Sony | CDX-G1200U | Sony CDX-G1200U CD risiver CDX-GU1200U Uputstva za rukovanje

4-595-966-11(1) (SR)
FM/MW/LW
plejer kompaktnih
diskova
Da biste otkazali prikazivanje demonstracije
(DEMO), pogledajte stranicu 10.
Za povezivanje/instalaciju, pogledajte stranicu 21.
CDX-G1202U/CDX-G1201U/CDX-G1200U
Uputstvo za upotrebu
SR
Zbog bezbednosti, obavezno postavite
ovu jedinicu na komandnu tablu
automobila jer zadnja strana jedinice
postaje vruća tokom korišćenja.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Povezivanje/instalacija“ (stranica 21).
Napravljeno u Tajlandu
Svojstva laserske diode
 Trajanje emisije: kontinuirano
 Snaga lasera: manje od 53,3 μW
(Ova izlazna snaga je izmerena na
udaljenosti od 200 mm od površine sočiva
na glavi lasera sa otvorom promera 7 mm.)
Pločica na kojoj su navedeni radni napon
i drugi podaci se nalazi na donjoj strani
kućišta.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usklađenost sa proizvodima iz EU: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija
Odlaganje potrošenih
baterija i električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod i baterija
ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog simbola može
nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do
kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
otpada. Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
2SR
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo
da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija i električna
i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti,
predajte potrošene proizvode na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Upozorenje u slučaju da kontakt
automobila nema ACC položaj
Obavezno podesite funkciju AUTO OFF
(stranica 11). Jedinica će se potpuno
i automatski isključiti u podešeno vreme
nakon što je isključite, što sprečava
trošenje akumulatora. Ako ne podesite
funkciju AUTO OFF, pritisnite i držite OFF
dok se displej ne isključi svaki put kada
isključite kontakt.
Odricanje od odgovornosti koje se
odnosi na usluge koje nude treće strane
Usluge koje nude treće strane mogu da
se promene, suspenduju ili prekinu bez
prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu
odgovornost kada nastanu takve situacije.
Sadržaj
Vodič za delove i kontrole . . . . . . . . . . . . . . 4
Početni koraci
Skidanje prednje table . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vraćanje jedinice na početne vrednosti . . .
Podešavanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje drugog prenosnog
audio uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6
6
Slušanje radija
Slušanje radija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Korišćenje sistema RDS
(Radio Data System) . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Reprodukcija sa USB uređaja . . . . . . . . . . . . 9
Pretraživanje i reprodukcija numera . . . . . . 9
Podešavanja
Otkazivanje režima DEMO . . . . . . . . . . . . . 10
Operacije sa osnovnim
podešavanjima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Opšta podešavanja (GENERAL) . . . . . . . . . . 11
Podešavanje zvuka (SOUND) . . . . . . . . . . . 12
Podešavanje displeja (DISPLAY) . . . . . . . . 13
Dodatne informacije
Ažuriranje firmvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rešavanje problema. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
15
15
17
19
Povezivanje/instalacija
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista delova za instalaciju . . . . . . . . . . . . .
Veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
22
24
3SR
Vodič za delove i kontrole
Glavna jedinica
 Dugme za otpuštanje prednjeg panela
 SRC (izvor)
Uključivanje napajanja.
Promena izvora.
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste
isključili izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde
da biste isključili napajanje i displej.
 Upravljački točkić
Okrećite da biste prilagodili jačinu zvuka.
PUSH ENTER
Ulazak u izabranu stavku.
MENU
Ulazak u meni za podešavanje.
 Otvor za disk
 Displej

/
(SEEK –/+)
Automatsko podešavanje radio stanica.
Pritisnite i držite da biste ručno podesili.
/ (prethodno/sledeće)
/ (brzo premotavanje unazad/
unapred)
  (izbacivanje diska)
4SR
 PTY (tip programa)
Izbor PTY u funkciji RDS.
(pretraga) (stranica 10)
Ulazak u režim pregleda tokom
reprodukcije.
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android™.)
 EQ (ekvilajzer)
Izbor krive ekvilajzera.

