4-738-936-21(1)
FM/MW/LW
Zvučni sustav za
automobil s CD
uređajem
FM/MW/LW
Avtomobilski zvočni
sistem s predvajalnikom
CD-jev
FM/MW/LW
CD audio sistemi
za automobil
Za poništavanje prikaza demonstracije (DEMO)
pogledajte str. 12.
Za priključivanje/postavljanje pogledajte str. 21.
Če želite prekiniti predstavitveni prikaz (DEMO),
glejte stran 12.
Za informacije o povezavi/namestitvi glejte stran 21.
Da biste otkazali prikazivanje demonstracije
(DEMO), pogledajte stranicu 12.
Za povezivanje/instalaciju, pogledajte stranicu 21.
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
Upute za rad
HR
Navodila za uporabo
SL
Uputstvo za upotrebu
SR
Odlaganje iskorištenih
baterija te električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim državama
s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Jedinicu iz sigurnosnih razloga postavite
na upravljačku ploču automobila jer se
stražnja strana uređaja zagrijava prilikom
upotrebe.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Povezivanje/postavljanje“ (str. 21).
Proizvedeno u Tajlandu
Ovaj je proizvod klasificiran kao laserski
proizvod klase 1 prema normama
IEC/EN 60825-1:2007 i IEC/EN 60825-1:2014.
 Trajanje emisije: kontinuirano
 Izlazna snaga lasera: manje od 55,8 μW
 Valna duljina: 775 nm do 800 nm
Radni napon i ostale informacije navedene
su na nazivnoj pločici na dnu kućišta.
Oznaka CE valjana je isključivo u državama u
kojima je zakonski propisana, prvenstveno u
državama članicama EGP-a (Europskog
gospodarskog prostora).
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova je oprema namijenjena upotrebi s
odobrenom verzijom odnosno odobrenim
verzijama softvera navedenim u Izjavi o
sukladnosti za EU.
Softver opreme provjeren je u skladu s
temeljnim zahtjevima Direktive 2014/53/EU.
Verzija softvera može se provjeriti u stavci
postavljanja ugrađenog softvera na
izborniku općenitog postavljanja.
Obavijest za kupce: sljedeće
informacije odnose se samo na opremu
koja se prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU-a
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony
Corporation ili je proizveden u njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti o uvozniku za EU ili upiti povezani sa
sukladnošću proizvoda u Europi šalju se
ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
2HR
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod i baterija
ne smiju odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol
može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od 0,004 %
olova. Pravilnim odlaganjem takvih proizvoda
i baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem otpada. Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih resursa. Kada
zbog sigurnosti, performansi ili integriteta
podataka mora biti ugrađena u proizvod,
bateriju smije mijenjati samo kvalificirani
serviser. Kako biste osigurali pravilno
postupanje s baterijom te električnom i
elektroničkom opremom, proizvode po isteku
vijeka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i
elektroničke opreme. Informacije o svim
ostalim baterijama potražite u dijelu o
sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne
informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterija zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za odlaganje otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili baterije.
OPREZ
Sljedeći frekvencijski raspon 65 – 74 MHz nije
namijenjen za emitiranje zvuka u Europskoj
tablici zajedničke namjene i ne može se
upotrebljavati u Europi.
Upozorenje ako kontaktna brava
vašeg automobila nema položaj
za dodatnu opremu (ACC)
Obavezno namjestite funkciju AUTO OFF
(str. 12). Jedinica će se automatski
potpuno isključiti u postavljeno vrijeme
nakon što se isključi jedinica i prikaže sat
(tj. pritisnite i držite OFF 1 sekundu),
čime se sprječava pražnjenje baterije.
Ako funkcija AUTO OFF nije namještena,
prilikom svakog isključenja kontakta
pritisnite i držite gumb OFF sve dok
se ne isključi prikaz.
Izjava o odricanju od odgovornosti
za usluge koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu
se promijeniti, ukinuti ili poništiti bez
prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi
odgovornost u takvim slučajevima.
3HR
Sadržaj
Vodič kroz dijelove i kontrole. . . . . . . . . . . . 5
Prvi koraci
Odvajanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . .
Resetiranje jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provjeravanje napona baterije . . . . . . . . . .
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje drugih prijenosnih audio
uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
8
Slušanje radija
Slušanje radija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Upotreba radijskog podatkovnog
sustava (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Playback
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Reprodukcija s USB uređaja . . . . . . . . . . . . 10
Traženje i reprodukcija pjesama . . . . . . . . . 11
Settings
Poništavanje DEMO načina rada . . . . . . . .
Rad osnovnih postavki . . . . . . . . . . . . . . . .
Općenito postavljanje (GENERAL) . . . . . . .
Postavljanje zvuka (SOUND) . . . . . . . . . . .
Postavljanje zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . .
12
12
12
13
14
Dodatne informacije
Ažuriranje ugrađenog softvera . . . . . . . . .
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otklanjanje poteškoća . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
18
19
Povezivanje/postavljanje
Upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis dijelova za postavljanje . . . . . . . . . .
Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instaliranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4HR
21
21
22
24
Vodič kroz dijelove i kontrole
Glavna komponenta
 PTY (vrsta programa)
Odabir PTY pod RDS.
(pretraživanje) (str. 11)
Uđite u način pretraživanja tijekom
reprodukcije.
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android™.)
 USB ulaz
  (izbacivanje diska)

/ (prethodno/sljedeće)
/ (brzo premotavanje
unatrag/unaprijed)
 Gumb za oslobađanje prednje ploče
 SRC (izvor)
Uključite napajanje.
Promjena izvora.
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste
isključili izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde da
biste isključili napajanje i zaslon.
 Upravljački kotačić
Okrećite za namještanje jačine zvuka.
PUSH ENTER
Unesite odabranu stavku.
Pritisnite SCR, okrenite i zatim pritisnite
da biste promijenili izvor (istek vremena
za 2 sekunde).
MENU
Otvorite izbornik za postavljanje.
 Utor za disk
 Prozor zaslona
/
(SEEK –/+)
Automatsko traženje radijskih stanica.
Pritisnite i držite za ručno traženje.

(natrag)
Povratak na prethodni zaslon.
MODE (str. 9)
 EQ (ekvilizator)
Odaberite krivulju ekvilizatora.
 Prijemnik daljinskog upravljača
 Gumbi s brojevima (od 1 do 6)
Memoriranje radijskih stanica. Pritisnite i
držite za memoriranje stanica.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju.
Pritisnite i držite za neprekidno
preskakanje albuma.
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android).
(ponavljanje)
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android).
5HR
(nasumična reprodukcija)
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android).
 (reprodukcija/pauza)
 EXTRA BASS
Pojačava zvuk basa sukladno povećanju
jačine zvuka. Pritisnite za promjenu
postavke EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Ulazni priključak AUX
 DSPL (zaslon)
Pritisnite za promjenu stavki prikaza.
SCRL (pomicanje)
Pritisnite i držite za pomicanje kroz
prikazane stavke.
6HR
Postavka područja/regije
Prvi koraci
Odvajanje prednje ploče
Nakon resetiranja jedinice pojavljuje se
prikaz postavke područja/regije.
1
Pojavljuje se trenutačno postavljeno
područje/regija.
Prednju ploču možete odvojiti kako biste
spriječili krađu.
1
Pritisnite i držite gumb OFF  sve
dok se jedinica ne isključi, a zatim
pritisnite gumb za oslobađanje
prednje ploče  i povucite ploču
prema sebi kako biste je skinuli.
Pritisnite ENTER dok se prikazuje
[SET AREA].
2
Okrećite upravljački kotačić kako
biste odabrali [EUROPE] ili [RUSSIA] i
zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić kako
biste odabrali [YES] ili [NO] i zatim
ga pritisnite.
Ako se promijenila postavka područje/
regija, jedinica je resetirana i zatim se
prikazuje sat.
U izborniku općenito postavljanje (str. 12)
možete konfigurirati tu postavku.
Alarm upozorenja
Ako prekidač paljenja okrenete u isključeni
OFF položaj bez odvajanja prednje ploče,
uključit će se alarm upozorenja na nekoliko
sekundi. Alarm će se uključiti samo ako
upotrebljavate ugrađeno pojačalo.
Postavljanje prednje ploče
Postavljanje sata
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET CLOCK], a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[MANUAL], a zatim ga pritisnite.
Prikaz sata treperi.
4
Okrenite upravljački kotačić kako
biste postavili sat i minute.
Ako se želite prebaciti na digitalni prikaz,
pritisnite / (SEEK –/+).
Resetiranje jedinice
Prije prve upotrebe jedinice, nakon zamjene
akumulatora u automobilu ili zamjene
priključaka, morate resetirati jedinicu.
1
Pritisnite DSPL i EQ dulje od
2 sekunde.
Note
5
Nakon postavljanja minuta pritisnite
MENU.
Postavljanje je dovršeno i sat se
uključuje.
Postupak za prikaz sata
Pritisnite DSPL.
Automatsko postavljanje sata
Odaberite [AUTO <RDS>] u koraku 3.
Resetiranjem jedinice izbrisat će se postavke sata i
neki pohranjeni sadržaji.
7HR
Provjeravanje napona
baterije
Povezivanje drugih
prijenosnih audio uređaja
Možete provjeriti trenutačni napon baterije.
(Nije dostupno ako je izvor isključen,
a sat prikazan.)
1
2
3
1
Više puta zaredom pritisnite DSPL
dok se ne pojavi prikaz napona
baterije.
Isključite prijenosni audio uređaj.
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Priključite prijenosni audio uređaj u
ulazni priključak AUX (stereo mini
utikač) na jedinici spojnim kabelom
(nije priložen)*.
* Upotrijebite utikač ispravne vrste.
Povezivanje USB uređaja
1
2
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Povežite USB uređaj i jedinicu.
4
Pritisnite SRC da biste odabrali [AUX].
Postupak za usklađivanje jačine zvuka
povezanog uređaja s drugim izvorima
Pokrenite reprodukciju na prijenosnom
audio uređaju umjerenom jačinom zvuka i
postavite uobičajenu jačinu zvuka za
slušanje glazbe na jedinici.
Pritisnite MENU i zatim odaberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (str. 14).
8HR
Slušanje radija
Slušanje radija
Da biste slušali radio, pritisnite SRC i
odaberite [TUNER].
Automatska pohrana (BTM)
Upotreba radijskog
podatkovnog sustava (RDS)
Postavljanje alternativnih
frekvencija (AF) i obavijesti
o stanju u prometu (TA)
AF se neprekidno vraća na postaju s najjačim
signalom u mreži, a TA emitira trenutačne
informacije o stanju u prometu ili prometne
programe (TP) ako je signal dobar.
1
Pritisnite MODE da biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, FM3 ili
MW/LW).
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET BTM], a zatim ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET AF/TA] pa ga zatim pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/
TA-ON] ili [SET AF/TA-OFF], a zatim
ga pritisnite.
Jedinica memorira stanice redoslijedom
frekvencije na brojčanim gumbima.
Traženje postaja
1
2
Pritisnite MODE da biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, FM3 ili
MW/LW).
Pokrenite traženje postaja.
Postupak za ručno namještanje postaje
Pritisnite i držite / (SEEK –/+) da
biste pronašli približnu frekvenciju, a
zatim više puta uzastopno pritisnite
/ (SEEK–/+) da biste precizno
namjestili željenu frekvenciju.
Postupak za automatsko traženje
Pritisnite / (SEEK –/+).
Traženje se prekida kada jedinica primi
signal stanice.
Ručno pohranjivanje
1
Nakon prijema signala stanice koju
želite memorirati pritisnite i držite
brojčani gumb (1 do 6) sve dok se ne
prikaže [MEM].
Postupak za memoriranje RDS stanica
s postavkama AF i TA
RDS stanice možete memorirati zajedno s
postavkom AF/TA. Postavite AF/TA i nakon
toga memorirajte stanicu pomoću značajke
BTM ili ručno. Ako memoriranje izvršavate
ručno, možete memorirati i radijske stanice
koje nisu RDS.
Postupak za prijem hitnih obavijesti
Dok je postavka AF ili TA uključena hitne
obavijesti automatski prekidaju trenutačno
odabran izvor.
Postupak za prilagodbu jačine zvuka
tijekom emitiranja obavijesti o stanju
u prometu
Glasnoća će biti pohranjena u memoriju
za naredne obavijesti o stanju u prometu,
neovisno o uobičajenoj korištenoj razini zvuka.
Prijem signala s memoriranih stanica
1
Odaberite frekvencijski pojas i
pritisnite brojčani gumb (1 do 6).
9HR
Postupak za zadržavanje regionalnog
programa (REGIONAL)
Dok je uključena funkcija AF ili REGIONAL,
nećete biti prebačeni na drugu regionalnu
stanicu s jačim signalom. Ako napustite
područja prijema signala regionalnog
programa, postavite [SET REGIONAL] u
[GENERAL] na [SET REG-OFF] tijekom FM
prijama (str. 13).
Ova funkcija ne radi u Ujedinjenom
Kraljevstvu i nekim drugim područjima.
Playback
Reprodukcija diska
1
Umetnite disk (s naljepnicom
prema gore).
Funkcija lokalne poveznice (samo za UK)
Ova funkcija omogućuje odabir druge
lokalne stanice na području, čak i kada ona
nije memorirana na brojčane gumbe.
Tijekom FM prijema pritisnite brojčani gumb
(1 do 6) na kojem je memorirana lokalna
stanica. Ponovno pritisnite brojčani gumb
lokalne stanice unutar narednih 5 sekundi.
Ponavljajte postupak sve do prijema signala
lokalne postaje.
Odabir vrste programa (PTY)
1
Pritisnite PTY tijekom prijema
FM signala.
2
Okrenite upravljački kotačić dok se
ne prikaže željena vrsta programa,
a zatim ga pritisnite.
Jedinica počinje tražiti stanicu koja
emitira odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (Vijesti), AFFAIRS (Trenutna zbivanja),
INFO (Informacije), SPORT (Sport), EDUCATE
(Obrazovanje), DRAMA (Drama), CULTURE
(Kultura), SCIENCE (Znanost), VARIED (Razno),
POP M (Pop glazba), ROCK M (Rock glazba),
EASY M (M.O.R. glazba), LIGHT M (Laka klasika),
CLASSICS (Ozbiljna klasika), OTHER M (Ostala
glazba), WEATHER (Vrijeme), FINANCE
(Financije), CHILDREN (Dječji program), SOCIAL
(Društvena pitanja), RELIGION (Vjerski program),
PHONE IN (Telefonski pozivi), TRAVEL
(Putovanja), LEISURE (Zabava), JAZZ (Jazz),
COUNTRY (Country glazba), NATION M (Narodna
glazba), OLDIES (Retro glazba), FOLK M (Folk
glazba), DOCUMENT (Dokumentarni programi)
Reprodukcija automatski započinje.
Reprodukcija s USB uređaja
Mogu se upotrijebiti USB uređaji* vrste AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (klase
masovne pohrane) i MTP (Media Transfer
Protocol) usklađeni s USB standardom.
Ovisno o USB uređaju, na jedinici se može
odabrati način rada za Android ili način rada
MSC/MTP.
Neki uređaji za reprodukciju digitalnih
medija ili pametni telefoni s operacijskim
sustavom Android mogu tražiti postavljanje
u načinu rada MTP.
* npr., USB izbrisivi memorijski pogon, uređaj za
reprodukciju digitalnih medija, pametni telefoni s
operacijskim sustavom Android
Napomene
• Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja potražite
na web-mjestu podrške navedenom na posljednjoj
stranici.
• Pametni telefoni s operacijskim sustavom Android
OS 4.1 ili novijim imaju instaliranu podršku Android
Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Pa ipak, neki
pametni telefoni možda u potpunosti ne
podržavaju AOA 2.0 čak i ako je instaliran
operacijski sustav Android OS 4.1 ili noviji.
Pojedinosti o kompatibilnosti pametnog telefona
Android potražite na web-mjestu podrške
navedenom na posljednjoj stranici.
• Reprodukcija sljedećih datoteka nije podržana.
MP3/WMA/FLAC:
– datoteke sa zaštitom autorskih prava
– DRM (Digital Rights Management) datoteke
– višekanalne audio datoteke
MP3/WMA:
– kompresijske datoteke bez gubitaka
10HR
Prije uspostavljanja veze odaberite način rada
USB (način rada za Android ili način rada
MSC/MTP) ovisno o USB uređaju (str. 13).
1
Spojite USB uređaj na USB ulaz (str. 8).
Pokreće se reprodukcija.
Ako je uređaj već priključen, za
pokretanje reprodukcije pritisnite SRC
kako biste odabrali [USB].
2
Traženje pjesme po nazivu
(Quick-BrowZer™)
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj u
načinu rada za Android.
1
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
Kada se prikaže popis pjesama, više puta
zaredom pritisnite
(natrag) da biste
prikazali željenu kategoriju pretraživanja.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
* Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite
(pretraživanje) na dulje od 2 sekunde da biste
se vratili na početak popisa kategorija.
Postupak za uklanjanje uređaja
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite
uređaj.
Traženje i reprodukcija
pjesama
Tijekom reprodukcije s CD-a ili USB-a
pritisnite
(pretraživanje)* da biste
prikazali popis kategorija pretraživanja.
2
Okrenite upravljački kotačić da
biste odabrali željenu kategoriju
pretraživanja i zatim ga pritisnite
za potvrdu.
3
Ponovite 2. korak da biste potražili
željenu pjesmu.
Pokreće se reprodukcija.
Ponavljanje reprodukcije i
nasumična reprodukcija
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj u
načinu rada za Android.
1
Tijekom reproduciranja više puta
zaredom pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) za odabir željenog
načina reprodukcije.
Pokretanje reprodukcije u odabranom
načinu može potrajati neko vrijeme.
Dostupni načini reprodukcije ovise o
odabranom izvoru zvuka.
Izlazak iz načina Quick-BrowZer
Pritisnite
(pretraživanje).
Pretraživanje preskakanjem
stavki (skočni način)
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj u
načinu rada za Android.
1
Tijekom reprodukcije s CD-a ili USB-a
pritisnite
(pretraživanje).
2
3
Pritisnite  (SEEK +).
Okrenite upravljački kotačić za odabir
stavke.
Preskakanje po popisu izvršava se u
rasponima od po 10 % od ukupnog
broja stavki.
4
Pritisnite ENTER da biste se vratili u
način Quick-BrowZer.
Prikazuje se odabrana stavka.
5
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu stavku i zatim ga
pritisnite.
Pokreće se reprodukcija.
11HR
Općenito postavljanje
(GENERAL)
Settings
Poništavanje DEMO načina
rada
Prikaz demonstracije koji se pojavljuje dok
je izvor isključen, a sat prikazan, možete
poništiti.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO], a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO-OFF], a zatim ga pritisnite.
Postavljanje je dovršeno.
4
Dvaput pritisnite
(natrag).
Zaslon se vraća na uobičajeni način
prijema/reprodukcije.
Rad osnovnih postavki
Stavke možete postaviti u sljedećim
kategorijama postavljanja:
općenito postavljanje (GENERAL),
postavljanje zvuka (SOUND), postavljanje
zaslona (DISPLAY))
1
2
DEMO (demonstracija)
Uključuje demonstraciju: [ON], [OFF].
CLOCK (sat) (str. 7)
Postavlja sat: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Uključuje alarm upozorenja: [ON],
[OFF] (str. 7).
(Dostupno samo dok je izvor isključen,
a sat prikazan.)
BEEP (zvučni signal)
Uključuje zvučni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatsko isključivanje)
Automatski se potpuno isključuje
nakon određenog vremena kad je
jedinica isključena i prikazuje se sat
(tj. pritisnite i držite OFF 1 sekundu):
[ON] (30 minuta), [OFF].
Pritisnite MENU.
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali kategoriju postavljanja i
zatim ga pritisnite.
Stavke koje se mogu postavljati različite
su i ovise o izvoru i postavkama.
3
AREA (područje)
Određuje područje/regiju za upotrebu
jedinice: [EUROPE], [RUSSIA].
Ako se promijenilo trenutačno postavljeno
područje/regija, ova je jedinica resetirana i
zatim se prikazuje sat.
(Dostupno samo dok je izvor isključen,
a sat prikazan.)
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali opcije i zatim ga pritisnite.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
12HR
(natrag).
STEERING (upravljač)
Bilježi/resetira postavke daljinskog
upravljača na kolu upravljača.
(Dostupno samo dok je izvor isključen,
a sat prikazan.)
STR CONTROL (komanda na kolu upravljača)
Služi za odabir načina ulaza povezanog
daljinskog upravljača. Kako ne bi došlo do
kvara, prije upotrebe provjerite i uskladite
način ulaza na povezanom daljinskom
upravljaču.
CUSTOM (prilagođeno)
Način ulaza daljinskog upravljača na
kolu upravljača
PRESET (memorirane postavke)
Način ulaza za žičani daljinski upravljač
izuzev daljinskog upravljača na kolu
upravljača
(Automatski odabrano kad se izvršava
funkcija [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (uređivanje prilagođenih
postavki)
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) na daljinski upravljač na kolu
upravljača:
 Okrenite upravljački kotačić za odabir
funkcije koju želite dodijeliti daljinskom
upravljaču na kolu upravljača, a zatim
ga pritisnite.
 Dok stavka [REGISTER] treperi pritisnite
i držite gumb na daljinskom upravljaču
na kolu upravljača kojem želite
dodijeliti funkciju. Nakon dovršetka
registracije prikazuje se [REGISTERED].
 Za registraciju ostalih funkcija
ponovite korake  i .
(Dostupno samo kada je značajka [STR
CONTROL] postavljena na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (resetiranje prilagođenih
postavki)
Resetira registrirane funkcije daljinskog
upravljača na kolu upravljača: [YES], [NO].
(Dostupno samo kada je značajka
[STR CONTROL] postavljena na [CUSTOM].)
Napomene
• Tijekom namještanja postavki jedinicom
možete upravljati samo putem gumba.
Iz sigurnosnih razloga, prije namještanja
te postavke parkirajte automobil.
• Ako dođe do pogreške prilikom registriranja,
sačuvat će se sve prethodno registrirane
informacije. Ponovno pokrenite registraciju
od funkcije na kojoj je došlo do pogreške.
• Ova funkcija nije dostupna na nekim vozilima.
Pojedinosti o kompatibilnosti vozila potražite
na web-mjestu podrške navedenom na
posljednjoj stranici.
USB MODE (način rada za USB)
Mijenja način rada za USB: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Dostupno samo kada je odabran
USB izvor).
AF/TA (alternativne frekvencije / obavijesti o
stanju u prometu)
Postavlja alternativne frekvencije (AF) i
postavku obavijesti o stanju u prometu
(TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
(Dostupno samo ako je odabran bilo
koji izvor.)
REGIONAL (regionalno)
Ograničava prijem na određenu regiju:
[ON], [OFF].
(Dostupno samo u slučaju FM prijema.)
BTM (memorija najboljeg podešavanja)
(str. 9)
(Dostupno samo kada je odabran tuner.)
FIRMWARE (ugrađeni softver)
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a
sat prikazan.)
Provjerava/ažurira verziju ugrađenog
softvera. Pojedinosti potražite na webmjestu podrške navedenom na
posljednjoj stranici.
FW VERSION (verzija ugrađenog softvera)
Prikazuje trenutačnu verziju ugrađenog
softvera.
FW UPDATE (ažuriranje ugrađenog
softvera)
Unosi postupak ažuriranja ugrađenog
softvera: [YES], [NO].
Ažuriranje ugrađenog softvera traje
nekoliko minuta. Tijekom ažuriranja,
ne okrećite kontakt u položaj OFF ni
ne uklanjajte USB uređaj.
Postavljanje zvuka (SOUND)
Ovaj izbornik za postavljanje nije dostupan
kada je izvor isključen, a sat prikazan.
EQ10 PRESET (memorirana postavka
ekvilizatora EQ10)
Omogućuje odabir jedne od 10 krivulja
ekvilizatora ili isključeno:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Moguće je memorirati postavku krivulje
ekvilizatora za svaki izvor.
* [KARAOKE] smanjuje zvuk vokala, no ne može
se u potpunosti ukloniti tijekom reprodukcije.
Osim toga, nije podržana upotreba mikrofona.
EQ10 CUSTOM (prilagođena postavka
ekvilizatora EQ10)
Postavlja [CUSTOM] ekvilizatora EQ10.
Postavljanje krivulje ekvilizatora: [BAND1] –
[BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Glasnoća se može podesiti u stupnjevima
od 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
13HR
BALANCE (balans)
Prilagođava balans zvuka: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER (prigušenje glasa)
Prilagođava relativnu razinu: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (razina subwoofera)
Prilagođava jačinu zvuka subwoofera:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] se prikazuje na najnižoj postavci.)
SW PHASE (faza subwoofera)
Omogućuje odabir faze subwoofera:
[SUB NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (niska frekvencija propusnog filtra)
Omogućuje odabir frekvencije za
isključenje subwoofera: [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (visoka frekvencija propusnog filtra)
Odabire frekvenciju za isključenje
prednjeg/stražnjeg zvučnika:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (jačina zvuka AUX)
Prilagođava jačinu zvuka za svaki
povezani dodatni uređaj:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ta postavka poništava potrebu
prilagođavanja jačine zvuka između izvora.
(Dostupno samo kada je odabran AUX).
Postavljanje zaslona
(DISPLAY)
DIMMER (prigušivanje svjetla)
Promijenite svjetlinu zaslona: [OFF], [ON],
[CLK] (sat).
Za postavljanje rada te funkcije tijekom
fiksno određenog razdoblja odaberite
[CLK], a zatim postavite vrijeme početka i
završetka.
– Za postavljanje svjetline kada je
uključena funkcija prigušivanja:
Postavite [DIMMER] na [ON], a zatim
prilagodite [BRIGHTNESS].
– Za postavljanje svjetline kada je
isključena funkcija prigušivanja:
14HR
Postavite [DIMMER] na [OFF], a zatim
prilagodite [BRIGHTNESS].
Postavka svjetline sprema se i primjenjuje
kada je funkcija prigušivanja uključena ili
isključena.
BRIGHTNESS (svjetlina)
Prilagođava svjetlinu zaslona: Razina
svjetline može se prilagoditi: [1] – [10].
SND SYNC (sinkronizacija zvuka)
Uključuje sinkronizaciju svjetla i zvuka:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno kad nije odabran izvor i
kad se prikazuje sat.)
AUTO SCR (automatsko pomicanje)
Automatski se pomiče kroz duge stavke:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno kada je odabran AUX ili
tuner.)
Dodatne informacije
Ažuriranje ugrađenog
softvera
Za ažuriranje ugrađenog softvera posjetite
web-mjesto podrške navedeno na
posljednjoj stranici i slijedite upute na mreži.
Note
Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom ažuriranja.
Mjere opreza
• Nemojte ostavljati prednju ploču ili audio
uređaje na upravljačkoj ploči.
• Nakon što uključite jedinicu, antena će se
automatski produžiti.
• Ne polijevajte jedinicu tekućinom.
Kondenzacija vlage
Ne polijevajte diskove tekućinom. Ako u
jedinici dođe do kondenzacije vlage,
uklonite disk i pričekajte oko sat vremena
dok se ne osuši; u protivnom jedinica
možda neće raditi ispravno.
• Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati
– Diskovi na koje je pričvršćena oznaka,
naljepnica, ljepljiva traka ili papir. To
može uzrokovati kvar ili uništiti disk.
– Diskovi u nestandardnim oblicima (npr. u
obliku srca, kvadrata, zvijezde). U
protivnom može doći do oštećenja
jedinice.
– Diskovi od 8 cm (3 1/4 inča).
Napomene o reprodukciji CD-R/CD-RW
diskova
• Ako višesesijski disk započinje sesijom
CD-DA, prepoznaje se kao CD-DA disk,
a ostale sesije se ne reproduciraju.
• Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati
– CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimanja.
– CD-R/CD-RW diskovi snimljeni
nekompatibilnim uređajem za snimanje.
– CD-R/CD-RW disk koji nije ispravno
finaliziran.
– CD-R/CD-RW diskovi osim onih koji su
snimljeni u glazbenom CD formatu ili
MP3 formatu sukladnom standardu
ISO9660 Razine 1/Razine 2, Joliet/Romeo
ili višesesijskom.
Redoslijed reprodukcije audio
datoteka
Napomene o diskovima
• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka i ne ostavljajte ih u
automobilu na izravnom sunčevom svjetlu.
• Diskove obrišite krpom
od sredine prema van.
Ne upotrebljavajte
otapala poput benzina,
razrjeđivača i
komercijalno dostupnih
sredstava za čišćenje.
• Jedinica je namijenjena
za reprodukciju diskova
koji su usklađeni sa standardom Compact
Disc (CD). DualDisc diskovi i neki glazbeni
diskovi šifrirani tehnologijama za zaštitu
autorskih prava nisu usklađeni sa
standardom Compact Disc (CD), što znači
da se takvi diskovi ne mogu reproducirati
na jedinici.
Mapa (album)
Audio datoteka
(pjesma)
Ako imate pitanja ili problema u vezi s
uređajem koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
15HR
Održavanje
Specifikacije
Čišćenje priključnica
Odjeljak za tuner
Izbjegavajte izravan dodir s priključnicama.
Jedinica možda neće ispravno raditi ako
priključnice između jedinice i prednje ploče
nisu čiste. Kako biste to spriječili, odvojite
prednji poklopac (str. 7) i štapićima od vate
očistite priključnice. Ne pritišćite jako.
U suprotnome mogli biste oštetiti priključnice.
Note
Iz sigurnosnih razloga nemojte uklanjati prednju
ploču dok vozite.
FM
Raspon namještanja:
Kada je [AREA] postavljeno na [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Kada je [AREA] postavljeno na [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (u koracima od
30 kHz)
Upotrebljiva osjetljivost: 7 dBf
Omjer signala i šuma: 73 dB
Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz
MW/LW
Raspon namještanja:
531 kHz – 1.602 kHz (MW),
153 kHz – 279 kHz (LW)
Osjetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Odjeljak CD uređaja za reprodukciju
Omjer signala i šuma: 95 dB
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20.000 Hz
Maksimalni broj*1:
Mape (albumi)*2: 150
Datoteke (pjesme) i mape*3: 300
Znakovi koje je moguće prikazati za naziv
mape/datoteke:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Odgovarajući kodek: MP3 (.mp3), WMA
(.wma)
*1 samo CD-R/CD-RW
*2 uključujući korijensku mapu
*3 može biti manje od izmjerene vrijednosti ako
nazivi mapa/datoteka sadrže mnogo znakova
Odjeljak USB uređaja za reprodukciju
Sučelje: USB (puna brzina)
Maksimalna struja: 500 mA
Maksimalni broj prepoznatljivih mapa i
datoteka:
mape (albumi): 256
broj datoteka (pjesama) po mapi: 256
Kompatibilan protokol Android Open
Accessory (AOA): 2.0
16HR
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina prijenosa u bitovima: 8 kbit/s –
320 kbit/s (podržava varijabilnu
brzinu prijenosa (VBR))
Brzina uzorkovanja: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Brzina prijenosa u bitovima: 32 kbit/s
– 192 kbit/s (podržava varijabilnu
brzinu prijenosa (VBR))
Brzina uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Dubina bita: 16 bita, 24 bita
Brzina uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz
Podržani sustav datoteka: FAT16, FAT32
Odjeljak pojačala
Izlaz: izlazi zvučnika
Impedancija zvučnika: 4 Ω – 8 Ω
Maksimalna izlazna snaga: 55 W × 4 (pri 4 Ω)
Općenito
Preduvjeti napajanja: akumulator
automobila od 12 V DC (negativno
uzemljenje)
Nazivna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Približno 178 mm × 50 mm × 176 mm
(7 1/8 inča × 2 inča × 7 inča) (š/v/d)
Dimenzije ugradnje:
Približno 182 mm × 53 mm × 159 mm
(7 1/4 inča × 2 1/8 inča × 6 3/8 inča) (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Sadržaj paketa:
Glavna komponenta (1)
Dijelovi za postavljanje i povezivanje
(1 komplet)
Za više informacija obratite se prodavaču.
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
Autorska prava
Windows Media registrirani je zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft
ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
Android je zaštitni znak tvrtke Google LLC.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribucija i upotreba izvora i binarnih oblika,
sa ili bez izmjene, dopuštene su pod uvjetom
da su zadovoljeni sljedeći uvjeti:
– Redistribucija izvornog koda mora sadržavati
gornju obavijest o autorskim pravima, popis
uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti.
– Redistribucija u binarnom obliku mora reproducirati
gornju obavijest o autorskim pravima, popis uvjeta i
sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti u
dokumentaciji i/ili drugom materijalu priloženom
uz isporuku.
– Naziv Xiph.org Foundation i imena doprinositelja
ne smiju se upotrebljavati za promicanje ili
predstavljanje proizvoda nastalih na temelju ovog
softvera bez prethodnog pismenog dopuštenja.
OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH
PRAVA I DOPRINOSITELJI „U TRENUTNOM STANJU”
TE SE TIME ODRIČU SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ
OGRANIČENJA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA
UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
ZAKLADA ILI DOPRINOSITELJI NISU NI U KOJEM
SLUČAJU ODGOVORNI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE,
SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERENE ILI POSLJEDIČNE
ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA,
PRUŽANJE ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA,
NEMOGUĆNOST UPOTREBE, GUBITAK PODATAKA ILI
PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA
UZROK I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI
ODGOVORNOSTI, BILO UGOVORNOJ, OBJEKTIVNOJ
ILI IZVANUGOVORNOJ (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI
DRUGO) KOJE NASTANU UPOTREBOM OVOG
SOFTVERA, ČAK I AKO SU BILI UPOZNATI S
MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE.
17HR
Otklanjanje poteškoća
Pomoću sljedećeg kontrolnog popisa
možete ispraviti probleme koji se mogu
pojaviti s jedinicom.
Prije upotrebe kontrolnog popisa u nastavku,
provjerite vezu i upravljačke postupke.
Dodatne informacije o upotrebi osigurača i
uklanjanju jedinice s upravljačke ploče
potražite u odjeljku „Povezivanje/
postavljanje” (str. 21).
Ako problem nije riješen, posjetite
web-mjesto podrške navedeno na
posljednjoj stranici.
Općenito
Nema zvuka ili je zvuk slab.
 Položaj kontrole prigušenja [FADER] nije
postavljen za sustav s dva zvučnika.
 Glasnoća jedinice i/ili povezanog uređaja
vrlo je niska.
– Povećajte glasnoću zvuka jedinice i
povezanog uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je dodatno pojačalo i ne
upotrebljavate ugrađeno pojačalo.
Brišu se memorirane stanice i ispravno
vrijeme.
Osigurač je pregorio.
Proizvodi buku kada se promijeni
položaj kontakta.
 Kabeli se ne podudaraju s dodatnom
strujnom utičnicom automobila.
Tijekom reprodukcije ili prijema pokreće
se način demonstracije.
 Ako se 5 minuta ne izvrši ikakva radnja
s postavljenom stavkom [DEMO-ON],
pokreće se način demonstracije.
– Postavite [DEMO-OFF] (str. 12).
Prikaz nestaje/ne prikazuje se u prozoru
prikaza.
 Priključnice su prljave (str. 16).
Prikaz/osvjetljenje treperi.
 Napajanje nije dovoljno.
– Provjerite snabdijeva li akumulator
automobila jedinicu dovoljnim
napajanjem. (Potrebno napajanje je 12 V
istosmjerne struje.)
18HR
Gumbi za upravljanje ne funkcioniraju.
Disk se ne izbacuje.
 Veza nije ispravna.
– Pritisnite DSPL i EQ dulje od 2 sekunde
da biste ponovno postavili jedinicu.
Briše se sadržaj pohranjen u memoriji.
Automatski postavljen sat nije točan.
 Podaci sata na radiovalovima nisu točni.
– Ručno postavite sat (str. 7).
Radio prijem
Radio prijem je loš.
Dolazi do statičkog šuma.
 Čvrsto spojite antenu.
Ne može se namjestiti 65 MHz do 74 MHz u
FM3.
 Kada je [AREA] postavljeno na [EUROPE].
– Postavite [AREA] na [RUSSIA] (str. 12).
RDS
RDS usluge ne mogu se primati (kada je
[AREA] postavljeno na [RUSSIA]).
 Odabrano je FM3.
– Odaberite FM1 ili FM2.
 RDS usluge nisu dostupne u trenutačnom
području.
SEEK se pokreće nakon nekoliko sekundi
slušanja.
 Postaja ne emitira TP informacije ili ima
slab signal.
– Isključite TA (str. 9).
Nema informacija o stanju u prometu.
 Uključite TA (str. 9).
 Radijska stanica ne emitira informacije o
stanju u prometu bez obzira što je TP.
– Namjestite drugu stanicu.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutačna stanica nije RDS stanica ili je
radio prijem loš.
Treperi naziv usluge programa.
 Nema alternativne frekvencije za
trenutačnu postaju.
– Pritisnite / (SEEK –/+) dok
treperi naziv usluge programa. Prikazuje
se [PI SEEK] i jedinica započinje s
traženjem druge frekvencije s istim PI
(identifikacija programa) podacima.
Reprodukcija CD-a
Disk se ne reproducira.
 Disk je neispravan ili prljav.
 CD-R/CD-RW nije namijenjen za audio
upotrebu (str. 15).
Reprodukcija datoteka MP3/WMA nije
moguća.
 Disk nije kompatibilan s formatom i
verzijom MP3/WMA datoteka. Pojedinosti
o diskovima i formatima koji se mogu
reproducirati potražite na web-mjestu
podrške navedenom na posljednjoj
stranici.
Datotekama MP3/WMA potrebno je duže
vrijeme za početak reprodukcije nego
ostalima.
 Sljedećim je diskovima potrebno duže
vrijeme za početak reprodukcije.
– Diskovima snimljenima sa složenom
strukturom mapa.
– Diskovima snimljenim u više sesija.
– Diskovima na koje se mogu dodavati
podaci.
Reprodukcija s USB uređaja
Potrebno je dulje vrijeme za reprodukciju
s USB uređaja.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
strukturom mapa.
Reprodukcija audio datoteke nije moguća.
 Pojedinosti o podržanim formatima
potražite u odjeljku „Specifikacije“ (str. 16).
Ako reprodukcija audio datoteke i dalje
nije moguća, pogledajte upute za rad
isporučene uz USB uređaj ili se obratite
proizvođaču USB uređaja.
Nije moguće obavljanje zahvata kao što su
preskakanje albuma, preskakanje stavki
(skočni način) i pretraživanje zapisa po
imenu (Quick-BrowZer).
 Postavite [USB MODE] na [MSC/MTP] (str. 13).
Zvuk se ne može emitirati prilikom
reprodukcije u načinu rada za Android.
 Provjerite stanje aplikacije za reprodukciju
zvuka na pametnom telefonu s
operacijskim sustavom Android.
Poruke
Sljedeće se poruke mogu pojaviti ili treperiti
tijekom rada.
INVALID: Odabrana radnja možda nije valjana.
READ
 Pričekajte da završi čitanje i reprodukcija
će automatski započeti. Ovisno o
organizaciji datoteka, to može potrajati
neko vrijeme.
(podvlaka): Prikaz znaka nije moguć.
Za reprodukciju CD-a:
CD ERROR
 Ispravno očistite ili umetnite disk ili se
pobrinite da disk nije prazan ili oštećen.
CD NO DISC
 Umetnite disk s datotekama koje se mogu
reproducirati (str. 16).
CD NO MUSIC
 Umetnite disk s datotekama koje se mogu
reproducirati (str. 16).
CD PUSH EJT: Pravilno izbacivanje diska nije
moguće.
 Pritisnite  (izbacivanje).
ili
kraja diska.
: Došli ste do početka ili
19HR
Za reprodukciju s USB uređaja:
HUB NO SUPRT: USB koncentratori nisu
podržani.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 USB uređaj koji ne podržava AOA (Android
Open Accessory) 2.0 priključen je na
jedinicu dok je [USB MODE] postavljen na
[ANDROID].
– Postavite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(str. 13).
USB ERROR
 Ponovno priključite USB uređaj.
USB NO DEV
 Provjerite jesu li USB uređaj i USB kabel
dobro spojeni.
USB NO MUSIC
 Spojite USB uređaj koji sadrži datoteke
koje se mogu reproducirati (str. 16).
USB NO SUPRT
 Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja
potražite na web-mjestu podrške
navedenom na posljednjoj stranici.
USB OVERLOAD: USB uređaj je
preopterećen.
 Odspojite USB uređaj i pritisnite SRC za
odabir drugog izvora.
 Postoji kvar na USB uređaju ili je spojen
nepodržani uređaj.
Za rad RDS-a:
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritisnite / (SEEK –/+) dok treperi
naziv usluge programa. Uređaj će započeti
s traženjem druge frekvencije s istim PI
(identifikacija programa) podacima
(prikazuje se [PI SEEK]).
NO PI: Nema identifikacije programa.
Odabrana stanica nema podatke o PI-u
(identifikacija programa).
 Odaberite drugu stanicu.
NO TP: Nema prometnih programa.
 Uređaj nastavlja tražiti dostupne postaje
koje emitiraju TP informacije.
20HR
Rad daljinskog upravljača na kolu
upravljača:
ERROR
 Ponovno registrirajte od funkcije na kojoj
je došlo do pogreške (str. 13).
TIMEOUT
 Probajte dovršiti registraciju dok treperi
stavka [REGISTER] (oko 6 sekundi) (str. 13).
Za nadogradnju ugrađenog softvera:
FILE ERROR: Program za ažuriranje nije
pohranjen na USB uređaju.
 Pohranite program za ažuriranje na USB
uređaj pa pokušajte ponovno (str. 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Ažuriranje
ugrađenog softvera nije ispravno dovršeno.
 Pritisnite ENTER da biste izbrisali poruku
pa pokušajte ponovno.
Tijekom ažuriranja ne okrećite kontakt u
položaj OFF ni ne uklanjajte USB uređaj
(str. 15).
Ako to ne pomogne u rješavanju problema,
obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Ako jedinicu nosite na popravak zbog
problema s reprodukcijom uređaja, uzmite
uređaj kojim ste se koristili u trenutku kada
se problem pojavio.
Povezivanje/postavljanje
Popis dijelova za postavljanje


Upozorenja
• Provedite sve kabele za uzemljenje do
zajedničke točke uzemljenja.
• Pazite da se kabeli ne zaglave ispod vijka
ili da ih ne zahvate pomični dijelovi
(npr. vodilica sjedala).
• Prije spajanja isključite kontakt u automobilu
kako ne bi došlo do kratkog spoja.
• Priključite kabel za napajanje  na jedinicu
i zvučnike prije priključenja u dodatnu
strujnu utičnicu.
• Iz sigurnosnih razloga sve nepriključene
kabele obavezno izolirajte izolirajućom
trakom.
×2




Mjere opreza
• Pažljivo odaberite mjesto na koje ćete
postaviti jedinicu kako ne bi ometala
uobičajene radnje tijekom vožnje.
• Izbjegavajte postavljanje jedinice na mjesta
izložena prašini, prljavštini, prekomjernim
vibracijama ili visokim temperaturama,
primjerice mjesta na izravnom sunčevu
svjetlu ili u blizini grijaćih cijevi.
• Za sigurno i pravilno postavljanje
upotrebljavajte isključivo priložene dijelove
za ugradnju.
Napomena za kabel za napajanje (žuti)
Prilikom spajanja ove jedinice zajedno s drugim
stereo komponentama nazivna amperaža strujnog
kruga automobila s kojim se jedinica povezuje mora
biti viša od zbroja nazivne amperaže osigurača za
svaku komponentu.
• Popis dijelova ne obuhvaća cjelokupan
sadržaj paketa.
• Nosač  i zaštitna obujmica  pričvršćeni
su na jedinicu prije isporuke. Prije ugradnje
jedinice ključevima za skidanje  uklonite
nosač  s jedinice. Pojedinosti potražite u
odjeljku „Uklanjanje zaštitne obujmice i
nosača“ (str. 24).
• Sačuvajte ključeve za skidanje  za
buduću upotrebu jer će vam biti potrebni i
za vađenje jedinice iz automobila.
Prilagođavanje kuta ugradnje
Kut ugradnje prilagodite na manje od 30°.
21HR
Connection
Subwoofer*1
*3
*3
Pojačalo*1

*2
Pojedinosti potražite u poglavlju
„Povezivanja” (str. 23).
Pojedinosti potražite u „Električnoj shemi za
priključivanje” (str. 23).
sa žičanog daljinskog
upravljača (nije priloženo)*4
s automobilske antene*5
*1
*2
*3
*4
Ne isporučuje se
Impedancija zvučnika: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA pinski kabel (ne isporučuje se)
Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter
za žičani daljinski upravljač (nije priložen).
Pojedinosti o upotrebi žičanog daljinskog
upravljača potražite u odjeljku „Upotreba
žičanog daljinskog upravljača“ (str. 24).
*5 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter
(nije priložen) ako priključnica antene nije
odgovarajuća.
22HR
Jednostavno priključivanje
subwoofera
Povezivanja
Ako imate antenu bez relejne kutije,
priključivanjem jedinice s priloženim
kabelom za napajanje  možete oštetiti
antenu.
Subwoofer možete upotrijebiti bez pojačala
ako ga priključujete na kabel stražnjeg
zvučnika.
 U priključnicu zvučnika automobila
Prednji zvučnik
Subwoofer
Napomene
1
 Ljubičasti
Stražnji zvučnik
2 (desni)

3
 Sivi
Prednji zvučnik
4 (desni)
5
Prednji zvučnik
6 (lijevi)
7
Stražnji zvučnik
8 (lijevi)

Ljubičasto-crni,
prugasti
Sivo-crni,
prugasti
 Bijeli
Crno-bijeli,

prugasti
 Zeleni

Zeleno-crni,
prugasti
 U strujnu utičnicu automobila
• Potrebno je pripremiti kabele stražnjeg zvučnika.
• Upotrijebite subwoofer s impedancijom od 4 Ω do
8 Ω i odgovarajućim kapacitetima snage kako ne
bi došlo do oštećenja.
Povezivanje sa zadržavanjem
memorije
Kada se priključi žuti kabel za napajanje,
strujni krug memorije i dalje se napaja čak i
nakon isključenja kontakta.
Povezivanje zvučnika
• Prije povezivanja zvučnika isključite jedinicu.
• Upotrijebite zvučnike s impedancijom od
4 Ω do 8 Ω i odgovarajućim kapacitetima
snage kako ne bi došlo do oštećenja.
Električka shema za priključivanje
12 neprekidno napajanje Žuti
13
komanda antene /
pojačala (REM OUT)
Plavo-bijeli,
prugasti
15
napajanje sa
sklopkom
Crveni
16 uzemljenje
Provjerite ima li vaš automobil dodatnu
strujnu utičnicu i podudara li se s kabelskim
priključcima.
Dodatna strujna utičnica
Crni
23HR
Zajednička veza
Crveni
Crveni
Instaliranje
Uklanjanje zaštitne obujmice i
nosača
Žuti
12 neprekidno napajanje
Žuti
Žuti
15 napajanje sa sklopkom Crveni
Prije postavljanja jedinice uklonite zaštitnu
obujmicu  i nosač  s jedinice.
1
Kada se zamijeni položaj crvenog i
žutog kabela
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti
12 napajanje sa sklopkom Žuti
15 neprekidno napajanje
Crveni
Kada u automobilu nema položaja za
dodatnu opremu (ACC)

2
Umetnite oba ključa  tako da sjednu
na mjesto i povucite nosač  prema
dolje, a zatim povucite jedinicu prema
gore kako biste je odvojili.

Crveni

Crveni
Stisnite oba ruba zaštitne obujmice 
i izvucite je.

Žuti
Žuti
Nakon usklađivanja priključaka i kabela
napajanja sa sklopkom, priključite jedinicu
na napajanje automobila. Ako imate pitanja
ili problema u vezi s jedinicom koji nisu
obrađeni u ovom priručniku, obratite se
najbližem prodavaču automobila.
Upotreba žičanog daljinskog
upravljača
1
Da biste omogućili upravljanje
putem daljinskog upravljača,
postavite [STR CONTROL] u izborniku
[SET STEERING] na [PRESET] (str. 12).
24HR
Okrenite kukicu prema unutra.
Ugradnja jedinice u upravljačku
ploču
Prije ugradnje provjerite jesu li zaponci s
obje strane nosača  savijeni prema unutra
za 2 mm (3/32 inča).
1
Postavite nosač  u upravljačku
ploču i zatim savinite kvačice prema
van da dobro sjedne.
182 mm (7 1/4 inča)
53 mm
(2 1/8 inča)

2
Odvajanje i postavljanje prednje
ploče
Pojedinosti potražite u poglavlju
„Odvajanje prednje ploče” (str. 7).
Resetiranje jedinice
Detalje potražite u odjeljku „Resetiranje
jedinice” (str. 7).
Zamjena osigurača
Zaponac
Postavite jedinicu na nosač  i zatim
postavite zaštitnu obujmicu .

Prilikom zamjene
Osigurač (10 A)
upotrebljavajte osigurače
iste nazivne amperaže kao
originalni osigurač. Ako
osigurač pregori, provjerite
električni priključak i
zamijenite osigurač.
Ako osigurač ponovno pregori nakon
zamjene, možda je došlo do unutarnjeg
kvara. U tom se slučaju obratite najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.



Napomene
• Ako su zaponci ravni ili svijeni prema van, jedinica
neće biti čvrsto postavljena i mogla bi iskočiti.
• Provjerite jesu li 4 zaponca na zaštitnoj obujmici
 pravilno umetnuta u utore jedinice.
25HR
Zaradi varnostnih razlogov namestite to
enoto na armaturno ploščo avtomobila,
saj se njena zadnja stran med uporabo
segreje.
Podrobne informacije so v razdelku
»Povezava/namestitev« (stran 21).
Izdelano na Tajskem
Ta izdelek sodi v razred izdelkov Class 1 Laser
po standardih IEC 60825-1:2007 in
IEC/EN 60825-1:2014.
 Žarčenje: Neprekinjeno
 Izhodna moč laserja: Manj kot 55,8 μW
 Valovna dolžina: 775 do 800 nm
Napisna ploščica s podatki o delovni
napetosti itd. je nameščena na dnu ohišja.
Veljavnost oznake CE je omejena samo na
države, kjer to zahteva zakonodaja
(večinoma v državah Evropskega
gospodarskega prostora (EGP)).
Družba Sony Corporation izjavlja, da je
oprema skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je
na voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
Oprema je namenjena za uporabo z
odobrenimi različicami programske opreme,
ki so navedene v izjavi o skladnosti EU.
Programska oprema, vključena v to opremo,
potrjeno izpolnjuje bistvene zahteve
direktive 2014/53/EU.
Različico programske opreme lahko
preverite v meniju za splošne nastavitve,
pod vnosom za nastavitev vdelane
programske opreme.
Opomba za stranke: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na
opremo, prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU
Ta izdelek izdelala družba Sony Corporation,
ali pa je bil izdelan v imenu te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali skladnosti
izdelka v Evropi naslovite na pooblaščenega
predstavnika družbe Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
2SL
Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter električne in
elektronske opreme (velja
za države EU in druge
države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke. Ta
oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za svinec (Pb)
je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,004 %
svinca. S pravilnim odstranjevanjem izdelkov
in baterij pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za okolje in
zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila napačna
odstranitev. Recikliranje materialov prispeva k
ohranjanju naravnih virov. Če izdelek za svoje
delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje
trajno napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo ter električno in elektronsko opremo,
tako da izdelke ob koncu življenjske dobe
odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij. Za več informacij o
recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite
na lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek
ali baterijo.
POZOR
Frekvenčno območje 65–74 MHz v evropski
preglednici razporeditev in uporab frekvenc
ni določeno za predvajanje zvoka in ga v
Evropi ni mogoče uporabljati.
Opozorilo, če vžig v vašem
avtomobilu ne podpira položaja ACC
Nastavite funkcijo AUTO OFF (stran 12).
Enota se bo popolnoma in samodejno
izključila po določenem času, ko je enota
izklopljena in je prikazana ura (npr.
pritisnite in zadržite OFF za 1 sekundo).
Tako enota preprečuje praznjenje baterije.
Če ne nastavite funkcije AUTO OFF, ob
vsakokratnem premiku vžiga v položaj
za izklop pritisnite in držite gumb OFF,
dokler prikaz na zaslonu ne izgine.
Zavrnitev odgovornosti za storitve,
ki jih ponujajo drugi ponudniki
Storitve, ki jih ponujajo drugi ponudniki,
se lahko brez predhodnega obvestila
spremenijo, začasno prekinejo ali ukinejo.
Sony v takih primerih ne nosi nobene
odgovornosti.
3SL
Vsebina
Vodnik po delih sistema in upravljalnih
gumbih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uvod
Odstranjevanje sprednje plošče . . . . . . . . .
Ponastavitev enote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverjanje napetosti baterije . . . . . . . . . . .
Priključitev naprave USB . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev drugih prenosnih zvočnih
naprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
8
Poslušanje radia
Poslušanje radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uporaba radijskega podatkovnega
sistema (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Predvajanje
Predvajanje plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Predvajanje iz naprave USB . . . . . . . . . . . . 10
Iskanje in predvajanje skladb . . . . . . . . . . . 11
Settings
Prekinitev predstavitvenega načina
(DEMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osnovne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Splošne nastavitve (GENERAL) . . . . . . . . .
Nastavitve zvoka (SOUND) . . . . . . . . . . . . .
Nastavitve zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . .
12
12
12
13
14
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane programske
opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Previdnostni ukrepi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
18
19
Povezava/namestitev
Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam delov za namestitev. . . . . . . . . . .
Povezovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SL
21
21
22
24
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Glavna enota
 PTY (vrsta programa)
Izberite PTY v RDS.
(brskanje) (stran 11)
Preklopi v način brskanja med
predvajanjem.
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android™.)
 Zaslon
 Vrata USB
  (izmet plošče)

/ (nazaj/naprej)
/ (hitro pomikanje nazaj/naprej)
 Gumb za odstranjevanje sprednje
plošče
 SRC (vir)
Vklopite napajanje.
Spremenite vir.
OFF
Pridržite eno sekundo, da izklopite vir in
prikažete uro.
Pritisnite in več kot 2 sekundi držite
gumb, da izklopite napajanje in da
izbrišete prikaz na zaslonu.
 Gumb za upravljanje
Zavrtite ga, da prilagodite raven
glasnosti.
PUSH ENTER
Potrdite izbrani element.
Pritisnite SRC in ga nato zavrtite in
pritisnite, da spremenite vir (časovna
omejitev 2 s).
MENU
Odprite nastavitveni meni.
 Reža za ploščo
/
(SEEK –/+)
Samodejno poišče radijske postaje.
Pritisnite in držite gumb za ročno iskanje.

(nazaj)
Vrnite se na prejšnji zaslon.
MODE (stran 9)
 EQ (izenačevalnik)
Izberite krivuljo izenačevalnika.
 Sprejemnik za daljinski upravljalnik
 Številski gumbi (1 do 6)
Sprejemanje signala shranjenih radijskih
postaj. Pritisnite in držite gumb,
da shranite postajo.
ALBUM /
Preskakovanje albumov za zvočno
napravo. Za zaporedno preskakovanje
albumov pritisnite in pridržite.
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android.)
(ponavljanje)
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android.)
5SL
(naključno predvajanje)
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android.)
 (predvajanje/začasna zaustavitev)
 EXTRA BASS
Poudari nizkotonski zvok v skladu z
ravnjo glasnosti. Pritisnite, da spremenite
nastavitev EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Vtičnica AUX
 DSPL (zaslon)
Pritisnite za spreminjanje elementov na
zaslonu.
SCRL (pomikanje)
Pritisnite in držite gumb za pomikanje
po elementih na zaslonu.
6SL
Nastavitev območja/regije
Uvod
Odstranjevanje sprednje
plošče
Po ponastavitvi enote se na zaslonu prikaže
nastavitev območja/regije.
1
Pritisnite ENTER, ko je prikazana
možnost [SET AREA].
Prikaže se trenutno nastavljeno
območje/regija.
Sprednjo ploščo te enote lahko odstranite
ter tako preprečite krajo.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na
[EUROPE] ali [RUSSIA] in ga pritisnite.
1
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [YES] ali [NO],
in ga pritisnite.
Pridržite OFF , da izklopite enoto,
pritisnite gumb za odstranjevanje
sprednje plošče  in nato povlecite
ploščo proti sebi, da jo odstranite.
Če spremenite nastavitev območja/
regije, se enota ponastavi, nato pa se
prikaže ura.
To nastavitev lahko konfigurirate v meniju
splošnih nastavitev (stran 12).
Opozorilni alarm
Če stikalo za vžig premaknete v položaj za
izklop, ne da bi odstranili sprednjo ploščo,
bo nekaj sekund aktiviran opozorilni signal.
Alarm bo aktiven samo, če uporabljate
vgrajeni ojačevalnik.
Pritrjevanje sprednje plošče
Nastavitev ure
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [SET CLOCK],
in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [MANUAL], in ga
pritisnite.
Prikaz ure utripa.
4
Ure in minute nastavite tako, da
zavrtite gumb za upravljanje.
Če želite spremeniti digitalni prikaz,
pritisnite / (SEEK –/+).
Ponastavitev enote
5
Ko nastavite minute, pritisnite MENU.
Nastavitev je končana, ura pa aktivna.
Pred prvo uporabo enote po zamenjavi
akumulatorja ali vnovični priključitvi je
treba enoto ponastaviti.
Prikaz ure
1
Samodejna nastavitev ure
Pritisnite DSPL in EQ za več kot
2 sekundi.
Pritisnite DSPL.
V koraku 3 izberite [AUTO <RDS>].
Opomba
S ponastavitvijo enote izbrišete vse nastavitve ure in
nekatere shranjene vsebine.
7SL
Preverjanje napetosti
baterije
Priključitev drugih
prenosnih zvočnih naprav
Preverite lahko trenutno napetost baterije.
(Ni na voljo, če je vir izklopljen in je
prikazana ura).
1
2
3
1
Pritiskajte DSPL, dokler se ne prikaže
napetost baterije.
Izklopite prenosno zvočno napravo.
Zmanjšajte glasnost enote.
Povežite prenosno zvočno napravo
prek kabla (ni priložen)* z vtičnico
AUX (stereo mini vtičnica) na enoti.
* Uporabite kabel z ravnim vtičem.
Priključitev naprave USB
1
2
Zmanjšajte glasnost enote.
Napravo USB priključite neposredno
na enoto.
4
Pritisnite SRC, da izberete [AUX].
Usklajevanje ravni glasnosti priključene
naprave z drugimi viri
Predvajajte prenosno zvočno napravo pri
zmerni glasnosti in nastavite običajno raven
za poslušanje v enoti.
Pritisnite MENU in izberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (stran 14).
8SL
Poslušanje radia
Poslušanje radia
Če želite poslušati radio, z gumbom SRC
izberite [TUNER].
Samodejno shranjevanje (BTM)
1
Frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3 ali
MW/LW) lahko spremenite z
gumbom MODE.
2
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na
možnost [SET BTM] in ga pritisnite.
Enota shranjuje postaje za številske
gumbe v vrstnem redu frekvenc.
Iskanje postaj
1
2
Frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3 ali
MW/LW) lahko spremenite z
gumbom MODE.
Poiščite postaje.
Ročno iskanje postaj
Pritisnite in pridržite / (SEEK –/+),
da poiščete ustrezno frekvenco, nato pa
pritiskajte / (SEEK–/+), da jo
podrobno nastavite.
Samodejno iskanje postaj
Pritisnite / (SEEK –/+).
Iskanje se zaustavi, ko enota prejme
signal postaje.
Ročno shranjevanje
1
Uporaba radijskega
podatkovnega sistema (RDS)
Nastavljanje alternativnih
frekvenc (AF) in prometnih
obvestil (TA)
AF neprekinjeno izboljšuje postajo glede
na najmočnejši sprejeti signal v omrežju,
TA pa predvaja prejete trenutne prometne
informacije ali prometne programe (TP).
1
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb
za upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [SET AF/TA], in ga
pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ali [SET AF/TA-OFF],
in ga pritisnite.
Shranjevanje postaj RDS z nastavitvijo
funkcij AF in TA
Postaje RDS lahko prednastavite skupaj z
nastavitvijo funkcije AF/TA. Nastavite AF/TA
in nato shranite postajo s funkcijo BTM ali
ročno. Pri ročni prednastavitvi lahko
prednastavite tudi postaje, ki niso RDS.
Prejemanje nujnih obvestil
Če je funkcija AF/TA aktivirana, bodo nujna
obvestila samodejno prekinila predvajano
vsebino trenutno izbranega vira.
Prilagoditev ravni glasnosti med
prometnimi obvestili
Raven bo shranjena v pomnilnik za nadaljnja
prometna obvestila, neodvisno od običajne
ravni glasnosti.
Če želite shraniti najdeno postajo,
pridržite ustrezen številski gumb
(1–6), da se prikaže ikona [MEM].
Sprejemanje signala shranjenih
radijskih postaj
1
Izberite frekvenčni pas in pritisnite
številski gumb (1–6).
9SL
Ohranjanje območnega programa
(REGIONAL)
Če sta funkciji AF in REGIONAL omogočeni,
enota ne bo preklopila na drugo območno
postajo z močnejšim signalom. Če zapustite
področje sprejema tega regionalnega
programa, med sprejemanjem signala FM
nastavite v meniju [GENERAL] možnost [SET
REGIONAL] na [SET REG-OFF] (stran 13).
Ta funkcija ne deluje v Združenem kraljestvu
in nekaterih drugih območjih.
Predvajanje
Predvajanje plošče
1
Ploščo vstavite tako, da je stran z
oznako obrnjena navzgor.
Funkcija lokalne povezave (samo v
Združenem kraljestvu)
Ta funkcija omogoča izbiro drugih lokalnih
postaj v območju, tudi če niso shranjene
pod številskimi gumbi.
Med sprejemom FM pritisnite številski gumb
(1–6), pod katerim je shranjena lokalna
postaja. V roku 5 sekund znova pritisnite
številski gumb lokalne postaje. Ta postopek
ponavljajte, dokler ne prejmete signala
lokalne postaje.
Predvajanje se samodejno začne.
Predvajanje iz naprave USB
1
Med sprejemom signala FM pritisnite
PTY.
2
Gumb za upravljanje vrtite, dokler
se ne prikaže želena vrsta programa,
nato pa ga pritisnite.
Uporabite lahko naprave USB* vrste AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass
Storage Class) in MTP (Media Transfer
Protocol), ki so združljive s standardom USB.
Glede na vrsto naprave USB lahko v enoti
izberete način Android ali MSC/MTP.
Nekateri predvajalniki digitalnih medijev ali
pametni telefoni z operacijskim sistemom
Android bodo morda zahtevali nastavitev
načina MTP.
Enota začne iskati postaje za izbrano
vrsto programa.
* npr., pomnilnik USB, digitalni predvajalnik medijev,
pametni telefon z operacijskim sistemom Android
Izbira vrste programa (PTY)
Vrste programov
NEWS (novice), AFFAIRS (aktualni dogodki), INFO
(informativni program), SPORT (šport), EDUCATE
(izobraževanje), DRAMA (gledališče), CULTURE
(kultura), SCIENCE (znanost), VARIED (razno),
POP M (pop glasba), ROCK M (rock glasba),
EASY M (zabavna glasba), LIGHT M (lahka
orkestralna glasba), CLASSICS (klasična glasba),
OTHER M (druge glasbene zvrsti), WEATHER
(vreme), FINANCE (finance), CHILDREN (program
za otroke), SOCIAL (družbeni dogodki), RELIGION
(verski programi), PHONE IN (kontaktne oddaje),
TRAVEL (potovanje), LEISURE (zabava in prosti
čas), JAZZ (džez), COUNTRY (country), NATION M
(narodna glasba), OLDIES (zimzelene melodije),
FOLK M (folk glasba), DOCUMENT
(dokumentarne oddaje)
10SL
Opombe
• Za podrobnosti o združljivosti naprave USB
obiščite spletno mesto za podporo, ki je navedeno
na zadnji strani priročnika.
• Protokol Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0)
podpirajo pametni telefoni z nameščenim
operacijskim sistemom Android 4.1 ali novejšo
različico. Vendar pa morda nekateri pametni
telefoni ne podpirajo protokola AOA 2.0 v celoti,
čeprav imajo nameščen operacijski sistem Android
OS 4.1 ali novejšo različico.
Za podrobnosti o združljivosti pametnega telefona
z operacijskim sistemom Android obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji strani
priročnika.
• Predvajanje naslednjih datotek ni podprto.
MP3/WMA/FLAC:
– datoteke z zaščito avtorskih pravic
– datoteke DRM (upravljanje digitalnih pravic)
– večkanalne zvočne datoteke
MP3/WMA:
– stisnjene datoteke Lossless
Pred vzpostavitvijo povezave izberite način
USB (način Android ali MSC/MTP) glede na
vrsto naprave USB (stran 13).
1
Priključite napravo USB v vrata
USB (stran 8).
Predvajanje se začne.
Če je naprava že povezana, pritisnite
gumb SRC in izberite možnost [USB],
da začnete predvajanje.
2
Iskanje skladbe po imenu
(Quick-BrowZer™)
Ni na voljo, kadar je priključena naprava USB
v načinu Android.
1
Ko se prikaže seznam skladb, pritiskajte
gumb
(nazaj), dokler se ne prikaže
želena kategorija iskanja.
Prilagodite raven glasnosti enote.
Zaustavitev predvajanja
* Med predvajanjem iz naprave USB pritisnite in
več kot 2 sekundi držite gumb
(brskanje),
da se vrnete nazaj na začetek seznama
kategorij.
Za eno sekundo pridržite gumb OFF.
Odstranjevanje naprave
Zaustavite predvajanje in odstranite napravo.
Iskanje in predvajanje skladb
Ponavljajoče se predvajanje in
naključno predvajanje
Med predvajanjem v načinu CD ali
USB pritisnite
(brskanje)*, da se
prikaže seznam kategorij iskanja.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeno kategorijo iskanja, nato pa
izbiro potrdite, tako da ga pritisnete.
3
Ponovite 2. korak, da poiščete želeno
skladbo.
Predvajanje se začne.
Izhod iz načina Quick-BrowZer™
Pritisnite gumb
(brskanje).
Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android.
1
Med predvajanjem pritiskajte gumb
(ponavljanje) ali
(naključno
predvajanje), da izberete želeni način
predvajanja.
Morda bo trajalo nekaj časa, da se začne
predvajanje v izbranem načinu.
Razpoložljivi načini predvajanja so odvisni
od izbranega zvočnega vira.
Iskanje s preskakovanjem
elementov (preskočni način)
Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android.
1
Med predvajanjem s CD-ja ali USB-ja
pritisnite
(brskanje).
2
3
Pritisnite  (SEEK +).
Zavrtite gumb za upravljanje,
da izberete element.
Enota predvaja elemente na seznamu
tako, da jih preskakuje po korakih, ki
predstavljajo 10 % skupnega števila
elementov.
4
Za vrnitev v način Quick-BrowZer
pritisnite ENTER.
Prikaže se izbrani element.
5
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeni element in ga pritisnite.
Predvajanje se začne.
11SL
Nastavitve
Če spremenite trenutno nastavitev
območja/regije, se enota ponastavi, nato
pa se prikaže ura.
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in se
prikaže ura.)
Prekinitev predstavitvenega
načina (DEMO)
DEMO (predstavitev)
Aktivira predstavitev: [ON], [OFF].
Predstavitveni prikaz, ki se pojavi, ko je vir
izklopljen in se prikaže ura, lahko prekinete.
CLOCK (ura) (stran 7)
Nastavi uro: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na
možnost [SET DEMO] in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na
možnost [SET DEMO-OFF] in ga
pritisnite.
Nastavitev je dokončana.
4
Dvakrat pritisnite
(nazaj).
Na zaslonu se znova prikaže običajni
način sprejemanja radijskih signalov/
predvajanja zvoka.
Osnovne nastavitve
Elemente lahko nastavite v teh kategorijah:
splošne nastavitve (GENERAL), nastavitve
zvoka (SOUND), nastavitve zaslona (DISPLAY)
1
2
Pritisnite MENU.
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
kategorijo nastavitve in ga pritisnite.
Elementi, ki jih lahko nastavite, se
razlikujejo glede na vir in nastavitve.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na
želene možnosti in ga pritisnite.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite
(nazaj).
Splošne nastavitve
(GENERAL)
AREA (območje)
Določi območje/regijo za uporabo te
enote: [EUROPE], [RUSSIA].
12SL
CAUT ALM (opozorilni alarm)
Aktivira opozorilni alarm: [ON], [OFF]
(stran 7).
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen
in se prikaže ura.)
BEEP (pisk)
Aktivira kratek zvočni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF (samodejni izklop)
Samodejni izklop po določenem času,
ko je enota izklopljena in je prikazana
ura (npr. pritisnite in zadržite OFF za
1 sekundo): [ON] (30 minut), [OFF].
STEERING (volan)
Registrira/ponastavi nastavitev
daljinskega upravljanja z volanom.
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in
se prikaže ura.)
STR CONTROL (upravljanje z volanom)
Izbere način za vhod povezanega
daljinskega upravljalnika. Pred uporabo
uskladite način za vhod s povezanim
daljinskim upravljalnikom, da preprečite
okvaro.
CUSTOM (po meri)
Način za vhod za daljinski upravljalnik
na volanu
PRESET (prednastavitev)
Način za vhod za daljinski upravljalnik s
kablom brez daljinskega upravljalnika
na volanu
(Samodejno izbrano med izvajanjem
[RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (urejanje po meri)
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) za daljinski upravljalnik na volanu:
 Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete funkcijo, ki jo želite dodeliti
daljinskemu upravljalniku na volanu,
in ga pritisnite.
 Medtem ko možnost [REGISTER]
utripa, pridržite gumb na daljinskem
upravljalniku na volanu, ki mu želite
dodeliti določeno funkcijo. Ko je
registracija dokončana, se prikaže
oznaka [REGISTERED].
 Če želite registrirati še druge funkcije,
ponovite koraka  in .
(Na voljo samo, kadar je možnost [STR
CONTROL] nastavljena na [CUSTOM].)
RESETCUSTOM (ponastavitev po meri)
Ponastavi shranjene funkcije daljinskega
upravljalnika na volanu: [YES], [NO].
(Na voljo samo, kadar je možnost [STR
CONTROL] nastavljena na [CUSTOM].)
Opombe
• Med nastavitvijo lahko uporabljate le gumbe
na enoti. Preden začnete z nastavitvijo,
zaradi varnosti parkirajte avtomobil.
• Če med registracijo pride do napake, se
ohranijo vse predhodno registrirane
informacije. Ponovite registracijo za funkcijo,
pri kateri je prišlo do napake.
• Ta funkcija v nekaterih vozilih morda ni na voljo.
Za podrobnosti o združljivosti vozila obiščite
spletno mesto za podporo, ki je navedeno na
zadnji strani priročnika.
USB MODE (način USB)
Spremeni način USB: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Na voljo samo, kadar je izbran vir USB.)
AF/TA (alternativne frekvence/prometna
obvestila)
Nastavi alternativne frekvence (AF) in
nastavitev prometnih obvestil (TA): [AFON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Na voljo le, kadar vir ni izbran.)
REGIONAL (regionalni programi)
Omeji sprejem na določeno regijo:
[ON], [OFF].
(Na voljo samo, ko naprava sprejema
frekvenco FM.)
BTM (shranjevanje radijskih postaj z
najboljšim signalom) (stran 9)
(Na voljo samo, ko je izbran sprejemnik.)
FIRMWARE (vdelana programska oprema)
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in se
prikaže ura.)
Preveri/posodobi različico vdelane
programske opreme. Za več informacij
obiščite spletno mesto za podporo,
ki je navedeno na zadnji strani.
FW VERSION (različica vdelane
programske opreme)
Prikaže trenutno različico vdelane
programske opreme.
FW UPDATE (posodobitev vdelane
programske opreme)
Izvede postopek posodobitve vdelane
programske opreme: [YES], [NO].
Posodobitev vdelane programske opreme
traja nekaj minut. Med posodobitvijo ne
premaknite vžiga v položaj za izklop in ne
odstranite naprave USB.
Nastavitve zvoka (SOUND)
Ta nastavitveni meni ni na voljo, ko je vir
izklopljen in je prikazana ura.
EQ10 PRESET (prednastavitev EQ10)
Izbere krivuljo izenačevalnika med
10 možnostmi ali ga izklopi:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Nastavitev krivulje izenačevalnika lahko
shranite za posamezen vir.
* [KARAOKE] zmanjša zvok vokala, vendar
vokala med predvajanjem ni mogoče v celoti
odstraniti. Poleg tega uporaba mikrofona ni
podprta.
EQ10 CUSTOM (EQ10 po meri)
Nastavitev EQ10 nastavi na možnost
[CUSTOM].
Nastavitev krivulje izenačevalnika: [BAND1]
– [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Raven glasnosti lahko prilagajate od
–6 do +6 dB v korakih po 1 dB.
BALANCE (ravnovesje)
Prilagodi ravnovesje zvoka: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER (utišanje)
Prilagodi relativno raven: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
13SL
S.WOOFER (globokotonec)
SW LEVEL (raven globokotonca)
Prilagodi raven glasnosti globokotonca:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Pri najnižji nastavitvi je prikazana
možnost [ATT].)
SW PHASE (faza globokotonca)
Omogoča izbiro faze globokotonca:
[SUB NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frekvenca visokopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
sprednjega/zadnjega zvočnika:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (glasnost naprave AUX)
Prilagodi raven glasnosti za vsako
povezano napravo:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni
treba prilagajati ravni glasnosti med
različnimi viri.
(Na voljo samo, ko izberete AUX.)
Nastavitve zaslona (DISPLAY)
DIMMER (zatemnilnik)
Spreminjanje svetlosti zaslona: [OFF],
[ON], [CLK] (ura).
Če želite nastaviti, da je ta funkcija
vključena samo med določenim
obdobjem, izberite [CLK] ter nastavite
čas začetka in konca.
– Nastavitev svetlosti, ko je vključena
funkcija zatemnilnika:
nastavite [DIMMER] na [ON] in
prilagodite [BRIGHTNESS].
– Nastavitev svetlosti, ko je funkcija
zatemnilnika izključena:
nastavite [DIMMER] na [OFF] in
prilagodite [BRIGHTNESS].
Nastavitev svetlosti se shrani in uporabi,
ko je funkcija zatemnilnika vključena
oz. izključena.
BRIGHTNESS (svetlost)
Prilagodi svetlost zaslona. Raven svetlosti
lahko prilagajate: [1]–[10].
14SL
SND SYNC (sinhronizacija zvoka)
Aktivira sinhronizacijo osvetlitve z
zvokom: [ON], [OFF].
(Ni na voljo, če ni izbranega vira in je
prikazana ura.)
AUTO SCR (samodejno pomikanje)
Omogoča samodejno pomikanje po
daljših elementih: [ON], [OFF].
(Ni na voljo, ko je izbrana možnost
AUX ali sprejemnik.)
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane
programske opreme
Če želite posodobiti vdelano programsko
opremo, obiščite spletno mesto za podporo,
ki je navedeno na zadnji strani priročnika,
in sledite navodilom.
Opomba
Med posodabljanjem ne odstranjujte naprave USB.
Previdnostni ukrepi
• Sprednje plošče ali zvočnih naprav ne
puščajte na armaturni plošči.
• Ko je enota vklopljena, se antena
samodejno izvleče.
• Pazite, da enote ne polijete s tekočino.
• Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati:
– plošče s pritrjenimi oznakami, nalepkami,
lepilnim trakom ali papirjem – predvajanje
bi lahko povzročilo okvaro ali uničilo ploščo
– plošče neobičajne oblike (na primer v
obliki srca, kvadrata, zvezde) – predvajanje
bi lahko povzročilo okvaro enote
– plošče širine 8 cm (3 1/4 palca)
Opombe o ploščah CD-R/CD-RW
• Če se plošča za več sej začne s sejo CD-DA,
jo enota prepozna kot ploščo CD-DA in ne
predvaja drugih sej.
• Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati:
– plošče CD-R/CD-RW s slabo kakovostjo
zapisovanja
– plošče CD-R/CD-RW, posnete z
nezdružljivo napravo za snemanje
– nepravilno posnete plošče CD-R/CD-RW
– plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete v
formatu glasbenega CD-ja ali CD-ja z
datotekami MP3 v skladu z zapisom
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
ali v formatu za več sej
Nabiranje vlage
Pazite, da plošč ne polijete s tekočino.
Ko se začne v notranjosti enote nabirati
vlaga, odstranite ploščo in počakajte kakšno
uro, da se posuši, sicer enota ne bo pravilno
delovala.
Opombe o ploščah
• Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, kot so
toplozračne cevi, in jih ne puščajte v
notranjosti avtomobilov, izpostavljenih
neposredni sončni svetlobi.
• Plošče očistite s čistilno
krpo od sredine navzven.
Ne uporabljajte topil, kot
so bencin, razredčila ali
komercialna čistila.
• Ta enota je zasnovana
za predvajanje plošč, ki
so izdelane v skladu s
standardom Compact
Disc (CD). Plošče DualDisc in nekatere
glasbene plošče, kodirane s tehnologijami
za zaščito avtorskih pravic, niso izdelane v
skladu s standardom Compact Disc (CD),
zato jih ta enota morda ne bo mogla
predvajati.
Vrstni red predvajanja zvočnih
datotek
Mapa (album)
Zvočna datoteka
(skladba)
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v
zvezi z enoto, ki niso zajeta v tem priročniku,
se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
15SL
Vzdrževanje
Tehnični podatki
Čiščenje konektorjev
Radio
Konektorjev se ne dotikajte neposredno. Če
so konektorji med enoto in sprednjo ploščo
umazani, enota morda ne bo pravilno
delovala. To preprečite tako, da odstranite
sprednjo ploščo (stran 7) in očistite
konektorje z bombažno palčko. Konektorje
očistite nežno, sicer jih lahko poškodujete.
Opomba
Zaradi varnostnih razlogov sprednje plošče ne
odstranjujte med vožnjo.
FM
Frekvenčni pas:
ko je možnost [AREA] nastavljena na
[EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
ko je možnost [AREA] nastavljena na
[RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(po intervalih 50 kHz)
FM3: 65–74 MHz (po intervalih 30 kHz)
Uporabna občutljivost: 7 dBf
Razmerje signal – šum: 73 dB
Ločevanje: 50 dB pri 1 kHz
MW/LW
Frekvenčni pas:
531 kHz–1602 kHz (MW),
153 kHz–279 kHz (LW)
Občutljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Predvajalnik CD-jev
Razmerje signal – šum: 95 dB
Frekvenčni odziv: 20–20.000 Hz
Največje število*1:
map (albumov)*2: 150
datotek (skladb) in map*3: 300
znakov v imenu mape/datoteke, ki jih je
mogoče prikazati:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Ustrezni kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
*1 samo CD-R/CD-RW
*2 vključno s korensko mapo
*3 lahko je tudi manj kot navedena vrednost, če je
ime mape/datoteke dolgo
Predvajalnik USB
Vmesnik: USB (največja hitrost)
Največji tok: 500 mA
Največje število prepoznanih map in
datotek:
map (albumov): 256
skupno št. datotek (skladb) v mapi: 256
Združljiv protokol Android Open Accessory
(AOA): 2,0
16SL
Ustrezni kodek:
MP3 (.mp3)
Bitna hitrost: 8–320 kb/s (podpira VBR
(spremenljivo bitno hitrost))
Frekvenca vzorčenja: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bitna hitrost: 32–192 kb/s (podpira
VBR (spremenljivo bitno hitrost))
Frekvenca vzorčenja: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitna globina: 16-bitni, 24-bitni
Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz, 48 kHz
Podprti datotečni sistem: FAT16, FAT32
Ojačevalnik moči
Izhod: izhodi zvočnikov
Impedanca zvočnikov: 4–8 Ω
Največja izhodna moč: 55 W × 4 (pri 4 Ω)
Splošno
Zahteve napajanja: 12-voltni enosmerni
avtomobilski akumulator (negativna
ozemljitev)
Nazivna poraba toka: 10 A
Dimenzije:
Pribl. 178 × 50 × 176 mm
(7 1/8 × 2 × 7 in) (š/v/g)
Dimenzije za namestitev:
Pribl. 182 × 53 × 159 mm
(7 1/4 × 2 1/8 × 6 3/8 palca) (š/v/g)
Teža: Pribl. 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Vsebina kompleta:
Glavna enota (1)
Deli za namestitev in povezave
(1 komplet)
Za podrobnejše informacije se obrnite na
prodajalca.
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Avtorske pravice
Windows Media je zaščitena blagovna znamka ali
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v
ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami
intelektualne lastnine družbe Microsoft Corporation.
Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj
tega izdelka ni dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene podružnice.
Android je blagovna znamka družbe Google LLC.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni ali binarni
obliki ter s spremembami ali brez njih je dovoljena
samo, če so izpolnjeni ti pogoji:
– Nadaljnja distribucija izvorne kode mora vsebovati
zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam
pogojev in spodnjo zavrnitev odgovornosti.
– Nadaljnja distribucija v binarni obliki mora v
dokumentaciji in/ali drugem materialu za
distribucijo reproducirati zgornje obvestilo
o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in
spodnjo izjavo.
– Ime Xiph.org Foundation in imena povezanih
vlagateljev se brez predhodnega pisnega dovoljenja
ne smejo uporabljati za podporo ali promocijo
izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme.
PROGRAMSKO OPREMO SONY LASTNIKI AVTORSKIH
PRAVIC IN VLAGATELJI PONUJAJO »TAKŠNO, KOT JE«
IN SE ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM, IZRECNIM
ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI
JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN
NAMEN (VENDAR NE OMEJENO NANJE). V NOBENEM
PRIMERU SKLAD ALI NJEGOVI VLAGATELJI NISO
ODGOVORNI ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO,
NAKLJUČNO, POSEBNO, SVARILNO ALI POSLEDIČNO
ŠKODO (VKLJUČNO Z NAROČILOM NADOMESTNIH
IZDELKOV ALI STORITEV; IZGUBO MOŽNOSTI
UPORABE IZDELKA, PODATKOV ALI PRIHODKOV; OZ.
PREKINITVIJO POSLOVANJA, VENDAR NE OMEJENO
NANJE) NE GLEDE NA TO, KAKO IN NA PODLAGI
KATERE KOLI TEORIJE ODGOVORNOSTI JE NASTALA,
VSEENO ALI GRE ZA DOLOČILA POGODBE,
OBJEKTIVNO ODGOVORNOST ALI KAZNIVO DEJANJE
(VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ITD.), KI NASTANE
ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI
ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.
17SL
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo v pomoč pri
odpravljanju morebitnih težav z enoto.
Preden si ogledate spodnji seznam,
preverite priključke in delovanje enote.
Za podrobnosti o uporabi varovalke in
odstranjevanju enote z armaturne plošče
glejte "Povezava/namestitev" (stran 21).
Če težava ni odpravljena, obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji
strani priročnika.
Splošno
Zvok se ne predvaja ali se predvaja zelo tiho.
 Položaj kontrolnika za uravnavanje jakosti
signala [FADER] ni nastavljen za sistem
dveh zvočnikov.
 Glasnost enote in/ali priključene naprave
je zelo nizka.
– Povečajte glasnost enote in/ali
priključene naprave.
Ni zvočnega signala.
 Priključen je dodatni ojačevalnik moči in
ne uporabljate vgrajenega ojačevalnika.
Podatki o shranjenih postajah in točnem
času so izbrisani.
Varovalka je pregorela.
Ko se spremeni položaj vžiga, zaslišite zvok.
 Kabli niso pravilno poravnani z dodatnim
napajalnim konektorjem v avtomobilu.
Med predvajanjem ali sprejemanjem se
vklopi predstavitveni način.
 Če je nastavljena možnost [DEMO-ON]
in 5 minut ne naredite ničesar, se vklopi
predstavitveni način.
– Nastavite možnost [DEMO-OFF] (stran 12).
Zaslon je prazen oziroma se ne prikaže.
 Konektorji so umazani (stran 16).
Zaslon/osvetlitev začne utripati.
 Napajanje ni zadostno.
– Preverite, ali avtomobilski akumulator
enoti dobavlja dovolj moči. (Potrebno je
napajanje 12 V pri enosmernem toku.)
18SL
Gumbi za upravljanje ne delujejo.
Plošča se ne izvrže.
 Enota ni pravilno priključena.
– Za ponastavitev enote pritisnite DSPL
in EQ za več kot 2 sekundi.
Vsebina, shranjena v pomnilniku,
je izbrisana.
Samodejno nastavljena ura ni točna.
 Podatki o času na radijskih valovih niso
natančni.
– Uro nastavite ročno (stran 7).
Sprejem radijskega signala
Slab sprejem radijskega signala.
Pojavlja se statično šumenje.
 Trdno priključite anteno.
Sistem ne sprejema signala od 65 do
74 MHz v frekvenčnem pasu FM3.
 Možnost [AREA] je nastavljena na [EUROPE].
– Nastavite [AREA] na [RUSSIA] (stran 12).
RDS
Storitev RDS ni mogoče sprejemati (kadar je
možnost [AREA] nastavljena na [RUSSIA]).
 Izbran je frekvenčni pas FM3.
– Izberite FM1 ali FM2.
 Storitve RDS niso na voljo v trenutni regiji.
Po nekaj sekundah poslušanja se zažene
funkcija SEEK.
 Postaja ne predvaja informacij o prometu
ali ima šibek signal.
– Onemogočite TA (stran 9).
Prometna obvestila se ne predvajajo.
 Omogočite TA (stran 9).
 Postaja ne oddaja nobenih prometnih
obvestil, čeprav je prometni program.
– Poiščite drugo postajo.
PTY prikaže [- - - - - - - -].
 Trenutna postaja ni postaja RDS ali pa je
sprejem radijskega signala slab.
Ime programske storitve utripa.
 Za trenutno postajo ni nobene
alternativne frekvence.
– Ko utripa ime programske storitve,
pritisnite / (SEEK –/+). Prikaže se
oznaka [PI SEEK] in enota začne iskati
drugo frekvenco z enakimi podatki
PI (prepoznavanje programa).
Predvajanje CD-jev
Plošča se ne predvaja.
 Plošča je poškodovana ali umazana.
 Plošča CD-R/CD-RW ne podpira zvočne
uporabe (stran 15).
Datotek MP3/WMA ni mogoče predvajati.
 Plošča ni združljiva s formatom in različico
MP3/WMA. Podrobnosti o ploščah in
formatih, ki omogočajo predvajanje,
najdete na mestu za podporo,
navedenem na zadnji strani.
Datoteke MP3/WMA se predvajajo dalj
časa, kot druge.
 Naslednje plošče se začnejo predvajati z
zakasnitvijo:
– plošča, posneta z zapleteno drevesno
strukturo,
– Plošča, posneta v formatu za več sej.
– Plošča, na katero se lahko zapišejo
podatki.
Predvajanje iz naprave USB
Vsebine iz naprave USB se začnejo
predvajati z zakasnitvijo.
 V napravi USB so datoteke z zapleteno
drevesno strukturo.
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
 Za podrobnosti o podprtih oblikah zapisa
si oglejte »Specifikacije« (stran 16).
Če zvočne datoteke še vedno ni mogoče
predvajati, glejte navodila za uporabo,
priložena napravi USB, ali se obrnite na
proizvajalca.
Operacij za preskakovanje albuma ali
preskakovanje elementov (preskočni
način) in iskanje skladbe po imenu
(Quick-BrowZer) ni mogoče izvesti.
 Nastavite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stran 13).
Zvoka ni mogoče predvajati med
predvajanjem v načinu Android.
 Preverite stanje aplikacije za predvajanje
zvoka v pametnem telefonu z
operacijskim sistemom Android.
Sporočila
Med delovanjem se lahko pojavijo ali
začnejo utripati naslednja sporočila.
INVALID: Izbrano dejanje je morda
neveljavno.
READ:
 Počakajte, da se branje zaključi in
predvajanje samodejno zažene. To lahko
traja nekaj časa, odvisno od datotečne
strukture.
(podčrtaj): Prikaz znaka ni mogoč.
Za predvajanje CD-jev:
CD ERROR
 Očistite disk in ga pravilno vstavite ali se
prepričajte, da ni prazen ali poškodovan.
CD NO DISC
 Vstavite ploščo z datotekami, ki jih je
mogoče predvajati (stran 16).
CD NO MUSIC
 Vstavite ploščo z datotekami, ki jih je
mogoče predvajati (stran 16).
CD PUSH EJT: Plošče ni bilo mogoče pravilno
odstraniti.
 Pritisnite  (izmet).
ali
konec plošče.
: Dosežen je začetek ali
19SL
Za predvajanje iz naprave USB:
Daljinsko upravljanje z volanom:
HUB NO SUPRT: Zvezdišča USB niso podprta.
ERROR
 Znova registrirajte v funkciji, pri kateri je
prišlo do napake (stran 12).
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Na enoto je priključena naprava USB, ki ne
podpira protokola AOA (Android Open
Accessory) 2.0, medtem ko je možnost
[USB MODE] nastavljena na [ANDROID].
– Nastavite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stran 13).
USB ERROR
 Znova priključite napravo USB.
USB NO DEV
 Preverite, ali je naprava USB priključena
oziroma je kabel USB ustrezno priklopljen.
USB NO MUSIC
 Priključite napravo USB z datotekami, ki jih
je mogoče predvajati (stran 16).
USB NO SUPRT
 Za podrobnosti o združljivosti naprave
USB obiščite spletno mesto za podporo, ki
je navedeno na zadnji strani priročnika.
USB OVERLOAD: Naprava USB je
preobremenjena.
 Izključite napravo USB in pritisnite SRC,
da izberete nov vir.
 Prišlo je do napake v napravi USB ali
priključena naprava ni združljiva z enoto.
Za uporabo funkcije RDS:
NO AF: Ni nobenih alternativnih frekvenc.
 Ko utripa ime programske storitve,
pritisnite / (SEEK –/+). Prikaže se
oznaka [PI SEEK] in enota začne iskati
drugo frekvenco z enakimi podatki PI
(prepoznavanje programa).
NO PI: Ni identifikacije programa. Izbrana
postaja nima podatkov za identifikacijo
programa (PI).
 Izberite drugo postajo.
NO TP: Ni nobenih prometnih programov.
 Enota bo nadaljevala iskanje razpoložljivih
postaj TP.
20SL
TIMEOUT
 Poskusite dokončati registracijo v času,
ko utripa oznaka [REGISTER] (približno
6 sekund) (stran 12).
Za posodobitev vdelane programske
opreme:
NAPAKA DATOTEKE: Program za
posodabljanje ni shranjen v napravi USB.
 V napravo USB shranite program za
posodabljanje in poskusite znova (stran 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Posodobitev
vdelane programske opreme se ni pravilno
dokončala.
 Pritisnite ENTER, da počistite sporočilo,
in poskusite znova.
Med posodobitvijo ne premaknite vžiga v
položaj za izklop in ne odstranite naprave
USB (stran 15).
Če s temi rešitvami ne odpravite težav, se
obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Enoti, ki jo želite popraviti zaradi težav s
predvajanjem naprav, priložite napravo, ki ste
jo uporabili v času, ko je prišlo do napake.
Povezava/namestitev
Seznam delov za namestitev


Opozorila
• Priključite vse ozemljitvene kable v
skupno ozemljitveno točko.
• Pazite, da se vodniki ne ujamejo pod
vijake ali med premikajoče se dele
(npr. vodilo sedeža).
• Pred povezovanjem premaknite stikalo za
vžig avtomobila v položaj za izklop,
da preprečite kratek stik.
• Napajalni vodnik  najprej povežite z
enoto in zvočniki ter šele nato s pomožnim
napajalnim priključkom.
• Morebitne proste nepovezane vodnike
ustrezno zaščitite z izolacijskim trakom.
×2




Previdnostni ukrepi
• Mesto namestitve izberite tako, da enota ne
bo vplivala na običajno vožnjo z vozilom.
• Enote ne nameščajte na območjih,
izpostavljenih prahu, umazaniji, pretiranim
vibracijam ali visoki temperaturi, na primer
na neposredni sončni svetlobi ali ob grelnih
loputah.
• Za varno namestitev uporabljajte le
priloženo namestitveno opremo.
Opomba glede napajalnega vodnika (rumen)
Ob priključitvi te enote skupaj z drugimi stereokomponentami mora biti amperska napetost
tokokroga v vozilu, na katerega je priključena enota,
višja od vsote varovalk posameznih komponent.
• Ta seznam delov ne vključuje vseh
sestavnih delov kompleta.
• Nosilec  in zaščitni okvir  sta ob dobavi
pritrjena na enoto. Pred nameščanjem
enote odstranite nosilec  z enote tako,
da uporabite sprostitvena ključa .
Za podrobnosti glejte »Odstranjevanje
zaščitnega okvirja in nosilca« (stran 24).
• Shranite sprostitvena ključa  za
prihodnjo uporabo oziroma morebitno
odstranjevanje enote iz vozila.
Prilagoditev kota nastavitve
Prilagodite kot namestitve na manj kot 30°.
21SL
Povezovanje
Globokotonec*1
*3
*3
Ojačevalnik moči*1

*2
Za podrobnosti glejte
"Vzpostavljanje povezav" (stran 23).
Za podrobnosti glejte »Vezalni načrt napajanja«
(stran 23).
z daljinskega upravljalnika s
kablom (ni priložen)*4
z antene vozila*5
*1
*2
*3
*4
Ni priloženo
Impedanca zvočnikov: 4–8 Ω × 4
Kabel RCA z nožicami (ni priložen)
Uporabite vmesnik za daljinski upravljalnik s
kablom (ni priložen), odvisno od vrste vozila.
Podrobne informacije o daljinskim upravljalniku,
povezanem prek kabla, so v razdelku »Uporaba
daljinskega upravljalnika s kablom« (stran 24).
*5 Če se antenski priključek (antena) ne prilega,
uporabite vmesnik (ni priložen), odvisno od
vrste vozila.
22SL
Vzpostavljanje povezav
Če uporabljate anteno brez relejnega ohišja,
lahko s povezavo te enote s priloženim
napajalnim vodnikom  poškodujete anteno.
Preprosta priključitev
globokotonca
Če globokotonec priključite na kabel za
zadnji zvočnik, ga lahko uporabljate brez
ojačevalnika moči.
 S konektorjem za zvočnik avtomobila
sprednji zvočnik
globokotonec
1
Zadnji zvočnik
2 (desni)
 Vijoličen

Vijoličen/črne
črte
3 Sprednji zvočnik  Siv
4 (desni)
 Siv/črne črte
5 Sprednji zvočnik  Bel
6 (levi)
 Bel/črne črte
7 Zadnji zvočnik
8 (levi)
 Zelen
Opombe
• Kable za zadnje zvočnike je treba pripraviti.
• Da preprečite okvare, uporabite globokotonec z
impedanco 4–8 Ω in ustrezno močjo.
Povezava za neprekinjeno
napajanje pomnilnika
Ko je priključen rumen napajalni vodnik, bo
napetost v tokokrogu pomnilnika ohranjena,
tudi če je stikalo za vžig izklopljeno.
 Zelen/črne črte
 S konektorjem za napajanje avtomobila
Priključitev zvočnikov
• Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
• Da preprečite okvare, uporabljajte zvočnike
z impedanco 4–8 Ω in ustrezno močjo.
Shema napajalnih povezav
12
Neprekinjeno
napajanje
Rumen
Napajanje za anteno/
priključek za
Modro/bele
13 upravljanje
črte
ojačevalnika moči
(REM OUT)
15
Preklapljano
napajanje
16 Ozemljitev (zemlja)
Preverite pomožni napajalni priključek v
avtomobilu in se prepričajte, da se povezave
kablov pravilno ujemajo glede na avto.
Pomožni priključek napajanja
Rdeč
Črn
23SL
Običajna povezava
Rdeč
Rdeč
Namestitev
Odstranjevanje zaščitnega okvirja
in nosilca
Rumen
12
Neprekinjeno
napajanje
Rumen
Rumen
15 Preklapljano napajanje Rdeč
Pred nameščanjem enote odstranite zaščitni
okvir  in nosilec  z enote.
1
Stisnite robova zaščitnega okvirja 
skupaj in izvlecite okvir.
Ko sta položaja rdečega in rumenega
kabla zamenjana
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
12 Preklapljano napajanje Rumen
15
Neprekinjeno
napajanje
Rdeč

2
Vstavite oba sprostitvena ključa 
tako, da se zaskočita, nato pa
povlecite nosilec  navzdol in enoto
navzgor, da ta dela ločite.

Pri vozilu brez položaja ACC
Rdeč

Rdeč

Rumen
Rumen
Ko pravilno uredite povezave in priklopite
napajalne kable, priključite enoto na
napajanje avtomobila. Če imate kakršna koli
vprašanja in težave v zvezi s povezovanjem
enote, ki niso zajeta v tem priročniku, se
obrnite na prodajalca avtomobilov.
Uporaba daljinskega
upravljalnika s kablom
1
Če želite uporabljati daljinski
upravljalnik s kablom, nastavite
[STR CONTROL] v meniju
[SET STEERING] na [PRESET] (stran 12).
24SL
Obrnite zaponko navznoter.
Nameščanje enote na armaturno
ploščo
Pred nameščanjem se prepričajte, da sta
zatiča na obeh straneh nosilca  upognjena
navznoter, in sicer 2 mm (3/32 in).
1
Namestite nosilec  v armaturno
ploščo in nato upognite varovala
navzven, da zagotovite tesno
prileganje.
Odstranjevanje in pritrditev
sprednje plošče
Za podrobnosti glejte "Odstranjevanje
sprednje plošče" (stran 7).
Ponastavitev enote
Podrobnosti poiščite v poglavju
"Ponastavitev enote" (stran 7).
182 mm (7 1/4 in)
Zamenjava varovalk
53 mm (2 1/8 in)

2
Zatič
Namestite enoto v nosilec  in nato
pritrdite zaščitni okvir .
Pri zamenjavi varovalke
Varovalka (10 A)
uporabite varovalko, katere
jakost električnega toka
ustreza jakosti, navedeni
na prvotni varovalki. Če
varovalka pregori, preverite
napajanje in zamenjajte
varovalko. Če varovalka po zamenjavi znova
pregori, je morda prišlo do notranje okvare.
V tem primeru se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.




Opombe
• Če sta zatiča ravna ali upognjena navzven, enota
ne bo pravilno nameščena in lahko izskoči.
• Preverite, ali so štirje zatiči zaščitnega okvirja 
ustrezno zaskočeni v režah enote.
25SL
Odlaganje potrošenih
baterija i električne i
elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Zbog bezbednosti, obavezno instalirajte
ovu jedinicu u komandnu tablu
automobila jer zadnja strana jedinice
postaje vruća tokom korišćenja.
Detalje potražite u odeljku „Povezivanje/
instalacija“ (stranicu 21).
Napravljeno u Tajlandu
Ovaj proizvod je klasifikovan kao laserski
proizvod klase 1 pod IEC/EN 60825-1:2007 i
IEC/EN 60825-1:2014.
 Trajanje emisije: kontinuirano
 Snaga lasera: Manje od 55,8 μW
 Dužina talasa: Od 775 nm do 800 nm
Pločica na kojoj su navedeni radni napon i
drugi podaci nalazi se na donjoj strani kućišta.
Valjanost oznake CE je ograničena samo na
one zemlje u kojima je zakonski primenljiva,
uglavnom u zemljama EEA (engl. European
Economic Area – Evropski ekonomski prostor).
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje
da je ova oprema usklađena sa direktivom
2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti
EZ je dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema je namenjena korišćenju sa
odobrenim verzijama softvera, koje su
navedene u izjavi o usklađenosti EU.
Softver učitan u ovu opremu je provereno
usaglašen sa osnovnim zahtevima direktive
2014/53/EU.
Verziju softvera možete da proverite u stavci
„Firmware setup“ menija „General setup“.
Napomena za korisnike: Sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony
Corporation ili je proizveden u njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi sa
usklađenošću proizvoda u Evropi treba
poslati ovlašćenom predstavniku
proizvođača na adresu: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
2SR
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod i baterija
ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog simbola može
nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za
olovo (Pb) je dodat ako baterija sadrži više
od 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i
ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih
resursa. Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka, takvu
bateriju bi trebalo da zameni isključivo
obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će
se baterijom i električnom i elektronskom
opremom pravilno rukovati, predajte
potrošene proizvode na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne i
elektronske opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i
reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, obratite se lokalnoj upravi,
komunalnoju službi ili prodavnici u kojoj ste
kupili proizvod ili bateriju.
PAŽNJA
Sledeći frekventni opseg od 65 do 74 MHz
nije dodeljen emitovanju zvuka u tablici
evropskih zajedničkih dodela frekvencija
i ne može se koristiti u Evropi.
Upozorenje u slučaju da kontakt
automobila nema ACC položaj
Obavezno podesite funkciju AUTO OFF
(stranicu 12). Jedinica će se potpuno i
automatski isključiti u podešeno vreme
nakon što se jedinica isključi i prikaže se
sat (tj. pritisnite i zadržite OFF jednu
sekundu), što sprečava pražnjenje
baterije. Ako ne podesite funkciju AUTO
OFF, pritisnite i držite OFF dok se ekran ne
isključi svaki put kada isključite kontakt.
Odricanje od odgovornosti koja se
odnosi na usluge koje nude treće strane
Usluge koje nude treće strane mogu da se
promene, suspenduju ili prekinu bez
prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu
odgovornost kada nastanu takve situacije.
3SR
Sadržaj
Vodič za delove i kontrole . . . . . . . . . . . . . . 5
Početni koraci
Skidanje prednjeg panela . . . . . . . . . . . . . .
Vraćanje jedinice na početne vrednosti . . .
Postavka sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provera napona baterije. . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje drugog prenosnog audio
uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
8
Slušanje radija
Slušanje radija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Korišćenje sistema RDS (Radio Data
System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Reprodukcija sa USB uređaja . . . . . . . . . . . 10
Pretraživanje i reprodukcija numera . . . . . . 11
Podešavanja
Otkazivanje režima DEMO . . . . . . . . . . . . .
Operacije sa osnovnim podešavanjima . . .
Opšta podešavanja (GENERAL) . . . . . . . . .
Podešavanje zvuka (SOUND) . . . . . . . . . . .
Podešavanje ekrana (DISPLAY) . . . . . . . . .
12
12
12
13
14
Dodatne informacije
Ažuriranje firmvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rešavanje problema. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
18
19
Povezivanje/instalacija
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista delova za instalaciju . . . . . . . . . . . . .
Veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SR
21
21
22
24
Vodič za delove i kontrole
Glavna jedinica
 PTY (tip programa)
Izbor PTY u funkciji RDS.
(pretraga) (stranicu 11)
Ulazak u režim pregleda tokom
reprodukcije.
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android™.)
 Dugme za otpuštanje prednjeg panela
 SRC (izvor)
Uključivanje napajanja.
Promena izvora.
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste
isključili izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da
biste isključili napajanje i ekran.
 Upravljački točkić
Okrećite da biste prilagodili jačinu zvuka.
PUSH ENTER
Ulazak u izabranu stavku.
Pritisnite SRC, okrenite pa pritisnite
da biste promenili izvor (u roku od
2 sekunde).
MENU
Ulazak u meni za podešavanje.
 Otvor za disk
 Ekran prozora
  (izbacivanje diska)

/
(SEEK –/+)
Automatsko podešavanje radio stanica.
Pritisnite i držite da biste ručno podesili.
/ (prethodno/sledeće)
/ (brzo premotavanje unazad/
unapred)

(nazad)
Za povratak na prethodni prikaz.
MODE (stranicu 9)
 EQ (ekvilajzer)
Izbor krive ekvilajzera.
 Prijemnik za daljinski upravljač
 Dugmad sa brojevima (od 1 do 6)
Prijem memorisanih radio stanica.
Pritisnite i držite da biste memorisali
stanice.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju.
Pritisnite i držite da biste neprekidno
preskakali albume.
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android.)
(ponavljanje)
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android.)
 USB ulaz
5SR
(nasumično)
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android.)
 (reprodukcija/pauziranje)
 EXTRA BASS
Pojačavanje zvuka basa u sinhronizaciji
sa nivoom jačine zvuka. Pritisnite da biste
promenili podešavanje za EXTRA BASS:
[1], [2], [OFF].
 AUX ulazni priključak
 DSPL (ekran)
Pritisnite da biste promenili prikazane
stavke.
SCRL (pomeranje)
Pritisnite i držite da biste pomerali
prikazanu stavku.
6SR
Podešavanje časovne zone/regiona
Početni koraci
Skidanje prednjeg panela
Nakon vraćanja jedinice na početne
vrednosti, prikazuje se ekran za podešavanje
časovne zone/regiona.
1
Možete da skinete prednju tablu jedinice da
biste sprečili krađu.
1
Pritisnite i držite OFF  dok se uređaj
ne isključi, pritisnite dugme za
otpuštanje prednje table , a zatim
povucite tablu prema sebi da biste je
skinuli.
Pritisnite ENTER dok se prikazuje
[SET AREA].
Prikazuje se trenutno podešena časovna
zona/region.
2
Okrećite upravljački točkić da
biste izabrali [EUROPE] ili [RUSSIA],
a zatim ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [YES] ili [NO], a zatim ga
pritisnite.
Ako se promeni podešavanje časovne
zone/regiona, jedinica se vraća na
podrazumevane vrednosti, a zatim se
prikazuje sat.
Alarm upozorenja
Ako okrenete prekidač za kontakt u položaj
OFF bez skidanja prednje table, oglasiće se
alarm upozorenja na nekoliko sekundi.
Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
Postavljanje prednje table
Ovo podešavanje može da se konfiguriše u
meniju za opšta podešavanja (stranicu 12).
Postavka sata
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET CLOCK], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [MANUAL], a zatim ga
pritisnite.
Brojke koje označavaju sate trepere.
4
Vraćanje jedinice na
početne vrednosti
Pre prvog korišćenja jedinice, nakon zamene
akumulatora u automobilu ili promene
povezivanja, morate da vratite jedinicu na
početne vrednosti.
1
Pritisnite DSPL i EQ i zadržite duže
od 2 sekunde.
Napomena
Vraćanje jedinice na početne vrednosti će izbrisati
podešavanje sata i određeni uskladišteni sadržaj.
Okrećite upravljački točkić da biste
podesili sate i minute.
Da biste pomerali digitalne indikatore,
pritisnite / (SEEK –/+).
5
Nakon podešavanja minuta,
pritisnite MENU.
Podešavanje je završeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata
Pritisnite DSPL.
Automatsko podešavanje sata
U 3. koraku izaberite [AUTO <RDS>].
7SR
Provera napona baterije
Možete da proverite trenutni napon baterije.
(Nije dostupno dok je izvor isključen i sat
prikazan.)
1
Pritiskajte DSPL dok se na ekranu
ne prikaže napon baterije.
Povezivanje drugog
prenosnog audio uređaja
1
2
3
Povezivanje USB uređaja
1
2
Isključite prenosni audio uređaj.
Utišajte zvuk na jedinici.
Povežite prenosni audio uređaj na
AUX priključak (stereo mini utikač)
na jedinici kablom za povezivanje
(ne isporučuje se)*.
* Obavezno koristite prav priključak.
Utišajte zvuk na jedinici.
Povežite USB uređaj sa jedinicom.
4
Pritisnite SRC da biste izabrali [AUX].
Za usklađivanje nivoa jačine zvuka
povezanog uređaja sa drugim izvorima
Započnite reprodukciju sa prenosnog audio
uređaja umerenom jačinom zvuka i podesite
na uređaju uobičajeni nivo jačine zvuka.
Pritisnite MENU, a zatim izaberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (stranicu 14).
8SR
Slušanje radija
Slušanje radija
Za slušanje radija, pritisnite SRC da biste
izabrali [TUNER].
Automatsko memorisanje (BTM)
1
Pritisnite MODE da biste promenili
frekventni opseg (FM1, FM2, FM3 ili
MW/LW).
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET BTM], a zatim ga pritisnite.
Jedinica memoriše stanice na dugmadima
sa brojevima po redosledu njihovih
frekvencija.
Podešavanje programa
1
2
Pritisnite MODE da biste promenili
frekventni opseg (FM1, FM2, FM3 ili
MW/LW).
Obavite podešavanje.
Ručno podešavanje programa
Pritisnite i držite / (SEEK –/+) da
biste našli približnu frekvenciju pa
pritiskajte / (SEEK–/+) da biste
precizno podesili željenu frekvenciju.
Automatsko podešavanje
Pritisnite / (SEEK –/+).
Skeniranje se zaustavlja kada jedinica
primi stanicu.
Ručno memorisanje stanica
1
Korišćenje sistema RDS
(Radio Data System)
Podešavanje alternativnih
frekvencija (AF) i obaveštenja
o saobraćaju (TA)
AF neprestano podešava stanicu sa najjačim
signalom u mreži, a TA obezbeđuje
informacije o trenutnom saobraćaju ili
saobraćajne programe (TP) ako se primaju.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET AF/ TA], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ili [SET AF/TA-OFF],
a zatim ga pritisnite.
Za memorisanje RDS stanica sa AF i TA
podešavanjima
Možete da memorišete RDS stanice zajedno
sa AF/TA podešavanjima. Podesite AF/TA, a
zatim memorišite stanicu pomoću BTM ili
ručno. Ako memorišete ručno, možete
takođe da memorišete stanice bez RDS-a.
Prijem hitnih obaveštenja
Sa uključenom funkcijom AF ili TA, hitna
obaveštenja će automatski prekinuti
trenutno izabrani izvor.
Za prilagođavanje nivoa jačine zvuka
tokom saobraćajnih obaveštenja
Nivo će biti uskladišten u memoriju za sva
sledeća saobraćajna obaveštenja, nezavisno
od redovnog nivoa jačine zvuka.
Dok slušate stanicu koju želite da
memorišete, pritisnite i držite dugme
sa brojem (od 1 do 6) dok se ne
prikaže [MEM].
Prijem memorisanih stanica
1
Izaberite frekventni opseg, a zatim
pritisnite dugme sa brojem (od 1 do 6).
9SR
Za zadržavanje na jednom
regionalnom programu (REGIONAL)
Kada su uključene funkcije AF i REGIONAL,
nećete biti prebacivani na druge regionalne
stanice koje imaju jači signal. Ako tokom
slušanja frekvencija u FM opsegu (stranicu 13)
izađete iz prijemne oblasti regionalnog
programa, podesite opciju [SET REGIONAL]
u stavci [GENERAL] na [SET REG-OFF].
Ovu funkciju ne možete da koristite u
Ujedinjenom Kraljevstvu i nekim drugim
zemljama.
Reprodukcija
Reprodukcija diska
1
Ubacite disk (obeležena strana
okrenuta nagore).
Funkcija Local Link (samo u
Ujedinjenom Kraljevstvu)
Ova funkcija vam omogućava da izaberete
druge lokalne stanice u oblasti, čak i ako one
nisu memorisane na dugmadima sa brojevima.
Tokom FM prijema, pritisnite dugme sa
brojem (1 do 6) na kojem je memorisana
lokalna stanica. U roku od pet sekundi,
ponovo pritisnite dugme sa brojem lokalne
stanice. Ponavljajte ovaj postupak sve dok
ne podesite lokalnu stanicu.
Reprodukcija sa USB uređaja
Okrećite upravljački točkić dok se ne
prikaže željeni tip programa, a zatim
ga pritisnite.
Možete da koriste AOA (Android Open
dodatne opreme) 2.0, MSC (Mass Storage
Class) i MTP (Media Transfer Protocol) tip
USB uređaja* koji zadovoljavaju USB
standard. U zavisnosti od USB uređaja, na
jedinici možete da izaberete Android režim
ili MSC/MTP režim.
Neki digitalni medija plejeri ili Android
pametni telefoni mogu da zahtevaju
podešavanje na MTP režim.
Jedinica započinje da traži stanicu koja
emituje željeni tip programa.
* npr. USB flash uređaj, digitalni medija plejer,
Android pametni telefon
Izbor tipova programa (PTY)
1
2
Reprodukcija započinje automatski.
Pritisnite PTY tokom FM prijema.
Tip programa
NEWS (Novosti), AFFAIRS (Aktuelna
događanja), INFO (Vesti), SPORT (Sport),
EDUCATE (Obrazovni program), DRAMA
(Dramski program), CULTURE (Kulturni
program), SCIENCE (Naučni program), VARIED
(Mešano), POP M (Pop muzika), ROCK M
(Rok muzika), EASY M (M.O.R. muzika), LIGHT M
(Lagana klasična muzika), CLASSICS (Ozbiljna
klasična muzika), OTHER M (Ostale vrste
muzike), WEATHER (Vremenska prognoza),
FINANCE (Finansije), CHILDREN (Program za
decu), SOCIAL (Društvene teme), RELIGION
(Religija), PHONE IN (Telefonski pozivi), TRAVEL
(Putovanja), LEISURE (Slobodno vreme), JAZZ
(Džez muzika), COUNTRY (Kantri muzika),
NATION M (Narodna muzika), OLDIES (Stari
hitovi), FOLK M (Folk muzika), DOCUMENT
(Dokumentarni program)
10SR
Napomene
• Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB uređaja,
posetite sajt za podršku naveden na zadnjoj strani.
• Pametni telefoni na kojem je instaliran
Android OS 4.1 ili noviji podržavaju Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Međutim, neki pametni
telefoni možda neće u potpunosti podržavati
AOA 2.0 čak i ako je na njima instaliran
Android OS 4.1 ili noviji.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg Android
pametnog telefona posetite sajt za podršku
naveden sa zadnje strane.
• Nije podržana reprodukcija sledećih datoteka.
MP3/WMA/FLAC:
– datoteke zaštićene autorskim pravima
– DRM (Digital Rights Management) datoteke
– Višekanalne audio datoteke
MP3/WMA:
– datoteke sa kompresijom bez gubitka kvaliteta
Pre nego što uspostavite vezu, izaberite
režim USB (Android režim ili MSC/MTP
režim), u zavisnosti od USB uređaja
(stranicu 13).
1
Povežite USB uređaj na USB ulaz
(stranicu 8).
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako je uređaj već povezan, da biste
započeli reprodukciju, pritisnite SRC
da biste izabrali [USB].
2
Pretraživanje numera po nazivu
(Quick-BrowZer™)
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android.
1
Kada se prikaže lista numera, pritisnite
(nazad) više puta uzastopno da biste
prikazali željenu kategoriju za pretragu.
Prilagodite jačinu zvuka na ovoj
jedinici.
Zaustavljanje reprodukcije
* Tokom USB reprodukcije, pritisnite
(pregled) duže od 2 sekunde da biste se
direktno vratili na listu kategorija.
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Uklanjanje uređaja
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željenu kategoriju za
pretragu, a zatim ga pritisnite za
potvrdu izbora.
3
Ponovite korak 2 da biste pretražili
željenu numeru.
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite
uređaj.
Pretraživanje i reprodukcija
numera
U toku reprodukcije sa CD-a ili USB
uređaja, pritisnite
(pretraga)*
da biste prikazali listu kategorija
pretrage.
Pokrenuće se reprodukcija.
Za izlaz iz režima Quick-BrowZer
Pritisnite
Ponavljanje reprodukcije i
nasumična reprodukcija
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android.
1
Tokom reprodukcije, pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) više
puta uzastopno da biste izabrali
željeni režim reprodukcije.
Možda će proteći izvesno vreme dok ne
započne reprodukcija u izabranom
režimu.
(pregled).
Pretraživanje preskakanjem
stavki (režim Jump)
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android.
1
Tokom reprodukcije sa CD-a ili USB
uređaja, pritisnite
(pretraga).
2
3
Pritisnite  (SEEK +).
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali stavku.
Lista se preskače u koracima od 10% od
ukupnog broja stavki u njoj.
U zavisnosti od izabranog izvora zvuka,
razlikuju se dostupni režimi reprodukcije.
4
Pritisnite ENTER da biste se vratili u
režim Quick-BrowZer.
Prikazuje se izabrana stavka.
5
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željenu stavku, a zatim ga
pritisnite.
Pokrenuće se reprodukcija.
11SR
Opšta podešavanja
(GENERAL)
Podešavanja
Otkazivanje režima DEMO
Možete da otkažete prikaz demonstracije
koji se prikazuje kada je izvor isključen i kada
je prikazan sat.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO-OFF], a zatim ga
pritisnite.
Podešavanje je završeno.
4
Dvaput pritisnite
(nazad).
Ekran se vraća u standardni režim
prijema/reprodukcije.
Operacije sa osnovnim
podešavanjima
Možete da podesite stavke u sledećim
kategorijama podešavanja:
Opšta podešavanja (GENERAL), Podešavanje
zvuka (SOUND), Podešavanje ekrana (DISPLAY)
1
2
DEMO (demonstracija)
Aktiviranje demonstracije: [ON], [OFF].
CLOCK (sat) (stranicu 7)
Podešavanje sata: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Aktiviranje alarma upozorenja: [ON], [OFF]
(stranicu 7).
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
BEEP (zvučni signal)
Aktiviranje zvučnog signala: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatsko isključivanje)
Automatski se isključuje nakon
određenog vremena kada se jedinica
isključi, a sat se prikazuje (tj. kada se
pritisne i zadrži dugme OFF jednu
sekundu): [ON] (30 minuta), [OFF].
Pritisnite MENU.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali kategoriju za podešavanje,
a zatim ga pritisnite.
Stavke koje mogu da se podešavaju
razlikuju se u zavisnosti od izvora i
podešavanja.
3
AREA (oblast)
Određuje časovnu zonu/region za upotrebu
na ovoj jedinici. [EUROPE], [RUSSIA].
Ako se promeni podešena časovna zona/
region, ova jedinica se vraća na
podrazumevane vrednosti, a zatim se
prikazuje sat.
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali opcije, a zatim ga pritisnite.
Za povratak na prethodni ekran
Pritisnite
12SR
(nazad).
STEERING (komande na volanu)
Snima/vraća na podrazumevana
podešavanja daljinskog upravljača
na volanu.
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
STR CONTROL (upravljanje volanom)
Izaberite režim ulaza povezanog
daljinskog upravljača. Da biste sprečili
kvar, pre upotrebe proverite da li se režim
ulaza poklapa s povezanim daljinskim
upravljačem.
CUSTOM (prilagođeno)
Režim ulaza za daljinski upravljač
na volanu
PRESET (memorija)
Režim ulaza za daljinsko upravljanje
preko kabla, izuzimajući daljinski
upravljač na volanu
(Automatski se bira kada je pokrenuta
funkcija [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (izmeni prilagođene
vrednosti)
Snima funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) na daljinskom upravljaču na
volanu:
 Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali funkciju koju želite da dodelite
daljinskom upravljaču na volanu pa ga
pritisnite.
 Dok [REGISTER] trepće, pritisnite i
držite dugme daljinskog upravljača na
volanu kojem želite da dodelite
funkciju. Kada je snimanje završeno,
prikazuje se [REGISTERED].
 Da biste registrovali druge funkcije,
ponovite korake  i .
(Dostupno je samo kada je [STR
CONTROL] podešeno na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (poništavanje
prilagođenih vrednosti
Resetuje registrovane funkcije daljinskog
upravljača na volanu: [YES], [NO].
(Dostupno je samo kada je [STR
CONTROL] podešeno na [CUSTOM].)
REGIONAL (regionalni)
Ograničavanje prijema signala na
određenu oblast: [ON], [OFF].
(Dostupno samo pri FM prijemu.)
BTM (memorisanje najboljeg podešavanja)
(stranicu 9)
(Dostupno samo ako je izabran tjuner.)
FIRMWARE (firmver)
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
Proverava/ažurira verziju firmvera.
Za detaljnije informacije posetite sajt za
podršku naveden sa zadnje strane.
FW VERSION (verzija firmvera)
Prikazuje trenutnu verziju firmvera.
FW UPDATE (ažuriranje firmvera)
Ulazak u postupak ažuriranja firmvera:
[YES], [NO].
Ažuriranje firmvera traje nekoliko minuta.
Tokom ažuriranja, nemojte da isključujete
kontakt u položaj OFF niti da uklanjate
USB uređaj.
Podešavanje zvuka (SOUND)
Ovaj meni za podešavanje nije dostupan
kada je izvor isključen i prikazuje se sat.
Napomene
• Dok obavljate podešavanja, dostupno je
samo dugme za upravljanje na jedinici.
Zbog bezbednosti, parkirajte automobil
pre nego što obavite podešavanja.
• Ako dođe do greške tokom snimanja, ostaju
važeće sve prethodno snimljene informacije.
Ponovo pokrenite snimanje funkcije sa kojom
se dogodila greška.
• Ova funkcija možda nije dostupna u nekim
vozilima. Za detalje o kompatibilnosti vašeg
vozila, posetite sajt za podršku naveden sa
zadnje strane.
USB MODE (režim USB)
Menja USB režim: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostupno samo kada je izabran USB izvor.)
AF/TA (alternativne frekvencije/obaveštenja
o saobraćaju)
Izbor podešavanja alternativnih
frekvencija (AF) i obaveštenja o
saobraćaju (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Dostupno kada je bilo koji izvor izabran.)
EQ10 PRESET (EQ10 memorija)
Bira krivu ekvilajzera od 10 ponuđenih ili
je isključuje:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Podešavanje krive ekvilajzera može da
se memoriše za svaki izvor.
* [KARAOKE] smanjuje zvuk glasa, ali ne može u
potpunosti da ga ukloni tokom reprodukcije.
Takođe, korišćenje mikrofona nije podržano.
EQ10 CUSTOM (EQ10 prilagođeno)
Podešava [CUSTOM] od EQ10.
Podešavanje krive ekvilajzera: [BAND1] –
[BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Jačina zvuka može da se podesi u
koracima od 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
BALANCE (balans levo-desno)
Prilagođavanje ravnoteže zvuka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
13SR
FADER (balans napred-pozadi)
Prilagođavanje relativnog nivoa:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (nivo subwoofera)
Podešava nivo jačine zvuka niskotonca:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] je prikazano pri najnižem
podešavanju.)
SW PHASE (faza subwoofer-a)
Izbor faze niskotonca: [SUB NORM],
[SUB REV].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog
filtera)
Bira graničnu frekvenciju niskotonca:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frekvencija visokopropusnog
filtera)
Bira graničnu frekvenciju prednjeg/
zadnjeg zvučnika: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX jačina zvuka)
Podešavanje nivoa jačine zvuka svakog
povezanog pomoćnog uređaja:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Zahvaljujući ovom podešavanju nema
potrebe da podešavate nivo jačine zvuka
između izvora.
(Dostupno samo kada se izabere AUX.)
Podešavanje ekrana
(DISPLAY)
DIMMER (prigušivanje)
Promenite svetlinu ekrana: [OFF], [ON],
[CLK] (sat).
Da biste podesili da ova funkcija bude
aktivna samo tokom ograničenog
perioda, izaberite [CLK], a zatim podesite
vreme početka i završetka.
– Da biste podesili svetlinu kada je
aktivirana funkcija prigušivanja:
Podesite [DIMMER] na [ON], a zatim
podesite [BRIGHTNESS].
– Da biste podesili svetlinu kada je
deaktivirana funkcija prigušivanja:
Podesite [DIMMER] na [OFF], a zatim
podesite [BRIGHTNESS].
14SR
Podešavanje svetline se memoriše i
koristiti kada se aktivira ili deaktivira
funkcija prigušivanja.
BRIGHTNESS (svetlina)
Podešava svetlinu ekrana. Nivo svetline
može da se podesi: [1] – [10].
SND SYNC (sinhronizacija zvuka)
Aktiviranje sinhronizacije osvetljenja sa
zvukom: [ON], [OFF].
(Nije dostupno kada nije izabran izvor i
kada je prikazan sat.)
AUTO SCR (automatsko pomeranje)
Automatsko pomeranje dugih stavki:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno samo ako je izabran
AUX ili tjuner.)
Dodatne informacije
Ažuriranje firmvera
Da biste ažurirali firmver, posetite sajt
za podršku naveden sa zadnje strane,
a zatim pratite onlajn uputstva.
Napomena
• Diskovi koje ovaj uređaj ne može da
reprodukuje
– Diskovi sa oznakama, nalepnicama
ili zalepljenom lepljivom trakom ili
papirom. To može da dovede do
kvara ili da ošteti disk.
– Diskovi nestandardnog oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvezde).
Ako to uradite, možete da oštetite
jedinicu.
– Diskovi prečnika 8 cm (3 1/4 inča).
Tokom ažuriranja ne uklanjajte USB uređaj.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
Mere opreza
• Nemojte da ostavljate prednju tablu ili
audio uređaje na komandnoj tabli.
• Kada je jedinica uključena, napajana
antena automatski se izvlači.
• Nemojte da prosipate tečnost po jedinici.
Kondenzacija vlage
Nemojte da prosipate tečnost po diskovima.
Kada se unutar jedinice pojavi vlaga, izvadite
disk i sačekajte oko jedan sat da se vlaga
osuši; u suprotnom jedinica neće
funkcionisati pravilno.
Napomene o diskovima
• Ne izlažite diskove direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora za
dovod toplog vazduha niti ih ostavljajte u
automobilu koji je parkiran na direktnom
sunčevom svetlu.
• Obrišite diskove
tkaninom za brisanje
od sredine ka obodu.
Ne koristite rastvarače
kao što su benzin,
razređivač ili
komercijalno dostupna
sredstva za čišćenje.
• Ovaj uređaj je
namenjen za reprodukciju diskova koji su
usklađeni sa Compact Disc (CD)
standardom. DualDiscs diskovi i neki
muzički diskovi kodirani tehnologijama za
zaštitu autorskih prava nisu u skladu sa
Compact Disc (CD) standardom i zato ova
jedinica možda neće moći da ih
reprodukuje.
• Ako disk snimljen u više sesija započne CDDA sesijom, on se prepoznaje kao CD-DA
disk i druge sesije se neće reprodukovati.
• Diskovi koje ovaj uređaj ne može da
reprodukuje
– CD-R/CD-RW diskovi lošeg kvaliteta snimka.
– CD-R/CD-RW diskovi snimljeni na
nekompatibilnom uređaju za snimanje.
– CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno
dovršeni.
– CD-R/CD-RW diskovi različiti od onih
koji su snimljeni u CD formatu ili MP3
formatu u skladu sa standardom ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili diskovi
snimljeni u više sesija.
Redosled reprodukcije audio
datoteka
Fascikla (album)
Audio datoteka
(numera)
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u
vezi sa jedinicom koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
15SR
Održavanje
Specifikacije
Čišćenje priključaka
Radio
Izbegavajte direktan dodir sa priključcima.
Jedinica možda neće raditi ispravno ako
priključci između nje i prednje table nisu
čisti. Da biste ovo sprečili, skinite prednju
tablu (stranicu 7) i očistite priključke pomoću
pamučnih štapića. Ne primenjujte preveliku
silu. U suprotnom, možete da oštetite
priključke.
Napomena
Iz bezbednosnih razloga nemojte da uklanjate
prednju tablu dok vozite.
FM
Frekventni opseg:
Kada je [AREA] podešeno na [EUROPE]:
87,5 MHz–108,0 MHz
Kada je [AREA] podešeno na [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz–108,0 MHz
(u koracima po 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (u koracima po
30 kHz)
Upotrebljiva osetljivost: 7 dBf
Omer signala i smetnji: 73 dB
Razdvajanje: 50 dB at 1 kHz
MW/LW
Frekventni opseg:
531 kHz – 1,602 kHz (MW),
153 kHz – 279 kHz (LW)
Osetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Odeljak za CD plejer
Omer signala i smetnji: 95 dB
Frekventni odziv: 20 Hz – 20.000 Hz
Maksimalan broj*1:
Fascikle (albumi)*2: 150
Datoteke (numere) i fascikle*3: 300
prikazanih znakova za naziv fascikle/
datoteke:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Odgovarajući kodek: MP3 (.mp3), WMA
(.wma)
*1 samo CD-R/CD-RW
*2 uključujući osnovnu fasciklu
*3 može biti manje od izmerene vrednosti ako
nazivi fascikli/datoteka sadrže mnogo znakova
Odeljak za USB plejer
Interfejs: USB (pune brzine)
Maksimalna struja: 500 mA
Maksimalni broj prepoznatljivih fascikli i
datoteka:
fascikli (albuma): 256
datoteka (numera) po fascikli: 256
Kompatibilni Android Open Accessory (AOA)
protokol: 2,0
16SR
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina protoka bitova: 8 kbps – 320 kbps
(podržava promenljivu brzinu
protoka bitova (VBR))
Frekvencija uzorkovanja: 16 kHz –
48 kHz
WMA (.wma)
Brzina protoka bitova: 32 kbps – 192 kbps
(podržava promenljivu brzinu protoka
bitova (VBR))
Frekvencija uzorkovanja: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Širina uzorkovanja: 16 bita, 24 bita
Frekvencija uzorkovanja: 44,1 kHz,
48 kHz
Podržani sistem datoteka: FAT16, FAT32
Pojačalo
Izlaz: Izlazi za zvučnike
Impedansa zvučnika: 4 Ω – 8 Ω
Maksimalan izlaz za napajanje: 55 W × 4
(na 4 Ω)
Opšte
Zahtevi za napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol uzemljen)
Nominalna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Pribl. 178 mm × 50 mm × 176 mm
(7 1/8 in × 2 in × 7 in) (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Pribl. 182 mm × 53 mm × 159 mm
(7 1/4 in. × 2 1/8 in. × 6 3/8 in.) (š/v/d)
Masa: Pribl. 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Sadržaj pakovanja:
Glavna jedinica (1)
Delovi za instalaciju i priključci
(1 komplet)
Više informacija potražite od prodavca.
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Autorska prava
Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u
SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na
intelektualnu svojinu kompanije Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili njene
ovlašćene podružnice.
Android je zaštićeni žig kompanije Google LLC.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Ponovna distribucija i upotreba u izvornom i
binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih,
dozvoljene su pod sledećim uslovima:
– Ponovna distribucija u izvornom kodu mora da
sadrži napomenu o autorskim pravima iznad, listu
uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
– Ponovna distribucija u binarnom obliku mora da
sadrži napomenu o autorskim pravima iznad, listu
uslova i sledeće odricanje odgovornosti u
dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji
dolaze uz distribuciju.
– Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org
fondacije i imena njenih saradnika radi
promovisanja proizvoda nastalih na osnovu ovog
softvera bez prethodne pismene dozvole.
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU
OVAJ SOFTVER U „VIĐENOM“ STANJU I ODRIČU SE
SVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA
PRODAJE I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
FONDACIJA ILI NJENI SARADNICI SE NI U KOM
SLUČAJU NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA
DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU,
PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA OBUHVATA,
ALI SE NE OGRANIČAVA NA, DOBAVLJANJE ROBE ILI
USLUGA ZAMENE, GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE,
GUBITAK PODATAKA ILI ZARADE I PREKIDE U
POSLOVANJU) KAKO GOD DO NJE DOŠLO I PREMA
BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO DA SE
RADI O UGOVORU, ODGOVORNOSTI U UŽEM
SMISLU ILI ŠTETNOJ RADNJI (UKLJUČUJUĆI NEMAR I
OSTALO) KOJA JE PROIZAŠLA IZ KORIŠĆENJA OVOG
SOFTVERA NA BILO KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU
UPOZORENI DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA
TAKVE ŠTETE.
17SR
Rešavanje problema
Sledeća lista za proveru će vam pomoći da
otklonite probleme koji mogu da nastanu
tokom rada jedinice.
Pre pregleda liste u nastavku, proverite
priključke i postupke korišćenja.
Za detalje o korišćenju osigurača i uklanjanju
uređaja iz komandne table, pogledajte odeljak
„Povezivanje/instalacija“ (stranica 21).
Ako problem nije rešen, posetite sajt za
podršku naveden na zadnjoj korici.
Dugmad za upravljanje ne funkcionišu.
Disk se ne izbacuje.
 Povezivanje nije ispravno.
– Pritisnite DSPL i EQ duže od 2 sekunde da
biste vratili jedinicu na podrazumevana
podešavanja.
Sadržaj uskladišten u memoriji je izbrisan.
Automatski podešen sat nije precizan.
 Podaci o satu na radio talasima nisu precizni.
– Podesite sat ručno (stranicu 7).
Radio prijem
Opšte
Nema zvučnog signala ili je zvuk vrlo slab.
 Položaj kontrole [FADER] nije podešen za
sistem sa dva zvučnika.
 Jačina zvuka ovog uređaja i/ili povezanog
uređaja je vrlo niska.
– Povećajte jačinu zvuka ovog uređaja i/ili
povezanog uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je opcionalno napajano
pojačalo i ne koristite ugrađeno pojačalo.
Memorisane stanice i tačno vreme su
obrisani.
Osigurač je pregoreo.
Stvara se buka prilikom okretanja ključa
u kontakt bravi.
 Vodovi nisu dobro povezani sa
priključcima na automobilu.
Tokom reprodukcije ili prijema, započne
režim demonstracije.
 Ako se ne obavi nikakva radnja u roku od
pet minuta kada je podešena opcija
[DEMO-ON], započinje prikaz
demonstracije.
– Podesite [DEMO-OFF] (stranicu 12).
Prikaz nestaje sa ekrana/ne pojavljuje se
u prozoru ekrana.
 Priključci su prljavi (stranicu 16).
Ekran/osvetljenje treperi.
 Izvor napajanja nije dovoljno jak.
– Proverite da li akumulator automobila
isporučuje dovoljno napajanja jedinici.
(Zahtev za napajanje je 12 V DC.)
18SR
Radio prijem je slab.
Čuje se statički šum.
 Dobro povežite antenu.
Opseg od 65 MHz do 74 MHz u FM3 nije
moguće podesiti.
 [AREA] je podešeno na [EUROPE].
– Podesite [AREA] na [RUSSIA] (stranicu 12).
RDS
Ne možete da primite RDS usluge
(kada se [AREA] podesi na [RUSSIA]).
 Izabran je FM3.
– Izaberite FM1 ili FM2.
 RDS usluge nisu dostupne u trenutnom
regionu.
Pretraživanje SEEK započinje nakon
nekoliko sekundi slušanja.
 Stanica nije TP ili ima slab signal.
– Deaktivirajte TA (stranicu 9).
Nema obaveštenja o saobraćaju.
 Aktivirajte TA (stranicu 9).
 Stanica ne emituje obaveštenja o saobraćaju
iako je TP.
– Izaberite drugu stanicu.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutna stanica nije RDS stanica ili je
radio prijem slab.
Naziv stanice treperi.
 Trenutno odabrana stanica nema
alternativnu frekvenciju.
– Pritisnite / (SEEK +/-) dok naziv
usluge programa treperi. Pojavljuje se
[PI SEEK] i uređaj započinje da
traži drugu frekvenciju sa istim PI
(program identification) podacima.
Reprodukcija CD-a
Reprodukcija diska nije moguća.
 Disk je oštećen ili zaprljan.
 Disk CD-R/CD-RW nije audio disk
(stranicu 15).
MP3/WMA datoteke ne mogu da se
reprodukuju.
 Disk nije kompatibilan sa MP3/WMA
formatom i verzijom. Za detalje o
diskovima i formatima koji mogu da se
reprodukuju, posetite sajt za podršku
naveden sa zadnje strane.
Za početak reprodukcije MP3/WMA
datoteka potrebno je više vremena
nego za ostale.
 Pokretanje reprodukcije sledećih diskova
može da potraje duže vreme.
– Disk koji je snimljen u komplikovanoj
hijerarhijskoj strukturi.
– Disk koji je snimljen u više sesija.
– Disk na kojeg se mogu dodati podaci.
Reprodukcija sa USB uređaja
USB uređaju je potrebno više vremena za
reprodukciju.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
hijerarhijskom strukturom.
Audio datoteka ne može da se
reprodukuje.
 Više informacija o podržanim formatima
potražite u odeljku „Specifikacije“
(stranicu 16).
Ako reprodukcija audio datoteke i dalje
nije moguća, pogledajte uputstvo za
upotrebu isporučeno sa USB uređajem ili
se obratite proizvođaču USB uređaja.
Nije moguće izvesti radnje kao što su
preskakanje albuma, preskakanje stavki
(režim Jump) i pretraživanje numera po
nazivu (Quick-BrowZer).
 Podesite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stranicu 13).
Zvuk ne može da se emituje tokom
reprodukcije u režimu za Android.
 Proverite status aplikacije za reprodukciju
zvuka na Android pametnom telefonu.
Poruke
Sledeće poruke mogu da se prikažu ili
trepere tokom rada sistema.
INVALID: Izabrana radnja može biti nevažeća.
READ
 Sačekajte da se učitavanje završi i
reprodukcija će započeti automatski.
Ovo može da potraje u zavisnosti od
organizacije datoteka.
(donja crta): Nije moguće prikazati znak.
Za reprodukciju sa CD-a:
CD ERROR
 Očistite ili ispravno ubacite disk, ili
proverite da li je disk prazan ili oštećen.
CD NO DISC
 Ubacite disk koji sadrži datoteke koje
mogu da se reprodukuju (stranicu 16).
CD NO MUSIC
 Ubacite disk koji sadrži datoteke koje
mogu da se reprodukuju (stranicu 16).
CD PUSH EJT: Disk ne može ispravno
da se izbaci.
 Pritisnite  (izbaci).
ili
kraj diska.
: Dostigli ste početak ili
19SR
Za reprodukciju sa USB uređaja:
HUB NO SUPRT: Nisu podržana USB čvorišta.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 USB uređaj koji ne podržava AOA
(Android Open Accessory) 2.0 je povezan
sa jedinicom dok je [USB MODE] podešen
na [ANDROID].
– Podesite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stranicu 13).
USB ERROR
 Ponovo povežite USB uređaj.
USB NO DEV
 Uverite se da je USB uređaj ili USB kabl
dobro povezan.
USB NO MUSIC
 Povežite USB uređaj koji sadrži datoteke
koje mogu da se reprodukuju (stranicu 16).
USB NO SUPRT
 Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB
uređaja, posetite sajt za podršku naveden
na zadnjoj strani.
USB OVERLOAD: USB uređaj je preopterećen.
 Isključite USB uređaj, a zatim pritisnite
SRC da biste izabrali drugi izvor.
 USB uređaj je pokvaren ili je povezan
nepodržani uređaj.
Za RDS režim:
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritisnite / (SEEK +/-) dok naziv
usluge programa treperi. Jedinica
započinje da traži drugu frekvenciju sa
istim PI (program identification) podacima
(prikazuje se [PI SEEK]).
NO PI: Nema identifikacije programa.
Izabrana stanica nema podatke za PI
(identifikaciju programa).
 Izaberite drugu stanicu.
NO TP: Nema programa o saobraćaju.
 Jedinica će nastaviti pretragu dostupnih
TP stanica.
20SR
Za rad sa daljinskim upravljačem
na volanu:
ERROR
 Ponovo pokrenite registraciju funkcije sa
kojom se dogodila greška (stranicu 13).
TIMEOUT
 Pokušajte da obavite celu registraciju dok
indikator [REGISTER] treperi (oko 6 sekundi)
(stranicu 13).
Za nadogradnju firmvera:
FILE ERROR: Program za ažuriranje se ne
čuva na USB uređaju.
 Sačuvajte program za ažuriranje na USB
uređaj pa pokušajte ponovo (stranicu 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Nadogradnja
firmvera se nije pravilno završila.
 Pritisnite ENTER da biste izbrisali poruku
pa probajte ponovo.
Tokom ažuriranja, nemojte da isključujete
kontakt u položaj OFF niti da uklanjate
USB uređaj (stranicu 15).
Ako ova rešenja ne poboljšaju stanje,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Ako jedinicu nosite na popravku zbog
problema sa reprodukcijom sa uređaja,
ponesite i uređaj koji ste koristili kada se
problem prvi put javio.
Povezivanje/instalacija
Lista delova za instalaciju


Mere opreza
• Sve vodove za uzemljenje povežite na
zajedničku tačku uzemljenja.
• Ne dozvolite da vodovi budu uhvaćeni
ispod šrafa ili zahvaćeni pokretnim
delovima (npr. šinom sedišta).
• Pre povezivanja, isključite kontakt
automobila da biste izbegli kratak spoj.
• Povežite kabl za napajanje  na uređaj i
zvučnike pre nego što ga povežete na
pomoćni priključak za napajanje.
• Obavezno trakom izolujte svaki preostali
otvoreni kraj voda radi bezbednosti.
Mere opreza
• Pažljivo izaberite mesto za instalaciju
tako da jedinica ne smeta u vožnji.
• Izbegavajte instaliranje jedinice u
područjima izloženim dejstvu prašine,
prljavštine, prekomernim vibracijama ili
visokoj temperaturi, kao što su mesta
izložena direktnim sunčevim zracima ili
u blizini cevi grejača.
• Koristite isključivo priloženi pribor za
instalaciju za bezbednu i sigurnu ugradnju.
Napomena o kablu za napajanje (žuti)
Kada povezujete jedinicu u kombinaciji sa drugim
stereo komponentama, kapacitet električnog kola
automobila na koji se jedinica povezuje mora biti
veći od zbira kapaciteta svih pojedinačnih
komponenti.
×2




• Ova lista delova ne obuhvata čitav sadržaj
pakovanja.
• Nosač  i zaštitna spojnica  su fabrički
postavljeni na jedinicu. Pre ugradnje
jedinice, koristite ključeve za otpuštanje 
da biste uklonili držač  iz jedinice. Više
informacija potražite u odeljku „Uklanjanje
zaštitne spojnice i nosača“ (stranicu 24).
• Sačuvajte ključeve za otpuštanje  za
buduću upotrebu jer će vam biti potrebni
ako uklanjate jedinicu iz automobila.
Podešavanje ugla ugradnje
Podesite ugao ugradnje na manje od 30°.
21SR
Veza
Niskotonac*1
*3
*3
Napajano pojačalo*1

*2
Detaljne informacije potražite u
odeljku „Povezivanje“
(stranica 23).
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Šema povezivanja napajanja“ (stranicu 23).
iz žičanog daljinskog upravljača
(ne isporučuje se)*4
iz antene automobila*5
*1
*2
*3
*4
Ne isporučuje se
Impedansa zvučnika: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA kabl (ne isporučuje se)
U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter
za žičani daljinski upravljač (ne isporučuje se).
Detaljne informacije o korišćenju žičanog
daljinskog upravljača potražite u odeljku
„Korišćenje žičanog daljinskog upravljača“
(stranicu 24).
*5 U zavisnosti od tipa automobila, koristite
adapter (ne isporučuje se) ako priključak
antene ne odgovara.
22SR
Jednostavno povezivanje
niskotonca
Povezivanje
Ako imate napajanu antenu bez relejne kutije,
povezivanje ovog uređaja isporučenim kablom
za napajanje  može da ošteti antenu.
Možete da koristite niskotonac bez napajanog
pojačala kada je on povezan na kabl za zadnji
zvučnik.
 Do priključka za zvučnike vozila
Prednji zvučnik
Niskotonac
1
 Ljubičasti
Zadnji zvučnik
2 (desni)

3
 Sivi
Prednji zvučnik
4 (desni)
5
Prednji zvučnik
6 (levi)
7
Zadnji zvučnik
8 (levi)

Ljubičasto-crni
prugasti
Sivo-crni
prugasti
 Beli

Belo-crni
prugasti
Napomene
• Potrebno je da pripremite kablove zadnjeg zvučnika.
• Koristite niskotonac impedanse od 4 Ω do 8 Ω i sa
odgovarajućim kapacitetom snage da biste izbegli
oštećenje.
Povezivanje radi čuvanja memorije
Kada je povezan žuti vod za napajanje,
memorijsko kolo dobija napajanje čak i
kada je prekidač za kontakt isključen.
 Zeleni
Povezivanje zvučnika
Zeleno-crni

prugasti
• Pre povezivanja zvučnika, isključite jedinicu.
• Koristite zvučnike impedanse od 4 Ω do 8 Ω
i sa odgovarajućim kapacitetom snage da
biste izbegli oštećenje.
 Do priključka za napajanje automobila
Šema povezivanja napajanja
12
neprekidni izvor
napajanja
napajana antena/
13 kontrola napajanog
pojačala (REM OUT)
15
prekidački izvor
napajanja
16 uzemljenje
Proverite pomoćni priključak za napajanje u
automobilu i ispravno povežite kablove za
povezivanje u zavisnosti od automobila.
Žuti
Pomoćni priključak za napajanje
Plavo-beli
prugasti
Crveni
Crni
23SR
Uobičajeno povezivanje
Crveni
Crveni
Instalacija
Uklanjanje zaštitne spojnice i
nosača
Žuti
Žuti
12
neprekidni izvor
napajanja
Žuti
15
prekidački izvor
napajanja
Crveni
Pre instalacije jedinice, uklonite zaštitnu
spojnicu  i držač  iz jedinice.
1
Stisnite obe ivice zaštitne spojnice ,
a zatim je izvucite.

Kada je obrnut položaj crvenog
i žutog voda
12
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti
prekidački izvor
napajanja
neprekidni izvor
15
napajanja
Žuti
2
Ubacite oba ključa za otpuštanje
 dok ne kliknu i povucite nadole
držač , a zatim povucite nagore
jedinicu da biste ih razdvojili.

Crveni
Crveni
Crveni

Automobili bez ACC položaja

Okrenite kuku ka unutra.
Žuti
Žuti
Nakon pravilnog uklapanja veza i
prebacivanja kablova za napajanje, povežite
jedinicu na izvor napajanja automobila. Ako
imate bilo kakva pitanja i probleme u vezi sa
jedinicom koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se prodavcu automobila.
Korišćenje žičanog daljinskog
upravljača
1
Da biste omogućili žičani daljinski
upravljač, podesite [STR CONTROL]
u odeljku [SET STEERING] na vrednost
[PRESET] (stranicu 12).
24SR
Ugradnja jedinice u komandnu
tablu
Pre instaliranja, proverite da li su hvataljke
na obe strane držača  savijene prema
unutra 2 mm (3/32 in).
1
Postavite držač  unutar komandne
table, a zatim presavijte spojke
prema spolja da bi bilo čvrsto
zategnuto.
182 mm (7 1/4 in)
Skidanje i postavljanje prednje
table
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Skidanje prednjeg panela“ (stranica 7).
Vraćanje jedinice na početne
vrednosti
Pročitajte „Resetovanje jedinice“ za više
informacija (stranicu 7).
53 mm (2 1/8 in)
Zamena osigurača

2
Žabica
Montirajte uređaj u držač , a zatim
postavite zaštitnu spojnicu .

Kada menjate osigurač,
Osigurač (10 A)
obavezno koristite osigurač
iste vrednosti jačine struje
kao i originalni osigurač.
Ako osigurač pregori,
proverite povezivanje
napajanja i zamenite
osigurač. Ako osigurač ponovo pregori
nakon zamene, možda je došlo do kvara na
jedinici. U tom slučaju, obratite se najbližem
Sony prodavcu.



Napomene
• Ako su žabice ravne ili savijene prema spolja,
jedinica neće biti bezbedno instalirana i
može da izleti.
• Proverite da li su sve četiri hvataljke na zaštitnom
ramu  pravilno ubačene u otvore jedinice.
25SR
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan
je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema
skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na
voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
Srpski
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje
da je ova oprema usklađena sa direktivom
2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je
dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Web-mjesto podrške
Ako imate pitanja ili želite saznati najnovije informacije za podršku za proizvod,
posjetite web-mjesto u nastavku:
Mesto za podporo
Če imate kakršna koli vprašanja ali želite prejeti najnovejše informacije o podpori za ta
izdelek, obiščite spodnje spletno mesto:
Sajt za podršku
Ako imate bilo kakva pitanja ili su vam potrebne informacije za podršku za ovaj
proizvod, posetite sledeći veb sajt:
http://www.sony.eu/support
Odmah registrirajte svoj proizvod na mreži, na adresi:
Registrirajte izdelek prek spleta na naslovu:
Registrujte sada svoj proizvod na mreži na:
http://www.sony.eu/mysony
Nutitelefonirakendus
Rakendus Support by Sony – saate teavet vaadata ning teavitusi oma toote kohta.
Programa išmaniajam telefonui
„Sony“ programos palaikymas – skaitykite informaciją ir gaukite pranešimus apie savo gaminį:
Viedtālruņa lietotne
Sony lietotnes atbalsts - Atrodiet informāciju un saņemiet paziņojumus par savu izstrādājumu:
√ Uudised ja teated / Naujienos ir įspėjimai / Jaunumi un brīdinājumi
√ Tarkvaravärskendused / Informacija apie programinės įrangos
naujinimus / Programmatūras atjauninājumi
√ Õpetused / Mokymo priemonės / Apmācība
√ Nõuanded ja nipid / Patarimai ir gudrybės / Padomi un paņēmieni
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
Download PDF