Sony | MEX-N4000BT | Sony MEX-N4000BT Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

*1 U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter
(nije isporučen) ukoliko antenski konektor ne
odgovara.
*2 RCA kabl (nje isporučen).
*3 U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter
za žični daljinski upravljač (nije isporučen).
*4 Impedansa zvučnika: 4 – 8 oma x 4
*5 Bilo da ga koristite ili ne, kabl od mikrofona
sprovedite tako da ne smeta tokom vožnje.
Osigurajte kabl prstenastim držačem i sl., ukoliko
je sproveden oko vaših nogu.
*6 AUDIO OUT se može prebaciti na SUB ili REAR.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu.
4-480-656-11(1)
ʓ
ʔ
IJE3
*2
Bluetooth®
Audio Sistem
Instalacija/Povezivanje
SR
ʕ
ʖ
1
Ljubičasti
Zvučnik, Zadnji, Desni
5
–
Zvučnik, Zadnji, Desni
6
+
Zvučnik, Prednji, Desni
–
Zvučnik, Prednji, Desni
Beli
+
Zvučnik, Prednji, Levi
–
Zvučnik, Prednji, Levi
+
Zvučnik, Zadnji, Levi
–
Zvučnik, Zadnji, Levi
*2
×2
2
ʗ
+
ʘ
Osigurač (10 A)
3
Sivi
7
8
4
Zeleni
*1 spoljna antena automobila
Pozicije negativnog polariteta 2,4,6 i 8 imaju ogoljene žice
ʔ
A
.
*4
od konektora za zvučnike automobila
od konektora za napajanje
4
Žuti
neprekidno napajanje
5
Plavo-beli prugasti
napajana antena (spoljna)/priključak za upravljanje pojačalom
(REM OUT)
7
Crveni
prekidno napajanje
8
Crni
uzemljenje
Za detalje pogledajte ˝Šema povezivanja napajanja (ǻ )˝ sa zadnje
strane.
B
Pozicije 1,2,3 i 6 nemaju pinove.
*
©2013 Sony Corporation
Oprema korišćena za ilustracije (nije isporučena)
Štampano u Srbiji
Prednji zvučnik
Subwoofer
Potrebna je priprema u vidu kablova zadnjih zvučnika.
MEX-N4000BT
Srpski
Mere opreza
Ovaj uređaj obavezno instalirajte u centralnu tablu
automobila jer zadnja strana uređaja može veoma da
se zagreje tokom upotrebe.
ˎOvaj uređaj je projektovan isključivo za jednosmerni
napon od 12V i negativno uzemljenje .
ˎPazite da šrafovi ne dotiču vijke ili da ih ne uhvate
pomični delovi (kao npr. šina za sedište)
ˎPre povezivanja, oduzmite kontakt kako bi sprečili
kratke spojeve .
ˎPovežite kabl za napajanje ʔ na uređaj i zvučnike pre
povezivanja na spoljni priključak napajanja.
ˎSve vodove uzemljenja povežite na zajedničku tačku
uzemljenja.
ˎObavezno izolujte svaki preostali otvoreni kraj bilo
kog voda radi bezbednosti .
Napomene o vodu napajanja (žuti)
ˎKada ovaj uređaj povezujete u kombinaciji sa drugim
stereo komponentama, kapacitet kola automobila na
koje se vezuju mora viti veći od zbirnog kapaciteta svih
pojedinačnih komponenti.
ˎKada nema strujnog kola sa dovoljnim kapacitetom,
uređaj povežite direktno na akumulator .
Lista delova (
)
ˎBrojevi u listi odgovaraju onima u uputstvu.
ˎDržač ʓ i zaštita ʖ su fabrički postavljeni. Pre
montiranja uređaja, izvadite uređaj iz držača ʓ
koristeći ključeve ʕ za otpuštanje. Za detalje
pogledajte odeljak ˝Uklanjanje zaštite i držača (Ƿ ) sa
duge strane.
ˎSačuvajte ključeve za otpuštanje za buduću
upotrebu jer će vam biti potrebni za vađenje uređaja
iz automobila .
Oprez
Pažljivo rukujte držačem ʓ kako bi izbegli povrede
.
Primer povezivanja (
)
Lako povezivanje sabvufera (ǵ -B)
Sabvufer možete koristiti bez pojačala kada je
povezan na kabl za zadnji zvučnik.
* U ovoj vezi nemojte koristiti zvučnik.
Napomene
ˎObavezno povežite uzemljenje pre povezivanja pojačala ( ǵ-A).
ˎAlarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo ( ǵ-A).
ˎIsključivo povezujte sabvufer od 4 do 8 oma. Nemojte povezivati
običan zvučnik na drugi zadnji kanal (ǵ-B).
Šema povezivanja (
)
Upozorenje
Ukoliko imate napajanu antenu bez releja, povezivanje
ovog uređaja preko isporučenog kabla za napajanje ʔ
može dovesti od oštećenja antene.
Napomene o upravljačkim i napojnim vodovima
ˎVod REM OUT (plavo/beli) isporučuje +12 V jednosmernog napona kada
je uređaj upaljen.
ˎKada koristite opciono pojačalo, povežite REM OUT kabl/vod (plavo-beli)
ili kabl dodatnog napajanja (crveni) na AMP REMOTE IN.
ˎKada vaš auto ima FM/MW/LW antenu ugrađenu u zadnje/bočno staklo,
povežite REM OUT vod (plavo/beli) ili vod dodatnog napajanja (crveni)
na priključak za napajanje postojećeg pojačavača antene. Za detalje,
konsultujte se sa vašim prodavcem
ˎAktivna antena (spoljna) bez releja se ne može koristiti sa ovim
uređajem.
Povezivanje radi čuvanja memorije
Kada je povezan žuti vod za napajanje, memorijsko kolo se napaja i kada
je kontakt-brava isključena.
Napomene o povezivanju zvučnika
ˎPre povezivanja zvučnika, ugasite uređaj.
ˎKoristite zvučnike impedanse 4 do 8 oma i adekvatne snage kako bi izbegli oštećivanje.
ˎKontakte zvučnika nemojte povezivati za šasiju automobila ili one od
levog zvučnika sa onima od desnog.
ˎNemojte povezivati uzemljenje ovog uređaja na negativni (-) priključak zvučnika.
ˎNemojte povezivati zvučnike u paralelu.
ˎPovezujte isključivo pasivne zvučnike. Povezivanje aktivnih zvučnika (sa ugrađenim
pojačalom) može oštetiti uređaj
.
ˎDa biste izbegli kvar, nemojte koristiti preinstalirane vodove za
zvučnike u vašim kolima ukoliko uređaj deli zajednički negativni (-) vod
za levi i desni zvučnik.
ˎNemojte međusobno povezivati vodove zvučnika.
Pojačalo
Zadnji zvučnik
Mikrofon XA-MC10
1
2
1
ʕ
2
3
A
Instrument tabla
B
Protivpožarni zid
182 mm (7 1/4 in)
ʖ
q
q
ʓ
ʗ
ʓ
q
53 mm (2 1/8 in)
ʘ
Žabica
ʓ
Okrenite kuku ka unutra.
q
Taster za oslobađanje prednje ploče
ʖ
Hvataljke
OFF
1
2
Crveni
Spoljni priključak napajanja
Crveni
3
Crveni
4
Žuti
Crveni
Crveni
neprekidno napajanje
4
Žuti
prekidno napajanje
7
Crveni
neprekidno napajanje
Crveni
Osigurač (10 A)
automobil bez ACC pozicije
7
Žuti
Crveni
prekidno napajanje
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Žuti
Srpski
Mere opreza
ˎPažljivo izaberite mesto za instalaciju kako uređaj ne bi
ometao vožnju.
ˎIzbegavajte instaliranje uređaja na mestima pod
uticajem, prašine, prljavštine, preteranih vibracija ili
visokih temperatura kao što su direktno sunce ili u blizini
grejnih
, tela.
Koristite
isključivo priloženi pribor za instalaciju za
ˎ
bezbednu i sigurnu ugradnju.
Podešavanje ugla ugradnje
Podesite ugao ugradnje na manje od 45°.
Uklanjanje zaštite i držača (
)
Primer ugradnje (
)
Kako postaviti i skinuti
prednju ploču ( )
Upozorenje - automobili bez ACC
položaja brave
Ugradnja u komandnu tablu
Pre montiranja uređaja, uklonite štitnik (okvir) ʖ i
izvadite uređaj iz držača ʓ .
1
Skinite zaštitni okvir ʖ .
Uhvatite obe ivice zaštitnog okvira ʖ i izvucite.ga
2 Uklonite držače ʓ .
ɞ Ubacite oba ključa ʕ za vađenje između uređaja i
držača dok ne kliknu. Povucite na dole držač ʓ, a
ɟ Povucite na dole držač ʓ , a zatim
. povucite
uređaj da bi ih razdvojili.
Napomene
ˎPre instalacije, proverite da li su žabice sa obe strane držača ʓ savijene
ka unutra 2mm. Ukoliko su žabice prave ili savijene ka spolja, uređaj neće
dobro leći na mesto i može da izleti napolje (Ǹ -1)
ˎAko je potrebno, savijte kukice ka spolja radi bolje ugradnje ( Ǹ-2 ).
ˎProverite da li su sve 4 žabice na zaštitnom ramu pravilno legle na
svoja mesta u uređaju ( Ǹ-3 ).
Pre ugradnje uređaja, skinite prednju ploču.
ǹ-A Skidanje
Pre skidanja prednje ploče, pritisnite i zadržite OFF.
Pritisnite taster za otpuštanje na prednjoj ploči i povucite
je ka sebi
ǹ -B Stavljanje
Spojite deo ʭ prednje ploče sa delom uređaja ʮ , kao
ina slici, gurajte levu stranu na mesto dok ne klikne.
Podesite funkciju Auto Off Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu
Uređaj će se automatski u potpunosti isključiti u
podešeno vreme, čime se sprečava trošenje
akumulatora.
Ako ne podesite funkciju Auto Off, pritisnite i zadržite OFF
svaki put kad isključujete automobil dok se displej ne
isključi
Promena osigurača (
)
Kod promene osigurača koristite osigurače iste vrednosti.
Ako osigurač pregori, proverite priključak napajanja, pa
zamenite osigurač
Ako osigurač ponovo pregori, možda je reč o kvaru na
uređaju,
U tom slučaju se obratite najbližem Sony-jevom
dobavljaču.
Šema povezivanja napajanja (
)
Spoljni priključak napajanja se može razlikovati u
zavisnosti od automobila. Proverite šemu vezivanja
spoljnog napajanja vašeg automobila kako bi obezbedili
pravilno povezivanje
Postoje tri osnovna tipa (ǻ-1, ǻ-2, ǻ-3 )
Možda će biti potrebno da zamenite mesta crvenom i
žutom kablu u vodu za napajanje vašeg stereo uređaja.
Nakon uparivanja veza i pravilnog pravilnog
premeštanja kablova napojnog voda, povežite uređaj na
napajanje automobila
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi
povezivanja uređaja, a da nisu razrađeni u ovom
uputstvu, obratite se prodavcu automobila.
OVLAŠûENI SERVISI
Input
Milentija Popoviüa 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
ETC Electronic
Ustaniþka 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
ETC Electronic
Pere Velimiroviüa 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Video Centar
Save Kovaþeviüa 153
Podgorica
020 620 980
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
TV Digital Servis
Šukrije Meÿedoviüa
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
JEC Servis
Bul. Slobodana
Jovanoviüa 30
Novi Sad
021 401 134, 021 6398
418
MD Servis Centar
Save Kovaþeviüa 11a
Niš
tel/fax 018 524 072
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising