Sony | CMT-X7CD | Sony CMT-X7CD Bežični zvučnik sa tehnologijom Bluetooth® Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

4-528-300-11(1) (SR)
Prvo pripremite jedinicu i daljinski upravljač
Priprema daljinskog upravljača
Uključivanje jedinice
Baterija je fabrički umetnuta u daljinski upravljač.
Pre prvog korišćenja daljinskog upravljača, uklonite izolacionu foliju sa držača
za bateriju.
 Priključite kabl za napajanje (isporučen) na zadnji deo jedinice.
 Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
 Pritisnite / da biste uključili jedinicu.
Lični audio sistem
Kratki vodič za početak
Uživanje u muzici putem bežične mreže
©2014 Sony Corporation
CMT-X7CD / CMT-X7CDB
Xperia
U ovom kratkom vodiču za početak je objašnjeno
kako da podesite bežičnu mrežu pomoću aplikacije
SongPal* i slušate muziku sa Xperia™/iPhone
uređaja putem bežične mreže.
Xperia
Slušanje muzike koja se nalazi
na Xperia uređaju

1
2
3
4
Potvrdite da je Xperia uređaj povezan
na bežičnu mrežu.
Instalirajte aplikaciju SongPal na Xperia
uređaju, a zatim je pokrenite.
Uspostavite BLUETOOTH vezu između
jedinice i Xperia uređaja prateći uputstva
aplikacije.
Konfigurišite Wi-Fi podešavanja prateći
uputstva aplikacije.
Zabeležite SSID i lozinku rutera u predviđeni
prostor ispod.
Potražite „SongPal“
u Google Play™ Store-u.
Dodirnite Xperia uređajem oznaku N na jedinici.
Unesite lozinku koju ste
zabeležili u koraku 1, zatim
dodirnite [OK] (U redu).
Pogledajte ovu stranu.
iPhone
Slušanje muzike koja se nalazi
na iPhone uređaju

Povezivanje na bežičnu mrežu pomoću aplikacije SongPal
Dodirnite oznaku Xperia
uređajem i ne pomerajte
ga dok ne odreaguje.
SSID:
Pogledajte suprotnu stranu.
Kada je Wi-Fi veza
uspostavljena, prikazaće
se početni ekran aplikacije
SongPal.
Zatvorite SongPal, zatim
ponovo pokrenite jedinicu.
Lozinka:
* SongPal je aplikacija za upravljanje različitim
Sony audio uređajima pomoću pametnog
telefona/iPhone uređaja.
Za detaljnije informacije, pogledajte uputstvo
za upotrebu rutera.
Kada pokrenete SongPal, pratite uputstva aplikacije.
Dizajn aplikacije može da bude promenjen
bez najave.
Ako vaš Xperia uređaj ne podržava funkciju NFC,
pogledajte „Kada funkcija NFC nije dostupna
na Xperia uređaju“.
5
Pokrenite reprodukciju muzike.
 Pokrenite
(aplikaciju
[WALKMAN®])* na Xperia
uređaju.
Kada funkcija NFC nije dostupna na Xperia uređaju
 Dodirnite
, izaberite
[SONY:CMT-X7××], zatim
pokrenite reprodukciju.
Postavite jedinicu u režim uparivanja pomoću
daljinskog upravljača. Status jedinice se prikazuje
na displeju.
Displej
FUNCTION
MENU
/
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
 Pritisnite FUNCTION i izaberite „BT AUDIO“.
 Pritisnite MENU.
 Pomoću tastera / izaberite „BT MENU“, zatim
pritisnite .
 Pomoću tastera / izaberite „PAIRING“, zatim
pritisnite .
Uspostavite BLUETOOTH
vezu sa Xperia uređaja.
 Dodirnite [SONY:CMTX7××(Bluetooth)].
 Dodirnite [Open the
Bluetooth setting screen]
(Otvori ekran
za podešavanje
Bluetooth veze).
 Pomoću tastera / izaberite „OK“, zatim
pritisnite .
Kada na displeju počne da treperi „PAIRING“,
jedinica je ušla u režim za uparivanje.
Pređite na korak 4.
* Vaš Xperia uređaj možda nema aplikaciju
[WALKMAN®]. U tom slučaju nećete moći da koristite
ovu funkciju.
Tokom reprodukcije muzike, na displeju se prikazuje
„HOME NET“.
iPhone
Povezivanje na bežičnu mrežu pomoću aplikacije SongPal
1
2
3
4
Potvrdite da je iPhone povezan na bežičnu
mrežu.
Instalirajte aplikaciju SongPal na iPhone
uređaju, a zatim je pokrenite.
Postavite jedinicu u režim za uparivanje.
Uspostavite BLUETOOTH vezu
sa iPhone uređaja.
Zabeležite SSID i lozinku rutera u predviđeni prostor
ispod.
Potražite „SongPal“
u App Store-u.
Postavite jedinicu u režim uparivanja pomoću
daljinskog upravljača. Status jedinice se prikazuje
na displeju.
Lozinka:
 Dodirnite
[SONY:CMT-X7××
(Bluetooth)].
FUNCTION
MENU
Kada pokrenete SongPal, pratite uputstva aplikacije.
Za detaljnije informacije, pogledajte uputstvo
za upotrebu rutera.
 Pritisnite MENU.
BT AUDIO

BT MENU

PAIRING
 Uključite BLUETOOTH.
 Pomoću tastera / izaberite „PAIRING“,
zatim pritisnite .
 Pomoću tastera / izaberite „OK“,
zatim pritisnite .
/
Kada na displeju počne da treperi „PAIRING“,
jedinica je ušla u režim za uparivanje.
5
6
Konfigurišite Wi-Fi podešavanja prateći
uputstva aplikacije.
Pokrenite reprodukciju muzike.
Unesite lozinku koju ste
zabeležili u koraku 1, zatim
dodirnite [OK] (U redu).
 Dodirnite [Settings]
(Podešavanja) 
[Bluetooth].
 Pomoću tastera / izaberite „BT MENU“,
zatim pritisnite .
Displej
SSID:
 Pritisnite FUNCTION i izaberite „BT AUDIO“.
Kada je Wi-Fi veza
uspostavljena, prikazaće
se početni ekran aplikacije
SongPal.
Zatvorite SongPal, zatim
ponovo pokrenite jedinicu.
 Prevucite prstom od dna
ka vrhu ekrana da biste
prikazali Control Center
(Kontrolni centar).
 Dodirnite
[AirPlay],
izaberite [SONY:CMTX7××], zatim pokrenite
reprodukciju.
Tokom reprodukcije muzike,
na displeju se prikazuje
„AirPlay“.
Dizajn aplikacije može da bude promenjen bez najave.
Uspostavljanje bežične veze pomoću dugmeta WPS na ruteru za bežični LAN
O aplikaciji „SongPal“
1
2
3
Podešavanja zvuka
Uverite se da je mrežni (LAN) kabl
(nije isporučen) iskopčan iz jedinice,
zatim uključite jedinicu.
Postavite jedinicu u režim WPS.
Pritisnite i držite dugme WPS* duže
od 3 sekunde.
Možete jednostavno da prilagodite zvuk ili koristite
„CA+“ podešavanja koja preporučuje Sony.
Biranje uređaja
Izaberite „SongPal“ kompatibilni uređaj.
Početni ekran
Prikazuje funkcije izabranog uređaja,
muzičke usluge i aplikacije koje su
instalirane na pametnom telefonu/iPhone-u.
Podešavanja povezanog uređaja
Prikazuju se različita podešavanja za zvuk/
mrežu. Ovaj meni možete da prikažete
na bilo kom ekranu pomeranjem udesno.
Mini plejer
Kontrole za izabranu funkciju.
Muzička usluga
Možete da uživate u različitim muzičkim uslugama.
Upravljanje uređajima u kućnoj mreži
Indikator režima mirovanja
Možete da reprodukujete muziku koja se nalazi
na PC računaru ili DLNA serveru putem mreže.
 Pritisnite MENU i izaberite „NETWORK“.
 Pomoću tastera / izaberite „WPS“,
zatim pritisnite .
 Kada se na displeju prikaže „OK“, pritisnite
Upravljanje CD-om koji je umetnut
u jedinicu ili uređajem koji je povezan
putem USB-a
.
Na displeju će početi da treperi „WPS“.
Nakon što „WPS“ treperi nekoliko desetina sekundi,
na displeju će početi da treperi „CONNECT“ nakon
i veza je
čega će jednom zasvetleti
uspostavljena.
Indikator režima mirovanja svetli zelenom bojom
.
i na displeju će početi da treperi
* Za detaljnije informacije, pogledajte uputstvo
za upotrebu rutera za bežični LAN.
Wi-Fi vezu možete da uspostavite i pomoću PC računara a mreža može da bude i žičana. Za detaljnije informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu.
Možete da reprodukujete CD koji je umetnut
u jedinicu ili muziku na uređaju koji je povezan
na USB priključak.
Funkcije kojima možete da upravljate pomoću
aplikacije „SongPal“ variraju u zavisnosti
od povezanog uređaja.
Specifikacije i dizajn aplikacije mogu da budu
promenjeni bez najave.
Download PDF

advertising