Sony | MEX-GS820BT | Sony MEX-GS820BT BLUETOOTH® CD risiver Uputstva za rukovanje

4-698-030-31(1)
Bluetooth®
Audio System
Za poništavanje prikaza demonstracije (DEMO)
pogledajte str. 19.
Za priključivanje/postavljanje pogledajte str. 35.
Če želite prekiniti predstavitveni prikaz (DEMO),
glejte stran 19.
Za informacije o povezavi/namestitvi glejte stran 35.
Da biste otkazali prikazivanje demonstracije
(DEMO), pogledajte stranicu 19.
Za povezivanje/instalaciju, pogledajte stranicu 35.
MEX-GS820BT
Upute za rad
HR
Navodila za uporabo
SL
Uputstvo za upotrebu
SR
Jedinicu iz sigurnosnih razloga postavite
na upravljačku ploču automobila jer se
lijeva strana uređaja zagrijava prilikom
upotrebe.
Pojedinosti potražite na „Povezivanje/
postavljanje” str. 35).
Proizvedeno u Tajlandu
Svojstva laserske diode
 Trajanje emisije: kontinuirano
 Izlazna snaga lasera: manje od 53,3 μW
(Ova izlazna vrijednost jest vrijednost
izmjerena na udaljenosti od 200 mm od
površine leće objektiva na optičkom čitaču
s otvorom blende od 7 mm.)
Radni napon i ostale informacije navedene
su na nazivnoj pločici na dnu kućišta.
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedećim internetskim
adresama:
http://www.compliance.sony.de/
Ova je oprema namijenjena upotrebi s
odobrenom verzijom odnosno odobrenim
verzijama softvera navedenim u EU-ovoj
izjavi o sukladnosti.
Softver opreme provjeren je u skladu s
temeljnim zahtjevima Direktive 2014/53/EU.
Verzija softvera: 1_
Verzija softvera može se provjeriti u stavci
postavljanja ugrađenog softvera na
izborniku općenitog postavljanja.
2HR
Obavijest za kupce: sljedeće
informacije odnose se samo na opremu
koja se prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU-a
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony
Corporation ili je proizveden u njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti i uvozniku za EU ili upiti povezani sa
sukladnošću proizvoda u Europi šalju se
ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Zbrinjavanje otpadnih
baterija te električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod i baterija
ne smiju odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol
može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg)
ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži
više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih
bi moglo doći neispravnim odlaganjem
otpada. Recikliranjem materijala pridonosite
očuvanju prirodnih resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi ili
integriteta podataka mora biti ugrađena
u proizvod, bateriju smije mijenjati samo
kvalificirani serviser.
Da biste osigurali pravilno postupanje s
baterijom te električnom i elektroničkom
opremom, proizvode po isteku vijeka
trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i
elektroničke opreme.
Informacije o svim ostalim baterijama
potražite u dijelu o sigurnom uklanjanju
baterije iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterija zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod ili baterije.
Upozorenje ako kontaktna brava
vašeg automobila nema položaj za
dodatnu opremu (ACC)
Obavezno namjestite funkciju AUTO OFF
(str. 20). Uređaj će se u potpunosti
i automatski isključiti u namješteno
vrijeme nakon isključenja, čime se
sprječava pražnjenje akumulatora. Ako
funkcija AUTO OFF nije namještena,
prilikom svakog isključenja kontakta
pritisnite i držite gumb OFF sve dok se
ne isključi prikaz.
Izjava o odricanju od odgovornosti
za usluge koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu
se promijeniti, ukinuti ili poništiti bez
prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi
odgovornost u takvim slučajevima.
Važna napomena
Oprez
TVRTKA SONY NI U KOJEM SLUČAJU NIJE
ODGOVORNA ZA SLUČAJNA, INDIREKTNA ILI
POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA ILI DRUGA
OŠTEĆENJA KOJA UKLJUČUJU, ALI NISU
OGRANIČENA NA GUBITAK PROFITA,
GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA,
GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA
PROIZVODA ILI POVEZANE OPREME, KVAR
I VRIJEME KORIŠTENJA POVEZANA ILI
NASTALA KAO POSLJEDICA KORIŠTENJA
PROIZVODA, NJEGOVOG HARDVERA I/ILI
SOFTVERA.
Poštovani kupci, ovaj proizvod sadrži radijski
odašiljač.
Sukladno UNECE Regulativi br. 10,
proizvođači vozila mogu propisati posebne
uvjete za ugradnju radijskih odašiljača
u vozila.
Prije ugradnje proizvoda provjerite korisnički
priručnik vozila ili se obratite proizvođaču ili
distributeru vozila.
Hitni pozivi
Ovaj BLUETOOTH handsfree sustav za
automobile i elektronički uređaj koji je s
njime povezan pri radu koriste radijske
signale, mobilne i fiksne telefonske mreže te
korisnički programirane funkcije, što ne
jamči uspostavljanje veze u svim uvjetima.
Stoga se za nužnu komunikaciju (primjerice
hitne medicinske slučajeve) ne oslanjajte
isključivo na elektroničke uređaje.
3HR
BLUETOOTH komunikacija
 Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH
uređaj mogu ometati rad elektroničkih
medicinskih uređaja. Budući da to može
uzrokovati nesreću, ovaj i sve ostale
BLUETOOTH uređaje isključite na sljedećim
mjestima:
– na mjestima na kojima postoje zapaljivi
plinovi, u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima ili na benzinskim
postajama
– blizu automatskih vrata ili požarnog
alarma.
 Ova jedinica podržava sigurnosne funkcije
usklađene s BLUETOOTH standardom kako
bi se omogućilo sigurno povezivanje pri
upotrebi BLUETOOTH bežične tehnologije,
ali razina sigurnosti ovisi o postavkama.
Budite oprezni prilikom komunikacije
putem bežične tehnologije BLUETOOTH.
 Ne preuzimamo odgovornost za curenje
informacija prilikom komuniciranja putem
BLUETOOTH tehnologije.
Ako imate pitanja ili problema u vezi
s uređajem koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
4HR
Postavke
Sadržaj
Vodič kroz dijelove i kontrole. . . . . . . . . . . . 6
Prvi koraci
Odvajanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . 7
Resetiranje jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Postavljanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Provjeravanje napona baterije . . . . . . . . . . 8
Priprema BLUETOOTH uređaja. . . . . . . . . . . 9
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . 11
Povezivanje drugih prijenosnih
audio uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Poništavanje DEMO načina rada. . . . . . . . 19
Rad osnovnih postavki . . . . . . . . . . . . . . . 19
Općenito postavljanje (GENERAL) . . . . . . 20
Postavljanje zvuka (SOUND) . . . . . . . . . . . . 21
Postavljanje zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . 23
Postavljanje postavki BLUETOOTH
(BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sony | Music Center Postavljanje
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dodatne informacije
Slušanje radija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Upotreba radijskog podatkovnog
sustava (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ažuriranje ugrađenog softvera . . . . . . . . .
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otklanjanje poteškoća . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Playback
Povezivanje/postavljanje
Slušanje radija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija s USB uređaja . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija s BLUETOOTH uređaja . . . . .
Traženje i reprodukcija pjesama . . . . . . . .
13
13
14
14
Upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis dijelova za postavljanje. . . . . . . . . .
Povezivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instaliranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
26
26
28
32
35
35
36
39
Handsfree pozivi (samo putem
funkcije BLUETOOTH)
Odgovaranje na poziv . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Upućivanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Radnje dostupne tijekom poziva . . . . . . . 17
Korisne funkcije
Sony | Music Center na iPhone/
Android pametnom telefonu. . . . . . . . 17
Upotreba glasovnog prepoznavanja (samo
za Android pametne telefone) . . . . . . . 18
Upotreba funkcije Siri Eyes Free . . . . . . . . 18
5HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Glavna komponenta
Uklonjena prednja ploča
(unutarnja ploča)
 Gumb za oslobađanje prednje ploče
 SRC (izvor)
Uključite napajanje.
Promjena izvora.
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste
isključili izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde
da biste isključili napajanje i zaslon.
 Upravljački kotačić
Okrećite za namještanje jačine zvuka.
PUSH ENTER
Unesite odabranu stavku.
Pritisnite SCR, okrenite i zatim pritisnite
da biste promijenili izvor (istek vremena
za 2 sekunde).
MENU
Otvorite izbornik za postavljanje.
6HR
VOICE (str. 16, 18, 19)
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde
za uključivanje glasovnog biranja,
prepoznavanje glasa (samo Android™
pametni telefoni) ili funkcije Siri
(samo iPhone).
Oznaka N
Da biste uspostavili BLUETOOTH vezu,
dodirnite upravljački kotačić Android
pametnim telefonom.
 Utor za disk
 Prozor zaslona

/
(SEEK –/+)
Automatsko traženje radijskih stanica.
Pritisnite i držite za ručno traženje.
/ (prethodno/sljedeće)
/ (brzo premotavanje unatrag/
unaprijed)
  (izbacivanje diska)
 PTY (vrsta programa)
Odabir PTY pod RDS.
(pretraživanje) (str. 15)
Uđite u način pretraživanja tijekom
reprodukcije.
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android ili iPod).

CALL
Otvorite izbornik za pozivanje.
Odgovaranje na poziv/prekidanje poziva.
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde
za promjenu BLUETOOTH signala.

(natrag)
Povratak na prethodni zaslon.
Prvi koraci
MODE (str. 12, 17)
 Prijamnik daljinskog upravljača
Gumbi s brojevima (1 do 6)
Memoriranje radijskih stanica. Pritisnite
i držite za memoriranje stanica.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju.
Pritisnite i držite za neprekidno
preskakanje albuma.
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android ili iPod).
Odvajanje prednje ploče
Prednju ploču možete odvojiti kako biste
spriječili krađu.
1
Pritisnite i držite gumb OFF  sve
dok se jedinica ne isključi, a zatim
pritisnite gumb za oslobađanje
prednje ploče  i povucite ploču
prema sebi kako biste je skinuli.
(ponavljanje)
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android).
(nasumična reprodukcija)
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android).
MIC (str. 17)
 (reprodukcija/pauza)
Alarm upozorenja
 EXTRA BASS
Pojačava zvuk basa sukladno povećanju
jačine zvuka. Pritisnite za promjenu
postavke EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
Ako prekidač paljenja okrenete u isključeni
OFF položaj bez odvajanja prednje ploče,
uključit će se alarm upozorenja na nekoliko
sekundi. Alarm će se uključiti samo ako
upotrebljavate ugrađeno pojačalo.
 Ulazni priključak AU
Serijski brojevi
 DSPL (zaslon)
Promjena stavki prikaza.
SCRL (pomicanje)
Pritisnite i držite za pomicanje kroz
prikazane stavke.
 USB ulaz
 RESET (ulazna ploča) (str. 8)
Provjerite jesu li serijski brojevi koji se nalaze
na donjoj strani jedinice jednaki onima koji
se nalaze na prednjoj strani. U suprotnom ne
možete upariti BLUETOOTH i ne možete
uspostaviti vezu te je prekinuti funkcijom
NFC.
Postavljanje prednje ploče
7HR
Resetiranje jedinice
Postavljanje sata
Prije prve upotrebe jedinice ili nakon
zamjene akumulatora u automobilu ili
zamjene priključaka, morate resetirati
jedinicu.
Olovkom ili sličnim pomagalom pritisnite
RESET na unutarnjoj ploči nakon odvajanja
prednje ploče.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić
do stavke [SET CLOCK-ADJ]
pa ga zatim pritisnite.
Prikaz sata treperi.
3
Okrenite upravljački kotačić kako
biste postavili sat i minute.
Ako se želite prebaciti na digitalni prikaz,
pritisnite / (SEEK –/+).
Napomena
Resetiranjem jedinice izbrisat će se postavke sata
i neki pohranjeni sadržaji.
4
Postavljanje je dovršeno i sat
se uključuje.
Postavka područja/regije
Nakon resetiranja jedinice pojavljuje se
prikaz postavke područja/regije.
1
3
Postupak za prikaz sata
Pritisnite DSPL.
Pritisnite ENTER dok se prikazuje
[SET AREA].
Pojavljuje se trenutačno postavljeno
područje/regija.
2
Nakon postavljanja minuta
pritisnite MENU.
Okrećite upravljački kotačić kako
biste odabrali [EUROPE] ili [RUSSIA]
i zatim ga pritisnite.
Okrenite upravljački kotačić kako
biste odabrali [YES] ili [NO] i zatim
ga pritisnite.
Ako se promijenila postavka područje/
regija, jedinica je resetirana i zatim se
prikazuje sat.
U izborniku općenito postavljanje (str. 20)
možete konfigurirati tu postavku.
8HR
Provjeravanje napona
baterije
Možete provjeriti trenutačni napon baterije.
(Nije dostupno ako je izvor isključen,
a sat prikazan.)
1
Više puta zaredom pritisnite DSPL
dok se ne pojavi prikaz napona
baterije.
Priprema BLUETOOTH
uređaja
Ovisno o tome je li vaš pametni telefon,
mobilni telefon ili audio uređaj (u nastavku
„BLUETOOTH uređaj” ako nije drugačije
navedeno) kompatibilan s BLUETOOTH
funkcijom, možete uživati u glazbi ili
handsfree pozivima. Pojedinosti o
povezivanju potražite u uputama za
upotrebu priloženim uz uređaj.
Prije povezivanja uređaja smanjite jačinu
zvuka na ovoj jedinici jer u protivnom zvuk
može biti vrlo glasan.
Spajanje veze pametnim
telefonom upotrebom veze
jednim dodirom (NFC)
Ako pametnim telefonom koji podržava
funkciju NFC* dodirnete upravljački kotačić
jedinice, jedinica će se automatski upariti
i povezati s kompatibilnim pametnim
telefonom.
* NFC (Near Field Communication) tehnologija je
koja omogućuje bežičnu komunikaciju kratkog
dometa između različitih uređaja, kao što su
mobilni telefoni i IC oznake. Zahvaljujući funkciji
NFC podatkovna se komunikacija može
jednostavno uspostaviti dodirivanjem
odgovarajućeg simbola ili mjesta na uređajima
kompatibilnima s tehnologijom NFC.
Za pametne telefone s instaliranim
sustavom Android OS 4.0 ili starijim,
potrebno je preuzeti aplikaciju „NFC Easy
Connect” u trgovini Google Play™. Aplikacija
možda neće biti dostupna za preuzimanje
u svim državama/regijama.
1
2
Dodirnite dio s oznakom N-Mark
na jedinici dijelom s oznakom N-Mark
na pametnom telefonu.
Provjerite svijetli li
na zaslonu jedinice.
Za isključivanje veze upotrebom
funkcije NFC
Ponovno dodirnite dio s oznakom N-Mark
na jedinici dijelom s oznakom N-Mark
na pametnom telefonu.
Napomene
• Prilikom povezivanja pažljivo rukujte pametnim
telefonom kako ga ne biste ogrebali.
• Povezivanje putem funkcije veze jednim dodirom
nije moguće kada je adapter već povezan s dva
uređaja koja podržavaju NFC. U tom slučaju
prekinite vezu s jednim od tih uređaja i ponovno
uspostavite vezu s pametnim telefonom.
Uparivanje i povezivanje s
BLUETOOTH uređajem
Kada BLUETOOTH uređaj povezujete prvi
put, potrebna je obostrana registracija
(koja se naziva „uparivanje”). Uparivanje
omogućuje da se jedinica i drugi uređaji
prepoznaju. Ova se jedinica može povezati
s dva BLUETOOTH uređaja (s dva mobilna
telefona ili s pametnim telefonom i audio
uređajem).
Uključite funkciju NFC na pametnom
telefonu.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu priloženim uz pametni telefon.
1
Postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenost od 1 metra (3 stope)
od jedinice.
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do postavke [BLUETOOTH],
a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET PAIRING], a zatim ga pritisnite.
9HR
4
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEVICE 1]* ili [SET DEVICE 2]*,
a zatim ga pritisnite.
treperi dok je jedinica u stanju
pripravnosti za uparivanje.
* [SET DEVICE 1] ili [SET DEVICE 2] će se
promijeniti na naziv uparenog uređaja nakon
dovršetka uparivanja.
5
Izvršite uparivanje na BLUETOOTH
uređaju kako biste pronašli ovu
jedinicu.
6
Odaberite [MEX-GS820BT]
(naziv vašeg modela) prikazan
na zaslonu BLUETOOTH uređaja.
Ako se naziv vašeg modela ne prikaže,
ponovite postupak od 2. koraka.
MEX-GS820BT
Prekidanje veze s uparenim uređajem
Obavite korake od 2 do 4 da prekinete vezu
nakon uparivanja ove jedinice i BLUETOOTH
uređaja.
Povezivanje s uparenim
BLUETOOTH uređajem
Kako biste upotrebljavali upareni uređaj,
morate ga povezati s jedinicom. Neki
se upareni uređaji povezuju automatski.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do postavke [BLUETOOTH],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET BT SIGNL], a zatim ga pritisnite.
Provjerite svijetli li
7
Ako je potrebno unijeti lozinku* na
BLUETOOTH uređaju, unesite [0000].
* Lozinka se može pojaviti pod nazivom
„pristupni kod”, „PIN kod”, „PIN broj” ili
„Lozinka” itd., ovisno o uređaju.
.
3
Uključite BLUETOOTH funkciju
na BLUETOOTH uređaju.
4
Uključite BLUETOOTH uređaj da biste
ga povezali s jedinicom.
ili
svijetli.
Ikone na zaslonu:
Svijetli kada je dostupno
telefoniranje u handsfree načinu
rada omogućavanjem HFP-a
(Handsfree Profile)
Unos lozinke
[0000]
Kada se uparivanje završi,
svijetli.
8
neprekidno
Odaberite ovu jedinicu na
BLUETOOTH uređaju kako biste
uspostavili BLUETOOTH vezu.
ili
svijetli kada se uspostavi veza.
Napomena
Prilikom povezivanja s BLUETOOTH uređajem, drugi
uređaj ne može prepoznati tu jedinicu. Unesite
način uparivanja i potražite jedinicu s drugog
uređaja kako biste omogućili prepoznavanje.
Postupak za pokretanje reprodukcije
Pojedinosti potražite na „Reprodukcija s
BLUETOOTH uređaja” (str. 14).
10HR
Svijetli kada je moguća reprodukcija
s audio uređaja uključivanjem profila
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
Postupak za povezivanje na posljednji
povezani uređaj s jedinice
Uključite BLUETOOTH funkciju na
BLUETOOTH uređaju.
Za povezivanje s audio uređajem pritisnite
SCR da odaberete stavku [BT AUDIO], a
zatim pritisnite  (reprodukcija/pauza).
Za povezivanje s mobilnim telefonom
pritisnite CALL.
Napomena
Prilikom emitiranja zvuka putem BLUETOOTH
funkcije, povezivanje s mobilnim telefonom s
jedinice nije moguće. Umjesto toga s jedinicom se
povežite s mobilnog telefona.
Savjet
Kod uključenog BLUETOOTH signala: kad je kontakt
u uključenom položaju, ova se jedinica automatski
ponovno povezuje s posljednjim povezanim
mobilnim telefonom.
Postupak za postavljanje mikrofona
Povezivanje USB uređaja
1
2
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Povežite USB uređaj i jedinicu.
Za povezivanje uređaja iPod/iPhone
upotrijebite USB spojni kabel za iPod
(nije priložen).
Pojedinosti potražite na „Postavljanje
mikrofona” (str. 39).
Povezivanje s uređajem iPhone/
iPod (BLUETOOTH automatsko
uparivanje)
Kada je uređaj iPhone/iPod s instaliranim
sustavom iOS5 ili novijim priključen u USB
ulaz, jedinica se automatski uparuje
i povezuje s uređajem iPhone/iPod.
Da biste uključili BLUETOOTH automatsko
uparivanje, provjerite je li značajka
[SET AUTOPAIR] in [BLUETOOTH] postavljena
na [ON] (str. 23).
1
Uključite BLUETOOTH funkciju
na uređaju iPhone/iPod.
2
Spojite iPhone/iPod na USB ulaz.
Povezivanje drugih
prijenosnih audio uređaja
1
2
3
Isključite prijenosni audio uređaj.
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Priključite prijenosni audio uređaj
u ulazni priključak AUX (stereo mini
utikač) na jedinici spojnim kabelom
(nije priložen)*.
* Upotrijebite utikač ispravne vrste.
Provjerite svijetli li
na zaslonu jedinice.
Napomene
• BLUETOOTH automatsko uparivanje nije moguće
ako je jedinica već povezana s dva BLUETOOTH
uređaja. U tom slučaju prekinite vezu s jednim od
tih uređaja i ponovno povežite iPhone/iPod.
• Ako uspostavljanje veze putem BLUETOOTH
automatskog uparivanja nije moguće, pogledajte
„Priprema BLUETOOTH uređaja” (str. 9).
4
Pritisnite SRC da biste odabrali [AUX].
Postupak za usklađivanje jačine zvuka
povezanog uređaja s drugim izvorima
Pokrenite reprodukciju na prijenosnom
audio uređaju umjerenom jačinom zvuka i
postavite uobičajenu jačinu zvuka za
slušanje glazbe na jedinici.
Pritisnite MENU i zatim odaberite
[SOUND]  [SET AUX VOL] (str. 22).
11HR
Slušanje radija
Slušanje radija
Da biste slušali radio, pritisnite SRC
i odaberite [TUNER].
Automatska pohrana (BTM)
1
2
3
Pritisnite MODE da biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, FM3,
MW ili LW).
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET BTM] pa ga zatim pritisnite.
Jedinica memorira stanice redoslijedom
frekvencije na brojčanim gumbima.
Traženje postaja
1
2
Pritisnite MODE da biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, FM3,
MW ili LW).
Pokrenite traženje postaja.
Postupak za ručno namještanje postaje
Pritisnite i držite / (SEEK –/+)
kako biste pronašli približnu frekvenciju,
a zatim više puta uzastopno pritisnite
/ (SEEK–/+) kako biste precizno
namjestili željenu frekvenciju.
Postupak za automatsko traženje
Pritisnite / (SEEK –/+).
Traženje se prekida kada jedinica primi
signal stanice.
Ručno pohranjivanje
1
Nakon prijema signala stanice koju
želite memorirati pritisnite i držite
brojčani gumb (1 do 6) sve dok
se ne prikaže [MEM].
Prijem signala s memoriranih
stanica
1
Odaberite frekvencijski pojas i
pritisnite brojčani gumb (1 do 6).
12HR
Upotreba radijskog
podatkovnog sustava (RDS)
Postavljanje alternativnih
frekvencija (AF) i obavijesti
o stanju u prometu (TA)
AF se neprekidno vraća na postaju s najjačim
signalom u mreži, a TA emitira trenutačne
informacije o stanju u prometu ili prometne
programe (TP) ako je signal dobar.
1
2
3
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET AF/TA] pa ga zatim pritisnite.
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ili [SET AF/TA-OFF]
pa ga zatim pritisnite.
Postupak za memoriranje RDS stanica
s postavkama AF i TA
RDS stanice možete memorirati zajedno
s postavkom AF/TA. Postavite AF/TA i nakon
toga memorirajte stanicu pomoću značajke
BTM ili ručno. Ako memoriranje izvršavate
ručno, možete memorirati i radijske stanice
koje nisu RDS.
Postupak za prijem hitnih obavijesti
Dok je postavka AF ili TA uključena hitne
obavijesti automatski prekidaju trenutačno
odabran izvor.
Postupak za prilagodbu jačine zvuka
tijekom emitiranja obavijesti o stanju
u prometu
Glasnoća će biti pohranjena u memoriju
za naredne obavijesti o stanju u prometu,
neovisno o uobičajenoj korištenoj razini zvuka.
Postupak za zadržavanje regionalnog
programa (REGIONAL)
Dok je uključena funkcija AF ili REGIONAL,
nećete biti prebačeni na drugu regionalnu
stanicu s jačim signalom. Ako napustite
područja prijema signala regionalnog
programa, postavite [SET REGIONAL] u
[GENERAL] na [SET REG-OFF] tijekom FM
prijama (str. 20).
Ova funkcija ne radi u Ujedinjenom
Kraljevstvu i nekim drugim područjima.
Funkcija lokalne poveznice (samo za UK)
Ova funkcija omogućuje odabir druge
lokalne stanice na području, čak i kada ona
nije memorirana na brojčane gumbe.
Tijekom FM prijema pritisnite brojčani gumb
(1 do 6) na kojem je memorirana lokalna
stanica. Ponovno pritisnite brojčani gumb
lokalne stanice unutar narednih 5 sekundi.
Ponavljajte postupak sve do prijema signala
lokalne postaje.
Playback
Reprodukcija diska
1
Umetnite disk (s naljepnicom prema
gore).
Odabir vrste programa (PTY)
1
Pritisnite PTY tijekom prijema
FM signala.
2
Okrenite upravljački kotačić dok
se ne prikaže željena vrsta programa,
a zatim ga pritisnite.
Jedinica počinje tražiti stanicu koja
emitira odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (Vijesti), AFFAIRS (Trenutna zbivanja),
INFO (Informacije), SPORT (Sport), EDUCATE
(Obrazovanje), DRAMA (Drama), CULTURE
(Kultura), SCIENCE (Znanost), VARIED (Razno),
POP M (Pop glazba), ROCK M (Rock glazba),
EASY M (M.O.R. glazba), LIGHT M (Laka klasika),
CLASSICS (Ozbiljna klasika), OTHER M (Ostala
glazba), WEATHER (Vrijeme), FINANCE
(Financije), CHILDREN (Dječji program),
SOCIAL A (Društvena pitanja), RELIGION (Vjerski
program), PHONE IN (Telefonski pozivi), TRAVEL
(Putovanja), LEISURE (Zabava), JAZZ (Jazz),
COUNTRY (Country glazba), NATION M (Narodna
glazba), OLDIES (Retro glazba), FOLK M (Folk
glazba), DOCUMENT (Dokumentarni programi)
Postavljanje vremena sata (CT)
Reprodukcija automatski započinje.
Reprodukcija s USB uređaja
U ovim se uputama za rad „iPod”
upotrebljava kao općenita referenca
na funkcije uređaja iPod i iPhone, osim
ako nije drugačije navedeno u tekstu ili
na ilustracijama.
Pojedinosti o kompatibilnosti uređaja iPod
potražite u odjeljku „O uređaju iPod” (str. 25)
ili na web-mjestu podrške navedenom na
posljednjoj stranici.
Mogu se upotrijebiti USB uređaji* vrste AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (klase
masovne pohrane) i MTP (Media Transfer
Protocol) usklađeni s USB standardom.
Ovisno o USB uređaju, na jedinici se može
odabrati način rada za Android ili način rada
MSC/MTP.
Neki uređaji za reprodukciju digitalnih
medija ili pametni telefoni s operacijskim
sustavom Android mogu tražiti postavljanje
u načinu rada MTP.
Podaci CT-a iz RDS prijenosa postavljaju sat.
* npr., USB izbrisivi memorijski pogon, uređaj za
reprodukciju digitalnih medija, pametni telefoni
s operacijskim sustavom Android
1
Napomene
Postavite [SET CT] u [GENERAL] na
[SET CT-ON] (str. 20).
• Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja
potražite na web-mjestu podrške navedenom
na posljednjoj stranici.
• Pametni telefoni s operacijskim sustavom Android
OS 4.1 ili novijim imaju instaliranu podršku Android
Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Pa ipak, neki
pametni telefoni možda u potpunosti ne
podržavaju AOA 2.0 čak i ako je instaliran
operacijski sustav Android OS 4.1 ili noviji.
Pojedinosti o kompatibilnosti pametnog telefona
Android potražite na web-mjestu podrške
navedenom na posljednjoj stranici.
13HR
• Reprodukcija sljedećih datoteka nije podržana.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
– datoteke sa zaštitom autorskih prava
– DRM (Digital Rights Management) datoteke
– višekanalne audio datoteke
MP3/WMA/AAC:
– kompresijske datoteke bez gubitaka
WAV:
– višekanalne audio datoteke
Prije uspostavljanja veze odaberite način
rada USB (način rada za Android ili način
rada MSC/MTP) ovisno o USB uređaju
(str. 20).
1
Spojite USB uređaj na USB ulaz (str. 11).
Pokreće se reprodukcija.
Ako je uređaj već priključen, za
pokretanje reprodukcije pritisnite SRC
da biste odabrali [USB] (na zaslonu će
se pojaviti [IPD] kada se prepozna iPod).
2
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
Zaustavljanje reprodukcije
3
Pokrenite reprodukciju pomoću audio
uređaja.
4
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
Napomene
• Ovisno o audio uređaju, informacije kao što su
naslov, vrijeme/broj pjesme i stanje reprodukcije
možda se neće prikazati na jedinici.
• Čak i ako promijenite izvor na jedinici, reprodukcija
s audio uređaja neće se prekinuti.
• Pri pokretanju aplikacije „Sony | Music Center”
putem BLUETOOTH funkcije na zaslonu se ne
prikazuje [BT AUDIO].
Postupak za usklađivanje jačine zvuka
BLUETOOTH uređaja s drugim izvorima
Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH audio
uređaju umjerenom jačinom zvuka i
postavite uobičajenu jačinu zvuka za
slušanje glazbe na jedinici.
Pritisnite MENU i zatim odaberite [SOUND] 
[SET BTA VOL] (str. 22).
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Postupak za uklanjanje uređaja
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite
uređaj.
Upozorenje za iPhone
Kada spojite iPhone putem USB-a, glasnoća
telefonskog poziva upravlja se uređajem
iPhone, ne jedinicom. Nemojte nehotice
povećavati jačinu zvuka na jedinici tijekom
poziva, jer se vrlo glasan zvuk može
iznenada pojaviti kada poziv završi.
Reprodukcija s BLUETOOTH
uređaja
Možete reproducirati sadržaje
na povezanom uređaju koji
podržava BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Traženje i reprodukcija
pjesama
Ponavljanje reprodukcije i
nasumična reprodukcija
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android.
1
Tijekom reproduciranja više puta
zaredom pritisnite
(ponavljanje)
ili
(nasumično) za odabir željenog
načina reprodukcije.
Pokretanje reprodukcije u odabranom
načinu može potrajati neko vrijeme.
Dostupni načini reprodukcije ovise
o odabranom izvoru zvuka.
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu s audio
uređajem (str. 9).
Za odabir audio uređaja pritisnite MENU,
a zatim odaberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (str. 23).
2
Pritisnite SRC da biste odabrali
[BT AUDIO].
14HR
Traženje pjesme po nazivu
(Quick-BrowZer™)
Handsfree pozivi (samo putem
funkcije BLUETOOTH)
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android ili iPod.
1
Pri reprodukciji s CD-a, USB-a ili BT
AUDIO reprodukcije*1 pritisnite
(pretraživanje)*2 kako biste prikazali
popis kategorija pretraživanja.
Kada se prikaže popis pjesama, više puta
zaredom pritisnite
(natrag) da biste
prikazali željenu kategoriju pretraživanja.
*1 Dostupno samo za audio uređaje koji
podržavaju AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) 1.4 ili noviji.
*2 Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite
(pretraživanje) na dulje od 2 sekunde da
biste se vratili na početak popisa kategorija.
Da biste upotrijebili mobilni telefon,
povežite ga s jedinicom. Na jedinicu možete
povezati dva mobilna telefona. Pojedinosti
potražite na „Priprema BLUETOOTH uređaja”
(str. 9).
Odgovaranje na poziv
2
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu kategoriju pretraživanja
i zatim ga pritisnite za potvrdu.
1
3
Ponovite 2. korak da biste potražili
željenu pjesmu.
Napomena
Pokreće se reprodukcija.
Izlazak iz načina Quick-BrowZer
Pritisnite
(pretraživanje).
Pretraživanje preskakanjem
stavki (skočni način)
Pritisnite CALL za odgovaranje
na poziv sa zvukom zvona.
Telefonski poziv započinje.
Zvuk zvona i glas osobe koja govori emitiraju
se samo iz prednjih zvučnika.
Odbijanje poziva
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Završetak poziva
Ponovno pritisnite CALL.
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android ili iPod.
Upućivanje poziva
1
2
3
Kada je priključen mobilni telefon koji
podržava PBAP (Phone Book Access Profile),
poziv možete uputiti iz telefonskog imenika
ili s popisa poziva.
Kada su dva mobilna telefona povezana na
jedinicu, odaberite bilo koji od njih.
Pritisnite
(pretraživanje).
Pritisnite  (SEEK +).
Okrenite upravljački kotačić
za odabir stavke.
Preskakanje po popisu izvršava se
u rasponima od po 10 % od ukupnog
broja stavki.
4
Pritisnite ENTER da biste se vratili
u način Quick-BrowZer.
Iz telefonskog imenika
1
5
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu stavku i zatim ga
pritisnite.
Pokreće se reprodukcija.
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana
na jedinicu, okrenite upravljački kotačić
da biste odabrali jedan od njih, a zatim
ga pritisnite.
Prikazuje se odabrana stavka.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[PHONE BOOK], a zatim ga pritisnite.
15HR
3
Okrenite upravljački kotačić kako
biste odabrali inicijal na popisu
inicijala i zatim ga pritisnite.
4
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali naziv na popisu naziva
i zatim ga pritisnite.
5
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali broj na popisu brojeva
i zatim ga pritisnite.
Telefonski poziv započinje.
Pozivanje upotrebom ponovnog
biranja
1
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana
na jedinicu, okrenite upravljački kotačić
da biste odabrali jedan od njih, a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[REDIAL], a zatim ga pritisnite.
Telefonski poziv započinje.
Pozivanje s popisa poziva
1
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana
na jedinicu, okrenite upravljački kotačić
da biste odabrali jedan od njih, a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[RECENT CALL], a zatim ga pritisnite.
Pozivanje upotrebom glasovnih
oznaka
Možete uputiti poziv izgovaranjem glasovne
oznake pohranjene u povezanom mobilnom
telefonu koji ima funkciju glasovnog biranja.
1
3
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali ime ili broj telefona na
popisu poziva i zatim ga pritisnite.
Telefonski poziv započinje.
2
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana
na jedinicu, okrenite upravljački kotačić
da biste odabrali jedan od njih, a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[DIAL NUMBER], a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić kako
biste unijeli broj telefona pa na kraju
odaberite [ ] (razmak) i zatim
pritisnite ENTER*.
Telefonski poziv započinje.
* Ako se želite prebaciti na digitalni prikaz,
pritisnite / (SEEK –/+).
Napomena
Na zaslonu se prikazuje [_] umjesto [#].
16HR
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[VOICE DIAL], a zatim ga pritisnite.
Umjesto toga možete pritisnuti i držati
VOICE dulje od 2 sekunde.
Pozivanje unosom broja telefona
1
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana
na jedinicu, okrenite upravljački kotačić
da biste odabrali jedan od njih, a zatim
ga pritisnite.
Prikazuje se popis poziva.
3
Izgovorite glasovnu oznaku
pohranjenu na mobilnom telefonu.
Vaš se glas prepoznaje i poziva
se kontakt.
Poništavanje glasovnog biranja
Pritisnite VOICE.
Radnje dostupne tijekom
poziva
Prilagođavanje jačine zvuka zvona
Okrenite upravljački kotačić prilikom
odgovaranja na poziv.
Prilagođavanje jačine zvuka glasa
osobe koja govori
Okrenite upravljački kotačić tijekom poziva.
Postupak za prilagodbu jačine zvuka za
osobu s druge strane (prilagođavanje
jačine zvuka mikrofona)
Pritisnite MIC.
Prilagodljive razine jačine zvuka:
[MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].
Postupak za smanjenje jeke i šuma
(način poništavanja jeke/šuma)
Pritisnite i držite MIC.
Prilagodljivi način: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Prebacivanje između handsfree načina
rada i ručnog načina
Tijekom poziva pritisnite MODE za
prebacivanje zvuka telefonskog poziva
između jedinice i mobilnog telefona.
Napomena
Ovisno o mobilnom telefonu, ova radnja možda
neće biti dostupna.
Korisne funkcije
Sony | Music Center
na iPhone/Android
pametnom telefonu
Potrebno je preuzeti najnovije verzije
aplikacije „Sony | Music Center” iz trgovine
App Store za iPhone ili trgovine Google Play
za Android pametni telefon.
Napomene
• Iz sigurnosnih razloga, poštujte lokalne prometne
zakone i propise i nemojte upotrebljavati
aplikacijom tijekom vožnje.
• „Sony | Music Center” je aplikacija za upravljanje
audio uređajima tvrtke Sony koji su kompatibilni s
aplikacijom „Sony | Music Center” uz pomoć
pametnog telefona iPhone/Android.
• Sadržaj kojim možete upravljati putem aplikacije
„Sony | Music Center” ovisi o povezanom uređaju.
• Kako biste iskoristili značajke aplikacije „Sony |
Music Center”, potražite pojedinosti na pametnom
telefonu iPhone/Android.
• Za više informacija o aplikaciji „Sony | Music
Center“ posjetiti sljedeću URL adresu:
http://www.sony.net/smcqa/
• Posjetite web-mjesto u nastavku i provjerite
kompatibilne modele pametnih telefona
iPhone/Android.
Za iPhone: posjetite App Store
Za pametni telefon sa sustavom Android: posjetite
Google Play
Uspostavljanje Sony | Music
Center veze
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu
s pametnim telefonom iPhone/
Android (str. 9).
Za odabir audio uređaja pritisnite MENU,
a zatim odaberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (str. 23).
2
3
4
Pokrenite aplikaciju „Sony | Music
Center”.
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do postavke [SONY APP],
a zatim ga pritisnite.
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[CONNECT], a zatim ga pritisnite.
Započinje povezivanje s pametnim
telefonom iPhone/Android.
Pojedinosti o radnjama na pametnom
telefonu iPhone/Android potražite
u pomoći za aplikaciju.
17HR
Ako se prikaže broj uređaja
Provjerite prikazuje li se broj (npr. 123456),
a zatim odaberite [Yes] na pametnom
telefonu iPhone/Android.
Prekid veze
1 Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do postavke [SONY APP],
a zatim ga pritisnite.
Postavljanje postavki za zvuk i
prikaz
Možete prilagoditi postavke koje se odnose
na zvuk i prikaz putem pametnog telefona
iPhone/Android.
Pojedinosti o postavkama potražite
u pomoći za aplikaciju.
2 Okrenite upravljački kotačić do stavke
[CONNECT], a zatim ga pritisnite.
Odabir izvora ili aplikacije
Na pametnom telefonu iPhone/Android
možete odabrati željeni izvor ili aplikaciju.
Upotreba glasovnog
prepoznavanja (samo za
Android pametne telefone)
1
Postupak za odabir izvora
Više puta zaredom pritisnite SRC. Umjesto
toga možete pritisnuti SRC, okrenuti
upravljački kotačić da biste odabrali željeni
izvor pa zatim pritisnuti ENTER.
2
Pritisnite i držite VOICE za
uključivanje prepoznavanja glasa.
Izgovorite željenu glasovnu zapovijed
u mikrofon.
Isključivanje glasovnog prepoznavanja
Pritisnite VOICE.
Prikaz popisa izvora
Napomene
Pritisnite SRC.
• Prepoznavanje glasa možda neće biti dostupno
u nekim slučajevima.
• Prepoznavanje glasa možda neće ispravno raditi,
ovisno o izvedbi povezanog Android pametnog
telefona.
• Upotrebljavajte funkciju prepoznavanja glasa u
manje bučnim uvjetima, na primjer kada je buka
motora manja.
Najava SMS poruke glasovnim
vodičem (samo za Android
pametne telefone)
SMS poruke automatski se čitaju kroz
zvučnike automobila nakon što ih primite.
Pojedinosti o postavkama potražite u
pomoći za aplikaciju.
Odgovaranje na poruku SMS-a
(samo na Android pametnim
telefonima)
Možete odgovoriti na poruku dodirom ikone
za odgovor.
1 Uključite aplikaciju „Sony | Music Center“
i zatim dodirnite ikonu [Reply] (odgovor).
U aplikaciji „Sony | Music Center” prikazat će se
zaslon za unos poruke.
2 Unesite odgovor pomoću funkcije
prepoznavanja glasa.
U aplikaciji „Sony | Music Center” prikazat će se
popis kandidata za poruku.
3 Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu poruku i zatim ga pritisnite.
Poruka je poslana.
18HR
Upotreba funkcije Siri
Eyes Free
Siri Eyes Free omogućuje korištenje uređaja
iPhone u načinu rada slobodne ruke
jednostavnim govorenjem u mikrofon.
Za upotrebu ove funkcije morate povezati
uređaj iPhone s jedinicom putem
BLUETOOTH veze. Raspoloživost je
ograničena na uređaje iPhone 4s ili novije.
Provjerite je li na uređaju iPhone instalirana
najnovija verzija sustava iOS.
Najprije morate dovršiti BLUETOOTH registraciju
i konfiguracije veze za uređaj iPhone i jedinicu.
Pojedinosti potražite na „Priprema BLUETOOTH
uređaja” (str. 9). Za odabir uređaja iPhone
pritisnite MENU, a zatim odaberite
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (str. 23).
1
Uključite funkciju Siri na uređaju
iPhone.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu priloženim uz uređaj iPhone.
2
Pritisnite i držite VOICE dulje
od 2 sekunde.
Postavke
Prikazuje se zaslon glasovne naredbe.
3
Kada na uređaju iPhone začujete
zvučni signal, izgovorite poruku
u mikrofon.
S uređaja iPhone ponovno će se čuti
zvučni signal i nakon toga Siri započinje
odgovarati.
Poništavanje DEMO načina
rada
Isključivanje funkcije Siri Eyes Free
Prikaz demonstracije koji se pojavljuje dok
je izvor isključen, a sat prikazan, možete
poništiti.
Pritisnite VOICE.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO] pa ga zatim pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO-OFF], a zatim ga pritisnite.
Napomene
• Ovisno o uvjetima upotrebe iPhone možda neće
prepoznati vaš glas. (Primjerice, ako se nalazite
u automobilu u pokretu.)
• Na mjestima na kojima je prijem signala uređaja
iPhone loš, Siri Eyes Free možda neće ispravno
raditi ili će odaziv funkcije biti usporen.
• Ovisno o uvjetima rada uređaja iPhone, Siri Eyes
Free možda neće ispravno raditi ili će se
isključivati.
• Ako reproducirate pjesmu s uređaja iPhone
pomoću BLUETOOTH audio veze, kada
reprodukcija pjesme putem BLUETOOTH funkcije
započne, funkcija Siri Eyes Free automatski se
isključuje i jedinica se prebacuje na BLUETOOTH
audio izvor.
• Ako funkciju Siri Eyes Free uključite tijekom
reprodukcije zvuka, jedinica se može prebaciti
na BLUETOOTH audio izvor čak i kada ne odredite
koju pjesmu želite reproducirati.
• Ako je iPhone spojen na USB ulaz, funkcija Siri
Eyes Free možda neće ispravno raditi ili će se
isključivati.
• Nemojte uključivati funkciju Siri putem uređaja
iPhone prilikom njegovog povezivanja s jedinicom
putem USB ulaza. Siri Eyes Free možda neće
ispravno raditi ili će se isključivati.
• Dok je uključena funkcija Siri Eyes Free, nema
zvuka.
Postavljanje je dovršeno.
4
Dvaput pritisnite
(natrag).
Zaslon se vraća na uobičajeni način
prijema/reprodukcije.
Rad osnovnih postavki
Stavke možete postaviti u sljedećim
kategorijama postavljanja:
Općenito postavljanje (GENERAL),
Postavljanje zvuka (SOUND), Postavljanje
zaslona (DISPLAY), Postavljanje postavki
BLUETOOTH (BLUETOOTH), Postavljanje
aplikacije Sony | Music Center (SONY APP)
1
2
Pritisnite MENU.
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali kategoriju postavljanja
i zatim ga pritisnite.
Stavke koje se mogu postavljati različite
su i ovise o izvoru i postavkama.
3
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali opcije i zatim ga pritisnite.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
(natrag).
19HR
Općenito postavljanje
(GENERAL)
AREA (područje)
Određuje područje/regiju za upotrebu
jedinice: [EUROPE], [RUSSIA].
Ako se promijenilo trenutačno
postavljeno područje/regija, ova je
jedinica resetirana i zatim se prikazuje sat.
(Dostupno samo dok je izvor isključen,
a sat prikazan.)
DEMO (demonstracija)
Uključuje demonstraciju: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (namještanje sata) (str. 8)
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Uključuje alarm upozorenja: [ON], [OFF]
(str. 7).
(Dostupno samo dok je izvor isključen,
a sat prikazan.)
BEEP (zvučni signal)
Uključuje zvučni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatsko isključivanje)
Automatski se isključuje po isteku
određenog vremenskog razdoblja dok
je jedinica isključena: [ON]
(30 minuta), [OFF].
STEERING (upravljač)
Bilježi/resetira postavke daljinskog
upravljača na kolu upravljača.
(Dostupno samo dok je izvor isključen,
a sat prikazan.)
STR CONTROL (komanda na kolu upravljača)
Služi za odabir načina ulaza povezanog
daljinskog upravljača. Kako ne bi došlo do
kvara, prije upotrebe provjerite i uskladite
način ulaza na povezanom daljinskom
upravljaču.
CUSTOM (prilagođeno)
Način ulaza daljinskog upravljača na
kolu upravljača
PRESET (memorirane postavke)
Način ulaza za žičani daljinski upravljač
izuzev daljinskog upravljača na kolu
upravljača
20HR
EDIT CUSTOM
(uređivanje prilagođenih postavki)
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) na
daljinskom upravljaču na kolu upravljača:
 Okrenite upravljački kotačić za odabir
funkcije koju želite dodijeliti
daljinskom upravljaču na kolu
upravljača pa ga zatim pritisnite.
 Dok stavka [REGISTER] treperi pritisnite
i držite gumb na daljinskom upravljaču
na kolu upravljača kojem želite
dodijeliti funkciju. Nakon dovršetka
registracije prikazuje se [REGISTERED].
 Za registraciju ostalih funkcija
ponovite korake  i .
(Dostupno samo kada je značajka [STR
CONTROL] postavljena na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
(resetiranje prilagođenih postavki)
Resetira postavke daljinskog upravljača
na kolu upravljača: [YES], [NO].
(Dostupno samo kada je značajka [STR
CONTROL] postavljena na [CUSTOM].)
Napomene
• Tijekom namještanja postavki jedinicom
možete upravljati samo putem gumba. Iz
sigurnosnih razloga, prije namještanja te
postavke parkirajte automobil.
• Ako dođe do pogreške prilikom registriranja,
sačuvat će se sve prethodno registrirane
informacije. Ponovno pokrenite registraciju od
funkcije na kojoj je došlo do pogreške.
• Ova funkcija nije dostupna na nekim vozilima.
Pojedinosti o kompatibilnosti vozila potražite
na web-mjestu podrške navedenom na
posljednjoj stranici.
USB MODE (način rada USB)
Mijenja način rada za USB:
[ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostupno samo kada je odabran USB izvor).
CT (vrijeme sata)
Uključuje funkciju CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativne frekvencije / obavijesti
o stanju u prometu)
Postavlja alternativne frekvencije (AF)
i postavku obavijesti o stanju u prometu (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (regionalno)
Ograničava prijem na određenu regiju:
[ON], [OFF].
(Dostupno samo u slučaju FM prijema.)
BTM (memorija najboljeg podešavanja)
(str. 12)
(Dostupno samo kada je odabran tuner.)
FIRMWARE (ugrađeni softver)
(Dostupno samo dok je izvor isključen,
a sat prikazan.)
Provjerava/ažurira verziju ugrađenog
softvera. Pojedinosti potražite na webmjestu podrške navedenom na
posljednjoj stranici.
FW VERSION (verzija ugrađenog softvera)
Prikazuje trenutačnu verziju ugrađenog
softvera.
FW UPDATE (ažuriranje ugrađenog softvera)
Unosi postupak ažuriranja ugrađenog
softvera: [YES], [NO].
Ažuriranje ugrađenog softvera traje
nekoliko minuta. Tijekom ažuriranja,
ne okrećite kontakt u položaj OFF ni
ne uklanjajte USB uređaj.
Postavljanje zvuka (SOUND)
Ovaj izbornik za postavljanje nije dostupan
kada je izvor isključen, a sat prikazan.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Reproducira zvuk optimiziranjem
digitalnog signala pomoću postavki zvuka
koje preporučuje Sony: [ON], [OFF].
(Automatski se postavlja na [OFF] kada je
značajka [EQ10 PRESET] promijenjena i/ili
je značajka [EXTRA BASS] postavljena na
[1] ili [2] i/ili je značajka [DSO] postavljena
na [LOW], [MID] ili [HIGH].)
EQ10 PRESET (memorirana postavka
ekvilizatora EQ10)
Omogućuje odabir jedne od 10 krivulja
ekvilizatora ili isključeno:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Moguće je memorirati postavku krivulje
ekvilizatora za svaki izvor.
* [KARAOKE] smanjuje zvuk vokala, no ne može
se u potpunosti ukloniti tijekom reprodukcije.
Osim toga, nije podržana upotreba mikrofona.
EQ10 CUSTOM (prilagođena postavka
ekvilizatora EQ10)
Postavlja [CUSTOM] ekvilizatora EQ10.
Odaberite krivulju ekvilizatora: [BAND1]
32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Glasnoća se može podesiti u stupnjevima
od 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
POSITION (položaj slušanja)
F/R POS (prednji/stražnji položaj)
Simulira prirodno zvučno polje tako da
se izlaz zvuka reproducira uz kašnjenje
iz zvučnika kako bi odgovarao vašem
položaju:
 [FRONT L] (prednji lijevi),
 [FRONT R] (prednji desni),
 [FRONT] (prednji središnji),
 [ALL] (sredina automobila),
[CUSTOM] (položaj koji određuju
napredne postavke aplikacije „Sony |
Music Center“ za zvučni sustav
u automobilu)
[OFF] (nije postavljen položaj)
ADJ POSITION (prilagođavanje položaja)
Precizno podešava postavku položaja
slušanja: [+3] – [CENTER] – [-3].
(Dostupno samo kada značajka [F/R POS]
nije postavljena na [OFF] ili [CUSTOM].)
SW POS (položaj subwoofera)
 [NEAR] (blizu),
 [NORMAL] (normalno),
 [FAR] (daleko)
(Dostupno samo kada značajka [F/R POS]
nije postavljena na [OFF].)
DSO (organizator dinamične pozornice)
Stvara prisniji zvuk, kao da se u ploči
s instrumentima nalaze zvučnici:
[OFF], [LOW], [MID], [HIGH].
(Automatski se postavlja na [OFF] kada je
značajka [C.AUDIO+] postavljena na [ON].)
BALANCE (balans)
Prilagođava balans zvuka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
21HR
FADER (prigušenje glasa)
Prilagođava relativnu razinu:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (mehanizam za poboljšanje digitalnog
zvuka)
Poboljšava digitalno komprimirani zvuk
vraćanjem visokih frekvencija izgubljenih
u postupku komprimiranja: [ON], [OFF].
Ovu postavku moguće je memorirati
za svaki izvor osim tunera.
AAV (napredna automatska jačina zvuka)
Prilagođava jačinu zvuka reprodukcije
svih izvora reprodukcije na optimalnu
razinu: [ON], [OFF].
RB ENH (poboljšavanje stražnjeg basa)
Pojačava zvuk basa primjenom niske
postavke propusnog filtra na stražnje
zvučnike. Ta funkcija omogućuje da
stražnji zvučnici funkcioniraju kao
subwoofer ako on nije priključen.
(Dostupno samo kada je značajka
[SW DIREC] postavljena na [OFF].)
RBE MODE (način pojačavanja
stražnjeg basa)
Omogućuje odabir načina pojačavanja
stražnjeg basa: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (niska frekvencija propusnog filtra)
Omogućuje odabir frekvencije za
isključenje subwoofera: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (mala jačina propusnog filtra)
Omogućuje odabir jačine LPF-a:
[1], [2], [3].
SW DIREC (izravna veza subwoofera)
Podešava postavke za subwoofer koji
povezan na kabel stražnjeg zvučnika bez
pojačala.
(Dostupno samo kada je značajka
[RBE MODE] postavljena na [OFF].)
Obavezno priključite subwoofer
od 4 Ω – 8 Ω na bilo koji od kabela
stražnjeg zvučnika. Nemojte priključivati
zvučnik na drugi kabel stražnjeg zvučnika.
SW MODE (način subwoofera)
Omogućuje odabir načina subwoofera:
[1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (faza subwoofera)
Omogućuje odabir faze subwoofera:
[NORM], [REV].
SW POS (položaj subwoofera)
Omogućuje odabir položaja subwoofera:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
(Dostupno samo kada značajka [F/R POS]
nije postavljena na [OFF].)
22HR
LPF FREQ (niska frekvencija propusnog filtra)
Omogućuje odabir frekvencije za
isključenje subwoofera: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (mala jačina propusnog filtra)
Omogućuje odabir jačine LPF-a: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (razina subwoofera)
Prilagođava jačinu zvuka subwoofera:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] se prikazuje na najnižoj postavci.)
SW PHASE (faza subwoofera)
Omogućuje odabir faze subwoofera:
[NORM], [REV].
SW POS (položaj subwoofera)
Omogućuje odabir položaja subwoofera:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
(Dostupno samo kada značajka [F/R POS]
nije postavljena na [OFF].)
LPF FREQ (niska frekvencija propusnog filtra)
Omogućuje odabir frekvencije za
isključenje subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (mala jačina propusnog filtra)
Omogućuje odabir jačine LPF-a:
[1], [2], [3].
HPF (visoko propusni filtar)
HPF FREQ (visoka frekvencija
propusnog filtra)
Odabire frekvenciju za isključenje
prednjeg/stražnjeg zvučnika: [OFF],
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (velika jačina propusnog filtra)
Odabire jačinu HPF-a (učinkovito samo
kada značajka [HPF FREQ] nije postavljena
na [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL (jačina zvuka s AUX uređaja)
Prilagođava jačinu zvuka za svaki
povezani dodatni uređaj:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ta postavka poništava potrebu
prilagođavanja jačine zvuka između izvora.
(Dostupno samo kada je odabran AUX).
BTA VOL (jačina zvuka BLUETOOTH)
Prilagođava jačinu zvuka za svaki
povezani BLUETOOTH uređaj:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Ta postavka poništava potrebu
prilagođavanja jačine zvuka između izvora.
(Dostupno samo ako je odabran BT audio
ili aplikacija.)
Postavljanje zaslona
(DISPLAY)
DIMMER (prigušivanje svjetla)
Mijenja svjetlinu zaslona:
[OFF], [ON], [AT] (automatski), [CLK] (sat).
([AT] je dostupan samo kada je priključen
kabel za kontrolu osvjetljenja i glavno
svjetlo uključeno.)
Za postavljanje rada te funkcije tijekom
fiksno određenog razdoblja odaberite
[CLK], a zatim postavite vrijeme početka
i završetka.
– Za postavljanje svjetline kada je
uključena funkcija prigušivanja:
Postavite [DIMMER] na [ON], a zatim
prilagodite [BRIGHTNESS].
– Za postavljanje svjetline kada je
isključena funkcija prigušivanja:
Postavite [DIMMER] na [OFF], a zatim
prilagodite [BRIGHTNESS].
Postavka svjetline sprema se i primjenjuje
kada je funkcija prigušivanja uključena ili
isključena.
BRIGHTNESS (svjetlina)
Prilagođava svjetlinu zaslona: Razina
svjetline može se prilagoditi: [1] – [10].
BUTTON-C (boja gumba)
Postavlja memoriranu boju ili prilagođenu
boju za gumbe.
COLOR (boja)
Omogućuje odabir između 15 memoriranih
boja i 1 prilagođene boje.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Bilježi prilagođenu boju za gumbe.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Prilagodljivi raspon boja:
[0] – [32] ([0] nije moguće postaviti
za sve raspone boja).
DSPL-C (boja zaslona)
Postavlja memoriranu boju ili prilagođenu
boju za zaslon.
COLOR (boja)
Omogućuje odabir između 15 memoriranih
boja i 1 prilagođene boje.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Bilježi prilagođenu boju za zaslon.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Prilagodljivi raspon boja:
[0] – [32] ([0] nije moguće postaviti
za sve raspone boja).
SND SYNC (sinkronizacija zvuka)
Uključuje sinkronizaciju svjetla i zvuka:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automatsko pomicanje)
Automatski se pomiče kroz duge stavke:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno kada je odabran AUX
ili tuner.)
Postavljanje postavki
BLUETOOTH (BLUETOOTH)
PAIRING (uparivanje) (str. 9)
Povezuje do dva BLUETOOTH uređaja:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] ili [DEVICE 2] će se promijeniti
na naziv uparenog uređaja nakon
dovršetka uparivanja.
AUDIODEV (audio uređaj)
Služi za odabir audio uređaja.
[*] se pojavljuje na uređaju uparenom
s [DEVICE 1] ili trenutačnim audio
uređajem koji podržava A2DP.
RINGTONE (zvuk zvona)
Omogućuje odabir emitiranja zvuka iz ove
jedinice ili povezanog mobilnog telefona:
[1] (ova jedinica), [2] (mobilni telefon).
AUTO ANS (automatski odgovor)
Postavlja ovu jedinicu tako da automatski
odgovara na dolazni poziv:
[OFF], [1] (otprilike 3 sekunde),
[2] (otprilike 10 sekundi).
AUTOPAIR (automatsko uparivanje)
Automatski pokreće BLUETOOTH
uparivanje kada je iOS uređaj verzije 5.0 ili
novije spojen putem USB-a: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH signal) (str. 10)
Uključuje/isključuje funkciju BLUETOOTH.
23HR
BT INIT (BLUETOOTH početno prilagođavanje)
Početno prilagođavanje svih postavki za
BLUETOOTH (informacije o uparivanju,
informacije o uređaju itd.): [YES], [NO].
Prilikom odlaganja jedinice početno
prilagodite sve postavke.
(Dostupno samo dok je izvor isključen,
a sat prikazan.)
Sony | Music Center
Postavljanje (SONY APP)
AUTO LAUNCH (automatsko pokretanje)
Pokreće automatsko uključivanje
aplikacije „Sony | Music Center“:
[ON], [OFF].
Kada odaberete [ON], aplikacija „Sony |
Music Center” će se automatski povezati
nakon dovršetka BLUETOOTH
povezivanja.
CONNECT (povezivanje) (str. 17)
Uspostavite i prekinite funkciju (povezivanje)
aplikacije „Sony | Music Center“.
Dodatne informacije
Ažuriranje ugrađenog
softvera
Za ažuriranje ugrađenog softvera posjetite
web-mjesto podrške navedeno na
posljednjoj stranici i slijedite upute na mreži.
Napomene
• Za ažuriranje ugrađenog softvera potreban je USB
uređaj (ne isporučuje se). Program za ažuriranje
pohranite u USB uređaj i uređaj priključite na USB
ulaz, a zatim obavite postupak ažuriranja.
• Ažuriranje ugrađenog softvera traje nekoliko
minuta. Tijekom ažuriranja, ne okrećite kontakt
u položaj OFF i ne uklanjajte USB uređaj.
Mjere opreza
• Prvo ohladite jedinicu ako je vaš automobil
bio na izravnom sunčevom svjetlu.
• Ne ostavljajte prednju ploču ili donesene
audio uređaje u automobilu jer to može
uzrokovati kvar zbog visoke temperature
na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Antena se automatski izvlači.
Kondenzacija vlage
Ako u jedinici dođe do kondenzacije vlage,
uklonite disk i pričekajte oko sat vremena
dok se ne osuši; u protivnom jedinica možda
neće raditi ispravno.
Zadržavanje visoke kvalitete zvuka
Ne polijevajte jedinicu ili diskove tekućinom.
Napomene o diskovima
• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka i ne ostavljajte ih u
automobilu na izravnom sunčevom svjetlu.
• Prije reprodukcije
prebrišite diskove krpom
od sredine prema van.
Ne upotrebljavajte
otapala poput benzina,
razrjeđivača i
komercijalno dostupnih
sredstava za čišćenje.
24HR
• Jedinica je namijenjena za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa standardom
Compact Disc (CD). DualDisc diskovi i neki
glazbeni diskovi šifrirani tehnologijama za
zaštitu autorskih prava nisu usklađeni sa
standardom Compact Disc (CD), što znači
da se takvi diskovi ne mogu reproducirati
na jedinici.
• Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati
– Diskovi na koje je pričvršćena oznaka,
naljepnica, ljepljiva traka ili papir. To
može uzrokovati kvar ili uništiti disk.
– Diskovi u nestandardnim oblicima
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde).
U protivnom može doći do oštećenja
jedinice.
– Diskovi od 8 cm (3 1/4 inča).
Napomene o reprodukciji CD-R/CD-RW
diskova
• Ako višesesijski disk započinje sesijom CDDA, prepoznaje se kao CD-DA disk, a ostale
sesije se ne reproduciraju.
• Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati
– CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimanja.
– CD-R/CD-RW diskovi snimljeni
nekompatibilnim uređajem za snimanje.
– CD-R/CD-RW disk koji nije ispravno
finaliziran.
– CD-R/CD-RW diskovi osim onih koji su
snimljeni u glazbenom CD formatu ili
MP3 formatu sukladnom standardu
ISO9660 Razine 1/Razine 2, Joliet/Romeo
ili višesesijskom.
Redoslijed reprodukcije audio
datoteka
Mapa (album)
Audio datoteka
(pjesma)
O uređaju iPod
• Možete spojiti sljedeće modele uređaja
iPod. Prije upotrebe, uređaje iPod ažurirajte
najnovijim softverom.
Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod
Kompatibilni
model
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generacija)


iPod touch
(5. generacija)


iPod nano
(7. generacija)

• Oznake „Made for iPod” i „Made for
iPhone” znače da je elektronička oprema
osmišljena za povezivanje s uređajem iPod
odnosno iPhone te da razvojni inženjer
potvrđuje da oprema zadovoljava
standarde rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple
ne odgovara za rad ovog uređaja ni za
njegovu usklađenost sa sigurnosnim i
regulatornim standardima. Imajte na umu
da upotreba dodatne opreme s uređajima
iPod ili iPhone može utjecati na
performanse bežične veze.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s
uređajem koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
25HR
Održavanje
Čišćenje priključnica
Jedinica možda neće ispravno raditi ako
priključnice između jedinice i prednje ploče
nisu čiste. Kako biste to spriječili, odvojite
prednji poklopac (str. 7) i pamučnim
štapićima očistite priključnice. Ne pritišćite
jako. U suprotnom možete oštetiti priključke.
Napomene
• Iz sigurnosnih razloga isključite uređaj prije
čišćenja priključaka i izvadite ključ iz prekidača
za paljenje.
• Nikad ne dodirujte priključnice izravno prstima
ili metalnim uređajem.
Specifikacije
MW/LW
Raspon namještanja:
MW: 531 kHz - 1.602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Terminal antene:
Priključnica vanjske antene
Osjetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Odjeljak CD uređaja za reprodukciju
Omjer signala i šuma: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 Hz – 20.000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: ispod mjerljive
razine
Maksimalni broj*1:
Mape (albumi)*2: 150
Datoteke (pjesme) i mape*3: 300
Znakovi koje je moguće prikazati za naziv
mape/datoteke:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Odgovarajući kodek: MP3 (.mp3),
WMA (.wma) i AAC (.m4a)
*1 samo CD-R/CD-RW
*2 uključujući korijensku mapu
*3 može biti manje od izmjerene vrijednosti ako
nazivi mapa/datoteka sadrže mnogo znakova
Odjeljak USB uređaja za reprodukciju
Odjeljak za tuner
FM
Raspon namještanja:
Kada je [AREA] postavljeno na [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Kada je [AREA] postavljeno na [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (u koracima od
30 kHz)
Terminal antene:
Priključnica vanjske antene
Međufrekvencija:
Kada je [AREA] postavljeno na [EUROPE]:
FM CCIR: -1.956,5 kHz do -487,3 kHz i
+500,0 kHz do +2.095,4 kHz
Kada je [AREA] postavljeno na [RUSSIA]:
FM CCIR: -1.956,5 kHz do -487,3 kHz i
+500,0 kHz do +2.095,4 kHz
FM OIRT: -1.815,6 kHz do -943,7 kHz i
+996,6 kHz do +1.776,6 kHz
Upotrebljiva osjetljivost: 8 dBf
Mogućnost odabira: 75 dB na 400 kHz
Omjer signala i šuma: 73 dB
Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 15.000 Hz
26HR
Sučelje: USB (velika brzina)
Maksimalna struja: 1,5 A
Maksimalni broj prepoznatljivih datoteka
(pjesama): 10.000
Kompatibilan protokol Android Open
Accessory (AOA): 2.0
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina prijenosa u bitovima:
8 kbit/s – 320 kbit/s (podržava
varijabilnu brzinu prijenosa (VBR))
Brzina uzorkovanja: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Brzina prijenosa u bitovima:
32 kbit/s – 192 kbit/s (podržava
varijabilnu brzinu prijenosa (VBR))
Brzina uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Brzina prijenosa u bitovima:
8 kbit/s – 320 kbit/s
Brzina uzorkovanja:
11,025 kHz – 48 kHz
WAV (.wav)
Dubina bita: 16 bita
Brzina uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Dubina bita: 16 bita, 24 bita
Brzina uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz
Bežična komunikacija
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardna verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH standard, klasa snage 2
(maks. +4 dBm)
Maksimalni komunikacijski raspon*1:
Linija vidljivosti pribl. 10 m (33 stope)
Frekvencijski pojas:
pojas od 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni profili za BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Odgovarajući kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o
čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema,
izvedba antene, operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili navode svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
NFC komunikacija
Specifikacija frekvencijskog pojasa
i maksimalne snage
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m na 10 m
Odjeljak pojačala
Izlaz: izlazi zvučnika
Impedancija zvučnika: 4 Ω – 8 Ω
Maksimalna izlazna snaga: 100 W × 4 (pri 4 Ω)
Općenito
Izlazi:
Terminal audio izlaza:
FRONT, REAR, SUB
Komande antene/pojačala (REM OUT)
Ulazi:
Ulazni terminal daljinskog upravljača
Ulazni terminal antene
MIC ulazni terminal
Ulazni priključak AUX (stereo mini utikač)
USB ulaz
Preduvjeti napajanja: akumulator
automobila od 12 V DC
(negativno uzemljenje)
Nazivna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Približno 178 mm × 50 mm × 178 mm
(7 1/8 inča × 2 inča × 7 1/8 inča) (š/v/d)
Dimenzije ugradnje:
Približno 182 mm × 53 mm × 161 mm
(7 1/4 inča × 2 1/8 inča × 6 3/8 inča) (š/v/d)
Težina: Približno 1,3 kg (2 lb 14 oz)
Sadržaj paketa:
Glavna komponenta (1)
Mikrofon (1)
Dijelovi za postavljanje i povezivanje
(1 komplet)
Vaš prodavač možda nema svu navedenu
dodatnu opremu. Dodatne informacije
zatražite od prodavača.
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
Autorska prava
Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth
SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od
strane tvrtke Sony Corporation licencirana.
Ostali zaštitni znakovi i zaštitni nazivi
u vlasništvu su svojih vlasnika.
N-Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni
znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.
Windows Media registrirani je zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće licence koju
je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena
podružnica tvrtke Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
touch i Siri zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc.
registrirani u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama. App Store
servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
27HR
MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka
i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS
i Thomson.
Google, Google Play i Android zaštitni
su znaci tvrtke Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribucija i upotreba izvora i binarnih
oblika, sa ili bez izmjene, dopuštene su pod
uvjetom da su zadovoljeni sljedeći uvjeti:
– Redistribucija izvornog koda mora
sadržavati gornju obavijest o autorskim
pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu o
odricanju odgovornosti.
– Redistribucija u binarnom obliku mora
reproducirati gornju obavijest o autorskim
pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu
o odricanju odgovornosti u dokumentaciji
i/ili drugom materijalu priloženom uz
isporuku.
– Naziv Xiph.org Foundation i imena
doprinositelja ne smiju se upotrebljavati
za promicanje ili predstavljanje proizvoda
nastalih na temelju ovog softvera bez
prethodnog pismenog dopuštenja.
OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI
AUTORSKIH PRAVA I DOPRINOSITELJI „U
TRENUTNOM STANJU” TE SE TIME ODRIČU
SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ
OGRANIČENJA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA
UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU
SVRHU. ZAKLADA ILI DOPRINOSITELJI NISU
NI U KOJEM SLUČAJU ODGOVORNI ZA
IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE,
PRIMJERENE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE
(UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA,
PRUŽANJE ZAMJENSKIH DOBARA ILI
USLUGA, NEMOGUĆNOST UPOTREBE,
GUBITAK PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U
POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA UZROK I
PREMA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI,
BILO UGOVORNOJ, OBJEKTIVNOJ ILI
IZVANUGOVORNOJ (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI
DRUGO) KOJE NASTANU UPOTREBOM OVOG
SOFTVERA, ČAK I AKO SU BILI UPOZNATI S
MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE.
28HR
Otklanjanje poteškoća
Pomoću sljedećeg kontrolnog popisa
možete ispraviti probleme koji se mogu
pojaviti s jedinicom.
Prije upotrebe kontrolnog popisa u
nastavku, provjerite vezu i upravljačke
postupke.
Dodatne informacije o upotrebi osigurača
i uklanjanju jedinice s upravljačke ploče
potražite u odjeljku „Povezivanje/
postavljanje” (str. 35).
Ako problem nije riješen, posjetite webmjesto podrške navedeno na posljednjoj
stranici.
Općenito
Jedinica se isključuje prilikom reprodukcije
pri velikoj jačini zvuka.
 Napajanje iz glavne naponske mreže
automobila možda nije dostatno.
– Provjerite priključak napajanja.
Ako nema problema na priključku,
akumulator priključite izravno na
napajanje.
Ako se situacija ne popravi, obratite
se najbližem ovlaštenom prodavaču
proizvoda.
Nema zvuka ili je zvuk slab.
 Položaj kontrole prigušenja [FADER] nije
postavljen za sustav s dva zvučnika.
 Glasnoća jedinice i/ili povezanog uređaja
vrlo je niska.
– Povećajte glasnoću zvuka jedinice
i povezanog uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je dodatno pojačalo i ne
upotrebljavate ugrađeno pojačalo.
Izbrisan je sadržaj memorije.
 Pritisnut je gumb za resetiranje.
– Ponovno spremite u memoriju.
 Kabel za napajanje ili akumulator su
isključeni ili nisu pravilno priključeni.
Brišu se memorirane stanice i ispravno
vrijeme.
Osigurač je pregorio.
Proizvodi buku kada se promijeni položaj
kontakta.
 Kabeli se ne podudaraju s dodatnom
strujnom utičnicom automobila.
Tijekom reprodukcije ili prijema pokreće
se način demonstracije.
 Ako se 5 minuta ne izvrši ikakva radnja
s postavljenom stavkom [DEMO-ON],
pokreće se način demonstracije.
– Postavite [DEMO-OFF] (str. 20).
Prikaz nestaje/ne prikazuje se u prozoru
prikaza.
 Prigušivanje je postavljeno na [DIM-ON]
(str. 23).
 Prikaz nestaje ako pritisnete i držite OFF.
– Pritišćite OFF na jedinici dok se prikaz
ne pojavi.
 Priključnice su prljave (str. 26).
Prikaz/osvjetljenje treperi.
 Napajanje nije dovoljno.
– Provjerite snabdijeva li akumulator
automobila jedinicu dovoljnim
napajanjem. (Potrebno napajanje je 12 V
istosmjerne struje.)
Gumbi za upravljanje ne funkcioniraju.
Disk se ne izbacuje.
 Veza nije ispravna.
– Provjerite vezu jedinice.
Ako se situacija ne poboljša, pritisnite
gumb za resetiranje (str. 8). Briše se
sadržaj pohranjen u memoriji.
Zbog vlastite sigurnosti nemojte vraćati
jedinicu na tvorničke postavke tijekom
vožnje.
Radio prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk ometa buka.
 Veza nije ispravna.
– Provjerite vezu automobilske antene.
– Ako se automobilska antena ne proširi,
provjerite vezu upravljačkog kabela
antene.
Namještanje memoriranih postaja nije
moguće.
 Emitirani signal je preslab.
Ne može se namjestiti 65 MHz do
74 MHz u FM3.
 Kada je [AREA] postavljeno na [EUROPE].
– Postavite [AREA] na [RUSSIA] (str. 20).
RDS
RDS usluge ne mogu se primati
(kada je [AREA] postavljeno na [RUSSIA]).
 Odabrano je FM3.
– Odaberite FM1 ili FM2.
 RDS usluge nisu dostupne u trenutačnom
području.
SEEK se pokreće nakon nekoliko sekundi
slušanja.
 Postaja ne emitira TP informacije ili ima
slab signal.
– Isključite TA (str. 12).
Nema informacija o stanju u prometu.
 Uključite TA (str. 12).
 Radijska stanica ne emitira informacije o
stanju u prometu bez obzira što je TP.
– Namjestite drugu stanicu.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutačna stanica nije RDS stanica.
 Nema prijema RDS podataka.
 Stanica ne prikazuje vrstu programa.
Treperi naziv usluge programa.
 Nema alternativne frekvencije za
trenutačnu postaju.
– Pritisnite / (SEEK –/+) dok
treperi naziv usluge programa. Prikazuje
se [PI SEEK] i jedinica započinje
s traženjem druge frekvencije s istim PI
(identifikacija programa) podacima.
Reprodukcija CD-a
Disk se ne reproducira.
 Disk je neispravan ili prljav.
 CD-R/CD-RW nije namijenjen za audio
upotrebu (str. 25).
Nije moguće reproducirati datoteke
MP3/WMA/AAC.
 Disk nije kompatibilan s formatom i
verzijom datoteka MP3/WMA/AAC.
Pojedinosti o diskovima i formatima koji
se mogu reproducirati potražite na webmjestu podrške navedenom na
posljednjoj stranici.
29HR
Datotekama MP3/WMA/AAC potrebno
je duže vrijeme za početak reprodukcije
nego ostalima.
 Sljedećim je diskovima potrebno duže
vrijeme za početak reprodukcije.
– Diskovima snimljenima sa složenom
strukturom mapa.
– Diskovima snimljenim u više sesija.
– Diskovima na koje se mogu dodavati
podaci.
Zvuk je isprekidan.
 Disk je neispravan ili prljav.
Reprodukcija s USB uređaja
Reprodukcija stavki s USB koncentratora
nije moguća.
 Jedinica ne prepoznaje USB uređaje preko
USB koncentratora.
Potrebno je dulje vrijeme za reprodukciju
s USB uređaja.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
strukturom mapa.
Zvuk je isprekidan.
 Zvuk može biti isprekidan pri visokim
brzinama prijenosa u bitovima.
 Datoteke DRM (Digital Rights
Management) u nekim se slučajevima
možda neće reproducirati.
Reprodukcija audio datoteke nije moguća.
 Nisu podržani USB uređaji formatirani
datotečnim sustavima koji nisu FAT16
ili FAT32.*
* Ova jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB
uređaji možda ne podržavaju sve FAT datotečne
sustave. Pojedinosti potražite u uputama za rad
USB uređaja ili se obratite proizvođaču.
Nije moguće obavljanje zahvata kao što su
preskakanje albuma, preskakanje stavki
(skočni način) i pretraživanje zapisa po
imenu (Quick-BrowZer).
 Ti se zahvati ne mogu obaviti kada je
priključen USB uređaj u načinu rada za
Android ili iPod.
– Postavite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(str. 20).
– Uklonite iPod.
 Način rada USB uređaja nije postavljen na
odgovarajući način.
– Provjerite je li način rada USB uređaja
postavljen u način rada MSC/MTP.
30HR
Zvuk se ne može emitirati prilikom
reprodukcije u načinu rada za Android.
 Dok je jedinica u načinu rada za Android,
zvuk se emitira samo iz pametnog
telefona Android.
– Provjerite stanje aplikacije za
reprodukciju zvuka na pametnom
telefonu s operacijskim sustavom
Android.
– Reprodukcija možda neće biti ispravna
ovisno o pametnom telefonu
s operacijskim sustavom Android.
Funkcija NFC
Povezivanje putem veze jednim dodirom
(NFC) nije moguće.
 Ako pametni telefon ne reagira
na dodirivanje.
– Provjerite je li na pametnom telefonu
uključena funkcija NFC.
– Pomaknite oznaku N-Mark na
pametnom telefonu bliže oznaci N-Mark
na jedinici.
– Ako je na pametnom telefonu maska,
skinite je.
 Osjetljivost NFC prijema ovisi o uređaju.
Ako vam nekoliko puta ne uspije
povezivanje putem funkcije veze jednim
dodirom s pametnim telefonom, ručno
uspostavite BLUETOOTH vezu.
BLUETOOTH funkcija
Uređaj koji povezujete ne može
prepoznati ovu jedinicu.
 Prije uparivanja postavite jedinicu u stanje
pripravnosti za uparivanje.
 Dok je povezana s dva BLUETOOTH
uređaja, drugi uređaj ne može prepoznati
jedinicu.
– Raskinite jednu vezu i potražite jedinicu
s drugog uređaja.
 Nakon uparivanja uređaja izlazni
BLUETOOTH signal postavite na uključeno
(str. 10).
Povezivanje nije moguće.
 Vezom se upravlja s jedne strane
(ove jedinice ili BLUETOOTH uređaja),
no ne i s obje.
– Spojite se na ovu jedinicu BLUETOOTH
uređajem ili obrnuto.
Ne prikazuje se naziv otkrivenog uređaja.
 Ovisno o statusu drugog uređaja, prikaz
naziva možda neće biti moguć.
Ne čuje se zvuk zvona.
 Podesite glasnoću tako da okrenete
upravljački kotačić prilikom odgovaranja
na poziv.
 Ovisno o uređaju koji povezujete, zvuk
zvona se možda neće pravilno emitirati.
– Postavite [RINGTONE] na [1] (str. 23).
 Prednji zvučnici nisu povezani s jedinicom.
– Povežite prednje zvučnike s jedinicom.
Zvuk zvona emitira se samo iz prednjih
zvučnika.
Ne može se čuti glas osobe koja govori.
 Prednji zvučnici nisu povezani s jedinicom.
– Povežite prednje zvučnike s jedinicom.
Glas osobe koja govori emitira se samo
iz prednjih zvučnika.
Osoba s druge strane kaže da je jačina
zvuka pretiha ili preglasna.
 Prilagodite jačinu zvuka prilagođavanjem
jačine zvuka mikrofona (str. 17).
Tijekom telefonskog razgovora prisutna
je jeka ili šum.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Postavite način EC/NC na [EC/NC-1] ili
[EC/NC-2] (str. 17).
 Ako je okolna buka tijekom telefonskog
poziva glasna, pokušajte je smanjiti.
Npr.: ako je otvoren prozor i buka s ceste je
glasna, zatvorite prozor. Ako je klima-uređaj
glasan, smanjite brzinu rada klima-uređaja.
Telefon nije povezan.
 Kada reproducirate zvuk BLUETOOTH,
telefon nije povezan čak i ako pritisnite
CALL.
– Povežite se na telefonu.
Loša je kvaliteta zvuka telefona.
 Kvaliteta zvuka telefona ovisi o jačini
signala mobilnog telefona.
– Ako je prijem loš, pomaknite automobil
na mjesto na kojem je signal mobilnog
telefona jači.
Jačina zvuka povezanog audio uređaja
niska je (visoka).
 Jačina zvuka razlikovat će se ovisno
audio uređaju.
– Prilagodite jačinu zvuka povezanog
audio uređaja ili jedinice (str. 22).
Zvuk je isprekidan tijekom reprodukcije s
BLUETOOTH audio uređaja.
 Smanjite udaljenost između jedinice i
BLUETOOTH audio uređaja.
 Ako se BLUETOOTH audio uređaj nalazi
u futroli koja prekida signal, izvadite ga
iz futrole tijekom upotrebe.
 Nekoliko BLUETOOTH uređaja ili drugih
uređaja koji emitiraju radijske valove
koristi se u blizini.
– Isključite druge uređaje.
– Povećajte udaljenost od drugih uređaja.
 Zvuk reprodukcije zaustavlja se
privremeno tijekom uspostavljanja veze
između ove jedinice i mobilnog telefona.
To nije kvar.
Nije moguće upravljanje povezanim
BLUETOOTH audio uređajem.
 Provjerite podržava li povezani
BLUETOOTH audio uređaj AVRCP.
Neke funkcije ne rade.
 Provjerite podržava li uređaj koji
povezujete dotične funkcije.
Nehotično ste odgovorili na poziv.
 Telefon koji povezujete namješten je
da automatski odgovara na poziv.
Uparivanje nije uspjelo zbog isteka
vremena.
 Ovisno o uređaju koji povezujete,
vremensko ograničenje za uparivanje
može biti kratko.
– Pokušajte dovršiti uparivanje na vrijeme.
31HR
Uparivanje nije moguće.
 Jedinicu možda nije moguće upariti
s prethodno uparenim BLUETOOTH
uređajem nakon vraćanja jedinice na
tvorničke postavke ako su se informacije
za uparivanje jedinice nalazile na
BLUETOOTH uređaju. U tom slučaju
izbrišite informacije o uparivanju jedinice
iz BLUETOOTH uređaja, a zatim ih
ponovno uparite.
Funkcija BLUETOOTH ne radi.
 Isključite jedinicu pritiskanjem gumba OFF
dulje od 2 sekunde, a zatim je ponovno
uključite.
Tijekom handsfree poziva zvuk se ne
emitira iz zvučnika automobila.
 Ako se zvuk emitira iz mobilnog telefona,
namjestite mobilni telefon tako da emitira
zvuk iz zvučnika automobila.
Funkcija Siri Eyes Free nije uključena.
 Registrirajte handsfree sustav za iPhone
koji podržava funkciju Siri Eyes Free.
 Uključite funkciju Siri na uređaju iPhone.
 Poništite BLUETOOTH povezivanje s
uređajem iPhone i jedinicom te ponovno
uspostavite vezu.
Rad s aplikacijom Sony | Music Center
Naziv aplikacije ne podudara se s
trenutačnom aplikacijom u aplikaciji
„Sony | Music Center”.
 Ponovno pokrenite aplikaciju iz aplikacije
„Sony | Music Center”.
Pri pokretanju aplikacije „Sony | Music
Center“ putem Bluetooth tehnologije,
zaslon će se automatski prebacit na
[BT AUDIO].
 Aplikacija „Sony | Music Center“ ili funkcija
BLUETOOTH ne radi.
 Ponovno pokrenite aplikaciju.
Aplikacija „Sony | Music Center“ odspojila
se automatski nakon što se zaslon
prebacio na [IPD].
 Aplikacija „Sony | Music Center“ u uređaju
iPhone(iPad ne podržava reprodukciju
putem usluge iPod.
– Promijenite izvor jedinice na drugu
opciju od opcije [IPD]; nakon toga
uspostavite „Sony | Music Center“
vezu (str. 17).
32HR
Veza s aplikacijom „Sony | Music Center”
automatski se isključuje kad se način rada
za USB jedinice promijeni na [ANDROID].
 Pametni telefon sa sustavom Android
ne podržava reprodukciju u načinu rada
za Android.
– Postavite način rada za USB jedinice na
[MSC/MTP], a zatim uspostavite vezu
s aplikacijom „Sony | Music Center”
(str. 17).
Poruke
Sljedeće se poruke mogu pojaviti ili treperiti
tijekom rada.
INVALID
 Odabrana radnja možda nije valjana.
 [USB MODE] ne može se promijeniti
tijekom reprodukcije s uređaja iPod.
OUTPUT ERROR: Moguć je interni kvar.
 Provjerite vezu. Ako poruka o pogrešci
i dalje ostaje prikazana, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
READ: Sada se čitaju informacije.
 Pričekajte da završi čitanje i reprodukcija
će automatski započeti. Ovisno o
organizaciji datoteka, to može potrajati
neko vrijeme.
TEMP CAUTION: Aktivirala se toplinska
zaštita.
 Smanjite jačinu zvuka.
(podvlaka): Prikaz znaka nije moguć.
Za reprodukciju CD-a:
CD ERROR: Reprodukcija diska nije moguća.
Disk će se automatski izbaciti.
 Ispravno očistite ili umetnite disk ili se
pobrinite da disk nije prazan ili oštećen.
CD NO DISC: Nema diska.
 Umetnite disk s datotekama koje se mogu
reproducirati (str. 26).
CD NO MUSIC: Nema datoteke koja se može
reproducirati. Disk će se automatski izbaciti.
 Umetnite disk s datotekama koje se mogu
reproducirati (str. 26).
CD PUSH EJT: Pravilno izbacivanje diska nije
moguće.
 Pritisnite  (izbacivanje).
ili
kraja diska.
USB OVERLOAD: USB uređaj je
preopterećen.
 Odspojite USB uređaj i pritisnite SRC za
odabir drugog izvora.
 Postoji kvar na USB uređaju ili je spojen
nepodržani uređaj.
Za rad RDS-a:
: Došli ste do početka ili
Za reprodukciju s USB uređaja:
HUB NO SUPRT: USB koncentratori nisu
podržani.
IPD STOP: Reprodukcija s uređaja iPod
je završila.
 Pokrenite reprodukciju na uređaju
iPod/iPhone.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 USB uređaj koji ne podržava AOA
(Android Open Accessory) 2.0 priključen je
na jedinicu dok je [USB MODE] postavljen
na [ANDROID].
– Postavite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(str. 20).
USB ERROR: Reprodukcija s USB uređaja nije
moguća.
 Ponovno priključite USB uređaj.
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritisnite / (SEEK –/+) dok treperi
naziv usluge programa. Uređaj će započeti
s traženjem druge frekvencije s istim PI
(identifikacija programa) podacima
(prikazuje se [PI SEEK]).
NO PI: Nema identifikacije programa.
Odabrana stanica nema podatke o PI-u
(identifikacija programa).
 Odaberite drugu stanicu.
NO TP: Nema prometnih programa.
 Uređaj nastavlja tražiti dostupne postaje
koje emitiraju TP informacije.
Za BLUETOOTH funkciju:
BTA NO DEV: BLUETOOTH uređaj nije spojen
ili ga jedinica nije prepoznala.
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj pravilno
spojen i je li uspostavljena BLUETOOTH
veza s BLUETOOTH uređajem.
USB NO DEV: USB uređaj nije spojen ili
ga jedinica nije prepoznala.
 Provjerite jesu li USB uređaj i USB kabel
dobro spojeni.
ERROR: Odabranu radnju nije moguće
izvršiti.
 Pričekajte trenutak pa pokušajte ponovno.
USB NO MUSIC: Nema datoteke koja
se može reproducirati.
 Spojite USB uređaj koji sadrži datoteke
koje se mogu reproducirati (str. 26).
NO DEVICE: BLUETOOTH uređaj koji
podržava profil HFP (Handsfree Profile) nije
spojen ili ga jedinica nije prepoznala.
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj pravilno
spojen i je li uspostavljena HFP veza
s BLUETOOTH uređajem.
USB NO SUPRT: USB uređaj nije podržan.
 Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja
potražite na web-mjestu podrške
navedenom na posljednjoj stranici.
NO SUPPORT: Odabrana radnja nije
dopuštena ili podržana.
 Provjerite podržava li BLUETOOTH uređaj
HFP (Handsfree Profile).
33HR
UNKNOWN: Prikaz imena ili telefonskog
broja nije moguć.
WITHHELD: Pozivatelj je sakrio
telefonski broj.
Za rad aplikacije Sony | Music Center:
APP --------: Nije uspostavljena veza
s aplikacijom.
 Ponovno povežite aplikaciju „Sony | Music
Center“ (str. 17).
APP DISCNCT: Aplikacija nije povezana.
 Povežite aplikaciju „Sony | Music Center“
(str. 17).
APP DISPLAY: Otvoren je prikaz postavke
zaslona aplikacije.
 Izađite iz prikaza postavke zaslona
aplikacije kako biste omogućili rad
gumba.
APP LIST: Otvoren je popis sadržaja na CD
disku / USB uređaju / iPod uređaju.
 Izađite iz popisa aplikacija kako biste
omogućili rad gumba.
APP MENU: Otvoren je prikaz postavke
aplikacije.
 Izađite iz prikaza postavke aplikacije kako
biste omogućili rad gumba.
APP NO DEV: Uređaj s instaliranom
aplikacijom nije povezan ili prepoznat.
 Uspostavite BLUETOOTH vezu i ponovno
povežite „Sony | Music Center“ (str. 17).
APP SOUND: Otvoren je prikaz postavke
zvuka aplikacije.
 Izađite iz prikaza postavke zvuka aplikacije
kako biste omogućili rad gumba.
OPEN APP: Aplikacija „Sony | Music Center”
ne radi.
 Pokrenite aplikaciju.
34HR
Rad daljinskog upravljača na kolu
upravljača:
ERROR: Došlo je do pogreške tijekom
registracije funkcije.
 Ponovno registrirajte od funkcije na kojoj
je došlo do pogreške (str. 20).
TIMEOUT: Registracija funkcije nije uspjela
zbog isteka vremena.
 Probajte dovršiti registraciju dok treperi
stavka [REGISTER] (oko 6 sekundi) (str. 20).
Za nadogradnju ugrađenog softvera:
ERROR: Program za ažuriranje nije
pohranjen na USB uređaju.
 Pohranite program za ažuriranje na USB
uređaj pa pokušajte ponovno (str. 24).
NO DEVICE: USB uređaj na kojem je program
za ažuriranje nije povezan ili ga se ne
prepoznaje.
 Provjerite je li USB uređaj dobro povezan.
 Prekinite vezu USB uređaja pa ponovno
povežite uređaj.
UPDATE ERROR - PRESS ENTER: Ažuriranje
ugrađenog softvera nije ispravno dovršeno.
 Pritisnite ENTER da biste izbrisali poruku
pa pokušajte ponovno.
Tijekom ažuriranja ne okrećite kontakt
u položaj OFF ni ne uklanjajte USB uređaj
(str. 24).
Ako to ne pomogne u rješavanju problema,
obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Ako jedinicu nosite na popravak zbog
problema s reprodukcijom CD-a, uzmite disk
koji ste koristili u trenutku kada se problem
pojavio.
Povezivanje/postavljanje
Upozorenja
• Provedite sve kabele za uzemljenje do
zajedničke točke uzemljenja.
• Pazite da se kabeli ne zaglave ispod vijka
ili da ih ne zahvate pomični dijelovi
(npr. vodilica sjedala).
• Prije spajanja isključite kontakt
u automobilu kako ne bi došlo
do kratkog spoja.
• Priključite kabel za napajanje  na jedinicu
i zvučnike prije priključenja u dodatnu
strujnu utičnicu.
• Iz sigurnosnih razloga sve nepriključene
kabele obavezno izolirajte izolirajućom
trakom.
Popis dijelova za
postavljanje


×2






Mjere opreza
• Pažljivo odaberite mjesto na koje ćete
postaviti jedinicu kako ne bi ometala
uobičajene radnje tijekom vožnje.
• Izbjegavajte postavljanje jedinice na
mjesta izložena prašini, prljavštini,
prekomjernim vibracijama ili visokim
temperaturama, primjerice mjesta na
izravnom sunčevu svjetlu ili u blizini
grijaćih cijevi.
• Za sigurno i pravilno postavljanje
upotrebljavajte isključivo priložene
dijelove za ugradnju.
Napomena za kabel za napajanje (žuti)
Prilikom spajanja ove jedinice zajedno s drugim
stereo komponentama nazivna amperaža strujnog
kruga automobila s kojim se jedinica povezuje mora
biti viša od zbroja nazivne amperaže osigurača za
svaku komponentu.
• Popis dijelova ne obuhvaća cjelokupan
sadržaj paketa.
• Nosač  i zaštitna obujmica  pričvršćeni
su na jedinicu prije isporuke. Prije ugradnje
jedinice ključevima za skidanje  uklonite
nosač  s jedinice. Pojedinosti potražite na
„Uklanjanje zaštitne obujmice i nosača”
(str. 39).
• Sačuvajte ključeve za skidanje  za
buduću upotrebu jer će vam biti potrebni
i za vađenje jedinice iz automobila.
Prilagođavanje kuta ugradnje
Kut ugradnje prilagodite na manje od 45°.
35HR
Povezivanje
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Pojačalo*1
*5*6

*2*8
Pojedinosti potražite u odjeljku „Električka
shema za priključivanje” (str. 38).
Pojedinosti potražite na
„Povezivanja” (str. 37).
Pri izravnom povezivanju na bateriju*9*10
Crni
Žuto
sa žičanog daljinskog
upravljača (nije priloženo)*4
s antenom automobila*7
36HR
*1
*2
*3
*4
Ne isporučuje se
Impedancija zvučnika: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA pinski kabel (ne isporučuje se)
Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter
za žičani daljinski upravljač (nije priložen).
Pojedinosti o upotrebi žičanog daljinskog
upravljača potražite u odjeljku „Upotreba
žičanog daljinskog upravljača” (str. 39).
*5 Neovisno o tome upotrebljava li se ili ne, ulazni
kabel mikrofona provedite tako da ne ometa
radnje tijekom vožnje. Ako ga postavljate oko
nogu, kabel učvrstite obujmicom itd.
*6 Pojedinosti o postavljanju mikrofona potražite u
odjeljku „Postavljanje mikrofona” (str. 39).
*7 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter
(nije priložen) ako priključnica antene nije
odgovarajuća.
*8 Upotrebljavajte zvučnike ulazne snage 50 W
RMS ili jače. Preporučujemo upotrebu zvučnika
Sony serije XB.
*9 Ako je nazivna amperaža osigurača koje
upotrebljavate u automobilu 10 A, izravno
priključite napajanje na akumulator kako biste
izbjegli kratke spojeve.
*10 Prije povezivanje potrebno je obraditi žuti i crni
kabel strujne utičnice.
Povezivanja
 U priključnicu zvučnika automobila
 Ljubičasti
Stražnji zvučnik
2 (desni)

3
 Sivi
Prednji zvučnik
4 (desni)
5
Prednji zvučnik
6 (lijevi)
7
Stražnji zvučnik
8 (lijevi)
12 neprekidno napajanje Žuto
13
komanda antene /
pojačala (REM OUT)
14
napajanje za svjetlo sa Narančastosklopkom
bijeli, prugasti
15
napajanje sa
sklopkom
16 uzemljenje
Plavo-bijeli,
prugasti
Crveni
Crni
Prilikom izravnog povezivanja s
akumulatorom
Ako je nazivna amperaža osigurača koje
upotrebljavate u automobilu 10 A, izravno
priključite napajanje na akumulator kako
biste izbjegli kratke spojeve.
 na metalni dio automobila
Ako imate antenu bez relejne kutije,
priključivanjem jedinice s priloženim
kabelom za napajanje  možete oštetiti
antenu.
1
 U strujnu utičnicu automobila

Ljubičasto-crni,
prugasti
Sivo-crni,
prugasti
 na pozitivni pol baterije
Napomene
• Neovisno o tome je li jedinica povezana na vod
za napajanje automobila, možda neće raditi na
maksimalnim performansama zbog nedostatka
snage. U tom je slučaju priključite izravno
na napajanje akumulatora.
• Na sve žice za napajanje priključene na pozitivni
pol akumulatora trebalo bi postaviti osigurač
unutar 450 mm (18 inča) od pola akumulatora
i prije nego što prođu kroz bilo kakav metal.
• Pazite da presjek žica akumulatora priključenih
na automobil (uzemljenje na šasiju)* bude u
najmanju ruku jednak presjeku glavne žice za
napajanje priključene s akumulatora na pojačalo.
• Tijekom rada u punom kapacitetu sustavom će
protjecati struja jača od 15 A. Zato pazite da žice
koje ćete spojiti sa žicama od +12 V i žicama
uzemljenja na jedinici budu najmanje žice
broj 14 (AWG14-14 po američkom standardu)
ili presjeka većeg od 2 mm² (3/32 inča).
Manje od 450 mm (18 inča)
 Bijeli

Crno-bijeli,
prugasti
 Zeleni

Zeleno-crni,
prugasti
*
Osigurač (15 A)
Automobilski akumulator od +12 V
Ako imate pitanja ili problema u vezi
s povezivanjem, obratite se najbližem
ovlaštenom prodavaču proizvoda.
37HR
Jednostavno priključivanje
subwoofera
Zajednička veza
Crveni
Crveni
Žuto
Žuto
Subwoofer možete upotrijebiti bez pojačala
ako ga priključujete na kabel stražnjeg
zvučnika.
Prednji zvučnik
12 neprekidno napajanje
Žuto
15 napajanje sa sklopkom
Crveni
Subwoofer
Napomene
• Potrebno je pripremiti kabele stražnjeg zvučnika.
• Upotrijebite subwoofer s impedancijom
od 4 Ω do 8 Ω i odgovarajućim kapacitetima
snage kako ne bi došlo do oštećenja.
Povezivanje sa zadržavanjem
memorije
Kada se priključi žuti kabel za napajanje,
strujni krug memorije i dalje se napaja čak
i nakon isključenja kontakta.
Povezivanje zvučnika
• Prije povezivanja zvučnika isključite
jedinicu.
• Upotrijebite zvučnike s impedancijom
od 4 Ω do 8 Ω i odgovarajućim
kapacitetima snage kako ne bi došlo
do oštećenja.
Električka shema za priključivanje
Provjerite ima li vaš automobil dodatnu
strujnu utičnicu i podudara li se s kabelskim
priključcima.
Dodatna strujna utičnica
38HR
Kada se zamijeni položaj crvenog
i žutog kabela
Crveni
Crveni
Žuto
Žuto
12 napajanje sa sklopkom
Žuto
15 neprekidno napajanje
Crveni
Kada u automobilu nema položaja
za dodatnu opremu (ACC)
Crveni
Crveni
Žuto
Žuto
Nakon usklađivanja priključaka i kabela
napajanja sa sklopkom, priključite jedinicu
na napajanje automobila. Ako imate pitanja
ili problema u vezi s jedinicom koji nisu
obrađeni u ovom priručniku, obratite se
najbližem prodavaču automobila.
Postavljanje mikrofona
Da bi se vaš glas čuo prilikom telefoniranja u
načinu rada slobodne ruke, morate ugraditi
mikrofon .

Instaliranje
Uklanjanje zaštitne obujmice
i nosača
Prije postavljanja jedinice uklonite zaštitnu
obujmicu  i nosač  s jedinice.
1
Stisnite oba ruba zaštitne obujmice
 i izvucite je.

Kopča (nije priložena)


2
Umetnite oba ključa  tako da
sjednu na mjesto i povucite nosač 
prema dolje, a zatim povucite
jedinicu prema gore kako biste je
odvojili.

• Iznimno je opasno ako se kabel zapetlja
oko stupa upravljača ili ručice mjenjača.
Pobrinite se da kabel i ostali dijelovi ne
ometaju osnovne radnje u vožnji.
• Ako je automobil opremljen zračnim
jastucima i drugom opremom osjetljivom
na udarce, prije ugradnje se obratite
trgovcu kod kojeg ste jedinicu kupili ili
prodavaču automobila.

Upozorenja

Okrenite kukicu prema unutra.
Napomena
Prije pričvršćivanja obostrano ljepljive trake 
suhom krpom obrišite površinu upravljačke ploče.
Upotreba žičanog daljinskog
upravljača
1
Da biste omogućili upravljanje putem
daljinskog upravljača, postavite [STR
CONTROL] u izborniku [SET STEERING]
na [PRESET] (str. 20).
39HR
Ugradnja jedinice u upravljačku
ploču
Prije ugradnje provjerite jesu li zaponci s
obje strane nosača  savijeni prema unutra
za 2 mm (3/32 inča).
Ne dodirujte lijevu stranu jedinice prilikom
njenog uklanjanja iz upravljačke ploče.
Izmjenjivač topline s lijeve strane jedinice
ostaje vruć neposredno nakon upotrebe.
Postavite nosač  u upravljačku
ploču i zatim savinite kvačice prema
van da dobro sjedne.
182 mm (7 1/4 inča)
53 mm (2 1/8 inča)

2
Zaponac
Postavite jedinicu na nosač , a zatim
pričvrstite zaštitnu obujmicu .




Napomene
• Ako su zaponci ravni ili svijeni prema van, jedinica
neće biti čvrsto postavljena i mogla bi iskočiti.
• Provjerite jesu li 4 zaponca na zaštitnoj obujmici
 pravilno umetnuta u utore jedinice.
40HR
Pojedinosti potražite na „Odvajanje prednje
ploče” (str. 7).
Resetiranje jedinice
OPREZ
1
Odvajanje i postavljanje prednje
ploče
Pojedinosti potražite na „Resetiranje
jedinice” (str. 8).
Zamjena osigurača
Prilikom zamjene
Osigurač (15 A)
upotrebljavajte osigurače
iste nazivne amperaže kao
originalni osigurač. Ako
osigurač pregori, provjerite
električni priključak i
zamijenite osigurač. Ako
osigurač ponovno pregori nakon zamjene,
možda je došlo do unutarnjeg kvara. U tom
se slučaju obratite najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
41HR
Zaradi varnostnih razlogov namestite to
enoto na armaturno ploščo avtomobila, saj
se njena leva stran med uporabo segreje.
Podrobnosti so v razdelku »Povezava/
namestitev« (stran 35).
Izdelano na Tajskem
Lastnosti laserske diode
 Žarčenje: neprekinjeno
 Izhodna moč laserja: Manj kot 53,3 μW
(Ta izhodna moč je izmerjena na razdalji
200 mm od površine leče objektiva na
optičnem bralniku z odprtino 7mm.)
Napisna ploščica s podatki o delovni
napetosti itd. je nameščena na dnu ohišja.
Družba Sony Corporation izjavlja, da je
oprema skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na
voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
Oprema je namenjena za uporabo z
odobrenimi različicami programske opreme,
ki so navedene v izjavi o skladnosti EU.
Programska oprema, vključena v to opremo,
potrjeno izpolnjuje bistvene zahteve
direktive 2014/53/EU.
Različica programske opreme: 1_
Različico programske opreme lahko
preverite v meniju za splošne nastavitve,
pod vnosom za nastavitev vdelane
programske opreme.
2SL
Opomba za stranke: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na
opremo, prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU
Ta izdelek izdelala družba Sony Corporation,
ali pa je bil izdelan v imenu te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali
skladnosti izdelka v Evropi naslovite na
pooblaščenega predstavnika družbe Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter električne in
elektronske opreme (velja za
države EU in druge evropske
države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali
embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje
tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo
srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če
baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev. Recikliranje materialov prispeva k
ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo ter električno in elektronsko opremo,
tako da izdelke ob koncu življenjske dobe
odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami
preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Opozorilo, če vžig v vašem
avtomobilu ne podpira položaja ACC
Nastavite funkcijo AUTO OFF (stran 20).
Ko izklopite enoto, se bo v nastavljenem
času popolnoma in samodejno zaustavila,
tako da ne bo praznila akumulatorja.
Če ne nastavite funkcije AUTO OFF,
ob vsakokratnem premiku vžiga v položaj
za izklop pritisnite in držite gumb OFF,
dokler prikaz na zaslonu ne izgine.
Zavrnitev odgovornosti za storitve, ki
jih ponujajo drugi ponudniki
Storitve, ki jih ponujajo drugi ponudniki,
se lahko brez predhodnega obvestila
spremenijo, začasno prekinejo ali ukinejo.
Sony v takih primerih ne nosi nobene
odgovornosti.
Pomembno obvestilo
Pozor
SONY V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVOREN
ZA MOREBITNO NAKLJUČNO, NEPOSREDNO
ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI DRUGO ŠKODO,
KI MED DRUGIM VKLJUČUJE IZGUBO
DOBIČKA, PRIHODKOV, PODATKOV,
MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA ALI KATERE
KOLI POVEZANE OPREME, IZGUBO ČASA
ZARADI NEDELOVANJA TER IZGUBO
UPORABNIKOVEGA ČASA ZARADI UPORABE
TEGA IZDELKA, NJEGOVE STROJNE OPREME
IN/ALI NJEGOVE PROGRAMSKE OPREME ALI
V POVEZAVI S TAKO UPORABO.
Spoštovani kupec, ta izdelek vključuje
radijski oddajnik.
V skladu z uredbo UNECE št. 10 lahko
proizvajalci vozil določijo posebne pogoje za
namestitev radijskih oddajnikov v vozila.
Pred nameščanjem tega izdelka v vozilo
preberite priročnik za uporabo vozila ali se
obrnite na proizvajalca/prodajalca vozila.
Klici v sili
Ta enota BLUETOOTH za prostoročno
uporabo v vozilu in z njo povezana
elektronska naprava delujeta na podlagi
radijskih signalov, mobilnih in stacionarnih
telefonskih omrežij ter uporabniško
programirane funkcije, ki ne morejo
zagotoviti nemotene povezave v vseh
pogojih.
Zaradi tega se pri pomembnih
komunikacijah (npr. nujni zdravstveni
primeri) ne zanašajte samo na uporabo
morebitnih elektronskih naprav.
3SL
Komunikacija BLUETOOTH
 Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava
BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje
elektronskih medicinskih naprav. Na
naslednjih lokacijah izklopite to enoto in
druge naprave BLUETOOTH, saj lahko
povzročijo nezgodo.
– povsod, kjer so prisotni vnetljivi plini,
v bolnišnicah, na vlakih, na letalih ali na
bencinskih črpalkah,
– v bližini avtomatskih vrat ali požarnega
alarma.
 Ta enota podpira varnostne funkcije,
skladne s standardom BLUETOOTH,
z namenom zagotavljanja varne povezave
pri uporabi brezžične tehnologije
BLUETOOTH, vendar tovrstna zaščita glede
na nastavitev morda ne bo zadostna. Pri
komuniciranju prek brezžične tehnologije
BLUETOOTH bodite previdni.
 Ne prevzemamo odgovornosti za
morebitno uhajanje informacij pri
komunikaciji BLUETOOTH.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v
zvezi z enoto, ki niso zajeta v tem priročniku,
se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
4SL
Nastavitve
Vsebina
Vodnik po delih sistema in upravljalnih
gumbih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uvod
Odstranjevanje sprednje plošče . . . . . . . . . 7
Ponastavitev enote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavitev ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Preverjanje napetosti baterije . . . . . . . . . . . 8
Priprava naprave BLUETOOTH . . . . . . . . . . . 9
Priključitev naprave USB . . . . . . . . . . . . . . . 11
Priključitev drugih prenosnih
zvočnih naprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Poslušanje radia
Poslušanje radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Uporaba radijskega podatkovnega
sistema (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Predvajanje
Predvajanje plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predvajanje iz naprave USB . . . . . . . . . . . .
Predvajanje iz naprave BLUETOOTH . . . . .
Iskanje in predvajanje skladb . . . . . . . . . .
13
13
14
14
Prekinitev predstavitvenega načina
(DEMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Osnovne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Splošne nastavitve (GENERAL) . . . . . . . . . 20
Nastavitve zvoka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . 21
Nastavitve zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . . 23
Nastavitev za BLUETOOTH
(BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sony | Music Center Setup
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane programske
opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Previdnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnični podatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
26
26
28
32
Povezava/namestitev
Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam delov za namestitev . . . . . . . . . .
Povezovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
39
Prostoročno telefoniranje (samo
prek povezave BLUETOOTH)
Sprejem klica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vzpostavitev klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Razpoložljive funkcije med klicem . . . . . . 17
Uporabne funkcije
Sony | Music Center s pametnim
telefonom iPhone/Android . . . . . . . . . 17
Prepoznavanje glasu (le pri telefonih
s sistemom Android) . . . . . . . . . . . . . . 18
Uporaba funkcije Siri Eyes Free . . . . . . . . . 18
5SL
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Glavna enota
Sprednja plošča odstranjena
(notranja plošča)
VOICE (stran 16, 18, 19)
Pritisnite in držite več kot 2 sekundi, da
aktivirate glasovno klicanje, prepoznavanje
glasu (samo v pametnih telefonih
Android™) ali funkcijo Siri (samo iPhone).
Oznaka N
S pametnim telefonom Android se
dotaknite gumba za upravljanje, da
vzpostavite povezavo BLUETOOTH.
 Gumb za odstranjevanje sprednje plošče
 SRC (vir)
Vklopite enoto
Spremenite vir.
OFF
Pridržite eno sekundo, da izklopite vir in
prikažete uro.
Pritisnite in več kot 2 sekundi držite
gumb, da izklopite napajanje in da
izbrišete prikaz na zaslonu.
 Reža za ploščo
 Zaslon

/ (nazaj/naprej)
/ (hitro pomikanje nazaj/naprej)
  (izmet plošče)
 PTY (vrsta programa)
Izberite PTY v RDS.
(brskanje) (stran 15)
Preklopi v način brskanja med
predvajanjem.
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
iPod ali naprava USB v načinu Android).
 Gumb za upravljanje
Zavrtite ga, da prilagodite raven
glasnosti.
PUSH ENTER
Potrdite izbrani element.
Pritisnite SRC in ga nato zavrtite in
pritisnite, da spremenite vir
(časovna omejitev 2 s).
MENU
Odprite nastavitveni meni.
6SL
/
(ISKANJE –/+)
Samodejno poišče radijske postaje.
Pritisnite in držite gumb za ročno iskanje.

CALL
Odpre meni za klicanje.
Sprejme/konča klic.
Pridržite gumb vsaj 2 sekundi,
da vklopite signal BLUETOOTH.

(nazaj)
Vrnite se na prejšnji zaslon.
Uvod
MODE (stran 12, 17)
 Sprejemnik za daljinski upravljalnik
 Število gumbov (1 to 6)
Sprejemanje signala shranjenih radijskih
postaj. Pritisnite in držite gumb,
da shranite postajo.
ALBUM /
Preskakovanje albumov za zvočno
napravo. Za zaporedno preskakovanje
albumov pritisnite in pridržite.
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
iPod ali naprava USB v načinu Android).
Odstranjevanje sprednje
plošče
Sprednjo ploščo te enote lahko odstranite
ter tako preprečite krajo.
1
Pridržite OFF , da izklopite enoto,
pritisnite gumb za odstranjevanje
sprednje plošče  in nato povlecite
ploščo proti sebi, da jo odstranite.
(ponavljanje)
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android.)
(naključno predvajanje)
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android.)
MIC (stran 17)
 (predvajanje/začasna zaustavitev)
Opozorilni alarm
 EXTRA BASS
Poudari nizkotonski zvok v skladu z
ravnjo glasnosti. Pritisnite, da spremenite
nastavitev EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
Če stikalo za vžig premaknete v položaj za
izklop, ne da bi odstranili sprednjo ploščo,
bo nekaj sekund aktiviran opozorilni signal.
Alarm bo aktiven samo, če uporabljate
vgrajeni ojačevalnik.
 Vtičnica AUX
Serijske številke
 DSPL (zaslon)
Sprememba prikaza elementov na zaslonu.
Preverite, ali se serijski številki na spodnji
strani enote in na hrbtni strani sprednje
plošče ujemata. V nasprotnem primeru
postopka seznanjanja BLUETOOTH ter
vzpostavitve in prekinitve povezave s
funkcijo NFC ne bo mogoče izvesti.
SCRL (pomikanje)
Pritisnite in držite gumb za pomikanje
po elementih na zaslonu.
 Vrata USB
 RESET (notranja plošča) (stran 8)
Pritrjevanje sprednje plošče
7SL
Ponastavitev enote
Nastavitev ure
Pred prvo uporabo enote, po zamenjavi
akumulatorja ali po vnovični priključitvi je
treba enoto ponastaviti.
Odstranite sprednjo ploščo in nato s pisalom
ali z drugim koničastim predmetom
pritisnite RESET na notranji plošči.
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na
možnost [SET CLOCK-ADJ] in ga
pritisnite.
Prikaz ure utripa.
3
Če želite spremeniti digitalni prikaz,
pritisnite / (SEEK –/+).
Opomba
S ponastavitvijo enote izbrišete vse nastavitve ure in
nekatere shranjene vsebine.
Ure in minute nastavite tako,
da zavrtite gumb za upravljanje.
4
Ko nastavite minute, pritisnite MENU.
Nastavitev je končana, ura pa aktivna.
Nastavitev območja/regije
Po ponastavitvi enote se na zaslonu prikaže
nastavitev območja/regije.
1
Pritisnite ENTER, ko je prikazana
možnost [SET AREA].
Prikaže se trenutno nastavljeno
območje/regija.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na
[EUROPE] ali [RUSSIA] in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje,
da izberete možnost [YES] ali [NO],
in ga pritisnite.
Če spremenite nastavitev območja/regije,
se enota ponastavi, nato pa se prikaže ura.
To nastavitev lahko konfigurirate v meniju
splošnih nastavitev (stran 20).
8SL
Prikaz ure
Pritisnite DSPL.
Preverjanje napetosti
baterije
Preverite lahko trenutno napetost baterije.
(Ni na voljo, če je vir izklopljen in je
prikazana ura).
1
Pritiskajte DSPL, dokler se ne prikaže
napetost baterije.
Priprava naprave
BLUETOOTH
Uživajte v glasbi in prostoročno telefonirajte
z združljivo napravo BLUETOOTH, kot je
pametni telefon, mobilni telefon ali zvočna
naprava (v nadaljevanju »naprava
BLUETOOTH«, če ni navedeno drugače).
Podrobnosti o povezovanju so na voljo
v navodilih za uporabo, ki so priložena
napravi.
Pred povezovanjem naprave zmanjšajte
glasnost te enote, da preprečite glasno
predvajanje zvoka.
Vzpostavljanje povezave
s pametnim telefonom
z uporabo funkcije povezava
z enim dotikom (NFC)
Če se s pametnim telefonom, ki je združljiv
s funkcijo NFC*, dotaknete gumba
za upravljanje na enoti, se enota seznani
s pametnim telefonom, povezava
pa se samodejno vzpostavi.
* NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega polja) je
tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo
kratkega dosega med različnimi napravami, kot so
mobilni telefoni in oznake IC. S funkcijo NFC lahko
podatke enostavno prenašate tako, da se
dotaknete ustrezne oznake ali predela naprav,
ki so združljive s funkcijo NFC.
Pri pametnih telefonih z nameščenim OS
Android 4.0 ali starejšim je treba prenesti
aplikacijo »NFC Easy Connect«, ki je na voljo
v trgovini Google Play™. Aplikacija v
nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.
1
2
Z delom pametnega telefona, na
katerem je oznaka N, se dotaknite
oznake N na enoti.
Preverite, ali
sveti na zaslonu enote.
Izklop z uporabo funkcije NFC
Z delom pametnega telefona, na katerem je
oznaka N, se znova dotaknite oznake N na
enoti.
Opombe
• Pri vzpostavljanju povezave previdno ravnajte
s pametnim telefonom, da ga ne opraskate.
• Povezava z enim dotikom ni mogoča, če je enota
že povezana z dvema napravama, ki sta združljivi s
funkcijo NFC. V tem primeru prekinite povezavo
z eno od naprav in znova vzpostavite povezavo
s pametnim telefonom.
Seznanjanje in vzpostavljanje
povezave z napravo BLUETOOTH
Pri prvem vzpostavljanju povezave z
napravo BLUETOOTH je potrebna skupna
registracija (imenovana »seznanjanje«).
Seznanjanje omogoči, da se ta enota in
druge naprave prepoznajo. S to enoto lahko
povežete dve napravi BLUETOOTH (dva
mobilna telefona ali mobilni telefon in
zvočno napravo).
Aktivirajte funkcijo NFC v pametnem
telefonu.
Za podrobnosti glejte navodila za
uporabo, ki so priložena pametnemu
telefonu.
1
Napravo BLUETOOTH postavite največ
1 meter (3 čevlje) stran od te enote.
2
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje, da izberete možnost
[BLUETOOTH], in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [SET PAIRING],
in ga pritisnite.
9SL
4
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [SET DEVICE 1]*
ali [SET DEVICE 2]*, in ga pritisnite.
utripa, ko je enota v stanju
pripravljenosti za seznanjanje.
* Ko je seznanjanje končano, se bo napis
[SET DEVICE 1] ali [SET DEVICE 2] spremenil
v ime seznanjene naprave.
5
6
Izvedite postopek seznanjanja v
napravi BLUETOOTH, da zazna to
enoto.
Na zaslonu naprave BLUETOOTH
izberite možnost [MEX-GS820BT]
(ime modela).
Prekinjanje povezave s seznanjeno
napravo
Izvedite korake 2 do 4, da prekinete
povezavo, ko sta ta enota in naprava
BLUETOOTH seznanjeni.
Vzpostavljanje povezave s
seznanjeno napravo BLUETOOTH
Za uporabo seznanjene naprave je potrebna
povezava s to enoto. Povezava z nekaterimi
seznanjenimi napravami bo vzpostavljena
samodejno.
Če se ime vašega modela ne prikaže,
ponovite postopek od 2. koraka.
1
MEX-GS820BT
2
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje, da izberete možnost
[BLUETOOTH], in ga pritisnite.
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete [SET BT SIGNL], in ga pritisnite.
Preverite, ali ikona
7
Če naprava BLUETOOTH zahteva vnos
gesla*, vnesite [0000].
* Geslo je lahko označeno z besedami
»Passcode«, »PIN code«, »PIN number« ali
»Password«, odvisno od naprave.
3
4
sveti.
Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH
v napravi BLUETOOTH.
Napravo BLUETOOTH povežite
s to enoto.
Zasveti ikona
ali
.
Ikone na zaslonu:
Sveti, kadar je omogočeno
prostoročno telefoniranje prek profila
za prostoročno uporabo (HFP).
Geslo za vnos
[0000]
Ko je seznanjanje končano,
neprekinjeno.
8
sveti
V napravi BLUETOOTH izberite to
enoto, da vzpostavite povezavo
BLUETOOTH.
ali
zasveti, ko je povezava
vzpostavljena.
Opomba
Ko se vzpostavlja povezava z napravo BLUETOOTH,
druge naprave te enote ne morejo prepoznati. Če
želite omogočiti zaznavanje, omogočite način
seznanjanja in poiščite enoto z drugo napravo.
Zagon predvajanja
Podrobnosti so v razdelku »Predvajanje iz
naprave BLUETOOTH« (stran 14).
10SL
Sveti, kadar je omogočeno
predvajanje vsebin iz zvočne
naprave prek profila naprednega
distribuiranja zvoka (A2DP).
Vzpostavljanje povezave z napravo, ki
je bila nazadnje povezana z enoto
Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH.
Če želite vzpostaviti povezavo
z zvočno napravo, pritisnite SRC,
da izberete [BT AUDIO], in pritisnite
 (predvajanje/začasna zaustavitev).
Če želite vzpostaviti povezavo s telefonom,
pritisnite CALL.
Opomba
Med pretočnim prenosom zvoka iz naprave
BLUETOOTH povezava te enote z mobilnim
telefonom ne bo mogoča. Namesto tega se z
mobilnega telefona povežite z enoto.
Nasveti
Pri aktivnem signalu BLUETOOTH: enota se ob
vklopu vžiga samodejno poveže z mobilnim
telefonom, s katerim je bila nazadnje vzpostavljena
povezava.
Namestitev mikrofona
Priključitev naprave USB
1
2
Podrobnosti so v razdelku »Namestitev
mikrofona« (stran 39).
Zmanjšajte glasnost enote.
Napravo USB priključite neposredno
na enoto.
Priključite napravo iPod/iPhone s kablom
USB za priključitev naprave iPod
(ni priložen).
Vzpostavljanje povezave z
napravo iPhone/iPod (samodejno
seznanjanje naprave BLUETOOTH)
Če v vrata USB priključite napravo iPhone/
iPod z nameščenim sistemom iOS5 ali
novejšo različico, se enota z njo seznani in
poveže samodejno.
Če želite omogočiti samodejno seznanjanje
naprave BLUETOOTH, nastavite
[SET AUTOPAIR] v meniju [BLUETOOTH]
na [ON] (stran 23).
1
Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH
v napravi iPhone/iPod.
2
Priključite napravo iPhone/iPod
v vrata USB.
Priključitev drugih
prenosnih zvočnih naprav
1
2
3
Izklopite prenosno zvočno napravo.
Zmanjšajte glasnost enote.
Povežite prenosno zvočno napravo
prek kabla (ni priložen)* z vtičnico
AUX (stereo mini vtičnica) na enoti.
* Uporabite kabel z ravnim vtičem.
Preverite, ali
sveti na zaslonu enote.
Opombe
• Samodejno seznanjanje naprave BLUETOOTH ni
mogoče, če je enota že povezana z dvema
napravama BLUETOOTH. V tem primeru prekinite
povezavo z eno od naprav in znova vzpostavite
povezavo z napravo iPhone/iPod.
• Če samodejno seznanjanje naprave BLUETOOTH ni
mogoče, glejte »Priprava naprave BLUETOOTH«
(stran 9).
4
Pritisnite SRC, da izberete [AUX].
Usklajevanje ravni glasnosti priključene
naprave z drugimi viri
Predvajajte prenosno zvočno napravo pri
zmerni glasnosti in nastavite običajno raven
za poslušanje v enoti.
Pritisnite MENU in izberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (stran 22).
11SL
Poslušanje radia
Poslušanje radia
Če želite poslušati radio, z gumbom SRC
izberite [TUNER].
Samodejno shranjevanje (BTM)
1
Frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3,
MW ali LW) lahko spremenite
z gumbom MODE.
2
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na
možnost [SET BTM] in ga pritisnite.
Enota shranjuje postaje za številske
gumbe v vrstnem redu frekvenc.
Iskanje postaj
1
2
Frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3,
MW ali LW) lahko spremenite
z gumbom MODE.
Poiščite postaje.
Ročno iskanje postaj
Pritisnite in pridržite / (ISKANJE –
/+), da poiščete ustrezno frekvenco, nato
večkrat pritisnite / (ISKANJE –/+),
da jo nastavite točno.
Samodejno iskanje postaj
Pritisnite / (SEEK –/+).
Iskanje se zaustavi, ko enota prejme
signal postaje.
Ročno shranjevanje
1
Če želite shraniti najdeno postajo,
pridržite ustrezen številski gumb
(1–6), da se prikaže ikona [MEM].
Sprejemanje signala shranjenih
radijskih postaj
1
Izberite frekvenčni pas in pritisnite
številski gumb (1–6).
12SL
Uporaba radijskega
podatkovnega sistema (RDS)
Nastavljanje alternativnih
frekvenc (AF) in prometnih
obvestil (TA)
AF neprekinjeno izboljšuje postajo glede
na najmočnejši sprejeti signal v omrežju,
TA pa predvaja prejete trenutne prometne
informacije ali prometne programe (TP).
1
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb
za upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje,
da izberete možnost [SET AF/TA],
in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ali [SET AF/TA-OFF]
in ga pritisnite.
Shranjevanje postaj RDS z nastavitvijo
funkcij AF in TA
Postaje RDS lahko prednastavite skupaj z
nastavitvijo funkcije AF/TA. Nastavite AF/TA
in nato shranite postajo s funkcijo BTM ali
ročno. Pri ročni prednastavitvi lahko
prednastavite tudi postaje, ki niso RDS.
Prejemanje nujnih obvestil
Če je funkcija AF/TA aktivirana, bodo nujna
obvestila samodejno prekinila predvajano
vsebino trenutno izbranega vira.
Prilagoditev ravni glasnosti med
prometnimi obvestili
Raven bo shranjena v pomnilnik za nadaljnja
prometna obvestila, neodvisno od običajne
ravni glasnosti.
Ohranjanje območnega programa
(REGIONAL)
Če sta funkciji AF in REGIONAL omogočeni,
enota ne bo preklopila na drugo območno
postajo z močnejšim signalom. Če zapustite
področje sprejema tega regionalnega
programa, med sprejemanjem signala FM
nastavite v meniju [GENERAL] možnost
[SET REGIONAL] na [SET REG-OFF] (stran 20).
Ta funkcija ne deluje v Združenem kraljestvu
in nekaterih drugih območjih.
Funkcija lokalne povezave
(samo v Združenem kraljestvu)
Ta funkcija omogoča izbiro drugih lokalnih
postaj v območju, tudi če niso shranjene
pod številskimi gumbi.
Med sprejemom FM pritisnite številski gumb
(1–6), pod katerim je shranjena lokalna
postaja. V roku 5 sekund znova pritisnite
številski gumb lokalne postaje. Ta postopek
ponavljajte, dokler ne prejmete signala
lokalne postaje.
Predvajanje
Predvajanje plošče
1
Ploščo vstavite tako, da je stran
z oznako obrnjena navzgor.
Izbira vrste programa (PTY)
1
Med sprejemom signala FM
pritisnite PTY.
2
Gumb za upravljanje vrtite, dokler se
ne prikaže želena vrsta programa,
nato pa ga pritisnite.
Enota začne iskati postaje za izbrano
vrsto programa.
Vrste programov
NEWS (Novice), AFFAIRS (Aktualni dogodki),
INFO (Informativni program), SPORT (Šport),
EDUCATE (Izobraževanje), DRAMA (Gledališče),
CULTURE (Kultura), SCIENCE (Znanost), VARIED
(Razno), POP M (Pop glasba), ROCK M (Rock
glasba), EASY M (Zabavna glasba), LIGHT M
(lahka orkestralna glasba), CLASSICS (klasična
glasba), OTHER M (druge glasbene zvrsti),
WEATHER (vreme), FINANCE (finance),
CHILDREN (program za otroke), SOCIAL A
(družbeni dogodki), RELIGION (verski
programi), PHONE IN (kontaktne oddaje),
TRAVEL (potovanje), LEISURE (zabava in prosti
čas), JAZZ (džez), COUNTRY (country),
NATION M (narodna glasba), OLDIES
(zimzelene melodije), FOLK M (folk glasba),
DOCUMENT (dokumentarne oddaje)
Predvajanje se samodejno začne.
Predvajanje iz naprave USB
Beseda »iPod« se v teh navodilih za uporabo
na splošno uporablja za funkcije iPod v
napravah iPod in iPhone, razen če je v
besedilu ali na slikah navedeno drugače.
Za podrobnosti o združljivosti naprave iPod
glejte »O napravi iPod« (stran 25) ali obiščite
spletno mesto za podporo, ki je navedeno
na zadnji strani priročnika.
Uporabite lahko naprave USB* vrste AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC
(Mass Storage Class) in MTP (Media Transfer
Protocol), ki so združljive s standardom USB.
Glede na vrsto naprave USB lahko v enoti
izberete način Android ali MSC/MTP.
Nekateri predvajalniki digitalnih medijev ali
pametni telefoni z operacijskim sistemom
Android bodo morda zahtevali nastavitev
načina MTP.
* npr., pomnilnik USB, digitalni predvajalnik medijev,
pametni telefon z operacijskim sistemom Android
Opombe
Nastavitev ure (CT)
Uro nastavite s podatki CT iz prenosa RDS.
1
V meniju [GENERAL] nastavite
možnost [SET CT] na
[SET CT-ON] (stran 20).
• Za podrobnosti o združljivosti naprave USB
obiščite spletno mesto za podporo, ki je navedeno
na zadnji strani priročnika.
• Protokol Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0)
podpirajo pametni telefoni z nameščenim
operacijskim sistemom Android 4.1 ali novejšo
različico. Vendar pa morda nekateri pametni
telefoni ne podpirajo protokola AOA 2.0 v celoti,
čeprav imajo nameščen operacijski sistem Android
OS 4.1 ali novejšo različico.
Za podrobnosti o združljivosti pametnega telefona
z operacijskim sistemom Android obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji strani
priročnika.
13SL
• Predvajanje naslednjih datotek ni podprto.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
– datoteke z zaščito avtorskih pravic
– datoteke DRM (upravljanje digitalnih pravic)
– večkanalne zvočne datoteke
MP3/WMA/AAC:
– stisnjene datoteke Lossless
WAV:
– večkanalne zvočne datoteke
Pred vzpostavitvijo povezave izberite način
USB (način Android ali MSC/MTP) glede na
vrsto naprave USB (stran 20).
1
Priključite napravo USB v vrata USB
(stran 11).
Predvajanje se začne.
Če je naprava že priključena, pritisnite
gumb SRC in na zaslonu izberite možnost
[USB], da začnete predvajanje (ko je
naprava iPod prepoznana, se na zaslonu
prikaže možnost [IPD]).
2
Prilagodite raven glasnosti enote.
Zaustavitev predvajanja
Za eno sekundo pridržite gumb OFF.
Odstranjevanje naprave
Zaustavite predvajanje in odstranite napravo.
Opozorilo za iPhone
Ko napravo iPhone povežete prek USB,
glasnost telefonskega klica upravljate z
napravo iPhone in ne z enoto. Pazite, da
med klicem nehote ne povečate glasnosti
enote, saj se lahko po koncu klica predvaja
nenaden glasen zvok.
Predvajanje iz naprave
BLUETOOTH
Vsebine lahko predvajate s priključeno
napravo, ki podpira profil BLUETOOTH A2DP
(profil za napredno distribucijo zvoka).
1
Vzpostavite povezavo BLUETOOTH z
zvočno napravo (stran 9).
Če želite izbrati zvočno napravo, pritisnite
MENU in nato izberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (stran 23).
2
Pritisnite SRC, da izberete [BT AUDIO].
14SL
3
Zaženite predvajanje v zvočni
napravi.
4
Prilagodite raven glasnosti enote.
Opombe
• Informacije, kot so naslov, številka/trajanje
skladbe in stanje predvajanja, na enoti morda ne
bodo prikazane, kar je odvisno od zvočne
naprave.
• Predvajanje zvočne naprave se ne zaustavi, tudi če
spremenite vir z enoto.
• Med izvajanjem aplikacije "Sony | Music Center"
prek funkcije BLUETOOTH se na zaslonu ne prikaže
možnost [BT AUDIO].
Usklajevanje ravni glasnosti naprave
BLUETOOTH z drugimi viri
Predvajajte zvočno napravo BLUETOOTH pri
zmerni glasnosti in nastavite običajno raven
za poslušanje na enoti.
Pritisnite MENU in izberite [SOUND] 
[SET BTA VOL] (stran 22).
Iskanje in predvajanje
skladb
Ponavljajoče se predvajanje in
naključno predvajanje
Ni na voljo, kadar je priključena naprava USB
v načinu Android.
1
Med predvajanjem pritiskajte gumb
(ponavljanje) ali
(naključno
predvajanje), da izberete želeni način
predvajanja.
Morda bo trajalo nekaj časa, da se začne
predvajanje v izbranem načinu.
Razpoložljivi načini predvajanja so odvisni
od izbranega zvočnega vira.
Iskanje skladbe po imenu
(Quick-BrowZer™)
Prostoročno telefoniranje (samo
prek povezave BLUETOOTH)
Ni na voljo, kadar je priključena naprava iPod
ali naprava USB v načinu Android.
1
Med predvajanjem v načinu CD, USB ali
BT AUDIO*1 pritisnite
(prebrskaj)*2,
da se prikaže seznam kategorij iskanja.
Ko se prikaže seznam skladb, pritiskajte
gumb
(nazaj), dokler se ne prikaže
želena kategorija iskanja.
*1 Na voljo samo za zvočne naprave, ki
podpirajo profil za daljinsko upravljanje
zvoka/videa (AVRCP) 1.4 ali novejši.
*2 Med predvajanjem iz naprave USB pritisnite
in več kot 2 sekundi držite gumb
(brskanje), da se vrnete nazaj na
začetek seznama kategorij.
2
3
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeno kategorijo iskanja, nato pa
izbiro potrdite, tako da ga pritisnete.
Ponovite 2. korak, da poiščete želeno
skladbo.
Predvajanje se začne.
Izhod iz načina Quick-BrowZer™
Pritisnite gumb
(brskanje).
Iskanje s preskakovanjem
elementov (preskočni način)
Če želite uporabljati mobilni telefon, ga
povežite z enoto. Na enoto lahko povežete
dva mobilna telefona. Podrobnosti so v
razdelku »Priprava naprave BLUETOOTH«
(stran 9).
Sprejem klica
1
Ko prejmete klic z zvonjenjem,
pritisnite CALL.
Telefonski klic se sprejme.
Opomba
Zvonjenje in glas klicatelja se oddajata samo prek
sprednjih zvočnikov.
Zavrnitev klica
Za eno sekundo pridržite gumb OFF.
Končanje klica
Znova pritisnite CALL.
Ni na voljo, kadar je priključena naprava iPod
ali naprava USB v načinu Android.
Vzpostavitev klica
1
2
3
Klic lahko vzpostavite iz imenika ali
zgodovine klicev, kadar je vzpostavljena
povezava z mobilnim telefonom, ki podpira
profil za dostop do imenika (PBAP).
Če sta z enoto povezana dva mobilna
telefona, izberite enega od njiju.
Pritisnite
(prebrskaj).
Pritisnite  (SEEK +).
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete element.
Enota predvaja elemente na seznamu
tako, da jih preskakuje po korakih, ki
predstavljajo 10 % skupnega števila
elementov.
4
Za vrnitev v način Quick-BrowZer
pritisnite ENTER.
Prikaže se izbrani element.
5
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeni element in ga pritisnite.
Iz imenika
1
Pritisnite CALL.
Če sta z enoto povezana dva mobilna
telefona, zavrtite gumb za upravljanje,
da izberete enega od telefonov, in ga
pritisnite.
Predvajanje se začne.
15SL
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [PHONE BOOK], in
ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeno črko na seznamu in ga pritisnite.
4
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
ime na seznamu in ga pritisnite.
5
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
številko na seznamu in ga pritisnite.
S ponovnim klicanjem
1
Če sta z enoto povezana dva mobilna
telefona, zavrtite gumb za upravljanje,
da izberete enega od telefonov, in ga
pritisnite.
2
Telefonski klic se sprejme.
Iz zgodovine klicev
1
Pritisnite CALL.
Če sta z enoto povezana dva mobilna
telefona, zavrtite gumb za upravljanje,
da izberete enega od telefonov, in ga
pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [RECENT CALL],
in ga pritisnite.
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeno ime ali telefonsko številko
v zgodovini klicev in ga pritisnite.
Z glasovnimi oznakami
Klic lahko vzpostavite tako, da izgovorite
glasovno oznako, ki je shranjena v
povezanem mobilnem telefonu s funkcijo
glasovnega klicanja.
1
Z vnosom telefonske številke
Pritisnite CALL.
Če sta z enoto povezana dva mobilna
telefona, zavrtite gumb za upravljanje,
da izberete enega od telefonov, in ga
pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [DIAL NUMBER],
in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na vnos
telefonske številke, izberite [ ]
(presledek) in nato pritisnite gumb
ENTER*.
Telefonski klic se sprejme.
* Če želite spremeniti digitalni prikaz, pritisnite
/ (SEEK –/+).
Opomba
Na zaslonu se namesto [#] prikaže [_].
16SL
Pritisnite CALL.
Če sta z enoto povezana dva mobilna
telefona, zavrtite gumb za upravljanje,
da izberete enega od telefonov, in ga
pritisnite.
2
Telefonski klic se sprejme.
1
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [REDIAL], in ga
pritisnite.
Telefonski klic se sprejme.
Prikaže se zgodovina klicev.
3
Pritisnite CALL.
Zavrtite gumb za upravljanje,
da izberete možnost [VOICE DIAL],
in ga pritisnite.
Druga možnost je, da za več kot 2
sekundi pridržite gumb VOICE.
3
Izgovorite glasovno oznako, ki je
shranjena v mobilnem telefonu.
Vaš glas je prepoznan in vzpostavi se klic.
Preklic glasovnega klicanja
Pritisnite VOICE.
Razpoložljive funkcije med
klicem
Nastavitev glasnosti zvonjenja
Pri sprejemu klica zavrtite gumb za
upravljanje.
Nastavitev glasnosti klicatelja
Med klicem zavrtite gumb za upravljanje.
Nastavitev glasnosti druge osebe
(nastavitev mikrofona)
Pritisnite MIC.
Nastavljive ravni glasnosti: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Zmanjšanje odmeva in šuma (način za
odpravljanje odmeva/zmanjševanje
šuma)
Pridržite gumb MIC.
Nastavljivi način: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Preklapljanje med prostoročnim in
ročnim načinom
Med klicem pritisnite gumb MODE, da
preklopite zvok telefonskega klica med
enoto in mobilnim telefonom.
Opomba
Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od
mobilnega telefona.
Uporabne funkcije
Sony | Music Center
s pametnim telefonom
iPhone/Android
Iz spletne trgovine App Store za iPhone
oziroma Google Play za telefone Android
morate prenesti najnovejšo različico
aplikacije "Sony | Music Center".
Opombe
• Zaradi varnosti upoštevajte lokalno prometno
zakonodajo in predpise ter ne uporabljajte
aplikacije med vožnjo.
• "Sony | Music Center" je aplikacija za upravljanje
zvočnih naprav Sony, ki so združljive z aplikacijo
"Sony | Music Center", prek pametnega telefona
iPhone/Android.
• Kaj lahko upravljate z aplikacijo »Sony | Music
Center«, je odvisno od priključene naprave.
• Podrobnosti o uporabi funkcij "Sony | Music
Center" najdete v pametnem telefonu iPhone/
Android.
• Dodatne podrobnosti o aplikaciji "Sony | Music
Center" so vam na voljo na spletnem naslovu:
http://www.sony.net/smcqa/
• Obiščite spodnja spletna mesta in poiščite združljive
modele pametnih telefonov iPhone/Android.
Za telefone iPhone: obiščite trgovino App Store
Za pametne telefone Android: obiščite trgovino
Google Play
Vzpostavljanje povezave Sony |
Music Center
1
S pametnim telefonom iPhone/
Android vzpostavite povezavo
BLUETOOTH (stran 9).
Če želite izbrati zvočno napravo, pritisnite
MENU in nato izberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (stran 23).
2
3
4
Zaženite aplikacijo »Sony | Music
Center«.
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje, da izberete možnost
[SONY APP], in ga pritisnite.
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [CONNECT], in ga
pritisnite.
Povezava s pametnim telefonom iPhone/
Android je vzpostavljena.
Podrobnosti o funkcijah v pametnem
telefonu iPhone/Android najdete v
pomoči aplikacije.
17SL
Če se prikaže številka naprave
Preverite, ali je številka prikazana
(npr. 123456), in nato v pametnem
telefonu iPhone/Android izberite [Yes].
Prekinitev povezave
1 Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
Zvočne in zaslonske nastavitve
Prek pametnega telefona iPhone/Android
lahko prilagodite nastavitve v zvezi z
zvokom in zaslonom.
Podrobnosti o nastavitvah najdete v pomoči
aplikacije.
upravljanje, da izberete možnost
[SONY APP], in ga pritisnite.
Izbiranje vira ali aplikacije
Prepoznavanje glasu
(le pri telefonih s sistemom
Android)
V pametnem telefonu iPhone/Android lahko
izberete želeni vir ali aplikacijo.
1
Pritisnite in držite gumb VOICE,
da aktivirate prepoznavanje glasu.
Izbira vira
2
V mikrofon izrecite želen
glasovni ukaz.
2 Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [CONNECT], in ga pritisnite.
Pritiskajte gumb SRC. Lahko tudi pritisnete
gumb SRC, zavrtite gumb za upravljanje na
želeni vir in pritisnete gumb ENTER.
Prikaz seznama virov
Pritisnite SRC.
Obvestilo o sporočilu SMS prek
glasovnega pomočnika (le pri
telefonih s sistemom Android)
Ko prejmete sporočilo SMS, jih glasovni
pomočnik samodejno prebere na glas prek
avtomobilskih zvočnikov.
Podrobnosti o nastavitvah najdete v pomoči
aplikacije.
Odgovarjanje na sporočilo SMS
(samo pametni telefon Android)
Na sporočilo lahko odgovorite z dotikom
na ikono za odgovor.
1 Aktivirajte aplikacijo "Sony | Music Center"
in nato se dotaknite ikone [Reply] (odgovor).
V aplikaciji »Sony | Music Center« se prikaže
zaslon za vnos sporočila.
2 Vnesite sporočilo s prepoznavanjem glasu.
V aplikaciji »Sony | Music Center« se prikaže
seznam sporočil, ki so na voljo.
3 Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
sporočilo in ga pritisnite.
Sporočilo je poslano.
Izklop prepoznavanja glasu
Pritisnite VOICE.
Opombe
• Funkcija prepoznavanja glasu v nekaterih primerih
morda ne bo na voljo.
• Prepoznavanje glasu morda ne bo pravilno
delovalo, kar je odvisno od zmogljivosti
povezanega pametnega telefona Android.
• Funkcijo prepoznavanja glasu uporabljajte, kadar
hrup iz okolja (npr. zvok motorja) ni moteč.
Uporaba funkcije Siri Eyes
Free
Siri Eyes Free omogoča, da lahko
prostoročno uporabljate telefon iPhone,
tako da preprosto govorite v mikrofon. Če
želite uporabljati to funkcijo, morate
povezati telefon iPhone z enoto prek
povezave BLUETOOTH. Funkcija je na voljo
samo v telefonih iPhone 4s ali novejših.
Preverite, ali je v telefonu iPhone
nameščena najnovejša različica sistema iOS.
Najprej morate dokončati registracijo in
nastavitve povezave BLUETOOTH za telefon
iPhone z enoto. Podrobnosti so v razdelku
»Priprava naprave BLUETOOTH« (stran 9). Če
želite izbrati iPhone, pritisnite MENU in nato
izberite [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(stran 23).
1
Vklopite funkcijo Siri v telefonu iPhone.
Za podrobnosti glejte navodila za
uporabo, ki so priložena telefonu iPhone.
18SL
2
Pritisnite gumb VOICE in ga držite več
kot 2 sekundi.
Nastavitve
Prikaže se zaslon za glasovni ukaz.
3
Po zvočnem signalu iz telefona
iPhone izgovorite želeni ukaz
v mikrofon.
Ko znova zaslišite zvočni signal, se začne
funkcija Siri odzivati.
Prekinitev predstavitvenega
načina (DEMO)
Izklop funkcije Siri Eyes Free
Predstavitveni prikaz, ki se pojavi, ko je vir
izklopljen in se prikaže ura, lahko prekinete.
Pritisnite VOICE.
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na
možnost [SET DEMO] in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje
na možnost [SET DEMO-OFF]
in ga pritisnite.
Opombe
• iPhone morda ne bo prepoznal vašega glasu, kar
je odvisno od pogojev uporabe. (Če ste na primer
v avtomobilu, ki se premika.)
• Na mestih, kjer je otežen sprejem signalov
telefona iPhone, funkcija Siri Eyes Free morda ne
bo pravilno delovala ali bo odzivni čas daljši.
• Glede na način delovanja telefona iPhone funkcija
Siri Eyes Free morda ne bo pravilno delovala ali se
bo izklopila.
• Če predvajate skladbo s telefonom iPhone prek
povezave z zvočno napravo BLUETOOTH in se
začne skladba predvajati prek povezave
BLUETOOTH, se funkcija Siri Eyes Free samodejno
izklopi in enota preklopi na zvočni vir BLUETOOTH.
• Če aktivirate funkcijo Siri Eyes Free med
predvajanjem zvoka, lahko enota preklopi na
zvočni vir BLUETOOTH, tudi če ne podate skladbe
za predvajanje.
• Ko priključite telefon iPhone v vrata USB, funkcija
Siri Eyes Free morda ne bo pravilno delovala ali se
bo izklopila.
• Ko priključite telefon iPhone v enoto prek kabla
USB, ne aktivirajte funkcije Siri s telefonom iPhone.
Funkcija Siri Eyes Free morda ne bo pravilno
delovala ali se bo izklopila.
• Ko je funkcija Siri Eyes Free vklopljena, se zvok ne
predvaja.
Nastavitev je dokončana.
4
Dvakrat pritisnite
(nazaj).
Na zaslonu se znova prikaže običajni
način sprejemanja radijskih
signalov/predvajanja zvoka.
Osnovne nastavitve
Elemente lahko nastavite v teh kategorijah:
Splošne nastavitve (GENERAL), nastavitve
zvoka (SOUND), nastavitve zaslona
(DISPLAY), nastavitve BLUETOOTH
(BLUETOOTH), nastavitve aplikacije
Sony | Music Center (SONY APP)
1
2
Pritisnite MENU.
Zavrtite gumb za upravljanje
na želeno kategorijo nastavitve
in ga pritisnite.
Elementi, ki jih lahko nastavite, se
razlikujejo glede na vir in nastavitve.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na
želene možnosti in ga pritisnite.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite
(nazaj).
19SL
Splošne nastavitve
(GENERAL)
AREA (območje)
Določi območje/regijo za uporabo te
enote: [EUROPE], [RUSSIA].
Če spremenite trenutno nastavitev
območja/regije, se enota ponastavi,
nato pa se prikaže ura.
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen
in se prikaže ura.)
DEMO (predstavitev)
Aktivira predstavitev: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (nastavitev ure) (stran 8)
CAUT ALM (opozorilni alarm)
Aktivira opozorilni alarm: [ON], [OFF]
(stran 7).
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen
in se prikaže ura.)
BEEP (pisk)
Aktivira kratek zvočni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF (samodejni izklop)
Ko izklopite enoto, se po določenem času
samodejno popolnoma zaustavi: [ON]
(30 minut), [OFF].
STEERING (volan)
Registrira/ponastavi nastavitev
daljinskega upravljanja z volanom.
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen
in se prikaže ura.)
STR CONTROL (upravljanje z volanom)
Izbere način za vhod povezanega
daljinskega upravljalnika. Pred uporabo
uskladite način za vhod s povezanim
daljinskim upravljalnikom, da preprečite
okvaro.
CUSTOM (po meri)
Način za vhod za daljinski upravljalnik
na volanu
PRESET (prednastavitev)
Način za vhod za daljinski upravljalnik s
kablom brez daljinskega upravljalnika
na volanu
20SL
EDIT CUSTOM (urejanje po meri)
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) za
daljinski upravljalnik na volanu:
 Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete funkcijo, ki jo želite dodeliti
daljinskemu upravljalniku na volanu, in
ga pritisnite.
 Medtem ko možnost [REGISTER]
utripa, pridržite gumb na daljinskem
upravljalniku na volanu, ki mu želite
dodeliti določeno funkcijo. Ko je
registracija dokončana, se prikaže
oznaka [REGISTERED].
 Če želite registrirati še druge funkcije,
ponovite koraka  in .
(Na voljo samo, kadar je možnost [STR
CONTROL] nastavljena na [CUSTOM].)
RESETCUSTOM (ponastavitev po meri)
Ponastavi nastavitev daljinskega
upravljanja z volanom: [YES], [NO].
(Na voljo samo, kadar je možnost [STR
CONTROL] nastavljena na [CUSTOM].)
Opombe
• Med nastavitvijo lahko uporabljate le gumbe na
enoti. Preden začnete z nastavitvijo, zaradi
varnosti parkirajte avtomobil.
• Če med registracijo pride do napake, se
ohranijo vse predhodno registrirane
informacije. Ponovite registracijo za funkcijo,
pri kateri je prišlo do napake.
• Ta funkcija v nekaterih vozilih morda ni na voljo.
Za podrobnosti o združljivosti vozila obiščite
spletno mesto za podporo, ki je navedeno na
zadnji strani priročnika.
USB MODE (način USB)
Spremeni način USB: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Na voljo samo, kadar je izbran vir USB.)
CT (ura)
Aktivira funkcijo CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativne frekvence/prometna
obvestila)
Nastavi alternativne frekvence (AF) in
nastavitev prometnih obvestil (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
REGIONAL (regionalni programi)
Omeji sprejem na določeno regijo:
[ON], [OFF].
(Na voljo samo, ko naprava
sprejema frekvenco FM.)
BTM (shranjevanje radijskih postaj
z najboljšim signalom) (stran 12)
(Na voljo samo, ko je izbran sprejemnik.)
FIRMWARE (vdelana programska oprema)
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in se
prikaže ura.)
Preveri/posodobi različico vdelane
programske opreme. Za več informacij
obiščite spletno mesto za podporo,
ki je navedeno na zadnji strani.
FW VERSION (različica vdelane
programske opreme)
Prikaže trenutno različico vdelane
programske opreme.
FW UPDATE (posodobitev vdelane
programske opreme)
Izvede postopek posodobitve vdelane
programske opreme: [YES], [NO].
Posodobitev vdelane programske opreme
traja nekaj minut. Med posodobitvijo ne
premaknite vžiga v položaj za izklop in ne
odstranite naprave USB.
Nastavitve zvoka (SOUND)
Ta nastavitveni meni ni na voljo, ko je vir
izklopljen in je prikazana ura.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Predvaja zvok, tako da optimizira digitalni
signal z zvočnimi nastavitvami, ki jih
priporoča Sony: [ON], [OFF].
(Če spremenite možnost [EQ10 PRESET]
in/ali možnost [EXTRABASS] nastavite na
[1] ali [2] in/ali [DSO] nastavite na [LOW],
[MID] ali [HIGH], je to samodejno
nastavljeno na [OFF].)
EQ10 PRESET (prednastavitev EQ10)
Izbere krivuljo izenačevalnika
med 10 možnostmi ali ga izklopi:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Nastavitev krivulje izenačevalnika lahko
shranite za posamezen vir.
* [KARAOKE] zmanjša zvok vokala, vendar
vokala med predvajanjem ni mogoče v celoti
odstraniti. Poleg tega uporaba mikrofona ni
podprta.
EQ10 CUSTOM (EQ10 po meri)
Nastavitev EQ10 nastavi na možnost
[CUSTOM].
Omogoča izbiro krivulje izenačevalnika:
[BAND1] 32Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3]
125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Raven glasnosti lahko prilagajate
od –6 do +6 dB v korakih po 1 dB.
POSITION (položaj poslušanja)
F/R POS (sprednji/zadnji položaj)
Simulira naravno zvočno polje, tako da
zamakne predvajanje zvoka iz zvočnikov,
da ustreza vašemu položaju:
 [FRONT L] (sprednji levi)
 [FRONT R] (spredaj desno),
 [FRONT] (spredaj na sredi),
 [ALL] (sredina avtomobila),
[CUSTOM] (nastavitev položaja z
naprednimi nastavitvami avtomobilskega
zvočnega sistema v aplikaciji "Sony |
Music Center")
[OFF] (nastavljen ni noben položaj)
ADJ POSITION (prilagoditev položaja)
Natančno določi nastavitev položaja
poslušanja: [+3] – [CENTER] – [-3].
(Na voljo samo, kadar je možnost [F/R
POS] nastavljena na [OFF] ali [CUSTOM].)
SW POS (položaj globokotonca)
 [NEAR] (blizu),
 [NORMAL] (običajno),
 [FAR] (oddaljeno)
(Na voljo samo, če možnost [F/R POS]
ni nastavljena na [OFF]).
DSO (dinamični organizator odra)
Ustvarja ambientalni zvok, kot da bi bili
zvočniki nameščeni na armaturni plošči:
[OFF], [LOW], [MID], [HIGH].
(Ko je možnost [C.AUDIO+]) nastavljena
na [ON], jo samodejno nastavi na [OFF].)
BALANCE (ravnovesje)
Prilagodi ravnovesje zvoka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
21SL
FADER (utišanje)
Prilagodi relativno raven:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (izboljšava digitalnega zvoka)
Izboljša digitalno stisnjen zvok, tako da
obnovi visoke frekvence, ki se izgubijo pri
postopku stiskanja: [ON], [OFF].
Ta nastavitev se lahko shrani za vsak vir,
razen za sprejemnik.
AAV (napredna samodejna nastavitev
glasnosti)
Prilagodi raven glasnosti vseh
predvajanih virov na optimalno raven:
[ON], [OFF].
RB ENH (izboljševalnik nizkih tonov v zadnjih
zvočnikih)
Izboljša nizkotonski zvok z nastavitvijo
nizkopasovnega filtra v zadnjih zvočnikih.
Ta funkcija omogoča, da zadnji zvočniki
delujejo kot globokotonec, če ta ni
priključen.
(Na voljo samo, kadar je možnost
[SW DIREC] nastavljena na [OFF].)
RBE MODE (način izboljševalnika nizkih
tonov v zadnjih zvočnikih)
Omogoča izbiro načina izboljševalnika
nizkih tonov v zadnjih zvočnikih:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega
filtra: [1], [2], [3].
SW DIREC (neposredna priključitev
globokotonca)
Prilagodi nastavitve globokotonca,
priključenega na kabel za zadnji zvočnik
brez ojačevalnika moči.
(Na voljo samo, kadar je možnost [RBE
MODE] nastavljena na [OFF].)
Globokotonec, ki ga priključite na katerega
koli od kablov za zadnji zvočnik, mora imeti
impedanco 4–8 ohmov. Zvočnika ne
priključujte na drugi kabel za zadnji zvočnik.
SW MODE (način globokotonca)
Omogoča izbiro načina globokotonca:
[1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (faza globokotonca)
Omogoča izbiro faze globokotonca:
[NORM], [REV].
SW POS (položaj globokotonca)
Omogoča izbiro položaja globokotonca:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
(Na voljo samo, če možnost [F/R POS] ni
nastavljena na [OFF]).
22SL
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega
filtra: [1], [2], [3].
S.WOOFER (globokotonec)
SW LEVEL (raven globokotonca)
Prilagodi raven glasnosti globokotonca:
[+10 dB] – [0 dB] – [–10 dB].
(Pri najnižji nastavitvi je prikazana
možnost [ATT].)
SW PHASE (faza globokotonca)
Omogoča izbiro faze globokotonca:
[NORM], [REV].
SW POS (položaj globokotonca)
Omogoča izbiro položaja globokotonca:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
(Na voljo samo, kadar je možnost
[F/R POS] nastavljena na [OFF].)
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nagib nizkopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba nizkopasovnega
filtra: [1], [2], [3].
HPF (visokopasovni filter)
HPF FREQ (frekvenca visokopasovnega filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
sprednjega/zadnjega zvočnika: [OFF],
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (nagib visokopasovnega filtra)
Omogoča izbiro nagiba visokopasovnega
filtra (učinkovito samo, ko možnost [HPF
FREQ] ni nastavljena na [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL (glasnost naprave AUX)
Prilagodi raven glasnosti za vsako
povezano napravo: [+18 dB]–[0 dB]–[-8 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni
treba prilagajati ravni glasnosti med
različnimi viri. (Na voljo samo, ko
izberete AUX.)
BTA VOL (glasnost pri povezavi BLUETOOTH)
Prilagodi raven glasnosti za vsako
povezano napravo BLUETOOTH:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni
treba prilagajati ravni glasnosti med
različnimi viri.
(Na voljo samo, če je izbran zvok BT ali
aplikacija.)
Nastavitve zaslona
(DISPLAY)
DIMMER (zatemnilnik)
Spremeni svetlost zaslona:
[OFF], [ON], [AT] (samodejno), [CLK] (ura).
(Možnost [AT] je na voljo samo, če je
priklopljen kabel za upravljanje osvetlitve
in vklopite žaromet).
Če želite nastaviti, da je ta funkcija
vključena samo med določenim
obdobjem, izberite [CLK] ter nastavite čas
začetka in konca.
– Nastavitev svetlosti, ko je vključena
funkcija zatemnilnika:
nastavite [DIMMER] na [ON] in
prilagodite [BRIGHTNESS].
– Nastavitev svetlosti, ko je funkcija
zatemnilnika izključena:
nastavite [DIMMER] na [OFF] in
prilagodite [BRIGHTNESS].
Nastavitev svetlosti se shrani in uporabi,
ko je funkcija zatemnilnika vključena oz.
izključena.
BRIGHTNESS (svetlost)
Prilagodi svetlost zaslona. Raven svetlosti
lahko prilagajate: [1]–[10].
BUTTON-C (barva gumbov)
Nastavi prednastavljeno ali prilagojeno
barvo za gumbe.
COLOR (barva)
Omogoča izbiro med
15 prednastavljenimi barvami
in 1 prilagojeno barvo.
CUSTOM-C (barva po meri)
Registrira prilagojeno barvo za gumbe.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavljivi razpon barv: [0] – [32] ([0] ni
mogoče nastaviti za vse razpone barv).
DSPL-C (barva zaslona)
Nastavi prednastavljeno ali prilagojeno
barvo za zaslon.
COLOR (barva)
Omogoča izbiro med
15 prednastavljenimi barvami
in 1 prilagojeno barvo.
CUSTOM-C (barva po meri)
Registrira prilagojeno barvo za zaslon.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavljivi razpon barv: [0] – [32] ([0] ni
mogoče nastaviti za vse razpone barv).
SND SYNC (sinhronizacija zvoka)
Aktivira sinhronizacijo osvetlitve
z zvokom: [ON], [OFF].
AUTO SCR (samodejno pomikanje)
Omogoča samodejno pomikanje po
daljših elementih: [ON], [OFF].
(Ni na voljo, ko je izbrana možnost AUX ali
sprejemnik.)
Nastavitev za BLUETOOTH
(BLUETOOTH)
PAIRING (seznanjanje) (stran 9)
Poveže največ dve napravi BLUETOOTH:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
Ko je seznanjanje končano, se bo napis
[DEVICE 1] ali [DEVICE 2] spremenil v ime
seznanjene naprave.
AUDIODEV (zvočna naprava)
Izbere zvočno napravo.
[*] prikazano na napravi, seznanjeni z
napravo [DEVICE 1] ali trenutno zvočno
napravo, združljivo z A2DP.
RINGTONE (zvonjenje)
Omogoča izbiro, ali zvonjenje predvaja ta
enota ali povezani mobilni telefon:
[1](ta enota), [2] (mobilni telefon).
AUTO ANS (samodejno sprejemanje klica)
Nastavi, da ta enota samodejno sprejme
dohodni klic:
[OFF], [1] (približno 3 sekunde),
[2] (približno 10 sekund).
AUTOPAIR (samodejno seznanjanje)
Samodejno začne postopek seznanjanja
BLUETOOTH, ko je naprava iOS različice
5.0 ali novejše povezana prek naprave
USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (signal BLUETOOTH) (stran 10)
Aktivira/deaktivira funkcijo BLUETOOTH.
23SL
BT INIT (inicializacija povezave BLUETOOTH)
Ponastavi vse nastavitve, ki si povezane z
napravo BLUETOOTH (podatke o
seznanjanju, podatke o napravi itd.):
[YES], [NO].
Ko zavržete enoto, inicializirajte vse
nastavitve.
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in
se prikaže ura.)
Sony | Music Center Setup
(SONY APP)
AUTO LAUNCH (samodejni zagon)
Aktivira samodejni zagon aplikacije
"Sony | Music Center": [ON], [OFF].
Kadar je izbrana možnost [ON], se po
vzpostavitvi povezave BLUETOOTH
aplikacija "Sony | Music Center"
samodejno poveže.
CONNECT (povezava) (stran 17)
Aktiviranje in prekinitev funkcije
(povezave) "Sony | Music Center".
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane
programske opreme
Če želite posodobiti vdelano programsko
opremo, obiščite spletno mesto za podporo,
ki je navedeno na zadnji strani priročnika, in
sledite navodilom.
Opombe
• Za posodobitev vdelane programske opreme
potrebujete napravo USB (ni priložena). Orodje za
posodabljanje shranite v napravo USB in priključite
napravo v vrata USB, nato izvedite posodobitev.
• Posodobitev vdelane programske opreme traja
nekaj minut. Med posodobitvijo ne premaknite vžiga
v položaj za izklop in ne odstranite naprave USB.
Previdnostni ukrepi
• Če je bil avtomobil izpostavljen neposredni
sončni svetlobi, enoto pred uporabo ohladite.
• Sprednje plošče ali zvočnih naprav ne
puščajte v avtomobilu, saj lahko zaradi
visoke temperature pride do okvare.
• Antena se samodejno podaljša.
Nabiranje vlage
Če se začne v notranjosti enote nabirati vlaga,
odstranite ploščo in počakajte kakšno uro, da
se posuši; sicer enota ne bo pravilno delovala.
Ohranjanje visoke kakovosti zvoka
Enote ali plošč ne polivajte s tekočino.
Opombe o ploščah
• Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, kot so
toplozračne cevi, in jih ne puščajte v
notranjosti avtomobilov, izpostavljenih
neposredni sončni svetlobi.
• Pred predvajanjem
očistite plošče s čistilno
krpo v smeri od sredine
navzven. Ne
uporabljajte topil, kot
so bencin, razredčila ali
komercialna čistila.
24SL
• Ta enota je zasnovana za predvajanje
plošč, ki so izdelane v skladu s standardom
Compact Disc (CD). Plošče DualDisc in
nekatere glasbene plošče, kodirane s
tehnologijami za zaščito avtorskih pravic,
niso izdelane v skladu s standardom
Compact Disc (CD), zato jih ta enota morda
ne bo mogla predvajati.
• Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati:
– plošče s pritrjenimi oznakami, nalepkami,
lepilnim trakom ali papirjem –
predvajanje bi lahko povzročilo okvaro ali
uničilo ploščo
– plošče neobičajne oblike (na primer v obliki
srca, kvadrata, zvezde) – predvajanje bi
lahko povzročilo okvaro enote
– plošče širine 8 cm (3 1/4 palca)
Opombe o ploščah CD-R/CD-RW
• Če se plošča za več sej začne s sejo CD-DA,
jo enota prepozna kot ploščo CD-DA in ne
predvaja drugih sej.
• Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati:
– plošče CD-R/CD-RW s slabo kakovostjo
zapisovanja
– plošče CD-R/CD-RW, posnete z
nezdružljivo napravo za snemanje
– nepravilno posnete plošče CD-R/CD-RW
– plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete v
formatu glasbenega CD-ja ali CD-ja z
datotekami MP3 v skladu z zapisom
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ali
v formatu za več sej
Vrstni red predvajanja zvočnih
datotek
Mapa (album)
Zvočna datoteka
(skladba)
O napravi iPod
• Vzpostavite lahko povezavo z naslednjimi
modeli naprave iPod. Pred uporabo
naprave iPod posodobite njeno
programsko opremo.
Združljivi modeli naprav iPhone/iPod
Združljiv model
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(šeste generacije)


iPod touch
(pete generacije)


iPod nano
(sedme
generacije)

• Oznaki »Made for iPod« in »Made for
iPhone« pomenita, da je elektronska
naprava zasnovana za povezavo z napravo
iPod ali iPhone in ima potrdilo proizvajalca o
skladnosti s standardi za delovanje izdelkov
podjetja Apple. Podjetje Apple ni
odgovorno za delovanje te naprave ali
njeno skladnost z varnostnimi in
predpisanimi standardi. Uporaba tega
pripomočka z napravo iPod ali iPhone lahko
vpliva na delovanje brezžične povezave.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v
zvezi z enoto, ki niso zajeta v tem priročniku,
se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
25SL
Vzdrževanje
Čiščenje konektorjev
Če so konektorji med enoto in sprednjo
ploščo umazani, enota morda ne bo pravilno
delovala. To preprečite tako, da odstranite
sprednjo ploščo (stran 7) in očistite
konektorje z bombažno palčko. Konektorje
očistite nežno, sicer jih lahko poškodujete.
Opombe
• Preden začnete s čiščenjem konektorjev, zaradi
varnosti ugasnite motor in odstranite ključ iz
vžiga.
• Nikoli se ne dotikajte konektorjev s prsti ali
kovinsko napravo.
MW/LW
Frekvenčni pas:
MW: 531–1.602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
Občutljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Predvajalnik CD-jev
Razmerje signal – šum: 120 dB
Frekvenčni odziv: 10–20.000 Hz
Zavijanje tona: pod izmerljivo mejo
Največje število*1:
map (albumov)*2: 150
datotek (skladb) in map*3: 300
znakov v imenu mape/datoteke, ki
jih je mogoče prikazati:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Ustrezni kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
in AAC (.m4a)
Tehnični podatki
*1 samo CD-R/CD-RW
*2 vključno s korensko mapo
*3 lahko je tudi manj kot navedena vrednost,
če je ime mape/datoteke dolgo
Radio
Predvajalnik USB
FM
Frekvenčni pas:
ko je možnost [AREA] nastavljena na
[EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
ko je možnost [AREA] nastavljena na
[RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(po intervalih 50 kHz)
FM3: 65–74 MHz (po intervalih 30 kHz)
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
Srednja frekvenca:
ko je možnost [AREA] nastavljena na
[EUROPE]:
FM CCIR: od –1.956,5 kHz do –487,3 kHz in
od –500,0 kHz do +2.095,4 kHz
ko je možnost [AREA] nastavljena na
[RUSSIA]:
FM CCIR: od –1.956,5 kHz do –487,3 kHz in
od –500,0 kHz do +2.095,4 kHz
FM OIRT: od –1.815,6 kHz do –943,7 kHz in
od +996,6 kHz to +1.776,6 kHz
Uporabna občutljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Razmerje signal – šum: 73 dB
Ločevanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčni odziv: 20–15.000 Hz
Vmesnik: USB (hiter prenos podatkov)
Največji tok: 1,5 A
Največje število prepoznanih datotek
(skladb): 10.000
Združljiv protokol Android Open Accessory
(AOA): 2,0
Ustrezni kodek:
MP3 (.mp3)
Bitna hitrost: 8–320 kb/s (podpira VBR
(spremenljivo bitno hitrost))
Frekvenca vzorčenja: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bitna hitrost: 32–192 kb/s (podpira
VBR (spremenljivo bitno hitrost))
Frekvenca vzorčenja: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bitna hitrost: 8–320 kb/s
Frekvenca vzorčenja: 11.025–48 kHz
WAV (.wav)
Bitna globina: 16 bitov
Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitna globina: 16-bitni, 24-bitni
Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz, 48 kHz
26SL
Brezžična komunikacija
Komunikacijski sistem:
Standardna različica BLUETOOTH 3.0
Izhod:
BLUETOOTH, standardni razred moči 2
(najv. +4 dBm)
Največji obseg za komunikacijo*1:
doseg brez fizičnih ovir približno 10 m
(33 čevljev)
Frekvenčni pas:
2,4 GHz frekvenčni pas
(2,4000–2,4835 GHz)
Modulacijski način: FHSS
Združljivi profili BLUETOOTH*2:
Profil za napredno distribucijo zvoka
(A2DP 1.3)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.5
Profil za prostoročni način (HFP 1.6)
Profil za dostop do imenika (PBAP)
SPP (Profil za serijska vrata)
Profil za dostop do sporočil (MAP)
Profil za vnosno napravo (HID)
Ustrezni kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so
fizične ovire med napravama, magnetna polja
okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika,
občutljivost sprejema, delovanje antene,
operacijski sistem, aplikacija programske
opreme itd.
*2 Običajni profili BLUETOOTH označujejo namen
komuniciranja BLUETOOTH med napravami.
Komunikacija NFC
Vhodni priključek AUX (stereo mini vtičnica)
vrata USB
Zahteve napajanja: 12 V enosmerni
avtomobilski akumulator
(negativna ozemljitev)
Nazivna poraba toka: 10 A
Dimenzije:
Pribl. 178 × 50 × 178 mm
(7 1/8 × 2 × 7 1/8 palca) (š/v/g)
Dimenzije za namestitev:
Pribl. 182 × 53 × 161 mm
(7 1/4 × 2 1/8 × 6 3/8 palca) (š/v/g)
Teža: Pribl. 1,3 kg (2 lb 14 oz)
Vsebina kompleta:
Glavna enota (1)
Mikrofon (1)
Deli za namestitev in povezave
(1 komplet)
Nekateri pripomočki pri vašem prodajalcu
morda ne bodo na voljo. Za podrobne
informacije se obrnite na prodajalca.
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Avtorske pravice
Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so
zaščitene blagovne znamke družbe
Bluetooth SIG, Inc. Družba Sony Corporation
te blagovne znamke uporablja na podlagi
licence. Druge blagovne znamke in
tovarniška imena so blagovne znamke svojih
lastnikov.
Tehnični podatki glede frekvenčnega pasu in
največje moči
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m pri 10 m
Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali
zaščitena blagovna znamka podjetja NFC
Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.
Ojačevalnik moči
Windows Media je zaščitena blagovna
znamka ali blagovna znamka podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
Izhod: izhodi zvočnikov
Impedanca zvočnikov: 4–8 Ω
Največja izhodna moč: 100 W × 4 (pri 4 Ω)
Splošno
Izhodni priključki:
Izhodni priključki za zvok:
FRONT, REAR, SUB
Priključek za anteno/priključek za
upravljanje ojačevalnika moči (REM OUT)
Vhodni priključki:
Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
Vhodni antenski priključek
Vhodni priključek za mikrofon
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami
intelektualne lastnine družbe Microsoft
Corporation. Uporaba ali distribucija
tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja Microsoft ali
njegove pooblaščene podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
touch in Siri so blagovne znamke družbe
Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih
državah. App Store je storitvena znamka
družbe Apple Inc.
27SL
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer
IIS in Thomson.
Google, Google Play in Android so blagovne
znamke družbe Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni ali
binarni obliki ter s spremembami ali brez
njih je dovoljena samo, če so izpolnjeni ti
pogoji:
– Nadaljnja distribucija izvorne kode mora
vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih
pravicah, ta seznam pogojev in spodnjo
zavrnitev odgovornosti.
– Nadaljnja distribucija v binarni obliki mora
v dokumentaciji in/ali drugem materialu
za distribucijo reproducirati zgornje
obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam
pogojev in spodnjo izjavo.
– Ime Xiph.org Foundation in imena
povezanih vlagateljev se brez predhodnega
pisnega dovoljenja ne smejo uporabljati za
podporo ali promocijo izdelkov, ki izhajajo
iz te programske opreme.
PROGRAMSKO OPREMO SONY LASTNIKI
AVTORSKIH PRAVIC IN VLAGATELJI PONUJAJO
»TAKŠNO, KOT JE« IN SE ODPOVEDUJEJO
VSEM JAMSTVOM, IZRECNIM ALI
NAZNAČENIM, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI
JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN
DOLOČEN NAMEN (VENDAR NE OMEJENO
NANJE). V NOBENEM PRIMERU SKLAD ALI
NJEGOVI VLAGATELJI NISO ODGOVORNI ZA
NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO,
NAKLJUČNO, POSEBNO, SVARILNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO Z
NAROČILOM NADOMESTNIH IZDELKOV ALI
STORITEV; IZGUBO MOŽNOSTI UPORABE
IZDELKA, PODATKOV ALI PRIHODKOV; OZ.
PREKINITVIJO POSLOVANJA, VENDAR NE
OMEJENO NANJE) NE GLEDE NA TO, KAKO IN
NA PODLAGI KATERE KOLI TEORIJE
ODGOVORNOSTI JE NASTALA, VSEENO ALI
GRE ZA DOLOČILA POGODBE, OBJEKTIVNO
ODGOVORNOST ALI KAZNIVO DEJANJE
(VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ITD.), KI
NASTANE ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE
OPREME, TUDI ČE SO BILI OBVEŠČENI O
MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.
28SL
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo v pomoč pri
odpravljanju morebitnih težav z enoto.
Preden si ogledate spodnji seznam,
preverite priključke in delovanje enote.
Za podrobnosti o uporabi varovalke in
odstranjevanju enote z armaturne plošče
glejte »Povezava/namestitev« (stran 35).
Če težava ni odpravljena, obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji
strani priročnika.
Splošno
Pri predvajanju pri visoki glasnosti se
enota izklopi.
 Napajanje iz vira napajanja v avtomobilu
morda ne zadostuje.
– Preverite električno povezavo. Če v zvezi
s povezavo ne opazite nobenih težav,
vzpostavite električno povezavo
neposredno z akumulatorjem.
Če težave ne odpravite, se obrnite na
najbližjega prodajalca.
Zvok se ne predvaja ali se predvaja zelo
tiho.
 Položaj kontrolnika za uravnavanje jakosti
signala [FADER] ni nastavljen za sistem
dveh zvočnikov.
 Glasnost enote in/ali priključene naprave
je zelo nizka.
– Povečajte glasnost enote in/ali
priključene naprave.
Ni zvočnega signala.
 Priključen je dodatni ojačevalnik moči in
ne uporabljate vgrajenega ojačevalnika.
Vsebina pomnilnika je bila izbrisana.
 Nekdo je pritisnil gumb za ponastavitev.
– Znova shranite podatke v pomnilnik.
 Napajalni kabel je odklopljen oziroma ni
pravilno priklopljen ali pa je baterija
odstranjena oziroma ni pravilno
vstavljena.
Podatki o shranjenih postajah in točnem
času so izbrisani.
Varovalka je pregorela.
Ko se spremeni položaj vžiga, zaslišite zvok.
 Kabli niso pravilno poravnani z dodatnim
napajalnim konektorjem v avtomobilu.
Sistem ne sprejema signala
od 65 do 74 MHz v frekvenčnem pasu FM3.
 Možnost [AREA] je nastavljena na [EUROPE].
– Nastavite [AREA] na [RUSSIA] (stran 20).
Med predvajanjem ali sprejemanjem
se vklopi predstavitveni način.
 Če je nastavljena možnost [DEMO-ON]
in 5 minut ne naredite ničesar, se vklopi
predstavitveni način.
– Nastavite možnost [DEMO-OFF]
(stran 20).
Storitev RDS ni mogoče sprejemati (kadar je
možnost [AREA] nastavljena na [RUSSIA]).
 Izbran je frekvenčni pas FM3.
– Izberite FM1 ali FM2.
 Storitve RDS niso na voljo v trenutni regiji.
Zaslon je prazen oziroma se ne prikaže.
 Zatemnitev je nastavljena na [DIM-ON]
(stran 23).
 Če pridržite gumb OFF, postane zaslon
prazen.
– Pritiskajte gumb OFF na enoti, dokler
se na zaslonu ne prikaže vsebina.
 Konektorji so umazani (stran 26).
Zaslon/osvetlitev začne utripati.
 Napajanje ni zadostno.
– Preverite, ali avtomobilski akumulator
enoti dobavlja dovolj moči. (Potrebno je
napajanje 12 V pri enosmernem toku.)
Gumbi za upravljanje ne delujejo.
Plošča se ne izvrže.
 Enota ni pravilno priključena.
– Preverite, ali je enota pravilno
priključena.
Če s tem ne odpravite težave, pritisnite
gumb za ponastavitev (stran 8). Vsebina,
shranjena v pomnilniku, je izbrisana.
Zaradi varnosti ne ponastavljajte enote
med vožnjo.
Sprejem radijskega signala
Enota ne sprejema signala radijskih postaj.
Med predvajanjem zvoka slišite šum.
 Enota ni pravilno priključena.
– Preverite, ali je avtomobilska antena
pravilno priključena.
– Če se antena ne podaljša samodejno,
preverite, ali je kabel za upravljanje
antene pravilno priklopljen.
Prednastavljeno iskanje postaj ni mogoče.
 Jakost signala za oddajanje je prešibka.
RDS
Po nekaj sekundah poslušanja se zažene
funkcija SEEK.
 Postaja ne predvaja informacij o prometu
ali ima šibek signal.
– Onemogočite TA (stran 12).
Prometna obvestila se ne predvajajo.
 Omogočite TA (stran 12).
 Postaja ne oddaja nobenih prometnih
obvestil, čeprav je prometni program.
– Poiščite drugo postajo.
PTY prikaže [- - - - - - - -].
 Trenutna postaja ni postaja RDS.
 Podatki RDS niso bili prejeti.
 Postaja ne oddaja informacij o vrsti
programa.
Ime programske storitve utripa.
 Za trenutno postajo ni nobene
alternativne frekvence.
– Ko utripa ime programske storitve,
pritisnite / (ISKANJE –/+).
Prikaže se oznaka [PI SEEK] in enota
začne iskati drugo frekvenco z enakimi
podatki PI (prepoznavanje programa).
Predvajanje CD-jev
Plošča se ne predvaja.
 Plošča je poškodovana ali umazana.
 Plošča CD-R/CD-RW ne podpira zvočne
uporabe (stran 25).
Datotek MP3/WMA/AAC ni mogoče
predvajati.
 Disk ni združljiv s formatom in različico
MP3/WMA/AAC. Podrobnosti o ploščah in
formatih, ki omogočajo predvajanje,
najdete na mestu za podporo,
navedenem na zadnji strani.
29SL
Datoteke MP3/WMA/AAC se predvajajo
dalj časa, kot druge.
 Naslednje plošče se začnejo predvajati
z zakasnitvijo:
– plošča, posneta z zapleteno drevesno
strukturo,
– Plošča, posneta v formatu za več sej.
– Plošča, na katero se lahko zapišejo
podatki.
Zvok je prekinjen.
 Plošča je poškodovana ali umazana.
Predvajanje iz naprave USB
Predvajanje vsebin prek zvezdišča USB
ni mogoče.
 Ta enota ne prepozna naprav USB prek
zvezdišča USB.
Vsebine iz naprave USB se začnejo
predvajati z zakasnitvijo.
 V napravi USB so datoteke z zapleteno
drevesno strukturo.
Zvok se prekinja.
 Zvok se lahko prekinja pri visoki bitni
hitrosti, na primer več kot 320 kb/s.
 Datotek DRM (Digital Rights Management)
v nekaterih primerih ni mogoče predvajati.
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
 Podprte so samo naprave USB z
datotečnim sistemom FAT16 ali FAT32.*
* Ta enota podpira datotečna sistema FAT16 in
FAT32, vendar ju nekatere naprave USB ne
podpirajo. Več informacij poiščite v navodilih za
uporabo posamezne naprave USB ali se obrnite na
proizvajalca.
Operacij za preskakovanje albuma ali
preskakovanje elementov (preskočni
način) in iskanje skladbe po imenu (QuickBrowZer) ni mogoče izvesti.
 Teh postopkov ni mogoče izvesti, kadar je
priključena naprava iPod ali naprava USB
v načinu Android.
– Nastavite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stran 20).
– Odstranite napravo iPod.
 Način naprave USB ni nastavljen
na ustrezen način.
– Prepričajte se, da je način USB v napravi
nastavljen na MSC/MTP.
30SL
Zvoka ni mogoče predvajati med
predvajanjem v načinu Android.
 Ko je enota v načinu Android, se zvok
predvaja samo prek pametnega telefona
z operacijskim sistemom Android.
– Preverite stanje aplikacije za predvajanje
zvoka v pametnem telefonu z
operacijskim sistemom Android.
– Predvajanje morda ne bo pravilno,
kar je odvisno od pametnega telefona
z operacijskim sistemom Android.
Funkcija NFC
Povezava z enim dotikom (NFC) ni mogoča.
 Če se pametni telefon ne odziva na dotik:
– Preverite, ali je v pametnem telefonu
vključena funkcija NFC.
– Del pametnega telefona, na katerem je
oznaka N, približajte oznaki N na tej enoti.
– Če je pametni telefon v etuiju,
ga vzemite iz etuija.
 Občutljivost sprejema NFC je odvisna od
naprave.
Če vzpostavitev povezave z enim dotikom
prek pametnega telefona po več poskusih
še vedno ne uspe, ročno vzpostavite
povezavo BLUETOOTH.
Funkcija BLUETOOTH
Naprava, ki vzpostavlja povezavo, ne
more zaznati te enote.
 Pred seznanjanjem preklopite to enoto v
način pripravljenosti na seznanjanje.
 Ko je povezava vzpostavljena z dvema
napravama BLUETOOTH, druge naprave
ne morejo zaznati te enote.
– Prekinite eno od povezav in poiščite
enoto z drugo napravo.
 Ko je seznanjanje naprav končano,
vklopite signal BLUETOOTH (stran 10).
Povezava ni mogoča.
 Povezavo je mogoče upravljati samo z eno
od obeh naprav (to enoto ali napravo
BLUETOOTH) in ne z obema hkrati.
– Priključite to enoto iz naprave Bluetooth
ali obratno.
Ime zaznane naprave se ne prikaže.
 Glede na stanje druge naprave morda
ne bo mogoče dobiti imena.
Zvonjenje se ne predvaja.
 Prilagodite raven glasnosti tako, da ob
dohodnem klicu zavrtite gumb za
upravljanje.
 Zvonjenje morda ni pravilno nastavljeno,
odvisno od naprave, ki vzpostavlja
povezavo.
– Nastavite možnost [RINGTONE] na [1]
(stran 23).
 Sprednji zvočniki niso povezani z enoto.
– Povežite sprednje zvočnike z enoto.
Zvonjenje se predvaja samo prek
sprednjih zvočnikov.
Glasu klicatelja ni mogoče slišati.
 Sprednji zvočniki niso povezani z enoto.
– Povežite sprednje zvočnike z enoto. Glas
klicatelja se predvaja samo prek
sprednjih zvočnikov.
Sogovornik pravi, da je glasnost
prenizka/previsoka.
 Ustrezno prilagodite glasnost tako,
da nastavite mikrofon (stran 17).
Med telefonskim klicem se sliši odmev ali
šum.
 Znižajte glasnost.
 Nastavite način EC/NC na [EC/NC-1]
ali [EC/NC-2] (stran 17).
 Če je okoliški šum, ki ga ne povzroča zvok
telefonskega klica, preglasen, ga
poskusite odpraviti.
Primer: če se skozi odprto okno sliši hrup s
ceste ipd., zaprite okno. Če je klimatska
naprava prehrupna, zmanjšajte njeno
stopnjo delovanja.
Telefon ni povezan.
 Telefon med predvajanjem zvoka
BLUETOOTH ni povezan, tudi če pritisnete
gumb CALL.
– Vzpostavite povezavo iz telefona.
Kakovost zvoka telefona je nizka.
 Kakovost zvoka telefona je odvisna od
pogojev sprejema signala z mobilnim
telefonom.
– V primeru slabega sprejema premaknite
vozilo na lokacijo, kjer je signal
mobilnega telefona močnejši.
Glasnost povezane zvočne naprave
je nizka (visoka).
 Raven glasnosti se razlikuje glede na
zvočno napravo.
– Prilagodite glasnost povezane zvočne
naprave ali te enote (stran 22).
Zvok se med predvajanjem iz zvočne
naprave BLUETOOTH prekinja.
 Skrajšajte razdaljo med enoto in zvočno
napravo BLUETOOTH.
 Če je zvočna naprava BLUETOOTH
shranjena v torbici, ki moti signal, jo pred
uporabo odstranite iz torbice.
 V bližini se uporablja več naprav
BLUETOOTH ali drugih naprav, ki oddajajo
radijske valove.
– Izklopite druge naprave.
– Povečajte oddaljenost od drugih naprav.
 Pri vzpostavljanju povezave med to enoto
in mobilnim telefonom se predvajanje
zvoka začasno zaustavi. Ne gre za okvaro.
Upravljanje povezane zvočne naprave
BLUETOOTH ni mogoče.
 Preverite, ali povezana zvočna naprava
BLUETOOTH podpira AVRCP.
Nekatere funkcije ne delujejo.
 Preverite, ali naprava, ki je vzpostavila
povezavo, podpira zadevne funkcije.
Klic se nenamerno sprejme.
 V telefonu, ki vzpostavlja povezavo, je
nastavljeno samodejno sprejemanje
klicev.
Seznanjanje ni uspelo zaradi časovne
omejitve.
 Časovna omejitev za seznanjanje je morda
kratka, odvisno od naprave, ki vzpostavlja
povezavo.
– Poskusite pravočasno dokončati
seznanjanje.
31SL
Seznanjanje ni mogoče.
 Enota se po inicializaciji ne more seznaniti
s predhodno seznanjeno napravo
BLUETOOTH, če so podatki o seznanjanju
enote v napravi BLUETOOTH. V tem
primeru izbrišite podatke o seznanjanju
iz naprave BLUETOOTH in nato ponovno
izvedite postopek seznanjanja.
Povezava s »Sony | Music Center« se
samodejno prekine, ko se način enote USB
spremenite v [ANDROID].
 Pametni telefon Android ne podpira
predvajanja v načinu Android.
– Način USB enote nastavite na možnost
[MSC/MTP] in vzpostavite povezavo s
»Sony | Music Center« (stran 17).
Delovanje funkcije BLUETOOTH ni mogoče.
 Izklopite enoto tako, da vsaj 2 sekundi
pridržite gumb OFF, in jo nato znova
vklopite.
Sporočila
Pri prostoročnem telefoniranju se iz
zvočnikov vozila ne predvaja zvok.
 Če se zvok predvaja iz mobilnega
telefona, nastavite mobilni telefon tako,
da se bo zvok predvajal iz zvočnikov
vozila.
INVALID
 Izbrano dejanje je morda neveljavno.
 Med predvajanjem naprave iPod možnosti
[USB MODE] ni mogoče spremeniti.
Funkcija Siri Eyes Free ni vključena.
 Opravite prostoročno registracijo za
iPhone, ki podpira Siri Eyes Free.
 Vključite funkcijo Siri v telefonu iPhone.
 Prekinite povezavo BLUETOOTH med
napravo iPhone in enoto ter vzpostavite
novo povezavo.
Delovanje aplikacije Sony | Music Center
Ime aplikacije se ne ujema z dejansko
aplikacijo v "Sony | Music Center".
 Znova zaženite aplikacijo v aplikaciji
»Sony | Music Center«.
Med delovanjem se lahko pojavijo ali
začnejo utripati naslednja sporočila.
OUTPUT ERROR: Morda je prišlo do notranje
okvare.
 Preverite povezavo. Če sporočilo o napaki
ostane na zaslonu, se obrnite na
najbližjega prodajalca Sony.
READ: Enota bere informacije.
 Počakajte, da se branje zaključi in
predvajanje samodejno zažene. To lahko
traja nekaj časa, odvisno od datotečne
strukture.
TEMP CAUTION: Vklopljena je toplotna
zaščita.
 Zmanjšajte glasnost.
(podčrtaj): Prikaz znaka ni mogoč.
Med izvajanjem aplikacije "Sony | Music
Center" prek povezave BLUETOOTH zaslon
samodejno preklopi na [BT AUDIO].
 Napaka aplikacije "Sony | Music Center" ali
povezave BLUETOOTH.
 Znova zaženite aplikacijo.
Za predvajanje CD-jev:
Ko zaslon preklopi na [IPD], se povezava
z aplikacijo "Sony | Music Center"
samodejno prekine.
 Aplikacija "Sony | Music Center" v napravi
iPhone/iPod ne podpira predvajanja
naprave iPod.
– Izberite drug vir enote, kot je [IPD],
in vzpostavite povezavo z aplikacijo
"Sony | Music Center" (stran 17).
CD NO DISC: V enoti ni plošče.
 Vstavite ploščo z datotekami, ki jih je
mogoče predvajati (stran 26).
32SL
CD ERROR: Plošče ni mogoče predvajati.
Plošča se bo samodejno izvrgla.
 Očistite disk in ga pravilno vstavite ali se
prepričajte, da ni prazen ali poškodovan.
CD NO MUSIC: Na voljo ni nobene datoteke,
ki jo je mogoče predvajati. Plošča se bo
samodejno izvrgla.
 Vstavite ploščo z datotekami, ki jih je
mogoče predvajati (stran 26).
CD PUSH EJT: Plošče ni bilo mogoče pravilno
odstraniti.
 Pritisnite  (izmet).
ali
: Dosežen je začetek
ali konec plošče.
Za predvajanje iz naprave USB:
HUB NO SUPRT: Zvezdišča USB niso
podprta.
IPD STOP: Predvajanje vsebin iz naprave
iPod je končano.
 Zaženite predvajanje v napravi
iPod/iPhone.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Na enoto je priključena naprava USB, ki ne
podpira protokola AOA (Android Open
Accessory) 2.0, medtem ko je možnost
[USB MODE] nastavljena na [ANDROID].
– Nastavite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stran 20).
USB ERROR: Predvajanje vsebin iz naprave
USB ni mogoče.
 Znova priključite napravo USB.
USB NO DEV: Naprava USB ni priključena ali
je enota ne prepozna.
 Preverite, ali je naprava USB priključena
oziroma je kabel USB ustrezno priklopljen.
USB NO MUSIC: Na voljo ni nobene
datoteke, ki jo je mogoče predvajati.
 Priključite napravo USB z datotekami,
ki jih je mogoče predvajati (stran 26).
USB NO SUPRT: Naprava USB ni podprta.
 Za podrobnosti o združljivosti naprave
USB obiščite spletno mesto za podporo,
ki je navedeno na zadnji strani priročnika.
USB OVERLOAD: Naprava USB je
preobremenjena.
 Izključite napravo USB in pritisnite SRC,
da izberete nov vir.
 Prišlo je do napake v napravi USB ali
priključena naprava ni združljiva z enoto.
Za uporabo funkcije RDS:
NO AF: Ni nobenih alternativnih frekvenc.
 Ko utripa ime programske storitve,
pritisnite / (ISKANJE –/+). Prikaže
se oznaka [PI SEEK] in enota začne iskati
drugo frekvenco z enakimi podatki PI
(prepoznavanje programa).
NO PI: Ni identifikacije programa. Izbrana
postaja nima podatkov za identifikacijo
programa (PI).
 Izberite drugo postajo.
NO TP: Ni nobenih prometnih programov.
 Enota bo nadaljevala iskanje razpoložljivih
postaj TP.
Za funkcijo BLUETOOTH:
BTA NO DEV: Naprava BLUETOOTH ni
priključena ali je enota ne prepozna.
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH
ustrezno povezana oziroma je z njo
vzpostavljena povezava BLUETOOTH.
ERROR: Izbranega dejanja ni bilo mogoče
izvesti.
 Počakajte nekaj časa in nato poskusite
znova.
NO DEVICE: Naprava BLUETOOTH, ki podpira
profil za prostoročni način (HFP), ni
priključena ali je enota ne prepozna.
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH
ustrezno povezana oziroma je z napravo
BLUETOOTH vzpostavljena povezava HFP.
NO SUPPORT: Izbrano dejanje ni dovoljeno
ali podprto.
 Preverite, ali naprava BLUETOOTH podpira
HFP (prostoročni profil).
33SL
UNKNOWN: Prikaz imena ali telefonske
številke ni mogoč.
WITHHELD: Klicatelj je prikril telefonsko
številko.
Za delovanje aplikacije Sony | Music
Center:
APP --------: Povezava z aplikacijo ni
vzpostavljena.
 Ponovno vzpostavite povezavo z
aplikacijo "Sony | Music Center" (stran 17).
APP DISCNCT: Povezava z aplikacijo je
prekinjena.
 Vzpostavite povezavo z aplikacijo "Sony |
Music Center" (stran 17).
APP DISPLAY: Prikazan je zaslon z
nastavitvami zaslona aplikacije.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi,
zaprite zaslon z nastavitvami zaslona
aplikacije.
APP LIST: Odprt je seznam vsebin medija
CD/USB/iPod.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi,
zaprite seznam aplikacije.
APP MENU: Prikazan je zaslon z
nastavitvami aplikacije.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi,
zaprite zaslon z nastavitvami aplikacije.
APP NO DEV: Naprava z nameščeno
aplikacijo ni povezana ali prepoznana.
 Vzpostavite povezavo BLUETOOTH in se
znova povežite z aplikacijo "Sony | Music
Center" (stran 17).
APP SOUND: Prikazan je zaslon z
nastavitvami zvoka aplikacije.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi,
zaprite zaslon z nastavitvami zvoka
aplikacije.
OPEN APP: Aplikacija "Sony | Music Center"
se ne izvaja.
 Zaženite aplikacijo.
34SL
Daljinsko upravljanje z volanom:
ERROR: Pri registraciji funkcije je prišlo
do napake.
 Znova registrirajte v funkciji, pri kateri je
prišlo do napake (stran 20).
TIMEOUT: Registracija funkcije ni uspela
zaradi časovne omejitve.
 Poskusite dokončati registracijo v času,
ko utripa oznaka [REGISTER]
(približno 6 sekund) (stran 20).
Za posodobitev vdelane programske
opreme:
ERROR: Program za posodabljanje
ni shranjen v napravi USB.
 V napravo USB shranite program
za posodabljanje in poskusite znova
(stran 24).
NO DEVICE: Naprava USB s programom
za USB ni priključena ali prepoznana.
 Prepričajte se, da je naprava USB trdno
priključena.
 Izključite napravo USB in jo znova
priključite.
UPDATE ERROR - PRESS ENTER:
Posodobitev vdelane programske opreme se
ni pravilno dokončala.
 Pritisnite ENTER, da počistite sporočilo,
in poskusite znova.
Med posodobitvijo ne premaknite vžiga v
položaj za izklop in ne odstranite naprave
USB (stran 24).
Če s temi rešitvami ne odpravite težav,
se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Enoti, ki jo želite popraviti zaradi težav s
predvajanjem CD-jev, priložite disk, ki ste ga
uporabili v času, ko je prišlo do napake.
Povezava/namestitev
Seznam delov za namestitev


Opozorila
• Priključite vse ozemljitvene kable
v skupno ozemljitveno točko.
• Pazite, da se vodniki ne ujamejo pod vijake
ali med premikajoče se dele (npr. vodilo
sedeža).
• Pred povezovanjem premaknite stikalo
za vžig avtomobila v položaj za izklop,
da preprečite kratek stik.
• Napajalni vodnik  najprej povežite z
enoto in zvočniki ter šele nato s pomožnim
napajalnim priključkom.
• Morebitne proste nepovezane vodnike
ustrezno zaščitite z izolacijskim trakom.
×2






Previdnostni ukrepi
• Mesto namestitve izberite tako, da enota
ne bo vplivala na običajno vožnjo z
vozilom.
• Enote ne nameščajte na območjih,
izpostavljenih prahu, umazaniji, pretiranim
vibracijam ali visoki temperaturi, na primer
na neposredni sončni svetlobi ali ob grelnih
loputah.
• Za varno namestitev uporabljajte le
priloženo namestitveno opremo.
Opomba glede napajalnega vodnika (rumen)
Ob priključitvi te enote skupaj z drugimi stereokomponentami mora biti amperska napetost
tokokroga v vozilu, na katerega je priključena enota,
višja od vsote varovalk posameznih komponent.
Prilagoditev kota nastavitve
Prilagodite kot namestitve na manj kot 45°.
• Ta seznam delov ne vključuje vseh
sestavnih delov kompleta.
• Nosilec  in zaščitni okvir  sta ob dobavi
pritrjena na enoto. Pred nameščanjem
enote odstranite nosilec  z enote tako,
da uporabite sprostitvena ključa .
Podrobnosti so v razdelku »Odstranjevanje
zaščitnega okvirja in nosilca« (stran 39).
• Shranite sprostitvena ključa  za
prihodnjo uporabo oziroma morebitno
odstranjevanje enote iz vozila.
35SL
Povezovanje
Globokotonec*1
*3
*3
*3
Ojačevalnik moči*1
*5*6

*2*8
Podrobnosti so v razdelku
»Shema napajalnih povezav« (stran 38).
Podrobnosti so v razdelku
»Vzpostavljanje povezav«
(stran 37).
Pri neposredni priključitvi na
Črn
Rumen
z daljinskega upravljalnika
s kablom (ni priložen)*4
z avtomobilske antene
(prizemne)*7
36SL
*1
*2
*3
*4
Ni priloženo
Impedanca zvočnikov: 4–8 Ω × 4
Kabel RCA z nožicami (ni priložen)
Uporabite vmesnik za daljinski upravljalnik
s kablom (ni priložen), odvisno od vrste vozila.
Za več informacij o uporabi daljinskega
upravljalnika s kablom glejte »Uporaba
daljinskega upravljalnika s kablom« (stran 39).
*5 Kabel mikrofona napeljite tako, da ne bo oviral
voznika pri vožnji, ne glede na to, ali voznik
uporablja mikrofon. Če kabel napeljete po tleh,
ga pritrdite s sponkami ali podobnimi
pripomočki.
*6 Za podrobnosti o namestitvi mikrofona glejte
»Namestitev mikrofona« (stran 39).
*7 Če se antenski priključek (antena) ne prilega,
uporabite vmesnik (ni priložen), odvisno od
vrste vozila.
*8 Uporabljajte zvočnike z vhodno močjo 50 W
RMS ali višjo. Priporočamo uporabo zvočnikov
serije Sony XB s polnim obsegom.
*9 Če je nazivna jakost toka varovalke, ki jo
uporabljate v avtomobilu, 10 A, električno
povezavo vzpostavite neposredno z
akumulatorjem, da preprečite morebiten
kratek stik.
*10 Pred priključitvijo morate pravilno določiti
rumeni in črni vodnik napajalnega priključka.
Vzpostavljanje povezav
Če uporabljate anteno brez relejnega ohišja,
lahko s povezavo te enote s priloženim
napajalnim vodnikom  poškodujete
anteno.
 S konektorjem za zvočnik avtomobila
1
Zadnji zvočnik
2 (desni)
 Vijoličen

Vijoličen/črne
črte
3 Sprednji zvočnik  Siv
4 (desni)
 Siv/črne črte
5 Sprednji zvočnik  Bel
6 (levi)
 Bel/črne črte
7 Zadnji zvočnik
8 (levi)
 S konektorjem za napajanje
avtomobila
12
Neprekinjeno
napajanje
Napajanje za
anteno/priključek
13 za upravljanje
ojačevalnika moči
(REM OUT)
Rumen
Modro/bele
črte
14
Preklop napajanja
osvetlitve
Oranžno/bele
črte
15
Preklapljano
napajanje
Rdeč
16 Ozemljitev (zemlja)
Črn
Pri neposrednem povezovanju
z akumulatorjem
Če je nazivna jakost toka varovalke, ki jo
uporabljate v avtomobilu, 10 A, električno
povezavo vzpostavite neposredno z
akumulatorjem, da preprečite morebiten
kratek stik.
 s kovinskim delom avtomobila
 s pozitivnim priključkom akumulatorja
Opombe
• Enota morda zaradi prešibkega napajanja ne bo
delovala popolno, čeprav je povezana z virom
napajanja v avtomobilu. V tem primeru vzpostavite
električno povezavo neposredno z akumulatorjem.
• Vsi napajalni kabli, povezani s pozitivnim polom
akumulatorja, morajo imeti nameščeno varovalko
največ 450 mm (18 palcev) od pola, varovalka pa
mora biti nameščena pred mestom, na katerem
gredo kabli skozi kovino.
• Kabli akumulatorja avtomobila, ki so povezani z
avtomobilom (ozemljitev do ohišja)*, morajo biti
najmanj tako veliki kot kabli v glavnem napajalnem
kablu, ki poteka od akumulatorja do glavne enote.
• Med delovanjem s polno močjo se bo skozi sistem
prevajal tok, višji od 15 A. Zato morajo kabli,
povezani s priključki +12 V in ozemljitvijo (GND) te
enote, ustrezati najmanj velikosti 14 (AWG14) ali
morajo imeti prerez, večji od 2 mm² (3/32 palca).
Manj kot 450 mm (18 palcev)
 Zelen
 Zelen/črne črte
*
Varovalka (15 A)
Avtomobilski akumulator +12 V
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v
zvezi s povezavami, se obrnite na prodajalca.
37SL
Preprosta priključitev
globokotonca
Običajna povezava
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
Ko je globokotonec povezan s kablom
zadnjega zvočnika, ga lahko uporabljate
brez ojačevalnika moči.
Sprednji zvočnik
12 Neprekinjeno napajanje Rumen
15 Preklapljano napajanje
Rdeč
Globokotonec
Opombe
• Kable za zadnje zvočnike je treba pripraviti.
• Da preprečite okvare, uporabite globokotonec
z impedanco 4–8 Ω in ustrezno močjo.
Povezava za neprekinjeno
napajanje pomnilnika
Ko je priključen rumen napajalni vodnik, bo
napetost v tokokrogu pomnilnika ohranjena,
tudi če je stikalo za vžig izklopljeno.
Priključitev zvočnikov
• Pred priključitvijo zvočnikov izklopite
enoto.
• Da preprečite okvare, uporabljajte zvočnike
z impedanco 4–8 Ω in ustrezno močjo.
Shema napajalnih povezav
Preverite pomožni napajalni priključek v
avtomobilu in se prepričajte, da se povezave
kablov pravilno ujemajo glede na avto.
Pomožni priključek napajanja
38SL
Ko sta položaja rdečega in rumenega
kabla zamenjana
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
12 Preklapljano napajanje
Rumen
15 Neprekinjeno napajanje Rdeč
Pri vozilu brez položaja ACC
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
Ko pravilno uredite povezave in priklopite
napajalne kable, priključite enoto na
napajanje avtomobila. Če imate kakršna koli
vprašanja in težave v zvezi s povezovanjem
enote, ki niso zajeta v tem priročniku, se
obrnite na prodajalca avtomobilov.
Namestitev mikrofona
Za prostoročno telefoniranje morate
namestiti mikrofon .

Namestitev
Odstranjevanje zaščitnega okvirja
in nosilca
Pred nameščanjem enote odstranite zaščitni
okvir  in nosilec  z enote.
1
Stisnite robova zaščitnega okvirja 
skupaj in izvlecite okvir.

Sponka (ni priložena)

2

Vstavite oba sprostitvena ključa 
tako, da se zaskočita, nato pa
povlecite nosilec  navzdol in enoto
navzgor, da ta dela ločite.

• Če se kabel ovije okoli prestavne ročice ali
se zaplete med pedala vozila, lahko
okoliščine postanejo izredno nevarne.
Preprečite, da bi kabli ali kateri koli drugi
deli motili voznika med vožnjo.
• Če so v vozilu nameščene zračne blazine ali
druga oprema za blaženje sunkov, se pred
namestitvijo posvetujte s prodajalcem te
enote ali vozila.

Opozorila

Obrnite zaponko navznoter.
Opomba
Pred pritrditvijo dvostranskega lepilnega traku 
očistite površino armaturne plošče s suho krpo.
Uporaba daljinskega
upravljalnika s kablom
1
Če želite uporabljati daljinski
upravljalnik s kablom, nastavite
[STR CONTROL] v meniju
[SET STEERING] na [PRESET]
(stran 20).
39SL
Nameščanje enote na armaturno
ploščo
Pred nameščanjem se prepričajte, da sta
zatiča na obeh straneh nosilca  upognjena
navznoter, in sicer 2 mm (3/32 in).
Med odstranjevanjem enote z armaturne
plošče se ne dotikajte leve strani enote.
Vdolbina na levi strani enote ostane
neposredno po uporabi vroča.
Namestite nosilec  v armaturno
ploščo in nato upognite varovala
navzven, da zagotovite tesno
prileganje.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)

2
Zatič
Namestite enoto v nosilec  in nato
pritrdite zaščitni okvir .




Opombe
• Če sta zatiča ravna ali upognjena navzven, enota
ne bo pravilno nameščena in lahko izskoči.
• Preverite, ali so štirje zatiči zaščitnega okvirja
 ustrezno zaskočeni v režah enote.
40SL
Podrobnosti so v razdelku »Odstranjevanje
sprednje plošče« (stran 7).
Ponastavitev enote
POZOR
1
Odstranjevanje in pritrditev
sprednje plošče
Podrobnosti so v razdelku »Ponastavitev
enote« (stran 8).
Zamenjava varovalk
Pri zamenjavi varovalke
Varovalka (15 A)
uporabite varovalko, katere
jakost električnega toka
ustreza jakosti, navedeni
na prvotni varovalki. Če
varovalka pregori, preverite
napajanje in zamenjajte
varovalko. Če varovalka po zamenjavi znova
pregori, je morda prišlo do notranje okvare.
V tem primeru se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
41SL
Zbog bezbednosti, obavezno postavite
ovu jedinicu na komandnu tablu vozila, jer
leva strana jedinice postaje vruća tokom
korišćenja.
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Povezivanje/instalacija“ (stranica 35).
Napravljeno u Tajlandu
Svojstva laserske diode
 Trajanje emisije: kontinuirano
 Snaga lasera: manje od 53,3 μW
(Ova snaga je izmerena na udaljenosti od
200 mm od površine sočiva na glavi lasera
sa otvorom promera 7 mm.)
Pločica na kojoj su navedeni radni napon i
drugi podaci je locirana na donjoj strani
kućišta.
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje
da je ova oprema usklađena sa direktivom
2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je
dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema je namenjena korišćenju sa
odobrenim verzijama softvera, koje su
navedene u izjavi o usklađenosti EU.
Softver učitan u ovu opremu je provereno
usaglašen sa osnovnim zahtevima direktive
2014/53/EU.
Verzija softvera: 1_
Verziju softvera možete da proverite u stavci
„Firmware setup“ menija „General setup“.
2SR
Napomena za korisnike: Sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony
Corporation ili u njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi sa
usklađenošću proizvoda u Evropi treba
poslati ovlašćenom predstavniku
proizvođača na adresu: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Odlaganje potrošenih
baterija i električne i
elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod i baterija
ne smeju tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do
kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
otpada. Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi
trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser.
Da biste bili sigurni da će se baterijom i
električnom i elektronskom opremom
pravilno rukovati, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i
elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o
bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u
kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Upozorenje u slučaju da kontakt
automobila nema ACC položaj
Obavezno podesite funkciju AUTO OFF
(stranica 20). Jedinica će se potpuno i
automatski isključiti u podešeno vreme
nakon što je isključite, što sprečava
trošenje akumulatora. Ako ne podesite
funkciju AUTO OFF, pritisnite i držite OFF
dok se ekran ne isključi svaki put kada
isključite kontakt.
Odricanje od odgovornosti koja se
odnosi na usluge koje nude treće
strane
Usluge koje nude treće strane mogu da se
promene, suspenduju ili prekinu bez
prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu
odgovornost kada nastanu takve situacije.
Važna napomena
Pažnja
NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA SONY NEĆE
BITI ODGOVORNA ZA BILO KOJU SLUČAJNU,
INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU
UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK
PROFITA, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK
PODATAKA, NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA
PROIZVODA ILI BILO KOJE POVEZANE
OPREME, VREME NEAKTIVNOSTI I VREME
KOJE IZGUBI NARUČILAC A KOJE SE ODNOSI
NA KORIŠĆENJE ILI JE NASTALO KORIŠĆENJEM
OVOG PROIZVODA, NJEGOVOG HARDVERA
I/ILI SOFTVERA.
Poštovani korisniče, ovaj proizvod sadrži
radio predajnik.
Prema UNECE uredbi br. 10, proizvođači
vozila mogu da nametnu posebne uslove za
ugradnju radio predajnika u vozilima.
Pogledajte priručnik za upotrebu vozila ili
pozovite proizvođača ili prodavca vozila pre
nego što postavite ovaj proizvod u svoje
vozilo.
Hitni pozivi
Ovaj BLUETOOTH elektronski uređaj za
korišćenje u automobilu bez upotrebe ruku
povezuje se za korišćenje bez upotrebe ruku
pomoću radio signala, mobilnih i fiksnih
mreža, kao i funkcija koje je programirao
korisnik, što ne garantuje povezivanje u svim
uslovima.
Iz tog razloga, nemojte da se oslanjate
isključivo na neki elektronski uređaj u slučaju
neophodne komunikacije (kao što su hitni
medicinski slučajevi).
3SR
BLUETOOTH komunikacija
 Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH
uređaj mogu da utiču na rad elektronskih
medicinskih uređaja. Isključite ovu jedinicu
i druge BLUETOOTH uređaje na sledećim
lokacijama, jer mogu da dovedu do
nezgode.
– Na mestima gde je prisutan zapaljiv gas,
u bolnici, vozu, avionu ili na benzinskoj
pumpi.
– u blizini automatskih vrata ili požarnog
alarma
 Ova jedinica podržava bezbednosne
mogućnosti koje su u skladu sa
BLUETOOTH standardom kako bi se
obezbedila sigurna veza kada se koristi
bežična tehnologija BLUETOOTH, ali
bezbednost možda neće biti dovoljna što
zavisi od podešavanja. Budite oprezni
kada komunicirate koristeći bežičnu
tehnologiju BLUETOOTH.
 Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost
za curenje informacija tokom BLUETOOTH
komunikacije.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u
vezi sa jedinicom koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
4SR
Podešavanja
Sadržaj
Vodič za delove i kontrole . . . . . . . . . . . . . . 6
Početni koraci
Skidanje prednje table . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vraćanje jedinice na početne vrednosti . . . . 8
Postavka sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Provera napona baterije. . . . . . . . . . . . . . . . 8
Priprema BLUETOOTH uređaja. . . . . . . . . . . 9
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . 11
Povezivanje drugog prenosnog
audio uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Otkazivanje režima DEMO . . . . . . . . . . . . . 19
Operacije sa osnovnim podešavanjima . . . . 19
Opšta podešavanja (GENERAL). . . . . . . . . 20
Podešavanje zvuka (SOUND). . . . . . . . . . . . 21
Podešavanje ekrana (DISPLAY) . . . . . . . . . 23
BLUETOOTH podešavanje
(BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Podešavanje aplikacije Sony |
Music Center (SONY APP) . . . . . . . . . . 24
Dodatne informacije
Slušanje radija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Korišćenje sistema RDS
(Radio Data System) . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ažuriranje firmvera. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija
Povezivanje/instalacija
Slušanje radija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija sa USB uređaja . . . . . . . . . . .
Reprodukcija sa BLUETOOTH uređaja . . . .
Pretraživanje i reprodukcija numera . . . . .
13
13
14
14
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista delova za instalaciju . . . . . . . . . . . . .
Veza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
26
26
28
32
35
35
36
39
Obavljanje poziva bez
upotrebe ruku (samo putem
BLUETOOTH veze)
Primanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pozivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dostupne opcije tokom trajanja poziva . . . 17
Korisne funkcije
Sony | Music Center sa pametnim
telefonom iPhone/Android . . . . . . . . . 17
Upotreba prepoznavanja glasa
(samo za pametne
telefone Android) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Korišćenje funkcije Siri Eyes Free. . . . . . . . 18
5SR
Vodič za delove i kontrole
Glavna jedinica
Uklonjena prednja tabla (unutrašnji
panel)
VOICE (stranica 16, 18, 19)
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da biste
aktivirali glasovno biranje, glasovno
prepoznavanje (samo za Android™ pametni
telefon) ili Siri funkciju (samo za iPhone).
N-Mark
Dodirnite upravljački točkić Android
pametnim telefonom da biste uspostavili
BLUETOOTH vezu.
 Otvor za disk
 Dugme za otpuštanje prednje table
 Ekran prozora
 SRC (izvor)
Uključite napajanje.
Promena izvora.
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste
isključili izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da
biste isključili napajanje i ekran.

 Upravljački točkić
Okrećite da biste prilagodili jačinu zvuka.
PUSH ENTER
Ulazak u izabranu stavku.
Pritisnite SRC, okrenite pa pritisnite
da biste promenili izvor (u roku od
2 sekunde).
MENU
Ulazak u meni za podešavanje.
6SR
/
(SEEK –/+)
Automatsko podešavanje radio stanica.
Pritisnite i držite da biste ručno podesili.
/ (prethodno/sledeće)
/ (brzo premotavanje unazad/
unapred)
  (izbacivanje diska)
 PTY (tip programa)
Izbor PTY u funkciji RDS.
(pretraga) (stranica 15)
Ulazak u režim pregleda tokom
reprodukcije.
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android ili iPod
uređaj.)

CALL
Ulazak u meni za pozivanje. Prijem/
prekid poziva.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da
biste aktivirali BLUETOOTH signal.

(nazad)
Za povratak na prethodni prikaz.
MODE (stranica 12, 17)
Početni koraci
 Prijemnik za daljinski upravljač
 Dugmad sa brojevima (1 do 6)
Prijem memorisanih radio stanica.
Pritisnite i držite da biste memorisali
stanice.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju.
Pritisnite i držite da biste neprekidno
preskakali albume.
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android ili iPod
uređaj.)
(ponavljanje)
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android.)
(nasumično)
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android.)
MIC (stranica 17)
 (reprodukcija/pauziranje)
 EXTRA BASS
Pojačavanje zvuka basa u sinhronizaciji
sa nivoom jačine zvuka. Pritisnite da biste
promenili podešavanje za EXTRA BASS:
[1], [2], [OFF].
Skidanje prednje table
Možete da skinete prednju tablu jedinice da
biste sprečili krađu.
1
Pritisnite i držite OFF  dok se uređaj
ne isključi, pritisnite dugme za
otpuštanje prednje table ,
a zatim povucite tablu prema sebi
da biste ga skinuli.
Alarm upozorenja
Ako okrenete prekidač za kontakt u položaj
OFF bez skidanja prednje table, oglasiće se
alarm upozorenja na nekoliko sekundi.
Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
 AUX ulazni priključak
Serijski brojevi
 DSPL (ekran)
Menjanje prikazanih stavki.
SCRL (pomeranje)
Pritisnite i držite da biste pomerali
prikazanu stavku.
Proverite da li se poklapaju serijski brojevi na
donjoj strani jedinice i na zadnjoj strani
prednje table. U suprotnom nećete moći da
izvedete BLUETOOTH uparivanje, povezivanje i
prekidanje veze putem funkcije NFC.
 USB priključak
 RESET (unutrašnji panel) (stranica 8)
Postavljanje prednje table
7SR
Vraćanje jedinice na
početne vrednosti
Pre prvog korišćenja jedinice, nakon zamene
akumulatora u automobilu ili promene
povezivanja, morate da vratite jedinicu na
početne vrednosti.
Nakon skidanja prednje table, pritisnite
RESET na unutrašnjem panelu hemijskom
olovkom ili drugim šiljatim predmetom.
Postavka sata
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL], a
zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET CLOCK-ADJ], a zatim ga
pritisnite.
Brojke koje označavaju sate trepere.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
podesili sate i minute.
Da biste pomerali digitalne indikatore,
pritisnite / (SEEK –/+).
4
Napomena
Vraćanje jedinice na početne vrednosti će izbrisati
podešavanje sata i određeni uskladišteni sadržaj.
Podešavanje časovne zone/regiona
Nakon vraćanja jedinice na početne
vrednosti, prikazuje se ekran za podešavanje
časovne zone/regiona.
1
Pritisnite ENTER dok se prikazuje [SET
AREA].
Prikazuje se trenutno podešena časovna
zona/region.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [EUROPE] ili [RUSSIA], a zatim
ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [YES] ili [NO], a zatim ga
pritisnite.
Ako se promeni podešavanje časovne
zone/regiona, jedinica se vraća na
podrazumevane vrednosti, a zatim se
prikazuje sat.
Ovo podešavanje može da se konfiguriše u
meniju za opšta podešavanja (stranica 20).
8SR
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
MENU.
Podešavanje je završeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata
Pritisnite DSPL.
Provera napona baterije
Možete da proverite trenutni napon baterije.
(Nije dostupno dok je izvor isključen i sat
prikazan.)
1
Pritiskajte DSPL dok se na ekranu ne
prikaže napon baterije.
Priprema BLUETOOTH
uređaja
Možete da uživate u muzici ili pozivate bez
upotrebe ruku, u zavisnosti od BLUETOOTH
kompatibilnih uređaja kao što su pametni
telefon, mobilni telefon i audio uređaj
(u daljem tekstu „BLUETOOTH uređaj“ ako
nije drugačije naznačeno). Za detalje o
povezivanju, pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz uređaj.
Pre povezivanja jedinice, utišajte joj zvuk.
U suprotnom, može da vas iznenadi
glasan zvuk.
Povezivanje pametnim telefonom
koristeći povezivanje jednim
dodirom (NFC)
Dodirivanjem upravljačkog točkića na
jedinici NFC* kompatibilnim pametnim
telefonom, jedinica se automatski uparuje i
povezuje sa pametnim telefonom.
* NFC (Near Field Communication) je tehnologija
koja omogućava bežičnu komunikaciju kratkog
dometa između različitih uređaja poput mobilnih
telefona i IC etiketa. Zahvaljujući funkciji NFC, za
prenos podataka dovoljno je da dodirnete
odgovarajuće simbole ili naznačeni položaj na NFC
kompatibilnim uređajima.
Za pametne telefone sa instaliranim
operativnim sistemom Android OS 4.0 ili
novijim, potrebno je da preuzmete aplikaciju
„NFC Easy Connect“, koja je dostupna u
prodavnici Google Play™. Aplikaciju možda
nije moguće preuzeti u nekim zemljama/
regionima.
1
2
Dodirnite deo sa oznakom N-Mark na
jedinici delom sa oznakom N-Mark na
pametnom telefonu.
Proverite da li je indikator
ekranu uređaja.
zasvetlio na
Prekidanje veze koristeći NFC
Ponovo dodirnite deo sa oznakom N-Mark
na jedinici delom sa oznakom N-Mark na
pametnom telefonu.
Napomene
• Kada izvršite povezivanje, pažljivo rukujte pametnim
telefonom da biste sprečili pojavu ogrebotina.
• Povezivanje jednim dodirom nije moguće kada je
jedinica već povezana sa dva NFC kompatibilna
uređaja. U tom slučaju, prekinite vezu sa jednim
od dva uređaja i ponovo izvršite povezivanje sa
pametnim telefonom.
Uparivanje i povezivanje sa
BLUETOOTH uređajem
Pri povezivanju sa BLUETOOTH uređajem po
prvi put, potrebna je obostrana registracija
uređaja (tzv. „uparivanje“). Uparivanje
omogućava ovoj jedinici i drugim uređajima
da se prepoznaju. Ova jedinica može da
poveže dva BLUETOOTH uređaja (dva
mobilna telefona ili mobilni telefon i audio
uređaj).
Aktivirajte funkciju NFC na pametnom
telefonu.
Detaljne informacije potražite u uputstvu
za upotrebu koje ste dobili uz pametni
telefon.
1
Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost do 1 m (3 stope) od ove
jedinice.
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [BLUETOOTH],
a zatim ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET PAIRING], a zatim ga
pritisnite.
9SR
4
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEVICE 1]* ili
[SET DEVICE 2]*, a zatim ga pritisnite.
treperi dok je jedinica u režimu
mirovanja pri uparivanju.
* [SET DEVICE 1] ili [SET DEVICE 2] će biti
promenjeno na ime uparenog uređaja nakon
što se uparivanje završi.
5
6
Obavite uparivanje na BLUETOOTH
uređaju tako da on detektuje ovu
jedinicu.
Izaberite [MEX-GS820BT] (naziv
modela) prikazan na ekranu
BLUETOOTH uređaja.
Za prekidanje veze sa uparenim uređajem
Obavite korake od 2 do 4 da biste prekinuli
vezu nakon što se ova jedinica i BLUETOOTH
uređaj upare.
Povezivanje sa uparenim
BLUETOOTH uređajem
Da biste koristili upareni uređaj, neophodna
je veza sa ovom jedinicom. Neki upareni
uređaji će se automatski povezati.
Ako se ne pojavi naziv vašeg modela,
ponovite postupak od koraka 2.
MEX-GS820BT
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [BLUETOOTH],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET BT SIGNL], a zatim ga
pritisnite.
Uverite se da indikator
7
Ako je potrebno uneti šifru* na
BLUETOOTH uređaju, unesite [0000].
* Termin „šifra“ je poznat i pod nazivom „ključ“,
„PIN kôd“, „PIN broj“ i „lozinka“ itd., u
zavisnosti od uređaja.
svetli.
3
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju.
4
Upravljajte BLUETOOTH uređajem da
biste se povezali sa ovom jedinicom.
Indikator
ili
svetli.
Ikone na ekranu:
Unesite šifru
[0000]
Kada se obavi uparivanje, indikator
ostaje da svetli.
8
Izaberite ovu jedinicu na BLUETOOTH
uređaju da biste uspostavili
BLUETOOTH povezivanje.
Indikator
ili
uspostavi veza.
zasvetli kada se
Napomena
Prilikom povezivanja sa BLUETOOTH uređajem, ova
jedinica ne može da bude detektovana sa drugog
uređaja. Da biste omogućili detekciju, uđite u režim
za uparivanje i tražite ovu jedinicu preko drugog
uređaja.
Za pokretanje reprodukcije
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Reprodukcija sa BLUETOOTH uređaja“
(stranica 14).
10SR
Svetli kada je dostupno pozivanje
bez upotrebe ruku omogućavanjem
opcije HFP (Handsfree profil).
Svetli kada je dostupna reprodukcija
na audio uređaju omogućavanjem
opcije A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Povezivanje poslednjeg povezanog
uređaja sa ove jedinice
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju.
Da biste se povezali sa audio uređajem,
pritisnite SRC da biste izabrali [BT AUDIO],
a zatim pritisnite  (reprodukcija/pauza).
Da biste se povezali sa mobilnim telefonom,
pritisnite CALL.
Napomena
Tokom BLUETOOTH audio striminga, ne možete da
se povežete sa ove jedinice na mobilni telefon.
Umesto toga, povežite se sa mobilnog telefona na
ovu jedinicu.
Savet
Kad je BLUETOOTH signal uključen: Kad je ovaj
režim aktivan, jedinica se automatski ponovo
povezuje sa mobilnim telefonom sa kojim je bila
povezana poslednji put.
Instaliranje mikrofona
Povezivanje USB uređaja
1
2
Utišajte zvuk na jedinici.
Povežite USB uređaj sa jedinicom.
Da biste povezali iPod/iPhone uređaj,
koristite USB kabl za povezivanje za iPod
(ne isporučuje se).
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Instaliranje mikrofona“ (stranica 39).
Povezivanje sa iPhone/iPod
uređajem (automatsko
BLUETOOTH uparivanje)
Kada je iPhone/iPod sa instaliranim
operativnim sistemom iOS5 ili novijim
povezan na USB ulaz, jedinica se automatski
uparuje i povezuje sa njim.
Da biste omogućili automatsko BLUETOOTH
uparivanje, proverite da li je opcija [SET
AUTOPAIR] u meniju [BLUETOOTH] podešena
na [ON] (stranica 23).
1
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
iPhone/iPod uređaju.
2
Povežite iPhone/iPod na USB port.
Povezivanje drugog
prenosnog audio uređaja
1
2
3
Isključite prenosni audio uređaj.
Utišajte zvuk na jedinici.
Povežite prenosni audio uređaj na
AUX priključak (stereo mini utikač) na
jedinici kablom za povezivanje (ne
isporučuje se)*.
* Obavezno koristite prav priključak.
Proverite da li je indikator
ekranu uređaja.
zasvetlio na
Napomene
• Automatsko BLUETOOTH uparivanje nije moguće
ako je jedinica već povezana sa dva BLUETOOTH
uređaja. U tom slučaju, prekinite vezu sa bilo kojim
uređajem, a zatim ponovo povežite iPhone/iPod.
• Ako nije uspostavljeno Automatsko BLUETOOTH
uparivanje, pogledajte odeljak „Priprema
BLUETOOTH uređaja“ (stranica 9).
4
Pritisnite SRC da biste izabrali [AUX].
Za usklađivanje nivoa jačine zvuka
povezanog uređaja sa drugim izvorima
Započnite reprodukciju sa prenosnog audio
uređaja umerenom jačinom zvuka i podesite
na uređaju uobičajeni nivo jačine zvuka.
Pritisnite MENU, a zatim izaberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (stranica 22).
11SR
Slušanje radija
Slušanje radija
Za slušanje radija, pritisnite SRC da biste
izabrali [TUNER].
Automatsko memorisanje (BTM)
1
Pritisnite MODE da biste promenili
frekventni opseg (FM1, FM2, FM3, MW
ili LW).
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET BTM], a zatim ga
pritisnite.
Jedinica memoriše stanice na
dugmadima sa brojevima po redosledu
njihovih frekvencija.
Podešavanje programa
1
2
Pritisnite MODE da biste promenili
frekventni opseg (FM1, FM2, FM3, MW
ili LW).
Obavite podešavanje.
Ručno podešavanje programa
Pritisnite i držite / (SEEK –/+) da
biste našli približnu frekvenciju, a zatim
pritisnite / (SEEK–/+) više puta
uzastopno da biste precizno podesili
željenu frekvenciju.
Automatsko podešavanje
Pritisnite / (SEEK –/+).
Skeniranje se zaustavlja kada jedinica
primi stanicu.
Ručno memorisanje stanica
1
Dok slušate stanicu koju želite da
memorišete, pritisnite i držite dugme
sa brojem (od 1 do 6) dok se ne
prikaže [MEM].
Prijem memorisanih stanica
1
Izaberite frekventni opseg, a zatim
pritisnite dugme sa brojem
(od 1 do 6).
12SR
Korišćenje sistema RDS
(Radio Data System)
Podešavanje alternativnih
frekvencija (AF) i obaveštenja o
saobraćaju (TA)
AF neprestano podešava stanicu sa najjačim
signalom u mreži, a TA obezbeđuje
informacije o trenutnom saobraćaju ili
saobraćajne programe (TP) ako se primaju.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL], a
zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET AF/ TA], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ili [SET AF/TA-OFF],
a zatim ga pritisnite.
Za memorisanje RDS stanica sa AF i TA
podešavanjima
Možete da memorišete RDS stanice zajedno
sa AF/TA podešavanjima. Podesite AF/TA,
a zatim memorišite stanicu pomoću BTM ili
ručno. Ako memorišete ručno, možete
takođe da memorišete stanice bez RDS-a.
Prijem hitnih obaveštenja
Sa uključenom funkcijom AF ili TA, hitna
obaveštenja će automatski prekinuti
trenutno izabrani izvor.
Za prilagođavanje nivoa jačine zvuka
tokom saobraćajnih obaveštenja
Nivo će biti uskladišten u memoriju za sva
sledeća saobraćajna obaveštenja, nezavisno
od redovnog nivoa jačine zvuka.
Za zadržavanje na jednom
regionalnom programu (REGIONAL)
Kada su uključene funkcije AF i REGIONAL,
nećete biti prebacivani na druge regionalne
stanice koje imaju jači signal. Ako tokom
slušanja frekvencija u FM opsegu (stranica 20)
izađete iz prijemne oblasti regionalnog
programa, podesite opciju [SET REGIONAL] u
stavci [GENERAL] na [SET REG-OFF].
Ovu funkciju ne možete da koristite u
Ujedinjenom Kraljevstvu i nekim drugim
zemljama.
Funkcija Local Link (samo u
Ujedinjenom Kraljevstvu)
Ova funkcija vam omogućava da izaberete
druge lokalne stanice u oblasti, čak i ako one
nisu memorisane na dugmadima sa
brojevima.
Tokom FM prijema, pritisnite dugme sa
brojem (1 do 6) na kojem je memorisana
lokalna stanica. U roku od pet sekundi,
ponovo pritisnite dugme sa brojem lokalne
stanice. Ponavljajte ovaj postupak sve dok
ne podesite lokalnu stanicu.
Reprodukcija
Reprodukcija diska
1
Ubacite disk (obeležena strana
okrenuta nagore).
Izbor tipova programa (PTY)
1
2
Pritisnite PTY tokom FM prijema.
Okrećite upravljački točkić dok se ne
prikaže željeni tip programa, a zatim
ga pritisnite.
Jedinica započinje da traži stanicu koja
emituje željeni tip programa.
Tip programa
NEWS (Novosti), AFFAIRS (Aktuelna
događanja), INFO (Vesti), SPORT (Sport),
EDUCATE (Obrazovni program), DRAMA
(Dramski program), CULTURE (Kulturni
program), SCIENCE (Naučni program), VARIED
(Mešano), POP M (Pop muzika), ROCK M (Rok
muzika), EASY M (M.O.R. muzika), LIGHT M
(Lagana klasična muzika), CLASSICS (Ozbiljna
klasična muzika), OTHER M (Ostale vrste
muzike), WEATHER (Vremenska prognoza),
FINANCE (Finansije), CHILDREN (Program za
decu), SOCIAL A (Društvene teme), RELIGION
(Religija), PHONE IN (Telefonski pozivi), TRAVEL
(Putovanja), LEISURE (Slobodno vreme), JAZZ
(Džez muzika), COUNTRY (Kantri muzika),
NATION M (Narodna muzika), OLDIES (Stari
hitovi), FOLK M (Folk muzika), DOCUMENT
(Dokumentarni program)
Podešavanje sata (CT)
Podaci o tačnom vremenu (CT) dobijeni RDS
prenosom podešavaju sat.
1
Podesite opciju [SET CT] u stavci
[GENERAL] na
[SET CT-ON] (stranica 20).
Reprodukcija započinje automatski.
Reprodukcija sa USB uređaja
U ovom Uputstvu za upotrebu, „iPod“ se
koristi kao opšti pojam za iPod funkcije na
iPod i iPhone uređajima, osim ako nije
drugačije naznačeno u tekstu ili na slikama.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod
uređaja, pogledajte „O iPod uređaju“
(stranica 25) ili posetite sajt za podršku
naveden sa zadnje strane.
Možete da koriste AOA (Android Open
dodatne opreme) 2.0, MSC (Mass Storage
Class) i MTP (Media Transfer Protocol) tip
USB uređaja* koji zadovoljavaju USB
standard. U zavisnosti od USB uređaja, na
jedinici možete da izaberete Android režim
ili MSC/MTP režim.
Neki digitalni medija plejeri ili Android
pametni telefoni mogu da zahtevaju
podešavanje na MTP režim.
* npr. USB flash uređaj, digitalni medija plejer,
Android pametni telefon
Napomene
• Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB uređaja,
posetite sajt za podršku naveden na zadnjoj strani.
• Pametni telefoni na kojem je instaliran Android OS
4.1 ili noviji podržavaju Android Open Accessory
2.0 (AOA 2.0). Međutim, neki pametni telefoni
možda neće u potpunosti podržavati AOA 2.0 čak i
ako je na njima instaliran Android OS 4.1 ili noviji.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg Android
pametnog telefona posetite sajt za podršku
naveden sa zadnje strane.
13SR
• Nije podržana reprodukcija sledećih datoteka.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
– datoteke zaštićene autorskim pravima
– DRM (Digital Rights Management) datoteke
– Višekanalne audio datoteke
MP3/WMA/AAC:
– datoteke sa kompresijom bez gubitka kvaliteta
WAV:
– Višekanalne audio datoteke
2
Pritisnite SRC da biste izabrali
[BT AUDIO].
3
Upravljajte audio uređajem da biste
započeli reprodukciju.
4
Prilagodite jačinu zvuka na ovoj
jedinici.
Napomene
Pre nego što uspostavite vezu, izaberite
režim USB (Android režim ili MSC/MTP
režim), u zavisnosti od USB uređaja
(stranica 20).
1
Povežite USB uređaj na USB ulaz
(stranica 11).
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako je uređaj već povezan, da biste
započeli reprodukciju, pritisnite SRC da
biste izabrali [USB] (prikazuje se [IPD] na
ekranu kada je prepoznat iPod).
2
Prilagodite jačinu zvuka na ovoj
jedinici.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Uklanjanje uređaja
• U zavisnosti od audio uređaja, informacije kao što
su naslov, redni broj numere/vreme i status
reprodukcije možda neće biti prikazani na ovoj
jedinici.
• Čak i ako promenite izvor na jedinici, reprodukcija
se ne zaustavlja.
• [BT AUDIO] se ne prikazuje na ekranu dok je
pokrenuta aplikacija „Sony | Music Center“ putem
BLUETOOTH funkcije.
Za usklađivanje nivoa jačine zvuka
BLUETOOTH uređaja sa drugim
izvorima
Započnite reprodukciju sa BLUETOOTH audio
uređaja umerenom jačinom zvuka i podesite
na jedinici uobičajeni nivo jačine zvuka.
Pritisnite MENU, a zatim izaberite [SOUND] 
[SET BTA VOL] (stranica 22).
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite uređaj.
Upozorenje za iPhone
Kada povežete iPhone putem USB-a, jačina
zvuka telefonskog poziva se kontroliše preko
iPhone uređaja, a ne preko jedinice. Nemojte
da pojačavate jačinu zvuka na uređaju
tokom poziva, jer se nakon završetka
razgovora može iznenada začuti
glasan zvuk.
Reprodukcija sa BLUETOOTH
uređaja
Sadržaj možete da reprodukujete na
povezanom uređaju koji podržava
BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Pretraživanje i reprodukcija
numera
Ponavljanje reprodukcije i
nasumična reprodukcija
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android.
1
Tokom reprodukcije, pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) više
puta uzastopno da biste izabrali
željeni režim reprodukcije.
Možda će proteći izvesno vreme dok ne
započne reprodukcija u izabranom
režimu.
U zavisnosti od izabranog izvora zvuka,
razlikuju se dostupni režimi reprodukcije.
1
Izvršite BLUETOOTH povezivanje sa
audio uređajem (stranica 9).
Da biste izabrali audio uređaj, pritisnite
MENU, a zatim izaberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (stranica 23).
14SR
Pretraživanje numera po nazivu
(Quick-BrowZer™)
Obavljanje poziva bez upotrebe
ruku (samo putem BLUETOOTH veze)
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android ili iPod uređaj.
1
Tokom CD, USB ili BT AUDIO*1
reprodukcije, pritisnite
(pretraga)*2 da biste prikazali listu
kategorija za pretragu.
Kada se prikaže lista numera, pritisnite
(nazad) više puta uzastopno da biste
prikazali željenu kategoriju za pretragu.
*1 Dostupno samo za audio uređaje koji
podržavaju AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) 1.4. ili noviji.
*2 Tokom USB reprodukcije, pritisnite
(pregled) duže od 2 sekunde da biste se
direktno vratili na listu kategorija.
2
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željenu kategoriju za
pretragu, a zatim ga pritisnite za
potvrdu izbora.
Ponovite korak 2 da biste pretražili
željenu numeru.
Pokrenuće se reprodukcija.
Za izlaz iz režima Quick-BrowZer
Pritisnite
(pregled).
Pretraživanje preskakanjem
stavki (režim Jump)
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android ili iPod uređaj.
1
2
3
Pritisnite
(pregled).
Pritisnite  (SEEK +).
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali stavku.
Lista se preskače u koracima od 10% od
ukupnog broja stavki u njoj.
4
Da biste koristili mobilni telefon, povežite ga
sa ovom jedinicom. Možete da povežete dva
mobilna telefona na jedinicu. Detaljne
informacije potražite u odeljku „Priprema
BLUETOOTH uređaja“ (stranica 9).
Primanje poziva
1
Započinje telefonski poziv.
Napomena
Zvono prilikom prijema poziva i glas sagovornika se
emituju samo kroz prednje zvučnike.
Odbijanje poziva
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Za završavanje poziva
Ponovo pritisnite CALL.
Pozivanje
Poziv možete da izvršite iz telefonskog
imenika ili iz liste istorije poziva kada je
povezan mobilni telefon koji podržava PBAP
(Phone Book Access Profile).
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, izaberite jedan od njih.
Pozivanje iz telefonskog imenika
1
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željenu stavku, a zatim ga
pritisnite.
Pritisnite CALL.
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da
biste izabrali jedan od njih, a zatim ga
pritisnite.
Pritisnite ENTER da biste se vratili u
režim Quick-BrowZer.
Prikazuje se izabrana stavka.
5
Pritisnite CALL kada primite poziv sa
zvonom.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [PHONE BOOK], a zatim ga
pritisnite.
Pokrenuće se reprodukcija.
15SR
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali prvo slovo iz početne liste, a
zatim ga pritisnite.
4
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali naziv iz liste naziva, a zatim
ga pritisnite.
5
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali broj iz liste brojeva, a zatim
ga pritisnite.
Pozivanje obnovom poziva
1
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da
biste izabrali jedan od njih, a zatim ga
pritisnite.
2
1
2
Pritisnite CALL.
Pozivanje putem glasovnih
oznaka
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da
biste izabrali jedan od njih, a zatim ga
pritisnite.
Možete da izvršite pozivanje izgovaranjem
glasovne oznake memorisane u povezanom
mobilnom telefonu koji ima funkciju
glasovnog biranja.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [RECENT CALL], a zatim ga
pritisnite.
1
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali ime ili broj telefona iz istorije
poziva, a zatim ga pritisnite.
2
Započinje telefonski poziv.
Pozivanje unošenjem broja
1
Pritisnite CALL.
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da
biste izabrali jedan od njih, a zatim ga
pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [DIAL NUMBER], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
uneli broj telefona i na kraju izaberite
[ ] (razmak), a zatim pritisnite ENTER*.
Započinje telefonski poziv.
* Da biste pomerali digitalne indikatore,
pritisnite / (SEEK –/+).
Napomena
Na ekranu se prikazuje [_] umesto [#].
16SR
Pritisnite CALL.
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da
biste izabrali jedan od njih, a zatim ga
pritisnite.
Prikazaće se istorija poziva.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [REDIAL], a zatim ga pritisnite.
Započinje telefonski poziv.
Započinje telefonski poziv.
Pozivanje iz istorije poziva
Pritisnite CALL.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [VOICE DIAL], a zatim ga
pritisnite.
Druga mogućnost je da pritisnete i držite
VOICE duže od 2 sekunde.
3
Izgovorite glasovnu oznaku
memorisanu na mobilnom telefonu.
Vaš glas je prepoznat i poziv se
uspostavlja.
Otkazivanje glasovnog biranja
Pritisnite VOICE.
Dostupne opcije tokom
trajanja poziva
Prilagođavanje jačine zvuka zvona
Okrećite upravljački točkić tokom primanja
poziva.
Prilagođavanje jačine glasa
sagovornika
Okrećite upravljački točkić tokom razgovora.
Prilagođavanje jačine odlaznog zvuka
(prilagođavanje pojačanja mikrofona)
Pritisnite MIC.
Podesivi nivoi jačine zvuka: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Smanjenje eha i šuma (režim smanjenja
eha/šuma)
Pritisnite i držite MIC.
Raspoloživi režimi: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Prebacivanje između režima pozivanja
bez upotrebe ruku (handsfree) i ručnog
režima
Tokom razgovora, pritisnite MODE da biste
prebacili telefonski audio poziv između
jedinice i mobilnog telefona.
Napomena
U zavisnosti od mobilnog telefona, ova opcija
možda nećete biti dostupna.
Korisne funkcije
Sony | Music Center sa
pametnim telefonom
iPhone/Android
Potrebno je da preuzmete najnoviju verziju
aplikacije „Sony | Music Center“ iz
prodavnice App Store za iPhone uređaj ili iz
prodavnice Google Play za Android pametni
telefon.
Napomene
• Radi vaše bezbednosti, poštujte lokalne zakone i
propise o saobraćaju i nemojte da koristite
aplikaciju tokom vožnje.
• „Sony | Music Center“ je aplikacija za upravljanje
Sony audio uređajima koji su kompatibilni sa
aplikacijom „Sony | Music Center“ putem iPhone
uređaja / Android pametnog telefona.
• Funkcije kojima možete da upravljate pomoću
aplikacije „Sony | Music Center“ variraju u
zavisnosti od povezanog uređaja.
• Da biste koristili „Sony | Music Center“ funkcije,
pogledajte detalje na svom iPhone uređaju /
Android pametnom telefonu.
• Za više podataka o aplikaciji „Sony | Music Center“
posetite sledeći URL: http://www.sony.net/
smcqa/
• Posetite veb-sajt u nastavku i proverite
kompatibilne modele iPhone uređaja/Android
pametnog telefona.
Za iPhone: posetite App Store
Za Android pametne telefone: posetite Google
Play prodavnicu
Uspostavljanje veze sa aplikacijom
Sony | Music Center
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu sa
iPhone uređajem/Android pametnim
telefonom (stranica 9).
Da biste izabrali audio uređaj, pritisnite
MENU, a zatim izaberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (stranica 23).
2
Pokrenite aplikaciju „Sony | Music
Center“.
3
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [SONY APP] pa
ga pritisnite.
4
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [CONNECT], a zatim ga pritisnite.
Započinje povezivanje sa iPhone
uređajem/Android pametnim telefonom.
Za detalje o upravljanju iPhone
uređajem/Android pametnim telefonom,
pogledajte pomoć za aplikaciju.
17SR
Ako se prikaže broj uređaja
Proverite da li se prikazuje broj (npr. 123456),
a zatim izaberite [Yes] na iPhone uređaju/
Android pametnom telefonu.
Prekidanje veze
1 Pritisnite MENU, okrećite upravljački točkić
Podešavanja zvuka i prikaza
Možete da prilagodite podešavanja koja se
odnose na zvuk i ekran putem iPhone/
Android pametnog telefona.
Za detalje o podešavanjima, pogledajte
pomoć u aplikaciji.
da biste izabrali [SONY APP] pa ga pritisnite.
2 Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
[CONNECT], a zatim ga pritisnite.
Biranje izvora ili aplikacije
Možete da upravljate iPhone uređajem/
Android pametnim telefonom da biste
izabrali željeni izvor ili aplikaciju.
Biranje izvora
Pritiskajte SRC. Druga mogućnost je da
pritisnete SRC, okrenete upravljački točkić da
biste izabrali željeni izvor, a zatim pritisnete
ENTER.
Upotreba prepoznavanja
glasa (samo za pametne
telefone Android)
1
Pritisnite i držite VOICE da biste
aktivirali prepoznavanje glasa.
2
Izgovorite željenu glasovnu komandu
u mikrofon.
Za deaktiviranje prepoznavanja glasa
Pritisnite VOICE.
Za prikazivanje liste izvora
Napomene
Pritisnite SRC.
• Prepoznavanje glasa možda neće biti dostupno u
nekim slučajevima.
• Prepoznavanje glasa možda neće raditi ispravno,
što zavisi od performansi izabranog Android
pametnog telefona.
• Koristite jedinicu kada je okolna buka kao što je
zvuk motora svedena na minimum tokom
prepoznavanja glasa.
Čitanje SMS-a putem glasovnog
vodiča (samo za pametne telefone
Android)
SMS poruke se nakon prijema automatski
čitaju putem zvučnika automobila.
Za detalje o podešavanjima, pogledajte
pomoć u aplikaciji.
Odgovaranje na SMS poruku (samo
Android pametni telefon)
Na poruku možete da odgovorite dodirom
na ikonu za odgovaranje.
1 Aktivirajte aplikaciju „Sony | Music Center“, a
zatim dodirnite ikonu [Reply] (odgovaranje).
Prikaz ulazne poruke se prikazuje u aplikaciji
„Sony | Music Center“.
2 Unesite odgovor koristeći prepoznavanje
glasa.
Lista dostupnih poruka se prikazuje u aplikaciji
„Sony | Music Center“.
3 Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
željenu poruku, a zatim ga pritisnite.
Poruka je poslata.
Korišćenje funkcije Siri Eyes
Free
Siri Eyes Free vam omogućava da koristite
iPhone bez upotrebe ruku jednostavno
govoreći u mikrofon. Ova funkcija zahteva da
povežete iPhone na jedinicu putem
BLUETOOTH veze. Dostupnost je ograničena
na iPhone 4s ili noviji. Uverite se da vaš
iPhone pokreće najnovija verzija iOS-a.
Morate unapred da dovršite BLUETOOTH
registraciju i konfiguraciju veze za iPhone i
jedinicu. Detaljne informacije potražite u
odeljku „Priprema BLUETOOTH uređaja“
(stranica 9). Da biste izabrali iPhone uređaj,
pritisnite MENU, a zatim izaberite
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (stranica 23).
1
Aktivirajte funkciju Siri na iPhone
uređaju.
Detaljne informacije potražite u uputstvu
za upotrebu koje ste dobili uz iPhone.
18SR
2
Pritisnite i držite VOICE duže od
2 sekunde.
Podešavanja
Prikazuje se prikaz glasovne komande.
3
Nakon zvučnog signala koji emituje
iPhone, govorite u mikrofon.
iPhone se ponovo oglašava i Siri se
aktivira.
Deaktiviranje funkcije Siri Eyes Free
Pritisnite VOICE.
Napomene
• iPhone možda neće prepoznati vaš glas u
zavisnosti od uslova korišćenja. (Na primer, ako se
nalazite u automobilu koji se kreće.)
• Siri Eyes Free možda neće funkcionisati ispravno ili
vreme odziva može biti duže nego obično na
mestima gde je teško primiti signale za iPhone.
• U zavisnosti od radnih uslova iPhone uređaja, Siri
Eyes Free možda neće funkcionisati ispravno ili
može da se zatvori.
• Ako reprodukujete numeru na iPhone uređaju
koristeći BLUETOOTH audio vezu, kada započne
reprodukcija putem ove veze, Siri Eyes Free se
automatski zatvara i jedinica se prebacuje na
BLUETOOTH audio izvor.
• Kada se Siri Eyes Free aktivira tokom reprodukcije
zvuka, jedinica može da pređe na BLUETOOTH
audio izvor čak i ako ne navedete numeru za
reprodukciju.
• Kada povežete iPhone na USB port, Siri Eyes Free
možda neće funkcionisati ispravno ili može da se
zatvori.
• Kada povežete iPhone na jedinicu putem USB
veze, nemojte da aktivirate Siri sa iPhone
uređajem. Siri Eyes Free možda neće funkcionisati
ispravno ili može da se zatvori.
• Nema zvuka tokom aktiviranja funkcije Siri
Eyes Free.
Otkazivanje režima DEMO
Možete da otkažete prikaz demonstracije
koji se prikazuje kada je izvor isključen i kada
je prikazan sat.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO-OFF], a zatim ga
pritisnite.
Podešavanje je završeno.
4
Dvaput pritisnite
(nazad).
Ekran se vraća u standardni režim
prijema/reprodukcije.
Operacije sa osnovnim
podešavanjima
Možete da podesite stavke u sledećim
kategorijama podešavanja:
Opšta podešavanja (GENERAL), podešavanje
zvuka (SOUND), podešavanje ekrana
(DISPLAY), podešavanje BLUETOOTH-a
(BLUETOOTH), podešavanje aplikacije Sony |
Music Center (SONY APP)
1
2
Pritisnite MENU.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali kategoriju za podešavanje,
a zatim ga pritisnite.
Stavke koje mogu da se podešavaju se
razlikuju u zavisnosti od izvora i
podešavanja.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali opcije, a zatim ga pritisnite.
Za povratak na prethodni ekran
Pritisnite
(nazad).
19SR
Opšta podešavanja
(GENERAL)
AREA (oblast)
Određuje časovnu zonu/region za
upotrebu na ovoj jedinici. [EUROPE],
[RUSSIA].
Ako se promeni podešena časovna zona/
region, ova jedinica se vraća na
podrazumevane vrednosti, a zatim se
prikazuje sat.
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
DEMO (demonstracija)
Aktiviranje demonstracije: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (prilagođavanje sata) (stranica 8)
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Aktiviranje alarma upozorenja: [ON], [OFF]
(stranica 7).
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
BEEP (zvučni signal)
Aktiviranje zvučnog signala: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatsko isključivanje)
Automatsko isključivanje nakon izvesnog
vremena kada je jedinica isključena: [ON]
(30 minuta), [OFF].
STEERING (komande na volanu)
Snima/vraća na podrazumevana
podešavanja daljinskog upravljača na
volanu.
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
STR CONTROL (upravljanje volanom)
Izaberite režim ulaza povezanog
daljinskog upravljača. Da biste sprečili
kvar, pre upotrebe proverite da li se režim
ulaza poklapa s povezanim daljinskim
upravljačem.
CUSTOM (prilagođeno)
Režim ulaza za daljinski upravljač na
volanu
PRESET (memorija)
Režim ulaza za daljinsko upravljanje
preko kabla, izuzimajući daljinski
upravljač na volanu
20SR
EDIT CUSTOM (izmeni prilagođene
vrednosti)
Snima funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFFHOOK) na
daljinskom upravljaču na volanu:
 Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali funkciju koju želite da dodelite
daljinskom upravljaču na volanu pa ga
pritisnite.
 Dok [REGISTER] trepće, pritisnite i
držite dugme daljinskog upravljača na
volanu kojem želite da dodelite
funkciju. Kada je snimanje završeno,
prikazuje se [REGISTERED].
 Da biste registrovali druge funkcije,
ponovite korake  i .
(Dostupno je samo kada je [STR
CONTROL] podešeno na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (poništavanje
prilagođenih vrednosti
Vraća na podrazumevana podešavanja
daljinskog upravljača na volanu: [YES], [NO].
(Dostupno je samo kada je [STR
CONTROL] podešeno na [CUSTOM].)
Napomene
• Dok obavljate podešavanja, dostupno je samo
dugme za upravljanje na jedinici. Zbog
bezbednosti, parkirajte automobil pre nego što
obavite podešavanja.
• Ako dođe do greške tokom snimanja, ostaju
važeće sve prethodno snimljene informacije.
Ponovo pokrenite snimanje funkcije sa kojom
se dogodila greška.
• Ova funkcija možda nije dostupna u nekim
vozilima. Za detalje o kompatibilnosti vašeg
vozila, posetite sajt za podršku naveden sa
zadnje strane.
USB MODE (režim USB)
Menja USB režim: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostupno samo kada je izabran USB
izvor.)
CT (vreme na satu)
Aktiviranje CT funkcije: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativne frekvencije/obaveštenja
o saobraćaju)
Izbor podešavanja alternativnih
frekvencija (AF) i obaveštenja o
saobraćaju (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (regionalni)
Ograničavanje prijema signala na
određenu oblast: [ON], [OFF].
(Dostupno samo pri FM prijemu.)
BTM (memorisanje najboljeg podešavanja)
(stranica 12)
(Dostupno samo ako je izabran tjuner.)
FIRMWARE (firmver)
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
Proverava/ažurira verziju firmvera. Za
detaljnije informacije posetite sajt za
podršku naveden sa zadnje strane.
FW VERSION (verzija firmvera)
Prikazuje trenutnu verziju firmvera.
FW UPDATE (ažuriranje firmvera)
Ulazak u postupak ažuriranja firmvera:
[YES], [NO].
Ažuriranje firmvera traje nekoliko minuta.
Tokom ažuriranja, nemojte da isključujete
kontakt u položaj OFF niti da uklanjate
USB uređaj.
Podešavanje zvuka (SOUND)
Ovaj meni za podešavanje nije dostupan
kada je izvor isključen i prikazuje se sat.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Reprodukuje zvuk optimizacijom
digitalnog signala sa zvučnim
podešavanjima koja preporučuje
kompanija Sony: [ON], [OFF].
(Automatski je podešeno na [OFF] kada se
promeni [EQ10 PRESET] i/ili je
[EXTRABASS] podešen na [1] ili [2] i/ili je
[DSO] podešen na [LOW], [MID] ili [HIGH].)
EQ10 PRESET (EQ10 memorija)
Bira krivu ekvilajzera od 10 ponuđenih ili
je isključuje:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Podešavanje krive ekvilajzera može da se
memoriše za svaki izvor.
* [KARAOKE] smanjuje zvuk glasa, ali ne može u
potpunosti da ga ukloni tokom reprodukcije.
Takođe, korišćenje mikrofona nije podržano.
EQ10 CUSTOM (EQ10 prilagođeno)
Podešava [CUSTOM] od EQ10.
Izbor krive ekvilajzera: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4]
250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9]
8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Jačina zvuka može da se podesi u
koracima od 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
POSITION (položaj za slušanje)
F/R POS (prednja/zadnja pozicija)
Simulira prirodno zvučno polje
odlaganjem zvuka iz zvučnika u skladu sa
vašom pozicijom:
 [FRONT L] (prednji levi),
 [FRONT R] (prednji desni),
 [FRONT] (prednji centralni),
 [ALL] (centar automobila),
[CUSTOM] (poziciju podešavaju napredne
postavke audio sistema za automobil za
„Sony | Music Center“
[OFF] (bez podešavanja pozicije)
ADJ POSITION (prilagođavanje pozicije)
Precizno podešavanje pozicije slušanja:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Dostupno je samo kada [F/R POS] nije
podešeno na [OFF] ili [CUSTOM].)
SW POS (pozicija niskotonca)
 [NEAR] (blizu),
 [NORMAL] (normalno),
 [FAR] (daleko)
(Dostupno je samo kada je [F/R POS]
podešeno drugačije, a ne na [OFF].)
DSO (dinamički organizator pozornica)
Kreiranje jačeg ambijentalnog zvuka kao
da su se zvučnici nalazili na komandnoj
tabli: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH].
(Automatski je podešen na [OFF] kada je
[C.AUDIO+] podešeno na [ON].)
BALANCE (balans levo-desno)
Prilagođavanje ravnoteže zvuka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
21SR
FADER (balans napred-pozadi)
Prilagođavanje relativnog nivoa:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (unapređenje sistema digitalnog zvuka
(digital sound enhancement engine))
Poboljšava digitalno komprimovani zvuk
vraćanjem visokih frekvencija koje su
izgubljene u procesu kompresije: [ON],
[OFF].
Ovo podešavanje može da se memoriše
za svaki izvor osim tjunera.
AAV (napredna automatska regulacija jačine
zvuka)
Prilagođavanje nivoa jačine zvuka svih
izvora reprodukcije na optimalan nivo:
[ON], [OFF].
RB ENH (pojačavač zadnjeg basa)
Pojačavanje zvuka basa primenom
postavke niskopropusnog filtera na
zadnje zvučnike. Ova funkcija omogućava
da zadnji zvučnici rade kao niskotonac
ako nijedan nije povezan.
(Dostupno je samo kada je [SW DIREC]
podešeno na [OFF].)
RBE MODE (režim pojačanja zadnjeg
basa)
Izbor režima pojačanja zadnjeg basa:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog
filtera)
Bira graničnu frekvenciju niskotonca:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nagib niskopropusnog filtera)
Izbor LPF nagiba: [1], [2], [3].
SW DIREC (direktno povezan subwoofer)
Prilagođava podešavanja za niskotonac
koji je povezan na zadnji zvučnik bez
napajanog pojačala.
(Dostupno je samo kada je [RBE MODE]
podešeno na [OFF].)
Kada povezujete niskotonac na kabl bilo
kog od zadnjih zvučnika, njegova
otpornost mora da bude 4 Ω – 8 Ω.
Nemojte da povezujete običan zvučnik na
kabl drugog zadnjeg zvučnika.
SW MODE (režim subwoofera)
Izbor režima niskotonca: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (faza subwoofer-a)
Izbor faze niskotonca: [NORM], [REV].
SW POS (pozicija niskotonca)
Izbor položaja niskotonca: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Dostupno je samo kada je [F/R POS]
podešeno drugačije, a ne na [OFF].)
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog
filtera)
22SR
Bira graničnu frekvenciju niskotonca:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nagib niskopropusnog filtera)
Izbor LPF nagiba: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (nivo subwoofera)
Podešava nivo jačine zvuka niskotonca:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] je prikazano pri najnižem
podešavanju.)
SW PHASE (faza subwoofer-a)
Izbor faze niskotonca: [NORM], [REV].
SW POS (pozicija niskotonca)
Izbor položaja niskotonca: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Dostupno je samo kada [F/R POS] nije
podešeno na [OFF].)
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog
filtera)
Bira graničnu frekvenciju niskotonca:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nagib niskopropusnog filtera)
Izbor LPF nagiba: [1], [2], [3].
HPF (visokopropusni filter)
HPF FREQ (frekvencija visokopropusnog
filtera)
Bira graničnu frekvenciju prednjeg/
zadnjeg zvučnika: [OFF], [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (nagib visokopropusnog filtera)
Izbor HPF nagiba (ima efekta samo kada
je [HPF FREQ] podešeno na bilo šta osim
na [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL (AUX jačina zvuka)
Podešavanje nivoa jačine zvuka svakog
povezanog pomoćnog uređaja: [+18 dB] –
[0 dB] – [-8 dB].
Zahvaljujući ovom podešavanju nema
potrebe da podešavate nivo jačine zvuka
između izvora.
(Dostupno samo kada se izabere AUX.)
BTA VOL (jačina zvuka BLUETOOTH uređaja)
Prilagođava nivo jačine zvuka svakog
povezanog BLUETOOTH uređaja: [+6 dB] –
[0 dB] – [-6 dB].
Zahvaljujući ovom podešavanju nema
potrebe da podešavate nivo jačine zvuka
između izvora.
(Dostupno je samo kada je izabran BT
audio ili aplikacija.)
Podešavanje ekrana
(DISPLAY)
DIMMER (prigušivanje)
Menja svetlinu ekrana:
[OFF], [ON], [AT] (automatski), [CLK] (sat).
([AT] je dostupan samo kada se poveže
kabl za kontrolu osvetljenja i kada se
uključe farovi).
Da biste podesili da ova funkcija bude
aktivna samo tokom ograničenog
perioda, izaberite [CLK], a zatim podesite
vreme početka i završetka.
– Da biste podesili svetlinu kada je
aktivirana funkcija prigušivanja:
Podesite [DIMMER] na [ON], a zatim
podesite [BRIGHTNESS].
– Da biste podesili svetlinu kada je
deaktivirana funkcija prigušivanja:
Podesite [DIMMER] na [OFF], a zatim
podesite [BRIGHTNESS].
Podešavanje svetline se memoriše i
koristiti kada se aktivira ili deaktivira
funkcija prigušivanja.
BRIGHTNESS (svetlina)
Podešava svetlinu ekrana. Nivo svetline
može da se podesi: [1] – [10].
BUTTON-C (boja dugmeta)
Podešavanje prethodno postavljene boje
ili prilagođene boje za dugmad.
COLOR (boja)
Izbor između 15 memorisanih boja i jedne
prilagođene boje.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Registrovanje prilagođene boje za
dugmad.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Opseg prilagodljive boje: [0] – [32] ([0]
ne može da se podesi za sve
opsege boje).
DSPL-C (boja ekrana)
Podešava prethodno postavljenu boju ili
prilagođenu boju za ekran.
COLOR (boja)
Izbor između 15 memorisanih boja i jedne
prilagođene boje.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Registrovanje prilagođene boje za ekran.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Opseg prilagodljive boje: [0] – [32] ([0]
ne može da se podesi za sve
opsege boje).
SND SYNC (sinhronizacija zvuka)
Aktiviranje sinhronizacije osvetljenja
sa zvukom: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatsko pomeranje)
Automatsko pomeranje dugih stavki:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno samo ako je izabran AUX ili
tjuner.)
BLUETOOTH podešavanje
(BLUETOOTH)
PAIRING (uparivanje) (stranica 9)
Povezivanje do dva BLUETOOTH uređaja:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] ili [DEVICE 2] će biti promenjeni
na ime uparenog uređaja nakon što se
uparivanje završi.
AUDIODEV (audio uređaj)
Izbor audio uređaja.
[*] se prikazuje na uređaju uparenom sa
[DEVICE 1] ili na tekućem audio uređaju
kompatibilnim sa A2DP.
RINGTONE (zvono)
Izbor da li će se zvonom oglašavati ova
jedinica ili povezani mobilni telefon:
[1] (ova jedinica), [2] (mobilni telefon).
AUTO ANS (automatsko odgovaranje)
Podešavanje ove jedinice da automatski
odgovara na dolazne pozive: [OFF],
[1] (oko 3 sekunde), [2] (oko 10 sekundi).
AUTOPAIR (automatsko uparivanje)
Automatski započinje BLUETOOTH
uparivanje kada se iOS uređaj sa
verzijom 5.0 ili novijom poveže putem
USB veze: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH signal) (stranica 10)
Aktivira/deaktivira BLUETOOTH funkciju.
23SR
BT INIT (inicijalizacija funkcije BLUETOOTH)
Pokreće sve postavke vezane za
BLUETOOTH vezu (informacije o
uparivanju, informacije o uređaju itd.):
[YES], [NO].
Pre odbacivanja jedinice, inicijalizujte sva
podešavanja.
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
Dodatne informacije
Ažuriranje firmvera
Da biste ažurirali firmver, posetite sajt za
podršku naveden sa zadnje strane, a zatim
pratite onlajn uputstva.
Napomene
Podešavanje aplikacije
Sony | Music Center
(SONY APP)
AUTO LAUNCH (automatsko pokretanje)
Aktivira automatsko pokretanje aplikacije
„Sony | Music Center“: [ON], [OFF].
Kada izaberete [ON], aplikacija „Sony |
Music Center“ će se automatski povezati
nakon što se završi BLUETOOTH
povezivanje.
CONNECT (povezivanje) (stranica 17)
Uspostavite i prekinite funkciju
(povezivanje) aplikacije
„Sony | Music Center“
• Korišćenje USB uređaja (ne isporučuje se) je
neophodno za nadogradnju firmvera. Sačuvajte
program za ažuriranje na USB uređaj i povežite
uređaj na USB ulaz, a zatim obavite postupak
ažuriranja.
• Ažuriranje firmvera traje nekoliko minuta. Tokom
ažuriranja, nemojte da isključujete kontakt u
položaj OFF niti da uklanjate USB uređaj.
Mere opreza
• Ako je automobil bio parkiran na direktnoj
sunčevoj svetlosti, dozvolite da se jedinica
ohladi pre njenog korišćenja.
• Ne ostavljajte u parkiranom automobilu
prednju tablu ili audio uređaje koje ste
doneli, jer to može da izazove kvar zbog
visokih temperatura ako je automobil
izložen direktnom suncu.
• Napajana antena se automatski izvlači.
Kondenzacija vlage
Ako se unutar jedinice pojavi vlaga, izvadite
disk i sačekajte oko jedan sat da se vlaga
osuši; u suprotnom jedinica neće
funkcionisati pravilno.
Održavanje visokog kvaliteta zvuka
Nemojte da prosipate tečnost po jedinici ili
diskovima.
Napomene o diskovima
• Ne izlažite diskove direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora za
dovod toplog vazduha niti ih ostavljajte u
automobilu koji je parkiran na direktnom
sunčevom svetlu.
• Pre reprodukcije,
obrišite diskove čistom
krpom od centra ka
ivici. Ne koristite
rastvarače kao što su
benzin, razređivač ili
komercijalno dostupna
sredstva za čišćenje.
24SR
• Ovaj uređaj je namenjen za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa Compact Disc
(CD) standardom. DualDiscs diskovi i neki
muzički diskovi kodirani tehnologijama za
zaštitu autorskih prava nisu u skladu sa
Compact Disc (CD) standardom i zato ova
jedinica možda neće moći da ih
reprodukuje.
• Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE da
reprodukuje
– Diskovi sa oznakama, nalepnicama ili
zalepljenom lepljivom trakom ili papirom. To
može da dovede do kvara ili da ošteti disk.
– Diskovi nestandardnog oblika (npr. u
obliku srca, kvadrata, zvezde). Ako to
uradite, možete da oštetite jedinicu.
– Diskovi prečnika 8 cm (3 1/4 inča).
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
• Ako disk snimljen u više sesija započne
CD-DA sesijom, on se prepoznaje kao
CD-DA disk i druge sesije se neće
reprodukovati.
• Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE da
reprodukuje
– CD-R/CD-RW diskovi lošeg kvaliteta
snimka.
– CD-R/CD-RW diskovi snimljeni na
nekompatibilnom uređaju za snimanje.
– CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno
dovršeni.
– CD-R/CD-RW diskovi različiti od onih koji
su snimljeni u CD formatu ili MP3 formatu
u skladu sa standardom ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo ili diskovi snimljeni
u više sesija.
Redosled reprodukcije audio
datoteka
Fascikla (album)
Audio datoteka
(numera)
O iPod uređaju
• Možete da povežete sledeće iPod modele.
Ažurirajte softver iPod uređaja na najnoviju
verziju pre nego što počnete da ga
koristite.
Kompatibilni iPhone/iPod modeli
Kompatibilan
model
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(šesta generacija)


iPod touch
(peta generacija)


iPod nano
(sedma
generacija)

• „Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači
da je elektronska oprema posebno
dizajnirana za rad sa iPod ili iPhone
uređajima, tim redom, i sertifikovana od
strane proizvođača tako da ispunjava
standarde za performanse kompanije
Apple. Apple ne odgovara za rad ovog
uređaja niti za njegovu usklađenost sa
bezbednosnim standardima i propisima.
Imajte u vidu to da upotreba ove dodatne
opreme sa iPod ili iPhone uređajem može
da utiče na performanse bežične veze.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u
vezi sa jedinicom koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
25SR
Održavanje
Čišćenje priključaka
Jedinica možda neće raditi ispravno ako
priključci između nje i prednje table nisu
čisti. Da biste ovo sprečili, skinite prednju
tablu (stranica 7) i očistite priključke pomoću
pamučnih štapića. Ne primenjujte preveliku
silu. U suprotnom, možete da oštetite
priključke.
Napomene
• Zbog bezbednosti, isključite kontakt pre čišćenja
priključaka i izvadite ključ iz prekidača za kontakt.
• Nikada ne dodirujte direktno priključke prstima ili
bilo kakvim metalnim uređajem.
Specifikacije
Radio
FM
Frekventni opseg:
Kada je [AREA] podešeno na [EUROPE]:
87,5 MHz–108,0 MHz
Kada je [AREA] podešeno na [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz–108,0 MHz
(u koracima po 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (u koracima po
30 kHz)
Antenski priključak:
Spoljni antenski priključak
Međufrekvencija:
Kada je [AREA] podešeno na [EUROPE]:
FM CCIR: -1.956,5 kHz do -487,3 kHz and
+500,0 kHz do +2.095,4 kHz
Kada je [AREA] podešeno na [RUSSIA]:
FM CCIR: -1.956,5 kHz do -487,3 kHz and
+500,0 kHz do +2.095,4 kHz
FM OIRT: -1815,6 kHz do -943,7 kHz i
+996,6 kHz do +1776,6 kHz
Upotrebljiva osetljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omer signala i smetnji: 73 dB
Razdvajanje: 50 dB at 1 kHz
Frekventni odziv: 20 Hz – 15.000 Hz
26SR
MW/LW
Frekventni opseg:
MW: 531 kHz – 1,602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Antenski priključak:
Spoljni antenski priključak
Osetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Odeljak za CD plejer
Omer signala i smetnji: 120 dB
Frekventni odziv: 10 Hz – 20.000 Hz
Promena zvuka i podrhtavanje: Ispod
merljive granice
Maksimalan broj*1:
Fascikle (albumi)*2: 150
Datoteke (numere) i fascikle*3: 300
prikazanih znakova za naziv fascikle/
datoteke:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Odgovarajući kodek: MP3 (.mp3), WMA
(.wma) i AAC (.m4a)
*1 samo CD-R/CD-RW
*2 uključujući osnovnu fasciklu
*3 može biti manje od izmerene vrednosti ako
nazivi fascikli/datoteka sadrže mnogo znakova
Odeljak za USB plejer
Interfejs: USB (Velika brzina)
Maksimalna struja: 1,5 A
Maksimalan broj prepoznatljivih fascikli
(numera): 10.000
Kompatibilni Android Open Accessory (AOA)
protokol: 2,0
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina protoka bitova: 8 kbps –
320 kbps (podržava promenljivu
brzinu protoka bitova (VBR))
Frekvencija uzorkovanja: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Brzina protoka bitova: 32 kbps –
192 kbps (podržava promenljivu
brzinu protoka bitova (VBR))
Frekvencija uzorkovanja:
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Brzina protoka bitova: 8 kbps–
320 kbps
Frekvencija uzorkovanja: 11.025 kHz –
48 kHz
WAV (.wav)
Širina uzorkovanja: 16 bitova
Frekvencija uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Širina uzorkovanja: 16 bita, 24 bita
Frekvencija uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz
Bežična komunikacija
Sistem komunikacije:
BLUETOOTH Standard verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH Standard klasa snage 2
(Maks. +4 dBm)
Maksimalni opseg komunikacije*1:
Optička vidljivost približno 10 m
(33 stope)
Frekventni pojas:
Pojas 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije: FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Odgovarajući kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od faktora
kao što su prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički elektricitet,
osetljivost prijema, performanse antene,
operativni sistem, softverske aplikacije itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Ulazni priključak mikrofona (MIC)
AUX ulazni priključak (stereo mini utikač)
USB port
Zahtevi za napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol uzemljen)
Nominalna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Približno 178 mm × 50 mm × 178 mm
(7 1/8 in. × 2 in. × 7 1/8 in.) (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 mm × 53 mm × 161 mm
(7 1/4 in. × 2 1/8 in. × 6 3/8 in.) (š/v/d)
Masa: Pribl. 1,3 kg (2 lb 14 oz)
Sadržaj pakovanja:
Glavna jedinica (1)
Mikrofon (1)
Delovi za instalaciju i priključci
(1 komplet)
Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite od njega dodatne informacije.
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Autorska prava
NFC komunikacija
Slovna oznaka Bluetooth® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu
kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony
Corporation ih koristi pod licencom. Svi ostali
zaštićeni znakovi i zaštićena imena pripadaju
svojim vlasnicima.
Frekventni pojas i specifikacija maksimalne
snage
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m na 10 m
N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni
znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
Pojačalo
Izlaz: Izlazi za zvučnike
Impedansa zvučnika: 4 Ω – 8 Ω
Maksimalan izlaz za napajanje:
100 W × 4 (na 4 Ω)
Opšte
Izlazi:
Priključak audio izlaza:
FRONT, REAR, SUB
Napajana antena/priključak za kontrolu
napajanog pojačala (REM OUT)
Ulazi:
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Ulazni priključak antene
Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
na intelektualnu svojinu kompanije Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena
bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft
ili njene ovlašćene podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
touch i Siri su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. registrovane u SAD i ostalim
zemljama. App Store je zaštićeni znak usluge
kompanije Apple Inc.
27SR
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka
i patenti su licencirale kompanije Fraunhofer
IIS i Thomson.
Google, Google Play i Android su zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Ponovna distribucija i upotreba u izvornom i
binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih,
dozvoljene su pod sledećim uslovima:
– Ponovna distribucija u izvornom kodu
mora da sadrži napomenu o autorskim
pravima iznad, listu uslova i sledeće
odricanje odgovornosti.
– Ponovna distribucija u binarnom obliku
mora da sadrži napomenu o autorskim
pravima iznad, listu uslova i sledeće
odricanje odgovornosti u dokumentaciji i/
ili drugim materijalima koji dolaze uz
distribuciju.
– Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org
fondacije i imena njenih saradnika radi
promovisanja proizvoda nastalih na
osnovu ovog softvera bez prethodne
pismene dozvole.
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI
PRUŽAJU OVAJ SOFTVER U „VIĐENOM“
STANJU I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH ILI
PODRAZUMEVANIH GARANCIJA,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI
NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O
MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI
ZA ODREĐENU SVRHU. FONDACIJA ILI NJENI
SARADNICI SE NI U KOM SLUČAJU NEĆE
SMATRATI ODGOVORNIM ZA DIREKTNU,
INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU,
PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA
OBUHVATA, ALI SE NE OGRANIČAVA NA,
DOBAVLJANJE ROBE ILI USLUGA ZAMENE,
GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE, GUBITAK
PODATAKA ILI ZARADE I PREKIDE U
POSLOVANJU) KAKO GOD DO NJE DOŠLO I
PREMA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI,
BILO DA SE RADI O UGOVORU,
ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI
ŠTETNOJ RADNJI (UKLJUČUJUĆI NEMAR I
OSTALO) KOJA JE PROIZAŠLA IZ KORIŠĆENJA
OVOG SOFTVERA NA BILO KOJI NAČIN, ČAK I
AKO SU UPOZORENI DA POSTOJI
MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
28SR
Rešavanje problema
Sledeća lista za proveru će vam pomoći da
otklonite probleme koji mogu da nastanu
tokom rada jedinice.
Pre pregleda liste u nastavku, proverite
priključke i postupke korišćenja.
Za detalje o korišćenju osigurača i uklanjanju
uređaja iz komandne table, pogledajte
odeljak „Povezivanje/instalacija“
(stranica 35).
Ako problem nije rešen, posetite sajt za
podršku naveden na zadnjoj korici.
Opšte
Jedinica se isključuje pri reprodukciji sa
velikom jačinom zvuka.
 Napajanje sa izvora napajanja vozila
možda nije dovoljno.
– Proverite vezu napajanja. Ako niste našli
problem sa povezivanjem, povežite
napajanje direktno sa akumulatorom.
Ako se stanje ne poboljša, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Nema zvučnog signala ili je zvuk vrlo slab.
 Položaj kontrole [FADER] nije podešen za
sistem sa dva zvučnika.
 Jačina zvuka ovog uređaja i/ili povezanog
uređaja je vrlo niska.
– Povećajte jačinu zvuka ovog uređaja i/ili
povezanog uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je opcionalno napajano
pojačalo i ne koristite ugrađeno pojačalo.
Sadržaj memorije je obrisan.
 Pritisnuto je dugme za vraćanje na
podrazumevana podešavanja.
– Ponovite postupak uskladištenja u
memoriju.
 Kabl za napajanje ili akumulator su
isključeni ili su nepravilno povezani.
Memorisane stanice i tačno vreme su
obrisani. Osigurač je pregoreo. Stvara se buka
prilikom okretanja ključa u kontakt bravi.
 Vodovi nisu dobro povezani sa
priključcima na automobilu.
Tokom reprodukcije ili prijema, započne
režim demonstracije.
 Ako se ne obavi nikakva radnja u roku od
pet minuta kada je podešena opcija
[DEMO-ON], započinje prikaz
demonstracije.
– Podesite [DEMO-OFF] (stranica 20).
Prikaz nestaje sa ekrana/ne pojavljuje se
u prozoru ekrana.
 Podešavanje svetline je podešeno na
[DIM-ON] (stranica 23).
 Prikaz nestaje ako pritisnete i držite OFF.
– Pritisnite OFF na jedinici dok se prikaz ne
pojavi.
 Priključci su prljavi (stranica 26).
Ekran/osvetljenje treperi.
 Izvor napajanja nije dovoljno jak.
– Proverite da li akumulator automobila
isporučuje dovoljno napajanja jedinici.
(Zahtev za napajanje je 12 V DC.)
Dugmad za upravljanje ne funkcionišu.
Disk se ne izbacuje.
 Povezivanje nije ispravno.
– Proverite vezu jedinice.
Ako se stanje ne poboljša, pritisnite
dugme za vraćanje na početne vrednosti
(stranica 8). Sadržaj uskladišten u
memoriji je izbrisan.
Zbog bezbednosti, nemojte da obavljate
vraćanje jedinice na podrazumevana
podešavanja tokom vožnje.
Opseg od 65 MHz do 74 MHz u FM3 nije
moguće podesiti.
 [AREA] je podešeno na [EUROPE].
– Podesite [AREA] na [RUSSIA]
(stranica 20).
RDS
Ne možete da primite RDS usluge (kada se
[AREA] podesi na [RUSSIA]).
 Izabran je FM3.
– Izaberite FM1 ili FM2.
 RDS usluge nisu dostupne u trenutnom
regionu.
Pretraživanje SEEK započinje nakon
nekoliko sekundi slušanja.
 Stanica nije TP ili ima slab signal.
– Deaktivirajte TA (stranica 12).
Nema obaveštenja o saobraćaju.
 Aktivirajte TA (stranica 12).
 Stanica ne emituje obaveštenja o
saobraćaju iako je TP.
– Izaberite drugu stanicu.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutna stanica nije RDS stanica.
 Nisu primljeni RDS podaci.
 Stanica ne precizira tip programa.
Naziv stanice treperi.
 Trenutno odabrana stanica nema
alternativnu frekvenciju.
– Pritisnite / (SEEK +/-) dok naziv
usluge programa treperi. Pojavljuje se
[PI SEEK] i uređaj započinje da traži
drugu frekvenciju sa istim PI (program
identification) podacima.
Reprodukcija CD-a
Radio prijem
Nije moguće primiti signal radio stanica.
Zvuk je pun šumova.
 Povezivanje nije ispravno.
– Proverite vezu antene automobila.
– Ako se antena automobila ne izvlači,
proverite povezivanje voda za kontrolu
napajane antene.
Podešavanje memorije nije moguće.
 Signal koji se emituje je suviše slab.
Reprodukcija diska nije moguća.
 Disk je oštećen ili zaprljan.
 Disk CD-R/CD-RW nije audio disk
(stranica 25).
MP3/WMA/AAC datoteke ne mogu da se
reprodukuju.
 Disk nije kompatibilan sa MP3/WMA/AAC
formatom i verzijom. Za detalje o
diskovima i formatima koji mogu da se
reprodukuju, posetite sajt za podršku
naveden sa zadnje strane.
29SR
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka potrebno je više vremena nego
za ostale.
 Pokretanje reprodukcije sledećih diskova
može da potraje duže vreme.
– Disk koji je snimljen u komplikovanoj
hijerarhijskoj strukturi.
– Disk koji je snimljen u više sesija.
– Disk na kojeg se mogu dodati podaci.
Zvuk je isprekidan.
 Disk je oštećen ili zaprljan.
Reprodukcija sa USB uređaja
Ne možete da reprodukujete stavke sa
uređaja povezanog putem USB čvorišta.
 Jedinica ne može da prepozna USB
uređaje povezane putem USB čvorišta.
USB uređaju je potrebno više vremena za
reprodukciju.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
hijerarhijskom strukturom.
Zvuk se čuje sa prekidima.
 Zvuk može da bude isprekidan pri velikoj
brzini prenosa.
 Datoteke koje sadrže DRM (Digital Right
Management) u nekim slučajevima nije
moguće reprodukovati.
Audio datoteka ne može da se
reprodukuje.
 Nisu podržani USB uređaji formatirani
sistemima datoteka koje nisu FAT16 ili
FAT32.*
* Jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB
uređaji možda ne podržavaju sve FAT sisteme
datoteka. Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu svakog USB uređaja ili kontaktirajte
proizvođača.
Nije moguće izvesti radnje kao što su
preskakanje albuma, preskakanje stavki
(režim Jump) i pretraživanje numera po
nazivu (Quick-BrowZer).
 Ove radnje ne mogu da se izvrše kada je
povezan USB uređaj u režimu za Android
ili iPod uređaj.
– Podesite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stranica 20).
– Uklonite iPod uređaj.
30SR
 USB režim uređaja nije podešen na
odgovarajući režim.
– Uverite se da je USB režim uređaja
podešen na režim MSC/MTP.
Zvuk ne može da se emituje tokom
reprodukcije u režimu za Android.
 Dok je jedinica u režimu za Android, zvuk
se emituje samo sa Android pametnog
telefona.
– Proverite status aplikacije za
reprodukciju zvuka na Android
pametnom telefonu.
– Reprodukcija možda neće pravilno da se
obavi u zavisnosti od Android pametnog
telefona.
Funkcija NFC
Povezivanje jednim dodirom (NFC) nije
moguće.
 Ukoliko pametni telefon ne reaguje na
dodirivanje.
– Proverite da li je uključena funkcija NFC
na pametnom telefonu.
– Pomerite oznaku N-Mark na pametnom
telefonu bliže oznaci N-Mark na jedinici.
– Ako se pametni telefon nalazi u futroli,
izvadite ga.
 Osetljivost NFC prijema zavisi od uređaja.
Ako nekoliko puta ne uspete da ostvarite
povezivanje jednim dodirom sa pametnim
telefonom, ručno obavite BLUETOOTH
povezivanje.
Funkcija BLUETOOTH
Povezani uređaj ne može da detektuje ovu
jedinicu.
 Pre obavljanja uparivanja, podesite ovu
jedinicu u režim mirovanja za uparivanje.
 Prilikom povezivanja sa dva BLUETOOTH
uređaja, ova jedinica ne može da bude
detektovana sa drugog uređaja.
– Prekinite bilo koju vezu i potražite ovu
jedinicu sa drugog uređaja.
 Kada je obavljeno uparivanje uređaja,
podesite izlazni BLUETOOTH signal na
uključeno (stranica 10).
Povezivanje nije moguće.
 Povezivanje se kontroliše sa jedne strane
(ova jedinica ili BLUETOOTH uređaj), ali
nikako sa obe.
– Povežite se na ovu jedinicu sa
BLUETOOTH uređaja ili obrnuto.
Naziv detektovanog uređaja se ne
prikazuje.
 U zavisnosti od statusa drugog uređaja,
možda neće biti moguće dobiti ime.
Ne oglašava se zvono za prijem poziva.
 Podesite jačinu zvuka okretanjem
upravljačkog točkića dok primate poziv.
 U zavisnosti od povezanog uređaja, zvono
se možda neće oglasiti ispravno.
– Podesite [RINGTONE] na [1] (stranica 23).
 Prednji zvučnici nisu povezani na jedinicu.
– Povežite prednje zvučnike na jedinicu.
Zvono prilikom prijema poziva se čuje
samo kroz prednje zvučnike.
Ne čuje se glas sagovornika.
 Prednji zvučnici nisu povezani na jedinicu.
– Povežite prednje zvučnike na jedinicu.
Glas sagovornika se čuje samo kroz
prednje zvučnike.
Sagovornik vam kaže da je jačina zvuka
preniska ili previsoka.
 Podesite jačinu zvuka prikladnim
podešavanjem pojačanja mikrofona
(stranica 17).
Tokom telefonskog razgovora čuje se eho
ili šum.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Podesite EC/NC režim na [EC/NC-1] ili
[EC/NC-2] (stranica 17).
 Ako je okolna buka koju ne proizvodi
telefon suviše glasna, pokušajte da je
smanjite.
Npr.: Ako je otvoren prozor i buka sa ulice
je preglasna, zatvorite prozor. Ako je klima
uređaj preglasan, podesite njegov režim
tako da smanjite buku.
Telefon nije povezan.
 Kada se reprodukuje BLUETOOTH audio,
telefon nije povezan čak i kada pritisnete
CALL.
– Povežite se sa telefona.
Kvalitet zvuka na telefonu je loš.
 Kvalitet zvuka na telefonu zavisi od uslova
prijema mobilne mreže.
– Ako je prijem loš, pomerite automobil na
mesto gde je bolji prijem signala
mobilne mreže.
Jačina zvuka povezanog audio uređaja je
niska (visoka).
 Nivo jačine zvuka će se razlikovati u
zavisnosti od audio uređaja.
– Podesite jačinu zvuka povezanog audio
uređaja ili ove jedinice (stranica 22).
Tokom reprodukcije BLUETOOTH audio
uređaja zvuk je isprekidan.
 Smanjite udaljenost između jedinice i
BLUETOOTH audio uređaja.
 Ako je BLUETOOTH audio uređaj smešten
u pakovanje koje ometa signal, izvadite ga
iz pakovanja tokom upotrebe.
 Nekoliko BLUETOOTH uređaja ili drugih
uređaja koji emituju radio talase se koriste
u blizini.
– Isključite druge uređaje.
– Povećajte udaljenost od drugih uređaja.
 Zvuk reprodukcije se zaustavlja istog
trenutka kada počne da se uspostavlja
veza između ove jedinice i mobilnog
telefona. Ovo nije kvar.
Nije moguće upravljati povezanim
BLUETOOTH uređajem.
 Proverite da li povezani BLUETOOTH audio
uređaj podržava AVRCP.
Neke funkcije ne rade.
 Proverite da li povezani uređaj podržava te
funkcije.
Na poziv je odgovoreno nenamerno.
 Povezani telefon je podešen da
automatski odgovara na poziv.
Uparivanje nije uspelo jer je isteklo vreme.
 U zavisnosti od povezanog uređaja,
vremensko ograničenje za uparivanje
može biti kraće.
– Pokušajte da uparivanje izvršite u
predviđenom roku.
31SR
Uparivanje nije moguće.
 Jedinica možda neće moći da se upari sa
prethodno uparenim BLUETOOTH
uređajem nakon pokretanja jedinice ako
su informacije o uparivanju jedinice na
BLUETOOTH uređaju. U tom slučaju,
izbrišite informacije o uparivanju na
jedinici sa BLUETOOTH uređaja, a zatim ih
ponovo uparite.
BLUETOOTH funkcija ne radi.
 Pritiskom na OFF duže od dve sekunde
isključite jedinicu, a zatim je ponovo
uključite.
Zvuk se ne emituje sa zvučnika u
automobilu tokom obavljanja razgovora
bez upotrebe ruku.
 Ako se zvuk emituje sa mobilnog telefona,
podesite telefon da emituje zvuk sa
zvučnika u automobilu.
Funkcija Siri Eyes Free nije aktivirana.
 Obavite registraciju bez upotrebe ruku za
iPhone koji podržava funkciju Siri Eyes Free.
 Podesite funkciju Siri na iPhone uređaju na
uključeno.
 Otkažite BLUETOOTH vezu iPhone uređaja
i jedinice, pa ih ponovo povežite.
Upravljanje aplikacijom Sony |
Music Center
Naziv aplikacije se ne poklapa sa
stvarnom aplikacijom u aplikaciji „Sony |
Music Center“.
 Ponovo pokrenite aplikaciju iz aplikacije
„Sony | Music Center“.
Tokom korišćenja aplikacije „Sony | Music
Center“ putem BLUETOOTH-a, prikaz se
automatski prebacuje na [BT AUDIO].
 Aplikacija „Sony | Music Center“ ili funkcija
BLUETOOTH je otkazala.
 Ponovo pokrenite aplikaciju.
Veza sa aplikacijom „Sony | Music Center“
se automatski prekida kada se prikaz
prebaci na [IPD].
 Aplikacija „Sony | Music Center“ na
iPhone/iPod uređaju ne podržava iPod
reprodukciju.
– Promenite izvor na jedinici na vrednost
koja nije [IPD] pa uspostavite vezu sa
aplikacijom „Sony | Music Center“
32SR
(stranica 17).
Veza sa aplikacijom „Sony | Music Center“
se automatski prekida kad se USB režim
jedinice prebaci na [ANDROID].
 Android pametni telefon ne podržava
reprodukciju u režimu Android.
– Podesite USB režim jedinice na
[MSC/MTP], pa uspostavite vezu sa
aplikacijom „Sony | Music Center“
(stranica 17).
Poruke
Sledeće poruke mogu da se prikažu ili
trepere tokom rada sistema.
INVALID
 Izabrana radnja može biti nevažeća.
 [USB MODE] nije moguće promeniti tokom
reprodukcije sa iPod uređaja.
OUTPUT ERROR: Možda je došlo do
unutrašnjeg kvara.
 Proverite vezu. Ako se poruka o grešci i
dalje prikazuje na ekranu, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
READ: Uređaj učitava informacije sa diska.
 Sačekajte da se učitavanje završi i
reprodukcija će započeti automatski.
Ovo može da potraje u zavisnosti od
organizacije datoteka.
TEMP CAUTION: Aktivirana je funkcija
zaštite od pregrevanja.
 Smanjite jačinu zvuka.
(donja crta): Nije moguće prikazati znak.
Za reprodukciju sa CD-a:
CD ERROR: Disk ne može da se reprodukuje.
Disk će automatski biti izbačen.
 Očistite ili ispravno ubacite disk, ili
proverite da li je disk prazan ili oštećen.
CD NO DISC: Disk nije u plejeru.
 Ubacite disk koji sadrži datoteke koje
mogu da se reprodukuju (stranica 26).
CD NO MUSIC: Nema datoteka koje mogu
da se reprodukuju. Disk će automatski biti
izbačen.
 Ubacite disk koji sadrži datoteke koje
mogu da se reprodukuju (stranica 26).
CD PUSH EJT: Disk ne može ispravno da se
izbaci.
 Pritisnite  (izbaci).
ili
kraj diska.
: Dostigli ste početak ili
Za reprodukciju sa USB uređaja:
HUB NO SUPRT: Nisu podržana USB
čvorišta.
IPD STOP: Reprodukcija sa iPod uređaja je
završena.
 Upravljajte iPod/iPhone uređajem da biste
započeli reprodukciju.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 USB uređaj koji ne podržava AOA (Android
Open Accessory) 2.0 je povezan sa
jedinicom dok je [USB MODE] podešen na
[ANDROID].
– Podesite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stranica 20).
USB ERROR: Nije moguća reprodukcija sa
USB uređaja.
 Ponovo povežite USB uređaj.
USB OVERLOAD: USB uređaj je
preopterećen.
 Isključite USB uređaj, a zatim pritisnite SRC
da biste izabrali drugi izvor.
 USB uređaj je pokvaren ili je povezan
nepodržani uređaj.
Za RDS režim:
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritisnite / (SEEK +/-) dok naziv
usluge programa treperi. Jedinica
započinje da traži drugu frekvenciju sa
istim PI (program identification) podacima
(prikazuje se [PI SEEK]).
NO PI: Nema identifikacije programa.
Izabrana stanica nema podatke za PI
(identifikaciju programa).
 Izaberite drugu stanicu.
NO TP: Nema programa o saobraćaju.
 Jedinica će nastaviti pretragu dostupnih
TP stanica.
Za BLUETOOTH funkciju:
BTA NO DEV: BLUETOOTH uređaj nije
povezan niti prepoznat.
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj dobro
povezan, ili da li je uspostavljena
BLUETOOTH veza sa BLUETOOTH
uređajem.
USB NO DEV: USB uređaj nije povezan ili
prepoznat.
 Uverite se da je USB uređaj ili USB kabl
dobro povezan.
ERROR: Izabrana radnja ne može da se
obavi.
 Sačekajte, a zatim pokušajte ponovo.
USB NO MUSIC: Nema datoteka koje mogu
da se reprodukuju.
 Povežite USB uređaj koji sadrži datoteke
koje mogu da se reprodukuju
(stranica 26).
NO DEVICE: BLUETOOTH uređaj koji
podržava HFP (Handsfree profil) nije
povezan niti prepoznat.
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj dobro
povezan, ili da li je uspostavljena HFP veza
sa BLUETOOTH uređajem.
USB NO SUPRT: USB uređaj nije podržan.
 Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB
uređaja, posetite sajt za podršku naveden
na zadnjoj strani.
NO SUPPORT: Izabrana operacija je
nepodržana ili nije dozvoljena.
 Uverite se da BLUETOOTH uređaj podržava
HFP (Handsfree profil).
33SR
UNKNOWN: Nije moguće prikazati naziv ili
broj telefona.
WITHHELD: Pozivalac je sakrio identifikaciju.
Za rad aplikacije Sony | Music Center:
APP --------: Nije uspostavljena veza sa
aplikacijom.
 Ponovo uspostavite vezu sa aplikacijom
„Sony | Music Center“ (stranica 17).
APP DISCNCT: Aplikacija je isključena.
 Uspostavite vezu sa aplikacijom „Sony |
Music Center“ (stranica 17).
Za rad sa daljinskim upravljačem na
volanu:
ERROR: Došlo je do greške tokom
registracije funkcije.
 Ponovo pokrenite registraciju funkcije sa
kojom se dogodila greška (stranica 20).
TIMEOUT: Registracija funkcije nije uspela
jer je isteklo vreme.
 Pokušajte da obavite celu registraciju dok
indikator [REGISTER] treperi (oko 6 sekundi)
(stranica 20).
Za nadogradnju firmvera:
APP DISPLAY: Prikaz podešavanja ekrana
aplikacije je otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja ekrana
aplikacije da biste omogućili rad sa
dugmadima.
ERROR: Program za ažuriranje se ne čuva na
USB uređaju.
 Sačuvajte program za ažuriranje na USB
uređaj pa pokušajte ponovo (stranica 24).
APP LIST: Spisak sadržaja na CD/USB/iPodu je otvoren.
 Izađite iz spiska aplikacije da biste
omogućili rad sa dugmadima.
NO DEVICE: USB uređaj sa programom za
ažuriranje nije povezan ili nije prepoznat.
 Uverite se da je USB uređaj dobro
povezan.
 Prekinite vezu sa USB uređajem pa ga
ponovo povežite.
APP MENU: Prikaz podešavanja aplikacije je
otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja aplikacije
da biste omogućili rad sa dugmadima.
APP NO DEV: Uređaj na kojem je instalirana
aplikacija nije povezan ili nije prepoznat.
 Napravite BLUETOOTH vezu i ponovo
uspostavite vezu sa aplikacijom „Sony |
Music Center“ (stranica 17).
APP SOUND: Prikaz podešavanja zvuka
aplikacije je otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja zvuka
aplikacije da biste omogućili rad sa
dugmadima.
OPEN APP: Aplikacija „Sony | Music Center“
nije pokrenuta.
 Pokrenite aplikaciju.
34SR
UPDATE ERROR - PRESS ENTER:
Nadogradnja firmvera se nije pravilno
završila.
 Pritisnite ENTER da biste izbrisali poruku
pa probajte ponovo.
Tokom ažuriranja, nemojte da isključujete
kontakt u položaj OFF niti da uklanjate
USB uređaj (stranica 24).
Ako ova rešenja ne poboljšaju stanje,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Ako jedinicu nosite na popravku zbog problema
sa reprodukcijom CD-a, ponesite i disk koji ste
koristili kada se problem prvi put javio.
Povezivanje/instalacija
Lista delova za instalaciju


Mere opreza
• Sve vodove za uzemljenje povežite na
zajedničku tačku uzemljenja.
• Ne dozvolite da vodovi budu uhvaćeni
ispod šrafa ili zahvaćeni pokretnim
delovima (npr. šinom sedišta).
• Pre povezivanja, isključite kontakt
automobila da biste izbegli kratak spoj.
• Povežite kabl za napajanje  na jedinicu i
zvučnike pre nego što ga povežete na
pomoćni priključak za napajanje.
• Radi bezbednosti, obavezno izolujte sve
preostale nepovezane vodove izolirtrakom.
×2






Mere opreza
• Pažljivo izaberite mesto za instalaciju tako
da jedinica ne smeta u vožnji.
• Izbegavajte instaliranje jedinice u
područjima izloženim dejstvu prašine,
prljavštine, prekomernim vibracijama ili
visokoj temperaturi, kao što su mesta
izložena direktnim sunčevim zracima ili u
blizini cevi grejača.
• Koristite isključivo priloženi pribor za
instalaciju za bezbednu i sigurnu ugradnju.
Napomena o kablu za napajanje (žuti)
Kada povezujete jedinicu u kombinaciji sa drugim
stereo komponentama, kapacitet električnog kola
automobila na koji se jedinica povezuje mora biti
veći od zbira kapaciteta svih pojedinačnih
komponenti.
Podešavanje ugla ugradnje
Podesite ugao ugradnje na manje od 45°.
• Ova lista delova ne obuhvata čitav sadržaj
pakovanja.
• Nosač  i zaštitna spojnica  su fabrički
postavljeni na jedinicu. Pre ugradnje
jedinice, koristite ključeve za otpuštanje 
da biste uklonili držač  iz jedinice.
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Uklanjanje zaštitne spojnice i nosača“
(stranica 39).
• Sačuvajte ključeve za otpuštanje  za
buduću upotrebu jer će vam biti potrebni
ako uklanjate jedinicu iz automobila.
35SR
Veza
Niskotonac*1
*3
*3
*3
Napajano pojačalo*1
*5*6

*2*8
Pogledajte „Šema povezivanja napajanja“
(stranica 38) za više detalja.
Detaljne informacije
potražite u odeljku
„Povezivanje“ (stranica 37).
Pri direktnom povezivanju na akumulator*9*10
Crni
Žuti
iz žičanog daljinskog
upravljača (ne isporučuje se)*4
iz antene automobila*7
36SR
*1
*2
*3
*4
Ne isporučuje se
Impedansa zvučnika: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA kabl (ne isporučuje se)
U zavisnosti od tipa automobila, koristite
adapter za žičani daljinski upravljač (ne
isporučuje se). Detaljnije informacije o
korišćenju žičanog daljinskog upravljača
pogledajte u poglavlju „Korišćenje žičanog
daljinskog upravljača“ (stranica 39).
*5 Bilo da ga koristite ili ne, sprovedite ulazni kabl
mikrofona tako da ne smeta u vožnji. Osigurajte
kabl sponom ako je instaliran oko vaših stopala.
*6 Za detalje o instalaciji mikrofona, pogledajte
„Instaliranje mikrofona“ (stranica 39).
*7 U zavisnosti od tipa automobila, koristite
adapter (ne isporučuje se) ako priključak antene
ne odgovara.
*8 Koristite zvučnike čiji RMS je 50 W ili višeg
ulaznog kapaciteta snage. Preporučuje se
korišćenje celog asortimana Sony XB zvučnika.
*9 Kada je strujna vrednost osigurača koji se koristi
u vozilu 10 A, povežite napajanje direktno sa
akumulatorom da biste izbegli kratke spojeve.
*10 Pre povezivanja je potrebno obraditi žute i crne
kablove priključka za napajanje.
Povezivanje
Ako imate napajanu antenu bez relejne
kutije, povezivanje jedinice isporučenim
kablom za napajanje  može da ošteti
antenu.
 Do priključka za zvučnike vozila
1
 Ljubičasti
Zadnji zvučnik
2 (desni)

3
 Sivi
Prednji zvučnik
4 (desni)
5
Prednji zvučnik
6 (levi)
7
Zadnji zvučnik
8 (levi)

Ljubičasto-crni
prugasti
Sivo-crni
prugasti
 Beli

12
neprekidni izvor
napajanja
napajana antena/
13 kontrola napajanog
pojačala (REM OUT)
Žuti
Plavo-beli
prugasti
14
prekidački izvor
napajanja osvetljenja
Narandžastobeli prugasti
15
prekidački izvor
napajanja
Crveni
16 uzemljenje
Crni
Kada povezujete direktno na
akumulator
Kada je strujna vrednost osigurača koji se
koristi u vozilu 10 A, povežite napajanje
direktno sa akumulatorom da biste izbegli
kratke spojeve.
 na metalnu tačku na vozilu
 na pozitivan pol akumulatora
Napomene
• Bez obzira na povezivanje sa kablom za napajanje
vozila, jedinica možda neće pružiti pune
performanse zbog nedovoljne snage. U tom
slučaju, povežite napajanje direktno sa
akumulatorom.
• Sve žice za napajanje povezane na pozitivnu tačku
akumulatora treba da se povežu na osigurač
najdalje 450 mm (18 in.) od tačke akumulatora i
pre nego što budu prolazile kroz metal.
• Uverite se da su žice akumulatora vozila koje su
povezane sa vozilom (uzemljenje vezano na
šasiju)* barem jednakog poprečnog preseka kao i
one žice kojima se napajanje prenosi od
akumulatora do glavne jedinice.
• U toku rada pod punim napajanjem, struja jača od
15 A će prolaziti kroz sistem. Zato se uverite da žice
koje ćete povezati na priključke + 12 V i GND imaju
prečnik od barem 1,6 mm (AWG14) ili poprečni
presek veći od 2 mm² (3/32 in).
Manji od 450 mm (18 in)
Belo-crni
prugasti
 Zeleni

 Do priključka za napajanje automobila
Zeleno-crni
prugasti
Osigurač (15 A)
*
Automobilski akumulator, +12 V
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u
vezi sa povezivanjem, obratite se prodavcu
za detalje.
37SR
Jednostavno povezivanje
niskotonca
Uobičajeno povezivanje
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti
Subwoofer možete da koristite bez pojačala
kada je povezan na kabl za zadnji zvučnik.
Prednji zvučnik
Niskotonac
Napomene
• Potrebno je da pripremite kablove zadnjeg
zvučnika.
• Koristite niskotonac impedanse od 4 Ω do 8 Ω i sa
odgovarajućim kapacitetom snage da biste izbegli
oštećenje.
12
neprekidni izvor
napajanja
Žuti
15
prekidački izvor
napajanja
Crveni
Kada je obrnut položaj crvenog i žutog
voda
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti
Povezivanje radi čuvanja memorije
Kada je povezan žuti vod za napajanje,
memorijsko kolo dobija napajanje čak i kada
je prekidač za kontakt isključen.
Povezivanje zvučnika
• Pre povezivanja zvučnika, isključite
jedinicu.
• Koristite zvučnike impedanse od 4 Ω do
8 Ω i sa odgovarajućim kapacitetom snage
da biste izbegli oštećenje.
prekidački izvor
12
napajanja
Žuti
neprekidni izvor
15
napajanja
Crveni
Automobili bez ACC položaja
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti
Šema povezivanja napajanja
Proverite pomoćni priključak za napajanje u
automobilu i ispravno povežite kablove za
povezivanje u zavisnosti od automobila.
Pomoćni priključak za napajanje
38SR
Nakon pravilnog uklapanja veza i
prebacivanja kablova za napajanje, povežite
jedinicu na izvor napajanja automobila. Ako
imate bilo kakva pitanja i probleme u vezi sa
jedinicom koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se prodavcu automobila.
Instaliranje mikrofona
Da biste zabeležili svoj glas tokom pozivanja
bez upotrebe ruku, morate da instalirate
mikrofon .

Instalacija
Uklanjanje zaštitne spojnice i
nosača
Pre instalacije jedinice, uklonite zaštitnu
spojnicu  i držač  iz jedinice.
1
Stisnite obe ivice zaštitne spojnice ,
a zatim je izvucite.

Štipaljka (ne isporučuje se)


2
Ubacite oba ključa za otpuštanje 
dok ne kliknu i povucite nadole držač
, a zatim povucite nagore jedinicu
da biste ih razdvojili.

• Izuzetno je opasno ako se kabl obmota oko
volana ili ručice menjača. Osigurajte da vas
kabl i drugi delovi ne ometaju u toku
vožnje.
• Ako vaše vozilo poseduje vazdušne jastuke
ili bilo koju drugu opremu za slučaj sudara,
pre instalacije se obratite radnji u kojoj ste
kupili tu opremu ili prodavcu automobila.

Mere opreza

Okrenite kuku ka unutra.
Napomena
Pre postavljanja dvostrano lepljive trake , očistite
površinu komandne table suvom krpom.
Korišćenje žičanog daljinskog
upravljača
1
Da biste omogućili žičani daljinski
upravljač, podesite [STR CONTROL]
u [SET STEERING] na [PRESET]
(stranica 20).
39SR
Ugradnja jedinice u komandnu
tablu
Pre instaliranja, proverite da li su hvataljke
na obe strane držača  savijene prema
unutra 2 mm (3/32 in).
PAŽNJA
Ne dodirujte levu stranu jedinice kada je
vadite iz komandne table. Hladnjak na
levoj strani jedinice je možda ostao vreo
neposredno posle korišćenja.
1
Postavite držač  unutar komandne
table, a zatim presavijte spojke
prema spolja da bi bilo čvrsto
zategnuto.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)

2
Žabica
Montirajte uređaj u držač , a zatim
postavite zaštitnu spojnicu .




Napomene
• Ako su žabice ravne ili savijene prema spolja,
jedinica neće biti bezbedno instalirana i može da
izleti.
• Proverite da li su sve četiri hvataljke na zaštitnom
ramu  pravilno ubačene u otvore jedinice.
40SR
Skidanje i postavljanje prednje
table
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Skidanje prednje table“ (stranica 7).
Vraćanje jedinice na početne
vrednosti
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Vraćanje jedinice na početne vrednosti“
(stranica 8).
Zamena osigurača
Kada menjate osigurač,
Osigurač (15 A)
obavezno koristite osigurač
iste vrednosti jačine struje
kao i originalni osigurač.
Ako osigurač pregori,
proverite povezivanje
napajanja i zamenite
osigurač. Ako osigurač ponovo pregori
nakon zamene, možda je došlo do kvara na
jedinici. U tom slučaju, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan
je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema
skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti
je na voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
Srpski
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da
je ova oprema usklađena sa direktivom
2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je
dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Web-mjesto podrške
Mesto za podporo
Ako imate pitanja ili želite saznati
najnovije informacije za podršku
za proizvod, posjetite web-mjesto
u nastavku:
Če imate kakršna koli vprašanja ali želite
prejeti najnovejše informacije o podpori za
ta izdelek, obiščite spodnje spletno mesto:
Sajt za podršku
Ako imate bilo kakva pitanja ili su vam
potrebne informacije za podršku za ovaj
proizvod, posetite sledeći veb sajt:
http://www.sony.eu/support
Odmah registrirajte svoj proizvod na mreži, na adresi:
Registrirajte izdelek prek spleta na naslovu:
Registrujte sada svoj proizvod na mreži na:
http://www.sony.eu/mysony
©2017 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising