeće audio formate:
 MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
 WMA**: oznaka tipa datoteke „.wma“
Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima
odgovarajuću oznaku tipa, ali se datoteka zapravo
razlikuje, može doći do pojave buke ili kvara
sistema.
** Datoteke na koje je primenjena tehnologija
upravljanja digitalnim pravima (DRM) ili
datoteke preuzete sa muzičke prodavnice na
internetu nije moguće reprodukovati na ovom
sistemu. Ako pokušate da reprodukujete neku
od ovih datoteka, sistem će reprodukovati
sledeću nezaštićenu audio datoteku.
Slušanje muzike sa opcionalnih audio
komponenti
Reprodukcija muzike
sa opcionalnih audio
komponenti
Možete da reprodukujete numere sa
opcionalnih audio komponenti koje su
povezane sa jedinicom.
Napomena
 Pre reprodukcije, pritisnite VOLUME –  da biste
utišali zvuk.
Pritisnite AUDIO IN .
2
Povežite audio kabl spoljne
opreme sa priključkom
AUDIO IN  na zadnjoj strani
jedinice i izlaznim priključkom
na opcionalnoj spoljnoj opremi.
3
Pokrenite reprodukciju na
povezanoj komponenti.
Podesite jačinu zvuka na povezanoj
komponenti tokom reprodukcije.
4
Slušanje muzike sa opcionalnih audio komponenti
1
Pritisnite VOLUME +/–  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Napomena
 Sistem može da automatski uđe u režim
mirovanja ako je nivo jačine zvuka na povezanoj
komponenti prenizak. Za detaljnije informacije,
pogledajte „Podešavanja funkcije za automatski
ulazak u režim mirovanja“ (stranica 21).
17SR
3
Slušanje muzike putem BLUETOOTH
veze
Na ekranu BLUETOOTH uređaja će se
možda prikazati lista pronađenih
uređaja.
Uparivanje sistema
sa BLUETOOTH
uređajem i slušanje
muzike
4
Napomena
 Postavite BLUETOOTH uređaj koji želite da
povežete na udaljenosti do jednog metra
od sistema.
 Ako BLUETOOTH uređaj podržava povezivanje
dodirom (NFC), preskočite postupak koji sledi.
Pogledajte „Slušanje muzike jednim dodirom
(NFC)“ (stranica 20).
2
Pritisnite / da izaberete
„PAIRING“, a zatim pritisnite
.
Sistem ulazi u režim za uparivanje.
Na displeju  se prikazuje „PAIRING“,
a indikator (BLUETOOTH)  brzo
treperi.
18SR
5
Pritisnite  .
6
Pritisnite VOLUME +/–  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Pritisnite BLUETOOTH MENU .
Ako je funkcija BLUETOOTH izabrana
kad sistem nema informacije
o uparivanju, sistem automatski
ulazi u režim za uparivanje.
Uparivanje možete da izvedete
i pomoću dugmeta na jedinici.
Pogledajte „Uparivanje pomoću
dugmeta na jedinici“ (stranica 19).
Izaberite [SONY:CMT-X3CD]
(ovaj sistem).
Ako se od vas bude tražilo da unesete
šifru na BLUETOOTH uređaju, unesite
„0000“.
Ako se ovaj sistem ne prikazuje na
ekranu uređaja, ponovo krenite od
koraka 1.
Kada se uparivanje dovrši, BLUETOOTH
veza se automatski uspostavlja.
Na displeju  sistema se
prikazuje „BT AUDIO“ i indikator
(BLUETOOTH)  svetli.
Obavite ovaj korak u roku od 5 minuta
ili će uparivanje biti otkazano.
Ako uparivanje bude otkazano,
ponovite postupak od koraka 1.
Možete da slušate muziku sa BLUETOOTH
uređaja putem bežične veze.
Pre korišćenja funkcije BLUETOOTH, obavite
uparivanje da biste registrovali BLUETOOTH
uređaj.
1
Potražite ovaj sistem na
BLUETOOTH uređaju.
Reprodukcija počinje.
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,
ponovo pritisnite  . Možda ćete
morati i da pokrenete muzički plejer na
BLUETOOTH uređaju.
Ako jačinu zvuka ne možete da
promenite na sistemu, podesite
je na BLUETOOTH uređaju.
Uparivanje pomoću dugmeta na
jedinici
Otkazivanje postupka uparivanja
sa BLUETOOTH uređajem
1 Pritiskajte FUNCTION  i izaberite „BT AUDIO“.
Pritisnite BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  ili promenite izvor.
2 Pritisnite i držite FUNCTION  dok indikator
(BLUETOOTH)  ne počne da treperi brzo.
Sistem ulazi u režim za uparivanje.
Na displeju  se prikazuje „PAIRING“.
Da uspostavite BLUETOOTH vezu, obavite
isti postupak nakon koraka 2 koristeći
daljinski upravljač.
Savet
 Dok je uspostavljena BLUETOOTH veza sa jednim
BLUETOOTH uređajem, možete da obavite
uparivanje sa drugim BLUETOOTH uređajem.
Napomena
Prekid veze sa BLUETOOTH
uređajem
Pritisnite BLUETOOTH MENU  i / 
i izaberite „DISCONCT“, a zatim
pritisnite
.
Savet
 BLUETOOTH vezu možete da prekinete
i sa BLUETOOTH uređaja.
Brisanje informacija za
registraciju prilikom uparivanja
1 Pritisnite BLUETOOTH .
2 Pritisnite i držite FUNCTION  and  
istovremeno na jedinici dok se na displeju
ne prikaže „RESET“ .
Napomena
 Ako ste izbrisali informacije za uparivanje,
nećete moći da uspostavite BLUETOOTH
vezu dok ponovo ne obavite uparivanje.
Slušanje muzike putem
registrovanog uređaja
Nakon koraka 1 u odeljku „Uparivanje
sistema sa BLUETOOTH uređajem i slušanje
muzike“, povežite se sa sistemom pomoću
BLUETOOTH uređaja, zatim pritisnite  
da biste pokrenuli reprodukciju.
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze
 Radnje koje su opisane u prethodnom tekstu
možda nisu dostupne za neke BLUETOOTH
uređaje. Osim toga, stvarne radnje mogu da se
razlikuju u zavisnosti od povezanog BLUETOOTH
uređaja.
 Kada je uparivanje završeno, više nije potrebno
da ga ponovo obavljate. Međutim, u sledećim
slučajevima uparivanje mora da bude ponovo
obavljeno:
 Ako su informacije za uparivanje izbrisane
kada je BLUETOOTH uređaj bio na popravci.
 Pokušavate da uparite sistem sa više
od 8 BLUETOOTH uređaja.
Ovaj sistem može da bude uparen sa najviše
8 BLUETOOTH uređaja. Ako uparite još jedan
BLUETOOTH uređaj nakon što ste uparili
8 uređaja, informacije za uparivanje uređaja
koji je prvi bio povezan sa sistemom će biti
zamenjene informacijama za novi uređaj.
 Ako su informacije za registraciju prilikom
uparivanja ovog sistema izbrisane sa
povezanog uređaja.
 Ako vratite sistem na fabrička podešavanja ili
izbrišete istoriju uparivanja sa sistemom, sve
informacije za uparivanje će biti izbrisane.
 Zvuk ovog sistema nije moguće slušati na
BLUETOOTH zvučniku.
 „Šifra“ je poznata i pod nazivom „PIN kôd“,
„PIN broj“ ili „Lozinka“.
 Dok je uspostavljena BLUETOOTH veza sa jednim
BLUETOOTH uređajem, ne možete da
uspostavite vezu sa drugim BLUETOOTH
uređajem. Najpre otkažite vezu, a zatim
uspostavite vezu sa drugim uređajem.
 Sistem podržava samo Sub Band Codec.
Savet
 Kada sistem nema informacije za uparivanje,
postupak uparivanja nije moguće otkazati.
19SR
Slušanje muzike
jednim dodirom (NFC)
NFC je tehnologija za bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih uređaja
poput mobilnih telefona i IC oznaka.
Jednostavno dodirnite sistem pametnim
telefonom/tablet uređajem. Sistem će se
automatski uključiti i pokrenuti BLUETOOTH
uparivanje i povezivanje.
Pre povezivanja, uključite podešavanja
za NFC.
1
Dodirnite pametnim telefonom/
tabletom oznaku N  na jedinici.
Dodirnite jedinicu pametnim
telefonom/tablet uređajem i održavajte
kontakt dok pametni telefon/tablet ne
počne da vibrira ili reprodukuje kratki
zvuk.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
pametnog telefona/tablet uređaja
da biste videli kojim njegovim delom
treba da dodirnete sistem.
2
Kada uspostavite vezu,
pritisnite  .
Reprodukcija počinje.
Da biste prekinuli uspostavljenu vezu,
dodirnite pametnim telefonom/tablet
uređajem oznaku N  na jedinici.
Savet
 Kompatibilni pametni telefoni su oni koji sadrže
funkciju NFC (kompatibilni operativni sistemi:
Android verzija 2.3.3 ili noviji, osim Android 3.x).
Pogledajte veb-sajt u nastavku da biste videli
informacije o kompatibilnim uređajima.
http://support.sony-europe.com/
 Ako pametni telefon/tablet uređaj ne reaguje,
čak i kada dodirnete jedinicu, preuzmite
aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom
telefonu/tablet uređaju i pokrenite je. Zatim
ponovo dodirnite jedinicu. „NFC Easy Connect“
je besplatna aplikacija koju je moguće koristiti
isključivo na Android™ uređajima. Skenirajte
sledeći dvodimenzionalni kôd.
20SR
 Kada jedinicu dodirnete NFC kompatibilnim
pametnim telefonom/tablet uređajem dok je
sa sistemom povezan drugi BLUETOOTH uređaj,
veza sa BLUETOOTH uređajem će se prekinuti
i sistem će se povezati sa pametnim telefonom/
tablet uređajem.
Napomena
 U nekim zemljama i regionima nije moguće
preuzeti NFC kompatibilnu aplikaciju.
 Na nekim pametnim telefonima/tabletima, ova
funkcija je možda dostupna i bez preuzimanja
aplikacije „NFC Easy Connect“. U tom slučaju,
rukovanje takvim pametnim telefonom/
tabletom i njegove specifikacije mogu se
razlikovati od onih opisanih u ovom priručniku.
Za detaljnije informacije, pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon/
tablet.
 Može da dođe do greške u BLUETOOTH vezi
ako sistem dodirnete pametnim telefonom/
tabletom koji sadrži funkciju NFC kada je u toku
učitavanje CD diska ili pretraga USB uređaja.
 Kada uključite sistem i započnete reprodukciju
preko BLUETOOTH veze jednim dodirom (NFC),
zvuk reprodukcije se možda neće čuti od samog
početka numere. Da biste započeli reprodukciju
od početka, pritisnite   ili uspostavite
BLUETOOTH vezu nakon što uključite sistem.
Podešavanje režima
Podešavanja funkcije mirovanja za
za automatski ulazak BLUETOOTH
u režim mirovanja
Dodatne informacije
Kada ne koristite sistem ili kada nema
izlaznog audio signala, sistem automatski
ulazi u režim mirovanja za oko 15 minuta
(Funkcija za automatski ulazak u režim
mirovanja).
Funkcija za automatski ulazak u režim
mirovanja je podrazumevano uključena.
Kada omogućite režim mirovanja za
BLUETOOTH, sistem ulazi u režim čekanja
BLUETOOTH veze, čak i kada je sistem
isključen. Ovaj režim je podrazumevano
onemogućen.
1
Pritisnite BLUETOOTH MENU .
2
Pritisnite /  i izaberite
„BT: STBY“, a zatim
pritisnite
.
2
Pritisnite i držite /  duže
od 3 sekunde.
3
Na displeju  se prikazuje
„AUTO STANDBY ON“.
Da biste uključili funkciju, ponovite isti
postupak. Na displeju  se prikazuje
„AUTO STANDBY OFF“ i funkcija se
isključuje.
Pritisnite /  i izaberite „ON“
ili „OFF“, a zatim pritisnite
.
4
Pritisnite /  da biste isključili
sistem.
Savet
 Kada sistem ulazi u režim mirovanja, na displeju
 se prikazuje „STANDBY“ i treperi 8 puta.
Napomena
 Funkciju za automatski ulazak u režim mirovanja
nije moguće koristiti kada je sistem u funkciji
tjunera (FM), čak i kada ste je aktivirali.
 Sistem neće automatski ući u režim mirovanja
u sledećim slučajevima:
 dok koristite funkciju FM
 tokom prijema audio signala
 tokom reprodukcije audio numera ili datoteka
 dok je aktiviran tajmer reprodukcije ili merač
vremena za isključivanje
 Sistem će u sledećim slučajevima ponovo
odbrojavati vreme (oko 15 minuta) do ulaska
u režim mirovanja, čak i kada je funkcija za
automatski ulazak u režim mirovanja
omogućena:
 kada je USB uređaj povezan u funkciji USB
 kada pritisnete dugme na daljinskom
upravljaču ili jedinici
Dodatne informacije
1
Pritisnite /  da biste uključili
sistem.
Savet
 Kada je režim podešen na „ON“, sistem
se uključuje automatski i možete da slušate
muziku uspostavljanjem BLUETOOTH veze
sa BLUETOOTH uređaja.
Napomena
 Kada sistem nema informacije za uparivanje,
ovaj režim nije dostupan. Da biste koristili
ovaj režim, sistem treba da bude povezan sa
uređajem i da ima informacije za uparivanje.
21SR
UKLJUČIVANJE/
Prilagođavanje
ISKLJUČIVANJE
zvuka
bežičnog BLUETOOTH
signala
Možete da izaberete željeni zvuk između
raznih stilova i da promenite efikasnost bas
zvuka.
Kada je jedinica uključena, možete
da kontrolišete BLUETOOTH signal.
Podrazumevano podešavanje je ON.
Biranje željenog zvuka
Pritiskajte EQ  i izaberite željeni zvuk iz
sledećih stilova:
„ROCK“, „POP“, „JAZZ“, „CLASSIC“,
„R AND B/HIP HOP“, „FLAT“.
1
Uključite jedinicu.
Menjanje efikasnosti bas zvuka
2
Pritisnite i držite   i VOL+ 
na jedinici 5 sekunde ili duže.
Pritisnite MEGA BASS .
Svakim pritiskom, menjate funkciju između
uključene („BASS ON“) i isključene
(„BASS OFF“).
Savet
3
Kada se prikaže „BT OFF“ (bežični
BLUETOOTH signal je isključen) ili
„BT ON“ (bežični BLUETOOTH
signal je uključen), otpustite
dugme.
Savet
 Kada je ovo podešavanje postavljeno na OFF,
funkcija BLUETOOTH nije dostupna.
 Ako dodirnete jedinicu pametnim telefonom/
tabletom koji sadrži NFC funkciju kada je ovo
podešavanje isključeno, sistem se uključuje
i ovo podešavanje se menja na uključeno.
 Kada je ovo podešavanje isključeno, nije
moguće podesiti režim pripravnosti za
BLUETOOTH.
 Kada je ovo podešavanje isključeno, jedinicu
i BLUETOOTH uređaj nije moguće upariti.
22SR
 Fabričko podešavanje je „BASS ON“.
Podešavanje tajmera
reprodukcije
Korišćenje tajmera
Sistem ima merač vremena za isključivanje
i tajmer reprodukcije.
Napomena
 Merač vremena za isključivanje ima prioritet
u odnosu na tajmer reprodukcije.
Podešavanje merača
vremena za isključivanje
Sistem će se automatski isključiti
u određeno vreme.
1
Pritiskajte SLEEP  i izaberite
određeno vreme, a zatim
pritisnite
.
Napomena
 Pre podešavanja tajmera, obavezno podesite sat
(stranica 10).
1
Pripremite izvor zvuka.
2
Pritisnite TIMER MENU .
3
Pritisnite /  i izaberite „PLAY
SET“, a zatim pritisnite
.
Vreme početka će početi da treperi na
displeju .
4
Koristite isti postupak da biste podesili
„MINUTE“ za pokretanje reprodukcije,
zatim „HOUR“ i „MINUTE“ za
zaustavljanje reprodukcije.
Savet
 Da biste proverili preostalo vreme merača
vremena za isključivanje, ponovo pritisnite
SLEEP .
 Merač vremena za isključivanje radi čak i kada
sat nije podešen.
Deaktiviranje merača vremena
za isključivanje
Pritisnite /  i izaberite
vreme, a zatim pritisnite
.
5
Izaberite „OFF“ u koraku 1 iznad.
Dodatne informacije
Možete da birate od „SLEEP 10“
(10 minuta) do „SLEEP 90“ (90 minuta)
u koracima od 10 minuta ili „AUTO“.
Ako izaberete „AUTO“, sistem se
automatski isključuje kada se završi
reprodukcija sa CD diska ili USB uređaja.
Možete da slušate zvuk sa CD-a,
USB uređaja ili radija u unapred podešeno
vreme.
Pritisnite /  i izaberite
željeni izvor zvuka, a zatim
pritisnite
.
Prikazaće se ekran za potvrdu tajmera
reprodukcije.
6
Pritisnite /  da biste isključili
sistem.
Savet
 Kada je izvor zvuka radio, obavezno podesite
radio-stanicu pre nego što isključite sistem
(stranica 14).
 Da biste promenili podešavanje tajmera, ponovo
obavite postupak od početka.
23SR
Napomena
 Sistem će se automatski uključiti tačno u vreme
podešeno u tajmeru reprodukcije. Kada je za
izvor zvuka izabran CD, MP3/WMA disk ili USB,
može proći neko vreme pre nego što
reprodukcija započne.
 Tajmer reprodukcije ne radi ako je sistem već
uključen u unapred podešeno vreme.
 Kada je izvor zvuka za tajmer reprodukcije
podešen na radio-stanicu, tajmer reprodukcije
će koristiti poslednju reprodukovanu frekvenciju.
Ako promenite radio stanicu nakon podešavanja
tajmera, podešavanje radio-stanice za tajmer će
se takođe promeniti.
Provera podešavanja
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritisnite /  i izaberite „SELECT“,
a zatim pritisnite
.
3 Pritisnite /  i izaberite „PLAY SEL“,
a zatim pritisnite
.
Podešavanje tajmera se prikazuje na
displeju .
Isključivanje tajmera
Izaberite „OFF“ u koraku 3 u odeljku „Provera
podešavanja“ (stranica 24).
24SR
Ako se na displeju  prikazuje „PROTECT“
Rešavanje problema
Rešavanje problema
Ako se tokom upotrebe sistema javi
problem, pratite dolenavedene korake pre
nego što se konsultujete sa najbližim Sony
prodavcem. Ako se prikaže poruka o grešci,
obavezno napravite belešku o sadržaju kao
referencu.
1
Proverite da li je problem naveden
u ovom odeljku „Rešavanje
problema“.
2
Proverite sledeće veb-sajtove za
korisničku podršku.
Odmah iskopčajte kabl za napajanje
i proverite sledeće stavke kada nestane
„PROTECT“.
Uverite se da + i – kablovi za zvučnike nisu
u kratkom spoju.
Uverite se da ništa ne blokira ventilacione
otvore na sistemu.
Kada proverite ove stavke i utvrdite da
nema problema, ponovo povežite kabl
za napajanje i uključite sistem. Ako se
problem ponavlja, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
Opšte
http://support.sony-europe.com/
Na tim veb-sajtovima ćete pronaći
najnovije informacije za podršku
i česta pitanja.
3
Ako nakon koraka 1 i 2 još uvek ne
možete da rešite problem., obratite
se najbližem Sony prodavcu.
 Uverite se da ste pravilno priključili kabl
za napajanje na zidnu utičnicu.
Sistem je neočekivano ušao u režim
mirovanja.
 To nije kvar. Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja za otprilike 15 minuta ako ne
preduzmete nijednu radnju ili ako se ne
emituje audio signal. Pogledajte „Podešavanja
funkcije za automatski ulazak u režim
mirovanja“ (stranica 21).
Podešavanje sata ili tajmera reprodukcije je
neočekivano poništeno.
Rešavanje problema
Ako se problem ponavlja nakon što
obavite sve gorenavedene postupke,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Kada nosite proizvod na popravku,
obavezno ponesite čitav sistem
(glavnu jedinicu i daljinski upravljač).
Ovaj proizvod je sistemski proizvod
i čitav sistem je potreban da bi bilo
utvrđeno koji deo zahteva popravku.
Nije moguće uključiti sistem.
 Ako ne preduzmete nijednu radnju oko
jednog minuta, podešavanje sata ili tajmera
reprodukcije se automatski poništava.
Ponovo obavite radnju od početka.
Nema zvuka.
 Pojačajte zvuk na jedinici.
 Uverite se da su spoljne komponente pravilno
povezane u AUDIO IN priključak  i podesite
funkciju na AUDIO IN.
 Izabrana stanica je možda privremeno
prekinula emitovanje.
25SR
Čuje se jako brujanje ili šum.
 Udaljite sistem od izvora smetnji.
 Priključite sistem na drugu zidnu utičnicu.
 Preporučujemo vam da koristite kabl za
napajanje naizmeničnom strujom sa filterom
šuma (nije isporučen).
USB uređaj
Za detaljnije informacije o kompatibilnim
USB uređajima, pogledajte „Kompatibilni
USB uređaji i verzije“ (stranica 30).
Povezan je nepodržani USB uređaj.
Daljinski upravljač ne radi.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i senzora za daljinski upravljač 
na jedinici i postavite jedinicu dalje od
fluorescentnog svetla.
 Uperite daljinski upravljač ka senzoru za
daljinsko upravljanje  na jedinici.
 Približite daljinski upravljač sistemu.
 Zamenite baterije novim.
 Može da dođe do sledećih problema.
 USB uređaj neće biti prepoznat.
 Nazivi datoteka ili fascikli se ne prikazuju
na sistemu.
 Reprodukcija nije moguća.
 Zvuk je isprekidan.
 Čuje se šum.
 Emituje se izobličen zvuk.
Nema zvuka.
CD-DA/MP3/WMA
Na displeju  se prikazuje „LOCKED“ i disk
nije moguće izvaditi iz otvora za disk .
 Aktivirana je funkcija za zaključavanje otvora
za disk. Isključite funkciju (stranica 11).
 USB uređaj nije pravilno povezan. Isključite
sistem, a zatim ponovo povežite USB uređaj.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili izobličen.
 Povezan je nepodržani USB uređaj. Povežite
podržani USB uređaj.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
Nije moguća reprodukcija diska ili datoteke.
 Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk izobličen.
 Disk nije dovršen (CD-R ili CD-RW disk na koji
Šum je možda nastao tokom pravljenja
muzičkih podataka zbog stanja računara.
U tom slučaju, izbrišite datoteku i ponovo
pošaljite muzičke podatke.
je moguće dodati podatke).
Zvuk je isprekidan ili reprodukcija diska nije
moguća.
 Disk je možda prljav ili izgreban. Kada je disk
prljav, očistite ga.
 Premestite sistem na mesto gde nema
vibracija (na primer, na stabilno postolje).
Reprodukcija ne počinje od prve numere ili
datoteke.
 Uverite se da je aktuelni režim reprodukcije
odgovarajući. Ako je režim reprodukcije
„SHUFFLE“ ili „PROGRAM“, promenite
podešavanje (stranica 11).
Pokretanje reprodukcije traje duže nego
obično.
 Pokretanje reprodukcije sledećih diskova
može da potraje duže vremena:
 disk sa složenom hijerarhijskom strukturom
 disk koji je snimljen u više sesija
 disk koji ima mnogo fascikli
26SR
 Korišćena je mala brzina protoka bitova
prilikom kodiranja datoteka. Na USB uređaj
kopirajte datoteke kodirane većom brzinom
protoka bitova.
„SEARCH“ se prikazuje duže vremena ili je
potrebno dosta vremena za početak
reprodukcije.
 Čitanje može da potraje duže u sledećim
slučajevima.
 Na USB uređaju ima mnogo fascikli ili
datoteka.
 Struktura datoteka je veoma složena.
 U memoriji nema dovoljno slobodnog
prostora.
 Unutrašnja memorija je fragmentirana.
Naziv datoteke ili fascikle (naziv albuma)
se ne prikazuje pravilno.
 Ponovo prebacite muzičke podatke
na USB uređaj jer su podaci koji se nalaze
na USB uređaju možda oštećeni.
 Ovaj sistem može da prikaže sledeće kodove
znakova:
 Velika slova (A do Z).
 Brojeve (0 do 9).
 Simbole (< > +, [ ] \ _).
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
USB uređaj neće biti prepoznat.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Možda je povezan nekompatibilan USB uređaj.
 USB uređaj ne funkcioniše pravilno. Pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz
USB uređaj da biste otklonili problem.
Tjuner
Čuje se jako brujanje ili šum („STEREO“
treperi u oknu displeja ) ili programi ne
mogu da budu emitovani.
 Pravilno povežite antenu.
 Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju
dobar prijem, a zatim ponovo podesite
antenu.
 Postavite antenu dalje od jedinice ili drugih AV
komponenti da biste izbegli pojavu šuma.
 Isključite okolne električne uređaje.
Istovremeno se čuje nekoliko radio-stanica.
 Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju
dobar prijem, a zatim ponovo podesite
antenu.
 Skupite kablove antene koristeći komercijalno
dostupne štipaljke za kablove i prilagodite
dužinu kablova.
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
Vraćanje sistema na fabrička
podešavanja
Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno,
vratite ga na fabrička podešavanja.
Reprodukcija ne počinje od prve numere.
1 Uključite sistem.
2 Pritisnite i držite FUNCTION  and  
 Uverite se da je aktuelni režim reprodukcije
odgovarajući. Ako je režim reprodukcije
„SHUFFLE“ ili „PROGRAM“, promenite
podešavanje (stranica 11).
USB uređaj nije moguće puniti.
 Uverite se da je USB uređaj dobro povezan

sa
(USB) ulazom .
 Sistem možda ne podržava USB uređaj.
 Iskopčajte i ponovo povežite USB uređaj.
Za detaljnije informacije o statusu punjenja
USB uređaja, pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja.
istovremeno na jedinici dok se na displeju
ne prikaže „RESET“ .
Sva podešavanja koja je konfigurisao korisnik,
kao što su memorisane radio-stanice, tajmer
i sat biće izbrisana.
Ako se problem ponavlja nakon što obavite sve
gorenavedene postupke, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Rešavanje problema
 Možda je povezan nekompatibilan USB uređaj.
Napomena
 Ako odbacite jedinicu ili je date drugoj osobi,
vratite podešavanja jedinice na fabričke
vrednosti iz bezbednosnih razloga.
27SR
READING
Poruke
Sistem čita informacije na CD-u ili USB
uređaju. Neki tasteri ne rade tokom čitanja.
Sledeće poruke mogu da se prikažu ili
trepere tokom rada sistema.
SEARCH
DISC ERR
Umetnuli ste disk koji nije moguće
reprodukovati na ovom sistemu,
poput CD-ROM diska, il iste pokušali
da reprodukujete datoteku koju nije
moguće reprodukovati.
COMPLETE
Postupak memorisanja radio-stanice je
završen bez problema.
FULL
Pokušali ste da programirate više
od 64 numera ili datoteka.
LOCKED
Aktivirana je funkcija za zaključavanje otvora
za disk.
NO USB
USB uređaj nije povezan, povezani
USB uređaj je uklonjen ili sistem ne
podržava USB uređaj.
NO DISC
U plejer nije umetnut disk ili ste postavili
disk koji nije moguće učitati.
NO STEP
Nema registrovanih koraka ili su sve
programirane numere izbrisane.
NO FILE
Na USB uređaju ili disku nema datoteka koje
se mogu reprodukovati.
OVER CURRENT
Sistem registruje prekomernu struju na
priključenom USB uređaju. Iskopčajte
USB uređaj iz ulaza i isključite sistem,
a zatim ga ponovo uključite.
PLS STOP
Pokušali ste da promenite režim
reprodukcije tokom reprodukcije kada
je izabrana funkcija CD ili USB.
28SR
Sistem pretražuje informacije
na USB uređaju. Neka dugmad
ne rade tokom pretraživanja.
TIME NG
Vreme pokretanja i vreme zaustavljanja
tajmera reprodukcije je podešeno na isto
vreme.
Napomena za CD-DA/MP3/WMA diskove
Mere opreza/Specifikacije
 Pre reprodukcije, očistite disk krpom za
čišćenje od centra ka ivici.
 Ne čistite diskove rastvorima poput
Mere opreza
Diskovi koje ovaj sistem MOŽE da reprodukuje
 Audio CD-DA diskovi
 CD-R/CD-RW (audio podaci CD-DA
numera i MP3/WMA datoteke)
Ne koristite CD-R/CD-RW disk na kojem
nema podataka. Tako možete da oštetite
disk.
Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE da
reprodukuje
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji su








O bezbednosti
 Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne
utičnice ako uređaj ne planirate da
koristite duže vreme. Kada iskopčavate
kabl, uvek ga držite za utikač. Nikad ne
vucite sam kabl.
 Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
 Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
može da zameni samo ovlašćeni serviser.
O postavljanju
 Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj
niti na mesta koja su izuzetno topla,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna, na
kojima nema odgovarajuće ventilacije ili
koja su izložena vibracijama, direktnom
sunčevom svetlu ili jakom svetlu.
 Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine (na
primer, voskovane, lakirane, polirane) jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
 Ne stavljajte teške predmete na sistem.
 Ako sistem naglo unesete iz hladnog
u toplo okruženje ili ga postavite
u prostoriju sa velikom vlažnošću, može
doći do pojave kondenzacije na sočivu
unutar sistema, što može izazvati kvar
sistema. U tom slučaju, izvadite disk
i ostavite sistem uključenim oko jednog
sata dok vlaga ne ispari. Ako sistem i dalje
ne radi, čak i nakon duže vremena,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Mere opreza/Specifikacije

snimljeni u formatu muzičkog CD-a ili
MP3/WMA formatu i u skladu su sa
standardom ISO9660 Layer 1/Layer 2,
Joliet
CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u više
sesija koji nisu dovršeni zatvaranjem
sesije
CD-R/CD-RW diskovi koji su loše
snimljeni, CD-R/CD-RW diskovi koji su
izgrebani ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi
koji su snimljeni na nekompatibilnom
uređaju za snimanje
CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno
dovršeni
CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže datoteke
koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3/
WMA) datoteke
Diskovi prečnika 8 cm
Diskovi nestandardnog oblika (na primer,
u obliku srca, kvadrata, zvezde)
Diskovi na kojima se nalazi lepljiva traka,
papir ili nalepnica
Iznajmljeni ili korišćeni diskovi sa
zalepljenim žigom na kojima je lepak
van površine žiga
Diskovi sa nalepnicama koje su
odštampane mastilom koje je lepljivo
na dodir
benzina, razređivača, komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje ili
antistatičkim sprejevima za gramofonske
ploče.
 Ne izlažite diskove direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora
za dovod toplog vazduha niti ih
ostavljajte u automobilu koji je parkiran
na direktnom sunčevom svetlu.
29SR
O zagrevanju
 Zagrevanje jedinice tokom punjenja ili
rada u dužem vremenskom periodu je
normalno i ne treba da vas brine.
 Ne dodirujte kućište uređaja ako je uređaj
korišćen duže vremena sa jako pojačanim
zvukom jer kućište može biti vrelo.
 Ne blokirajte ventilacione otvore.
Čišćenje kućišta
Čistite sistem mekanom krpom nakvašenom
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje ili
rastvore poput razređivača, benzina ili
alkohola.
O premeštanju sistema
Pre nego što premestite sistem,
iz njega izvadite disk a kabl za napajanje
naizmeničnom strujom izvucite iz zidne
utičnice (mrežnog napajanja).
O rukovanju diskovima
 Držite disk za ivicu da ga ne biste uprljali.
Ne dodirujte površinu diska.
 Nemojte lepiti papir ili traku na disk.
 Ne izlažite diskove direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora za
dovod toplog vazduha niti ih ostavljajte
u automobilu koji je parkiran na
direktnom sunčevom svetlu, jer može
doći do značajnog porasta temperature
u automobilu.
30SR
Kompatibilni USB
uređaji i verzije
Pogledajte veb-sajtove u nastavku
za detaljnije informacije o najnovijim
podržanim verzijama kompatibilnih uređaja:
http://support.sony-europe.com/
Efektivni opseg komunikacije
Bežična tehnologija
BLUETOOTH
Bežična tehnologija BLUETOOTH je bežična
tehnologija kratkog dometa koja
omogućava povezivanje digitalnih uređaja
kao što su računari i digitalni fotoaparati.
Zahvaljujući bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH, povezane uređaje možete da
koristite u opsegu od oko 10 metara.
Bežična tehnologija BLUETOOTH se obično
koristi za povezivanje dva uređaja, međutim,
jedan uređaj takođe može da bude povezan
sa više uređaja.
Za povezivanje vam nisu potrebni kablovi
kao u slučaju USB povezivanja i nije
potrebno da uređaje uperite jedan u drugi
kao kada koristite bežičnu infracrvenu
tehnologiju. Ovu tehnologiju možete da
koristite i kada je jedan BLUETOOTH uređaj
u torbi ili džepu.
Bežična tehnologija BLUETOOTH je globalni
standard koji podržava na hiljade
kompanija. Ove kompanije prave proizvode
koji ispunjavaju globalni standard.
Podržana BLUETOOTH verzija i profili
Napomena
 Da biste mogli da koristite BLUETOOTH uređaj
koji je povezan sa ovim sistemom, taj uređaj
mora da podržava isti profil kao sistem. Imajte u
vidu to da funkcije BLUETOOTH uređaja mogu da
se razlikuju u zavisnosti od specifikacija uređaja,
čak i ako uređaj ima isti profil kao sistem.
 Zbog karakteristika bežične tehnologije
BLUETOOTH, reprodukcija na ovom sistemu
malo kasni u odnosu na reprodukciju zvuka na
uređaju koji emituje signal.
Efekti drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) koriste isti frekventni pojas
(2,4 GHz). Kada BLUETOOTH uređaj koristite
blizu uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
može doći do elektromagnetnih smetnji.
To može da dovede do manje brzine
prenosa podataka, smetnji ili nemogućnosti
povezivanja. Ako se to desi, pokušajte da
primenite neko od rešenja u nastavku:
 Povežite sistem i BLUETOOTH mobilni
telefon ili BLUETOOTH uređaj kada se
nalazite na udaljenosti od najmanje
10 metara od opreme koja koristi
bežični LAN.
 Isključite napajanje na opremi koja
koristi bežični LAN kada koristite
BLUETOOTH uređaj u opsegu
od 10 metara
Efekti na druge uređaje
Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu nekih
medicinskih uređaja. Budući da ove smetnje
mogu da dovedu do kvara, uvek isključite
napajanje ovog sistema, BLUETOOTH
mobilnog telefona i BLUETOOTH uređaja
na sledećim lokacijama:
 U bolnici, vozu i avionu
 Blizu automatskih vrata
ili požarnih alarma
Mere opreza/Specifikacije
Profil je skup standardnih mogućnosti
različitih BLUETOOTH proizvoda. Pogledajte
„Specifikacije“ (stranica 32) za detaljnije
informacije o podržanoj BLUETOOTH verziji
i profilima.
BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite
na udaljenosti do 10 metara i između njih
ne bi trebalo da se nalaze prepreke.
Stvarni opseg za komunikaciju može da
bude manji u sledećim slučajevima:
 Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka
 Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se
koristi bežični LAN
 Ako se uređaj nalazi blizu uključene
mikrotalasne rerne
 Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih talasa
31SR
Napomena
 Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije koje
su u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom kako
bi se obezbedila sigurna veza prilikom
komunikacije pomoću tehnologije BLUETOOTH.
Međutim, ove bezbednosne funkcije možda
neće biti dovoljne u zavisnosti od podešavanja,
sadržaja i drugih faktora pa uvek budite na
oprezu kada obavljate komunikaciju pomoću
tehnologije BLUETOOTH.
 Sony ne odgovara u slučaju štete ili drugog
gubitka koji je nastao usled otkrivenih
informacija korišćenjem tehnologije
BLUETOOTH.
 Ne garantujemo BLUETOOTH komunikaciju sa
svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil
kao ovaj sistem.
 BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim
sistemom moraju da ispunjavaju BLUETOOTH
specifikaciju organizacije BLUETOOTH SIG, Inc.
i moraju da imaju sertifikat da su u skladu sa
njom. Međutim, čak i ako uređaj ispunjava
BLUETOOTH specifikaciju, u nekim slučajevima
karakteristike ili specifikacije BLUETOOTH
uređaja mogu da onemogućavaju povezivanje
ili dovedu do drugačijeg načina kontrole, prikaza
ili rada od onog koji je predviđen.
 Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može
da bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja koji je povezan sa sistemom, okruženja
u kojem se odvija komunikacija ili uslova
u okruženju.
Specifikacije
Odeljak pojačala
Izlazna snaga (nominalna):
8 vati + 8 vati (na 8 oma, 1 kHz, 1% THD)
Realna (RMS) izlazna snaga (referentna):
10 vati + 10 vati (po kanalu na 8 oma, 1 kHz)
Ulazi/izlazi
AUDIO IN:
Priključak AUDIO IN (ulaz za spoljne
uređaje):
Stereo mini priključak, osetljivost 1 V,
impedansa 47 kilooma
USB:
USB port: Tip A, 5 V DC 1,5 A
Priključak HEADPHONE:
Stereo standardni priključak, 8 oma ili više
Odeljak CD-DA/MP3/WMA plejera
Sistem:
Kompakt disk i digitalni audio sistem
Svojstva laserske diode:
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: manje od 44,6 μW
* Ova snaga je izmerena na udaljenosti od
200 mm od površine sočiva na glavi lasera
sa otvorom prečnika 7 mm.
Frekventni odziv:
20 Hz – 20 kHz
Odnos signala i smetnji:
Više od 90 dB
Dinamički opseg:
Više od 90 dB
32SR
Odeljak tjunera
Odeljak FM tjunera:
FM stereo, FM superheterodinski tjuner
Opseg podešavanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima od
po 50 kHz)
Antena:
FM žičana antena
Antenski priključci:
8 oma, nesimetrični
*1 Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od
faktora kao što su prepreke između uređaja,
magnetnog polja oko mikrotalasne pećnice,
statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema,
performansi antene, operativnog sistema,
softverske aplikacije itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Opšte
Zahtevi za napajanje:
AC 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Odeljak zvučnika
Potrošnja energije:
28 vati
Sistem zvučnika:
Zvučnik punog opsega
Pasivni hladnjak
Dimenzije (Š/V/D) (uključujući isturene delove):
Nominalna impedansa:
Težina:
8 oma
Približno 340 mm × 173 mm × 90 mm
Približno 2,3 kg
Isporučena dodatna oprema:
BLUETOOTH odeljak
Sistem za komunikaciju:
BLUETOOTH Standard verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH standardne snage, klasa 2
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost od približno 10 m*1
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije:
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Potrošnja energije u režimu mirovanja: 0,5 W
(BLUETOOTH mrežni priključci su isključeni)
Režim mirovanja za BLUETOOTH: 5,9 W
(BLUETOOTH mrežni priključci su uključeni)
Mere opreza/Specifikacije
Frekventni pojas:
Daljinski upravljač (RM-AMU212) (1),
FM žičana antena (1), uputstvo za upotrebu
(ovaj priručnik) (1), garantni list (1)
Podržani metod zaštite sadržaja
Metod SCMS-T
Podržani kodek
SBC (Sub Band Codec)
Frekventni pojas prenosa
20 Hz – 20.000 Hz (sa uzorkovanjem od
44,1kHz)
33SR
Zaštićeni znakovi itd.
 Windows Media je registrovani zaštićeni znak
ili zaštićeni znak korporacije Microsoft
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
ostalim zemljama.
 Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće
licence kompanije Microsoft ili njene ovlašćene
podružnice.
 MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka
i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.
 „WALKMAN“ i logotip „WALKMAN“ su
registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
 Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije
BLUETOOTH SIG, Inc. a Sony Corporation
koristi ove znakove pod licencom.
 Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
zemljama.
 Nazivi sistema i proizvoda navedeni u ovom
priručniku su obično zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi proizvođača.
Oznake ™ i ® se ne koriste u ovom priručniku.
34SR
©2014 Sony Corporation
4-540-126-11(1) (SR)
Download PDF

advertising