4-134-151-11 (2)
FM/MW/LW
Autoradio CD uređaj
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranu 4.
CDX-GT33U
©2009 Sony Corporation
Uputstvo za upotrebu
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
zasebnom uputstvu za ugradnju i povezivanje.
"ATRAC", "ATRAC AD", "SonicStage" i
njihove oznake su zaštitni znaci kompanije
Sony Corporation.
"WALKMAN" i oznaka "WALKMAN" su
zaštitni znaci kompanije Sony Corporation.
Ova nalepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
uređaja.
Napomena za korisnike: informacije o
električnoj opremi koje slede odnose se
jedino na zemlje koje primenjuju EU
smernice.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, Japan. Ovlašćeni
zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i
sigurnost uređaja je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka.
Za pitanja o servisu i gartanciji, obratite se na
adrese sa priloženih gartantnih dokumenata.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektronskih uređaja (primenjuje se u
Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni
otpad. On trba da budezbrinut na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u
sprečavanju potencijalno negativnih posledica po okolinui
ljudsko zdravlje, a koje bi mogle nastati neprikladnim
zbrinjavanjem dotrajalog uređaja. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde
ste kupili proizvod.
2
Microsoft, Windows Media i
logotip Windows su zaštićeni ili
registrovani znaci Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 13).
Uređaj će se automatski potpuno isključiti u
podešeno vreme čime se sprečava pražnjenje
energije akumulatora. Ako niste podesili
funkciju Auto Off, svaki put nakon isključenja motora automobila pritisnite i zadržite
! na uređaju dok se ne isključi displej.
Sadržaj
Početak
USB uređaji
Diskovi koji se mogu reproduckovati . . . . . . . . . 4
Resetovanje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Isključenje DEMO prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Podešavanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Odvajanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Postavljanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . 5
Reprodukcija USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ponavljanje reprodukcije ireprodukcija
slučajnim redosledom. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pretraživanje zapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CD
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redosledom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Radio
Memorisanje i prijem stanica . . . . . . . . . . . . . . . 9
Automatsko memorisanje — BTM. . . . . . . . 9
Ručno memorisanje stanica. . . . . . . . . . . . . . 9
Prijem memorisanih stanica. . . . . . . . . . . . . . 9
Automatsko podešavanje
..................9
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Podešavanje AF i TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odabir vrste programa PTY. . . . . . . . . . . . . 11
Podešavanje tačnog vremena (CT) . . . . . . . 11
Ostale funkcije
Menjanje zvučnih postavki. . . . . . . . . . . . . . . . 12
Podešavanje balansa i funkcije fader
— BAL/FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Podešavanje krivulje ekvilajzera
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Podešavanje opcija — SET. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Upotreba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Daljinski upravljač RM-X114 . . . . . . . . . . . 14
Zakretni upravljač RM-X4S . . . . . . . . . . . . 15
Dodatne informacije
Mere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Napomene o diskovima . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Redosled reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vađenje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Prikaz/poruke grešaka . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Internet stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posetite
sledeću Internet stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Tamo ćete pronaći informacije o:
5 Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
5 Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama
3
Početak
Podešavanje sata
Diskovi koji se mogu reprodukovati
Ovaj uređaj može reprodukovati CD-DA diskove
(koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove
(MP3/WMA/AAC datoteke (str. 16)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
MP3
WMA
AAC
5
Napomena
Pritiskom na tipku RESET obrisaće se podešenja
sata i neki memorisani sadržaji.
Isključenje DEMO prikaza
Možete isključiti demonstracioni prikaz koji se
pojavljuje prilikom isključenja uređaja.
4
3
4
Pre prve upotrebe uređaja, ili nakon menjanja
akumulatora ili promene načina povezivanja,
potrebno je resetovati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 5) i pritisnite tipku
RESET (str. 6) šiljatim predmetom, npr.
hemijskom olovkom.
2
2
CD-DA
Resetovanje uredaja
1
Sat upotrebljava 24-satni sistem prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se meni za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "DEMO".
3
Zakrenite regulator za odabir "DEMOOFF".
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je završeno i displej se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se meni za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
Pritisnite  +.
Cifre sata trepere.
Zakrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomeranje indikatora cifara, pritisnite
 –/+.
Pritisnite tipku za odabir.
Podešenje je zvršeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata, pritisnite . Ponovno priti­
snite  za povratak na prethodni prikaz.
Savet
Sat možete podesiti automatski pomoću RDS funkcije
(str. 11).
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja,
kako biste sprečili krađu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
2
Pritisnite .
Uređaj se isključi.
Pritisnite , zatim izvucite ploču.
Napomene
• Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
displej.
• Prednju ploču nemojte izlagati toploti/visokim temperaturama niti vlazi. Izbegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/zadnjoj ploči.
• Ne odspajajte prednju ploču tokom reprodukcije
USB uređaja jer može doći do oštećenja USB
podataka.
Postavljanje prednje ploče
Pričvrstite dio A prednje ploče na deo B uređaja,
kako je prikazano slikom, i utisnite levu stranu
dok se ne uglavi i začuje se "klik".
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutrašnju površinu prednje ploče.
5
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
Ovaj odeljak sadrži uputdtvo o položaju kontrola
i osnovnim funkcijama. Za detalje, pogledajte
navedene stranice.
Za upravljanje USB uređajem, pogledajte odeljak
"USB uređaji" na str. 11.
ATipka OFF
Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.
BTipka  (BROWSE) str. 8
Za prelaz u Quick-BrowZer mod.
CRegulator/tipka za odabir str. 8, 12
Za podešavanje glasnoće/odabir kategorije
za pretraživanje (zakrenite); odabir stavki za
podešavanje (pritisnite i zakrenite).
DTipka SOURCE
Za uključenje; promenu izvora (Radio/CD/
USB/AUX).
EFioka diska
Ubacite disk (stranu sa nalepnicom okrenite
prema gore), reprodukcija počinje.
FDisplej
GUSB priključnica str. 11
Za spajanje USB uređaja.
HTipka  (izbacivanje)
Za izbacivanje diska.
ITipka  (otpuštanje prednje ploče)
str. 5
6
JTipka l (BACK) str. 8
Za povratak na prethodni prikaz.
KSenzor daljinskog upravljača
LTipke SEEK –/+
CD/USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo
u roku od 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa unazad/unapred (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko podešavanje stanica (pritisnite);
ručno podešavanje stanica (pritisnite i zadržite).
MTipka MODE str. 9
Za odabir talasnog područja (FM/MW/LW).
NTipka EQ3 (ekvilajzer) str. 12
Za odabir vrste ekvilajzera (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM ili OFF).
OTipka AF (alternativne frekvencije)/
TA (saobr. obaveštenja)/ PTY (vrsta
programa) str. 10, 11
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sistemu.
PTipka RESET (smeštena iza prednje ploče)
str. 4
QBrojčane tipke
CD/USB:
/: ALBUM –/ +
Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).
: REP str. 9
: SHUF str. 9
: DM+
Poboljšava digitalno komprimovan zvuk,
npr. MP3.
Za aktivaciju DM+ funkcije, podesite
"DM+-ON". Za isključenje, podesite
"DM+-OFF".
: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovno.
Radio:
Za prijem memorisanih stanica (pritisnite);
Za memorisanje stanica (pritisnite i zadržite).
RTipka DSPL (pokazivač)/SCRL (listanje)
str. 9, 10, 12
Za promenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomeranje prikazane stavke (pritisnite i
zadržite).
SAUX ulazna priključnica str. 14
Za spajanje prenosnog audio uređaja.
Napomena
Kod vađenja/umetanja diska, odspojite eventualno
spojeni USB uređaj kako biste sprečili oštećivanje
diska.
7
Pretraživanje zapisa
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer
Možete jednostavno pretraživati zapise na CD
disku ili USB uređaju, prema kategorijama.
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod
Kad se unutar kategorije nalazi veliki broj opcija,
možete brzo potražiti željenu opciju.
1 Pritisnite  + u Quick-BrowZer modu.
Pojavi se sledeći prikaz.
Regulator/tipka
za odabir
ABroj trenutne stavke
BUkupan broj opcija na tekućem nivou
Zatim se pojavi naziv opcije.
2 Zakrenite regulator za odabir željene opcije, ili
opcije koja je blizu željene.
Pretraživanje preskače po 10% od ukupnog
broja opcija.
1
2
3
Pritisnite  (BROWSE).
Uređaj prelazi u Quick-BrowZer mod pa se
pojavi lista kategorija za pretraživanje.
Zakrenite regulator za odabir željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite
za potvrdu.
Ponovite korak 2 dok ne odaberete
željeni zapis.
Pokreće se reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite  (BROWSE).
Napomena
Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se
funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim
redosledom.
8
3 Pritisnite regulator.
Pokazivač se vraća u Quick-BrowZer mod i
prikazuje se odabrana stavka.
4 Zakrenite regulator za odabir željene opcije i
zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz Jump moda
Pritisnite l (BACK) ili  –.
CD
Radio
Prikazane stavke
Memorisanje i prijem stanica
Oprez
Kod podešavanja za vreme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste sprečili
eventualne nezgode.
Automatsko memorisanje — BTM
AIzvor
BNaslov zapisa*1, naziv diska/izvođača*1, naziv
izvođača*1, broj albuma*2, naslov albuma*1,
broj zapisa/proteklo vreme reprodukcije, sat
1
*1 Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA/AAC.
*2 Broj albuma se prikaže samo kad se promeni
album.
2
Za promenu prikazanih stavki B, pritisnite .
3
Savet
Prikazane stavke mogu se razlikovati zavisno od vrste
diska, formata snimanja i postavki.
4
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim redosledom
1
Tokom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
 TRACK
Za
ponavljanje reprodukcije zapisa.
ponavljanje reprodukcije
albuma.
SHUF ALBUM* reprodukciju albuma slučajnim
redosledom.
reprodukciju diska slučajnim
SHUF DISC
redosledom.
 ALBUM*
* Kad se reprodukuje MP3/WMA/AAC.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promenu talasnog područja, pritisnite
 više puta. Možete odabrati FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se meni za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "BTM".
Pritisnite  +.
Uređaj memoriše stanice redosledom njihovih
frekvencija.
Kad je stanica memorisana, začuje se zvučni
signal.
Ručno memorisanje stanica
1
Dok slušate stanicu koju želite da memo-,
rišete, pritisnite i zadržite brojčanu tipku
(od  do ) sve dok se ne pojavi "MEM".
Napomena
Ako pokušate da memori šete drugu stanicu pod istom
brojčanom tipkom, prehodno memorisana stanica se briše.
Savet
Kad memori šete RDS stanicu, memorisaćete i postavke
AF/TA (str. 10).
Prijem memorisanih sanica
1
Odaberite talasno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od  do ).
Automatsko podešavanje
1
Odaberite talasno područje, zatim pritisnite
 +/– za pretraživanje stanica.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj podesi
stanicu. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
podesite željenu stanicu.
Savet
Ako znate frekvenciju stanice, pritisnite i zadržite 
–/+ za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite
 –/+ više puta za precizno podešavanje željene
frekvencije (ručno podešavanje).
9
RDS
Podešavanje AF i TA
1
Pregled
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
"Radio Data System" (RDS) je sistem emitovanja
koji FM stanicama omogućuje slanje dodatne di­
gitalne informacije zajedno sa radijskim signalom.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
Prikazane stavke
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF isključenje AF i TA.
Memor isanje RDS stanica sa funkcijama
AF i TA
ATA/TP*
BTalasno područje, funkcija
CFrekvencija*2 (naziv stanice), programski
broj, sat, RDS podaci
1
*1 "TA" treperi tokom informacija o saobra aju. "TP"
svetli kad je podešena takva stanica.
*2 Tokom prijema RDS stanice, jevo od oznake
frekvencije se prikazuje " *".
Za promenu prikazanih stavki C, pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i podešavanje stanice najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tokom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog podešavanja iste postaje.
TA (saobra ćajna obaveštenja)/ TP (saobr. program)
Pruža trenutne informacije o saobrać aju u vidu
obaveštenja ili programa. U slučaju prijema bilo
kakvog saobra ćajnog obaveštenja/programa, trenutno odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Takođe traži odabranu vrstu programa.
CT (tačno vreme)
Podaci o tačnom vremenu dobijeni RDS prije ­
mom podešavaju sat.
Napomene
• Zavisno od zemlje/regije, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
• RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab
ili stanica ne emituje RDS podatke.
10
RDS postaje možete memorisati tako da istovremeno
memorišete i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS stanice se memorišu sa istim
AF/TA podešenjima.
Kod ručnog memorisanja možete smestiti RDS
stanice i one koje to nisu sa funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim memorišite
stanicu pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obaveštenja
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih saobra ćajnih
obaveštenja i prekida trenutno odabran izvor.
Savet
Ako podesite glasnoću tokom saobraćajnih obaveštenja,
ta glasnoća će se memorisati za buduća obaveštenja,
nezavisno od normalne glasnoće.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je AF funkcija uključena: fabrička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prelaz na drugu
lokalnu stanicu sa jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema tog lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u meniju
tokom FM prijema (str. 13).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa PTY
1
Pritisnite i zadržite  (PTY) tokom
FM prijema.
USB uređaji
Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite
Internet stranicu za korisničku podršku.
Stranica za korisničku podršku
2
3
Ako stanica odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
Pritisnite  (PTY) više puta dok
se ne pojavi željena vrsta programa.
Pritisnite  +/–.
Uređaj počinje da traži stanicu koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE (obra­
zovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (nauka),
VARIED (razno), POP M (popularna muzika),
ROCK M (rock muzika), EASY M (lagana muzika),
LIGHT M (lagana klasična muzika), CLASSICS
(klasična muzika), OTHER M (druge vrste muzike),
WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE
(finansije), CHILDREN (dečji program),
SOCIALA (društvene teme), RELIGION (ver ­
ski program), PHONE IN (telefonska javljanja),
TRAVEL (putovanja), LEISURE (dokolica),
JAZZ (jazz muzika),COUNTRY (country muzika),
NATION M (narodna muzika), OLDIES (evergri­
ni), FOLK M (folklorna muzika), DOCUMENT
(dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/
regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
Podešavanje tačnog vremena (CT)
1
Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 13).
Napomene
• Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS stanice.
• Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
http://support.sony-europe.com/
5 Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass
Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
koji podržavaju USB standard.
5 Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) i AAC (.m4a).
5 Preporučeno je pravljenje sigurnosnih kopija sadržaja
USB uređaja.
Napomena
Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora. Zavisno
od USB uređaju, može doći do nepravilnosti u radu ili
oštećenja ukoliko se spoji prije pokretanja motora.
Reprodukcija USB uređaja
1
Spojite USB uređaj na USB priključnicu.
Ako za spajanje koristite kabl, upotrebite
onaj koji je isporučen uz USB uređaj.
Pokreće se reprodukcija.
Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite  više puta dok
se ne prikaže "USB".
Pritisnite  za zaustavljanje reprodukcije.
Uklanjanje USB uređaja
1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
2 Uklonite USB uređaj.
Ako uklonite USB uređaj tokom reprodukcije,
može doći do oštećenja podataka na USB uređaju.
Napomene
• Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški
da mogu pasti usled vibracija ili uzrokovati labav ljenje spoja.
• Ne odspajajte prednju ploču tokom reprodukcije
USB uređaja jer može doći do oštećenja USB
podataka.
• Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB huba.
11
Prikazane stavke
Ostale funkcije
Menjanje zvučnih postavki
AIzvor
BNaziv zapisa, naziv izvođača, broj albuma*,
naziv albuma, broj zapisa/proteklo vreme
reprodukcije, sat
Podešavanje balansa i funkcije
fader — BAL/FAD
1
* Broj albuma se prikaže samo kad se promeni album.
LOW*1  MID*1  HI*1  BAL (levidesni)  FAD (prednji-zadnji)  AUX*2
Za promenu prikazanih stavki B, pritisnite
.
Napomene
• Prikazane stavke mogu se razlikovati zavisno od USB
uređaja, formata snimanja i postavki. Za dodatne
informacije, posetite stranicu za korisničku podršku.
• Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
– foldera (albuma): 128
– datoteka (zapisa) po folderu: 500
• Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu,
jer može doći do nepravilnosti u radu.
• Možda će trebati neko vreme da se pokrene repro dukcija, zavisno od količine snimljenih podataka.
• DRM (Digital Rights Management) datoteke se
možda neće moći reprodukovati.
• Tokom reprodukcije ili brzog pretraživanja unapred/
unazad VBR (varijabilna brzina bit-a) MP3/WMA/
AAC datoteke, proteklo vreme reprodukcije možda
neće biti ispravno prikazano.
• Reprodukcija lossless komprimovanih datoteka nije
podržana.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim redosledom
1
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije zapisa.
 ALBUM
ponavljanje reprodukcije
albuma.
SHUF ALBUM
reprodukciju albuma slučajnim
redosledom.
SHUF DEVICE
reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim redosledom.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
12
*1 Kad je podešenje EQ3 aktivirano (str. 12).
*2 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 14).
2
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
3
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je završeno i displej se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Podešavanje krivulje ekvilajzera
— EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
izradu vašeg podešenja ekvilizatora.
1
Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku
 više puta kako biste odabrali
"CUSTOM".
2
Pritisnite tipku za odabir više puta,
dok se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
3
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
Glasnoća se može podešavati u koracima od
Tokom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Pritisnite tipku za odabir više puta,
dok se ne pojavi "BAL" ili "FAD".
Opcije se izmenjuju na sledeći način:
4
1 dB, između –10 dB i +10 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje
ekvilajzera.
Za resetovanje krivulje ekvilajzera na fabr­
ičke postavke, pritisnite i zadržite tipku za
odabir pre završetka podešavanja.
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je završeno i displej se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Savjet
Ostale vrste ekvilajzera takođe se mogu podesiti.
Podešavanje opcija — SET
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se meni za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
Zakrenite regulator za odabir podešenja
(npr. "ON" ili "OFF").
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je završeno i displej se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane stavke mogu se razlikovati, zavisno od izvora
i podešenja.
Mogu se podesiti sledeće opcije (za detalje,
pogledajte navedene stranice):
"" označava standardno podešenje.
CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 4)
CT (Tačno vreme)
Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" ()
(str. 10, 11).
BEEP
Za podešavanje "BEEP-ON" () ili "BEEP-OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Za uključenje prikaza indikatora AUX izvora
"AUX-A-ON" () ili "AUX-A-OFF" (str. 14).
A.OFF (automatsko isključenje)
Za automatsko isključenje nakon isteka podeše­
nog vremena, kad je uređaj isključen.
– "A.OFF-NO" (), "A.OFF-30S (sekundi)",
"A.OFF-30M (minuta)" ili "A.OFF-60M
(minuta)".
DEMO (Demo prikaz)
Za podešavanje "DEMO-ON" () ili "DEMOOFF".
DIM (Dimmer)
Za promenu svetline displeja.
– "DIM-ON": zatamnjenje displeja.
– "DIM-OFF" (): isključenje opcije dimmer.
M.DSPL (Motion Display)
Za odabir Motion Display prikaza.
– "M.DSPL-SA" (): prikazuje pomične uzorke
i spektralni analizator.
– "M.DSPL-OFF": isključenje Motion Display
prikaza.
A.SCRL (Automatsko pomeranje teksta)
Automatsko pomeranje prikazanog sadržaja kod
promene diska/albuma/zapisa.
– "A.SCRL-ON" (): za pomeranje teksta.
– "A.SCRL-OFF": tekst se ne pomera.
LOCAL (Mod lokalnog pretraživanja)
– "LOCAL-ON": za podeavanje stanica sa jačim
signalima.
– "LOCAL-OFF" (): za podeavanje normalnog
prijema.
MONO*2 (Mono prijem)
Za poboljšanje lošeg FM prijema odaberite
mono mod prijema.
– "MONO-ON": slušanje stereo prijema u mono
modu.
– "MONO-OFF" (): slušanje stereo prijema u
stereo modu.
REG*2 (Regionalno)
Za podešavanje "REG-ON" () ili "REG-OFF"
(str. 10).
LOUD (Glasnoća)
Omogućava jasniji zvuk pri utišanoj glasnoći.
– "LOUD-ON": za pojačanje niskih i visokih
tonova.
– "LOUD-OFF" (): niski i visoki tonovi se ne
pojačavaju.
BTM (str. 9)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod prijema FM signala.
13
Upotreba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
uređaja možete spojiti dodatni prenosni audio
uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da
se izbegne razlika između ovog sistema i preno­
snog audio uređaja. Sledite opisani postupak:
Daljinski upravljač RM-X114
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tipke na
uređaju.
Spajanje prenosnog audio uređaja
1 Isključite prenosni audio uređaj.
2 Utišajte glasnoću na uređaju.
3 Spojite uređaj.
Sledeće tipke na daljinskom upravljaču imaju
različit izgled/funkciju od tipaka na uređaju.
Spojni kabel* (nije
isporučen)
* Obavezno upotrebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Pre reprodukcije svakako podesite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Utišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi
"AUX".
Prikaže se "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajeni nivo glasnoće na
auto radiju.
5 Pritisnite tipku za odabir više puta dok se
ne pojavi "AUX", pa zakrenite regulator za
podešavanje nivoa ulaznog signala (–8 dB do
+18 dB).
14
5 Tipka DSPL (prikaz)
Za promenu prikazanih stavki.
5 Tipke / (SEEK –/+)
Za upravljanje CD/radio/USB reprodukcijom,
isto kao i tipke  –/+ na uređaju.
5 Tipka SOUND
Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na
uređaju.
5 Tipka LIST
Za odabir PTY vrste prikaza kod RDS prijema.
5 Tipke / (DISC*/PRESET +/–)
Za upravljanje CD/USB reprodukcijom, isto
kao i tipke / (ALBUM –/+) na uređaju.
5 Tipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovo.
* Nije dostupno za ovaj uređaj.
Napomena
Ako su uređaj i displej isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako je pritisnuto  na uređaju, ili umetnete
disk kako bi se uređaj uključio.
Zakretni upravljač RM-X4S
Stavljanje nalepnice
Stavite nalepnicu zavisno od načina postavljanja
upravljača.
Promena smera upravljanja
Smer upravljanja kontrola je fabrčki podešen
na način prikazan na slici.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnu
stranu upravljačke ploče, možete obrnuti smer
upravljanja.
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL, pritisnite
i zadržite .
Sledeće kontrole na zakretnom upravljaču zahte ­
vaju različite radnje od onih na uređaju.
5 Tipka ATT (utišavanje)
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovo.
5 Tipka SEL (odabir)
Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na uređaju.
U Quick-BrowZer načinu rada, tipka 
(odabir) nije aktivna.
5 Kontrola PRESET/DISC*
CD/USB: Isto kao i / (ALBUM –/+) na
uređaju (pritisnite i zakrenite).
Radio: Za prijem memorisanih stanica (pritisnite
i zakrenite).
5 Kontrola VOL (glasnoća)
Ima istu funkciju kao i regulator na uređaju
(zakrenite).
5 Kontrola SEEK/AMS
Ima istu funkciju kao i  +/– na uređaju
(zakrenite, ili zakrenite i zadržite).
5 Tipka DSPL (prikaz)
Za promenu prikazanih stavki.
* Nije dostupno za ovaj uređaj.
15
Dodatne informacije
Mere opreza
5 Ako je vaše vozilo parkirano direktno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
5 Električna antena se automatski izvlači.
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite
disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši;
u suprotnom, uređaj možda neće raditi pravilno.
Za održavanje visokog kvaliteta zvuka
5 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproduckovati
– CD-R/CD-RW diskove sa lošim kvalitetom zvuka.
– CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim
uređajem za snimanje.
– CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno finalizirani.
– CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u
Audio CD formatu ili MP3 formatu u skladu
sa ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili
multi-session.
Redosled reprodukcije MP3/WMA/
AAC datoteka
MP3/WMA/AAC
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prospete tečnost.
MP3/WMA/
AAC datoteka
(zapis)
Napomene o diskovima
5 Ne izlažite diskove direktnom suncu ili izvorima
toplote, kao što su vodovi toplog vazduha. Ne ostav­
ljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
5 Prije reprodukcije, obrišite diskove
krpicom za čišćenje, od središta
prema ivici diska. Ne koristite
rastvara če poput benzina,razređi­
vača i komercijalno dostupnih
sredstava za čišćenje.
5 Ovaj uređaj je dizajniran za repro­
dukciju diskova koji su u skladu
sa Compact Disc (CD) standardom. DualDisc i neki
audio diskovi koji su kodirani tehnologijama za
zaštitu autorskih prava ne podležu Compact Disc
(CD) standardu pa se zbog toga možda neće moći
reproduckovati na ovom uređaju.
5 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reprodukovati
– Diskove sa pričvršćenim etiketama, nalepnicama
ili lepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u radu,
ili oštećenja diska.
– Diskove koji nisu standardnog oblika (na primer
srce, kvadrat, zvezda). U suprotnom može doći
do oštećenja uređaja.
– Diskove promera 8 cm.
Folder
(album)
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Održavanje
Zamena litijumske baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uslovima, baterija će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, zavisno od uslova
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača
će se smanjiti. Zamenite bateriju novom CR2025
litijumskom baterijom. Korištenje druge baterije može
dovesti do požara ili do eksplozije.
RM-X114
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
5 Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
– foldera (albuma): 150 (uključujući osnovni folder)
– datoteka (zapisa) i foldera: 300 (može biti i manje
od 300 ako imena foldera/datoteka sadrže mnogo
znakova)
– prikazanih znakova za naziv foldera/datoteke: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
5 Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje
sa CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk,
a ostale sesije se ne reprodukuju.
16
+ strana gore
Napomene o bateriji
• Litijumsku bateriju držite van dohvata dece. Ako dođe
do gutanja baterije, odmah potražite lekarsku
pomoć.
• Obrišite bateriju suvom tkaninom kako biste osigurali dobar kontakt.
• Proverite polaritet baterije pre umetanja.
• Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
Vađenje uređaja
1
Skinite zaštitni okvir.
AIzvadite prednju ploču (str. 5).
BStisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati usled nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Zamena osigurača
Kod zamene osigurača koristite
osigurače iste vrednosti. Ako
osigurač pregori, proverite pri ­
ključak napajanja, pa zamenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je reč o kvaru
na uređaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
2
Osigurač (10 A)
Izvadite uređaj.
AIstovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Čišćenje priključnica
Okrenite kukicu
prema unutra.
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 5) zatim očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.
BPovucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
• Iz sigurnosnih razloga pre čišćenja priključnica isključite
motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
• Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
CIzvucite uređaj iz ležišta.
17
Tehnički podaci
CD uređaj
Odnos signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod merljivog nivoa
Radijski prijemnik
FM
Opseg pode š avanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:
Spoljna antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Odnos signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg pode š avanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
USB uređaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500 mA
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedansa zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 45 W  4 (na 4 ohma)
Opšte
Izlaz:
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Ulazi:
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
ATT kontrolna priključnica za telefon
Antenska ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178  50  179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Delovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Daljinski upravljač: RM-X114
Zakretni upravljač: RM-X4S
18
Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom kompanije Fraunhofer IIS and Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima inte­
lektualnog vlasništva kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja kompainije
Microsoft ili njene ovlaštene podružnice.
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite
autorskih prava za Windows Media u ovom uređaju
("WM-DRM") za zaštitu celovitosti svojih sadržaja
("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuđenja
njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući
copyright.
Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za
reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM
softver"). Ako je sigurnost WM-DRM softvera
unutar ovog uređaja ugrožena, vlasnici Zaštićenih
sadržaja ("Secure Content vlasnici") mogu zatražiti
da Microsoft povuče pravo WM-DRM softvera za
nabavljanje novih licenci za kopiranje, prikazivanje
i/ili reprodukovanje Zaštićenog sadržaja. Opoziv ne
menja sposobnost WM-DRM softvera za reproduk ­
ciju nezaštićenih sadržaja. Lista opozvanih WMDRM softvera se učitava na uređaj svaki put kad
preuzmete licencu za zaštićeni sadržaj sa Interneta ili
računara. Microsoft može, u skladu sa takvom licen­
com, takođe preuzeti liste opozvanih sadržaja na
vaš uređaj u ime vlasnika zaštićenog sadržaja.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne odgovara za eventualne štamparske
greške.
• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim štampanim pločicama.
• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
• jastučići za pakovanje izrađeni su od papira.
U slučaju problema
Sledeća tablica će vam pomoći u rešavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Pre pregleda
donje tablice, proverite spojeve uređaja i postupke
korištenja.
Ako i dalje ne možete rešiti problem, posetite
Internet stranicu za korisničku podršku.
Stranica za korisničku podršku
http://support.sony-europe.com
Opšte
Nema napajanja uređaja.
5 Proverite spajanje kablova. Ako je sve u redu, proverite
osigurač.
5 Ako je uređaj isključen i nestane prikaz sa displeja,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
 Uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
5 Glasnoća je previše utišana.
5 Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabl telefona u vozilu spojen na ATT).
5 Kontrola "FAD" nije postavljena u srednji položaj
za sistem sa dva zvučnika.
Nema zvučnog signala.
5 Zvučni signal je isključen (str. 13).
Sadržaj memorije je obrisan.
5 Pritisnuta je tipka RESET.
 Ponovo smestite sadržaje u memoriju.
5 Mrežni kabl ili baterija su odspojeni.
5 Mrežni kabl nije pravilno spojen.
Memorisane stanice i tačno vreme su obrisani.
Osigurač je pregoreo.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kablovi prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Tokom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
 Podesite "DEMO-OFF" (str. 13).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na displeju.
5 Podešeno je zatamnjenje ekrana "DIM-ON" (str. 13).
5 Indikatori na displeju se isključe ako pritisnete i
zadržite .
 Pritisnite i zadržite  na uređaju dok se ne
pojavi prikaz.
5 Priključnice su prljave (str. 17).
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se
nakon isključenja uređaja.
 Isključite uređaj.
CD reprodukcija
Ne možete ubaciti disk.
5 Već je stavljen drugi disk.
5 Disk je nasilno stavljen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
5 Oštećen ili zaprljan disk.
5 Pokušali ste reprodukovati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 16).
MP3/WMA/AAC datoteke se ne mogu
reprodukovati.
Disk nije kompatibilan sa MP3/WMA/AAC formatom
i verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se
mogu reprodukovati, posetite stranicu za korisničku
podršku.
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa
treba duže vreme nego za ostale.
Sledećim diskovima treba duže vreme za početak
reprodukcije.
– diskovi komplikovane strukture.
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomeraju po displeju.
5 Kod diskova sa mnogo znakova može doći do tog
problema.
5 Opcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
 Podesite "A.SCRL-ON" (str. 13).
 Pritisnite i zadržite  (SCRL).
Zvuk preskače.
5 Nepravilna instalacija.
 Uređaj ugradite pod uglom manjim od 45º u
stabilan deo automobila.
5 Oštećen ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 4).
Radijski prijem
Nije moguć prijem stanica.
Zvuk je pun šumova.
5 Spojite kabl aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja
(crveni) na izvor napajanja antenskog pojačala u
automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu
FM/MW/LW antenu na zadnjem/ bočnom staklu).
5 Proverite spoj antene.
5 Automatska antena se ne izvlači.
 Proverite spoj kontrolnog kabla automatske
antene.
5 Proverite frekvenciju.
Slušanje podešenih stanica nije moguće.
5 Memorišite tačnu frekvenciju u memoriju.
5 Signal sa odašiljača je preslab.
nastavak na sledećoj stranici 
19
Nije moguće automatsko podešavanje.
5 Mod traženja lokalnih stnica nije pravilno podešen.
 Podešavanje se zaustavlja prečesto: Podesite
"LOCAL-ON" (str. 13).
 Podešavanje se ne zaustavlja prilikom prijema stanice:
Podesite "LOCAL-OFF" (str. 13).
5 Signal sa predajnika je preslab.
 Stanice podesite ručno.
Tokom FM prijema treperi indikator "ST".
5 Podesite tačnu frekvenciju.
5 Signal sa predajnika je preslab.
 Podesite "MONO-ON" (str. 13).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
 Podesite "MONO-OFF" (str. 13).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Stanica nije TP ili ima slab signal.
 Isključite funkciju TA (str. 10).
Nema saobraćajnih informacija.
5 Uključite funkciju TA (str. 10).
5 Stanica ne emituje takve informacije iako je TP.
 Podesite drugu stanicu.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
5 Trenutna stanica nije RDS stanica.
5 RDS podaci nisu primljeni.
5 Stanica ne emituje signal vrste programa.
USB reprodukcija
Ne možete reprodukovati sa uređaja spojenog
putem USB huba.
Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene putem
USB huba.
Nije moguća reprodukcija.
USB uređaj ne radi.
 Spojite ga ponovno.
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Čuje se zvučni signal.
Odspojili ste USB uređaj tokom reprodukcije.
 Pre odspajanja USB uređaja zaustavite reproduk ­
ciju radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući sa brzinom bita iznad 320 kbps.
20
Prikaz/poruke grešaka
CHECKING
Auto radio proverava povezanost sa USB uređajem.
 Pričekajte dok se provera povezanosti ne završi.
ERROR
5 Disk je zaprljan ili umetnut naopako.
 Očistite ga ili umetnite pravilno.
5 Disk je prazan.
5 Disk se ne može reprodukovati zbog problema.
 Ubacite drugi disk.
5 USB uređaj nije automatski prepoznat.
 Spojite ga ponovno.
5 Pritisnite  za vađenje diska.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
 Pogledajte uputstvo za ugradnju/povezivanje za ovaj
model.
HUB NO SUPRT
Auto radio ne podržava USB hub.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih stanica tokom
automatskog podešavanja.
NO AF
Odabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
 Pritisnite  +/– dok treperi naziv stanice.
Uređaj počinje da traži drugu frekvenciju istih poda­
taka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DEV (Nema uređaja)
 je odabrano bez spojenog USB uređaja.
Odspojili ste USB uređaj ili USB kabl tokom
reprodukcije.
 Spojite USB uređaj ili USB kabl.
NO MUSIC
Disk ili USB uređaj ne sadrži audio datoteke.
 Ubacite CD koji sadrži audio datoteke.
 Spojite USB uređaj sa audio datotekama.
NO NAME
Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u
zapis.
NO TP
Uređaj će nastaviti da traži dostupne TP stanice.
NO TRACK
Odabrana stavka na USB uređaju ne sadrži albume/
zapise.
OFFSET
Možda je došlo do internog kvara.
 Proverite spajanje kablova. Ako je poruka o grešci i
dalje prisutna, obratite se najbližem Sony dobavljaču.
OVERLOAD
USB uređaj je preopterećen.
 Odspojite USB uređaj, zatim promenite izvor
pritiskom tipke .
 Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB uređaj.
READ
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
disku.
 Pričekajte da završi postupak učitavanja i repro­
dukcija će započeti automatski. Zavisno od strukture
diska/USB uređaja, možda će trebati duže od minuta.
RESET
CD uređaj ne radi zbog nekih problema.
 Pritisnite tipku RESET (str. 4).
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
Spojeni USB uređaj nije podržan.
 Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite
Internet stranicu za korisničku podršku.
" ili "
"
Disk je tokom pretraživanja napred/nazad došao do
početka ili do kraja i nije moguće dalje pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
"
Ako ovi postupci ne pomognu da se otkloni problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD
uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad
ste uočili problem.
21
SRB
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno
mjesto. Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava.
Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je
nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite
identifikacijsku karticu na sigurno mjesto jer može
poslužiti za identifikaciju vašeg uređaja u slučaju
krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz
o vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u
vozilu kako biste izbegli zlouporabu.
Model
CDX-GT33U
Serijski broj (SERIAL NO.)
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana pitanja
potražite na našoj Internet stranici za
podršku korisnicima.
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Serbia
MNE
Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Beogradu
Airport City
Omladinskih brigada 88a
11070 Novi Beograd
www.sony.rs
Download PDF

advertising