Sony | CMT-S30iP | Sony CMT-S30iP Hi-Fi sistem Uputstva za rukovanje

Jedinica
4-460-927-11(1) (SR)
Početni koraci
Slušanje radija
1 Izaberite funkciju FM.
Pritisnite FM .
2 Obavite podešavanje.
Automatsko skeniranje
Pritiskajte TUNING MODE  dok se ne
prikaže „AUTO“, a zatim pritisnite TUNING+/
TUNING . Skeniranje se zaustavlja kada
sistem podesi stanicu.
Kućni audio sistem
Uputstvo za upotrebu
Ako se skeniranje ne zaustavi, pritisnite  
da biste zaustavili skeniranje, a zatim obavite
ručno podešavanje (u nastavku).
©2013 Sony Corporation
 FM žičana antena (Razvucite je horizontalno.)
 U desni zvučnik
 U levi zvučnik
SR
CMT-S30iP
Za korisnike u Evropi i Australiji
Odlaganje stare
električne
i elektronske opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Budući da se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom. Ako
primetite nepravilnosti u radu jedinice, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute
baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu i vatri.
Jedinica dobija mrežno napajanje sve dok
je priključena na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sama
jedinica isključena.
PAŽNJA
U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji
mogu da oštete vid.
Osim za korisnike u Kanadi
Ovaj uređaj je
klasifikovan kao
CLASS 1 LASER
proizvod. Ova oznaka
se nalazi na zadnjoj
strani uređaja.
Napomena za korisnike:
sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja se
prodaje u zemljama u kojima
se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan ili u njeno ime neka druga
kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću
proizvoda sa zakonima Evropske unije bi
trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva
pitanja u vezi sa servisom ili garancijom
pogledajte adrese koje su navedene na
zasebnom servisnom ili garantnom listu.
Reprodukcija datoteke sa
USB uređaja
Detaljnije informacije o kompatibilnim modelima
možete da vidite u odeljku „iPod/iPhone“
poglavlja „Uređaji koji su kompatibilni sa ovim
sistemom“. Za informacije o korišćenju iPod/
iPhone uređaja, pogledajte uputstvo koje ste
dobili uz iPod/iPhone.
Ovaj sistem može da reprodukuje audio datoteke
u formatu MP3/WMA*.
Detaljnije informacije o kompatibilnim USB
uređajima možete da vidite na veb-sajtovima
čije adrese su navedene u odeljku „USB uređaji“
poglavlja „Uređaji koji su kompatibilni sa ovim
sistemom“. Za informacije o korišćenju USB
uređaja, pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz USB uređaj.
1 Izaberite funkciju USB.
Pritisnite USB .
2 Povežite iPod/iPhone na
Daljinski upravljač
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama,
stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što su upaljene sveće).
Reprodukcija sadržaja sa
iPod/iPhone uređaja
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo
da odložite na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i elektronske
opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do
kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu
službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Dodatna oprema na koju se ovo odnosi:
Daljinski upravljač
Odnosi se
samo na
Evropu
Odlaganje potrošenih
baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja baterija.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo
da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste
bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta,
predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
 Kabl zvučnika (crveni/)
 Kabl zvučnika (crni/)
 U zidnu utičnicu
Stavljanje podloški za zvučnike
 ANTENNA
Pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju
dobar prijem kada postavljate antenu.
Postavite antenu dalje od kablova za zvučnike
i kabla za napajanje kako biste izbegli
pojavu šuma.
Postavite isporučene podloške za zvučnike na
svaki ugao donjeg dela zvučnika da biste sprečili
njegovo proklizavanje.
Upravljanje iPod/iPhone uređajem
Pritiskajte TUNING MODE  dok se ne prikaže
„MANUAL“, a zatim pritiskajte TUNING+/
TUNING  da biste podesili željenu stanicu.
Radnja
Pritisnite
Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge,
na displeju će se prikazati naziv stanice
(samo evropski model).
Pauziranje
reprodukcije
 / .
Zaustavljanje
 .
Biranje numere
/ .
Pronalaženje
određenog
mesta u numeri
Držite /  tokom
reprodukcije i otpustite
taster na željenom mestu.
Savet
Da biste umanjili statički šum koji se javlja pri
slabom prijemu FM stereo stanice, pritiskajte
FM MODE  dok se ne prikaže „MONO“ da biste
isključili stereo prijem. U tom slučaju ćete izgubiti
stereo efekat, ali će se prijem poboljšati.
Memorisanje radio-stanica
1 Podesite željenu stanicu.
2 Pritisnite TUNER MEMORY  da biste
Povežite spoljnu audio komponentu.
3 Pritiskajte PRESET+/PRESET  da
Povežite kablove zvučnika.
biste izabrali željeni broj memorije.
 Napajanje
Ako je izabranom broju memorije već
dodeljena druga stanica, ona će biti
zamenjena novom.
Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
4 Pritisnite
5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste
memorisali druge stanice.
Radnje
Reprodukcija CD/MP3/WMA
diska
Napomene o korišćenju daljinskog
upravljača
 Pri normalnoj upotrebi baterija bi trebalo da traje
oko 6 meseci.
 Ako daljinski upravljač ne koristite duže vreme,
izvadite bateriju da biste izbegli oštećenje od
curenja baterije ili korozije.
Kada prenosite ovaj sistem
1 Izvadite disk da biste zaštitili mehanizam
CD uređaja.
2 Pritisnite  (uključivanje/režim
1 Izaberite funkciju CD.
Pritisnite CD .
2 Postavite disk.
Pritisnite   na jedinici i postavite disk tako
da obeležena strana bude okrenuta nagore
u odeljku za CD.
Da biste zatvorili odeljak za CD, pritisnite  
na jedinici.
3 Pokrenite reprodukciju.
Reprodukcija CD-DA diska počinje automatski.
Pritisnite  (reprodukcija)  za reprodukciju
MP3/WMA diska.
mirovanja)  na jedinici da biste
isključili sistem i proverite da li je
poruka „STANDBY“ prestala da treperi.
3 Iskopčajte kabl za napajanje.
Ostale radnje
Podešavanje sata
1 Pritisnite   da biste uključili sistem.
2 Pritisnite TIMER MENU  da biste izabrali
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
 (pauza) . Da biste
nastavili reprodukciju,
pritisnite  .
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite dvaput
 (zaustavljanje) .
Biranje fascikle
na MP3/WMA
disku
Pritiskajte
fascikle) +/
Biranje numere
ili datoteke
 (nazad)/ (napred) .
3 Pritiskajte /  da biste podesili
Pronalaženje
određenog
mesta u numeri
ili datoteci
Držite  (premotavanje
unazad)/ (premotavanje
unapred)  tokom
reprodukcije i otpustite
taster na željenom mestu.
Napomena
Podešavanja sata će biti poništena kada iskopčate
kabl za napajanje ili ako dođe do nestanka struje.
Biranje funkcije
za ponavljanje
reprodukcije
Pritiskajte REPEAT  dok
se ne prikaže „RPT 1“,
„RPT FLDR*“ ili „RPT ALL“.
Prikazivanje sata kada je sistem isključen
* Samo MP3/WMA disk
režim za podešavanje sata.
Ako se prikaže „SELECT“, pritiskajte
/  i izaberite „CLOCK“, a zatim
pritisnite (unos) .
sate, a zatim pritisnite .
4 Koristite isti postupak za podešavanje
minuta.
Pritisnite DISPLAY . Sat će se prikazivati oko
8 sekundi.
 da biste memorisali
stanicu.
Korišćenje daljinskog upravljača
Otvorite poklopac odeljka za bateriju i umetnite
bateriju R6 (veličina AA) (nije isporučena), najpre
stranu sa oznakom , tako da oznake polariteta
odgovaraju slici ispod.
Ulazak u izabranu
stavku
/ .
Pomeranje
/ .
nagore/nadole
u menijima iPod-a
Povratak
 /RETURN .
u prethodni meni*
* Ova radnja će možda biti nevažeća u nekim
aplikacijama.
Korišćenje sistema kao punjača baterija
 SPEAKERS
U ovom priručniku uglavnom je opisano
upravljanje jedinicom pomoću daljinskog
upravljača. Međutim, iste radnje je moguće
obaviti korišćenjem tastera na jedinici koji
imaju isti ili sličan naziv.
Pritisnite  .
Ručno podešavanje
izabrali režim za memorisanje tjunera.
 Priključak AUDIO IN
(USB) ulaz 
koristeći USB kabl koji ste dobili uz
iPod/iPhone.
3 Pokrenite reprodukciju.
(biranje
 .
Menjanje režima reprodukcije
Pritiskajte PLAY MODE  kada je reprodukcija
na plejeru zaustavljena. Možete da izaberete
normalnu reprodukciju („FLDR“ za sve MP3/WMA
datoteke u fascikli ili na disku), nasumičnu
reprodukciju („SHUF“ ili „FLDRSHUF“ za
nasumičnu reprodukciju datoteka u fascikli)
ili programiranu reprodukciju („PROGRAM“).
Napomena o funkciji za ponavljanje
reprodukcije
„RPT 1“ označava da će reprodukcija jedne numere
ili datoteke biti ponavljana dok ne zaustavite
reprodukciju.
Napomene o reprodukciji MP3/WMA
diskova
 Na disku na kojem se nalaze MP3/WMA datoteke
nemojte da čuvate druge tipove numera
i datoteka ili nepotrebne fascikle.
 Fascikle u kojima nema MP3/WMA datoteka
se preskaču.
 MP3/WMA datoteke se reprodukuju redosledom
kojim su snimljene na disku.
 Na ovom sistemu možete da slušate sledeće
audio formate:
 MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
 WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
 Čak i kada naziv datoteke ima odgovarajuću
oznaku tipa, a datoteka je zapravo drugačija,
reprodukcijom takve datoteke može doći do
pojave jakih smetnji i kvara sistema.
 Maksimalan broj:
 fascikli je 256 (uključujući fasciklu „root“).
 MP3/WMA datoteka je 999.
 nivoa fascikli (u hijerarhijskoj strukturi datoteka)
je 8.
 Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje MP3/WMA
datoteka, uređajima za snimanje i medijumima
za snimanje. Nekompatibilni MP3/WMA diskovi
mogu da dovedu do pojave šuma, zvuk koji se
sa njih reprodukuje može da bude isprekidan
ili reprodukcija uopšte neće biti moguća.
Napomena o reprodukciji diskova sa
više sesija
Sistem može da reprodukuje više sesija na disku
zaredom ako su one snimljene u istom formatu
sesije kao prva sesija. Ako sistem naiđe na sesiju
koja je snimljena u drugom formatu, reprodukcija
te sesije i onih nakon nje neće biti moguća. Imajte
u vidu to da čak i ako su sesije snimljene u istom
formatu, reprodukcija nekih sesija možda neće
biti moguća.
Možete da memorišete do 20 FM stanica.
Memorisane stanice se čuvaju oko 12 sati,
čak i kada iskopčate kabl za napajanje ili
kada nestane struja.
Biranje memorisane radio-stanice
Ako ste radio-stanicu registrovali na brojevima
memorije od 1 do 6, za izbor radio-stanice
dovoljno je da pritisnite TUNER MEMORY
NUMBER (1 do 6)  kada je sistem u režimu FM.
Ako ste radio-stanicu registrovali na broju
memorije 7 ili većem, pritiskajte TUNING MODE
 dok se ne prikaže „PRESET“, a zatim pritiskajte
PRESET+/PRESET  da biste izabrali željeni
broj memorije.
* Sistem ne može da reprodukuje datoteke koje su
zaštićene tehnologijom za upravljanje autorskim
pravima nad digitalnim delima DRM (Digital
Rights Management).
Datoteke preuzete sa muzičke prodavnice na
internetu možda neće biti moguće reprodukovati
na ovom sistemu.
1 Izaberite funkciju USB.
Pritisnite USB .
2 Priključite USB uređaj na
3 Pokrenite reprodukciju.
(USB) ulaz .
Ostale radnje
Radnja
Pritisnite
Pauziranje
reprodukcije
 . Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite  .
Zaustavljanje
reprodukcije
 . Da biste nastavili
reprodukciju, pritisnite
 *. Da biste prekinuli
nastavljenu reprodukciju,
ponovo pritisnite  .
Biranje fascikle
 Kada je sistem isključen, ne možete da ga koristite
za punjenje baterija.
 Neke USB uređaje je moguće puniti samo kada se
sistem nalazi u režimu USB.
Pravljenje sopstvenog
programa (programirana
reprodukcija)
1 Izaberite funkciju CD ili USB.
Pritiskajte
+/
 .
Kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE  dok se ne prikaže
„PROGRAM“.
3 Izaberite željeni broj numere ili datoteke.
Pritiskajte /  dok se ne prikaže broj
željene numere ili datoteke.
Kada programirate MP3/WMA datoteke,
pritiskajte
+/
  da biste izabrali
željenu fasciklu, a zatim izaberite željenu
datoteku.
Biranje datoteke / .
Pronalaženje
određenog
mesta
u datoteci
Držite /  tokom
reprodukcije i otpustite
taster na željenom mestu.
Biranje funkcije
za ponavljanje
reprodukcije
Pritiskajte REPEAT  dok
se ne prikaže „RPT 1“,
„RPT FLDR“ ili „RPT ALL“.
Prekidanje punjenja iPod/iPhone uređaja
Menjanje režima reprodukcije
 Performanse sistema mogu da se razlikuju u
zavisnosti od specifikacija iPod/iPhone uređaja.
Ako imate problema sa upravljanjem iPod/iPhone
uređajem putem sistema, zadajte komande
direktno na iPod/iPhone uređaju.
 Ne prenosite sistem dok je iPod/iPhone uređaj
povezan sa sistemom. To može dovesti do kvara.
 Kada povezujete ili uklanjate iPod/iPhone, držite
sistem jednom rukom i vodite računa o tome da
greškom ne pritisnete kontrole iPod/iPhone
uređaja.
 Pre nego što iskopčate iPod/iPhone, pauzirajte
reprodukciju.
 Da biste promenili nivo jačine zvuka, koristite
VOLUME +/ . Nivo jačine zvuka se ne menja
čak i ako ga podesite na iPod/iPhone uređaju.
 Da biste videli kako da koristite iPod/iPhone,
pogledajte uputstvo za upotrebu iPod/iPhone
uređaja.
 Sony ne može da preuzme odgovornost u slučaju
gubitka ili oštećenja podataka snimljenih na iPod/
iPhone uređaj kada iPod/iPhone koristite sa ovim
sistemom.
Napomene o punjenju USB uređaja na
ovom sistemu
2 Izaberite režim reprodukcije.
* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke,
sistem će možda nastaviti reprodukciju sa
različite tačke.
Napomene
Kada je sistem uključen, možete da ga koristite
kao punjač baterija za USB uređaje sa punjivim
baterijama.
Punjenje počinje kada USB uređaj priključite na
(USB) ulaz . Status punjenja se prikazuje
na displeju USB uređaja. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja.
Pritisnite CD  ili USB .
Pritisnite  .
Kada je sistem uključen, možete da ga koristite
kao punjač baterija za iPod/iPhone.
Punjenje počinje kada povežete iPod/iPhone
na
(USB) ulaz  pomoću USB kabla koji
ste dobili uz iPod/iPhone. Status punjenja se
prikazuje na displeju iPod/iPhone uređaja.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
iPod/iPhone uređaja.
Iskopčajte iPod/iPhone uređaj. Punjenje iPod/
iPhone uređaja prestaje i kada isključite sistem.
Korišćenje sistema kao punjača baterija
Pritiskajte PLAY MODE  kada je reprodukcija na
USB uređaju zaustavljena. Možete da izaberete
normalnu reprodukciju („FLDR“ za sve datoteke
u fascikli na USB uređaju), nasumičnu
reprodukciju („SHUF“ ili „FLDRSHUF“ za
nasumičnu reprodukciju datoteka u fascikli)
ili programiranu reprodukciju („PROGRAM“).
Napomena o funkciji za ponavljanje
reprodukcije
„RPT ALL“ označava da će sve audio datoteke na
USB uređaju biti ponavljane dok ne zaustavite
reprodukciju.
Napomene
 Ako je neophodno povezivanje USB kablom,
za povezivanje USB uređaja koristite isporučeni
USB kabl. Detaljnije informacije o tom postupku
možete da vidite u priručniku koji ste dobili uz
USB uređaj.
 Može da prođe oko 10 sekundi pre nego što se
prikaže „SEARCH“, u zavisnosti od priključenog
USB uređaja.
 Ne povezujete sistem i USB uređaj preko USB
čvorišta.
 Kada umetnete USB uređaj, sistem čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju
ima dosta fascikli ili datoteka, čitanje USB uređaja
može da potraje duže vremena.
 Kod nekih priključenih USB uređaja nakon
zadavanja komande može doći do kašnjenja
u njenom izvršavanju na sistemu.
 Ne garantuje se kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/upisivanje. Ako su audio
datoteke na USB uređaju prvobitno kodirane
nekompatibilnim softverom, prilikom reprodukcije
takvih datoteka može doći do pojave šuma, zvuk
može biti isprekidan ili uopšte nećete moći da ih
reprodukujete.
 Ovaj sistem ne može da reprodukuje audio
datoteke na USB uređaju u sledećim slučajevima:
 kada ukupan broj audio datoteka u fascikli
premašuje 999.
 kada ukupan broj audio datoteka na USB
uređaju premašuje 999.
 kada broj fascikli na USB uređaju premašuje 256
(uključujući fasciklu „ROOT“ i prazne fascikle).
Ovi brojevi se mogu razlikovati u zavisnosti od
strukture datoteke i fascikle. Na USB uređaju na
kojem se nalaze audio datoteke nemojte da
čuvate ostale tipove datoteka ili nepotrebne
fascikle.
 Sistem može da reprodukuje sadržaj samo do
8. fascikle u hijerarhiji.
 Sistem ne mora nužno da poseduje sve funkcije
koje ima priključeni USB uređaj.
 Datoteke i fascikle se prikazuju redosledom
njihovog kreiranja na USB uređaju.
 Fascikle u kojima nema audio datoteka se
preskaču.
 Na ovom sistemu možete da slušate sledeće
audio formate:
 MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
 WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima
odgovarajuću oznaku tipa, a datoteka je zapravo
drugačija, može doći do pojave smetnji ili kvara
sistema.
Izabrani broj
numere ili
datoteke
Ukupno vreme
reprodukcije
izabrane numere
(samo CD-DA disk)
4 Programirajte izabranu numeru ili
datoteku.
Pritisnite  da biste uneli izabranu numeru
ili datoteku.
5 Ponovite korake od 3 do 4 da biste
programirali do najviše 64 dodatnih
numera ili datoteka.
6 Da biste reprodukovali program numera
ili datoteka, pritisnite  .
Program će ostati dostupan osim ako
ne uradite nešto od sledećeg:
 promenite funkciju.
 isključite sistem.
 iskopčate kabl za napajanje.
 otvorite odeljak za CD.
Da biste ponovo reprodukovali isti program,
pritisnite  .
Otkazivanje programirane reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE .
Brisanje poslednje numere ili datoteke
programa
Pritisnite CLEAR  kada je reprodukcija na
plejeru zaustavljena.
Korišćenje opcionalnih audio
komponenti
1 Pripremite izvor zvuka.
Povežite dodatnu audio komponentu na
priključak AUDIO IN  na jedinici koristeći
analogni audio kabl (nije isporučen).
2 Utišajte zvuk.
Pritisnite VOLUME  .
3 Izaberite funkciju AUDIO IN.
Pritisnite AUDIO IN .
4 Pokrenite reprodukciju.
Pokrenite reprodukciju povezane komponente
i podesite jačinu zvuka.
Napomena
Sistem može da automatski uđe u režim mirovanja
ako je nivo jačine zvuka na povezanoj komponenti
prenizak. Podesite jačinu zvuka na komponenti
shodno tome. Pogledajte „Isključivanje funkcije
za automatski ulazak u režim mirovanja“.
Podešavanje zvuka
Radnja
Pritisnite
Podešavanje
jačine zvuka
VOLUME +/ .
Generisanje
dinamičnijeg
zvuka
BASS BOOST .
Podešavanje
zvučnog efekta
Pritiskajte EQ  dok se ne
prikaže željeni zvučni efekat.
Korišćenje tajmera
Sistem poseduje dve funkcije tajmera. Ako
koristite oba tajmera, merač vremena za
isključivanje ima prioritet.
Merač vremena za isključivanje:
Možete da zaspite slušajući muziku. Ova funkcija
radi čak i kada sat nije podešen.
Pritiskajte SLEEP . Ako izaberete „AUTO“,
sistem se automatski isključuje kada se završi
reprodukcija aktuelnog diska ili USB uređaja ili
u roku od 100 minuta.
Tajmer reprodukcije:
Možete da se probudite uz zvuk sa CD-a,
FM radio-stanice, iPod/iPhone uređaja,
USB uređaja ili audio komponente koja je
povezana na priključak AUDIO IN  u unapred
podešeno vreme.
Uverite se da ste podesili sat.
1 Pripremite izvor zvuka.
Pripremite izvor zvuka, a zatim pritisnite
VOLUME +/  da biste podesili jačinu zvuka.
Da biste pokrenuli reprodukciju od određene
numere na CD-u ili audio datoteke, napravite
program.
2 Izaberite režim za podešavanje tajmera.
Pritisnite TIMER MENU .
Ako sat nije podešen, sistem će biti u režimu
za podešavanje sata. U tom slučaju
podesite sat.
3 Podesite tajmer reprodukcije.
Pritiskajte /  i izaberite „PLAY SET“,
a zatim pritisnite .
4 Podesite vreme za pokretanje
Menjanje prikaza na displeju
Radnja
Pritisnite
Menjanje
informacija
na displeju*
Pritiskajte DISPLAY  kada je
sistem uključen.
Prikazivanje
Pritisnite DISPLAY  kada je
sistem isključen. Sat će se
sata kada je
sistem isključen prikazivati oko 8 sekundi.
* Na primer, možete da vidite informacije
o CD/MP3/WMA disku ili USB uređaju kao što su:
 broj numere ili datoteke tokom normalne
reprodukcije.
 naziv numere, datoteke ili naslov tokom
normalne reprodukcije.
 naziv izvođača tokom normalne reprodukcije.
 naziv albuma ili fascikle tokom normalne
reprodukcije.
 ukupno vreme reprodukcije i ukupan broj
numera na CD-DA disku (samo kada je izabran
režim normalne reprodukcije i kada je
reprodukcija na plejeru zaustavljena).
Napomene o informacijama na displeju
 Znakovi koje nije moguće prikazati prikazuju
se kao „_“.
 Ne prikazuju se sledeće informacije:
 ukupno vreme reprodukcije za MP3/WMA disk
i USB uređaj.
 preostalo vreme reprodukcije za MP3/WMA
datoteku.
 Sledeće informacije se ne prikazuju pravilno:
 proteklo vreme reprodukcije MP3/WMA
datoteke kodirane pomoću VBR-a (promenljiva
brzina protoka bitova).
 nazivi fascikli i datoteka koji nisu usklađeni sa
standardom ISO9660 Level 1, Level 2 ili Joliet
u proširenom formatu.
 Prikazuju se sledeće informacije:
 preostalo vreme reprodukcije numere.
 informacije iz ID3 oznake za MP3 datoteke kada
se koriste ID3 oznake verzije 1 i verzije 2
(Informacije iz ID3 oznake verzije 2 imaju
prioritet ako se u jednoj MP3 datoteci koriste
ID3 oznake i verzije 1 i verzije 2).
 najviše 31 znak u informacijama koje pruža ID3
oznaka u kojima se koriste velika slova (A do Z),
brojevi (0 do 9) i simboli (+ –. / [ ] _ | ~).
reprodukcije.
Pritiskajte /  da biste podesili sate,
a zatim pritisnite . Koristite postupak
iznad za podešavanje minuta.
5 Koristite isti postupak kao u koraku 4 za
podešavanje vremena za zaustavljanje
reprodukcije.
6 Izaberite izvor zvuka.
Pritiskajte /  dok se ne prikaže
željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite .
7 Isključite sistem.
Pritisnite  . Sistem će se automatski
uključiti pre unapred podešenog vremena.
Ako je sistem već uključen u unapred
podešeno vreme, tajmer za reprodukciju se
neće aktivirati. Ne koristite sistem od vremena
uključivanja sistema do pokretanja
reprodukcije.
Provera podešavanja
1 Pritisnite TIMER MENU .
2 Pritiskajte /  i izaberite
„SELECT“, a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte /  i izaberite
„PLAY SEL“, a zatim pritisnite .
Isključivanje tajmera
Ponovite isti postupak kao iznad dok se u koraku
3 ne prikaže „OFF“, a zatim pritisnite .
Menjanje podešavanja
Počnite ponovo od koraka 1.
Napomene za korisnike iPod/iPhone
uređaja
 Uverite se da je reprodukcija na iPod/iPhone
uređaju zaustavljena kada koristite tajmer
reprodukcije.
 Tajmer reprodukcije se možda neće aktivirati
u zavisnosti od statusa povezanog iPod/iPhone
uređaja.
Savet
Podešavanje tajmera reprodukcije je aktivno sve dok
podešavanje ne poništite ručno.
Uređaji koji su kompatibilni
sa ovim sistemom
iPod/iPhone
Sa ovim sistemom možete da koristite sledeće
iPod/iPhone modele. Ažurirajte softver iPod/
iPhone uređaja na najnoviju verziju pre nego
što počnete da koristite sistem.
Napravljeno za
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (peta generacija)
 iPod touch (četvrta generacija)
 iPod touch (treća generacija)
 iPod classic
 iPod nano (sedma generacija)
 iPod nano (šesta generacija)
 iPod nano (peta generacija)
 iPod nano (četvrta generacija)
USB uređaji
Posetite veb-sajtove u nastavku da biste saznali
više informacija o kompatibilnim USB uređajima.
Za korisnike u Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA
Za korisnike u Južnoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support
Rešavanje problema
1 Uverite se da su kabl za napajanje
i kablovi zvučnika pravilno i dobro
povezani.
2 Pronađite problem u listi za proveru
u nastavku i preduzmite navedene
radnje za njegovo otklanjanje.
Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte
najbližeg Sony prodavca.
Ako se na displeju prikazuje
„PROTECT“
Odmah iskopčajte kabl za napajanje
i proverite sledeće stavke kada nestane
„PROTECT“.
 Da li je došlo do kratkog spoja na + i 
polovima priključaka kablova za zvučnike?
 Da li nešto blokira ventilacione otvore
na sistemu?
Kada proverite ove stavke i utvrdite da je sve
u redu, ponovo povežite kabl za napajanje
i uključite sistem. Ako se problem i dalje javlja,
kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
Opšte
Nije moguće uključiti sistem.
 Da li je kabl za napajanje priključen?
Sistem je iznenada ušao u režim
mirovanja.
 To nije kvar. Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja za otprilike 30 minuta ako ne
preduzmete nijednu radnju ili ako se ne
emituje audio signal. Pogledajte „Isključivanje
funkcije za automatski ulazak u režim
mirovanja“.
Podešavanje sata ili tajmera reprodukcije
je neočekivano poništeno.
 Ako ne preduzmete nijednu radnju oko jednog
minuta, podešavanje sata ili tajmera za
reprodukciju se automatski poništava.
Ponovo obavite radnju od početka.
Nema zvuka.
 Da li je došlo do kratkog spoja na + i 
polovima priključaka kablova za zvučnike?
 Da li koristite samo isporučene zvučnike?
 Da li nešto blokira ventilacione otvore
na sistemu?
 Izabrana stanica je možda privremeno
prekinula emitovanje.
Zvuk se čuje sa jednog kanala ili je zvuk
sa levog i desnog kanala neujednačen.
 Postavite zvučnike što simetričnije.
 Povežite samo isporučene zvučnike.
Čuju se jake smetnje ili šum.
 Udaljite sistem od izvora smetnji.
 Priključite sistem na drugu zidnu utičnicu.
 Postavite filter šuma (kupuje se zasebno)
na kabl za napajanje.
Daljinski upravljač ne radi.
 Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i senzora za daljinski upravljač 
na jedinici i postavite jedinicu dalje od
fluorescentnog svetla.
 Uperite daljinski upravljač ka senzoru sistema.
 Približite daljinski upravljač sistemu.
CD/MP3/WMA plejer
Zvuk je isprekidan ili reprodukcija diska
nije moguća.
 Očistite disk i ponovo ga umetnite.
 Premestite sistem na mesto gde nema vibracija
(na primer, na stabilno postolje).
 Udaljite zvučnike od sistema ili ih postavite na
zasebna postolja. Kada je zvuk znatno pojačan,
vibracija zvučnika može da dovede do
preskakanja zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prve numere.
 Podesite reprodukciju na režim normalne
reprodukcije.
Pokretanje reprodukcije traje duže
nego obično.
 Pokretanje reprodukcije na sledećim diskovima
može potrajati duže vremena:
 disk sa složenom hijerarhijskom strukturom.
 disk koji je snimljen u više sesija.
 disk koji nije dovršen (disk na koji se mogu
dodati podaci).
 disk koji ima mnogo fascikli.
iPod/iPhone
Nema zvuka.
 Uverite se da je iPod/iPhone dobro povezan.
 Uverite se da se na iPod/iPhone uređaju
reprodukuje muzika.
 Uverite se da je softver iPod/iPhone uređaja
ažuriran na najnoviju verziju. Ukoliko nije,
ažurirajte iPod/iPhone pre nego što počnete
da ga koristite sa sistemom.
 Podesite jačinu zvuka.
Zvuk je izobličen.
 Uverite se da je iPod/iPhone dobro povezan.
 Utišajte zvuk.
 Podesite „EQ“ (ekvilajzer) na iPod/iPhone
uređaju na „Off“ (isključeno) ili „Flat“ (ravno).
iPod/iPhone uređaj ne funkcioniše.
 Isključite sve „iOS“ aplikacije koje su aktivne
na iPod/iPhone uređaju. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz
iPod/iPhone.
 Uverite se da je iPod/iPhone dobro povezan.
 Uverite se da je softver iPod/iPhone uređaja
ažuriran na najnoviju verziju. Ukoliko nije,
ažurirajte iPod/iPhone pre nego što počnete
da ga koristite sa sistemom.
 Budući da se upravljanje sistemom i iPod/
iPhone uređajem razlikuje, možda nećete moći
da upravljate iPod/iPhone uređajem koristeći
tastere na daljinskom upravljaču ili jedinici.
U tom slučaju koristite kontrolne tastere na
iPod/iPhone uređaju.
Povezani iPod/iPhone uređaj nije
moguće puniti.
 Uverite se da je iPod/iPhone dobro povezan.
 Uverite se da je sistem uključen.
USB uređaj
Priključeni USB uređaj nije moguće puniti.
 Uverite se da je USB uređaj dobro povezan.
 Neke USB uređaje je moguće puniti samo
kada se sistem nalazi u režimu USB.
Da li koristite podržani USB uređaj?
 Ako povežete nepodržani USB uređaj, može
doći do sledećih problema. Pogledajte
informacije o kompatibilnim USB uređajima
na veb-sajtovima koji su navedeni u odeljku
„USB uređaji“ poglavlja „Uređaji koji su
kompatibilni sa ovim sistemom“.
 USB uređaj nije prepoznat.
 Nazivi datoteka ili fascikli se ne prikazuju
na sistemu.
 Reprodukcija nije moguća.
 Zvuk je isprekidan.
 Čuje se šum.
 Emituje se izobličen zvuk.
Prikazuje se „OVER CURRENT“.
 Detektovan je problem sa nivoom električne
struje na
(USB) ulazu . Isključite sistem
i iskopčajte USB uređaj iz
(USB) ulaza .
Uverite se da ne postoji problem sa USB
uređajem. Ako se na displeju i dalje prikazuje
ista poruka, kontaktirajte najbližeg Sony
prodavca.
Nema zvuka.
 USB uređaj nije pravilno povezan. Isključite
sistem, a zatim ponovo priključite USB uređaj.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili
izobličen.
 Isključite sistem, a zatim ponovo priključite
USB uređaj.
 Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk izobličen.
Šum je možda nastao tokom pravljenja
muzičkih podataka zbog stanja računara.
Ponovo napravite muzičke podatke.
 Korišćena je mala brzina protoka bitova
prilikom kodiranja datoteka. Na USB uređaj
kopirajte datoteke kodirane većom brzinom
protoka bitova.
„SEARCH“ se prikazuje duže vremena ili
je potrebno dosta vremena za početak
reprodukcije.
 Čitanje može da potraje duže u sledećim
slučajevima:
 Na USB uređaju ima mnogo fascikli ili
datoteka.
 Struktura datoteka je veoma složena.
 Memorija je velikog kapaciteta.
 Interna memorija je fragmentirana.
Nepravilan prikaz
 Ponovo prebacite muzičke podatke na USB
uređaj jer su podaci koji se nalaze na USB
uređaju možda oštećeni.
 Znakovi koje ovaj sistem može da prikazuje su
samo brojevi i slova engleske abecede. Ostali
znakovi se neće prikazivati pravilno.
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Pogledajte informacije o kompatibilnim USB
uređajima na veb-sajtovima koji su navedeni
u odeljku „USB uređaji“ poglavlja „Uređaji koji
su kompatibilni sa ovim sistemom“.
 USB uređaj ne funkcioniše pravilno. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja kako biste
rešili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite sistem i ponovo povežite USB uređaj,
a zatim uključite sistem.
 Pogledajte informacije o kompatibilnim USB
uređajima na veb-sajtovima koji su navedeni
u odeljku „USB uređaji“ poglavlja „Uređaji koji
su kompatibilni sa ovim sistemom“.
 Pritisnite   da biste pokrenuli
reprodukciju.
Reprodukcija ne počinje od prve numere.
 Podesite reprodukciju na režim normalne
reprodukcije.
Nije moguća reprodukcija datoteka.
 Audio datoteke možda imaju nepodržane
oznake tipa datoteke. Ovaj sistem podržava
sledeće oznake tipa datoteke:
 MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
 WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
 Audio datoteke su možda napravljene u nekom
drugom formatu a ne u MP3/WMA formatu.
 USB uređaji za skladištenje koji su formatirani
sistemom datoteka koji nije FAT16 ili FAT32 nisu
podržani.*
 Ako koristite USB uređaj za skladištenje koji
ima više particija, mogu se reprodukovati samo
datoteke na prvoj particiji.
 Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene
lozinkama nije moguće reprodukovati.
* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB
uređaji za skladištenje možda ne podržavaju sve
FAT sisteme datoteka. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu svakog USB uređaja za
skladištenje ili kontaktirajte proizvođača.
Tjuner
Čuju se jake smetnje ili šum ili prijem
stanica nije moguć.
 Pravilno povežite antenu.
 Pokušajte da antenu postavite na drugo mesto
ili je okrenite drugačije radi boljeg prijema.
 Postavite antenu dalje od kablova za zvučnike
i kabla za napajanje kako biste izbegli
pojavu šuma.
 Isključite okolne električne uređaje.
Istovremeno se čuje nekoliko
radio-stanica.
 Pokušajte da antenu postavite na drugo mesto
ili je okrenite drugačije radi boljeg prijema.
 Skupite kabl antene koristeći komercijalno
dostupne štipaljke za kablove i podesite
dužinu kabla.
Vraćanje sistema na fabrička
podešavanja
Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno, vratite
sistem na fabrička podešavanja.
1 Iskopčajte i ponovo priključite kabl za
napajanje, a zatim uključite sistem.
2 Držite   na daljinskom upravljaču
i EQ  na jedinici dok se ne prikaže
„RESET OK“.
Sva podešavanja koja je konfigurisao korisnik,
kao što su memorisane radio-stanice, tajmer
i sat biće izbrisana.
Poruke
DISC ERR: Umetnut je disk koji nije moguće
reprodukovati.
FULL: Pokušali ste da programirate više od
64 numera ili datoteka (koraka).
NO FILE: Na CD-R/CD-RW disku ili USB uređaju
nema datoteka koje se mogu reprodukovati.
NO STEP: Sve programirane numere su izbrisane.
NO USB: USB uređaj nije priključen ili je
priključen nepodržani USB uređaj.
PLAY SET: Pokušali ste da podesite tajmer kada
tajmer reprodukcije nije podešen.
PLS STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE  tokom
reprodukcije.
SELECT: Pritisnuli ste TIMER MENU  dok je
tajmer aktivan.
TIME NG: Vreme početka i vreme završetka za
tajmer reprodukcije podešeno je na isto vreme.
Mere opreza
Diskovi koje ovaj sistem MOŽE da
reprodukuje
 Audio CD
 CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3/WMA
datoteke)
Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE da
reprodukuje
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji su
snimljeni u formatu muzičkog CD-a i u skladu
sa standardom ISO9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
 CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u više sesija koji
nisu dovršeni „zatvaranjem sesije“
 CD-R/CD-RW diskovi koji su loše snimljeni,
CD-R/CD-RW diskovi koji su izgrebani ili prljavi
ili CD-R/CD-RW diskovi koji su snimljeni na
nekompatibilnom uređaju za snimanje
 CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno
dovršeni
 Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3)/WMA datoteke
 Diskovi nestandardnog oblika (na primer,
u obliku srca, kvadrata, zvezde)
 Diskovi na kojima se nalazi lepljiva traka, papir
ili nalepnica
 Iznajmljeni ili korišćeni diskovi sa zalepljenim
žigom na kojima je lepak van površine žiga
 Diskovi sa nalepnicama koje su odštampane
mastilom koje je lepljivo na dodir
Napomene o diskovima
 Pre reprodukcije, očistite disk krpom za
čišćenje od centra ka ivici.
 Ne čistite diskove rastvorima poput benzina,
razređivača, komercijalno dostupnih sredstava
za čišćenje ili anti-statičkim sprejevima za
gramofonske ploče.
 Ne izlažite diskove direktnom sunčevom svetlu
ili izvorima toplote poput otvora za dovod
toplog vazduha niti ih ostavljajte u automobilu
koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu.
Ulazi
AUDIO IN (stereo mini priključak):
Osetljivost 1 V, impedansa 50 kilooma
Izlazi
SPEAKERS: Prihvataju impedansu od 8 oma
Odeljak za CD plejer
Sistem: Kompakt disk i digitalni audio sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: Manje od 44,6 μW
* Ova snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od
površine sočiva na glavi lasera sa otvorom promera 7 mm.
Frekventni odziv: 20 Hz  20 kHz
Odnos signala i smetnji: Više od 90 dB
Dinamički opseg: Više od 90 dB
Odeljak tjunera
FM stereo, FM superheterodinski tjuner
Antena: FM žičana antena
Opseg podešavanja:
Modeli za Kanadu i Brazil: 87,5 MHz  108 MHz
(u koracima od 100 kHz)
Ostali modeli: 87,5 MHz  108 MHz (u koracima
od 50 kHz)
USB odeljak
(USB) ulaz*:
Tip A, maksimalna struja: 5 V, 1 A
* Povežite iPod/iPhone na
(USB) ulaz koristeći USB kabl
koji ste dobili uz iPod/iPhone.
Podržani audio formati (samo MP3/WMA diskovi
i USB uređaji)
Podržana brzina protoka bitova:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps 
320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps  192 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Opšte
Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju
diskova koji su u skladu sa standardom Compact
Disc (CD). Neke muzičke kompanije od nedavno
reklamiraju različite muzičke diskove kodirane
tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte
u vidu to da neki od tih diskova nisu u skladu sa
standardom CD i nije ih moguće reprodukovati
na ovom uređaju.
O bezbednosti
 Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne utičnice
ako uređaj ne planirate da koristite duže
vreme. Kada iskopčavate kabl, uvek ga držite
za utikač. Nikad ne vucite sam kabl.
 Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili
tečnost, isključite sistem sa mrežnog napajanja
i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre
nastavka upotrebe.
 Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
može da zameni samo ovlašćeni serviser.
O postavljanju
O zagrevanju
 Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja
ne radi kada sistem koristite u režimu FM.
 Sistem neće automatski ući u režim mirovanja
u sledećim slučajevima:
 kada je detektovan audio signal.
 kada je povezan iPod/iPhone ili USB uređaj.
 tokom reprodukcije audio numera ili datoteka.
 kada je aktiviran unapred podešeni tajmer
reprodukcije ili merač vremena za isključivanje.
Izlazna snaga (nominalna): 4 vata + 4 vata
(8 oma na 1 kHz, 1% THD)
Kontinualna RMS izlazna snaga (referentna):
5 vati + 5 vati (8 oma na 1 kHz, 10% THD)
Muzički diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava
Da biste uključili funkciju, ponovite postupak
dok se ne prikaže „AUTO STANDBY ON“.
Napomene
Odeljak pojačala
Zvučnik
DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD
materijal snimljen na jednoj strani a digitalni
audio materijal na drugoj. Budući da strana sa
audio materijalom nije u skladu sa standardom
Compact Disc (CD), ne možemo da garantujemo
reprodukciju ovog diska.
Držite   dok je sistem uključen sve
dok se ne prikaže „AUTO STANDBY OFF“.
Ovaj sistem je opremljen funkcijom za
automatski ulazak u režim mirovanja. Ova
funkcija automatski postavlja sistem u režim
mirovanja nakon otprilike 30 minuta ukoliko ga
ne koristite ili ako se ne emituje audio signal.
Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja
je podrazumevano uključena.
Koristite tastere na jedinici da biste isključili
funkciju za automatski ulazak u režim mirovanja.
Glavna jedinica
Napomena za DualDisc
 Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj niti
na mesta koja su izuzetno topla, hladna,
prašnjava, prljava, vlažna, na kojima nema
odgovarajuće ventilacije ili koja su izložena
vibracijama, direktnom sunčevom svetlu ili
jakom svetlu.
 Budite pažljivi prilikom postavljanja uređaja
ili zvučnika na posebno tretirane površine
(na primer, voskovane, lakirane, polirane) jer
može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
 Ako sistem naglo unesete iz hladnog u toplo
okruženje ili ga postavite u prostoriju sa
velikom vlažnošću, može doći do pojave
kondenzacije na sočivu unutar CD plejera što
može izazvati kvar uređaja. U tom slučaju
izvadite disk i ostavite sistem uključenim
oko jednog sata dok vlaga ne ispari.
Isključivanje funkcije za automatski
ulazak u režim mirovanja
Specifikacije
 Zagrevanje jedinice tokom rada je normalno
i ne treba da vas brine.
 Ne dodirujte kućište uređaja ako je uređaj
korišćen duže vremena sa jako pojačanim
zvukom jer kućište može biti vrelo.
 Ne blokirajte ventilacione otvore.
O sistemu zvučnika
Ovaj sistem zvučnika nije magnetno oklopljen
pa slika na obližnjem televizoru može postati
izobličena zbog magnetnog polja. U tom slučaju
isključite TV, sačekajte 15 do 30 minuta pa ga
ponovo uključite.
Ako nema poboljšanja, udaljite zvučnike od
televizora.
Čišćenje kućišta
Čistite sistem mekanom krpom nakvašenom
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvore
poput razređivača, benzina ili alkohola.
Sistem zvučnika: Pun opseg, prečnik 8 cm
(3 1/8 inča), konusni
Nominalna impedansa: 8 oma
Dimenzije (Š/V/D): Približno 148 mm × 240 mm ×
127 mm (5 7/8 inča × 9 1/2 inča × 5 inča)
Težina: Približno 1,2 kg (2 lb 10 3/8 oz) neto po
zvučniku
Količina: 2 komada
Zahtevi za napajanje: naizmenična struja
120 V  240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije: 23 vati
Dimenzije (Š/V/D, uključujući velike isturene
delove) (osim zvučnika):
Približno 170 mm × 133 mm × 240 mm
(6 3/4 inča × 5 1/4 inča × 9 1/2 inča)
Težina (bez zvučnika): Približno 1,3 kg
(2 lb 13 7/8 oz)
Broj glavnih jedinica: 1 komad
Isporučena dodatna oprema:
Daljinski upravljač (1), FM žičana antena (1),
podloške za zvučnike (8)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
 Potrošnja energije u režimu mirovanja: 0,5 W
 Usporavači plamena na bazi halogena nisu
korišćeni u određenim štampanim pločama.
Obaveštenje o licenci
i zaštićenim znakovima
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod
touch su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. registrovane u SAD i ostalim
zemljama.
 „Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da
je elektronska oprema posebno dizajnirana za
rad sa iPod ili iPhone uređajima i sertifikovana
od strane proizvođača tako da ispunjava
standarde za performanse kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad tog uređaja niti
za njegovu usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u vidu to da
upotreba ove dodatne opreme sa iPod ili
iPhone uređajem može da utiče na
performanse bežične veze.
 MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje
zvuka i patente su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
 Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation u SAD i/ili
ostalim zemljama.
 Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu kompanije
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan ovog proizvoda je
zabranjena bez odgovarajuće licence
kompanije Microsoft Corporation ili njene
ovlašćene podružnice.
 Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju njihovim
vlasnicima. U ovom priručniku nisu
navedene oznake TM i .
®
Download PDF

advertising