Sony | CMT-CPZ3 | Sony CMT-CPZ3 CMT-CPZ3 Hi-Fi sistem mikro komponenti Uputstva za rukovanje

Mikro Hi-Fi
komponentni sistem
Audio diskovi kodirani za zaštitu
autorskih prava
Odlaganje dotrajale električne i elektronske opreme
(primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim državama sa posebnim
sistemima za odlaganje)
4-178-679-11(1)
Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji
odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U poslednje
vreme neke izdavačke kuće prodaju različite audio
diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo
imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju
CD standardu i možda se neće reprodukovati na ovom
uređaju.
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu
za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem uređaja pomažete u sprečavanju mogućih
negativnih uticaja po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Primenjivi pribor: Daljinski upravljač
Uputstvo za upotrebu
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
imaju licencu Fraunhofer IIS i Thomson.
Odlaganje istrošenih baterija (primenjivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
državama sa posebnim sistemima za
odlaganje)
CMT-CPZ3
© 2010 Sony Corporation
http://www.sony.net/
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar, ne prekrivajte ventilacione
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavesama, itd. Ne
stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj, kao što su
upaljene sveće.
Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog udara,
nemojte izlagati uređaj kapljanju ili prskanju te nemojte
stavljati na njega predmete napunjene sa tečnošću, kao što
su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u skučen prostor, kao što je
polica za knjige ili ormarić.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za odspajanje
uređaja iz napajanja, spojite ga u lako dostupnu zidnu
utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja,
odmah ga odspojite iz zidne utičnice.
Baterije ili uređaji sa umetnutim baterijama ne smeju se
izlagati visokim temperaturama, na primer sunčevom
svetlu, vatri i sl.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata uz ovaj proizvod povećava
opasnost od ozlede očiju.
Ovaj uređaj je razvrstan kao
laserski proizvod KLASE 1.
Ova oznaka nalazi se na
zadnjoj strani spolja.
Napomena za korisnike: sledeća
informacija vredi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima
se primenjuju EU smernice.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik
za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za
pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom
listu.
Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzrokovati
gubitak sluha.
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se
baterija priložena uz ovaj proizvod ne sme zbrinjavati
kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol može
biti u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje
sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih
negativnih uticaja po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa ugrađenom baterijom, njenu zamenu valja poveriti isključivo
ovlašćenom servisu. Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njenog radnog veka je odnesite na
odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o
tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite
bateriju na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje DVD materijal
na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj.
Međutim, sa obzirom da strana sa audio materijalom ne
odgovara Compact Disc (CD) standardu, ne može se garantovati reprodukcija na ovom uređaju.
Pravilno spajanje sistema
Kod prenošenja sistema
Za sledeći postupak upotrebite tipke na uređaju.
1 Pritisnite / (napajanje)  za uključenje sistema,
zatim više puta pritisnite FUNCTION  za odabir
funkcije CD.
2 Kako biste zaštitili CD mehanizam, proverite da u
fioci nema diska.
3 Zadržite  (stop)/CANCEL  i zatim pritisnite
DSGX  i  +  dok se ne prikaže "LOCK".
4 Odspojite kabl napajanja.
Zvučnici
Pritisnite prema dole jezičak ispod priključnice na zvučniku i spojite odgovarajući kabl
zvučnika. Proverite da li su metalne žice (deo
koji nije prekriven vinilnom izolacijom)
čvrsto umetnute u priključnice zvučnika.
Kraj kabla koji je označen crvenom linijom
umetnite u priključnicu + a kabl bez oznaka
u priključnicu –.
Proverite da li ste pravilo uskladili priključnice
SPEAKER na uređaju sa kablovima zvučnika,
zatim čvrsto umetnite kablove u priključnice
SPEAKER.
Nožice zvučnika
Crna
Pričvrstite priložene nožice zvučnika na donju stranu
zvučnika kako biste sprečili njihovo pomeranje.
Crvena
Levi zvučnik
AM okvirna antena
Antene
Pronađite mesto i položaj antena koji omogućuju dobar prijem te postavite antene.
Držite antene dalje od kabla zvučnika i
mrežnog kabla kako biste izbegli pojavu
šumova.
Zidna utičnica
FM žičana antena
(razvucite je horizontalno)
ili
Napajanje
Spojite smeđu stranu.
Spojite mrežni kabl u zidnu utičnicu.
Ako utikač ne odgovara utičnici, skinite priloženi adapter
(samo kod modela sa adapterom).
Osnovne funkcije
Podešavanje zvuka
Za podešavanje glasnoće
Pritisnite VOLUME +/– na daljinskom upravljaču (ili
zakrenite VOLUME regulator na uređaju) .
Za dodavanje zvučnog efekta
Za
Stvaranje dinamičnijeg
zvuka (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Podešavanje zvučnog
efekta
Pritisnite
DSGX  na uređaju.
EQ  na daljinskom
upravljaču više puta za odabir
"BASS" ili "TREBLE", zatim
više puta pritisnite +/– 
na daljinskom upravljaču (ili
zakrenite točkić BASS ili
TREBLE  na uređaju) za
podešavanje nivoa.
Reprodukcija CD/MP3 diska
1 Odaberite CD funkciju.
Pritisnite CD  na daljinskom upravljaču.
2 Umetnite disk.
Umetnite disk u fioku  tako da je strana sa nalepnicom okrenuta prema gore.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
9 Nemojte snimati ostale vrste datoteka ili nepotrebne foldere na disk
koji sadrži MP3 datoteke.
9 Folderi koji sadrže MP3 datoteke se preskaču.
9 MP3 datoteke se reprodukuju redosledom kojim su snimljene na
disk.
9 Sistem može da reprodukuje samo MP3 datoteke s ekstenzijom ".MP3".
9 Ukoliko se na disku nalaze datoteke sa ".MP3" ekstenzijom koje nisu
MP3 datoteke, uređaj može da proizvodi neobičan zvuk ili može doći
do nepravilnosti u radu.
9 Maksimalan broj:
— foldera je 256 (uključujući osnovni).
— MP3 datoteka je 511.
— MP3 datoteka i foldera koji se mogu nalaziti na jednom disku je
512.
— nivo foldera (hijerarhija foldera) je 8.
9 Ne može se garantovati kompatibilnost sa svim softverima za MP3
kodiranje/snimanje, uređajima za snimanje i medijima za snimanje.
Nekompatibilni MP3 diskovi mogu uzrokovati pojavu šumova ili
isprekidanu reprodukciju ili se uopšte neće reprodukovati.
Napomene o reprodukciji multisession diskova
9 Ako disk započinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje se kao
CD-DA (ili MP3) disk i ostale sesije se neće reprodukovati.
9 Disk u mešovitom CD formatu prepoznaje se kao CD-DA (audio)
disk.
Slušanje radija
1 Odaberite "FM" ili "AM".
Pritisnite TUNER/BAND  više puta.
2 Odaberite način podešavanja.
Više puta pritisnite TUNING MODE  sve dok se ne
prikaže "AUTO".
3 Podesite željenu stanicu.
Pritisnite +/– na daljinskom upravljaču (ili TUNING +/–
na uređaju) . Pretraživanje se automatski prekida
kad se podesi stanica i zatim se prikazuje "TUNED" i
"STEREO" (kod stereo programa).
Promena prikaza na displeju
Za promenu
Informacija na
displeju*
Načina prikaza
(pogledajte dole)
Pritisnite
DISPLAY  više puta dok je sistem
uključen.
DISPLAY  više puta dok je sistem
isključen.
* Na primer, možete videti informacije o CD/MP3 disku, npr. broj
zapisa, datoteke ili foldera pri normalnoj reprodukciji, ili ukupno
vreme reprodukcije dok je uređaj zaustavljen.
Sistem omogućuje sledeće načine prikaza.
Način prikaza
Sat
Način štednje
energije 2)
1)
2)
Dok je sistem isključen,1)
Prikazuje se sat.
Displej se isključuje radi štednje
energije. Timer i sat i dalje rade.
Indikator STANDBY svetli dok je uređaj isključen.
Dok je sistem u štednom modu, nisu raspoložive sledeće funkcije:
— podešavanje sata.
— promena funkcije upravljanja napajanjem CD uređaja.
Napomene o informacijama na displeju
9 Ne može se prikazati;
— ukupno vreme reprodukcije za CD-DA diskove zavisno od načina
reprodukcije.
— ukupno vreme reprodukcije MP3 diska.
— preostalo vreme reprodukcije MP3 datoteke
9 Ne može se prikazati pravilno;
— proteklo vreme reprodukcije MP3 datoteke kodirane uz VBR
(variable bit rate).
— nazivi foldera i datoteka koji ne odgovaraju ISO9660 Level 1, Level
2 ili Joliet proširenom formatu.
9 Može se prikazati;
— ID3 tag informacije za MP3 datoteke kad se koriste ID3 tagovi
verzije 1 i verzije 2.
— do 124 znaka unutar ID3 tag informacija upotrebom velikih slova
(A – Z), cifri (0 – 9) i simbola (’< >* + , – / @ [ \ ] _).
Upotreba dodatnih audio uređaja
Za spajanje dodatno nabavljivih slušalica
3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite  (reprodukcija)  na daljinskom upravljaču (ili CD  (reprodukcija/pauza)  na uređaju).
Pre upotrebe sistema
Za
Pauzu reprodukcije
Upotreba daljinskog upravljača
Pomerite i skinite poklopac sandučeta za baterije  te
umetnite dve priložene baterije R6 (veličina AA), prvo
stranom , pazeći na oznake polova.
Zaustavljanje
reprodukcije
Uklanjanje diska
Odabir grupe na
MP3 disku
Napomene o upotrebi daljinskog upravljača
9 Uz normalnu upotrebu, baterije će trajati približno šest meseci.
9 Nemojte istovremeno upotrebljavati staru bateriju sa novom ili
različite vrste baterija.
9 Ako ne nameravate upotrebljavati daljinski upravljač duže vreme,
izvadite baterije kako biste sprečili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
Podešavanje sata sistema
1 Uključite sistem.
Odabir zapisa ili
datoteke
Nalaženje mesta u
zapisu ili datoteci
Pritisnite / (uključenje) .
2 Odaberite način podešavanja sata.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET  na daljinskom
upravljaču. Ako se prikazuje na displeju tekući mod,
pritisnite  ili   na daljinskom upravljaču
više puta za odabir "CLOCK SET" i zatim pritisnite
ENTER  na daljinskom upravljaču.
3 Podesite sat.
Pritisnite /  na daljinskom upravljaču više
puta za podešavanje sati i zatim pritisnite ENTER  na
daljinskom upravljaču. Istim postupkom podesite
minute.
Postavka sata se briše ako odspojite mrežni kabl ili
ako dođe do prekida napajanja.
Odabir izvora muzike
Pritisnite sledeće tipke (ili pritisnite FUNCTION  više
puta).
Za odabir
CD
Tuner
Kasetu
Komponente (spojene
audio kablom)
Pritisnite
CD  na daljinskom
upravljaču.
TUNER/BAND .
TAPE  na daljinskom
upravljaču.
FUNCTION  više puta dok
se ne pojavi "MD".
Odabir ponavljanja
reprodukcije
Pritisnite
 (pauza)  na daljinskom upravljaču (ili CD  (reprodukcija/
pauza)  na uređaju). Ponovo
pritisnite za nastavak reprodukcije.
 (zaustavljanje) .
CD  (vađenje)  na uređaju.
 +/– . Ili zakrenite točkić
 na uređaju i pritisnite PUSH
ENTER  na uređaju (zakrenite
točkić  na uređaju tokom
reprodukcije dok se ne prikaže
"GROUP" i zatim pritisnite PUSH
ENTER  na uređaju za odabir
željene grupe).
/ (prelaz unazad/
napred) . Ili zakrenite točkić
 na uređaju i pritisnite PUSH
ENTER  na uređaju. Za poništenje pritisnite CANCEL  na
uređaju.
Zadržite / (pretraživanje
unazad/napred)  tokom
reprodukcije i otpustite tipku na
željenom mestu.
REPEAT  više puta dok se ne
pojavi "REP" ili "REP1".
Za promenu načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE  više puta dok je reprodukcija
zaustavljena. Možete odabrati normalnu reprodukciju
("" za sve MP3 datoteke u folderu ili na disku), reprodukciju slučajnim redosledom ("SHUF" ili "  SHUF"*)
ili programiranu reprodukciju ("PGM").
* Kod reprodukcije CD-DA diska,  (SHUF) reprodukcija funkcioniše isto kao i normalna reprodukcija slučajnim redosledom.
Napomene o umetanju diskova
9 Kad uključite sistem, disk se ne uvlači u fioku sve dok se na
displeju ne prikaže "NO DISC". Nemojte pokušavati ugurati disk
pre nego što se prikaže "NO DISC".
9 Ako umetnete disk koji ovaj sistem ne može da reprodukuje, sistem će
ga automatski izbaciti.
9 Nemojte umetati disk promera 8 cm, sa adapterom. To može da uzrokuje nepravilnosti u radu sistema.
9 Pri uklanjanju pridržavajte disk za ivice i izvucite ga ravno iz
fioke. Nemojte dodirivati površinu diska.
Napomena o kontrolnom točkiću
Pri traženju foldera, zapisa ili datoteke prikazuje se samo prvih 9
znakova.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
9 Svi zapisi ili datoteke na disku se reprodukuju do pet puta.
9 "REP 1" označava ponavljanje jednog zapisa ili datoteke dok je ne
zaustavite.
Kad podesite stanicu koja omogućuje RDS usluge, na
displeju se prikazuje naziv stanice.
Za zaustavljanje automatskog pretraživanja
Pritisnite  (stop)  na daljinskom upravljaču.
Podešavanje stanice sa slabim signalom
Ukoliko se ne prikaže "TUNED" i pretraživanje se ne zaustavlja, više puta pritisnite TUNING MODE  sve dok
se ne isključe indikatori "AUTO" i "PRESET", zatim više
puta pritisnite +/– na daljinskom upravljaču (ili TUNING
+/– na uređaju)  za podešavanje željene stanice.
Za smanjivanje šumova kod slabog FM stereo
prijema
Kako biste isključili stereo prijem, više puta pritisnite FM
MODE , sve dok se ne prikaže "MONO".
Spojite slušalice na PHONES priključnicu  na uređaju.
Za spajanje dodatno nabavljive analogne
komponente
Spojite dodatnu analognu komponentu na priključnicu
ANALOG IN  na uređaju pomoću analognog audio
kabla (nije isporučen). Smanjite glasnoću sistema i zatim
više puta pritisnite FUNCTION  za odabir funkcije
"MD".
Za spajanje dodatno nabavljive digitalne
komponente
Spojite komponentu sa digitalnom optičkom ulaznom
priključnicom na priključnicu CD DIGITAL OUT  na
uređaju pomoću digitalnog optičkog kabla (četvrtasti,
opcija). Možete digitalno snimati sa CD-DA diska na
spojenu komponentu.
Napomena
Reprodukcija kasete
1 Odaberite TAPE funkciju.
Pritisnite TAPE  na daljinskom upravljaču.
2 Umetnite kasetu.
Pritisnite TAPE  (vađenje)  na uređaju i umetnite
kasetu TYPE I (normal) u držač stranom za reprodukciju okrenutom prema napred. Pripazite da traka ne
bude labava kako biste izbegli njeno oštećivanje ili
probleme u radu mehanizma.
3 Više puta pritisnite DIRECTION  na uređaju za
odabir "" za reprodukciju jedne strane. Pritisnite
"" ili "" za reprodukciju obe strane.
4 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite  (reprodukcija)  na daljinskom upravljaču (ili TAPE  (reprodukcija)  na uređaju).
Za reprodukciju druge strane pritisnite tipku ponovo.
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije  (pauza)  na daljinskom
upravljaču (ili TAPE  (pauza) 
na uređaju). Ponovo pritisnite za
nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje
 (stop)  na daljinskom upravreprodukcije
ljaču (ili TAPE  (stop)  na
uređaju).
Premotavanje
/ (premotavanje unazad/
unazad ili napred napred) .
Savet
Ako odaberete "", kasetofon se automatski zaustavlja nakon ponavljanja obe strane po pet puta.
Pomoću digitalne komponente spojene na ovaj sistem ne možete napraviti digitalni snimak diskova i MP3 zapisa koji su zaštićeni protiv
kopiranja.
Ostali postupci
Izrada vlastitog programa za CD
Snimanje na kasetu
Upotreba timera
(Programirana reprodukcija)
Na kasetu TYPE I (normal) možete snimati na dva
načina:
Sistem ima tri timera. Nije moguće istovremeno aktivirati
timer reprodukcije (Play Timer) i timer za snimanje (Rec
Timer). Ako jedan od ta dva timera upotrebljavate sa
sleep timerom, sleep timer ima prednost.
Za kreiranje vlastitog programa upotrebite tipke na
daljinskom upravljaču.
Sinhronizovano snimanje sa CD diska:
1 Pritisnite CD  za odabir CD funkcije.
Možete snimiti ceo CD na kasetu.
2 Pritisnite PLAY MODE  više puta dok je reprodukcija
Ručno snimanje:
3 Pritisnite /  više puta dok se ne prikaže
Možete presnimiti samo željeni deo iz izvora zvuka,
koji može biti i spojena audio komponenta.
zaustavljena dok se ne prikaže "PGM".
broj željenog zapisa.
Kod programiranja MP3 datoteka, pritisnite  +/–
 više puta za odabir željenog foldera i zatim odaberite
željenu datoteku.
Za upravljanje snimanjem kasete koristite tipke na
uređaju.
1 Umetnite kasetu za snimanje tako da je strana na
koju želite snimati okrenuta prema napred.
2 Pripremite kasetofon za snimanje.
Broj odabranog
zapisa ili datoteke
Ukupno vreme reprodukcije programa
(uključujući odabrani zapis ili datoteku)
4 Pritisnite ENTER  za dodavanje zapisa ili datoteke
u program.
Prikaže se "– –.– –" kad ukupno vreme programa traje
više od 100 minuta za disk ili kad odaberete CD zapis
sa brojem 21 ili višim, ili kad odaberete MP3 datoteku.
Pritisnite FUNCTION  više puta za odabir funkcije
kasetofona.
Više puta pritisnite DIRECTION  na uređaju za
odabir "" za snimanje na jednu stranu ili "" ili
"" za snimanje na obe strane.
Za promenu strane kasete pri snimanju, pritisnite
TAPE  (reprodukcija)  više puta (pojavi se
"" za snimanje na prednju stranu i "" za zadnju
stranu) i zatim pritisnite TAPE  (stop) .
3 Pripremite izvor za snimanje.
Za poništavanje programirane reprodukcije
Za sinhronizovano snimanje sa CD diska:
Pritisnite FUNCTION  više puta za odabir CD
funkcije.
Umetnite koji želite da snimate.
Kod snimanja foldera sa MP3 diska, pritisnite PLAY
MODE  više puta za odabir "" i zatim pritisnite
 +/–  više puta za odabir željenog foldera.
Za snimanje samo omiljenih CD zapisa željenim redom,
izvedite korake 2 do 5 iz "Kreiranje vlastitog CD
programa".
Pritisnite PLAY MODE  više puta dok je reprodukcija
zaustavljena dok ne nestane "PGM".
Za ručno snimanje:
Odaberite željeni izvor za snimanje.
5 Ponovite korake 3 do 4 za programiranje ostalih
zapisa ili datoteka, ukupno do 25 zapisa ili datoteka.
6 Za reprodukciju programiranih zapisa ili datoteka,
pritisnite  (reprodukcija) .
Program ostaje dostupan sve dok ne izvadite disk. Za
ponovnu reprodukciju istog programa, odaberite CD
funkciju i pritisnite  (reprodukcija) .
Za brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke u
programu
4 Podesite kasetofon u pripravno stanje za snimanje.
Pritisnite CLEAR  dok je reprodukcija zaustavljena.
Za sinhronizovano snimanje sa CD diska:
Pritisnite CD SYNCHRO .
Za pregled informacija o programu, kao što je
broj zapisa u programu
Za ručno snimanje:
Pritisnite TAPE  REC .
Pritisnite DISPLAY  više puta.
5 Pokrenite snimanje.
Savet
Za odabir datoteka u koraku 3 možete takođe koristiti kontrolni točkić . Zakrenite kontrolni točkić  i pritisnite PUSH ENTER  na
uređaju za odabir željenog foldera i zatim odaberite željenu datoteku.
Memorisanje radio stanica
Možete memorisati omiljene radio stanice i odmah ih
kasnije podesiti odabirom odgovarajućeg programskog
broja.
Za memorisanje stanica upotrebite tipke na daljinskom
upravljaču.
1 Podesite željenu stanicu (pogledajte "Slušanje
radija").
Za vreme snimanja ne mogu se slušati drugi izvori.
Za sinhronizovano snimanje sa CD diska:
Pritisnite TAPE  (pauza) . Kad je prenos završen,
CD uređaj i kasetofon zaustavljaju se automatski. Ako
pri snimanju na obe strane dođe traka na prvoj strani
do kraja pre završetka zapisa, ceo zapis se snima
ponovo na drugu stranu kasete od početka.
Za ručno snimanje:
Pritisnite TAPE  (pauza)  i zatim pokrenite reprodukciju željenog izvora snimanja.
Ako se čuju šumovi kod snimanja iz tjunera, premestite
odgovarajuću antenu kako biste smanjili šumove.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite TAPE  (stop)  ili CD  (stop)  (samo za
sinhronizovano snimanje sa CD diska).
2 Pritisnite TUNER MEMORY .
Za pauziranje snimanja (samo pri ručnom
snimanju)
Pritisnite TAPE  (pauza) .
Programski broj
3 Pritisnite +/–  više puta za odabir željenog programskog broja.
Ako je programski broj već zauzet stanicom, ta
stanica će se zameniti novom.
4 Pritisnite ENTER .
5 Ponovite korake 1 do 4 za memorisanje ostalih
stanica.
Možete memorisati do 20 FM i 10 AM stanica. Memorisane stanice ostaju sačuvane približno pola dana čak
i ako odspojite mrežni kabl ili ako dođe do prekida
napajanja.
6 Za podešavanje memorisane stanice, pritisnite
TUNING MODE  više puta dok se ne prikaže
"PRESET" te zatim tipkama +/–  odaberite
željeni programski broj.
Napomene
9 Snimanje se zaustavlja ako pređete na drugu funkciju.
9 Disk se ne može izvaditi tokom sinhronizovanog snimanja sa CD-a.
Saveti
9 Ako zaustavite sinhronizovano snimanje sa CD-a pritiskom tipke CD
 (stop) , traka još snima oko 4 sekunde praznine i onda se zaustavi.
9 Pri snimanju na obe strane svakako počnite od prednje strane. Ako počnete snimanje na drugoj strani, na kraju te strane će se snimanje
zaustaviti.
Sleep timer:
Možete zaspati uz muziku. Ova funkcija radi čak i ako sat
nije podešen.
Pritisnite SLEEP  više puta na daljinskom upravljaču.
Ako odaberete "AUTO", sistem se automatski isključuje
nakon zaustavljanja tekućeg diska ili kasete, ili nakon 100
minuta.
Timer reprodukcije:
Možete se probuditi uz muziku sa CD diska, kasete ili radija
u podešeno vreme.
Timer za snimanje:
Možete snimati memorisane radio stanice u podešeno
vreme.
Timer reprodukcije i timer za snimanje podesite tipkama
na daljinskom upravljaču. Obavezno podesite sat.
1 Pripremite izvor zvuka.
Za timer reprodukcije:
Pripremite izvor zvuka i zatim pritisnite VOLUME +/–
 za podešavanje glasnoće.
Ako želite pokrenuti reprodukciju od željenog zapisa sa
CD-a ili MP3 datoteke, kreirajte CD program.
Za timer za snimanje:
Podesite memorisanu radio stanicu.
2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET .
3 Pritisnite /  više puta za odabir "PLAY SET"
ili "REC SET" i zatim pritisnite ENTER .
Prikazuje se "ON TIME" i trepere cifre sati.
4 Podesite vreme početka reprodukcije ili snimanja.
Pritisnite /  više puta za podešavanje sati
i zatim pritisnite ENTER .
Trepere cifre minuta. Istim postupkom podesite
minute.
5 Istim postupkom kao u koraku 4 podesite vreme
završetka reprodukcije ili snimanja.
6 Odaberite izvor zvuka ili pripremite kasetu.
Za timer reprodukcije:
Pritisnite /  više puta dok se ne prikaže
željeni izvor zvuka i zatim pritisnite ENTER . Na
displeju se prikazuju postavke timera.
Za timer za snimanje:
Umetnite praznu kasetu i pritisnite TAPE  za odabir
funkcije kasetofona.
Više puta pritisnite DIRECTION  na uređaju za
odabir "" za snimanje na jednu stranu ili "" ili
"" za snimanje na obe strane.
Za promenu strane kasete pri snimanju, pritisnite 
(reprodukcija)  više puta (pojavi se "" za snimanje
na prednju stranu i "" za zadnju stranu) i zatim
pritisnite  (stop) .
7 Pritisnite / (napajanje)  za isključenje sistema.
Sistem se uključuje 15 minuta pre podešenog
vremena.
Ako je sistem uključen u podešeno vreme, timer
reprodukcije i timer za snimanje neće se aktivirati.
Aktiviranje ili provera timera
Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT , pritisnite
/  više puta za odabir "PLAY SELECT" ili
"REC SELECT" i zatim pritisnite ENTER .
Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se prikaže "TIMER
OFF" i zatim pritisnite ENTER .
Za promenu postavke
Krenite ponovo od koraka 1.
Saveti
9 Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne
isključite.
9 Timer za snimanje se automatski poništava nakon aktiviranja timera
za snimanje.
9 Glasnoća se smanjuje na minimum tokom snimanja pomoću
timera.
UU slučaju
Uslučaju
slučaju
problema
problema
problema
1 Proverite da li su mrežni kabl i kablovi zvučnika
pravilno i čvrsto spojeni.
2 Potražite problem u nastavku i preduzmite navedene
mere.
Ako se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Ako treperi indikator STANDBY
Odmah odspojite mrežni kabl i proverite sledeće.
9 Ako sistem ima preklopku za odabir napona, da li je
odabran pravilan napon?
9 Da li su + i – kablovi zvučnika kratko spojeni?
9 Da li koristite isključivo isporučene zvučnike?
9 Da li blokira nešto ventilacione otvore na zadnjoj
strani sistema?
Nakon što indikator STANDBY  prestane da treperi,
ponovo spojite mrežni kabl i uključite sistem. Ako se
problem nastavi, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Opšte
Zvuk se čuje iz samo jednog kanala ili je glasnoća
levog i desnog zvučnika neuravnotežena.
9 Postavite zvučnike što je simetričnije moguće.
9 Spojite isključivo isporučene zvučnike.
Čuje se jako brujanje ili šum.
O postavljanju
Poruke
COMPLETE: Postupak memorisanja radio stanice
završio se normalno.
LOCKED: Obratite se najbližem Sony prodavcu.
NO DISC: Nema diska u uređaju ili je umetnut disk koji
ne može da se reprodukuje.
NO STEP: Obrisani su svi programirani zapisi.
NO TAB: Nije moguće snimati na kasetu jer je uklonjen
zaštitni jezičak.
NO TAPE: U kasetofonu nema kasete.
NOT IN USE: Pritisnuli ste neodgovarajuću tipku.
OVER: Došli ste do kraja diska pritiskom na  (ubrzano
napred)  tokom reprodukcije ili pauze.
PUSH SELECT: Pokušali ste da podesite sat ili timer dok
je timer aktiviran.
PUSH STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE  tokom
reprodukcije.
SET CLOCK: Pokušali ste da odaberete timer dok sat nije
podešen.
SET TIMER: Pokušali ste da odaberete timer dok timer
reprodukcije ili timer za snimanje nije podešen.
STEP FULL: Pokušali ste da programirate više od 25 zapisa
ili datoteka (koraka).
TIME NG: Početno i završno vreme timera reprodukcije
ili snimanja su podešeni na isto vreme.
Primeri prikaza na displeju
Displej
9 Odmaknite sistem od izvora smetnji.
9 Spojite sistem na drugu zidnu utičnicu.
9 Ugradite filter protiv smetnji (opcija) na mrežni kabl.
označava
2 (dva)
6 (šest)
8 (osam)
Daljinski upravljač ne radi.
A
9 Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i senzora
 na sistemu i odmaknite sistem od fluorescentne rasvete.
9 Usmerite daljinski upravljač prema senzoru na sistemu.
9 Približite daljinski upravljač sistemu.
B
D
H
Zvuk preskače ili se disk ne reprodukuje.
K
9 Očistite disk ili ga zamenite.
9 Premestite sistem na mesto bez vibracija (na primer,
na stabilan stalak).
9 Odmaknite zvučnike od sistema ili ih stavite na posebne
stalke. Kod veće glasnoće, vibracije zvučnika mogu
uzrokovati preskakanje zvuka.
M
Reprodukcija ne započinje od prvog zapisa.
S ili 5 (pet)
9 Vratite se na normalnu reprodukciju tako da više puta pritisnete PLAY MODE  dok ne nestane "PGM" i "SHUF".
Z
O ili 0 (nula)
Q
R
,
Pokretanje reprodukcije traje duže nego inače.
Tuner
Čuje se jako brujanje ili šum ili se stanice ne
mogu primati.
9 Pravilno spojite antenu.
9 Pronađite mesto i položaj antena koji omogućuju dobar
prijem te postavite antenu.
9 Spojite dodatnu spoljnu antenu.
9 Držite antene dalje od kabla zvučnika i mrežnog kabla
kako biste izbegli pojavu šumova.
9 Obratite se Sony prodavcu ako isporučena AM antena
ispadne sa plastičnog stalka.
9 Isključite obližnji električni uređaj.
Kasetofon
Zvuk preterano zavija, podrhtava ili se prekida.
9 Očistite osovine, točkiće i glave. Pogledajte "Mere
opreza" za detalje.
Poboljšanje radio prijema
Isključite napajanje CD uređaja pomoću funkcije upravljanja
CD napajanjem. Napajanje CD uređaja je standardno
uključeno. To podešenje ne može se menjati u načinu
štednje energije. Napajanje CD uređaja isključite tipkama
na uređaju.
1 Pritisnite FUNCTION  više puta za odabir CD funkcije.
2 Pritisnite / (napajanje)  za isključenje sistema.
3 Nakon što indikator "STANDBY" prestane da treperi,
pritisnite / (napajanje)  dok držite pritisnutom
tipku CD  (stop) .
Prikazuje se "CD POWER" i "OFF". Kad je napajanje CD
uređaja isključeno, potrebno je više vremena za pristup
disku. Za uključivanje napajanja CD uređaja, ponovite
postupak tako da se prikaže "CD POWER" i "ON".
Resetovanje sistema na fabričke postavke
Ako sistem ni dalje ne radi pravilno, resetujte ga na fabričke postavke. Sistem se ne može resetovati na fabričke
postavke u modu štednje energije. Za resetovanje uređaja
na fabričke postavke upotrebite tipke na uređaju.
1 Odspojite i ponovo spojite mrežni kabl i zatim
uključite sistem.
2 Pritisnite istovremeno TAPE  (stop) , DISPLAY  i
/ (napajanje) .
Obrisaće se sve postavke koje je uneo korisnik, uključujući radio stanice, timer i sat.
O zagrejavanju
9 Iako se tokom rada uređaj zagrejava, to nije kvar.
9 Nemojte dodirivati kućište ako ste uređaj koristili stalno
na visokoj glasnoći jer se kućište može zagrejati.
9 Nemojte blokirati ventilacione otvore.
O sistemu zvučnika
Ovaj sistem zvučnika nije magnetno oklopljen pa se slika
na TV prijemniku može izobličiti. U tom slučaju isključite TV prijemnik i nakon 15 do 30 minuta ga ponovo
uključite.
Ako nema poboljšanja, sistem zvučnika udaljite od TV
prijemnika.
Čišćenje kućišta
Za čišćenje sistema koristite meku krpu, lagano navlaženu
u rastvoru blagog sredstva za pranje. Nemojte da koristite
abrazivne sunđere, zrnata sredstva ili rastvore kao što su
razređivač, benzin ili alkohol.
Za sprečavanje slučajnog brisanja kasete
Odlomite zaštitni jezičak na A ili B strani kasete kao što
je prikazano.
Odlomite jezičak
na kaseti
G
CD/MP3 uređaj
9 Kod sledećih diskova potrebno je više vremena za
pokretanje reprodukcije.
— disk sa komplikovanom strukturom foldera.
— disk snimljen u multisession modu.
— disk koji nije finalizovan (na koji se još može snimati).
— disk koji sadrži veliki broj foldera.
9 Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj ili na mesta
koja su jako topla ili hladna, prašnjava ili zaprljana,
vrlo vlažna, izložena vibracijama i direktnom sunčevom
svetlu.
9 Imajte na umu da kod postavljanja uređaja ili zvučnika
na posebno obrađenu površinu (poliranu, nauljenu,
premazanu voskom), mogu nastati fleke ili može da
izbledi boja.
9 Ako unesete sistem direktno sa hladnog na toplo mesto,
ili ga stavite na vrlo vlažno mesto, na sočivu CD uređaja
može se kondenzovati vlaga i uzrokovati smetnje u radu.
Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite sistem uključenim nekoliko sati dok vlaga ne ispari.
@
Tehnički podaci
Glavni uređaj
Pojačalo
DIN izlazna snaga (nazivna): 60 W + 60 W (4 ohma pri 1 kHz, DIN)
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna): 75 W + 75 W (4 ohma pri 1 kHz,
10% THD)
Izlazi
CD DIGITAL OUT: Talasna dužina optičkog signala: 660 nm
PHONES (stereo mini priključak): Spajanje slušalica impedanse 8 ohma
ili više
SPEAKER: Za zvučnik impedanse 4 ohma
CD uređaj
Sistem: Kompaktan disk i digitalni audio sistem
Funkcije laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: Manje od 44,6 µW
* Ova snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od površine sočiva objektiva optičkog čitača uz otvor blende od 7 mm.
Frekventni odziv: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Talasna dužina: 770 nm – 810 nm
Kasetofon
Sistem snimanja: 4 trake 2 kanala, stereo
Radio prijemnik
FM stereo, FM/AM superheterodini tjuner
FM prijemnik:
Opseg podešavanja: 87,5 MHz – 108 MHz (korak 50 kHz)
Antena: FM žičana antena
Antenske priključnice: 75 ohma, asimetrično
Međufrekvencija: 10,7 MHz
AM prijemnik:
Opseg podešavanja: 531 kHz – 1602 kHz (korak 9 kHz)
Antena: AM okvirna antena
Antenske priključnice: Priključnica za spoljnu antenu
Međufrekvencija: 450 kHz
Zvučnik
Sistem zvučnika: 2 zvučnika, bas-refleksni
Zvučničke jedinice
Niskotonac: 13 cm, kupasti od fiberglasa
Visokotonac: 2,5 cm, tvrdi kupasti
Nazivna impedansa: 4 ohma
Dimenzije (š/v/d): Približno 178 mm  240 mm  280 mm
Masa: Približno 3,7 kg po zvučniku
Opšte
Napajanje: 230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije: 60 W
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika): Približno 175 mm  240 mm  295 mm
Masa (bez zvučnika): Približno 3,8 kg
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1), R6 (veličina AA) baterije (2),
AM okvirna antena (1), FM žičana antena (1), kabl zvučnika (2), nožice za
zvučnike (8)
Američki i drugi strani patenti koriste se prema licenci kompanije Dolby
Laboratories.
Ako kasnije želite snimati na kasetu, pokrijte otvor jezička
samolepljivom trakom.
O kasetama dužim od 90 minuta
Ne preporučuje se upotreba kasete trajanja dužeg od 90
minuta, osim kod dugog, kontinuiranog snimanja ili
reprodukcije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
9 Potrošnja u pripravnom stanju: 0,3 W
9 Halogeni usporivači plamena nisu korišteni u nekim štampanim
pločicama.
9 U kućištima nisu korišteni halogeni usporivači vatre.
Čišćenje glava kasetofona
Upotrebite kasetu za suvo ili mokro čišćenje (opcija))
nakon svakih 10 sati upotrebe, pre važnog snimanja
ili nakon reprodukcije stare kasete. Ako ne čistite glave
kasetofona, zvuk se može pogoršati ili uređaj neće moći
da snima ili reprodukuje kasete. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu kasete za čišćenje.
Mere opreza
Diskovi koje ovaj sistem MOŽE da reprodukuje
9 Audio CD
9 CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)
Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE da reprodukuje
9 CD-ROM
9 CD-R/CD-RW osim onih koji su snimljeni u muzičkom
CD formatu ili MP3 formatu u skladu sa ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet
9 CD-R/CD-RW snimljeni u multisession formatu i koji
nisu zaključeni pomoću "closing the session"
9 CD-R/CD-RW lošeg kvaliteta snimanja, CD-R/CD-RW
koji su ogrebani ili zaprljani ili CD-R/CD-RW snimljeni
na nekompatibilnim uređajima za snimanje
9 CD-R/CD-RW koji nisu pravilno finalizovani
9 Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3) datoteke
9 Diskovi nestandardnog oblika (npr. srce, kvadrat,
zvezda)
9 Diskovi na kojima se nalazi samolepljiva traka, papir ili
nalepnica
9 Iznajmljeni ili korišćeni diskovi sa nalepnicom kod koje
lepak viri izvan nalepnice
9 Diskovi čije nalepnice su pisane bojom koja je lepljiva
na dodir
9 Disk promera 8 cm, sa adapterom.
Napomene o diskovima
9 Disk obrišite krpicom za čišćenje ravnim potezima od
sredine prema ivici pre reprodukcije.
9 Nemojte za čišćenje diskova koristiti rastvore (npr.
benzin, razređivač), sredstva za čišćenje ili antistatički
raspršivač za vinilne ploče.
9 Ne izlažite diskove direktnom sunčevom svetlu i izvorima
toplote; ne ostavljajte ih u automobilu parkiranom na
direktnom sunčevom svetlu.
Sigurnost
9 Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja sve dok je
mrežni utikač priključen na zidnu utičnicu, čak i ako je
sam uređaj isključen.
9 U potpunosti odspojite mrežni kabl iz zidne utičnice
ukoliko nećete koristiti sistem duži vremenski period.
Prilikom odspajanja uređaja, uvek uhvatite za utikač.
Nikad ne vucite sam kabl.
9 Ako u unutrašnjost sistema upadne strani predmet ili se
prospe tečnost, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice
i pre daljnje upotrebe, odnesite ga u servis na proveru.
9 Mrežni kabl sme menjati samo osposobljeni serviser.
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Podložno tehničkim i štamparskim greškama. Zadržano pravo na naknadne izmene bez najave. Štampano u Srbiji.
Download PDF