4-691-056-21(1)
SHAKE-X70D/SHAKE-X30D/SHAKE-X10D
Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu da biste videli detalje
o reprodukciji diska / USB uređaja i drugim funkcijama.
Uputstva za upotrebu
SR
SHAKE-X70D je model koji se koristi radi ilustracije.
Slušanje muzike sa BLUETOOTH uređaja (uparivanje i povezivanje)
© 2017 Sony Corporation
Odštampano u Maleziji
Povezivanje sistema sa televizorom
BLUETOOTH uređaj
Gledanje video sadržaja
Izaberite jednu od veza u nastavku ( ili ). Dodatne radnje potražite u odeljku „Povezivanje sa televizorom“ u
isporučenom uputstvu za upotrebu.
Vodite računa da BLUETOOTH uređaj bude unutar 1 metra od jedinice.
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Kada postoje informacije o uparivanju, sistem automatski ulazi u režim uparivanja i BLUETOOTH indikator brzo trepće.
Pređite na korak .
Držite pritisnuto
PAIRING na jedinici duže od 2 sekunde. BLUETOOTH indikator brzo trepće.
Uključite BLUETOOTH funkciju na BLUETOOTH uređaju i izaberite naziv sistema (na primer, „SHAKE-X70D“).
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza, BLUETOOTH indikator se uključuje.
Počnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
Podesite jačinu zvuka.
 HDMI kabl velike brzine sa Ethernet vezom
(ne isporučuje se)
HDMI IN (ARC)
ili
HDMI IN
Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu da biste videli detalje o Near Field Communication funkciji i drugim
podešavanjima BLUETOOTH veze.
Slušanje muzike na računaru
VIDEO IN
 Video kabl
(ne isporučuje se)
•• Uverite se da računar ima BLUETOOTH funkciju i aktivirajte BLUETOOTH funkciju na računaru. Detaljne informacije potražite u uputstvu
za upotrebu računara.
•• Na računaru, uključite reprodukciju sa zvučnika. Ako je postavljen režim bez zvuka (isključenja), sistem neće emitovati zvuk.
—Režim
—
bez zvuka (isključenja)
—Režim
—
uključenja
Slušanje zvuka sa televizora putem sistema
Ako sistem i dalje ne emituje zvuk, kliknite na ikonu jačine zvuka i podesite jačinu zvuka.
Izaberite jednu od veza u nastavku ( ili ). Dodatne radnje potražite u odeljku „Povezivanje sa televizorom“ u
isporučenom uputstvu za upotrebu.
 HDMI kabl velike brzine sa Ethernet vezom
(ne isporučuje se)
 Audio kabl
(ne isporučuje se)
HDMI IN (ARC)
AUDIO OUT
Download PDF

advertising