4-480-655-11(1)
IJE3
Bluetooth®
Audio Sistem
Uputstvo za upotrebu
Za isključenje demonstrativnog (Demo) prikaza, pogledajte str. 16.
Bluetooth®
Audio sustav
Upute za uporabu
Za isključenje demonstracijskog (Demo) prikaza, pogledajte str. 16.
Avdio sistem
Bluetooth®
Navodila za uporabo
Če želite preklicati prikaz z demonstracijo (Demo), si oglejte stran 16.
BA
CS
MEX-N4000BT
HR
SL
4-480-655-11(1)
Bluetooth®
Audio Sistem
Uputstvo za upotrebu
=DLVNOMXþHQMHGHPRQVWUDWLYQRJ'HPRSULND]DSRJOHGDMWHVWU.
MEX-N4000BT
Ovu jedinicu iz bezbednosnih razloga obavezno
instalirajte na instrument tabli automobila.
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
LVSRUXþHQRPXSXWVWYX]DXJUDGQMXLSRYH]LYDQMH.
Štampano u Srbiji
Odlike laserske diode
ˎ Trajanje emisije: Kontinualno
ˎ Izlazna snaga lasera: Manje od 53 μW
(Ova snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm
RGSRYUãLQHVRþLYDREMHNWLYDQDJODYLODVHUDVD
otvorom promera 7 mm.)
3ORþLFDNRMDVDGUåLLQIRUPDFLMHRQDSRQXQDSDMDQMDL
VOQDOD]LVHQDGRQMRMVWUDQLXUHÿDMD.
Kompanija Sony izjavljuje da je ova oprema
XVNODÿHQDVDRVQRYQLPXVORYLPDLUHOHYDQWQLP
odredbama preporuke 1999/5/ EC.
=DGHWDOMHSRVHWLWHVOHGHüXLQWHUQHWVWUDQLFX:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike: informacije o
HOHNWULþQRMRSUHPLNRMHVOHGHRGQRVHVH
samo na zemlje koje primenjuju preporuke
EU
3URL]YRÿDþ6RQ\&RUSRUDWLRQ-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
=DSLWDQMDXVNODÿHQRVWLDVD(8QRUPDPD6RQ\
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany
8SR]RUHQMH]DXJUDGQMXXDXWRPRELOHþLMD
kontakt-brava nema ACC položaj
Podesite funkciju AUTO OFF (str. 16). 8UHÿDMüHVH
DXWRPDWVNLSRWSXQRLVNOMXþLWLXSRGHãHQRYUHPH
nakon prebacivanja u režim mirovanja, što
sSUHþDYDWURãHnje akumulatora. Ako ne podesite
funkciju AUTO OFF, pritisnite i zadržite OFF svaki
SXWNDGLVNOMXþXMHWHDXWRPRELOGRNVHGLVSOHMQH
LVNOMXþL.
2
Napomene o BLUETOOTH funkciji
Oprez
1,8.206/8ý$-8.203$1,-$621<
CORPORATION NE PREUZIMA ODGOVORNOST
=$863871(326/(',ý1(,/,326(%1(
â7(7(8./-8ý8-8û,%(=,=8=(7.$*8%,7$.
PROFITA, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK
32'$7$.$*8%,7$..25,âû(1-$352,=92'$
ILI BILO KOJE PRIDRUŽENE OPREME,
VREMENA VAN FUNKCIJE VREMENA KUPCA
VEZANOG ILI PROISTEKLOG IZ .25,âû(1-$
OVOG PROIZVODA, NJEGOVOG HARDVERA I/ILI
NJEGOVOG SOFTVERA.
Upamtite, da biste napravili ili primali pozive, hendsfri
LOLHOHNWURQVNLXUHÿDMNRMLMHSRYH]DQQDKHQGVIULPRUD
ELWLXNOMXþHQXREODVWLXNRMRMSRVWRMLRGJRYDUDMXüD
MDþLQDVLJQDODPRELOQHPUHåH.
3R]LYLXKLWQLPVOXþDMHYLPDPRåGDQHüHELWLPRJXüLX
VYLPPRELOQLPPUHåDPDLOLNDGDVHNRULVWHRGUHÿHQL
servisi i/ili funkcije telefona.
Proverite sa vašim lokalnim mobilnim operaterom.
VAŽNA NAPOMENA!
6LJXUQRLHILNDVQRNRULãüHQMH
,]PHQHLOLPRGLILNDFLMHRYRJXUHÿDMDNRMHQLVX
eksplicitno odobrene od strane Sony-ja mogu ukinuti
SUDYRNRULVQLNDQDNRULãüHQMHXUHÿDMD.
3UHNRULãüHQMDSURYHULWHGDOLSRVWRMHL]X]HFLXVOHG
]DNRQVNHUHJXODWLYHLOLRJUDQLþHQMDXNRULãüHQMX
BLUETOOTH opreme.
Vožnja
3URYHULWH]DNRQVNXLGUXJXUHJXODWLYXRNRULãüHQMX
mobilnih telefona i hendsfri opreme u regijama gde
vozite.
Uvek budite potpuno skoncentrisani na vožnju i
zaustavite se pored puta pre nego što pozivanja ili
RGJRYDUDQMDQDSR]LYXNROLNRMHWRPRJXüH.
3RYH]LYDQMHGUXJLKXUHÿDMD
8NROLNRSRYH]XMHWHELORNDNDYXUHÿDMSUYR
SRJOHGDMWHXSXWVWYR]DWDMXUHÿDM.
Izlaganje radio frekvencijama
RF signali mogu uticati na nepravilno instalirane ili
QHGRYROMQR]DãWLüHQHHOHNWURQVNHVLVWHPHXNROLPD
kao što su: elektronski sistem za ubrizgavanje
JRULYDHOHNWURQVNLVLVWHPSURWLYEORNDGHNRþHQMD
elektronski sistemi za kontrolu brzine ili sistemi
vazdušnih jastuka. Za instaliranje ili servisiranje
RYRJXUHÿDMDPROLPRNRQVXOWXMWHSURL]YRÿDþD
automobila ili njegovog predstavnika. Pogrešna
instalacija ili servis mogu predstavljati opasnost i
mogu poništiti garanciju koja se odnosi na ovaj
XUHÿDM.
.RQVXOWXMWHSURL]YRÿDþDYDãHJDXWRPRELODNDNR
ELVWHXWYUGLOLGDNRULãüHQMHPRELOQRJWHOHIRQDX
NROLPDQHXWLþHQDHOHNWURQVNHVLVWHPH.
5HGRYQRSURYHUDYDMWHGDOLMHYDãDEHåLþQDRSUHPD
ispravno postavljena i ispravno radi u kolima.
Pozivi u hitnim VOXþDMHYLPD
Ovaj BLUETOOTH XUHÿDMLHOHNWURQVNLXUHÿDMNRMLMH
SRYH]DQUDGHNRULVWHüLUDGLRVLJQDOHPRELOQHL
fiksne mreže kao i funkcije koje je programirao
korisnik, a koje ne mogu garantovati povezivanje u
svim uslovima.
Zbog ovoga se nemojte oslanjDWLLVNOMXþLYRQD
HOHNWURQVNHXUHÿDMH]DNRPXQLNDFLMXNDGDMHX
SLWDQMXYDåQDNRPXQLNDFLMDQSUKLWQLVOXþDMHYL.
3
Sadržaj
Pregled delova i kontrola............................................ 5
3RþHWDN
6NLGDQMHSUHGQMHSORþH 6
Podešavanje sata....................................................... 6
3ULSUHPD%/8(7227+XUHÿDMD 7
3RYH]LYDQMHL3RG86%XUHÿDMD 8
3RYH]LYDQMHGUXJRJSUHQRVLYRJDXGLRXUHÿDMD 9
Slušanje radija
Slušanje radija............................................................ 9
Upotreba RDS (Radio Data System) sistema...........10
Reprodukcija
Reprodukcija diska.....................................................11
5HSURGXNFLMDVDL3RG86%XUHÿDMD 11
Reprodukcija sa BLUETOOTH XUHÿDMD11
Pretraživanje i reprodukcija numera......................... 12
Pozivanje bez ruku
Primanje poziva......................................................... 13
Pozivanje.................................................................. 13
Dostupne opcije tokom trajanja poziva..................... 14
Korisne funkcije
Daljinske aplikacije preko iPhone/Android telefone..14
Postavke
,VNOMXþHQMH'(02PRGD16
Operacije sa osnovnim podešenjima........................ 16
GENERAL podešavanja............................................16
SOUND podešavanja................................................ 16
EQ10 predpodešenja...........................................16
EQ10 podešavanja.............................................. 16
POSITION (pozicija slušanja)..............................17
5%(1+SRMDþDQMH]DGQMHJEDVD17
SW DIREC (direktno povezan sabvufer).............17
DISPLAY podešavanje..............................................18
BT (BLUETOOTH) podešavanje...............................18
BT INIT (BLUETOOTH inicijalizacija)................. 18
APP REM (dalj. aplikacije) podešavanje...................18
Dodatne informacije
Mere opreza...............................................................19
Održavanje................................................................ 21
7HKQLþNHNDUDNWHULVWLNH 21
8VOXþDMXSUREOHPD 22
4
Pregled delova i kontrola
*ODYQLXUHÿDM
1XPHULþNLWDVWHU
LVSXSþHQMH.
ȩ
(ponavljanje) ima taktilno
-OFF
3ULWLVQLWHL]DGUåLWHVHNXQGXGDLVNOMXþLWH
napajanje.
Pritisnite i zadržite duže od 2 sekunde da
LVNOMXþLWHQDSDMDQMHLdisplej.
(pregledanje) (str. 12)
8ÿLWHXPRG]DSUHJOHGDQMHWRNRPUHSURGXNFLMH.
Ȫ 7DVWHU]DRVOREDÿDQMHSUHGQMHSORþH
ȫ SEEK +/–
Automatsko podešavanje stanica. Pritisnite i
zadržite za memorisanje stanica.
Ã/Ñ (SUHWKRGQRVOHGHüH)
ù/ß (premotavanje unazad/unapred)
Ȭ 8SUDYOMDþNLWRþNLü
2NUHQLWHJD]DSRGHãDYDQMHMDþLQH]YXND.
ENTER
Unos za odabranu stavku.
Pritisnite SRC, okrenite i zatim pritisnite za
promenu izvora.
VOICE (str. 14)
Aktiviranje glasovnog biranja.
.DGDMHXNOMXþHQDIXQNFLMD'DOMaplikac.,
aktivirano je i prepoznavanje govora (samo
Android™ telefoni).
-APP
Pritisnite i zadržite duže od 2 sekunde da se
uspostavi funkcija Dalj. aplikac (App Remote).
N-oznaka
'RGLUQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLü$QGURLGWHOHIRQRP
kako bi se uspostavila BLUETOOTH veza.
ȭ 6HQ]RUGDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
Ȯ Fioka diska
ȯ Displej
Ȳ
(nazad)
Povratak na prethodni prikaz.
MODE (str. 9, 11, 14)
ȳ CALL
Ulaz u meni poziva. Primanje/prekidanje poziva.
Pritisnite i zadržite duže od 2 sekunde da
prebacite BLUETOOTH signal.
ȴ MENU
Otvaranje menija podešavanja.
-DSPL (prikaz)
Pritisnite i zadržite, a zatim pritisnite za promenu
prikazanih stavki.
ȵ 1XPHULþNLWDVWHULGR
Prijem memorisanih radio stanica. Pritisnite i
zadržite za memorisanje stanica.
Pozivanje memorisanog tel. broja. Pritisnite i
zadržite za memorisanje tel. broja.
ALBUM è/Ă
PreskakDQMHDOEXPDQDDXGLRXUHÿDMX Pritisnite i
zadržite za kontinualno preskakanje albuma.
(ponavljanje)
(VOXþUHGRVO)
MIC (str. 14)
PAUSE
Ȱ ì (izbacivanje diska)
ȱ SRC (izvor)
8NOMXþitHXUHÿDM.
Promenite izvor.
5
ȶ AF (alternativne frekvencije)/ TA
VDREUDüDMQDREDYHãWHQMD
Podešavanje AF i TA.
-PTY (tip programa)
Pritisnite i zadržite za izbor PTY u RDS.
ȷ $8;SULNOMXþQLFD
ȸ 86%SULNOMXþQLFD
̤ Mikrofon (na unutrašnjem panelu)
Kako bi hendsfri funkcija radila pravilno,
mikrofon nemojte prekrivati trakom i sl.
3RþHWDN
6NLGDQMHSUHGQMHSORþH
Možete VNLQXWLSUHGQMXSORþXRYRJXUHÿDMDNDNR
ELVWHVSUHþLOLNUDÿX.
1
Pritisnite i zadržite OFF ʓ .
2
3ULWLVQLWHWDVWHU]DRVOREDÿDQMH
prednjeg panela ʔ , a zatim uklonite
SDQHOSRYODþHQMHPNDVHEL.
8UHÿDMVHLVNOMXþL.
Alarm upozorenja
$NRRNUHQHWHNOMXþXSRORåDM2))EH]VNLGDQMD
SUHGQMHSORþHDODUPüHVHoglasiti na nekoliko
sekundi. $ODUPüHVHRJODVLWLVDPRDNRNRULVWLWH
XJUDÿHQRSRMDþDOR.
Serijski brojevi
Proverite da li se poklapaju serijski brojevi na donjoj
VWUDQLXUHÿDMDL na pozadini prednjeg panela. U
VXSURWQRPQLMHPRJXüHL]YHVWLBLUETOOTH
uparivanje, povezivanje i raskidanje veze putem NFC
modula.
3RVWDYOMDQMHSUHGQMHSORþH
Podešavanje sata
1
3ULWLVQLWH0(18RNUHQLWHXSUDYOMDþNL
WRþNLü]Dizbor [GENERAL] i zatim ga
pritisnite.
2
2NUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLü]DL]ERU
[CLOCK–ADJ] i zatim ga pritisnite.
Brojke sati trepere.
6
3
2NUHüLWHXSUDYOMDþNLWRþNLüGRNQH
podesite sate i minute.
* Šifra se može zvati "Passkey", "Passcode", "PIN
code", "PIN number" ili "Password" itd., zavisno od
XUHÿDMD.
Da biste pomerili digitalni indikator, pritisnite
SEEK –/+.
4
Posle podešavanja minuta, pritisnite
MENU.
Unesite šifru
Podešavanje je završeno i sat se aktivira.
[0000]
Za prikaz sata pritisnite DISPL.
Kada se uparivanje završi, indikator
upaljen.
3ULSUHPD%/8(7227+XUHÿDMD
3RYH]LYDQMHPRGJRYDUDMXüHJ%/8(7227+XUHÿDMD
možete uživati u muzici ili pR]LYDQMXEH]NRULãüHQMD
ruku. Detalje o hendsfri pozivanju potražite u
uputstYXNRMHVWHGRELOLX]XUHÿDM Pre povezivanja
XUHÿDMDXWLãDMWH]YXNQDRYRPXUHÿDMXX
suprotnom, može vas iznenaditi preglasan zvuk.
Uparivanje i povezivanje sa
%/8(7227+XUHÿDMHP
Pri povezivanju sa BLUETOOTH XUHÿDMHPPRELOQL
WHOHIRQDXGLRXUHÿDMLWGSRSUYLSXWSRWUHEQDMH
PHÿXVREQDUHJLVWUDFLMD XUHÿDMDW]YÝXSDULYDQMHÝ
8SDULYDQMHRPRJXüDYDRYRPXUHÿDMXLGUXJLP
XUHÿDMLPDGDVHPHÿXVREQRSUHSR]QDMX.
6
ostaje
,]DEHULWHRYDMXUHÿDMQDBLUETOOTH
XUHÿDMXNDNRELXVSRVWDYLOLBLUETOOTH
vezu.
ili
se pali kada je veza uspostavljena.
Napomena
Tokom povH]LYDQMDVD%/8(7227+XUHÿDMHPovaj
XUHÿDMVHQHPRåHGHWHNWRYDWLVDGUXJRJXUHÿDMD
=DDNWLYLUDQMHPRJXüQRVWLGHWHNFLMHSUHEDFLWHXUHÿDM
u režim za XSDULYDQMHLSRWUDåLWHRYDMXUHÿDMSUHNR
GUXJRJXUHÿDMD.
Za poništenje uparivanja
Sprovedite korak 2 da biste otkazali mod za
XSDULYDQMHQDNRQãWRVXRYDMXUHÿDML%/8(7227+
XUHÿDMXSDUHQL.
Povezivanje sa uparenim
%/8(7227+XUHÿDMHP
1
BLUETOOTH XUHÿDMSRVWDYLWHQD
udaljenosti do 1m RGRYRJXUHÿDMD.
2
3ULWLVQLWH&$//RNUHQLWHXSUDYOMDþNL
WRþNLü]DL]ERU>3$,5,1*@L]DWLPJD
pritisnite.
treperi.
8UHÿDMSUHOD]LXPRG]DXSDULYDQMH.
3
4
Izvedite uparivanje na BLUETOOTH
XUHÿDMXWDNRGDRQSUHSR]QDRYDM
XUHÿDM.
Izaberite [Sony Car Audio] na displeju
BLUETOOTH XUHÿDMD.
Ukoliko se [Sony Car Audio] ne pojavi na
displeju, ponovite od koraka 2.
=DNRULãüHQMHXSDUHQRJXUHÿDMDSRWUHEQRMH
usposWDYLWLYH]XVDRYLPXUHÿDMHP 1HNLXUHÿDMLüH
se automatski povezati.
1
3ULWLVQLWH&$//RNUHQLWHXSUDYOMDþNL
WRþNLü]DL]ERU>%76*1/@L]DWLPJD
pritisnite.
Uverite se da
2
3
svetli.
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH XUHÿDMX.
Podesite BLUETOOTH XUHÿDMGDVH
SRYHåHQDRYDMXUHÿDM.
ili
se upali.
Ikonice na ekranu:
Pali se kada je mobilni telefon povezan
QDXUHÿDM.
3DOLVHNDGDMHDXGLRXUHÿDMSRYH]DQQD
XUHÿDM.
5
Ukoliko je potrebno uneti šifru* za
SULVWXSQDXUHÿDMXNRMLSRYH]XMHWH
unesite [0000].
Pokazuje VWDWXVMDþLQHVLJQDOD
povezanog mobilnog telefona.
7
=DSRYH]LYDQMHVDXUHÿDMHPNRMLMHSRVOHGQML
SRYH]DQVDRYLPXUHÿDMHP
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH
XUHÿDMX.
Pritisnite SRC.
Izaberite [BT PHONE] ili [BT AUDIO].
Izaberite ENTER za povezivanje sa mobilnim
telefonom ili PAUSE za povezivanje sa audio
XUHÿDMHP.
Napomena
1HPRåHWHVHSRYH]DWLVDRYRJXUHÿDMDGRNWUDMH
BLUETOOTH striming muzike. Umesto toga,
SRYHåLWHVHVDPRELOQRJWHOHIRQDQDRYDMXUHÿDM.
Savet
.DGDMHXNOMXþHQBLUETOOTH signal: kada je dat
NRQWDNWRYDMXUHÿDMVHDXWRPDWVNLSRQRYRSRYH]XMH
sa poslednjim povezanim telefonom.
Instaliranje mikrofona
,QVWDOLUDQMHPLNURIRQDQLMHLVSRUXþHQüHSREROMãDWL
kvalitet zvuka tokom UD]JRYRUDSUHNRRYRJXUHÿDMD
Pojedinosti o povezivanju mikrofona potražite u
njegovom uputstvu za upotrebu.
Povezivanje sa pametnim
telefonom jednim dodirom (NFC)
Prekidanje veze jednim dodirom
Dodirnite ponovo N-R]QDNXQDXUHÿDMXGHORPVD1oznakom na vašem telefonu.
Napomene
ˎ Pri uspostavljanju veze, pažljivo rukujte mobilnim
telefonom kako ga ne biste ogrebali.
ˎ Povezivanje jednim GRGLURPMHPRJXüHNDGDMH
XUHÿDMYHüSRYH]DQVDGUXJLP1)&-kompatibilnim
XUHÿDMHP.
8RYRPVOXþDMXSUHNLQLWHYH]XVDGUXJLPXUHÿDMHPL
ponovo uspostavite vezu sa telefonom.
Povezivanje sa iPhone/iPod
(auto. BLUETOOTH uparivanje)
Kada je iPhone/iPod sa iOS 5 ili kasnijim instaliran i
SRYH]DQQD86%SRUWXUHÿDMVHDXWRPDWVNLXSDUXMHL
povezuje sa njim.
=DRPRJXüDYDQMHDXWRPDWVNRJ%/8(7227+
uparivanja, podesite [AUTO PAIRING] u BT
podešavanju na [ON] (str. 18).
1
2
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
iPhoneL3RGXUHÿDMX.
3ULNOMXþLWHL3KRQHL3RGQD86%SULNOMXþDN.
'RGLULYDQMHPXSUDYOMDþNRJWRþNLüD1)&NRPSDWLELOQLPWHOHIRQRPXUHÿDMVHDXWRPDWVNL
uparuje i povezuje sa mobilnim telefonom.
* NFC (Near Field Communication) je tehnologija
NRMDRPRJXüDYDEHåLþQXNRPXQLNDFLMXQDPDOLP
UD]GDOMLQDPDL]PHÿXUD]OLþLWLKXUHÿDMDNDRãWRVX
mobilni telefoni i IC oznake. =DKYDOMXMXüL1)&
funkciji komunikacija može biti lako ostvarena,
jednostavnim dodirLYDQMHPRGJRYDUDMXüHR]QDNHLOL
QD]QDþHQRJPHVWDQD1)&NRPSDWLELOQLP
XUHÿDMLPD.
Za telefone sa Androidom ver. 4.0 ili ranijim potrebno
je preuzeti aplikaciju “NFC Easy Connect” sa Google
Play™. Aplikacija možda nije dostupna u nekim
državama/regijama.
1
2
Aktivirajte funkciju NFC na telefonu.
Proverite da li se upali
Napomena
$XWRPDWVNR%/8(7227+XSDULYDQMHQLMHPRJXüH
NDGDMHXUHÿDMYHüSRYH]DQVDGUXJLP%7XUHÿDMHPU
RYRPVOXþDMXSUHNLQLWHYH]XVDGUXJLPXUHÿDMHPL
SRQRYRXVSRVWDYLWHYH]XVDL3KRQHL3RGXUHÿDMHP.
Detalje potražite u uputstvu koje ste dobili uz
mobilni telefon.
Povezivanje iPod/USB
XUHÿDMD
Dodirnite N-R]QDNXQDXUHÿDMXGHORP
sa N-oznakom na vašem telefonu.
1
2
Utišajte zvuk na XUHÿDMX.
3RYHåLWHL3KRQHL3RGQDXUHÿDM.
=DSRYH]LYDQMHL3KRQHL3RGXUHÿDMDNRULVWLWHL3RG
86%NDEO]DSRYH]LYDQMHQLMHLVSRUXþHQ.
Kada povezujete iPhone 5
Proverite da li se
8
QDHNUDQXXUHÿDMD.
upali na HNUDQXXUHÿDMD.
Povezivanje drugog
SUHQRVLYRJDXGLRXUHÿDMD
1
2
3
Slušanje radija
,VNOMXþLWHSUHQRVLYLDXGLRXUHÿDM.
Slušanje radija
8WLãDMWH]YXNQDXUHÿDMX.
Za slušanje radija, pritisnite SRC za izbor [TUNER].
3RYHåLWHSUHQRVQLDXGLRXUHÿDMQD$8;
XOD]VWHUHRPLQLSULNOMXþDNQDXUHÿDMX
putem kabla za povezivanje (nije
LVSRUXþHQ*.
* 2EDYH]QRXSRWUHELWHSUDYSULNOMXþDN.
Automatsko memorisanje (BTM)
1
Pritisnite MODE za promenu opsega
(FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
2
3ULWLVQLWH0(18RNUHQLWHXSUDYOMDþNL
WRþNLü]DL]ERU>*(1(5$/@L]DWLPJD
pritisnite.
3
2NUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLü]DL]ERU
[BTM] i zatim ga pritisnite.
8UHÿDMPHPRULãHVWDQLFHUHGRVOHGRPnjihovih
frekvencija.
4
Pritisnite SRC kako biste izabrali [AUX].
8VNODÿLYDQMHMDþLQH]YXND]DSRYH]DQRJ
XUHÿDMDVDGUXJLPL]YRULPD
=DSRþQLWHUHSURGXNFLMXVDSUHQRVQRJDXGLR
XUHÿDMDQLåRPMDþLQRP]YXNDDQDXUHÿDMX
SRGHVLWHXRELþDMHQLQLYRMDþLQH]YXND.
3ULWLVQLWH0(18LRNUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLü.
Izaberite [SOUND] q [AUX VOL] (str. 18).
Podešavanje stanica
1
2
Pritisnite MODE za promenu opsega
(FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
Izvršite podešavanje.
Manuelno podešavanje
Pritisnite i zadržite SEEK +/– za nalaženje približne
frekvencije, zatim pritisnite SEEK +/– više puta
uzastopno da biste podesili traženu frekvenciju.
Automatsko podešavanje
Pritisnite SEEK +/–.
3UHWUDåLYDQMHVH]DXVWDYOMDNDGXUHÿDMSRGHVL
stanicu. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
podesite željenu stanicu.
5XþQRPHPRULVDQMHstanica
1
Dok slušate stanicu koju želite da
memorišete, pritisnite i zadržite
QXPHULþNLWDVWHUGRGRNVHQH
prikaže [MEM].
Prijem memorisanih stanica
1
Odaberite opseg, zatim pritisnite
QXPHULþNLWDVWHUGR.
9
Upotreba RDS (Radio Data
System) sistema
Podešavanje alternativnih
IUHNYHQFLMD$)LVDREUDüDMQLK
obaveštenja (TA)
$)QHSUHVWDQRSRGHãDYDVWDQLFXVDQDMMDþLP
VLJQDORPXPUHåLD7$REH]EHÿXMHLQIRUPDFLMHR
WUHQXWQRPVDREUDüDMXLOLVDREUDüDMQHSURJUDPH73
ako se primaju.
1
Pritisnite AF/TA za odabir [AF-ON], [TAON], [AF/TA-ON] ili [AF/TA-OFF].
Memorisanje RDS stanica sa AF i TA
postavkama
RDS stanice možete memorisati zajedno sa
podešenjima AF/TA. Podesite AF/TA, a zatim
PHPRULãLWHVWDQLFXSRPRüX%70LOLUXþQR. Ako
PHPRULãHWHUXþQRPRåHWHWDNRÿHPHPRULVDWLL
stanice bez RDS-a.
Prijem hitnih obaveštenja
$NRMHXNOMXþHQDIXQNFLMD$)LOL7$XUHÿDMVH
DXWRPDWVNLSUHEDFXMHQDSULMHPKLWQLKVDREUDüDMQLK
obaveštenja i prekida trenutno odabran izvor.
3RGHãDYDQMHJODVQRüH VDREUDüDMQLK
obaveštenja
1LYRJODVQRüHüHELWLXSDPüHQ]DVYDVOHGHüD
VDREUDüDMQDREDYHãWHQMDQH]DYLVQRRGUHJXODUQH
MDþLQH]YXND.
Zadržavanje na jednom regionalnom
programu (REGIONAL)
.DGDVXIXQNFLMH$)L5(*,21$/XNOMXþHQHQHüHWH
biti prebacivani na stDQLFHNRMHLPDMXMDþLVLJQDOAko
QDSXVWLWHSRGUXþMHSULMHPDWRJORNDOQRJSURJUDPD
podesite [REG-OFF] u GENERAL podešavanjima
tokom FM prijema (str. 16). Ovu funkciju ne možete
koristiti Engleskoj i u nekim drugim državama.
Local Link funkcija (samo Velika Britanija)
2YDIXQNFLMDYDPRPRJXüDYDGDRGDEHUHWHGUXJH
ORNDOQHVWDQLFHXYDãHPUHJLRQXþDNLDNRQLVX
PHPRULVDQHSRGEURMHYLPDQXPHULþNLKWDVWHUD.
7RNRP)0SULMHPDSULWLVQLWHQXPHULþNLWDVWHUGR
SRGþLMLPje brojem stanica memorisana. U roku od 5
sekundi ponovo pritisnite numeULþNLWDVWHUORNDOQH
stanice. Ponavljajte ovaj postupak sve dok ne
podesite željenu stanicu.
10
Izbor tipa programa (PTY)
Koristite PTY za prikaz ili pretragu željenog tipa
programa.
1
2
Pritisnite i zadržite (PTY) tokom FM
prijema.
2NUHüLWHXSUDYOMDþNLWRþNLüVYHGRNVHQH
pojavi željena vrsta programa, a zatim ga
pritisnite.
8UHÿDMSRþLQMHGDWUDåLVWDQLFXNRMDSUHQRVL
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS DNWXHOQDGRJDÿDQMD
INFO (vesti), SPORT (sportovi), EDUCATE (obrazovni
program), DRAMA (dramski program), CULTURE
(kulturni program), SCIENCE QDXþQLSURJUDP
VARIED (mešano), POP M (pop muzika), ROCK M
(rok muzika), EASY M (M.O.R. Muzika), LIGHT M
ODJDQDNODVLþQDPX]LNDCLASSICS (klasLþQD
muzika), OTHER M (ostale vrste muzike), WEATHER
(vremenska prognoza), FINANCE (finansije),
CHILDREN (programi za decu), SOCIAL A (društvena
zbivanja), RELIGION (verski program), PHONE IN
(program otvoren za javljanje slušalaca), TRAVEL
(putovanja), LEISURE (slobodno vreme), JAZZ (jazz
muzika), COUNTRY (kantri muzika), NATION M
(narodna muzika), OLDIES (evergreen muzika), FOLK
M (folk muzika), DOCUMENT (dokumentarni program)
Podešavanje sata (CT)
3RGDFLRWDþQRPYUHPHQX&7GRELMHQL5'6
prijemom podešavaju sat.
1
Podesite [CT-ON] u GENERAL
podešavanjima (str. 16).
8NODQMDQMHXUHÿDMD
3UYR]DXVWDYLWHUHSURGXNFLMXSDXNORQLWHXUHÿDM.
Reprodukcija
Reprodukcija diska
1
Ubacite disk (stranu sa nalepnicom
okrenite na gore).
2SUH]NRGXSRWUHEHL3KRQHXUHÿDMD
Kada iPhone povezujete preko USB-DMDþLQD]YXND
telefonskog poziva se kontroliše preko iPhone-a, a ne
preko ovRJXUHÿDMD 1HPRMWHSRMDþDYDWLWRQWRNRP
trajanja razgovora jer se nakon njegovog završetka
može iznenada ]DþXWLJODVDQ]YXN.
Direktno upravljanje iPod-om
(Upravljanje od strane saputnika)
Pritisnite i zadržite MODE tokom reprodukcije sve
GRNVHQHSRMDYL>02'(,32'@ãWRRPRJXüDYD
direktno XSUDYOMDQMHL3RGXUHÿDMHP.
-DþLQD]YXNDVHPRåHSRGHVLWLVDPRSXWHPXUHÿDMD.
5HSURGXNFLMDVHSRNUHüHDXWRPDWVNL.
Reprodukcija sa iPod/USB
XUHÿDMD
U ovom uputstvu za upotrebu, "iPod" se koristi kao
RSãWLQD]LY]DL3RGIXQNFLMHQDL3RGLL3KRQHXUHÿDMX
RVLPDNRQLMHGUXJDþLMHQDYHGHQRXWHNVWXLOLQD
slikama.
,VNOMXþHQMHIXQNFLMH3DVVHQJHUFRQWURO
Pritisnite i zadržite MODE dok se ne pojavi [MODE
AUDIO].
Reprodukcija sa
BLUETOOTH XUHÿDMD
Sadržaj možete reprodukovati na povezanom
XUHÿDMXNRMLSRGUåDYD%/8(7227+$'3
(Advanced Audio Distribution Profile).
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod-a, pogledajte
RGHOMDNÝ2L3RG-XÝVWULOLSRVHWLWHVWUDQLFX]D
podršku navedenu sa zadnje strane.
Može se koristiti MSC (Mass Storage Class)-tip USB
XUHÿDMDNDRãWRMH86%IOHãGUDMYGLJLWDOQLPHGLMD
plejer, Android™ telefon) koji zadovoljava USB
standard.
U zavisnosti od digitalnog medija plejera ili Android
telefona, potrebno podesiti mod USB veze na MSC.
Napomene
ˎ =DGHWDOMHRSRGUåDQLP86%XUHÿDMLPDSRVHWLWH
,QWHUQHWVWUDQLFX]DNRULVQLþNXSRGUãNXQDYHGHQX
na zadnjoj korici.
ˎ 5HSURGXNFLMDVOHGHüLK03:0$:$9GDWRWHND
nije podržana.
ˋ datoteke sa kompresijom bez gubitaka
ˋ GDWRWHNH]DãWLüHQHSUDYLPDintel. svojine
ˋ DRM (Digital Rights Management) datoteke
ˋ Višekanalne audio datoteke
1
3RYHåLWHL3RG86%XUHÿDMQD86%SRUW
(str. 8).
3RNUHüHVHUHSURGXNFLMD.
8NROLNRMHXUHÿDMYHüSRYH]DQ]D]DSRþLQMDQMH
reprodukcije, pritisnite SRC za odabir [USB]
([IPD] se pojavljuje na displeju kada je iPod
prepoznat).
2
3RGHVLWHMDþLQX]YXNDQDRYRPXUHÿDMX.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
1
Izvršite BLUETOOTH povezivanje sa
DXGLRXUHÿDMHPVWU.
2
Pritisnite SRC kako biste odabrali [BT
AUDIO].
3
1DDXGLRXUHÿDMXSRNUHQLWH
reprodukciju.
4
3RGHVLWHMDþLQX]YXNDQDRYRPXUHÿDMX.
Napomene
ˎ 8]DYLVQRVWLRGDXGLRXUHÿDMDLQIRUPDFLMHNDRãWR
su: naziv numere, redni broj/vreme, status
UHSURGXNFLMHLWGPRåGDQHüHELWLSULND]DQHQD
RYRPXUHÿDMX.
ˎ ýDNLNDGDSURPHQLWHL]YRUQDRYRPXUHÿDMX
reprodukcija se ne zaustavlja.
ˎ [BT AUDIO] se ne pojavljuje na ekranu dok “App
Remote” aplikacija preko BLUETOOTH funkcije.
8VNODÿLYDQMHMDþLQH]YXNDVD%/8(7227+
XUHÿDMDVDGUXJLPL]YRULPD
=DSRþQLWHUHSURGXNFLMXVD%/8(7227+XUHÿDMD
QLåRPMDþLQRP]YXNDDQDXUHÿDMXSRGHVLWH
XRELþDMHQLQLYRMDþLQH]YXND
3ULWLVQLWH0(18LRNUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLü.
Izaberite [SOUND] q [BTA VOL] (str. 18).
11
Pretraživanje i
reprodukcija numera
Ponavljanje reprodukcije i
UHSURGXNFLMDVOXþDMQLP
redosledom
1
2
Tokom reprodukcije, pritisnite
(ponavljanje) za ponovljenu
reprodukciju ili
VOXþUHGRVOHG]D
UHSURGXNFLMXVOXþDMQLPUHGRVOHGRP.
Pritisnite
(ponavljanje) ili
VOXþ
redosled) više puta za izbor željenog
QDþLQDUHSURGXNFLMH.
0RåGDüHELWLSRWUHEQRQHNRYUHPHGDSRþQH
reprodukcija u željenom modu.
Dostupni modovi reprodukcije razlikuju se u
zavisnosti od izabranog izvora zvuka.
Pretraživanje numera po nazivu
(Quick-BrowZer™)
1
Tokom reprodukcije sa CD, USB ili BT
DXGLRXUHÿDMD SULWLVQLWH (pregled)*
za prikaz liste kategorija za pretragu.
Kada se pojavi lista numera, pritisnite
(nazad)
više puta dok se ne pojavi željena kategorija
pretrage.
*1 'RVWXSQRVDPR]DDXGLRXUHÿDMHNRML
podržavaju AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) 1.4 ili kasniji.
*2 Tokom USB reprodukcije, pritisnite
(pregledanje) duže od 2 sekunde da biste
VHGLUHNWQRYUDWLOLQDSRþHWDNOLVWH
kategorija.
2
3
2NUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLü]DL]ERU
željene kategorije pretraživanja, zatim
pritisnite za potvrdu.
Ponovite korak 2 za pretraživanje
željene numere.
3RNUHüHVHUHSURGXNFLMD.
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite
(pregled).
Pretraživanje preskakanjem
stavki (Jump mod)
1
2
12
Pritisnite
(pregled).
Pritisnite SEEK +.
3
2NUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLüNDNRELVWH
odabrali stavku.
/LVWDVHSUHVNDþHXNRUDFLPDRGRG
ukupnog broja stavki u listi.
4
Pritisnite ENTER za povratak u QuickBrowZer mod.
Pojavljuje se izabrana stavka.
5
2NUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLü]Dodabir
željene stavke, a zatim ga pritisnite.
3RNUHüHVHUHSURGXNFLMD.
2
Pozivanje bez ruku
2NUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLüGRNVHQD
ekranu ne pojavi ime ili telefonski broj
iz istorije poziva, a zatim ga pritisnite.
Telefonski poziv ]DSRþLQMH.
Da biste koristili mobilni telefon, povežite ga sa ovim
XUHÿDMHP Za detalje, pogledajte “Priprema Bluetooth
XUHÿDMD´VWU.
Pozivanje unošenjem broja
1
3ULWLVQLWH&$//RNUHQLWHXSUDYOMDþNL
WRþNLü]DL]ERU>',$/180%(5@L
zatim ga pritisnite.
2
2NUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLü]DXQRV
telefonskog broja i na kraju izaberite
[ ] (razmak), a zatim pritisnite ENTER*.
Primanje poziva
1
7HOHIRQVNLSR]LY]DSRþLQMH.
* Da biste pomerili digitalni indikator, pritisnite
SEEK –/+.
Pritisnite CALL pri pozivu sa zvonom.
7HOHIRQVNLSR]LY]DSRþLQMH.
Napomena
Zvono prilikom prijema poziva i glas sagovornika se
þXMXVDPRNUR]SUHGQMH]YXþQLNH.
Odbijanje poziva
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Napomena
Na displeju se [_] pojavljuje umesto [#].
Pozivanje obnovom poziva
1
Završavanje poziva
Ponovo pritisnite CALL.
3ULWLVQLWH&$//RNUHQLWHXSUDYOMDþNL
WRþNLü]DL]ERU>5(',$/@L]DWLPJD
pritisnite.
7HOHIRQVNLSR]LY]DSRþLQMH.
Pozivanje
Poziv možete izvršiti iz imenika ili liste prethodnih
poziva kada je povezan mobilni telefon koji podržava
PBAP (Phone Book Access Profile).
Predpodešeni telefonski brojevi
Možete memorisati najviše 6 kontakata kao
predpodešene brojeve (preset dial).
1
Pozivanje iz imenika
1
3ULWLVQLWH&$//RNUHQLWHXSUDYOMDþNL
WRþNLü]DL]ERU[PHONEBOOK] i zatim
ga pritisnite.
2
2NUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLüLL]DEHULWH
RSFLMXLQLFLMDOL]DFLMHL]SRþHWQHOLVWHD
zatim ga pritisnite.
3
2NUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLüLL]DEHULWH
ime iz liste imena, a zatim ga pritisnite.
4
2NUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLüLizaberite
broj iz liste brojeva, a zatim ga pritisnite.
Broj telefona se pojavljuje na ekranu ovog
XUHÿDMD.
2
1
3ULWLVQLWH&$//RNUHQLWHXSUDYOMDþNL
WRþNLü]DL]ERU>5(&(17&$//@L]DWLP
ga pritisnite.
3ULWLVQLWHL]DGUåLWHQXPHULþNLWDVWHU
do 6) dok se ne pojavi [MEM].
Kontakt se memoriše na željenoj memorijskoj
poziciji.
Pozivanje predpodešenog broja
1
Pritisnite SRC, okrenite XSUDYOMDþNL
WRþNLü]DL]ERU>%73+21(@L]DWLPJD
pritisnite.
2
3ULWLVQLWHQXPHULþNLWDVWHUGR]D
biranje kontakta koji želite pozvati.
7HOHIRQVNLSR]LY]DSRþLQMH.
Pozivanje iz liste poziva
Izaberite broj telefona koji želite da
memorišete kao predpodešeni broj iz
telefonskog imenika, istorije poziva* ili
direktnim unošenjem.
3
Pritisnite ENTER.
7HOHIRQVNLSR]LY]DSRþLQMH.
Pojavljuje se lista poziva.
13
Pozivanje putem glasovnih
oznaka
Pozivanje možete izvesti izgovaranjem glasovne
oznake memorisane na povezanom mobilnom
telefonu sa funkcijom glasovnog biranja.
1
3ULWLVQLWH&$//RNUHQLWHXSUDYOMDþNL
WRþNLü]DL]ERU>92,&(',$/@L]DWLP
ga pritisnite.
Alternativno, pritisnite ENTER dok je funkcija
App Remote ugašena.
2
Izgovorite glasovni tag koji je smešten u
telefonu.
Vaš glas je prepoznat i vrši se pozivanje.
Otkazivanje glasovnog biranja
Pritisnite ENTER.
Dostupne opcije tokom
trajanja poziva
3UHGSRGHãHQMHMDþLQH]YRQDL]YXND
sagovornika
-DþLQX]YRQDL]YXNDVDJRYRUQLNDPRåHWHSRGHVLWL
unapred.
3RGHãDYDQMHJODVQRüHWHOHIRQVNRJ]YRQD:
Okrenite XSUDYOMDþNLWRþNLüGRNSULPDWHSR]LY.
=DSRGHãDYDQMHMDþLQHJODVDVDJRYRUQLND:
2NUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLüGRNWUDMHUD]JRYRU.
3RGHãDYDQMHMDþLQHRGOD]QRJ]YXND
SRGHãDYDQMHSRMDþDQMDPLNURIRQD
Pritisnite MIC.
3RGHVLYLQLYRLMDþLQH]YXND>0,&-LOW], [MICMID], [MIC-HI].
Smanjivanje ehoa i šuma (Echo Canceler/
Noise Canceler mod)
Pritisnite i zadržite MIC.
Raspoloživi modovi: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Prebacivanje poziva
=DDNWLYDFLMXGHDNWLYDFLMXRGJRYDUDMXüHJXUHÿDMD
RYRJXUHÿDMDPRELOQRJWHOHIRQDpritisnite MODE ili
iskoristite svoj mobilni telefon.
Napomena
U zavisnosti od mobilnog telefona, hendsfri veza se
može prekinuti pri pokušaju prebacivanja poziva.
Korisne funkcije
Daljinske aplikacije preko
iPhone/Android telefona
Potrebno je preuzimanje “App
Remote” sa App Store za
iPhone ili sa Google Play za
Android telefone.
.RULãüHQMHPDSOLNDFLMH
“App Remote” dostupne su
VOHGHüHIXQNFLMH
ˋ 8SUDYOMDQMHXUHÿDMHPUDGLSRNUHWDQMDL
upravljanja kompatibilnim aplikacijama na
iPhone/Android telefonu.
ˋ 8SUDYOMDQMHL]YRURP]DRYDMXUHÿDMMHGQRVWDYQLP
pokretima prstiju na iPhone/Android telefonu.
ˋ Pokretanje aplikacije/audio izvora ili
SUHWUDåLYDQMHDSOLNDFLMDSRNOMXþQRMUHþL
L]JRYDUDQMHPUHþLLOLIUD]HXPLNURIRQVDPR]D
Android telefone).
ˋ $XWRPDWVNRLãþLWDYDQMHSULVSHOLKWHNVWXDOQLK
poruka, SMS, email, Twitter, Facebook, kalendar
itd., a na tekstualne poruke, SMS i email se može
i odgovarati (samo Android telefoni).
ˋ 3RGHãDYDQMH]YXþQLKSRGHãDYDQMD(4
Balans/Fejder, pozicija slušanja) urHÿDMDSXWHP
iPhone/Android telefona.
Napomene
ˎ 3RãWXMWHVYRMHORNDOQH]DNRQHLSUDYLODVDREUDüDMDL
nemojte koristiti aplikaciju tokom vožnje.
ˎ Dostupne operacije se razlikuju u zavisnosti od
aplikacije. Za detalje o dostupnim aplikacijama,
posetite sajt za podršku naveden na zadnjoj
strani.
ˎ App Remote ver. 2.0 preko USB je kompatibilna sa
iOS 5/ iOS 6 iPhone telefonima.
ˎ App Remote ver. 2.0 preko BLUETOOTH je
NRPSDWLELOQDVD$QGURLGXUHÿDMLPDsa instaliranim
Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 ili 4.2 sistemom.
ˎ )XQNFLMHSUHSR]QDYDQMDJODVDPRåGDQHüHUDGLWLX
]DYLVQRVWLRGYDãHJWHOHIRQD8WRPVOXþDMXLGLWHQD
[Settings] – izaberite [Voice Recognition].
ˎ ýLWDQMH606(-mail/obaveštenja je dostupno za
$QGURLGXUHÿDMHVDLQVWDOLUDQLP776VRIWYHURP
ˎ $SOLNDFLMD³6PDUW&RQQHFW´NRMXLVSRUXþXMH6RQ\
Mobile Communications je potrebna za funkciju
þLWDQMD7ZLWWHU)DFHERRNNDOHQGDULWGDSOLNDFLMD
Uspostavljanje App Remote
veze
1
Provera SMS/email* statusa
treperi kada se primi novi SMS/email, a stoji
upaljen kada postRMHQHSURþLWDQHSRUXNH.
* Dostupno samo za mobilne telefone koji
podržavaju MAP (Message Access Profile).
14
2
Povežite iPhone na USB port ili Android
telefon preko Bluetooth funkcije.
3RNUHQLWHÝ$SS5HPRWHÝDSOLNDFLMX
3
Pritisnite i zadržite taster APP na
XUHÿDMXGXåHRGVHNXQGH
3RþLQMHSRYH]LYDQMHL3KRQH$QGURLG
telefona.
Za detalje o funkcijama na iPhone/Android
XUHÿDMXSRJOHGDMWHSRPRü]DDSOLNDFLMX
2
Izgovorite željenu glasovnu komandu u
mikrofon kada se na Android telefonu pojavi
[Say Source or App].
8NROLNRVHSRMDYLãLIUDXUHÿDMD
Proverite da li su isti brojevi prikazani (npr. 123456) i
QDRYRPXUHÿDMXLQDPRELOQRPXUHÿDMXD]DWLP
SULWLVQLWH(17(5QDRYRPXUHÿDMXLL]DEHULWH><HV@
na mobilnom XUHÿDMX
Za raskidanje veze
Pritisnite i zadržite APP.
Napomene
ˎ Prepoznavanje glasa možda nije dostupno u
QHNLPVOXþDMHYLPD
ˎ 3UHSR]QDYDQMHJODVDPRåGDQHüHSUDYLOQRUDGLWLX
zavisnosti od performansi Android telefona.
ˎ Koristite ovu funkciju kada je okolni šum kao što je
Biranje izvora ili aplikacije
8UHÿDMHPPRåHWHXSUDYOMDWLWDNRGDSXWHP
mobilnog telefona izaberete željeni izvor ili
aplikaciju.
1 Okrenite regulator za odabir željenog izvora ili
aplikacije, a zatim ga pritisnite.
zvuk motora minimalan.
ˎ .RULãüHQMHVSROMQRJPLNURIRQDQLMHLVSRUXþHQüH
poboljšati prepoznavanje glasa.
.DGDMHL]DEUDQDPX]LþNDLOLYLGHRDSOLNDFLMD
Pritisnite 1 ili 2 za ulazak u HID mod i pritisnite SEEK
+/– ]DL]ERUVWDYNHNRMDüHVHUHSURGXNRYDWLD]DWLP
SULWLVQLWH(17(5]DSRþHWDNUHSURGXNFLMH
* Dostupno samo za Android telefone koji podržavaju
HID (Human Interface Device) profil.
Podešavanje postavki zvuka
Za izbor drugog izvora ili aplikacije, pritisnite
65&L]DWLPRNUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLü]DL]ERU
željenog izvora ili aplikacije.
Preko svog telefona možete podesiti postavke
EQ, BAL/FAD/SW nivoa i pozicije.
Objavljivanje raznih informacija
SXWHPJODVRYQRJYRGLþDVDPR]D
Android telefone)
Prijem SMS/E-mail, Twitter/Facebook/kalendarskih
SRUXNDVHDXWRPDWVNLREMDYOMXMHSUHNR]YXþQLNDX
vozilu.
Za detalje o postavkama, pogledajte meni Help
aplikacije.
=DGHWDOMHSRJOHGDMWHRGHOMDN]DSRPRü
aplikacije.
Aktiviranje prepoznavanja glasa
(samo za Android telefone)
Registracijom DSOLNDFLMDRPRJXüDYDWHLQMLKRYX
kontrolu glasom. Za detalje, pogledajte odeljak za
SRPRüDSOLNDFLMH
Postupak aktiviranja prepoznavanja glasa
1
Pritisnite ENTER za aktivaciju prepoznavanja
glasa.
15
Postavke
,VNOMXþHQMH'(02PRGD
Možete otkazati demo prikaz koji se pojavljuje dok
je XUHÿDMXJDãHQ
1
2
3
4
3ULWLVQLWH0(18RNUHQLWHXSUDYOMDþNL
WRþNLü]DL]ERU>',63/$<@L]DWLPJD
pritisnite.
2NUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLü]DL]ERU
[DEMO] i zatim ga pritisnite.
Okrenite regulator za izbor
[DEMO-OFF] i zatim ga pritisnite.
Podešavanje je završeno.
Pritisnite
(nazad) dvaput.
3ULND]VHYUDüDQDVWDQGDUGQLPRG
prijema/reprodukcije.
Operacije sa osnovnim
podešenjima
Opcije ovog menija možete SRGHVLWLSRVOHGHüRM
proceduri.
6OHGHüHVWDYNHVHPRJXSRGHVLWLX]DYLVQRVWLRG
izvora i podešenja.
1
2
Pritisnite MENU.
Okrenite regulator za izbor kategorije za
podešavanje i zatim ga pritisnite.
.DWHJRULMH]DSRGHãDYDQMHVXVOHGHüH
ˎ GENERAL podešavanje (str. 16)
ˎ SOUND podešavanje (str. 16)
ˎ DISPLAY podešavanje (str. 18)
ˎ BT (BLUETOOTH) podešavanje (str. 18)
ˎ APP REM (dalj. aplikacije)
podešavanje (str. 18)
3
2NUHQLWHXSUDYOMDþNLWRþNLü]DL]ERU
opcija i zatim ga pritisnite.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite
(nazad).
GENERAL podešavanja
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 6)
CAUT ALM (alarm upozorenja) (str. 6)
Aktivira alarm upozorenja: [ON], [OFF].
('RVWXSDQVDPRNDGDMHXUHÿDMXJDãHQ.)
BEEP
$NWLYLUD]YXþQLVLJQDO: [ON], [OFF].
16
AUTO OFF
$XWRPDWVNRLVNOMXþHQMHQDNRQLVWHND
SRGHãHQRJYUHPHQDNDGMHXUHÿDMLVNOMXþHQ
[NO], [30S] (30 sek.), [30M] (30 min.), [60M]
(60 min.).
AUX-A (AUX audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: [ON],
[OFF].
'RVWXSQRVDPRGRNMHXUHÿDMLVNOMXþHQ
REAR/SUB
Prebacuje audio izlaz na: [SUB-OUT]
(sabvufer-bas), [REAR-287@SRMDþDOR
'RVWXSQRVDPRGRNMHXUHÿDMLVNOMXþHQ
CT (YUHPHQDþDVRYQLNX) (str 10)
Aktivira funkciju CT: [ON], [OFF].
REGIONAL
2JUDQLþDYDSULMHPQDRGUHÿHQXREODVW>21@
[OFF]. (Dostupno samo pri FM prijemu.)
BTM (str 9)
SOUND podešavanja
C.AUDIO+ (clear audio+)
Reprodukuje zvuk optimizacijom digitalnog signala
sa ]YXþQLPSRGHãHQMLPDSUHSRUXþHQLPRGVWUDQH
Sony-ja: [ON], [OFF]. (Automatski postavlja na
[OFF] kada se [EQ10 PRESET] is promeni).
EQ10 PRESET
Postavlja krivu ekvilajzera na jednu od 10
SRQXÿHQLKLOLMHJDVL>5$1'%@>52&.@>323@
[DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ],
[SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].
Podešenje krivulje ekvilajzera se može memorisati
za svaki izvor.
EQ10 SETTING
Podešava [CUSTOM] od EQ10.
BASE
Možete odabrati krivulju ekvilajzera kao osnovu za
GDOMHSULODJRÿDYDQMH>%$1'@+]>%$1'@
Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5]
500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
-DþLQD]YXNDVHPRåHSRGHVLti u koracima od 1 dB,
od -6 dB do +6 dB.
POSITION (pozicija slušanja)
SET F/R POS (postavka prednje/zadnje pozicije)
6LPXOLUDSULURGQL]YXþQLHIHNDWRGODJDQMHP]YXND
L]VYDNRJ]YXþQLNDXVNODGXVDYDãLPSRORåDMHP
FRONT L (ɞ): Napred levo
FRONT L (ɟ): Napred desno
FRONT (ɠ): Napred centralno
ALL (ɡ): U centru vašeg automobila
CUSTOM: Pozicija podešena putem App Remote
OFF: Nije podešen položaj
ADJ POSITION* (podesi poziciju)
Precizno podešavanje položaja slušanja.
Opseg podešavanja: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS* (podešavanje pozicije sabvufera)
NEAR (ʭ): Blizu
NORMAL ( ʮ): Normalno
FAR (ʯ): Daleko
BALANCE
Podešavanje balansa zvuka: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Podešavanje relativnog nivoa: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
DSEE (digitalni endžin za poboljšanje zvuka)
Poboljšava digitalno komprimovan zvuk
YUDüDQMHPYLVRNLKIUHNYHQFLMDNRMHVXL]JXEOMHQH
u procesu kompresije.
Ovo podešenje se može memorisati za svaki
izvor osim tjunera.
Odabira DSEE mod: [ON], [OFF].
LOUDNESS
PojaþDYDEDVRYHLYLVRNHWRQRYH]DMDVDQ]YXNSUL
QLVNLPMDþLQDPD]YXND>21@>2))@.
AAV (QDSUHGQDDXWRPUHJXOJODVQRüH)
3RGHãDYDMDþLQX]YXNDUHSURGXNFLMH]DVYHL]YRUH
reprodukcije na optimalni nivo: [ON], [OFF].
RB ENH (SRMDþDQMH]DGQMHJEDVD)
5HDU%DVV(QKDQFHUSRMDþDYDEDVRYHSULPHQRP
podešenja niskopropusnog filtera na zadnje
]YXþQLNH
2YDIXQNFLMDRPRJXüDYDGD]DGQML]YXþQLFL
funkcionišu kao sabvufer ukoliko on nije povezan.
(Dostupno samo kada je [SW DIREC] podešeno na
[OFF].)
RBE MODE PRGSRMDþDQMD]DGQMHJEDVD
2GDELUDPRGSRMDþDQMD]DGQMHJEDVD>@>@>@
[OFF].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog filtera)
Odabir prekidne frekvencije sabvufera: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (opseg niskopropusnog filtera)
Odabir opsega niskopropusnog filtera: [1], [2], [3].
SW DIREC (direktno povezan sabvufer)
6DEYXIHUPRåHWHNRULVWLWLEH]SRMDþDODNDGDMH
SRYH]DQQDNDEO]D]DGQML]YXþQLN'RVWXSQR
samo kada je [RBE MODE] podešeno na [OFF].)
Kada povezujete sabvufer QDSULNOMXþDNQHNRJRG
]DGQMLK]YXþQLNDQMHJRYDRWSRUQRVWPRUDELWL-8
RPD1HPRMWHSRYH]LYDWLRELþDQ]YXþQLNQDGUXJL
zadnji kanal.
SW MODE (mod sabvufera)
Odabira mod sabvufera: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (faza sabvufera)
Odaberite fazu sabvufera: [NORM], [REV].
SW POS* (pozicija sabvufera)
Odabira poziciju sabvufera: [NEAR], [NORMAL],
[FAR].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog filtera)
Odabir prekidne frekvencije sabvufera: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (opseg niskopropusnog filtera)
Odabir opsega niskopropusnog filtera: [1], [2], [3].
S.WOOFER (sabvufer)
SW LEVEL (nivo sabvufera)
3RGHãDYDMDþLQX]YXNDVDEYXIHUD>G%@– [0
dB] – [-10 dB].
([ATT] je prikazano pri najnižem podešenju.)
SW PHASE (faza sabvufera)
Odaberite fazu sabvufera: [NORM], [REV].
SW POS* (pozicija sabvufera)
Odabira poziciju sabvufera: [NEAR], [NORMAL],
[FAR].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog filtera)
Odabir prekidne frekvencije sabvufera: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (opseg niskopropusnog filtera)
Odabir opsega niskopropusnog filtera: [1], [2], [3].
HPF (visokopropusni filter)
HPF FREQ (frekvencija visokopropusnog filtera)
Bira JUDQLþQXIUHNYHQFLMXSUHGQMLK]DGQMLK
]YXþQLND>2))@>+]@>+]@>+]@>+]@
[120Hz].
HPF SLOP (opseg visokopropusnog filtera)
Odabir opsega visokopropusnog filtera (efektivno
samo kada je [HPF FREQ] podešeno na bilo šta
sem [OFF]): [1], [2], [3].
17
AUX VOL (MDþLQD]YXNDVD$8;)
3RGHãDYDQLYRMDþLQH]YXNDVYDNHRG
povezanih komponenti: [+18 dB] – [0 dB] – [-8
dB]. 2YLPVHL]EHJDYDSRMHGLQDþQR
SRGHãDYDQMHUD]OLNHXMDþLQL]YXND
BTA VOL (MDþLQD]YXNDVDBLUETOOTH-a)
3RGHãDYDQLYRMDþLQH]YXNDVYDNHRG
povezanih komponenti: [+18 dB] – [0 dB] – [-8
G%@2YLPVHL]EHJDYDSRMHGLQDþQR
SRGHãDYDQMHUD]OLNHXMDþLQL]YXND.
* Ne pojavljuje se kada je [SET F/R POS] podešeno
na [OFF].
DISPLAY podešavanje
DEMO (demonstracija)
Aktivira demonstraciju: [ON], [OFF].
DIMMER
Promena svetline ekrana: [ON], [OFF].
ILLUM (osvetljenje)
Promena boje osvetljenja: [1], [2].
AUTO SCR (automatsko skrolovanje)
Atomatski skroluje duge nazive: [ON], [OFF].
BT (BLUETOOTH)
podešavanje
Meni podešavanja sHWDNRÿHPRåHRWYRULWLSULWLVNRP
QD&$//
PAIRING (str. 7)
PHONEBOOK (str. 13)
REDIAL (str. 13)
RECENT CALL (str. 13)
VOICE DIAL (str. 14)
DIAL NUMBER (str. 13)
RINGTONE
2GDELUDGDOLüHVHXUHÿDM ili povezani telefon
RJODãDYDWL]YRQRP>@RYDMXUHÿDM>@
(mobilni telefon).
AUTO ANS (automatsko odgovaranje)
3RGHãDYDRYDMXUHÿDMGDDXWRPDWVNLRGJRYDUD
na poziv: [OFF], [1] (oko 3 sek.), [2] (oko 10
sek.).
AUTO PAIRING
3RNUHüHDXWRPDWVNR%OXHWRRWKXSDULYDQMHNDGD
MHXUHÿDMVDL26YHU]LMRPLOLNDVQLMLPSRYH]DQ
na USB port. [ON], [OFF].
18
BT SIGNL (BLUETOOTH signal) (str. 7)
Aktivira BLUETOOTH funkciju: [ON], [OFF].
BT INIT (BLUETOOTH inicijalizacija)
Inicijalizuje podešavanje vezana za
BLUETOOTH (inf. O uparivanju, br.
predpodešenja, LQI2XUHÿDMXLLWG).
3ULUDVKRGRYDQMXXUHÿDMDL]YUãLWHinicijalizaciju
podešavanja.
APP REM (Daljinsko
upravljanje aplikacijama)
podešavanje
Uspostavljanje i prekidanje funkcije (veze) App
Remote.
Dodatne informacije
Mere opreza
ˎ Ako je vaše vozilo parkirano na suncu, pustite da
VHXUHÿDMPDORRKODGLSUHNRULãüHQMD
ˎ 1HPRMWHRVWDYOMDWLSUHGQMXSORþXLOLGRGDWQHDXGLR
XUHÿDMHXDXWRPRELOXNDGDMHSDUNLUDQQDVXQFXMHU
to može izazvati kvar usled visoke temperature.
ˎ (OHNWULþQDDQWHQDVHDXWRPDWVNLL]YODþL.
ˎ $NRGLVNSRþLQMH&'-DA sesijom, prepoznaje se
kao CD-'$GLVNDGUXJHVHVLMHVHQHüH
reprodukovati.
ˎ 'LVNRYLNRMHRYDMXUHÿDM1(02ä(UHSURGXNRYDWL
ˋ CD-R/CD-RW diskovi lošeg kvaliteta snimka.
ˋ CD-R/CD-RW snimljeni na nekompatibilnom
XUHÿDMX
ˋ Nepravilno finalizirani CD-R/CD-RW diskovi.
ˋ CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u
PX]LþNRP&'IRUPDWXLOL03IRUPDWXXVNODGX
sa ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili
multi-session.
O kondenzaciji vlage
8NROLNRVHXXUHÿDMXQDNXSLYODJDXNORQLWHGLVNL
VDþHNDMWHRNRVDWYUHPHQDGDVHXUHÿDMRVXãLX
VXSURWQRPXUHÿDMPRåGDQHüHUDGLWLSUDYLOQR
Za održavanje visokog kvaliteta zvuka
3D]LWHGDSRXUHÿDMXLOLGLVNRYLPDQHSURVSHWH
WHþQRVW
Redosled reprodukcije MP3/WMA
datoteka
MP3/WMA
Folder (album)
MP3/WMA datoteka
(numera)
Napomene o diskovima
ˎ 1HL]ODåLWHGLVNRYHGLUHNWQRPVXQþHYRPVYHWOXL
izvorima toplote kao što su dovodi toplog vazduha i
ne ostavljajte ih u automobilu parkiranom na
GLUHNWQRPVXQþHYRPVYHWOX
ˎ Pre reprodukcije, obrišite
GLVNRYHNUSLFRP]DþLãüHQMH
od sredine prema ivici.
1HNRULVWLWHUDVWYDUDþHNDRãWR
VXEHQ]LQUD]UHÿLYDþL
univerzalno dostupna
VUHGVWYD]DþLãüHQMH
ˎ 2YDMXUHÿDMMHQDSUDYOMHQ]D
reprodukciju diskova koji su u
skladu sa Compact Disc (CD) standardom.
'XDO'LVFLQHNLPX]LþNLGLVNRYLNRMLVXNRGLUDQL
tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne
podležu Compact Disc (CD) standardu, pa se zbog
WRJDPRåGDQHüHPRüLUHSURGXNRYDWLQDRYRP
XUHÿDMX
ˎ 'LVNRYLNRMHRYDMXUHÿDM1(02ä(UHSURGXNRYDWL
ˋ Diskovi sa nalepnicama, natpisima ili
zalepljenom lepljivom trakom ili papirom.
5HSURGXNFLMRPRYDNYLKGLVNRYDPRåHGRüLGR
NYDUDXUDGXLOLGRRãWHüHQMDGLVND
ˋ Diskove koji nisu standardnog oblika (npr. srce,
NYDGUDW]YH]GD8VXSURWQRPPRåHGRüLGR
RãWHüHQMDXUHÿDMD
ˋ 8 cm (3 1/4 in) diskovi.
2L3RGXUHÿDMX
ˎ 0RåHWHGDSRYH]XMHWHVOHGHüHPRGHOHL3RGXUHÿDMD
3UHXSRWUHEHDåXULUDMWHVYRMHL3RGXUHÿDMH
najnovijom verzijom softvera.
Kompatibilni iPod/iPhone modeli
Kompatibilni model
USB
iPhone 5
í
iPhone 4S
í
iPhone 4
í
iPhone 3GS
í
iPhone 3G
í
iPod touch (5. generacija)
í
iPod touch (4. generacija)
í
iPod touch (3. generacija)
í
Napomene o reprodukciji CD-R/CD-RW diskova
iPod touch (2. generacija)
í
ˎ Maksimalan broj: (samo CD-R/CD-RW)
ˋ IROGHUDDOEXPDXNOMXþXMXüLNRUHQVNLIROGHU
ˋ datoteka (numera) i foldera: 300 (može biti i
manje od 300 ukoliko nazivi foldera/datoteka
sadrže mnogo karaktera)
ˋ karaktera koji se mogu prikazati u nazivu foldera/
datoteke: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
iPod classic
í
iPod nano (7. generacija)
í
iPod nano (6. generacija)
í
iPod nano (5. generacija)
í
iPod nano (4. generacija)
í
iPod nano (3. generacija)
í
19
ˎ 2]QDND0DGHIRUL3RGLÝ0DGHIRUL3KRQHÝ]QDþL
da je elektronski pribor posebno dizajniran za
SRYH]LYDQMHQDL3RGLOLL3KRQHXUHÿDMLGDMMHRG
VWUDQHUD]YRMQRJSURJUDPHUDRGREUHQNDRXUHÿDM
koji ispunjava standarde kompanije Apple.
.RPSDQLMD$SSOHQHRGJRYDUD]DUDGRYRJXUHÿDMD
QLWL]DQMHJRYXXVNODÿHQRVWVDVLJXUQRVQLPL
regulatornim standardima.
,PDMWHQDXPXGDNRULãüHQMHRYRJGRGDWNDVDL3RG
LOLL3KRQHXUHÿDMHPPRåHXWLFDWLQDEHåLþQH
performanse.
O BLUETOOTH funkciji
Šta je BLUETOOTH tehnologija?
ˎ %HåLþQD%/8(7227+WHKQRORJLMDMHEHåLþQD
WHKQRORJLMDNRMDRPRJXüDYDNRPXQLNDFLMX
EHåLþQLPSXWHPL]PHÿXGLJLWDOQLKXUHÿDMDNDRãWR
su mobilni telefoni i slušalice.
ˎ %/8(7227+EHåLþQDWHKQRORJLMDIXQNFLRQLãHX
krugu od oko 10m. PovezujHSRGYDXUHÿDMDDOL
QHNLXUHÿDMLVHPRJXSRYH]DWLLVDYLãHXUHÿDMDX
isto vreme. Nije potrebno povezivanje kablom pošto
MH%/8(7227+EHåLþQDWHKQRORJLMDQLWLRSWLþND
YLGOMLYRVWL]PHÿXXUHÿDMDNDRNRGLQIUDFUYHQH
WHKQRORJLMH1DSULPHUWDNDYXUHÿDMPožete nositi u
džepu ili torbi.
ˎ BLUETOOTH tehnologija je internacionalni
standard koji podržavaju i koriste milioni
kompanija širom sveta.
O BLUETOOTH komunikaciji
ˎ %/8(7227+EHåLþQDWHKQRORJLMDIXQNFLRQLãHX
krugu od oko 10m.
Maksimalna razdaljina za komunikaciju može
varirati u zavisnosti od prepreka (osoba, metal, zid i
sl.) ili elektromagnetnog okruženja.
ˎ 6OHGHüLXVORYLPRJXXWLFDWLQDRVHWOMLYRVW
BLUETOOTH komunikacije.
ˋ 3RVWRMLSUHSUHNDL]PHÿXRYRJXUHÿDMDL
%/8(7227+XUHÿDMDRVREDPHWDO]LGLVO
ˋ 8UHÿDMNRMLWDNRÿHNRULVWLIUHNYHQFLMXRG*+]
QDSULPHU:/$1XUHÿDMEHåLþQLWHOHIRQL
PLNURWDODVQDSHüQLFDVHNRULVWLXEOL]LQLRYRJ
XUHÿDMD
ˎ 3RãWR%/8(7227+XUHÿDMLLEHåLþQL/$1
(IEEE802.11b/g/n) koriste istu frekvenciju, može
GRüLGRPLNURWDlasnih smetnji koje mogu da uspore
komunikaciju, izazovu šum ili nepravilnosti u
SRYH]LYDQMXDNRVHXUHÿDMNRULVWLEOL]XEHåLþQRJ
/$1XUHÿDMD8WDNYRPVOXþDMXXUDGLWHVOHGHüH
ˋ .RULVWLWHRYDMXUHÿDMQDUDVWRMDQMXRGEDUHPP
RGELORNRJEHåLþQRJ/$1XUHÿDMD
ˋ 8NROLNRNRULVWLWHRYDMXUHÿDMQDPDQMHP
UDVWRMDQMXLVNOMXþLWHEHåLþQL/$1XUHÿDM
ˋ 3RVWDYLWHRYDMXUHÿDML%/8(7227+XUHÿDMãWR
bliže jedan drugom.
20
ˎ 0LNURWDODVLNRMHHPLWXMH%/8(7227+XUHÿDMPRåH
XWLFDWLQDUDGHOHNWURQVNLKPHGLFLQVNLKXUHÿDMD
IsNOMXþLWHRYDMXUHÿDMLRVWDOH%/8(7227+XUHÿDMHQD
VOHGHüLPORNDFLMDPDMHUPRJXX]URNRYDWLQH]JRGX
ˋ mesta gde je prisutan zapaljivi gas, u bolnici, vozu,
ˋ avionu ili benzinskoj stanici, u blizini automatskih
vrata ili protpivpožarnog alarma
ˎ 2YDMXUHÿDMSRGUžava bezbednosne tehnologije
koje su u skladu sa BLUETOOTH standardima kako
ELSUXåLREH]EHGQXYH]XSULNRULãüHQMX%/8(7227+
EHåLþQHWHKQRORJLMHVWLPGDWDEH]EHGQRVWPRåH
biti nedovoljna u zavisnosti od okolnosti.
Budite obazrivi pri komuniciranju koriãüHQMHP
%/8(7227+EHåLþQHWHKQRORJLMH
ˎ Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za curenje
informacija tokom komunikacije putem BLUETOOTH
veze.
ˎ 3RYH]LYDQMHVDVYLP%/8(7227+XUHÿDMLPDVHQH
može garantovati.
ˋ 8UHÿDMVD BLUETOOTH funkcijom mora biti
autorizovan i ispunjavati BLUETOOTH standard
propisan od strane Bluetooth SIG, Inc.
ˋ ýDNLDNR%/8(7227+XUHÿDMLVSXQMDYDQDYHGHQL
%/8(7227+VWDQGDUGQHNLXUHÿDMLVHPRåGDQHüH
povezati ili raditi ispravno, u zavisnosti od funkcija
LVSHFLILNDFLMDXUHÿDMD
ˋ Dok razgovarate telefonom putem putem hendsfri
funkcije, može se pojaviti šum u zavisnosti od
XUHÿDMDLOLRNUXåHQMD.
ˎ U zavisnosti od XUHÿDMDNRMLWUHEDGDVHSRYHåH
PRåGDüHELWLSRWUHEQRQHNRYUHPH]DSRþHWDN
komunikacije.
Ostalo
ˎ .RULãüHQMH%/8(7227+XUHÿDMDPRåGDQHüH
funkcionisati na mobilnim telefonima, u zavisnosti
od okruženja i lokacije na kojoj se oprema koristi.
ˎ Ukoliko oseWLWHQHODJRGQRVWWRNRPNRULãüHQMD
%/8(7227+XUHÿDMDRGPDKSUHVWDQLWHVD
NRULãüHQMHP$NRVXSUREOHPLLGDOMHSULVXWQL
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane za
XUHÿDMDGDQLVXUD]UDÿHQLXRYRPXSXWVWYXRbratite
se najbližem Sony prodavcu.
KĚƌǎĂǀĂŶũĞ
ýLãüHQMHSULNOMXþDND
8UHÿDMPRåGDQHüHGREUR UDGLWLDNRSULNOMXþFLL]PHÿX
XUHÿDMDLSUHGQMHSORþHQLVXþLVWL'DQHELGRãORGR
WRJDVNLQLWHSUHGQMXSORþXVWULRþLVWLWHSULNOMXþNH
YDWLUDQLPãWDSLüHP1HPRMWHSUHYLãHSULWLVNDWL8
VXSURWQRPPRåHGRüLGRRãWHüHQMDSULNOMXþDND.
Napomene
ˎ ,]EH]EHGQRVQLKUD]ORJDSUHþLãüHQMDSULNOMXþDND
LVNOMXþLWHPRWRUYR]LODLL]YDGLWHNOMXþL]NRQWDNW
brave.
ˎ 1LNDGQHGRGLUXMWHSULNOMXþNHSUVWLPDLOLPHWDOQLP
predmetima.
0DNVLPDODQEURMQXPHUDNRMHMHPRJXüHRþLWDWL:
10,000
2GJRYDUDMXüLNRGHN:
MP3 (.mp3), WMA (.wma) i WAV (.wav)
%HåLþQDNRPXQLNDFLMD
Sistem komunikacije: BLUETOOTH verzija
standarda 3.1
Izlaz:
BLUETOOTH Standard Klasa snage 2
(Max. +4 dBm)
Maksimalni komunikacioni domet: Vidljivi domet pribl.
10 m (33 ft)*1
Frekventni opseg: Opseg 2.4 GHz (2.4000 – 2.4835
GHz)
Metoda modulacije: FHSS
Kompatibilni Bluetooth Profili* 2 :
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
*1 6WYDUQLGRPHWüH]DYLVLWLRGIDNWRUDSRSXW
dĞŚŶŝēŬĞŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĞ
Radio prijemnik
FM
Opseg podešavanja: 87,5 – 108,0 MHz
Antenska SULNOMXþQLFD:
6SROMQLDQWHQVNLSULNOMXþDN
0HÿXIUHNYHQFLMDN+]
Upotrebljiva osetljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Odnos signal-šum: 80 dB (stereo)
Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekventni odziv: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Opseg podešavanja:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
$QWHQVNDSULNOMXþQLFD:
6SROMQLDQWHQVNLSULNOMXþDN
0HÿXIUHNYHQFLMD:
9,124.5 kHz or 9,115.5 kHz/4.5 kHz
Osetljivost0:ȝ9/:ȝ9
CD plejer
Odnos signal-šum: 120 dB
Frekventni odziv: 10 – 20.000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod merljivog nivoa
2GJRYDUDMXüLNRGHN03PSL:0$ZPD
86%XUHÿDM
SUHSUHNDL]PHÿXXUHÿDMDPDJQHWVNLKSROMDQSU
oko mLNURWDODVQLKSHüQLFDVWDWLþNRJHOHNWULFLWHWD
RVHWOMLYRVWLSULMHPDDQWHQHRSHUDWLYQRJXUHÿDMD
softverske aplikacije, itd.
*2 Standardni Bluetooth profili pokazuju svrhu
%OXHWRRWKNRPXQLNDFLMHPHÿXXUHÿDMLPD.
3RMDþDOR
,]OD],]OD]]YXþQLND
,PSHGDQVD]YXþQLND– 8 oma
Maksimalna izlazna snaga: 55 W x 4 (na 4 oma)
Opšte
Izlazi:
3ULNOMXþQLFDDXGLRL]OD]DVDSUHEDFLYDQMHP
rear/sub)
1DSDMDQDDQWHQDVSROMQDSULNOMXþDN
]DXSUDYOMDQMHSRMDþDORP5(0287
Ulazi:
8OD]QDSULNOMXþQLFDGDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
$QWHQVNDXOD]QDSULNOMXþQLFD
8OD]QL0,&SULNOMXþDN
$8;XOD]QLSULNOMXþDNVWHUHRPLQLSULNOMXþDN
86%SULNOMXþQLFD
Napajanje: 12 V DC akumulator (sa negativnim
polom uzemljenja)
Dimenzije:
Pribl. 178 mm × 50 mm × 177 mm (7 1/8 in ×
2in × 7in) (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Pribl. 182 mm × 53 mm
× 160 mm (7 1/4 in × 2 1/8 in × 6 5/16 in)
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Interfejs: USB (High-speed)
Maksimalna struja: 1 A
21
Sadržaj pakovanja:
*ODYQLXUHÿDM
'HORYL]DLQVWDODFLMXLSULNOMXþLYDQMHNRPSOHW
Dodatna oprema/pribor:
Mikrofon: XA-MC10
9DãSURGDYDFPRåGDQHüHLPDWLVDYQDYHGHQL
pribor. Zatražite detaljne informacije.
'L]DMQLWHKQLþNLSRGDFLSRGORåQLVXSURPHQDPD
bez prethodne najave.
Zaštita autorskih prava
Oznaka Bluetooth® i logotipi su u vlasništvu
kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony
Corporation ih upotrebljava uz licencu.
2VWDOL]DãWLWQL]QDNRYLL]DãWLüHQLQD]LYLVXX
YODVQLãWYXRGJRYDUDMXüLKYODVQLND
N oznaka je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak
asocijacije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim
državama.
Windows Media je registrovani zaštitni znak ili
zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim državama.
Ovaj proizvod jH]DãWLüHQRGUHÿHQLPLQWHOHNWXDOQLP
pravima u vlasništvu kompanije Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije
izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dozvole
NRPSDQLMH0LFURVRIWLOLRYODãüHQLK0LFURVRIWRYLK
zastupnika.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su
WUJRYDþNHPDUNHILUPH$SSOH,QFUHJLVWURYDQHX
6$'LGUXJLPGUåDYDPD$SS6WRUHMH]DãWLüHQL]QDN
kompanije Apple Inc.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
su licenca kompanija Fraunhofer IIS i Thomson.
*RRJOH*RRJOH3OD\L$QGURLGVXWUJRYDþNHPDUNH
*RRJOH,QF
8VOXþDMXSUREOHPD
6OHGHüDOLVWDüHYDPSRPRüLXUHãDYDQMXSUREOHPD
NRMLVHPRJXSRMDYLWLXUDGXXUHÿDMD3UHSUHJOHGD
OLVWHLVSRGSURYHULWHSULNOMXþNHXUHÿDMDLSRVWXSNH
NRULãüHQMD=DGHWDOMHRNRULãüHQMXRVLJXUDþDL
VNLGDQMDXUHÿDMDVDLQVWUXPHQt table, pogledajte
SULUXþQLN]DLQVWDODFLMXSRYH]LYDQMHLVSRUXþHQX]
XUHÿDM8NROLNRSUREOHPQLMHUHãHQSRVHWLWHVDMW]D
NRULVQLþNXSRGUãNXQDYHGHQQD]DGQMRMNRULFL.
Opšte
Nema zvuka.
q Položaj kontrole [FADER] nije podešen za sistem
VDGYD]YXþQLND
1HPD]YXþQRJVLJQDOD
q 3RYH]DQRMHGRGDWQRSRMDþDORLQHNRULVWLVH
XJUDÿHQR
Sadržaj memorije je obrisan.
q .DEOQDSDMDQMDLOLDNXPXODWRUVXLVNOMXþHQLLOL
nepravilno povezani.
0HPRULVDQHVWDQLFHLWDþQRYUHPHVXREULVDQL
2VLJXUDþMHSUHJRUHR
Buka SULOLNRPRNUHWDQMDNOMXþDXNRQWDNWEUDYL
q Kablovi prema konektoru automobila nisu dobro
povezani.
Tokom reprodukcije ili prijema, pokrene se demo
prikaz.
q $NRVHXUHÿDMHPQHUXNXMHPLQXWDX]SRVWDYNX
[DEMO-21@]DSRþLQMHGHPRSULND]
ˋ Postavite [DEMO-OFF] (str. 18)
Prikaz nestaje/ne pojavljuje se na displeju.
q Opcija dimer je postavljena na [DIM-ON] (str. 18).
q Prikaz nestaje ukoliko pritisnete i zadržite OFF.
ˋ 3ULWLVNDMWH2))QDXUHÿDMXGRNVHQHSRMDYL
SULND]
q 3ULNOMXþFLVX]DSUOMDQi (str. 21).
Ne rade tasteri za upravljanje.
Disk se ne izbacuje.
(nazad)/MODE duže od
q Pritisnite AF/TA/PTY i
VHNXQGHGDELVWHUHVHWRYDOLXUHÿDM
Sadržaji smešteni u memoriji su obrisani.
Radi vaše sigurnosti, postupak resetovanja
nemojte izvoditi tokom vožnje.
Radio prijem
1LMHPRJXüSULMHPVWDQLFD
Zvuk je pun šumova.
q Povezivanje nije izvedeno pravilno.
ˋ 3URYHULWHSULNOMXþDNDQWHQHXNROLPD
22
ˋ $NRVHDQWHQDQHL]YODþLSURYHULWHSULNOMXþDNQD
kablu za kontrolu antene.
3RGHãDYDQMHPHPRULVDQLKVWDQLFDQLMHPRJXüH.
q 6LJQDOVDRGDãLOMDþDMHSUHVODE.
RDS
1DNRQQHNROLNRVHNXQGLVOXãDQMD]DSRþLQMH
pretraživanje SEEK.
q Stanica nije TP ili ima slab signal.
ˋ ,VNOMXþLWHIXQNFLMX7$VWU
Nema informacija o VDREUDüDMX
q 8NOMXþLWHIXQNFLMX7$VWU
q 6WDQLFDQHHPLWXMHLQIRUPDFLMHRVDREUDüDMXLDNRMH
TP.
ˋ Podesite neku drugu stanicu.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
q Trenutna stanica nije RDS stanica.
q RDS podaci nisu primljeni.
q Stanica ne emituje signal vrste programa.
Naziv stanice treperi.
q Trenutno odabrana stanica nema alternativnu
frekvenciju.
ˋ Pritisnite SEEK +/– dok treperi naziv stanice.
3RMDYOMXMHVH>3,6((.@LXUHÿDMSRþLQMHGDWUDåL
drugu Frekvenciju sa istim PI (Program
Identification) podacima.
CD reprodukcija
Disk se ne može reprodukovati.
q 2ãWHüHQLOL]DSUOMDQGLVN
q Pokušali ste da reprodukujete CD-R/CD-RW koji
nije audio (str. 19).
MP3/WMA datoteke se ne mogu reprodukovati.
q Disk nije kompatibilan sa MP3/WMA formatom i
verzijom.
Za detalje o diskovima i formatima koji se mogu
UHSURGXNRYDWLSRVHWLWHVWUDQLFX]DNRULVQLþNX
podršku.
=DSRþHWDNUHSURGXNFLMH03:0$QXPHUD
potrebno je duže vreme nego za ostale.
q 6OHGHüLPGLVNRYLPDSRWUHEQRMHGXåHYUHPH]D
SRþHWDNUHSURGXNFLMH
ˋ Diskovi snimljeni sa složenom strukturom
datoteka i foldera.
ˋ Disk je sniman iz više sesija (Multi Session).
ˋ Disk na koji se mogu dodati podaci.
=YXNSUHVNDþH
q 2ãWHüHQLOL]DSUOMDQGLVk.
USB reprodukcija
1HPRåHWHUHSURGXNRYDWLVDXUHÿDMDSRYH]DQRJ
putem USB huba.
q 2YDMXUHÿDMQHSUHSR]QDMH86%XUHÿDMHSRYH]DQH
putem USB haba.
86%XUHÿDMXMHSRWUHEQRYLãHYUHPHQD]D
reprodukciju.
q 86%XUHÿDMVDGUåLGDWRWHNHVDVORåHQRPVWUXNWXURP
Zvuk je isprekidan.
q 3UHNLGL]YXNDVXPRJXüLSULSURWRNXL]QDGNESV
Naziv aplikacije se ne poklapa sa trenutnom
aplikacijom u App Remote.
q 3RQRYRSRNUHQLWHDSOLNDFLMXL]Ý$SS5HPRWHÝ
DSOLNDFLMH.
NFC funkcija
3RYH]LYDQMHMHGQLPGRGLURP1)&QLMHPRJXüH
q Ukoliko telefon ne reaguje na dodirivanje.
ˋ 3URYHULWHGDOLMHXNOMXþHQD1)&IXQNFLMD
pametnog telefona.
ˋ Približite deo na telefonu sa N-znakom bliže NR]QDFLQDRYRPXUHÿDMX
ˋ Ako se pametni telefon nalazi u futroli, izvadite
ga.
q 2VHWOMLYRVW1)&SULMHPD]DYLVLRGXUHÿDMD
Ukoliko ni posle nekoliko puta ne uspete da ostvarite
YH]XMHGQLPGRGLURPL]YUãLWHUXþQR%/8(7227+
povezivanje.
BLUETOOTH funkcija
8UHÿDMNRMLVHSRYH]XMHQHPRåHGDGHWHNWXMHRYDM
XUHÿDM
q 3UHXSDULYDQMDSUHEDFLWHRYDMXUHÿDMXUHåLPX
mirovanja (stand-by).
q .DGDMHSRYH]DQVD%/8(7227+XUHÿDMHPRYDM
XUHÿDMVHQHPRåHGHWHNWRYDWLVDGUXJRJXUHÿDMD
ˋ 3UHNLQLWHWUHQXWQXYH]XLSRWUDåLWHRYDMXUHÿDMVD
GUXJRJXUHÿDMD
q Kada je uparivanje završeno, postavite izlazni
BLUETOOTH signal na ON (str.
. 7)
1LMHPRJXüHSRYH]LYDQMH.
q Povezivanje se kontroliše sa jedne strane (ovaj
XUHÿDMLOL%/8(7227+XUHÿDMDOLQLNDNRREH
ˋ 3RYHåLWHXUHÿDMHVDRYRJLOL%/8(7227+
XUHÿDMD
1D]LYGHWHNWRYDQRJXUHÿDMDVHQHSRMDYOMXMH
q 8]DYLVQRVWLRGVWDWXVDGUXJRJXUHÿDMDPRåGD
QHüHELWLPRJXüHGRELWLLPH
Nema zvona.
q 3RGHVLWHMDþLQX]YXNDRNUHWDQMHPUHJXODWRUD
prilikom prijema poziva.
q 8]DYLVQRVWLRGXUHÿDMDNRMLVHSRYH]XMH]YRQRVH
PRåGDQHüHRJODVLWLLVSUDYQR
ˋ Podesite [RINGTONE] na [1] (str. 18).
q 3UHGQML]YXþQLFLQLVXSRYH]DQLQDXUHÿDM
ˋ 3RYHåLWHSUHGQMH]YXþQLNHQDXUHÿDM7HOHIRQVNR
zvono se reprodukuje samo kroz prednje
]YXþQLNH.
23
*ODVVDJRYRUQLNDVHQHþXMH.
q 3UHGQML]YXþQLFLQLVXSRYH]DQLQDXUHÿDM
ˋ 3RYHåLWHSUHGQMH]YXþQLNHQDXUHÿDM=YXN
glasa sagovornika se reprodukuje samo kroz
SUHGQMH]YXþQLNH.
Sagovornik kaže da mu je zvuk previše jak ili
previše slab.
q 3RGHVLWHMDþLQX]YXNDSRPRüXSRGHãDYDQMD
SRMDþDQMDPLNURIRQDVWU.
7RNRPUD]JRYRUDþXMXVHHKRLãXP
q Smanjite ton.
q Podesite EC/NC mod na [EC/NC-1] ili [EC/NC-2]
(str. 14).
q Ukoliko je ambijentalni šum previše glasan,
pokušajte da ga smanjite.
Npr.: Ukoliko vam je otvoren prozor i spoljna
buka i šum usled vetra su preglasni, zatvorite
SUR]RU8NROLNRMHNOLPDXUHÿDMSUHJODVDQ
podesite ga na nižu vrednost.
Neke od funkcija ne rade.
q 3URYHULWHGDOLSRYH]DQLXUHÿDMSRGUåDYDWHIXQNFLMH
6OXþDMQRRGJRYDUDQMHQDSULPOMHQLSR]LY
q Povezani telefon je podešen da automatski
odgovara na poziv.
Uparivanje nije uspelo jer je isteklo vreme.
q 8]DYLVQRVWLRGXUHÿDMDYUHPH]DXSDULYDQMHPRåH
biti kratko.
ˋ 3RNXãDMWHGDXSDULYDQMHL]YUãLWHXSUHGYLÿHQRP
roku.
BLUETOOTH funkcija ne radi.
q 8JDVLWHXUHÿDMSULWLVNRPQD2))GXåHRG
sekunde, a zatim ga ponovo upalite.
7RNRPKHQGVIULSR]LYDQHþXMHVHQLNDNDY]YXNL]
]YXþQLND
q 8NROLNRVH]YXNþXMHQDPRELOQRPWHOHIRQX
SRGHVLWHJDGD]YXNãDOMHQD]YXþQLNHDXWRPRELOD.
Telefon nije povezan.
q Kada se reprodukuje BLUETOOTH audio, telefon
VHQHSRYH]XMHþDNQLNDGSULWLVQHWH&$//
ˋ Povežite se sa telefona.
Naziv aplikacije se ne poklapa sa trenutnom
aplikacijom u App Remote.
q 3RQRYRSRNUHQLWHDSOLNDFLMXL]Ý$SS5HPRWHÝ
aplikacije.
Audio kvalitet telefona je loš.
q Audio kvalitet telefona zavisi od uslova prijema
mobilne mreže.
ˋ Pomerite auto na mesto gde je bolji prijem
signala mobilne mreža.
.DGDNRULVWLWHÝ$SS5HPRWHÝDSOLNDFLMXSUHNR
BLUETOOTH-a, ekran automatski prebacuje na
[BT AUDIO].
q “App Remote” aplikacija ili BLUETOOTH funkcija je
otkazala.
ˋ Ponovo pokrenite aplikaciju.
-DþLQD]YXNDSRYH]DQRJDXGLRXUHÿDMDMHQLVND
(visoka).
q -DþLQD]YXNDVHUD]OLNXMHRGXUHÿDMDGRXUHÿDMD
ˋ 3RGHVLWHMDþLQX]YXNDQDSRYH]DQRPDXGLR
XUHÿDMXLOLRYRPXUHÿDMX.
=YXNSUHVNDþHWRNRPUHSURGXNFLMHVD
%/8(7227+DXGLRXUHÿDMD
q 6PDQMLWHUD]GDOMLQXL]PHÿXRYRJXUHÿDMDL
%/8(7227+DXGLRXUHÿDMD
q 8NROLNRMHYDã%/8(7227+XUHÿDMVPHãWHQX
pakovanje koje ometa signal, izvadite ga iz
SDNRYDQMDWRNRPNRULãüHQMD
q 1HNROLNRGUXJLK%/8(7227+XUHÿDMDLOLXUHÿDMD
koji emituju radio talase se koriste u blizini.
ˋ ,VNOMXþLWHGUXJHXUHÿDMH
ˋ 3RYHüDMWHXGDOMHQRVWRGGUXJLKXUHÿDMD
q Reprodukovani zvuk staje istog trenutka kada
SRþQHGDVHXVSRVWDYOMDYH]DL]PHÿXRYRJ
XUHÿDMDLPRELOQRJWHOHIRQD
Ovo ne predstavlja kvar.
3RYH]DQLP%/8(7227+XUHÿDMHPVHQHPRåH
upravljati.
q 3URYHULWHGDOLSRYH]DQL%/8(7227+XUHÿDM
podržava AVRCP.
24
Prikaz/poruke grešaka
ERROR
q 'LVNMH]DSUOMDQLOLSRJUHãQRXEDþHQ
ˋ 2þLVWLWHLOLVWDYLWHGLVNLVSUDYQR
q Disk je prazan.
q Disk se ne može reprodukovati zbog problema sa
diskom.
ˋ Stavite drugi disk.
q 86%XUHÿDMQLMHDXWRPDWVNLSUHSR]QDW
ˋ Povežite ga ponovo.
q Pritisnite ì ]DYDÿHQMHGLVND.
HUB NO SUPRT (hubovi nisu podržani)
q 2YDMXUHÿDMQHSRGUåDYD86%KXE
IPD STOP (iPod stop)
q 8NROLNRQLMHSRGHãHQRSRQDYOMDQMHUHSURGXNFLMDüH
se završiti nakon poslednje numere na albumu.
0X]LþNDDSOLNDFLMDQDL3RGL3KRQHMHXJDãHQD
ˋ Pritisnite PAUSE za ponovno pokretanje
reprodukcije.
NO AF (nema alternativnih frekvencija)
q Trenutno odabrana stanica nema alternativnu
frekvenciju.
ˋ Pritisnite SEEK +/– dok treperi naziv stanice.
8UHÿDMSRþLQMHGDWUDåLGUXJXIUHNYHQFLMXVD
istim PI (Program Identification) podacima
(pojavljuje se [PI SEEK]).
NO DEV QHPDXUHÿDMD
q [USB] je odabran kao izvor bez povezanog USB
XUHÿDMD,VNRSþDOLVWH86%XUHÿDMLOL86%NDEO
tokom reprodukcije.
ˋ 3RYHåLWH86%XUHÿDMLOL86%NDEO
NO MUSIC
q 'LVNLOL86%XUHÿDMQHVDGUåLPX]LþNHGDWRWHNH
ˋ 8EDFLWHPX]LþNL&'.
ˋ 3RYHåLWH86%XUHÿDMVDDXGLRGDWRWHNDPD.
NO TP QHPDSURJUDPDRVDREUDüDMX
q 8UHÿDMüHQDVWDYLWLGDWUDåLGRVWXSQH73VWDQLFH.
OVERLOAD
q 86%XUHÿDMMHSUHRSWHUHüHQ
ˋ 3UHNLQLWHYH]XVD86%XUHÿDMHP]DWLP
promenite izvor pritiskom na taster SRC.
ˋ USB XUHÿDMLPDJUHãNXLOLMHSRYH]DQ
QHNRPSDWLELODQXUHÿDM.
PUSH EJT (pritisnite Eject taster)
q Disk se ne može izbaciti.
ˋ Pritisnite ì (izbacivanje).
q Neuspešan pristup telefonskom imeniku.
q Sadržaj telefonskog imenika je izmenjen tokom
pristupa mobilnom telefonu.
ˋ Pristupite ponovo telefonskom imeniku u
mobilnom telefonu.
MEM FAILURE (otkaz memorije)
q 2YDMXUHÿDMQLMHXVSHRGDPHPRULãHNRQWDNWQD
predpodešeno mesto.
ˋ 3URYHULWHGDOLMHEURMSUHGYLÿHQ]DSUHGSRGHãHQR
mesto ispravan (str. 13).
MEMORY BUSY
q 8UHÿDMVQLPDSRGDWNH
ˋ 6DþHNDMWHGDVHVQLPDQMH]DYUãL
NO DEV QHPDXUHÿDMD
q Izabran je BLUETOOTH audio izvor bez povezivanja
%/8(7227+DXGLRXUHÿDMD
BLUETOOTH DXGLRXUHÿDMMHLVNOMXþHQWRNRP
trajanja poziva.
ˋ 3URYHULWHGDOLMH%/8(7227+DXGLRXUHÿDM
SRYH]DQ
q Za izvor je izabran BLUETOOTH telefon, a da
mobilni telefon nije povezan.
0RELOQLWHOHIRQMHLVNOMXþHQWRNRPSR]LYD
ˋ Proverite da li je mobilni telefon povezan.
P EMPTY (predpodešen broj)
q Lista predpodešenih brojeva je prazna.
READ
q 8UHÿDMXþLWDYDVYHSRGDWNHRQXPHUDPDL
albumima na disku.
ˋ 6DþHNDMWHGRN]DYUãLSRVWXSDNXþLWDYDQMDL
UHSURGXNFLMDüH]DSRþHWLDXWRPDWVNLU
]DYLVQRVWLRGVWUXNWXUHGLVNDPRåGDüHWUDMDWL
duže jednog od minuta.
UNKNOWN
q Ime ili telefonski broj se ne mogu prikazati tokom
listanja telefonskog imenika ili istorije poziva.
USB NO SUPRT 86%XUHÿDMQLMHSRGUåDQ
q 3RYH]DQL86%XUHÿDMQLMHSRGUåDQ
ˋ Za detalje o podržanim USB XUHÿDMLPDSRVHWLWH
,QWHUQHWVWUDQLFX]DNRULVQLþNXSRGUãNX.
=DNRULãüHQMH$SS5HPRWH
] ili [
]
[
q Disk je tokom pretraživanja napred/nazad došao
GRSRþHWNDLOLGRNUDMDLQLMHPRJXüHGDOMH
pretraživanje.
APP DISCNCT DSOLNDFLMDLVNOMXþHQD
q App Remote veza nije uspostavljena.
ˋ Uspostaviti App Remote vezu (str. 14).
[ ]
q 1LMHPRJXüSULND]NDUDNWHUD.
APP MENU (meni aplikacije)
q 2SHUDFLMHSXWHPWDVWHUDQLVXPRJXüHGRNMHQD
iPhone/Android telefonu otvoren meni.
ˋ ,]DÿLWHL]PHQLMDL3KRQH$QGURLGWHOHIRQD
Za BLUETOOTH funkciju:
BT BUSY (BLUETOOTH zauzet)
q 6DRYRJXUHÿDMDQLMHPRJXüHSULVWXSLWLWHOHIRQVNRP
imeniku i istoriji poziva.
ˋ 6DþHNDMWHPDORSD]DWLPSRNXãDMWHSRQRYR
WITHHELD
q Pozivalac je sakrio identifikaciju.
APP -------- (aplikacija)
q Nije uspostavljena veza sa aplikacijom.
ˋ 3RQRYRXVSRVWDYLWHYH]XVDL3KRQHXUHÿDMHP
APP NO DEV QHPDXUHÿDMD]DDSOLNDFLMX
q 8UHÿDMVDLQVWDOLUDQRPDSOLNDFLMRPQLMHSRYH]DQ
ˋ PovežiWHXUHÿDMD]DWLPXVSRVWDYLWHYH]XVD
L3KRQHXUHÿDMHP.
ERROR
q BT inicijalizacija nije uspela.
25
APP SOUND (zvuk aplikacije)
q 2SHUDFLMHSXWHPWDVWHUDQLVXPRJXüHGRNMHQD
iPhone/Android telefonu otvoren meni za zvuk.
ˋ ,]DÿLWHL]PHQLMD]YXNDQDL3KRQH$QGURLG
telefona.
OPEN APP (pokreni aplikaciju)
q “App Remote” aplikacija ne radi.
ˋ Pokrenite iPhone aplikaciju.
Ukoliko ova rešenja ne doprinesu poboljšanju
stanja posavetujte se sa najbližim Sony
prodavcem.
$NRXUHÿDMQRVLWHQDSRSUDYNX]ERJ&'XUHÿDMD
molimo ponesite i disk koji ste koristili kada ste
XRþLOLSUREOHP
Srpski
Kompanija Sony izjavljuje da je ova oprema
XVNODÿHQDVDRVQRYQLPXVORYLPDLUHOHYDQWQLP
odredbama preporuke 1999/5/ EC.
=DGHWDOMHSRVHWLWHVOHGHüXLQWHUQHWVWUDQLFX
http://www.compliance.sony.de/
26
6WUDQD]DNRULVQLþNXSRGUãNX
Ukoliko imate pitanja, kao i za najnovije
informacije o ovom proizvodu, posetite
VOHGHüXLQWHUQHWDGUHVX:
http://support.sony-europe.com/
5HJLVWUXMWHRGPDKYDãXUHÿDMQD:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation
Štampano u Srbiji
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\010COV.fm
masterpage: Cove
r
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 1 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
4-480-655-11(1)
Bluetooth®
Audio sustav
Za isključenje demonstracijskog (Demo) prikaza, pogledajte str. 16.
MEX-N4000BT
Upute za uporabu
HRV
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\020INT.fm
masterpage: Left
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 2 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj u prednju
ploču vozila.
Za postavljanje i povezivanje, pogledajte isporučeni
priručnik za postavljanje/povezivanje.
Proizvedeno u Tajlandu
Laser
 Trajanje emisije: Kontinuirano
 Snaga: Manje od 53,3 μW
(Vrijednost je izmjerena na udaljenosti od 200 mm
od leće objektiva s otvorom blende od 7 mm.)
Tipizacijska pločica na kojoj je naznačen radni napon
i sl. nalazi se na donjoj strani kućišta.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš
i zdravlje ljudi.Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj, MEXN4000B, usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim
važećim odredbama smjernice 1999/5/EC.
Za detalje, posjetite sljedeću internetsku stranicu:
http://www.compliance.sony.de/
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
primjenjuju se samo na opremu prodanu u
zemljama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan
Sukladnost proizvoda za EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
Upozorenje pri ugradnji u automobile kod
kojih brava za paljenje nema ACC položaj
na kontaktu
Podesite funkciju AUTO OFF (str. 16). Uređaj će se
automatski potpuno isključiti u podešeno vrijeme
nakon prebacivanja u pripravno stanje, što sprečava
trošenje akumulatora. Ako ne podesite funkciju
AUTO OFF nakon gašenja motora automobila svakako pritisnite i zadržite OFF na uređaju dok se ne
isključi zaslon.
2HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\020INT.fm
masterpage: Right
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 3 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Napomene o funkciji BLUETOOTH
Oprez
NI U KOM SLUČAJU TVRTKA SONY NEĆE SE SMATRATI
ODGOVORNOM ZA BILO KAKVE USPUTNE, NEIZRAVNE
ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI DRUGE GUBITKE, KOJI
UKLJUČUJU, BEZ ISKLJUČIVOG OGRANIČAVANJA, GUBITAK PROFITA, GUBITAK POSLA, GUBITAK PODATAKA,
GUBITAK MOGUĆNOSTI UPORABE PROIZVODA ILI
BILO KOJEG DRUGOG POVEZANOG UREĐAJA, PREKID
RADA I GUBITAK VREMENA KORISNIKA NASTALI
ZBOG UPORABE ILI UPORABOM OVOG PROIZVODA,
BILO HARDVERA I/ILI SOFTVERA.
Imajte na umu da, za pozivanje i primanje poziva,
handsfree i elektronski uređaji spojeni na handsfree,
moraju biti uključeni i nalaziti se unutar područja s
dovoljno snažnim signalom mreže.
Pozivi u nuždi možda neće biti mogući s mobilnih
telefona ili ako se upotrebljavaju određene mrežne
usluge i/ili značajke telefona.
Raspitajte se kod svog pružatelja usluge.
VAŽNA NAPOMENA!
Sigurna i učinkovita uporaba
Promjene ili preinake na ovom uređaju koje nije izravno
odobrila tvrtka Sony, korisniku mogu uzrokovati
gubitak prava na uporabu ovog uređaja.
Molimo provjerite izuzetke pri uporabi BLUETOOTH
uređaja prije njegove uporabe nastale zbog nacionalnih
zahtjeva ili ograničenja.
Vožnja
Provjerite zakone i odredbe o uporabi mobilnih telefona i handsfree opreme u području kroz koje vozite.
Uvijek posvetite punu pažnju vožnji te zaustavite i
parkirajte vozilo prije pozivanja ili javljanja na poziv
ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
Spajanje s drugim uređajima
Kod spajanja s bilo kojim drugim uređajem, molimo
pročitajte njegove upute za uporabu za detaljne
sigurnosne napomene.
Izlaganje radijskoj frekvenciji
RF signali mogu utjecati na rad nepravilno instaliranih
ili nedovoljno oklopljenih elektronskih sustava vozila,
kao što je sustav elektronskog ubrizgavanja goriva,
elektronski ABS sustav kočnica, elektronski sustav kontrole brzine ili sustav zračnih jastuka. Za instaliranje ili
servis ovog uređaja, molimo obratite se proizvođaču
vozila ili njegovom zastupniku. Nepravilna ugradnja
ili servisiranje mogu biti opasni te mogu poništiti jamstvo koje se odnosi na uređaj.
Posavjetujte se s proizvođačem svog vozila kako biste
se uvjerili da uporaba mobilnog telefona u vozilu
neće utjecati na elektronski sustav.
Redovito provjeravajte jesu li svi bežični uređaji u
vašem vozilu pravilno ugrađeni i rade li pravilno.
Pozivi u nuždi
Ovaj BLUETOOTH handsfree uređaj i elektronski uređaji
spojeni na handsfree, za svoj rad upotrebljavaju radijske
signale, mobilnu telefonsku mrežu i fiksnu telefonsku
mrežu, kao i funkcije koje programira korisnik te zato
ne mogu jamčiti pozivanje u svim uvjetima.
Zbog toga, nemojte se isključivo pouzdati na bilo koji
elektronski uređaj za nužnu komunikaciju (kao što je
kod medicinskih hitnih slučajeva).
3HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\030TOC.fm
masterpage: Left
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 4 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Sadržaj
Pregled dijelova i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Početak
Odvajanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priprema BLUETOOTH uređaja . . . . . . . . . . . . . . . .
Spajanje iPod/USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spajanje drugog prijenosnog audio uređaja. . . . . .
6
6
7
8
9
Slušanje radija
Slušanje radija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uporaba sustava radijskih podataka (RDS) . . . . . . 10
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija s iPod/USB uređaja . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija s BLUETOOTH uređaja. . . . . . . . . . .
Traženje i reprodukcija zapisa . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
Handsfree telefoniranje
Prijem poziva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Upućivanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Funkcije dostupne tijekom telefoniranja. . . . . . . . 14
Korisne funkcije
App Remote s iPhone/Android telefonom . . . . . . 14
Postavke
Isključenje DEMO prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osnovna podešavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izbornik GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izbornik SOUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSITION (položaj slušanja) . . . . . . . . . . . . . .
RB ENH (naglašavanje stražnjih basova) . . . . .
SW DIREC (izravna veza subwoofera) . . . . . . .
Izbornik DISPLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izbornik BT (BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT INIT (inicijalizacija BLUETOOTHA). . . . . . . .
Izbornik APP REM (App Remote) . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
Dodatne informacije
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
21
22
4HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 5 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Pregled dijelova i kontrola
Glavni uređaj
Tipka 3/

(ponavljanje) ima ispupčenu točku.
(pretraživanje) (str. 12)
Ulaz u mod pretraživanja tijekom reprodukcije.
-OFF
Pritisnite i zadržite na jednu sekundu za isključenje
uređaja.
Pritisnite i zadržite duže od dvije sekunde za
isključenje uređaja i prikaza na zaslonu.
 Tipka za otpuštanje prednje ploče
 SEEK +/–
Automatsko ugađanje radijskih postaja. Pritisnite
i zadržite za ručno ugađanje.
/ (prethodno/sljedeće)
/ (natrag/ubrzano naprijed)
 Regulator
Zakrenite za podešavanje glasnoće.
ENTER
Ulaz u odabranu stavku.
Pritisnite SRC, zakrenite i zatim pritisnite za promjenu izvora.
VOICE (str. 14)
Aktiviranje glasovnog biranja.
Kad je funkcija App Remote uključena, aktivira se
prepoznavanje glasa (samo Android™ telefon).
-APP
Pritisnite i zadržite duže od dvije sekunde za
uključenje funkcije App Remote (povezivanje).
N-Mark
Dodirnite regulator Android telefonom za uspostavljanje BLUETOOTH veze.
 Senzor daljinskog upravljača
 Uložnica diska
 Zaslon
  (izbacivanje diska)
 SRC (izvor)
Uključivanje.
Promjena izvora.

(natrag)
Povratak na prethodni prikaz.
MODE (str. 9, 11, 14)
 CALL
Otvaranje izbornika poziva. Prijem/završetak
poziva.
Pritisnite i zadržite duže od dvije sekunde za promjenu BLUETOOTH signala.
 MENU
Otvaranje izbornika za podešavanje.
-DSPL (prikaz)
Pritisnite i zadržite, zatim pritisnite za izmjenu prikaza podataka na zaslonu.
 Brojčane tipke (1 do 6)
Prijem pohranjenih postaja. Pritisnite i zadržite za
pohranjivanje postaja.
Poziv pohranjenog telefonskog broja. Pritisnite i
zadržite za pohranjivanje telefonskog broja.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju. Pritisnite i
zadržite za kontinuirano preskakanje albuma.
(ponavljanje)
(reprodukcija slučajnim slijedom)
MIC (str. 14)
PAUSE
5HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 6 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
 AF (alternativne frekvencije)/TA (prometne
obavijesti)
Podešavanje AF i TA.
-PTY (vrste programa)
Pritisnite i zadržite za odabir PTY kod RDS prijema.
 AUX ulaz
Početak
Odvajanje prednje ploče
 USB priključnica
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja kako
biste spriječili krađu.
 Mikrofon (na unutrašnjoj ploči)
Kako bi funkcija telefoniranja bez ruku radila pravilno, nemojte prekrivati mikrofon ljepljivom
vrpcom i sličnim.
1
Pritisnite i zadržite tipku OFF .
Uređaj se isključi.
2
Pritisnite tipku za otpuštanje prednje ploče
, zatim je povucite prema sebi.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja prednje
ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm
će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.
Serijski brojevi
Provjerite jesu li serijski brojevi na dnu uređaja i poleđini prednje ploče pravilno usklađeni. U suprotnome
ne možete izvesti BLUETOOTH uparivanje, spajanje i
odspajanje putem NFC-a.
Postavljanje prednje ploče
Podešavanje sata
1
Pritisnite tipku MENU, zakrenite regulator
za odabir [GENERAL], zatim ga pritisnite.
2
Zakrenite regulator kako biste odabrali
[CLOCK-ADJ], zatim ga pritisnite.
Znamenke sata trepere.
6HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 7 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
3
Zakrenite regulator za podešavanje sata i
minuta.
5
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
SEEK +/–.
4
Ako je za BLUETOOTH uređaj potreban
unos zaporke*, unesite [0000].
* Zaporka se može zvati "Passcode", "PIN code",
"PIN number" ili "Password", ovisno o uređaju.
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
MENU.
Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.
Unesite zaporku.
[0000]
Za prikaz sata, pritisnite DSPL.
Kad je uparivanje uspješno, indikator
svijetliti.
Priprema BLUETOOTH uređaja
Spajanjem odgovarajućeg BLUETOOTH uređaja možete
uživati u glazbi ili telefonirati bez ruku. Pojedinosti o
spajanju potražite u uputama za uporabu isporučenima
s uređajem.
Prije spajanja uređaja smanjite glasnoću ovog uređaja
jer se inače može začuti glasan zvuk.
Uparivanje i spajanje BLUETOOTH
uređaja
Prilikom prvog povezivanja BLUETOOTH uređaja
(mobilnog telefona, audio uređaja itd.), potrebna je
međusobna registracija (odnosno "uparivanje"). Uparivanje omogućava međusobno prepoznavanje uređaja.
6
ostaje
Odaberite ovaj uređaj na BLUETOOTH
uređaju za uspostavljanje BLUETOOTH
veze.
Kad je uspostavljena veza, zasvijetli
ili
.
Napomena
Kad se spaja s BLUETOOTH uređajem, ovaj uređaj ne može
biti prepoznat s drugog uređaja. Za omogućavanje prepoznavanja, pokrenite mod uparivanja i potražite ovaj
uređaj na drugom uređaju.
Za poništavanje uparivanja
Izvedite korak 2 za poništavanje uparivanja nakon
uparivanja ovog i BLUETOOTH uređaja.
Povezivanje s uparenim BLUETOOTH
uređajem
1
Postavite BLUETOOTH uređaj na udaljenost
unutar jednog metra od ovog uređaja.
2
Pritisnite CALL, zakrenite regulator za
odabir [PAIRING], i pritisnite ga.
treperi.
Uređaj prelazi u pripravno stanje uparivanja.
3
4
Za uporabu uparenog uređaja potrebna je veza s
ovim uređajem. Neki će se upareni uređaji povezati
automatski.
1
Izvedite uparivanje na BLUETOOTH uređaju tako da prepozna ovaj uređaj.
Odaberite [Sony Car Audio] na zaslonu
BLUETOOTH uređaja.
Ako se [Sony Car Audio] ne prikaže, ponovite
postupak od koraka 2.
Pritisnite CALL, zakrenite regulator za
odabir [BT SIGNL], i pritisnite ga.
Provjerite svijetli li indikator
.
2
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju.
3
Rukujte funkcijama BLUETOOTH uređaja
za spajanje ovog uređaja.
Zasvijetli
ili
.
Ikone na zaslonu:
Zasvijetli kad je na uređaj spojen mobilni
telefon.
Zasvijetli kad je na uređaj spojen audio
uređaj.
Ukazuje na jačinu signala spojenog mobilnog telefona.
7HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 8 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Spajanje posljednjeg spojenog uređaja s
ovog uređaja
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH
uređaju.
Pritisnite SRC.
Odaberite [BT PHONE] ili [BT AUDIO].
Pritisnite ENTER za spajanje s mobilnim telefonom ili
PAUSE za spajanje s audio uređajem.
Napomena
Prilikom streaminga zvuka putem BLUETOOTH veze, nije
moguće povezati ovaj uređaj s mobilnim telefonom.
Umjesto toga, spojite se na ovaj uređaj pomoću mobilnog telefona.
Savjet
S uključenim BLUETOOTH signalom: kad je motor vozila
upaljen, ovaj se uređaj automatski povezuje s posljednjim
spojenim mobilnim telefonom.
Spajanje mikrofona
Spajanje mikrofona (nije isporučen) poboljšat će kvalitetu zvuka razgovora putem ovog uređaja. Pojedinosti
o spajanju mikrofona potražite u njegovim uputama
za uporabu.
Odspajanje pomoću funkcije One touch
Ponovno dodirnite dio N-Mark uređaja N-Mark dijelom
pametnog telefona.
Napomene
 Prilikom povezivanja pažljivo rukujte pametnim telefonom kako biste spriječili ogrebotine.
 Povezivanje pomoću funkcije One touch nije moguće
kad je uređaj već povezan s drugim NFC-kompatibilnim
uređajem. U tom slučaju odspojite drugi uređaj i
ponovno uspostavite vezu s pametnim telefonom.
Povezivanje s iPhone/iPod uređajem
(BLUETOOTH Auto Pairing)
Kad je na USB priključnicu uređaja spojen iPhone/
iPod sa sustavom iOS5 ili novijim, uređaj automatski
uparuje i povezuje s iPhone/iPod uređajem.
Za aktiviranje funkcije BLUETOOTH Auto Pairing, vodite
računa da je opcija [AUTO PAIRING] u izborniku BT
podešena na [ON] (str. 18).
1
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
iPhone/iPod uređaju.
2
Spojite iPhone/iPod na USB priključnicu.
Povezivanje s pametnim telefonom
pomoću funkcije One touch (NFC)
Dodirivanjem regulatora NFC* kompatibilnim pametnim telefonom, ovaj uređaj se automatski uparuje i
povezuje s pametnim telefonom.
* NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava kratkodometnu bežičnu komunikaciju između
raznih uređaja, poput mobilnih telefona i IC tagova.
Zahvaljujući funkciji NFC, podatkovna komunikacija
postiže se jednostavno, samo dodirivanjem odgovarajućeg simbola ili mjesta na NFC-kompatibilnim uređajima.
Za pametne telefone s instaliranim sustavom Android
OS 4.0 ili starijim, potrebno je instalirati aplikaciju
"NFC Easy Connect" dostupnu u trgovini Google
Play™. Ta aplikacija možda neće biti dostupna u
nekim državama/regijama.
1
Aktivirajte funkciju NFC na pametnom
telefonu.
Pojedinosti potražite u uputama za uporabu
pametnog telefona.
2
Dodirnite dio N-Mark uređaja N-Mark
dijelom pametnog telefona.
Provjerite je li na zaslonu uređaja zasvijetlio indikator .
Napomena
Povezivanje pomoću funkcije BLUETOOTH Auto Pairing nije
moguće kad je uređaj već povezan s drugim BLUETOOTH
uređajem. U tom slučaju odspojite drugi uređaj i ponovno
spojite iPhone/iPod.
Spajanje iPod/USB uređaja
1
2
Stišajte glasnoću na uređaju.
Spojite iPod/USB uređaj na USB priključnicu.
Za spajanje iPod/USB uređaja upotrijebite USB
kabel za iPod (nije isporučen).
Spajanje uređaja iPhone 5
Provjerite je li na zaslonu uređaja zasvijetlio indikator .
8HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 9 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Spajanje drugog prijenosnog
audio uređaja
1
2
3
Slušanje radija
Isključite prijenosni audio uređaj.
Slušanje radija
Stišajte glasnoću na uređaju.
Za slušanje radija, pritisnite SRC i odaberite [TUNER].
Kabelom (opcija)* spojite prijenosni audio
uređaj na AUX ulaz (stereo minipriključnicu)
uređaja.
* Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Automatska pohrana (BTM)
1
Pritisnite MODE za promjenu valnog područja (FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
2
Pritisnite tipku MENU, zakrenite regulator
za odabir [GENERAL], zatim ga pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali
[BTM], zatim ga pritisnite.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
4
Pritisnite SRC za odabir [AUX].
Usklađivanje razine glasnoće spojenog uređaja
s drugim izvorima
Pokrenite reprodukciju s prijenosnog audio uređaja
uz umjerenu glasnoću i podesite uobičajenu glasnoću
na autoradiju.
Pritisnite MENU i zakrenite regulator.
Odaberite [SOUND]  [AUX VOL] (str. 18).
Ugađanje
1
Pritisnite MODE za promjenu valnog područja (FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
2
Ugodite postaju.
Ručno ugađanje
Pritisnite i zadržite tipku SEEK +/– za nalaženje
približne frekvencije i zatim više puta pritisnite
SEEK +/– dok se ne ostvari prijem željene postaje.
Automatsko ugađanje
Pritisnite SEEK +/–.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi
postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne ugodite željenu postaju.
Ručna pohrana postaja
1
Tijekom prijema postaje koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku (1
do 6) dok se ne pojavi [MEM].
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite
brojčanu tipku (od 1 do 6).
9HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 10 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Uporaba sustava radijskih
podataka (RDS)
Podešavanje AF (alternativnih
frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)
Odabir vrsta programa (PTY)
Koristite PTY za prikaz ili traženje željene vrste
programa.
1
Pritisnite i zadržite (PTY) tijekom FM
prijema.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena vrsta programa, zatim pritisnite.
AF konstantno iznova ugađa postaju s najjačim signalom u mreži, a TA donosi svježe prometne obavijesti
(TP), ako ih ima.
1
Pritisnite AF/TA za odabir [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] ili [AF/TA-OFF].
Pohrana RDS postaja s funkcijama AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Podesite funkciju AF/TA,
zatim pohranite postaju pomoću BTM ili ručno.
Pohranjujete li ručno, možete pohraniti i postaje bez
RDS-a.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih obavijesti i
prekida trenutno odabran izvor.
Ugađanje glasnoće prometnih obavijesti
Razina glasnoće će se pohraniti u memoriju za naredne
prometne obavijesti, neovisno od standardne razine.
Zadržavanje na jednom regionalnom programu
(REGIONAL)
Kad su aktivirane funkcije AF i REGIONAL, nije moguć
prijelaz na drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku tijekom
FM prijema (str. 16).
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO (informacije),
SPORT (sport), EDUCATE (obrazovni program),
DRAMA (dramski program), CULTURE (kultura),
SCIENCE (znanost), VARIED (razno), POP M (pop
glazba), ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana
glazba), LIGHT M (lagana klasična glazba), CLASSICS
(klasična glazba), OTHER M (druge vrste glazbe),
WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE
(financije), CHILDREN (dječji program), SOCIAL A
(društvene teme), RELIGION (vjerski program),
PHONE IN (telefonska javljanja), TRAVEL (putovanja),
LEISURE (slobodno vrijeme), JAZZ (jazz glazba),
COUNTRY (country glazba), NATION M (narodna
glazba), OLDIES (evergrini), FOLK M (folklorna
glazba), DOCUMENT (dokumentarni program)
Podešavanje točnog vremena (CT)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom
podešavaju sat.
1
Podesite [CT-ON] u izborniku GENERAL
(str. 16).
10HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 11 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Vađenje uređaja
Zaustavite reprodukciju, zatim izvadite uređaj.
Reprodukcija
Reprodukcija diska
1
Uložite disk (stranu s naljepnicom okrenite
prema gore).
Oprez kod uporabe iPhone uređaja
Kad spojite iPhone putem USB kabela, glasnoću telefona kontrolira sâm iPhone, a ne autoradio. Pazite da
tijekom razgovora slučajno ne pojačate glasnoću jer
se nakon toga može čuti vrlo glasan zvuk.
Izravno upravljanje iPod uređajem
(Passenger control)
Pritisnite i zadržite tipku MODE tijekom reprodukcije
dok se ne prikaže [MODE IPOD] za aktiviranje izravnog
rukovanja s iPoda.
Glasnoća se može podesiti samo na uređaju.
Za isključenje funkcije Passenger control
Reprodukcija se pokreće automatski.
Reprodukcija s iPod/USB uređaja
U ovim uputama za uporabu, "iPod" se koristi kao
općeniti naziv za iPod funkcije na iPod i iPhone uređaju, osim ako nije drugačije navedeno u tekstu ili na
slikama.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja, pogledajte "O iPod uređaju" (str. 19) ili posjetite internetsku
stranicu navedenu na kraju ovog priručnika.
Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass Storage
Class) koji podržavaju USB standard (poput USB flash
uređaja, digitalnih playera, Android telefona).
Ovisno o digitalnom playeru ili Andorid telefonu,
potrebno je podesiti USB vezu na MSC.
Napomene
 Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite internetsku stranicu navedenu na zadnjoj stranici.
 Nije podržana reprodukcija sljedećih MP3/WMA/WAV
datoteka.
– datoteke s lossless kompresijom
– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
– DRM (Digital Rights Management) datoteke
– Višekanalne audio datoteke
1
Spojite iPod/USB uređaj na USB priključnicu
(str. 8).
Započinje reprodukcija.
Ako je uređaj već spojen, za pokretanje reprodukcije pritisnite SRC za odabir [USB]. (Na zaslonu se
prikaže [IPD] kad se detektira iPod uređaj.)
2
Podesite glasnoću na ovom uređaju.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i zadržite OFF na jednu sekundu.
Pritisnite i zadržite tipku MODE dok se ne prikaže
[MODE AUDIO].
Reprodukcija s BLUETOOTH
uređaja
Možete reproducirati sadržaje sa spojenog uređaja
koji podržava BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu s audio
uređajem (str. 7).
2
3
Pritisnite SRC za odabir [BT AUDIO].
4
Podesite glasnoću na ovom uređaju.
Pokrenite reprodukciju na spojenom
uređaju.
Napomene
 Ovisno o audio uređaju, informacije poput naslova,
broja/trajanja i statusa reprodukcije zapisa možda se
neće prikazati na ovom uređaju.
 Čak i ako promijenite izvor reprodukcije na ovom uređaju, reprodukcija audio uređaja se ne prekida.
 [BT AUDIO] se neće prikazati na zaslonu kad je aktivna
aplikacija "App Remote" putem funkcije BLUETOOTH.
Usklađivanje razine glasnoće BLUETOOTH
uređaja s glasnoćama drugih uređaja
Pokrenite reprodukciju BLUETOOTH audio uređaja pri
umjerenoj glasnoći i podesite uobičajenu glasnoću
slušanja na ovom uređaju.
Pritisnite MENU i zakrenite regulator.
Odaberite [SOUND]  [BTA VOL] (str. 18).
11HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 12 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Traženje i reprodukcija zapisa
4
Pritisnite ENTER za povratak na QuickBrowZer mod.
Pojavi se odabrana stavka.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije pritisnite
za
ponavljanje reprodukcije ili
za reprodukciju slučajnim slijedom.
2
Više puta pritisnite
(ponavljanje reprodukcije) ili
(reprodukcija slučajnim
slijedom) za odabir željenog načina
reprodukcije.
5
Zakrenite regulator za odabir željene
stavke i zatim ga pritisnite.
Započinje reprodukcija.
Možda će biti potrebno određeno vrijeme za
pokretanje reprodukcije u određenome modu.
Dostupni modovi reprodukcije se razlikuju, ovisno o
odabranom izvoru.
Pretraživanje zapisa po imenu
(Quick-BrowZer™)
1
Tijekom reprodukcije CD, USB ili BT audio
uređaja*1 pritisnite
(traženje)*2 za prikaz
popisa kategorija za pretraživanje.
Kad se prikaže popis zapisa, više puta pritisnite
(natrag) za prikaz željene kategorije pretraživanja.
*1 Dostupno samo za audio uređaje koji podržavaju
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 ili
noviji.
*2 Tijekom reprodukcije s USB-a, pritisnite
(traženje) na duže od dvije sekunde za izravan povratak
na početak popisa kategorija.
2
Zakrenite regulator za odabir željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite
za potvrdu.
3
Ponovite korak 2 za traženje željenog
zapisa.
Započinje reprodukcija.
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite
(pretraživanje).
Pretraživanje preskakanjem opcija
(Jump mod)
1
2
3
Pritisnite
(pretraživanje).
Pritisnite SEEK +.
Zakrenite regulator za odabir stavke.
Preskakanje u popisu izvodi se u koracima po
10% ukupnog broja stavki s popisa.
12HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 13 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
2
Telefoniranje bez ruku
Okrećite regulator kako biste odabrali ime
ili telefonski broj iz popisa poziva, a zatim
ga pritisnite.
Započinje telefonski razgovor.
Za uporabu mobilnog telefona, spojite ga s ovim uređajem. Pojedinosti potražite u poglavlju "Priprema
BLUETOOTH uređaja" (str. 7).
Pozivanje unosom telefonskog broja
1
Pritisnite CALL, zakrenite regulator za
odabir [DIAL NUMBER], i pritisnite ga.
2
Zakrenite regulator za unos broja telefona
i na kraju odaberite [ ] (razmak), zatim pritisnite ENTER*.
Prijem poziva
1
Pritisnite CALL kad primite poziv s tonom
zvona.
Započinje telefonski razgovor.
Napomena
Ton zvona i glas sugovornika emitiraju se samo preko
prednjih zvučnika.
Odbijanje poziva
Započinje telefonski razgovor.
* Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
SEEK +/–.
Napomena
Na zaslonu se umjesto [#] prikaže [_].
Pozivanje ponovnim biranjem
1
Pritisnite i zadržite OFF na jednu sekundu.
Pritisnite CALL, zakrenite regulator za
odabir [REDIAL], i pritisnite ga.
Započinje telefonski razgovor.
Završetak razgovora
Ponovno pritisnite CALL.
Pohranjivanje telefonskih brojeva
Upućivanje poziva
Možete pohraniti do 6 kontakata pod programiranom
tipkom.
Poziv možete uputiti iz telefonskog imenika ili popisa
poziva kad je spojen mobilni telefon koji podržava
PBAP (Phone Book Access Profile).
1
Pozivanje broja iz imenika
Odaberite telefonski broj koji želite pohraniti, iz imenika, popisa poziva ili ga unesite
izravno.
Telefonski broj se prikaže na zaslonu ovog uređaja.
2
Pritisnite i zadržite brojčanu tipku (1 do 6)
dok se ne prikaže [MEM].
1
Pritisnite CALL, zakrenite regulator za
odabir [PHONEBOOK], i pritisnite ga.
2
Okrećite regulator kako biste s popisa inicijala odabrali inicijal, a zatim ga pritisnite.
3
Okrećite regulator kako biste s popisa
imena odabrali ime, a zatim ga pritisnite.
1
4
Okrećite regulator kako biste s popisa
brojeva odabrali broj, a zatim ga pritisnite.
Pritisnite SRC, zakrenite regulator za odabir
[BT PHONE], i pritisnite ga.
2
Pritisnite brojčanu tipku (1 do 6) za odabir
kontakta koji želite nazvati.
3
Pritisnite ENTER.
Započinje telefonski razgovor.
Pozivanje broja iz popisa poziva
1
Kontakt je pohranjen pod odabranim programskim
brojem.
Pozivanje pohranjenog broja
Započinje telefonski razgovor.
Pritisnite CALL, zakrenite regulator za
odabir [RECENT CALL], i pritisnite ga.
Pojavljuje se popis poziva.
13HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 14 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Pozivanje prema glasovnim porukama
Poziv možete uputiti izgovaranjem glasovne poruke
pohranjene u spojenom mobilnom telefonu s funkcijom glasovnog biranja.
1
Pritisnite CALL, zakrenite regulator za
odabir [VOICE DIAL], i pritisnite ga.
Alternativno možete pritisnuti ENTER dok je funkcija App Remote isključena.
2
Izgovorite glasovnu poruku snimljenu na
mobilnom telefonu.
Vaš glas se prepoznaje i uspostavlja se poziv.
Prekid glasovnog biranja
Pritisnite ENTER.
Funkcije dostupne tijekom
telefoniranja
Pohranjivanje razine glasnoće zvona i glasa
sugovornika
Možete pohraniti razinu glasnoće zvona i glasa
sugovornika.
Podešavanje glasnoće zvona:
Okrećite regulator tijekom primanja poziva.
Podešavanje glasnoće glasa sugovornika:
Okrećite regulator tijekom poziva.
Podešavanje glasnoće za drugu stranu
(glasnoća mikrofona)
Pritisnite MIC.
Podesive razine glasnoće: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Smanjenje odjeka i buke (mod Echo Canceler/
Noise Canceler)
Pritisnite i zadržite MIC.
Podesivi modovi: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Prosljeđivanje poziva
Kako biste aktivirali/deaktivirali odgovarajući uređaj
(ovaj uređaj/mobilni telefon), pritisnite MODE ili upotrijebite mobilni telefon.
Napomena
Ovisno o mobilnom telefonu, može doći do prekida
handsfree veze kod prebacivanja poziva.
Provjera statusa SMS/e-mail poruke
treperi kad primite novu SMS/e-mail poruku, i
ostaje svijetliti kad imate nepročitanih poruka.
Korisne funkcije
App Remote s iPhone/Android
telefonom
Potrebno je preuzeti aplikaciju
"App Remote" iz App Storea za
iPhone ili iz Google Playa za
Android telefon.
Uz aplikaciju "App Remote",
dostupne su sljedeće funkcije:
– Otvaranje i upravljanje kompatibilnim aplikacijama na iPhone/Android telefonima
s ovog uređaja.
– Upravljanje iPhone/Android telefonom jednostavnim potezima prstom za kontrolu izvora uređaja.
– Pokretanje aplikacije/audio izvora ili traženje
ključne riječi u aplikaciji izgovaranjem riječi ili fraze
u mikrofon (samo Android telefon).
– Automatsko čitanje dolaznih tekstualnih, SMS,
e-mail poruka, objava na Twitteru, Facebooku,
Calendaru itd. te odgovaranje na tekstualne, SMS i
e-mail poruke (samo Android telefon).
– Podešavanje postavki zvuka (EQ10, Balance/Fader,
Listening Position) na uređaju putem iPhone/
Android telefona.
Napomene
 Zbog vaše sigurnosti pridržavajte se prometnih pravila i
ne koristite aplikaciju u vožnji.
 Dostupne funkcije se razlikuju, ovisno o aplikacijama. Za
detalje o dostupnim aplikacijama posjetite internetsku
stranicu navedenu na zadnjoj stranici.
 App Remote ver. 2.0 via USB kompatibilna je s iPhone
uređajima sa sustavom iOS 5/iOS 6.
 App Remote ver. 2.0 via BLUETOOTH kompatibilna je s
Android uređajima sa sustavom Android 2.2, 2.3, 3.*,
4.0, 4.1 ili 4.2.
 Funkcija prepoznavanja glasa možda neće raditi, ovisno
o vašem pametnom telefonu. U tom slučaju otvorite
[Settings] i odaberite [Voice Recognition].
 Čitanje SMS/e-mail poruka/notifikacija je dostupno na
Android uređajima s instaliranim TTS Engineom.
 Za čitanje notifikacija s Twittera/Facebooka/Calendara
itd. potrebno je instalirati aplikaciju "Smart Connect"
tvrtke Sony Mobile Communications.
Uspostavljanje App Remote veze
1
Spojite iPhone na USB priključnicu ili
Android telefon pomoću funkcije
BLUETOOTH.
2
Otvorite aplikaciju "App Remote".
* Dostupno samo za mobilne telefone koji podržavaju
MAP (Message Access Profile).
14HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 15 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
3
Pritisnite i zadržite tipku APP na uređaju
duže od dvije sekunde.
Počinje povezivanje s iPhone/Android telefonom.
Pojedinosti o funkcijama iPhone/Android telefona
potražite u Help datotekama aplikacije.
2
Izgovorite željenu glasovnu naredbu u mikrofon kad
se na zaslonu Android telefona prikaže poruka [Say
Source or App].
Ako se pojavi broj uređaja
Provjerite jesu li na ovom i mobilnom uređaju prikazani
isti brojevi (npr. 123456) i zatim pritisnite ENTER na
ovom uređaju i odaberite [Yes] na mobilnom uređaju.
Za prekid veze
Pritisnite i zadržite APP.
Odabir izvora ili aplikacije
Na ovom uređaju možete odabrati željeni izvor ili
aplikaciju na pametnom telefonu.
1
Zakrenite regulator za odabir željenog izvora ili aplikacije i pritisnite ga.
Napomene
 Prepoznavanje glasa u nekim slučajevima možda neće
biti dostupno.
 Prepoznavanje glasa možda neće raditi pravilno, ovisno
o mogućnostima spojenog Android telefona.
 Funkciju prepoznavanja glasa koristite u uvjetima minimalne buke, primjerice kad motor vozila radi tiho ili je
ugašen.
 Uporaba vanjskog mikrofona (nije isporučen) poboljšat
će prepoznavanje glasa.
Kad je odabrana glazba ili video aplikacija*
Pritisnite 1 ili 2 za ulaz u HID mod i pritisnite SEEK +/–
za odabir stavke za reprodukciju i pritisnite ENTER za
pokretanje reprodukcije.
* Dostupno samo za Android telefone koji podržavaju
HID (Human Interface Device Profile).
Za odabir drugog izvora ili aplikacije, pritisnite SRC i
zatim zakrenite regulator za odabir željenog izvora ili
aplikacije.
Slušanje najava za obavijesti i poruke
(samo Android telefon)
Podešavanje zvuka
Pomoću pametnog telefona možete podesiti postavke
za EQ, BAL/FAD/SW Level i Position.
Kad primite SMS/e-mail poruku ili obavijesti s Twittera/
Facebooka/Calendara itd., oni se automatski najave
putem zvučnika u vozilu.
Pojedinosti o podešavanju potražite u Help datoteci
aplikacije.
Pojedinosti o podešavanju potražite u Help datoteci
aplikacije.
Aktiviranje prepoznavanja glasa (samo
Android telefon)
Aplikacijama možete upravljati glasovnim naredbama
ako ih registrirate. Pojedinosti potražite u Help datoteci
aplikacije.
Aktiviranje prepoznavanja glasa
1
Pritisnite ENTER za aktiviranje prepoznavanja glasa.
15HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 16 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
AUTO OFF
Automatsko isključenje nakon isteka podešenog
vremena, kad je uređaj isključen: [NO], [30S]
(30 sekundi), [30M] (30 minuta), [60M] (60 minuta).
Postavke
Isključenje DEMO prikaza
Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se pojavljuje kad je uređaj isključen.
1
Pritisnite tipku MENU, zakrenite regulator
za odabir [DISPLAY], zatim ga pritisnite.
2
Zakrenite regulator kako biste odabrali
[DEMO], zatim ga pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali
[DEMO-OFF], zatim ga pritisnite.
Podešavanje je dovršeno.
4
Dvaput pritisnite
(natrag).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Osnovna podešavanja
Opcije izbornika možete podesiti na sljedeći način.
Ovisno o izvoru i postavkama, mogu se podesiti sljedeće
opcije:
1
2
Pritisnite MENU.
Zakrenite regulator za odabir željene stavke
i zatim ga pritisnite.
Kategorije za podešavanje su sljedeće:
 GENERAL (str. 16)
 SOUND (str. 16)
 DISPLAY (str. 18)
 BT (BLUETOOTH) (str. 18)
 APP REM (App Remote) (str. 18)
3
Zakrenite regulator za odabir opcija, zatim
ga pritisnite.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite
(natrag).
Izbornik GENERAL
AUX-A (AUX audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: [ON], [OFF].
(Dostupno samo kad je uređaj isključen.)
REAR/SUB
Odabir audio izlaza: [SUB-OUT] (subwoofer),
[REAR-OUT] (pojačalo snage).
(Dostupno samo kad je uređaj isključen.)
CT (točno vrijeme) (str. 10)
Uključenje funkcije CT: [ON], [OFF].
REGIONAL
Ograničava prijem na određenu regiju: [ON], [OFF].
(Dostupno samo kod prijema FM signala.)
BTM (str. 9)
Izbornik SOUND
C.AUDIO+ (clear audio+)
Reproducira zvuk uz optimiziranje digitalnog
signala uz preporučene postavke zvuka od Sonyja:
[ON], [OFF]. (Automatski se podesi na [OFF] kad
promijenite [EQ10 PRESET]).
EQ10 PRESET
Biranje jedne od 10 krivulja ekvalizatora: [R AND B],
[ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].
Možete memorirati podešenje krivulje ekvalizatora
za svaki izvor.
EQ10 SETTING
Podešava [CUSTOM] za EQ10.
BASE
Odabira pohranjenu krivulju ekvalizatora za daljnje
podešavanje: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz,
[BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz,
[BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Razina glasnoće je podesiva u koracima od po
1 dB, od -6 dB do +6 dB.
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 6)
CAUT ALM (alarm upozorenja) (str. 6)
Aktivira alarm: [ON], [OFF]. (Dostupno samo kad
je uređaj isključen.)
BEEP
Aktivira zvučni signal: [ON], [OFF].
16HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 17 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
POSITION (položaj slušanja)
SET F/R POS (prednji/stražnji položaj)
Simulira prirodan zvuk odgodom izlaza zvuka s
prednjeg/stražnjeg zvučnika u skladu s vašim
položajem.
FRONT L (): Prednji lijevi
FRONT R (): Prednji desni
FRONT (): Prednji srednji
ALL (): U središtu vozila
CUSTOM: Položaj koji podešava App Remote
OFF: Položaj nije podešen
ADJ POSITION* (podešavanje položaja)
Precizno podešavanje položaja slušanja.
Opseg podešavanja: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS* (podešavanje položaja subwoofera)
NEAR (): Blizu
NORMAL (): Normalno
FAR (): Daleko
BALANCE
Podešavanje balansa zvuka: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Podešavanje odnosne razine: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
DSEE (mehanizam poboljšavanja digitalnog zvuka)
Poboljšava digitalno komprimirani zvuk obnavljanjem visokih frekvencija izgubljenih u procesu
kompresije.
Ova se postavka može memorirati za svaki izvor
osim tunera.
Odabir DSEE moda. [ON], [OFF].
LOUDNESS
Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk pri
stišanoj glasnoći: [ON], [OFF].
AAV (napredno automatsko ugađanje glasnoće)
Ugađanje glasnoće svih izvora reprodukcije na
optimalnu razinu: [ON], [OFF].
RB ENH (naglašavanje stražnjih basova)
Rear Bass Enhancer poboljšava basove primjenom
postavke niskopropusnog filtra na stražnje zvučnike.
Ova funkcija omogućava da stražnji zvučnici rade
kao subwoofer ako on nije spojen. (Dostupno samo
kad je opcija [SW DIREC] podešena na [OFF].)
RBE MODE (mod naglašavanja stražnjih basova)
Odabir moda naglašavanja stražnjih basova: [1],
[2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog filtra)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (krivulja niskopropusnog filtra)
Odabir krivulje niskopropusnog filtra: [1], [2], [3].
SW DIREC (izravna veza subwoofera)
Subwoofer možete koristiti bez pojačala snage ako
je spojen na kabel stražnjeg zvučnika. (Dostupno
samo kad je opcija [RBE MODE] podešena na [OFF].)
Na bilo koji kabel stražnjih zvučnika spojite
subwoofer od 4-8 ohma. Nemojte spajati zvučnik
na kabel stražnjeg zvučnika.
SW MODE (mod subwoofera)
Odabir moda subwoofera: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (faza subwoofera)
Odabir faze subwoofera: [NORM], [REV].
SW POS* (položaj subwoofera)
Podesite položaj subwoofera: [NEAR], [NORMAL],
[FAR].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog filtra)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (krivulja niskopropusnog filtra)
Odabir krivulje niskopropusnog filtra: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (glasnoća subwoofera)
Podešava glasnoću subwoofera:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Na najnižem podešenju prikaže se [ATT].)
SW PHASE (faza subwoofera)
Odabir faze subwoofera: [NORM], [REV].
SW POS* (položaj subwoofera)
Podesite položaj subwoofera: [NEAR], [NORMAL],
[FAR].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog filtra)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (krivulja niskopropusnog filtra)
Odabir krivulje niskopropusnog filtra: [1], [2], [3].
HPF (visokopropusni filtar)
HPF FREQ (frekvencija visokopropusnog filtra)
Odabir prekidne frekvencije prednjeg/stražnjeg
zvučnika: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF SLOP (krivulja visokopropusnog filtra)
Odabir krivulje visokopropusnog filtra (primjenjivo
samo kad je opcija [HPF FREQ] podešena na
postavku koja nije [OFF]): [1], [2], [3].
17HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 18 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
AUX VOL (razina glasnoće na ulazu AUX)
Podešava razinu glasnoće svake od spojenih komponenti: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
BTA VOL (razina glasnoće zvuka BLUETOOTH uređaja)
Podešavanje razine glasnoće za svaki spojeni
BLUETOOTH uređaj: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
* Ne prikazuje se kad je opcija [SET F/R POS] podešena
na [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH signal) (str. 7)
Aktiviranje funkcije BLUETOOTH. [ON], [OFF].
BT INIT (inicijalizacija BLUETOOTHA)
Resetiranje svih postavki vezanih uz BLUETOOTH
(podataka o uparivanju, pohranjenog broja, informacija o uređaju itd.).
Prije zbrinjavanja uređaja resetirajte sve postavke.
Izbornik APP REM (App Remote)
Uspostavljanje i prekid App Remote veze (funkcije).
Izbornik DISPLAY
DEMO (demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: [ON], [OFF].
DIMMER
Promjena svjetline zaslona: [ON], [OFF].
ILLUM (osvjetljenje)
Promjena boje osvjetljenja: [1], [2].
AUTO SCR (automatsko pomicanje)
Automatsko pomicanje dugih naziva: [ON], [OFF].
Izbornik BT (BLUETOOTH)
Ovom izborniku za podešavanje možete pristupiti pritiskom tipke CALL.
PAIRING (str. 7)
PHONEBOOK (str. 13)
REDIAL (str. 13)
RECENT CALL (str. 13)
VOICE DIAL (str. 14)
DIAL NUMBER (str. 13)
RINGTONE
Korištenje zvona ovog uređaja ili spojenog mobilnog telefona: [1] (ovaj uređaj), [2] (mobilni telefon).
AUTO ANS (automatski odgovor)
Podešavanje ovog uređaja za automatski odgovor
na dolazni poziv. [OFF], [1] (oko tri sekunde), [2]
(oko 10 sekundi).
AUTO PAIRING
Automatsko pokretanje BLUETOOTH uparivanja kad
je na USB priključnicu spojen uređaj sa sustavom
iOS verzije 5.0 ili novijom: [ON], [OFF].
18HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 19 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Dodatne informacije
Mjere opreza
 Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
 Ne ostavljajte prednju ploču ili audio uređaje u
vozilu jer to može prouzročiti kvarove zbog visokih
temperatura na izravnom suncu.
 Električna antena se automatski izvlači.
– CD-R/CD-RW diskove s lošom kvalitetom zvuka.
– CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim
uređajem za snimanje.
– CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno finalizirani.
– CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu s
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili
multi-session.
Slijed reprodukcije MP3/WMA datoteka
MP3/WMA
O kondenzaciji vlage
Mapa (album)
MP3/WMA datoteka
(zapis)
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite disk
i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši; u
suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete tekućinu.
Napomene o diskovima
 Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne ostavljajte
ih u vozilu parkiranom na suncu.
 Prije reprodukcije, obrišite diskove krpicom za čišćenje, od
središta prema rubu diska. Ne
koristite otapala poput benzina,
razrjeđivača i komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje.
 Ovaj uređaj je dizajniran za
reprodukciju diskova koji su u
skladu s Compact Disc (CD)
standardom. DualDisc i neki glazbeni diskovi koji su
kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne
podliježu Compact Disc (CD) standardu te se zbog
toga možda neće moći reproducirati na ovom
uređaju.
 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati
– Diskove s pričvršćenim etiketama, naljepnicama
ili ljepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u radu,
ili oštećenja diska.
– Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom može doći
do oštećenja uređaja.
– 8 cm (3 1/4-inčni) diskovi
O iPod uređaju
 Možete spajati sljedeće modele iPod uređaja. Prije
uporabe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema najnovijoj verziji softvera.
Kompatibilni modeli iPhone/iPod uređaja
Kompatibilni model
USB
iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod nano (5. generacije)

iPod touch (4. generacije)

iPod touch (3. generacije)

iPod touch (2. generacije)

Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
iPod classic

 Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
– mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku mapu)
– datoteka (zapisa) i mapa: 300 (može biti i manje
od 300 ako imena mapa/datoteka sadrže mnogo
znakova)
– prikazanih znakova za naziv mape/datoteke:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
 Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje s
CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk, a
ostale sesije se ne reproduciraju.
 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati
iPod nano (7. generacije)

iPod nano (6. generacije)

iPod nano (5. generacije)

iPod nano (4. generacije)

iPod nano (3. generacije)

19HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 20 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
 Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone" znače
da je elektronski uređaj namijenjen posebno za
spajanje na iPod ili iPhone te je odobren od strane
razvojnog programera kao uređaj koji je u skladu sa
standardima izvedbe tvrtke Apple. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu usklađenost
sa sigurnosnim i nadzornim standardima. Imajte na
umu da uporaba tog pribora uz iPod ili iPhone
može utjecati na bežični rad.
O funkciji BLUETOOTH
Što je tehnologija BLUETOOTH?
 BLUETOOTH bežična tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućuje bežičan prijenos
podataka između digitalnih uređaja, kao što su
mobilni telefoni i slušalice. BLUETOOTH bežična
tehnologija radi u dometu od otprilike 10 metara.
Uobičajeno je spajanje dva uređaja, ali kod nekih
uređaja, moguće je istovremeno spojiti više uređaja.
 Za spajanje nije potrebno upotrebljavati kabele jer
je BLUETOOTH bežična tehnologija, niti je potrebno
usmjeriti uređaje jednog prema drugom, kao kod
infracrvene tehnologije. Primjerice, uređaj možete
upotrebljavati dok je u torbi ili džepu.
 BLUETOOTH je međunarodni standard koji podržavaju
milijuni tvrtki diljem svijeta i kojeg upotrebljavaju
brojne tvrtke.
O BLUETOOTH komunikaciji
 BLUETOOTH bežična tehnologija radi u dometu od
otprilike 10 metara.
Maksimalan domet može varirati ovisno o preprekama (osobe, metal, zid, itd.) ili elektromagnetskom
okruženju.
 Sljedeći uvjeti mogu utjecati na osjetljivost
BLUETOOTH komunikacije.
– Prepreke, poput osoba, metala i zidova, između
ovog uređaja i BLUETOOTH uređaja.
– Uređaj koji upotrebljava frekvenciju 2,4 GHz, kao
što je bežični LAN, bežični telefon ili mikrovalna
pećnica, upotrebljava se u blizini.
 Obzirom da BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) upotrebljavaju istu frekvenciju, može
doći do mikrovalne interferencije, koja uzrokuje usporavanje brzine komunikacije, šumove ili nepravilno
spajanje ako se ovaj uređaj upotrebljava u blizini
LAN uređaja. U tom slučaju, napravite sljedeće.
– Upotrebljavajte ovaj uređaj najmanje 10 metara
od bežičnih LAN uređaja.
– Ako se ovaj uređaj upotrebljava na udaljenosti
manjoj od 10 metara od bežičnog LAN uređaja,
isključite bežični LAN uređaj.
– Postavite ovaj uređaj i BLUETOOTH uređaj što je
moguće bliže jedan drugom.
 Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu
utjecati na rad elektronskih medicinskih uređaja.
Isključite ovaj uređaj i ostale BLUETOOTH uređaje na
sljedećim mjestima jer mogu uzrokovati nezgode.
– u blizini zapaljivih plinova, u bolnici, vlaku, zrakoplovu ili na benzinskoj postaji
– u blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
 Ovaj uređaj podržava sigurnosne značajke usklađene
s BLUETOOTH standardom, koje omogućuju sigurno
spajanje uz uporabu Bluetooth bežične tehnologije,
ali sigurnost možda neće biti dostatna, ovisno o
postavkama. Budite oprezni pri komunikaciji
pomoću BLUETOOTH bežične tehnologije.
 Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno
curenje podataka tijekom BLUETOOTH komunikacije.
 Ne može se jamčiti spajanje sa svim BLUETOOTH
uređajima.
– Uređaj koji upotrebljava BLUETOOTH funkciju
treba biti usklađen s Bluetooth standardom kako
ga definira BLUETOOTH SIG i treba biti provjeren.
– Čak i ako spojeni uređaj odgovara gore navedenom BLUETOOTH standardu, neki uređaji možda
se neće moći spojiti ili neće raditi pravilno, ovisno
o značajkama ili specifikacijama uređaja.
– Tijekom razgovora putem telefona uz uporabu
handsfree funkcije, mogu se pojaviti smetnje,
ovisno o uređaju ili uvjetima komunikacije.
 Ovisno o spojenom uređaju, možda će trebati neko
vrijeme za uspostavu komunikacije.
Ostalo
 Uporaba BLUETOOTH uređaja možda neće raditi kod
mobilnih telefona, ovisno o uvjetima širenja radijskih
valova i mjestu gdje se uređaji upotrebljavaju.
 Ako osjetite nelagodu tijekom uporabe BLUETOOTH
uređaja, odmah prekinite njegovu uporabu. Ako se
problem nastavi, obratite se najbližem Sony
predstavništvu.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane uz
uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
20HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 21 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Održavanje
Čišćenje priključnica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Kako biste to spriječili, skinite prednju ploču (str. 6) te očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.
Napomene
 Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica isključite
motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
 Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
Bežična komunikacija
Sustav komunikacije:
BLUETOOTH Standard verzije 3.1
Izlaz:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maks. +4 dBm)
Maksimalni domet komunikacije:
Domet vidljivosti do približno 10 m*1
Frekvencijski pojas:
2,4 GHz pojas (2,4000 – 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Tehnički podaci
*1 Stvaran domet ovisi o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetsko polje oko mikrovalnih
pećnica, statički elektricitet, osjetljivost prijema, učinak
antene, operativni sustav, softverske aplikacije i sl.
*2 Profili BLUETOOTH standarda označavaju svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Radijski prijemnik
Pojačalo
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omjer signal-šum: 80 dB (stereo)
Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 9124,5 kHz ili 9115,5 kHz/4,5 kHz
Osjetljivost: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD uređaj
Omjer signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20.000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Odgovarajući kodek: MP3 (.mp3) i WMA (.wma)
USB uređaj
Priključnica: USB (High-speed)
Maksimalna struja: 1 A
Maksimalan broj prepoznatljivih zapisa: 10.000
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3), WMA (.wma) i WAV (.wav)
Izlaz: Zvučnički izlazi
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 55 W × 4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji, stražnji/sub izmjenjivi)
Električna antena/Kontrolni izlaz pojačala snage
(REM OUT)
Ulazi:
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
MIC ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
USB priključnica
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije:
Približno 178 × 50 × 177 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 178 × 50 × 160 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Sadržaj isporuke:
Glavni uređaj (1)
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Mikrofon: XA-MC10
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni pribor.
Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
21HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 22 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Autorska prava
Simbol-riječ Bluetooth® i logotipi su u vlasništvu tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova uporaba od strane
tvrtke Sony je pod licencom. Ostale robne marke i
zaštićeni nazivi nalaze se u vlasništvu odgovarajućih
vlasnika.
N-Mark je zaštićen ili registrirani zaštićeni znak tvrtke
NFC Forum, Inc. u SAD-u i ostalim zemljama.
Windows Media je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili
ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su
zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u
i ostalim zemljama. App Store je oznaka usluge tvrtke
Apple Inc.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.
Google, Google Play i Android su registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Google Inc.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu uređaja.
Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja
i postupke korištenja.
Za pojedinosti o osiguraču i vađenju uređaja iz upravljačke ploče, pogledajte isporučene upute za ugradnju i
povezivanje.
Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite internetsku stranicu navedenu na zadnjoj stranici.
Općenito
Nema zvuka.
 Opcija [FADER] nije podešena za sustav s dva
zvučnika.
Nema zvučnog signala.
 Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
 Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt-bravi.
 Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
 Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
[DEMO-ON], započinje demo prikaz.
– Podesite [DEMO-OFF] (str. 18).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na zaslonu.
 Podešeno je zatamnjenje zaslona [DIM-ON] (str. 18).
 Indikatori na zaslonu se isključe ako pritisnete i
zadržite OFF.
– Pritisnite OFF na uređaju dok se ne pojavi prikaz.
 Priključnice su zaprljane (str. 21).
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
 Pritisnite AF/TA/PTY i
(natrag)/MODE duže od
dvije sekunde za resetiranje uređaja.
Sadržaji iz memorije su izbrisani.
Zbog vaše sigurnosti, nemojte resetirati uređaj
tijekom vožnje.
Radijski prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
 Spajanje nije izvedeno pravilno.
– Provjerite spoj antene.
– Ako se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabelu
za kontrolu antene.
22HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 23 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
 Signal s odašiljača je preslab.
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
 Postaja nije TP ili ima slab signal.
– Isključite funkciju TA (str. 10).
Nema prometnih informacija.
 Uključite funkciju TA (str. 10).
 Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
– Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutna postaja nije RDS postaja.
 RDS podaci nisu primljeni.
 Postaja ne emitira signal vrste programa.
Naziv postaje treperi.
 Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
– Pritisnite SEEK +/– dok treperi naziv postaje.
Pojavljuje se [PI SEEK] i uređaj počinje tražiti
drugu frekvenciju istih podataka o programu PI.
Reprodukcija diska
Reprodukcija diska ne započinje.
 Oštećen ili zaprljan disk.
 Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 19).
MP3/WMA datoteke se ne mogu reproducirati.
 Disk nije kompatibilan s MP3/WMA formatom i
verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se
mogu reproducirati, posjetite stranicu za korisničku
podršku.
Za pokretanje reprodukcije MP3/WMA datoteka
treba dulje vrijeme nego za ostale.
 Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije.
– Diskovi komplicirane strukture.
– Diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
– Diskovi kojima možete dodati podatke.
Zvuk preskače.
 Oštećen ili zaprljan disk.
Reprodukcija s USB-a
Ne možete reproducirati s uređaja spojenog
putem USB huba.
 Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB huba.
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Zvuk je isprekidan.
 Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad
320 kbps.
Naziv aplikacije je neusklađen sa stvarnom
aplikacijom u App Remote.
 Ponovno otvorite aplikaciju iz aplikacije "App
Remote".
NFC funkcija
Povezivanje pomoću funkcije One touch (NFC)
nije moguće.
 Ako pametni telefon ne reagira na dodir.
– Provjerite je li aktivirana funkcija NFC na pametnom telefonu.
– Primaknite dio N-Mark pametnog telefona N-Mark
dijelu ovog uređaja.
– Ako je pametni telefon u navlaci/futroli, izvadite
ga.
 Osjetljivost NFC prijema ovisi o uređaju.
Ako One touch povezivanje s pametnim telefonom
nekoliko puta ne uspije, izvedite BLUETOOTH
povezivanje ručno.
BLUETOOTH funkcija
Uređaj koji spajate ne može prepoznati ovaj
uređaj.
 Prije uparivanja, prebacite ovaj uređaj u pripravno
stanje uparivanja.
 Kad se spaja s BLUETOOTH uređajem, ovaj uređaj
ne može biti prepoznat s drugog uređaja.
– Odspojite trenutno spojen uređaj i potražite ovaj
uređaj na drugom uređaju.
 Nakon uparivanja uređaja, aktivirajte izlaz Bluetooth
signala (str. 7).
Spajanje nije moguće.
 Spajanjem se upravlja iz jednog uređaja (ovog ili
drugog BLUETOOTH uređaja), a ne iz oba.
– Spojite se s ovim uređajem preko BLUETOOTH
uređaja ili obrnuto.
Ne prikazuje se naziv detektiranog uređaja.
 Ovisno o statusu drugog uređaja, naziv se možda
neće moći učitati.
Bez zvuka zvona.
 Podesite glasnoću zakretanjem regulatora tijekom
poziva.
 Ovisno o spojenom uređaju, signal zvona se možda
neće pravilno poslati.
– Podesite [RINGTONE] na [1] (str. 18).
 Prednji zvučnici nisu spojeni na uređaj.
– Spojite prednje zvučnike na uređaj. Zvuk zvona
čuje se samo iz prednjih zvučnika.
23HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 24 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Glas sugovornika se ne čuje.
 Prednji zvučnici nisu spojeni na uređaj.
– Spojite prednje zvučnike na uređaj. Glas sugovornika čuje se samo iz prednjih zvučnika.
Sugovornik primjećuje da je glasnoća preniska
ili previsoka.
 Podesite odgovarajuću glasnoću pomoću postavke
Mic Gain (str. 14).
Tijekom telefonskog razgovora čuje se jeka ili
šum.
 Smanjite glasnoću.
 Podesite mod EC/NC na [EC/NC-1] ili [EC/NC-2]
(str. 14).
 Ako je okolna buka, osim zvuka telefonskog razgovora, prejaka, pokušajte je smanjiti.
Primjerice: Ako je prozor otvoren i čuje se buka
izvana, zatvorite prozor. Ako je zvuk klima-uređaja
preglasan, smanjite mu snagu.
Telefon nije spojen.
 Kod reprodukcije s BLUETOOTH audio uređaja,
telefon nije spojen čak i ako pritisnete CALL.
– Izvršite spajanje s telefona.
Kvaliteta zvuka telefonskog poziva je loša.
 Kvaliteta zvuka telefonskog razgovora ovisi o uvjetima prijema mobilnog telefona.
– Ako je prijem slab, premjestite vozilo na mjesto
gdje je signal mobilne mreže jači.
Glasnoća spojenog audio uređaja je preniska
(previsoka).
 Razina glasnoće ovisi o audio uređaju.
– Podesite glasnoću na spojenom audio uređaju ili
ovom uređaju.
Zvuk preskače tijekom reprodukcije na
BLUETOOTH audio uređaju.
 Smanjite udaljenost između ovog i BLUETOOTH
audio uređaja.
 Ako je BLUETOOTH uređaj spremljen u kućište koje
prekida signal, izvadite ga iz kućišta tijekom uporabe.
 U blizini se upotrebljava nekoliko BLUETOOTH uređaja ili uređaja koji emitiraju radijske valove.
– Isključite druge uređaje.
– Povećajte udaljenost od drugih uređaja.
 Zvuk reprodukcije se kratko prekida kod prespajanja
veze između ovog uređaja i mobilnog telefona.
Pojava nije kvar.
Spojenim BLUETOOTH audio uređajem ne može
se upravljati.
 Provjerite podržava li spojeni BLUETOOTH uređaj
AVRCP.
Neke funkcije ne rade.
 Provjerite podržava li spojeni uređaj te funkcije.
Uređaj slučajno odgovara na poziv.
 Spojeni telefon je podešen tako da se automatski
javlja na pozive.
Uparivanje nije uspjelo zbog prekida.
 Ovisno o uređaju za spajanje, vremensko ograničenje
za uparivanje može biti kratko.
– Nastojte uparivanje dovršiti unutar danog
vremena.
BLUETOOTH funkcija ne radi.
 Isključite uređaj tako da pritisnete OFF na duže od
dvije sekunde, zatim ga ponovno uključite.
Iz zvučnika vozila se ne čuje zvuk tijekom
handsfree poziva.
 Ako se zvuk čuje preko mobilnog telefona, podesite
izlaz na mobilnom telefonu tako da se čuje preko
zvučnika vozila.
Naziv aplikacije je neusklađen sa stvarnom
aplikacijom u App Remote.
 Ponovno otvorite aplikaciju iz aplikacije "App
Remote".
Kad je aktivirana aplikacija "App Remote" putem
BLUETOOTHA, zaslon se automatski prebaci na
"BT AUDIO".
 Aplikacija "App Remote" ili funkcija BLUETOOTH
ne rade.
– Ponovno pokrenite aplikaciju.
Prikaz/poruke grešaka
ERROR
 Disk je zaprljan ili uložen naopako.
– Očistite ga ili uložite pravilno.
 Disk je prazan.
 Disk se ne može reproducirati zbog problema.
– Uložite drugi disk.
 USB uređaj nije automatski prepoznat.
– Spojite ga ponovno.
 Pritisnite  za vađenje diska.
HUB NO SUPRT (hubovi nisu podržani)
 Uređaj ne podržava USB hub.
IPD STOP (iPod stop)
 Kad nije podešeno ponavljanje reprodukcije, ona
završava sa zadnjim zapisom na albumu.
Glazbena aplikacija na iPod/iPhone uređaju je
zatvorena.
– Pritisnite PAUSE za pokretanje reprodukcije
diska.
NO AF (nema alternativnih frekvencija)
 Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
– Pritisnite SEEK +/– dok treperi naziv postaje. Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka
o programu PI (pojavljuje se [PI SEEK]).
24HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Right
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 25 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
NO DEV (nema uređaja)
 [USB] je odabran kao izvor, a USB uređaj nije spojen.
Odspojili ste USB uređaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
– Spojite USB uređaj ili USB kabel.
MEM FAILURE (pogreška u memoriji)
 Uređaj nije uspio pohraniti kontakt pod programiranom tipkom.
– Provjerite je li broj koji želite pohraniti točan
(str. 13).
NO MUSIC
 Disk ili USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.
– Uložite glazbeni CD.
– Spojite USB uređaj s glazbenim datotekama.
MEMORY BUSY
 Ovaj uređaj pohranjuje podatke.
– Pričekajte da pohranjivanje završi.
NO TP (nema prometnih obavijesti)
 Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
OVERLOAD
 USB uređaj je preopterećen.
– Odspojite USB uređaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke SRC.
– Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani uređaj.
PUSH EJT (izbacivanje)
 Disk se ne može izbaciti.
– Pritisnite  (izbacivanje diska).
READ
 Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima
na disku.
– Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
 Spojeni USB uređaj nije podržan.
– Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
[
] ili [
]
 Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao
do početka ili do kraja i nije moguće daljnje
pretraživanje.
[ ]
 Znak se ne može prikazati.
Za funkciju BLUETOOTH:
BT BUSY (BLUETOOTH zauzet)
 Telefonskom imeniku i popisu poziva mobilnog
telefona ne može se pristupiti s ovog uređaja.
– Pričekajte trenutak, pa pokušajte ponovno.
ERROR
 Inicijalizacija za BT nije uspjela.
 Pristup imeniku nije uspio.
 Sadržaj telefonskog imenika je izmijenjen tijekom
pristupanja od strane mobilnog telefona.
– Ponovno pristupite imeniku uporabom mobilnog
telefona.
NO DEV (nema uređaja)
 BLUETOOTH audio izvor odabran je prije nego je
spojen BLUETOOTH audio uređaj. BLUETOOTH audio
uređaj je odspojen tijekom telefonskog razgovora.
– Vodite računa da spojite BLUETOOTH audio
uređaj.
 Telefonski BLUETOOTH izvor odabran je prije nego
je spojen mobilni telefon. Mobilni telefon je odspojen tijekom telefonskog razgovora.
– Vodite računa da spojite mobilni telefon.
P EMPTY (programski broj je prazan)
 Programirana tipka je prazna.
UNKNOWN
 Ime ili telefonski broj ne mogu se prikazati prilikom
pretraživanja imenika ili popisa poziva.
WITHHELD
 Pozivatelj je prikrio broj telefona.
App Remote:
APP -------- (aplikacija)
 Nije uspostavljena veza s aplikacijom.
– Ponovno uspostavite vezu iPhoneom.
APP DISCNCT (aplikacija odspojena)
 Nije uspostavljena App Remote veza.
– Uspostavite App Remote vezu (str. 14).
APP MENU (izbornik aplikacije)
 Funkcija se ne može pokrenuti tipkom kad je otvoren izbornik na iPhone/Android telefonu.
– Zatvorite izbornik na iPhone/Android telefonu.
APP NO DEV (nema uređaja s aplikacijom)
 Nije spojen uređaj s instaliranom aplikacijom.
– Spojite uređaj i uspostavite vezu s iPhoneom.
APP SOUND (zvuk aplikacije)
 Funkcija se ne može pokrenuti tipkom kad je otvoren izbornik zvuka na iPhone/Android telefonu.
– Zatvorite izbornik zvuka na iPhone/Android
telefonu.
25HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\040CD.fm
masterpage: Left
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 26 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
OPEN APP (otvorena aplikacija)
 Aplikacija "App Remote" nije aktivna.
– Pokrenite aplikaciju na iPhoneu.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako uređaj odnosite na popravak zbog CD uređaja,
molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili
problem.
26HR
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\050BCO.fm
masterpage: Left
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 28 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Hrvatski
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je MEX-N4000BT u
skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internetskoj stranici:
http://www.compliance.sony.de/
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
F:\Marija\Gotovo\MEX-N4000BT-OI_4480655111\SONY - MEX-N4000\050BCO.fm
masterpage: BCO
SONY - MEX-N4000BT Bluetooth audio sustav.book Page 29 Wednesday, January 15, 2014 2:45 PM
Internetska stranica za podršku
=DVYDSLWDQMDLQDMQRYLMHLQIRUPDFLMHRSRGUâFL]DRYDMXUHüDMSRVMHWLWHVOMHGHúXLQWHUQHWVNXVWUDQLFX
http://support.sony-europe.com/
Registrirajte svoj proizvod online na:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
4-480-655-11(1)
Avdio sistem Bluetooth®
Navodila za uporabo
SL
Če želite preklicati prikaz z demonstracijo (Demo), si oglejte stran 16.
MEX-N4000BT
SL
010COV.book Page 2 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Iz varnostnih razlogov vgradite enoto v armaturno
ploščo avtomobila. Navodila za namestitev in
priključitev poiščite v priloženem priročniku za
namestitev in priključitev.
Lasnosti laserja
• Trajanje emisije: neprekinjeno
• Laserski izhod: manj kot 53,3 ?W
(Ta izhod je vrednost meritve na razdalji 200 mm od
površine leč objektiva pri optičnem Pick-up bloku z
zaslonko 7 mm.)
Tablica z delovno napetostjo, itd., se nahaja na spodnji
strani ohišja.
S tem korporacija Sony izjavlja, da je enota MEX-N4000BT
uresničuje osnovne zahteve in druge pomembne
odločbe direktive 1999/5/EC.
Podrobnosti si oglejte na spletni strani
http://www.compliance.sony.de/
Opomba kupcem v državah z EU direktivami
Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen
predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se
obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v
garancijskem listu.
Opozorilo za primer, da vaš avto pri ključu za
vžig motorja nima možnosti vmesnega
položaja (ACC)
Ne pozabite nastaviti funkcijo samodejnega izklopa
(Auto Off; stran 16). Enota se bo v nastavljenem času
od izklopa enote samodejno povsem izklopila in s tem
preprečila trošenje baterije.
Če ne nastavite funkcije "Auto Off", vsakič ko ugasnete
motor pritisnite in držite tipko (SOURCE/OFF), dokler
prikaz ne izgine s prikazovalnika.
2SL
010COV.book Page 3 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Uvodna navodila
Preverite pri svojem lokalnem ponudniku storitev.
Pozor
DRUŽBA SONY V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNA
ZA KAKRŠNEKOLI NAKLJUČNE, POSREDNE ALI
POSLEDIČNE POŠKODBE IN DRUGE POŠKODBE,
VKLJUČNO, BREZ OMEJITEV, Z IZGUBO DOBIČKA,
PODATKOV, NEZMOŽNOSTJO UPORABE TEGA IZDELKA
ALI PODOBNIH NAPRAV.
POMEMBNO OBVESTILO!
Varna in učinkovita uporaba
Spremembe in prilagoditve te enote, ki jih Sony izrecno
ne dovoljuje, utegnejo razveljaviti pooblastilo za
uporabo naprave.
Pred uporabo izdelka preverite izjeme, ki jih določajo
državne zahteve in omejitve v zvezi z uporabo naprave
Bluetooth.
Vožnja
Poučite se o zakonih in pravilih uporabe prenosnega
telefona in prostoročnih naprav na področjih, kjer vozite.
Vedno posvečajte vso pozornost vožnji in preden
opravite klic ali odgovorite na klic se umaknite s ceste, če
to zahtevajo prometne razmere.
Priključitev drugih naprav
Če priključite drugo napravo, preberite varnostna
navodila v priročniku, priloženem tej napravi.
Izpostavljanje radijskim frekvencam
RF signali utegnejo vplivati na nepravilno nameščen ali
neustrezno zaščiten elektronski sistem v avtu, kot so
elektronski vžig, elektronski zavorni sistem, sistemi
elektronskega nadzora hitrosti ali sistemi varnostnih
blazin. O namestitvi ali popravilu naprave se posvetujte z
izdelovalcem ali predstavnikom vašega avtomobila.
Nepravilna namestitev ali popravilo bi utegnila biti
nevarna in bi razveljavila kakršnokoli garancijo, ki se
nanaša na to napravo.
Posvetujte se z izdelovalcem vašega avtomobila, ki naj
vam zagotovi, da uporaba prenosnega telefona v avtu ne
vpliva na elektronski sistem.
Redno preverjajte, da so vse brezžične naprave v
avtomobilu pravilno nameščene in da pravilno delujejo.
Klic v sili
Bluetooth avtomobilska prostoročna naprava in
elektronska naprava, priključena v prostoročno napravo
delujeta s pomočjo radijskih signalov, celičnih in
daljnovodnih omrežij, kot tudi funkcij, ki jih programira
uporabnik, ki ne zagotavljajo priključitve v vseh pogojih.
Zato se ne zanašajte samo na elektronsko napravo za
pomembne komunikacije (npr. za zdravstveni klic v sili).
Ne pozabite, da če želite opraviti ali sprejeti klic, morate
prostoročno in elektronsko napravo, priključeno v
prostoročno napravo vklopiti v področju z ustrezno
močjo signala.
Klici v sili morda ne bodo mogoči v vseh omrežjih
prenosnega telefona ali če so v uporabi določene
omrežne storitve in/ali lastnosti telefona.
3SL
010COV.book Page 4 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Vsebina
Položaj posameznih tipk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uvodna navodila
Odstranjevanje sprednje plošče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavitev ure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Priprava naprave BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Priključitev naprave iPod/USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Priključitev drugih prenosnih avdio naprav . . . . . . . . . . . . . 9
Poslušanje radia
Poslušanje radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uporaba funkcije RDS (Radio Data System) . . . . . . . . . . . 10
Predvajanje
Predvajanje diska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predvajanje enote iPod/USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predvajanje naprave BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iskanje in predvajanje posnetkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
Prostoročno klicanje
Sprejemanje klicev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Klicanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Razpoložljive funkcije med klicem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uporabne funkcije
Funkcija "App Remote" s telefonom iPhone/Android. . 14
Nastavitve
Preklic načina DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osnovne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Splošne nastavitve (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitve zvoka (SOUND). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 SETTING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSITION (položaj poslušanja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RB ENH (poudarjanje nizkih tonov) . . . . . . . . . . . . . . .
SW DIREC (neposredna priključitev nizkotonskega
zvočnika). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitve prikaza (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitve BT (BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT INIT (inicializacija naprave BLUETOOTH) . . . . . . .
Nastavitve funkcije APP REM (App Remote) . . . . . . . . . .
16
16
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
Dodatne informacije
Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SL
19
21
21
22
010COV.book Page 5 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Položaj posameznih tipk
Glavna enota
Na tipki s številko 3/
(ponavljanje) se nahaja otipljiva pika.
 Tipka
(iskanje) (stran 12)
Med predvajanjem vklopi način iskanja.
 Tipka za odstranitev sprednje plošče
 Tipki SEEK +/–
Za samodejno uglasitev postaj. Za ročno iskanje
postaj pritisnite in držite.
/ (prejšnji/naslednji)
/ (hitro vrtenje nazaj/naprej)
 Nadzorni gumb
Z obračanjem nastavite glasnost.
ENTER
Potrdite izbrano postavko.
Za izbiro vira pritisnite na SRC, obrnite, nato pritisnite.
VOICE (stran 14)
Vklop glasovnega izbiranja številk.
Če je funkcija "App Remote" vklopljena, se vklopi
prepoznavanje glasu (samo telefon Android™)
-APP
Pritistnite in najmanj 2 sekundi držite, da se vklopi
funkcija (povezava) "App Remote".
N-Mark
S telefonom Android se dotanite nadzornega gumba,
da se vzpostavi povezava BLUETOOTH.
 Sprejemnik za daljinski upravljalnik
 Reža za disk
 Prikazovalnik
Pritisnite in najmanj 1 sekundo držite za izklop
naprave.
Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite za izklop
naprave in prikazovalnika.
 Tipka
(nazaj)
Za vrnitev na prejšnji prikaz.
MODE (stran 9, 11, 14)
 Tipka CALL
Vklop menija za klicanje. Sprejem/prekinitev klica. Za
preklop signala Bluetooth pritisnite in najmanj 2
sekundi držite.
 MENU
Odprite nastavitveni meni.
-DSPL (prikazovalnik)
Pritisnite in držite, nato pritisnite za spremembo
prikazane postavke.
 Oštevilčene tipke (1 do 6)
Za sprejem shranjenih radijskih postaj. Za
shranjevanje postaj pritisnite in držite.
Pokličite shranjenno številko. Pritisnite in držite za
shranitev telefonske številke.
ALBUM /
Za preskakovanje albumov na avdio napravi. Za
preskakovanje večih zaporednih albumov pritisnite
in držite.
(ponavljanje)
(naključno predvajanje)
 Tipka  (izmet diska
MIC (stran 14)
 SRC (vir)
Vklopi enoto.
Zamenjaj vir.
PAUSE
-OFF
5SL
010COV.book Page 6 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
 Tipka AF (Alternative Frequencies - alternativne
frekvence) / TA (Traffic Announcement - prometne
informacije)
Nastavite AF in TA.
-PTY (tip programa)
Pritisnite in držite za izbiro PTY v RDS.
 Vhodni priključek AUX
 USB vrata
Q Mikrofon (notranja stran)
Če želite, da bodo slušalke pravilno delovale, ne
prekrivajte mikrofona z lepilnim trakom, ipd.
Uvodna navodila
Odstranjevanje sprednje
plošče
Z odstranitvijo sprednje plošče napravo lahko zavarujete
pred krajo.
1
Pritisnite tipko OFF .
Enota je izklopljena.
2
Pritisnite tipko za odstranitev sprednje
plošče , nato ploščo povlecite proti sebi.
Opozorilni signal
Če boste stikalo za kontaktni ključ obrnili v položaj OFF,
ne da bi odstranili sprednjo ploščo, se bo za nekaj sekund
oglasil opozorilni signal. Alarm se bo sprožil samo, če
uporabljate vgrajeni ojačevalnik.
Serijske številke
Prepričajte se, da se serijske številke na spodnji strani
enote in na hrbtni strani sprednje plošče ujemajo. V
nasprotnem primeru naprave BLUETOOTH ne bo mogoče
združiti, povezati ali preklicati povezavo s funkcijo NFC.
Pritrditev sprednje plošče
Nastavitev ure
1
Pritisnite na MENU, z vrtenjem nadzornega
gumba izberite [GENERAL], nato nanj
pritisnite.
2
Z vrtenjem nadzornega gumba izberite
[CLOCK-ADJ], nato na gumb pritisnite.
Utripati začne indikator za uro.
6SL
010COV.book Page 7 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
3
Z obračanjem nadzornega gumba nastavite
uro in minute.
5
Za premikanje digitalnega indikatorja pritisnite na
SEEK +/–.
4
Če je na prikazovalniku priključene naprave
potreben vpis gesla*, vpišite "0000".
* Izraz za geslo je odvisen od naprave, lahko je "koda",
"PIN koda", "PIN številka" ali "geslo".
Po nastavitvi minut pritisnite na MENU.
Nastavitev je končana in ura začne teči.
Vpis gesla.
Za prikaz ure pritisnite na DSPL.
[0000]
Priprave naprave
BLUETOOTH
Če priključite ustrezno napravo BLUETOOTH, boste lahko
uživali v glasbi ali opravite prostoročni klic. Podrobnosti o
priključitvi si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih
napravi.
Pred priključitvijo naprave znižajte glasnost enote; v
nasprotnem primeru bo slišati glasen zvok.
Združevanje in povezovanje
naprave BLUETOOTH
Pred uporabo mora biti naprava Bluetooth (prenosni
telefon, avdio naprava, itd.) "združena" s to enoto prek
povezave Bluetooth. Združitev enoti in drugim napravam
omogoča medsebojno prepoznavanje.
1
Postavite napravo Bluetooth v razdalji 1 m
od enote.
2
Pritisnite in držite tipko CALL in z
obračanjem nadzornega gumba izberite
[PAIRING], nato na gumb pritisnite.
Ko je združitev opravljena, oznaka
6
še naprej sveti.
Izberite enoto na napravi BLUETOOTH, da
se vzpostavi BLUETOOTH povezava.
Ko je povezava vzpostavljena, zasveti
ali
.
Opomba
Medtem ko je enota povezana z Bluetooth napravo, druga
naprava enote ne more prepoznati. Da bi omogočili
zaznavanje enote, vklopite način združevanja in poiščite
enoto prek druge naprave.
Preklic združitve
Za preklic združitve ponovite korak 2.
Povezava z združeno napravo
BLUETOOTH
Za uporabo združene naprave je potrebna povezava s to
enoto. Nekatere združene naprave se bodo povezale
samodejno.
1
Pritisnite na tipko CALL in z obračanjem
nadzornega gumba izberite "BT SIGNL",
nato na gumb pritisnite.
Prepričajte se, da oznaka
sveti.
utripa.
Enota vzpostavi način stanja pripravljenosti na
združitev.
2
3
Opravite združevanje na napravi
BLUETOOTH, da le-ta zazna enoto.
Vklopite funkcijo BLUETOOTH na napravi
BLUETOOTH.
3
4
Izberite [Sony Car Audio], prikazan na
zaslonu naprave BLUETOOTH.
Za povezavo s to enoto uporabite napravo
BLUETOOTH.
Če se napis [Sony Car Audio] ne prikaže, ponovite
postopek od koraka 2.
Zasveti
ali
.
Simboli na prikazovalniku
Zasveti, ko povežete prenosni telefon z
enoto.
Zasveti, ko povežete avdio napravo z enoto.
Prikaže moč signala priključenega
prenosnega telefona.
7SL
010COV.book Page 8 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Priključitev nazadnje povezane naprave s to
enoto
Vklopite funkcijo BLUETOOTH na napravi BLUETOOTH.
Pritisnite na SRC.
Izberite [BT PHONE] ali [BT AUDIO].
Pritisnite na ENTER, da povežete enoto s prenosnim
telefonom ali PAUSE za povezavo z avdio napravo.
Opomba
Med prenosom Bluetooth zvoka ne morete opraviti
priključitve iz te enote v prenosni telefon. Priključitev opravite
iz prenosnega telefona v to enoto. Čez predvajani zvok bo
morda slišati šum priključevanja.
Nasvet
Če je signal Bluetooth vklopljen: ko zaženete motor, enota
samodejno ponovno poveže v nazadnje priključeni prenosni
telefon.
Namestitev mikrofona
Če uporabite mikrofon (ni priložen), boste izboljšali
kakovost zvoka, ko govorite prek te enote. Podrobnosti o
priključitvi mikrofona si oglejte v navodilih, priloženih
mikrofonu.
Povezava pametnega telefona s
funkcijo NFC (z enim dotikom)
Izklop z enim dotikom
Ponovno se z znakom N na pametnem telefonu
dotaknite znaka N na tej enoti.
Opombi
• Med povezovanjem previdno ravnajte s pametnim
telefonom, da ga ne bi opraskali.
• Če je enota že povezana z drugo napravo, ki omogoča
uporabo funkcije NFC, povezava z enim dotikom ne bo
mogoča. V tem primeru prekinite povezavo z drugo
napravo in ponovno vzpostavite povezavo s pametnim
telefonom.
Povezava z enoto iPhone/iPod
(BLUETOOTH Auto Pairing)
Če v USB vrata priključite enoto iPhone/iPod z iOS5 ali
kasnejšim, se enota združi in samodejno poveže z enoto
iPhone/iPod. Da bi omogočili samodejno združevanje
naprave BLUETOOTH, se prepričajte, da je [AUTO
PAIRING] v BT nastavitvah nastavljena na [ON] (stran 18).
1
Vklopite funkcijo BLUETOOTH na enoti
iPhone/iPod.
2
Priključite enoto iPhone/iPod v USB vrata.
Če se s pametnim telefonom, ki omogoča funkcijo NFC*,
dotaknemo nadzornega gumba, se enota z njem
samodejno združi in poveže.
* NFC (Near Field Communication) je tehnologija, ki
zagotavlja brezžično komunikacijo na kratki razdalji med
različnimi napravami, kot so prenosni telefoni in druge
prenosne naprave. Funkcija NFC zagotavlja preprostejši
prenos podatkov z dotikom simbola ali posebej
zasnovanega dela na napravi, ki podpira funkcijo NFC.
Pri pametnih telefonih z OS Android 4.0 ali manj je
potrebno naložiti aplikacijo "NFC Easy Connect", na
voljo v Google Play™. Nalaganje aplikacije ni mogoče
v vseh državah.
1
Na pametnem telefonu vklopite funkcijo
NFC.
Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za
uporabo pametnega telefona.
2
Z znakom N na pametnem telefonu se
dotaknite znaka N na tej enoti.
Prepričajte se, da simbol
sveti.
na prikazovalniku enote
Opomba
Funkcija BLUETOOTH Auto Pairing ne bo delovala, če je enota
že povezana z drugo napravo BLUETOOTH. V tem primeru
prekinite povezavo z drugo napravo in ponovno povežite
enoto iPhone/iPod.
Priključitev enote iPod/USB
naprave
1
2
Znižajte glasnost na enoti.
Priključite napravo iPod/USB v enoto.
Za priključitev enote iPod/USB uporabite USB
priključni kabel za iPod (ni priložen).
Prepričajte se, da
8SL
na prikazovalniku enote sveti.
010COV.book Page 9 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Priključitev enote iPhone 5
Poslušanje radia
Poslušanje radia
Za poslušanje radia pritisnite na SRC in izberite [TUNER].
Samodejno shranjevanje (BTM)
1
Priključitev drugih
prenosnih avdio naprav
Pritiskajte tipko MODE, da izberete
frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW ali LW).
2
1
2
3
Pritisnite tipko MENU, zavrtite nadzorni
gumb in izberite [GENERAL], nato pritisnite
na gumb.
3
Vrtite nadzorni gumb, dokler se ne prikaže
"BTM", nato na gumb pritisnite.
Izklopite prenosno avdio napravo.
Znižajte jakost zvoka na enoti.
S priključnim kablom (ni priložen)*
priključite prenosno avdio napravo v
vhodni priključek AUX (stereo mini vtič) na
enoti.
* Uporabite raven vtič.
Enota shrani postaje na številske tipke, v vrstnem
redu glede na frekvence.
Uglaševanje
1
Pritiskajte tipko MODE, da izberete
frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3, MW ali LW).
2
Opravite uglaševanje.
Ročno uglaševanje
Pritisnite in držite tipko SEEK +/–, da poiščete
približne frekvence, nato s pritiskanjem tipke SEEK +/
natančno nastavite želeno frekvenco.
4
Samodejno uglaševanje
Pritisnite tipko SEEK +/–.
Iskanje se bo končalo, ko bo naprava našla postajo.
Ponavljajte ta postopek, dokler ne najdete želene
postaje.
Pritisnite na SRC in izberite [AUX].
Uskladitev stopnje glasnosti priključene naprave
z drugimi napravami
Začnite predvajati prenosno avdio napravo pri zmerni
jakosti in na enoti nastavite običajno glasnost za
poslušanje.
Pritisnite na MENU in zavrtite nadzorni gumb.
Izberite [SOUND]  [AUX VOL] (stran 18).
Ročno shranjevanje
1
Med sprejemanjem postaje, ki jo želite
shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno
tipko (1 do 6), dokler se ne prikaže oznaka
"MEM".
Sprejem shranjenih postaj
1
Izberite frekvenčni pas in pritisnite na
oštevilčeno tipko (1 do 6).
9SL
010COV.book Page 10 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Uporaba funkcije RDS (Radio
Data System)
Nastavitev funkcij AF in TA
AF neprekinjeno išče najmočnejši signal postaje, TA pa
nudi prometne informacije ali prometne programe (TP),
če so na voljo.
1
Pritiskajte tipko AF/TA, dokler se ne prikaže
želena nastavitev.
Shranjevanje RDS postaj z nastavitvami AF in TA
RDS postaje lahko vnaprej nastavite, skupaj z
nastavitvami AF/TA. Nastavite AF/TA, nato shranite
postajo s funkcijo BTM ali ročno. Pri ročni nastavitvi lahko
vnaprej nastavite tako postaje z RDS storitvami kot tudi
postaje brez njih.
Sprejem nujnih obvestil
Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo obvestila
samodejno prekinila trenutno predvajani izvor.
Nastavitev glasnosti med sprejemanjem
prometnih poročil
Če med prometnimi informacijami nastavite glasnost, se
bo ta stopnja glasnosti shranila v pomnilnik za nadaljnje
prometne informacije, ne glede na običajno stopnjo
glasnosti.
Poslušanje regionalnega radijskega programa REGIONAL
Kadar sta funkciji AF in REGIONAL vključeni: tovarniška
nastavitev enote sprejem omeji na določeno področje, da
se postaja ne bi preklopila na drugo regionalno postajo z
močnejšim signalom. Če zapustite to področje
sprejemanja programa nastavite možnost "REG-OFF" v
nastavitvah GENERAL (stran 16).
10SL
Izbira funkcije PTY
Uporabite funkcijo PTY za prikaz ali iskanje želene vrste
programa.
1
Med sprejemanjem postaje FM, pritisnite in
držite tipko PTY.
2
Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne
prikaže želena vrsta programa.
Naprava začne iskati postajo, ki oddaja izbrano vrsto
programa
Vrste programa
NEWS (poročila), AFFAIRS (aktualni dogodki), INFO
(informacije), SPORT (šport), EDUCATE (izobraževanje),
DRAMA (dramska umetnost), CULTURE (kultura),
SCIENCE (znanost), VARIED (različno), POP M (pop
glasba), ROCK M (rock glasba), EASY M (nezahtevna
glasba), LIGHT M (nezahtevna glasba), CLASSICS
(klasika), OTHER M (druga glasba), WEATHER (vreme),
FINANCE (denar), CHILDREN (otroški program),
SOCIAL A (družbene zadeve), RELIGION (vera), PHONE
IN (telefonski klici v oddaje), TRAVEL (potovanje),
LEISURE (prosti čas), JAZZ (jazz glasba), COUNTRY
(country glasba), NATION M (narodna glasba), OLDIES
(starejša glasba), FOLK M (ljudska glasba), DOCUMENT
(dokumentarne oddaje)
Nastavitev funkcije CT
S CT podatki RDS prenosa lahko nastavite uro.
1
V nastavitvah GENERAL izberite "CT-ON"
(stran 16).
010COV.book Page 11 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Opozorilo za iPhone
Predvajanje
Predvajanje diska
1
Vstavite disk (potiskana stran navzgor).
Če priključite iPhone prek USB-ja, bo glasnost
telefonskega pogovora mogoče upravljati prek telefona
in ne enote. Med klicem ne zvišujte glasnosti na enoti, ker
bi se utegnil ob koncu pogovora pojaviti nenaden glasen
zvok.
Neposredno u pravljanje enote iPod
- Passenger control
Med predvajanjem pritisnite in držite tipko MODE, dokler
se ne prikaže napis "MODE IPOD" in lahko boste
neposredno upravljali enoto iPod.
Glasnost lahko nastavite samo na enoti.
Izklop funkcije Passenger control
Predvajanje se samodejno začne
Predvajanje naprave iPod/
USB
V tem priročniku se izraz "iPod" uporablja splošno za iPod
funkcije na enotah iPod in iPhone, razen če je navedeno
drugače.
Podrobnosti o združljivosti enote iPod si oglejte v
poglavju "Enota iPod" (stran 19) ali obiščite spletno
stran, navedeno na hrbtni strani.
Uporabljate lahko USB naprave vrste MSC (Mass Storage
Class), združljive s standardom USB (npr. USB flash drive,
digitalni medijski predvajalnik, telefon z Androidom).
Pri nekaterih digitalnih medijskih predvajalnikih in
telefonih z Androidom je potrebna nastavitev načina USB
povezave z MSC.
Opombe
• Podrobnosti o združljivosti USB naprave si oglejte na
podporni spletni strani, navedeni na hrbtni strani.
• Predvajanje naslednjih datotek MP3/WMA/WAV ni mogoča:
- s kompresijo brez izgub
- z zaščito
- datoteke DRM (Digital Rights Management)
- pred presnemavanjem
1
Priključite napravo iPod/USB v USB vrata
(stran 8).
Predvajanje se samodejno začne.
Če je naprava že priključena, za začetek
predvajanja pritisnite na tipko SRC in izberite [USB]
(ko je naprava iPod prepoznana, se na prikazovalniku
prikaže kratica [IPD]).
2
Nastavite glasnost na enoti.
Ustavitev predvajanja
Pritisnite in 1 sekundo držite tipko OFF.
Pritisnite in držite tipko MODE, dokler se ne prikaže napis
[MODE AUDIO] .
Predvajanje BLUETOOTH
naprave
Predvajate lahko vsebino na priključeni napravi, ki
podpira profil BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
1
Vzpostavite BLUETOOTH povezavo z avdio
napravo (stran 7).
2
3
Pritisnite na SRC in izberite [BT AUDIO].
4
Nastavite glasnost na enoti.
Uporabite avdio napravo za začetek
predvajanja.
Opombe
• Pri nekaterih avdio napravah, se informacije kot so naslov,
številka/čas posnetka in stanje predvajanja na enoti morda
ne bodo pokazale.
• Če na enoti zamenjate vir, se predvajanje avdio naprave ne
ustavi.
• Med delovanjem funkcije "App Remote" prek funkcije
BLUETOOTH se napis [BT AUDIO] na prikazovalniku ne
prikaže.
Uskladitev stopnje glasnosti naprave BLUETOOTH
z drugimi viri
Začnite predvajati napravo BLUETOOTH pri zmerni jakosti
in na enoti nastavite običajno glasnost za poslušanje.
Pritisnite na MENU in zavrtite nadzorni gumb.
Izberite [SOUND]  [BTA VOL] (stran 18).
Odstranitev naprave
Ustavite predvajanje in nato napravo odstranite.
11SL
010COV.book Page 12 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Seznam se preskakuje v korakih po 10% skupnega
števila postavk.
Iskanje in predvajanje
posnetkov
4
Prikaže se izbrana postavka.
Ponavljajoče predvajanje in
predvajanje v naključnem
zaporedju
5
Med predvajanjem pritisnite na
za ponavljajoče predvajanje ali
za naključno predvajanje.
2
Pritiskajte na (repeat) ali
(shuffle) in
izberite želeni način predvajanja.
repeat)
(shuffle)
Predvajanje v izbranem načinu predvajanja se bo
začel čez nekaj časa.
Razpoložljivost načinov predvajanja je odvisno od
izbranega vira.
Iskanje posnetka po imenu (QuickBrowZer™)
Med predvajanjem CD-ja, USB-ja ali BT
(iskanje)*2,
avdio naprave*1 pritisnite na
da se prikaže seznam kategorij.
Ko se prikaže seznam posnetkov, večkrat pritisnite na
(nazaj), da se prikaže želena kategorija.
*1 Na voljo samo za avdio naprave, ki podpirajo profil
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1,4 ali
novejši.
*2 Med USB predvajanjem pritisnite in najmanj 2 sekundi
držite tipko
(iskanje) za vrnitev na začetek
seznama kategorij.
2
Z obračanjem nadzornega gumba izberite
želeno kategorijo iskanja, nato jo s
pritiskom na gumb potrdite.
3
S ponavljanjem koraka 2 poiščite želeni
posnetek.
Predvajanje se začne.
Izklop načina Quick-BrowZer
Pritisnite na
(iskanje).
Iskanje s preskakovanjem postavk
(način Jump)
1
2
3
Pritisnite na
(iskanje).
Pritisnite na SEEK +.
Z obračanjem nadzornega gumba izberite
postavko.
12SL
Z obračanjem nadzornega gumba izberite
želeno postavko, nato na gumb pritisnite.
Predvajanje se začne.
1
1
Pritisnite na ENTER za vrnitev na način
Quick-BrowZer.
010COV.book Page 13 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Prostoročno govorjenje
Ko je enota priključena v prenosni telefon, lahko
opravite/sprejmete prostoročni klic prek enote.
Podrobnosti si oglejte v poglavju "Priprava BLUETOOTH
naprave" (stran 7).
Klicanje iz seznama zadnjih klicev
(Call history)
1
Pritisnite na tipko CALL, z obračajnjem
nadzornega gumba izberite [RECENT CALL]
in nato na gumb pritisnite.
Prikaže se seznam zadnjih klicev (Call History).
2
Z obračanjem nadzornega gumba izberite
ime in številko iz seznama zadnjih klicev,
nato pa na gumb pritisnite.
Telefonski klic se začne.
Sprejemanje klicev
1
Ko sprejmete klic, pritisnite na tipko CALL.
Telefonski pogovor se začne.
Klicanje z vnosom telefonske
številke
1
Pritisnite na tipko CALL, z obračajnjem
nadzornega gumba izberite [DIAL
NUMBER] in nato na gumb pritisnite.
2
Z obračanjem nadzornega gumba vpišite
telefonsko številko in na koncu izberite [ ]
(presledek), nato pa pritisnite na tipko
ENTER*.
Opomba
Zvonjenje in glas klicatelja oddajata le sprednja zvočnika.
Zavrnitev klica
Pritisnite in približno 1 sekundo držite tipko OFF.
Zaključitev klica
Ponovno pritisnite na CALL.
Klic se začne.
* Za premik digitalne indikacije pritisnite na SEEK +/-.
Opravljanje klicev
Če je priključen telefon, ki podpira profil PBAP (Phone
Book Access Profile), lahko telefonski klic opravite prek
telefonskega imenika ali seznama prejšnjih klicev.
Klicanje s pomočjo telefonskega
imenika
1
Pritisnite na tipko CALL, z obračajnjem
nadzornega gumba izberite [PHONEBOOK]
in nato na gumb pritisnite.
2
Z obračanjem nadzornega gumba izberite
prvo črko v seznamu inicialk in pritisnite na
gumb.
3
Z obračanjem nadzornega gumba izberite
ime v seznamu imen in pritisnite na gumb.
4
Z obračanjem nadzornega gumba izberite
številko v seznamu številk in pritisnite na
gumb.
Telefonski klic se začne.
Opomba
Na prikazovalniku se namesto znaka [#] prikaže [_].
Klicanje s ponovno izbiro iste
številke
1
Pritisnite na tipko CALL, z obračajnjem
nadzornega gumba izberite [REDIAL] in
nato na gumb pritisnite.
Klic se začne.
Shranjevanje telefonskih številk
Na tipko Preset lahko shranite vse do 6 kontaktov.
1
Izberite telefonsko številko, ki jo želite
shraniti (v telefonskem imeniku, seznamu
prejšnjih klicev ali z vpisom številke).
Telefonske številka se prikaže na prikazovalniku
enote.
2
Pritisnite in držite oštevilčeno tipko (1 do
6), dokler se ne prikaže [MEM].
Kontakt se shrani.
13SL
010COV.book Page 14 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Klicanje vnaprej nastavljene
številke
1
Pritisnite na SRC, z obračanjem nadzornega
gumba izberite [BT PHONE] in nato na
gumb pritisnite.
2
Pritisnite na oštevilčeno tipko (1 do 6) in
izberite kontakt, ki ga želite poklicati.
3
Pritisnite na ENTER.
Klic se začne.
Preusmeritev klica
Če želite vklopiti/izklopiti določeno napravo (enoto/
prenosni telefon), pritisnite na MODE ali uporabite
prenosni telefon.
Opomba
Pri nekaterih telefonih se utegne prostoročna povezava
prekiniti, ko poskušate klic preusmeriti.
Preverjanje stanja sporočil SMS/e-pošte*
Ko sprejmete nov SMS/e-pošto, utripa simbol
imate neprebrana sporočila, simbol sveti.
. Če
* Na voljo samo pri telefonih, ki podpirajo funkcijo MAP
Message Access Profile).
Klicanje s funkcijo "Voice tags"
(glasovne oznake)
Klica lahko opravite tako, da izgovorite glasovno oznako,
shranjeno v priključenem prenosnem telefonu, ki ima
funkcijo glasovnega izbiranja številke.
1
Pritisnite na tipko CALL in obračajte
nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis
"VOICE DIAL", nato na gumb pritisnite.
Lahko tudi pritisnete na ENTER, medtem ko je
funkcija App remote izklopljena.
2
Izgovorite glasovno oznako, shranjeno na
prenosnem telefonu.
Enota prepozna glas in klic se izvede.
Preklica klicovnega izbiranja številke
Pritisnite na ENTER.
Razpoložljive funkcije med
klicem
Nastavitev glasnosti zvonjenja in glasu govorca
Stopnjo glasnosti zvonjenja in glasu govorca lahko
vnaprej nastavite.
Nastavitev glasnosti zvonjenja:
Med sprejemanjem klica obračajte nadzorni gumb.
Nastavitev glasnosti glasu govorca:
Med klicem obračajte nadzorni gumb.
Nastavitev glasnosti druge osebe (funkcija "Mic
Gain")
Pritisnite na MIC.
Nastavite nivo glasnosti: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].
Zmanjšanje odmeva in šuma (Echo Canceler /
Noise Canceler Mode)
Pritisnite in držite tipko MIC.
Nastavljiv način: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
14SL
Uporabne funkcije
Aplikacija App Remote za
iPhone/Android
Potrebno je naložiti aplikacijo App
Remote, s spletne trgovine App
Store za iPhone ali iz Google Play za
Android.
Aplikacija App Remote vam
omogoča naslednje:
- Upravljanje enote za upravljanje
združljivih aplikacij na telefonu iPhone/Android,
- Upravljanje telefona iPhone/Android s prstom, da
lahko nadzirate vir enote,
- Zagon aplikacije/avdio vira in iskanje ključne besede
na aplikaciji, z izgovarjanjem besede ali fraze v
mikrofon (samo telefon z Androidom).
- Branje tekstovnih sporočil, sporočil SMS, e-pošte,
sporočil na Twitter-ju, Facebook-u, koledarju, itd in
odgovarjanje na tekstovna sporočila, sporočila SMS, epošto (samo telefon z Androidom).
- Nastavitev zvoka (EQ10, razmerja spredaj/zadaj in
levo/desno, položaj poslušanja) na enoti prek telefona
iPhone/Android.
Opombe
• Za vašo varnost: upoštevajte prometne predpise in ne
uporabljajte aplikacije medtem ko vozite.
• Razpoložljivost funkcij je odvisna od aplikacij. Podrobnosti
o razpoložljivosti aplikacij si oglejte na podporni strani,
navedeni na hrbtni strani.
• Aplikacija App Remote ver. 2.0 prek USB-ja je združljiva s
telefoni z nameščenim iOS 5/iOS 6.
• Aplikacija App Remote ver. 2.0 prek povezave BLUETOOTH
je združljiva z napravami Android z nameščenim
programom Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 in 4.2.
• Funkcija prepoznavanja glasu pri nekaterih pametnih
telefonih ne deluje. V tem primeru izberite [Settings] [Voice Recognition].
• Branje sporočil SMS/e-pošte/opomnikov je na voljo pri
napravah Android z nameščenim TTS.
• Za branje sporočil Twitter/Facebook/koledarju, itd. je
potrebna aplikacija Smart Connect, ki jo nudi Sony Mobile
Communications.
010COV.book Page 15 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Vzpostavljanje povezave App
Remote
1
Priključite iPhone v USB vrata ali telefon
Android s funkcijo BLUETOOTH.
2
3
Zaženite aplikacijo App Remote.
1
2
Pritisnite na ENTER, da vklopite funkcijo glasovnega
prepoznavanja.
Ko se na telefonu z Androidom prikaže napis [Say Source
or App], v mikrofon izgovorite želeni glasovni ukaz.
Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko
APP na enoti.
Povezovanje s telefonom iPhone/Android se začne.
Podrobnosti o upravljanju telefona iPhone/Adroid si
oglejte v pomoči za uporabo aplikacije.
Če se prikaže številka naprave
Prepričajte se, da se enaka številka (npr. 123456) prikaže
na enoti in na mobilni napravi, nato pritisnite na ENTER
na enoti in izberite [Yes] na mobilni napravi.
Prekinitev povezave
Pritisnite in držite tipko APP.
Izbira vira ali aplikacije
Z uporabo enote lahko izberete želeni vir ali aplikacijo na
pametnem telefonu.
1
Vklop glasovnega prepoznavanja
Z obračanjem nadzornega gumba izberite želeni vir ali
aplikacijo, nato na gumb pritisnite.
Opombe
• Funkcija glasovnega prepoznavanja v določenih primerih
ne bo delovala.
• Delovanje funkcije glasovnega prepoznavanja je odvisno
od delovanja priključenega telefona z Androidom.
• Uporabljajte to funkcijo v pogojih, kjer je šum (npr. motorja)
minimalen.
• Če uporabite zunanji mikrofon (ni priložen), bo funkcija
glasovnega prepoznavanja bolje delovala.
Če izberete glasbeno ali video aplikacijo*
Pritisnite na 1 ali 2 in vklopite način HID, nato s tipko SEEK
+/- izberite postavko za predvajanje in pritisnite na
ENTER, da se predvanje začne.
* Na voljo samo za telefone Android, ki podpirajo profil HID
(Human Interface Device Profile).
Nastavitev zvoka
Nastavitve EQ, BAL/FAD/SAW in položaj lahko nastavite
prek pametnega telefona.
Za izbiro drugega vira ali aplikacije pritisnite na SRC, nato z
obračanjem gumba izberite želeni vir ali aplikacijo.
Glasovna objava različnih informacij
(samo telefon z Androidom)
Ko enota sprejme sporočilo SMS/e-pošto, sporočilo na
Twitter-ju/Facebook-u/koledarju, itd. se le-to samodejno
objavi prek avtomobilskih zvočnikov.
Podrobnnosti o nastavitvah si oglejte v pomoči za
uporabo aplikacije.
Podrobnosti o nastavitvah si oglejte v pomoči za uporabo
aplikacije.
Vklop glasovnega prepoznavanja (samo
telefon z Androidom)
Če aplikacijo registrirate, jo boste lahko upravljali z
glasovnim ukazom. Podrobnosti o tem najdete v pomoči
programa.
15SL
010COV.book Page 16 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Nastavitve
Preklic načina DEMO
Prikaz demonstracije, ki se prikaže med izključevanjem
enote, lahko prekličete.
1
Pritisnite na tipko MENU, z obračanjem
nadzornega gumba izberite [DISPLAY] in
nato na gumb pritisnite.
2
Vrtite nadzorni gumb, dokler se ne prikaže
napis DEMO, nato na gumb pritisnite.
3
Z obračanjem nadzornega gumba izberite
[DEMO-OFF], nato na gumb pritisnite.
Nastavitev je končana.
4
Dvakrat pritisnite tipko
(nazaj).
Prikaz se vrne na običajno predvajanje / sprejem.
Osnovne nastavitve
Postavke v meniju lahko nastavite na naslednji postopek.
Naslednje postavke lahko nastavite glede na vir in
nastavitev.
1
2
Pritisnite na MENU.
Z obračanjem nadzornega gumba izberite
nastavitveno kategorijo in nato na gumb
pritisnite.
Nastavitvene kategorije so naslednje:
• Splošne nastavitve (GENERAL) (stran 16)
• Nastavitve zvoka (SOUND) (stran 17)
• Nastavitve prikaza (DISPLAY) (stran 18)
• Nastavitve BP (BLUETOOTH) (stran 18)
• Nastavitve APP REM (App Remote) (stran 19)
3
Z obračanjem nadzornega gumba izberite
možnosti in nato na gumb pritisnite.
Vrnitev na predhodni prikaz
Pritisnite na
(nazaj).
Splošne nastavitve
(GENERAL)
CLOCK-ADJ (nastavitev ure) (stran 6)
CAUT ALM (opozorilni alarm) (stran 6)
Vklopi se opozorilni alarm: [ON], [OFF] (na voljo samo,
če je enota izklopljena).
BEEP
Izbirate lahko med: [ON], [OFF].
16SL
AUTO OFF
Samodejno se izklopi ob želeni uri, ko je enota
izklopljena: [NO], [30S] (sekunde), [30M] (minute),
[60M] (minute).
AUX-A (AUX audio)
Vklopi prikaz izvora AUX: [ON], [OFF] (na voljo samo,
če je enota izklopljena).
REAR/SUB
Preklop avdio izhoda: [SUB-OUT] (ojačevalnik), [REAROUT](nizkotonec) (na voljo samo, če je enota
izklopljena).
CT (clock time - ura) (stran 10)
Aktivira funkcijo CT: [ON], [OFF].
REGIONAL
Omeji sprejem na določeno področje: [ON], [OFF] (na
voljo samo ob sprejemanju Fm signala).
BTM (stran 9)
Nastavitev zvoka (SOUND)
C.AUDIO+ (clear audio+)
Ustvari zvok z optimizacijo digitalnega signala z
nastavitvijo zvoka, ki jo priporoča Sony: [ON], [OFF]
(če se nastavitev [EQ PRESET] spremeni, se samodejno
nastavi na [OFF]).
EQ10 PRESET
Izbere se krivulja izenačevalnika med 10imi krivuljami
in izklopom: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIPHOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM], [OFF].
Nastavitev krivulje izenačevalnika lahko shranite za
vsak vir posebej.
EQ10 SETTING
Nastavi se [CUSTOM] v EQ10.
BASE
Kot osnova za nadaljnje nastavitve se izbere vnarpej
nastavljena krivulja izenačevalnika: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Glasnost lahko nastavite v korakih po1 dB, od -6 dB do
+6 dB.
010COV.book Page 17 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
POSITION (mesto poslušanja)
SET F/R POS (nastavitev razmerja spredaj/zadaj)
Posnema naravno zvočno polje z zakasnitvijo
izhodnega zvoka iz sprednjega/zadnjega zvočnika, v
skladu s položajem.
FRONT L (): sprednji levi
FRONT R (): sprednji desni
FRONT (): sprednji srednji
ALL (): na sredi avta
CUSTOM: položaj, nastavljen s funkcijo App Remote
OFF: položaj se ne nastavi
ADJ POSITION* (nastavitev položaja)
Natančna nastavitev položaja poslušanja.
Obseg nastavitve: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS* (nastavitev položaja nizkotonskega
zvočnika)
NEAR (): blizu
NORMAL (): običajno
FAR (): daleč
BALANCE
Nastavitev razmerja zvoka: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Za nastavitev razmerja med sprednjimi in zadnjimi
zvočniki: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (digital sound enhancement engine- naprava za
izboljšavo digitalnega zvoka)
Ta funkcija izboljša digitalno kompresiran zvok, tako
da povrne visoke frekvence, izgubljene v procesu
komresiranja.
Nastavitev lahko shranite za vsak vir posebej (razen za
radijski sprejemnik).
Izbere način DSEE: [ON], [OFF].
LOUDNESS
Omogoča vam poslušanje jasnega zvoka tudi pri nizki
jakosti: [ON], [OFF].
AAV (advanced auto volume)
Nastavi stopnjo glasnosti predvajanja vseh
predvajanih virov na optimalno stopnjo: [ON], [OFF].
RB ENH (Rear Bass Enhancer)
Funkcija Rear Bass Enhancer poudari nizke tone, tako
da zadnjim zvočnikom dodeli nastavitev
nizkoprepustnega filtra. Ta funkcija zadnjim
zvočnikom omogoča, da prevzamejo funkcijo
nizkotonca, v primeru, da priključite le enega.
(Na voljo samo, če je [SW DIREC] nastavljen na [OFF].
RBE MODE (Rear Bass Enhancer Mode)
Izbere način poudarjanja nizkih tonov: [1], [2], [3],
[OFF].
LPF FREQ (frekvenca nizkoprepustnega filtra)
Izbirate lahko med naslednjimi frekvencami rezanja
nizkotoncev: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (krivulja nizkoprepustnega filtra)
Za izbiro LPF krivulje: [1], [2], [3].
SW DIREC (neposredna priključitev nizkotonskega
zvočnika)
Nizkotonski zvočnik lahko uporabite brez
ojačevalnika, če ga povežete s kablom za zadnji
zvončik. (Na voljo samo, če je način [RBE MODE]
nastavljen na [OFF].
Povežite 4 - 8 omski nizkotonski zvočnik z enim od
kablov za zadnji zvočnik. Ne povezujte zvočnika z
drugim kablom za zadnji zvočnik.
SW MODE (način nizkotonca)
Izberete lahko način nizkotonca: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (faza nizkotonca)
Izberete lahko fazo nizkotonca: [NORM], [REV].
SW POS* (nastavitev položaja nizkotonca)
Izberete lahko položaj nizkotonca: [NEAR], [NORMAL],
[FAR].
LPF FREQ (frekvenca nizkoprepustnega filtra)
Izbirate lahko med naslednjimi frekvencami rezanja
nizkotoncev: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (krivulja nizkoprepustnega filtra)
Za izbiro LPF krivulje: [1], [2], [3].
S.WOOFER (nizkotonski zvočnik)
SW LEVEL (nivo nizkotonca)
Nastavitev glasnosti nizkotonca:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] se prikaže pri najnižji nastavitvi).
SW PHASE (faza nizkotonca)
Izberete lahko fazo nizkotonca: [NORM], [REV].
SW POS* (nastavitev položaja nizkotonca)
Izberete lahko fazo nizkotonca: [NEAR], [NORMAL],
[FAR].
LPF FREQ (frekvenca nizkoprepustnega filtra)
Izbirate lahko med naslednjimi frekvencami rezanja
nizkotoncev: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (krivulja nizkoprepustnega filtra)
Za izbiro LPF krivulje: [1], [2], [3].
HPF (visokoprepustni filter)
HPF FREQ (frekvenca visokoprepustnega filtra)
Frekvenco rezanja sprednjih/zadnjih zvočnikov lahko
izbirate med: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF SLOP (krivulja visokoprepustnega filtra)
Za izbiro HPF krivulje (samo, če HPF FREQ ni
nastavljen na [OFF]): [1], [2], [3].
17SL
010COV.book Page 18 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
AUX VOL (AUX volume level)
Za nastavitev nivoja glasnosti posameznih
priključenih dodatnih naprav: [+18 dB] – [0 dB] – [-8
dB].
Pri tej nastavitvi ni potrebno nastaviti nivoja glasnosti
med izvori.
BTA VOL (BLUETOOTH audio volume level)
Nastavite lahko glasnost za posamezno priključeno
BLUETOOTH napravo: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Pri tej nastavitvi ni potrebno nastaviti nivoja glasnosti
med izvori.
* Se ne prikaže, če je [SET F/R POS] nastavljen na [OFF].
Nastavitve prikaza
(DISPLAY)
DEMO (demonstracija)
Vklopi demnostracijo: [ON], [OFF].
DIMMER
Za spremembo osvetlitve prikaza: [ON], [OFF].
ILLUM (osvetlitev)
Spremenite lahko barvo osvetlitve: [1], [2].
AUTO SCR (auto scroll)
Za samodejno potovanje daljših postavk prek
prikazovalnika: [ON], [OFF].
Nastavitev BT (BLUETOOTH)
Ta nastavitveni meni lahko odprete tudi s pritiskom na
CALL.
PAIRING (stran 7)
PHONEBOOK (stran 13)
REDIAL (stran 13)
RECENT CALL (stran 13)
VOICE DIAL (stran 14)
DIAL NUMBER (stran 13)
RINGTONE
Izbere lahko možnost, da zvok zvonjenja oddaja
enota ali priključeni prenosni telefon: [1] (ta enota), [2]
(prenosni telefon).
AUTO ANS (samodejni sprejem klica)
Nastavi to enoto, da samodejno sprejme vhodni klic:
[OFF], [1] (približno 3 sekunde), [2] (približno 10
sekund).
AUTO PAIRING
18SL
BLUETOOTH združevanje se začne samodejno, če je
naprava z iOS različice 5.0 ali kasnejša priključena prek
USB-ja: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH signal) (stran 7)
Vklop/izklop signala Bluetooth.
BT INIT (BLUETOOTH initialize)
Inicializacija vseh BLUETOOTH nastavitev (informacije
o združevanju, prednastavljena številka, informacije o
napravi, itd.
Preden enoto odvržete inicializirajte vse nastavitve.
Nastavitve APP REM
Vzpostavite in prekinite funkcijo App Remote (povezavo).
010COV.book Page 19 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Dodatne informacije
Opozorila
• Če je bil avto parkiran na soncu in se zato temperatura
v njegovi notranjosti bistveno zviša, počakajte, da se
naprava pred uporabo nekoliko ohladi.
• Ne puščajte sprednje plošče ali avdio naprave v avtu,
parkiranem na soncu, ker bi zaradi visoke temperature
prišlo do okvare.
• Električna antena se bo med delovanjem samodejno
raztegnila.
- CD-R/CD-RW, ki ni posnet v formatu CD ali MP3, ki
ustreza standardu ISO9660 Level 1/Level 2/Romeo ali
Multi-session.
Zaporedje predvajanja datotek
MP3/WMA
MP3/WMA
Mapa (album)
Datoteka MP3/WMA
(posnetek)
Opombe glede kondenzacije vlage
Če se v napravi pojavi vlaga, odstranite disk in počakajte
približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Ohranitev visoke kakovosti zvoka
Pazite, da ne boste enote poškropili s tekočino.
Opombe v zvezi s CD-jem
• Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali
toplotnim virom, na primer cevem za vroč zrak.
• Pred predvajanjem obrišite disk s
čistilno krpo od sredine navzven.
Ne uporabljajte topil (npr.
bencin, komercialna čistila).
• Enota je izdelana za predvajanje
diskov, ki ustrezajo standardu CD
(Compact Disc). Dvojni diski
(DualDisc) in nekateri drugi
glasbeni diski, kodirani s
tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ne ustrezajo
temu standardu, zato jih enota ne bo mogla predvajati.
• Diski, ki jih enota NE MORE predvajati:
- diski z nalepkami, lepljivim lepilom ali papirjem, ipd.,
ki bi utegnili povzročiti okvaro diska,
- diski nenavadnih oblik (v obliki srca, osmerokotnika,
ipd.), ki bi utegnili povzročiti okvaro enote,
- 8cm diski.
Nekaj o napravi iPod
• Priključite lahko naslednje modele iPod. Pred uporabo
posodobite napravo IPod na najnovejši program.
Združljivi modeli iPHone/iPod
Združljivi modeli
USB
iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod touch (5. generacija)

iPod touch (4. generacija)

iPod touch (3. generacija)

iPod touch (2. generacija)

Opombe v zvezi z diski vrste CD-R/CD-RW
iPod classic

• Največje število: (samo CD-R/CD-RW)
- map (albumov): 150 (vključno z glavno mapo),
- datotek (posnetkov) in map: 300 (če ime mape/
datoteke vsebuje mnogo znakov, se to število
zmanjša),
- prikazanih znakov za ime mape/datoteke je 32
(Joliet) ali 64 (Romeo).
• Če je disk posnet v načinu Multi Session in se začne z
delom CD-DA, ga enota prepozna kot disk CD-DA in
drugih delov ne predvaja.
• Diski, ki jih enota NE MORE predvajati:
- CD-R/CD-RW s posnetki slabe kakovosti,
- CD-R/CD-RW posneti z nezdružljivo snemalno
napravo,
- CD-R/CD-RW, ki ni bil pravilno zaključen,
iPod nano (7. generacija)

iPod nano (6. generacija)

iPod nano (5. generacija)

iPod nano (4. generacija)

iPod nano (3. generacija)

19SL
010COV.book Page 20 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
• "Made for iPod" pomeni, da je bila elektronska naprava
izdelana posebej za priključitev v enoto iPod in da je
ima potrdilo izdelovalca, da ustreza standardom
delovanja družbe Apple. Apple ni odgovoren za
delovanje te naprave ali za združljivost s standardi za
varnost in urejanje. Pomnite, da utegne uporaba te
naprave z enoto iPod ali iPhone vplivati na brezžično
delovanje.
Nekaj o funkciji Bluetooth
Kaj je tehnologija Bluetooth?
• Brezžična tehnologija Bluetooth je tehnologija
kratkega dometa, ki omogoča brezžičen prenos
podatkov med digitalnimi napravami, kot sta prenosni
telefon in slušalke. Brezžična tehnologija Bluetooth
deluje znotraj dometa približno 10 metrov. Običajno se
povezuje dve napravi, lahko pa povežete tudi več
naprav hkrati.
• Za priključitev ne potrebujete kabla, ker je Bluetooth
brezžična tehnologija. Napravam tudi ni potrebno, da
so obrnjene ena proti drugi, kot pri infrardeči
tehnologiji. Tako napravo lahko uporabljate, na primer,
v vreči ali žepu.
• Tehnologija Bluetooth je mednarodni standard,
katerega podpira že na milijone podjetij po vsem svetu,
mnoga podjetja pa jo vključujejo v svoje izdelke.
Komunikacija Bluetooth
• Brezžična tehnologija Bluetooth deluje znotraj
približno 10 m obsega. Maksimalni komunikacijski
obseg je odvisen od ovir (ljudi, kovine, sten, itd.) in
elektromagnetnega.
• Naslednji pogoji utegnejo vplivati na občutljivost
komunikacije Bluetooth:
- med enoto in napravo Bluetooth se nahaja ovira
(človek, kovina, stena, ipd.),
- v bližini enote je v uporabi naprava, ki uporablja 2.4
GHz frekvenco, npr. brezžična naprava LAN, brezžični
telefon ali mikrovalovna pečica.
• Ker naprav Bluetooth in brezžična naprava LAN
(IEEE802.11b/g) uporabljata enako frekvenco, se
utegnejo pojaviti mikrovalovne motnje, ki vplivajo na
hitrost komunikacije, povzročajo šum in nepravilno
povezavo, če enoto uporabljate v bližini brezžične
naprave LAN. V tem primeru opravite naslednje:
- uporabljajte enoto najmanj 10 m oddaljeno od
brezžične naprave LAN,
- če enoto uporabljate v oddaljenost 10 m od
brezžične naprave LAN, le-to izklopite,
- postavite enoto in napravo Bluetooth čim bližje
druga drugi.
20SL
• Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, utegnejo
vplivati na delovanje elektronskih zdravstvenih naprav.
Na naslednjih mestih izključite enoto in napravo
Bluetooth, ker bi utegnila povzročiti nesrečo:
- kjer je prisoten vnetljiv plin, v bolnicah, na vlaku, v
avionu ali na bencinski črpalki,
- v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.
• Ta enota podpira varnostne, ki ustrezajo standardu
Bluetooth, za varno povezavo pri uporabi brezžične
tehnologije Bluetooth, vendar pa varnost morda ne bo
zadostovala glede na nastavitev. Bodite pazljivi pri
komunikaciji z brezžično tehnologijo Bluetooth.
• Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za informacije
med komunikacijo Bluetooth.
• Povezave z vsemi napravami Bluetooth ne moremo
zagotoviti.
- naprava, ki predstavlja funkcijo Bluetooth mora
ustrezati standardu Bluetooth, ki jo določa Bluetooth
SIG in mora biti overovljena.
- tudi če priključena naprava ustreza zgoraj
omenjenemu standardu Bluetooth, nekaterih naprav
morda ne bo mogoče pravilno priključiti ali morda
ne bodo pravilno delovale, kar je odvisno od funkcij
in tehničnih lastnosti naprave,
- med prostoročnim govorjenjem po telefonu se
utegne pojaviti šum, kar je odvisno od naprave in od
komunikacijskega okolja.
• Pri nekaterih priključenih napravah utenge začetek
komunikacije trajati nekaj časa.
Ostalo
• Naprava Bluetooth morda ne bo delovala z nekaterimi
prenosnimi telefoni, kar je odvisno od radijskih valov in
od lokacije, kjer opremo uporabljate.
• Če se po uporabi naprave Bluetooth čutite nelagodje,
takoj prenehajte z njeno uporabo. Če se težava
ponavlja, se posvetujte z najbližjim prodajalcem
opreme Sony.
Če imate vprašanja ali težave v zvezi z enoto, ki v tem
priročniku niso navedene, se posvetujte z najbližjim
prodajalcem opreme Sony.
010COV.book Page 21 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Vzdrževanje
Čiščenje kontaktov
Vzrok motenj v delovanju naprave so lahko umazani
kontakti med napravo in prednjo ploščo. Da bi to
preprečili, odprite sprednjo ploščo (stran 6) in s kosmom
vate očistite kontakte. Pri tem ne pritiskajte premočno,
saj se kontakti lahko poškodujejo.
Opombi
• Zaradi varnostnih razlogov pred čiščenjem kontaktov
ugasnite motor in odstranite ključ iz ključavnice za zagon
motorja.
• Kontaktov se nikoli ne dotikajte s prsti ali kovinskimi
predmeti.
Tehnični podatki
Radijski sprejemnik
FM
Razpon: 87,5 – 108 MHz
Antenski terminal:
priključek za zunanjo anteno
Medfrekvenca: 25 kHz
Občutljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Razmerje med signalom in šumom: 80 dB (stereo)
Ločljivost: 50 dB pri1 kHz
Frekvenčni odziv: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Razpon:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenski priključek:
priključek za zunanjo anteno
Medfrekvenca:
9.124,5 kHz ali 9.115,5 kHz/4,5 kHz
Občutljivost: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD predvajalnik
Razmerje signal-šum: 120 dB
Frekvenčni odziv: 10 – 20.000 Hz
Odstopanja zaradi vrtenja: pod mejo merjenja
Ustrezen kodek: MP3 (.mp3) in WMA (.wma)
ustrezen kodek :
MP3 (.mp3), WMA (.wma) and WAV (.wav)
Brezžična komunikacija
Komunikacijski sistem:
Različica standarda Bluetooth, 3.1
Izhod:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(največ +4 dBm)
Največji razpon komunikacije:
Vidna linija pribl. 10m*1
Frekvenčni pas:
2,4 GHz (2.4000 – 2.4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Združljivi profili Bluetooth*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
*1 Dejanski obseg je odvisen od faktorjev, kot so ovire med
napravami, magnetno polje okoli mikrovalovne pečice,
statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene,
operativni sistem, računalniški program, itd.
*2 Profili standarda Bluetooth pomenijo namen komunikacije
Bluetooth med napravami.
Ojačevalnik
Izhodi: izhodi za zvočnike
Upornost zvočnikov: 4 – 8 omov
Največja izhodna moč: 55 W × 4 (pri 4 omih)
Splošno
Izhodi:
Avdio izhodni priključki (spredaj, možnost preklopa
zadaj / nizkotonec)
Priključek za anteno/Kontrolni priključek za
ojačevalnik (REM OUT)
Vhodi:
Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
Vhodni priključek za anteno
MIC vhodni priključek
AUX vhodni priključek (stereo mini vtič)
Vhod za USB signal
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativna masa)
Mere:
pribl. 178 mm × 50 mm × 177 mm (š/v/g)
Mere za vgradnjo:
pribl. 182 mm × 53 mm × 160 mm (š/v/g)
Masa: pribl. 1,2 kg
USB
Vmesnik: USB (High-speed)
Največji tok: 1 A
Največje število prepoznanih posnetkov: 10.000
21SL
010COV.book Page 22 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Vsebina embalaže:
Glavna enota (1)
Deli za vgradnjo in priključitve (1 komplet)
Dodatna oprema:
Mikrofon: XA-MC10
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
Avtorske pravice
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo pomagal odpravljati težave, na
katere boste morda naleteli pri uporabi naprave. Preden
pa boste segli po spodnjih navodilih, preverite povezave
in postopke delovanja.
Če težave ni mogoče rešiti, si oglejte podporno spletno
stran, ki je navedena na hrbtni strani.
Splošno
Besedna oznaka Bluetooth® in njen logotip sta
registrirani blagovni znamki podjejta Blutooth SIG, Inc. in
podjetje Sony ima za uporabo teh oznak licenco. Ostale
blagovne znamke so last zadevnih lastnikov.
Ni zvoka.
 Regulator za sprednje in zadnje zvočnike (FADER) ni
nastavljen za sistem z dvema zvočnikoma.
Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna
znamka podjetja NFC Forum v ZDA in drugih državah.
Ni zvočnega signala.
 Priključen je dodaten ojačevalnik in pri tem ne
uporabljate vgrajenega ojačevalnika.
Windows Media je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka podjetja Microsoft v ZDA in/ali drugih
državah.
Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami
intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba ali
distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka brez licence
družbe Microsoft.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch
so blagovne znamke podjetja Apple Inc., registriranega v
ZDA in drugih državah. App Store je storitvena oznaka
podjetja Apple Inc.
Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer 3 in patenti
imajo licenco Fraunhofer IIS and Thomson.
Google, Google Play in Android so blagovne znamke
podjetja Google Inc.
Vsebina pomnilnika se je izbrisala.
 Napajalni kabel ali baterija sta bila odstranjena ali nista
pravilno priključena.
Shranjene postaje in ura se izbrišejo.
Varovalka je pregorela.
Ob spremembi položaja ključa za vžig je slišati šum.
 Kabli niso pravilno priključeni z avtomobilskim
električnim priključkom za dodatno opremo.
Med predvajanjem ali sprejemom, se začne
demonstracijski način.
 Če enote 5 minut ne uporabljate in je nastavljena
možnost [DEMO-ON], se bo začela demonstracija.
- Izberite nastavitev [DEMO-ON] (stran 18).
Prikaz izgine/se ne prikaže na prikazovalniku.
 Funkcija "Dimmer" je nastavljena [DIM-ON] (stran 18).
 Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko OFF.
- Ponovno pritisnite in držite tipko OFF, da se prikaz
ponovno prikaže.
 Priključki so umazani (stran 21).
Upravljalne tipke ne delujejo.
Diska ni mogoče odstraniti.
 Pritisnite na AF/TA/PTY in
(nazaj)/MODE in najmanj
2 sekundi držite, da se enota ponastavi.
Vsebina, shranjena v pomnilniku, se izbriše.
Za vašo varnost: ne ponastavljajte enote medtem ko
vozite.
Radijski sprejemnik
Ni mogoče sprejemati postaj
Zvok se meša z različnimi šumi.
 Povezava ni pravilna.
- Preverite priključke avtomobilske antene.
- Avtomobilska antena se ne dvigne. Preverite
priključitev električnega antenskega kabla.
Samodejno nastavljanje postaje ni mogoče.
 Oddajni signal je prešibak.
22SL
010COV.book Page 23 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
RDS
Po nekaj sekundah poslušanja se začne iskanje
(SEEK).
 Postaja ne oddaja prometnega programa ali ima
prešibek oddajni signal.
- Izklopite funkcijo TA (stran 10).
Ni prometnih poročil.
 Vključite TA (stran 10).
 Postaja ne oddaja prometnih informacij, čeprav je
postaja TP.
- Izberite drugo postajo.
Funkcija PTY na zaslonu izpiše [- - - - - - - -].
 Trenutna postaja ni RDS postaja.
 RDS podatki niso sprejeti.
 Postaja ne navaja vrste programa.
Ime programske storitve utripa.
 Za trenutno radijsko postajo ni na voljo alternativne
frekvence.
- Medtem ko ime programske storitve utripa,
pritisnite na SEEK +/–. Prikaže se napis [PI SEEK] in
enota začne iskati drugo frekvenco z enakimi
podatki PI (Program Identification).
Predvajanje CD-jev
Disk se ne predvaja.
 Poškodovan ali umazan disk.
 Poskušali ste predvajati CD-R/CD-RW, ki ni namenjen
avdio predvajanju (stran 19).
Datotek MP3/WMA ni mogoče predvajati.
 Disk se ne ujema s formatom MP3/WMA. Podrobnosti
o diskih in formatih, ki jih lahko predvajate, si oglejte
na podporni spletni strani.
Datoteke MP3/WMA se začnejo predvajati kasneje
kot druge.
 Naslednji diski potrebujejo več časa za začetek
predvajanja:
- disk, posnet z zapleteno strukturo,
- disk, posnet v Multi Session,
- disk, na katerega je mogoče dodati podatke.
Zvok preskakuje.
 Disk je poškodovan ali umazan.
USB predvajanje
Predvajanje prek USB HUB ni mogoče.
 Enota ne prepozna USB naprav prek USB priključka.
Za predvajanje USB naprave je potrebno več časa.
 USB naprava vsebuje datoteke z zahtevnejšo drevesno
strukturo.
Zvok prekinja.
 Zvok utegne prekinjati, če je hitrost prenosa podatkov
več kot 320 kb/s.
Ime aplikacije ne ustreza dejanski aplikaciji v App
Remote.
 Ime aplikacije ne ustreza dejanski aplikaciji v App
Remote.
Funkcija NFC
Povezava z enim pritiskom (NFC) ni mogoča
 Če se pametni telefon ne odziva na dotik:
- prepričajte se, da je funkcija NFC na pametnem
telefonu vklopljena,
- pomaknite del z oznako N na pametnem telefonu
bližje oznaki N na enoti.
- Pametni telefon odstranite iz ovitka.
 Občutljivost sprejema funkcije NFC je odvisna od
naprave. Če povezava z enim pritiskom s pametnim
telefonom nekajkrat spodleti, vzpostavite BLUETOOTH
povezavo ročno.
Funkcija BLUETOOTH
Priključena naprava ne zazna enote.
 Pred združitvijo nastavite enoto v način stanja
pripravljenosti na združitev.
 Med priključevanjem naprave Bluetooth enote ni
mogoče zaznati iz druge naprave.
- Prekinite trenutno priključitev in poiščite enoto iz
druge naprave.
 Če ste opravili združitev naprav, nastavite izhod signala
Bluetooth na On (stran 7).
Priključitev ni mogoča.
 Povezava je nadzorovana iz ene strani (te enote ali
naprave Bluetooth) in ne iz obeh.
- Priključite v to enoto iz naprave Bluetooth ali
obratno.
Ime zaznane naprave se ne prikaže.
 Pri nekaterih stanjih drugih naprav imena ni mogoče
pridobiti.
Zvonjenja ni slišati.
 Nastavite glasnost z obračanjem nadzornega gumba
med sprejemanjem klica.
 Pri nekaterih napravah zvonjenje ne bo pravilno
poslano.
- Nastavite [RINGTONE] na [1] (stran 18).
 Sprednja zvočnika nista priključena v enoto.
- Priključite sprednja zvočnika v enoto. Zvonjenje
potuje samo iz sprednjih zvočnikov.
Glasu govorca ni slišati.
 Sprednja zvočnika nista priključena v enoto.
- Priključite sprednja zvočnika v enoto. Zvonjenje
potuje samo iz sprednjih zvočnikov.
23SL
010COV.book Page 24 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
Sogovornik pravi, da je glasnost vašega glasu
prenizka ali previsoka
 Nastavite glasnost v skladu z nastavitvijo "mic gain"
(stran 14).
Med pogovorom se pojavita odmev in šum.
 Zmanjšajte jakost.
 Nastavite način EC/NC na [EC/NC-1] ali [EC/NC-2]
(stran 14).
 Če je ambientni šum, ki ni zvok telefonskega klica,
preglasen, poskušajte zmanjšati šum. Npr., če je okno
odprto in je hrup s ceste preglasen, zaprite okno.
Telefon ni povezavan.
 Pri predvajanju zvoka naprave BLUETOOTH telefon ni
povezan tudi, če pritisnete tipko CALL.
- Povezavo izvedite preko telefona.
Kakovost zvoka telefona je slaba.
 Kakovost zvoka je odvisna od pogojev sprejemanja
prenosnega telefona.
- Po potrebi premaknite avtomobil na mesto, kjer bo
signal prenosnega telefona boljši.
Glasnost priključene avdio naprave je nizka (visoka).
 Nivo glasnosti je odvisen od avdio naprave.
- Nastavite glasnost priključene avdio naprave ali te
enote.
Zvok med predvajanjem avdio naprave Bluetooth
preskakuje.
 Zmanjšajte razdaljo med enoto in avdio napravo
Bluetooth.
 Če hranite avdio napravo Bluetooth v torbici, ki moti
signal, jo med uporabo odstranite iz torbice.
 V bližini se uporabljajo naprave Bluetooth ali druge
naprave, ki oddajajo radijske valove.
- Izklopite druge naprave.
- Zmanjšajte razdaljo od drugih naprav.
 Predvajani zvok se za trenutek ustavi, ko priključujete
enoto in prenosni telefon. To ne pomeni okvare.
Priključene avdio naprave Bluetooth ni mogoče
upravljati.
 Prepričajte se, da priključena avdio naprava Bluetooth
podpira standard AVRCP.
Nekatere funkcije ne delujejo.
 Prepričajte se, da priključena naprava podpira te
funkcije.
Klic se nenamerno začne.
 Priključitveni telefon je nastavljen na samodejni
sprejem klica.
Združitev ni bila uspešna zaradi časovne omejitve.
 Pri nekaterih napravah je časovna omejitev za
združevanje kratka.
- Poskusite opraviti združitev znotraj tega časa.
24SL
Funkcija Bluetooth ne deluje.
 S tipko OFF izklopite enoto za najmanj 2 sekundi, nato
jo ponovno vklopite.
Avtomobilski zvočniki med prostoročnim klicem ne
oddajajo zvoka.
 Če zvok potuje iz prenosnega telefona, nastavite
telefon tako, da bo zvok potoval iz avtomobilskih
zvočnikov.
Ime aplikacije ne ustreza dejanski aplikaciji v App
Remote.
 Ponovno zaženite aplikacijo iz aplikacije "App Remote".
Med uporabo aplikacije "App Remote" prek povezave
BLUETOOTH prikaz samodejno preklopi na [BT
AUDIO].
 Fukcija aplikacija "App Remote" ali povezave
BLUETOOTH je spodletela.
- Ponovno zaženite aplikacijo.
Prikaz napak/Sporočila
ERROR
 Disk je umazan ali napačno vstavljen.
- Očistite ali pravilno vstavite disk.
 Vstavili ste prazen disk.
 Diska ni mogoče predvajati zaradi določenih težav.
- Vstavite drug disk.
 Enota ni samodejno prepoznala USB naprave.
- Ponovno jo priključite.
 Pritisnite na  in odstranite disk.
HUB NO SUPRT (hubs not supported)
 Enota ne prepozna USB vrat.
IPD STOP (iPod stop)
 Če funkcija ponavljajočega predvajanja ni nastavljena,
se bo predvajanje po zadnjem posnetku v albumu
ustavilo.
Glasbena aplikacija na enoti iPod/iPhone se je iztekla.
- Pritisnite na PAUSE, da se predvajanje ponovno
začne.
NO AF (no alternative frequencies)
 Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
- Pritisnite tipko SEEK +/– medtem ko ime postaje
utripa. Enota začne iskati drugo frekvenco z enakim
podatki PI (identifikacija programa) (prikaže se ([PI
SEEK]).
NO DEV (no device)
 Za vir je izbran USB, USB naprava pa ni priključena.
Med predvajanjem ste izključili USB napravo ali USB
kabel.
- Prepričajte se, da je USB naprava ali USB kabel
priključen.
NO MUSIC
 Disk ali USB naprava ne vsebujeta glasbenih datotek.
- Vstavite glasbeni CD v enoto.
010COV.book Page 25 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
- Priključite USB napravo z glasbeno datoteko.
NO TP (no traffic programs)
 Enota bo nadaljevala z iskanjem razpoložljivih TP
postaj.
OVERLOAD
 USB naprava je preobremenjena.
- Izključite USB napravo in s tipko SRC spremenite vir.
- To pomeni, da USB naprav ne deluje pravilno ali da
je priključena naprava, katere enota ne podpira.
 Izbrali ste Bluetooth telefon, prenosni telefon pa ni
priljučen. Med klicem je bil izključen.
- Ne pozabite priključiti prenosni telefon.
P EMPTY (preset number empty)
 Prednastavitveni gumb je prazen.
UNKNOWN
 Med brskanjem po telefonskem imeniku ali seznamu
zadnjih klicev imena in telefonske številke ni mogoče
prikazati.
PUSH EJT (push eject)
 Diska ni mogoče izvleči.
- Pritisnite na  (izmet).
WITHHELD
 Telefonska številka je skrita.
READ
 Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na disku.
- Počakajte, da enota prebere vse podatke in
samodejno začne s predvajanjem. Pri nekaterih
strukturah je za to potrebno več časa.
Delovanje funkcije App Remote::
USB NO SUPRT (USB not supported)
 Enota ne podpira priključene USB naprave.
- Podrobnosti o združljivosti USB naprav si oglejte na
podporni spletni strani.
APP DISCNCT (application disconnected)
 App Remote povezava ni bila vzpostavljena.
- Ponovno vzpostavite App Remote povezavo
(stran 15).
[
] ali [
]
 Dosegli ste začetek ali konec diska in ne morete naprej.
APP MENU (application menu)
 Medtem ko je odprt meni na telefonu iPhone/Android,
tipk ni mogoče uporabljati.
- Izklopite meni na telefonu iPhone/Android.
[ ]
 Znaka na tej enoti ni mogoče prikazati.
Funkcija BLUTOOTH:
BT BUSY (BLUETOOTH busy)
 Telefonski imenik in seznam zadnjih klicev na
prenosnem telefonu nista dostopna iz te enote.
- Počakajte nekaj časa, nato poskusite znova.
ERROR
 BT inicializacija ni uspela.
 Dostop do telefonskega imenika ni bil uspešen.
 Vsebina telefonskega imenika je bila med
dostopanjem prenosnega telefona spremenjena.
- Ponovite dostopanje do prenosnega telefona.
MEM FAILURE (memory failure)
 Enota ni shranila kontakta na prednastavitveno tipko.
- Prepričajte se, da je številka, ki jo nameravate
shraniti, pravilna (stran 13).
APP -------- (aplikacija)
 Povezava z aplikacijo ni bila vzpostavljena.
- Ponovno vzpostavite iPhone povezavo.
APP NO DEV (application no device)
 Naprava z aplikacijo ni priključena.
- Priključite napravo, nato vzpostavite povezavo s
telefonom iPhone.
APP SOUND (application sound)
 Medtem ko je odprt meni za zvok na telefonu iPhone/
Android, tipk ni mogoče uporabljati.
- Izklopite meni za zvok na telefonu iPhone/Android.
OPEN APP (open application)
 Applikacija "App Remote" ni v teku.
- Zaženite aplikacijo na telefonu iPhone.
Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri odpravi
težav, se posvetujte s pooblaščenim servisom Sony.
Če odnesete enoto na popravilo, vzemite s seboj tudi
disk, ki ste ga uporabljali, ko se je pojavila težava.
MEMORY BUSY
 Enota shranjuje podatke.
- Počakajte, da se shranjevanje konča.
NO DEV (no device)
 Izbrali ste Bluetooth avdio izvor, Bluetooth avdio
naprava pa ni priljučena. Med klicem je bila izključena.
- Ne pozabite priključiti Bluetooth avdio naprave.
25SL
010COV.book Page 26 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
26SL
010COV.book Page 27 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
010COV.book Page 28 Monday, January 20, 2014 2:32 PM
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s
sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne
smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno
zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega
izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do
katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Sony Europe Limited
Predstavništvo u Bosni i Hercegovini
71000 Sarajevo
Sony info centar
+38733 943 600
www.sony.ba
support.ba@eu.sony.com
Sony Europe Limited
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
10020 Zagreb
Hrvatska
Sony služba za korisnike:
+385 1 4694 823
www.sony.hr
support.hr@eu.sony.com
Sony Europe Limited
Podružnica v Sloveniji
1000 Ljubljana
Slovenia
Sony tehnična pomoč/podpora
+ 386 1 588 1154
www.sony.si
support.si@eu.sony.com
Download PDF

advertising