4-467-643-1
12(1)
IIM9
FM/MW/LW
Kompakt disk plejer
Uputstvo za upotrebu
Za isključenje demonstrativnog (Demo) prikaza, pogledajte str. 10.
FM/MW/LW
Autoradio CD uređaj
Upute za uporabu
Za isključenje demonstracijskog (Demo) prikaza, pogledajte str. 10.
FM/MW/LW
CD predvajalnik
Navodila za uporabo
Če želite preklicati prikaz z demstracijo (DEMO), si oglejte stran 10.
BA
CS
HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
SL
4-467-643-12(1)
FM/MW/LW
Kompakt disk
plejer
Uputstvo za upotrebu
Za isključenje demonstrativnog (Demo) prikaza, pogledajte str. 10.
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
Ovaj uređaj iz bezbednosnih razloga obavezno
ugradite u instrument tablu automobila.
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
isporučenom uputstvu za ugradnju i
povezivanje.
Made in Thailand
Karakteristike laserske diode
ˎ Trajanje emisije: Neprekidno
ˎ Izlazna snaga lasera: Manje od 53,3 μW
(Ta snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm
od površine sočiva objektiva na glavi lasera sa
otvorom promera 7 mm.)
Napomena za korisnike: sledeće informacije
se odnose isključivo na uređaje koji se
prodaju u zemljama koje primenjuju
smernice EU.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za pitanja usklađenosti sa EU normama: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemačka
Upozorenje ako paljenje vašeg
automobila nema ACC položaj
Podesite funkciju AUTO OFF (str. 11). Uređaj
će se automatski i potpuno isključiti u
podešeno vreme nakon što je uređaj isključen,
što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne
podesite funkciju AUTO OFF, pritisnite i
zadržite OFF dok se displej ne isključi svaki put
kada isključite paljenje.
2
Dodatne informacije
Sadržaj
Pregled delova i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Početak rada
Skidanje prednjeg panela . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje iPod/USB uređaja . . . . . . . . . . .
Povezivanje drugog prenosnog
audio uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
5
5
5
6
Slušanje radija
Slušanje radija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Upotreba RDS (Radio Data System)
sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Reprodukcija iPod/USB uređaja. . . . . . . . . . . 8
Pretraživanje i reprodukcija zapisa. . . . . . . . . 9
Podešenja
Isključenje DEMO režima . . . . . . . . . . . . . . . 10
Postupci sa osnovnim podešenjima . . . . . . . 10
Opšta podešenja (GENERAL). . . . . . . . . . . . 11
Podešenja zvuka (SOUND). . . . . . . . . . . . . . 11
EQ3 PRESET (predpodešenja
ekvilajzera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
EQ3 SETTING (podešavanje
ekvilajzera). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Podešenja displeja (DISPLAY) . . . . . . . . . . . 12
3
Pregled delova i kontrola
Glavni uređaj
Numerički taster 3/
taster (ponavljanje) ima taktilno ispupčenje.
ȩ SRC (izvor)
Uključivanje napajanja.
Promena izvora.
-OFF
Pritisnite i zadržite 1 sekundu kako biste
isključili napajanje.
Pritisnite i zadržite duže od 2 sekunde
kako biste isključili napajanje i displej.
Ȫ Taster za oslobađanje prednjeg panela
ȫ SEEK +/–
Automatsko podešavanje radio stanica.
Pritisnite i zadržite za ručno podešavanje.
Ã/ Ñ (prethodna/sledeća)
ù / ß (unazad/ubrzano unapred)
Ȭ Kontrolni regulator
Okrenite za podešavanje jačine zvuka.
ENTER
Ulaz u izabranu stavku.
MENU
Otvaranje menija sa podešenjima.
ȭ Senzor daljinskog upravljača
Ȯ Otvor za disk
ȯ Displej
Ȱ ì (izbacivanje diska)
ȱ
(pretraživanje) (str. 9)
Prelaz u režim pretraživanja tokom
reprodukcije.
Ȳ
(nazad)
Povratak na prethodni prikaz.
MODE (režim) (str. 6, 9)
ȳ AF (alternativne frekvencije)/TA
(saobraćajna obaveštenja)
AF i TA podešenja.
-PTY (vrste programa)
Pritisnite i zadržite za izbor PTY u RDS.
ȴ Numerički tasteri (1- 6)
Prijem memorisanih radio stanica. Pritisnite
i zadržite za memorisanje stanica.
ALBUM è/Ă
Preskakanje albuma na audio uređaju.
Pritisnite i zadržite za uzastopno
preskakanje albuma.
(ponavljanje)
SHUF (reprodukcija nasumičnim
redosledom)
PAUSE (pauza)
ȵ DSPL (displej)
Promena stavki na displeju.
-SCRL (pomeranje)
Pritisnite i zadržite za pomeranje stavki na
displeju.
ȶ AUX ulazna priključnica
4
ȷ USB priključnica
Početak rada
Skidanje prednjeg panela
Možete skinuti prednji panel ovog uređaja,
kako biste sprečili krađu.
1
2
Pritisnite i zadržite OFF ʓ.
Podešavanje sata
1
2
Uređaj se isključuje.
Pritisnite taster za oslobađanje
prednjeg panela ʔ , a zatim
uklonite panel povlačenjem ka
sebi.
Pritisnite MENU, okrenite kontrolni
regulator da biste izabrali
[GENERAL] i zatim ga pritisnite.
Okrenite kontrolni regulator da
biste izabrali [CLOCK-ADJ] i zatim
ga pritisnite.
Treperi indikator za sate.
3
Okrenite kontrolni regulator kako
biste podesili sate i minute.
Da biste pomerili digitalni indikator,
pritisnite SEEK +/–.
4
Posle podešavanja minuta,
pritisnite MENU.
Podešavanje je završeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata, pritisnite DSPL.
Alarm upozorenja
Ako okrenete ključ u položaj OFF bez
skidanja prednjeg panela, alarm će se
oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm će se
oglasiti samo ako koristite ugrađeno
pojačalo.
Postavljanje prednjeg panela
Povezivanje iPod/ USB
uređaja
1
2
Utišajte zvuk na uređaju.
Povežite iPod/USB uređaj sa ovim
uređajem.
Za povezivanje iPod/iPhone uređaja,
koristite USB kabl za iPod (nije isporučen).
Povezivanje uređaja iPhone 5
5
Povezivanje drugog
prenosnog audio uređaja
1
2
3
Isključite prenosni audio uređaj.
Utišajte zvuk na uređaju.
Povežite prenosni audio uređaj na
AUX ulaznu priključnicu (stereo
mini priključnicu) na uređaju
preko priključnog kabla (nije
isporučen)*.
Slušanje radija
Slušanje radija
Kako biste slušali radio, pritisnite SRC da
biste izabrali [TUNER].
Automatsko memorisanje (BTM)
1
* Obavezno upotrebite prav priključak.
Pritisnite MODE za promenu
talasnog područja (FM1, FM2,
FM3, MW ili LW).
2 Pritisnite MENU, okrenite kontrolni
regulator da biste izabrali
[GENERAL] i zatim ga pritisnite.
3 Okrenite kontrolni regulator da biste
izabrali [BTM] i zatim ga pritisnite.
4
Uređaj memoriše stanice na numeričke
tastere, redosledom njihovih frekvencija.
Pritisnite SRC kako biste izabrali
[AUX].
Usklađivanje jačine zvuka povezanog
uređaja sa drugim izvorima
Započnite reprodukciju prenosnog audio
uređaja pri umerenoj jačini zvuka i podesite
jačinu zvuka koju obično koristite na uređaju.
Pritisnite MENU i okrenite kontrolni regulator.
Izaberite [SOUND] q [AUX VOL] (str. 11).
Podešavanje
1
Pritisnite MODE za promenu
talasnog područja (FM1, FM2, FM3,
MW ili LW).
2 Izvršite podešavanje.
Ručno podešavanje
Pritisnite i zadržite SEEK +/– kako biste
locirali približnu frekvenciju, a zatim
pritisnite SEEK +/– više puta kako bi izvršili
precizno podešavanje željene frekvencije.
Automatsko podešavanje
Pritisnite SEEK +/–.
Pretraživanje se zaustavlja kada uređaj
primi stanicu. Ponovite ovaj postupak sve
dok ne podesite željenu stanicu.
Ručno memorisanje stanica
1
6
Tokom prijema stanice koju želite
da memorišete, pritisnite i zadržite
numerički taster (od 1 do 6) da bi
se prikazalo [MEM].
Prijem memorisanih stanica
1
Izaberite talasno područje,
zatim pritisnite numerički taster
(od 1 do 6).
Upotreba RDS (Radio Data
System) sistema
Podešavanje alternativnih
frekvencija (AF) i saobraćajnih
obaveštenja (TA)
AF neprestano podešava stanicu sa
najjačim signalom u mreži, a TA obezbeđuje
informacije o trenutnom stanju u saobraćaju ili
saobraćajne programe (TP) ako se primaju.
1
Pritisnite AF/TA za izbor [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] ili [AF/TAOFF].
Memorisanje RDS stanica sa AF i TA
podešenjem
RDS stanice možete memorisati zajedno sa
AF/TA podešenjima. Podesite funkciju AF/TA,
zatim memorišite stanicu pomoću BTM ili
ručno. Ako memorišete ručno, možete
memorisati i stanice koje nisu RDS.
Prijem hitnih obaveštenja
Ako je uključena funkcija AF ili TA, prijem
hitnih obaveštenja će automatski prekinuti
emitovanje trenutno izabranog izvora.
Podešavanje jačine zvuka tokom
saobraćajnih obaveštenja
Nivo jačine zvuka će se memorisati za buduća
saobraćajna obaveštenja, nezavisno od
redovnog nivoa jačine zvuka.
Zadržavanje na jednom regionalnom
programu (REGIONAL)
Kada su uključene funkcije AF i REGIONAL,
nećete biti prebačeni na drugu regionalnu
stanicu koja ima jaču frekvenciju. Ako
napustite područje prijema tog lokalnog
programa, podesite opciju [REG-OFF] u
GENERAL podešenjima tokom FM prijema
(str. 11).
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i
nekim drugim oblastima.
Funkcija Local Link (samo Velika Britanija)
Ova funkcija vam omogućava da izaberete
druge lokalne stanice u vašoj oblasti, čak iako
nisu memorisane na numeričkim tasterima.
Tokom FM prijema pritisnite numerički taster
(od 1do 6) pod kojim je lokalna stanica
memorisana. U roku od 5 sekundi ponovo
pritisnite numerički taster lokalne stanice.
Ponovite ovaj postupak dok ne podesite
željenu stanicu.
Izbor vrste programa (PTY)
Koristite PTY za prikaz ili pretragu željene
vrste programa.
1
2
Pritisnite i zadržite PTY tokom FM
prijema.
Okrećite kontrolni regulator sve
dok se ne pojavi željena vrsta
programa, a zatim ga pritisnite.
Uređaj počinje da traži stanicu koja
prenosi izabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (vesti), AFFAIRS (aktuelnosti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski
program), CULTURE (kultura), SCIENCE
(nauka), VARIED (razno), POP M (pop
muzika), ROCK M (rok muzika), EASY M
(lagana muzika), LIGHT M (lagana klasična
muzika), CLASSICS (ozbiljna klasična
muzika), OTHER M (druge vrste muzike),
WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE
(finansije), CHILDREN (dečji program),
SOCIAL A (društvene teme), RELIGION
(verski program), PHONE IN (kontakt
program), TRAVEL (putovanja), LEISURE
(slobodno vreme), JAZZ (džez muzika),
COUNTRY (kantri muzika), NATION M
(narodna muzika), OLDIES (evergrini), FOLK
M (folk muzika), DOCUMENT (dokumentarni
program)
7
Podešavanje sata (CT)
Podaci o tačnom vremenu dobijeni RDS
prijemom podešavaju sat.
1
Podesite [CT-ON] u opštim
(GENERAL) podešenjima (str. 11).
Reprodukcija
Reprodukcija diska
1
Ubacite disk (stranu sa nalepnicom
okrenite na gore).
Reprodukcija se pokreće automatski.
Reprodukcija iPod/USB
uređaja
U ovom uputstvu za upotrebu, "iPod" se koristi
kao opšti naziv za iPod funkcije na iPod i
iPhone uređaju, osim ako nije drugačije
navedeno u tekstu ili na slikama.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod
uređaja, pogledajte odeljak "iPod uređaji" (str.
13) ili posetite stranu za podršku navedenu
na poslednjoj strani.
Može se koristiti MSC (Mass Storage Class)
tip USB uređaja (kao što je USB fleš uređaj,
digitalni medija plejer, Android™ telefon) koji
zadovoljava USB standard.
U zavisnosti od digitalnog medija plejera ili
Android telefona, potrebno je podesiti režim
USB veze na MSC.
Napomene
ˎ Za detalje o kompatibilnosti sa vašim USB
uređajem, posetite stranu za korisničku podršku
navedenu na poslednjoj strani.
ˎ Reprodukcija sledećih MP3/WMA datoteka nije
podržana.
ˋ datoteke sa kompresijom bez gubitaka
ˋ datoteke zaštićene autorskim pravima
ˋ DRM (Digital Rights Management) datoteke
ˋ Višekanalne audio datoteke
8
1
Povežite iPod/USB uređaj na USB
priključnicu (str. 5).
Započinje reprodukcija.
Ako je uređaj već povezan, za početak
reprodukcije pritisnite SRC da biste
izabrali [USB] ([IPD] se pojavljuje na
displeju kada se prepozna iPod uređaj).
2
Podesite jačinu zvuka na ovom
uređaju.
Pretraživanje i reprodukcija
zapisa
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija nasumičnim redosledom
1
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF tokom 1 sekunde.
Uklanjanje uređaja
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite
uređaj.
2
Oprez kod upotrebe iPhone uređaja
Kada iPhone povezujete preko USB kabla,
jačinu zvuka telefonskog poziva kontroliše
iPhone, a ne ovaj uređaj. Nemojte pojačavati
ton tokom trajanja razgovora jer se nakon
njegovog završetka može iznenada začuti
glasan zvuk.
Direktno upravljanje iPod uređajem
(Upravljanje od strane saputnika)
Pritisnite i zadržite MODE tokom reprodukcije
za prikaz [MODE IPOD] kako bi omogućili
direktno upravljanje iPod uređajem.
Imajte na umu da se jačina zvuka može
podesiti samo putem uređaja.
Pritisnite
(ponavljanje) ili SHUF
da biste izabrali željeni režim
ponavljanja ili reprodukcije
nasumičnim redosledom.
Možda će biti potrebno neko vreme da
počne reprodukcija u izabranom režimu.
Dostupni režimi reprodukcije se razlikuju u
zavisnosti od izabranog izvora zvuka.
Pretraživanje zapisa po nazivu
(Quick-BrowZer™)
1
Tokom CD ili USB reprodukcije,
pritisnite
(pretraživanje)* za
prikaz spiska kategorija za
pretraživanje.
Kada se pojavi spisak zapisa, više puta
pritisnite
(nazad).
* Tokom reprodukcije, zadržite taster
(pretraživanje) pritisnutim duže od 2 sekunde
da biste se direktno vratili na početak spiska
kategorija.
Isključenje funkcije upravljanja od
strane saputnika
Pritisnite i zadržite MODE za prikaz [MODE
AUDIO].
Tokom reprodukcije pritisnite
(ponavljanje) za ponavljanje
reprodukcije, ili SHUF za
reprodukciju nasumičnim
redosledom.
2
3
Okrenite kontrolni regulator za
izbor željene kategorije
pretraživanja, a zatim ga pritisnite
za potvrdu.
Ponovite korak 2 za traženje
željenog zapisa.
Započinje reprodukcija.
Izlaz iz Quick-BrowZer režima
Pritisnite
(pretraživanje).
9
Pretraga preskakanjem stavki (režim
preskakanja)
1
2
3
Pritisnite
(pretraživanje)
Pritisnite SEEK +.
Okrenite kontrolni regulator kako
biste izabrali stavku.
Preskakanje se vrši u koracima od 10%
od ukupnog broja stavki.
4
Pritisnite ENTER za povratak u
Quick-BrowZer režim.
Podešenja
Isključenje DEMO režima
Možete otkazati demonstracioni prikaz koji
se pojavljuje dok je uređaj isključen.
1
2
Pojavljuje se izabrana stavka.
5
Okrenite kontrolni regulator za
izbor željene stavke, a zatim ga
pritisnite.
3
Pritisnite MENU, okrenite kontrolni
regulator da biste izabrali
[DISPLAY] i zatim ga pritisnite.
Okrenite kontrolni regulator da
biste izabrali [DEMO] i zatim ga
pritisnite.
Okrenite kontrolni regulator da
biste izabrali [DEMO-OFF] i zatim
ga pritisnite.
Podešavanje je završeno.
Započinje reprodukcija.
4
Dvaput pritisnite
(nazad).
Prikaz se vraća na standardni režim
prijema/reprodukcije.
Postupci sa osnovnim
podešenjima
Stavke menija možete podesiti sledećim
postupkom.
Sledeće stavke se mogu podesiti u zavisnosti
od izvora i podešenja.
1
2
Pritisnite MENU.
Okrenite kontrolni regulator za
izbor kategorije podešenja, a zatim
ga pritisnite.
Kategorije podešenja su sledeće:
ˎ GENERAL (opšta podešenja) (str. 11)
ˎ SOUND (podešenja zvuka) (str. 11)
ˎ DISPLAY (podešenja displeja) (str. 12)
3
Okrenite kontrolni regulator za
izbor opcija i zatim ga pritisnite.
Povratak na prethodni prikaz
10
Pritisnite
(nazad).
Opšta podešenja
(GENERAL)
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 5)
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Aktivira alarm upozorenja: [ON], [OFF]
(str. 5). (Dostupno samo kada je uređaj
isključen.)
BEEP
Aktivira zvučni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Automatsko isključenje nakon isteka
podešenog vremena, kada je uređaj
isključen: [NO] (isključeno), [30S] (30
sekundi), [30M] (30 minuta), [60M] (60
minuta).
AUX-A (AUX audio)
Aktivira prikaz AUX izvora: [ON], [OFF].
(Dostupno samo kada je uređaj isključen.)
CT (tačno vreme)
Aktivira CT funkciju: [ON], [OFF].
REGIONAL
Ograničavanje prijema na određenu oblast:
[ON], [OFF]. (Dostupno samo kod FM
prijema.)
BTM (str. 6)
Podešenja zvuka (SOUND)
EQ3 PRESET (predpodešenja ekvilajzera)
Izaberite krivu ekvilajzera među 7 krivih, ili
između: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE],
[CRUISE], [SPACE], [GRAVITY],
[CUSTOM], [OFF].
Podešenje krive ekvilajzera se može
memorisati za svaki izvor.
EQ3 SETTING (podešavanje ekvilajzera)
Podešava [CUSTOM] za EQ3.
Bira podešenja ekvilajzera: [LOW], [MID],
[HIGH].
Da biste vratili fabričko podešenje krive
ekvilajzera, pritisnite i zadržite ENTER pre
nego što se podešavanje završi.
BALANCE
Podešava balansa zvuka: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Podešavanje relativnog nivoa: [FRONT-15]
– [CENTER] – [REAR-15].
LOUDNESS (dinamička jačina zvuka)
Pojačava basove i visoke tonove za jasan
zvuk pri niskim jačinama zvuka: [ON],
[OFF].
SW LEVEL (nivo sabvufera)
Podešava jačinu zvuka sabvufera: [+2 dB] [0 dB] - [-2 dB].
AUX VOL (AUX nivo jačine zvuka)
Podešava nivo jačine zvuka svake od
povezanih komponenti:
[+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB].
Ovim se izbegava potreba za pojedinačnim
podešavanjem nivoa jačine zvuka različitih
izvora.
11
Podešenja displeja
(DISPLAY)
DEMO (demonstracioni prikaz)
Aktivira demonstracioni prikaza: [ON],
[OFF].
DIMMER
Promena osvetljenosti ekrana: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatsko pomeranje)
Automatsko pomeranje dugačkih naziva
zapisa: [ON], [OFF].
M.DISPLAY (pokretni prikaz)
Prikazuje pokretne linije: [ON], [OFF].
Dodatne informacije
Mere opreza
ˎ Ako je vaše vozilo parkirano na suncu,
pustite da se uređaj ohladi pre korišćenja.
ˎ Nemojte ostavljati prednji panel ili dodatne
audio uređaje u automobilu kada je parkiran
na suncu, jer to može izazvati kvar usled
visoke temperature.
ˎ Električna antena se automatski izvlači.
Kondenzacija vlage
Ukoliko se u uređaju nakupi vlaga, uklonite disk
i sačekajte oko sat vremena da se uređaj osuši;
u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.
Održavanje visokog kvaliteta zvuka
Nemojte prosipati tečnost po uređaju ili
diskovima.
Napomene o diskovima
ˎ Ne izlažite diskove direktnom sunčevom
svetlu i izvorima toplote kao što su dovodi
toplog vazduha i ne ostavljajte ih u
automobilu parkiranom na direktnom
sunčevom svetlu.
ˎ Pre reprodukcije, obrišite
diskove krpicom za
čišćenje, od sredine
prema ivici.
Ne koristite rastvarače
kao što su benzin,
razređivač i komercijalno
dostupna sredstva za
čišćenje.
ˎ Ovaj uređaj je napravljen
za reprodukciju diskova koji su u skladu sa
Compact Disc (CD) standardom. DualDisc i
neki muzički diskovi koji su kodirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne
podležu Compact Disc (CD) standardu, pa
zbog toga možda neće moći da se
reprodukuju na ovom uređaju.
ˎ Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reprodukovati
ˋ Diskovi sa natpisima, nalepnicama ili
zalepljenom lepljivom trakom ili papirom.
Reprodukcijom takvih diskova može doći
do nepravilnosti u radu, ili oštećenja diska.
12
ˋ Diskovi nestandardnih oblika (npr. srce,
kvadrat, zvezda). Reprodukcija takvih
diskova može oštetiti uređaj.
ˋ Diskovi prečnika 8 cm (3 1/4 in).
Napomene o reprodukciji CD-R/CD-RW
diskova
ˎ Maksimalan broj: (samo CD-R/CD-RW)
ˋ foldera (albuma): 150 (uključujući
korenski folder)
ˋ datoteka (zapisa) i foldera: 300 (može
biti i manje od 300 ukoliko nazivi
foldera/datoteka sadrže mnogo
znakova)
ˋ znakova koji se mogu prikazati u nazivu
foldera/datoteke: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
ˎ Ako disk snimljen u više sesija počinje
CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA
disk, a druge sesije se neće reprodukovati.
ˎ Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reprodukovati
ˋ CD-R/CD-RW diskovi lošeg kvaliteta
snimka.
ˋ CD-R/CD-RW snimljeni na
nekompatibilnom uređaju.
ˋ Nepravilno finalizirani CD-R/CD-RW
diskovi.
ˋ CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u
muzičkom CD formatu ili MP3 formatu u
skladu sa ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet/Romeo ili multi-session.
Redosled reprodukcije MP3/ WMA
datoteka
MP3/WMA
Folder (album)
MP3/WMA datoteka
(zapis)
iPod uređaji
ˎ Možete povezujete sledeće modele iPod
uređaja. Pre upotrebe, ažurirajte svoje iPod
uređaje najnovijom verzijom softvera.
Namenjeno za
ˋ iPod touch (5. generacije)
ˋ iPod touch (4. generacije)
ˋ iPod touch (3. generacije)
ˋ iPod touch (2. generacije)
ˋ iPod classic
ˋ iPod nano (7. generacije)
ˋ iPod nano (6. generacije)
ˋ iPod nano (5. generacije)
ˋ iPod nano (4. generacije)
ˋ iPod nano (3. generacije)
ˋ iPod nano (2. generacije)
ˋ iPod nano (1. generacije)*
ˋ iPhone 5
ˋ iPhone 4S
ˋ iPhone 4
ˋ iPhone 3GS
ˋ iPhone 3G
* Upravljanje od strane saputnika nije dostupno za
iPod nano (1. generacije).
ˎ Oznaka "Made for iPod" i ˝Made for iPhone˝
označava elektronski pribor koji je dizajniran
za povezivanje na iPod ili iPhone uređaj, i
koji je odobren od strane razvojnog
programera kao uređaj koji je u skladu sa
standardima definisanim od strane
kompanije Apple. Kompanija Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da korišćenje
ovog dodatka sa iPod ili iPhone uređajem
može uticati na bežične performanse.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
vezane za uređaj, a da nisu razrađeni u ovom
uputstvu, obratite se najbližem Sony
distributeru.
13
Održavanje
Čišćenje priključaka
Uređaj možda neće dobro raditi ako priključci
između uređaja i prednjeg panela nisu čisti.
Da ne bi došlo do toga, skinite prednji panel
(str. 5) i očistite priključke vatiranim štapićem.
Nemojte previše pritiskati. U suprotnom, može
doći do oštećenja priključaka.
CD plejer
Odnos signal-šum: 95 dB
Frekventni odziv: 10 – 20000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod merljivog nivoa
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3), i WMA (.wma)
USB uređaj
Interfejs: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 1 A
Maksimalni broj podataka koji se prepoznaju:
foldera (albuma): 128
datoteka (zapisa) po folderu: 512
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3) i WMA (.wma)
Pojačalo
Napomene
ˎ Iz bezbednosnih razloga pre čišćenja priključaka
isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt
brave.
ˎ Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Tehnički podaci
Tjuner
FM
Opseg podešavanja: 87,5 – 108,0 MHz
Antenska priključnica:
Spoljni antenski priključak
Međufrekvencija: 25 kHz
Upotrebljiva osetljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Odnos signal-šum: 80 dB (stereo)
Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekventni odziv: 20 – 15000 Hz
MW/LW
Opseg podešavanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Spoljni antenski priključak
Međufrekvencija:
9124,5 kHz ili 9115,5 kHz/4,5 kHz
Osetljivost: MW: 26 μV, LW: 45 μV
14
Izlaz: Izlaz zvučnika
Impedansa zvučnika: 4 – 8 oma
Maksimalna izlazna snaga: 55 W × 4 (na 4 oma)
Opšte
Izlazi:
Audio izlazi (zadnji, sabvufer)
Električna antena/priključak za upravljanje
pojačalom (REM OUT)
Ulazi:
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini
priključnica)
USB priključnica
Napajanje: 12 V DC akumulator (sa negativnim
uzemljenjem)
Dimenzije:
Pribl. 178 mm × 50 mm × 177 mm
(7 1/8 in × 2in ×7 in) (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Pribl. 182 mm × 53 mm × 160 mm
(7 1/4 in × 2 1/8 in × 6 5/16 in) (š/v/d)
Masa: Pribl. 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Sadržaj pakovanja:
Glavni uređaj (1)
Delovi za instalaciju i povezivanje (1 komplet)
Vaš distributer možda neće imati sav
navedeni pribor. Zatražite detaljne informacije
od distributera.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni
bez najave.
Autorska prava
Quick-BrowZer je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
Windows Media je registrovani zaštitni znak ili
zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation u
SAD i/ili ostalim državama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na
intelektualnu svojinu u vlasništvu kompanije
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan ovog proizvoda je
zabranjena bez dozvole kompanije Microsoft ili
ovlašćenih Microsoft zastupnika.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod
touch su trgovačke marke kompanije Apple
Inc., registrovane u SAD i drugim državama.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i
patenti su pod licencom Fraunhofer IIS and
Thomson.
Android je zaštitni znak kompanije Google Inc.
Upotreba ovog zaštitnog znaka podleže
dozvolama kompanije Google.
U slučaju problema
Sledeća lista će vam pomoći u rešavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu uređaja.
Pre pregleda liste ispod, proverite priključke
uređaja i postupke korišćenja.
Za detalje o korišćenju osigurača i uklanjanja
uređaja iz instrument table, pogledajte
priručnik za instalaciju/ povezivanje isporučen
uz uređaj.
Ukoliko problem nije rešen, posetite sajt za
korisničku podršku naveden na poslednjoj
strani.
Opšte
Nema zvuka.
q Položaj kontrole [FADER] nije podešen za
sistem sa dva zvučnika.
Nema zvučnog signala.
q Povezano je dodatno pojačalo i ne koristi se
ugrađeno pojačalo.
Sadržaj memorije je obrisan.
q Kabl napajanja ili akumulator su isključeni ili
nepravilno povezani.
Memorisane stanice i tačno vreme su
obrisani.
Osigurač je pregoreo.
Buka prilikom okretanja ključa u kontakt
bravi.
q Kablovi nisu pravilno usklađeni sa priključkom
automobila za dodatno napajanje.
Tokom reprodukcije ili prijema, pokreće se
demonstracioni prikaz.
q Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz
podeš enje [DEMO-ON], započinje
demonstracioni prikaz.
ˋ Podesite [DEMO-OFF] (str. 12).
Prikaz nestaje/ne pojavljuje se na displeju.
q Funkcija prigušivanja svetla je postavljena na
[DIM-ON] (str. 12).
q Prikaz nestaje ako pritisnete i zadržite OFF.
ˋ Pritisnite OFF na uređaju dok se prikaz ne
pojavi.
q Priključci su zaprljani (str. 14).
15
Ne rade tasteri za upravljanje. Disk se ne
izbacuje.
(nazad)/MODE na duže
q Pritisnite DSPL i
od 2 sekunde kako biste resetovali uređaj.
Sadržaji smešteni u memoriji su obrisani.
Radi vaše bezbednosti, postupak resetovanja
nemojte izvoditi tokom vožnje.
Radio prijem
Nije moguć prijem stanica.
Zvuk je pun šumova.
q Povezivanje nije izvedeno pravilno.
ˋ Proverite priključak antene automobila.
ˋ Ako se antena ne izvlači, proverite priključak
na kablu za kontrolu antene.
Podešavanje memorisanih stanica nije
moguće.
q Emitovani signal je preslab.
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje (SEEK).
q Stanica nije TP ili ima slab signal.
ˋ Isključite funkciju TA (str. 7)
Nema saobraćajnih obaveštenja.
q Uključite funkciju TA (str. 7)
q Stanica ne emituje saobraćajna obaveštenja
iako je TP.
ˋ Podesite drugu stanicu.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
q Trenutna stanica nije RDS stanica.
q RDS podaci nisu primljeni.
q Stanica ne opisuje vrste programa koje
emituje.
Treperi naziv programskog servisa.
q Trenutno izabrana stanica nema alternativnu
frekvenciju.
ˋ Pritisnite SEEK +/– dok treperi naziv
programskog servisa. Pojavljuje se [PI
SEEK] i uređaj počinje da traži drugu
frekvenciju sa istim PI (Program
Identification) podacima.
16
CD reprodukcija
Disk se ne reprodukuje.
q Oštećen ili zaprljan disk.
q CD-R/CD-RW nije namenjen za audio upotrebu
(str. 13).
MP3/WMA datoteke se ne mogu reprodukovati.
q Disk nije kompatibilan sa MP3/WMA formatom
i verzijom. Za detalje o diskovima i formatima
koji se mogu reprodukovati, posetite stranicu
za korisničku podršku.
Za početak reprodukcije MP3/WMA datoteka
potrebno je duže vreme nego za ostale.
q Sledećim diskovima potrebno je duže vreme za
početak reprodukcije.
ˋ Diskovi snimljeni sa složenom strukturom
datoteka i foldera.
ˋ Disk je sniman iz više sesija (Multi Session).
ˋ Disk na koji se mogu dodati podaci.
Zvuk preskače.
q Neispravan ili zaprljan disk.
USB reprodukcija
Ne možete reprodukovati zapise sa uređaja
povezanog putem USB čvorišta.
q Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje
povezane putem USB čvorišta.
USB uređaju je potrebno više vremena za
reprodukciju.
q USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
strukturom.
Zvuk je isprekidan.
q Prekidi zvuka su mogući sa brzinom bita iznad
320 kbps.
Prikaz grešaka/poruke
ERROR
q Disk je zaprljan ili naopako ubačen.
ˋ Očistite ili stavite disk ispravno.
q Ubačeni disk je prazan.
q Disk se ne može reprodukovati zbog problema
sa diskom.
ˋ Stavite drugi disk.
q USB uređaj nije automatski prepoznat.
ˋ Povežite ga ponovo.
q Pritisnite ì za uklanjanje diska.
HUB NO SUPRT (čvorišta nisu podržana)
q Ovaj uređaj ne podržava USB čvorište.
IPD STOP
q Kada nije podešeno ponavljanje reprodukcije,
a završena je reprodukcija poslednjeg zapisa
u albumu.
Isključuje se muzička aplikacija iPod/iPhone
uređaja.
ˋ Pritisnite PAUSE za ponovni početak
reprodukcije.
NO AF (nema alternativnih frekvencija)
q Trenutno izabrana stanica nema alternativnu
frekvenciju.
ˋ Pritisnite SEEK +/– dok treperi naziv
programskog servisa. Uređaj počinje da
traži drugu frekvenciju sa istim PI (Program
Identification) podacima (pojavljuje se [PI
SEEK]).
USB NO SUPRT (USB uređaj nije podržan)
q Povezani USB uređaj nije podržan.
ˋ Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB
uređaja, posetite stranu za korisničku
podršku.
[
] ili [
]
q Disk je tokom pretraživanja napred/nazad
došao do početka ili do kraja i nije moguće
dalje pretraživanje.
[
]
q Znak se ne može prikazati.
Ukoliko ova rešenja ne doprinesu poboljšanju
stanja, obratite se najbližem Sony distributeru.
Ako uređaj nosite na popravku zbog problema
sa reprodukcijom diska, ponesite i disk koji ste
koristili kada se problem pojavio.
NO DEV (nema uređaja)
q [USB] je izabran kao izvor bez povezanog USB
uređaja. USB uređaj ili USB kabl su isključeni
tokom reprodukcije.
ˋ Povežite USB uređaj i USB kabl.
NO MUSIC
q Disk ili USB uređaj ne sadrži muzičke datoteke.
ˋ Ubacite muzički CD.
ˋ Povežite USB uređaj koji sadrži muzičke
datoteke.
NO TP (nema saobraćajnih obaveštenja)
q Uređaj će nastaviti da traži dostupne TP
stanice.
OVERLOAD
q USB uređaj je preopterećen.
ˋ Isključite USB uređaj, a zatim promenite
izvor pritiskanjem SRC.
ˋ Na USB uređaju postoji greška, ili je
povezan uređaj koji nije podržan.
PUSH EJT (pritisnite taster za izbacivanje diska)
q Disk se ne može izbaciti.
ˋ Pritisnite ì (izbacivanje diska).
READ
q Uređaj čita sve podatke o zapisima i albumima
na disku.
ˋ Sačekajte da se završi postupak očitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. U
zavisnosti od strukture diska, možda će
trajati duže jednog od minuta.
17
Strana za korisničku podršku
Ukoliko imate pitanja, kao i za podršku i najnovije informacije o ovom proizvodu, posetite sledeću internet adresu:
http://support.sony-europe.com/
Registrujte svoj proizvod na:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation
Štampano u Srbiji
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\010COV.fm
masterpage: Cover
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 1 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
4-467-643-12(1)
FM/MW/LW
Autoradio CD uređaj
Upute za uporabu
Za isključenje demonstracijskog (Demo) prikaza, pogledajte
str. 10.
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
HR
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\020INT.fm
masterpage: Left
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 2 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj u
prednju ploču vozila.
Za postavljanje i povezivanje, pogledajte isporučeni priručnik za postavljanje/povezivanje.
Proizvedeno u Tajlandu
Laser
 Trajanje emisije: Kontinuirano
 Snaga: Manje od 53,3 μW
(Vrijednost je izmjerena na udaljenosti od 200 mm
od leće objektiva s otvorom blende od 7 mm.)
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
primjenjuju se samo na opremu prodanu u
zemljama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Sukladnost proizvoda za EU: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka
Zbrinjavanje starih električnih
i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju AUTO OFF (str. 11). Uređaj će
se automatski potpuno isključiti u podešeno
vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje,
što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne
podesite funkciju AUTO OFF nakon gašenja
motora automobila svakako pritisnite i zadržite
OFF na uređaju dok se ne isključi zaslon.
2HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\030TOC.fm
masterpage: Right
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 3 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
Sadržaj
Pregled dijelova i kontrola. . . . . . . . . . . . . . . 4
Dodatne informacije
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Održavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Početak
Odvajanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Podešavanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Spajanje iPod/USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Spajanje drugog prijenosnog audio uređaja . . . . 6
Slušanje radija
Slušanje radija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uporaba sustava radijskih podataka (RDS) . . . . . 7
Reprodukcija
Reprodukcija diska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Reprodukcija s iPod/USB uređaja . . . . . . . . . . . . 8
Traženje i reprodukcija zapisa. . . . . . . . . . . . . . . 9
Postavke
Isključenje DEMO prikaza. . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Osnovna podešavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Izbornik GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Izbornik SOUND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
EQ3 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
EQ3 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Izbornik DISPLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 4 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
Pregled dijelova i kontrola
Glavni uređaj
Tipka 3/
(ponavljanje) ima ispupčenu točku.
 SRC (izvor)
Uključivanje.
Promjena izvora.
-OFF
Pritisnite i zadržite na 1 sekundu za isključenje uređaja.
Pritisnite i zadržite na više od 2 sekunde za
isključenje uređaja i pokazivača.
 Tipka za otpuštanje prednje ploče
 SEEK +/–
Automatsko ugađanje radijskih postaja.
Pritisnite i zadržite za ručno ugađanje.
./> (prethodno/sljedeće)
m/M (natrag/ubrzano naprijed)
 Regulator
Zakrenite za podešavanje glasnoće.
ENTER
Ulaz u odabranu stavku.
MENU
Otvaranje izbornika za podešavanje.
 Senzor daljinskog upravljača
 Uložnica diska
 Pokazivač
 Z (izbacivanje diska)

(pretraživanje) (str. 9)
Ulaz u mod pretraživanja tijekom reprodukcije.

(natrag)
Povratak na prethodni prikaz.
MODE (str. 6, 9)
 AF (alternativne frekvencije)/
TA (prometne obavijesti)
Podešavanje AF i TA.
-PTY (vrste programa)
Pritisnite i zadržite za odabir PTY kod RDS
prijema.
 Brojčane tipke (1 do 6)
Prijem pohranjenih postaja. Pritisnite i
zadržite za pohranjivanje postaja.
ALBUM V/
Preskakanje albuma na audio uređaju. Pritisnite i zadržite za kontinuirano preskakanje
albuma.
(ponavljanje)
SHUF (slučajni slijed)
PAUSE
 DSPL (prikaz)
Promjena prikazanih stavki.
-SCRL (pomicanje)
Pritisnite i zadržite za pomicanje prikazane
stavke.
 AUX ulaz
 USB priključnica
4HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 5 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
Početak
1
Pritisnite MENU, zakrenite regulator
kako biste odabrali [GENERAL], zatim
ga pritisnite.
2
Pritisnite i zadržite OFF .
Zakrenite regulator kako biste odabrali
[CLOCK-ADJ], zatim ga pritisnite.
Uređaj se isključi.
Znamenke sata trepere.
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja
kako biste spriječili krađu.
1
2
Podešavanje sata
Pritisnite tipku za otpuštanje prednje
ploče , zatim je povucite prema
sebi.
3
Zakrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite SEEK +/–.
4
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
MENU.
Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata, pritisnite DSPL.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
Postavljanje prednje ploče
Spajanje iPod/USB uređaja
1
2
Stišajte glasnoću na uređaju.
Spojite iPod/USB uređaj s ovim
uređajem.
Za spajanje iPod/iPhone uređaja upotrijebite
USB spojni kabel za iPod (nije isporučen).
Spajanje uređaja iPhone 5
5HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 6 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
Spajanje drugog
prijenosnog audio uređaja
1
2
3
Isključite prijenosni audio uređaj.
Stišajte glasnoću na uređaju.
Spojite prijenosni audio uređaj na ulaz
AUX (stereo minipriključnica) autoradija odgovarajućim spojnim kabelom*
(opcija).
Slušanje radija
Slušanje radija
Za slušanje radija, pritisnite SRC i odaberite
[TUNER].
Automatska pohrana (BTM)
1
Pritisnite MODE za promjenu valnog
područja (FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
2
Pritisnite MENU, zakrenite regulator
kako biste odabrali [GENERAL], zatim
ga pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali [BTM], zatim ga pritisnite.
* Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
4
Pritisnite SRC za odabir [AUX].
Usklađivanje razine glasnoće spojenog
uređaja s drugim izvorima
Pokrenite reprodukciju s prijenosnog audio uređaja uz umjerenu glasnoću i podesite uobičajenu
glasnoću na autoradiju.
Pritisnite MENU i zakrenite regulator.
Odaberite [SOUND] c [AUX VOL] (str. 11).
Ugađanje
1
Pritisnite MODE za promjenu valnog
područja (FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
2
Ugodite postaju.
Ručno ugađanje
Pritisnite i zadržite tipku SEEK +/– za nalaženje približne frekvencije i zatim više puta
pritisnite SEEK +/– dok se ne ostvari prijem
željene postaje.
Automatsko ugađanje
Pritisnite SEEK +/–.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi
postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok
ne ugodite željenu postaju.
Ručna pohrana postaja
1
Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku
(od 1 do 6) sve dok se ne pojavi
[MEM].
6HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 7 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od 1 do 6).
Uporaba sustava radijskih
podataka (RDS)
Zadržavanje na jednom regionalnom
programu (REGIONAL)
Kad su aktivirane funkcije AF i REGIONAL, nije
moguć prijelaz na drugu lokalnu postaju s jačom
frekvencijom. Ako napustite područje prijema
toga lokalnog programa, podesite opciju
"REG-OFF" u izborniku tijekom FM prijema
(str. 11).
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim
drugim područjima.
Odabir vrsta programa (PTY)
Podešavanje AF (alternativnih
frekvencija) i TA (prometnih
obavijesti)
AF konstantno iznova ugađa postaju s najjačim
signalom u mreži, a TA donosi svježe prometne
obavijesti (TP), ako ih ima.
1
Pritisnite AF/TA za odabir [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] ili [AF/TA-OFF].
Pohrana RDS postaja s funkcijama AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Podesite funkciju AF/
TA, zatim pohranite postaju pomoću BTM ili
ručno. Pohranjujete li ručno, možete pohraniti i
postaje bez RDS-a.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Prilikom ugađanja glasnoće tijekom
prometnih obavijesti
Razina glasnoće će se pohraniti u memoriju za
naredne prometne obavijesti, neovisno od
standardne razine.
Koristite PTY za prikaz ili traženje željene vrste
programa.
1
Pritisnite i zadržite (PTY) tijekom FM
prijema.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena vrsta programa, zatim
pritisnite.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO (obavijesti), SPORT (sport), EDUCATE (obrazovni
program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost), VARIED
(miješani program), POP M (pop-glazba),
ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana glazba),
LIGHT M (lagana klasična glazba), CLASSICS
(ozbiljna klasična glazba), OTHER M (ostala
glazba), WEATHER (vremenska prognoza),
FINANCE (financije), CHILDREN (dječji program),
SOCIAL A (društvena zbivanja), RELIGION
(vjerski program), PHONE IN (otvorene emisije),
TRAVEL (putopisni program), LEISURE (zabavni
program), JAZZ (jazz glazba), COUNTRY
(country glazba), NATION M (etno glazba),
OLDIES (evergrini), FOLK M (narodna glazba),
DOCUMENT (dokumentarne emisije)
7HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 8 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
Podešavanje sata (CT)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.
1
Podesite [CT-ON] u izborniku GENERAL
(str. 11).
Reprodukcija
Reprodukcija diska
1
Uložite disk (stranu s naljepnicom
okrenite prema gore).
Reprodukcija se pokreće automatski.
Reprodukcija s iPod/USB
uređaja
U ovim uputama za uporabu, "iPod" se koristi
kao općeniti naziv za iPod funkcije na iPod i
iPhone uređaju, osim ako nije drugačije navedeno u tekstu ili na slikama.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte "O iPod uređaju" (str. 13) ili posjetite
internetsku stranicu navedenu na kraju ovog
priručnika.
Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass
Storage Class) koji podržavaju USB standard
(poput USB flash uređaja, digitalnih playera,
Android™ telefona).
Ovisno o digitalnom playeru ili Andorid telefonu,
potrebno je podesiti USB vezu na MSC.
Napomene
 Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu navedenu na zadnjoj stranici.
 Reprodukcija sljedećih MP3/WMA datoteka nije
podržana.
– datoteke s lossless kompresijom
– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
– DRM (Digital Rights Management) datoteke
– Višekanalne audio datoteke
8HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 9 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
1
Spojite iPod/USB uređaj na USB priključnicu (str. 5).
Započinje reprodukcija.
Ako je uređaj već spojen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite SRC za odabir [USB].
(Na pokazivaču se prikaže [IPD] kad se
detektira iPod uređaj.)
2
Podesite glasnoću na ovom uređaju.
Zaustavljanje reprodukcije
Traženje i reprodukcija
zapisa
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije pritisnite
(ponavljanje) za ponavljanje reprodukcije, ili SHUF za reprodukciju slučajnim
slijedom.
2
Više puta pritisnite (ponavljanje)
ili SHUF za odabir željenog načina
ponavljanja ili reprodukcije slučajnim
slijedom.
Pritisnite i zadržite OFF na 1 sekundu.
Vađenje uređaja
Zaustavite reprodukciju, zatim izvadite uređaj.
Oprez kod uporabe iPhone uređaja
Kad spojite iPhone putem USB kabela, glasnoću
telefona kontrolira sâm iPhone, a ne autoradio.
Pazite da tijekom razgovora slučajno ne pojačate glasnoću jer se nakon toga može čuti vrlo
glasan zvuk.
Možda će biti potrebno određeno vrijeme
za pokretanje reprodukcije u određenome
modu.
Dostupni modovi reprodukcije se razlikuju, ovisno
o odabranom izvoru.
Izravno upravljanje iPod uređajem
(Passenger control)
Pritisnite i zadržite tipku MODE tijekom reprodukcije za prikaz indikatora [MODE IPOD], za
izravno upravljanje iPodom.
Glasnoća se može podesiti samo na uređaju.
Pretraživanje zapisa po imenu
(Quick-BrowZer™)
1
Za isključenje funkcije Passenger control
Tijekom reprodukcije s CD-a ili USB-a,
pritisnite (pretraživanje)* za prikaz
kategorija za pretraživanje.
Kad se pojavi popis zapisa, više puta pritisnite
(natrag).
Pritisnite i zadržite MODE za prikaz [MODE
AUDIO].
* Tijekom reprodukcije pritisnite
(pretraživanje)
na duže od dvije sekunde za izravan povratak
na početak liste kategorija.
2
Zakrenite regulator za odabir željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite za potvrdu.
3
Ponovite korak 2 za traženje željenog
zapisa.
Započinje reprodukcija.
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite
(pretraživanje).
9HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 10 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
Pretraživanje preskakanjem opcija
(Jump mod)
1
2
3
Pritisnite
(pretraživanje).
Pritisnite SEEK +.
Okrenite regulator za odabir stavke.
Preskakanje u popisu izvodi se u koracima
po 10% ukupnog broja stavki.
4
Pritisnite ENTER za povratak na mod
Quick-BrowZer.
Postavke
Isključenje DEMO prikaza
Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se
pojavljuje kad je uređaj isključen.
1
Pritisnite MENU, zakrenite regulator
kako biste odabrali [DISPLAY], zatim
ga pritisnite.
2
Zakrenite regulator kako biste odabrali [DEMO], zatim ga pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali "DEMO-OFF", zatim ga pritisnite.
Pojavi se odabrana stavka.
5
Zakrenite regulator za odabir željene
stavke i zatim ga pritisnite.
Započinje reprodukcija.
Podešavanje je dovršeno.
4
Dvaput pritisnite
(natrag).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Osnovna podešavanja
Opcije izbornika možete podesiti na sljedeći
način.
Ovisno o izvoru i postavkama, mogu se podesiti
sljedeće opcije:
1
2
Pritisnite MENU.
Zakrenite regulator za odabir željene
stavke i zatim ga pritisnite.
Kategorije za podešavanje su sljedeće:
 GENERAL (str. 11)
 SOUND (str. 11)
 DISPLAY (str. 12)
3
Zakrenite regulator za odabir opcija,
zatim ga pritisnite.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite
(povratak).
10HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 11 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
Izbornik GENERAL
Izbornik SOUND
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 5)
EQ3 PRESET
CAUT ALM (alarm)
Aktivira alarm: [ON], [OFF] (str. 5). (Dostupno
samo kad je uređaj isključen.)
BEEP
Aktivira zvučni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Automatsko isključenje nakon isteka podešenog vremena, kad je uređaj isključen: [NO],
[30S] (30 sekundi), [30M] (30 minuta), [60M]
(60 minuta).
AUX-A (AUX Audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: [ON],
[OFF]. (Dostupno samo kad je uređaj
isključen.)
CT (točno vrijeme)
Uključenje funkcije CT: [ON], [OFF].
REGIONAL
Ograničava prijem na određenu regiju: [ON],
[OFF]. (Dostupno samo kod prijema FM
signala.)
BTM (str. 6)
Omogućuje odabir vrste ekvilizatora,
između efekata: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE],
[CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM],
[OFF].
Možete memorirati podešenje krivulje ekvilizatora za svaki izvor.
EQ3 SETTING
Podešava [CUSTOM] za EQ3.
Odabir postavke ekvilizatora: [LOW], [MID],
[HIGH].
Za resetiranje krivulje ekvilizatora na tvorničke
postavke, pritisnite i zadržite tipku ENTER
prije završetka podešavanja.
BALANCE
Podešavanje balansa zvuka: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Podešavanje odnosne razine: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
LOUDNESS (dinamička glasnoća)
Naglašava niske i visoke tonove za jasniji
zvuk pri stišanoj glasnoći: [ON], [OFF].
SW LEVEL (razina subwoofera)
Podešava glasnoću subwoofera: [+2 dB] [0 dB] - [-2 dB].
AUX VOL (AUX glasnoća)
Podešava razinu glasnoće svake od spojenih
komponenti:
[+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB].
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
11HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 12 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
Izbornik DISPLAY
Dodatne informacije
DEMO (demo prikaz))
Aktivacija demo prikaza: [ON], [OFF].
Mjere opreza
DIMMER
Promjena svjetline pokazivača: [ON], [OFF].
 Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
AUTO SCR (Automatsko pomicanje)
Automatsko pomicanje dugih naziva: [ON],
[OFF].
M.DISPLAY (pomicanje prikaza)
Prikazuje pomične uzorke: [ON], [OFF].
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
 Ne ostavljajte prednju ploču ili audio uređaje
u vozilu jer to može prouzročiti kvarove zbog
visokih temperatura na izravnom suncu.
 Električna antena se automatski izvlači.
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite
disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj
osuši; u suprotnom uređaj možda neće raditi
pravilno.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete
tekućinu.
Napomene o diskovima
 Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne
ostavljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
 Prije reprodukcije, obrišite
diskove krpicom za čišćenje,
od središta prema rubu
diska. Ne koristite otapala
poput benzina, razrjeđivača
i komercijalno dostupnih
sredstava za čišćenje.
 Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji su u skladu s Compact Disc (CD)
standardom. DualDisc i neki glazbeni diskovi
koji su kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podliježu Compact Disc (CD)
standardu te se zbog toga možda neće moći
reproducirati na ovom uređaju.
 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati
– Diskove s pričvršćenim etiketama, naljepnicama ili ljepljivom trakom ili papirom.
Reprodukcijom takvih diskova može doći
do nepravilnosti u radu, ili oštećenja diska.
12HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 13 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
– Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice, srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom
može doći do oštećenja uređaja.
– 8 cm (3 1/4-inčni) diskovi
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
 Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
– mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku
mapu)
– datoteka (zapisa) i mapa: 300 (može biti i
manje od 300 ako imena mapa/datoteka
sadrže mnogo znakova)
– prikazanih znakova za naziv mape/datoteke: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
 Ako disk snimljen u Multi Session formatu
počinje s CD-DA sesijom, prepoznaje se kao
CD-DA disk, a ostale sesije se ne reproduciraju.
 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati
– CD-R/CD-RW diskove s lošom kvalitetom
zvuka.
– CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim uređajem za snimanje.
– CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno
finalizirani.
– CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u
skladu s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/
Romeo ili multi-session.
Slijed reprodukcije MP3/WMA
datoteka
MP3/WMA
Mapa (album)
MP3/WMA datoteka
(zapis)
O iPod uređaju
 Možete spajati sljedeće modele iPod uređaja.
Prije uporabe, ažurirajte svoje iPod uređaje
prema najnovijoj verziji softvera.
Načinjen za
– iPod nano (5. generacije)
– iPod touch (4. generacije)
– iPod touch (3. generacije)
– iPod touch (2. generacije)
– iPod classic
– iPod nano (7. generacije)
– iPod nano (6. generacije)
– iPod nano (5. generacije)
– iPod nano (4. generacije)
– iPod nano (3. generacije)
– iPod nano (2. generacije)
– iPod nano (1. generacije)*
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
* Funkcija Passenger Control nije dostupna za iPod
nano (1. generacije).
 Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone"
označavaju elektronički pribor koji je dizajniran za spajanje na iPod ili iPhone uređaj, te je
odobren od strane razvojnog programera kao
uređaj koji je u skladu sa standardima izvedbe
tvrtke Apple. Apple nije odgovoran za rad ovog
uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i nadzornim standardima. Imajte na umu da
uporaba tog pribora uz iPod ili iPhone može
utjecati na bežični rad.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
13HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 14 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
CD uređaj
Održavanje
Čišćenje priključnica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi
između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Kako
biste to spriječili, skinite prednju ploču (str. 5) te
očistite spojeve vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak. U suprotnom, može doći
do oštećenja priključnica.
Omjer signal-šum: 95 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20.000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3) i WMA (.wma)
USB uređaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 1 A
Maksimalan broj prepoznatljivih podataka:
mapa (albuma): 128
datoteka (zapisa) po mapi: 512
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3) i WMA (.wma)
Pojačalo
Napomene
 Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
 Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
Tehnički podaci
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omjer signal-šum: 80 dB (stereo)
Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija:
9124,5 kHz ili 9115,5 kHz/4,5 kHz
Osjetljivost: MW: 26 μV, LW: 45 μV
Izlaz: Zvučnički izlazi
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 55 W × 4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (stražnji, sub)
Električna antena/Kontrolni izlaz pojačala snage
(REM OUT)
Ulazi:
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
USB priključnica
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije:
Pribl. 178 mm × 50 mm × 177 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Pribl. 182 mm × 53 mm × 160 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Sadržaj pakiranja:
Glavni uređaj (1)
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
14HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 15 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
Autorska prava
Quick-BrowZer je zaštićeni znak tvrtke Sony
Corporation.
Windows Media je zaštićeni znak ili registrirani
zaštićeni znak tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirane
u SAD-u i ostalim zemljama.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and
Thomson.
Android je zaštićeni naziv tvrtke Google Inc., a
njegova uporaba je podložna dozvolama tvrtke
Google.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu uređaja.
Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve
uređaja i postupke korištenja.
Pojedinosti o osiguraču i vađenju uređaja iz
upravljačke ploče, pogledajte isporučene
upute za ugradnju i povezivanje.
Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite
internetsku stranicu navedenu na zadnjoj stranici.
Općenito
Nema zvuka.
c Opcija [FADER] nije podešena za sustav s dva
zvučnika.
Nema zvučnog signala.
c Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se
ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
c Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni
ili nisu pravilno spojeni.
Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt-bravi.
c Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
c Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
[DEMO-ON], započinje demo prikaz.
– Podesite DEMO-OFF] (str. 12).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
c Podešeno je zatamnjenje zaslona [DIM-ON]
(str. 12).
c Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete
i zadržite OFF.
– Pritisnite OFF na uređaju dok se ne pojavi
prikaz.
c Priključnice su zaprljane (str. 14).
15HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 16 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
c Pritisnite DSPL i
(natrag)/MODE i zadržite
duže od dvije sekunde za resetiranje uređaja.
Sadržaji iz memorije su izbrisani.
Zbog vaše sigurnosti, nemojte resetirati uređaj
tijekom vožnje.
Radijski prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
c Spajanje nije izvedeno pravilno.
– Provjerite spoj antene.
– Ako se antena ne izvlači, provjerite spoj na
kabelu za kontrolu antene.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
c Signal s odašiljača je preslab.
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
c Postaja nije TP ili ima slab signal.
– Isključite funkciju TA (str. 7).
Nema prometnih informacija.
c Uključite funkciju TA (str. 7).
c Postaja ne emitira prometne informacije iako je
TP.
– Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
c Trenutna postaja nije RDS postaja.
c RDS podaci nisu primljeni.
c Postaja ne emitira signal vrste programa.
Naziv postaje treperi.
c Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
– Pritisnite SEEK +/– dok treperi naziv postaje.
Pojavljuje se [PI SEEK] i uređaj počinje tražiti
drugu frekvenciju istih podataka o programu
PI.
CD reprodukcija
Reprodukcija diska ne započinje.
c Oštećen ili zaprljan disk.
c Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 13).
MP3/WMA datoteke se ne mogu reproducirati.
c Disk nije kompatibilan s MP3/WMA formatom i
verzijom. Za detalje o diskovima i formatima
koji se mogu reproducirati, posjetite stranicu za
korisničku podršku.
Za pokretanje reprodukcije MP3/WMA datoteka treba dulje vrijeme nego za ostale.
c Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za
početak reprodukcije.
– Diskovi komplicirane strukture.
– Diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
– Diskovi kojima možete dodati podatke.
Zvuk preskače.
c Oštećen ili zaprljan disk.
USB reprodukcija
Ne možete reproducirati s uređaja spojenog
putem USB huba.
c Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB huba.
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
c USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
strukturom.
Zvuk je isprekidan.
c Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad
320 kbps.
Prikaz/poruke grešaka
ERROR
c Disk je zaprljan ili uložen naopako.
– Očistite ga ili uložite pravilno.
c Disk je prazan.
c Disk se ne može reproducirati zbog problema.
– Uložite drugi disk.
c USB uređaj nije automatski prepoznat.
– Spojite ga ponovno.
c Pritisnite Z za vađenje diska.
HUB NO SUPRT (hubovi nisu podržani)
c Uređaj ne podržava USB hub.
16HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 17 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
IPD STOP
c Kad nije podešeno ponavljanje reprodukcije, ona
završava sa zadnjim zapisom na albumu.
Glazbena aplikacija na iPod/iPhone uređaju je
zatvorena.
– Pritisnite PAUSE za pokretanje reprodukcije
diska.
[
] ili [
]
NO AF (nema alternativnih frekvencija)
c Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
– Pritisnite SEEK +/– dok treperi naziv postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI (pojavljuje se [PI
SEEK]).
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako uređaj odnosite na popravak zbog CD uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad
ste uočili problem.
c Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag
došao do početka ili do kraja i nije moguće
daljnje pretraživanje.
[
]
c Znak se ne može prikazati.
NO DEV (nema uređaja)
c [USB] je odabran kao izvor, a USB uređaj nije
spojen. Odspojili ste USB uređaj ili USB kabel
tijekom reprodukcije.
– Spojite USB uređaj ili USB kabel.
NO MUSIC
c Disk ili USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.
– Uložite glazbeni CD.
– Spojite USB uređaj s glazbenim datotekama.
NO TP (nema prometnih obavijesti)
c Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
OVERLOAD
c USB uređaj je preopterećen.
– Odspojite USB uređaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke SRC.
– Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani uređaj.
PUSH EJT (izbacivanje)
c Disk se ne može izbaciti.
– Pritisnite Z (izbacivanje).
READ
c Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na disku.
– Pričekajte da završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Ovisno
o strukturi diska, možda će trebati duže od
minute.
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
c Spojeni USB uređaj nije podržan.
– Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite internetsku stranicu za korisničku
podršku.
17HR
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
F:\Marija\Gotovo\SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio\050BCO.fm
masterpage: BCO
SONY - CDX-G2001UI_G2000UI Autoradio.book Page 18 Monday, October 21, 2013 9:32 AM
Internetska stranica za podršku
=DVYDSLWDQMDLQDMQRYLMHLQIRUPDFLMHRSRGUâFL]DRYDMXUHüDMSRVMHWLWHVOMHGHúXLQWHUQHWVNXVWUDQLFX
http://support.sony-europe.com/
Registrirajte svoj proizvod online na:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
CDXG2001UIEUR\010COV.fm
010COV.book Page 1 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
4-467-643-12(1)
FM/MW/LW
CD predvajalnik
Navodila za uporabo
SL
Če želite preklicati prikaz z demstracijo (DEMO), si oglejte stran 10.
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
SL
CDXG2001UIEUR\020INT.fm
010COV.book Page 2 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
Da bo namestitev varna, namestite enoto v armaturno
ploščo. Navodila za namestitev in priključitev poiščite v
priloženem priročniku za namestitev in priključitev.
Lastnosti laserske diode
• Trajanje emisije: neprekinjeno
• Laserski izhod: manj kot 53,3 μW
(Vrednost izhoda je merjena pri razdalji približno 200mm
od površine leče objektiva na optični odjemalni enoti s
7mm zaslonko.)
Opozorilo za stranke: naslednje informacije se
nanašajo samo na naprave, ki se prodajajo v državah,
za katere veljajo EU direktive
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen
predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija.
Opozorilo za primer, da vaš avto pri ključu za
vžig motorja nima možnosti vmesnega položaja
(ACC)
Izberite funkcijo Auto Off (stran 11). Po tem, ko
izklopite enoto, se bo v nastavljenem času samodejno
in povsem izklopila in tako varčevala z baterijo.
Če funkcije "Auto Off" ne nastavite, pritisnite in držite
tipko (SOURCE/OFF), dokler prikaz ne izgine s
prikazovalnika, vsakič ko ugasnete motor.
2SL
CDXG2001UIEUR\030TOC.fm
010COV.book Page 3 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
Vsebina
Opis delov in tipk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dodatne informacije
Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnični podatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
14
14
15
Uvod
Odstranjevanje sprednje plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nastavitev ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Priključitev iPod/USB naprave5
Priključitev drugih prenosnih avdio naprav . . . . . . . . . 6
Poslušanje radia
Poslušanje radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uporaba sistema RDS (Radio Data System). . . . . . . . . . 7
Predvajanje
Predvajanje diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Predvajanje iPod/USB naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Iskanje in predvajanje posnetkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavitve
Preklic načina DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Osnovne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Splošne nastavitve (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavitve zvoka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
EQ3 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
EQ3 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavitve prikaza (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3SL
CDXG2001UIEUR\040CD.fm
010COV.book Page 4 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
Opis delov in tipk
Glavna enota
Na tipki št. 3/
točka.
(ponavljanje) se nahaja otipljiva
 Tipka SRC
Pritisnite za vklop; izbiro izvora.
-OFF
Pritisnite in 1 sekundo držite za izklop.
Pritisnite in držite najmanj 2 sekundi za izklop in
da prikaz izgine.
 Tipka za odstranitev sprednje plošče
 Tipki SEEK +/–
Za samodejno uglasitev postaj.
Pritisnite in držite za ročno iskanje postaj.
/ (nazaj/naprej) / (hitro
pomikanje nazaj/naprej)
 Nadzorni gumb
Z obračanjem nastavite glasnost.
ENTER
Potrdite izbrano postavko.
MENU
Odprite nastavitveni meni.
Za vklop načina "brows" med predvajanjem.
 Tipka
(nazaj)
Vrnitev na prejšnji zaslon.
MODE (stran 6, 9)
 Tipka AF (Alternative Frequencies alternativne frekvence) / TA (Traffic
Announcement - prometne informacije)
Za nastavitev funkcij AF in TA.
-PTY (vrsta programa)
Pritisnite in držite za izbiro PTY v RDS.
 Oštevilčene tipke (1 do 6)
Za sprejem shranjenih postaj. Pritisnite in držite
za shranjevanje postaj.
ALBUM /
Za preskakovanje albumov. Pritisnite in držite za
preskakovanje večih zaporednih albumov.
(ponovno predvajanje)
SHUF (naključno predvajanje)
PAUSE (začasna zaustavitev)
 Reža za disk
 Tipka DSPL (prikaz)
Za menjavanje prikazanih postavk.
-SCRL (scroll)
Pritisnite in držite za pregled prikazanih postavk.
 Prikazovalnik
 Vhodni priključek AUX
 Tipka  (izmet)
 USB priključek
 Sprejemnik za daljinski upravljalnik
 Tipka
4SL
(browse) (stran 9)
CDXG2001UIEUR\040CD.fm
010COV.book Page 5 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
Uvod
Odstranjevanje sprednje
plošče
Z odstranitvijo sprednje plošče napravo lahko
zavarujete pred krajo.
1
Pritisnite tipko OFF .
Enota je izklopljena.
2
Pritisnite tipko za odstranitev sprednje
plošče , nato ploščo povlecite proti
sebi.
Nastavitev ure
1
Pritisnite na MENU in obračajte nadzorni
gumb, dokler se ne prikaže [GENERAL],
nato na gumb pritisnite.
2
Z vrtenjem nadzornega gumba izberite
[CLOCK-ADJ], nato na gumb pritisnite.
Indikator ure začne utripati.
3
Z obračanjem nadzornega gumba
nastavite uro in minute.
Za premikanje digitalnega indikatorja pritisnite
na SEEK +/–.
4
Po nastavitvi minut pritisnite na tipko
MENU.
Nastavitev je končana in ura začne teči.
Za prikaz ure pritisnite na (DSPL).
Opozorilni signal
Če boste stikalo za kontaktni ključ obrnili v položaj
OFF, ne da bi odstranili sprednjo ploščo, se bo za nekaj
sekund oglasil opozorilni signal.
Alarm se bo sprožil samo, če uporabljate vgrajeni
ojačevalnik.
Namestitev sprednje plošče
Priključitev USB naprave
1
2
Znižajte glasnost na enoti.
Priključite iPod/USB napravo v enoto.
Za priključitev iPod/iPhone naprave uporabite
USB povezovalni kabel za iPod (ni priložen).
Če priključujete iPhone 5
5SL
CDXG2001UIEUR\040CD.fm
010COV.book Page 6 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
Priključitev drugih
prenosnih avdio naprav
1
2
3
Poslušanje radia
Poslušanje radia
Izklopite prenosno avdio napravo.
Znižajte glasnost na enoti.
Priključite prenosno avdio napravo v
vhodni priključek AUX (stereo mini vtič)
na enoti s priključnim kablom* (ni
priložen).
Za poslušanje radia pritisnite na tipko SRC in izberite
[TUNER].
Samodejno shranjevanje (BTM)
1
Pritiskajte tipko MODE in izberite želeno
frekvenčno območje (FM1, FM2, FM3,
MW ali LW).
2
Pritisnite na tipko MENU, z obračanjem
nadzornega gumba izberite [GENERAL]
in nato na gumb pritisnite.
3
Obračajte nadzorni gumb in izberite
[BTM].
* Uporabite raven vtič.
4
Enota shrani postaje po zaporedju frekvenc.
Pritisnite na SRC in izberite [AUX].
Uskladitev jakosti zvoka priključene naprave z
drugimi izvori
Začnite predvajati prenosno avdio napravo pri zmerni
jakosti in nastavite običajno glasnost na enoti.
Pritisnite na MENU in zavrnite nadzorni gumb.
Izberite [SOUND]  [AUX VOL] (stran 11).
Uglaševanje
1
Pritiskajte tipko MODE in izberite želeno
frekvenčno območje (FM1, FM2, FM3,
MW ali LW).
2
Uglasite postajo.
Ročno uglaševanje
Pritisnite in držite tipko SEEK +/– ter poiščite
približno frekvenco, nato jo s pritiskanjem na
tipko SEEK +/– natančno nastavite.
Samodejno uglaševanje
Pritisnite na tipko SEEK +/–.
Pregledovanje postaj se ustavi, ko enota sprejme
postajo. Ponavljajte postopek, dokler radijski
sprejemnik ne sprejme želeno postajo.
Ročno shranjevanje
1
6SL
Med sprejemanjem postaje, ki jo želite
shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno
tipko (1 do 6), dokler se ne prikaže
oznaka [MEM].
CDXG2001UIEUR\040CD.fm
010COV.book Page 7 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
Sprejemanje shranjenih postaj
1
Izberite frekvenčni pas in pritisnite na
oštevilčeno tipko (1 do 6).
RDS
Izbira funkcije PTY
Uporabite funkcijo PTY za prikaz ali iskanje želene
vrste programa.
1
Med sprejemanjem postaje FM pritisnite
in držite tipko PTY.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže želena vrsta programa.
Enota začne iskati postajo, ki oddaja izbrano vrsto
programa.
Nastavitev funkcij AF in TA
Vrste programa
AF stalno išče postaje z najmočnejšim signalom v
omrežju, TA pa nudi najnovejše prometne informacije
ali prometne programe (TP), če jih sprejema.
1
S tipko AF/TA izberite [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON] ali [AF/TA-OFF].
Shranjevanje RDS postaj z nastavitvami AF in
TA
RDS postaje lahko vnaprej nastavite, skupaj z
nastavitvami AF/TA. Nastavite AF/TA in nato shranite
postajo s funkcijo BTM ali ročno.
Pri ročni nastavitvi lahko vnaprej nastavite tako
postaje z RDS storitvami kot tudi postaje brez
njih,skupaj z nastavitvami AF/TA.
NEWS (poročila), AFFAIRS (aktualni dogodki), INFO
(informacije), SPORT (šport), EDUCATE
(izobraževanje), DRAMA (dramska umetnost),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost), VARIED
(različno), POP M (pop glasba), ROCK M (rock glasba),
EASY M (nezahtevna glasba), LIGHT M (nezahtevna
glasba), CLASSICS (klasika), OTHER M (druga glasba),
WEATHER (vreme), FINANCE (denar), CHILDREN
(otroški program), SOCIAL A (družbene zadeve),
RELIGION (vera), PHONE IN (kontaktne oddaje),
TRAVEL (potovanja), LEISURE (prosti čas), JAZZ (jazz
glasba), COUNTRY (country glasba), NATION M
(narodna glasba), OLDIES (starejša glasba), FOLK M
(ljudska glasba), DOCUMENT (dokumentarne oddaje)
Sprejemanje nujnih obvestil
Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo obvestila
samodejno prekinila trenutno predvajani izvor.
Če stopnjo glasnosti nastavljate med
napovedovanjem prometnih novic
Stopnja glasnosti se bo shranila v pomnilnik za
zaporedne prometne novice, ne glede na običajno
stopnjo glasnosti.
Poslušanje regionalnega radijskega programa REGIONAL
Kadar ta funkciji AF ali REGIONAL vključeni, se postaja
ne bo preklopila na drugo regionalno postajo z
močnejšim signalom. Če zapustite to področje
sprejemanja programa, med sprejemanjem FM
postaje v meniju GENERAL nastavite možnost [REGOFF] (stran 11).
Ta funkcija ne deluje v Veliki Britaniji in na nekaterih
drugih območjih.
7SL
CDXG2001UIEUR\040CD.fm
010COV.book Page 8 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
Nastavitev funkcije CT (ura)
S CT podatki, ki jih pošilja RDS postaja, lahko nastavite
uro.
1
V nastavitvah GENERAL izberite [CT-ON]
(stran 11).
Predvajanje
Predvajanje diska
1
Vstavite disk (potiskana stran obrnjena
navzgor).
Predvajanje se samodejno začne.
Predvajanje iPod/USB
naprave
V priročniku se izraz "iPod" uporablja kot splošni izraz
za funkcije iPod na napravah iPod in iPhone, razen če
je navedeno drugače.
Podrobnosti o združljivosti naprave iPod si oglejte v
poglavju "Nekaj o napravi iPod" (stran 13) ali obiščite
podporno spletno stran na hrbtni strani priročnika.
Uporabljate lahko USB naprave vrste MSC (Mass
Storage Class), združljive s standardom USB (USB flash
drive, predvajalnik digitalnih medijev, telefon
Android™). Priporočamo vam, da nastavite način USB
povezave, ki je odvisen od predvajalnika digialnih
medijev ali telefona Android.
Opombi
• Podrobnosti o združljivosti USB naprave si oglejte na
podporni spletni strani.
• Enota ne podpira predvajanja naslednjih MP3/WMA
datotek:
- stisnjene datoteke brez izgub,
- datoteke, zaščitene z avtorskimi pravicami,
- datoteke DRM (Digital Rights Management),
- večkanalne avdio datoteke.
8SL
CDXG2001UIEUR\040CD.fm
010COV.book Page 9 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
1
Priključite USB napravo v USB vrata
(stran 6).
Predvajanje se začne.
Če je naprava že priključena, začnite s
predvajanjem in s tipko SRC izberite [USB] (če
enota prepozna napravo iPod, se na zaslonu
prikaže [IPD]).
2
Nastavite glasnost na enoti.
Ustavitev predvajanja
Iskanje in predvajanje
posnetkov
Ponavljajoče in naključno
predvajanje posnetkov
1
Med predvajanjem pritiskajte tipko
(ponavljanje) za ponavljanje posnetka
ali SHUF za naključno predvajanje.
2
S pritiskanjem tipke (ponavljanje) ali
tipke SHUF izberite želeni način
predvajanja.
Pritisnite in 1 sekundo držite tipko OFF.
Odstranitev naprave
Ustavite predvajanje in nato odstranite napravo.
Opozorilo glede naprave iPhone
Če priključite napravo iPhone prek USB-ja, lahko
glasnost nadzirate z napravo iPhone in ne z enoto.
Med klicem ne zvišujte glasnosti na enoti, ker bi se po
končanem klicu utegnil zaslišati glasen zvok.
Neposredno upravljanje naprave
iPod (Passenger control)
Med predvajanjem pritisnite in držite tipko MODE.
Prikaže se napis [MODE IPOD] in lahko boste
neposredno upravljali enoto iPod.
Pomnite, da lahko glasnost nastavite samo na enoti.
Včasih traja nekaj časa, da se predvajanje v
izbranem načinu začne.
Razpoložljivost načinov predvajanja je odvisna od
izbranega vira zvoka.
Iskanje posnetkov po imenu
(Quick-BrowZer™)
1
Med predvajanjem CD-ja ali USB-ja
pritisnite na tipko (browse)*, da se
prikaže seznam kategorij.
Ko se seznam posnetkov prikaže večkrat pritisnite
na
(nazaj).
Izklop funkcije Passenger control
Pritisnite in držite tipko MODE, da se prikaže napis
[MODE AUDIO].
* Med predvajanjem pritisnite in najmanj 2 sekundi
držite tipko
(browse) za neposredno vrnitev na
začetek seznama kategorij.
2
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite želeno kategorijo in jo s
pritiskom potrdite.
3
Ponavljajte korak 2, dokler ne izberete
želenega posnetka.
Predvajanje se začne.
Za izhod iz načina Quick-BrowZer
Pritisnite na
(browse).
9SL
CDXG2001UIEUR\040CD.fm
010COV.book Page 10 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
Iskanje s preskakovanjem postavk
- način Jump
1
2
3
Pritisnite na
(browse)
Pritisnite na SEEK +.
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite postavko.
Nastavitve
Preklic načina DEMO
Prikaz demonstracije, ki se prikaže med
izključevanjem enote, lahko prekličete.
1
Pritisnite tipko MENU, z obračanjem
nadzornega gumba izberite [DISPLAY],
nato na gumb pritisnite.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže napis [DEMO], nato na gumb
pritisnite.
3
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite [DEMO-OFF], nato na gumb
pritisnite.
Funkcija preskakuje v korakih po 10% skupnega
števila postavk.
4
Pritisnite na tipko ENTER, da se vrnete na
način Quick-BrowZer.
Prikaže se izbrana postavka.
5
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite želeno postavko in nanjo
pritisnite.
Začne se predvajanje.
Nastavitev je dokončana.
4
Dvakrat pritisnite na
(nazaj).
Prikaz se vrne na običajni sprejem/predvajanje.
Osnovne nastavitve
Postavke v meniju lahko nastavite na naslednji
postopek.
Možnost nastavitve naslednjih postavk je odvisna od
izvora in nastavitve.
1
2
Pritisnite na MENU.
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite kategorijo nastavitve in jo s
pritiskom potrdite.
Na voljo so naslednje nastavitvene kategorije:
• Splošne nastavitve (GENERAL) (stran 11)
• Nastavitve zvoka (SOUND) (stran 12)
• Nastavitve prikaza (DISPLAY) (stran 12)
3
Z obračanjem nadzornega gumba
izberite možnosti, nato jih s pritiskom
potrdite.
Vrnitev na prejšnji prikaz
10SL
Pritisnite na
(nazaj).
CDXG2001UIEUR\040CD.fm
010COV.book Page 11 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
Splošne nastavitve
(GENERAL)
CLOCK-ADJ (stran 5)
CAUT ALM (opozorilni alarm)
Vklopi se opozorilni alarm: [ON], [OFF] (stran 5).
(Na voljo samo pri izklopljeni enoti.)
BEEP
Izbirate lahko med: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Samodejno se izklopi ob želeni uri, ko je enote
izklopljena: [NO], [30S] (sekunde), [30M] (minute),
[60M] (minute).
AUX-A (AUX Audio)
Vklopi se zaslon: [ON], [OFF]. (Na voljo samo pri
izklopljeni enoti.)
CT (Clock Time)
Aktivira CT funkcijo: [ON], [OFF].
REGIONAL
Omeji sprejem na določeno področje: [ON], [OFF].
(Na voljo samo pri izklopljeni enoti.)
BTM (stran 6)
Nastavitve zvoka (SOUND)
EQ3 PRESET
Krivuljo izenačevalnika lahko izberete med 7
krivuljami in možnostjo izklopa (off): [XPLOD],
[VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY],
[CUSTOM], [OFF].
Nastavitev krivulje lahko shranite v pomnilnik za
posamezni vir.
EQ3 SETTING
Nastavi se možnost [CUSTOM] za EQ3.
Izberete lahko nastavitev izenačevalnika: [LOW],
[MID], [HIGH].
Za vrnitev tovarniško-nastavljene krivulje
izenačevalnika, pritisnite in držite tipko ENTER,
preden zaključite z nastavljanjem.
BALANCE
Nastavitev razmerja zvoka: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Za nastavitev razmerja med sprednjimi in zadnjimi
zvočniki: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
LOUDNESS (Dynamic Loudness)
Poudari nizke in visoke tone z jasnim zvokom pri
nizki glasnosti: [ON], [OFF].
SW LEVEL (nivo nizkotonca)
Nastavitev glasnosti nizkotonca: [+2 dB] - [0 dB] - [2 dB].
AUX VOL (AUX Volume Level)
Za nastavitev nivoja glasnosti posameznih
priključenih dodatnih naprav:
[+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB].
Pri tej nastavitvi ni potrebno nastaviti nivoja
glasnosti med izvori.
11SL
CDXG2001UIEUR\040CD.fm
010COV.book Page 12 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
Nastavitve prikaza
(DISPLAY)
DEMO
Vklopi demnostracijo: [ON], [OFF].
DIMMER
Za spremembo osvetlitve prikaza: [ON], [OFF].
AUTO SCR (Auto Scroll)
Za samodejno potovanje daljših postavk prek
prikazovalnika: [ON], [OFF].
M.DISPLAY (Motion Display)
Prikažejo se premikajoči se vzorci: [ON], [OFF].
Dodatne informacije
Opozorila
• Če je bil avto parkiran na soncu in se zato
temperatura v njegovi notranjosti bistveno zviša,
počakajte, da se naprava pred uporabo nekoliko
ohladi.
• Ne puščajte sprednje plošče ali avdio naprave v
avtu, ker bi visoka temperatura utegnila povzročiti
okvaro.
• Električna antena se bo med delovanjem
samodejno raztegnila.
Opombe glede kondenzacije vlage
Če se v napravi pojavi vlaga, odstranite disk in
počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Ohranitev visoke kakovosti zvoka
Pazite, da ne boste enote poškropili s tekočino.
Opombe o diskih
• Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
ali toplotnim virom, na primer cevem za vroč zrak.
• Pred predvajanjem obrišite
disk s čistilno krpo od sredine
navzven. Ne uporabljajte topil
(npr. bencin, komercialna
čistila).
• Enota je izdelana za
predvajanje diskov, ki ustrezajo
standardu CD (Compact Disc).
Dvojni diski (DualDisc) in nekateri drugi glasbeni
diski, kodirani s tehnologijo za zaščito avtorskih
pravic, ne ustrezajo temu standardu, zato jih enota
ne bo mogla predvajati.
• Diski, ki jih enota NE MORE predvajati:
- Diski z nalepkami, lepljivim lepilom ali papirjem,
ipd., ki bi utegnili povzročiti okvaro diska,
- Diski nenavadnih oblik (v obliki srca,
osmerokotnika, ipd.), ki bi utegnili povzročiti
okvaro enote,
- 8 cm diski.
12SL
CDXG2001UIEUR\040CD.fm
010COV.book Page 13 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
Opombe v zvezi z diski vrste CD-R/CD-RW
• Največje število: (samo CD-R/CD-RW)
- map (albumov): 150 (vključno z glavno mapo),
- datotek (posnetkov) in map: 300 (če ime mape/
datoteke vsebuje mnogo znakov, se to število
zmanjša),
- prikazanih znakov za ime mape/datoteke je 32
(Joliet) ali 64 (Romeo).
• Če je disk posnet v načinu Multi Session in se začne
z delom CD-DA, ga enota prepozna kot disk CD-DA
in drugih delov ne predvaja.
• Diski, ki jih enota NE MORE predvajati:
- CD-R/CD-RW s posnetki slabe kakovosti,
- CD-R/CD-RW posneti z nezdružljivo snemalno
napravo,
- CD-R/CD-RW, ki ni bil pravilno zaključen,
- CD-R/CD-RW, ki ni posnet v formatu CD ali MP3,
ki ustreza standardu ISO9660 Level 1/Level 2/
Romeo ali Multi-session.
Vrstni red predvajanja datotek
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA
Mapa (album)
MP3/WMA datoteka
(posnetek)
Nekaj o napravi iPod
• Priključite lahko naslednje modele iPod. Pred
uporabo posodobite napravo IPod na najnovejši
program.
Narejen za:
- iPod touch (5. generacija)
- iPod touch (4. generacija)
- iPod touch (3. generacija)
- iPod touch (2. generacija)
- iPod classic
- iPod nano (7. generacija)
- iPod nano (6. generacija)
- iPod nano (5. generacija)
- iPod nano (4. generacija)
- iPod nano (3. generacija)
- iPod nano (2. generacija)
- iPod nano (1. generacija)*
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
* Funkcija Passenger control ni na voljo za iPod nano (1.
generacija).
• "Made for iPod" pomeni, da je bila elektronska
naprava izdelana posebej za priključitev v enoto
iPod in da je ima potrdilo izdelovalca, da ustreza
standardom delovanja družbe Apple. Apple ni
odgovoren za delovanje te naprave ali za
združljivost s standardi za varnost in urejanje.
Pomnite, da utegne uporaba te naprave z enoto
iPod ali iPhone vplivati na brezžično delovanje.
Če imate vprašanja ali težave v zvezi z enoto, ki v tem
priročniku niso navedene, se posvetujte z najbližjim
prodajalcem opreme Sony.
13SL
CDXG2001UIEUR\040CD.fm
010COV.book Page 14 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
CD predvajalnik
Vzdrževanje
Čiščenje kontaktov
Vzrok motenj v delovanju naprave so lahko umazani
kontakti med napravo in prednjo ploščo. Da bi to
preprečili, odprite sprednjo ploščo (stran 4) in z
vatirano palčko, namočeno v alkohol, očistite
kontakte. Pri tem ne pritiskajte premočno, saj se
kontakti lahko poškodujejo.
Razmerje signal-šum: 95 dB
Frekvenčni odziv: 10 – 20.000 Hz
Odstopanja zaradi vrtenja: pod mejo merjenja
Ustrezni kodeki: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
USB predvajalnik
Vmesnik: USB (Full-speed)
Maksimalen tok: 1 A
Maksimalno število prepoznanih datotek:
Map (albumov): 128
Datotek (posnetkov) na mapo: 512
Ustrezni kodeki: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
Ojačevalnik
Opombi
• Zaradi varnostnih razlogov pred čiščenjem kontaktov
ugasnite motor in odstranite ključ iz ključavnice za zagon
motorja.
• Kontaktov se nikoli ne dotikajte s prsti ali kovinskimi
predmeti.
Tehnični podatki
Radijski sprejemnik
FM
Razpon: 87,5 – 108 MHz
Antenski terminal:
Priključek za zunanjo anteno
Medfrekvenca: 25 kHz
Občutljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Razmerje med signalom in šumom: 80 dB (stereo)
Ločljivost: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčni odziv: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Razpon:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenski priključek:
Priključek za zunanjo anteno
Medfrekvenca: 9.124,5 kHz ali 9.115,5 kHz/4,5 kHz
Občutljivost: MW: 26 μV, LW: 45 μV
14SL
Izhodi: izhodi za zvočnike
Impedanca zvočnikov: 4 – 8 omov
Največja izhodna moč: 55 W × 4 (pri 4 omih)
Splošno
Izhodi:
Avdio izhodni priključki
Antena/kontrolni priključek za anteno (REM OUT)
Vhodi:
Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
Vhodni priključek za anteno
AUX vhodni priključek (stereo mini vtič)
USB vrata
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativna masa)
Mere:
Pribl. 178 mm × 50 mm × 177 mm (š/v/g)
Mere za vgradnjo:
Pribl. 182 mm × 53 mm × 160 mm (š/v/g)
Masa: pribl. 1,2 kg
Priloženi dodatki:
Glavna enota (1)
Deli za namestitev in priključitev (1 komplet)
O razpoložljivosti dodatne opreme v trgovinah na
vašem področju se pozanimajte pri trgovcu.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
vnaprejšnjega opozorila.
CDXG2001UIEUR\040CD.fm
010COV.book Page 15 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
Avtorske pravice
Odpravljanje težav
Quick-BrowZer je blagovna znamka korporacije Sony.
Windows Media je registrirana blagovna znamka ali
blagovna znamka korporacije Microsoft v ZDA in/ali
drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne
lastnine družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija te
tehnologije zunaj tega izdelka brez licence družbe
Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries.
Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer 3 in patenti
imajo licenco Fraunhofer IIS and Thomson.
Android je blagovna znamka podjetja Google Inc. Za
uporabo blagovne znamke je potrebno dovoljenje
podjetja Google.
Spodnji seznam vam bo pomagal odpravljati težave,
na katere boste morda naleteli pri uporabi naprave.
Preden pa boste segli po spodnjih navodilih, preverite
povezave in postopke delovanja.
Splošno
Ni zvoka.
 Regulator za sprednje in zadnje zvočnike (FADER) ni
nastavljen za sistem z dvema zvočnikoma.
Ni piska.
 Priključen je dodaten ojačevalnik in pri tem ne
uporabljate vgrajenega ojačevalnika
Vsebina pomnilnika se je izbrisala.
 Prišlo je do prekinitve dovoda električne energije.
Shranjene postaje in ura se izbrišejo.
Varovalka je pregorela.
Ob spremembi položaja ključa za vžig je slišati šum.
 Kabli niso pravilno priključeni z avtomobilskim
električnim priključkom za dodatno opremo.
Med predvajanjem ali sprejemanjem se začne
demonstracija.
 Če enote več kot 5 minut ne uporabljate, funkcija
[DEMO-ON] pa je vklopljena, se začne demonstracija.
- Izberite [DEMO-OFF] (stran 12).
Prikaz izgine / se ne prikaže na prikazovalniku.
 Funkcija Dimmer je nastavljena na [DIM-ON] (stran 12).
 Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko OFF.
- Pritisnite tipko OFF na enoti, da se prikaz ponovno
prikaže.
 Priključki so umazani (stran 14).
Tipke ne delujejo.
Diska ni mogoče izvleči.
 Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko DSPL in
(nazaj)/MODE, da se enota ponastavi. Vsebina,
shranjena v pomnilniku, se izbriše. Za vašo varnost: ne
ponastavljajte enote, medtem ko vozite.
Radijski sprejemnik
Ni mogoče sprejemati postaj.
Zvok se meša z različnimi šumi.
 Priključitev ni pravilna.
- Preverite priključke avtomobilske antene.
15SL
CDXG2001UIEUR\040CD.fm
010COV.book Page 16 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
- Če se avtomobilska antena ne dvigne, preverite
priključitev električnega antenskega kabla.
Uglasitev shranjenih postaj ni mogoče.
 Signal je prešibak.
RDS
Po nekaj sekundah poslušanja se začne iskanje
(SEEK).
 Postaja ne oddaja prometnega programa ali ima
prešibek oddajni signal
- Izklopite funkcijo TA (stran 8).
Ni prometnih poročil.
 Vključite TA (stran 8).
 Postaja ne oddaja prometnih informacij, čeprav je
postaja TP.
- Izberite drugo postajo.
Funkcija PTY na zaslonu izpiše [- - - - - - - -].
 Trenutna postaja ni RDS postaja.
 RDS podatki niso sprejeti.
 Postaja ne navaja vrste programa.
Ime programske storitve utripa.
 Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
- Pritisnite na SEEK +/–, medtem ko ime utripa.
Prikaže se [PI SEEK] in enota začne iskati drugo
frekvenco z enakimi PI podatki (identifikacija
programa).
Predvajanje CD-ja
Disk se ne predvaja.
 Poškodovan ali umazan disk.
 Poskušali ste predvajati CD-R/CD-RW, ki ni namenjen
avdio predvajanju (stran 13).
Datotek MP3/WMA ni mogoče predvajati.
 Disk ni združljiv s formatom MP3/WMA. Podrobnosti o
diskih in formatih, ki jih lahko predvajate, si oglejte na
podporni strani.
Datoteke MP3/WMA se začnejo predvajati kasneje
kot druge.
 Naslednji diski potrebujejo več časa za začetek
predvajanja:
- disk, posnet z zapleteno strukturo,
- disk, posnet v Multi Session,
- disk, na katerega je mogoče dodati podatke.
16SL
Zvok preskakuje.
 Poškodovan ali umazan disk.
USB predvajanje
Predvajanje prek USB HUB ni mogoče.
 Enota ne prepozna USB naprav prek USB HUB.
Za predvajanje USB naprave je potrebno več časa.
 USB naprava vsebuje datoteke z zahtevnejšo drevesno
strukturo.
Zvok prekinja.
 Zvok utegne prekinjati, če je hitrost prenosa podatkov
več kot 320 kb/s.
Prikaz napak/sporočila
ERROR
 Disk je umazan ali nepravilno vstavljen.
- Očistite ali pravilno vstavite disk.
 Vstavili ste prazen disk.
 Diska ni mogoče predvajati zaradi določenih težav.
- Vstavite drug disk.
 Enota ni samodejno prepoznala USB naprave.
- Ponovno jo priključite.
 Pritisnite na  in odstranite disk.
HUB NO SUPRT (hubs not supported)
 Enota ne prepozna USB vrat.
IPD STOP
 Če način ponavljajočega predvajanja (Repeat Play) ni
nastavljen, se predvajanje po zadnjem posnetku v
albumu ustavi.
Glasbena aplikacija na napravi iPod/iPhone je izklopi.
- Pritisnite na PAUSE, da se predvajanje ponovno
začne.
NO AF (no alternative frequencies)
 Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
- Pritisnite tipko SEEK +/– medte ko ime postaje
utripa. Enota začne iskati drugo frekvenco z enakim
podatki PI (identifikacija programa) (prikaže se [PI
SEEK]).
CDXG2001UIEUR\040CD.fm
010COV.book Page 17 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
NO DEV (no device)
 Za vir je izbran USB, USB naprava pa ni priključena. Med
predvajanjem ste izključili USB napravo ali USB kabel.
- Prepričajte se, da je USB naprava ali USB kabel
priključen.
NO MUSIC
 USB naprava ne vsebuje glasbenih datotek.
- Vstavite glasbeni CD.
- Priključite USB napravo z glasbeno datoteko.
NO TP (no traffic programs)
 Enota nadaljuje z iskanjem razpoložljivih TP postaj.
OVERLOAD
 USB naprava je preobremenjena.
- Odklopite USB napravo in s tipko SOURCE
zamenjajte vir.
- Opozarja, da je USB naprava v okvari ali da ni
podprta.
PUSH EJT (push eject)
 Diska ni mogoče izvleči.
- Press  (eject).
READ
 Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na disku.
- Počakajte, da enota prebere vse podatke in
samodejno začne s predvajanjem. Pri nekaterih
strukturah je za to potrebno več časa.
USB NO SUPRT (USB not supported)
 Enota ni združljiva z USB napravo.
- Podrobnosti o združljivosti vaše USB naprave
najdete na spletni strani za pomoč uporabnikom.
[
] ali [
]
 Dosegli ste začetek ali konec diska in ne morete naprej.
[ ]
 Znaka na tej enoti ni mogoče prikazati.
Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri odpravi
težav, se posvetujte s pooblaščenim servisom Sony.
Če odnesete enoto na popravilo, vzemite s seboj tudi
disk, ki ste ga uporabljali, ko se je pojavila težava.
17SL
CDXG2001UIEUR\050BCO.fm
010COV.book Page 18 Tuesday, October 15, 2013 10:30 PM
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s
sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne
smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno
zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega
izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do
katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation
12
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Sony Europe Limited
Predstavništvo u Bosni i Hercegovini
71000 Sarajevo
Sony info centar
+38733 943 600
www.sony.ba
support.ba@eu.sony.com
Sony Europe Limited
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
10020 Zagreb
Hrvatska
Sony služba za korisnike:
+385 1 4694 823
www.sony.hr
support.hr@eu.sony.com
Sony Europe Limited
Podružnica v Sloveniji
1000 Ljubljana
Slovenia
Sony tehnična pomoč/podpora
+ 386 1 588 1154
www.sony.si
support.si@eu.sony.com
Download PDF

advertising