(nazad)
Povratak na prethodni prikaz.
MODE (stranica 7)
 Prijemnik za daljinski upravljač
 Dugmad sa brojevima (od 1 do 6)
Prijem memorisanih radio stanica.
Pritisnite i držite da biste memorisali
stanice.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju.
Pritisnite i držite da biste neprekidno
preskakali albume.
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android.)
Početni koraci
Skidanje prednje table
Možete da skinete prednju tablu jedinice da
biste sprečili krađu.
1
(ponavljanje)
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android.)
(nasumično)
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android.)
Pritisnite i držite OFF  dok se uređaj
ne isključi, pritisnite dugme za
otpuštanje prednje table , a zatim
povucite panel prema sebi da biste
ga skinuli.
 (reprodukcija/pauziranje)
 EXTRA BASS
Pojačavanje zvuka basa u sinhronizaciji
sa nivoom jačine zvuka. Pritisnite da biste
promenili podešavanje za EXTRA BASS:
[1], [2], [OFF].
 AUX ulazni priključak
 DSPL (displej)
Menjanje prikazanih stavki.
SCRL (pomeranje)
Pritisnite i držite da biste pomerali
prikazanu stavku.
Alarm upozorenja
Ako okrenete prekidač za kontakt u položaj
OFF bez skidanja prednjeg panela, oglasiće
se alarm upozorenja na nekoliko sekundi.
Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
Postavljanje prednje table
 USB ulaz
Vraćanje jedinice na početne
vrednosti
Pre prvog korišćenja jedinice, nakon zamene
akumulatora u automobilu ili promene
povezivanja, morate da vratite jedinicu na
početne vrednosti.
1
Pritisnite DSPL i (nazad)/MODE
duže od 2 sekunde.
Napomena
Vraćanje jedinice na početne vrednosti će izbrisati
podešavanje sata i određeni uskladišteni sadržaj.
5SR
Podešavanje časovne zone/regiona
Nakon vraćanja jedinice na početne
vrednosti, prikazuje se ekran za podešavanje
časovne zone/regiona.
1
Pritisnite ENTER dok se prikazuje
[SET AREA].
Povezivanje USB uređaja
1
2
Utišajte zvuk na jedinici.
Povežite USB uređaj sa jedinicom.
Prikazuje se trenutno podešena časovna
zona/region.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [EUROPE] ili [RUSSIA], a zatim
ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [YES] ili [NO], a zatim ga
pritisnite.
Ako se promeni podešavanje časovne
zone/regiona, jedinica se vraća na
podrazumevane vrednosti, a zatim
se prikazuje sat.
Ovo podešavanje može da se konfiguriše
u meniju za opšta podešavanja (stranica 11).
Povezivanje drugog
prenosnog audio uređaja
1
2
3
Podešavanje sata
Isključite prenosni audio uređaj.
Utišajte zvuk na jedinici.
Povežite prenosni audio uređaj na
AUX priključak (stereo mini utikač)
na jedinici kablom za povezivanje
(ne isporučuje se)*.
* Obavezno koristite prav priključak.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET CLOCK-ADJ], a zatim ga
pritisnite.
Brojke koje označavaju sate trepere.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
podesili časove i minute.
Pritisnite SEEK +/– da biste pomerali
digitalne indikatore.
4
Nakon podešavanja minuta,
pritisnite MENU.
Podešavanje je završeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata
Pritisnite DSPL.
6SR
4
Pritisnite SRC da biste izabrali [AUX].
Usklađivanje nivoa jačine zvuka
povezanog uređaja sa drugim izvorima
Započnite reprodukciju sa prenosnog audio
uređaja umerenom jačinom zvuka i podesite
na jedinici uobičajeni nivo jačine zvuka.
Pritisnite MENU, a zatim izaberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (stranica 13).
Prijem memorisanih stanica
Slušanje radija
1
Izaberite frekventni opseg, a zatim
pritisnite dugme sa brojem (1 do 6).
Slušanje radija
Za slušanje radija, pritisnite SRC da biste
izabrali [TUNER].
Korišćenje sistema RDS
(Radio Data System)
Automatsko memorisanje (BTM)
1
Pritisnite MODE da biste promenili
frekventni opseg (FM1, FM2, FM3, MW
ili LW).
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET BTM], a zatim ga pritisnite.
Uređaj memoriše stanice na dugmadima
sa brojevima po redosledu njihovih
frekvencija.
Podešavanje alternativnih
frekvencija (AF) i obaveštenja
o saobraćaju (TA)
AF neprestano podešava stanicu sa najjačim
signalom u mreži, a TA obezbeđuje
informacije o trenutnom saobraćaju ili
saobraćajne programe (TP) ako se primaju.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET AF/TA], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ili [SET AF/TA-OFF],
a zatim ga pritisnite.
Podešavanje
1
Pritisnite MODE da biste promenili
frekventni opseg (FM1, FM2, FM3, MW
ili LW).
2
Izvršite podešavanje.
Za ručno podešavanje
Pritisnite i držite SEEK +/– da biste našli
približnu frekvenciju, a zatim pritisnite
SEEK +/– više puta uzastopno da biste
precizno prilagodili željenu frekvenciju.
Za automatsko podešavanje
Pritisnite SEEK +/–.
Skeniranje se zaustavlja kada uređaj
podesi stanicu.
Ručno memorisanje stanica
1
Dok slušate stanicu koju želite
da memorišete, pritisnite i držite
dugme sa brojem (1 do 6) dok se
ne prikaže [MEM].
Za memorisanje RDS stanica sa AF i TA
podešavanjima
Možete da memorišete RDS stanice zajedno
sa AF/TA podešavanjima. Podesite AF/TA,
a zatim memorišite stanicu pomoću BTM
ili ručno. Ako memorišete ručno, možete
takođe da memorišete stanice bez RDS-a.
Za prijem hitnih obaveštenja
Sa uključenom funkcijom AF ili TA, hitna
obaveštenja će automatski prekinuti
trenutno izabrani izvor.
Za prilagođavanje nivoa jačine zvuka
tokom saobraćajnih obaveštenja
Nivo će biti uskladišten u memoriju za sva
sledeća saobraćajna obaveštenja, nezavisno
od redovnog nivoa jačine zvuka.
7SR
Za zadržavanje na jednom
regionalnom programu (REGIONAL)
Tip programa
Kada su uključene funkcije AF i REGIONAL,
nećete biti prebacivani na druge regionalne
stanice koje imaju jači signal. Ako napustite
područje prijema tog regionalnog programa,
podesite [SET REG-OFF] u podešavanjima
[GENERAL] tokom FM prijema (stranica 12).
Ovu funkciju ne možete da koristite
u Ujedinjenom Kraljevstvu i nekim drugim
zemljama.
NEWS (Novosti), AFFAIRS (Aktuelna
događanja), INFO (Vesti), SPORT (Sport),
EDUCATE (Obrazovni program), DRAMA
(Dramski program), CULTURE (Kulturni
program), SCIENCE (Naučni program), VARIED
(Mešano), POP M (Pop muzika), ROCK M
(Rok muzika), EASY M (M.O.R. muzika), LIGHT M
(Lagana klasična muzika), CLASSICS (Klasična
muzika), OTHER M (Ostale vrste muzike),
WEATHER (Vremenska prognoza), FINANCE
(Finansije), CHILDREN (Programi za decu),
SOCIAL A (Društvena zbivanja), RELIGION
(Verski program), PHONE IN (Program za
javljanje slušalaca), TRAVEL (Putovanja),
LEISURE (Slobodno vreme), JAZZ (Džez muzika),
COUNTRY (Kantri muzika), NATION M (Narodna
muzika), OLDIES (Evergreen muzika), FOLK M
(Folk muzika), DOCUMENT (Dokumentarni
program)
Funkcija Local Link (samo
u Ujedinjenom Kraljevstvu)
Ova funkcija vam omogućava da izaberete
druge lokalne stanice u oblasti, čak i ako
one nisu memorisane na dugmadima sa
brojevima.
Tokom FM prijema, pritisnite dugme sa
brojem (1 do 6) na kojem je memorisana
lokalna stanica. U roku od pet sekundi,
ponovo pritisnite dugme sa brojem lokalne
stanice. Ponavljajte ovaj postupak sve dok
ne podesite lokalnu stanicu.
Izbor tipova programa (PTY)
1
2
Pritisnite PTY tokom FM prijema.
Okrećite upravljački točkić dok se ne
prikaže željeni tip programa, a zatim
ga pritisnite.
Jedinica započinje da traži stanicu koja
emituje željeni tip programa.
8SR
Podešavanje sata (CT)
Podaci o tačnom vremenu (CT) dobijeni RDS
prenosom podešavaju sat.
1
Podesite [SET CT-ON] u podešavanju
[GENERAL] (stranica 12).
Reprodukcija
Pre nego što uspostavite vezu, izaberite
režim USB (Android režim ili MSC/MTP režim),
u zavisnosti od USB uređaja (stranica 12).
1
Reprodukcija diska
1
Povežite USB uređaj na USB ulaz
(stranica 6).
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako je uređaj već povezan, da biste
započeli reprodukciju, pritisnite SRC
da biste izabrali [USB].
Ubacite disk (obeležena strana
okrenuta nagore).
2
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Uklanjanje uređaja
Reprodukcija započinje automatski.
Reprodukcija sa USB uređaja
Možete da koriste AOA (Android Open
Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class)
i MTP (Media Transfer Protocol) tip USB
uređaja* koji zadovoljavaju USB standard.
U zavisnosti od USB uređaja, na jedinici
možete da izaberete Android režim ili
MSC/MTP režim.
Neki digitalni medija plejeri ili Android
pametni telefoni mogu da zahtevaju
podešavanje na MTP režim.
* npr. USB flash uređaj, digitalni medija plejer,
Android pametni telefon
Napomene
• Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB uređaja,
posetite sajt za podršku naveden sa zadnje strane.
• Pametni telefoni na kojem je instaliran Android
OS 4.1 ili noviji podržavaju Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Međutim, neki pametni
telefoni možda neće u potpunosti podržavati
AOA 2.0 čak i ako je na njima instaliran Android
OS 4.1 ili noviji.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg Android
pametnog telefona posetite sajt za podršku
naveden sa zadnje strane.
• Nije podržana reprodukcija sledećih datoteka.
MP3/WMA/FLAC:
– datoteke zaštićene autorskim pravima
– DRM (Digital Rights Management) datoteke
– Višekanalne audio datoteke
MP3/WMA:
– datoteke sa kompresijom bez gubitka kvaliteta
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite
uređaj.
Pretraživanje i reprodukcija
numera
Ponavljanje reprodukcije
i nasumična reprodukcija
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj
u režimu za Android.
1
Tokom reprodukcije, pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) više
puta uzastopno da biste izabrali
željeni režim reprodukcije.
Možda će proteći izvesno vreme dok
ne započne reprodukcija u izabranom
režimu.
U zavisnosti od izabranog izvora zvuka,
razlikuju se dostupni režimi reprodukcije.
9SR
Pretraživanje numera po nazivu
(Quick-BrowZer™)
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj
u režimu za Android.
1
2
3
Podešavanja
Otkazivanje režima DEMO
U toku reprodukcije sa CD-a ili USB
uređaja, pritisnite
(pregled)* da
biste prikazali listu kategorija pretrage.
Možete da otkažete prikaz demonstracije
koji se prikazuje kada je izvor isključen i kada
je prikazan sat.
Kada se prikaže lista numera, pritisnite
(nazad) više puta uzastopno da biste
prikazali željenu kategoriju za pretragu.
1
* Tokom USB reprodukcije, pritisnite
(pretraga) duže od 2 sekunde da biste se
direktno vratili na listu kategorija.
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željenu kategoriju za pretragu,
a zatim ga pritisnite za potvrdu izbora.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO-OFF], a zatim ga
pritisnite.
Ponovite korak 2 da biste pretražili
željenu numeru.
Pokrenuće se reprodukcija.
Podešavanje je završeno.
4
Pritisnite
(pretraga).
Pretraživanje preskakanjem
stavki (režim Jump)
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj
u režimu za Android.
1
2
3
Pritisnite
(pretraga).
Pritisnite SEEK +.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali stavku.
Lista se preskače u koracima od 10%
od ukupnog broja stavki u njoj.
4
(nazad).
Operacije sa osnovnim
podešavanjima
Možete da podesite stavke u sledećim
kategorijama podešavanja:
Opšta podešavanja (GENERAL), Podešavanje
zvuka (SOUND), Podešavanje displeja
(DISPLAY)
1
2
Pritisnite ENTER da biste se vratili
u režim Quick-BrowZer.
Pritisnite MENU.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali kategoriju za podešavanje,
a zatim ga pritisnite.
Stavke koje mogu da se podešavaju
se razlikuju u zavisnosti od izvora
i podešavanja.
Prikazuje se izabrana stavka.
5
Dvaput pritisnite
Displej se vraća u standardni režim
prijema/reprodukcije.
Za izlaz iz režima Quick-BrowZer
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željenu stavku, a zatim ga
pritisnite.
3
Pokrenuće se reprodukcija.
Povratak na prethodni ekran
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali opcije, a zatim ga pritisnite.
Pritisnite
10SR
(nazad).
Opšta podešavanja
(GENERAL)
AREA
Određuje časovnu zonu/region za
upotrebu na ovoj jedinici. [EUROPE],
[RUSSIA].
Ako se promeni podešena časovna
zona/region, ova jedinica se vraća na
podrazumevane vrednosti, a zatim se
prikazuje sat.
(Dostupno samo dok je izvor isključen
i sat prikazan.)
DEMO (demonstracija)
Aktiviranje demonstracije: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (stranica 6)
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Aktiviranje alarma upozorenja: [ON], [OFF]
(stranica 5).
(Dostupno samo dok je izvor isključen
i sat prikazan.)
BEEP
Aktivira zvučni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Automatsko isključivanje nakon željenog
vremena kada je jedinica isključena:
[ON] (30 minuta), [OFF].
STEERING
Snima/vraća na podrazumevana
podešavanja daljinskog upravljača
na volanu.
(Dostupno kada je povezivanje
obavljeno sa kablom za povezivanje
(ne isporučuje se).) (Dostupno samo
dok je izvor isključen i sat prikazan.)
STR CONTROL (upravljanje volanom)
Izaberite režim ulaza povezanog
daljinskog upravljača. Da biste sprečili
kvar, pre upotrebe proverite da li se režim
ulaza poklapa s povezanim daljinskim
upravljačem.
CUSTOM
Režim ulaza za daljinski upravljač
na volanu
PRESET
Režim ulaza za žičani daljinski upravljač
izuzev daljinskog upravljača na volanu
(automatski izabran kada se obavi
[RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM
Snima funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) na daljinskom upravljaču na
volanu:
 Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali funkciju koju želite da dodelite
daljinskom upravljaču na volanu,
a zatim ga pritisnite.
 Dok [REGISTER] treperi, pritisnite
i držite dugme daljinskog upravljača
na volanu kome želite da dodelite
funkciju. Kada je snimanje završeno,
prikazuje se [REGISTERED].
 Da biste registrovali druge funkcije,
ponovite korake  i .
(Dostupno je samo kada je [STR CONTROL]
podešeno na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Vraća na podrazumevana podešavanja
daljinskog upravljača na volanu: [YES],
[NO].
(Dostupno je samo kada je [STR CONTROL]
podešeno na [CUSTOM].)
11SR
Napomene
• Dok obavljate podešavanja, dostupno je
samo dugme za upravljanje na jedinici.
Zbog bezbednosti, parkirajte automobil
pre nego što obavite podešavanja.
• Ako dođe do greške tokom snimanja, ostaju
važeće sve prethodno snimljene informacije.
Ponovo pokrenite snimanje funkcije sa kojom
se dogodila greška.
• Ova funkcija možda nije dostupna u nekim
vozilima. Za detalje o kompatibilnosti vašeg
vozila, posetite sajt za podršku naveden sa
zadnje strane.
USB MODE
Menja USB režim: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostupno samo kada je izabran USB izvor.)
CT (vreme na satu)
Aktivira CT funkciju: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativne frekvencije/obaveštenja
o saobraćaju)
Izbor podešavanja alternativnih
frekvencija (AF) i obaveštenja
o saobraćaju (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL
Ograničavanje prijema signala na
određenu oblast: [ON], [OFF].
(Dostupno samo pri FM prijemu.)
BTM (memorisanje najboljeg podešavanja)
(stranica 7)
(Dostupno samo ako je izabran tjuner.)
FIRMWARE
(Dostupno samo dok je izvor isključen
i sat prikazan.)
Proverava/ažurira verziju firmvera.
Za detaljnije informacije posetite sajt
za podršku naveden sa zadnje strane.
FW VERSION (verzija firmvera)
Prikazuje trenutnu verziju firmvera.
FW UPDATE (ažuriranje firmvera)
Ulazak u postupak ažuriranja firmvera:
[YES], [NO].
Ažuriranje firmvera traje nekoliko minuta.
Tokom ažuriranja, nemojte da isključujete
kontakt u položaj OFF niti da uklanjate
USB uređaj.
12SR
Podešavanje zvuka (SOUND)
Ovaj meni za podešavanja može da se otvori
i pritiskom na SOUND.
EQ10 PRESET
Bira krivu ekvilajzera od 10 ponuđenih ili
je isključuje:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Podešavanje krive ekvilajzera može da
se memoriše za svaki izvor.
* [KARAOKE] smanjuje zvuk glasa, ali se ne može
u potpunosti ukloniti tokom reprodukcije.
Takođe, korišćenje mikrofona nije podržano.
EQ10 CUSTOM
Podešava [CUSTOM] od EQ10.
Podešavanje krive ekvilajzera: [BAND1]
32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Jačina zvuka može da se podesi
u koracima od 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
BALANCE
Prilagođavanje ravnoteže zvuka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Prilagođavanje relativnog nivoa:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (nivo subwoofer-a)
Podešava nivo jačine zvuka subwoofer-a:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] je prikazano pri najnižem
podešavanju.)
SW PHASE (faza subwoofer-a)
Izbor faze subwoofer-a: [NORM], [REV].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog
filtera)
Bira graničnu frekvenciju subwoofer-a:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frekvencija visokopropusnog
filtera)
Bira graničnu frekvenciju prednjeg/
zadnjeg zvučnika: [OFF], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
AUX VOL (nivo jačine zvuka sa AUX)
Podešava nivo jačine zvuka svakog
povezanog pomoćnog uređaja:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Njime se izbegava pojedinačno
podešavanje nivoa jačine zvuka
između izvora.
(Dostupno samo kada se izabere AUX.)
Dodatne informacije
Ažuriranje firmvera
Da biste ažurirali firmver, posetite sajt za
podršku naveden sa zadnje strane, a zatim
pratite uputstva na mreži.
Napomene
Podešavanje displeja
(DISPLAY)
DIMMER
Menja svetlinu ekrana: [ON], [OFF], [CLK].
Da biste podesili da ova funkcija bude
aktivna samo tokom ograničenog
perioda, izaberite [CLK], a zatim
podesite vreme početka i završetka.
– Da biste podesili svetlinu kada je
aktivirana funkcija prigušivanja:
Podesite [DIMMER] na [ON], a zatim
podesite [BRIGHTNESS].
– Da biste podesili svetlinu kada je
deaktivirana funkcija prigušivanja:
Podesite [DIMMER] na [OFF], a zatim
podesite [BRIGHTNESS].
Podešavanje svetline se memoriše
i koristiti kada se aktivira ili deaktivira
funkcija prigušivanja.
BRIGHTNESS
Podešava svetlinu ekrana. Nivo svetline
može da se podesi: [1] – [10].
SND SYNC (sinhronizacija zvuka)
Aktiviranje sinhronizacije osvetljenja sa
zvukom: [ON], [OFF].
• Korišćenje USB uređaja (ne isporučuje se) je
neophodno za nadogradnju firmvera. Sačuvajte
program za ažuriranje na USB uređaj i povežite
uređaj na USB ulaz, a zatim obavite postupak
ažuriranja.
• Ažuriranje firmvera traje nekoliko minuta. Tokom
ažuriranja, nemojte da isključujete kontakt
u položaj OFF niti da uklanjate USB uređaj.
Mere opreza
• Ako je automobil bio parkiran na direktnoj
sunčevoj svetlosti, dozvolite da se jedinica
ohladi pre njenog korišćenja.
• Ne ostavljajte u parkiranom automobilu
prednju tablu ili audio uređaje koje ste
doneli, jer to može da izazove kvar zbog
visokih temperatura ako je automobil
izložen direktnom suncu.
• Napajana antena se automatski izvlači.
Kondenzacija vlage
Ako se unutar jedinice pojavi vlaga, izvadite
disk i sačekajte oko jedan sat da se vlaga
osuši; u suprotnom jedinica neće
funkcionisati pravilno.
Za održavanje visokog kvaliteta zvuka
Nemojte da prosipate tečnost po jedinici ili
diskovima.
AUTO SCR (automatsko pomeranje)
Automatsko pomeranje dugih stavki:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno samo ako je izabran AUX
ili radio.)
13SR
Napomene o diskovima
• Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu
ili izvorima toplote poput otvora za dovod
toplog vazduha niti ga ostavljajte
u automobilu koji je parkiran na direktnom
sunčevom svetlu.
• Pre reprodukcije,
obrišite diskove čistom
krpom od centra ka
ivici. Ne koristite
rastvarače kao što su
benzin, razređivač ili
komercijalno dostupna
sredstva za čišćenje.
• Ovaj uređaj je
namenjen za reprodukciju diskova koji
su usklađeni sa Compact Disc (CD)
standardom. DualDiscs diskovi i neki
muzički diskovi kodirani tehnologijama za
zaštitu autorskih prava nisu u skladu sa
Compact Disc (CD) standardom i zato ovaj
uređaj možda neće moći da ih reprodukuje.
• Diskovi koje ova jedinica NE MOŽE da
reprodukuje
– Diskovi sa oznakama, nalepnicama ili
zalepljenom lepljivom trakom ili papirom.
To može da dovede do kvara ili da ošteti
disk.
– Diskovi nestandardnog oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvezde).
Ako to uradite, možete da oštetite uređaj.
– Diskovi prečnika 8 cm (3 1/4 inča).
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
• Ako disk snimljen u više sesija započne
CD­DA sesijom, on se prepoznaje kao
CD­DA disk i druge sesije se neće
reprodukovati.
• Diskovi koje ova jedinica NE MOŽE da
reprodukuje
– CD-R/CD-RW diskovi lošeg kvaliteta
snimka.
– CD-R/CD-RW diskovi snimljeni na
nekompatibilnom uređaju za snimanje.
– CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno
dovršeni.
– CD-R/CD-RW diskovi različiti od onih koji
su snimljeni u CD formatu ili MP3 formatu
u skladu sa standardom ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo ili diskovi snimljeni
u više sesija.
14SR
Redosled reprodukcije audio
datoteka
Fascikla (album)
Audio datoteka
(numera)
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa jedinicom koji nisu obrađeni
u ovom priručniku, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Održavanje
Specifikacije
Čišćenje priključaka
Odeljak za tjuner
Jedinica možda neće ispravno funkcionisati
ako priključci između nje i prednje table
nisu čisti. Da biste ovo sprečili, skinite
prednju tablu (stranica 5) i očistite priključke
pomoću pamučnih štapića. Ne primenjujte
preveliku silu. U suprotnom, možete da
oštetite priključke.
Napomene
• Zbog bezbednosti, isključite kontakt pre čišćenja
priključaka i izvadite ključ iz prekidača za kontakt.
• Nikada ne dodirujte direktno priključke prstima ili
bilo kakvim metalnim uređajem.
FM
Frekventni opseg:
Kada je [AREA] podešeno na [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Kada je [AREA] podešeno na [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima po 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz
(u koracima po 30 kHz)
Antenski priključak:
Spoljni antenski priključak
Međufrekvencija:
Kada je [AREA] podešeno na [EUROPE]:
FM CCIR: -1956,5 kHz do -487,3 kHz
i +500,0 kHz do +2095,4 kHz
Kada je [AREA] podešeno na [RUSSIA]:
FM CCIR: -1956,5 kHz do -487,3 kHz
i +500,0 kHz do +2095,4 kHz
FM OIRT: -1815,6 kHz do -943,7 kHz
i +996,6 kHz do +1776,6 kHz
Upotrebljiva osetljivost: 7 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omer signala i smetnji: 73 dB
Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekventni odziv: 20 Hz – 15.000 Hz
MW/LW
Frekventni opseg:
MW: 531 kHz – 1602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Antenski priključak:
Spoljni antenski priključak
Osetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
15SR
Odeljak za CD plejer
Opšte
Omer signala i smetnji: 95 dB
Frekventni odziv: 10 Hz – 20.000 Hz
Promena zvuka i podrhtavanje:
Ispod merljive granice
Maksimalan broj: (samo CD-R/CD-RW)
– fascikli (albuma):
150 (uključujući fasciklu „ROOT“);
– datoteka (numera) i fascikli:
300 (možda i manje od 300 ako nazivi
fascikli/datoteka sadrže mnogo znakova)
– prikazanih znakova za naziv fascikle/
datoteke: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3) i WMA (.wma)
Izlazi:
Priključak audio izlaza (REAR, SUB)
Napajana antena/priključak za kontrolu
napajanog pojačala (REM OUT)
Ulazi:
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Ulazni priključak antene
AUX ulazni priključak (stereo mini utikač)
USB ulaz
Zahtevi za napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol uzemljen)
Nominalna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Približno 178 mm × 50 mm × 177 mm
(š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 mm × 53 mm × 160 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Sadržaj pakovanja:
Glavna jedinica (1)
Delovi za instalaciju i povezivanje
(1 komplet)
Odeljak za USB plejer
Interfejs: USB (pune brzine)
Maksimalna struja: 500 mA
Maksimalan broj prepoznatljivih numera:
– fascikli (albuma): 256
– datoteka (numera) po fascikli: 256
Kompatibilni Android Open Accessory (AOA)
protokol: 2.0
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina protoka bitova:
8 kbps – 320 kbps (podržava
promenljivu brzinu protoka bitova
(VBR))
Frekvencija uzorkovanja:
16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Brzina protoka bitova:
32 kbps – 192 kbps (podržava
promenljivu brzinu protoka bitova
(VBR))
Frekvencija uzorkovanja:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Širina uzorkovanja: 16 bitova, 24 bita
Frekvencija uzorkovanja:
44,1 kHz – 48 kHz
Odeljak za pojačalo
Izlaz: Izlazi zvučnika
Impedansa zvučnika: 4 Ω – 8 Ω
Maksimalan izlaz za napajanje: 55 W × 4
(na 4 Ω)
Vaš prodavac možda neće imati sav
navedeni pribor. Zatražite od njega
dodatne informacije.
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Autorska prava
Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu korporacije
Microsoft. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je
zabranjena bez odgovarajuće licence
korporacije Microsoft ili njene ovlašćene
podružnice.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka
i patenti koje su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
Android je zaštićeni znak kompanije
Google Inc.
16SR
libFLAC
Copyright (C) 2000—2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011—2013 Xiph.Org
Foundation
Ponovna distribucija i upotreba u izvornom
i binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih,
dozvoljene su pod sledećim uslovima:
– Ponovna distribucija u izvornom kodu
mora da sadrži napomenu o autorskim
pravima iznad, listu uslova i sledeće
odricanje odgovornosti.
– Ponovna distribucija u binarnom obliku
mora da sadrži napomenu o autorskim
pravima iznad, listu uslova i sledeće
odricanje odgovornosti u dokumentaciji
i/ili drugim materijalima koji dolaze uz
distribuciju.
– Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org
fondacije i imena njenih saradnika radi
promovisanja proizvoda nastalih na
osnovu ovog softvera bez prethodne
pismene dozvole.
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI
PRUŽAJU OVAJ SOFTVER U „VIĐENOM“
STANJU I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH
ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI
NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE
O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI
ZA ODREĐENU SVRHU. FONDACIJA ILI NJENI
SARADNICI SE NI U KOM SLUČAJU NEĆE
SMATRATI ODGOVORNIM ZA DIREKTNU,
INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU,
PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA
OBUHVATA, ALI SE NE OGRANIČAVA NA,
DOBAVLJANJE ROBE ILI USLUGA ZAMENE,
GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE, GUBITAK
PODATAKA ILI ZARADE I PREKIDE
U POSLOVANJU) KAKO GOD DO NJE
DOŠLO I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI
ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI
O UGOVORU, ODGOVORNOSTI U UŽEM
SMISLU ILI ŠTETNOJ RADNJI (UKLJUČUJUĆI
NEMAR I OSTALO) KOJA JE PROIZAŠLA IZ
KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA NA BILO
KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU UPOZORENI DA
POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE
ŠTETE.
Rešavanje problema
Sledeća lista za proveru će vam pomoći da
otklonite probleme koji mogu da nastanu
tokom rada jedinice.
Pre pregleda liste u nastavku, proverite
priključke i postupke korišćenja.
Za detalje o korišćenju osigurača i uklanjanju
jedinice iz komandne table, pogledajte
„Povezivanje/instalacija“ (stranica 21).
Ako problem nije rešen, posetite sajt za
podršku naveden sa zadnje strane.
Opšte
Nema zvučnog signala ili je on vrlo nizak.
 Položaj kontrole [FADER] nije podešen za
sistem sa dva zvučnika.
 Jačina zvuka ovog uređaja i/ili povezanog
uređaja je vrlo niska.
– Povećajte jačinu zvuka ovog uređaja i/ili
povezanog uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je opcionalno napajano
pojačalo i ne koristite ugrađeno pojačalo.
Sadržaj memorije je obrisan.
 Kabl za napajanje ili akumulator su
isključeni ili su nepravilno povezani.
Memorisane stanice i tačno vreme su
obrisani.
Osigurač je pregoreo.
Stvara se buka prilikom okretanja ključa
u kontakt bravi.
 Nisu dobro povezani kablovi sa
priključcima na automobilu.
Tokom reprodukcije ili prijema, započinje
režim demonstracije.
 Ako se ne obavi nikakva radnja u roku
od pet minuta kada je podešena opcija
[DEMO-ON], započinje prikaz
demonstracije.
– Podesite [DEMO-OFF] (stranica 11).
17SR
Prikaz nestaje sa displeja/ne pojavljuje
se u prozoru displeja.
 Podešavanje svetline je podešeno na
[DIM-ON] (stranica 13).
 Prikaz nestaje ako pritisnete i držite OFF.
– Pritisnite OFF na jedinici dok se prikaz ne
pojavi.
 Priključci su prljavi (stranica 15).
Displej/osvetljenje treperi.
 Izvor napajanja nije dovoljno jak.
– Proverite da li akumulator automobila
isporučuje dovoljno napajanja jedinici.
(Zahtev za napajanje je 12 V DC.)
Dugmad za upravljanje ne funkcionišu.
Disk se ne izbacuje.
 Pritisnite DSPL i (nazad)/MODE duže
od 2 sekunde da biste vratili jedinicu
na podrazumevana podešavanja.
Sadržaj uskladišten u memoriji je obrisan.
Zbog bezbednosti, nemojte da obavljate
vraćanje jedinice na podrazumevana
podešavanja tokom vožnje.
Radio prijem
Nije moguće primiti signal radio stanica.
Zvuk je pun šumova.
 Veza nije ispravna.
– Proverite vezu antene automobila.
– Ako se antena automobila ne izvlači,
proverite povezivanje kabla za kontrolu
napajane antene.
Podešavanje memorije nije moguće.
 Signal koji se emituje je suviše slab.
Opseg od 65 MHz do 74 MHz u FM3 nije
moguće podesiti.
 [AREA] je podešeno na [EUROPE].
– Podesite [AREA] na [RUSSIA] (stranica 11).
RDS
Ne možete da primite RDS usluge
(kada se [AREA] podesi na [RUSSIA]).
 Izabran je FM3.
– Izaberite FM1 ili FM2.
 RDS usluge nisu dostupne u trenutnom
regionu.
18SR
Pretraživanje SEEK započinje nakon
nekoliko sekundi slušanja.
 Stanica nije TP ili ima slab signal.
– Deaktivirajte TA (stranica 7).
Nema obaveštenja o saobraćaju.
 Aktivirajte TA (stranica 7).
 Stanica ne emituje obaveštenja
o saobraćaju iako je TP.
– Izaberite drugu stanicu.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutna stanica nije RDS stanica.
 Nisu primljeni RDS podaci.
 Stanica ne precizira tip programa.
Naziv stanice treperi.
 Trenutno odabrana stanica nema
alternativnu frekvenciju.
– Pritisnite SEEK +/– dok naziv stanice
treperi. Pojavljuje se [PI SEEK] i jedinica
započinje da traži drugu frekvenciju sa
istim PI (program identification)
podacima.
CD reprodukcija
Reprodukcija diska nije moguća.
 Disk je oštećen ili zaprljan.
 Disk CD-R/CD-RW nije audio disk
(stranica 14).
MP3/WMA datoteke ne mogu da se
reprodukuju.
 Disk nije kompatibilan sa MP3/WMA
formatom i verzijom. Za detalje
o diskovima i formatima koji mogu da
se reprodukuju, posetite sajt za podršku
naveden sa zadnje strane.
Za početak reprodukcije MP3/WMA
datoteka potrebno je više vremena nego
za ostale.
 Pokretanje reprodukcije sledećih diskova
može da potraje duže vreme.
– Disk koji je snimljen u komplikovanoj
hijerarhijskoj strukturi.
– Disk koji je snimljen u više sesija.
– Disk na kojeg se mogu dodati podaci.
Zvuk je isprekidan.
 Disk je oštećen ili zaprljan.
Reprodukcija sa USB uređaja
Ne možete da reprodukujete stavke sa
uređaja povezanog putem USB čvorišta.
 Jedinica ne može da prepozna USB
uređaje povezane putem USB čvorišta.
USB uređaju je potrebno više vremena
za reprodukciju.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
hijerarhijskom strukturom.
Zvuk se čuje sa prekidima.
 Zvuk može da bude isprekidan pri velikoj
brzini prenosa.
 Datoteke koje sadrže DRM (Digital Right
Management) u nekim slučajevima nije
moguće reprodukovati.
Audio datoteka ne može da se
reprodukuje.
 Nije podržan USB uređaj formatiran
sistemima datoteka koje nisu FAT16
ili FAT32.*
* Jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB
uređaji možda ne podržavaju sve FAT sisteme
datoteka. Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu svakog USB uređaja ili kontaktirajte
proizvođača.
Nije moguće izvesti radnje kao što su
preskakanje albuma, preskakanje stavki
(režim Jump) i pretraživanje numera po
nazivu (Quick-BrowZer).
 Ove radnje ne mogu da se izvrše kada je
povezan USB uređaj u režimu za Android.
– Podesite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stranica 12).
 USB režim uređaja nije podešen na
odgovarajući režim.
– Uverite se da je USB režim uređaja
podešen na režim MSC/MTP.
Zvuk ne može da se emituje tokom
reprodukcije u režimu za Android.
 Dok je jedinica u režimu za Android,
zvuk se emituje samo sa Android
pametnog telefona.
– Proverite status aplikacije za
reprodukciju zvuka na Android
pametnom telefonu.
– Reprodukcija možda neće pravilno da se
obavi u zavisnosti od Android pametnog
telefona.
Poruke
Sledeće poruke mogu da se prikažu ili
trepere tokom rada sistema.
CD ERROR: Disk ne može da se reprodukuje.
Disk će automatski biti izbačen.
 Očistite ili ispravno ubacite disk, ili proverite
da li je disk prazan ili oštećen.
CD NO MUSIC: Nema datoteka koje mogu
da se reprodukuju. Disk će automatski biti
izbačen.
 Ubacite disk koji sadrži datoteke koje
mogu da se reprodukuju (stranica 16).
CD PUSH EJT: Disk ne može ispravno da
se izbaci.
 Pritisnite  (izbaci).
HUB NO SUPRT: Nisu podržana USB čvorišta.
INVALID
 Izabrana radnja može biti nevažeća.
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritisnite SEEK +/– dok naziv stanice
treperi. Jedinica započinje da traži drugu
frekvenciju sa istim PI (program
identification) podacima (pojavljuje
se [PI SEEK]).
NO TP: Nema programa o saobraćaju.
 Jedinica će nastaviti pretragu dostupnih
TP stanica.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 USB uređaj koji ne podržava AOA (Android
Open Accessory) 2.0 je povezan sa
jedinicom dok je [USB MODE] podešen
na [ANDROID].
– Podesite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stranica 12).
OVERLOAD: USB uređaj je preopterećen.
 Isključite USB uređaj, a zatim pritisnite SRC
da biste izabrali drugi izvor.
 USB uređaj je pokvaren ili je povezan
nepodržani uređaj.
19SR
READ: Uređaj učitava informacije sa diska.
 Sačekajte da se učitavanje završi
i reprodukcija će započeti automatski.
Ovo može da potraje u zavisnosti od
organizacije datoteka.
USB ERROR: Nije moguća reprodukcija sa
USB uređaja.
 Ponovo povežite USB uređaj.
USB NO DEV: USB uređaj nije povezan ili
prepoznat.
 Uverite se da je USB uređaj ili USB kabl
dobro povezan.
USB NO MUSIC: Nema datoteka koje mogu
da se reprodukuju.
 Povežite USB uređaj koji sadrži datoteke
koje mogu da se reprodukuju (stranica 16).
USB NO SUPRT: USB uređaj nije podržan.
 Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB
uređaja, posetite sajt za podršku naveden
sa zadnje strane.
ili
kraj diska.
: Dostigli ste početak ili
(donja crta): Nije moguće prikazati znak.
20SR
Za rad sa daljinskim upravljačem
na volanu:
ERROR: Došlo je do greške tokom
registracije funkcije.
 Ponovo pokrenite registraciju funkcije sa
kojom se dogodila greška (stranica 11).
TIMEOUT: Registracija funkcije nije uspela
jer je isteklo vreme.
 Pokušajte da obavite celu registraciju dok
indikator [REGISTER] treperi (oko 6 sekundi)
(stranica 11).
Ako ova rešenja ne poboljšaju stanje,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Ako jedinicu nosite na popravku zbog
problema sa CD reprodukcijom, ponesite
i disk koji ste koristili kada se problem prvi
put javio.
Povezivanje/instalacija
Lista delova za instalaciju


Mere opreza
• Sve vodove uzemljenja povežite na istu
tačku uzemljenja.
• Ne dozvolite da vodovi budu uhvaćeni
ispod šrafa ili zahvaćeni pokretnim
delovima (npr. šinom sedišta).
• Pre obavljanja povezivanja, isključite kontakt
automobila da biste izbegli kratak spoj.
• Povežite kabl za napajanje  na jedinicu
i zvučnike pre nego što ga povežete na
pomoćni priključak za napajanje.
• Obavezno trakom izolujte svaki preostali
otvoreni kraj voda radi bezbednosti.
×2




Mere opreza
• Pažljivo izaberite mesto za instalaciju tako
da jedinica ne smeta u vožnji.
• Izbegavajte instalaciju jedinice u oblastima
koje su izložene dejstvu prašine,
prljavštine, prekomernim vibracijama ili
visokoj temperaturi, kao što su oblasti
izložene direktnim sunčevim zracima ili
u blizini cevi grejača.
• Koristite isključivo priloženi pribor za
instalaciju za bezbednu i sigurnu ugradnju.
Napomena o kablu za napajanje (žuti)
Kada povezujete jedinicu u kombinaciji sa drugim
stereo komponentama, kapacitet električnog kola
automobila na koji se jedinica povezuje mora biti
veći od zbira kapaciteta svih pojedinačnih
komponenti.
• Ova lista delova ne sadrži sav sadržaj
pakovanja.
• Držač  i zaštitna spojnica  su fabrički
postavljeni na jedinicu. Pre ugradnje
jedinice, upotrebite ključeve za
otpuštanje  da biste uklonili držač 
iz jedinice. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Uklanjanje zaštitne spojnice
i držača“ (stranica 24).
• Sačuvajte ključeve za otpuštanje  za
buduću upotrebu jer će vam biti potrebni
ako uklanjate jedinicu iz automobila.
Podešavanje ugla ugradnje
Podesite ugao ugradnje na manje od 45°.
21SR
Veza
Subwoofer*1
*3
*3
Napajano pojačalo*1

*2
Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Povezivanje“
(stranica 23).
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Šema povezivanja napajanja“ (stranica 23).
iz žičanog daljinskog upravljača
(ne isporučuje se)*4
iz antene automobila*5
*1
*2
*3
*4
Ne isporučuje se
Impedansa zvučnika: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA kabl (ne isporučuje se)
U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter
za žičani daljinski upravljač (ne isporučuje se).
Detaljnije informacije o korišćenju žičanog
daljinskog upravljača pogledajte u poglavlju
„Korišćenje žičanog daljinskog upravljača“
(stranica 24).
*5 U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter
(ne isporučuje se) ako priključak antene ne
odgovara.
22SR
Jednostavno povezivanje
subwoofer-a
Povezivanje
Ako imate napajanu antenu bez relejne
kutije, povezivanje jedinice isporučenim
kablom za napajanje  može da ošteti
antenu.
Možete da koristite subwoofer bez napajanog
pojačala kada je on povezan na kabl za zadnji
zvučnik.
 Do priključka za zvučnike automobila
Prednji zvučnik
Subwoofer
Napomene
1
Zadnji zvučnik
2 (desni)
 Ljubičasti

Ljubičasto-crni
prugasti
3
Prednji zvučnik
4 (desni)
 Sivi
5
 Beli
Prednji zvučnik
6 (levi)
7
Zadnji zvučnik
8 (levi)


Sivo-crni
prugasti
Belo-crni
prugasti
 Zeleni

Zeleno-crni
prugasti
 Do priključka za napajanje automobila
• Potrebno je da pripremite kablove zadnjeg
zvučnika.
• Koristite subwoofer impedanse od 4 Ω do 8 Ω i sa
odgovarajućim kapacitetom snage da biste izbegli
oštećenje.
Povezivanje radi čuvanja memorije
Kada je povezan žuti kabl za napajanje,
memorijsko kolo dobija napajanje čak
i kada je prekidač za kontakt isključen.
Povezivanje zvučnika
• Pre povezivanja zvučnika, isključite jedinicu.
• Koristite zvučnike impedanse od 4 Ω do
8 Ω i sa odgovarajućim kapacitetom snage
da biste izbegli oštećenje.
Šema povezivanja napajanja
12
neprekidni izvor
napajanja
napajana antena/
13 kontrola napajanog
pojačala (REM OUT)
15
prekidački izvor
napajanja
16 uzemljenje
Proverite pomoćni priključak za napajanje
u automobilu i ispravno povežite kablove
za povezivanje u zavisnosti od automobila.
Žuti
Pomoćni priključak za napajanje
Plavo-beli
prugasti
Crveni
Crni
23SR
Uobičajeno povezivanje
Crveni
Instalacija
Crveni
Uklanjanje zaštitne spojnice
i držača
Žuti
Žuti
12 neprekidni izvor napajanja
Žuti
Pre instalacije jedinice, uklonite zaštitnu
spojnicu  i držač  iz jedinice.
15 prekidački izvor napajanja
Crveni
1
Kada je obrnut položaj crvenog i žutog
voda
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti
12 prekidački izvor napajanja
Žuti
15 neprekidni izvor napajanja
Crveni
Automobili bez ACC položaja

2
Ubacite oba ključa za otpuštanje 
dok ne kliknu i povucite nadole
držač , a zatim povucite nagore
jedinicu da biste ih razdvojili.

Crveni

Crveni
Stisnite obe ivice zaštitne spojnice ,
a zatim je izvucite.

Žuti
Žuti
Nakon pravilnog uklapanja veza
i prebacivanja kablova za napajanje,
povežite jedinicu na izvor napajanja
automobila. Ako imate bilo kakva pitanja
i probleme u povezivanju jedinice koji nisu
obrađeni u ovom priručniku, obratite se
prodavcu automobila.
Korišćenje žičanog daljinskog
upravljača
1
Da biste omogućili žičani daljinski
upravljač, podesite [STR CONTROL]
u [SET STEERING] na [PRESET]
(stranica 11).
24SR
Okrenite kuku ka unutra.
Ugradnja jedinice u komandnu
tablu
Pre instaliranja, proverite da li su hvataljke
na obe strane držača  savijene prema
unutra 2 mm.
1
Postavite držač  unutar komandne
table, a zatim presavijte spojke ka
napolju da bi jedinica bila čvrsto
postavljena.
182 mm
53 mm

2
Žabica
Vraćanje jedinice na početne
vrednosti
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Vraćanje jedinice na početne vrednosti“
(stranica 5).
Zamena osigurača
Kada menjate osigurač,
Osigurač (10 A)
obavezno koristite osigurač
iste strujne vrednosti kao
i originalni osigurač. Ako
osigurač pregori, proverite
povezivanje napajanja
i zamenite osigurač. Ako
osigurač pregori ponovo nakon zamene,
možda je došlo do kvara na uređaju.
U tom slučaju, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Montirajte uređaj u držač , a zatim
postavite zaštitnu spojnicu .




Napomene
• Ako su žabice ravne ili savijene prema spolja, uređaj
neće biti bezbedno instaliran i može da izleti.
• Proverite da li su sve četiri žabice na zaštitnom
ramu  pravilno ubačene u otvore uređaja.
Skidanje i postavljanje prednje
table
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Skidanje prednje table“ (stranica 5).
25SR
Sajt za podršku
Ako imate bilo kakva pitanja ili su vam potrebne
informacije za podršku za ovaj proizvod, posetite
sledeći veb-sajt:
http://www.sony.eu/support
Registrujte svoj proizvod onlajn već danas na adresi:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising