Sony | CMT-SBT20 | Sony CMT-SBT20 Hi-Fi sistem sa tehnologijom BLUETOOTH® Uputstva za rukovanje

Kućni audio sistem
Uputstvo za upotrebu
Početni koraci
Slušanje CD-a
Slušanje radija
Slušanje datoteke koja
se nalazi na USB uređaju
Slušanje muzike sa opcionalnih
audio komponenti
Slušanje muzike putem
BLUETOOTH veze
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Mere opreza/Specifikacije
CMT-SBT20
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjakom,
zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što je upaljena sveća).
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vazu.
Budući da se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite
jedinicu na lako dostupnu utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti
u radu jedinice, odmah izvucite glavni utikač iz
utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu i vatri.
Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok je
priključen na utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom, čak i kada je sam uređaj isključen.
PAŽNJA
Upotreba optičkih instrumenata zajedno sa ovim
proizvodom će povećati opasnost od oštećenja
vida.
Za korisnike u Evropi
Ovaj uređaj je klasifikovan kao proizvod
CLASS 1 LASER. Ova oznaka se nalazi na
zadnjoj strani uređaja.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili ga je u njeno ime proizvela druga
kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću
proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da
pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za sva pitanja u vezi
sa servisom ili garancijom pogledajte adrese
koje su navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
2SR
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu
sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Valjanost oznake CE je ograničena samo na one
zemlje u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom
u zemljama EEA (European Economic Area).
Za korisnike u Evropi i Australiji
Odlaganje potrošenih baterija i električne
i elektronske opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod
i baterija ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg)
ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više
od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Pravilnim
odlaganjem proizvoda i baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni
da će baterija i električna i elektronska oprema biti
pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode
na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu
službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili
bateriju.
Ovaj sistem je osmišljen za korišćenje u sledeće
svrhe:
•• Reprodukovanje muzičkih izvora
na diskovima i USB uređajima
•• Slušanje radio stanica
•• Reprodukovanje muzičkih izvora
na BLUETOOTH uređajima
Pre nego što
počnete da koristite
sistem
Sony će popraviti kvarove uređaja koji
se pojave u toku normalnog korišćenja
sistema, u skladu sa uslovima definisanim
u okviru ograničene garancije za ovaj
sistem. Međutim, Sony se neće smatrati
odgovornim za bilo koju posledicu koja
nastane zbog nemogućnosti reprodukcije
uzrokovane oštećenjem ili neispravnošću
sistema.
Muzički diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju
diskova koji su u skladu sa standardom
Compact Disc (CD). Neke muzičke kompanije
odnedavno prodaju različite muzičke
diskove kodirane tehnologijama za zaštitu
autorskih prava.
Imajte u vidu to da neki od tih diskova nisu
u skladu sa CD standardom i nije ih moguće
reprodukovati na ovom uređaju.
Napomena za DualDisc
DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD
materijal snimljen na jednoj strani a digitalni
audio materijal na drugoj. Budući da strana
sa audio materijalom nije u skladu sa
standardom Compact Disc (CD), ne možemo
da garantujemo reprodukciju ovog diska.
3SR
Sadržaj
Pre nego što počnete da koristite sistem............................................... 3
Početni koraci
Raspored i funkcija kontrola................................................................... 6
Priprema daljinskog upravljača.............................................................10
Stavljanje podloški za zvučnike.............................................................10
Podešavanje sata...................................................................................10
Slušanje CD-a
Reprodukcija CD-DA/MP3/WMA diska................................................. 12
Menjanje režima reprodukcije...................................................................12
Pravljenje sopstvenog programa (Programirana reprodukcija).................14
Slušanje radija
Podešavanje radio stanice..................................................................... 15
Memorisanje radio stanica.................................................................... 15
Biranje memorisane radio stanice.............................................................16
Slušanje datoteke koja
se nalazi na USB uređaju
Reprodukcija datoteke koja se nalazi na USB uređaju........................... 17
Menjanje režima reprodukcije...................................................................18
Slušanje muzike sa opcionalnih
audio komponenti
Korišćenje opcionalnih audio komponenti...........................................19
4SR
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze
Uparivanje sistema sa BLUETOOTH uređajem i slušanje muzike......... 20
Uparivanje sa uređajem koji nema funkciju NFC........................................21
Uparivanje sa uređajem koji ima funkciju NFC........................................... 22
Brisanje informacija o uparivanju............................................................. 23
Uparivanje dodatnih uređaja.................................................................... 24
Dodatne informacije
Postavka funkcije automatskog ulaska u stanje mirovanja................. 25
Podešavanje režima mirovanja za BLUETOOTH................................... 25
Uključivanje i isključivanje bežičnog BLUETOOTH signala................... 26
Prilagođavanje zvuka........................................................................... 26
Korišćenje tajmera.................................................................................27
Podešavanje merača vremena za isključivanje......................................... 27
Podešavanje tajmera reprodukcije........................................................... 27
Menjanje prikaza na displeju................................................................ 28
Rešavanje problema
Rešavanje problema............................................................................. 29
Poruke................................................................................................... 33
Mere opreza/Specifikacije
Mere opreza.......................................................................................... 34
Veb-sajtovi za kompatibilne uređaje.................................................... 35
BLUETOOTH bežična tehnologija.......................................................... 36
Specifikacije...........................................................................................37
5SR
Početni koraci
Raspored i funkcija kontrola
Napomena
Ovaj priručnik uglavnom objašnjava radnje upravljanja pomoću daljinskog upravljača, ali neke
radnje se mogu izvoditi i pomoću onih dugmadi na jedinici koja imaju iste ili slične nazive.
Jedinica (prednja/gornja strana)
6SR
Daljinski upravljač
 Jedinica: Dugme  (reprodukcija/
pauziranje)*
Daljinski upravljač: Dugme 
(reprodukcija)*/ (pauziranje)
Koristi se za pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
Dugme  (zaustavljanje)
Koristi se za zaustavljanje reprodukcije.
Početni koraci
N-oznaka
Postavite pametni telefon/tablet koji
podržava funkciju NFC blizu ove oznake
da biste obavili BLUETOOTH registraciju
ili povezivanje/prekid veze jednim
dodirom (stranica 22).
Dugmad /
(prethodno/sledeće)
Koristi se za biranje numere ili datoteke.
Dugmad TUNING +/–
Koriste se za podešavanje željene radio
stanice.
Daljinski upravljač: Dugmad /
(brzo premotavanje unazad/unapred)
Koriste se za brzo premotavanje numere
ili datoteke unapred ili unazad.
Dugme / (uključivanje/stanje
mirovanja)
Koristi se za uključivanje sistema ili
postavljanje u režim mirovanja.
 Senzor za daljinski upravljač
 Indikator
(BLUETOOTH)
Svetli ili treperi da bi prikazao status
BLUETOOTH veze.
 Jedinica: Dugme FUNCTION/PAIRING
•• Koristi se za biranje izvora. Svakim
pritiskom prelazite na sledeći izvor
sledećim redosledom:
CD  USB  BT AUDIO  FM 
AUDIO IN
•• Pritisnite i držite da biste ušli u režim
za BLUETOOTH uparivanje.
Daljinski upravljač: Dugmad FUNCTION
(CD, USB, BLUETOOTH, FM, AUDIO IN)
Koristi se za biranje izvora.
Daljinski upravljač: Dugmad
PRESET +/–
Koriste se za memorisanje radio stanica.
Dugme  (otvaranje/zatvaranje)
Koristi se za otvaranje i zatvaranje ležišta
za disk .
Displej
 Ležište za disk
Koristi se za umetanje diska
(stranica 12).
 Jedinica: Kontrola VOLUME
Daljinski upravljač: Dugme
VOLUME +*/–
Koristite ga da biste prilagodili jačinu
zvuka.
 (USB) port
Koristi se za povezivanje USB uređaja
(stranica 17).
7SR
 Dugme BLUETOOTH MENU
Koristi se za otvaranje i zatvaranje menija
BLUETOOTH (stranica 21, 24, 25).
 Dugme EQ
Koristi se za izbor zvučnog efekta
(stranica 26).
 Dugme MEGA BASS
Koristi se za pojačanje bas zvuka
(stranica 26).
 Dugme MUTING
Koristi se za isključivanje i uključivanje
zvuka.
 Dugme PLAY MODE/TUNING MODE
•• Koristi se za izbor režima reprodukcije
(stranica 12).
•• Koristi se za izbor režima podešavanja
stanice (stranica 15).
 Dugme REPEAT/FM MODE
•• Koristi se za izbor režima ponovljene
reprodukcije (stranica 13).
•• Koristi se za izbor FM stereo
ili monoauralnog prijema
(stranica 15).
 Dugme CLEAR
Koristite ga za brisanje programirane
numere ili datoteke (stranica 14).
 Dugme RETURN
Koristi se za vraćanje u prethodni status.
Dugme
(unos)
Koristi se za potvrđivanje stavke.
Dugmad ///
Koriste se za biranje stavke.
Dugmad +/–
Koriste se za biranje fascikle (albuma)
na MP3/WMA disku ili USB uređaju.
 Dugme TUNER MEMORY
Koristi se za memorisanje radio stanica
(stranica 15).
 Dugmad TUNER MEMORY sa brojevima
(od 1 do 4)
Koriste se za podešavanje 4 registrovane
FM stanice.
 Dugme TIMER MENU
Koristi se za podešavanje sata ili tajmera
reprodukcije (stranica 10, 27).
8SR
 Dugme SLEEP
Koristi se za podešavanje merača
vremena za isključivanje (stranica 27).
 Dugme DISPLAY
Koristi se za promenu informacija koje se
prikazuju na displeju  (stranica 28).
Umesto znaka koji nije moguće
prepoznati prikazuje se donja crta „_“.
Ako pritisnete ovo dugme kada je
napajanje isključeno, prikazaće se sat.
* Na dugmetu  na jedinici i dugmadi 
i VOLUME + na daljinskom upravljaču nalazi se
mala izbočina. Koristite je kao referencu kada
upravljate sistemom.
Jedinica (zadnja strana)
 FM žičana antena
 U desni zvučnik
 U levi zvučnik
 Kabl za zvučnik (crveno/)
 Kabl za zvučnik (crno/)
 U zidnu utičnicu
Početni koraci
 FM antena
Povežite FM antenu.
•• Instalirajte sistem na mestu i pod uglom
radi obezbeđuju dobar prijem.
•• Pričvrstite kraj FM žičane antene čiodom
ili trakom.
Područja sa lošim
prijemom:
Daleko od prozora i sl.
•• Držite antenu dalje od kablova za zvučnike,
kabla za napajanje naizmeničnom strujom
i USB kabla da biste izbegli hvatanje šuma.
•• Pre nego što iskopčate FM antenu, uverite
se da je sistem isključen da biste zadržali
svoja FM podešavanja.
Područja sa dobrim
prijemom:
Blizu prozora i sl.
•• Izbegavajte sledeća mesta.
Između zgrada
Blizu mobilnih
telefona, električnih
uređaja
 Priključak za audio ulaz
Povežite opcionalnu spoljnu opremu audio
kablom (ne isporučuje se).
Zvučnici
Povežite zvučnike.
Levi i desni zvučnik su isti. Možete da
povežete oba zvučnika na bilo koji priključak
za zvučnik bez obzira na oznake L i R iznad
priključaka.
Napajanje
Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
Na čeličnim policama
i stolovima
9SR
Priprema daljinskog Podešavanje sata
upravljača
Umetnite jednu bateriju R6 (veličina AA)
(ne isporučuje se), tako da oznake polariteta
odgovaraju slici ispod.
Napomene o korišćenju daljinskog
upravljača
•• Pri normalnoj upotrebi, baterija bi trebalo da traje
oko šest meseci.
•• Ako daljinski upravljač ne koristite duže vreme,
izvadite bateriju da biste izbegli oštećenje od
curenja baterije i korozije.
1
Pritisnite /  da biste uključili
sistem.
2
Pritisnite TIMER MENU  da biste
izabrali režim za podešavanje
sata.
Indikator sati treperi na displeju .
Stavljanje podloški
za zvučnike
Postavite isporučene podloške za zvučnike
na svaki ugao donjeg dela zvučnika da biste
sprečili njegovo klizanje.
Ako se prikaže „SELECT“ ili „PLAY SET“,
pritisnite /  da biste izabrali
„CLOCK“, a zatim pritisnite .
3
Pritiskajte /  da podesite
sate, a zatim pritisnite .
Indikator minuta treperi na displeju .
10SR
4
Pritiskajte /  da podesite
minute, a zatim pritisnite .
Napomena
Početni koraci
•• Podešavanja sata će biti poništena kada
iskopčate kabl za napajanje ili ako nestane struja.
Prikazivanje sata kada
je sistem isključen
Pritisnite DISPLAY . Sat će se prikazivati
oko 8 sekundi.
11SR
Ostale radnje
Slušanje CD-a
Reprodukcija
CD-DA/MP3/
WMA diska
1
2
Pritisnite CD .
Pritisnite   na jedinici
da otvorite ležište za disk 
i postavite disk na njega.
Umetnite CD tako da obeležena
(odštampana) strana bude okrenuta
nagore.
Radnja
Pauziranje
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite
 . Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite
 .
 . Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite
 *. Da biste otkazali
nastavljenu reprodukciju,
ponovo pritisnite  .
Biranje fascikle na
MP3/WMA disku
Pritiskajte
Biranje numere ili
datoteke
/ .
+/
– .
Držite pritisnuto dugme
Pronalaženje
određenog mesta /  tokom
u numeri ili datoteci reprodukcije i otpustite
dugme na željenom
mestu.
* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke,
sistem će možda nastaviti reprodukciju sa
različite tačke.
Izbacivanje CD-a
Pritisnite   na jedinici.
Napomena
Obeležena (odštampana) strana
3
Pritisnite   na jedinici da biste
zatvorili ležište za disk .
4
Pritisnite  .
Reprodukcija počinje.
•• Nemojte umetati disk nestandardnog oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvezde). To bi moglo
izazvati nepopravljivu štetu na sistemu.
•• Ne koristite disk na kome se nalazi traka ili
nalepnice, jer to može dovesti do kvara.
•• Kada izvadite disk, ne dodirujte njegovu površinu.
Menjanje režima
reprodukcije
Režim reprodukcije vam omogućava
da iznova reprodukujete istu muziku ili
nasumično reprodukujete muzičke numere.
1
Pritisnite   da biste zaustavili
reprodukciju.
2
Pritiskajte PLAY MODE  da
izaberete režim reprodukcije.
Možete da izaberete sledeće režime
reprodukcije.
12SR
Režim
reprodukcije
Efekat
Režim
reprodukcije
Efekat
FLDR*
(fascikla)
Reprodukcija svih
datoteka u izabranoj
fascikli.
REP ALL
(ponavljanje
svega)
Ponavljanje reprodukuje svih
numera ili datoteka.
SHUF
(nasumično)
Reprodukcija svih
numera ili datoteka
nasumičnim
redosledom.
REP OFF
(ponavljanje
isključeno)
Ponavljanje reprodukcije se
isključuje.
FLDRSHUF*
(nasumično
u fascikli)
Reprodukcija svih
datoteka u izabranoj
fascikli nasumičnim
redosledom.
OFF (Normalna Reprodukcija svih
reprodukcija)
numera ili datoteka
u nizu.
* Ovaj režim reprodukcije je primenljiv samo
za reprodukciju USB uređaja ili MP3/WMA
diska.
Kada se prikaže „PLS STOP“
Nećete moći da promenite režim
reprodukcije tokom reprodukcije. Zaustavite
reprodukciju, a zatim promenite režim
reprodukcije.
Korišćenje režima ponovljene
reprodukcije
Da biste se prebacili na režim ponovljene
reprodukcije, pritiskajte REPEAT . Režime
ponovljene reprodukcije je moguće birati
i dok je reprodukcija zaustavljenja i u toku
reprodukcije.
Možete da izaberete sledeće režime
reprodukcije.
Režim
reprodukcije
Efekat
REP ONE
(ponavljanje
jedne)
Ponavljanje reprodukcije
izabrane numere ili datoteke.
REP FLDR*
(ponavljanje
fascikle)
Ponavljanje reprodukuje svih
datoteka u izabranoj fascikli.
Napomena
•• Kada se kabl za napajanje isključi, režim
reprodukcije se isključuje automatski.
Napomena o reprodukciji MP3/WMA diskova
•• Nemojte da čuvate nepotrebne fascikle
ili datoteke na disku na kojem se nalaze
MP3/WMA datoteke.
•• Sistem ne prepoznaje fascikle u kojima
nema MP3/WMA datoteka.
•• Sistem može da reprodukuje samo MP3/
WMA datoteke sa oznakom tipa „.mp3“
ili „.wma“. Reprodukcijom datoteke koja
nije audio MP3/WMA datoteka, čak i ako
u nazivu ima oznaku tipa „.mp3“ ili „.wma“,
može da dođe do pojave glasnog šuma
i oštećenja sistema.
•• Maksimalan broj fascikli i datoteka koje
sistem može da prepozna je:
–– 256* fascikli (uključujući osnovnu
fasciklu)
–– 999 datoteka
–– 999 datoteka u jednoj fascikli
–– 8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi
datoteka)
Slušanje CD-a
PROGRAM
Reprodukcija
(programirano) programiranih numera
ili datoteka. Za više
detalja, pogledajte
„Pravljenje sopstvenog
programa
(Programirana
reprodukcija)“
(stranica 14).
* Ovaj režim reprodukcije je primenljiv samo za
reprodukciju USB uređaja ili MP3/WMA diska.
* Ovo obuhvata fascikle u kojima nema MP3/
WMA ili drugih datoteka. U zavisnosti od
strukture fascikle, broj fascikli koje sistem
može da prepozna može da bude manji od
navedenog broja fascikli.
•• Ne možemo da garantujemo
kompatibilnost sa svim programima za
kodiranje/upisivanje MP3/WMA datoteka,
CD-R/RW jedinicama i medijima za
snimanje. Nekompatibilni MP3/WMA
diskovi mogu da dovedu do pojave šuma,
zvuk koji se sa njih reprodukuje može da
bude isprekidan ili reprodukcija uopšte
neće biti moguća.
13SR
Napomena o reprodukciji
diskova sa više sesija
Sistem može da reprodukuje više sesija na
disku zaredom ako su one snimljene u istom
formatu sesije kao prva sesija. Ako sistem
naiđe na sesiju koja je snimljena u drugom
formatu, reprodukcija te sesije i onih nakon
nje neće biti moguća. Imajte u vidu to da čak
i ako su sesije snimljene u istom formatu,
reprodukcija nekih sesija možda neće biti
moguća.
Pravljenje sopstvenog
programa (Programirana
reprodukcija)
Reprodukcija programirane numere ili
datoteke.
1
Pritisnite   da biste zaustavili
reprodukciju.
2
Pritiskajte PLAY MODE  da biste
izabrali „PROGRAM“.
3
4
Kada reprodukujete MP3/WMA
disk, pritisnite +/–  da biste
izabrali fasciklu koja sadrži
numere ili datoteke koje želite
da programirate.
Pritisnite /  da biste
izabrali željenu numeru ili
datoteku, a zatim izaberite .
Broj izabrane
numere ili
datoteke
Ukupno vreme
reprodukcije izabrane
numere (samo CD-DA disk)
Prilikom reprodukovanja MP3/WMA
datoteke, na displeju  se prvo
prikazuje naziv ili naslov izabrane
datoteke, a ukupno vreme reprodukcije
se ne prikazuje.
14SR
5
Ponovite 4. korak
(za CD-DA numere) ili korake 3
do 4 (za MP3/WMA datoteke)
da biste programirali sadržaj.
Možete da programirate najviše
64 numera ili datoteka.
6
Pritisnite  .
Počinje programirana reprodukcija
numera ili datoteka.
Otkazivanje programirane
reprodukcije
Pritiskajte PLAY MODE  da biste
izabrali „OFF“.
Brisanje programirane numere
ili datoteke
Pritisnite CLEAR  dok je reprodukcija
zaustavljena. Svaki put kada pritisnete
ovo dugme, biće izbrisana poslednja
programirana numera ili datoteka.
Kada sve programirane numere ili datoteke
budu izbrisane, prikazaće se „NO STEP“.
Savet
•• Da biste ponovo reprodukovali isti program,
pritisnite  .
Napomena
•• Možete da programirate najviše 64 numera ili
datoteka. Ako pokušate da programirate više od
64 numera ili datoteka, prikazaće se „FULL“.
•• Ako obavite bilo koju od sledećih radnji nakon
programiranja, sve programirane numere
i datoteke će biti izbrisane.
–– Promenite funkciju.
–– Isključite sistem.
–– Iskopčate kabl za napajanje.
–– Otvorite ležište za disk.
Slušanje radija
Podešavanje
radio stanice
1
Pritisnite FM .
2
Obavite podešavanje.
Memorisanje
radio stanica
Možete da memorišete željene radio stanice.
Ako se skeniranje FM stanica ne
zaustavi, pritisnite   da biste
zaustavili skeniranje, a zatim obavite
ručno podešavanje.
Ručno podešavanje
Pritiskajte TUNING MODE  dok se ne
prikaže „MANUAL“, a zatim pritiskajte
TUNING +/–  da podesite željenu
stanicu. Svaki put kada pritisnete
TUNING +/– , frekvencija se menja
korak po korak. Ako držite pritisnuto
dugme TUNING +/– , frekvencija se
menja neprekidno dok ne otpustite
dugme.
Slušanje radija
Automatsko skeniranje
Pritiskajte TUNING MODE  dok se
ne prikaže „AUTO“, a zatim pritisnite
TUNING +/– . Skeniranje se zaustavlja
kada sistem podesi stanicu.
1
Podesite željenu stanicu.
2
Pritisnite TUNER MEMORY .
3
Pritiskajte PRESET +/–  da biste
izabrali broj memorije, a zatim
pritisnite .
Takođe možete da pritisnete broj
pritiskom na TUNER MEMORY broj
(od 1 do 4)  ili /// .
Broj memorisane stanice
Savet
•• Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge,
na displeju će se prikazati naziv usluge ili naziv
stanice (samo model za Evropu).
•• Ako ima puno šuma u prijemu FM stereo
programa, pritiskajte FM MODE  da izaberete
„MONO“ da biste izabrali monoauralni prijem.
To smanjuje šum.
Na displeju će se prikazati
„COMPLETE“  i radio stanica je
registrovana pod izabranim brojem
memorije.
Ponovite korake iznad da biste
registrovali dodatne radio stanice.
Savet
•• Možete da memorišete do 20 FM stanica.
•• Ako u koraku 3 izaberete broj memorije na kojem
je već registrovana radio stanica, memorisana
radio stanica će biti zamenjena trenutno
podešenom radio stanicom.
15SR
Biranje memorisane
radio stanice
Koristite ih da biste birali broj
memorije podešene radio stanice.
1 Pritisnite FM .
2 Pritisnite TUNER MEMORY broj
(od 1 do 4) .
Izbor radio stanice registrovane
na broju memorije od 5 nagore.
1 Pritisnite FM .
2 Pritiskajte TUNING MODE  da biste
izabrali „PRESET“.
3 Pritiskajte PRESET +/–  ili /// 
da biste izabrali željeni broj memorije.
16SR
Ostale radnje
Slušanje datoteke koja
se nalazi na USB uređaju
Reprodukcija
datoteke koja
se nalazi na
USB uređaju
1
Pritisnite USB .
2
Povežite USB uređaj na
(USB) port  na prednjoj
strani jedinice.
Povežite USB uređaj direktno,
ili preko USB kabla isporučenog sa
USB uređajem, na (USB) port .
Sačekajte dok ne nestane poruka
„SEARCH“.
3
Pritisnite  .
Reprodukcija počinje.
Pauziranje
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite
 . Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite
 .
 . Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite
 *. Da biste otkazali
nastavljenu reprodukciju,
ponovo pritisnite  .
Biranje fascikle
Pritiskajte
Biranje datoteke
/ .
+/
– .
Držite pritisnuto dugme
Pronalaženje
određenog mesta /  tokom
u numeri ili datoteci reprodukcije i otpustite
dugme na željenom
mestu.
* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke,
sistem će možda nastaviti reprodukciju sa
različite tačke.
Slušanje datoteke koja se nalazi na USB uređaju
Povezivanjem USB uređaja sa ovim
sistemom možete na njemu da
reprodukujete audio datoteke koje se nalaze
na USB uređaju kao što je WALKMAN® ili
digitalni medija plejer.
Za detaljnije informacije o kompatibilnim
USB uređajima, pogledajte „Veb-sajtovi
za kompatibilne uređaje“ (stranica 35).
Radnja
Napomena o uklanjanju USB uređaja
Obavezno isključite sistem pre uklanjanja
USB uređaja. Ako uklonite USB uređaj kada
je sistem uključen, može doći do oštećenja
podataka na USB uređaju.
Korišćenje sistema
kao punjača baterija
USB uređaji sa punjivim baterijama mogu
da se pune na ovom sistemu.
Punjenje baterija počinje kada USB uređaj
priključite na (USB) port  na jedinici.
Ako punjenje uređaja nije moguće,
pokušajte da ga iskopčate i ponovo
povežete.
Informacije o načinu provere statusa
punjenja potražite u uputstvu za upotrebu
koje ste dobili uz USB uređaj.
Napomene o punjenju
USB uređaja na ovom sistemu
•• Kada je sistem isključen, ne možete
da ga koristite za punjenje baterija.
•• Punjenje baterije možda neće biti moguće
u zavisnosti od specifikacija USB uređaja.
17SR
Menjanje režima
reprodukcije
Možete da promenite režim reprodukcije
kada je izabrana USB funkcija. Za više detalja,
pogledajte „Menjanje režima reprodukcije“
(stranica 12).
Napomena
•• Redosled reprodukcije na sistemu može da
se razlikuje od redosleda reprodukcije na
povezanom digitalnom muzičkom plejeru.
•• Ukoliko je neophodno povezivanje USB kablom,
za povezivanje USB uređaja koristite isporučeni
USB kabl. Za detaljnije informacije o povezivanju,
pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz USB uređaj koji povezujete.
•• Može da prođe izvesno vreme pre nego što se
prikaže „SEARCH“ nakon povezivanja, u zavisnosti
od povezanog USB uređaja.
•• Ne povezujte USB uređaj preko USB čvorišta.
•• Kada povežete USB uređaj, sistem čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju
ima dosta fascikli ili datoteka, čitanje USB uređaja
može da potraje duže vremena.
•• Kod nekih priključenih uređaja, nakon zadavanja
komande može doći do kašnjenja u njenom
izvršavanju na sistemu.
•• Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje. Ako su
audio datoteke na USB uređaju prvobitno
kodirane nekompatibilnim softverom, prilikom
reprodukcije takvih datoteka može doći do
pojave šuma ili kvara sistema.
•• Maksimalan broj fascikli i datoteka koje sistem
može da prepozna je:
–– 256* fascikli (uključujući osnovnu fasciklu)
–– 999 datoteka
–– 999 datoteka u jednoj fascikli
–– 8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi
datoteka)
* Ovo obuhvata fascikle u kojima nema audio
datoteka koje se mogu reprodukovati i prazne
fascikle. U zavisnosti od strukture fascikle, broj
fascikli koje sistem može da prepozna može
da bude manji od navedenog broja fascikli.
•• Sistem ne mora nužno da podržava sve funkcije
koje pruža povezani USB uređaj.
•• Fascikle u kojima nema audio datoteka neće biti
prepoznate.
18SR
•• Pomoću ovog sistema možete da slušate sledeće
audio formate:
–– MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
–– WMA**: oznaka tipa datoteke „.wma“
Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke
ima odgovarajuću oznaku tipa, ali se datoteka
zapravo razlikuje, može doći do pojave šuma ili
kvara sistema.
** Datoteke na koje je primenjena tehnologija
upravljanja digitalnim pravima (DRM) ili datoteke
preuzete sa muzičke prodavnice na internetu
nije moguće reprodukovati na ovom sistemu.
Ako pokušate da reprodukujete neku od ovih
datoteka, sistem će reprodukovati sledeću
nezaštićenu audio datoteku.
Slušanje muzike sa opcionalnih
audio komponenti
Korišćenje
opcionalnih audio
komponenti
Možete da slušate zvuk sa opcionalnih audio
komponenti koje su povezane sa sistemom.
Napomena
•• Obavezno isključite jačinu zvuka na sistemu
pritiskom na VOLUME –  pre nego što
započnete reprodukciju da biste izbegli
iznenadno emitovanje glasnog zvuka iz zvučnika.
Pritisnite AUDIO IN .
2
Povežite opcionalnu audio
komponentu na priključak
AUDIO IN  na jedinici
koristeći analogni audio kabl
(ne isporučuje se).
3
Pokrenite reprodukciju na
povezanoj komponenti.
Prilagodite jačinu zvuka na povezanoj
komponenti tokom reprodukcije.
4
Pritisnite VOLUME +/–  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Slušanje muzike sa opcionalnih audio komponenti
1
Napomena
•• Sistem može da automatski uđe u režim
mirovanja ako je nivo jačine zvuka na povezanoj
komponenti prenizak. Za više detalja, pogledajte
„Postavka funkcije automatskog ulaska u stanje
mirovanja“ (stranica 25).
19SR
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze
Uparivanje sistema sa BLUETOOTH
uređajem i slušanje muzike
Možete da uživate u bežičnoj reprodukciji pesama uskladištenih na BLUETOOTH uređaju.
Sa uređajima koji imaju funkciju NFC (pametni telefoni, tableti itd.), BLUETOOTH veza može
da se uspostavi lako, prostim dodirivanjem uređaja i sistema.
Započnite uparivanje!
Kada povezujete BLUETOOTH uređaje, dva uređaja moraju unapred da registruju jedan
drugog. To se zove „uparivanje“. Uparivanje mora da se obavi kada povežete dva uređaja prvi
put. Kada se uređaj registruje putem uparivanja, nije potrebno ponovo ga uparivati kada se
povezuje sa istim uređajem.
Postoje dva metoda uparivanja: uparivanje pomoću funkcije NFC i uparivanje ručnim
aktiviranjem funkcije BLUETOOTH. Odaberite metod uparivanja koji odgovara vašem uređaju.
 Uparivanje sa uređajem koji nema funkciju NFC (stranica 21)
Režim uparivanja!
Kada postavite sistem u režim uparivanja, potražite ga na
BLUETOOTH uređaju da biste započeli uparivanje.
CMT-SBT20
Povezivanje je dovršeno!
 Uparivanje sa uređajem koji ima funkciju NFC (stranica 22)
Ako pametni telefon/tablet ima funkciju NFC, prosto dodirnite
sistem uređajem. Sistem će se automatski uključiti i započeti
uparivanje.
Povezivanje je dovršeno!
20SR
Uparivanje sa uređajem
koji nema funkciju NFC
3
Ako se od vas bude tražilo da unesete
šifru, unesite „0000“. Ako se sistem ne
prikaže u listi uređaja, počnite ponovo
od 1. koraka.
Da biste obavili ovu radnju, držite
BLUETOOTH uređaj i sistem na međusobnom
rastojanju do 1 metra.
1
Kada se uparivanje završi, na displeju
će se prikazati „BT AUDIO“  i indikator
(BLUETOOTH)  će prestati da treperi.
Pritisnite BLUETOOTH .
Ako na sistemu nema informacija
o uparivanju, kao kada koristite
BLUETOOTH uređaj prvi put nakon
kupovine sistema, sistem će se
automatski prebaciti u režim uparivanja.
4
Pritisnite  .
„PAIRING“ treperi na displeju 
a indikator (BLUETOOTH)  treperi
brzo.
5
Pritisnite VOLUME +/–  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Uključite (aktivirajte) funkciju
BLUETOOTH na BLUETOOTH
uređaju.
Slušanje muzike
na uparenom uređaju
Detaljne informacije potražite
u uputstvu za upotrebu koje ste
dobili uz BLUETOOTH uređaj.
Na ekranu BLUETOOTH uređaja će se
možda prikazati lista pronađenih
uređaja.
Poslednji povezani uređaj će biti povezan
automatski. Ako vezu nije moguće uspostaviti,
uverite se da je funkcija BLUETOOTH na
BLUETOOTH aktivirana, a zatim izaberite sistem
(„CMT-SBT20“) da biste započeli postupak
povezivanja.
Reprodukcija počinje.
Koristeći dugmad na sistemu ili
daljinskom upravljaču, možete da
upravljate reprodukcijom/pauziranjem
(/ ) i izborom prethodne/
sledeće numere (/ ).
Zaustavljanjem reprodukcije i drugim
radnjama možete upravljati pomoću
BLUETOOTH uređaja.
Pritisnite BLUETOOTH .
Otkazivanje uparivanja
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze
2
Izaberite [CMT-SBT20]
(ovaj sistem).
Pritisnite BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  ili promenite izvor.
Prekidanje BLUETOOTH veze
1 Pritisnite BLUETOOTH MENU .
2 Pritisnite /  da izaberete
„DISCONNECT“, a zatim pritisnite
.
21SR
Napomena
•• Ako reprodukcija ne započne kada pritisnete
  u 4. koraku odeljka „Uparivanje sa
uređajem koji nema funkciju NFC“ (stranica 21),
ponovo pritisnite   ili započnite reprodukciju
na BLUETOOTH uređaju.
•• Radnje mogu da se razlikuju u zavisnosti od
BLUETOOTH uređaja.
•• Ovaj sistem može da se upari sa do 8 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite novi uređaj nakon što ste
uparili 8 uređaja, informacije o uređaju koji
je prvi bio povezan sa sistemom prepisuju se
informacijama o novom uređaju.
•• Kada se uparivanje završi, više nije potrebno
da ga ponovo obavljate. Međutim, u sledećim
slučajevima uparivanje mora da bude ponovo
obavljeno:
–– Informacije o uparivanju su izbrisane zbog
popravke.
–– Informacije za registraciju ovog sistema su
izbrisane sa povezanog BLUETOOTH uređaja.
–– Ako vratite sistem na fabrička podešavanja,
(stranica 32), sve informacije o uparivanju
će biti izbrisane.
•• Zvuk sa ovog sistema nije moguće slušati na
BLUETOOTH zvučniku.
•• „Šifra“ je poznata i pod nazivom „ključ“, „PIN kôd“,
„PIN broj“ ili „lozinka“.
•• Ne možete da uspostavite vezu sa drugim
BLUETOOTH uređaje dok je uspostavljena
BLUETOOTH veza sa jednim BLUETOOTH
uređajem. Najpre prekinite vezu, a zatim
uspostavite vezu sa novim uređajem.
•• Sub Band Codec (SBC) je jedini podržani kodek.
Uparivanje sa uređajem
koji ima funkciju NFC
Kompatibilni pametni telefoni su oni koji
sadrže funkciju NFC (kompatibilni operativni
sistemi: Android™ verzija 2.3.3 ili novija,
osim Android 3.x).
Za više detalja, pogledajte „Veb-sajtovi
za kompatibilne uređaje“ (stranica 35).
Šta je to „NFC“?
NFC (Near Field Communication) je tehnologija
koja omogućava bežičnu komunikaciju kratkog
dometa između različitih uređaja poput mobilnih
telefona i IC oznaka. Zahvaljujući funkciji NFC,
za prenos podataka dovoljno je da dodirnete
odgovarajuće simbole ili naznačeni položaj na
NFC kompatibilnim uređajima.
1
Uključite funkciju NFC na
pametnom telefonu/tabletu.
Detaljne informacije potražite
u uputstvu za upotrebu koje ste dobili
uz pametni telefon/tablet.
2
Dodirnite pametnim telefonom/
tabletom N-oznaku  na jedinici.
Pametni telefon/tablet
reaguje kada sistem
bude prepoznat
Pratite uputstva na ekranu da biste
uspostavili vezu. Kada se BLUETOOTH
veza uspostavi, na displeju se prikazuje
„BT AUDIO“ .
22SR
3
4
Pritisnite  .
Reprodukcija počinje.
Koristeći dugmad na sistemu ili
daljinskom upravljaču, možete da
upravljate reprodukcijom/pauziranjem
(/ ) i izborom prethodne/
sledeće numere (/ ).
Zaustavljanjem reprodukcije i drugim
radnjama možete upravljati pomoću
BLUETOOTH uređaja.
Pritisnite VOLUME +/–  da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Slušanje muzike
na uparenom uređaju
Pritisnite BLUETOOTH .
Prekidanje BLUETOOTH veze
Ponovo dodirnite pametnim telefonom
oznaku N  na jedinici.
Savet
•• Ako pametni telefon/tablet ne reaguje,
čak i kada dodirnete jedinicu, preuzmite
aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom
telefonu/tabletu i pokrenite je. Zatim ponovo
dodirnite jedinicu. „NFC Easy Connect“ je
besplatna aplikacija koju je moguće koristiti
isključivo na operativnom sistemu Android.
Skenirajte sledeći dvodimenzionalni kôd.
Napomena
•• Ako reprodukcija ne započne kada pritisnete
  u 3. koraku odeljka „Uparivanje sa
uređajem koji ima funkciju NFC“ (stranica 22),
ponovo pritisnite   ili započnite reprodukciju
na BLUETOOTH uređaju.
•• U nekim zemljama i regionima nije moguće
preuzeti NFC kompatibilnu aplikaciju.
•• Kada koristite funkciju NFC, uparivanje,
uključivanje sistema i uspostavljanje BLUETOOTH
veze se obavljaju automatski, dodirivanjem
uređaja. Međutim, kada funkciju NFC koristite
dok je sistem isključen, reprodukovani zvuk
možda neće moći da se čuje od početka numere.
Da biste ponovo pokrenuli reprodukciju od
početka, pritisnite   da ponovo izaberete
numeru isključite sistem, pa ponovo dodirnite
pametnim telefonom/tabletom N-oznaku 
kada ponovo uključite sistem.
Brisanje informacija
o uparivanju
Da biste izbrisali informacija o uparivanju,
sistem mora da se vrati na fabrička
podešavanja preko sledećeg postupka.
1
Pritisnite i držite istovremeno
FUNCTION  i   na jedinici
dok se na displeju ne prikaže
„RESET“ .
Napomena
•• Ako pametnim telefonom/tabletom sa
omogućenom funkcijom NFC dodirnete sistem
dok je već povezan sa drugim BLUETOOTH
uređajem, veza će se prebaciti na taj pametni
telefon/tablet.
•• Ako se informacije o uparivanju za upareni uređaj
izbrišu, nećete moći da koristite taj uređaj osim
ako ponovo ne obavite uparivanje.
•• Ako se sistem vrati na fabrička podešavanja, biće
izbrisane sve korisnički konfigurisane postavke
pored informacija o uparivanju, kao što su
postavke memorisanih radio stanica, tajmera
i sata.
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze
Poslednji povezani uređaj će biti povezan
automatski. Ako vezu nije moguće uspostaviti,
uverite se da je funkcija BLUETOOTH na
BLUETOOTH aktivirana, a zatim izaberite sistem
(„CMT-SBT20“) da biste započeli postupak
povezivanja.
•• Ako N-oznakom  uređaja dodirnete sistem dok
učitava podatke sa CD-a ili USB uređaja, možda
će doći do greške u BLUETOOTH povezivanju.
Dodirnite sistem uređajem nakon što završi
učitavanje.
23SR
Uparivanje
dodatnih uređaja
Ovaj sistem može da se upari i uskladišti
informacije o uparivanju za najviše
8 BLUETOOTH uređaja.
Ako uređaj nema funkciju NFC:
1 Pritisnite BLUETOOTH MENU  i koristite
dugmad /  da izaberete „PAIRING“,
a zatim pritisnite .
2 Pratite korake 2 i 3 u odeljku „Uparivanje sa
uređajem koji nema funkciju NFC“
(stranica 21) da biste obavili uparivanje.
Uparivanje pomoću dugmeta na jedinici
1 Pritiskajte FUNCTION  da biste
izabrali „BT AUDIO“.
2 Pritisnite i držite FUNCTION  dok
indikator (BLUETOOTH)  ne počne
da brzo treperi.
3 Pratite korake 2 i 3 u odeljku
„Uparivanje sa uređajem koji nema
funkciju NFC“ (stranica 21) da biste
obavili uparivanje.
Savet
•• Da biste uspostavili BLUETOOTH vezu sa novim
uparenim uređajem dok je sistem povezan sa
drugim uređajem, prvo prekinite BLUETOOTH
vezu sa uređajem koji se trenutno koristi, a zatim
uspostavite vezu sa novim uređajem.
Ako uređaj ima funkciju NFC:
Pratite postupak u odeljku „Uparivanje
sa uređajem koji ima funkciju NFC“
(stranica 22) da biste obavili uparivanje
sa novim uređajem.
24SR
Napomena
Dodatne informacije
Postavka funkcije
automatskog ulaska
u stanje mirovanja
Kada ne koristite sistem ili kada nema
izlaznog audio signala, sistem automatski
ulazi u režim mirovanja za oko 15 minuta
(funkcija automatskog ulaska u režim
mirovanja).
Funkcija automatskog ulaska u stanje
mirovanja je podrazumevano uključena.
1
Pritisnite /  da biste uključili
sistem.
Pritisnite i držite /  duže od
3 sekunde.
3
Kada se prikaže poruka
„AUTO STANDBY OFF“ (funkcija
automatskog ulaska u stanje
mirovanja je isključena) ili
„AUTO STANDBY ON“ (funkcija
automatskog ulaska u stanje
mirovanja je uključena), otpustite
dugmad.
Podešavanje
režima mirovanja
za BLUETOOTH
Kada omogućite režim mirovanja za
BLUETOOTH, sistem ulazi u režim čekanja
BLUETOOTH veze čak i kada je sistem
isključen. Ovaj režim je podrazumevano
onemogućen.
1
Pritisnite BLUETOOTH MENU .
2
Pritisnite /  da biste izabrali
„BT: STBY“, a zatim pritisnite .
3
Pritisnite /  da biste
izabrali „ON“ ili „OFF“,
a zatim pritisnite .
4
Pritisnite /  da biste isključili
sistem.
Savet
•• Kada sistem uđe u režim mirovanja, na displeju se
prikazuje „STANDBY“ i treperi 8 puta .
Dodatne informacije
2
•• Sistem možda neće automatski ući u režim
mirovanja u sledećim slučajevima:
–– dok koristite funkciju tjunera
–– dok se detektuje audio signal
–– tokom reprodukcije audio numera ili datoteka
–– dok je aktiviran tajmer reprodukcije ili merač
vremena za isključivanje
•• Sistem poništava odbrojavanje 15 minuta za
ulazak u režim mirovanja u sledećim slučajevima:
–– kada je USB uređaj povezan u funkciji USB
–– kada pritisnete dugme na daljinskom
upravljaču ili jedinici
Kada je sistem isključen, indikator
(BLUETOOTH) treperi sporo.
25SR
Savet
•• Kada je režim podešen na „ON“, sistem se
uključuje automatski i možete da slušate
muziku uspostavljanjem BLUETOOTH veze
sa BLUETOOTH uređaja.
•• Onemogućavanjem režima mirovanja za
BLUETOOTH umanjuje se potrošnja energije
u režimu mirovanja.
Napomena
•• Kada sistem nema informacije za uparivanje, ovaj
režim nije dostupan. Da biste koristili ovaj režim,
sistem treba da bude povezan sa uređajem i da
ima informacije za uparivanje.
Uključivanje
i isključivanje
bežičnog
BLUETOOTH signala
Kada je sistem uključen, možete da
kontrolišete BLUETOOTH signal. BLUETOOTH
signal je podrazumevano uključen.
1
2
Pritisnite /  da biste uključili
sistem.
Pritisnite i držite   i  
na jedinici istovremeno tokom
5 sekundi.
Savet
•• Kada je ova postavka podešena na „BT OFF“,
funkcija BLUETOOTH nije dostupna.
•• Ako dodirnete jedinicu pametnim telefonom/
tabletom koji sadrži NFC funkciju kada je ovo
podešavanje isključeno, sistem se uključuje i ovo
podešavanje se menja na „BT ON“.
•• Kada je ovo podešavanje isključeno, nije moguće
podesiti režim mirovanja za BLUETOOTH.
•• Kada je ovo podešavanje isključeno, sistem
i BLUETOOTH uređaj nije moguće upariti.
Prilagođavanje
zvuka
Možete da izaberete željeni zvuk između
raznih stilova i da promenite efikasnost bas
zvuka.
Biranje željenog zvuka
Pritiskajte EQ  i izaberite željeni zvuk
iz sledećih stilova:
„R AND B/HIP HOP“, „FLAT“, „POP“, „JAZZ“,
„ROCK“, „CLASSIC“.
Savet
•• Podrazumevana postavka je „R AND B/HIP HOP“.
Menjanje efikasnosti bas zvuka
Pritisnite MEGA BASS .
Svakim pritiskom, menjate funkciju
između uključene („BASS ON“) i isključene
(„BASS OFF“).
Savet
•• Podrazumevana postavka je „BASS ON“.
3
26SR
Kada se prikaže poruka „BT OFF“
(bežični BLUETOOTH signal je
isključen) ili „BT ON“ (bežični
BLUETOOTH signal je uključen),
otpustite dugmad.
Korišćenje tajmera
Sistem ima merač vremena za isključivanje
i tajmer reprodukcije.
Napomena
•• Merač vremena za isključivanje ima prioritet
u odnosu na tajmer reprodukcije.
Podešavanje merača
vremena za isključivanje
Sistem će se automatski isključiti u određeno
vreme.
1
Podešavanje
tajmera reprodukcije
Možete da slušate zvuk sa CD-a, USB uređaja
ili radija u unapred podešeno vreme.
Napomena
•• Pre podešavanja tajmera, obavezno podesite sat
(stranica 10).
1
Pripremite zvučni izvor, a zatim
pritisnite VOLUME +/–  da
prilagodite jačinu zvuka.
2
Pritisnite TIMER MENU  da biste
izabrali režim za podešavanje
tajmera.
3
Pritisnite /  da biste
izabrali „PLAY SET“, a zatim
pritisnite .
Pritiskajte SLEEP  da izaberete
određeno vreme.
Prikazaće se „ON TIME“, a zatim će
indikator sati zatreperiti na displeju .
Savet
•• Da biste proverili preostalo vreme merača
vremena za isključivanje, ponovo pritisnite
SLEEP .
•• Merač vremena za isključivanje radi čak i kada sat
nije podešen.
Deaktiviranje merača
vremena za isključivanje
Pritiskajte SLEEP  da biste izabrali „OFF“.
4
Pritiskajte /  da podesite
sate, a zatim pritisnite .
Indikator minuta treperi na displeju .
5
Dodatne informacije
Možete da izaberete od „SLEEP 90“
(90 minuta) do „SLEEP 10“ (10 minuta) ili
„AUTO“. Svaki put kad pritisnete dugme,
merač vremena za isključivanje se
skraćuje za 10 minuta. Ako izaberete
„AUTO“, sistem se automatski isključuje
kada se završi reprodukcija CD-a ili USB
uređaja ili u roku od 100 minuta.
Pritiskajte /  da podesite
minute, a zatim pritisnite .
Prikazaće se „OFF TIME“, a zatim će
indikator sati zatreperiti na displeju .
Koristite isti postupak da biste podesili
sate i minute za zaustavljanje tajmera
reprodukcije.
6
Pritisnite /  da biste izabrali
željeni izvor zvuka, a zatim
pritisnite .
Prikazaće se ekran za potvrdu tajmera
reprodukcije.
27SR
7
Pritisnite /  da biste isključili
sistem.
Savet
•• Kada je izvor zvuka radio, obavezno podesite
radio stanicu pre nego što isključite sistem
(stranica 15).
•• Da biste promenili postavku tajmera, ponovo
obavite postupak od početka.
•• Postavka tajmera za reprodukciju ostaje aktivna
sve dok je ne otkažete ručno.
Napomena
•• Sistem će se automatski uključiti tačno u vreme
podešeno u tajmeru reprodukcije. Kada je za
izvor zvuka izabran CD, MP3/WMA disk ili USB,
može proći neko vreme pre nego što reprodukcija
započne.
•• Tajmer reprodukcije ne radi ako je sistem već
uključen u unapred podešeno vreme.
•• Kada je izvor zvuka za tajmer reprodukcije
podešen na radio stanicu, tajmer reprodukcije
će koristiti poslednju podešenu frekvenciju.
Ako promenite radio stanicu nakon podešavanja
tajmera, postavka radio stanice za tajmer će se
takođe promeniti.
Provera podešavanja
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritisnite /  da biste izabrali „SELECT“,
a zatim pritisnite
.
3 Pritisnite /  da biste izabrali
„PLAY SEL“, a zatim pritisnite
.
Podešavanje tajmera će se prikazati na
displeju .
Otkazivanje tajmera
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritisnite /  da biste izabrali „SELECT“,
a zatim pritisnite
.
3 Pritisnite /  da biste izabrali „OFF“,
a zatim pritisnite
28SR
.
Menjanje prikaza
na displeju
Radnja
Pritisnite
Menjanje
informacija na
displeju*
Pritiskajte DISPLAY 
kada je sistem uključen.
Prikazivanje sata
kada je sistem
isključen
DISPLAY  kada je sistem
isključen. Sat će se
prikazivati 8 sekundi.
* Na primer, možete da vidite informacije o CD-DA/
MP3/WMA disku ili informacije o USB uređaju
kao što su broj numere, naziv datoteke/fascikle,
naziv albuma, ime izvođača i preostalo vreme
reprodukcije.
Napomene o informacijama na displeju
•• Znakovi koje nije moguće prikazati prikazuju
se kao „_“.
•• Ne prikazuju se sledeće informacije:
–– ukupno vreme reprodukcije za MP3/WMA disk
i USB uređaj.
–– preostalo vreme reprodukcije za MP3/WMA
datoteku.
–– informacije iz WMA oznake (naslov pesme/
naziv albuma/ime izvođača)
•• Sledeće informacije se ne prikazuju pravilno:
–– proteklo vreme reprodukcije MP3/WMA
datoteke kodirane pomoću VBR-a (promenljiva
brzina protoka bitova)
–– nazivi fascikle i datoteke koji nisu usklađeni sa
standardom ISO9660 Level 1, Level 2 ili Joliet
u proširenom formatu.
•• Prikazuju se sledeće informacije:
–– preostalo vreme reprodukcije numere.
–– informacije iz ID3 oznake za MP3 datoteke
kada se koriste ID3 oznake verzije 1 i verzije
2 (informacije iz ID3 oznake verzije 2 imaju
prioritet ako se u jednoj MP3 datoteci koriste
ID3 oznake i verzije 1 i verzije 2).
–– najviše 64 znaka u informacijama koje pruža
ID3 oznaka u kojima se koriste velika slova
(A do Z), brojevi (0 do 9) i simboli (< > +, [ ] \ _).
Rešavanje problema
Rešavanje
problema
Ako se tokom upotrebe sistema javi
problem, pratite dolenavedene korake pre
nego što se konsultujete sa najbližim Sony
prodavcem. Ako se prikaže poruka o grešci,
obavezno napravite belešku o sadržaju kao
referencu.
1
2
Proverite da li je problem naveden
u ovom odeljku „Rešavanje
problema“.
Proverite sledeće veb-sajtove za
korisničku podršku.
Za korisnike u Evropi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u Južnoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
http://www.sony-asia.com/support
Ako nakon koraka 1 i 2 još uvek ne
možete da rešite problem, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Kada nosite proizvod na popravku,
obavezno ponesite čitav sistem (glavnu
jedinicu, zvučnike i daljinski upravljač).
Ovaj proizvod je sistemski proizvod
i čitav sistem je potreban da bi bilo
utvrđeno koji deo zahteva popravku.
Odmah iskopčajte kabl za napajanje
i proverite sledeće stavke kada nestane
poruka „PROTECT“.
•• Uverite se da + i – kablovi za zvučnike
nisu u kratkom spoju.
•• Uverite se da ništa ne blokira
ventilacione otvore na sistemu.
Kada proverite ove stavke i utvrdite da
nema problema, ponovo povežite kabl
za napajanje i uključite sistem. Ako se
problem ponavlja, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
Opšte
Nije moguće uključiti sistem.
CCUverite se da ste pravilno priključili kabl za
napajanje na zidnu utičnicu.
Sistem je iznenada ušao u režim mirovanja.
CCTo nije kvar. Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja za otprilike 15 minuta ako ne
preduzmete nijednu radnju ili ako se ne
emituje audio signal. Pogledajte „Postavka
funkcije automatskog ulaska u stanje
mirovanja“ (stranica 25).
Podešavanje sata ili tajmera reprodukcije je
neočekivano poništeno.
CCAko ne preduzmete nijednu radnju oko jednog
minuta, podešavanje sata ili tajmera
reprodukcije se automatski poništava.
Ponovo obavite radnju od početka.
Rešavanje problema
3
Na tim veb-sajtovima ćete pronaći
najnovije informacije za podršku i česta
pitanja.
Ako se na displeju  prikazuje
„PROTECT“ Nema zvuka.
CCDa li su + i – kablovi za zvučnike u kratkom
spoju?
CCDa li koristite samo isporučene zvučnike?
CCDa li nešto blokira ventilacione otvore na
sistemu?
CCPojačajte zvuk na jedinici.
CCUverite se da su spoljne komponente pravilno
povezane u priključak AUDIO IN  i podesite
funkciju na AUDIO IN.
CCIzabrana stanica je možda privremeno
prekinula emitovanje.
29SR
Zvuk se čuje sa jednog kanala ili je zvuk sa
levog i desnog kanala neujednačen.
USB uređaj
CCPostavite zvučnike što simetričnije.
CCPovežite samo isporučene zvučnike.
Za detaljnije informacije o kompatibilnim
USB uređajima, pogledajte „Veb-sajtovi
za kompatibilne uređaje“ (stranica 35).
Čuje se jako brujanje ili šum.
Povezan je nepodržani USB uređaj.
CCPomerite sistem dalje od izvora šuma.
CCPriključite sistem na drugu zidnu utičnicu.
CCPreporučujemo vam da koristite kabl za
CCMože da dođe do sledećih problema.
napajanje naizmeničnom strujom sa filterom
šuma (ne isporučuje se).
Daljinski upravljač ne radi.
CCUklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i senzora za daljinski upravljač 
na jedinici i postavite uređaj dalje od
fluorescentnog svetla.
CCUperite daljinski upravljač prema senzoru
•• USB uređaj nije prepoznat.
•• Nazivi datoteka ili fascikli se ne prikazuju na
sistemu.
•• Reprodukcija nije moguća.
•• Zvuk je isprekidan.
•• Čuje se šum.
•• Emituje se izobličen zvuk.
Nema zvuka.
CCUSB uređaj nije pravilno povezan. Isključite
daljinskog upravljača  na jedinici.
sistem, a zatim ponovo povežite USB uređaj.
CCPribližite daljinski upravljač sistemu.
CCZamenite bateriju novom.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili izobličen.
CCPovezan je nepodržani USB uređaj.
Povežite podržani USB uređaj.
Disk plejer
Nije moguća reprodukcija diska ili datoteke.
CCDisk nije dovršen (CD-R ili CD-RW disk na koji
je moguće dodati podatke).
Zvuk je isprekidan ili reprodukcija diska
nije moguća.
CCDisk je možda prljav ili izgreban. Kada je disk
prljav, očistite ga.
CCPremestite sistem na mesto gde nema
vibracija (na primer, na stabilno postolje).
CCUdaljite zvučnike od sistema ili ih postavite
na zasebna postolja. Kada je zvuk znatno
pojačan, vibracija zvučnika može da dovede
do preskakanja zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prve numere
ili datoteke.
CCPodesite režim reprodukcije na „OFF“
(režim normalne reprodukcije) (stranica 12).
Pokretanje reprodukcije traje duže nego
obično.
CCPokretanje reprodukcije sledećih diskova može
30SR
da potraje duže vremena:
•• disk sa složenom hijerarhijskom strukturom
•• disk koji je snimljen u formatu za više sesija
•• disk koji ima mnogo fascikli
CCIsključite sistem, pa ponovo povežite
USB uređaj i uključite sistem.
CCMuzički podaci sadrže šum ili je zvuk izobličen.
Šum je možda nastao prilikom kreiranja
muzičkih podataka zbog uslova rada računara.
Ponovo napravite muzičke podatke.
CCKorišćena je mala brzina protoka bitova
prilikom kodiranja datoteka. Na USB uređaj
kopirajte datoteke kodirane većom brzinom
protoka bitova.
„SEARCH“ se prikazuje duže vremena ili
pokretanje reprodukcije traje dugo.
CCČitanje može da potraje duže u sledećim
slučajevima.
•• Na USB uređaju ima mnogo fascikli ili
datoteka.
•• Struktura datoteka je veoma složena.
•• U memoriji nema dovoljno slobodnog
prostora.
•• Unutrašnja memorija je fragmentirana.
Naziv datoteke ili fascikle (naziv albuma) se
ne prikazuje pravilno.
CCOvaj sistem može da prikaže sledeće kodove
znakova:
•• Velika slova (A do Z).
•• Brojeve (0 do 9).
•• Simbole (< > +, [ ] \ _).
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
USB uređaj nije prepoznat.
CCIsključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
CCMožda je povezan nekompatibilan USB uređaj.
CCUSB uređaj ne funkcioniše pravilno. Pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz USB
uređaj da biste otklonili problem.
Prikazuje se poruka „OVER CURRENT“.
CCDošlo je do problema sa nivoom električne
struje na (USB) portu . Isključite sistem
i uklonite USB uređaj iz (USB) porta .
Uverite se da ne postoji problem sa USB
uređajem. Ako se na displeju i dalje prikazuju
iste poruke, kontaktirajte najbližeg Sony
prodavca.
Reprodukcija se ne pokreće.
CCIsključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
Reprodukcija ne počinje od prve datoteke.
CCPodesite režim reprodukcije na „OFF“
(režim normalne reprodukcije) (stranica 12).
CCAudio datoteke možda imaju nepodržane
oznake tipa datoteke. Ovaj sistem podržava
sledeće oznake tipa datoteke:
– MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
– WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
CCAudio datoteke su možda napravljene
u nekom drugom formatu a ne u MP3/WMA
formatu.
CCUSB uređaji za skladištenje koji su formatirani
sistemom datoteka koji nije FAT16 ili FAT32 nisu
podržani.*
CCAko koristite USB uređaj za skladištenje koji
ima više particija, mogu se reprodukovati
samo datoteke na prvoj particiji.
CCDatoteke koje su šifrovane ili zaštićene
lozinkama nije moguće reprodukovati.
* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali neki
USB uređaji za skladištenje možda ne podržavaju
sve FAT sisteme datoteka. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu svakog USB uređaja za
skladištenje ili kontaktirajte proizvođača.
Tjuner
Čuje se jako brujanje ili šum ili programi ne
mogu da se primaju.
CCPovežite antenu pravilno.
CCPronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju
dobar prijem, a zatim ponovo podesite antenu
(stranica 9).
CCPostavite antenu dalje od jedinice ili drugih AV
komponenti da biste izbegli pojavu šuma.
CCIsključite okolne električne uređaje.
USB uređaj nije moguće puniti.
Istovremeno se čuje nekoliko radio stanica.
CCUverite se da je USB uređaj dobro povezan
CCPronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju
CCSistem možda ne podržava USB uređaj.
CCPunjenje baterije možda neće biti moguće
CCSkupite kablove antene koristeći komercijalno
sa (USB) portom .
u zavisnosti od specifikacija USB uređaja.
CCIskopčajte i ponovo povežite USB uređaj.
dobar prijem, a zatim ponovo podesite antenu
(stranica 9).
Rešavanje problema
CCMožda je povezan nekompatibilan USB uređaj.
Nije moguća reprodukcija datoteka.
dostupne štipaljke za kablove i prilagodite
dužinu kablova.
Za detaljnije informacije o statusu punjenja
USB uređaja, pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja.
31SR
BLUETOOTH uređaj
Uparivanje nije moguće.
CCPribližite BLUETOOTH uređaj sistemu.
CCUparivanje možda neće biti moguće ako se
blizu sistema nalaze drugi BLUETOOTH uređaji.
U tom slučaju, isključite druge BLUETOOTH
uređaje.
CCObavezno unesite pravilnu šifru kada birate
broj modela (ovaj sistem) na BLUETOOTH
uređaju (stranica 21).
Povezivanje nije moguće.
CCBLUETOOTH uređaj koji ste pokušali da
povežete ne podržava A2DP profil i ne može
da se poveže sa sistemom.
CCOmogućite funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju.
CCUspostavite vezu sa BLUETOOTH uređaja.
CCInformacije o registraciji uparivanja su
izbrisane. Ponovo obavite uparivanje.
CCIzbrišite informacije o registraciji uparivanja sa
BLUETOOTH uređaja (stranica 23) i ponovo
obavite postupak uparivanja (stranica 20).
Zvuk je isprekidan ili se menja ili je veza
prekinuta.
CCSistem i BLUETOOTH uređaj su previše udaljeni
jedan od drugog.
CCAko između sistema i BLUETOOTH uređaja
postoje prepreke, uklonite ih ili ih zaobiđite.
CCAko se u blizini nalazi oprema koja emituje
elektromagnetno zračenje, kao što su uređaj
sa funkcijom za bežični LAN, drugi BLUETOOTH
uređaj ili mikrotalasna rerna, pomerite ih na
drugo mesto.
32SR
Zvuk sa BLUETOOTH uređaja se ne čuje na
sistemu.
CCNajpre povećajte jačinu zvuka na BLUETOOTH
uređaju, a zatim prilagodite jačinu zvuka
koristeći dugmad VOLUME +/– .
Čuje se jako brujanje, šum ili izobličen zvuk.
CCAko između sistema i BLUETOOTH uređaja
postoje prepreke, uklonite ih ili ih zaobiđite.
CCAko se u blizini nalazi oprema koja emituje
elektromagnetno zračenje, kao što su uređaj
sa funkcijom za bežični LAN, drugi BLUETOOTH
uređaj ili mikrotalasna rerna, pomerite ih na
drugo mesto.
CCSmanjite jačinu zvuka na povezanom
BLUETOOTH uređaju.
Vraćanje sistema
na fabrička podešavanja
Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno,
vratite ga na fabrička podešavanja.
1 Pritisnite /  da biste uključili sistem.
2 Pritisnite i držite istovremeno
FUNCTION  i   na jedinici dok
se na displeju ne prikaže „RESET“ .
Biće izbrisana sva podešavanja koja je
konfigurisao korisnik, kao što su memorisane
radio stanice, tajmer, sat i informacije
o uparivanju BLUETOOTH uređaja.
Ako se problem ponavlja nakon što obavite sve
gorenavedene postupke, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Napomena
•• Ako odbacite jedinicu ili je date drugoj osobi,
vratite podešavanja jedinice na fabričke vrednosti
iz bezbednosnih razloga.
Poruke
Sledeće poruke mogu da se prikažu ili
trepere tokom rada sistema.
COMPLETE
Postupak memorisanja radio stanice je
završen bez problema.
DISC ERR
Umetnuli ste disk koji nije moguće
reprodukovati na ovom sistemu, poput
CD-ROM diska, il iste pokušali da
reprodukujete datoteku koju nije moguće
reprodukovati.
SEARCH
Sistem pretražuje informacije na
USB uređaju. Neka dugmad ne rade
tokom pretraživanja.
TIME NG
Vreme pokretanja i vreme zaustavljanja
tajmera reprodukcije je podešeno na isto
vreme.
TUNING
Sistem podešava radio stanicu.
Neka dugmad ne rade tokom podešavanja
stanice.
FULL
Pokušali ste da programirate više
od 64 numera ili datoteka.
NO DISC
U plejer nije umetnut disk ili ste postavili disk
koji nije moguće učitati.
NO FILE
Na USB uređaju ili disku nema datoteka koje
se mogu reprodukovati.
NO STEP
NO USB
USB uređaj nije povezan, povezani
USB uređaj je uklonjen ili sistem ne podržava
USB uređaj.
OVER CURRENT
Rešavanje problema
Nema programiranih numera ili datoteka
za programiranu reprodukciju ili su sve
programirane numere ili datoteke izbrisane.
Sistem detektuje prekomernu struju na
priključenom USB uređaju. Iskopčajte
USB uređaj iz porta i isključite sistem,
a zatim ga ponovo uključite.
PLS STOP
Pokušali ste da promenite režim reprodukcije
tokom reprodukcije kada je izabrana funkcija
CD ili USB.
READING
Sistem čita informacije na CD-u. Neka
dugmad ne rade tokom čitanja.
33SR
Napomena za CD-DA/MP3/WMA diskove
Mere opreza/Specifikacije
Mere opreza
Diskovi koje ovaj sistem
MOŽE da reprodukuje
•• Audio CD
•• CD-R/CD-RW (audio podaci CD-DA
numera i MP3/WMA datoteke)
•• Diskovi prečnika 8 cm
Ne koristite CD-R/CD-RW disk na kojem
nema podataka. Tako možete da oštetite
disk.
Diskovi koje ovaj sistem
NE MOŽE da reprodukuje
•• CD-ROM
•• CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji
su snimljeni u formatu muzičkog CD-a
i u skladu sa standardom ISO9660 Level 1/
Level 2 ili Joliet
•• CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u više sesija
koji nisu dovršeni „zatvaranjem sesije“
•• CD-R/CD-RW diskovi koji su loše snimljeni,
CD-R/CD-RW diskovi koji su izgrebani
ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi koji su
snimljeni na nekompatibilnom uređaju
za snimanje
•• CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno
dovršeni
•• Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA
datoteke
•• Diskovi nestandardnog oblika (na primer,
u obliku srca, kvadrata, zvezde)
•• Diskovi na kojima se nalazi lepljiva traka,
papir ili nalepnica
•• Iznajmljeni ili korišćeni diskovi sa
zalepljenim žigom na kojima je lepak van
površine žiga
•• Diskovi sa nalepnicama koje su
odštampane mastilom koje je lepljivo
na dodir
34SR
•• Pre reprodukcije, očistite disk krpom
za čišćenje od centra ka ivici.
•• Ne čistite diskove rastvorima poput
benzina, razređivača, komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje ili
antistatičkih sprejeva za gramofonske
ploče.
•• Ne izlažite diskove direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora za
dovod toplog vazduha niti ih ostavljajte
u automobilu koji je parkiran na direktnom
sunčevom svetlu.
O bezbednosti
•• Izvucite kabl za napajanje uređaja
iz zidne utičnice ako uređaj nećete
koristiti u dužem vremenskom periodu.
Kada iskopčavate kabl, uvek ga držite za
utikač. Nikad ne vucite sam kabl.
•• Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
•• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
može da zameni samo ovlašćeni serviser.
O postavljanju
•• Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj ili
na lokacije koje su izuzetno tople, hladne,
prašnjave, prljave ili vlažne, nedostaje
mu odgovarajuća ventilacija ili je izložen
vibraciji, direktnom sunčevom svetlu ili
sjajnom svetlu.
•• Ne postavljajte sistem blizu lustera.
Toplota od osvetljenja može da deformiše
kućište i prouzrokuje kvar sistema.
•• Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(na primer, voskovane, lakirane, polirane)
jer može doći do pojave mrlja ili gubitka
boje.
•• Ne stavljajte teške predmete na sistem.
•• Ako sistem naglo unesete iz hladnog
u toplo okruženje ili ga postavite
u prostoriju sa velikom vlažnošću, može
doći do pojave kondenzacije na sočivu
unutar sistema, što može izazvati kvar
sistema. U tom slučaju, izvadite disk
i ostavite sistem uključenim oko jednog
sata dok vlaga ne ispari. Ako sistem i dalje
ne radi, čak i nakon duže vremena, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
O zagrevanju
•• Zagrevanje jedinice tokom punjenja ili
rada u dužem vremenskom periodu je
normalno i ne treba da vas brine.
•• Ne dodirujte kućište ako je jedinica bila
neprekidno korišćena na visokoj jačini
zvuka, jer kućište može da postane vrelo.
•• Ne blokirajte ventilacione otvore.
O sistemu zvučnika
Ovaj sistem zvučnika nije magnetno
oklopljen pa slika na obližnjem televizoru
može postati izobličena zbog magnetnog
polja. U tom slučaju isključite TV, sačekajte
15 do 30 minuta, a zatim ga ponovo uključite.
Ako nema poboljšanja, udaljite zvučnike od
televizora.
Čišćenje kućišta
Ovaj sistem čistite mekanom krpom koja je
nakvašena u rastvoru blagog deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvarače poput razređivača,
benzina ili alkohola.
Veb-sajtovi
za kompatibilne
uređaje
Na dolenavedenim veb-sajtovima proverite
najnovije informacije o kompatibilnim
USB uređajima i BLUETOOTH uređajima.
Za korisnike u Evropi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u Južnoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
http://www.sony-asia.com/support
O premeštanju sistema
Pre nego što premestite sistem,
iz njega izvadite disk a kabl za napajanje
naizmeničnom strujom izvucite iz zidne
utičnice (mrežnog napajanja).
O rukovanju diskovima
Mere opreza/Specifikacije
•• Držite disk za ivicu da ga ne biste uprljali.
Ne dodirujte površinu diska.
•• Nemojte lepiti papir ili traku na disk.
•• Ne izlažite diskove direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput
otvora za dovod toplog vazduha niti ih
ostavljajte u automobilu koji je parkiran
na direktnom sunčevom svetlu, jer može
doći do značajnog porasta temperature
u automobilu.
35SR
BLUETOOTH
bežična tehnologija
Bežična tehnologija BLUETOOTH je bežična
tehnologija kratkog dometa koja omogućava
bežični prenos podataka između digitalnih
uređaja kao što su računar i digitalni
fotoaparat. Bežična tehnologija BLUETOOTH
funkcioniše u opsegu od oko 10 m.
Povezivanje dva uređaja po potrebi je
uobičajeno. Međutim, neki uređaji mogu da
budu povezani sa više uređaja istovremeno.
Za povezivanje vam nisu potrebni kablovi,
niti je potrebno da uređaje uperite
jedan u drugi, kao kada koristite bežičnu
infracrvenu tehnologiju. Na primer, takav
uređaj možete da koristite i kada je u torbi
ili džepu.
Standard BLUETOOTH je međunarodni
standard koji podržavaju hiljade kompanija
širom sveta, a mnoge svetske kompanije ga
angažuju.
Podržana BLUETOOTH verzija i profili
Profil je skup standardnih mogućnosti
različitih BLUETOOTH proizvoda. Pogledajte
„Specifikacije“ (stranica 37) za detalje
o podržanim BLUETOOTH verzijama
i profilima.
Napomena
•• Da biste mogli da koristite BLUETOOTH uređaj koji
je povezan sa ovim sistemom, taj uređaj mora
da podržava isti profil kao sistem. Imajte u vidu
to da funkcije BLUETOOTH uređaja mogu da se
razlikuju u zavisnosti od specifikacija uređaja,
čak i ako uređaj ima isti profil kao sistem.
•• Zbog karakteristika bežične tehnologije
BLUETOOTH, reprodukcija na ovom sistemu malo
kasni u odnosu na reprodukciju zvuka na uređaju
koji emituje signal.
36SR
Efektivni opseg komunikacije
BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite
na udaljenosti do 10 metara i između njih ne
bi trebalo da se nalaze prepreke.
Stvarni opseg za komunikaciju može da
bude manji u sledećim slučajevima:
–– Kada se između uređaja koji su povezani
BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni
objekat, zid ili neka druga prepreka
–– Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se
koristi bežični LAN
–– U blizini uključene mikrotalasne rerne
–– Ako se nalazite na lokaciji na kojoj postoji
emisija elektromagnetnih talasa
Smetnje koje izazivaju drugi uređaji
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) koriste isti frekventni pojas
(2,4 GHz). Kada BLUETOOTH uređaj koristite
blizu uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
može doći do elektromagnetnih smetnji.
To može da dovede do manje brzine
prenosa podataka, šuma ili nemogućnosti
povezivanja. Ako se to desi, isprobajte
sledeća rešenja:
–– Pokušajte da povežete ovaj sistem
i BLUETOOTH uređaj na udaljenosti
od najmanje 10 metara od opreme
za bežični LAN.
–– Isključite napajanje na opremi sa
funkcijom za bežični LAN kada BLUETOOTH
uređaj koristite u opsegu od 10 metara.
Smetnje koje nastaju na drugim uređajima
Radio talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu nekih
medicinskih uređaja. Budući da ove smetnje
mogu da dovedu do kvara, uvek isključite
napajanje ovog sistema i BLUETOOTH
uređaja na sledećim lokacijama:
–– U bolnici, vozu i avionu
–– U blizini automatskih vrata ili požarnih
alarma
Napomena
•• Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije koje
su u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom kako bi
se obezbedila sigurna veza prilikom komunikacije
pomoću tehnologije BLUETOOTH. Međutim, ove
bezbednosne funkcije možda neće biti dovoljne
u zavisnosti od podešavanja, sadržaja i drugih
faktora, pa uvek budite na oprezu kada obavljate
komunikaciju pomoću tehnologije BLUETOOTH.
•• Sony ne odgovara u slučaju štete ili drugog
gubitka koji je nastao usled otkrivenih informacija
korišćenjem tehnologije BLUETOOTH.
•• Ne garantujemo BLUETOOTH komunikaciju sa
svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil
kao ovaj sistem.
•• BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim
sistemom moraju da ispunjavaju BLUETOOTH
specifikaciju organizacije Bluetooth SIG, Inc.
i moraju da budu sertifikovani. Međutim, čak
i ako uređaj ispunjava BLUETOOTH specifikaciju,
u nekim slučajevima karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja mogu da onemogućavaju
povezivanje ili dovedu do drugačijeg načina
kontrole, prikaza ili rada od onog koji je
predviđen.
•• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da
bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja koji je povezan sa sistemom, okruženja
u kojem se odvija komunikacija ili uslova
u okruženju.
Specifikacije
Odeljak za pojačalo
Izlazna snaga (nominalna):
5,2 W + 5,2 W (na 8 oma, 1 kHz, 1 % THD)
Realna (RMS) izlazna snaga (referentna):
6 W + 6 W (po kanalu na 8 oma, 1 kHz)
Ulazi/izlazi
AUDIO IN:
Priključak AUDIO IN (ulaz za spoljne uređaje):
Stereo mini priključak, osetljivost 1 V,
impedansa 12 kilooma
USB:
USB port: Tip A, 5 V DC 500 mA
ZVUČNICI:
Prihvataju impedansu od 8 oma
Odeljak CD-DA/MP3/
WMA plejera
Sistem:
Kompakt disk i digitalni audio sistem
Svojstva laserske diode:
* Ova snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm
od površine sočiva na glavi lasera sa otvorom
promera 7 mm.
Frekventni odziv:
20 Hz – 20 kHz
Odnos signal-šum:
Više od 90 dB
Dinamički opseg:
Više od 90 dB
Mere opreza/Specifikacije
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: manje od 44,6 μW
Odeljak za tjuner
FM stereo, FM superheterodinski tjuner
Antena:
FM žičana antena
Frekventni opseg:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima od 50 kHz)
37SR
Odeljak za BLUETOOTH
Opšte
Sistem komunikacije:
Zahtevi za napajanje:
BLUETOOTH Standard verzija 4.0
Izlaz:
BLUETOOTH Standard, klasa napajanja 2
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost od približno 10 m*1
Frekventni pojas:
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije:
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podržani metod zaštite sadržaja
Metod SCMS-T
Podržani kodek
SBC (Sub Band Codec)
Frekventni pojas prenosa
20 Hz – 20.000 Hz (sa uzorkovanjem od
44,1 kHz)
*1 Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od faktora
kao što su prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički elektricitet,
osetljivost prijema, performanse antene,
operativni sistem, softverske aplikacije itd.
*2 BLUETOOTH standardni profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Odeljak zvučnika
Sistem zvučnika:
Pun opseg, prečnik 8 cm, konusni
Nominalna impedansa:
8 oma
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 148 mm × 240 mm × 127 mm
Masa:
Približno 1,2 kg neto po zvučniku
Količina:
2 komada
38SR
Model za Koreju: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Ostali modeli: AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
24 W
Dimenzije (Š/V/D) (uključujući isturene delove):
Približno 170 mm × 133 mm × 222 mm
Masa:
Približno 1,3 kg
Isporučena dodatna oprema:
Daljinski upravljač (RM-AMU212) (1),
FM žičana antena (1), podloške za
zvučnike (8), adapter utikača za naizmeničnu
struju (1) (samo modeli za Južnu Ameriku,
osim za modele za Argentinu i Meksiko),
uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
Uslovi skladištenja:
Proizvodi bi trebalo da se skladište
u kartonskoj kutiji na tamnom, suvom,
čistom i dobro provetrenom mestu
izolovanom od mesta skladištenja kiselih
i alkalnih supstanci.
Temperatura skladištenja: –10 °C do +45 °C
Vlažnost skladištenja: 30 % do 70 %
Radna temperatura: 5 °C do 35 °C
Radna vlažnost vazduha: 30 % do 70 %
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Potrošnja energije u režimu mirovanja:
Kada je režim mirovanja za BLUETOOTH
isključen: 0,3 W
Kada je režim mirovanja za BLUETOOTH
uključen: 2,5 W
Zaštićeni znakovi itd.
•• Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili ostalim
zemljama.
•• Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće
licence kompanije Microsoft ili njene ovlašćene
podružnice.
•• MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka
i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.
•• „WALKMAN“ i logotip „WALKMAN“ su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
•• Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije
Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Corporation
ih koristi pod licencom.
•• Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak organizacije NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
zemljama.
•• Android™ je zaštićeni znak kompanije
Google Inc.
•• Nazivi sistema i proizvoda navedeni u ovom
priručniku su obično zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi proizvođača.
Oznake ™ i se ne koriste u ovom priručniku.
®
Mere opreza/Specifikacije
39SR
© 2015 Sony Corporation
4-583-746-11(2) (SR)
Download PDF

advertising