Kućni audio-sistem
Uputstva za upotrebu
Početni koraci
Reprodukcija diska/USB uređaja
USB prenos
Tjuner
BLUETOOTH
Prilagođavanje zvuka
Ostale radnje
Dodatne informacije
SHAKE-X70D/SHAKE-X30D/SHAKE-X10D
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer, vaze.
Pošto se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite bilo kakvu
nepravilnost u radu uređaja, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u
kojem se nalaze baterije visokim
temperaturama, na primer, sunčevoj
svetlosti i vatri.
Jedinica dobija mrežno napajanje
sve dok je priključena na utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom, čak
i kada je sama jedinica isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za proizvode sa oznakom CE
Valjanost oznake CE je ograničena
samo na one zemlje u kojima je
zakonski primenljiva, uglavnom u
zemljama EEA (European Economic
Area).
PAŽNJA
Upotreba optičkih instrumenata
zajedno sa ovim proizvodom će
povećati opasnost od oštećenja vida.
2SR
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1 prema
standardu IEC 60825-1:2007. Ova
oznaka se nalazi na spoljnoj površini
zadnje strane jedinice.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje potrošenih baterija
i električne i elektronske
opreme (primenljivo u
Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i
baterija ne smeju tretirati
kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i
baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i
ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste
bili sigurni da će se baterijom i
električnom i elektronskom opremom
pravilno rukovati, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte poglavlje o
bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i
reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije,
kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u
kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Napomena za korisnike:
sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja se
prodaje u zemljama u kojima
se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za
nju proizvela neka druga kompanija.
Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću
proizvoda sa zakonima Evropske unije
bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium. Za sva pitanja u vezi sa
servisom ili garancijom pogledajte
adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Detaljnije informacije možete da vidite
na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema je testirana i utvrđeno
je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC uredbi kada se
za povezivanje koristi kabl kraći od
3 metra.
Ovaj kućni audio-sistem namenjen je
za upotrebu u sledeće svrhe:
•• Reprodukovanje muzičkih/video
izvora na diskovima i USB uređajima
•• Prenošenje muzike na USB uređaje
•• Slušanje radio-stanica
•• Slušanje TV zvuka
•• Reprodukovanje muzičkih izvora na
BLUETOOTH uređajima
•• Uživanje u društvenim okupljanjima
pomoću funkcije „Party Chain“
Za korisnike u Australiji i Indiji
Odlaganje stare
električne i
elektronske opreme
(primenljivo u
Evropskoj uniji i
ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ.
3SR
Za korisnike u Ujedinjenim
Arapskim Emiratima
Obaveštenje o licenci i
zaštićenim znakovima
••
je zaštićeni znak korporacije
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
•• Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ i
„CD“ su zaštićeni znakovi.
•• WALKMAN® i logotip WALKMAN®
su registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
•• MPEG Layer-3 tehnologija za
kodiranje zvuka i patenti su
licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.
•• Windows Media je registrovani
zaštićeni znak ili zaštićeni znak
kompanije Microsoft Corporation u
SAD i/ili ostalim zemljama.
•• Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda
je zabranjena bez odgovarajuće
licence korporacije Microsoft ili
njene ovlašćene podružnice.
•• Ovaj sistem koristi tehnologiju
Dolby* Digital.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio i simbol dvostrukog D su
zaštićeni znakovi kompanije Dolby
Laboratories.
4SR
•• Ovaj sistem koristi tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™). Termini HDMI i HDMI
High-Definition Multimedia Interface
i logotip HDMI su zaštićeni znakovi
ili registrovani zaštićeni znakovi
organizacije HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Američkim Državama i
ostalim zemljama.
•• „BRAVIA“ je zaštitni znak korporacije
Sony.
•• LDAC™ i logotip LDAC su
zaštićeni znakovi kompanije Sony
Corporation.
•• Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi u
vlasništvu kompanije Bluetooth SIG,
Inc. a kompanija Sony Corporation
ih koristi pod licencom. Svi ostali
zaštićeni znakovi i zaštićena imena
pripadaju svojim vlasnicima.
•• N-Mark je zaštićeni znak ili
registrovani zaštićeni znak
kompanije NFC Forum, Inc. u
Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim zemljama.
•• Android™ je zaštićeni znak
kompanije Google Inc.
•• Google Play™ je zaštićeni znak
kompanije Google Inc.
•• Apple, logotip Apple, iPhone i iPod
touch su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. registrovani u SAD i ostalim
zemljama. App Store je oznaka usluge
kompanije Apple Inc., registrovana u
Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim zemljama.
•• „Made for iPod“ i „Made for
iPhone“ znači da je elektronska
oprema posebno dizajnirana za
rad sa iPod ili iPhone uređajima i
sertifikovana od strane proizvođača
tako da ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad ovog
uređaja niti za njegovu usklađenost
sa bezbednosnim standardima
i propisima. Imajte u vidu to da
upotreba ove dodatne opreme sa
iPod ili iPhone uređajem može da
utiče na performanse bežične veze.
•• OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO
MPEG-4 VISUAL PATENTNOJ LICENCI
ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO
KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA
U SVRHU
(i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA
STANDARDOM MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO“)
I/ILI
(ii)DEKODIRANJA MPEG-4 VIDEA
KODIRANIM OD STRANE
KORISNIKA U OKVIRU LIČNE I
NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI
I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD
LICENCIRANOG DOBAVLJAČA
VIDEO SADRŽAJA ZA
OBEZBEĐIVANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA.
LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI
ĆE SE ODNOSITI NA BILO KAKVU
DRUGU UPOTREBU. DODATNE
INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA
UPOTREBE U PROMOTIVNE, INTERNE
I KOMERCIJALNE SVRHE, KAO I
INFORMACIJE O LICENCIRANJU
MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju
odgovarajućim vlasnicima.
•• U ovom priručniku, oznake ™ i ® nisu
navedene.
O ovom priručniku
•• Uputstva u ovom priručniku se
odnose na modele SHAKE-X70D,
SHAKE-X30D i SHAKE-X10D. U
ovom priručniku se koristi
SHAKE-X70D za potrebe ilustracija
ako nije drugačije navedeno.
•• Ovaj priručnik uglavnom
objašnjava radnje upravljanja
pomoću daljinskog upravljača,
ali neke radnje se mogu izvoditi i
pomoću onih dugmadi na jedinici
koja imaju iste ili slične nazive.
•• Ikone poput
, koje se nalaze
na vrhu svakog objašnjenja
označavaju tip medija koji se može
koristiti sa funkcijom navedenom
u objašnjenju.
•• Neke slike su u vidu konceptualnih
crteža i mogu se razlikovati od
stvarnih proizvoda.
•• Stavke prikazane na TV ekranu se
mogu razlikovati u zavisnosti od
prikazane oblasti.
•• Podrazumevano podešavanje je
podvučeno.
•• Tekst u zagradama ([--]) prikazuje
se na TV ekranu, a tekst uokviren
duplim navodnicima („--“)
prikazuje se na ekranu.
5SR
Sadržaj
O ovom priručniku.................. 5
Otpakivanje............................ 8
Podržani diskovi ili
datoteke na diskovima/
USB uređaju............................ 8
Veb-lokacije za
kompatibilne uređaje............ 11
Vodič za delove i
kontrole.................................12
Početni koraci
Bezbedno prikopčavanje
sistema..................................17
Deaktiviranje
demonstracije....................... 20
Umetanje baterija................. 20
Raspoređivanje
zvučnika................................ 20
Povezivanje sa
televizorom............................21
Menjanje sistema boja......... 23
Obavljanje brzog
podešavanja......................... 23
Menjanje režima
prikaza.................................. 24
Reprodukcija diska/USB-a
Pre korišćenja USB
uređaja.................................. 24
Osnovna reprodukcija.......... 24
Ostale radnje tokom
reprodukcije.......................... 25
6SR
Korišćenje režima
reprodukcije.......................... 28
Ograničavanje reprodukcije
diska (Parental Control
– Roditeljska kontrola).......... 29
Prikaz informacija o
disku i USB uređaju............... 30
Korišćenje menija za
podešavanja..........................31
USB prenos
Pre korišćenja USB
uređaja.................................. 35
Prenošenje muzike............... 35
Tjuner
Slušanje radija....................... 38
BLUETOOTH
O BLUETOOTH bežičnoj
tehnologiji............................. 39
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem..........40
Slušanje muzike na
BLUETOOTH uređaju..............41
BLUETOOTH povezivanje
jednim dodirom pomoću
funkcije NFC.......................... 42
Podešavanje BLUETOOTH
audio-kodeka....................... 43
Podešavanje režima
mirovanja za
BLUETOOTH.......................... 43
Uključivanje ili isključivanje
BLUETOOTH signala..............44
Upravljanje sistemom pomoću
pametnog telefona ili
tableta (SongPal)..................44
Lude zabave uz aplikaciju
„Fiestable“............................ 45
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka........... 45
Biranje režima za virtuelni
fudbal.................................... 45
Postavka funkcije
automatskog prelaska u
stanje mirovanja................... 56
Ažuriranje softvera............... 56
Dodatne informacije
Rešavanje problema............. 57
Mere opreza.......................... 67
Specifikacije..........................69
Lista sa šiframa jezika........... 72
Kreiranje sopstvenog
zvučnog efekta.....................46
Pravljenje atmosfere za
zabavu (DJ Effect)..................46
Ostale radnje
Korišćenje funkcije Control
for HDMI
(Kontrola za HDMI)................ 47
Korišćenje funkcije
Party Chain............................50
Pridruženo pevanje:
Karaoke................................. 53
Korišćenje glasovnog
vodiča................................... 54
Uživanje u zvuku gitare......... 54
Uživanje u muzici uz Party
Light i Speaker Light............. 55
Korišćenje merača
vremena za isključivanje....... 55
Korišćenje opcione
opreme................................. 55
Deaktiviranje dugmadi na
jedinici (Child Lock)............... 55
7SR
Otpakivanje
•• Daljinski upravljač (1)
•• Baterije R03 (veličina AAA) (2)
•• FM žičana antena (1)
Podržani diskovi ili
datoteke na diskovima/
USB uređaju
Samo SHAKE-X70D
Podržani diskovi
•• Jedinica: HCDSHAKEX70 (1)
•• Sistem zvučnika: SSSHAKEX70 (2)
•• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom
—Samo
—
modeli za Južnu Ameriku,
Bliski istok i Afriku (2)*
—Ostali
—
modeli (1)
* Dužina isporučenog kabla za napajanje
naizmeničnom strujom zavisi od područja.
Samo SHAKE-X30D
•• Jedinica: HCDSHAKEX30 (1)
•• Sistem zvučnika: SSSHAKEX30 (2)
•• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (1)
•• Adapter utikača za naizmeničnu
struju (1) (isporučuje se samo u
određenim područjima)
Ovaj adapter utikača za naizmeničnu
struju nije za korišćenje u Čileu,
Paragvaju i Urugvaju. Koristite ovaj
adapter utikača u zemljama u kojima
je to neophodno.
Samo SHAKE-X10D
•• Jedinica: HCDSHAKEX10 (1)
•• Sistem zvučnika: SSSHAKEX10 (2)
•• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (1)
•• Adapter utikača za naizmeničnu
struju (1) (isporučuje se samo u
određenim područjima)
Ovaj adapter utikača za naizmeničnu
struju nije za korišćenje u Čileu,
Paragvaju i Urugvaju. Koristite ovaj
adapter utikača u zemljama u kojima
je to neophodno.
Napomena
8SR
Prilikom raspakivanja velikog
i/ili teškog zvučnika ili rukovanja
njime, dve osobe ili više njih moraju da
manipulišu zvučnikom. Ako ispustite
zvučnik, to može da izazove lične povrede
i/ili oštećenje imovine.
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW u DVD VIDEO
formatu ili video režimu
•• DVD+R/DVD+RW u DVD VIDEO
formatu
•• VIDEO CD (ver. diskova 1.0, 1.1 i 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM u VIDEO
CD formatu ili super VCD formatu
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW u AUDIO CD formatu
Podržane datoteke na diskovima
•• Muzika:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Podržane datoteke na USB uređaju
•• Muzika:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2, WMA
datoteke (.wma)*2, AAC datoteke
(.m4a/.mp4/
.3gp)*2, WAV datoteke (.wav)*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Napomena
•• Diskovi moraju da budu u sledećem
formatu:
—— CD-ROM/-R/-RW u DATA CD formatu
koji sadrži MP3*1*2, MPEG4*2*3 i Xvid
datoteke i usklađen je sa standardom
ISO 9660*4 Level 1/Level 2 ili Joliet
(prošireni format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW u
DATA DVD formatu koji sadrži
MP3*1*2, MPEG4*2*3 i Xvid datoteke
i usklađen je sa standardom UDF
(Universal Disk Format).
•• Sistem će pokušati da reprodukuje
sve podatke sa gorenavedenim
oznakama tipa datoteke, čak i ako
nisu u podržanom formatu. Međutim,
reprodukcija takvih podataka može
dovesti do pojave jake buke koja može
oštetiti sistem zvučnika.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je
standardni format definisan
standardom ISO/MPEG za
komprimovane audio-podatke. MP3
datoteke moraju da budu u MPEG 1
Audio Layer 3 formatu.
2
* Datoteke koje sadrže zaštitu od
kopiranja (Digital Rights Management)
ovaj sistem ne može da reprodukuje.
3
* MPEG4 datoteke moraju da budu
snimljene u MP4 formatu datoteke.
Podržani video kodeci i audio-kodeci
su sledeći:
—— Video kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC nije podržan.)
—— Audio-kodek: AAC-LC (HE-AAC nije
podržan.)
*4 A logički format datoteka i fascikli
na CD-ROM diskovima, definisan
standardom ISO (International
Organization for Standardization).
Diskovi/datoteke koji ne mogu
da se reprodukuju
•• Ne možete da reprodukujete
sledeće diskove
—BD
— diskovi (Blu-ray diskovi)
—CD-ROM
—
diskovi snimljeni u
PHOTO CD formatu
—Deo
—
sa podacima na CD-Extra ili
CD-ovima mešovitog režima*
—CD
— Graphics diskovi
—Super
—
Audio CD-ovi
—DVD
—
audio
—DATA
—
CD/DATA DVD koji je
kreiran u Packet Write formatu
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD koji nije
ispravno dovršen
—DVD-R/-RW
—
kompatibilan sa
CPRM (Content Protection for
Recordable Media) snimljen u
Copy-Once programima
—Disk
—
nestandardnog oblika (npr.
u obliku srca, kvadrata, zvezde)
—Diskovi
—
na kojima se nalazi
lepljiva traka, papir ili nalepnica
•• Ne možete da reprodukujete
sledeće datoteke
—Video
—
datoteke koje su veće od
720 (širina) × 576 (visina) piksela.
—Video
—
datoteke sa visokim
odnosom širine i dužine.
—WMA
—
datoteka u WMA DRM,
WMA Lossless ili WMA PRO
formatu.
—AAC
—
datoteka u AAC DRM ili AAC
Lossless formatu.
—AAC
—
datoteke kodirane u 96 kHz.
—Datoteke
—
koje su šifrovane ili
zaštićene lozinkom.
—Datoteke
—
sa DRM (Digital
Rights Management) zaštitom
autorskih prava.
—Neke
—
Xvid datoteke koje su duže
od 2 sata.
•• MP3 PRO audio-datoteka može da
se reprodukuje kao MP3 datoteka.
•• Sistem možda neće moći da
reprodukuje Xvid datoteku kada je
ona kombinovana od dve ili više
Xvid datoteka.
* CD mešovitog režima: Ovaj format
snima podatke na prvoj numeri, a
audio-podatke (AUDIO CD podatke) na
drugoj i sledećim numerama u sesiji.
Napomene o CD-R/-RW i
DVD-R/-RW/+R/+RW diskovima
•• U nekim slučajevima, CD-R/-RW i
DVD-R/-RW/+R/+RW nije moguće
reprodukovati na ovom sistemu
zbog kvaliteta snimka ili fizičkog
stanja diska ili karakteristika
uređaja za snimanje i softvera
za kreiranje. Više informacija
potražite u uputstvu za upotrebu
uređaja za snimanje.
9SR
•• Neke funkcije reprodukcije možda
neće raditi sa određenim DVD+R/
RW diskovima, čak i ako su pravilno
dovršeni. U tom slučaju, pokrenite
disk u režimu normalne reprodukcije.
Napomene o diskovima
•• Ovaj proizvod je namenjen
reprodukciji diskova koji su u skladu
sa standardom Compact Disc (CD).
•• DualDisc diskovi i neki muzički
diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu od kopiranja nisu u
skladu sa CD standardom. Zbog
toga takvi diskovi možda neće biti
kompatibilni sa ovim proizvodom.
Napomena o diskovima
snimljenim u više sesija
Ovaj sistem može da reprodukuje
više sesija na disku zaredom ako su
one snimljene u istom formatu kao
prva sesija. Međutim, ne garantujemo
mogućnost reprodukcije.
Napomena o operacijama
reprodukcije DVD VIDEO i VIDEO
CD diskova
Proizvođači softvera mogu namerno
da ograniče neke operacije
reprodukcije za DVD VIDEO ili VIDEO
CD diskove. Zbog toga, neke funkcije
tokom reprodukcije možda neće
biti dostupne. Obavezno pročitajte
uputstvo za korišćenje DVD VIDEO ili
VIDEO CD diska.
Napomene o podržanim
datotekama
•• Možda će biti potrebno duže
vreme da reprodukcija započne u
sledećim slučajevima:
——struktura stabla sadržaja
snimljenog na DATA CD/DATA
DVD/USB uređaj je komplikovana.
—kada
—
su audio-datoteke ili video
datoteke koje se nalaze u drugoj
fascikli upravo reprodukovane.
10SR
•• Sistem može da reprodukuje DATA
CD/DATA DVD ili USB uređaj u
sledećim uslovima:
—hijerarhija
—
do 8 fascikli
—do
— 300 fascikli
—do
— 999 datoteka na disku
—do
— 2000 datoteka na
USB uređaju
—do
— 650 datoteka u fascikli
Ovi brojevi se mogu razlikovati
u zavisnosti od konfiguracije
datoteka ili fascikli.
•• Fascikle koje nemaju
audio-datoteke ili video
datoteke se preskaču.
•• Datoteke prenete na uređaj
poput računara možda neće biti
reprodukovane redosledom kojim
su prenete.
•• Redosled reprodukcije možda
neće biti primenljiv u zavisnosti od
softvera koji se koristio za kreiranje
audio-datoteke ili video datoteke.
•• Kompatibilnost sa svakim
softverom za kodiranje/upisivanje
podržanih formata, uređajima za
snimanje i medijima za snimanje
ne može se garantovati.
•• U zavisnosti od Xvid datoteke, slika
može da bude nejasna ili zvuk
može da bude isprekidan.
Napomene o USB uređajima
•• Ne garantujemo da će ovaj sistem
raditi sa svim USB uređajima.
•• Iako postoje različite kompleksne
funkcije za USB uređaje, podržani
sadržaj USB uređaja povezanog sa
sistemom obuhvata samo muzički i
video sadržaj. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja.
•• Kada umetnete USB uređaj, sistem
čita sve datoteke na USB uređaju. Ako
na USB uređaju ima mnogo fascikli ili
datoteka, čitanje USB uređaja može
da potraje duže vremena.
•• Ne povezujete sistem i USB uređaj
preko USB čvorišta.
•• Kada zadate komandu na nekim
povezanim USB uređajima, može
doći do kašnjenja u njenom
izvršavanju na sistemu.
•• Redosled reprodukcije na sistemu
može da se razlikuje od redosleda
reprodukcije na povezanom USB
uređaju.
•• Pre upotrebe USB uređaja, uverite
se da na njemu nema datoteka
zaraženih virusima.
Veb-lokacije za
kompatibilne uređaje
Na dolenavedenim veb-lokacijama
proverite najnovije informacije o
kompatibilnim USB uređajima i
BLUETOOTH uređajima.
Kompatibilni iPhone/iPod
modeli
Kompatibilni iPhone/iPod modeli su
sledeći. Ažurirajte softver iPhone/
iPod uređaja na najnoviju verziju pre
nego što počnete da ga koristite sa
sistemom.
Tehnologija BLUETOOTH radi sa
sledećim modelima:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (šesta generacija)
•• iPod touch (peta generacija)
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
<http://www.sony-asia.com/
support>
11SR
Vodič za delove i kontrole
Možete da zaključate tastere, osim  (napajanje), na jedinici da biste sprečili
slučajno pritiskanje (stranica 55).
Jedinica (gornja strana)












Jedinica (prednja strana)



* Na dugmetu  se nalazi mala izbočina. Koristite je kao referencu kada upravljate
sistemom.
12SR
(USB) (REC/PLAY) ulaz
  (napajanje)
Koristi se za priključivanje USB
uređaja.
Ovaj ulaz može da se koristi
za reprodukciju i prenošenje
muzike.
Uključivanje sistema ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
 (zaustavljanje)
——Zaustavljanje reprodukcije.
Kada pritisnete dvaput,
nastavak reprodukcije može
da se otkaže.
——Zaustavlja prenos tokom
prenosa muzike.
——Zaustavljanje ugrađene
demonstracije zvuka.
 (reprodukcija)
Reprodukcija počinje.
Držite pritisnuto  duže
od 2 sekunde, ugrađena
demonstracija zvuka će
se reprodukovati. Da biste
zaustavili demonstraciju,
pritisnite .
PARTY LIGHT
(stranica 24, 55)
LIGHT MODE (stranica 55)
BLUETOOTH
FUNCTION
Biranje funkcije.
FLANGER (stranica 46)
ISOLATOR (stranica 46)
Kružno dugme VOLUME/DJ
CONTROL
Prilagođavanje jačine zvuka.*
Podešava efekat FLANGER i
ISOLATOR ili neprekidno emituje
zvučni efekat SAMPLER
(stranica 46).
* Ovo kružno dugme ne možete da
koristite za podešavanje jačine
zvuka kada je izabran DJ Effect.

(N-oznaka) (stranica 42)
 GUITAR (stranica 54)
Bira BLUETOOTH funkciju.
GUITAR indikator
BLUETOOTH indikator
(stranica 39)
Svetli kada je režim za gitaru
uključen.
PAIRING
Držite pritisnuto da biste aktivirali
BLUETOOTH uparivanje dok je
aktivna BLUETOOTH funkcija.
REC TO USB
Prenosi muziku na USB uređaj
koji je povezan sa
(USB) ulazom.
MEGA BASS (stranica 45)
Indikator MEGA BASS
Svetli kada izaberete zvučni
efekat MEGA BASS.
DJ OFF (stranica 47)
SAMPLER (stranica 46)
 MIC1 priključak
Koristite za povezivanje
mikrofona.
MIC2/GUITAR priključak
Koristite za povezivanje
mikrofona ili gitare.
Ekran
 VOCAL FADER (stranica 53)
MIC ECHO (stranica 53)
13SR
Kružno dugme MIC/GUITAR
LEVEL (stranica 53, 54)

Zvučnik (na zadnjoj strani)
Primer:
+/– (izabrana fascikla)

Bira fasciklu na disku sa
podacima ili USB uređaju.
S1, S2, S3, S4 (stranica 46)
 (otvaranje/zatvaranje)

Otvara ili zatvara ležište za disk.
/ (idi unazad/
unapred) (stranica 25)
TUNING+/– (stranica 38)
ENTER
Unos postavki.
 FOOTBALL (stranica 46)
FIESTA (stranica 45)
SOUND FIELD (stranica 45)
 PARTY CHAIN (stranica 52)
 Senzor daljinskog upravljača
(stranica 20)
 Ležište za disk
 Osvetljenje na prednjoj tabli
Ako osvetljenje na prednjoj
tabli svetli, nemojte da gledate
direktno u njega.
14SR
* Samo za SHAKE-X70D
 Party Light
Ne gledajte direktno u deo koji
emituje svetlost kada je Party
Light uključen.
Drška
Obavezno koristite dršku kada
podižete zvučnik.
Daljinski upravljač
AUDIO*2 (stranica 27, 31)
ANGLE (stranica 27)
SETUP (stranica 31)
MEDIA MODE (stranica 25)
Bira medij za reprodukovanje
na disku sa podacima ili
USB uređaju.
CLEAR (stranica 26)
VOCAL FADER (stranica 53)
MIC ECHO (stranica 53)
SCORE (stranica 53)
+/– (izabrana fascikla)
Bira fasciklu na disku sa
podacima ili USB uređaju.
KEY CONTROL /
(stranica 53)
 DVD TOP MENU
Prikazuje naslov DVD diska na
TV ekranu.
  (napajanje)
Uključivanje sistema ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
 PLAY MODE
(stranica 28, 36)
DVD/TUNER MENU
(stranica 25, 26, 39)
RETURN (stranica 25)
OPTIONS
Unos ili izlazak iz menija sa
opcijama.
/ / /
 REPEAT/FM MODE
(stranica 29, 38)
Biranje stavki menija.
 Numerička dugmad (0–9)*1*2
Unos/potvrda postavki.
——Bira numeru, poglavlje ili
datoteku pod tim brojem.
——Unosi brojeve ili vrednosti.
SUBTITLE (stranica 27)
(unos)
 SEARCH (stranica 25, 26)
  (jačina zvuka) +/–*2
Prilagođavanje jačine zvuka.
15SR
SHIFT*1
Držite pritisnuto da biste
aktivirali dugmad odštampanu
ružičastom bojom.
 / (brzo premotavanje
unazad/unapred)
(stranica 26)
/ (sporo premotavanje
unazad/unapred)
(stranica 26)
LIGHT MODE (stranica 55)
 DISPLAY (stranica 20, 24,
31, 38, 40)
Menja informacije na ekranu.
DISPLAY*1 (stranica 30)
Prikazuje ili sakriva prikaz na
ekranu.
TUNING+/– (stranica 38)
 SLEEP (stranica 55)
 (reprodukcija)*2
*1 Ovo dugme je označeno roze bojom.
Da biste koristili ovo dugme, držite
pritisnutim dugme SHIFT (), a zatim
pritisnite ovo dugme.
*2 Numeričko dugme 2/dugmad AUDIO,
 + i  imaju taktilnu tačku. Koristite
je kao referencu kada upravljate
sistemom.
Reprodukcija počinje.
/ (idi unazad/
unapred) (stranica 25)
PRESET+/– (stranica 39)
 (pauziranje)
Pauziranje reprodukcije. Da biste
nastavili reprodukciju, pritisnite .
 (zaustavljanje)
——Zaustavljanje reprodukcije.
Kada pritisnete dvaput,
nastavak reprodukcije može
da se otkaže.
——Zaustavlja prenos tokom
prenosa muzike.
——Zaustavljanje ugrađene
demonstracije zvuka.
 FUNCTION +/–
Biranje funkcije.
 MEGA BASS (stranica 45)
 Dugmad SOUND FIELD
MUSIC (stranica 45),
VIDEO (stranica 45),
FOOTBALL (stranica 46)
16SR
 PARTY LIGHT
(stranica 24, 55)
Početni koraci
Bezbedno prikopčavanje sistema
Jedinica (zadnji deo)
SHAKE-X70D



Početni koraci
 


SHAKE-X30D/SHAKE-X10D
 





 Priključak VIDEO OUT
Koristite video kabl (ne isporučuje se) za povezivanje sa priključkom za
video ulaz na televizoru ili projektoru (stranica 21).
Napomena
Ne povezujte ovaj sistem sa televizorom kroz video dek.
 Priključak HDMI OUT (TV)
Koristite HDMI kabl (ne isporučuje se) za povezivanje sa priključkom za
HDMI ulaz na televizoru (stranica 21).
17SR
 Priključci za audio ulaz i izlaz
Koristite audio-kabl (ne isporučuje se) da biste postavili bilo koju vezu od
sledećih:
•• Priključci AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R
—Povežite
—
sa priključcima audio-izlaza televizora ili audio/video opreme.
Zvuk se emituje kroz ovaj sistem.
—Povežite
—
sa drugim audio sistemom da biste uživali u funkciji Party
Chain (stranica 50).
•• Priključci AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
—Povežite
—
priključke audio-ulaza opcione opreme.
—Povežite
—
sa drugim audio-sistemom da biste uživali u funkciji Party
Chain (stranica 50).
 Priključak za FM ANTENNA
Tokom podešavanja antena, pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju
dobar prijem.
Udaljite antenu od kablova za zvučnike, kabla za napajanje naizmeničnom
strujom i USB kabla da biste izbegli stvaranje šuma.
Razvucite FM žičanu
antenu horizontalno
 Zvučnici
•• Priključci PARTY LIGHT L/R
Povežite priključak Party Light zvučnika sa ovim priključkom. Osvetljenje
na zvučnicima će reagovati u skladu sa muzičkim izvorom. Možete da
izaberete funkcije Party Light i Speaker Light prema svojim željama
(stranica 55).
•• Priključci LEFT SPEAKER i RIGHT SPEAKER
(samo SHAKE-X70D)
Povežite priključak zvučnika sa ovim priključkom.
•• Priključci SPEAKERS L/R
(samo SHAKE-X30D i SHAKE-X10D)
Povežite priključak zvučnika sa ovim priključkom.
18SR
Primer:
Početni koraci
Napomena
•• Obavezno koristite samo isporučene zvučnike.
•• Kada povezujete kablove zvučnika, umetnite priključke pravo u priključke.
 Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom sa jedinicom, a zatim ga
priključite u zidnu utičnicu.
Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
(isporučen)
U zidnuutičnicu
Mali razmak se ostavlja između priključka i jedinice čak i kada je kabl za
napajanje naizmeničnom strujom čvrsto umetnut. Kabl treba da je tako
povezan. Ovo nije kvar.
Kada je povezan kabl za napajanje naizmeničnom strujom, automatski se
pokreće demonstracija (stranica 24). Ako pritisnete  (napajanje) da
biste uključili sistem, demonstracija se završava.
19SR
Deaktiviranje
demonstracije
Raspoređivanje
zvučnika
Da biste deaktivirali demonstraciju
dok je sistem isključen, pritiskajte
DISPLAY da biste izabrali režim bez
prikaza (Power Saving Mode – Režim
uštede energije) (stranica 24).
Da biste postigli optimalne
performanse od sistema,
preporučujemo vam da zvučnike
postavite kao što je prikazano u
nastavku.
Umetanje baterija
Jedinica
Levi zvučnik (L)
Deseni zvučnik (R)
TV
Umetnite dve isporučene baterije
R03 (veličina AAA), podudarajući
polaritete kao što je dole prikazano.
0,3 m
0,3 m
Napomena
•• Nemojte mešati staru bateriju sa novom
niti mešati različite tipove baterija.
•• Ako daljinski upravljač ne koristite duže
vreme, izvadite baterije da biste izbegli
oštećenje od curenja baterije i korozije.
Upravljanje sistemom pomoću
daljinskog upravljača
Uperite daljinski upravljač ka
senzoru za daljinsko upravljanje na
jedinici.
20SR
Napomena
•• Proverite tip zvučnika tako što ćete
pogledati oznaku zvučnika („L“ ili „R“)
na zadnjem panelu zvučnika.
•• Da biste postigli optimalne efekte
funkcije Party Light, preporučujemo
vam da zvučnike postavite dalje od zida
kao što je prikazano u nastavku.
45 cm
Povezivanje sa televizorom
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Gledanje video sadržaja
Izaberite metode povezivanja u skladu sa priključcima na televizoru.
Visoki kvalitet
(ne isporučuje se)
 Video kabl
(ne isporučuje se)
HDMI IN (ARC)*2
ili
HDMI IN
VIDEO IN
Početni koraci
 HDMI kabl*1
Standardni kvalitet
Preporučena veza
Alternativna veza
*1 HDMI kabl velike brzine sa Eternet vezom
*2 Zvuk sa televizora možete da slušate putem sistema ako povežete sistem sa HDMI
IN (ARC) priključkom televizora. Funkcija Audio Return Channel (ARC) omogućava
televizoru da emituje zvuk putem sistema pomoću HDMI veze, bez obavljanja
audio-povezivanja (veza  ispod). Da biste podesili ARC funkciju na ovom sistemu,
pogledajte [AUDIO RETURN CHANNEL] (Povratni audio kanal) (stranica 35). Da biste
proverili kompatibilnost ARC funkcije televizora, pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno sa televizorom.
21SR
Slušanje zvuka sa televizora putem sistema
Ako ne povežete sistem sa HDMI IN (ARC) priključkom televizora, uspostavite
ovu vezu.
 Audio-kabl
AUDIO OUT
(ne isporučuje se)
Da biste slušali zvuk sa televizora, pritiskajte FUNCTION +/– da biste
izabrali „TV“.
Druga mogućnost je da pritiskate FUNCTION na jedinici.
Savet
•• U zvuku spoljne opreme (DVD plejerima itd.) možete da uživate i povezivanjem sa
priključkom AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) poput veze  iznad. Detaljnije informacije
pogledajte u uputstvu za upotrebu opreme.
•• Ako je nivo audio-izlaza iz sistema prenizak kada povežete spoljnu opremu, prilagodite
podešavanja za audio-izlaz na povezanoj opremi. To može da poboljša nivo audioizlaza. Detaljnije informacije pogledajte u uputstvu za upotrebu opreme.
Poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ se prikazuju na ekranu jedinice
Kada su signali audio-ulaza ka sistemu drugačiji od 2-kanalnih linearnih
PCM signala, poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ (ukazuju na to da su signali
audio-ulaza nepodržani) prikazuju se na ekranu jedinice.
U ovom slučaju, izaberite odgovarajući režim audio-izlaza na televizoru da
biste mogli da emitujete 2-kanalne linearne PCM audio-signale. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
22SR
Menjanje sistema boja
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju)
Koristite dugmad na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
2 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“.
3 Držite pritisnutu dugmad MIC
ECHO i ENTER duže od
3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati „COLOR
NTSC“ ili „COLOR PAL“.
bez ubacivanja
diska.
Na TV ekranu će se prikazati
[LANGUAGE SETUP]. Prikazane
stavke mogu da zavise od zemlje ili
regiona.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
jezik, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati
[VIDEO SETUP].
Početni koraci
Podesite sistem boja na PAL ili NTSC u
zavisnosti od sistema boja televizora.
Svaki put kada obavite postupak u
nastavku, sistem boja se menja na
sledeći način:
COLOR NTSC  COLOR PAL
4Pritisnite
6Pritiskajte
/ da biste izabrali
postavku koja odgovara tipu
televizora, a zatim pritisnite .
Kada se na TV ekranu prikaže
[QUICK SETUP is complete.], sistem
je spreman za reprodukciju.
Ručno menjanje podešavanja
Obavljanje brzog
podešavanja
Pogledajte „Korišćenje menija za
podešavanja“ (stranica 31).
Pre upotrebe sistema, možete
da obavite minimalna osnovna
podešavanja u brzom podešavanju.
Pritisnite SETUP.
1 Uključite televizor, a zatim
izaberite ulaz u skladu sa vezom.
2 Pritisnite  da biste uključili
Izlazak iz brzog podešavanja
Napomena
Poruka vodiča se prikazuje kada uključite
sistem prvi put ili nakon što obavite [RESET]
(pogledajte „Vraćanje postavki menija za
podešavanje na podrazumevane vrednosti“
na stranici 65).
sistem.
3 Pritiskajte FUNCTION +/– da
biste izabrali „DVD/CD“.
Poruka vodiča [Press ENTER to run
QUICK SETUP.] prikazuje se na dnu
ekrana televizora.
23SR
Menjanje režima
prikaza
Pritiskajte DISPLAY dok je sistem
isključen.
Svaki put kada pritisnete ovaj taster,
režim prikaza se menja na sledeći način.
Demonstracija
Poruke o glavnim funkcijama ovog
sistema prelaze preko ekrana, a
osvetljenje se uključuje.
Da biste isključili osvetljenje,
pritisnite PARTY LIGHT.
Nema prikaza (Režim uštede
energije)
Ekran je isključen da bi se uštedela
energija.
Reprodukcija diska/USB-a
Pre korišćenja USB
uređaja
Više informacija o kompatibilnim
USB uređajima potražite u poglavlju
„Veb-lokacije za kompatibilne
uređaje“ (stranica 11).
(Apple uređaje možete da koristite
sa ovim sistemom samo preko
BLUETOOTH veze.)
Osnovna reprodukcija
1 Pritiskajte FUNCTION +/– da biste
izabrali „DVD/CD“ ili „USB“.
Druga mogućnost je da pritiskate
FUNCTION na jedinici.
2 Pripremite izvor reprodukcije.
Za funkciju DVD/CD:
Pritisnite  na jedinici da biste
otvorili ležište za disk, a zatim
umetnite disk okrenut obeleženom
stranom nagore.
Kada reprodukujete disk prečnika
8 cm kao što je CD singl, postavite
ga na unutrašnji krug ležišta.
Ponovo pritisnite  na jedinici da
biste zatvorili ležište za disk.
Nemojte silom gurati ležište diska
da biste ga zatvorili jer to može
dovesti do kvara.
24SR
Za USB funkciju:
Priključite USB uređaj u
(USB) ulaz.
2 Pritisnite SEARCH da biste
prikazali listu fascikli.
Napomena
Možete da koristite USB adapter
(ne isporučuje se) da biste povezali
USB uređaj sa jedinicom ukoliko USB
jedinica ne može da se priključi
na (USB) ulaz.
3 (Samo
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu fasciklu.
4 Pritisnite da biste prikazali
listu datoteka.
4Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Ostale radnje
Da biste uradili Uradite sledeće
ovo
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite .
Nastavak
Pritisnite .
reprodukcije ili
povratak na
normalnu
reprodukciju
Otkazivanje
tačke za
nastavak
Dvaput pritisnite .
Biranje
numere,
datoteke,
poglavlja ili
scene
Pritisnite  ili 
tokom reprodukcije.
Ili držite pritisnutim
taster SHIFT, pritisnite
numeričku dugmad, a
zatim pritisnite .
(Disk ili USB uređaj može
da zabrani radnju.)
Reprodukcija iz određene
datoteke
1 Pritiskajte MEDIA MODE da biste
izabrali [MUSIC] ili [VIDEO].
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu datoteku, a zatim
pritisnite .
Reprodukcija diska/USB-a
)
Pritiskajte MEDIA MODE da
biste izabrali željeni tip medija
([MUSIC]/[VIDEO]).
Ostale radnje tokom
reprodukcije
U zavisnosti od tipa diska ili
datoteke, funkcija možda neće raditi.
Da biste uradili Uradite sledeće
ovo
Pregled menija Pritisnite DVD/TUNER
DVD
MENU.
Pregled liste
fascikli ili liste
datoteka
Pritisnite SEARCH.
Ponovo pritisnite
SEARCH da biste
isključili listu fascikli ili
listu datoteka.
Povratak u listu Pritisnite RETURN.
fascikli kada ste
u listi datoteka
25SR
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
Da biste uradili Uradite sledeće
ovo
Brzo
pronalaženje
mesta u toku
brzog
premotavanja
unapred ili
unazad
(funkcija Lock
Search)
zatim pritisnite numeričku
dugmad da biste uneli broj
naslova, poglavlja, scene,
numere ili indeksa, a zatim
pritisnite .
Pritisnite  ili 
tokom reprodukcije.
Svaki put kada
pritisnete  ili ,
brzina reprodukcije se
menja.
Pokrenuće se reprodukcija.
Napomena
•• Za VIDEO CD sa PBC reprodukciju,
pritisnite SEARCH da biste pretražili scenu.
Gledanje
Pritisnite , a zatim
jednog po
pritisnite
ili .
jednog kadra Svaki put kada
(Slow-motion pritisnete
ili ,
Play – Usporena brzina reprodukcije se
reprodukcija) menja.
•• Za VIDEO CD bez PBC reprodukcije,
pritisnite SEARCH da biste pretražili
numeru i indeks.
Pretraga određenog mesta
pomoću vremenskog koda
Pretraživanje određene
numere
1 Pritiskajte SEARCH tokom
reprodukcije da biste izabrali
režim vremenske pretrage.
Držite pritisnuto dugme SHIFT,
zatim pritisnite numeričku
dugmad da biste izabrali numeru
koju želite da reprodukujete, a
zatim pritisnite .
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
pritisnite numeričku dugmad da
biste uneli vremenski kôd, a
zatim pritisnite .
Primer: Da biste našli scenu na
2 sata, 10 minuta i 20 sekundi, držite
dugme SHIFT, a zatim pritisnite
2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ako pogrešite, pritisnite dugme
CLEAR da biste otkazali broj.
Pretraga pomoću dugmeta
SEARCH
1 Pritisnite SEARCH da biste
prikazali listu numera.
/ da biste izabrali
numeru koju želite da
reprodukujete, a zatim pritisnite
2 Pritiskajte
Pretraživanje određenog
naslova/poglavlja/scene/
numere/indeksa
1 Pritiskajte SEARCH tokom
26SR
reprodukcije da biste izabrali
režim pretrage.
Pretraga pomoću menija DVD
.
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ili držite
pritisnuto dugme SHIFT, zatim
pritisnite numeričku dugmad da
biste izabrali numeru ili stavku
koju želite da reprodukujete, a
zatim pritisnite .
Promena uglova kamere
Pritiskajte ANGLE tokom
reprodukcije da biste izabrali
željeni ugao kamere.
Izbor postavke titla
VIDEO CD/AUDIO CD/audiodatoteka
Izlaz zvuka možete da promenite.
•• [STEREO]: Stereo zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: Monoauralni zvuk
levog ili desnog kanala.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Stereo zvuk audio-
numere 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Monoauralni zvuk
Menjanje jezika/zvuka
Reprodukovanje VIDEO CD
diska sa PBC funkcijama
Pritiskajte AUDIO tokom
reprodukcije da biste izabrali
željeni audio-format ili režim.
DVD VIDEO
Ukoliko izvor sadrži više audio-formata
ili zvuk koji je snimljen na više jezika,
moći ćete da izaberete format zvuka
ili jezik.
Kada se prikažu četiri cifre, one
označavaju šifru jezika. Pogledajte
odeljak „Lista sa šiframa jezika“
(stranica 72) da biste videli koji
jezik ta šifra predstavlja. Ako se isti
jezik prikaže dva ili više puta, DVD
VIDEO je snimljen u više zvučnih
formata.
Reprodukcija diska/USB-a
Pritiskajte SUBTITLE tokom
reprodukcije da biste izabrali
željeni jezik titla ili isključili titlove.
levog ili desnog kanala audionumere 1.
•• [2:STEREO]: Stereo zvuk audionumere 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Monoauralni zvuk
levog ili desnog kanala
audio-numere 2.
Možete da koristite meni PBC (Playback
Control – Kontrola reprodukcije) da
biste uživali u interaktivnim funkcijama
VIDEO CD diska (VIDEO CD verzija 2.0 i
Super VCD).
1 Pritisnite  za reprodukciju
VIDEO CD diska sa funkcijama PBC.
Na TV ekranu će se prikazati PBC meni.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
zatim pritisnite numeričku dugmad
da biste izabrali broj željene stavke,
a zatim pritisnite .
3 Nastavite reprodukciju u skladu
sa uputstvima u meniju.
Napomena
PBC reprodukcija se otkazuje kada aktivirate
funkciju za ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play – Ponovljena reprodukcija).
27SR
Otkazivanje PBC reprodukcije
1 Pritisnite  ili  ili držite
pritisnuto dugme SHIFT, a zatim
pritisnite numeričku dugmad da
biste izabrali numeru kada je
reprodukcija zaustavljena.
2 Pritisnite  ili
.
Reprodukcija započinje od izabrane
numere.
Povratak na PBC reprodukciju
Dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Nastavak reprodukcije za više
diskova
Sistem može da uskladišti tačke za
nastavak reprodukcije za najviše
šest diskova i nastavi reprodukciju
kada ponovo umetnete isti disk.
Kada uskladištite tačku za nastavak
reprodukcije za sedmi disk, biće
izbrisana tačka za nastavak
reprodukcije prvog diska.
Da biste aktivirali ovu
funkciju, podesite funkciju
[MULTI-DISC RESUME] u meniju
[SYSTEM SETUP] na [ON]
(stranica 34).
Korišćenje režima
reprodukcije
Reprodukcija sekvencijalnim
redosledom (Normal Play
– Normalna reprodukcija)
Kada se reprodukcija zaustavi,
pritiskajte PLAY MODE.
 Kada se reprodukuje disk
•• [DISC]: reprodukcija diska.
•• [FOLDER]*: reprodukcija svih
podržanih datoteka u navedenoj
fascikli na disku.
* Nije moguće izabrati za AUDIO CD.
 Kada se reprodukuje USB uređaj
•• [ONE USB DEVICE]: reprodukcija
USB uređaja.
•• [FOLDER]: reprodukcija svih
podržanih datoteka u navedenoj
fascikli na USB uređaju.
Napomena
•• Indikatori „FLDR“ (Fascikla) i
„SHUF“ (Nasumično) isključuju
se na ekranu kada je normalna
reprodukcija podešena na [DISC] ili
[ONE USB DEVICE].
•• Indikator „FLDR“ (Fascikla) uključuje
se na ekranu kada je normalna
reprodukcija podešena na [FOLDER].
Reprodukcija nasumičnim
redosledom (Shuffle Play)
Napomena
Da biste disk reprodukovali ispočetka,
dvaput pritisnite , a zatim pritisnite .
Kada se reprodukcija zaustavi,
pritiskajte PLAY MODE.
K
ada se reprodukuje disk
•• [DISC (SHUFFLE)]: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka
na disku.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka
iz navedene fascikle na disku.
28SR
* Nije moguće izabrati za AUDIO CD.
K
ada se reprodukuje USB uređaj
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumična reprodukcija svih audio
datoteka na USB uređaju.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka iz
navedene fascikle na USB uređaju.
Napomena
•• Indikator „SHUF“ uključuje se na
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play)
Pritiskajte REPEAT.
U zavisnosti od tipa diska ili
datoteke, neka podešavanja možda
neće biti dostupna.
•• [OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
•• [ALL]: ponavljanje svih numera
ili datoteka u izabranom režimu
reprodukcije.
•• [DISC]: ponavljanje celog sadržaja
(samo za DVD VIDEO i VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavljanje trenutnog
naslova (samo za DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavljanje trenutnog
poglavlja (samo za DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavljanje trenutne
numere.
•• [FILE]: ponavljanje trenutne video
datoteke.
Pritiskajte REPEAT da biste izabrali
[OFF].
Napomena
•• Indikator „
“ uključuje se na ekranu
kada je ponovljena reprodukcija
podešena na [ALL] ili [DISC].
•• Indikator „
“ uključuje se na ekranu
kada je ponovljena reprodukcija
podešena na [TITLE], [CHAPTER],
[TRACK] ili [FILE].
•• Ne možete da obavite ponovljenu
reprodukciju VIDEO CD diska tokom
PBC reprodukcije.
•• U zavisnosti od DVD VIDEO diska, ne možete
da obavite ponovljenu reprodukciju.
•• Ponovljena reprodukcija će biti
prekinuta kada:
—— isključite sistem (samo za DVD VIDEO
i VIDEO CD).
—— otvorite ležište za disk.
—— promenite funkciju (samo za DVD
VIDEO i VIDEO CD).
—— obavljate sinhronizovani prenos.
—— menjate MEDIA MODE.
Ograničavanje
reprodukcije diska
(Parental Control –
Roditeljska kontrola)
Možete da ograničite reprodukciju
sadržaja na nekim DVD VIDEO
diskovima prema nekom unapred
određenom kriterijumu. Scene
mogu biti preskočene ili zamenjene
drugim scenama.
Kada se reprodukcija zaustavi,
pritisnite SETUP.
Pritiskajte / da biste izabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
Pritiskajte / da biste izabrali
[PARENTAL CONTROL], a zatim
pritisnite .
Reprodukcija diska/USB-a
ekranu kada je nasumična reprodukcija
podešena na [DISC (SHUFFLE)] ili
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• Indikatori „FLDR“ i „SHUF“ uključuju
se na ekranu kada je nasumična
reprodukcija podešena na
[FOLDER (SHUFFLE)].
•• Nasumičnu reprodukciju nije moguće
obaviti za video datoteke.
•• Nasumična reprodukcija će biti
prekinuta kada:
—— otvorite ležište za disk.
—— obavljate sinhronizovani prenos.
—— menjate MEDIA MODE.
•• Nasumična reprodukcija može da
se otkaže kada izaberete fasciklu ili
numeru za reprodukciju.
Otkazivanje reprodukcije sa
ponavljanjem
1
2
3
29SR
4Držite pritisnuto dugme SHIFT,
pritisnite numeričku dugmad da
biste uneli ili ponovo uneli
4-cifrenu lozinku, a zatim
pritisnite .
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[STANDARD], a zatim pritisnite
6Pritiskajte
.
/ da biste izabrali
geografsko područje kao nivo
ograničenja reprodukcije, a
zatim pritisnite .
Područje je izabrano.
Kada izaberete [OTHERS], unesite
poštanski broj za željeno
geografsko područje u skladu sa
listom „Lista sa šiframa područja za
roditeljsku kontrolu“ (stranica 73)
tako što ćete držati pritisnuto
dugme SHIFT, a zatim pritiskati
numeričku dugmad.
7 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[LEVEL], a zatim pritisnite .
8Pritiskajte
/ da biste izabrali
željeni nivo, a zatim pritisnite .
Što je niža vrednost, strože je
ograničenje.
Ako zaboravite lozinku
Uklonite disk i ponovite korake od
1 do 3 u odeljku „Ograničavanje
reprodukcije diska (Parental
Control – Roditeljska kontrola)“
(stranica 29). Držite pritisnuto
dugme SHIFT, pritisnite numeričku
dugmad da biste uneli lozinku
„199703“, a zatim pritisnite .
Pratite uputstva na ekranu i unesite
novu četvorocifrenu lozinku. Zatim
ponovo umetnite disk i pritisnite .
Treba da ponovo unesete novu
lozinku.
Prikaz informacija o
disku i USB uređaju
Informacije na TV ekranu
Držite pritisnuto dugme SHIFT, a
zatim pritiskajte DISPLAY tokom
reprodukcije.
Isključivanje funkcije roditeljske
kontrole
Podesite [LEVEL] na [OFF] u
8. koraku.
Reprodukcija diska za koji je
podešena roditeljska kontrola
1 Umetnite disk, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu se prikazuje ekran za
unos lozinke.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT,
pritisnite numeričku dugmad da
biste uneli ili ponovo uneli
4-cifrenu lozinku, a zatim
pritisnite .
30SR
Sistem pokreće reprodukciju.
 Informacije o reprodukciji
Vreme reprodukcije i preostalo
vreme
 Brzina protoka bitova
 Tip medija
 Status reprodukcije
 Naslov*1*2/numera/naziv
datoteke*2
 Naziv albuma*1*2/fascikle:*2/
broj poglavlja/indeksa
 Naziv izvođača*1*2
Prikazuje se prilikom
reprodukcije audio-datoteke.
*1 Ako audio-datoteka poseduje
ID3 oznaku, sistem će prikazati
naziv albuma/naziv numere/naziv
izvođača iz informacija ID3 oznake.
Sistem podržava ID3 oznake verzije
1.0/1.1/2.2/2.3.
2
* Ako naziv sadrži znakove koje nije
moguće prikazati, ovi znakovi biće
prikazani kao „_“.
•• U zavisnosti od izvora iz kojeg se sadržaj
reprodukuje,
—— neke informacije se možda neće
prikazati.
—— neki znakovi neće moći da se prikažu.
•• U zavisnosti od režima reprodukcije,
prikazane informacije mogu da se
razlikuju.
Prikazivanje informacija o
audio-formatu na DVD VIDEO
diskovima i video datotekama
Pritisnite AUDIO tokom
reprodukcije.
Informacije na ekranu
Možete da unesete brojna
prilagođavanja, na primer za sliku i
zvuk.
Prikazane stavke zavise od zemlje ili
regiona.
Napomena
Podešavanja za reprodukciju koja se nalaze
na disku imaju prioritet nad podešavanjima
koja izaberete u meniju za podešavanje.
Zbog toga neke postavke u meniju za
podešavanja možda neće raditi.
1 Kada se reprodukcija zaustavi u
funkciji DVD/CD ili USB,
pritisnite SETUP.
Na TV ekranu će se pojaviti meni za
podešavanje.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ili [HDMI SETUP],
a zatim pritisnite .
Pritiskajte DISPLAY kada je sistem
uključen.
Možete da vidite sledeće
informacije:
—vreme
—
reprodukcije/preostalo
vreme numere, naslov, poglavlje
—broj
—
scene
—naziv
—
datoteke, naziv fascikle
—naslov,
—
izvođač i informacije o
albumu
3 Pritiskajte
Napomena
Izlazak iz menija
•• Naziv diska ili numere možda se neće
prikazivati u zavisnosti od znakova.
•• Vreme reprodukcije audio-datoteka i
video datoteka možda se neće pravilno
prikazivati.
•• Proteklo vreme reprodukcije za audiodatoteku kodiranu kao VBR (promenljiva
brzina protoka bitova) ne prikazuje se
pravilno.
Reprodukcija diska/USB-a
Napomena
Korišćenje menija za
podešavanja
/ da biste izabrali
željenu stavku, a zatim
pritisnite .
4Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu postavku, a zatim
pritisnite .
Postavka je izabrana i podešavanje
je dovršeno.
Pritisnite SETUP.
31SR
Podešavanje jezika
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Podešavanje jezika menija na
ekranu.
[MENU]
odešavanje TV ekrana
P
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Izaberite ovu postavku ako
sistem povezujete sa televizorom sa
širokim ekranom ili televizorom koji
ima funkciju za režim širokog prikaza.
Podešavanje jezika za meni DVD.
[AUDIO]
Menjanje jezika zvučnog zapisa.
Kada izaberete [ORIGINAL], biće
izabran jezik kojem je dat prioritet
na disku.
[SUBTITLE]
Prebacivanje jezika titla snimljenog
na DVD VIDEO disku.
Kada izaberete [AUDIO FOLLOW],
jezik titla se menja u skladu sa
izabranim jezikom zvučnog zapisa.
Napomena
Ako izaberete [OTHERS] u opcijama
[MENU], [AUDIO] i [SUBTITLE], unesite
kôd jezika iz tabele u odeljku „Lista sa
šiframa jezika“ (stranica 72) pomoću
numeričke dugmadi.
[4:3 LETTER BOX]: Izaberite ovu
postavku ako sistem povezujete
sa televizorom sa ekranom sa
odnosom širina/visina 4:3 ili
televizorom koji nema funkciju
za režim širokog prikaza. Kada je
izabrana ova postavka, slika širokog
formata se prikazuje sa crnim
trakama na vrhu i dnu ekrana.
[4:3 PAN SCAN]: Izaberite ovu
postavku ako sistem povezujete
sa televizorom sa ekranom sa
odnosom širina/visina 4:3 ili
televizorom koji nema funkciju
za režim širokog prikaza. Kada je
izabrana ova postavka, slika se
prikazuje celom visinom, ali sa
odsečenim ivicama sa strane.
[4:3 OUTPUT] (Izlaz 4:3)
32SR
[FULL] (Ceo ekran) : Izaberite ovu
postavku ako sistem povezujete sa
televizorom koji ima funkciju za režim
širokog prikaza. Slika za ekran sa
odnosom širina/visina 4:3 se prikazuje
u odnosu širina/visina 16:9 čak i na
televizorima sa širokim ekranom.
[NORMAL]: Veličina slike se menja
tako da odgovara veličini ekrana,
ali slika zadržava originalni odnos
širina/visina. Ova postavka prikazuje
crne trake sa leve i desne strane ako
prikazujete sliku ekrana sa odnosom
širina/visina 4:3.
[FRAME]: Slika i objekti koji se
ne kreću prikazuju se u visokoj
rezoluciji.
odešavanje audio opcija
P
– [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Komprimovanje dinamičkog opsega)
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju)
Podešava sistem boja (PAL ili NTSC).
[AUTO]: Emituje video signal u
skladu sa sistemom boja diska.
Izaberite ovu postavku ako TV koristi
DUAL sistem.
[PAL]: Menja video signal NTSC
diska i emituje ga u PAL sistemu.
[NTSC]: Menja video signal PAL
diska i emituje ga u NTSC sistemu.
Za više detalja pogledajte „Menjanje
sistema boja“ (stranica 23).
[BLACK LEVEL]
(Samo model za Južnu Ameriku)
Bira nivo crne (nivo podešavanja) za
video signale emitovane sa VIDEO
OUT priključka.
[ON]: Bira nivo crne boje za izlazni
signal na standardnom nivou.
[OFF]: Snižava standardan nivo crne
boje. Koristite ovo podešavanje kada
slika postane suviše bela.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Slika i objekti koji se kreću
prikazuju se bez podrhtavanja.
Obično je potrebno da izaberete ovu
postavku.
Funkcija je korisna za gledanje
filmova sa utišanim zvukom kasno
uveče.
[OFF]: Isključeno.
[STANDARD]: Dinamički opseg se
komprimuje onako kako je zamislio
tonski snimatelj.
[TRACK SELECTION]
Daje prioritet zvučnom zapisu koji
sadrži najveći broj kanala kada
reprodukujete DVD VIDEO na kojem
je snimljeno više audio-formata
(PCM, MPEG audio ili Dolby Digital).
[OFF]: Bez datog prioriteta.
[AUTO]: Prioritet je dat.
Reprodukcija diska/USB-a
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
[A/V SYNC]
(Samo video datoteke)
[OFF]: Ne prilagođava sliku.
[ON]: Podešava kašnjenje između
slike i zvuka kada se zvuk ne
sinhronizuje sa prikazanom slikom.
[DOWNMIX]
Biranje signala za emitovanje zvuka
za reprodukovanje višekanalnog
zvuka.
[NORMAL]: Emitovanje
višekanalnog zvuka u vidu
dvokanalnog stereo signala.
33SR
[DOLBY SURROUND]: Emitovanje
višekanalnog zvuka u vidu
dvokanalnog okružujućeg signala.
Napomena
Ova funkcija radi samo za HDMI OUT (TV)
priključak.
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Čuvanje tačaka za nastavak
reprodukcije za najviše 6 diskova.
[OFF]: Reprodukcija počinje od
tačke za nastavak reprodukcije samo
za trenutni disk u sistemu.
[RESET]
odešavanje sistema
P
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Čuvar ekrana će sprečiti oštećenje
uređaja ekrana (dupliranje).
Pritisnite  +/– da biste izašli iz
čuvara ekrana.
[ON]: Slika čuvara ekrana prikazaće
se ako ne koristite sistem približno
15 minuta.
[OFF]: Isključuje funkciju. Slika
čuvara ekrana se ne prikazuje.
[BACKGROUND]
Biranje pozadinske boje ili slike koja
će se prikazivati na TV ekranu.
[JACKET PICTURE]: U pozadini će se
prikazati naslovna slika (fotografija)
koja je snimljena na disku.
[GRAPHICS]: U pozadini će se
prikazati slika koja je fabrički
uskladištena u sistemu.
[BLUE]: Boja pozadine je plava.
[BLACK]: Boja pozadine je crna.
34SR
Vraća postavke menija za
podešavanje na podrazumevane
vrednosti. Za više detalja pogledajte
„Vraćanje postavki menija za
podešavanje na podrazumevane
vrednosti“ (stranica 65).
odešavanje HDMI opcija
P
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Izbor rezolucije emitovanja za TV
kada je TV povezan putem
HDMI kabla.
[AUTO (1920×1080p)]: Emituje
video signale u skladu sa
rezolucijom televizora.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Emituje video signale u skladu sa
izabranim podešavanjem rezolucije.
*1 Samo za modele za Južnu Ameriku.
*2 Za druge modele.
[PARENTAL CONTROL]
[YCBCR/RGB(HDMI)]
Podešavanje ograničavanja
reprodukcije Za više detalja
pogledajte „Ograničavanje
reprodukcije diska (Parental
Control – Roditeljska kontrola)“
(stranica 29).
[YCBCR]: Emituje YCbCr video
signale.
[RGB]: Emitovanje RGB video signala.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Emituje audio-signale u
originalnom formatu sa HDMI OUT
(TV) priključka.
[PCM]: Emituje 2-kanalne linearne
PCM signale sa HDMI OUT (TV)
priključka.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funkcija Control for HDMI je
omogućena. Možete da upravljate
sistemom sa TV-a povezanog
HDMI kablom i obrnuto.
[OFF]: Isključeno.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
[STANDBY LINKED TO TV]
Ova funkcija je dostupna kada
podesite [CONTROL FOR HDMI]
na [ON].
[AUTO]: Kada isključite TV, sistem
se automatski isključuje u sledećim
uslovima:
—prilikom
—
reprodukcije video
snimka u funkciji DVD/CD ili USB
—kada
—
se reprodukcija zvuka
zaustavi u funkciji DVD/CD ili USB
—kada
—
je izabrana funkcija TV
[ON]: Sistem će se automatski
isključiti kada isključite TV bez obzira
na funkciju.
[OFF]: Sistem se neće isključiti kada
isključite TV.
Pre korišćenja USB
uređaja
Više informacija o kompatibilnim
USB uređajima potražite u poglavlju
„Veb-lokacije za kompatibilne
uređaje“ (stranica 11).
(Apple uređaje možete da koristite
sa ovim sistemom samo preko
BLUETOOTH veze.)
Prenošenje muzike
Možete da prenesete muziku sa
diska (samo za AUDIO CD ili MP3
disk) na USB uređaj povezan na
(USB) ulaz.
USB prenos
Podesite ovu funkciju kada je sistem
povezan sa HDMI IN priključkom
TV-a, kompatibilnim sa funkcijom
Audio Return Channel. Ova
funkcija je dostupna kada podesite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[ON]: Zvuk sa TV-a možete da
slušate sa zvučnika sistema.
[OFF] (Isključeno): Isključeno.
USB prenos
Audio-format datoteka koje ovaj
sistem prenosi je MP3.
Napomena
•• Ne uklanjajte USB uređaj u toku prenosa ili
brisanja. To bi moglo da ošteti podatke na
USB uređaju ili sam USB uređaj.
•• MP3 datoteke se prenose istom brzinom
protoka bitova kao originalne datoteke.
•• Pre prenosa sa AUDIO CD diska, možete
da izaberete brzinu protoka bitova.
•• Radnje USB prenosa i brisanja su
zabranjene kada je ležište za disk
otvoreno.
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Reprodukcija prenete muzike je
ograničena samo na ličnu upotrebu.
Upotreba muzike van ovog ograničenja
zahteva dozvolu vlasnika autorskih prava.
Biranje brzine protoka bitova
Možete da izaberete veću brzinu
protoka bitova da biste muziku
preneli u boljem kvalitetu.
1 Pritisnite OPTIONS.
35SR
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„BIT RATE“ (Brzina protoka
bitova), a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu brzinu protoka bitova, a
zatim pritisnite .
•• „128 KBPS“: kodirane MP3
datoteke imaju manje datoteke i
slabiji kvalitet zvuka.
•• „256 KBPS“: kodirane MP3
datoteke imaju veće datoteke, ali
bolji kvalitet zvuka.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Prenos muzike sa diska
Muziku možete da prenesete na USB
uređaj povezan na
(USB) ulaz na
sledeći način:
•• Sinhronizovani prenos: Prenos
svih numera ili MP3 datoteka sa
diska na USB.
•• REC1 prenos: Prenos pojedinačne
numere ili MP3 datoteke tokom
reprodukcije.
Koristite dugmad na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Priključite prenosni USB uređaj
na
(USB) ulaz.
Napomena
Možete da koristite USB adapter
(ne isporučuje se) da biste povezali
USB uređaj sa jedinicom ukoliko USB
jedinica ne može da se priključi
na (USB) ulaz.
2 Pritiskajte dugme FUNCTION da
biste izabrali „DVD/CD“, a zatim
ubacite disk.
36SR
3 Pripremite izvor zvuka.
Sinhronizovani prenos:
Ako sistem automatski pokrene
reprodukciju, dvaput pritisnite  da
biste u potpunosti zaustavili
reprodukciju.
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE na
daljinskom upravljaču da biste
izabrali željeni režim reprodukcije.
Napomena
Ako pokrenete prenos tokom
nasumične reprodukcije ili ponovljene
reprodukcije, izabrani režim
reprodukcije menja se automatski na
normalnu reprodukciju.
REC1 prenos:
Izaberite numeru ili MP3 datoteku
koju želite da prenesete i započnite
njenu reprodukciju.
4Pritisnite REC TO USB.
Na ekranu će se prikazati
„PUSH ENTER“ (Pritisnite Enter).
5 Pritisnite ENTER.
Prenos počinje, a zatim će se na
ekranu prikazati „DO NOT REMOVE“
(Ne uklanjajte). Ne uklanjajte USB
uređaj dok se prenos ne završi.
Kada se prenos završi, sistem
obavlja sledeće radnje:
Sinhronizovani prenos:
Disk se automatski zaustavlja.
REC1 prenos:
Disk nastavlja da reprodukuje
sledeću numeru ili datoteku.
Zaustavljanje prenosa
Pritisnite .
Napomene o prenosu
•• Ne možete da prenesete MP3 datoteke
sa diska koji je formatiran kao UDF
(Universal Disk Format – Univerzalni
format diska) na USB uređaj.
•• Zvuk se ne emituje tokom prenosa.
•• CD-TEXT informacije neće biti prenete u
kreirane MP3 datoteke.
•• Prenos će biti automatski zaustavljen u
Pravila kreiranja fascikli i
datoteka
Maksimalni broj MP3 datoteka
koji može da se kreira
•• 298 fascikli
•• 650 datoteka u fascikli
•• 650 datoteka u REC1-CD ili
REC1-MP3 fascikli.
Ovi brojevi se mogu razlikovati u
zavisnosti od konfiguracije datoteka
ili fascikli.
Pri prenosu na USB uređaj, fascikla
„MUSIC“ kreira se direktno ispod
fascikle „ROOT“. Fascikle i datoteke
se kreiraju unutar fascikle „MUSIC“
u skladu sa metodom prenosa i
izvorom na sledeći način:
Sinhronizovani prenos

U slučaju prenosa CD-DA numera
na AUDIO CD
Naziv fascikle: „CDDA0001“*
Naziv datoteke: „TRACK001“*
U slučaju prenosa MP3 datoteka
sa diska
Naziv fascikle: Isti kao izvor
Naziv datoteke: Isti kao izvor
REC1 prenos

U slučaju prenosa CD-DA numere
sa AUDIO CD diska
Naziv fascikle: „REC1-CD“
Naziv datoteke: „TRACK001“*

U slučaju prenosa MP3 datoteke
sa diska
Naziv fascikle: „REC1-MP3“
Naziv datoteke: Isti kao izvor
USB prenos
sledećim slučajevima:
—— Tokom prenosa je nestalo prostora
na USB uređaju.
—— Broj audio-datoteka ili fascikli na
USB uređaju je dostigao granicu koju
sistem može da prepozna.
•• Ako fascikla ili datoteka koju
prebacujete već postoji na USB uređaju
pod istim nazivom, nakon naziva se
dodaje redni broj, pa neće doći do
prepisivanja originalne fascikle ili
datoteke.
•• Sledeće radnje ne možete da obavite u
toku prenosa:
—— Izbacivanje diska.
—— Biranje druge numere ili datoteke
—— Pauziranje reprodukcije ili nalaženje
tačke u numeri ili datoteci.
—— Menjanje funkcije.
•• Kada prenosite muziku na WALKMAN®
koristeći „Media Manager for
WALKMAN“, obavezno je prenesite u
MP3 formatu.
•• Kada povezujete uređaj WALKMAN® sa
sistemom, povežite ga nakon što prikaz
„Creating Library“ ili „Creating Database“
na uređaju WALKMAN® ne nestane.
* Fasciklama i datotekama se potom
dodeljuju redni brojevi.
Brisanje audio-datoteka ili
fascikli sa USB uređaja
1 Pritiskajte FUNCTION +/– da
biste izabrali „USB“.
2 Pritiskajte MEDIA MODE da
biste izabrali [MUSIC].
3 Kada se reprodukcija zaustavi,
pritisnite OPTIONS.
4Pritiskajte
/ da biste izabrali
„ERASE“ (Brisanje), a zatim
pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati lista
fascikli.
37SR
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
fasciklu, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati lista
datoteka.
6Pritiskajte
/ da biste izabrali
audio datoteku koju želite da
izbrišete, a zatim pritisnite .
Ako želite da izbrišete sve audio
datoteke u fascikli, izaberite
[ALL TRACKS] sa liste.
Na ekranu će se prikazati „FLDR
ERASE“ (Brisanje fascikle) ili „TRK
ERASE“ (Brisanje numere) i „PUSH
ENTER“ (Pritisnite Enter).
Da biste otkazali radnje brisanja,
pritisnite .
7 Pritisnite
.
Na ekranu će se prikazati
„COMPLETE“ (Završi).
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Možete da izbrišete samo podržanu
audio-datoteku, datoteku u MP4
formatu i datoteku u 3GP formatu.
•• Ne možete da izbrišete audio-datoteke
ili fascikle kada se izabere nasumična
reprodukcija. Pre brisanja podesite
režim reprodukcije na normalnu
reprodukciju.
•• Radnja brisanja je zabranjena kada je
ležište za disk otvoreno.
Tjuner
Slušanje radija
1 Pritiskajte FUNCTION +/– da
biste izabrali „TUNER FM“
(Tjuner FM).
Druga mogućnost je da pritiskate
FUNCTION na jedinici.
2 Podesite na stanicu.
Automatsko skeniranje:
Držite pritisnuto TUNING+/– dok
frekvencija ne počne da se menja
na ekranu.
Skeniranje se automatski zaustavlja
kada je stanica podešena. Indikator
„STEREO“ (samo za FM stereo
programe) uključuje se na ekranu.
Ako se skeniranje ne zaustavi,
pritisnite  da biste prekinuli
skeniranje. Zatim izvedite ručno
podešavanje (u nastavku).
Ručno podešavanje:
Pritiskajte TUNING+/– da biste
podesili željenu stanicu.
Napomena
Kada podesite FM stanicu koja pruža RDS
usluge, tokom programa će se prikazivati
informacije kao što je naziv stanice ili
usluge. RDS informacije možete da
proverite tako što ćete pritiskati DISPLAY.
Savet
Da biste umanjili statički šum na slabim
FM stereo stanicama, pritiskajte FM MODE
dok se „MONO“ ne uključi na ekranu.
Izgubićete stereo efekat, ali će se prijem
poboljšati.
38SR
Memorisanje radio-stanica
Možete da memorišete najviše
20 FM stanica kao omiljene stanice.
1 Izaberite željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Pritiskajte / da biste izabrali
broj memorije koji želite, a
zatim pritisnite .
Slušanje memorisane stanice
Pritiskajte PRESET+/– da biste
izabrali željeni memorisani broj.
Druga mogućnost je da držite
pritisnutim dugme SHIFT, pritisnite
numeričku dugmad, a zatim
pritisnite .
O BLUETOOTH bežičnoj
tehnologiji
BLUETOOTH bežična tehnologija je
bežična tehnologija kratkog opsega
koja omogućava bežični prenos
podataka između digitalnih uređaja.
Podržana BLUETOOTH verzija,
profili i kodeci
Za više detalja pogledajte
„BLUETOOTH odeljak“
(stranica 70).
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
Za više detalja pogledajte „Veblokacije za kompatibilne uređaje“
(stranica 11).
O indikatoru BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH na jedinici
uključuje se ili trepće plavom bojom
da prikaže status BLUETOOTH veze.
Status sistema
Status indikatora
Stanje mirovanja
za BLUETOOTH
BLUETOOTH
uparivanje
BLUETOOTH veza
je uspostavljena
Sporo trepće
Tjuner / BLUETOOTH
Na ekranu će se prikazati
„COMPLETE“ (Završi) i stanica je
memorisana.
Ako je izabranom broju memorije
već dodeljena druga stanica, ona će
biti zamenjena novom.
BLUETOOTH
Brzo trepće
Svetli
39SR
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak u kojem
se BLUETOOTH uređaji unapred
međusobno registruju. Kada
jednom obavite uparivanje, više nije
potrebno da ga ponovo obavljate.
Ako je uređaj NFC kompatibilni
pametni telefon, postupak
ručnog uparivanja nije potreban.
(Pogledajte „BLUETOOTH
povezivanje jednim dodirom
pomoću funkcije NFC“ (stranica
42).)
1 Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost do 1 metra od
jedinice.
2 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
da biste izabrali funkciju
BLUETOOTH.
Na ekranu će se prikazati
„BLUETOOTH“.
Savet
•• Ako na sistemu nema informacija
o uparivanju (na primer, kada
BLUETOOTH funkciju koristite prvi
put posle kupovine), na ekranu
trepće „PAIRING“ (Uparivanje), a
sistem prelazi u režim za uparivanje.
Pređite na korak 4.
•• Ako je sistem povezan sa
BLUETOOTH uređajem, pritisnite
BLUETOOTH na jedinici da biste
prekinuli vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
3 Držite pritisnuto dugme
PAIRING na jedinici 2 sekunde
ili duže.
Na uređaju treperi „PAIRING“
(Uparivanje).
40SR
4Obavite postupak uparivanja na
BLUETOOTH uređaju.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
5 Izaberite naziv sistema (na
primer, „SHAKE-X70D“) na
ekranu BLUETOOTH uređaja.
Obavite ovaj korak u roku od
5 minuta. U suprotnom, uparivanje
će biti otkazano. U ovom slučaju,
ponovite postupak od 3. koraka.
Napomena
Ako se od vas traži da unesete šifru na
BLUETOOTH uređaju, unesite „0000“.
Šifra je poznata i pod nazivom „ključ“,
„PIN kôd“, „PIN broj“ ili „lozinka“.
6Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
Kada se uparivanje dovrši i
BLUETOOTH veza se uspostavi, ime
BLUETOOTH uređaja prikazaće se na
ekranu.
U zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja, povezivanje može da
započne automatski nakon što
uparivanje bude dovršeno.
Informacije o BLUETOOTH uređaju
možete da proverite ako pritiskate
DISPLAY.
Napomena
•• Možete da uparite do 9 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparujete deseti
BLUETOOTH uređaj, najranije povezani
uređaj će biti izbrisan.
•• Ako želite da obavite uparivanje sa
drugim BLUETOOTH uređajem, ponovite
korake od 1 do 6.
Otkazivanje postupka
uparivanja
Držite pritisnuto PAIRING na
jedinici 2 sekunde ili duže dok se
„BLUETOOTH“ ne prikaže na ekranu.
Brisanje informacija o
uparivanju
Koristite dugmad na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Pritisnite BLUETOOTH da biste
izabrali funkciju BLUETOOTH.
Na ekranu će se prikazati
„BLUETOOTH“.
Ako je sistem povezan na BLUETOOTH
uređaj, naziv BLUETOOTH uređaja
prikazaće se na ekranu. Pritisnite
BLUETOOTH da biste prekinuli vezu sa
BLUETOOTH uređajem.
2 Držite pritisnutu dugmad ENTER i
LIGHT MODE oko 3 sekundi.
Slušanje muzike na
BLUETOOTH uređaju
BLUETOOTH uređajem možete da
upravljate tako što ćete povezati
sistem i BLUETOOTH uređaj koristeći
AVRCP.
Proverite sledeće pre reprodukcije
muzike:
—Da
— li je funkcija BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju uključena.
—Uparivanje
—
je dovršeno
(stranica 40).
Kada se sistem i BLUETOOTH uređaj
povežu, reprodukcijom možete da
upravljate pritiskom na dugmad ,
, , / i /.
1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
da biste izabrali funkciju
BLUETOOTH.
uređajem.
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici da
biste se povezali sa poslednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Uspostavite BLUETOOTH vezu sa
BLUETOOTH uređaja ako uređaj nije
povezan.
Kada se veza uspostavi, na ekranu
će se prikazati naziv BLUETOOTH
uređaja.
3 Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
U zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja,
——možda će biti potrebno da dvaput
pritisnete .
——možda ćete morati da pokrenete
reprodukciju audio-izvora na
BLUETOOTH uređaju.
4Prilagodite jačinu zvuka.
Najpre prilagodite jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju. Ako je nivo
jačine zvuka i dalje nizak,
prilagodite jačinu zvuka na sistemu.
BLUETOOTH
Na ekranu će se prikazati „BT
HISTORY CLEAR“ (Brisanje Bluetooth
istorije), a sve informacije o
uparivanju se brišu.
2 Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
Napomena
•• Kada sistem nije povezan sa nekim
BLUETOOTH uređajem, sistem će se
automatski povezati sa poslednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem kada
dodirnete BLUETOOTH ili  na jedinici.
•• Ako pokušate da povežete drugi
BLUETOOTH uređaj na sistem, veza
sa trenutno povezanim BLUETOOTH
uređajem biće prekinuta.
Prekidanje BLUETOOTH veze
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici. Na
ekranu će se prikazati „BLUETOOTH“.
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,
BLUETOOTH veza može da se
prekine automatski kada zaustavite
reprodukciju.
Na ekranu će se prikazati
„BLUETOOTH“.
41SR
BLUETOOTH
povezivanje jednim
dodirom pomoću
funkcije NFC
NFC (Near Field Communication) je
tehnologija koja omogućava bežičnu
komunikaciju kratkog dometa između
različitih uređaja, poput pametnih
telefona i IC oznaka.
Kada dodirnete sistem NFC
kompatibilnim pametnim
telefonom, sistem automatski:
—uključuje
—
funkciju BLUETOOTH.
—dovršava
—
uparivanje i
BLUETOOTH vezu.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni sa ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android 2.3.3 ili
noviji, izuzev verzije Android 3.x)
Napomena
•• Sistem prepoznaje i povezuje se samo sa
po jednim NFC kompatibilnim pametnim
telefonom. Ako pokušate da sa sistemom
povežete drugi NFC kompatibilni pametni
telefon, doći će do prekida veze sa
trenutno povezanim NFC kompatibilnim
pametnim telefonom.
•• U zavisnosti od NFC kompatibilnog
pametnog telefona, možda će biti
potrebno da unapred obavite sledeće
korake na NFC kompatibilnom
pametnom telefonu.
—— Uključite funkciju NFC. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu NFC
kompatibilnog pametnog telefona.
—— Ako Near Field Communication
kompatibilni pametni telefon
ima stariju verziju operativnog
sistema nego što je Android
4.1.x, preuzmite i pokrenite
aplikaciju „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ je besplatna
aplikacija za Android pametne
telefone koju možete da preuzmete
iz prodavnice Google Play. (Aplikacija
možda nije dostupna u nekim
zemljama/regionima.)
42SR
1 Dodirnite pametnim telefonom
N-oznaku na jedinici i ne
pomerajte ga dok ne počne da
vibrira.
Dovršite povezivanje prateći
instrukcije prikazane na pametnom
telefonu.
Kada se BLUETOOTH veza uspostavi,
na ekranu će se prikazati naziv
BLUETOOTH uređaja.
2 Pokrenite reprodukciju
audio-izvora na pametnom
telefonu.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
Savet
Ako uparivanje i BLUETOOTH povezivanje
ne uspeju, uradite sledeće.
—— Skinite zaštitnu masku sa pametnog
telefona ako je koristite.
—— Ponovo dodirnite pametnim telefonom
N-oznaku na jedinici.
—— Ponovo pokrenite aplikaciju
„NFC Easy Connect“.
Prekidanje BLUETOOTH veze
Ponovo dodirnite pametnim
telefonom N-oznaku na jedinici.
Podešavanje
BLUETOOTH audiokodeka
Možete da omogućite prijem kodeka
AAC, LDAC ili SBC sa BLUETOOTH
uređaja. AAC/LDAC možete da
izaberete samo ako BLUETOOTH
uređaj podržava AAC/LDAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„BT CODEC“ (Bluetooth kodek),
a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
•• „AUTO“: Omogućite prijem u
formatu kodeka AAC ili LDAC.
•• „SBC“: Prijem u formatu
kodeka SBC.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Možete da uživate u zvuku visokog
kvaliteta ako je izabran format AAC ili
LDAC. Ako ne možete da slušate AAC
ili LDAC zvuk sa uređaja ili ako se zvuk
prekida, izaberite „SBC“.
•• Ako promenite ovu postavku dok je
sistem povezan na BLUETOOTH uređaj,
veza sa BLUETOOTH uređajem će biti
prekinuta. Da biste se povezali na
BLUETOOTH uređaj, ponovo uspostavite
BLUETOOTH vezu.
*1 Izuzimajući sadržaje u DSD formatu.
*2 U poređenju sa SBC (Subband Coding
– potpojasno kodiranje) tehnologijom,
kada je izabrana brzina protoka bitova
od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s
(88,2/44,1 kHz).
Podešavanje režima
mirovanja za
BLUETOOTH
BLUETOOTH
/ da biste izabrali
ovu postavku, a zatim
pritisnite .
Savet
LDAC je tehnologija audio-kodiranja
koju je razvila kompanija Sony i koja
omogućava prenos audio-sadržaja visoke
rezolucije, čak i putem BLUETOOTH veze.
Za razliku od drugih tehnologija kodiranja
koje su kompatibilne sa BLUETOOTH
funkcijom, kao što je SBC, ona radi bez
ikakve konverzije audio-sadržaja visoke
rezolucije naniže*1 i omogućava prenos
približno tri puta više podataka*2 od
ostalih tehnologija putem BLUETOOTH
bežične mreže uz jedinstveni kvalitet
zvuka, pomoću efikasnog kodiranja i
optimizovane paketizacije signala.
Režim mirovanja za BLUETOOTH
omogućava automatsko
isključivanje sistema kada
uspostavite BLUETOOTH vezu sa
BLUETOOTH uređaja.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„BT STBY“ (Režim mirovanja za
Bluetooth), a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
ovu postavku, a zatim
pritisnite .
•• „ON“: Sistem se automatski
uključuje, čak i kada je sistem u
režimu mirovanja.
•• „OFF“: Isključuje ovu funkciju.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
43SR
Uključivanje ili
isključivanje
BLUETOOTH signala
Na sistem možete da se povežete
sa uparenog BLUETOOTH uređaja u
svim funkcijama kada je BLUETOOTH
signal uključen. BLUETOOTH signal
je podrazumevano uključen.
Držite pritisnutu dugmad ENTER i
 na jedinici oko 3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati „BT ON“
(Bluetooth uključen) ili „BT OFF“
(Bluetooth isključen).
„SongPal“ vam omogućava:
—promenu
—
funkcije sistema,
kontrolu nad reprodukcijom diska/
USB uređaja i podešavanje FM
stanice.
—pretragu
—
muzičkog sadržaja na
disku/USB uređaju.
—prikaz
—
informacija o disku/
USB uređaju, kao što su vreme
reprodukcije i naslov.
—podešavanje
—
jačine zvuka i
promenu postavke zvuka.
1 Pretražite „SongPal“ ili
skenirajte dvodimenzionalni
kôd ispod.
Napomena
•• Sledeće radnje ne možete da obavite
kada je BLUETOOTH signal isključen:
—— Uparivanje i/ili povezivanje sa
BLUETOOTH uređajem
—— Brisanje informacija o uparivanju
—— Korišćenje „SongPal“
—— Promena BLUETOOTH audio-kodeka
•• Ako dodirnete N-oznaku na jedinici
sa NFC kompatibilnim pametnim
telefonom ili aktivirate režim mirovanja
za BLUETOOTH, BLUETOOTH signal će se
automatski uključiti.
Upravljanje
sistemom pomoću
pametnog
telefona ili tableta
(SongPal)
„SongPal“ je namenska aplikacija za
upravljanje „SongPal“ kompatibilnim
audio-uređajima koje je proizvela
kompanija Sony, putem pametnog
telefona ili tableta. Potražite aplikaciju
„SongPal“ u prodavnici Google Play
ili App Store i preuzmite je pomoću
pametnog telefona ili tableta.
44SR
2 Preuzmite aplikaciju „SongPal“
na uređaj.
3 Povežite sistem i uređaj putem
BLUETOOTH veze (stranica 39).
4Pokrenite „SongPal“ i pratite
uputstva na ekranu.
Napomena
•• Preporučujemo da koristite najnoviju
verziju aplikacije „SongPal“.
•• Ako aplikacija „SongPal“ ne radi
ispravno, pritisnite BLUETOOTH na
jedinici da biste prekinuli BLUETOOTH
vezu, a zatim ponovo uspostavite
BLUETOOTH vezu kako bi BLUETOOTH
veza radila ispravno.
•• Dostupne radnje putem aplikacije
„SongPal“ mogu da se razlikuju u
zavisnosti od audio-uređaja.
•• Više detalja o aplikaciji „SongPal“
potražite na sledećoj URL adresi.
http://info.songpal.sony.net/help/
•• Specifikacije i dizajn ekrana aplikacije
„SongPal“ podložni su promenama bez
najave.
Lude zabave uz
aplikaciju
„Fiestable“
Funkcije za zabavu kućnog audiosistema kompanije Sony možete da
kontrolišete pomoću intuitivnog i
prefinjenog korisničkog interfejsa
aplikacije „Fiestable“. „Fiestable“
vam omogućava da kontrolišete
funkcije kao što su DJ Effect,
illumination i Karaoke.
Čak i ako je aplikacija „Fiestable“
instalirana, ikona „Fiestable“ se
ne prikazuje na početnom ekranu
pametnog telefona ili tableta. Ona je
ugrađena u aplikaciju „SongPal“ kao
dodatna komponenta.
1 Pretražite i instalirajte aplikaciju
Prilagođavanje zvuka
Da biste uradili
ovo
Uradite sledeće
Ojačajte bas zvuk
i stvorite snažniji
zvuk (MEGA
BASS)
Pritisnite MEGA BASS
na jedinici da biste
izabrali „BASS ON“
(Uključivanje basa).
Uključiće se indikator
MEGA BASS. Da biste
otkazali, ponovo
pritisnite MEGA BASS
da biste izabrali
„BASS OFF“
(Isključivanje basa).
Reprodukujte
zvučni efekat
kluba (Fiesta)
Pritisnite FIESTA na
jedinici. Na ekranu se
uključuje „FIESTA“.
Da biste otkazali,
pritiskajte SOUND
FIELD na jedinici da
biste izabrali
postavku „FLAT“
(Ujednačeno).
Izbor zvučnog
polja
Pritiskajte MUSIC ili
VIDEO.
Druga mogućnost je
da pritiskate SOUND
FIELD na jedinici. Da
biste otkazali,
pritiskajte MUSIC da
biste izabrali „FLAT“
(Ujednačeno).
2 Pretražite i preuzmite aplikaciju
„Fiestable“ iz prodavnice Google
Play ili App Store na uređaj.
3 Povežite sistem i uređaj putem
BLUETOOTH veze (stranica 39).
4Pokrenite „SongPal“ i dodirnite
ikonu „Fiestable“ u gornjem
levom uglu.
Prilagođavanje zvuka
„SongPal“ na uređaj
(stranica 44).
Prilagođavanje zvuka
Biranje režima za
virtuelni fudbal
Napomena
Više detalja o aplikaciji „SongPal“
potražite na sledećoj URL adresi.
http://info.songpal.sony.net/help/
Imaćete utisak da ste na stadionu
dok gledate direktan prenos
fudbalske utakmice.
Imajte u vidu da režim Virtual Football
možete da izaberete samo kada su
aktivne funkcije AUDIO IN i TV.
45SR
4 Ponovite 3. korak da biste
Pritiskajte FOOTBALL dok gledate
prenos fudbalske utakmice.
prilagodili nivo drugih frekventnih
opsega i okružujući efekat.
•• „ON NARRATION“ (Naracija
uključena): Možete da uživate u
realnom osećaju prisustva na
fudbalskom stadionu zahvaljujući
poboljšanom zvuku navijanja.
•• „OFF NARRATION“ (Naracija isključena):
Možete da uživate u realističnijem
osećaju prisustva na fudbalskom
stadionu zahvaljujući smanjenoj jačini
zvuka naracije uz istovremeno
poboljšanje zvuka navijanja.
Otkazivanje režima za virtuelni
fudbal
Pritiskajte MUSIC da biste izabrali
„FLAT“ (Ujednačeno).
Napomena
Virtual Football kada gledate prenos
fudbalske utakmice.
•• Ako čujete neprirodne zvukove u
sadržaju kada je izabrana postavka
„OFF NARRATION“ (Naracija isključena),
preporučuje se da koristite postavku
„ON NARRATION“ (Naracija uključena).
•• Ova funkcija ne podržava
monoauralni zvuk.
Kreiranje sopstvenog
zvučnog efekta
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
46SR
Pritiskajte MUSIC da biste izabrali
„CUSTOM EQ“ (Prilagođeni
ekvilajzer).
Pravljenje atmosfere za
zabavu (DJ Effect)
1 Pritisnite sledeće dugme da
biste izabrali tip efekta.
•• FLANGER: Kreira efekat dubokog i
snažnog zvuka koji je sličan buci
mlaznog aviona.
•• ISOLATOR: Izoluje određeni
frekventni opseg prilagođavanjem
ostalih frekventnih opsega. Na
primer, kada želite da se fokusirate
na vokale.
•• SAMPLER: Omogućava niz
specijalnih zvučnih efekata.
2 Promenite zvučni efekat.
Možete da pojačate ili oslabite nivoe
određenih frekventnih opsega, a
zatim da memorišete postavku kao
„CUSTOM EQ“ (Prilagođeni ekvilajzer).
3 Pritiskajte
Biranje prilagođenog
podešavanja ekvilajzera
Koristite dugmad na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
•• Preporučujemo vam da izaberete režim
„CUSTOM EQ“ (Prilagođeni
ekvilajzer), a zatim pritisnite
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Za FLANGER i ISOLATOR:
Da biste podesili nivo efekta,
okrenite kružno dugme VOLUME/
MULTI CONTROL.
Za SAMPLER:
.
/ da biste podesili
nivo ekvilajzera, a zatim
pritisnite .
Pritiskajte SAMPLER da biste izabrali
željeni režim SAMPLER, a zatim
dodirnite S1, S2, S3 ili S4 da biste
emitovali SAMPLER zvučni efekat.
Da biste neprekidno emitovali drugi
SAMPLER zvučni efekat, okrenite
kružno dugme VOLUME/DJ
CONTROL.
Isključivanje efekta
•• Pritisnite DJ OFF.
•• Ponovo pritisnite dugme
izabranog efekta (samo za
FLANGER i ISOLATOR).
Napomena
•• DJ Effect se automatski isključuje kada:
—— isključite sistem.
—— promenite funkciju.
—— aktivirate ili deaktivirate funkciju
PARTY CHAIN.
—— promenite zvučni efekat.
—— koristite Vocal Fader.
—— promenite taster (Key Control).
•• Ako aktivirate DJ Effect tokom prenosa,
zvučni efekat neće biti prenet na USB
uređaj.
•• Kružno dugme VOLUME/DJ CONTROL
na jedinici ne možete da koristite
za podešavanje jačine zvuka ako je
aktiviran DJ Effect.
Pritisnite  +/– na daljinskom
upravljaču da biste podesili jačinu
zvuka.
Ostale radnje
Korišćenje funkcije
Control for HDMI
(Kontrola za HDMI)
Povezivanje televizora kompatibilnog
sa funkcijom* HDMI putem HDMI
kabla (HDMI kabl velike brzine sa
Eternet vezom, ne isporučuje se)
omogućava jednostavno upravljanje
uređajem putem daljinskog upravljača
televizora.
Sledeće funkcije mogu se koristiti sa
funkcijom Control for HDMI.
•• Funkcija isključivanja sistema
•• Funkcija kontrole zvuka na sistemu
•• Audio Return Channel
•• Funkcija reprodukcije pritiskom na
jedno dugme
•• Remote Easy Control
•• Language Follow
Ostale radnje
* Control for HDMI je standard koji koristi
CEC (Consumer Electronics Control –
Kontrola potrošačke elektronike) za
omogućavanje HDMI (High-Definition
Multimedia Interface – Multimedijski
interfejs visoke rezolucije) uređajima da
se međusobno kontrolišu.
Napomena
Ove funkcije će možda funkcionisati sa
uređajima koje nije proizveo Sony, ali ne
garantujemo njihov rad.
Priprema za korišćenje funkcije
Control for HDMI
Pritisnite SETUP, a zatim na
sistemu podesite [HDMI
SETUP] (HDMI podešavanje) –
[CONTROL FOR HDMI] na
vrednost [ON] (stranica 35).
Podrazumevana postavka je [ON].
Omogućite postavke funkcije
Control for HDMI za televizor
povezan na sistem.
47SR
Savet
Ako omogućite funkciju Control for HDMI
(„BRAVIA“ sinhronizacija) kada koristite
televizor kompanije Sony, funkcija Control
for HDMI sistema takođe omogućena je
automatski. Kada se podešavanja dovrše, na
ekranu će se prikazati „COMPLETE“ (Završi).
Funkcija isključivanja sistema
Kada isključite TV, sistem će se
automatski isključiti.
Pritisnite SETUP, a zatim na
sistemu podesite [HDMI
SETUP] (HDMI podešavanje) –
[STANDBY LINKED TO TV]
na vrednost [ON] ili [AUTO]
(stranica 35). Podrazumevana
postavka je [AUTO].
Napomena
Povezani uređaj se možda neće isključiti u
zavisnosti od statusa uređaja.
Funkcija kontrole zvuka na
sistemu
Ako uključite sistem dok gledate TV,
zvuk sa televizora će se emitovati
sa zvučnika sistema. Jačinu zvuka
sa sistema možete da prilagodite
pomoću daljinskog upravljača za TV.
Ako je zvuk televizora emitovan sa
zvučnika sistema kada ste prošli put
gledali TV, sistem će se automatski
uključiti kada ponovo uključite TV.
Operacijama takođe možete da
upravljate iz menija televizora. Za
detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Napomena
•• Nivo jačine zvuka na sistemu se
prikazuje na TV ekranu u zavisnosti od
televizora. Može se razlikovati od nivoa
jačine zvuka na ekranu.
•• U zavisnosti od postavki na televizoru,
funkcija System Audio Control možda
neće biti dostupna. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
48SR
Audio Return Channel
Ako je sistem povezan sa
priključkom HDMI IN televizora,
kompatibilnim sa funkcijom Audio
Return Channel, možete da slušate
zvuk sa televizora iz zvučnika
sistema bez povezivanja audiokabla (ne isporučuje se).
Na sistemu pritisnite SETUP, a
zatim podesite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON]
(stranica 35). Podrazumevana
postavka je [ON].
Napomena
Ako televizor nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
potrebno je povezati audio kabl (ne
isporučuje se) (stranica 22).
Funkcija reprodukcije pritiskom
na jedno dugme
Kada pritisnite  u DVD/CD ili USB
funkciji, televizor se automatski
uključuje. Ulaz televizora je
postavljen na HDMI ulaz sa kojim je
sistem povezan.
Napomena
U zavisnosti od televizora, početni deo
sadržaja koji se reprodukuje se možda
neće reprodukovati pravilno.
Remote Easy Control
Možete da izaberete sistem pomoću
dugmeta SYNC MENU na daljinskom
upravljaču televizora i da upravljate
sistemom.
Ovu funkciju je moguće koristiti ako
TV podržava meni za povezivanje.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Napomena
•• U meniju za povezivanje na televizoru,
sistem se prepoznaje na televizoru kao
„Player“ (Plejer).
•• Neke radnje možda neće biti dostupne
sa nekim televizorima.
Language Follow
Kada promenite jezik prikaza
na ekranu na televizoru, jezik
sistemskog menija na ekranu se
takođe menja.
Ostale radnje
49SR
Korišćenje funkcije Party Chain
Možete lančano da povežete više audio-sistema da biste stvorili zanimljivo
okruženje za zabavu i proizveli jači zvučni izlaz.
Jedan aktivirani sistem u lancu će biti „Party Host“ (Organizator zabave) i on
će deliti muziku. Ostali sistemi će postati „Party Guests“ (Gosti na zabavi) i
reprodukovaće istu muziku koju reprodukuje „Party Host“.
Podešavanje funkcije Party Chain
Uspostavite Party Chain povezujući sve sisteme korišćenjem audio-kablova
(ne isporučuju se).
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
 Ako su svi sistemi opremljeni funkcijom Party Chain
Primer: Kada povezujete uređaje koristeći ovaj sistem kao prvi sistem
Prvi sistem
Nastavite
povezivanje do
poslednjeg
sistema
Drugi
sistem
•• Poslednji sistem mora da bude povezan sa prvim sistemom.
•• Bilo koji sistem može da postane Party Host.
50SR
Poslednji
sistem
•• Možete da promenite da neki drugi sistem u lancu postane Party Host. Za
više detalja pogledajte „Da biste izabrali novi Party Host (kada su svi sistemi
opremljeni funkcijom Party Chain)“ (stranica 52).
 Ako jedan od sistema nije opremljen funkcijom Party Chain
Primer: Kada povezujete uređaje koristeći ovaj sistem kao prvi sistem
Prvi sistem
Nastavite
povezivanje do
poslednjeg sistema
Poslednji
sistem*
* Povežite sistem koji nije opremljen funkcijom Party Chain sa poslednjim sistemom, u
suprotnom lanac će se zaustaviti na tom sistemu. Na poslednjem sistemu obavezno
izaberite funkciju Audio In.
Ostale radnje
Drugi
sistem
•• Poslednji sistem se ne povezuje sa prvim sistemom.
•• Morate da izaberete prvi sistem kao Party Host tako da svi sistemi
reprodukuju istu muziku kada se aktivira funkcija Party Chain.
51SR
Uživanje u funkciji Party Chain
1 Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom i
uključite sve sisteme.
2 Prilagodite jačinu zvuka na
svakom sistemu.
3 Aktivirajte funkciju Party Chain
na sistemu koji ćete koristiti kao
Party Host.
Primer: Kada koristite ovaj sistem
kao Party Host
Pritiskajte FUNCTION na jedinici da
biste izabrali željenu funkciju (osim
kada se funkcija AUDIO IN koristi u
vezi  (stranica 50)). Pokrenite
reprodukciju muzike, a zatim
pritisnite PARTY CHAIN na jedinici.
Na ekranu će se prikazati „PARTY
CHAIN“. Party Host pokreće Party
Chain, a ostali sistemi će automatski
postati Party Guest. Svi sistemi će
reprodukovati istu muziku koju
reprodukuje Party Host.
Napomena
•• U zavisnosti od ukupnog broja jedinica
sistema koji su povezani, možda će biti
potrebno neko vreme da Party Guest
sistemi započnu reprodukciju muzike.
•• Menjanje nivoa jačine zvuka i
zvučnog efekta na Party Host sistemu
neće uticati na izlaz na Party Guest
sistemima.
•• Party Guest nastavlja da reprodukuje
muzički izvor kao Party Host, čak
i ako promenite funkciju na Party
Guest sistemu. Međutim, možete da
prilagodite jačinu zvuka i promenite
zvučni efekat na Party Guest sistemu.
•• Kada koristite mikrofon ili svirate gitaru
na Party Host sistemu, zvuk se neće
emitovati sa Party Guest sistema.
52SR
•• Kada jedan od sistema u lancu obavlja
USB prenos, sačekajte da sistem završi
prenos ili zaustavite prenos pre nego
što aktivirate funkciju Party Chain.
•• Za detalje o upravljanju drugim
sistemima pogledajte uputstvo za
upotrebu tih sistema.
Da biste izabrali novi Party Host
(kada su svi sistemi opremljeni
funkcijom Party Chain)
Ponovite 3. korak u odeljku „Uživanje
u funkciji Party Chain“ na sistemu
koji želite da koristite kao novi
Party Host. Aktuelni Party Host će
automatski postati Party Guest. Svi
sistemi će reprodukovati istu muziku
koju reprodukuje novi Party Host.
Napomena
•• Drugi sistem možete da izaberete kao
novi Party Host samo nakon što je
na svim sistemima u lancu aktivirana
funkcija Party Chain.
•• Ako izabrani sistem ne postane novi
Party Host posle nekoliko sekundi,
ponovite 3. korak u odeljku „Uživanje u
funkciji Party Chain“.
Deaktiviranje funkcije Party
Chain
Pritisnite PARTY CHAIN na sistemu
Party Host.
Napomena
Ako se funkcija Party Chain ne deaktivira
nakon nekoliko sekundi, ponovo pritisnite
PARTY CHAIN na sistemu Party Host.
Pridruženo pevanje:
Karaoke
Priprema za karaoke
1 Okrenite kružno dugme MIC/
GUITAR LEVEL u smeru suprotno
od kazaljke na satu na jedinici
da biste smanjili nivo jačine
zvuka mikrofona.
2 Pritiskajte GUITAR na jedinici
dok se ne isključi indikator
GUITAR.
3 Povežite opcioni mikrofon u
priključak MIC1 ili MIC2/GUITAR
na jedinici.
Povežite drugi opcioni mikrofon ako
želite da pevate u duetu.
podesite jačinu zvuka
mikrofona.
Pritiskajte MIC ECHO da biste
podesili efekat eha.
5 Počnite da pevate uz muziku.
Napomena
•• Ako se javi zavijanje:
—— udaljite mikrofon od zvučnika.
—— promenite smer mikrofona.
—— okrenite kružno dugme MIC/GUITAR
LEVEL u smeru suprotno od kazaljke
na satu na jedinici.
—— pritiskajte MIC ECHO da biste podesili
efekat eha.
•• Zvuk mikrofona neće se prenositi na
USB uređaj tokom USB prenosa.
zvuka koristeći kružno dugme VOLUME/
DJ CONTROL na jedinici ili dugme  +/–
na daljinskom upravljaču. Okrenite kružno
dugme MIC/GUITAR LEVEL u smeru
kazaljke na satu ili u suprotnom smeru na
jedinici da biste podesili nivo jačine zvuka
mikrofona.
Korišćenje funkcije Vocal Fader
(Utišavanje vokala)
Možete da umanjite zvuk vokala u
stereo izvoru.
Pritiskajte VOCAL FADER da biste
izabrali „ON V FADER“ (Utišavanje
vokala uključeno).
Da biste otkazali efekat Vocal Fader,
pritiskajte VOCAL FADER da biste
izabrali „OFF“ (Isključeno).
Promena tonaliteta (Key
Control – kontrola visine tona)
Pritisnite KEY CONTROL / tako
da odgovara vašem vokalnom
rasponu.
Aktiviranje režima ocenjivanja
karaoka (Score Mode – Režim
ocenjivanja)
Ostale radnje
4Pokrenite reprodukciju muzike i
•• Ne možete da podešavate nivo jačine
Funkciju ocenjivanja možete da
koristite samo kada je mikrofon
povezan.
Ocena se izračunava pomoću skale
od 0 do 99 tako što se vaš glas
poredi sa muzičkim izvorom.
1 Pokrenite reprodukciju muzike.
2 Pritisnite SCORE pre nego što
počnete da pevate pesmu.
3 Nakon pevanja duže od jednog
minuta, ponovo pritisnite
SCORE da biste videli ocenu.
53SR
Korišćenje glasovnog
vodiča
Glasovni vodič na engleskom
možete da čujete u sledećim
situacijama putem sistema.
—Kada
—
se uđe u BLUETOOTH
uparivanje.
—Kada
—
se BLUETOOTH uređaj
poveže.
—Kada
—
se veza sa BLUETOOTH
uređajem prekine.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„VOICE GUIDANCE“ (Glasovni
vodič), a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„ON“ (Uključeno), a zatim
pritisnite .
Glasovni vodič je aktiviran.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Glasovni vodič i zvučni efekat SAMPLER
ne mogu da se emituju istovremeno.
Ako izaberete zvučni efekat SAMPLER
dok koristite glasovni vodič, glasovni
vodič će se automatski zaustaviti, a
ako glasovni vodič koristite tokom
emitovanja zvučnog efekta SAMPLER,
zvučni efekat SAMPLER automatski će
se zaustaviti.
•• Nivo jačine zvuka glasovnog vodiča
menja se u skladu sa nivoom jačine
zvuka sistema. Međutim, u nekim
slučajevima, nivo jačine zvuka
glasovnog vodiča možda se neće
promeniti.
•• U nekim slučajevima može da dođe do
kašnjenja emitovanja glasovnog vodiča.
Uživanje u zvuku gitare
Zvuk gitare možete da slušate tako što
ćete povezati gitaru sa priključkom
MIC2/GUITAR na jedinici.
Možete takođe istovremeno da
svirate gitaru i pevate tako što ćete
povezati mikrofon sa priključkom
MIC1 na jedinici.
Koristite dugmad na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Okrenite kružno dugme
MIC/GUITAR LEVEL u smeru
suprotnom od kazaljke na satu
da biste smanjili nivo jačine
zvuka gitare.
2 Koristite kabl za instrument (ne
isporučuje se) da biste povezali
gitaru (ne isporučuje se) sa
priključkom MIC2/GUITAR na
jedinici.
3 Pritiskajte GUITAR na jedinici
dok se ne uključi indikator
GUITAR.
4Počnite da svirate gitaru i
podesite jačinu zvuka gitare.
Zvuk gitare se emituje sa sistema.
Napomena
•• Ako je zvuk gitare izobličen, smanjite nivo
jačine zvuka gitare na jedinici gitare dok
izobličeni zvuk ne nestane. Ako je nivo
jačine zvuka gitare previše nizak, okrenite
kružno dugme MIC/GUITAR LEVEL u
smeru kazaljke na satu na jedinici da biste
podesili jačinu zvuka gitare.
•• Dok svirate gitaru, možete da podesite
efekat eha tako što ćete pritiskati
MIC ECHO.
Isključivanje režima gitare
54SR
Pritiskajte GUITAR na jedinici dok se
ne isključi indikator GUITAR.
Uživanje u muzici uz
Party Light i Speaker
Light
1 Pritiskajte PARTY LIGHT da biste
Korišćenje opcione
opreme
2 Pritiskajte LIGHT MODE da biste
2 Povežite opcionu opremu
izabrali „LED ON“ (LED uključen).
izabrali željeni režim
osvetljenja.
Isključivanje svetala Party Light i
Speaker Light
1 Pritiskajte  – dok se na ekranu
ne prikaže „VOLUME MIN“
(Min. jačina zvuka).
(stranica 18).
3 Pritiskajte FUNCTION +/– da
biste izabrali „AUDIO IN“
(Audio-ulaz).
Pritiskajte PARTY LIGHT da biste
izabrali „LED OFF“ (LED isključen).
4Pokrenite reprodukciju sa
Napomena
5 Pritiskajte  + da biste podesili
•• Ne gledajte direktno u deo koji emituje
Korišćenje merača
vremena za
isključivanje
Sistem se automatski isključuje
nakon programiranog vremena.
Pritiskajte SLEEP da biste izabrali
željeno vreme.
Da biste otkazali Sleep Timer
(Merač vremena za isključivanje),
pritiskajte SLEEP da biste izabrali
„OFF“ (Isključeno).
Savet
Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja sistema, pritisnite SLEEP.
jačinu zvuka.
Napomena
Sistem može automatski da uđe u režim
mirovanja ako je nivo jačine zvuka na
povezanoj opremi prenizak. Prilagodite
nivo jačine zvuka na opremi.
Da biste isključili funkciju automatskog
prelaska u stanje mirovanja, pogledajte
„Postavka funkcije automatskog prelaska
u stanje mirovanja“ (stranica 56).
Ostale radnje
svetlost kada su Party Light i Speaker
Light uključeni.
•• Ako je osvetljenje zvučnika bleštavo,
uključite svetla u prostoriji ili isključite
osvetljenje zvučnika.
•• Party Light i Speaker Light možete
da uključite ili isključite dok je
demonstracija uključena.
povezane opreme.
Deaktiviranje dugmadi
na jedinici (Child Lock)
Možete da deaktivirate dugmad
(osim ) na jedinici da biste sprečili
nenamerno aktiviranje, na primer u
slučaju dečije igre.
Držite pritisnuto dugme  na
jedinici duže od 5 sekundi.
Na ekranu će se prikazati „CHILD LOCK
ON“ (Dečija brava uključena).
Sistemom možete da upravljate samo
pomoću dugmadi na daljinskom
upravljaču.
55SR
Da biste isključili funkciju Child Lock,
držite pritisnuto dugme  na jedinici
duže od 5 sekundi dok se na ekranu ne
prikaže „CHILD LOCK OFF“ (Dečija brava
isključena).
Napomena
•• Funkcija Child Lock automatski će
se isključiti kada iskopčate kabl za
napajanje naizmeničnom strujom.
•• Funkcija Child Lock ne može da se
aktivira kada otvorite ležište za disk.
Postavka funkcije
automatskog prelaska
u stanje mirovanja
Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja za otprilike 15 minuta ako
ne preduzmete nijednu radnju ili ako
se ne emituje audio-signal.
Funkcija automatskog ulaska u
stanje mirovanja je podrazumevano
uključena.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„AUTO STBY“ (Automatsko
stanje mirovanja), a zatim
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„ON“ (Uključeno) ili „OFF“
(Isključeno), a zatim pritisnite .
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• „AUTO STBY“ (Automatski režim
56SR
mirovanja) trepće na ekranu oko 2 minuta
pre nego što pređete u režim mirovanja.
•• Funkcija automatskog ulaska u stanje
mirovanja ne radi u sledećim slučajevima:
—— u toku rada funkcije tjunera.
—— kada se aktivira merač vremena za
isključivanje.
—— kada se poveže mikrofon ili gitara.
Ažuriranje softvera
Softver ovog sistema može biti
ažuriran u budućnosti.
Unapred instalirani softver sistema
možete da ažurirate sa veb-lokacija
ispod.
Pratite postupak u nastavku da biste
ažurirali softver.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na problem u
radu sistema, pronađite ga u
dolenavedenoj listi za proveru pri
rešavanju problema i preduzmite
radnju za otklanjanje problema.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Imajte u vidu da ako osoblje u servisu
promeni neke delove u toku popravke,
ti delovi mogu da budu zadržani.
Ako se na ekranu prikaže
„PROTECT XX“ (X je broj)
Opšte
Uređaj neće da se uključi.
•• Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
Sistem je ušao u režim mirovanja.
•• Ovo nije kvar. Sistem automatski
prelazi u režim mirovanja ako se
tokom približno 15 minuta ne obavi
nijedna radnja ili nema emitovanja
audio signala (stranica 56).
Nema slike/zvuka kada je veza
uspostavljena preko HDMI OUT
(TV) priključka.
•• Promenite postavku u [HDMI
SETUP] (HDMI podešavanje) –
[HDMI RESOLUTION]. Problem je
možda rešen.
•• Oprema priključena u HDMI OUT
(TV) priključak nije usklađena sa
formatom audio-signala. U ovom
slučaju, podesite [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] na [PCM]
(stranica 34).
•• Pokušajte sledeće:
—Isključite
—
sistem, a zatim ga
ponovo uključite.
—Isključite
—
povezanu opremu, a
zatim je ponovo uključite.
—Isključite
—
HDMI kabl, a zatim ga
ponovo uključite.
Nema zvuka iz mikrofona.
•• Podesite nivo jačine zvuka
mikrofona.
•• Uverite se da je mikrofon ispravno
povezan u MIC1 ili MIC2/GUITAR
priključak na jedinici.
•• Uverite se da je mikrofon uključen.
Dodatne informacije
Odmah iskopčajte kabl za
napajanje naizmeničnom
strujom i proverite sledeće
stavke.
•• Da li koristite samo isporučene
zvučnike?
•• Da li nešto blokira ventilacione
otvore na jedinici?
Nakon što proverite i ustanovite
da nema problema, ponovo
povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
uključite sistem. Ako se problem
ponavlja, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
Nema zvuka.
•• Prilagodite jačinu zvuka.
•• Proverite vezu zvučnika
(stranica 18).
•• Proverite kako je povezana
opciona oprema, ako je ima
(stranica 18).
•• Uključite povezanu opremu.
•• Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, zatim
ga ponovo priključite i uključite
sistem.
57SR
Na sistemu se ne čuje TV zvuk. Na
ekranu se prikazuju „CODE 01“ i
„SGNL ERR“.
•• Ovaj sistem podržava samo
2-kanalne linearne PCM formate.
Proverite podešavanje audioizlaza na televizoru. Ako je izabran
automatski režim, promenite ga u
režim PCM izlaza.
•• Proverite da li je izlaz za zvučnike
na televizoru podešen za
korišćenje spoljnih zvučnika.
Opstaje nepravilan prikaz boja na
TV ekranu.
•• Odmah isključite TV, a zatim
ga ponovo uključite nakon
15 do 30 minuta. Ako se boje još
uvek prikazuju nepravilno, udaljite
sistem od televizora.
Čuju se jake smetnje ili šum.
•• Pomerite sistem dalje od izvora
šuma.
•• Povežite sistem na drugu zidnu
utičnicu.
•• Instalirajte filter za šum (ne
isporučuje se) na kabl za
napajanje naizmeničnom strujom.
•• Isključite okolnu električnu
opremu.
•• Buka koju stvaraju ventilatori
sistema mogu da se čuju kada se
sistem uključi. Ovo nije kvar.
•• Udaljite jedinicu od neonskih
znakova ili fluorescentnog svetla.
Kada pritisnete bilo koje dugme na
jedinici, prikazuje se „CHILD LOCK“
(Dečija brava).
•• Isključite funkciju Child Lock
(stranica 55).
Daljinski upravljač ne radi.
•• Uklonite prepreke između
daljinskog upravljača i jedinice.
•• Približite daljinski upravljač
jedinici.
•• Uperite daljinski upravljač prema
senzoru na jedinici.
•• Zamenite baterije
(R03/veličine AAA).
•• Udaljite jedinicu od
fluorescentnog svetla.
Dolazi do mikrofonije.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon i gitaru od
sistema ili promenite smer
mikrofona.
58SR
Pojaviće se „PLEASE CONNECT ALL
SPK“ (Povežite sve zvučnike).
•• Proverite da li su svi zvučnici
priključeni.
Čuje se pucketanje kada
uključujete napajanje.
•• Ovo je zvuk rada uređaja i javlja se
kada npr. uključujete ili isključujete
napajanje. Ovo nije kvar.
Zvučnici
Zvuk se čuje samo sa jednog
kanala ili je jačina zvuka sa levog i
desnog kanala neujednačena.
•• Postavite zvučnike što simetričnije.
•• Proverite da li su zvučnici i oprema
povezani dobro i pravilno.
•• Reprodukovani izvor je
monoauralni.
Nema zvuka iz određenog
zvučnika.
•• Proverite da li je zvučnik povezan
dobro i pravilno.
Disk plejer
Ležište za disk se ne otvara, a na
ekranu se prikazuje „LOCKED“
(Zaključano).
•• Obratite se najbližem Sony
prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
Ležište za disk se ne zatvara.
•• Umetnite disk pravilno.
Disk se ne izbacuje.
•• Ne možete da izbacite disk dok
je sinhronizovani prenos ili REC1
prenos u toku. Pritisnite  da
biste otkazali prenos, a zatim
pritisnite  na jedinici da biste
izbacili disk.
•• Obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Obrišite disk (stranica 67).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj sistem može
da reprodukuje (stranica 8).
•• Uklonite disk i obrišite vlagu
sa diska, zatim ostavite sistem
uključen nekoliko sati dok vlaga
ne ispari.
•• Oznaka za region na DVD VIDEO
disku ne poklapa se sa sistemom.
Reprodukcija ne počinje od prve
numere.
•• Podesite režim reprodukcije u
normalnu reprodukciju
(stranica 28).
•• Izabrali ste funkciju za nastavak
reprodukcije. Dvaput pritisnite .
Zatim pritisnite  da biste
pokrenuli reprodukciju.
Nije moguće reprodukovati DATA
CD/DATA DVD (MP3, MPEG4
ili Xvid).
•• Podaci nisu uskladišteni u
podržanom formatu.
•• Uverite se da ste pre reprodukcije
izabrali pravilan režim za medije.
Znakovi u nazivu fascikle, nazivu
numere, nazivu datoteke i ID3
oznaci ne prikazuju se pravilno.
•• Oznaka ID3 nije verzije 1 (1.0/1.1) ili
verzije 2 (2.2/2.3).
•• Ovaj sistem može da prikaže
sledeće kodove znakova:
—Velika
—
slova (od A do Z)
—Brojeve
—
(od 0 do 9)
—Simbole
—
(< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
Zvuk gubi stereo efekat kada
reprodukujete AUDIO CD, VIDEO
CD, audio-datoteku, video
datoteku ili DVD VIDEO.
•• Isključite Vocal Fader
(stranica 53).
•• Uverite se da je sistem pravilno
povezan.
•• Proverite vezu zvučnika
(stranica 18).
Dodatne informacije
Zvuk je isprekidan.
•• Obrišite disk (stranica 67).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Pomerite jedinicu na mesto na
kojem nema vibracija.
•• Udaljite zvučnike od jedinice. Kada
slušate numeru čiji su zvukovi
basa veoma pojačani, vibracije
zvučnika mogu da prouzrokuju
preskakanje zvuka.
Ne možete da obavite neke
funkcije kao što je Stop (Zaustavi),
Lock Search (Brzo nalaženje mesta
u toku brzog premotavanja
unapred ili unazad), Slow-motion
Play (Usporena reprodukcija),
Repeat Play (Ponovljena
reprodukcija) ili Shuffle Play
(Nasumična reprodukcija).
•• U zavisnosti od diska, možda
nećete moći da obavljate neke
od navedenih radnji. Pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste
dobili uz disk.
59SR
USB uređaj
Pri prenosu sadržaja dolazi do
greške.
•• Koristite nepodržani USB uređaj.
Na Web lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (stranica 11).
•• USB uređaj nije pravilno
formatiran. Pogledajte uputstva
za upotrebu USB uređaja o tome
kako da ga formatirate.
•• Isključite sistem i uklonite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima
prekidač za napajanje, isključite
USB uređaj i uključite ga ponovo
nakon što ga uklonite iz sistema.
Zatim ponovo obavite prenos.
•• Ako radnje prenosa i brisanja
ponavljate više puta, struktura
datoteka na USB uređaju će
postati fragmentirana. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja
o tome kako da rešite taj problem.
•• USB uređaj je iskopčan ili je
napajanje isključeno u toku
prenosa. Izbrišite delimično
prenetu datoteku i ponovo
obavite prenos. Ako problem nije
otklonjen, USB uređaj je možda
pokvaren. Pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja o tome
kako da rešite taj problem.
Audio-datoteke ili fascikle na USB
uređaju nije moguće izbrisati.
•• Proverite da li je USB uređaj
zaštićen od upisivanja.
60SR
•• USB uređaj je iskopčan ili je
napajanje isključeno u toku
brisanja. Izbrišite delimično
izbrisanu datoteku. Ako problem
nije otklonjen, USB uređaj je
možda pokvaren. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja
o tome kako da rešite taj problem.
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije pravilno povezan.
Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem i proverite da li se „USB“
prikazuje na ekranu.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili
izobličen.
•• Koristite nepodržani USB uređaj.
Na Web lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (stranica 11).
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem.
•• Muzički podaci sadrže šumove ili
je zvuk izobličen. Do pojave šuma
je možda došlo prilikom postupka
prenosa. Izbrišite datoteku, a zatim
pokušajte sa prenosom ponovo.
•• Brzina protoka bitova koja je
korišćena pri kodiranju audiodatoteke je bila mala. Pošaljite
audio-datoteku sa većom brzinom
protoka bitova na USB uređaj.
Poruka „READING“ se prikazuje
tokom dužeg vremena ili je
potrebno mnogo vremena pre
nego što reprodukcija započne.
•• Postupak učitavanja može
potrajati duže u sledećim
slučajevima.
——Na USB uređaju ima mnogo
fascikli ili datoteka (stranica 10).
—Struktura
—
datoteka je veoma
složena.
—Memorija
—
je velikog kapaciteta.
—Interna
—
memorija je
fragmentirana.
Na ekranu se prikazuje „NO FILE“
(Nema datoteke).
•• Sistem je prešao u režim za
ažuriranje softvera, pa je sva
dugmad (osim ) deaktivirana.
Pritisnite  na jedinici da biste
otkazali ažuriranje softvera.
Na ekranu se prikazuje „OVER
CURRENT“ (Prekomerna struja).
•• Došlo je do problema sa nivoom
električne struje na
(USB) ulazu.
Isključite sistem i uklonite USB
uređaj iz ulaza. Uverite se da ne
postoji problem sa USB uređajem.
Ako se na displeju i dalje prikazuju
iste poruke, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem.
•• Na Web lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim
USB uređajima (stranica 11).
•• USB uređaj ne funkcioniše
ispravno. Pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja o tome
kako da rešite taj problem.
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
•• Podesite režim reprodukcije u
normalnu reprodukciju
(stranica 28).
Nije moguća reprodukcija
datoteka.
•• Uverite se da ste pre reprodukcije
izabrali pravilan režim za medije.
•• Nisu podržani USB uređaji
formatirani sistemima datoteka
koje nisu FAT16 ili FAT32.*
•• Ako koristite USB uređaj koji je
podeljen na particije, moguće je
reprodukovati samo
audio-datoteke na prvoj particiji.
* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju
sve ove FAT sisteme datoteka. Detaljne
informacije potražite u uputstvu
za upotrebu svakog USB uređaja ili
kontaktirajte proizvođača.
Slika
Nema slike.
•• Proverite da li je sistem dobro
povezan.
•• Ako je video kabl ili HDMI kabl
oštećen, zamenite ga novim.
•• Uverite se da ste povezali jedinicu
sa priključkom za HDMI ulaz ili
priključkom za video ulaz na
televizoru (stranica 21).
•• Uverite se da ste uključili TV i da
njime rukujete pravilno.
•• Pobrinite se da izaberete ulaz u
skladu sa vezom na televizoru
kako biste mogli da prikažete slike
sa sistema.
Dodatne informacije
Greške na displeju.
•• Podaci uskladišteni na USB
uređaju su možda oštećeni,
obavite prenos ponovo.
•• Ovaj sistem može da prikaže
sledeće kodove znakova:
—Velika
—
slova (od A do Z)
—Brojeve
—
(od 0 do 9)
—Simbole
—
(< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem.
•• Na Web lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim
USB uređajima (stranica 11).
61SR
•• (Osim za modele za Južnu
Ameriku, Evropu i Rusiju) Uverite
se da ste sistem boja podesili
pravilno, u skladu sa sistemom
boja na televizoru.
Pojavljuju se smetnje u slici.
•• Obrišite disk (stranica 67).
•• Ako video signal sa sistema mora
da prolazi preko video rikordera
do televizora, na kvalitet slike
može da utiče signal za zaštitu
od kopiranja koji se primenjuje na
nekim DVD VIDEO programima.
•• (Osim za modele za Južnu
Ameriku, Evropu i Rusiju) Kada
reprodukujete VIDEO CD snimljen
u sistemu boja različitom od onog
koji ste podesili na sistemu, slika
može da bude izobličena
(stranica 23, 33).
•• (Osim za modele za Južnu
Ameriku, Evropu i Rusiju) Podesite
sistem boja tako da se podudara
sa televizorom
(stranica 23, 33).
Ne možete da izaberete odnos
širine i visine na TV ekranu.
•• Odnos širine i visine je fiksiran
na DVD VIDEO disku i u video
datoteci.
•• U zavisnosti od televizora, možda
nećete moći da promenite odnos
širine i visine.
Nije moguće promeniti jezik
zvučnog zapisa.
•• Višejezične numere nisu snimljene
na DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu
jezika za zvučni zapis.
Nije moguće promeniti jezik
titlova.
•• Višejezični titlovi nisu snimljeni na
DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu
titlova.
62SR
Titlovi ne mogu da se isključe.
•• DVD zabranjuje isključivanje
titlova.
Uglove kamere nije moguće
promeniti.
•• Više uglova kamere nije snimljeno
na DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu
uglova.
Tjuner*
Čuje se jako brujanje ili šum ili
stanice ne mogu da se primaju.
•• Povežite antenu pravilno.
•• Promenite lokaciju antene i njenu
orijentaciju da biste dobili dobar
prijem.
•• Isključite obližnju električnu
opremu.
* Radio-prijem možda neće biti moguć
u zavisnosti od uslova radio-talasa ili
gustine naselja u vašem području.
BLUETOOTH uređaj
Uparivanje nije moguće.
•• Približite BLUETOOTH uređaj
sistemu.
•• Uparivanje možda neće biti
moguće ako se blizu sistema
nalaze drugi BLUETOOTH uređaji.
U tom slučaju, isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
•• Obavezno unesite pravilnu šifru
kada birate naziv sistema (ovaj
sistem) na BLUETOOTH uređaju.
BLUETOOTH uređaj ne može da
detektuje sistem ili se na ekranu
prikazuje „BT OFF“ (Bluetooth
isključen).
•• Podesite BLUETOOTH signal na
„BT ON“ (Bluetooth uključen)
(stranica 44).
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste
pokušali da povežete ne podržava
A2DP profil i ne može da se
poveže sa sistemom.
•• Omogućite BLUETOOTH funkciju
BLUETOOTH uređaja.
•• Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
uređaja.
•• Informacije o registraciji
uparivanja su izbrisane. Ponovo
obavite uparivanje.
•• Obrišite informacije o registraciji
uparivanja BLUETOOTH uređaja
(stranica 41), a zatim ponovo
obavite uparivanje (stranica 40).
Zvuk sa BLUETOOTH uređaja se ne
čuje na sistemu.
•• Prvo povećajte jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju, a zatim
podesite jačinu zvuka
pomoću  +/–.
Control for HDMI („BRAVIA“ Sync)
Sistem se ne uključuje čak ni kada
je TV uključen.
•• Pritisnite SETUP, a zatim podesite
[HDMI SETUP] (HDMI podešavanje) –
[CONTROL FOR HDMI] na [ON]
(stranica 35). TV mora da
podržava funkciju Control for
HDMI (stranica 47). Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
•• Proverite postavke zvučnika na
televizoru. Sistem se aktivno
sinhronizuje sa postavkama zvučnika
na televizoru. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
•• Ako je prethodni put zvuk
emitovan sa zvučnika televizora,
sistem se ne uključuje čak i kada je
TV uključen.
Sistem se isključuje kada
isključite TV.
•• Proverite postavku za [HDMI SETUP]
(HDMI podešavanje) – [STANDBY
LINKED TO TV] (Režim mirovanja
povezan sa televizorom)
(stranica 35). Kada je opcija
[STANDBY LINKED TO TV] (Režim
mirovanja povezan sa televizorom)
postavljena na [ON], sistem se
automatski isključuje kada isključite
TV, bez obzira na ulaz.
Dodatne informacije
Zvuk je isprekidan ili se menja ili je
veza prekinuta.
•• Sistem i BLUETOOTH uređaj su
previše udaljeni jedan od drugog.
•• Ako između sistema i BLUETOOTH
uređaja postoje prepreke, uklonite
ih ili ih zaobiđite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja emituje elektromagnetno
zračenje, poput uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, pomerite je na drugo mesto.
Čuje se jako brujanje, šum ili
izobličen zvuk.
•• Ako između sistema i BLUETOOTH
uređaja postoje prepreke, uklonite
ih ili ih zaobiđite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja emituje elektromagnetno
zračenje, poput uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, pomerite je na drugo mesto.
•• Smanjite jačinu zvuka na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
63SR
Sistem se ne isključuje čak ni kada
se TV isključi.
•• Proverite postavku [HDMI
SETUP] (HDMI podešavanje) –
[STANDBY LINKED TO TV]
(stranica 35).
Da biste automatski isključili
sistem bez obzira na ulaz
kada isključite TV, podesite
[STANDBY LINKED TO TV] na [ON].
TV mora da podržava funkciju
Control for HDMI (stranica 47).
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
•• Proverite tip i vezu HDMI kabla
ili audio kabla koji je povezan sa
sistemom i televizorom
(stranica 21).
•• Ako je TV kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel
(Povratni audio kanal), uverite
se da je sistem povezan sa
ARC kompatibilnim HDMI
IN priključkom na televizoru
(stranica 21). Ako se zvuk
i dalje ne emituje ili ako se
prekida, povežite audio kabl (ne
isporučuje se), pritisnite SETUP,
a zatim podesite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na
[OFF] (stranica 35).
•• Ako TV nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
zvuk sa televizora se neće
emitovati na sistemu, čak ni ako
je sistem povezan sa HDMI IN
priključkom na televizoru. Za
emitovanje zvuka sa televizora na
sistemu, povežite audio kabl (ne
isporučuje se) (stranica 22).
•• Promenite funkciju sistema na
„TV“ (stranica 22).
•• Povećajte jačinu zvuka sistema.
64SR
•• U zavisnosti od redosleda po
kojem ste povezali TV i sistem,
zvuk sistema može da bude
isključen, a „MUTING“ (Isključivanje
zvuka) svetli na ekranu jedinice.
Ako se to desi, prvo uključite TV, a
zatim sistem.
•• Podesite podešavanja zvučnika na
televizoru (BRAVIA) za audio-sistem.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora za više informacija o
njegovom podešavanju.
Zvuk se emituje i sa sistema i sa
televizora.
•• Isključite zvuk na sistemu ili
televizoru.
•• Promenite izlaz zvučnika na
televizoru na TV zvučnik ili
audio-sistem.
Funkcija Control for HDMI ne radi
pravilno.
•• Proverite vezu sa sistemom
(stranica 17).
•• Aktivirajte funkciju Control for HDMI
ma televizoru. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu televizora.
•• Sačekajte malo, a zatim pokušajte
ponovo. Ako iskopčate sistem,
biće potrebno neko vreme pre
nego što radnje budu izvodljive.
Sačekajte 15 sekundi ili duže, a
zatim pokušajte ponovo.
•• Uverite se da TV povezan sa
sistemom podržava funkciju
Control for HDMI.
•• Tip i broj uređaja kojima se može
upravljati funkcijom Control for
HDMI je ograničen standardom
HDMI CEC na sledeći način:
—Uređaji
—
za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.): do
3 uređaja
—Uređaji
—
za reprodukciju (Blu-ray
Disc plejer, DVD plejer itd.): do
3 uređaja (ovaj sistem koristi
jedan od njih)
—Uređaji
—
vezani za tjuner: do
4 uređaja
—Audio-sistem
—
(risiver/slušalice):
do 1 uređaj
(koji koristi ovaj sistem)
Party Chain
Funkcija Party Chain ne može da
se aktivira.
•• Proverite veze (stranica 50).
•• Uverite se da su audio-kablovi
pravilno povezani.
Na ekranu trepće „PARTY CHAIN“.
•• Možete da izaberete funkciju
AUDIO IN ako uspostavite vezu
 (stranica 50) tokom funkcije
Party Chain. Izaberite drugu
funkciju (stranica 52).
•• Pritisnite PARTY CHAIN na jedinici.
•• Ponovo pokrenite sistem.
Vraćanje sistema u početno
stanje
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na fabrička
podrazumevana podešavanja.
Koristite dugmad na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Isključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
ga ponovo priključite.
2 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
 približno 3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati „RESET“
(Poništi).
Kada se vraćanje sistema u početno
stanje dovrši, sistem se automatski
ponovo pokreće. Pritisnite  da
biste uključili sistem.
Sva podešavanja koja je korisnik
konfigurisao, kao što su
memorisane radio-stanice,
poništavaju se na podrazumevane
fabričke vrednosti (osim nekih
postavki menija za podešavanje).
Da biste poništili sve postavke
menija za podešavanje, pogledajte
„Vraćanje postavki menija za
podešavanje na podrazumevane
vrednosti“ (stranica 65).
Vraćanje postavki menija za
podešavanje na
podrazumevane vrednosti
Postavke menija za podešavanje (osim
podešavanja [PARENTAL CONTROL])
možete da vratite na podrazumevane
vrednosti.
1 Pritisnite SETUP.
Na TV ekranu će se pojaviti meni za
podešavanje.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
Dodatne informacije
Funkcija Party Chain ne radi
pravilno.
•• Isključite sistem. Zatim ponovo
uključite sistem i aktivirajte
funkciju Party Chain.
3 Držite pritisnutu dugmad DJ OFF i
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[RESET], a zatim pritisnite .
4 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[YES], a zatim pritisnite .
Potrebno je nekoliko sekundi da se
radnja dovrši. Nemojte da
pritiskate  tokom vraćanja
sistema u početno stanje.
65SR
Funkcija samodijagnostike
Slova/brojevi prikazuju se na TV
ekranu ili ekranu
Kada je funkcija samodijagnostike
aktivirana da bi se sprečio kvar
sistema, prikazuje se servisni broj.
Servisni broj sastoji se od slova i
brojeva (npr. C 13 50). U sledećoj
tabeli potražite uzrok i rešenje.
Prva tri
znaka
servisnog
broja
Uzrok i radnja za
otklanjanje problema
C 13
Ovaj disk je prljav.
•• Očistite disk mekom
tkaninom
(stranica 67).
C 31
Disk nije pravilno
umetnut.
•• Isključite sistem, a zatim
ga ponovo uključite.
Zatim ponovo umetnite
disk ispravno.
E XX
(XX je broj)
Da bi se sprečio kvar,
sistem je pokrenuo
funkciju
samodijagnostike.
•• Obratite se najbližem
Sony prodavcu ili
lokalnom ovlašćenom
Sony servisu i dajte im
5-cifreni servisni broj.
Primer: E 61 10
Poruke
Jedna od sledećih poruka će se
možda prikazivati ili treptati na
ekranu tokom rada.
CANNOT PLAY
•• Umetnut je disk koji nije moguće
reprodukovati.
66SR
•• Umetnut je DVD VIDEO sa
nepodržanom oznakom za region.
CODE 01/SGNL ERR
Nepodržani audio signal se prima sa
HDMI IN (ARC) priključka povezanog
televizora (stranica 21).
DATA ERROR
•• Datoteka je kreirana u
nepodržanom formatu.
•• Tipovi datoteke ne odgovaraju
formatu datoteke.
DEVICE ERROR
USB uređaj nije mogao da bude
prepoznat ili je povezan nepoznat
uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
ERASE ERROR
Brisanje audio-datoteka ili fascikli na
USB uređaju nije uspelo.
FATAL ERROR
USB uređaj je uklonjen u toku
prenosa ili brisanja i možda je
oštećen.
FOLDER FULL
Ne možete da obavite prenos
na USB uređaj jer je broj fascikli
dostigao maksimum.
GUEST
Sistem je postao Party Guest jer je
funkciju Party Chain aktivirao Party
Host.
HOST
Sistem je aktivirao funkciju Party
Chain i postao je Party Host.
NO DEVICE
Nijedan USB uređaj nije priključen ili
je priključen nepodržani uređaj.
NO DISC
U jedinci nema diska.
Mere opreza
NO MUSIC
Izvor reprodukcije ne sadrži
podržane audio-datoteke.
Kada nosite jedinicu
NO VIDEO
Izvor reprodukcije ne sadrži
podržane video datoteke.
NOT IN USE
Pokušali ste da obavite određenu
radnju u uslovima kada je njeno
obavljanje zabranjeno.
NOT SUPPORTED
Povezan je nepodržani USB uređaj
ili je USB uređaj povezan kroz USB
čvorište.
OVER CURRENT
Otkrivena je prekomerna struja sa
(USB) ulaza.
PROTECTED
USB uređaj je zaštićen od upisivanja.
READING
Sistem čita informacije sa diska
ili USB uređaja. Neke radnje nisu
dostupne.
REC ERROR
Prenos nije započeo, zaustavljen je
pre završetka ili nije mogao da bude
obavljen iz drugog razloga.
TRACK FULL
Ne možete da obavljate prenos
na USB uređaj jer je broj datoteka
dostigao maksimum.
Koristite dugmad na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
2 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“.
3 Izvadite disk.
Pritisnite  da biste otvorili i zatvorili
ležište za disk.
Sačekate da se na ekranu prikaže
„NO DISC“ (Nema diska).
4 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Napomene o diskovima
•• Pre reprodukcije, očistite disk krpom za
čišćenje od centra ka ivici.
•• Ne čistite diskove rastvaračima poput
benzina, razređivača ili komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje
ili antistatičkim sprejevima za
gramofonske ploče.
•• Ne izlažite diskove direktnom
sunčevom svetlu ili izvorima toplote
poput otvora za dovod toplog vazduha
niti ih ostavljajte u automobilu koji je
parkiran na direktnom sunčevom svetlu.
Dodatne informacije
PUSH STOP
Pokušali ste da obavite radnju koja
može da bude obavljena samo kada
je reprodukcija zaustavljena.
Da biste izbegli oštećivanje
mehanizma diska, postupite na
sledeći način pre prenošenja
jedinice.
Bezbednost
•• Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz zidne utičnice ako uređaj
nećete koristiti u duže vremena. Prilikom
iskopčavanja jedinice, uvek uhvatite
utikač. Nikada ne povlačite sam kabl.
•• Ako u sistem dospe neki predmet ili
tečnost, isključite sistem iz mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru u
ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
•• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
67SR
Rukovanje sistemom
Ovaj sistem nije otporan na prskanje ili
vodu. Pobrinite se da ne prskate vodu po
sistemu niti da ga čistite vodom.
Postavljanje
•• Ne postavljajte sistem u nagnuti
položaj ili na lokacije koje su izuzetno
tople, hladne, prašnjave, prljave ili
vlažne, odnosno ako mu nedostaje
odgovarajuća ventilacija ili je izložen
vibraciji, direktnom sunčevom svetlu ili
sjajnom svetlu.
•• Budite pažljivi prilikom postavljanja
uređaja ili zvučnika na posebno
tretirane površine (na primer,
voskovane, lakirane, polirane) jer može
doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
•• Ako sistem direktno unesete iz
hladnog u toplo mesto ili ga postavite
u prostoriju sa dosta vlage, može doći
do kondenzacije vlage na sočivu unutar
uređaja, što može dovesti do kvara.
U tom slučaju, izvadite disk i ostavite
sistem uključenim oko jednog sata dok
vlaga ne ispari.
Zagrevanje
•• Zagrevanje jedinice tokom rada je
normalno i ne predstavlja razlog za brigu.
•• Ne dodirujte kućište ako je sistem bio
neprekidno korišćen na visokoj jačini
zvuka, jer kućište može da postane vrelo.
•• Ne zaklanjajte ventilacione otvore.
Sistem zvučnika
Sistem zvučnika nije magnetno oklopljen,
pa slika na obližnjim TV prijemnicima
može da postane magnetno izobličena.
U tom slučaju isključite TV, sačekajte
od 15 do 30 minuta, a zatim ga ponovo
uključite. Ako nema poboljšanja, udaljite
zvučnike od TV-a.
68SR
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ako se statična slika ili meni
sistema prikazuju na TV ekranu u
duže vremena preko ovog sistema,
rizikujete trajno oštećenje TV ekrana.
Na taj problem su posebno osetljivi
projekcioni televizori.
Čišćenje kućišta
Ovaj sistem čistite mekanom krpom
koja je nakvašena u rastvoru blagog
deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvarač poput razređivača,
benzina ili alkohola.
BLUETOOTH komunikacija
•• BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na udaljenosti do 10 metara i
između njih ne bi trebalo da se nalaze
prepreke. Opseg efikasne komunikacije
može da postane kraći pod sledećim
uslovima.
—— Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka.
—— Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN.
—— U blizini uključene mikrotalasne
rerne.
—— Ako se nalazite na lokaciji na kojoj se
generišu elektromagnetni talasi
•• BLUETOOTH uređaji i oprema za
bežični LAN (IEEE802.11 b/g/n) koriste
isti frekventni pojas (2,4 GHz). Kada
BLUETOOTH uređaj koristite blizu
uređaja sa funkcijom za bežični LAN,
može doći do elektromagnetnih
smetnji. To može da dovede do nižih
brzina prenosa podataka, šuma ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se to
dogodi, isprobajte sledeća rešenja:
—— Koristite ovaj sistem na udaljenosti
od najmanje 10 metara od opreme za
bežični LAN.
—— Isključite napajanje opreme za
bežični LAN kada BLUETOOTH uređaj
koristite u opsegu od 10 metara.
—— Koristite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedan drugom.
•• Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
Specifikacije
Ulazi
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Napon 2 V, impedansa 47 kilooma
TV (ARC):
Podržani audio-signal:
2-kanalni linearni PCM
MIC1:
Osetljivost 1 mV, impedansa
10 kilooma
MIC2/GUITAR:
Osetljivost 1 mV, impedansa
10 kilooma (Kada je režim gitare
isključen.)
Osetljivost 200 mV, impedansa
1 Megaoma (Kada je režim gitare
uključen.)
Izlazi
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napon 2 V, impedansa 1 kiloom
VIDEO OUT:
Maks. nivo izlazne snage 1 Vp-p,
nesimetrični, negativna
sinhronizacija, impedansa
opterećenja 75 oma
HDMI OUT (TV):
Podržani audio-signal: 2-kanalni
linearni PCM (do 48 kHz), Dolby
Digital
HDMI odeljak
Priključak:
Tip A (19-pinski)
Dodatne informacije
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući da
ove smetnje mogu da dovedu do kvara,
uvek isključite napajanje na sistemu
i BLUETOOTH uređaju na sledećim
lokacijama:
—— U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem su
prisutni zapaljivi gasovi
—— U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma.
•• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su usklađene sa
BLUETOOTH specifikacijama kako bi
se osigurale veze tokom komunikacije
putem BLUETOOTH tehnologije.
Međutim, ove bezbednosne funkcije
možda neće biti dovoljne u zavisnosti
od podešavanja, sadržaja i drugih
faktora, pa uvek budite na oprezu
kada obavljate komunikaciju pomoću
tehnologije BLUETOOTH.
•• Kompanija Sony neće biti odgovorna
u slučaju štete ili drugog gubitka koji
nastane usled otkrivenih informacija
korišćenjem tehnologije BLUETOOTH.
•• Ne garantujemo BLUETOOTH
komunikaciju sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao
ovaj sistem.
•• BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa
ovim sistemom moraju da ispunjavaju
BLUETOOTH specifikaciju organizacije
Bluetooth SIG, Inc. i moraju da budu
sertifikovani. Međutim, čak i kada uređaj
ispunjava BLUETOOTH specifikaciju,
u nekim slučajevima karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu
da onemoguće povezivanje ili dovedu
do drugačijeg načina kontrole, prikaza
ili rada od onog koji je predviđen.
•• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti
od BLUETOOTH uređaja koji je povezan
sa sistemom, okruženja u kojem
se odvija komunikacija ili uslova u
okruženju.
Odeljak plejera diskova
Sistem:
Kompakt disk i digitalni audio i
video sistem
69SR
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: manja od 44,6 μW
* Ova snaga je izmerena na
udaljenosti od 200 mm od
površine sočiva na glavi lasera sa
otvorom blende od 7 mm.
Frekventni odziv:
20 Hz – 20 kHz
Format sistema boja za video:
Model za Južnu Ameriku:
NTSC
Ostali modeli:
NTSC i PAL
Odeljak za USB
Podržani USB uređaji:
Klasa uređaja za masovno
skladištenje
Maksimalna struja:
1 A
(USB) ulaz:
Type A
Odeljak FM tjunera
FM stereo, FM superheterodinski tjuner
Antena:
FM žičana antena
Frekventni opseg:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima po 50 kHz)
BLUETOOTH odeljak
Sistem za komunikaciju:
BLUETOOTH Standard verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH Standard klasa
snage 2
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost od približno
10 m*1
Frekventni pojas:
Pojas 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije:
FHSS
(Freq Hopping Spread Spectrum)
70SR
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 Stvarni opseg će se razlikovati u
zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetnog
polja oko mikrotalasne pećnice,
statičkog elektriciteta, osetljivosti
prijema, performansi antene,
operativnog sistema, softverske
aplikacije itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili ukazuju
na svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
Podržani audio-formati
Podržana brzina protoka bitova i
frekvencije uzorkovanja:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kb/s – 320 kb/s
(VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
Podržani video formati
Xvid:
Video kodek: Xvid video
Brzina protoka bitova: 4,854 Mb/s
(MAX)
Rezolucija/brzina kadrova:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
(osim za model Južnu Ameriku)
Audio-kodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: MP4 format
datoteke
Video kodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC nije kompatibilan.)
Brzina protoka bitova: 4 Mb/s
Rezolucija/brzina kadrova:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
(osim za model Južnu Ameriku)
Audio-kodek: AAC-LC
(HE-AAC nije kompatibilan.)
DRM: Nije kompatibilan
SSSHAKEX10
Sistem zvučnika
Opšte
SSSHAKEX70
SSSHAKEX30
Sistem zvučnika:
dvosistemski, horna za zvučni
pritisak
Jedinica zvučnika:
Visokotonci: 25 mm, tip horne
Subwooferi: 250 mm, sa kupolom
Nominalna impedansa:
4 oma
Dimenzije (š/v/d) (približne):
368 mm × 585 mm × 391 mm
Masa (približno):
16,1 kg
Zahtevi za napajanje:
Naizmenična struja 120 V – 240 V,
50/60 Hz
Potrošnja energije:
SHAKE-X70D: 375 W
SHAKE-X30D/SHAKE-X10D: 220 W
Potrošnja energije
(u režimu štednje energije):
0,5 W (Kada je „BT STBY“
(Režim mirovanja za Bluetooth)
podešeno na „OFF“ (Isključeno),
a [CONTROL FOR HDMI] je
podešeno na [OFF].)
3 W* (Kada je „BT STBY“ (Režim
mirovanja za Bluetooth)
podešeno na „ON“ (Uključeno),
a [CONTROL FOR HDMI] je
podešeno na [ON].)
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika)
(približne):
455 mm × 165 mm × 330 mm
Masa (bez zvučnika) (približna):
SHAKE-X70D: 6,2 kg
SHAKE-X30D/SHAKE-X10D: 5,8 kg
Dodatne informacije
Sistem zvučnika:
trosistemski, horna za zvučni
pritisak
Jedinica zvučnika:
Wooferi: 150 mm, sa kupolom
Visokotonci: 25 mm, tip horne
Subwooferi: 380 mm, sa kupolom
Nominalna impedansa:
8 oma
Dimenzije (š/v/d) (približne):
510 mm × 773 mm × 491 mm
Masa (približno):
30,6 kg
Sistem zvučnika:
dvosistemski, horna za zvučni
pritisak
Jedinica zvučnika:
Visokotonci: 25 mm, tip horne
Subwooferi: 200 mm, sa kupolom
Nominalna impedansa:
4 oma
Dimenzije (š/v/d) (približne):
315 mm × 490 mm × 388 mm
Masa (približno):
12 kg
* Potrošnja energije sistema biće
manja od 0,5 W kada HDMI veza nije
uspostavljena, a „BT STBY“ (Režim
mirovanja za Bluetooth) je podešeno na
„OFF“ (Isključeno).
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
71SR
Lista sa šiframa jezika
Nazivi jezika su u skladu sa standardom ISO 639:1988 (E/F).
72SR
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
1027
Afarski
1186
Škotski gelski
1350
Malajalam
1513
Sisvati
1028
Abhaski
1194
Galicijski
1352
Mongolski
1514
Sesoto
1032
Afrikans
1196
Gvarani
1353
Moldavski
1515
Sundanski
1039
Amharski
1203
Gudžarati
1356
Marati
1516
Švedski
1044
Arapski
1209
Hausa
1357
Malajski
1517
Svahili
1045
Asamski
1217
Hindi
1358
Malteški
1521
Tamilski
1051
Ajmara
1226
Hrvatski
1363
Burmanski
1525
Telugu
1052
Azerbejdžanski
1229
Mađarski
1365
Nauru
1527
Tadžički
1053
Baškirski
1233
Jermenski
1369
Nepalski
1528
Tajski
1057
Beloruski
1235
Interlingva
1376
Holandski
1529
Tigrinja
1059
Bugarski
1239
Interlingva
1379
Norveški
1531
Turkmenski
1060
Biharski
1245
Inupiak
1393
Oksitanski
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonežanski
1403
(Afan) oromski
1534
Secana
1066
Bengalski; bangla 1253
Islandski
1408
Orijski
1535
Tonga
1067
Tibetanski
1254
Italijanski
1417
Pandžapski
1538
Turski
1070
Bretonski
1257
Hebrejski
1428
Poljski
1539
Conga
1079
Katalonski
1261
Japanski
1435
Pašto; Pušto
1540
Tatarski
1093
Korzikanski
1269
Jidiš
1436
Portugalski
1543
Tvi
1097
Češki
1283
Javanski
1463
Kečua
1557
Ukrajinski
1103
Velški
1287
Gruzijski
1481
Reto-romanski
1564
Urdu
1105
Danski
1297
Kazaški
1482
Kirundi
1572
Uzbečki
1109
Nemački
1298
Grenlandski
1483
Rumunski
1581
Vijetnamski
1130
Butani
1299
Kambodžanski
1489
Ruski
1587
Volapik
1142
Grčki
1300
Kanada jezik
1491
Kinjaruanda
1613
Volof
1144
Engleski
1301
Korejski
1495
Sanskrit
1632
Ksosa
1145
Esperanto
1305
Kašmirski
1498
Sindi
1665
Joruba
1149
Španski
1307
Kurdski
1501
Sango
1684
Kineski
1150
Estonski
1311
Kirgiski
1502
Srpsko-hrvatski
1697
Zulu
1151
Baskijski
1313
Latinski
1503
Sinhalski
1703
Nije navedeno
1157
Persijski
1326
Lingala
1505
Slovački
1165
Finski
1327
Laoski
1506
Slovenački
1166
Fidži
1332
Litvanski
1507
Samoanski
1171
Farski
1334
Letonski
1508
Šona
1174
Francuski
1345
Malagaški
1509
Somalski
1181
Frizijski
1347
Maorski
1511
Albanski
1183
Irski
1349
Makedonski
1512
Srpski
Lista sa šiframa područja za roditeljsku kontrolu
Šifra Područje
Šifra Područje
Šifra Područje
Šifra Područje
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Meksiko
2149
Španija
2047
Australija
2174
Francuska
2376
Holandija
2499
Švedska
2046
Austrija
2109
Nemačka
2390
Novi Zeland
2086
Švajcarska
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Ujedinjeno Kraljevstvo
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
Dodatne informacije
73SR
©2017 Sony Corporation Štampano u Maleziji
4-691-054-12(1)
Download PDF