Sony | CMT-FX200 | Sony CMT-FX200 FX200 Mikro Hi-Fi sistem sa USB priključkom Uputstva za rukovanje

4-178-506-11(2)
Mikro Hi-Fi
komponentni sistem
Uputstvo za upotrebu
CMT-FX205/FX200
©2010 Sony Corporation
http://www.sony.net/
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar, ne prekrivajte ventilacione
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavesama, itd.
Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj, kao
što su upaljene sveće.
Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog
udara, nemojte da izlažete uređaj kapljanju ili prskanju
i ne stavljajte na njega predmete napunjene tečnoš ću,
kao što su vaze. Nemojte da postavljate uređaj u
skučen prostor, kao što je polica za knjige ili ormarić.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za odvajanje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako dostupnu
zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu
uređaja, odmah ga odvojite iz zidne utičnice.
Baterije ili uređaji s ubač enim baterijama ne smeju da
se izlažu visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sl.
Ovaj uređaj nije odvojen od napajanja sve dok je utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.
Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzrokovati
gubitak sluha.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata uz ovaj proizvod
povećava opasnost od povrede očiju.
Ovaj uređaj je razvrstan kao laserski proizvod KLASE 1. Ova oznaka nalazi se na zadnjoj strani spolja.
Napomena za
korisnike: sledeća
informacija vredi
samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima se
primenjuju EU uputstva.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašć eni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije
pogledajte adresu na garantnom listu.
2
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim državama
sa posebnim sistemima za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete
u sprečavanju mogućih negativnih uticaja na okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Primenjivi pribor: Daljinski upravljač
Odlaganje istrošenih baterija
(primenjivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim državama s posebnim sistemima za
odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se
baterija priložena uz ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombinaciji s h emijskim simbolom. Hemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje
sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih uticaja na okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga
ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu
vezu s ugrađenom baterijom, njenu zamenu valja
poveriti isključivo ovlašćenom servisu. Kako bi se
zagarantovalo pravilno rukovanje baterijom, na kraju
njenog radnog veka je odnesite na odlagalište za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje dotrajalih
baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili
proizvod.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje DVD
materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal
na drugoj. Međutim, s obzirom da strana sa audio
materijalom ne odgovara Compact Disc (CD)
standardu, ne može da se garantuje reprodukcija na
ovom uređaju.
Audio diskovi kodirani za zaštitu
autorskih prava
Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova
koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U
poslednje vreme neke izdavačke kuće prodaju
različite audio diskove s tehnologijom zaštite
autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od
tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se
neće reprodukovati na ovom uređaju.
Napomena o licencama i zaštitnim
znakovima
9 MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
imaju licencu Fraunhofer IIS i Thomson.
9 Svi ostali zaštićeni nazivi i registrovani zaštićeni
nazivi u vlasništvu su odgovarajućih firmi. U ovom
priručniku nisu navedene oznake ™ i ®.
3
Uređaj
Upotreba daljinskog upravljača
Pomerite i skinite poklopac ležišta za baterije, pa
stavite dve baterije R6 (veličina AA), prvo stranom
, pazeći na oznake polova.
Napomene o upotrebi daljinskog upravljača
9 Uz normalnu upotrebu, baterije će trajati približno šest meseci.
9 Nemojte istovremeno upotrebljavati staru bateriju s novom ili
različite vrste baterija.
9 Ako ne nameravate upotrebljavati daljinski upravljač duže vreme
izvadite baterije kako biste sprečili njegovo oštećivanje
zbog curenja elektrolita i korozije.
Kod prenošenja sistema
1 Izvadite disk kako biste zaštitili CD mehanizam.
2 Pritisnite / (napajanje) A za isključenje sistema i
sačekajte da "STANDBY" prestane da treperi.
Daljinski upravljač
3 Odvojite kabl napajanja.
Podešavanje sata sistema
1 Pritisnite / A za uključivanje sistema.
2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET O za izbor moda
za podešavanje sata.
Ako treperi "PLAY SET", pritisnite / B
više puta za izbor "CLOCK" i zatim pritisnite
ENTER C.
3 Pritisnite / B više puta za podešavanje
sati i zatim pritisnite ENTER C.
4 Istim postupkom podesite minute.
Napomena
Podešenje sata se briše ako odvojite mrežni kabl ili dođe do
prekida napajanja.
Za prikaz sata dok je sistem isključen
Pritisnite DISPLAY S. Sat se prikazuje približno 8
sekundi.
U ovom priručniku opisuju se postupci upotrebom
daljinskog upravljača, ali isti postupci mogu se
izvoditi tasterima na uređaju ako imaju iste ili
slične nazive.
4
Priprema
AFM žičana antena (razvucite je horizontalno)
BAM okvirna antena
CNa desni zvučnik
DNa zidnu utičnicu
EKabl zvučnika (crveni/ )
FKabl zvučnika (crni/ )
GNa levi zvučnik
AAntene
Za spajanje dodatno nabavljivih slušalica
Pronađite mesto i položaj antena koji omogućavaju
dobar prijem te postavite antene. Držite antene dalje
od kabla zvučnika i mrežnog kabla kako biste
izbegli pojavu šumova.
Spojite slušalice na PHONES priključnicu K na
uređaju.
BZvučnici
Ubacite samo oguljeni deo kabla.
CNapajanje
Spojite mrežni kabl u zidnu utičnicu.
Ako utikač ne odgovara utičnici, skinite priloženi
adapter (samo kod modela sa adapterom).
DPreklopnik za izbor napona
Kod modela s preklopnikom za izbor napona, podesite
VOLTAGE SELECTOR na lokalni napon mreže.
5
Postupci
Reprodukcija CD/MP3 diska
1 Odaberite CD funkciju.
Pritisnite CD N.
2 Ubacite disk.
Pritisnite  PUSH OPEN/CLOSE F na uređaju
i stavite disk tako da je nalepnica
okrenuta na gore.
Za zatvaranje, ponovo pritisnite 
PUSH OPEN/CLOSE F na uređaju.
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite  (reprodukcija) I.
Ostali postupci
Za
Pauzu
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Izbor foldera na
MP3 disku
Izbor zapisa ili
datoteke
Nalaženje mesta
u zapisu ili
datoteci
Pritisnite
 (pauza) I. Ponovo pritisnite
za nastavak reprodukcije.
 (zaustavljanje) I.
 (izbor foldera) + E / - D
više puta.
 (prelaz unazad)/ 
(prelaz unapred) B .
Zadržite  (pretraživanje
unazad)/  (pretraživanje
unapred) B tokom reprodukcije i otpustite taster na željenom
mestu.
Izbor ponavljanja REPEAT P više puta dok se ne
reprodukcije
pojavi "REP" ili "REP1".
Za promenu načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE P više puta dok je reprodukcija zaustavljena. Možete odabrati normalnu
reprodukciju ("" za sve MP3 datoteke u folderu na
disku), reprodukciju slučajnim redom ("SHUF" ili
" SHUF*" za reprodukciju foldera slučajnim redom)
ili programiranu reprodukciju ("PGM").
* Kod reprodukcije CD-DA (audio) diska,  (SHUF) reprodukcija funkcioniše isto kao i normalna (SHUF) reprodukcija.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
"REP1" označava ponavljanje jednog zapisa ili datoteke dok ne
zaustavite reprodukciju.
Napomena o reprodukciji slučajnim redom
Kad isključite sistem, odabrani način reprodukcije slučajnim
redom ("SHUF" ili " SHUF") se poništava i odabira se
normalna reprodukcija ("").
6
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
9 Nemojte snimati ostale vrste zapisa ili datoteka ili nepotrebne
foldere na disk koji sadrži MP3 datoteke.
9 Folderi koji sadrže MP3 datoteke se preskaču.
9 MP3 datoteke se reprodukuju redosledom kojim su snimljene na disk.
9 Sistem može reprodukovati samo MP3 datoteke sa ekstenzijom
".mp3".
9 Ako naziv datoteke ima ekstenziju ".mp3", a datoteka nije u
tom formatu, reprodukcija te datoteke može uzrokovati pojavu
glasnog zvuka koji može oštetiti zvučnike i uzrokovati kvar
sistema.
9 Maksimalan broj:
— foldera je 255 (uključujući osnovni).
— MP3 datoteka je 512.
— nivo foldera (hijerarhija foldera) je 8.
9 Ne može se garantovati kompatibilnost sa svim softverima za
MP3 kodiranje/snimanje, uređajima za snimanja i medijima
za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu uzrokovati
pojavu šumova ili isprekidanu reprodukciju ili se uopšte neće
reprodukovati.
Napomene o reprodukciji multisession diskova
9 Ako je prva sesija na disku CD-DA sesija, ostale sesije na disku
ne mogu se prepoznati, bez obzira na format sesije; mogu se
reprodukovati samo CD-DA zapisi u prvoj sesiji.
9 Ako je format prve sesije CD-ROM i naredne sesije su snimljene u istom formatu, sistem će nastaviti da reprodukuje MP3
datoteke iz više sesija sve dok sistem ne detektuje drugu sesiju
koja je snimljena u različitom formatu.
Slušanje radija
1 Odaberite "TUNER FM" ili "TUNER AM".
Pritisnite TUNER/BAND N više puta.
2 Podesite stanicuM.
Za automatsko pretraživanje
Više puta pritisnite TUNING MODE P sve dok
se ne prikaže "AUTO", zatim pritisnite +/- B.
Pretraživanje se automatski prekida kad se nađe
stanica i zatim se na displeju prikazuje "TUNED"
i "ST" (kod stereo programa).
Reprodukcija datoteka sa USB uređaja
Sistem može reprodukovati MP3* audio format.
* Sistem ne može reprodukovati datoteke sa zaštitom od kopiranja
(Digital Rights Management). Sistem možda neće reprodukovati
datoteke preuzete sa Internet prodavnica muzike.
Za informacije o kompatibilnim USB uređajima,
posetite navedenu Internet stranicu.
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://support.sony-europe.com/>
1 Odaberite USB funkciju.
Pritisnite USB N.
2 Spojite USB uređaj na priključnicu  (USB) J.
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite  I.
Ako se ne prikaže "TUNED" i pretraživanje se ne
zaustavi, pritisnite  I za zaustavljanje pretraživanja i izvršite ručno podešavanje (u nastavku).
Kad podesite stanicu koja omogućava RDS usluge,
na displeju se prikazuje naziv stanice (samo
evropski model).
Ručno podešavanje
Pritisnite TUNING MODE P više puta dok se ne
prikaže "MANUAL" i zatim pritisnite +/– B više
puta za podešavanje željene stanice.
Savet
Za smanjenje šumova kod slabog FM stereo prijema, pritisnite FM
MODE P više puta dok se ne pojavi "MONO" i isključi stereo prijem.
Mmemorisanje radio stanica
1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY P za izbor moda
memorisanja stanica.
Ostali postupci
Za
Pauzu
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Izbor foldera
Izbor datoteke
Nalaženje dela
unutar datoteke
Izbor ponavljanja
reprodukcije
Pritisnite
 I. Ponovo pritisnite za
nastavak reprodukcije.
 I. Za nastavak reprodukcije,
pritisnite  I*. Za poništenje
nastavka reprodukcije, ponovo
pritisnite  I.
 + E/ – D više puta.
/ B.
Zadržite / B tokom
reprodukcije i otpustite na željenom mestu.
REPEAT P više puta dok se ne
pojavi "REP" ili "REP1".
* Kod reprodukcije VBR MP3 datoteke, sistem može nastaviti
reprodukciju od drugog mesta.
Za promenu načina reprodukcije
3 Pritisnite +/– B više puta za izbor željenog
programskog broja.
Ako je programski broj već zauzet stanicom, ta
stanica će se zameniti novom.
4 Pritisnite ENTER C za memorisanje stanice.
5 Ponovite korake 1 do 4 za memorisanje ostalih
stanica.
Možete memorisati do 20 FM i 10 AM stanica. Memorisane stanice ostaju sačuvane približno pola dana čak
i ako odvojite mrežni kabl ili ako dođe do prekida
napajanja.
Pritisnite PLAY MODE P više puta dok je USB reprodukcija zaustavljena. Možete odabrati normalnu
reprodukciju ("" za sve datoteke u folderu na USB
uređaju), reprodukciju slučajnim redom ("SHUF"
ili " SHUF"*) ili programiranu reprodukciju
("PGM").
Napomene o ponavljanju reprodukcije
"REP" označava da se sve datoteke iz USB uređaja ponavljaju sve
dok ne zaustavite reprodukciju.
Napomena o reprodukciji slučajnim redosledom
Kad isključite sistem, odabrani način reprodukcije slučajnim
redosledom ("SHUF" ili "  SHUF") se poništava i odabira se
normalna reprodukcija ("").
6 Za nalaženje memorisane stanice, pritisnite
TUNING MODE P više puta dok se ne prikaže
"PRESET", zatim tasterima +/– B odaberite
željeni programski broj.
7
Odabir memorije na USB uređaju
Upotreba sistema za punjenje baterije
Ako USB uređaj sadrži više od jedne memorije (na
primer, unutrašnju memoriju i memorijsku karticu),
možete odabrati koju memoriju želite koristiti i zatim
pokrenuti reprodukciju. Memoriju ne možete odabrati
tokom reprodukcije. Odaberite memoriju pre
pokretanja reprodukcije.
Memoriju USB uređaja možete odabrati koristeći
tastere na uređaju.
1 Pritisnite FUNCTION N više puta za izbor USB
funkcije.
2 Spojite USB uređaj na priključnicu  (USB) J.
3 Dok držite pritisnut taster ENTER C, pritisnite  I.
4 Više puta pritisnite / B za izbor broja
memorije.
Ako se može odabrati samo jedna memorija,
nastavite od koraka 5. Za poništavanje ovog postupka, pritisnite  I.
5 Pritisnite ENTER C.
Sistem možete koristiti kao punjač za bateriju USB
uređaja koji se mogu puniti kad je sistem uključen.
Punjenje započinje kad se USB uređaj spoji na 
(USB) priključnicu J. Status punjenja se prikaže na
displeju USB uređaja. Za detalje, pogledajte uputstvo
za upotrebu isporučeno uz USB uređaj.
Napomene
9 Ako je za spajanje potreban USB kabl, upotrebite USB kabl
isporučen uz USB uređaj koji spajate. Pogledajte uputstva za
upotrebu USB uređaja koji spajate za detalje o načinu spajanja.
9 Može potrajati oko 10 sekundi dok se ne prikaže "READING",
zavisno od vrste spojenog USB uređaja.
9 Ne spajajte sistem i USB uređaj preko USB huba.
9 Kad se spoji USB uređaj, sistem očitava sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju postoji velik broj foldera ili datoteka,
trebaće puno vremena za očitavanje USB uređaja.
9 Kod nekih spojenih USB uređaja, nakon izvođenja određenog
postupka može doći do vremenskog kašnjenja pre nego što se
postupak izvede na sistemu.
9 Kompatibilnost sa svakim softverom za kodiranje/zapisivanje ne
može se garantovati. Ako su audio datoteke na USB uređaju izvorno kodirane pomoću nekompatibilnog softvera, takve datoteke
mogu uzrokovati smetnje ili prekidanje zvuka, ili se možda
uopšte neće moći reprodukovati.
9 Ovaj sistem ne može reprodukovati audio datoteke na USB
uređaju u sledećim slučajevima;
— Kad je broj audio datoteka u folderu veći od 999.
— ako ukupan broj audio datoteka na USB uređaju prelazi
5000.
— ako broj foldera na USB uređaju prelazi 255 (uključujući
folder "ROOT" i isključujući prazne foldere).
Ovi brojevi mogu varirati zavisno od strukture datoteka i foldera.
Nemojte snimati ostale vrste datoteka ili nepotrebne foldere na
USB uređaj koji sadrži audio datoteke.
9 Sistem može reprodukovati samo do osam nivoa hijerarhije.
9 Sistem neće nužno podržavati sve funkcije koje nudi spojeni USB
uređaj.
9 Nastavak reprodukcije se poništava kad isključite sistem.
9 Datoteke i folderi prikazuju se redosledom kojim su napravljeni na
USB uređaju.
9 Folderi koji sadrže audio datoteke se preskaču.
9 Pomoću ovog sistema možete slušati MP3 audio format sa
".mp3" ekstenzijom datoteke.
Imajte na umu da, čak i ako naziv datoteke sadrži ispravnu ekstenziju, ako datoteka nije snimljena u tom formatu, sistem može
proizvoditi buku ili može doći do nepravilnosti u radu.
8
Napomena o punjenju USB uređaja uz ovaj sistem
Sistem ne možete koristiti za punjenje baterija u sledećim
slučajevima;
— kad je napajanje CD/USB uređaja isključeno i kad je odabrana
funkcija radio prijemnika. Pogledajte "Poboljšanje radio
prijema".
— kad je sistem isključen.
Kreiranje vlastitog programa
(Program Play)
1 Odaberite CD ili USB funkciju.
Pritisnite FUNCTION N više puta.
2 Odaberite način reprodukcije.
Pritisnite PLAY MODE P više puta dok je reprodukcija zaustavljena dok se ne prikaže "PGM".
3 Odaberite željeni zapis ili broj datoteke.
Pritisnite / B više puta dok se ne prikaže
broj željenog zapisa ili datoteke.
Kod programiranja MP3 datoteka, pritisnite 
+ E/ - D više puta za odabir željenog foldera
i zatim odaberite željenu datoteku.
Broj odabranog zapisa Ukupno vreme reprodukcije
ili datoteke
odabranog zapisa ili datoteke
4 Programirajte odabrani zapis ili datoteku.
Pritisnite ENTER C za unos odabranog zapisa ili
datoteke.
5 Ponovite korake 3 do 4 za programiranje ostalih
zapisa ili datoteka, ukupno do 25 zapisa ili
datoteka.
6 Za reprodukciju programiranih zapisa ili datoteka,
pritisnite  I.
Program ostaje dostupan sve dok ne otvorite CD
vrata. Za ponovnu reprodukciju istog programa,
pritisnite  I.
Za poništavanje programirane reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE P više puta dok je reprodukcija
zaustavljena dok ne nestane "PGM".
Za brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke u
programu
Promena prikaza na displeju
Pritisnite CLEAR R dok je reprodukcija zaustavljena.
Za
Promenu
informacija na
displeju*
Prikaz sata dok je
sistem isključen
Za pregled informacija o programu, kao što
je broj zapisa u programu
Pritisnite DISPLAY S više puta.
Upotreba dodatnih audio uređaja
1 Pripremite izvor zvuka.
Spojite dodatni spoljni audio uređaj na priključnicu
AUDIO IN L na uređaju pomoću analognog
audio kabla (nije isporučen).
2 Utišajte zvuk.
Pritisnite VOLUME - H.
3 Odaberite funkciju AUDIO IN.
Pritisnite FUNCTION N više puta.
4 Pokrenite reprodukciju.
Pokrenite reprodukciju na spojenoj komponenti i
podesite glasnoću.
Napomena
Sistem se može automatski isključiti u pripremno stanje ako je
glasnoća spojenog uređaja previše utišana. Pravilno podesite
glasnoću spojenog uređaja. Pogledajte "Isključenje funkcije
automatskog isključivanja u pripremno stanje".
Podešavanje zvuka
Za
Podešavanje
glasnoće
Stvaranje dinamičnijeg zvuka
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Podešavanje
zvučnog efekta
Pritisnite
VOLUME +/– H.
DSGX M na uređaju.
EQ Q.
Pritisnite
DISPLAY S više puta dok je
sistem uključen.
DISPLAY S dok je sistem
isključen. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.
* Na primer, možete prikazati informacije o CD/MP3 disku ili
USB uređaju, kao što su:
— broj zapisa ili datoteke tokom normalne reprodukcije.
— naziv zapisa ili datoteke ("") tokom normalne reprodukcije.
— naziv izvođača ("ω") tokom normalne reprodukcije.
— naziv albuma ili foldera ("") tokom normalne reprodukcije.
— ukupno vreme reprodukcije i ukupan broj zapisa na CDDA disku (samo kad je odabran normalan način reprodukcije i uređaj je zaustavljen).
— ukupan broj foldera (albuma) na MP3 disku ili USB uređaju
(samo kad je odabran normalan način reprodukcije i CD ili
USB uređaj je zaustavljen).
— oznaka pogona, ako postoji na MP3 disku ili USB uređaju
(samo kad je odabran normalan način reprodukcije i CD ili
USB uređaj je zaustavljen).
Napomene o informacijama na displeju
9 Umesto znakova koji se ne mogu prikazati prikazuje se "_".
9 Ne može se prikazati;
— ukupno vreme reprodukcije MP3 diska i USB uređaja.
— preostalo vreme reprodukcije MP3 datoteke.
9 Ne može se prikazati pravilno;
— proteklo vreme reprodukcije MP3 datoteke kodirane uz
VBR (varijabilna brzina prenosa).
— nazivi foldera i datoteka koji ne odgovaraju ISO9660 Level 1,
Level 2 ili Joliet proširenom formatu.
9 Može se prikazati;
— preostalo vreme reprodukcije zapisa.
— ID3 tag informacije MP3 datoteka kod ID3 tag verzije 1 i
verzije 2 (ID3 tag verzija 2 ima prioritet kod prikaza pred
ID3 tag verzijom 1 i tag verzija 2 se upotrebljava za pojedinačne MP3 datoteke).
— do 32 znaka unutar ID3 tag informacija upotrebom velikih
slova (A do Z), brojeva (0 do 9) i simbola (" $ % ‘ ( ) * + ,
–. / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).
9
Upotreba tajmera
Sistem ima dva tajmera. Ako ih upotrebljavate oba,
sleep tajmer ima prednost.
Sleep tajmer:
Možete zaspati uz muziku. Ova funkcija radi čak i ako
sat nije podešen.
Pritisnite SLEEP T više puta. Ako odaberete
"AUTO", sistem se automatski isključuje nakon
zaustavljanja tekućeg diska ili USB uređaja ili nakon
100 minuta.
Tajmer reprodukcije:
Možete se probuditi uz muziku sa CD diska, FM/AM
radija ili USB uređaja u podešeno vreme.
Obavezno podesite sat.
1 Pripremite izvor zvuka.
Pripremite izvor zvuka i zatim pritisnite VOLUME
+/– H za podešavanje glasnoće.
Ako želite pokrenuti reprodukciju od željenog CD
zapisa ili audio datoteke, kreirajte vlastiti program.
2 Odaberite način podešavanja tajmera.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET O.
3 Podesite tajmer reprodukcije.
Pritisnite / B više puta za odabir "PLAY
SET" i zatim pritisnite ENTER C.
4 Podesite vreme početka reprodukcije.
Pritisnite / B više puta za podešavanje
vremena i zatim pritisnite ENTER C.
5 Istim postupkom kao u koraku 4 podesite
vreme završetka reprodukcije.
6 Odaberite izvor zvuka.
Pritisnite / B više puta dok se ne prikaže željeni izvor zvuka i zatim pritisnite ENTER C.
7 Isključite sistem.
Pritisnite / A. Sistem se uključuje 15 minuta
pre podešenog vremena.
Ako je sistem uključen u podešeno vreme, tajmer
reprodukcije neće se aktivirati. Nemojte rukovati
sistemom od trenutka uključivanja sistema sve dok
se ne pokrene reprodukcija.
Za proveru podešenja
1 Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT O.
2 Pritisnite / B više puta za odabir "PLAY
SET" i zatim pritisnite ENTER C.
Za isključivanje tajmera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 2
prikaže "OFF" i zatim pritisnite ENTER C.
10
Za promenu podešenja
Krenite ponovo od koraka 1.
Savet
Podešenost tajmera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno
ne isključite.
U slučaju problema
1 Proverite da li su mrežni kabl i kablovi zvučnika
pravilno i čvrsto spojeni.
2 Potražite problem u nastavku i preduzmite
navedene mere.
Ako se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Na displeju se prikazuje "PROTECT".
Odmah odvojite mrežni kabl i proverite sledeće
pošto nestane "PROTECT".
9 Da li su + i – kablovi zvučnika kratko spojeni?
9 Da li su zaklonjeni ventilacioni otvori na sistemu?
Nakon što ste proverili navedeno i potvrdili da
je sve u redu, ponovo spojite mrežni kabl i
uključite sistem. Ako se problem nastavi, obratite
se najbližem Sony prodavcu.
Opšte
Sistem se ne uključuje.
9 Da li je mrežni kabl priključen?
Sistem se neočekivano isključio u pripremno
stanje.
9 Pojava nije kvar. Sistem se automatski isključi
u pripremno stanje nakon približno 30 minuta
neaktivnosti ili prestanka emitovanja audio signala.
Pogledajte "Isključenje funkcije automatskog isključivanja u pripremno stanje".
Čuje se jako brujanje ili šum.
9 Odmaknite sistem od izvora smetnji.
9 Spojite sistem u neku drugu zidnu utičnicu.
9 Ugradite filter protiv smetnji (opcija) na mrežni
kabl.
Daljinski upravljač ne radi.
9 Uklonite prepreke između daljinskog upravljača
i senzora G na sistemu i odmaknite sistem od
fluorescentne rasvete.
9 Usmerite daljinski upravljač prema senzoru na
sistemu.
9 Približite daljinski upravljač sistemu.
CD/MP3 uređaj
Zvuk preskače ili se disk ne reprodukuje.
9 Očistite disk ili ga zamenite.
9 Premestite sistem na mesto bez vibracija (na primer
na stabilan stalak).
9 Odmaknite zvučnike od sistema ili ih stavite na posebne stalke. Kod veće glasnoće, vibracije zvučnika
mogu uzrokovati preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne započinje od prvog zapisa.
9 Vratite se na normalnu reprodukciju tako da više
puta pritisnete PLAY MODE P dok ne nestane
"PGM" i "SHUF".
Pokretanje reprodukcije traje duže nego
inače.
9 Nakon približno minute neaktivnosti, podešenje
sata ili tajmera reprodukcije automatski se poništava. Ponovite postupak od početka.
9 Kod sledećih diskova može se produžiti vreme do
početka reprodukcije;
— disk sa komplikovanom strukturom foldera.
— disk snimljen u multisession modu.
— disk koji nije finalizovan (na kojem se podaci još
mogu snimati).
— disk koji sadrži veliki broj foldera.
Ne čuje se zvuk.
USB uređaj
Podešenje sata ili rad tajmera reprodukcije
neočekivano su poništeni.
9 Da li su + i – kablovi zvučnika kratko spojeni?
9 Da li koristite isključivo isporučene zvučnike?
9 Da li su zaklonjeni ventilacioni otvori na sistemu?
9 Stanica je možda privremeno prekinula emitovanje.
Zvuk se čuje iz samo jednog kanala ili je
glasnoća levog i desnog zvučnika
neuravnotežena.
Spojeni USB uređaj se ne može puniti.
9 Proverite da li je USB uređaj pravilno spojen.
9 Ako ste isključili napajanje CD/USB uređaja,
odaberite bilo koju funkciju osim radio prijemnika
ili uključite napajanje CD/USB uređaja. Pogledajte
"Poboljšanje radio prijema".
9 Postavite zvučnike što je simetričnije moguće.
9 Spojite isključivo isporučene zvučnike.
11
Da li upotrebljavate podržani USB uređaj?
USB uređaj se ne prepoznaje.
9 Ako spojite USB uređaj koji nije podržan, mogu se
pojaviti sledeći problemi. Informacije o kompatibilnim USB uređajima potražite na Internet
stranicama koje su navedene u odeljku "Reprodukcija
datoteka sa USB uređaja".
— USB uređaj se ne prepoznaje.
— Na sistemu se ne prikazuju nazivi datoteka ili foldera.
— Reprodukcija nije moguća.
— Zvuk preskače.
— Čuje se šum.
— Čuje se izobličen zvuk.
9 Isključite sistem i ponovo spojite USB uređaj, pa
ponovo uključite sistem.
9 Informacije o kompatibilnim USB uređajima
potražite na Internet stranicama koje su
navedene u odeljku "Reprodukcija datoteka sa USB
uređaja".
9 USB uređaj ne radi pravilno. Pogledajte uputstvo za
upotrebu USB uređaja za rešavanje problema.
Prikazuje se "OVER CURRENT".
9 Sistem je detektovao problem sa nivoom električne
struje iz  (USB) priključnice J. Isključite sistem
i odvojite USB uređaj iz  (USB) priključnice J.
Proverite postoji li problem sa USB uređajem. Ako
se navedeni problem nastavi, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Ne čuje se zvuk.
9 USB uređaj nije pravilno spojen. Isključite sistem i
ponovo spojite USB uređaj.
Zvuk sadrži šumove, preskače ili je izobličen.
9 Isključite sistem i ponovo spojite USB uređaj.
9 Audio podaci sadrže smetnje ili je zvuk izobličen. Šum je možda snimljen prilikom pravljenja
audio podataka zbog određenih uslova na računaru.
Ponovo napravite audio podatke.
9 Brzina (bit rate) kod kodiranja datoteka je bila
mala. U USB uređaj prebacite datoteke kodirane uz
veću brzinu (bit rate).
Duže vreme se prikazuje "READING" ili
treba puno vremena za pokretanje
reprodukcije.
9 Postupak učitavanja može potrajati duže u sledećim
slučajevima.
— Na USB uređaju nalazi se prevelik broj foldera ili
datoteka.
— Struktura datoteka je vrlo složena.
— Kapacitet memorije je jako velik.
— Memorija uređaja je fragmentovana.
Nepravilan prikaz
9 Vratite audio podatke nazad na USB uređaj jer
su podaci na USB uređaju možda oštećeni.
9 Ovaj sistem može prikazati samo znakove koji
sadrže brojeve i slova abecede. Ostali znakovi se
možda neće prikazati pravilno.
12
Reprodukcija ne započinje.
9 Isključite sistem i ponovo spojite USB uređaj, pa
ponovo uključite sistem.
9 Informacije o kompatibilnim USB uređajima
potražite na Internet stranicama koje su
navedene u odeljku "Reprodukcija datoteka sa USB
uređaja".
9 Pritisnite  I za pokretanje reprodukcije.
Reprodukcija ne započinje od prvog zapisa.
9 Način reprodukcije podesite na normalnu
reprodukciju.
Datoteke se ne mogu reprodukovati.
9 MP3 datoteka nema ekstenziju ".mp3".
9 Podaci nisu memorisani u MP3 formatu.
9 USB memorijski uređaji formatirani u sistemu
datoteka koji nije FAT16 ili FAT32 nisu podržani.*
9 Ako upotrebljavate USB memoriju sa particijama,
mogu se reprodukovati datoteke samo iz prve
particije.
9 Kriptovane datoteke ili datoteke zaštićene šifrom
ne mogu se reprodukovati.
* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB memorijski uređaji možda ne podržavaju sve FAT formate. Detalje
pogledajte u uputstvu za upotrebu USB memorijskog uređaja
ili se obratite proizvođaču.
Prijemnik
Čuje se jako brujanje ili šum ili se stanice
ne mogu primati. (Na displeju treperi
"TUNED" ili "ST".)
9 Pravilno spojite antenu.
9 Pronađite mesto i položaj antena koji omogućuju
dobar prijem, pa postavite antenu.
9 Držite antene dalje od kabla zvučnika i mrežnog
kabla kako biste izbegli pojavu šumova.
9 Isključite električni uređaj u blizini.
Poboljšanje radio prijema
Isključite napajanje CD/USB uređaja pomoću funkcije napajanja sistema. Napajanje CD/USB uređaja je
standardno uključeno.
Napajanje CD/USB uređaja isključite tasterima na
uređaju.
1 Pritisnite FUNCTION N više puta za izbor CD
funkcije.
2 Pritisnite / A za isključenje sistema.
3 Nakon što "STANDBY" prestane da treperi, pritisnite
Napomene
9 Kad je uključena funkcija automatskog isključenja u pripremno
stanje, na displeju svetli "AUTO STANDBY".
9 Funkcija automatskog isključenja u pripremno stanje ne vredi
za funkcije radio prijemnika (FM/AM) čak ni kad na displeju
svetli "AUTO STANDBY".
9 Sistem se možda neće automatski isključiti u pripremno stanje u
sledećim slučajevima;
— kad je detektovan audio signal.
— kad je spojen USB uređaj.
— tokom reprodukcije audio zapisa ili datoteka.
— tokom trajanja programiranog tajmera reprodukcije ili sleep
tajmera.
DISPLAY S za prikaz sata i zatim pritisnite /
A dok držite  I, sve dok se ne prikaže "CD/
USB PWR OFF".
Dok je isključeno napajanje CD/USB uređaja,
vreme pristupa se povećava. Osim toga, kad
odaberete funkciju radio prijemnika, USB uređaj
se ne napaja tako da se neće prepoznati ni puniti
čak i ako je spojen. Za uključivanje napajanja CD/
USB uređaja, ponovite postupak tako da se prikaže
"CD/USB PWR ON".
Resetovanje sistema na fabrička
podešenja
Ako sistem ni dalje ne radi pravilno, resetujte ga na
fabrička podešenja.
Za resetovanje uređaja na fabrička podešenja upotrebite tastere na uređaju.
1 Odvojite i ponovo spojite mrežni kabl i zatim
uključite sistem.
2 Dok držite pritisnut taster FUNCTION N i  +
E, pritisnite / A.
Obrisaće se sva podešenja koja je uneo korisnik,
uključujući radio stanice, tajmer i sat.
Isključenje funkcije automatskog
isključivanja u pripremno stanje
Ovaj sistem je opremljen sa funkcijom automatskog
isključenja u pripremno stanje. Pomoću ove funkcije,
sistem se automatski isključi u pripremno stanje
nakon približno 30 minuta neaktivnosti ili prestanka
emitovanja audio signala.
Funkcija automatskog isključenja u pripremno stanje
standardno je uključena. Funkciju automatskog
isključenja u pripremno stanje isključite tasterima na
uređaju.
Pritisnite / A dok je sistem uključen, sve dok
se ne prikaže "AUTO. STBY OFF".
Za uključenje funkcije, ponovite postupak, sve dok
se ne prikaže "AUTO. STBY ON".
13
Poruke
CANNOT PLAY: Pokušali ste reprodukovati nepodržanu datoteku na USB uređaju.
DATA ERROR: Pokušali ste reprodukovati nepodržanu
datoteku na USB uređaju.
DEVICE ERROR: USB uređaj nije prepoznat ili je
spojen nepoznati uređaj.
FULL: Pokušali ste programirati više od 25 zapisa ili
datoteka (koraka).
NoDEVICE: USB uređaj nije spojen ili je reprodukcija
na spojenom USB uređaju zaustavljena.
NO DISC: Nema diska u uređaju ili je stavljen disk
koji se ne može reprodukovati.
NoMEMORY: Memorija koju ste odabrali za reprodukciju nije ubač ena u USB uređaj.
NO STEP: Obrisani su svi programirani zapisi.
NO SUPPORT: Spojen je nepodržan USB uređaj.
NO TRACK: Datoteka koja se može reprodukovati nije
prebačena iz USB uređaja u sistem.
NOT USED: Pokušali ste izvesti postupak u uslovima
kad taj postupak nije dozvoljen.
OVER: Došli ste do kraja diska pritiskom na  B
tokom reprodukcije ili pauze.
PUSH SELECT: Pokušali ste podesiti sat ili tajmer dok
je tajmer aktiviran.
PUSH STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE P tokom
reprodukcije.
SET CLOCK: Pokušali ste odabrati tajmer dok sat nije
podešen.
SET TIMER: Pokušali ste odabrati tajmer dok tajmer
reprodukcije nije podešen.
TIME NG: Početno i završno vreme tajmera reprodukcije su podešeni na isto vreme.
Mere opreza
Diskovi koje ovaj sistem MOŽE reprodukovati
9 Audio CD
9 CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)
Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE
reprodukovati
9 CD-ROM
9 CD-R/CD-RW osim onih koji su snimljeni u
audio CD formatu ili MP3 formatu u skladu sa
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
9 CD-R/CD-RW snimljeni u multisession formatu i
koji nisu zaključeni pomoću "closing the session"
9 CD-R/CD-RW lošeg kvaliteta snimanja, CD-R/
CD-RW koji su ogrebani ili zaprljani ili CD-R/
CD-RW snimljeni na nekompatibilnim uređajima
za snimanje
9 CD-R/CD-RW koji nisu pravilno finalizovani
9 Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3) datoteke
9 Diskovi nestandardnog oblika (npr. srce, kvadrat,
zvezda)
9 Diskovi na kojima se nalazi samolepljiva traka,
papir ili nalepnica
9 Pozajmljeni ili korišćeni diskovi s nalepnicom kod
koje lepak izviruje izvan nalepnice
9 Diskovi čije su nalepnice pisane mastilom koje je
lepljivo na dodir
Napomene o diskovima
9 Disk obrišite krpicom za čišćenje ravnim potezima
od sredine prema ivici pre reprodukcije.
9 Nemojte za čišćenje diskova koristiti rastvore (npr.
benzin, razređivač), sredstva za čišćenje ili antistatički raspršivač za vinilne ploče.
9 Ne izlažite diskove direktnom sunčevom svetlu i
izvorima toplote; ne ostavljajte ih u automobilu
parkiranom na direktnom sunčevom svetlu.
Sigurnost
9 U potpunosti odvojite mrežni kabl iz zidne utičnice ukoliko nećete koristiti sistem duži vremenski
period. Prilikom odvajanja uređaja, uvek uhvatite
za utikač. Nikad ne vucite sam kabl.
9 Ako u unutrašnjost sistema upadne strani predmet
ili se prolije tečnost, izvucite mrežni utikač iz
zidne utičnice i pre dalje upotrebe, odnesite ga u
servis na proveru.
9 Mrežni kabl sme menjati samo osposobljeni
serviser.
14
O postavljanju
9 Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj ili na
mesta koja su jako topla ili hladna, prašnjava ili
zaprljana, vrlo vlažna, izložena vibracijama i
direktnom sunčevom svetlu.
9 Imajte na umu da kod postavljanja uređaja ili
zvučnika na posebno obrađenu površinu (poliranu,
nauljenu, premazanu voskom), mogu nastati fleke
ili može izbledeti boja.
9 Ako unesete sistem sa hladnog na toplo mesto,
ili ga stavite na vrlo vlažno mesto, na sočivu CD
uređaja može se kondenzovati vlaga i uzrokovati
smetnje u radu. Ako se to dogodi, izvadite disk i
ostavite sistem uključenim oko sat vremena dok
se vlaga ne osuši.
Tehnički podaci
Glavni uređaj
Pojačalo
Evropski i ruski modeli:
DIN izlazna snaga (nazivna): 4 W + 4 W (4 oma pri 1 kHz, DIN)
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna): 5 W + 5 W (4 oma pri
1 kHz, 10% THD)
Audio izlazna snaga (referentna): 9 W + 9 W
Ulaz
AUDIO IN (stereo mini priključak): Osetljivost 550 mV, impedansa
50 kilooma
Izlazi
PHONES (stereo mini priključak): Spajanje slušalica impedanse 8
oma ili više
SPEAKERS: Za zvučnik impedanse 4 oma
CD uređaj
9 Iako se tokom rada uređaj zagreva, to nije kvar.
9 Nemojte dodirivati kućište ako ste uređaj koristili
stalno na visokoj glasnoći jer se kućište može
zagrejati.
9 Nemojte blokirati ventilacione otvore.
Sistem: Kompaktan disk i digitalni audio sistem
Karakteristike laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: Manje od 44,6 µW
* Ova snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od površine sočiva
objektiva optičkog čitača uz otvor blende od 7 mm.
Frekventni odziv: 20 Hz - 20 kHz
Odnos signal-šum: Više od 90 dB
Dinamički opseg: Više od 90 dB
O sistemu zvučnika
FM stereo, FM/AM superheterodini tjuner
O zagrevanju
Ovaj sistem zvučnika nije magnetno oklopljen pa se
slika na TV prijemniku može izobličiti. U tom slučaju isključite TV prijemnik i nakon 15 do 30 minuta
ga ponovo uključite.
Ako nema poboljšanja, sistem zvučnika udaljite od
TV prijemnika.
Čišćenje kućišta
Za čišćenje sistema koristite meku krpu, lagano navlaženu u rastvoru blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne sunđere, zrnasta sredstva ili rastvore
kao što su razređivač, benzin ili alkohol.
Radio prijemnik
FM prijemnik:
Opseg podešavanja
Ostali modeli: 87,5 MHz - 108 MHz (korak 50 kHz)
Antena: FM žičana antena
Međufrekvencija: 225 kHz
AM prijemnik:
Opseg podešavanja
Modeli za Evropu, Rusiju, Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Egipat:
531 kHz - 1602 MHz (korak 9 kHz)
Antena: AM okvirna antena
Međufrekvencija: 53 kHz
USB uređaj
Podržane brzine (bit rate):
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps - 320 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
 (USB) priključnica: Tip A, maksimalna struja 500 mA
Zvučnik
Sistem zvučnika: Širokopojasni, promera 8 cm, konusni
Nazivna impedansa: 4 oma
Dimenzije (Š/V/D): Približno 148 mm  240 mm  127 mm
Masa: Približno 1,23 kg po zvučniku
Opšte
Napajanje:
Evropski i ruski modeli: AC 230 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
Evropski i ruski modeli: 28 W
Dimenzije (Š/V/D) (bez zvučnika):
Približno 158 mm  240 mm  225,5 mm
Masa (bez zvučnika): Približno 2,1 kg
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1), FM žičana/AM okvirna antena (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
9 Potrošnja u pripremnom stanju: 0,5 W
9 Halogeni usporivači plamena nisu korišteni u nekim
štampanim pločicama.
15
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF