4-462-381-11 (1) (SR)
Raspored kontrola
Radnje
Jedinica (gornja strana)
Daljinski upravljač
Reprodukcija CD/MP3 diska
1 Izaberite funkciju CD.
Pritisnite CD FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili pritiskajte FUNCTION  na jedinici.
2 Otvorite vrata za CD.
Lični audio sistem
Pritisnite  (otvaranje/zatvaranje)  na jedinici.
 (otvaranje/zatvaranje) 
SR
Uputstvo za upotrebu
Čak i kada naziv datoteke ima oznaku tipa „.mp3“, a datoteka
je zapravo drugačija, reprodukcijom takve datoteke može doći
do jakih smetnji i kvara sistema.
Maksimalan broj:
fascikli je 255* (uključujući fasciklu „root“).
MP3 datoteka je 512.
MP3 datoteka u jednoj fascikli je 512.
nivoa fascikli je 9 (u hijerarhijskoj strukturi datoteka)
Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima
za kodiranje/upisivanje MP3 datoteka, uređajima za snimanje
i medijumima za snimanje. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu
da dovedu do pojave šuma, zvuk koji se sa njih reprodukuje može
da bude isprekidan ili reprodukcija uopšte neće biti moguća.
3 Pritiskajte +/  ili ///  da biste izabrali
* Ovo obuhvata fascikle u kojima nema MP3 ili drugih datoteka.
U zavisnosti od strukture fascikle, broj fascikli koje sistem može
da prepozna može da bude manji od stvarnog broja fascikli.
Ako ste radio-stanicu registrovali na brojevima
memorije od 1 do 6, za izbor radio stanice dovoljno je
da pritisnite TUNER MEMORY NUMBER (1 do 6) 
kada je funkcija sistema podešena na FM ili AM.
 Displej
Kada je sistem uključen, na displeju se prikazuje status podešavanja.
Kada sistem uđe u režim mirovanja, status podešavanja će prestati da se prikazuje na displeju.
Pravljenje sopstvenog programa
(programirana reprodukcija)
željeni broj memorije.
Ako je izabranom broju memorije već dodeljena druga
stanica, ona će biti zamenjena novom.
4 Pritisnite  da biste registrovali stanicu.
5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste registrovali
druge stanice.
Možete da memorišete do 20 FM i 10 AM stanica.
Biranje memorisane radio-stanice
Ako ste radio-stanicu registrovali na broju memorije
7 ili većem, pritiskajte TUNING MODE  dok se
ne prikaže „PRESET“, a zatim pritiskajte +/  da biste
izabrali željeni broj memorije.
1 Izaberite funkciju CD.
Pritisnite CD FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili pritiskajte FUNCTION  na jedinici.
Jedinica (prednja strana)
Senzor za daljinski upravljač
©2013 Sony Corporation
2 Izaberite režim reprodukcije.
Pritiskajte PLAY MODE  dok se ne prikaže „PGM“
kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena.
Indikator daljinskog upravljača
3 Postavite disk.
CMT-V11iP
Vrata za CD
(odeljak za CD)
Odnosi se samo
na Evropu
Odlaganje potrošenih baterija
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd. Ne stavljajte izvore otvorenog plamena
na uređaj, na primer upaljene sveće.
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police
za knjige ili ugradnog ormarića.
Budući da se adapter za naizmeničnu struju iskopčava iz
mrežnog napajanja izvlačenjem glavnog utikača adaptera
iz utičnice, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite bilo
kakvu nepravilnost u radu uređaja, odmah ga iskopčajte
iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije
visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu,
vatri i sl.
Adapter za naizmeničnu struju dobija mrežno
napajanje sve dok je priključen na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je glavna jedinica
isključena.
Pločica sa osnovnim podacima o uređaju se nalazi
na donjoj strani glavne jedinice i kućištu adaptera
za naizmeničnu struju.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji mogu
oštetiti vid.
Ovaj uređaj je klasifikovan
kao CLASS 1 LASER
proizvod. Ova oznaka
se nalazi na donjoj strani
glavne jedinice.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga
je za nju proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja
u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske
unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja u vezi sa
servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su
navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Za korisnike u Evropi i Australiji
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju
označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni
otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske
opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili
proizvod.
Dodatna oprema na koju se ovo odnosi:
Daljinski upravljač
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava
da se baterija koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje
do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog
bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu
bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta,
predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu
ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
U ovom priručniku uglavnom je opisano upravljanje
jedinicom pomoću daljinskog upravljača. Međutim,
iste radnje je moguće obaviti korišćenjem tastera
na jedinici koji imaju isti ili sličan naziv.
Pritisnite središnji deo diska sa dva prsta i gurajte
ga dok ne legne u ležište.
Umetnite disk tako
da obeležena strana bude
okrenuta napred.
3 Izaberite fasciklu (samo za MP3 disk).
Pritiskajte
fasciklu.
+/  da biste izabrali željenu
4 Izaberite željenu numeru ili datoteku.
Pritiskajte /  dok se ne prikaže broj željene
numere ili datoteke.
Svetli narandžastom bojom kada jedinica prima signale sa daljinskog upravljača.
Uklonite poklopac odeljka za bateriju i umetnite dve
isporučene baterije R6 (veličina AA), najpre stranu
sa oznakom , tako da oznake polariteta odgovaraju
slici ispod.
Broj izabrane numere
Ukupno vreme reprodukcije
ili datoteke
Na desnoj strani displeja se prikazuje ukupno vreme
reprodukcije svih programiranih numera ili datoteka,
uključujući izabranu numeru ili datoteku.
5 Programirajte izabranu numeru ili datoteku.
4 Zatvorite vrata za CD.
Pritisnite  (otvaranje/zatvaranje)  na jedinici.
Prikazaće se „READING“.
Napomene o korišćenju daljinskog upravljača
Pri normalnoj upotrebi baterije bi trebalo da traju oko 6 meseci.
Ne koristite zajedno staru i novu bateriju niti različite tipove baterija.
Ako daljinski upravljač ne koristite duže vreme, izvadite baterije
da biste izbegli oštećenje od curenja baterija ili korozije.
5 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite   na daljinskom upravljaču
ili pritisnite   na jedinici.
do najviše 25 dodatnih numera ili datoteka.
7 Da biste reprodukovali program numera ili datoteka,
Izbacivanje diska
Napomene
Povezivanje iPod/iPhone uređaja
Povežite iPod/iPhone na
(USB) port  koristeći
USB kabl koji ste dobili uz iPod/iPhone.
Napomena za DualDisc
DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD materijal
snimljen na jednoj strani a digitalni audio materijal
na drugoj. Budući da strana sa audio materijalom nije
u skladu sa standardom Compact Disc (CD), ne možemo
da garantujemo reprodukciju ovog diska.
Podešavanje sata
1 Pritisnite   da biste uključili sistem.
2 Pritisnite TIMER MENU  da biste izabrali režim
za podešavanje sata.
Muzički diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju diskova
koji su u skladu sa standardom Compact Disc (CD).
Neke muzičke kompanije od nedavno reklamiraju
različite muzičke diskove zaštićene tehnologijama za
zaštitu autorskih prava. Imajte u vidu to da neki od tih
diskova nisu u skladu sa standardom CD i nije ih moguće
reprodukovati na ovom uređaju.
3
Ako treperi „PLAY SET“, pritiskajte /  i izaberite
(unos) .
„CLOCK“, a zatim pritisnite
Pritiskajte /  da biste podesili sate, a zatim
(unos) .
pritisnite
4 Koristite isti postupak za podešavanje minuta.
Napomena
Podešavanja sata će biti poništena kada iskopčate kabl za napajanje
ili ako nestane struje.
Prikazivanje sata kada je sistem isključen
Obaveštenje o licenci i zaštićenim
znakovima
Pritisnite DISPLAY . Sat će se prikazivati
oko 8 sekundi.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su
zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc. registrovane
u SAD i ostalim zemljama.
MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka i patente
su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
Windows Media je registrovani zaštićeni znak
ili zaštićeni znak korporacije Microsoft u SAD
i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na
intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Upotreba
ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda
je zabranjena bez odgovarajuće licence korporacije
Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.
Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju njihovim vlasnicima.
U ovom priručniku nisu navedene oznake i .
Sistem će automatski zatvoriti vrata za CD  ako nekoliko minuta
ne preduzmete nijednu radnju dok su vrata za CD otvorena.
Ne postavljajte disk nestandardnog oblika (npr. u obliku srca,
kvadrata, zvezde). Disk može upasti u sistem i uzrokovati
nepopravljivu štetu.
Ako pritisnete /  kada su vrata za CD otvorena, sistem
će automatski zatvoriti vrata za CD.
Ne koristite disk na kome se nalazi traka, pečat ili lepak jer to može
dovesti do kvara.
Držite disk za ivicu kada ga vadite iz uređaja. Ne dodirujte
površinu diska.
Radnja
Pauziranje
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Biranje fascikle na
MP3 disku
Biranje numere ili
datoteke
Pronalaženje
određenog mesta
u numeri ili
datoteci
Biranje funkcije
za ponavljanje
reprodukcije
Izbacivanje diska
Pritisnite
  (ili   na jedinici).
Da biste nastavili reprodukciju,
ponovo pritisnite ovaj taster.
 .
 Napajanje (DC IN 9,5 V)
 Antena
1 Povežite adapter za naizmeničnu struju
Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar prijem,
a zatim podesite FM antenu.
Postavite antenu dalje od kabla za napajanje da biste
izbegli pojavu šuma.
sa jedinicom.
2 Priključite adapter za naizmeničnu struju
u zidnu utičnicu.
 Priključak AUDIO IN
Povežite spoljnu audio komponentu.
Isključivanje programirane reprodukcije
Pritiskajte PLAY MODE  dok ne nestane „PGM“
kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena.
Brisanje poslednje numere ili datoteke
programa
Pritisnite CLEAR  kada je reprodukcija na plejeru
zaustavljena.
DRM (Digital Rights Management) ili datoteke preuzete sa muzičke
prodavnice na Internetu nije moguće reprodukovati na ovom
sistemu. Ako pokušate da reprodukujete neku od tih datoteka,
sistem će reprodukovati sledeću nezaštićenu audio datoteku.
Posetite veb-sajtove u nastavku da biste saznali više
informacija o kompatibilnim USB uređajima.
Za korisnike u Evropi:
<http://support.sony-europe.com/>
Držite /  (ili / 
na jedinici) tokom reprodukcije
i otpustite taster na željenom mestu.
1 Izaberite funkciju TUNER.
Pritiskajte TUNER FM/AM FUNCTION 
na daljinskom upravljaču ili pritiskajte
FUNCTION  na jedinici.
Pritiskajte TUNING MODE  dok se ne prikaže
„AUTO“, a zatim pritisnite +/ . Skeniranje će
se automatski zaustaviti kada stanica bude podešena,
a na displeju će se prikazati „TUNED“ i „STEREO“
(samo za stereo programe).
1“.
  na jedinici.
* Prilikom reprodukcije CD-DA (audio) diska, režim reprodukcije
FLDR (SHUF) ima istu funkciju kao i režim uobičajene (SHUF)
reprodukcije.
Napomene o režimu nasumične reprodukcije
Kada je režim nasumične reprodukcije podešen na „SHUF“, sistem
će nasumično reprodukovati sve numere ili datoteke na disku. Kada
je režim nasumične reprodukcije podešen na „FLDR SHUF“, sistem
će nasumično reprodukovati sve numere ili datoteke u izabranoj
fascikli.
Kada isključite sistem, izabrani režim nasumične reprodukcije
(„SHUF“ ili „FLDR SHUF“) se poništava i režim reprodukcije
se vraća u režim normalne reprodukcije („FLDR“).
Napomene o funkciji za ponavljanje reprodukcije
„ “ označava da će reprodukcija svih numera ili datoteka biti
ponavljana dok ne zaustavite reprodukciju.
„ 1“ označava da će reprodukcija jedne numere ili datoteke biti
ponavljana dok ne zaustavite reprodukciju.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
Na disku na kojem se nalaze MP3 datoteke nemojte da čuvate druge
tipove numera i datoteka ili nepotrebne fascikle.
Fascikle u kojima nema MP3 datoteka se preskaču.
Sistem može da reprodukuje samo MP3 datoteke sa oznakom
tipa „.mp3“.
Za korisnike u Aziji i ostalim zemljama/regionima:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Izaberite funkciju USB.
Pritisnite USB FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili pritiskajte FUNCTION  na jedinici.
2 Priključite USB uređaj na
3 Pokrenite reprodukciju.
(USB) port .
Pritisnite   na daljinskom upravljaču ili
pritisnite   na jedinici.
Ostale radnje
Radnja
Pauziranje
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Biranje fascikle
Biranje datoteke
Pronalaženje
određenog mesta
u datoteci
Biranje funkcije
za ponavljanje
reprodukcije
Pritisnite
  (ili   na jedinici).
Da biste nastavili reprodukciju,
ponovo pritisnite ovaj taster.
 . Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite  *
(ili   na jedinici). Da biste
zaustavili nastavljenu reprodukciju,
ponovo pritisnite  .
Pritiskajte
+/ .
/ // .
Držite /  ili / 
(ili /  na jedinici)
tokom reprodukcije i otpustite taster
na željenom mestu.
Pritiskajte REPEAT 
dok se ne prikaže „ “ ili „ 1“.
* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke, sistem će možda
nastaviti reprodukciju sa različite tačke.
Automatsko skeniranje
/ // .
Pritiskajte REPEAT 
dok se ne prikaže „ “ ili „
Slušanje radija
2 Obavite podešavanje.
+/ .
Pritiskajte PLAY MODE  kada je reprodukcija
na plejeru zaustavljena. Možete da izaberete režim
normalne reprodukcije („Normal“ ili „FLDR“ za sve
MP3 datoteke u fascikli na disku), režim nasumične
reprodukcije („SHUF“ ili „FLDR SHUF*“ za nasumičnu
reprodukciju datoteka u fascikli) ili režim programirane
reprodukcije („PGM“).
 U adapter za naizmeničnu struju
 AM kružna antena
 FM žičana antena (razvucite je horizontalno.)
pritisnite   (ili   na jedinici).
Program će ostati dostupan sve dok ne izvadite disk
iz odeljka za disk  ili ne iskopčate kabl za napajanje.
Da biste ponovo reprodukovali isti program, pritisnite
  (ili   na jedinici).
Ostale radnje
Menjanje režima reprodukcije
™®
 da biste uneli izabranu numeru
Pritisnite
ili datoteku.
Kada ukupno vreme reprodukcije CD-a dostigne
100 minuta ili kada programirate MP3 datoteke,
prikazuje se „--.--“.
6 Ponovite korake od 3 do 5 da biste programirali
Pritisnite  (otvaranje/zatvaranje)  na jedinici
i izvadite disk povlačeći ga za ivicu sa jednim prstom
oslonjenim na osovinu ležišta za disk.
Početni koraci
Ovaj sistem može da reprodukuje audio datoteke
u formatu MP3/WMA*.
* Datoteke koje su zaštićene tehnologijom za zaštitu autorskih prava
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Korišćenje daljinskog upravljača
 Indikator daljinskog upravljača
Reprodukcija datoteke sa USB
uređaja
Ako se ne prikaže „TUNED“ i skeniranje se ne
zaustavi, pritisnite   da biste zaustavili skeniranje,
a zatim obavite ručno podešavanje (opisano u nastavku).
Ako podesite stanicu koja pruža RDS usluge
(samo model za Evropu), na displeju će se prikazivati
informacije poput naziva usluge ili stanice.
Ručno podešavanje
Pritiskajte TUNING MODE  dok se ne prikaže
„MANUAL“, a zatim pritiskajte +/  da biste
podesili željenu stanicu.
Savet
Da biste umanjili statički šum koji se javlja pri slabom prijemu
FM stereo stanice, pritiskajte FM MODE  dok se ne prikaže
„MONO“ kako biste isključili stereo prijem.
Memorisanje radio-stanica
1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY  da biste izabrali režim
memorisanja na tjuneru.
Broj memorije
Menjanje režima reprodukcije
Pritiskajte PLAY MODE  kada je reprodukcija
na plejeru zaustavljena. Možete da izaberete režim
normalne reprodukcije (reprodukcija svih datoteka
na USB uređaju redosledom kojim su snimljene),
režim reprodukcije iz fascikle („FLDR“ za sve datoteke
u izabranoj fascikli na USB uređaju), režim nasumične
reprodukcije („SHUF“ ili „FLDR SHUF“ za nasumičnu
reprodukciju datoteka u fascikli) ili režim programirane
reprodukcije („PGM“).
Napomene o režimu nasumične reprodukcije
Kada je režim nasumične reprodukcije podešen na „SHUF“, sistem
će reprodukovati sve audio datoteke na USB uređaju nasumičnim
redosledom. Kada je režim nasumične reprodukcije podešen
na „FLDR SHUF“, sistem će reprodukovati sve audio datoteke
u izabranoj fascikli nasumičnim redosledom.
Kada isključite sistem, izabrani režim nasumične reprodukcije
(„SHUF“ ili „FLDR SHUF“) se poništava i režim reprodukcije
se vraća u režim normalne reprodukcije („FLDR“).
Napomene o funkciji za ponavljanje reprodukcije
Ako izaberete „ “ kada je sistem u režimu normalne reprodukcije,
sistem će ponavljati reprodukciju svih audio datoteka na
USB uređaju sve dok ne zaustavite reprodukciju.
Ako izaberete „ “ kada je sistem u režimu reprodukcije datoteka
u fascikli, sistem će ponavljati reprodukciju svih audio datoteka
u izabranoj fascikli sve dok ne zaustavite reprodukciju.
Ako izaberete „ 1“, sistem će neprekidno ponavljati reprodukciju
izabrane datoteke sve dok ne zaustavite reprodukciju.
Napomene
Redosled reprodukcije na sistemu može da se razlikuje od redosleda
reprodukcije na povezanom digitalnom muzičkom plejeru.
Obavezno isključite sistem pre uklanjanja USB uređaja. Ukoliko
uklonite USB uređaj kada je sistem uključen, može doći do oštećenja
podataka na USB uređaju.
Ukoliko je neophodno povezivanje USB kablom, za povezivanje
USB uređaja koristite isporučeni USB kabl. Detaljnije informacije
o tom postupku možete da vidite u priručniku koji ste dobili
uz USB uređaj.
Može da prođe izvesno vreme pre nego što se prikaže „READING“,
što zavisi od povezanog USB uređaja.
Sistem ne podržava USB čvorište. Ne povezujte USB uređaj preko
USB čvorišta.
Kada umetnete USB uređaj, sistem čita sve datoteke na USB uređaju.
Ako na USB uređaju ima dosta fascikli ili datoteka, čitanje
USB uređaja može da potraje duže vremena.
Kod nekih priključenih USB uređaja, nakon zadavanja komande
može doći do kašnjenja u njenom izvršavanju na sistemu.
Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/
upisivanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju prvobitno
kodirane nekompatibilnim softverom, prilikom reprodukcije takvih
datoteka može doći do pojave šuma, zvuk može biti isprekidan ili
uopšte nećete moći da ih reprodukujete.
Ovaj sistem ne može da reprodukuje audio datoteke na USB uređaju
u sledećim slučajevima:
kada ukupan broj audio datoteka u fascikli premašuje 999
kada ukupan broj audio datoteka na USB uređaju premašuje 3.000
kada ukupan broj fascikli na USB uređaju premašuje 1.000
(uključujući fasciklu „ROOT“ i prazne fascikle)
Ovi brojevi se mogu razlikovati u zavisnosti od strukture datoteke
i fascikle. Na USB uređaju na kojem se nalaze audio datoteke
nemojte da čuvate ostale tipove datoteka ili nepotrebne fascikle.
Sistem može da reprodukuje sadržaj samo do 9. fascikle u hijerarhiji
fascikli (uključujući fasciklu „ROOT“).
Sistem ne mora nužno da poseduje sve funkcije koje ima priključeni
USB uređaj.
Fascikle u kojima nema audio datoteka se preskaču.
Na ovom sistemu možete da slušate sledeće audio formate:
MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima odgovarajuću
oznaku tipa, ali se datoteka zapravo razlikuje, može doći do pojave
šuma ili kvara sistema.
Podešavanje zvuka
Radnja
Podešavanje jačine
zvuka
Generisanje
dinamičnijeg
zvuka
Podešavanje
zvučnog efekta
Pritisnite
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
Pritiskajte SOUND EFFECT  dok
se ne prikaže željeni zvučni efekat.
Svaki put kada pritisnete ovaj
taster, zvučni efekti se prikazuju
redosledom „ROCK“  „POP“ 
„JAZZ“  „FLAT“.
Da biste prekinuli punjenje USB uređaja
Uklonite USB uređaj.
Napomena o punjenju USB uređaja
USB uređaj ne možete da punite kada je sistem isključen.
Menjanje prikaza na displeju
Radnja
Menjanje
informacija na
displeju1)
Menjanje
režima displeja
(pogledajte ispod.)
1)
Pritisnite
Pritiskajte DISPLAY 
kada je sistem uključen.
Pritiskajte DISPLAY 
kada je sistem isključen.
Na primer, možete da vidite informacije o CD/MP3 disku
ili USB uređaju poput:
preostalo vreme reprodukcije numere tokom reprodukcije
ukupno preostalo vreme reprodukcije
Reprodukcija sadržaja sa iPod/
iPhone uređaja
MP3 disk/USB uređaj
naziv numere ili datoteke („
naziv izvođača („ ”)
naziv albuma („
“)
1 Povežite USB kabl koji ste dobili uz iPod/iPhone
na
(USB) port  na jedinici.
Pritisnite USB FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili pritiskajte FUNCTION  na jedinici.
3 Pokrenite reprodukciju kada se na displeju prikaže
„iPod“.
Pritisnite   na daljinskom upravljaču
ili pritisnite   na jedinici.
Upravljanje iPod/iPhone uređajem
Radnja
Pauziranje
reprodukcije
Pauziranje
Biranje numere
ili poglavlja audio
knjige/podcast-a
Pronalaženje
tačke u numeri ili
poglavlju audio
knjige/podcast-a
Ulazak u izabranu
stavku
Pomeranje nagore/
nadole u iPod
menijima
Povratak u
prethodni meni
Pritisnite
 /  (ili  
na jedinici).

/ . Za brzo
premotavanje unapred ili unazad
držite ovaj taster.
Držite /  tokom
reprodukcije i otpustite taster
na željenom mestu.
/  .
/ .
RETURN /  .
Korišćenje sistema kao punjača baterija
Kada je sistem uključen, možete da ga koristite kao
punjač baterija za iPod/iPhone.
Da biste videli da li se baterija puni ili ne, pogledajte
ikonu baterije na ekranu iPod/iPhone uređaja. Pogledajte
„Odeljak za iPod/iPhone“ u specifikacijama da biste
videli listu iPod/iPhone modela koji su kompatibilni
sa ovim sistemom.
Prekidanje punjenja iPod/iPhone uređaja
Iskopčajte povezani iPod/iPhone iz jedinice.
Napomene
Performanse sistema mogu da se razlikuju u zavisnosti od
specifikacija iPod/iPhone uređaja.
Kada iPod/iPhone povežete sa jedinicom preko USB porta, prvo
će se prikazati „CONNECT“, a zatim „iPod“.
Ne prenosite sistem dok je iPod/iPhone uređaj povezan sa sistemom.
To može dovesti do kvara.
Kada povezujete ili uklanjate iPod/iPhone, držite sistem jednom
rukom i vodite računa o tome da greškom ne pritisnete kontrole
iPod/iPhone uređaja.
Da biste videli kako da koristite iPod/iPhone, pogledajte uputstvo
za upotrebu iPod/iPhone uređaja.
Sony ne može da preuzme odgovornost u slučaju gubitka
ili oštećenja podataka snimljenih na iPod/iPhone uređaj kada
iPod/iPhone koristite sa ovim sistemom.
“)
Sistem nudi sledeće režime displeja.
Režim displeja
Režim za uštedu
energije1)
Sat2)
Kada je sistem isključen
Displej je isključen radi uštede
energije. Tajmer i sat i dalje rade.
Prikazuje se sat.
1 Pripremite izvor zvuka.
Povežite dodatnu audio komponentu na priključak
AUDIO IN  na jedinici koristeći analogni audio
kabl (nije isporučen).
2 Utišajte zvuk.
Pritisnite VOLUME  .
3 Izaberite funkciju AUDIO IN.
Pritisnite AUDIO IN FUNCTION  na daljinskom
upravljaču ili pritiskajte FUNCTION  na jedinici.
4 Pokrenite reprodukciju.
Pokrenite reprodukciju povezane komponente
i podesite jačinu zvuka.
pritisnite
.
3 Pritiskajte /  i izaberite „PLAY SEL“, a zatim
pritisnite
.
Isključivanje tajmera
Ponovite isti postupak kao iznad dok se u koraku 3
.
ne prikaže „OFF“, a zatim pritisnite
Menjanje podešavanja
Napomene
Ako kao tajmer izaberete USB uređaj i na tom uređaju imate mnogo
datoteka ili fascikli, čitanje sadržaja na uređaju može potrajati duže
vremena što može dovesti do neznatnog kašnjenja u pokretanju
reprodukcije koju aktivira tajmer.
Ako kao izvor zvuka za tajmer za reprodukciju podesite FM/AM
stanicu koja je podešena automatskim ili ručnim skeniranjem, kada
promenite radio stanicu nakon podešavanja tajmera za reprodukciju,
podešavanje radio stanice za tajmer za reprodukciju takođe će biti
promenjeno.
Ako kao izvor zvuka za tajmer za reprodukciju podesite FM/AM
stanicu koju ste registrovali pod brojem memorije, podešavanje
radio stanice za tajmer za reprodukciju ostaje na onoj vrednosti koju
podesite. Čak i ako promenite radio stanicu nakon podešavanja
tajmera za reprodukciju, podešavanje radio stanice za tajmer
za reprodukciju neće biti promenjeno.
Napomene za korisnike iPod/iPhone uređaja
Ne možete da podesite sat u režimu za uštedu energije.
2)
Prikaz sata automatski prelazi u režim za uštedu energije
nakon 8 sekundi.
Uverite se da je reprodukcija na iPod/iPhone uređaju zaustavljena
kada koristite tajmer reprodukcije.
Tajmer reprodukcije se možda neće aktivirati u zavisnosti od statusa
povezanog iPod/iPhone uređaja.
Napomene o informacijama na displeju
Savet
1)
Kada informacije sadrže znakove koji se sastoje od dva bajta,
svaki takav znak zauzima 2 bajta
Znakovi koje nije moguće prikazati se prikazuju kao „_“
Ne prikazuju se sledeće informacije:
ukupno vreme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj
ukupno preostalo vreme reprodukcije za MP3 disk i USB uređaj
preostalo vreme reprodukcije za MP3 datoteku na MP3 disku
ili MP3/WMA datoteku na USB uređaju
Sledeće informacije se ne prikazuju pravilno:
proteklo vreme reprodukcije MP3 datoteke kodirane pomoću
VBR-a (promenljiva brzina protoka bitova)
nazivi fascikli i datoteka koji nisu usklađeni sa standardom
ISO9660 Level 1, Level 2 ili Joliet u proširenom formatu
Prikazuju se sledeće informacije:
ukupno vreme reprodukcije za CD-DA disk (osim kada je izabran
režim PGM i kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena)
preostalo vreme reprodukcije za numeru na CD-DA disku
preostalo vreme reprodukcije za CD-DA disk (samo kada je tokom
reprodukcije izabran režim normalne reprodukcije)
informacije iz ID3 oznake za MP3 datoteke kada se koriste
ID3 oznake verzije 1 i verzije 2 (Informacije iz ID3 oznake
verzije 2 imaju prioritet ako se u jednoj MP3 datoteci koriste
ID3 oznake i verzije 1 i verzije 2).
do 64 znaka za ID3 oznaku, pri čemu su dozvoljeni
sledeći znakovi: velika slova (A do Z), mala slova (a do z)
(mala slova će se prikazivati kao velika slova), brojevi (0 do 9)
i simboli (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Korišćenje tajmera
Sistem poseduje 2 funkcije tajmera. Ako koristite oba
tajmera, merač vremena za isključivanje ima prioritet.
Merač vremena za isključivanje:
Možete da zaspite slušajući muziku. Ova funkcija radi
čak i kada sat nije podešen.
Pritiskajte SLEEP .
Svaki put kada pritisnete SLEEP , vreme za
podešavanje se smanjuje za 10 minuta, od maksimalnih
90 do minimalnih 10 minuta.
Da biste isključili merač vremena za isključivanje,
izaberite „OFF“.
Tajmer reprodukcije:
Možete da se probudite uz zvuk sa CD-a,
FM/AM radio-stanice, USB uređaja ili iPod/iPhone
uređaja u unapred podešeno vreme. Uverite se da ste
podesili sat.
1 Pripremite izvor zvuka.
Korišćenje opcionalnih audio
komponenti
Provera podešavanja
Počnite ponovo od koraka 1.
CD-DA disk
2 Izaberite funkciju USB.
Pritisnite  . Sistem će se automatski uključiti
pre unapred podešenog vremena.
Ako je sistem već uključen u unapred podešeno
vreme, tajmer za reprodukciju se neće aktivirati.
Ne koristite sistem od vremena uključivanja sistema
do pokretanja reprodukcije.
Ako je izvor zvuka podešen tako da tajmer aktivira
FM/AM stanicu, sistem će se automatski uključiti
15 sekundi pre unapred podešenog vremena.
Ako je izvor zvuka podešen na CD/USB, sistem
će se automatski uključiti 30 sekundi pre unapred
podešenog vremena.
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritiskajte /  i izaberite „SELECT“, a zatim
Korišćenje sistema kao punjača baterija
Kada je sistem uključen, možete da ga koristite kao
punjač baterija za USB uređaje sa punjivim baterijama.
Punjenje počinje kada USB uređaj priključite
(USB) port . Status punjenja će se prikazivati
na
na displeju USB uređaja. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja.
7 Isključite sistem.
Pripremite izvor zvuka, a zatim pritisnite VOLUME
+/  da biste podesili jačinu zvuka. Kao
izvor zvuka možete da podesite funkciju CD,
USB (uključujući iPod/iPhone), FM ili AM
Da biste pokrenuli reprodukciju od određene numere
na CD-u, audio datoteke i radio-stanice, napravite
sopstveni program.
2 Izaberite režim za podešavanje tajmera.
Pritisnite TIMER MENU .
3 Podesite tajmer reprodukcije.
Pritiskajte /  i izaberite „PLAY SET“, a zatim
.
pritisnite
4 Podesite vreme za pokretanje reprodukcije.
Pritiskajte /  da biste podesili sate, a zatim
. Koristite postupak iznad za
pritisnite
podešavanje minuta.
Napomena
5 Koristite isti postupak kao u koraku 4 za
Sistem može da automatski uđe u režim mirovanja ukoliko je nivo
jačine zvuka na povezanoj komponenti prenizak. Podesite jačinu
zvuka na komponenti shodno tome. Pogledajte odeljak „Isključivanje
funkcije za automatski ulazak u režim mirovanja“.
6 Izaberite izvor zvuka.
podešavanje vremena za zaustavljanje reprodukcije.
Pritiskajte /  dok se ne prikaže željeni izvor
.
zvuka, a zatim pritisnite
Podešavanje tajmera reprodukcije ostaje na snazi sve dok podešavanje
ne poništite ručno ili dok ne podesite sat.
Rešavanje problema
1 Uverite se da je kabl za napajanje dobro povezan.
2 Pronađite problem u listi za proveru u nastavku
i preduzmite navedene radnje za njegovo
otklanjanje.
Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
Opšte
Nije moguće uključiti sistem.
 Da li je kabl za napajanje pravilno priključen?
Sistem je iznenada ušao u režim mirovanja.
 To nije kvar. Sistem automatski ulazi u režim mirovanja
za otprilike 30 minuta ukoliko ne preduzmete nijednu
radnju ili ako se ne emituje audio signal. Pogledajte
odeljak „Isključivanje funkcije za automatski ulazak
u režim mirovanja“.
Podešavanje sata ili tajmera reprodukcije
je neočekivano poništeno.
 Ukoliko ne preduzmete nijednu radnju oko jednog
minuta, podešavanje sata ili tajmera za reprodukciju
se automatski poništava. Ponovo obavite radnju
od početka.
Nema zvuka.
 Pritisnite VOLUME +  da biste pojačali zvuk.
 Uverite se da su dodatne audio komponente pravilno
povezane.
 Uverite se da je funkcija podešena na AUDIO IN.
 Da li nešto blokira ventilacione otvore na sistemu?
 Izabrana stanica je možda privremeno prekinula
emitovanje.
Čuju se jake smetnje ili šum.
 Udaljite sistem od izvora smetnji.
 Priključite sistem na drugu zidnu utičnicu.
 Postavite filter šuma (nije isporučen) na kabl
za napajanje.
Daljinski upravljač ne radi.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača
i senzora za daljinski upravljač  na jedinici i postavite
uređaj dalje od fluorescentnog svetla.
 Uperite daljinski upravljač ka senzoru sistema .
 Približite daljinski upravljač sistemu.
CD/MP3 disk
iPod/iPhone
Zvuk je isprekidan ili reprodukcija diska nije moguća.
Nema zvuka.
 Očistite disk i ponovo ga umetnite.
 Premestite sistem na mesto gde nema vibracija
(na primer, na stabilno postolje).
 Uverite se da je iPod/iPhone dobro povezan.
 Uverite se da se na iPod/iPhone uređaju reprodukuje
muzika.
 Uverite se da je softver iPod/iPhone uređaja ažuriran na
najnoviju verziju. Ukoliko nije, ažurirajte iPod/iPhone
pre nego što počnete da ga koristite sa sistemom.
 Podesite jačinu zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prve numere.
 Vratite se u režim normalne reprodukcije tako što
ćete pritiskati PLAY MODE  dok „PGM“ i „SHUF“
ne nestanu.
Pokretanje reprodukcije traje duže nego
obično.
 Pokretanje reprodukcije sledećih diskova može
da potraje duže vremena:
 disk sa složenom hijerarhijskom strukturom
 disk koji ima mnogo fascikli
Zvuk je izobličen.
 Uverite se da je iPod/iPhone dobro povezan.
 Utišajte zvuk.
 Podesite „EQ“ na iPod/iPhone uređaju na „Off “
ili „Flat“.
iPod/iPhone uređaj ne funkcioniše.
USB uređaj
 Isključite sve iOS aplikacije koje su aktivne
na iPod/iPhone uređaju. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz iPod/iPhone.
 Uverite se da je iPod/iPhone dobro povezan.
 Uverite se da je softver iPod/iPhone uređaja ažuriran
na najnoviju verziju. Ukoliko nije, ažurirajte
iPod/iPhone pre nego što počnete da ga koristite
sa sistemom.
 Budući da se upravljanje sistemom i iPod/iPhone
uređajem razlikuje, možda nećete moći da upravljate
iPod/iPhone uređajem koristeći tastere na daljinskom
upravljaču ili jedinici. U tom slučaju koristite kontrolne
tastere na iPod/iPhone uređaju.
Da li koristite podržani USB uređaj?
iPod/iPhone uređaj nije moguće puniti.
Pogrešan prikaz.
 Podaci koji su uskladišteni na CD-DA, MP3 disku su
možda oštećeni. Ponovo obavite prenos.
 Ovaj sistem može da prikaže sledeće kodove znakova:
 Velika slova (A do Z)
 Mala slova (a do z) (mala slova će se prikazivati kao
velika slova)
 Brojeve (0 do 9)
 Simbole (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“
 Ako povežete nepodržani USB uređaj, može doći
do sledećih problema. Pogledajte informacije
o kompatibilnim USB uređajima na vebsajtovima čije su URL adrese navedene u odeljku
„Reprodukcija datoteke sa USB uređaja“.
 USB uređaj nije prepoznat
 Nazivi datoteka ili fascikli se ne prikazuju na sistemu
 Reprodukcija nije moguća
 Zvuk je isprekidan
 Čuje se šum
 Emituje se izobličen zvuk
Nema zvuka.
 USB uređaj nije pravilno povezan. Isključite sistem
i ponovo povežite USB uređaj.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili izobličen.
 Koristite nepodržani USB uređaj. Pogledajte
informacije o kompatibilnim USB uređajima
na veb-sajtovima.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj, a zatim
uključite sistem.
 Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk izobličen.
Do pojave šuma je možda došlo prilikom prenosa
datoteka. Izbrišite datoteku i ponovo je prenesite.
 Korišćena je mala brzina protoka bitova prilikom
kodiranja audio datoteka. Na USB uređaj
kopirajte audio datoteke kodirane većom brzinom
protoka bitova.
 Uverite se da je iPod/iPhone dobro povezan.
 Uverite se da je sistem uključen.
 Ako ne možete u potpunosti da napunite iPod/iPhone
uređaj, napunite ga ponovo kada isključite funkciju
za automatski ulazak u režim mirovanja.
 Pravilno povežite antenu.
 Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar prijem,
a zatim ponovo podesite antenu.
 Postavite antenu dalje od kabla za napajanje kako biste
izbegli pojavu šuma.
 Isključite okolne električne uređaje.
Istovremeno se čuje nekoliko radio-stanica.
 Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar prijem,
a zatim ponovo podesite antenu.
 Skupite kablove antene koristeći komercijalno dostupne
štipaljke za kablove i podesite dužinu kablova.
Vraćanje sistema na fabrička podešavanja
Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno, vratite sistem
na fabrička podešavanja.
Koristite tastere na jedinici da biste sistem vratili na
podrazumevana fabrička podešavanja.
 Čitanje može potrajati duže u sledećim slučajevima:
 Na USB uređaju ima mnogo fascikli ili datoteka
 Struktura datoteka je veoma složena
 Memorija je velikog kapaciteta
 Interna memorija je fragmentirana
2 Pritisnite i držite   i /  na jedinici dok
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Pogledajte informacije o kompatibilnim USB uređajima
na veb-sajtovima.
 USB uređaj ne funkcioniše pravilno. Pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz USB uređaj
da biste otklonili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj, a zatim
uključite sistem.
 Pogledajte informacije o kompatibilnim USB uređajima
na veb-sajtovima.
Reprodukcija ne počinje od prve datoteke.
 Podesite reprodukciju na režim normalne reprodukcije.
Nije moguća reprodukcija audio datoteke.
 MP3 datoteke u MP3 PRO formatu nije moguće
reprodukovati.
 WMA datoteke u Windows Media Audio Lossless i
Professional formatu nije moguće reprodukovati.
 Nisu podržani USB uređaji formatirani sistemom
datoteka koji nije FAT16 ili FAT32.*
 Ako USB uređaj koji se koristi ima više particija,
reprodukcija datoteka možda neće biti moguća.
 Sistem može da reprodukuje sadržaj samo do 9. fascikle
u hijerarhiji.
 Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene lozinkama
nije moguće reprodukovati.
 Datoteke koje poseduju zaštitu od kopiranja
(Digital Right Management) nije moguće reprodukovati
na ovom sistemu.
* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda
ne podržavaju sve FAT sisteme datoteka. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu svakog USB uređaja ili kontaktirajte
proizvođača.
O zagrevanju
 Zagrevanje jedinice tokom rada je normalno i ne treba
da vas brine.
 Ne dodirujte kućište uređaja ako je uređaj korišćen
duže vremena sa jako pojačanim zvukom jer kućište
može biti vrelo.
 Ne blokirajte ventilacione otvore.
O sistemu zvučnika
Ovaj sistem zvučnika nije magnetno oklopljen pa slika
na obližnjem televizoru može postati izobličena zbog
magnetnog polja. U tom slučaju isključite TV, sačekajte
15 do 30 minuta pa ga ponovo uključite.
Čišćenje kućišta
Čistite sistem mekanom krpom nakvašenom u rastvoru
blagog deterdženta. Ne koristite abrazivne materijale,
prašak za ribanje ili rastvore poput razređivača, benzina
ili alkohola.
Specifikacije
Odeljak pojačala
Izlazna snaga (nominalna): 4 W + 4 W (8 oma na 1 kHz, 1% THD)
Kontinualna RMS izlazna snaga (referentna): 5 W + 5 W
(8 oma na 1 kHz, 10% THD)
Ulazi
AUDIO IN (stereo mini priključak): Osetljivost 900 mV,
impedansa 47 kilooma
Odeljak CD plejera
Sistem: Kompakt disk i digitalni audio sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: manje od 44,6 μW
* Ova snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od površine sočiva
na glavi lasera sa otvorom promera 7 mm.
Frekventni odziv: 20 Hz  20 kHz
Odnos signala i smetnji: Više od 80 dB
Dinamički opseg: Više od 80 dB
Odeljak tjunera
Antena: FM žičana antena
AM kružna antena
Odeljak FM tjunera
Čuju se jake smetnje ili šum ili prijem stanica
nije moguć. (Na displeju treperi „TUNED“
ili „STEREO“.)
1 Iskopčajte i ponovo priključite kabl za napajanje,
 Podaci uskladišteni na USB uređaju su možda oštećeni.
Ponovo obavite prenos.
 Ovaj sistem može da prikaže sledeće kodove znakova:
 Velika slova (A do Z)
 Mala slova (a do z) (mala slova će se prikazivati kao
velika slova)
 Brojeve (0 do 9)
 Simbole (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“
COMPLETE: Memorisana radnja je uspešno završena.
CONNECT: Povezani iPod/iPhone uređaj obavlja proveru
autentičnosti.
DEVICE ERROR: Nepredviđena situacija (ili je povezan
nepoznati uređaj).
FULL: Pokušali ste da programirate više od 25 numera
ili datoteka (koraka).
NO DEVICE: Nije povezan USB ili iPod/iPhone uređaj.
NO DISC: U plejer nije umetnut disk ili ste umetnuli disk
koji nije moguće reprodukovati.
NO STEP: Sve programirane numere su izbrisane.
NO SUPPORT: Povezan je nepodržani USB uređaj.
NO TRACK: Na USB uređaju ili CD disku nema datoteka
koje se mogu reprodukovati.
NOT USED: Pokušali ste da obavite određenu radnju
u uslovima kada je njeno obavljanje zabranjeno.
OVER CURRENT: Sistem je registrovao nestanak
napajanja na povezanom USB ili iPod/iPhone
uređaju. Uklonite USB ili iPod/iPhone uređaj iz
sistema, isključite sistem, a zatim ga ponovo uključite.
Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
PROTECT: Sistem je registrovao nestanak napajanja.
Iskopčajte adapter za naizmeničnu struju.
Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
PUSH STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE  tokom
reprodukcije u režimu CD ili USB.
READING: Sistem čita informacije na disku ili USB
uređaju ili iPod/iPhone uređaju. Neki tasteri neće raditi
tokom čitanja.
REMOVED: Uklonjen je povezani USB ili iPod/iPhone
uređaj.
TIME NG: Vreme pokretanja i vreme zaustavljanja
tajmera reprodukcije je podešeno na isto vreme.
Tjuner
„READING“ se prikazuje duže vremena
ili pokretanje reprodukcije traje dugo.
Pogrešan prikaz.
Poruke
a zatim uključite sistem.
se na displeju ne prikaže „RESET“.
Sva podešavanja koja je konfigurisao korisnik, kao
što su memorisane radio-stanice, tajmer i sat biće
izbrisana.
Isključivanje funkcije za automatski ulazak
u režim mirovanja
Ovaj sistem je opremljen funkcijom za automatski ulazak
u režim mirovanja. Ova funkcija automatski postavlja
sistem u režim mirovanja nakon otprilike 30 minuta
ukoliko ga ne koristite ili ako se ne emituje audio signal.
Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja
je podrazumevano uključena.
Koristite tastere na jedinici da biste isključili funkciju
za automatski ulazak u režim mirovanja.
Držite   kada je sistem uključen dok se ne
prikaže „AUTO. STBY OFF“.
Da biste uključili funkciju, ponovite postupak dok se
ne prikaže „AUTO. STBY ON“.
Napomene
„AUTO. STBY“ će se prikazivati na displeju 2 minuta pre ulaska
sistema u režim mirovanja.
Funkciju za automatski ulazak u režim mirovanja nije moguće
koristiti prilikom upotrebe tjunera (FM/AM), čak i ako ste
je aktivirali.
Sistem neće automatski ući u režim mirovanja u sledećim
slučajevima:
tokom prijema audio signala
tokom reprodukcije audio numera ili datoteka
kada je aktiviran unapred podešeni merač vremena za
isključivanje ili tajmer reprodukcije
Sistem će u sledećim slučajevima ponovo odbrojavati vreme do
ulaska u režim mirovanja, čak i kada je funkcija za automatski ulazak
u režim mirovanja uključena:
kada je povezan USB ili iPod/iPhone uređaj
kada pritisnete taster na daljinskom upravljaču ili jedinici
kada se u unapred podešeno vreme aktivira merač vremena
za isključivanje ili tajmer reprodukcije
Mere opreza
Diskovi koje ovaj sistem MOŽE da reprodukuje
 Audio CD
 CD-R/CD-RW (audio datoteke, podaci/MP3 datoteke)
Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE da
reprodukuje
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji su snimljeni
u formatu muzičkog CD-a ili MP3 formatu i u skladu
su sa standardom ISO9660 nivo 1/nivo 2, Joliet
 CD-R/CD-RW diskovi koji su loše snimljeni,
CD-R/CD-RW diskovi koji su izgrebani ili prljavi
ili CD-R/CD-RW diskovi koji su snimljeni na
nekompatibilnom uređaju za snimanje
 CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno dovršeni
 Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3) datoteke
 Diskovi nestandardnog oblika (na primer, u obliku srca,
kvadrata, zvezde)
 Diskovi na kojima se nalazi lepljiva traka,
papir ili nalepnica
 Iznajmljeni ili korišćeni diskovi sa zalepljenim žigom
na kojima je lepak van površine žiga
 Diskovi sa nalepnicama koje su odštampane mastilom
koje je lepljivo na dodir
Napomene o diskovima
 Pre reprodukcije, očistite disk krpom za čišćenje
od centra ka ivici.
 Ne čistite diskove rastvorima poput benzina,
razređivača, komercijalno dostupnih sredstava
za čišćenje ili anti-statičkim sprejevima za gramofonske
ploče.
 Ne izlažite diskove direktnom sunčevom svetlu
ili izvorima toplote poput otvora za dovod toplog
vazduha niti ih ostavljajte u automobilu koji je parkiran
na direktnom sunčevom svetlu.
O bezbednosti
 Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne utičnice ako uređaj
ne planirate da koristite duže vreme. Kada iskopčavate
kabl, uvek ga držite za utikač. Nikad ne vucite sam kabl.
 Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili tečnost,
isključite sistem sa mrežnog napajanja i odnesite ga
na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
 Kabl za napajanje naizmeničnom strujom može
da zameni samo ovlašćeni serviser.
Opseg podešavanja:
87,5 MHz  108,0 MHz (u koracima od 50 kHz)
Odeljak AM tjunera
Opseg podešavanja:
Evropski model:
531 kHz  1.602 kHz (u koracima od 9 kHz)
Modeli za Južnu Ameriku i Australiju:
530 kHz  1.710 kHz (u koracima od 10 kHz)
531 kHz  1.710 kHz (u koracima od 9 kHz)
Ostali modeli:
531 kHz  1.602 kHz (u koracima od 9 kHz)
530 kHz  1.610 kHz (u koracima od 10 kHz)
USB odeljak
Podržana brzina protoka bitova:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
(USB) port: Tip A, maksimalna struja 500 mA
Odeljak za iPod/iPhone
Kompatibilni iPod/iPhone modeli:
 iPod touch (peta generacija)
 iPod touch (četvrta generacija)
 iPod touch (treća generacija)
 iPod nano (sedma generacija)*
 iPod nano (šesta generacija)
 iPod nano (peta generacija)
 iPod nano (četvrta generacija)
 iPod classic
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
* Daljinski upravljač nećete moći da koristite za upravljanje uređajem
iPod nano (sedma generacija) kada pritisnete komandu „TOOL MENU“,
„“, „“, „“, „“, „
“ i „RETURN“.
„Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je elektronska oprema
posebno dizajnirana za rad sa iPod ili iPhone uređajima i sertifikovana od
strane proizvođača tako da ispunjava standarde za performanse kompanije
Apple. Apple ne odgovara za rad tog uređaja niti za njegovu usklađenost sa
bezbednosnim standardima i propisima. Imajte u vidu to da upotreba ove
dodatne opreme sa iPod ili iPhone uređajem može da utiče na performanse
bežične veze.
Odeljak zvučnika
Zvučnik punog opsega: 80 mm, konusni
Nominalna impedansa: 8 oma
Opšte
Zahtevi za napajanje:
Model za Australiju:
Adapter za naizmeničnu struju
Ulaz: 120 V  240 V AC, 50/60 Hz
Izlaz: DC 9,5 V 1,8 A
Ostali modeli:
Adapter za naizmeničnu struju
Ulaz: 110 V  240 V AC, 50/60 Hz
Izlaz: DC 9,5 V 1,8 A
Potrošnja energije: 13 vati
Dimenzije (Š/V/D):
Približno 400 mm × 197 mm × 114 mm
Težina: Približno 2,4 kg
Broj isporučenih glavnih uređaja: 1 uređaj
Isporučena dodatna oprema: Daljinski upravljač (1), adapter za
naizmeničnu struju (1), AM kružna antena (1), baterije R6 (veličina AA) (2),
adapter za utikač (samo model za Južnu Ameriku) (1)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
O postavljanju
 Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj niti na mesta
koja su izuzetno topla, hladna, prašnjava, prljava,
vlažna, na kojima nema odgovarajuće ventilacije ili koja
su izložena vibracijama, direktnom sunčevom svetlu
ili jakom svetlu.
 Budite pažljivi prilikom postavljanja sistema
na posebno tretirane površine (na primer, voskovane,
lakirane, polirane) jer može doći do pojave mrlja
ili gubitka boje.
 Ako sistem naglo unesete iz hladnog u toplo okruženje
ili ga postavite u prostoriju sa velikom vlažnošću,
može doći do pojave kondenzacije na sočivu
unutar CD plejera što može izazvati kvar uređaja.
U tom slučaju izvadite disk i ostavite sistem uključenim
oko jednog sata dok vlaga ne ispari.
Potrošnja energije u režimu mirovanja: 0,5 W
Download PDF

advertising