Sony | CMT-X7CD | Sony CMT-X7CD Bežični zvučnik sa tehnologijom Bluetooth® Uputstva za rukovanje

Lični audio sistem
Početni koraci
Slušanje CD-a
Uputstvo za upotrebu
Slušanje radija
Slušanje datoteke koja se nalazi
na USB uređaju
Slušanje muzike sa opcionalnih
audio komponenti
Slušanje muzike putem
BLUETOOTH veze
Slušanje muzike putem bežične
mreže
Dodatne informacije
O aplikaciji „SongPal“
Rešavanje problema
Mere opreza/Specifikacije
CMT-X7CD/CMT-X7CDB
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjakom,
zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što je upaljena sveća).
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vazu.
Budući da se mrežno napajanje jedinice prekida
izvlačenjem glavnog utikača, priključite jedinicu na
lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu jedinice,
odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili ga je u njeno ime
proizvela druga kompanija. Sva pitanja
u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa
osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu i vatri.
Jedinica dobija mrežno napajanje sve dok je
priključena na utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom, čak i kada je sama jedinica isključena.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći
od 3 metra.
Oznaka sa nazivom se nalazi na donjoj strani
uređaja.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji
mogu oštetiti vid.
Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1 LASER
proizvod. Ova oznaka se nalazi na donjoj strani
uređaja.
PAŽNJA
U slučaju nepravilne zamene baterije postoji
opasnost od eksplozije.
Zamenite bateriju samo sa istom ili ekvivalentnom
baterijom.
2SR
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo
da odložite na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i elektronske
opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
Odnosi se samo na Evropu
Odlaganje potrošenih baterija
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti
pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu
službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Pre nego što počnete
da koristite sistem
Sony će popraviti kvarove uređaja koji
se pojave u toku normalnog korišćenja
sistema, u skladu sa uslovima
definisanim u okviru ograničene
garancije za ovaj sistem. Međutim,
Sony se neće smatrati odgovornim za
bilo koju posledicu koja nastane zbog
nemogućnosti reprodukcije uzrokovane
oštećenjem ili neispravnošću sistema.
Muzički diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu
autorskih prava
Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju
diskova koji su u skladu sa standardom
Compact Disc (CD). Neke muzičke kompanije
odnedavno prodaju različite muzičke
diskove kodirane tehnologijama za zaštitu
autorskih prava.
Imajte u vidu to da neki od tih diskova nisu
u skladu sa CD standardom i nije ih moguće
reprodukovati na ovom uređaju.
Napomena za DualDisc
DualDisc je dvostrani disk na kojem je
DVD materijal snimljen na jednoj strani
a digitalni audio materijal na drugoj.
Budući da strana sa audio materijalom nije
u skladu sa standardom Compact Disc (CD),
ne možemo da garantujemo reprodukciju
ovog diska.
3SR
Sadržaj
Pre nego što počnete da koristite sistem............................................... 3
Početni koraci
Raspored i funkcija kontrola .................................................................. 7
Podešavanje sata ..................................................................................10
Slušanje CD-a
Reprodukcija CD-DA/MP3 diska ........................................................... 11
Menjanje režima reprodukcije.......................................................... 11
Pravljenje sopstvenog programa (Programirana reprodukcija) ...........13
Slušanje radija
Podešavanje radio-stanice ...................................................................14
Memorisanje radio-stanica ...................................................................14
Ručno pokretanje DAB automatskog skeniranja (samo CMT-X7CDB) ....15
Slušanje datoteke koja se nalazi na USB uređaju
Reprodukcija datoteke koja se nalazi na USB uređaju..........................16
Slušanje muzike sa opcionalnih audio
komponenti
Reprodukcija muzike sa opcionalnih audio komponenti .....................18
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze
Uparivanje sistema sa BLUETOOTH uređajem i slušanje muzike .........19
Slušanje muzike putem registrovanog uređaja ................................. 20
Slušanje muzike jednim dodirom (NFC) ................................................21
Reprodukcija pomoću kodeka koji pruža zvuk visokog kvaliteta
(AAC/aptX)........................................................................................ 22
4SR
Slušanje muzike putem bežične mreže
Priprema: podešavanje mreže .............................................................23
Povezivanje sa PC računarom ..........................................................23
Povezivanje sa žičnom mrežom .......................................................25
Slušanje muzike na Xperia™/Xperia Tablet uređaju
(aplikacija WALKMAN®) .....................................................................25
Slušanje muzike sa iPhone, iPad, iPod uređaja ili iTunes-a
(AirPlay) ............................................................................................ 26
Slušanje muzike na operativnom sistemu Windows 8/Windows 7
(Kućna mreža)....................................................................................27
Korišćenje striminga muzike sa interneta (Muzičke usluge) ............... 28
Dodatne informacije
Podešavanja funkcije za automatski ulazak u režim mirovanja.......... 29
Podešavanje režima pripravnosti za BLUETOOTH/mrežnog
režima mirovanja.............................................................................. 30
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE bežičnog BLUETOOTH signala ............ 30
Podešavanje zvuka ............................................................................... 31
Korišćenje tajmera ................................................................................ 31
Podešavanje merača vremena za isključivanje .................................. 31
Podešavanje tajmera reprodukcije ...................................................32
Ažuriranje softvera................................................................................33
Menjanje baterije..................................................................................33
O aplikaciji „SongPal“....................................................................35
Rešavanje problema
Rešavanje problema............................................................................ 36
Poruke .................................................................................................. 40
5SR
Mere opreza/Specifikacije
Mere opreza ......................................................................................... 42
Kompatibilni uređaji i verzije ............................................................... 43
iPhone/iPad/iPod touch ................................................................ 43
DLNA uređaj ................................................................................. 44
USB uređaj .................................................................................... 44
Bežična tehnologija BLUETOOTH ......................................................... 44
Specifikacije ......................................................................................... 46
Važne informacije o softveru ............................................................... 50
6SR
Početni koraci
Raspored i funkcija kontrola
Napomena
Početni koraci
U ovom priručniku uglavnom je opisano upravljanje jedinicom pomoću daljinskog upravljača.
Međutim, iste radnje je moguće obaviti korišćenjem tastera na jedinici koji imaju isti ili
sličan naziv.
Jedinica (prednja/gornja strana)
Gornja strana
Prednja strana
 Taster(i) FUNCTION
Pritisnite ga da biste promenili izvor.
Svakim pritiskom prelazite na naredni
izvor sledećim redosledom:
CD  USB  BT AUDIO  DAB* 
FM  AUDIO IN  NETWORK
* DAB se odnosi samo na CMT-X7CDB
 Taster  (reprodukcija/pauza)
Koristite ga da biste pokrenuli ili pauzirali
reprodukciju.
 Tasteri / (brzo premotavanje
unazad/unapred)/TUNING +/–
 Koristite ih da biste se vratili na početak
numere ili datoteke ili brzo premotavali
numeru ili datoteku unapred/unazad.
 Koristite ih za podešavanje željene
radio-stanice.
 Taster VOL +/–
Koristite ga za podešavanje jačine zvuka.
 Indikator režima mirovanja
Svetli zelenom bojom kada je napajanje
uključeno.
Svetli crvenom bojom kada je napajanje
isključeno. Indikator treperi crvenom
bojom ako sistem detektuje nepravilnost
(stranica 36).
Kada je sistem u režimu pripravnosti za
BLUETOOTH/mrežnom režimu mirovanja,
indikator svetli narandžastom bojom.
 Taster / (napajanje)
Koristite ga za uključivanje ili isključivanje
napajanja.
 Displej
 Taster  (izbacivanje)
Koristite ga za izbacivanje CD-a.
 Otvor za disk
Umetnite CD.
7SR
 Oznaka N
Postavite pametni telefon/tablet uređaj
koji podržava funkciju NFC blizu ove
oznake da biste obavili BLUETOOTH
registraciju ili povezivanje/prekid veze
jednim dodirom (stranica 21).
 Senzor za daljinsko upravljanje
Na jedinici se ne nalazi IR oznaka
.
Daljinski upravljač
 Taster CLEAR
Koristite ga za brisanje programirane
numere ili fascikle (stranica 13).
 Taster  (reprodukcija/pauza)
Koristite ga da biste pokrenuli ili pauzirali
reprodukciju.
 Tasteri / (prethodno/sledeće)/
PRESET +/–
 Koristite ih za vraćanje na početak
numere ili datoteke.
 Koristite ih za biranje broja memorije
podešene radio-stanice.
Tasteri / (brzo premotavanje
unazad/unapred)/TUNING +/–
 Koristite ih za brzo premotavanje
numere ili datoteke unazad ili unapred.
 Koristite ih za podešavanje željene
radio-stanice.
 Taster VOL +/–
Koristite ga za podešavanje jačine zvuka.
 Taster  (zaustavljanje)
Koristite ga za zaustavljanje reprodukcije.
 Taster RETURN
Koristite ga za povratak u prethodni
status.
 Taster MENU
Koristite ga za prikaz menija. Pritisnite
/ da biste birali stavke u meniju.
 Taster / (napajanje)
Koristite ga za uključivanje ili isključivanje
napajanja.
 Taster SOUND
Koristite ga za kontrolu kvaliteta zvuka
(stranica 31).
 Taster TIMER
Koristite ga za podešavanje sata ili
tajmera reprodukcije (stranica 10, 32).
 Taster // (unos)
Pritisnite / da biste izabrali stavku,
zatim pritisnite
da biste ušli u nju.
Taster
+/–
Koristite ga za biranje fascikle (albuma)
na MP3 disku ili USB uređaju.
8SR
 Taster(i) FUNCTION –/+
Pritisnite ga da biste promenili funkciju.
Svakim pritiskom na taster + prelazite na
narednu funkciju sledećim redosledom:
CD  USB  BT AUDIO  DAB* 
FM  AUDIO IN  NETWORK
* DAB se odnosi samo na CMT-X7CDB
 Taster DISPLAY
Koristite ga za menjanje informacija
koje se prikazuju na displeju kada je
napajanje uključeno. Umesto znaka koji
nije moguće prepoznati prikazuje se
donja crta „_“.
Ako pritisnete ovaj taster kada je
napajanje isključeno, prikazaće se sat.
Kada prvi put koristite daljinski
upravljač
 Baterija je fabrički umetnuta u daljinski
upravljač. Pre prvog korišćenja daljinskog
upravljača, uklonite izolacionu foliju sa držača
za bateriju. Za detaljnije informacije, pogledajte
„Menjanje baterije“ (stranica 33).
Početni koraci
Jedinica (zadnja strana)
 Antena za bežični LAN
Ako koristite funkciju za bežičnu mrežu,
postavite antenu kao što je prikazano
na slici.
 ~ AC IN (220 – 240 V AC) ulaz
Priključite kabl za napajanje (isporučen)
u zidnu utičnicu.
 LAN priključak
Povežite mrežnu opremu pomoću
mrežnog kabla (nije isporučen)
(stranica 25).
 FM ANTENNA
(samo za CMT-X7CD)/

(USB) ulaz
Povežite USB uređaj (stranica 16).
Napomena
 Sa ovim sistemom možete da koristite iPhone/
iPod samo putem Bluetooth ili AirPlay veze.
 Priključak AUDIO IN (spoljni ulaz)
Povežite opcionalnu spoljnu opremu
audio kablom (nije isporučen).
DAB/FM ANTENNA
(samo za CMT-X7CDB)
Povežite FM ili DAB/FM antenu.
* Na slici iznad je prikazan model CMT-X7CD.
Napomena
 Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar
prijem, a zatim pričvrstite antenu na stabilnu
površinu (prozor, zid itd.).
 Pričvrstite kraj FM žičane antene lepljivom
trakom.
9SR
Podešavanje sata
1
Pritisnite / da biste uključili
sistem.
2
Pritisnite TIMER.
Ako se prikaže „PLAY SET“, pomoću
tastera / izaberite „CLOCK“, zatim
pritisnite .
3
Pomoću tastera / podesite
sate, zatim pritisnite .
4
Pomoću tastera / podesite
minute, zatim pritisnite .
Dovršite podešavanje sata.
Napomena
 Podešavanja sata će biti poništena kada
iskopčate kabl za napajanje ili ako nestane struja.
Prikazivanje sata kada je sistem
isključen
Pritiskajte DISPLAY da biste prikazali sat.
Sat će se prikazivati oko 8 sekundi.
Ako je aktivan režim pripravnosti za
BLUETOOTH/mrežni režim mirovanja, sat
se neće prikazati kada pritiskate DISPLAY.
10SR
Menjanje režima
reprodukcije
Slušanje CD-a
Reprodukcija CD-DA/
MP3 diska
1
Režim reprodukcije
Pritisnite FUNCTION
i izaberite „CD“.
1
Umetnite CD u otvor za disk
na gornjoj strani jedinice.
Umetnite CD tako da obeležena
(odštampana) strana bude okrenuta
ka vama.
Obeležena
(odštampana)
strana
 (izbacivanje)
Reprodukcija počinje automatski.
Ako se iz druge funkcije prebacite
na funkciju „CD“ kada je CD već
umetnut u otvor, pritisnite  kada sa
displeja nestane poruka „READING“.
Pomoću tastera na daljinskom
upravljaču ili jedinici možete brzo
da premotavate unazad/unapred,
izaberete numeru, datoteku ili fasciklu
(za MP3 disk) itd.
Pritisnite  da biste zaustavili
reprodukciju.
Ako izaberete „REPEAT“ u koraku 4,
ne morate da zaustavljate reprodukciju.
2
Pritisnite MENU.
3
Pomoću tastera / izaberite
„CD MENU“, zatim pritisnite .
4
Pomoću tastera / izaberite
„PLAYMODE“ ili „REPEAT“, zatim
pritisnite .
5
Pomoću tastera / izaberite
režim reprodukcije, zatim
pritisnite .
Slušanje CD-a
2
Režim reprodukcije vam omogućava
da iznova reprodukujete istu muziku ili
nasumično reprodukujete muzičke numere.
Možete da izaberete sledeće režime
reprodukcije.
Izbacivanje CD-a
Pritisnite  (izbacivanje) na jedinici.
Napomena
 CD-ove prečnika 8 cm nije moguće koristiti
na ovom sistemu.
 Nemojte umetati CD nestandardnog oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvezde). To bi
moglo izazvati nepopravljivu štetu na sistemu.
 Nemojte koristiti CD na kome se nalazi traka,
nalepnica ili lepak jer to može dovesti do kvara.
 Kada izvadite disk, ne dodirujte njegovu površinu.
11SR
Napomena o reprodukciji MP3 diskova
PLAYMODE
Režim
reprodukcije
Efekat
NORMAL
Reprodukcija numere
ili datoteke.
FOLDER*
Reprodukcija svih numera
u izabranoj fascikli.
Na displeju svetli „FLDR“.
SHUFFLE
Reprodukcija svih numera
ili datoteka nasumičnim
redosledom. Na displeju
svetli „SHUF“.
FLDR.SHUF*
Reprodukcija svih numera
ili datoteka u izabranoj
fascikli nasumičnim
redosledom. Na displeju
svetli „FLDR. SHUF“.
PROGRAM
Reprodukcija
programiranih numera
ili datoteka. Na displeju
svetli „PGM“. Za detaljnije
informacije, pogledajte
„Pravljenje sopstvenog
programa (Programirana
reprodukcija)“ (stranica 13).
* Ovaj režim reprodukcije je moguće koristiti samo
za reprodukciju MP3 diska.
REPEAT
Režim
reprodukcije
Efekat
ALL (Ponavljanje Sistem iznova reprodukuje
reprodukcije svih sve numere na disku ili
numera)
u fascikli. Na displeju
svetli „ “.
ONE (Ponavljanje Sistem iznova reprodukuje
reprodukcije
izabranu numeru.
jedne numere)
Na displeju svetli „
1“.
OFF
12SR
Isključivanje ponavljanja
reprodukcije.
 Na disku na kojem se nalaze MP3
datoteke nemojte da čuvate nepotrebne
fascikle ili datoteke.
 Sistem ne prepoznaje fascikle u kojima
nema MP3 datoteka.
 Sistem može da reprodukuje samo MP3
datoteke sa oznakom tipa „.mp3.“
Reprodukcijom datoteke koja nije audio
MP3 datoteka, čak i ako u nazivu ima
oznaku tipa „.mp3“, može da dođe do
pojave jake buke i oštećenja sistema.
 Maksimalan broj MP3 fascikli i datoteka
koje podržava ovaj sistem je:
 999* fascikli (uključujući osnovnu
fasciklu)
 999 datoteka
 250 datoteka u jednoj fascikli
 8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi
datoteka)
* Ovo obuhvata fascikle u kojima nema MP3
ili drugih datoteka. U zavisnosti od strukture
fascikle, broj fascikli koje sistem može da
prepozna može da bude manji od navedenog
broja fascikli.
 Ne možemo da garantujemo
kompatibilnost sa svim programima
za kodiranje/upisivanje MP3 datoteka,
CD-R/RW jedinicama i medijumima za
snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi
mogu da dovedu do pojave buke, zvuk
koji se sa njih reprodukuje može da bude
isprekidan ili reprodukcija uopšte neće biti
moguća.
Pravljenje
sopstvenog
programa
(Programirana
reprodukcija)
1
2
Izaberite „PROGRAM“ u koraku 5
odeljka „Menjanje režima
reprodukcije“ (stranica 11),
zatim pritisnite .
Kada koristite MP3 disk, pritisnite
+/– da biste izabrali fasciklu
koja sadrži numere ili datoteke
koje želite da programirate.
U koraku 1, izaberite „NORMAL“
za „PROGRAM“, zatim pritisnite
.
Brisanje programirane numere
ili datoteke
Pritisnite CLEAR dok je reprodukcija
zaustavljena. Svaki put kada pritisnete
ovaj taster, biće izbrisana poslednja
programirana numera ili datoteka.
Kada su sve programirane numere ili
datoteke izbrisane, prikazaće se „NO STEP“.
Savet
 Možete da programirate najviše 25 numera
ili datoteka. Ako pokušate da programirate više
od 25 numera ili datoteka, prikazaće se „FULL“.
U tom slučaju, izbrišite nepotrebne numere.
 Da biste ponovo reprodukovali isti program,
pritisnite .
Slušanje CD-a
Reprodukcija programirane numere
ili datoteke na CD-u.
Isključivanje programirane
reprodukcije
Napomena
 Ako nakon programiranja izvadite disk ili
iskopčate kabl za napajanje, sve programirane
numere i datoteke će biti izbrisane.
Ako želite da reprodukujete sve numere
ili datoteke u fascikli, pritisnite .
3
Pomoću tastera /
izaberite željenu numeru ili
datoteku, zatim izaberite .
Broj izabrane
numere ili
datoteke
Ukupno vreme
reprodukcije izabrane
numere ili datoteke
Ponovite korake iznad da biste
programirali dodatne numere ili
datoteke.
4
Pritisnite .
Počinje programirana reprodukcija
numera ili datoteka.
13SR
Slušanje radija
Podešavanje radiostanice
1
2
Memorisanje radiostanica
Možete da memorišete željene radio-stanice.
1
Podesite željenu stanicu,
zatim pritisnite MENU.
2
Pomoću tastera / izaberite
„TUNE:MENU“, zatim pritisnite
3
Pomoću tastera / izaberite
„MEMORY“, zatim pritisnite .
4
Pomoću tastera / izaberite
„OK“, zatim pritisnite .
5
Pomoću tastera / izaberite
broj memorije, zatim pritisnite
Pritisnite FUNCTION i izaberite
„FM“ ili „DAB*“ (CMT-X7CDB).
Pritisnite i držite PRESET +/–
dok oznaka frekvencije na
displeju ne počne da se menja,
zatim otpustite taster.
Podešavanje se automatski zaustavlja
kada je pronađen FM stereo program
(Automatsko skeniranje).
Na displeju svetli „ST“.
* DAB se odnosi samo na CMT-X7CDB
.
Ručno podešavanje
Pritiskajte PRESET +/– dok ne podesite
željenu stanicu.
Napomena za DAB/DAB+ stanice
(samo CMT-X7CDB)
.
Broj memorije
 Kada podesite stanicu koja pruža RDS
usluge, na displeju će se prikazivati
informacije koje se šalju zajedno sa
programom, poput naziva usluge
ili stanice.
 Kada podešavate DAB/DAB+ stanicu,
može da prođe nekoliko sekundi pre
nego što čujete zvuk.
 Prijem primarne usluge se automatski
uspostavlja nakon završetka sekundarne
usluge.
 Ovaj tjuner ne podržava usluge za prenos
podataka.
Savet
 Ako tokom prijema FM stereo programa čujete
šum, pritisnite MENU i izaberite „TUNE:MENU“,
„FM MODE“ i „MONO“ da biste izabrali
monauralni prijem. Ovo smanjuje šum.
14SR
Na displeju će se prikazati „COMPLETE“
i radio-stanica je registrovana
pod izabranim brojem memorije.
Ponovite korake iznad da biste
registrovali dodatne radio-stanice.
6
Pritisnite / da biste isključili
napajanje, zatim ponovo
pritisnite / da biste uključili
napajanje.
Savet
Napomena
 Možete da memorišete do 20 FM ili
20 DAB/DAB+ i 20 FM stanica (CMT-X7CDB).
 Ako u koraku 5 izaberete broj memorije
na kojem je već registrovana radio-stanica,
memorisana radio-stanica će biti zamenjena
trenutno podešenom radio-stanicom.
Biranje memorisane radio-stanice
 Ako u vašoj zemlji ili regionu nije moguće
emitovanje DAB/DAB+ stanica, prikazaće
se „NO SERV“.
 Ovim postupkom se brišu sva prethodno
memorisana podešavanja.
 Pre nego što iskopčate DAB/FM žičanu antenu,
uverite se da je sistem isključen da biste zadržali
DAB/DAB+ podešavanja.
Pritisnite PRESET +/– i izaberite broj
memorije na kojem je registrovana
željena stanica.
Slušanje radija
Ručno pokretanje DAB
automatskog skeniranja
(samo CMT-X7CDB)
Pre nego što budete mogli da podesite
DAB/DAB+ stanice, morate da obavite
početno skeniranje DAB stanica.
Kada se preselite u drugo područje,
takođe ručno obavite početno skeniranje
DAB stanica da biste ažurirali informacije
o DAB/DAB+ usluzi.
1
Pritisnite MENU.
2
Pomoću tastera / izaberite
„TUNE:MENU“, zatim pritisnite
3
Pomoću tastera / izaberite
„INIT:SCAN“, zatim pritisnite .
4
Pomoću tastera / izaberite
„OK“, zatim pritisnite .
.
Skeniranje počinje. Tok skeniranja
je označen zvezdicama (*******).
U zavisnosti od DAB/DAB+ usluga
koje su dostupne u vašem području,
skeniranje može da potraje nekoliko
minuta.
15SR
Savet
Slušanje datoteke koja se nalazi
na USB uređaju
Reprodukcija
datoteke koja se
nalazi na USB uređaju
Na ovom sistemu možete da reprodukujete
audio datoteke koje se nalaze na USB
uređaju kao što je WALKMAN® ili digitalni
medija plejer tako što ćete USB uređaj
povezati sa sistemom.
Za detaljnije informacije o kompatibilnim
USB uređajima, pogledajte „Kompatibilni
uređaji i verzije“ (stranica 43).
1
Pritisnite FUNCTION
i izaberite „USB“.
2
Povežite USB uređaj sa
(USB)
ulazom na zadnjoj strani jedinice.
Priključite USB uređaj direktno
na
(USB) ulaz ili ga povežite putem
USB kabla koji ste dobili uz USB uređaj.
Sačekajte dok ne nestane „READING“.
3
16SR
Pritisnite .
Reprodukcija počinje.
Pomoću daljinskog upravljača ili tastera
na jedinici možete brzo da premotavate
unazad/unapred, izaberete numeru,
datoteku ili fasciklu.
 Kada reprodukujete sadržaj sa USB uređaja,
možete da izaberete režim reprodukcije.
Pritisnite MENU, zatim izaberite „USB MENU“.
Izaberite „PLAYMODE“ ili „REPEAT“.
Za detaljnije informacije, pogledajte „Menjanje
režima reprodukcije“ (stranica 11). Kada je u toku
reprodukcija datoteke na USB uređaju, nije
moguće koristiti programiranu reprodukciju.
 Ako je sa jedinicom povezan USB uređaj,
punjenje baterije počinje automatski. Punjenje
USB uređaja je moguće čak i kada je sistem
isključen.
 Ako punjenje USB uređaja nije moguće,
iskopčajte ga i povežite ponovo. Za detaljnije
informacije o statusu punjenja USB uređaja,
pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja.
Napomena
 Redosled reprodukcije na sistemu može
da se razlikuje od redosleda reprodukcije
na povezanom digitalnom muzičkom plejeru.
 Obavezno isključite sistem pre uklanjanja USB
uređaja. Ako uklonite USB uređaj kada je sistem
uključen, može doći do oštećenja podataka na
USB uređaju.
 Ako je neophodno povezivanje USB kablom, za
povezivanje USB uređaja koristite isporučeni USB
kabl. Za detaljnije informacije o povezivanju,
pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz USB uređaj koji povezujete.
 Nakon povezivanja, može da prođe izvesno
vreme pre nego što se prikaže „READING“,
što zavisi od vrste povezanog USB uređaja.
 Ne povezujte USB uređaj preko USB čvorišta.
 Kada povežete USB uređaj, sistem čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju
ima dosta fascikli ili datoteka, čitanje USB
uređaja može da potraje duže vremena.
 Kod pojedinih povezanih USB uređaja, prenos
signala sa sistema ili čitanje USB uređaja može
da potraje duže vremena.
 Ne možemo da garantujemo kompatibilnost
sa svim programima za kodiranje/upisivanje.
Ako su audio datoteke na USB uređaju prvobitno
kodirane nekompatibilnim softverom, prilikom
reprodukcije takvih datoteka može doći do
pojave buke ili kvara sistema.
 Maksimalan broj fascikli i datoteka na USB
uređaju koji podržava ovaj sistem je:
 1000* fascikli (uključujući osnovnu fasciklu)
 3000 datoteka
 250 datoteka u jednoj fascikli
 8 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi
datoteka)
* Ovo obuhvata fascikle u kojima nema
audio datoteka koje se mogu reprodukovati
i prazne fascikle. U zavisnosti od strukture
fascikle, broj fascikli koje sistem može da
prepozna može da bude manji od navedenog
broja fascikli.
 Sistem ne mora nužno da podržava sve funkcije
koje pruža povezani USB uređaj.
 Fascikle u kojima nema audio datoteka neće biti
prepoznate.
 Pomoću ovog sistema možete da slušate
sledeće audio formate:
 MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
 WMA**: oznaka tipa datoteke „.wma“
 AAC**: oznaka tipa datoteke „.m4a“, „.mp4“
ili „.3gp“
Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke
ima odgovarajuću oznaku tipa, ali se datoteka
zapravo razlikuje, može doći do pojave buke ili
kvara sistema.
Slušanje datoteke koja se nalazi na USB uređaju
** Datoteke na koje je primenjena tehnologija
upravljanja digitalnim pravima (DRM) ili
datoteke preuzete sa muzičke prodavnice na
internetu nije moguće reprodukovati na ovom
sistemu. Ako pokušate da reprodukujete neku
od ovih datoteka, sistem će reprodukovati
sledeću nezaštićenu audio datoteku.
17SR
Slušanje muzike sa opcionalnih audio
komponenti
Reprodukcija muzike
sa opcionalnih audio
komponenti
Možete da reprodukujete numere sa
opcionalnih audio komponenti koje
su povezane sa jedinicom.
Napomena
 Pre reprodukcije, pritisnite VOL – da biste
utišali zvuk.
1
Pritisnite FUNCTION i izaberite
„AUDIO IN“.
2
Povežite audio kabl spoljne
opreme sa priključkom AUDIO IN
na zadnjoj strani jedinice
i izlaznim priključkom na
opcionalnoj spoljnoj opremi.
3
Pokrenite reprodukciju
na povezanoj komponenti.
Podesite jačinu zvuka na povezanoj
komponenti tokom reprodukcije.
4
Pritisnite VOL +/– na daljinskom
upravljaču da biste podesili
jačinu zvuka.
Napomena
 Sistem može da automatski uđe u režim
mirovanja ako je nivo jačine zvuka na povezanoj
komponenti prenizak. Za detaljnije informacije,
pogledajte „Podešavanja funkcije za automatski
ulazak u režim mirovanja“ (stranica 29).
18SR
Slušanje muzike putem
BLUETOOTH veze
Uparivanje sistema
sa BLUETOOTH
uređajem i slušanje
muzike
6
Na ekranu BLUETOOTH uređaja će
se možda prikazati lista pronađenih
uređaja.
7
Napomena
8
Pritisnite .
9
Pritisnite VOL +/– da biste
podesili jačinu zvuka.
Pritisnite FUNCTION i izaberite
„BT AUDIO“.
2
Pritisnite MENU.
3
Pomoću tastera / izaberite
„BT MENU“, zatim pritisnite .
4
Pomoću tastera / izaberite
„PAIRING“, zatim pritisnite .
5
Pomoću tastera / izaberite
„OK“, zatim pritisnite .
Reprodukcija počinje.
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,
možda ćete morati ponovo da
pritisnete . Možda ćete morati
i da pokrenete muzički plejer na
BLUETOOTH uređaju.
Ako jačinu zvuka ne možete da
promenite na sistemu, podesite
je na BLUETOOTH uređaju.
Pomoću daljinskog upravljača ili tastera
na jedinici možete brzo da premotavate
unazad/unapred, izaberete muziku
i fasciklu.
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze
1
Izaberite [SONY:CMT-X7CD] ili
[SONY:CMT-X7CDB] (ovaj sistem).
Ako se od vas bude tražilo da unesete
šifru na BLUETOOTH uređaju,
unesite „0000“.
Ako se ovaj sistem ne prikazuje
na ekranu uređaja, ponovo krenite
od koraka 1.
Kada je uparivanje završeno,
na displeju će umesto „PAIRING“
početi da se prikazuje naziv povezanog
BLUETOOTH uređaja i BLUETOOTH
indikator će početi da svetli.
Možete da slušate muziku sa BLUETOOTH
uređaja putem bežične veze.
Pre korišćenja funkcije BLUETOOTH, obavite
uparivanje da biste registrovali BLUETOOTH
uređaj.
 Postavite BLUETOOTH uređaj koji želite
da povežete na udaljenosti do jednog metra
od sistema.
 Ako BLUETOOTH uređaj podržava povezivanje
dodirom (NFC), preskočite postupak koji sledi.
Pogledajte „Slušanje muzike jednim dodirom
(NFC)“ (stranica 21).
Potražite ovaj sistem na
BLUETOOTH uređaju.
Savet
 Dok je uspostavljena BLUETOOTH veza sa
jednim BLUETOOTH uređajem, možete da
obavite uparivanje ili pokušate da uspostavite
BLUETOOTH vezu sa drugim BLUETOOTH
uređajem. Aktuelna BLUETOOTH veza će biti
prekinuta kada bude uspostavljena BLUETOOTH
veza sa drugim uređajem.
Kada na displeju počne da treperi
„PAIRING“, sistem je ušao u režim
za uparivanje.
19SR
Napomena
Napomena
 Radnje koje su opisane u prethodnom tekstu
možda nisu dostupne za neke BLUETOOTH
uređaje. Osim toga, stvarne radnje mogu da se
razlikuju u zavisnosti od povezanog BLUETOOTH
uređaja.
 Kada je uparivanje završeno, više nije potrebno
da ga ponovo obavljate. Međutim, u sledećim
slučajevima uparivanje mora da bude ponovo
obavljeno:
 Ako su informacije za uparivanje izbrisane
kada je BLUETOOTH uređaj bio na popravci.
 Pokušavate da uparite sistem sa više
od 10 BLUETOOTH uređaja.
Ovaj sistem može da bude uparen sa najviše
9 BLUETOOTH uređaja. Ako uparite još jedan
BLUETOOTH uređaj nakon što ste uparili
9 uređaja, informacije za uparivanje uređaja
koji je prvi bio povezan sa sistemom će biti
zamenjene informacijama za novi uređaj.
 Ako su informacije za registraciju prilikom
uparivanja ovog sistema izbrisane sa
povezanog uređaja.
 Ako vratite sistem na fabrička podešavanja ili
izbrišete istoriju uparivanja sa sistemom, sve
informacije za uparivanje će biti izbrisane.
 Zvuk ovog sistema nije moguće slušati na
BLUETOOTH zvučniku.
 „Šifra“ je poznata i pod nazivom „PIN kôd“,
„PIN broj“ ili „Lozinka“.
Provera adrese povezanog
BLUETOOTH uređaja
Pritisnite DISPLAY dok se na displeju
prikazuje naziv povezanog BLUETOOTH
uređaja. Adresa BLUETOOTH uređaja se
prikazuje u dva reda na displeju sistema
u trajanju od 8 sekundi.
Prekid veze sa BLUETOOTH
uređajem
Prekinite BLUETOOTH vezu na BLUETOOTH
uređaju. Na displeju će se prikazati
„BT AUDIO“.
Brisanje informacija za
registraciju prilikom uparivanja
1 Izaberite „DEL LINK“ nakon koraka 3
u „Uparivanje sistema sa BLUETOOTH
uređajem i slušanje muzike“ (stranica 19),
zatim pritisnite .
2 Pomoću tastera / izaberite „OK“,
zatim pritisnite
.
Na displeju će se prikazati „COMPLETE“ i sve
informacije za uparivanje će biti izbrisane.
20SR
 Ako ste izbrisali informacije za uparivanje,
nećete moći da uspostavite BLUETOOTH
vezu dok ponovo ne obavite uparivanje.
Slušanje muzike putem
registrovanog uređaja
Nakon koraka 1 u „Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem i slušanje muzike“,
povežite se sa sistemom pomoću
BLUETOOTH uređaja, zatim pritisnite 
na jedinici da biste pokrenuli reprodukciju.
Slušanje muzike
jednim dodirom (NFC)
NFC je tehnologija za bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih uređaja
poput mobilnih telefona i IC oznaka.
Jednostavno dodirnite sistem pametnim
telefonom/tablet uređajem. Sistem će se
automatski uključiti i pokrenuti BLUETOOTH
uparivanje i povezivanje.
Pre povezivanja, uključite podešavanja
za NFC.
1
Dodirnite pametnim telefonom/
tablet uređajem oznaku N
na jedinici.
2
Kada uspostavite vezu,
pritisnite .
Reprodukcija počinje.
Da biste prekinuli uspostavljenu vezu,
dodirnite pametnim telefonom/tablet
uređajem oznaku N na jedinici.
 Kada jedinicu dodirnete NFC kompatibilnim
pametnim telefonom/tablet uređajem dok je
sa sistemom povezan drugi BLUETOOTH uređaj,
veza sa BLUETOOTH uređajem će se prekinuti
i sistem će se povezati sa pametnim telefonom/
tablet uređajem.
Napomena
 U nekim zemljama i regionima nije moguće
preuzeti NFC kompatibilnu aplikaciju.
Slušanje muzike putem BLUETOOTH veze
Dodirnite jedinicu pametnim
telefonom/tablet uređajem
i održavajte kontakt dok pametni
telefon/tablet ne počne da vibrira.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
pametnog telefona/tablet uređaja
da biste videli kojim njegovim delom
treba da dodirnete sistem.
 Ako pametni telefon/tablet uređaj ne reaguje,
čak i kada dodirnete jedinicu, preuzmite
aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom
telefonu/tablet uređaju i pokrenite je. Zatim
ponovo dodirnite jedinicu. „NFC Easy Connect“
je besplatna aplikacija koju je moguće koristiti
isključivo na Android™ uređajima. Skenirajte
sledeći dvodimenzionalni kôd.
Savet
 Kompatibilni pametni telefoni su oni koji sadrže
funkciju NFC (kompatibilni operativni sistemi:
Android verzija 2.3.3 ili noviji, osim Android 3.x).
Pogledajte veb-sajt u nastavku da biste videli
informacije o kompatibilnim uređajima.
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support
21SR
Reprodukcija
pomoću kodeka koji
pruža zvuk visokog
kvaliteta (AAC/aptX)
Sa BLUETOOTH uređaja možete da dobijate
podatke u formatu AAC ili aptX kodeka.
Ovaj format omogućava reprodukciju sa
zvukom višeg kvaliteta.
Fabrička podešavanja „BT AAC“ i „BT APTX“
su postavljena na „ON“.
1
Pritisnite MENU.
2
Pomoću tastera / izaberite
„BT MENU“, zatim pritisnite .
3
Pomoću tastera / izaberite
„BT AAC“ (AAC kodek) ili
„BT APTX“ (aptX kodek),
zatim pritisnite .
4
Pomoću tastera / izaberite
„ON“, zatim pritisnite .
Napomena
 Ako pokrenete podešavanja tokom BLUETOOTH
veze, veza će se prekinuti.
 Ako je zvuk isprekidan tokom prijema u formatu
AAC kodeka, podesite ga na „OFF“ u koraku 4
da biste poništili podešavanja. U ovom slučaju,
sistem dobija SBC kodek.
22SR
Povezivanje sa PC
računarom
Slušanje muzike putem bežične mreže
Priprema:
podešavanje mreže
Ako ovaj sistem povežete sa mrežom,
možete da uživate u njemu na različite
načine. U zavisnosti od mrežnog okruženja,
načini podešavanja mogu da se razlikuju.
Proverite mrežno okruženje unapred.
Napomena
 Imajte u vidu da vaša Wi-Fi mreža neće biti
zaštićena dok ne dovršite podešavanje. Kada
dovršite podešavanje, Wi-Fi mreža će opet biti
zaštićena kada podesite bezbednost bežične
LAN mreže.
1
Savet
 Da biste podesili fiksnu IP adresu, koristite
ekran u koraku 6 odeljka „Povezivanje sa PC
računarom“ (stranica 23).
Pripremite naziv bežične
mreže (SSID) i bezbednosnu
šifru rutera/pristupne tačke
za bežični LAN da budu na
raspolaganju kao referenca.
SSID (naziv bežične mreže)
Napomena
Metod za korišćenje pametnog
telefona/tablet uređaja
Koristite aplikaciju „SongPal“ za korišćenje
isključivo na pametnom telefonu/tablet
uređaju. Za detaljnije informacije,
pogledajte „Kratki vodič za početak“.
Metod za korišćenje pristupne
tačke koja podržava WPS
Za povezivanje koristite dugme za WPS
pristup. Pogledajte „Kratki vodič za početak“.
Metod za korišćenje PC računara
Pogledajte „Povezivanje sa PC računarom“
(stranica 23).
Metod za korišćenje žične mreže
Pogledajte „Povezivanje sa žičnom mrežom“
(stranica 25).
Bezbednosna šifra (WEP ili WPA šifra)
Da biste pronašli SSID i bezbednosnu
šifru, pogledajte uputstvo za upotrebu
rutera/pristupne tačke za bežični LAN.
2
Pritisnite / da biste uključili
sistem.
3
Povežite jedinicu sa Mac ili PC
računarom.
Za Windows 8 (Windows korisnički interfejs)
 Uključite PC.
 Pomerite pokazivač miša u gornji
desni (ili donji desni) ugao početnog
ekrana da biste prikazali dugmad,
a zatim izaberite [Postavke].
Na ekranu osetljivom na dodir,
prikažite dugmad povlačenjem
sa desne ivice početnog ekrana,
a zatim izaberite [Postavke].
 Izaberite ili dodirnite ikonu
ili
.
 Sa liste mreža izaberite
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Slušanje muzike putem bežične mreže
 Istovremeno povezivanje sa bežičnom i žičnom
mrežom nije moguće. Kada se povežete sa
bežičnom mrežom, iskopčajte mrežni (LAN)
kabl iz sistema.
 Kada podešavate bežičnu mrežu, od vas će se
možda tražiti da unesete SSID (naziv bežične
mreže) i bezbednosnu šifru (WEP ili WPA šifru).
Bezbednosna šifra (ili šifra mreže) koristi
enkripciju da bi se ograničio broj uređaja sa
kojima je moguća komunikacija. Koristi se da
obezbedi viši nivo bezbednosti za uređaje koji
komuniciraju preko rutera/pristupne tačke za
bežični LAN.
23SR
Za Windows 8/Windows 7
 Uključite PC.
 Kliknite na radnu površinu početnog
ekrana ili je dodirnite.
 Izaberite ikonu
ili
na dnu
ekrana.
 Sa liste mreža izaberite
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Za Windows Vista
 Uključite PC.
 Kliknite na ikonu
na dnu ekrana.
 Izaberite [Poveži se sa mrežom].
 Sa liste mreža izaberite
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Za Mac OS X
 Uključite Mac.
 Izaberite ikonu
na vrhu ekrana.
 Sa liste mreža izaberite
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
4
6
Podešavanja za mrežu
7
Izaberite SSID rutera za bežični
LAN/pristupne tačke, zatim
izaberite [Apply] (Primeni).
Unesite bezbednosnu šifru ako je
neophodno.
Pristupite ekranu [Sony Network
Device Setting] (Podešavanje
Sony mrežnog uređaja).
Za PC
Pokrenite pregledač i unesite bilo
koju od sledećih URL adresa u polje
za adresu pregledača.
http://192.168.100.1
Za Mac
Pokrenite Safari i izaberite [Bonjour]
u okviru
([Bookmarks]
(Obeleživači)), zatim izaberite
[SONY:CMT-X7CD] ili
[SONY:CMT-X7CDB].
5
U meniju izaberite
[Network Settings]
(Podešavanja za mrežu).
Kada se prikaže ekran [Language
Setup] (Podešavanje jezika),
izaberite željeni jezik.
SSID
Kada se prikaže ekran za potvrdu,
pritisnite [OK] (U redu).
8
Pritisnite / da biste isključili
napajanje, zatim ponovo
pritisnite / da biste uključili
napajanje.
9
Povežite Mac ili PC sa ruterom/
pristupnom tačkom za bežični
LAN koju želite da koristite.
Napomena
 Ovaj postupak treba da dovršite za 10 minuta.
Ako ne možete da ga dovršite, ponovo pokrenite
računar (stranica 40).
24SR
Povezivanje sa žičnom
mrežom
Uobičajeno, podešavanje DHCP je
postavljeno na ON kada povezujete
računar sa mrežom.
Za detaljnije informacije, pogledajte
priručnik za računar.
1
Proverite da li su računar i ruter
uključeni.
2
Povežite sistem i ruter koristeći
mrežni (LAN) kabl (nije isporučen).
3
Pomoću aplikacije WALKMAN®, možete
da slušate muziku koja se nalazi na
Xperia/Xperia tablet uređaju.
Napomena
 Uverite se da je Xperia uređaj već povezan
sa mrežom i ažurirajte Android OS na najnoviju
verziju pre nego što uređaj počnete da koristite
sa ovim sistemom.
1
Povežite sistem sa mrežom.
2
Pokrenite aplikaciju WALKMAN®
na Xperia uređaju.
3
Izaberite ikonu
u gornjem
desnom uglu ekrana Xperia
uređaja.
Uključite sistem.
Kada je veza uspostavljena, na displeju
svetli .
Za detaljnije informacije, pogledajte
„Priprema: podešavanje mreže“
(stranica 23).
Prikazaće se lista uređaja koje je
moguće povezati sa sistemom.
4
Izaberite [SONY:CMT-X7CD] ili
[SONY:CMT-X7CDB] (ovaj sistem).
5
Pokrenite reprodukciju audio
sadržaja na Xperia uređaju.
Slušanje muzike putem bežične mreže
4
Povežite ruter i računar koristeći
drugi mrežni (LAN) kabl (nije
isporučen) ili bežičnu LAN vezu.
Slušanje muzike
na Xperia™/Xperia
Tablet uređaju
(aplikacija
WALKMAN®)
Sistem ulazi u režim „HOME NET“
i izabrani audio sadržaj se reprodukuje.
Ako reprodukcija ne počne, ponovite
postupak od koraka 1.
25SR
Savet
 Za detaljnije informacije, pogledajte uputstvo
za upotrebu Xperia uređaja.
 Za detaljnije informacije o korišćenju Android
OS-a, pogledajte pomoć za Android OS.
 Ovaj sistem može da reprodukuje muziku na
nekim modelima WALKMAN® uređaja pomoću
funkcije Music Throw. Za detaljnije informacije
o funkciji Music Throw, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz WALKMAN®.
Slušanje muzike sa
iPhone, iPad, iPod
uređaja ili iTunes-a
(AirPlay)
Pomoću aplikacije AirPlay, možete da
reprodukujete muziku koja se nalazi na
iPhone, iPad, iPod touch uređaju ili Mac
računaru ili računaru sa iTunes-om.
Za detaljnije informacije o kompatibilnim
iPhone, iPad, iPod touch uređajima ili
iTunes-u, pogledajte „Kompatibilni uređaji
i verzije“ (stranica 43).
Napomena
 Povežite iPhone/iPad/iPod touch ili računar
sa iTunes-om na mrežu i ažurirajte iOS ili iTunes
na najnoviju verziju pre korišćenja sa ovim
sistemom.
1
Povežite sistem sa mrežom.
2
Pokrenite aplikaciju na iPhone,
iPad, iPod touch uređaju ili
iTunes-u.
3
Izaberite ikonu
u kontrolnom
centru na ekranu iPhone, iPad
ili iPod touch uređaja ili prozoru
programa iTunes.
Za detaljnije informacije, pogledajte
„Priprema: podešavanje mreže“
(stranica 23).
Prikazaće se lista uređaja koje je
moguće povezati sa sistemom.
4
26SR
Izaberite [SONY:CMT-X7CD] ili
[SONY:CMT-X7CDB] (ovaj sistem).
5
Pokrenite reprodukciju audio
sadržaja na iPhone, iPad, iPod
touch uređaju ili u iTunes-u.
Sistem ulazi u režim AirPlay i izabrani
audio sadržaj se reprodukuje.
Ako reprodukcija ne počne, ponovite
postupak od koraka 1.
Savet
 Zvuk sa sistema će možda biti veoma jak ako
je zvuk suviše pojačan na iPhone, iPad, iPod
uređaju ili u iTunes-u.
 Nivo jačine zvuka na iPhone, iPad, iPod touch
uređaju ili u iTunes-u možda nećete moći da
povežete sa nivoom jačine zvuka ovog sistema.
 Za detaljnije informacije o korišćenju iPhone,
iPad, iPod touch uređaja, iTunes-a ili aplikacije
AirPlay, pogledajte uputstvo za upotrebu
uređaja.
Slušanje muzike
na operativnom
sistemu Windows 8/
Windows 7
(Kućna mreža)
Na ovom sistemu možete da
reprodukujete numere koje se nalaze na
DLNA kompatibilnim serverima kao što su
računarska aplikacija Media Go, Windows
Media Player itd. Za detaljnije informacije,
pogledajte veb-sajt ispod.
http://www.sony.jp/support/netjuke/
index.html
Savet
 Da biste mogli da reprodukujete muziku sa
računara sa operativnim sistemom Windows
Vista ili Windows XP, potreban vam je kontroler.
Za detaljnije informacije, pogledajte uputstvo
za upotrebu računara.
Napomena
 Sistem može da reprodukuje audio sadržaj koji
je uskladišten na serveru u MP3, Linear PCM,
WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC i AIFF audio
formatu. (Sistem može da reprodukuje AAC
datoteke samo sa oznakom tipa „.m4a“, „.mp4“,
ili „.3gp“.)
Kada koristite bežičnu vezu, sistem možda neće
moći da reprodukuje neke audio datoteke.
 Sistem ne može da reprodukuje datoteke u
formatu WMA sa DRM zaštitom autorskih prava.
Ako WMA datoteku nije moguće reprodukovati
na ovom sistemu, kliknite desnim tasterom miša
na datoteku na računaru. Ako vidite karticu
„License“, datoteka je zaštićena DRM-om.
 Kada slušate audio sadržaj putem kućne mreže,
obično je potrebno da prođe izvesno vreme dok
ne bude prepoznat svaki DLNA-kompatibilni
uređaj koji trenutno koristite.
 Možda nećete moći da reprodukujete određene
sadržaje pomoću DLNA CERTIFIED proizvoda.
Slušanje muzike putem bežične mreže
Pametni telefon/tablet uređaj možete
da koristite kao kontroler zajedno sa
aplikacijom SongPal za upotrebu isključivo
na pametnom telefonu/tablet uređaju.
Za informacije o kompatibilnim DLNA
uređajima, pogledajte „Kompatibilni uređaji
i verzije“ (stranica 43).
27SR
Korišćenje striminga
muzike sa interneta
(Muzičke usluge)
Možete da koristite različite usluge za
striming muzike sa interneta pomoću
aplikacije SongPal koja je instalirana na
pametnom telefonu/tablet uređaju kao
kontroler, bez potrebe da koristite računar.
Na nekim pametnim telefonima/tablet
uređajima, radnje koje su navedene
u nastavku teksta mogu da se razlikuju.
Za detaljnije informacije, pogledajte
uputstvo za upotrebu pametnog telefona/
tablet uređaja.
1
Preuzmite aplikaciju SongPal
na pametnom telefonu/tablet
uređaju, zatim pokrenite SongPal.
SongPal je aplikacija za korišćenje
isključivo na pametnom telefonu/tablet
uređaju. Aplikacija koja je namenjena
za ovaj model je dostupna na Google
Play™-u i App Store-u. Instalirajte je
prateći uputstva koja se prikazuju na
pametnom telefonu/tablet uređaju.
2
Pratite uputstva koja se prikazuju
na pametnom telefonu/tablet
uređaju, a zatim povežite sistem
sa mrežom.
Za detaljnije informacije, pogledajte
„Kratki vodič za početak“.
3
Izaberite muzičku uslugu sa liste
izvora u aplikaciji SongPal.
Izabrana muzička usluga se pokreće.
Zatim će se prikazati lista muzike koju
je moguće reprodukovati.
28SR
4
Izaberite željeni sadržaj koji se
može reprodukovati i započnite
reprodukciju.
Izaberite muziku koju je moguće
reprodukovati.
Kada reprodukcija počne, izabrana
muzička usluga će se prikazivati
na displeju.
Ako reprodukcija ne počne, ponovite
postupak od koraka 3.
Savet
 Za neke usluge ćete morati da unesete ID
i lozinku kada se prijavljujete. Da biste izbrisali ID
i lozinku, vratite jedinicu na fabrička
podešavanja (stranica 40).
 Jedinica će emitovati veoma glasan zvuk ako
na pametnom telefonu/tablet uređaju ili iOS-u
suviše pojačate zvuk.
 Za detaljnije informacije o korišćenju
Android OS-a ili iOS-a, pogledajte pomoć
za svaki operativni sistem.
 Za detaljnije informacije o korišćenju aplikacije
„SongPal“, dodirnite ikonu za pomoć ili ikonu
za opcije ili kliknite na nju.
Napomena
 U zavisnosti od zemlje i regiona, usluge i period
dostupnosti mogu da se razlikuju. Određene
usluge zahtevaju zasebnu registraciju. Možda
ćete morati da nadogradite uređaj.
Dodatne informacije
Podešavanja funkcije
za automatski ulazak
u režim mirovanja
 Sistem će u sledećim slučajevima ponovo
odbrojavati vreme (oko 15 minuta) do ulaska
u režim mirovanja, čak i kada je funkcija za
automatski ulazak u režim mirovanja
omogućena:
 kada je USB uređaj povezan u funkciji USB
 kada pritisnete taster na daljinskom
upravljaču ili jedinici
* DAB se odnosi samo na CMT-X7CDB
Kada ne koristite sistem ili kada nema
izlaznog audio signala, sistem automatski
ulazi u režim mirovanja za oko 15 minuta
(Funkcija za automatski ulazak u režim
mirovanja).
Funkcija za automatski ulazak u režim
mirovanja je podrazumevano uključena.
Pritisnite MENU.
2
Pomoću tastera / izaberite
„STBY:MODE“, zatim pritisnite
.
3
Pomoću tastera / izaberite
„AUTO:STBY“, zatim pritisnite
.
4
Pomoću tastera / izaberite
„ON“ ili „OFF“, zatim pritisnite
.
Dodatne informacije
1
Savet
 Dva minuta pre ulaska u režim mirovanja, na
displeju će početi da se prikazuje „AUTOSTBY“.
Napomena
 Funkciju za automatski ulazak u režim mirovanja
nije moguće koristiti kada je sistem u funkciji
tjunera (FM/DAB*), čak i ako ste je aktivirali.
 Sistem neće automatski ući u režim mirovanja
u sledećim slučajevima:
 dok koristite funkciju FM ili DAB*
 tokom prijema audio signala
 tokom reprodukcije audio numera ili datoteka
 dok je aktiviran tajmer reprodukcije ili merač
vremena za isključivanje
29SR
Podešavanje
režima pripravnosti
za BLUETOOTH/
mrežnog režima
mirovanja
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
bežičnog BLUETOOTH
signala
Kada je omogućen režim pripravnosti za
BLUETOOTH/mrežni režim mirovanja, sistem
ulazi u režim čekanja za BLUETOOTH ili
mrežnu vezu, čak i kada je sistem isključen.
Ovaj režim je podrazumevano onemogućen.
1
Pritisnite MENU.
2
Pomoću tastera / izaberite
„STBY:MODE“, zatim pritisnite
3
Pomoću tastera / izaberite
„BTNW:STBY“, zatim pritisnite
4
Pomoću tastera / izaberite
„ON“ ili „OFF“, zatim pritisnite
5
Pritisnite / da biste isključili
sistem.
1
Uključite jedinicu.
2
Ako na displeju treperi ,
pritisnite i držite  i /
na jedinici.
3
Kada se prikaže „RF OFF“ (bežični
BLUETOOTH signal je isključen)
ili „RF ON“ (bežični BLUETOOTH
signal je uključen), otpustite
taster.
.
.
Savet
.
Savet
 Kada je sistem podešen na „ON“, sistem se
uključuje automatski i možete da slušate muziku
ili reprodukujete muzičke usluge aktiviranjem
funkcije BLUETOOTH na povezanoj komponenti
ili na mrežnom uređaju kao što je DLNA uređaj
ili kompatibilni uređaj sa AirPlay-om.
30SR
Kada je jedinica uključena, možete
da kontrolišete signal bežične mreže
ili BLUETOOTH signal. Podrazumevano
podešavanje je ON.
 Kada je ovo podešavanje postavljeno na OFF,
funkcija za bežičnu mrežu i BLUETOOTH nije
dostupna.
 Kada je ovo podešavanje isključeno, jedinica
se uključuje kada je dodirnete pametnim
telefonom/tablet uređajem (NFC).
 Kada je ovo podešavanje isključeno, nije
moguće podesiti režim pripravnosti za
BLUETOOTH/mrežni režim mirovanja.
 Ako isključite jedinicu kada je režim pripravnosti
za BLUETOOTH/mrežni režim mirovanja
uključen, režim pripravnosti za BLUETOOTH/
mrežni režim mirovanja će se isključiti.
 Kada je ovo podešavanje isključeno, jedinicu
i BLUETOOTH uređaj nije moguće upariti.
 Čak i kada je ovo podešavanje isključeno,
ipak možete da koristite žičanu vezu.
Podešavanje zvuka
Korišćenje tajmera
Možete da podesite bas i visoke tonove ili
prilagodite ton onako kako vam odgovara.
Sistem ima merač vremena za isključivanje
i tajmer reprodukcije.
Napomena
1
Pritisnite SOUND.
2
Pomoću tastera / izaberite
„CA+”, „P-EQ” (zvučni efekat)
ili „WIDE ST” (stereo efekat),
zatim pritisnite .
CA+: Podesite kvalitet zvuka koji
preporučuje Sony.
P-EQ (EQUALIZER): Izaberite željeni
zvuk među sledećim stilovima:
„R AND B/HIP HOP“, „ROCK“, „POPS“,
„CLASSIC“, „JAZZ“, „FLAT“, „CUSTOM“
WIDE ST (WIDE STEREO): Izaberite
„HIGH“ ili „NORMAL“, zatim pritisnite .
Ako želite da podesite prirodniji stereo
zvuk, izaberite „NORMAL“.
 Merač vremena za isključivanje ima prioritet
u odnosu na tajmer reprodukcije.
Podešavanje merača
vremena za isključivanje
Sistem će se automatski isključiti
u određeno vreme.
Pritisnite MENU.
2
Pomoću tastera / izaberite
„SLEEP“, zatim pritisnite .
3
Pomoću tastera / izaberite
određeno vreme, zatim
pritisnite .
Možete da izaberete od „10MIN“
(10 minuta) do „90MIN“ (90 minuta)
u koracima od 10 minuta.
Savet
Dodatne informacije
1
 Da biste proverili preostalo vreme
merača vremena za isključivanje,
izvršite korake 1 i 2 iznad.
 Merač vremena za isključivanje radi čak
i kada sat nije podešen.
Deaktiviranje merača vremena
za isključivanje
Izaberite „OFF“ u koraku 3 iznad.
31SR
Podešavanje tajmera
reprodukcije
Napomena
 Pre podešavanja tajmera, obavezno podesite sat
(stranica 10).
Tajmer reprodukcije
Možete da slušate zvuk sa CD-a, USB
uređaja ili radija svaki dan u unapred
podešeno vreme.
Podešavanje tajmera reprodukcije je aktivno
sve dok podešavanje ne poništite.
Savet
 Sistem se automatski uključuje pre unapred
podešenog vremena.
 za FM ili DAB*: otprilike 15 sekundi
pre unapred podešenog vremena
 za CD ili USB uređaj: otprilike 90 sekundi
pre unapred podešenog vremena
 Kada je izvor zvuka CD, možete unapred
da programirate tajmer reprodukcije.
Pogledajte „Pravljenje sopstvenog programa
(Programirana reprodukcija)“ (stranica 13).
 Kada je izvor zvuka radio, unapred podesite
radio-stanicu. (stranica 14).
 Da biste promenili podešavanje tajmera,
ponovo obavite postupak od početka.
* DAB se odnosi samo na CMT-X7CDB
Napomena
1
Pripremite izvor zvuka.
2
Pritisnite TIMER.
3
Pomoću tastera / izaberite
„PLAY SET“, zatim pritisnite .
Vreme početka će početi da treperi
na displeju.
4
Pomoću tastera / izaberite
vreme, zatim pritisnite .
Koristite isti postupak da biste
podesili „MINUTE“ za pokretanje
reprodukcije, zatim „HOUR“ i „MINUTE“
za zaustavljanje reprodukcije.
 Tajmer reprodukcije ne radi ako je sistem već
uključen u unapred podešeno vreme. Vodite
računa o tome da ne koristite sistem pre nego
što se uključi i pokrene reprodukciju pomoću
tajmera.
 Kada kao izvor zvuka za tajmer reprodukcije
izaberete radio-stanicu koju ste podesili
automatskim (AUTO) ili ručnim (MANUAL)
skeniranjem i nakon podešavanja tajmera
promenite frekvenciju radio-stanice ili pojas,
podešavanje radio-stanice za tajmer će takođe
biti promenjeno.
 Kada kao izvor zvuka za tajmer reprodukcije
izaberete radio-stanicu koju ste memorisali
i nakon podešavanja tajmera promenite
frekvenciju radio-stanice ili pojas, podešavanje
radio-stanice za tajmer neće biti promenjeno.
Podešavanje radio-stanice za tajmer ostaje
na frekvenciji koju ste podesili.
Provera podešavanja
1 Pritisnite TIMER.
2 Pomoću tastera / izaberite „SELECT“,
zatim pritisnite
5
Pomoću tastera / izaberite
željeni izvor zvuka, zatim
pritisnite .
Prikazaće se ekran za potvrdu tajmera
reprodukcije.
6
32SR
Pritisnite / da biste isključili
sistem.
.
3 Pomoću tastera / izaberite „TIMER SEL“,
zatim pritisnite
.
4 Pomoću tastera / izaberite „PLAY SEL“,
zatim pritisnite
.
Podešavanje tajmera će se prikazati na displeju.
Isključivanje tajmera
Nakon koraka 3 u „Provera podešavanja“
(stranica 32), izaberite „OFF“, zatim
pritisnite .
Ažuriranje softvera
Menjanje baterije
Ako sistem detektuje novu verziju softvera
kada je povezan na internet, pokrenuće se
ažuriranje sistema a na displeju će se
prikazivati „UPDATE“.
U tom slučaju, pratite korake ispod da biste
ažurirali sistem na najnoviju verziju.
Udaljenost sa koje možete da koristite
daljinski upravljač se smanjuje kada baterija
oslabi. Kada upravljanje jedinicom pomoću
daljinskog upravljača više nije moguće,
zamenite bateriju novom CR2025
litijumskom baterijom (nije isporučena).
1
Pritisnite MENU.
1
2
Pomoću tastera / izaberite
„NETWORK“, zatim pritisnite .
3
Pomoću tastera / izaberite
„UPDATE“, zatim pritisnite .
4
Pomoću tastera / izaberite
„OK“, zatim pritisnite .
Gurnite i držite  na zadnjoj
strani daljinskog upravljača,
a zatim izvucite držač baterije
u smeru strelice.

Dodatne informacije
Ažuriranje počinje.
Kada je ažuriranje završeno, prikazaće
se „COMPLETE“. Pritisnite taster /
da biste isključili jedinicu, a zatim ga
ponovo pritisnite da biste je uključili.
Napomena
 Obično je potrebno od 3 do 10 minuta da sistem
dovrši ažuriranje. Ažuriranje može da potraje
duže u zavisnosti od mrežnog okruženja.
 Nemojte da rukujete jedinicom ili daljinskim
upravljačem tokom ažuriranja. Osim toga,
nemojte isključivati sistem ili iskopčavati kabl
za napajanje u toku ažuriranja.
2
Zamenite bateriju tako da
oznaka „+“ bude okrenuta
nagore, a zatim umetnite
držač za bateriju u otvor.
+ okrenuto nagore
Držač baterije
33SR
Napomena
 Obrišite bateriju suvom krpom da biste
obezbedili dobar kontakt.
 Nemojte da držite bateriju metalnom pincetom
jer može da dođe do kratkog spoja.
 Ako koristite neku drugu bateriju a ne CR2025,
može da dođe do požara ili eksplozije.
34SR
Početni ekran
O aplikaciji „SongPal“
Prikazuje funkcije izabranog uređaja, muzičke
usluge i aplikacije koje su instalirane na pametnom
telefonu/iPhone-u.
Podešavanja zvuka
Možete jednostavno da prilagodite zvuk
ili koristite „CA+“ podešavanja koja
preporučuje Sony.
Muzička usluga
Možete da uživate u različitim muzičkim
uslugama.
Upravljanje uređajima u kućnoj mreži
Možete da reprodukujete muziku koja se
nalazi na PC računaru ili DLNA serveru
putem mreže.
Upravljanje CD-om koji je umetnut u jedinicu
ili uređajem koji je povezan putem USB-a
Mini plejer
Kontrole za izabranu funkciju.
Možete da reprodukujete CD koji je umetnut
u jedinicu ili muziku na uređaju koji je
povezan na USB priključak.
Funkcije kojima možete da upravljate
pomoću aplikacije „SongPal“ variraju
u zavisnosti od povezanog uređaja.
Specifikacije i dizajn aplikacije mogu
da budu promenjeni bez najave.
Biranje uređaja
Izaberite „SongPal“ kompatibilni uređaj.
O aplikaciji „SongPal“
Podešavanja povezanog uređaja
Prikazuju se različita podešavanja za zvuk/mrežu.
Ovaj meni možete da prikažete na bilo kom ekranu
pomeranjem udesno.
35SR
Opšte
Rešavanje problema
Nije moguće uključiti sistem.
Rešavanje problema
 Uverite se da ste pravilno priključili kabl
Ako se tokom upotrebe sistema javi
problem, pratite dolenavedene korake
pre nego što se konsultujete sa najbližim
Sony prodavcem. Ako se prikaže poruka
o grešci, obavezno napravite belešku
o sadržaju kao referencu.
Sistem je neočekivano ušao u režim
mirovanja.
1
Proverite da li je problem
naveden u ovom odeljku
„Rešavanje problema“.
2
Proverite sledeće veb-sajtove
za korisničku podršku.
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
http://www.sony-asia.com/support
Na tim veb-sajtovima ćete pronaći
najnovije informacije za podršku
i česta pitanja.
3
Ako nakon koraka 1 i 2 još uvek ne
možete da rešite problem., obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Ako se problem ponavlja nakon što
obavite sve gorenavedene postupke,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Kada nosite proizvod na popravku,
obavezno ponesite čitav sistem
(glavnu jedinicu i daljinski upravljač).
Ovaj proizvod je sistemski proizvod
i čitav sistem je potreban da bi bilo
utvrđeno koji deo zahteva popravku.
Ako indikator režima mirovanja treperi
Odmah iskopčajte kabl za napajanje
i uverite se da je bio priključen na
zidnu utičnicu od AC 220 V, a ne
na neku drugu.
 Kada indikator režima mirovanja
prestane da treperi, ponovo priključite
kabl za napajanje i uključite sistem.
Ako se problem ponavlja, kontaktirajte
najbližeg Sony prodavca.
36SR
za napajanje na zidnu utičnicu.
 To nije kvar. Sistem automatski ulazi
u režim mirovanja za otprilike 15 minuta
ako ne preduzmete nijednu radnju ili ako
se ne emituje audio signal. Pogledajte
„Podešavanja funkcije za automatski ulazak
u režim mirovanja“ (stranica 29).
Podešavanje sata ili tajmera reprodukcije
je neočekivano poništeno.
 Ako ne preduzmete nijednu radnju oko
jednog minuta, podešavanje sata ili tajmera
reprodukcije se automatski poništava. Ponovo
obavite radnju od početka.
Nema zvuka.
 Pojačajte zvuk na jedinici.
 Uverite se da je spoljna komponenta pravilno
povezana sa priključkom AUDIO IN i podesite
funkciju na AUDIO IN.
 Izabrana stanica je možda privremeno
prekinula emitovanje.
Čuje se jako brujanje ili šum.
 Udaljite sistem od izvora smetnji.
 Priključite sistem na drugu zidnu utičnicu.
 Preporučujemo vam da koristite kabl
za napajanje naizmeničnom strujom
sa filterom šuma (nije isporučen).
Daljinski upravljač ne radi.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i senzora za daljinski upravljač
na jedinici i postavite uređaj dalje
od fluorescentnog svetla.
 Uperite daljinski upravljač ka senzoru
za daljinsko upravljanje na jedinici.
 Približite daljinski upravljač sistemu.
 Zamenite baterije novim.
CD-DA/MP3 disk
Nema zvuka.
 USB uređaj nije pravilno povezan. Isključite
Na displeju se prikazuje „LOCKED“ i disk
nije moguće izvaditi iz otvora za disk.
 Obratite se najbližem Sony prodavcu
ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
sistem, a zatim ponovo povežite USB uređaj.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili izobličen.
 Povezan je nepodržani USB uređaj. Povežite
podržani USB uređaj.
Nije moguća reprodukcija diska ili datoteke.
 Disk nije dovršen (CD-R ili CD-RW disk na koji
je moguće dodati podatke).
Zvuk je isprekidan ili reprodukcija diska nije
moguća.
 Disk je možda prljav ili izgreban. Kada je disk
prljav, očistite ga.
 Premestite sistem na mesto gde nema
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk izobličen.
Šum je možda nastao tokom pravljenja
muzičkih podataka zbog stanja računara.
U tom slučaju, izbrišite datoteku i ponovo
pošaljite muzičke podatke.
 Korišćena je mala brzina protoka bitova
prilikom kodiranja datoteka. Na USB uređaj
kopirajte datoteke kodirane većom brzinom
protoka bitova.
vibracija (na primer, na stabilno postolje).
Reprodukcija ne počinje od prve numere
ili datoteke.
 Uverite se da je aktuelni režim reprodukcije
odgovarajući. Ako je režim reprodukcije
„SHUFFLE“ ili „PROGRAM“, promenite
podešavanje (stranica 11).
Pokretanje reprodukcije traje duže nego
obično.
 Pokretanje reprodukcije sledećih diskova
USB uređaj
Za detaljnije informacije o kompatibilnim
USB uređajima, pogledajte „Kompatibilni
uređaji i verzije“ (stranica 43).
Povezan je nepodržani USB uređaj.
 Može da dođe do sledećih problema.
 USB uređaj neće biti prepoznat.
 Nazivi datoteka ili fascikli se ne prikazuju
na sistemu.
 Reprodukcija nije moguća.
 Zvuk je isprekidan.
 Čuje se šum.
 Emituje se izobličen zvuk.
 Čitanje može da potraje duže u sledećim
slučajevima.
 Na USB uređaju ima mnogo fascikli
ili datoteka.
 Struktura datoteka je veoma složena.
 U memoriji nema dovoljno slobodnog
prostora.
 Unutrašnja memorija je fragmentirana.
Naziv datoteke ili fascikle (naziv albuma)
se ne prikazuje pravilno.
 Ponovo prebacite muzičke podatke na USB
uređaj jer su podaci koji se nalaze na USB
uređaju možda oštećeni.
 Ovaj sistem može da prikaže sledeće kodove
znakova:
 Velika slova (A do Z).
 Brojeve (0 do 9).
 Simbole (< > * +, [ ] @ \ _).
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
Rešavanje problema
može da potraje duže vremena:
 disk sa složenom hijerarhijskom strukturom
 disk koji je snimljen u više sesija
 disk koji ima mnogo fascikli
„READING“ se prikazuje duže vremena
ili pokretanje reprodukcije traje dugo.
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Možda je povezan nekompatibilan USB uređaj.
 USB uređaj ne funkcioniše pravilno. Pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz USB
uređaj da biste otklonili problem.
37SR
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Možda je povezan nekompatibilan USB uređaj.
 Ako se premestite u drugo područje, neke
usluge/frekvencije su možda drugačije
pa nećete moći da pronađete uobičajene
programe. Obavite automatsko skeniranje
DAB stanica da biste ponovo registrovali
sadržaj programa. (Ovim postupkom se brišu
sve prethodno memorisane stanice.)
Reprodukcija ne počinje od prve numere.
 Podesite režim reprodukcije na „NORMAL“.
USB uređaj nije moguće puniti.
Emitovanje DAB/DAB+ stanice je prekinuto.
 Proverite lokaciju sistema ili promenite položaj
antene da biste pojačali naznačenu vrednost
kvalitet signala.
 Uverite se da je USB uređaj dobro povezan
sa
(USB) ulazom.
 Sistem možda ne podržava USB uređaj.
 Iskopčajte i ponovo povežite USB uređaj.
Za detaljnije informacije o statusu punjenja
USB uređaja, pogledajte uputstvo za upotrebu
USB uređaja.
Tjuner
Čuje se jako brujanje ili šum („STEREO“
treperi na displeju) ili nije moguć prijem
programa.
 Pravilno povežite antenu.
 Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju
dobar prijem, a zatim ponovo podesite
antenu.
 Postavite antenu dalje od jedinice ili drugih
AV komponenti da biste izbegli pojavu šuma.
 Isključite okolne električne uređaje.
Mrežna veza
Sistem ne može da se poveže sa mrežom.
(Druga oprema u mreži ne može da pronađe
ili prepozna sistem.)
 Proverite da li na displeju svetli .
 Potreban je otprilike 1 minut od uključenja da
bi sistem dobio IP adresu u komunikacionom
okruženju bez rutera.
 Kad koristite fiksnu IP adresu, istu IP adresu
može da koristi neka druga oprema.
Upotrebite drugu IP adresu.
Sistem ne može da se poveže sa mrežom
putem bežične LAN veze.
 Ako je mrežni (LAN) kabl povezan sa sistemom,
tada sistem automatski uspostavlja žičanu LAN
vezu. Ako želite da koristite bežičnu LAN vezu,
ne priključujte mrežni (LAN) kabl na sistem.
 Proverite podešavanja rutera/pristupne
Istovremeno se čuje nekoliko radio-stanica.
 Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju
dobar prijem, a zatim ponovo podesite
antenu.
 Skupite kablove antene koristeći komercijalno
dostupne štipaljke za kablove i podesite
dužinu kablova.
Prijem DAB/DAB+ radio-stanice nije dobar.
 Proverite sve antenske kablove, a zatim
obavite automatsko skeniranje DAB stanica.
Pogledajte „Ručno pokretanje automatskog
skeniranja DAB stanica (samo CMT-X7CDB)“
(stranica 15).
 Aktuelna DAB/DAB+ usluga možda nije
dostupna.
Pritisnite TUNING +/– da biste izabrali drugu
uslugu.
38SR
tačke za bežični LAN. Ako je režim SSID
skrivanja na pristupnoj tački postavljen
na „ON“, postavite ga na „OFF“. Za detaljnije
informacije o podešavanju pristupne tačke
bežičnog rutera, pogledajte uputstvo
za upotrebu pristupne tačke.
Sistem ne može da se poveže sa mrežom
koristeći WPS.
 Podesite mrežu nakon što potražite pristupnu
tačku korišćenjem funkcije za skeniranje
pristupnih tačaka.
 Nećete moći da se povežete sa mrežom
koristeći WPS ako je pristupna tačka
podešena na WEP.
 Ažurirajte firmver rutera za bežični LAN/
pristupne tačke na najnoviju verziju.
Muzičke usluge
Sistem ne može da se poveže sa muzičkim
uslugama.
 Uverite se da je uključen ruter/pristupna tačka
za bežični LAN.
 Proverite da li se na displeju prikazuje
.
Ako se ne prikazuje, ponovo podesite bežičnu
mrežu. Za detaljnije informacije, pogledajte
„Kratki vodič za početak“.
 Ako je sistem povezan putem bežične mreže,
približite ruter/pristupnu tačku za bežični
LAN i sistem jedno drugom i ponovo obavite
podešavanje.
 U zavisnosti od dobavljača, dozvoljena je
samo jedna veza ka internetu. U tom slučaju,
sistem ne može da se poveže ako je veza
zauzeta. Kontaktirajte svog operatera ili
dobavljača usluge.
 Kada uključite svoj mobilni telefon (Android
uređaj, Xperia uređaj ili iPhone/iPod touch)
nakon što ste ga na čas isključili, pokušajte
da ponovo pokrenete aplikaciju „SongPal“.
Kućna mreža
Kontroler (uređaj za upravljanje) ne može
da pronađe ovaj sistem. (Kontroler ne može
da pregleda sadržaj ovog sistema.)
 Uverite se da je kontroler povezan na kućnu
mrežu.
 Podešavanje za multicast na pristupnoj tački
je uključeno.
 Druga komponenta može da upravlja ovim
sistemom. Da biste odbili kontrolu, isključite
režim pripravnosti za BLUETOOTH/mrežni
režim mirovanja (stranica 30).
postane manja na IEEE802.11n-kompatibilnim
ruterima za bežični LAN/pristupnim tačkama
ako je metod bezbednosti postavljen na WEP
ili WPA/WPA2-PSK (TKIP). Ako brzina postane
manja, promenite metod bezbednosti na
WPA/WPA2-PSK (AES).
Šema enkripcije (bezbednosti) se menja
u zavisnosti od uređaja. Za detaljnije
informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu
koja ste dobili uz ruter/pristupnu tačku.
Podešavanje ili reprodukcija nije moguća.
 Proverite da li je audio datoteka na serveru
oštećena ili izbrisana. Pročitajte uputstvo
za upotrebu servera.
 Server pokušava da reprodukuje audio
datoteku u formatu koji sistem ne podržava.
Proverite informaciju o audio formatu na
serveru.
 Onemogućite multicast na ruteru/pristupnoj
tački za bežični LAN. Ako je ta kontrola
omogućena, može da prođe nekoliko minuta
dok ne započne audio signal. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu koja ste
dobili uz ruter/pristupnu tačku za bežični LAN.
 Server ne dozvoljava pristup sa ovog sistema.
Promenite podešavanja na serveru tako da
dozvoli pristup sa ovog sistema. Za detaljnije
informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu
servera.
AirPlay
Za detaljnije informacije o kompatibilnim
iPhone/iPad/iPod touch uređajima,
pogledajte „Kompatibilni uređaji i verzije“
(stranica 43).
Sistem nije moguće pronaći sa iPhone/iPad/
iPod Touch uređaja.
 Pogledajte „Mrežna veza – Sistem ne može
da se poveže na mrežu“ (stranica 38).
Zvuk je isprekidan.
 DLNA server je preopterećen. Zatvorite sve
aplikacije koje rade.
 Stanje signala bežične mreže je slabo.
 Uverite se da je iPhone/iPad/iPod touch
Rešavanje problema
Reprodukcija muzike je započela automatski.
 Brzina komunikacije bežičnog LAN može da
uređaj ili računar sa iTunes-om povezan
na kućnu mrežu.
 Pre korišćenja sa ovim sistemom, ažurirajte
iOS ili iTunes na najnoviju verziju.
Prestanite da koristite mikrotalasnu rernu.
Reprodukcija muzike je započela
automatski.
 Druga komponenta može da upravlja ovim
sistemom. Da biste odbili kontrolu, isključite
režim pripravnosti za BLUETOOTH/mrežni
režim mirovanja (stranica 30).
39SR
Zvuk je isprekidan tokom reprodukcije.
 Server je preopterećen. Zatvorite sve aplikacije
Poruke
koje rade.
Jedinicom nije moguće upravljati.
Sledeće poruke mogu da se prikažu
ili trepere tokom rada sistema.
 Ažurirajte softver iPhone/iPad/iPod touch
CANNOT DOWNLOAD
uređaja ili iTunes na najnoviju verziju.
Vraćanje sistema na fabrička
podešavanja
Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno,
vratite ga na fabrička podešavanja.
Koristite tastere na jedinici da biste sistem
vratili na podrazumevana fabrička
podešavanja.
1 Iskopčajte kabl za napajanje i uverite se
da indikator režima mirovanja ne svetli.
Zatim ponovo priključite kabl
za napajanje i uključite sistem.
2 Pritisnite i držite FUNCTION i /
na jedinici dok se na displeju ne
prikaže „ALL RESET“.
Biće izbrisana sva podešavanja koja je
konfigurisao korisnik, kao što su memorisane
radio-stanice, sat, tajmer i mreža. Takođe će
biti izbrisani vaš ID i lozinka za prijavljivanje
na uslugu za striming muzike sa interneta
(Muzičke usluge).
Ako se problem ponavlja nakon što obavite sve
gorenavedene postupke, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Napomena
 Ako odbacite jedinicu ili je date drugoj osobi,
vratite podešavanja jedinice na fabričke
vrednosti iz bezbednosnih razloga.
Sistem nije uspeo da preuzme podatke
za ažuriranje tokom ažuriranja softvera.
Uđite u meni za podešavanje i ponovo
ažurirajte softver.
CAN’T PLAY
Umetnuli ste disk koji nije moguće
reprodukovati na ovom sistemu, poput
CD-ROM i DVD diska.
COMPLETE
Postupak memorisanja radio-stanice je
završen bez problema.
DATA ERROR
Pokušali ste da reprodukujete datoteku koja
nije podržana.
ERROR
Pokušali ste da koristite sistem tokom
vraćanja na fabrička podešavanja.
Sačekajte dok se vraćanje na fabrička
podešavanja ne završi.
FULL
Pokušali ste da programirate više
od 25 numera ili datoteka.
INITIAL
Sistem pokreće podešavanja mreže. Neki
tasteri na ovom sistemu ne mogu da se
koriste tokom ovog postupka.
LOCKED
Otvor za disk je zaključan i ne možete
da izvadite disk. Kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
NO CONNECT
Sistem ne može da se poveže sa mrežom.
NO DEVICE
Nije povezan USB uređaj ili je povezani USB
uređaj uklonjen.
40SR
NO DISC
U plejer nije umetnut disk ili ste umetnuli
disk koji nije moguće reprodukovati.
NO MEMORY
Memorijski medijum nije umetnut u USB
uređaj ili sistem ne prepoznaje memorijski
medijum.
NO STEP
Sve programirane numere su izbrisane.
NO SUPPORT
Sistem ne podržava povezani USB uređaj.
NO TRACK
Na USB uređaju ili disku nema datoteka koje
se mogu reprodukovati.
NOT IN USE
Pritisnuli ste taster koji nema funkciju.
OVER CURRENT
Iskopčajte USB uređaj iz ulaza i isključite
sistem, a zatim ga ponovo uključite.
PUSH STOP
Pokušali ste da promenite režim reprodukcije
tokom reprodukcije kada je izabrana funkcija
CD ili USB.
READING
Sistem čita informacije na CD-u ili USB
uređaju. Neki tasteri ne rade tokom čitanja.
Vreme pokretanja i vreme zaustavljanja
tajmera reprodukcije je podešeno na
isto vreme.
UPDATE ERROR
Sistem ne može da ažurira softver. Isključite
sistem, a zatim ga ponovo uključite. Sistem
će pokušati da ažurira softver. Ako se
prikaže ista poruka, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
Rešavanje problema
TIME NG
41SR
Napomena za CD-DA diskove
Mere opreza/Specifikacije
 Pre reprodukcije, očistite disk krpom
za čišćenje od centra ka ivici.
 Ne čistite diskove rastvorima poput
Mere opreza
Diskovi koje ovaj sistem MOŽE da reprodukuje
 Audio CD-DA diskovi
 CD-R/CD-RW (audio podaci CD-DA
numera i MP3 datoteke)
Ne koristite CD-R/CD-RW disk na kojem nema
podataka. Tako možete da oštetite disk.
Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE
da reprodukuje
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji su









42SR
snimljeni u formatu muzičkog CD-a ili MP3
formatu i u skladu su sa standardom
ISO9660 nivo 1/nivo 2, Joliet
CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u više
sesija koji nisu dovršeni zatvaranjem
sesije
CD-R/CD-RW diskovi koji su loše
snimljeni, CD-R/CD-RW diskovi koji su
izgrebani ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi
koji su snimljeni na nekompatibilnom
uređaju za snimanje
CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno
dovršeni
CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže datoteke
koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
datoteke
Diskovi prečnika 8 cm
Diskovi nestandardnog oblika (na primer,
u obliku srca, kvadrata, zvezde)
Diskovi na kojima se nalazi lepljiva traka,
papir ili nalepnica
Iznajmljeni ili korišćeni diskovi sa
zalepljenim žigom na kojima je lepak
van površine žiga
Diskovi sa nalepnicama koje su
odštampane mastilom koje je lepljivo
na dodir
benzina, razređivača, komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje ili
antistatičkim sprejevima za
gramofonske ploče.
 Ne izlažite diskove direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora za
dovod toplog vazduha niti ih ostavljajte
u automobilu koji je parkiran na
direktnom sunčevom svetlu.
O bezbednosti
 Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne
utičnice ako uređaj ne planirate da
koristite duže vreme. Kada iskopčavate
kabl, uvek ga držite za utikač. Nikad ne
vucite sam kabl.
 Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru u
ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
 Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
može da zameni samo ovlašćeni serviser.
O postavljanju
 Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj
niti na mesta koja su izuzetno topla,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna, na
kojima nema odgovarajuće ventilacije
ili koja su izložena vibracijama, direktnom
sunčevom svetlu ili jakom svetlu.
 Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine (na
primer, voskovane, lakirane, polirane) jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
 Ako sistem naglo unesete iz hladnog
u toplo okruženje ili ga postavite
u prostoriju sa velikom vlažnošću, može
doći do pojave kondenzacije na sočivu
unutar CD plejera što može izazvati
kvar uređaja. U tom slučaju, izvadite disk
i ostavite sistem uključenim oko jednog
sata dok vlaga ne ispari. Ako sistem
i dalje ne radi, čak i nakon duže vremena,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
O zagrevanju
 Zagrevanje jedinice tokom punjenja
ili rada u dužem vremenskom periodu
je normalno i ne treba da vas brine.
 Ne dodirujte kućište uređaja ako je uređaj
korišćen duže vremena sa jako pojačanim
zvukom jer kućište može biti vrelo.
 Ne blokirajte ventilacione otvore.
Čišćenje kućišta
Čistite sistem mekanom krpom nakvašenom
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje ili
rastvore poput razređivača, benzina ili
alkohola.
Kompatibilni uređaji
i verzije
iPhone/iPad/iPod touch
Pogledajte veb-sajtove u nastavku
za detaljnije informacije o najnovijim
podržanim verzijama kompatibilnih uređaja:
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support
Kompatibilni
modeli
Bluetooth®
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad Air*


iPad mini sa Retina
ekranom*


iPad
(četvrta generacija)*


iPad mini*


iPad
(treća generacija)*


iPad 2*


iPad*


iPod touch
(peta generacija)


iPod touch
(četvrta generacija)


iPod touch
(treća generacija)*


iPod nano
(sedma generacija)*
Mere opreza/Specifikacije
AirPlay

* „SongPal“ ne podržava iPod touch
(treća generacija), iPod classic i iPod nano.
„SongPal“ ne podržava iPad od januara 2014.
43SR
AirPlay radi sa uređajima iPhone, iPad
i iPod touch sa operativnim sistemom
iOS 4.3.3 ili novijim, računarom Mac sa
operativnim sistemom OS X Mountain Lion
i računarima Mac i PC koji imaju instaliran
iTunes 10.2.2 ili noviji.
Tehnologija Bluetooth radi sa modelima
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (peta
generacija), iPod touch (četvrta generacija).
DLNA uređaj
Pogledajte veb-sajtove u nastavku
za detaljnije informacije o najnovijim
podržanim verzijama kompatibilnih uređaja:
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support
USB uređaj
Pogledajte veb-sajtove u nastavku
za detaljnije informacije o najnovijim
podržanim verzijama kompatibilnih uređaja:
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support
Bežična tehnologija
BLUETOOTH
Bežična tehnologija BLUETOOTH je bežična
tehnologija kratkog dometa koja omogućava
povezivanje digitalnih uređaja kao što su
računari i digitalni fotoaparati. Zahvaljujući
bežičnoj tehnologiji BLUETOOTH, povezane
uređaje možete da koristite u opsegu od oko
10 metara.
Bežična tehnologija BLUETOOTH se obično
koristi za povezivanje dva uređaja, međutim,
jedan uređaj takođe može da bude povezan
sa više uređaja.
Za povezivanje vam nisu potrebni kablovi
kao u slučaju USB povezivanja i nije potrebno
da uređaje uperite jedan u drugi kao kada
koristite bežičnu infracrvenu tehnologiju.
Ovu tehnologiju možete da koristite i kada
je jedan BLUETOOTH uređaj u torbi ili džepu.
Bežična tehnologija BLUETOOTH je globalni
standard koji podržava na hiljade kompanija.
Ove kompanije prave proizvode koji
ispunjavaju globalni standard.
Podržana BLUETOOTH verzija i profili
Profil je skup standardnih mogućnosti
različitih BLUETOOTH proizvoda. Pogledajte
„Specifikacije“ (stranica 46) za detaljnije
informacije o podržanoj BLUETOOTH verziji
i profilima.
Napomena
 Da biste mogli da koristite BLUETOOTH uređaj
koji je povezan sa ovim sistemom, taj uređaj
mora da podržava isti profil kao sistem. Imajte
u vidu to da funkcije BLUETOOTH uređaja mogu
da se razlikuju u zavisnosti od specifikacija
uređaja, čak i ako uređaj ima isti profil kao
sistem.
 Zbog karakteristika bežične tehnologije
BLUETOOTH, reprodukcija na ovom sistemu
malo kasni u odnosu na reprodukciju zvuka
na uređaju koji emituje signal.
44SR
Efektivni opseg komunikacije
BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite
na udaljenosti do 10 metara i između njih
ne bi trebalo da se nalaze prepreke.
Stvarni opseg za komunikaciju može
da bude manji u sledećim slučajevima:
 Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka
 Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN
 Ako se uređaj nalazi blizu uključene
mikrotalasne rerne
 Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih talasa
Efekti drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) koriste isti frekventni pojas
(2,4 GHz). Kada BLUETOOTH uređaj koristite
blizu uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
može doći do elektromagnetnih smetnji.
To može da dovede do manje brzine
prenosa podataka, smetnji ili nemogućnosti
povezivanja. Ako se to desi, pokušajte da
primenite neko od rešenja u nastavku:
 Povežite sistem i BLUETOOTH mobilni
telefon ili BLUETOOTH uređaj kada se
nalazite na udaljenosti od najmanje
10 metara od opreme koja koristi
bežični LAN.
 Isključite napajanje na opremi koja
koristi bežični LAN kada koristite
BLUETOOTH uređaj u opsegu
od 10 metara
Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu nekih
medicinskih uređaja. Budući da ove smetnje
mogu da dovedu do kvara, uvek isključite
napajanje ovog sistema, BLUETOOTH
mobilnog telefona i BLUETOOTH uređaja
na sledećim lokacijama:
 U bolnici, vozu i avionu
 Blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
Mere opreza/Specifikacije
Efekti na druge uređaje
Napomena
 Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije
koje su u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom
kako bi se obezbedila sigurna veza prilikom
komunikacije pomoću tehnologije BLUETOOTH.
Međutim, ove bezbednosne funkcije možda
neće biti dovoljne u zavisnosti od podešavanja,
sadržaja i drugih faktora pa uvek budite na
oprezu kada obavljate komunikaciju pomoću
tehnologije BLUETOOTH.
 Sony ne odgovara u slučaju štete ili drugog
gubitka koji je nastao usled otkrivenih
informacija korišćenjem tehnologije BLUETOOTH.
 Ne garantujemo BLUETOOTH komunikaciju sa
svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil
kao ovaj sistem.
 BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim
sistemom moraju da ispunjavaju BLUETOOTH
specifikaciju organizacije BLUETOOTH SIG, Inc.
i moraju da imaju sertifikat da su u skladu sa
njom. Međutim, čak i ako uređaj ispunjava
BLUETOOTH specifikaciju, u nekim slučajevima
karakteristike ili specifikacije BLUETOOTH
uređaja mogu da onemogućavaju povezivanje
ili dovedu do drugačijeg načina kontrole,
prikaza ili rada od onog koji je predviđen.
 Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može
da bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja koji je povezan sa sistemom, okruženja
u kojem se odvija komunikacija ili uslova
u okruženju.
45SR
Specifikacije
Odeljak pojačala
Izlazna snaga (nominalna):
16 vati + 16 vati (na 8 oma, 1 kHz, 1% THD)
Realna (RMS) izlazna snaga (referentna):
20 vati + 20 vati (po kanalu na 8 oma, 1 kHz)
Ulazi/izlazi
AUDIO IN:
Priključak AUDIO IN (ulaz za spoljne uređaje):
Stereo mini priključak, osetljivost 700 mV,
impedansa 47 kilooma
USB:
USB port: Tip A, 5 V DC 1,5 A
Odeljak tjunera
Odeljak FM tjunera:
FM stereo, FM superheterodinski tjuner
Opseg podešavanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koraku od 50 kHz)
Antena:
FM žičana antena
Antenski priključci:
75 oma, nesimetrični
Odeljak DAB/DAB+ tjunera (samo X7CDB):
FM stereo, DAB/FM superheterodinski tjuner
Frekventni opseg:
Band-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*
Antena:
DAB/FM žičana antena:
Tabela DAB/DAB+ frekvencija (Band-III):
Frekvencija
Oznaka
174,928 MHz
5A
Kompakt disk i digitalni audio sistem
176,640 MHz
5B
Svojstva laserske diode:
178,352 MHz
5C
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: manje od 44,6 μW
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
20 Hz – 20 kHz
185,360 MHz
6C
Odnos signala i smetnji:
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
190,640 MHz
7B
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
199,360 MHz
8C
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
Odeljak CD-DA/MP3 plejera
Sistem:
* Ova snaga je izmerena na udaljenosti
od 200 mm od površine sočiva na glavi
lasera sa otvorom prečnika 7 mm.
Frekventni odziv:
Više od 90 dB
Dinamički opseg:
Više od 90 dB
46SR
Frekvencija
Oznaka
BLUETOOTH odeljak
204,640 MHz
9B
Sistem za komunikaciju:
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
BLUETOOTH standardne snage, klasa 2
209,936 MHz
10A
Maksimalni opseg komunikacije:
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
218,640 MHz
11B
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
220,352 MHz
11C
Podržani metod zaštite sadržaja
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX
225,648 MHz
12B
Frekventni pojas prenosa
227,360 MHz
12C
20 Hz – 20.000 Hz (sa uzorkovanjem
od 44,1 kHz)
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
BLUETOOTH Standard verzija 3.0
Izlaz:
Optička vidljivost od približno 10 m*1
Frekventni pojas:
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije:
FHSS
Metod SCMS-T
Podržani kodek
Odeljak zvučnika
Sistem zvučnika:
Zvučnik punog opsega
Pasivni radijator
Nominalna impedansa:
8 oma
Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti
od faktora kao što su prepreke između uređaja,
magnetnog polja oko mikrotalasne rerne,
statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema,
performansi antene, operativnog sistema,
softverske aplikacije itd.
*2
Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Odeljak za mrežu
LAN ulaz:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Brzina komunikacije je promenljiva
u zavisnosti od okruženja za komunikaciju.
Ovaj sistem ne garantuje brzinu
komunikacije i kvalitet po specifikaciji
10BASE-T/100BASE-TX.)
Mere opreza/Specifikacije
* Na ovom sistemu frekvencije se prikazuju
sa dve decimale.
*1
Bežični LAN:
Kompatibilni standardi:
IEEE 802.11 b/g (WEP 64-bitni, WEP 128-bitni)
Frekventni pojas 2,4 GHz pojas
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Dostupni kanali: ch1 do ch13
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
47SR
Opšte
Zahtevi za napajanje:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije:
27 vati
Dimenzije (Š/V/D) (uključujući isturene delove):
Približno 385 mm × 178 mm × 81 mm
Težina:
Približno 2,7 kg
Isporučena dodatna oprema:
Daljinski upravljač (RM-AMU197) (1),
litijumska baterija CR2025 (1), kabl
za napajanje naizmeničnom strujom (1),
FM žičana antena (1), DAB/FM žičana
antena (1) (samo CMT-X7CDB), kratki vodič
za podešavanje (1), uputstvo za upotrebu
(ovaj priručnik) (1)
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Potrošnja energije u režimu mirovanja: 0,5 W
(svi priključci za bežičnu mrežu su isključeni)
Mrežni režim mirovanja: 6 W (svi priključci
za bežičnu mrežu su uključeni)
48SR
Zaštićeni znakovi itd.
 Windows, logo Windows i Windows Media
su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni
znakovi kompanije Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
 Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće
licence kompanije Microsoft ili njene ovlašćene
podružnice.
 Apple, logo Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod,
iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes,
Mac, iOS i OS X su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. registrovane u SAD i drugim
zemljama. App Store je zaštićeni znak
usluge kompanije Apple Inc.
 „Made for iPod“, „Made for iPhone“ i „Made for
iPad“ znači da je elektronska oprema posebno
dizajnirana za povezivanje sa iPod, iPhone
ili iPad uređajima i sertifikovana od strane
proizvođača tako da ispunjava standarde
za performanse kompanije Apple. Apple ne
odgovara za rad tog uređaja niti za njegovu
usklađenost sa bezbednosnim standardima
i propisima. Imajte u vidu to da upotreba
ove dodatne opreme sa iPod, iPhone ili iPad
uređajem može da utiče na performanse
bežične veze.
 „
 Nazivi sistema i proizvoda navedeni u ovom
priručniku su obično zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi proizvođača.
Oznake ™ i ® se ne koriste u ovom priručniku.
 Ovaj proizvod sadrži softver Spotify koji podleže
licencama treće strane koje se nalaze ovde:
http://www.spotify.com/connect/third-partylicenses
 Spotify i logoi Spotify su zaštićeni znakovi
kompanije Spotify Group.
“ je oznaka organizacije Wi-Fi Alliance.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance®
su registrovane oznake organizacije Wi-Fi
Alliance.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ i Wi-Fi
Protected Setup™ su oznake organizacije
Wi-Fi Alliance.
 DLNA™, logo DLNA i DLNA CERTIFIED™ su
zaštićeni znakovi, zaštićeni znakovi usluge
ili oznake za sertifikaciju organizacije Digital
Living Network Alliance.
 „WALKMAN“ i logo „WALKMAN“ su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
 MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka
i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.
 © 2013 CSR plc i kompanije te grupe.
Oznaka aptX® i logo aptX su zaštićeni znakovi
grupe CSR plc ili jedne od kompanija te grupe
i mogu da budu registrovani u jednom ili više
pravosudnih sistema.
 Oznaka BLUETOOTH® i logoi su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije
BLUETOOTH SIG, Inc. a Sony Corporation
koristi ove znakove pod licencom.
 Oznaka N je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.
u SAD i drugim zemljama.
 Android i Google Play su zaštićeni znakovi
kompanije Google Inc.
 „Xperia“ i „Xperia Tablet“ su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Mobile Communications AB.
49SR
Važne informacije o softveru
Predmet ovog odeljka je softver koji koristi
ovaj sistem.
ALAC
Apache licenca
Verzija 2.0, januar 2004.
http://www.apache.org/licenses/
ODREDBE I USLOVI ZA KORIŠĆENJE, UMNOŽAVANJE I DISTRIBUCIJU
1. Definicije.
„Licenca“ se odnosi na odredbe i uslove za korišćenje, umnožavanje
i distribuciju, kao što je definisano u odeljcima od 1 do 9 ovog
dokumenta.
„Davalac licence“ je vlasnik autorskih prava ili lice koje ima
ovlašćenje vlasnika autorskih prava koji daje Licencu.
„Pravno lice“ je zajednica lica koje je vršilac dužnosti i svih drugih
lica koja imaju kontrolu, koja su pod kontrolom ili zajednički vrše
kontrolu sa tim licem. U svrhu ove definicije, „kontrola“ znači
(i) direktno ili indirektno ovlašćenje koje omogućava rukovođenje
ili upravljanje takvom licu ugovorom ili na neki drugi način,
(ii) vlasništvo nad više od pedeset procenata (50%) deonica
u opticaju ili (iii) stvarno vlasništvo takvog lica.
„Vi“ (ili „Vaš“) je pojedinac ili pravno lice koje koristi dozvole date
ovom Licencom.
„Izvorni“ oblik je onaj koji je najpogodniji za unos modifikacija,
uključujući, ali se ne ograničavajući na izvorni kôd softvera,
izvornu dokumentaciju i datoteke za konfigurisanje.
„Objektni“ oblik je bilo koji oblik koji je rezultat mehaničke
transformacije ili prevođenja Izvornog oblika, uključujući, ali
se ne ograničavajući na kompajlirani objektni kôd, generisanu
dokumentaciju i konverzije u druge vrste medija.
„Delo“ je autorsko delo, u Izvornom ili Objektnom obliku, koje je
dostupno pod ovom Licencom, kao što je navedeno u napomeni
o autorskim pravima koja je uvrštena u delo ili priložena uz njega
(primer je naveden u dodatku ispod).
„Izvedeno delo“ je bilo koje delo u Izvornom ili Objektnom obliku
koje se zasniva na Delu (ili je izvedeno iz njega), pri čemu se ono
zajedno sa revizijama urednika, napomenama, razradama i ostalim
izmenama u celini smatra originalnim autorskim delom. U svrhu ove
Licence, Izvedena dela ne obuhvataju dela koja se mogu odvojiti od
Dela i Izvedenih dela ili su samo veza ka njihovim interfejsima (ili su
povezana nazivom).
„Doprinos“ je bilo koje autorsko delo, uključujući originalnu verziju
Dela i sve izmene ili dodatke tom Delu ili Izvedenim delima, koje
je sa namerom poslato Davaocu licence radi uvrštavanja u Delo
od strane vlasnika autorskih prava ili pojedinca ili Pravnog
lica koje je ovlašćeno za slanje u ime vlasnika autorskih prava.
U svrhu ove definicije, „poslato“ znači bilo koji oblik elektronske,
usmene ili pisane komunikacije sa Davaocem licence ili njegovim
predstavnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na liste za
elektronsku poštu, sisteme za kontrolu izvornog koda i sisteme
za praćenje problema kojima upravlja Davalac licence ili neko
drugi u njegovo ime radi diskusije i unapređenja Dela, ali izuzimajući
komunikaciju koju je vlasnik autorskih prava jasno označio sa „Nije
doprinos“ ili to naveo pisanim putem.
„Saradnik“ je Davalac licence i bilo koji pojedinac ili Pravno lice u čije
ime je Davalac licence primio Doprinos koji je uvršten u Delo.
2. Izdavanje licence za autorska prava. U skladu sa odredbama
i uslovima ove Licence, svaki Saradnik vam ovim putem daje
licencu za autorska prava koja je trajna, dostupna širom sveta,
neisključiva, besplatna, bez dodatne naknade i neopoziva i koju
možete da koristite za umnožavanje, pripremu Izvedenih dela,
javno prikazivanje i izvođenje, podlicenciranje i distribuciju Dela
i Izvedenih dela u Izvornom ili Objektnom obliku.
50SR
3. Izdavanje patentne licence. U skladu sa odredbama i uslovima ove
Licence, svaki Saradnik vam ovim putem daje patentnu licencu koja
je trajna, dostupna širom sveta, neisključiva, besplatna, bez obaveze
plaćanja naknada, neopoziva (izuzev kao što je navedeno u ovom
odeljku) za pravljenje, korišćenje, nuđenje na prodaju, prodavanje,
uvoz ili prenos Dela, pri čemu se takva licenca odnosi samo na one
patentne zahteve koje Saradnik može da licencira i koji će biti
prekršeni ako se kao Doprinos samostalno uvrste u Delo
ili u kombinaciji Doprinosa sa Delom u koje je uvršten takav
Doprinos. Ako pokrenete sudski spor u vezi sa patentom (uključujući
protivtužbu) protiv bilo kog lica tvrdeći da Delo ili Doprinos koji je
uvršten u Delo predstavlja direktno ili posredno kršenje patenta,
sve patentne licence koje su vam dodeljene pod ovom Licencom
za to Delo će biti ukinute na datum pokretanja sudskog spora.
4. Dalja distribucija. Možete da umnožavate i distribuirate kopije Dela
i Izvedenih dela u bilo kom medijumu, sa ili bez izmena i u Izvornom
ili Objektnom obliku, pod uslovom da ispunjavate sledeće uslove:
(a) Svakom primaocu Dela ili Izvedenih dela morate da date kopiju
ove Licence;
(b) Sve izmenjene datoteke moraju da imaju jasne napomene
u kojima je navedeno da ste izmenili datoteke;
(c) U svim Izvedenim delima koja distribuirate morate da zadržite
sva obaveštenja o autorskim pravima, patentima, zaštićenim
znakovima i dodeljivanju iz Izvornog oblika Dela, izuzimajući
obaveštenja koje nisu u vezi ni sa jednim delom Izvedenih dela;
(d) Ako delo sadrži tekstualnu datoteku „OBAVEŠTENJE“ kao deo
distribucije, onda sva Izvedena dela koja distribuirate moraju
da sadrže čitljivu kopiju obaveštenja o dodeljivanju koja se
nalaze u datoteci OBAVEŠTENJA, izuzimajući ona obaveštenja
koja nisu u vezi ni sa jednim delom Izvedenih dela, na barem
jednom od sledećih mesta: u tekstualnoj datoteci OBAVEŠTENJE
koja se distribuira kao deo Izvedenih dela; u Izvornom obliku ili
dokumentaciji ako je isporučena uz Izvedena dela; ili u okviru
prikaza koji generišu Izvedena dela, ako i kad god se takva
obaveštenja trećih strana obično pojavljuju. Sadržaj datoteke
OBAVEŠTENJE služi samo u informativne svrhe i ne menja
Licencu. Možete da dodate sopstvena obaveštenja o
dodeljivanju u Izvedena dela koja distribuirate, u tekstu
OBAVEŠTENJA iz Dela ili kao dodatak, pod uslovom da se takva
dodatna obaveštenja ne mogu shvatiti kao izmena Licence.
U izmene možete da dodate sopstvenu izjavu o autorskim
pravima i navedete dodatne ili drugačije odredbe i uslove licence za
korišćenje, umnožavanje ili distribuciju izmena ili bilo koje Izvedeno
delo u celini, pod uslovom da korišćenje, umnožavanje i distribucija
Dela budu u skladu sa uslovima koji su navedeni u ovoj Licenci.
5. Slanje Doprinosa. Osim ako izričito ne navedete suprotno,
svaki Doprinos koji ste sa namerom poslali Davaocu licence radi
uvrštavanja u Delo je regulisan odredbama i uslovima ove Licence,
bez bilo kakvih dodatnih odredbi ili uslova.
Bez obzira na prethodni tekst, ništa što je sadržano ovde ne može
da zameni ili izmeni odredbe zasebnog ugovora o licenciranju koji
sklopite sa Davaocem licence u vezi sa takvim Doprinosima.
6. Zaštićeni znakovi. Ova Licenca vam ne daje dozvolu da koristite
zaštićene nazive, zaštićene znakove, zaštićene znakove usluge
ili nazive proizvoda Davaoca licence, osim ako to nije potrebno
za prihvatljivo i uobičajeno korišćenje radi opisa porekla Dela
i umnožavanje sadržaja datoteke OBAVEŠTENJA.
7. Odricanje garancije. Osim ako to ne zahteva primenljivi zakon
ili ako nije dat pristanak pisanim putem, Davalac licence pruža
Delo (a svaki Saradnik daje Doprinos) u „VIĐENOM“ STANJU, BEZ
GARANCIJA ILI USLOVA BILO KOJE VRSTE, izričitih ili podrazumevanih,
uključujući, ali se ne ograničavajući na garancije ili uslove za NASLOV,
NEKRŠENJE, MOGUĆNOSTI PRODAJE ili PODESNOSTI ZA ODREĐENU
SVRHU. Utvrđivanje podesnosti za korišćenje ili dalju distribuciju Dela
je isključivo vaša odgovornost i prihvatate sve rizike koji su u vezi sa
dozvolama koje koristite pod ovom Licencom.
8. Ograničavanje odgovornosti. Ni u kom slučaju i ni po kojoj pravnoj
teoriji, bilo da se radi o šteti (uključujući nemar) ili ugovoru, osim
ako to ne zahteva primenljivi zakon (ako se radi o delima namernog
ili teškog nemara) ili ako nije dat pristanak pisanim putem, nijedan
Saradnik se neće smatrati odgovornim za direktnu, indirektnu,
posebnu, slučajnu ili posledičnu štetu koja je nastala kao rezultat
ove Licence ili korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Dela
(uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu koja je nastala kao
posledica gubitka dobre volje, prekida u poslovanju, kvara ili otkaza
računara ili bilo koju drugu komercijalnu štetu ili gubitak), čak i kada
je Saradnik upozoren na mogućnost takve štete.
9. Prihvatanje garancije ili dodatne odgovornosti. Prilikom dalje
distribucije Dela ili Izvedenih dela, možete da ponudite da uz
nadoknadu dajete podršku, garanciju, odštetu ili prihvatate ostale
obaveze i/ili prava koja su u skladu sa ovom Licencom. Međutim,
kada prihvatite te obaveze, možete da postupate samo u svoje ime
i na sopstvenu odgovornost, ne u ime bilo kog drugog Saradnika
i samo ako pristanete da svakog Saradnika obeštetite, branite
i oslobodite odgovornosti za bilo koju obavezu, ili tvrdnje iznete
protiv, koja je nastala kao rezultat toga što ste prihvatili takvu
garanciju ili dodatnu odgovornost.
KRAJ ODREDBI I USLOVA
DODATAK: Kako da primenite Apache licencu na svoje delo.
Da biste na svoje delo primenili Apache licencu, priložite sledeće
standardno obaveštenje i zamenite sadržaj polja koja se nalaze
između zagrada „[]“ sopstvenim informacijama za identifikaciju.
(Izbrišite zagrade!) Tekst treba da bude ograđen odgovarajućom
sintaksom komentara za format datoteke. Takođe vam preporučujemo
da naziv datoteke ili klase i opis svrhe navedete na istoj „štampanoj
stranici“ kao obaveštenje o autorskim pravima radi lakše identifikacije
u arhivama trećih strana.
Autorska prava [yyyy] [ime vlasnika autorskih prava]
Licencirano pod Apache licencom, Verzija 2.0 („Licenca“); ovu datoteku
možete da koristite samo u skladu sa Licencom.
Primerak Licence možete da pribavite na adresi
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Osim ako to ne zahteva primenljivi zakon ili ako nije dat pristanak
pisanim putem, softver koji se distribuira pod ovom Licencom se
distribuira u „VIĐENOM“ STANJU, BEZ GARANCIJA ILI USLOVA BILO
KOJE VRSTE, izričitih ili podrazumevanih.
Pogledajte Licencu da biste videli primenljive dozvole za određene
jezike i ograničenja Licence.
mDNSResponder
Apache licenca
Verzija 2.0, januar 2004.
http://www.apache.org/licenses/
ODREDBE I USLOVI ZA KORIŠĆENJE, UMNOŽAVANJE I DISTRIBUCIJU
1. Definicije.
„Licenca“ se odnosi na odredbe i uslove za korišćenje, umnožavanje
i distribuciju, kao što je definisano u odeljcima od 1 do 9 ovog
dokumenta.
„Davalac licence“ je vlasnik autorskih prava ili lice koje ima
ovlašćenje vlasnika autorskih prava koji daje Licencu.
„Pravno lice“ je zajednica lica koje je vršilac dužnosti i svih drugih
lica koja imaju kontrolu, koja su pod kontrolom ili zajednički vrše
kontrolu sa tim licem. U svrhu ove definicije, „kontrola“ znači
(i) direktno ili indirektno ovlašćenje koje omogućava rukovođenje
ili upravljanje takvom licu ugovorom ili na neki drugi način,
(ii) vlasništvo nad više od pedeset procenata (50%) deonica
u opticaju ili (iii) stvarno vlasništvo takvog lica.
„Vi“ (ili „Vaš“) je pojedinac ili pravno lice koje koristi dozvole date
ovom Licencom.
„Izvorni“ oblik je onaj koji je najpogodniji za unos modifikacija,
uključujući, ali se ne ograničavajući na izvorni kôd softvera,
izvornu dokumentaciju i datoteke za konfigurisanje.
„Objektni“ oblik je bilo koji oblik koji je rezultat mehaničke
transformacije ili prevođenja Izvornog oblika, uključujući, ali
se ne ograničavajući na kompajlirani objektni kôd, generisanu
dokumentaciju i konverzije u druge vrste medija.
„Delo“ je autorsko delo, u Izvornom ili Objektnom obliku, koje je
dostupno pod ovom Licencom, kao što je navedeno u napomeni
o autorskim pravima koja je uvrštena u delo ili priložena uz njega
(primer je naveden u dodatku ispod).
„Izvedeno delo“ je bilo koje delo u Izvornom ili Objektnom obliku
koje se zasniva na Delu (ili je izvedeno iz njega), pri čemu se ono
zajedno sa revizijama urednika, napomenama, razradama i ostalim
izmenama u celini smatra originalnim autorskim delom. U svrhu ove
Licence, Izvedena dela ne obuhvataju dela koja se mogu odvojiti od
Dela i Izvedenih dela ili su samo veza ka njihovim interfejsima (ili su
povezana nazivom).
„Doprinos“ je bilo koje autorsko delo, uključujući originalnu verziju
Dela i sve izmene ili dodatke tom Delu ili Izvedenim delima, koje
je sa namerom poslato Davaocu licence radi uvrštavanja u Delo
od strane vlasnika autorskih prava ili pojedinca ili Pravnog lica
koje je ovlašćeno za slanje u ime vlasnika autorskih prava.
U svrhu ove definicije, „poslato“ znači bilo koji oblik elektronske,
usmene ili pisane komunikacije sa Davaocem licence ili njegovim
predstavnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na liste za
elektronsku poštu, sisteme za kontrolu izvornog koda i sisteme
za praćenje problema kojima upravlja Davalac licence ili neko
drugi u njegovo ime radi diskusije i unapređenja Dela, ali izuzimajući
komunikaciju koju je vlasnik autorskih prava jasno označio sa
„Nije doprinos“ ili to naveo pisanim putem.
„Saradnik“ je Davalac licence i bilo koji pojedinac ili Pravno lice u čije
ime je Davalac licence primio Doprinos koji je uvršten u Delo.
2. Izdavanje licence za autorska prava. U skladu sa odredbama
i uslovima ove Licence, svaki Saradnik vam ovim putem daje
licencu za autorska prava koja je trajna, dostupna širom sveta,
neisključiva, besplatna, bez dodatne naknade i neopoziva i koju
možete da koristite za umnožavanje, pripremu Izvedenih dela,
javno prikazivanje i izvođenje, podlicenciranje i distribuciju Dela
i Izvedenih dela u Izvornom ili Objektnom obliku.
3. Izdavanje patentne licence. U skladu sa odredbama i uslovima
ove Licence, svaki Saradnik vam ovim putem daje patentnu licencu
koja je trajna, dostupna širom sveta, neisključiva, besplatna, bez
obaveze plaćanja naknada, neopoziva (izuzev kao što je navedeno
u ovom odeljku) za pravljenje, korišćenje, nuđenje na prodaju,
prodavanje, uvoz ili prenos Dela, pri čemu se takva licenca odnosi
samo na one patentne zahteve koje Saradnik može da licencira
i koji će biti prekršeni ako se kao Doprinos samostalno uvrste
u Delo ili u kombinaciji Doprinosa sa Delom u koje je uvršten takav
Doprinos. Ako pokrenete sudski spor u vezi sa patentom (uključujući
protivtužbu) protiv bilo kog lica tvrdeći da Delo ili Doprinos koji je
uvršten u Delo predstavlja direktno ili posredno kršenje patenta,
sve patentne licence koje su vam dodeljene pod ovom Licencom
za to Delo će biti ukinute na datum pokretanja sudskog spora.
4. Dalja distribucija. Možete da umnožavate i distribuirate kopije Dela
i Izvedenih dela u bilo kom medijumu, sa ili bez izmena i u Izvornom
ili Objektnom obliku, pod uslovom da ispunjavate sledeće uslove:
(a) Svakom primaocu Dela ili Izvedenih dela morate da date kopiju
ove Licence;
(b) Sve izmenjene datoteke moraju da imaju jasne napomene
u kojima je navedeno da ste izmenili datoteke;
(c) U svim Izvedenim delima koja distribuirate morate da zadržite
sva obaveštenja o autorskim pravima, patentima, zaštićenim
znakovima i dodeljivanju iz Izvornog oblika Dela, izuzimajući
obaveštenja koje nisu u vezi ni sa jednim delom Izvedenih dela;
(d) Ako delo sadrži tekstualnu datoteku „OBAVEŠTENJE“ kao deo
distribucije, onda sva Izvedena dela koja distribuirate moraju
da sadrže čitljivu kopiju obaveštenja o dodeljivanju koja se nalaze
u datoteci OBAVEŠTENJA, izuzimajući ona obaveštenja koja nisu
u vezi ni sa jednim delom Izvedenih dela, na barem jednom
od sledećih mesta: u tekstualnoj datoteci OBAVEŠTENJE koja
se distribuira kao deo Izvedenih dela; u Izvornom obliku ili
dokumentaciji ako je isporučena uz Izvedena dela; ili u okviru
prikaza koji generišu Izvedena dela, ako i kad god se takva
obaveštenja trećih strana obično pojavljuju. Sadržaj datoteke
OBAVEŠTENJE služi samo u informativne svrhe i ne menja
Licencu. Možete da dodate sopstvena obaveštenja o dodeljivanju
u Izvedena dela koja distribuirate, u tekstu OBAVEŠTENJA iz Dela
ili kao dodatak, pod uslovom da se takva dodatna obaveštenja
ne mogu shvatiti kao izmena Licence.
U izmene možete da dodate sopstvenu izjavu o autorskim
pravima i navedete dodatne ili drugačije odredbe i uslove licence za
korišćenje, umnožavanje ili distribuciju izmena ili bilo koje Izvedeno
delo u celini, pod uslovom da korišćenje, umnožavanje i distribucija
Dela budu u skladu sa uslovima koji su navedeni u ovoj Licenci.
5. Slanje Doprinosa. Osim ako izričito ne navedete suprotno,
svaki Doprinos koji ste sa namerom poslali Davaocu licence radi
uvrštavanja u Delo je regulisan odredbama i uslovima ove Licence,
bez bilo kakvih dodatnih odredbi ili uslova.
Bez obzira na prethodni tekst, ništa što je sadržano ovde ne može
da zameni ili izmeni odredbe zasebnog ugovora o licenciranju
koji sklopite sa Davaocem licence u vezi sa takvim Doprinosima.
51SR
6. Zaštićeni znakovi. Ova Licenca vam ne daje dozvolu da koristite
zaštićene nazive, zaštićene znakove, zaštićene znakove usluge
ili nazive proizvoda Davaoca licence, osim ako to nije potrebno
za prihvatljivo i uobičajeno korišćenje radi opisa porekla Dela
i umnožavanje sadržaja datoteke OBAVEŠTENJA.
7. Odricanje garancije. Osim ako to ne zahteva primenljivi zakon
ili ako nije dat pristanak pisanim putem, Davalac licence pruža
Delo (a svaki Saradnik daje Doprinos) u „VIĐENOM“ STANJU, BEZ
GARANCIJA ILI USLOVA BILO KOJE VRSTE, izričitih ili podrazumevanih,
uključujući, ali se ne ograničavajući na garancije ili uslove za
NASLOV, NEKRŠENJE, MOGUĆNOSTI PRODAJE ili PODESNOSTI ZA
ODREĐENU SVRHU. Utvrđivanje podesnosti za korišćenje ili dalju
distribuciju Dela je isključivo vaša odgovornost i prihvatate sve rizike
koji su u vezi sa dozvolama koje koristite pod ovom Licencom.
8. Ograničavanje odgovornosti. Ni u kom slučaju i ni po kojoj pravnoj
teoriji, bilo da se radi o šteti (uključujući nemar) ili ugovoru, osim
ako to ne zahteva primenljivi zakon (ako se radi o delima namernog
ili teškog nemara) ili ako nije dat pristanak pisanim putem, nijedan
Saradnik se neće smatrati odgovornim za direktnu, indirektnu,
posebnu, slučajnu ili posledičnu štetu koja je nastala kao rezultat
ove Licence ili korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Dela
(uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu koja je nastala kao
posledica gubitka dobre volje, prekida u poslovanju, kvara ili
otkaza računara ili bilo koju drugu komercijalnu štetu ili gubitak),
čak i kada je Saradnik upozoren na mogućnost takve štete.
9. Prihvatanje garancije ili dodatne odgovornosti. Prilikom dalje
distribucije Dela ili Izvedenih dela, možete da ponudite da uz
nadoknadu dajete podršku, garanciju, odštetu ili prihvatate ostale
obaveze i/ili prava koja su u skladu sa ovom Licencom. Međutim,
kada prihvatite te obaveze, možete da postupate samo u svoje ime
i na sopstvenu odgovornost, ne u ime bilo kog drugog Saradnika
i samo ako pristanete da svakog Saradnika obeštetite, branite
i oslobodite odgovornosti za bilo koju obavezu, ili tvrdnje iznete
protiv, koja je nastala kao rezultat toga što ste prihvatili takvu
garanciju ili dodatnu odgovornost.
KRAJ ODREDBI I USLOVA
DODATAK: Kako da primenite Apache licencu na svoje delo.
Da biste na svoje delo primenili Apache licencu, priložite sledeće
standardno obaveštenje i zamenite sadržaj polja koja se nalaze
između zagrada „[]“ sopstvenim informacijama za identifikaciju.
(Izbrišite zagrade!) Tekst treba da bude ograđen odgovarajućom
sintaksom komentara za format datoteke. Takođe vam preporučujemo
da naziv datoteke ili klase i opis svrhe navedete na istoj „štampanoj
stranici“ kao obaveštenje o autorskim pravima radi lakše identifikacije
u arhivama trećih strana.
Autorska prava [yyyy] [ime vlasnika autorskih prava]
Licencirano pod Apache licencom, Verzija 2.0 („Licenca“); ovu datoteku
možete da koristite samo u skladu sa Licencom.
Primerak Licence možete da pribavite na adresi
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Osim ako to ne zahteva primenljivi zakon ili ako nije dat pristanak
pisanim putem, softver koji se distribuira pod ovom Licencom se
distribuira u „VIĐENOM“ STANJU, BEZ GARANCIJA ILI USLOVA BILO
KOJE VRSTE, izričitih ili podrazumevanih.
Pogledajte Licencu da biste videli primenljive dozvole za određene
jezike i ograničenja Licence.
libFLAC
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Josh Coalson
Dalja distribucija i upotreba u izvornom i binarnom obliku, sa ili bez
izmena, su dozvoljeni pod sledećim uslovima:
 Ponovna distribucija u izvornom kodu mora da sadrži napomenu
o autorskim pravima iznad, listu uslova i sledeće odricanje
odgovornosti.
 Ponovna distribucija u binarnom obliku mora da sadrži napomenu
o autorskim pravima iznad, listu uslova i sledeće odricanje
odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji
dolaze uz distribuciju.
 Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org fondacije i imena njenih
saradnika radi promovisanja proizvoda nastalih na osnovu ovog
softvera bez prethodne pismene dozvole.
52SR
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ SOFTVER
U „VIĐENOM“ STANJU I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH
GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE
I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. FONDACIJA ILI NJENI SARADNICI
SE NI U KOM SLUČAJU NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA DIREKTNU,
INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU
(KOJA OBUHVATA, ALI SE NE OGRANIČAVA NA, DOBAVLJANJE ROBE
ILI USLUGA ZAMENE, GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE, GUBITAK
PODATAKA ILI ZARADE I PREKIDE U POSLOVANJU) KAKO GOD DO NJE
DOŠLO I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI
O UGOVORU, ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI NEDOPUŠTENOJ
ŠTETNOJ RADNJI (UKLJUČUJUĆI NEMAR I OSTALO) KOJA JE PROIZAŠLA
IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA NA BILO KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU
UPOZORENI DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
WPA Supplicant
==============
Copyright (c) 2003–2013, Jouni Malinen <j@w1.fi> i saradnici
Sva prava zadržana.
Ovaj program je licenciran pod BSD licencom (onom u kojoj
je uklonjena klauzula o oglašavanju).
Ako šaljete izmene u projekat, pogledajte datoteku DOPRINOSI
za dodatna uputstva.
Licenca
------Ovaj softver je moguće distribuirati, koristiti i menjati u skladu sa
odredbama BSD licence:
Dalja distribucija i upotreba u izvornom i binarnom obliku, sa ili
bez izmena, su dozvoljeni pod sledećim uslovima:
1. Ponovna distribucija u izvornom kodu mora da sadrži napomenu
o autorskim pravima iznad, listu uslova i sledeće odricanje
odgovornosti.
2. Ponovna distribucija u binarnom obliku mora da sadrži
napomenu o autorskim pravima iznad, listu uslova i sledeće
odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima
koji dolaze uz distribuciju.
3. Zabranjeno je korišćenje imena gorenavedenih vlasnika autorskih
prava i imena saradnika radi promovisanja proizvoda nastalih
na osnovu ovog softvera bez prethodne pismene dozvole.
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ
SOFTVER U „VIĐENOM“ STANJU I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH
ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI SE
NE OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O
MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
VLASNIK AUTORSKIH PRAVA ILI SARADNICI SE NI U KOM SLUČAJU
NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU,
POSEBNU, PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA OBUHVATA, ALI
SE NE OGRANIČAVA NA, DOBAVLJANJE ROBE ILI USLUGA ZAMENE,
GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE, GUBITAK PODATAKA ILI ZARADE
I PREKIDE U POSLOVANJU) KAKO GOD DO NJE DOŠLO I PREMA
BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI O UGOVORU,
ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI NEDOPUŠTENOJ ŠTETNOJ RADNJI
(UKLJUČUJUĆI NEMAR I OSTALO) KOJA JE PROIZAŠLA IZ KORIŠĆENJA
OVOG SOFTVERA NA BILO KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU UPOZORENI DA
POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
Expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Ovim se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja pribavi primerak
ovog softvera i povezane datoteke dokumentacije (Softver) da postupa
sa Softverom bez ograničenja, uključujući pravo da koristi, menja,
objedinjuje, objavljuje, distribuira, daje podlicencu i/ili prodaje kopije
Softvera, kao i osobama kojima je Softver ustupljen u skladu sa
sledećim uslovima:
Obaveštenje o autorskim pravima u tekstu iznad i ova dozvola treba
da budu navedeni u svim primercima Softvera ili njegovim značajnim
delovima.
OVAJ SOFTVER JE PRUŽEN U „VIĐENOM“ STANJU I BEZ BILO KAKVE
GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI SE
NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE,
PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJU.
AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA SE NI U KOM SLUČAJU NEĆE
SMATRATI ODGOVORNIM ZA BILO KOJE POTRAŽIVANJE, ŠTETU ILI DRUGE
ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI O UGOVORU, NEDOPUŠTENOJ
ŠTETNOJ RADNJI ILI OSTALOM, ŠTO PROISTIČE ILI JE U VEZI SA
SOFTVEROM ILI UPOTREBOM SOFTVERA.
Ovaj proizvod sadrži softver Spotify koji podleže licencama treće strane
koje se nalaze ovde:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Boost
http://www.boost.org/
Boost softverska licenca – Verzija 1.0 – 17. avgust 2003.
Ovim se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi ili organizaciji
koja pribavi primerak ovog softvera i prateću dokumentaciju koji su
predmet ove licence (Softver) za korišćenje, umnožavanje, prikazivanje,
distribuiranje, izvršavanje i prenos Softvera i pripremu izvedenih
dela Softvera, kao i trećim stranama kojima je ustupljen ovaj Softver
u skladu sa sledećim:
Obaveštenja o autorskim pravima u Softveru i cela ova izjava,
uključujući izjavu o dodeljivanju licence iznad, ovo ograničenje
i sledeće odricanje odgovornosti, moraju da budu navedeni u svim
primercima Softvera, u celini ili delimično, i svim izvedenim delima
iz Softvera, osim ako su takvi primerci ili izvedena dela samo u obliku
izvršnog mašinskog koda koji je generisao procesor izvornog jezika.
OVAJ SOFTVER JE PRUŽEN U „VIĐENOM“ STANJU I BEZ BILO KAKVE
GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI SE
NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE,
PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NASLOV I NEKRŠENJE. VLASNICI
AUTORSKIH PRAVA ILI BILO KOJI DISTRIBUTER SOFTVERA SE NI U KOM
SLUČAJU NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA BILO KOJE POTRAŽIVANJE,
ŠTETU ILI DRUGE ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI O UGOVORU,
NEDOPUŠTENOJ ŠTETNOJ RADNJI ILI OSTALOM, ŠTO PROISTIČE ILI
JE U VEZI SA SOFTVEROM ILI UPOTREBOM SOFTVERA.
Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html
Expat Licenca. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd
Ovim se besplatno dodeljuje dozvola svakoj osobi koja pribavi
primerak ovog softvera i povezane datoteke dokumentacije („Softver“)
da postupa sa Softverom bez ograničenja, uključujući pravo da koristi,
menja, objedinjuje, objavljuje, distribuira, daje podlicencu i/ili prodaje
kopije Softvera, kao i osobama kojima je Softver ustupljen u skladu sa
sledećim uslovima:
Obaveštenje o autorskim pravima u tekstu iznad i ova dozvola treba
da budu navedeni u svim primercima Softvera ili njegovim značajnim
delovima.
OVAJ SOFTVER JE PRUŽEN U „VIĐENOM“ STANJU I BEZ BILO KAKVE
GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI SE
NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE,
PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJU. AUTORI ILI
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA SE NI U KOM SLUČAJU NEĆE SMATRATI
ODGOVORNIM ZA BILO KOJE POTRAŽIVANJE, ŠTETU ILI DRUGE
ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI O UGOVORU, NEDOPUŠTENOJ
ŠTETNOJ RADNJI ILI OSTALOM, ŠTO PROISTIČE ILI JE U VEZI SA
SOFTVEROM ILI UPOTREBOM SOFTVERA.
FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx
DELO (KAO ŠTO JE DEFINISANO ISPOD) SE PRUŽA U SKLADU SA
USLOVIMA OTVORENE LICENCE KODA OVOG PROJEKTA („LICENCA“).
DELO JE ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVIMA I/ILI DRUGIM
PRIMENLJIVIM ZAKONOM. BILO KOJA UPOTREBA DELA OSIM
ONE KOJA JE DOZVOLJENA OVOM LICENCOM ILI ZAKONOM
O AUTORSKIM PRAVIMA JE ZABRANJENA.
KORIŠĆENJEM BILO KOJIH PRAVA NA DELO KOJA SU OVDE NAVEDENA,
PRIHVATATE USLOVE OVE LICENCE I OBAVEZUJETE SE NA NJIH. AUTOR
VAM DODELJUJE PRAVA KOJA SU OVDE NAVEDENA UZIMAJUĆI U
OBZIR TO DA STE PRIHVATILI ODREDBE I USLOVE. AKO NE PRIHVATITE
ODREDBE OVE LICENCE I NE OBAVEŽETE SE NA NJIH, NE MOŽETE DA
KORISTITE DELO.
Definicije.
„Članci“ su zbirno svi članci koje je napisao Autor i koji objašnjavaju
korisniku kako da koristi izvorni kôd i izvršne datoteke za Delo.
„Autor“ je pojedinac ili lice koje pruža Delo pod uslovima ove Licence.
„Izvedeno delo“ je delo koje je zasnovano na Delu ili na Delu i drugim
postojećim delima.
„Izvršne datoteke“ su izvršne datoteke, binarne datoteke, konfiguracione
datoteke i sve neophodne datoteke podataka koje su uvrštene u Delo.
„Objavljivač“ je dobavljač veb-sajta, časopisa, CD-ROM-a, DVD-a ili
drugih medijuma sa kojih ste pribavili Delo.
„Izvorni kôd“ je skup izvornog koda i konfiguracionih datoteka koji
se koristi za kreiranje izvršnih datoteka.
„Standardna verzija“ je Delo koje nije izmenjeno ili je izmenjeno
uz saglasnost Autora, pri čemu je takva saglasnost potpuno prema
nahođenju Autora.
„Delo“ je skup datoteka koje distribuira Objavljivač, uključujući
Izvorni kôd, Izvršne datoteke, binarne datoteke, datoteke podataka,
dokumentaciju, uputstva i Članke.
„Vi“ se odnosi na vas, pojedinca ili lice koje želi da koristi Delo i prava
pod ovom Licencom.
Poštena upotreba/Prava na poštenu upotrebu. Ništa u ovoj Licenci
ne umanjuje ili ograničava prava koja proizilaze iz poštene upotrebe,
poštenog postupanja, prve kupovine ili ostalih ograničenja isključivih
prava vlasnika autorskih prava po zakonu o autorskim pravima ili
drugim primenljivim zakonima.
Izdavanje licence. U skladu sa odredbama i uslovima ove Licence,
Autor vam ovim putem daje licencu koja je dostupna širom sveta,
bez dodatne naknade, neisključiva i trajna (dok traju primenljiva
autorska prava) za korišćenje prava u Delu kao što je navedeno ispod:
Možete da koristite standardnu verziju Izvornog koda ili Izvršne
datoteke za sopstvene primene.
Možete da primenjujete ispravke za greške, ispravke za prenosivost
i ostale modifikacije koje ste pribavili u javnom domenu ili od Autora.
Delo koje je izmenjeno na ovaj način smatra se standardnom verzijom
i u skladu je sa ovom Licencom.
Svoj primerak Dela možete da menjate na bilo koji način (izuzimajući
Članke) da biste kreirali Izvedeno delo, pod uslovom da u svaku
izmenjenu datoteku umetnete jasno obaveštenje u kojem je
navedeno kako, kad i gde ste izmenili tu datoteku.
Možete da distribuirate standardnu verziju Izvršnih datoteka i Izvornog
koda ili Izvedenog dela zajedno sa drugim (verovatno komercijalnim)
programima kao deo veće (verovatno komercijalne) distribucije
softvera.
Članci u kojima se govori o Delu koje je autor objavio u bilo kom obliku
ne smeju se distribuirati ili ponovo objavljivati bez dozvole Autora.
Autor zadržava autorska prava na takve Članke. Izvršne datoteke
i Izvorni kôd možete da koristite u skladu sa ovom Licencom, ali ne
smete da ponovo objavljujete ili distribuirate Članke bez prethodnog
pisanog odobrenja Autora.
Sve Vaše podrutine ili moduli koje ste povezali sa Izvornim kodom ili
Izvršnim datotekama ovog Dela neće se smatrati segmentom ovog
Dela i ne podležu odredbama ove Licence.
Patentna licenca. U skladu sa odredbama i uslovima ove Licence, svaki
Autor vam ovim putem daje patentnu licencu koja je trajna, dostupna
širom sveta, neisključiva, besplatna, bez dodatne naknade i neopoziva
(izuzev kao što je navedeno u ovom odeljku) za pravljenje, korišćenje,
uvoz i prenos Dela.
Ograničenja. Licenca koja vam je ustupljena u Odeljku 3 izričito podleže
i ograničena je sledećim ograničenjima:
Slažete se da nećete uklanjati originalna obaveštenja o autorskim
pravima, patentima, zaštićenim znakovima i dodeljivanju, kao
i povezana odricanja odgovornosti koja mogu da se pojave
u Izvornom kodu ili Izvršnim datotekama.
Slažete se da nećete reklamirati ovo Delo ili na bilo koji način
nagoveštavati da ste vi njegov autor.
Zabranjeno je korišćenje imena Autora radi promovisanja proizvoda
nastalih na osnovu ovog Dela bez prethodne pismene dozvole Autora.
Slažete se da nećete prodavati ili iznajmljivati bilo koji deo ovog Dela.
Ovo vas ne ograničava da uvrstite Delo ili bilo koji njegov deo u veću
distribuciju softvera koju možete da prodajete. Međutim, samo Delo
ne smete da prodajete ili iznajmljujete.
Izvršne datoteke i Izvorni kôd možete da distribuirate samo u skladu
sa odredbama ove Licence, a u svaku kopiju Izvršnih datoteka ili
Izvornog koda koju distribuirate morate da uvrstite kopiju ili uniformni
identifikator resursa Licence, kao i da se uverite da se svako ko dobija
Izvršne datoteke ili Izvorni kôd slaže da odredbe ove licence važe za
takve Izvršne datoteke i/ili Izvorni kôd. Ne smete da namećete ili u Delo
dodajete odredbe koje menjaju ili ograničavaju odredbe ove licence ili
prava koja su data primaocima. Zabranjeno je podlicenciranje Dela.
Ne smete da menjate nijedno obaveštenje koje se odnosi na ovu
Licencu i odricanje garancija. Zabranjeno je distribuiranje Izvršnih
datoteka ili Izvornog koda sa bilo kojim tehnološkim merama koje
kontrolišu pristup Delu ili njegovo korišćenje na način koji nije u
skladu sa odredbama ove Licence.
Slažete se da Delo nećete koristiti za nezakonite, nemoralne ili
neodgovarajuće namene ili na stranicama koje sadrže nezakonit,
nemoralan ili neodgovarajući materijal. Delo podleže primenljivim
zakonima o izvozu. Slažete se da ćete postupati u skladu sa svim
zakonima i regulativama koji se mogu odnositi na Delo nakon što
dobijete Delo.
53SR
Izjave, garancije i odricanje odgovornosti. DELO SE PRUŽA U
„VIĐENOM STANJU“, „NA MESTU PRODAJE“ I „KAO DOSTUPNO“ BEZ
BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH.
VI KAO KORISNIK PREUZIMATE SVE RIZIKE NJEGOVOG KORIŠĆENJA,
UKLJUČUJUĆI POVREDU AUTORSKIH PRAVA, POVREDU PATENTA,
PRIKLADNOST ITD. AUTOR SE IZRIČITO ODRIČE SVIH IZRIČITIH,
PODRAZUMEVANIH ILI ZAKONSKIH GARANCIJA ILI USLOVA,
UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE ILI USLOVE
ZA MOGUĆNOSTI PRODAJE, TRŽIŠNI KVALITET ILI PODESNOSTI ZA
ODREĐENU SVRHU ILI BILO KOJE GARANCIJE O NASLOVU ILI NEKRŠENJU
ILI DA JE DELO (ILI BILO KOJI NJEGOV DEO) ISPRAVNO, KORISNO, BEZ
GREŠAKA I BEZ VIRUSA. OVO ODRICANJE ODGOVORNOSTI MORATE DA
PRILOŽITE SVAKI PUT KADA DISTRIBUIRATE DELO ILI IZVEDENA DELA.
Odšteta. Slažete se da ćete Autora i Objavljivača braniti, obeštetiti
i osloboditi odgovornosti u slučaju bilo kakvih potraživanja, sudskih
sporova, gubitaka, šteta, odgovornosti, troškova (uključujući
opravdane sudske troškove ili troškove advokata) koji proističu
iz Vaše upotrebe Dela.
Ograničavanje odgovornosti. OSIM U MERI U KOJOJ TO ZAHTEVA
PRIMENLJIVI ZAKON, AUTOR ILI OBJAVLJIVAČ NI U KOM SLUČAJU SE
NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM PO BILO KOJOJ PRAVNOJ TEORIJI ZA
POSEBNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU ILI KAZNENU NAKNADU ŠTETE KOJA
PROIZILAZI IZ OVE LICENCE ILI UPOTREBE DELA, ČAK I KADA JE AUTOR
ILI OBJAVLJIVAČ UPOZOREN NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
Prestanak važenja.
Licenca i prava koja su vam njom dodeljena automatski prestaju da
važe ako prekršite bilo koju odredbu ove Licence. Međutim, licence
pojedinaca ili lica koja su od vas dobila Izvedena dela pod ovom
Licencom neće prestati da važe pod uslovom da se ti pojedinci ili
lica u potpunosti pridržavaju tih licenci. Odeljci 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 i 11
ostaju na snazi bez obzira na prestanak važenja ove Licence.
Ako bilo kog saradnika tužite zbog povrede autorskih prava, zaštićenog
znaka ili bilo koje druge povrede za koju tvrdite da je nastala ovim
Delom, vaša Licenca na Delo od tog saradnika automatski prestaje
da važi.
U skladu sa gorenavedenim odredbama i uslovima, ova Licenca je
trajna (dok traju primenljiva autorska prava u Delu). Bez obzira na tekst
iznad, Autor zadržava pravo da objavi Delo pod licencom sa drugačijim
odredbama ili prestane da distribuira Delo u bilo kom trenutku pod
uslovom da takav izbor nije u cilju povlačenja ove Licence (ili bilo koje
licence koja je dodeljena ili čije dodeljivanja se traži pod odredbama
ove Licence) i ova Licenca nastavlja da važi osim ako ne bude ukinuta
kao što je navedeno u tekstu iznad.
Objavljivač. Strane se ovim slažu da se Objavljivač ni u kom slučaju
neće smatrati odgovornim za predmet ove licence. Objavljivač ne daje
nikakvu garanciju u vezi sa Delom i neće odgovarati Vama ili bilo kojoj
strani po bilo kojoj pravnoj teoriji za bilo koju štetu, uključujući, ali ne
ograničavajući se na opštu, posebnu, slučajnu ili posledičnu štetu koja
proizilazi iz ove licence. Objavljivač zadržava pravo da Vam onemogući
dostupnost Delu u bilo kom trenutku bez obaveštenja
Razno
Ova Licenca će biti regulisana zakonima lokacije na kojoj se nalazi
sedište kompanije Autora, a ako je Autor fizičko lice, zakonima
lokacije glavnog mesta boravišta.
Ako je bilo koja odredba ove Licence nevažeća ili je nije moguće
sprovesti primenljivim zakonom, to neće uticati na važnost ili
sprovodivost ostalih odredbi ove Licence i takva odredba će biti
izmenjena u najmanjoj mogućoj meri kako bi bila važeća i sprovodiva,
bez daljih delovanja strana na ovu Licencu.
Nijedna odredba ove Licence neće se smatrati odbačenom i nijedno
kršenje odredbe prihvaćeno, osim ako za takvo odbacivanje
i prihvaćanje nije dat pristanak pisanim putem potpisan od strane
koja odbacuje odredbu ili daje pristanak.
Ova Licenca predstavlja ceo ugovor između strana za Delo koje je
u njemu licencirano. Nema sporazuma, ugovora ili izjava u vezi sa
Delom koje nisu navedene ovde. Autor nije u obavezi da postupa
u skladu sa dodatnim odredbama koje se mogu pojaviti u komunikaciji
sa Vaše strane. Zabranjeno je menjanje ove Licence bez uzajamnog
pisanog pristanka Vas i Autora
libogg
http://www.xiph.org/ogg/
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Dalja distribucija i upotreba u izvornom i binarnom obliku, sa ili bez
izmena, su dozvoljeni pod sledećim uslovima:
Ponovna distribucija u izvornom kodu mora da sadrži napomenu o
autorskim pravima iznad, listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
Ponovna distribucija u binarnom obliku mora da sadrži napomenu o
autorskim pravima iznad, listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti
u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji dolaze uz distribuciju.
Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org fondacije i imena njenih
saradnika radi promovisanja proizvoda nastalih na osnovu ovog
softvera bez prethodne pismene dozvole.
54SR
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ
SOFTVER U „VIĐENOM“ STANJU I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH
ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI SE
NE OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O
MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
FONDACIJA ILI NJENI SARADNICI SE NI U KOM SLUČAJU NEĆE SMATRATI
ODGOVORNIM ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU,
PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA OBUHVATA, ALI SE NE
OGRANIČAVA NA, DOBAVLJANJE ROBE ILI USLUGA ZAMENE, GUBITAK
PRAVA NA KORIŠĆENJE, GUBITAK PODATAKA ILI ZARADE I PREKIDE U
POSLOVANJU) KAKO GOD DO NJE DOŠLO I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI
ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI O UGOVORU, ODGOVORNOSTI U
UŽEM SMISLU ILI NEDOPUŠTENOJ ŠTETNOJ RADNJI (UKLJUČUJUĆI
NEMAR I OSTALO) KOJA JE PROIZAŠLA IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA
NA BILO KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU UPOZORENI DA POSTOJI
MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/
Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation
Dalja distribucija i upotreba u izvornom i binarnom obliku, sa ili bez
izmena, su dozvoljeni pod sledećim uslovima:
Ponovna distribucija u izvornom kodu mora da sadrži napomenu o
autorskim pravima iznad, listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
Ponovna distribucija u binarnom obliku mora da sadrži napomenu o
autorskim pravima iznad, listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti
u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji dolaze uz distribuciju.
Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org fondacije i imena njenih
saradnika radi promovisanja proizvoda nastalih na osnovu ovog
softvera bez prethodne pismene dozvole.
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ
SOFTVER U „VIĐENOM“ STANJU I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH
ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI SE
NE OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O
MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
FONDACIJA ILI NJENI SARADNICI SE NI U KOM SLUČAJU NEĆE SMATRATI
ODGOVORNIM ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU,
PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA OBUHVATA, ALI SE NE
OGRANIČAVA NA, DOBAVLJANJE ROBE ILI USLUGA ZAMENE, GUBITAK
PRAVA NA KORIŠĆENJE, GUBITAK PODATAKA ILI ZARADE I PREKIDE U
POSLOVANJU) KAKO GOD DO NJE DOŠLO I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI
ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI O UGOVORU, ODGOVORNOSTI
U UŽEM SMISLU ILI NEDOPUŠTENOJ ŠTETNOJ RADNJI (UKLJUČUJUĆI
NEMAR I OSTALO) KOJA JE PROIZAŠLA IZ KORIŠĆENJA OVOG
SOFTVERA NA BILO KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU UPOZORENI DA
POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
Tremolo
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo
Copyright (C) 2002-2009 Xiph.org Foundation Changes Copyright
(C) 2009-2010 Robin Watts for Pinknoise Productions Ltd
Dalja distribucija i upotreba u izvornom i binarnom obliku, sa ili bez
izmena, su dozvoljeni pod sledećim uslovima:
 Ponovna distribucija u izvornom kodu mora da sadrži napomenu
o autorskim pravima iznad, listu uslova i sledeće odricanje
odgovornosti.
 Ponovna distribucija u binarnom obliku mora da sadrži napomenu
o autorskim pravima iznad, listu uslova i sledeće odricanje
odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji
dolaze uz distribuciju.
 Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org fondacije i imena njenih
saradnika radi promovisanja proizvoda nastalih na osnovu ovog
softvera bez prethodne pismene dozvole.
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ
SOFTVER U „VIĐENOM“ STANJU I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH
ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI SE
NE OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O
MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
FONDACIJA ILI NJENI SARADNICI SE NI U KOM SLUČAJU NEĆE
SMATRATI ODGOVORNIM ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU,
POSEBNU, PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA OBUHVATA,
ALI SE NE OGRANIČAVA NA, DOBAVLJANJE ROBE ILI USLUGA ZAMENE,
GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE, GUBITAK PODATAKA ILI ZARADE
I PREKIDE U POSLOVANJU) KAKO GOD DO NJE DOŠLO I PREMA
BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI O UGOVORU,
ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI NEDOPUŠTENOJ ŠTETNOJ RADNJI
(UKLJUČUJUĆI NEMAR I OSTALO) KOJA JE PROIZAŠLA IZ KORIŠĆENJA
OVOG SOFTVERA NA BILO KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU UPOZORENI
DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
Tremor
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Dalja distribucija i upotreba u izvornom i binarnom obliku, sa ili bez
izmena, su dozvoljeni pod sledećim uslovima:
 Ponovna distribucija u izvornom kodu mora da sadrži napomenu
o autorskim pravima iznad, listu uslova i sledeće odricanje
odgovornosti.
 Ponovna distribucija u binarnom obliku mora da sadrži napomenu
o autorskim pravima iznad, listu uslova i sledeće odricanje
odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji
dolaze uz distribuciju.
 Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org fondacije i imena njenih
saradnika radi promovisanja proizvoda nastalih na osnovu ovog
softvera bez prethodne pismene dozvole.
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ
SOFTVER U „VIĐENOM“ STANJU I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH
ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI SE
NE OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O
MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
FONDACIJA ILI NJENI SARADNICI SE NI U KOM SLUČAJU NEĆE
SMATRATI ODGOVORNIM ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU,
POSEBNU, PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA OBUHVATA, ALI
SE NE OGRANIČAVA NA, DOBAVLJANJE ROBE ILI USLUGA ZAMENE,
GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE, GUBITAK PODATAKA ILI ZARADE
I PREKIDE U POSLOVANJU) KAKO GOD DO NJE DOŠLO I PREMA
BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI O UGOVORU,
ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI NEDOPUŠTENOJ ŠTETNOJ RADNJI
(UKLJUČUJUĆI NEMAR I OSTALO) KOJA JE PROIZAŠLA IZ KORIŠĆENJA
OVOG SOFTVERA NA BILO KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU UPOZORENI
DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/
mt19937ar.c
Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
Sva prava zadržana.
Dozvola za korišćenje ovog softvera u bilo koje svrhe se dodeljuje
svima, uključujući komercijalne primene i menjanje i dalju distribuciju
u skladu sa sledećim ograničenjima:
Zabranjeno je netačno prikazivanje porekla ovog softvera; ne smete
da tvrdite da ste napisali originalni softver. Ako ovaj softver koristite
u nekom proizvodu, poželjno je da to navedete u dokumentaciji
proizvoda, ali nije obavezno.
Izmenjene izvorne verzije moraju se jasno označiti kao takve i ne smeju
se pogrešno predstavljati kao originalni softver.
Ovo obaveštenje ne smete da uklonite iz bilo koje izvorne distribucije
ili ga promenite.
Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu
cURL
http://curl.haxx.se
OBAVEŠTENJE O AUTORSKIM PRAVIMA I DOZVOLAMA
Autorska prava (c) 1996 - 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
Sva prava zadržana.
Ovim vam dajemo dozvolu da koristite, kopirate, menjate i distribuirate
ovaj softver u bilo koju svrhu sa ili bez naknade, pod uslovom da u svim
kopijama navedete obaveštenje o autorskim pravima iz prethodnog
teksta i ovu dozvolu.
OVAJ SOFTVER JE PRUŽEN U „VIĐENOM“ STANJU I BEZ BILO KAKVE
GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI SE
NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE,
PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH
STRANA. AUTORI ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA SE NI U KOM
SLUČAJU NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA BILO KOJE POTRAŽIVANJE,
ŠTETU ILI DRUGE ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI O UGOVORU,
NEDOPUŠTENOJ ŠTETNOJ RADNJI ILI OSTALOM, ŠTO PROISTIČE ILI
JE U VEZI SA SOFTVEROM ILI UPOTREBOM SOFTVERA.
Osim kao što je navedeno u ovom obaveštenju, ime vlasnika autorskih
prava ne sme se koristiti za oglašavanje i promovisanje prodaje,
korišćenja ili drugih radnji u vezi sa Softverom bez prethodnog pisanog
odobrenja vlasnika autorskih prava.
Dalja distribucija i upotreba u izvornom i binarnom obliku, sa ili bez
izmena, su dozvoljeni pod sledećim uslovima:
c-ares
Ponovna distribucija u izvornom kodu mora da sadrži napomenu o
autorskim pravima iznad, listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
Ponovna distribucija u binarnom obliku mora da sadrži napomenu o
autorskim pravima iznad, listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti
u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji dolaze uz distribuciju.
Zabranjeno je korišćenje naziva saradnika radi promovisanja proizvoda
nastalih na osnovu ovog softvera bez prethodne pismene dozvole.
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU OVAJ
SOFTVER U „VIĐENOM“ STANJU I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH
ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, ALI SE
NE OGRANIČAVAJUĆI NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O
MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
VLASNIK AUTORSKIH PRAVA ILI SARADNICI SE NI U KOM SLUČAJU
NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU,
POSEBNU, PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA OBUHVATA, ALI
SE NE OGRANIČAVA NA, DOBAVLJANJE ROBE ILI USLUGA ZAMENE,
GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE, GUBITAK PODATAKA ILI ZARADE
I PREKIDE U POSLOVANJU) KAKO GOD DO NJE DOŠLO I PREMA
BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI O UGOVORU,
ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI NEDOPUŠTENOJ ŠTETNOJ RADNJI
(UKLJUČUJUĆI NEMAR I OSTALO) KOJA JE PROIZAŠLA IZ KORIŠĆENJA
OVOG SOFTVERA NA BILO KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU UPOZORENI
DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
http://c-ares.haxx.se
Autorska prava 1998. Massachusetts Institute of Technology.
Ovim se besplatno dodeljuje dozvola za korišćenje, kopiranje, menjanje
i distribuciju softvera i njegove dokumentacije u bilo koje svrhe, pod
uslovom da obaveštenje o autorskim pravima u tekstu iznad bude
navedeno u svim kopijama, kao i da obaveštenje o autorskim pravima
i ova dozvola budu navedeni u pratećoj dokumentaciji. Naziv M.I.T.
se ne sme koristiti za oglašavanje i javno prikazivanje radi distribucije
softvera bez prethodne izričite dozvole. M.I.T. ne tvrdi da je ovaj softver
pogodan za sve namene. On se pruža u „viđenom“ stanju, bez bilo
kakve izričite ili podrazumevane garancije.
zlib
http://www.zlib.net/
zlib.h -- interfejs „zlib“ biblioteke rutina za kompresiju opšte namene,
verzija 1.2.3, 18. jul 2005.
Autorska prava (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly i Mark Adler
Ovaj softver se pruža u „viđenom“ stanju, bez bilo kakve izričite ili
podrazumevane garancije. Autori se ni u kom slučaju neće smatrati
odgovornim za štetu koja nastane upotrebom ovog softvera.
55SR
©2014 Sony Corporation
4-528-297-11(1) (SR)
Download PDF