Sony | MEX-N5100BT | Sony MEX-N5100BT Multimedijalni risiver sa bežičnom tehnologijom BLUETOOTH® Uputstva za rukovanje

4-548-379-21(1) (SR)
Bluetooth®
Audio System
Za povezivanje/instalaciju, pogledajte stranicu 29.
Da biste otkazali prikazivanje demonstracije (DEMO),
pogledajte stranicu 17.
MEX-N5100BT/MEX-N4100BT
Uputstvo za upotrebu
SR
Zbog bezbednosti, obavezno postavite ovu
jedinicu na komandnu tablu automobila jer
zadnja strana jedinice postaje vruća tokom
korišćenja.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Povezivanje/instalacija“ (stranica 29).
Napravljeno u Tajlandu
Svojstva laserske diode
 Trajanje emisije: kontinuirano
 Snaga lasera: manje od 53,3 μW
(Ova snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm
od površine sočiva na glavi lasera sa otvorom
promera 7 mm.)
Pločica na kojoj su navedeni radni napon i drugi
podaci je locirana na dnu postolja.
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike: sledeće informacije
se odnose samo na opremu koja se prodaje
u zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije.
Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usklađenost sa proizvodima iz EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany
Upozorenje u slučaju da kontakt
automobila nema ACC položaj
Obavezno podesite funkciju AUTO OFF
(stranica 18). Uređaj će se potpuno i automatski
isključiti u podešeno vreme nakon što se isključi,
što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne
podesite funkciju AUTO OFF, pritisnite i držite
OFF dok se displej ne isključi svaki put kada
isključite kontakt.
2SR
Važna napomena
Pažnja
NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA SONY NEĆE
BITI ODGOVORNA ZA BILO KOJU SLUČAJNU,
INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU UKLJUČUJUĆI,
BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK PROFITA, GUBITAK
PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, NEMOGUĆNOST
KORIŠĆENJA PROIZVODA ILI BILO KOJE POVEZANE
OPREME, VREME NEAKTIVNOSTI I VREME KOJE
IZGUBI NARUČILAC A KOJE SE ODNOSI NA
KORIŠĆENJE ILI JE NASTALO KORIŠĆENJEM
OVOG PROIZVODA, NJEGOVOG HARDVERA
I/ILI SOFTVERA.
Poštovani korisniče, ovaj proizvod sadrži
radio predajnik.
Prema UNECE uredbi br. 10, proizvođači vozila
mogu da nametnu posebne uslove za ugradnju
radio predajnika u vozilima.
Pogledajte priručnik za upotrebu vozila ili pozovite
proizvođača ili prodavca vozila, pre nego što
postavite ovaj proizvod u svoje vozilo.
Hitni pozivi
Ovaj BLUETOOTH handsfree uređaj za auto
i elektronski uređaj povezan sa upravljanjem
bez upotrebe ruku koristi radio signale, mobilne
i fiksne mreže, kao i funkcije koje je programirao
korisnik, koje ne mogu da garantuju povezanost
u svim uslovima.
Iz tog razloga, nemojte da se oslanjate isključivo
na neki elektronski uređaj u slučaju neophodne
komunikacije (kao što su hitni medicinski slučajevi).
O BLUETOOTH komunikaciji
 Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH uređaj mogu
da utiču na rad elektronskih medicinskih uređaja.
Isključite ovaj uređaj i druge BLUETOOTH uređaje
na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu
do nezgode.
 Na mestima gde je prisutan zapaljiv gas,
u bolnici, vozu, avionu ili na benzinskoj pumpi.
 U blizini automatskih vrata ili požarnog alarma.
 Ova jedinica podržava bezbednosne mogućnosti
koje su u skladu sa BLUETOOTH standardom kako
bi se obezbedila sigurna veza kada se koristi
bežična tehnologija BLUETOOTH, ali bezbednost
možda neće biti dovoljna što zavisi od
podešavanja. Budite oprezni kada komunicirate
koristeći bežičnu tehnologiju BLUETOOTH.
 Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za
curenje informacija tokom BLUETOOTH
komunikacije.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi
sa ovom jedinicom koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem Sony prodavcu.
3SR
Povezivanje/instalacija
Sadržaj
Vodič za delove i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Početni koraci
Skidanje prednjeg panela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vraćanje uređaja na početne vrednosti . . . . . . . . .
Podešavanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priprema BLUETOOTH uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje iPod/USB uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje drugog prenosnog audio uređaja . . .
6
7
7
7
9
9
Slušanje radija
Slušanje radija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Korišćenje RDS (Radio Data System) sistema . . . . 10
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija sa iPod/USB uređaja . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija sa BLUETOOTH uređaja . . . . . . . . . .
Pretraživanje i reprodukcija numera . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
Pozivanje bez upotrebe ruku
(samo putem BLUETOOTH-a)
Primanje poziva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pozivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dostupne opcije tokom trajanja poziva . . . . . . . . 14
Korisne funkcije
SongPal sa iPhone/Android telefona . . . . . . . . . . 15
Korišćenje funkcije Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . 17
Podešavanja
Otkazivanje režima DEMO (demonstracija) . . . . .
Operacije sa osnovnim podešavanjima . . . . . . . .
Opšta podešavanja (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje zvuka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje displeja (DISPLAY). . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH podešavanje (BT) . . . . . . . . . . . . . . . .
SongPal podešavanje (SONGPAL) . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
18
20
21
21
Dodatne informacije
Ažuriranje firmvera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SR
21
21
22
23
24
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista delova za instalaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje (za MEX-N5100BT) . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje (za MEX-N4100BT) . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
30
31
33
Vodič za delove i kontrole
Glavna jedinica
Uklonjen prednji panel (unutrašnji panel)
N-Mark (N oznaka)
Dodirnite upravljački točkić Android telefonom
da biste uspostavili BLUETOOTH vezu.
 Otvor za disk
 Displej
 SEEK +/–
Za automatsko podešavanje radio stanica.
Pritisnite i držite da biste ručno podesili.
/ (prethodno/sledeće)
/ (brzo premotavanje unazad/
unapred)
 Dugme za otpuštanje prednjeg panela
 SRC (izvor)
Za uključivanje napajanja.
Promenite izvor.
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste isključili
izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da biste
isključili napajanje i displej.
 Upravljački točkić
Okrećite da biste prilagodili jačinu zvuka.
PUSH ENTER
Ulazak u izabranu stavku.
Pritisnite SRC, okrenite a zatim pritisnite da biste
promenili izvor.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da biste
aktivirali funkciju „SongPal“ (povezivanje).
VOICE (stranica 14, 16)
Za aktiviranje glasovnog biranja i prepoznavanja
glasa kada je uključena funkcija „SongPal“
(samo Android™ telefoni) ili funkcija Siri
(samo iPhone).
  (izbacivanje diska)

(pretraga) (stranica 12, 13)
Za ulazak u režim pretrage tokom reprodukcije.

CALL
Za pristupanje meniju za pozivanje.
Primite/prekinite poziv.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde
da biste aktivirali BLUETOOTH signal.

(nazad)
Za povratak na prethodni prikaz.
MODE (stranica 10, 12, 15)
 Prijemnik za daljinski upravljač
 MENU*
Za otvaranje menija za podešavanje.
* Nije dostupno ako je izabran BT telefon.
 Tasteri sa brojevima (1 do 6)
Za prijem memorisanih radio stanica.
Pritisnite i držite da biste memorisali stanice.
Za pozivanje memorisanog broja telefona.
Pritisnite i držite da biste memorisali
broj telefona.
5SR
ALBUM /
Za preskakanje albuma na audio uređaju.
Pritisnite i držite za neprekidno preskakanje
albuma.
(ponavljanje)
(nasumično)
MIC (stranica 14)
PAUSE
 MEGA BASS
Pritisnite da biste uključili/isključili funkciju
MEGA BASS.
 AF (alternativne frekvencije)/
TA (obaveštenja o saobraćaju)
Podesite AF i TA.
Početni koraci
Skidanje prednjeg panela
Možete da skinete prednji panel ovog uređaja
da biste sprečili krađu.
1
Pritisnite i držite OFF  dok se uređaj ne
isključi, pritisnite dugme za otpuštanje
prednjeg panela , a zatim povucite
panel prema sebi da biste ga uklonili.
PTY (tip programa)
Pritisnite i držite da biste izabrali PTY u RDS.
 AUX ulazni priključak
 DSPL (displej)
Pritisnite da biste promenili prikazane stavke.
SCRL (pomeranje)
Pritisnite i držite da biste pomerali
prikazane stavke.
 USB port
 RESET (unutrašnji panel) (stranica 7)
 Mikrofon (na unutrašnjem panelu)
(samo MEX-N4100BT)
Kako bi hendsfri funkcija pravilno radila,
nemojte da prekrivate mikrofon trakom i sl.
Alarm upozorenja
Ako okrenete prekidač za kontakt u položaj OFF
bez skidanja prednjeg panela, oglasiće se alarm
upozorenja na nekoliko sekundi. Alarm će se
oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.
Serijski brojevi
Proverite da li se poklapaju serijski brojevi na donjoj
strani uređaja i na zadnjoj strani prednjeg panela.
U suprotnom nećete moći da izvedete BLUETOOTH
uparivanje, povezivanje i prekidanje veze putem
funkcije NFC.
Postavljanje prednjeg panela
6SR
Vraćanje uređaja na početne
vrednosti
Pre prvog korišćenja uređaja, nakon zamene
akumulatora u automobilu ili promene povezivanja,
morate da vratite uređaj na početne vrednosti.
Nakon skidanja prednjeg panela, pritisnite RESET
na unutrašnjem panelu hemijskom olovkom ili
drugim šiljatim predmetom.
Povezivanje sa pametnim telefonom
jednim dodirom (NFC)
Dodirivanjem upravljačkog točkića na uređaju NFC*
kompatibilnim pametnim telefonom, uređaj se
automatski uparuje i povezuje sa njim.
* NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja
omogućava bežičnu komunikaciju kratkog dometa
između različitih uređaja poput mobilnih telefona
i IC nalepnica. Zahvaljujući funkciji NFC, za prenos
podataka dovoljno je da dodirnete odgovarajuće
simbole ili naznačeni položaj na NFC kompatibilnim
uređajima.
Napomena
Pritiskom na RESET će se izbrisati podešavanja sata
i određeni uskladišteni sadržaji.
Za pametne telefone sa instaliranim operativnim
sistemom Android OS 4.0 ili novijim, potrebno je
da preuzmete aplikaciju „NFC Easy Connect“, koja
je dostupna u Google Play™ prodavnici. Aplikaciju
možda nije moguće preuzeti u nekim zemljama/
regionima.
Podešavanje sata
1
1
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [SET GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET CLOCK-ADJ], a zatim
ga pritisnite.
Aktivirajte funkciju NFC na pametnom
telefonu.
Detaljne informacije potražite u uputstvu za
upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon.
2
Dodirnite deo sa oznakom N-Mark na
uređaju delom sa oznakom N-Mark na
pametnom telefonu.
Brojke koje označavaju sate trepere.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
podesili časove i minute.
Pritisnite SEEK +/– da biste pomerali
digitalne indikatore.
4
Nakon podešavanja minuta,
pritisnite MENU.
Podešavanje je završeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata
Pritisnite DSPL.
Priprema BLUETOOTH uređaja
Možete da uživate u muzici ili obavite pozivanje
bez upotrebe ruku, u zavisnosti od BLUETOOTH
kompatibilnih uređaja kao što su pametni telefon,
mobilni telefon i audio uređaj (u daljem tekstu
„BLUETOOTH uređaj“ ako nije drugačije naznačeno).
Za detalje o povezivanju, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz uređaj.
Pre povezivanja uređaja, utišajte mu zvuk.
U suprotnom, može da vas iznenadi glasan zvuk.
Proverite da li je indikator
na displeju uređaja.
počeo da svetli
Za prekidanje veze jednim dodirom
Ponovo dodirnite deo sa oznakom N-Mark
na uređaju delom sa oznakom N-Mark na
pametnom telefonu.
Napomene
 Kada izvršite povezivanje, pažljivo rukujte pametnim
telefonom da biste sprečili pojavu ogrebotina.
 Povezivanje jednim dodirom nije moguće kada je
uređaj već povezan sa drugim NFC kompatibilnim
uređajem. U tom slučaju, prekinite vezu sa drugim
uređajem i ponovo izvršite povezivanje sa pametnim
telefonom.
7SR
Uparivanje i povezivanje sa
BLUETOOTH uređajem
Pri povezivanju sa BLUETOOTH uređajem po prvi
put, potrebna je obostrana registracija uređaja
(tzv. „uparivanje“). Uparivanje omogućava ovom
i drugim uređajima da se prepoznaju.
Napomena
Prilikom povezivanja sa BLUETOOTH uređajem,
ovaj uređaj ne može da bude detektovan sa drugog
uređaja. Da biste omogućili detekciju, uđite u režim za
uparivanje i potražite ovaj uređaj preko drugog uređaja.
Za pokretanje reprodukcije
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Reprodukcija sa BLUETOOTH uređaja“ (stranica 12).
Za otkazivanje uparivanja
Obavite korak 2 za otkazivanje režima uparivanja
nakon što su ovaj i BLUETOOTH uređaj upareni.
1
Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenosti do 1 metra od ovog uređaja.
2
Pritisnite CALL, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [SET PAIRING],
a zatim ga pritisnite.
treperi dok je uređaj u režimu mirovanja
pri uparivanju.
3
Obavite uparivanje na BLUETOOTH
uređaju tako da on detektuje ovaj uređaj.
4
Izaberite [MEX-XXXX] (naziv modela)
prikazan na displeju BLUETOOTH
uređaja.
Ako se ne pojavi naziv vašeg modela, ponovite
postupak od koraka 2.
Povezivanje sa uparenim
BLUETOOTH uređajem
Da biste koristili upareni uređaj, potrebno je da se
povežete sa ovim uređajem. Neki upareni uređaji
će se automatski povezati.
1
Pritisnite CALL, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [SET BT SIGNL],
a zatim ga pritisnite.
Uverite se da indikator
svetli.
2
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju.
3
Upravljajte BLUETOOTH uređajem da
biste se povezali sa ovim uređajem.
Indikator
ili
svetli.
Ikone na displeju:
5
Ako je potrebno uneti šifru* na
BLUETOOTH uređaju, unesite [0000].
* Termin „šifra“ je poznat i pod nazivima „PIN kôd“,
„PIN broj“ i „Lozinka“ itd., u zavisnosti od uređaja.
Unesite šifru
6
8SR
ostaje
Izaberite ovaj uređaj na BLUETOOTH
uređaju da biste uspostavili BLUETOOTH
povezivanje.
Indikator
ili
Svetli kada je dostupna reprodukcija
na audio uređaju omogućavanjem
opcije A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Označava status jačine signala
povezanog mobilnog telefona.
[0000]
Kada se obavi uparivanje, indikator
da svetli.
Svetli kada je dostupno pozivanje
bez upotrebe ruku omogućavanjem
opcije HFP (Handsfree profil).
se pali kada se uspostavi veza.
Za povezivanje poslednjeg povezanog
uređaja sa ovim uređajem
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH
uređaju.
Pritisnite SRC, a zatim izaberite [BT PHONE]
ili [BT AUDIO].
Pritisnite ENTER za povezivanje sa mobilnim
telefonom ili PAUSE za povezivanje sa audio
uređajem.
Napomena
Tokom BLUETOOTH audio striminga, ne možete da se
povežete sa ovog uređaja na mobilni telefon. Umesto
toga, povežite se sa mobilnog telefona na ovaj uređaj.
Savet
Kada je BLUETOOTH signal uključen: kada je dat
kontakt, ovaj uređaj se automatski ponovo povezuje
sa poslednjim povezanim mobilnim telefonom.
Povezivanje iPod/USB uređaja
1
2
Utišajte zvuk na uređaju.
Povežite iPod/USB uređaj na uređaj.
Da biste povezali iPod/iPhone uređaj,
koristite USB kabl za povezivanje za iPod
(ne isporučuje se).
Za instaliranje mikrofona
Više detalja možete da vidite u poglavlju „Instalacija
mikrofona (samo MEX-N5100BT)“ (stranica 33).
Povezivanje sa iPhone/iPod
(automatsko BLUETOOTH uparivanje)
Kada je iPhone/iPod sa instaliranim operativnim
sistemom iOS5 ili novijim povezan na USB port,
uređaj se automatski uparuje i povezuje sa njim.
Da biste omogućili automatsko BLUETOOTH
uparivanje, proverite da li je opcija [AUTOPAIR]
u [BT] podešena na [ON] (stranica 21).
1
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
iPhone/iPod uređaju.
2
Povežite iPhone/iPod na USB port.
Povezivanje drugog prenosnog
audio uređaja
1
2
3
Isključite prenosni audio uređaj.
Utišajte zvuk na uređaju.
Povežite prenosni audio uređaj na AUX
priključak (stereo mini priključak)
na uređaju kablom za povezivanje
(ne isporučuje se)*.
* Obavezno koristite prav priključak.
Proverite da li je indikator
na displeju uređaja.
počeo da svetli
Napomene
 Automatsko BLUETOOTH uparivanje nije moguće
ako je uređaj već povezan sa drugim BLUETOOTH
uređajem. U tom slučaju, prekinite vezu sa drugim
uređajem, a zatim ponovo povežite iPhone/iPod.
 Ako nije uspostavljeno automatsko BLUETOOTH
uparivanje, za više detalja pogledajte odeljak
„Priprema BLUETOOTH uređaja“ (stranica 7).
4
Pritisnite SRC da biste izabrali [AUX].
Za usklađivanje nivoa jačine zvuka
povezanog uređaja sa drugim izvorima
Započnite reprodukciju sa prenosnog audio uređaja
umerenom jačinom zvuka i podesite na uređaju
uobičajeni nivo jačine zvuka.
Pritisnite MENU, a zatim izaberite [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (stranica 20).
9SR
Slušanje radija
Korišćenje RDS (Radio Data
System) sistema
Slušanje radija
Za slušanje radija, pritisnite SRC da biste izabrali
[TUNER].
Automatsko memorisanje (BTM)
1
Pritisnite MODE da biste promenili
frekfentni opseg (FM1, FM2, FM3,
MW ili LW).
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [SET GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET BTM], a zatim ga pritisnite.
Uređaj memoriše stanice na tasterima sa
brojevima po redosledu njihovih frekvencija.
Podešavanje alternativnih frekvencija
(AF) i obaveštenja o saobraćaju (TA)
AF neprestano podešava stanicu sa najjačim
signalom u mreži, a TA obezbeđuje informacije
o trenutnom saobraćaju ili saobraćajne
programe (TP) ako se primaju.
1
Pritisnite AF/TA da biste izabrali [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] ili [AF/TA-OFF].
Za memorisanje RDS stanica sa AF
i TA podešavanjima
Možete da memorišete RDS stanice zajedno sa
AF/TA podešavanjima. Podesite AF/TA, a zatim
memorišite stanicu pomoću BTM ili ručno.
Ako memorišete ručno, možete takođe da
memorišete stanice bez RDS-a.
Za prijem hitnih obaveštenja
Podešavanje
1
2
Pritisnite MODE da biste promenili
frekfentni opseg (FM1, FM2, FM3,
MW ili LW).
Izvršite podešavanje.
Za ručno podešavanje
Pritisnite i držite SEEK +/– da biste našli približnu
frekvenciju, a zatim pritisnite SEEK +/– više puta
uzastopno da biste precizno podesili željenu
frekvenciju.
Za automatsko podešavanje
Pritisnite SEEK +/–.
Skeniranje se zaustavlja kada uređaj podesi
stanicu.
Ručno memorisanje stanica
1
Dok slušate stanicu koju želite da
memorišete, pritisnite i držite taster sa
brojem (1 do 6) dok se ne prikaže [MEM].
Prijem memorisanih radio stanica.
1
Izaberite frekfentni opseg, a zatim
pritisnite taster sa brojem (1 do 6).
10SR
Sa uključenom funkcijom AF ili TA, hitna
obaveštenja će automatski prekinuti trenutno
izabrani izvor.
Za prilagođavanje nivoa jačine zvuka tokom
saobraćajnih obaveštenja
Nivo će biti uskladišten u memoriju za sva sledeća
saobraćajna obaveštenja, nezavisno od redovnog
nivoa jačine zvuka.
Za zadržavanje na jednom regionalnom
programu (REGIONAL)
Kada su uključene funkcije AF i REGIONAL, nećete
biti prebacivani na druge regionalne stanice koje
imaju jači signal. Ako napustite područje prijema
tog regionalnog programa, podesite [REG-OFF]
u podešavanjima [GENERAL] tokom FM prijema
(stranica 18).
Ovu funkciju ne možete da koristite u Engleskoj
i nekim drugim zemljama.
Funkcija Local Link (samo u Velikoj Britaniji)
Ova funkcija vam omogućava da izaberete druge
lokalne stanice u oblasti, čak i ako one nisu
memorisane na tasterima sa brojevima.
Tokom FM prijema, pritisnite taster sa brojem
(1 do 6) na kojem je memorisana lokalna stanica.
U roku od pet sekundi, ponovo pritisnite taster sa
brojem lokalne stanice. Ponavljajte ovaj postupak
sve dok ne podesite lokalnu stanicu.
Izbor tipova programa (PTY)
1
2
Pritisnite i držite PTY tokom FM prijema.
Okrećite upravljački točkić dok se ne
prikaže željeni tip programa, a zatim
ga pritisnite.
Uređaj počinje da traži stanicu koja emituje
željeni tip programa.
Reprodukcija
Reprodukcija diska
1
Ubacite disk (obeležena strana okrenuta
nagore).
Tip programa
NEWS (Novosti), AFFAIRS (Aktuelna događanja),
INFO (Vesti), SPORT (Sport), EDUCATE (Obrazovni
program), DRAMA (Dramski program), CULTURE
(Kulturni program), SCIENCE (Naučni program),
VARIED (Mešano), POP M (Pop muzika), ROCK M
(Rok muzika), EASY M (M.O.R. muzika), LIGHT M
(Lagana klasična muzika), CLASSICS (Klasična
muzika), OTHER M (Ostale vrste muzike), WEATHER
(Vremenska prognoza), FINANCE (Finansije),
CHILDREN (Programi za decu), SOCIAL A
(Društvena zbivanja), RELIGION (Verski program),
PHONE IN (Program za javljanje slušalaca), TRAVEL
(Putovanja), LEISURE (Slobodno vreme), JAZZ (Džez
muzika), COUNTRY (Kantri muzika), NATION M
(Narodna muzika), OLDIES (Evergreen muzika),
FOLK M (Folk muzika), DOCUMENT (Dokumentarni
program)
Podešavanje sata (CT)
Podaci o tačnom vremenu (CT) dobijeni RDS
prenosom podešavaju sat.
1
Podesite [SET CT-ON] u podešavanju
[SET GENERAL] (stranica 18).
Reprodukcija započinje automatski.
Reprodukcija sa iPod/USB
uređaja
U ovom Uputstvu za upotrebu, „iPod“ se koristi
kao opšti pojam za iPod funkcije na iPod i iPhone
uređajima, osim ako nije drugačije naznačeno
u tekstu ili na slikama.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte „O iPod uređaju“ (stranica 22) ili posetite
sajt za podršku naveden na zadnjoj strani.
Možete da koristite MSC (Mass Storage Class) i MTP
(Media Transfer Protocol) tip USB uređaja (kao što je
USB fleš jedinica, digitalni medija plejer, Android
telefon) koji zadovoljava USB standard.
U zavisnosti od digitalnog medija plejera ili Android
telefona, potrebno je podesiti režim USB veze
na MTP.
Napomene
 Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB uređaja,
posetite sajt za podršku naveden na zadnjoj strani.
 Nije podržana reprodukcija sledećih datoteka.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 datoteke zaštićene autorskim pravima
 DRM (Digital Rights Management) datoteke
 Višekanalne audio datoteke
MP3/WMA/AAC:
 datoteke sa kompresijom bez gubitka kvaliteta
WAV:
 Višekanalne audio datoteke
11SR
1
2
Povežite iPhone/USB uređaj na USB port
(stranica 9).
3
Upravljajte audio uređajem da biste
započeli reprodukciju.
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako je uređaj već povezan, da biste započeli
reprodukciju, pritisnite SRC da biste izabrali
[USB] (prikazuje se [IPD] na displeju kada je
prepoznat iPod).
4
Prilagodite jačinu zvuka na ovom
uređaju.
Prilagodite jačinu zvuka na ovom
uređaju.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Za uklanjanje uređaja
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite uređaj.
Upozorenje za iPhone
Kada povežete iPhone putem USB-a, jačina
zvuka telefonskog poziva se kontroliše preko
iPhone telefona, a ne preko uređaja. Nemojte da
pojačavate jačinu zvuka na uređaju tokom poziva
jer se nakon završetka razgovora može iznenada
začuti glasan zvuk.
Direktno upravljanje iPod uređajem
(Upravljanje od strane saputnika)
1
Tokom reprodukcije, pritisnite i držite
MODE dok se ne prikaže [MODE IPOD].
Upravljanje iPod uređajem postaje dostupno.
Imajte u vidu da jačina zvuka može da se
prilagodi samo putem uređaja.
Napomene
 U zavisnosti od audio uređaja, informacije kao što su
naslov, redni broj numere/vreme i status reprodukcije
možda neće biti prikazani na ovom uređaju.
 Čak i ako promenite izvor na ovom uređaju,
reprodukcija se ne zaustavlja.
 [BT AUDIO] se ne prikazuje na displeju dok
je pokrenuta aplikacija „SongPal“ putem
BLUETOOTH funkcije.
Za usklađivanje nivoa jačine zvuka
BLUETOOTH uređaja sa drugim izvorima
Započnite reprodukciju sa BLUETOOTH audio
uređaja umerenom jačinom zvuka i podesite
na uređaju uobičajeni nivo jačine zvuka.
Pritisnite MENU, a zatim izaberite [SET SOUND] 
[SET BTA VOL] (stranica 20).
Pretraživanje i reprodukcija
numera
Ponavljanje reprodukcije i nasumična
reprodukcija
1
Za isključivanje funkcije upravljanja
od strane saputnika
Tokom reprodukcije, pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) više
puta uzastopno da biste izabrali željeni
režim reprodukcije.
Pritisnite i držite MODE dok se ne prikaže
[MODE AUDIO].
Možda će proteći izvesno vreme dok ne
započne reprodukcija u izabranom režimu.
Reprodukcija sa BLUETOOTH
uređaja
Sadržaj možete da reprodukujete na povezanom
uređaju koji podržava BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
1
2
Izvršite BLUETOOTH povezivanje sa
audio uređajem (stranica 8).
Pritisnite SRC da biste izabrali
[BT AUDIO].
12SR
U zavisnosti od izabranog izvora zvuka, razlikuju se
dostupni režimi reprodukcije.
Pretraživanje numera po nazivu
(Quick-BrowZer™)
1
Tokom CD, USB ili BT AUDIO*1
reprodukcije, pritisnite
(pretraga)*2
da biste prikazali listu kategorija za
pretragu.
Kada se prikaže lista numera, pritisnite
(nazad) više puta uzastopno da biste
prikazali željenu kategoriju za pretragu.
*1 Dostupno samo za audio uređaje koji podržavaju
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4.
ili noviji.
*2 Tokom USB reprodukcije, pritisnite
(pretraga)
duže od 2 sekunde da biste se direktno vratili na
listu kategorija.
2
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željenu kategoriju za pretragu,
a zatim ga pritisnite za potvrdu izbora.
Ponovite korak 2 da biste pretražili
željenu numeru.
Pokrenuće se reprodukcija.
Za izlaz iz režima Quick-BrowZer
Pritisnite
(pretraga).
Pozivanje bez upotrebe ruku
(samo putem BLUETOOTH-a)
Da biste koristili mobilni telefon, povežite ga sa
ovim uređajem. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Priprema BLUETOOTH uređaja“
(stranica 7).
Pretraživanje preskakanjem stavki
(režim Jump)
1
2
3
Pritisnite
(pretraga).
Pritisnite SEEK +.
Primanje poziva
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali stavku.
1
Lista se preskače u koracima od 10%
od ukupnog broja stavki u njoj.
4
5
Pritisnite ENTER da biste se vratili
u režim Quick-BrowZer.
Pritisnite CALL kada primite poziv
sa zvonom.
Započinje telefonski poziv.
Napomena
Zvono prilikom prijema poziva i glas sagovornika
se čuju samo kroz prednje zvučnike.
Prikazuje se izabrana stavka.
Za odbijanje poziva
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željenu stavku, a zatim
ga pritisnite.
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Za završavanje poziva
Ponovo pritisnite CALL.
Pokrenuće se reprodukcija.
Pozivanje
Poziv možete da izvršite iz telefonskog imenika ili iz
liste istorije poziva kada je povezan mobilni telefon
koji podržava PBAP (Phone Book Access Profile).
Pozivanje iz telefonskog imenika
1
Pritisnite CALL, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [PHONE BOOK],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali prvo slovo iz početne liste,
a zatim ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali naziv iz liste naziva, a zatim
ga pritisnite.
4
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali broj iz liste brojeva, a zatim
ga pritisnite.
Započinje telefonski poziv.
13SR
Pozivanje iz istorije poziva
1
Pritisnite CALL, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [RECENT CALL],
a zatim ga pritisnite.
Prethodno podešeni telefonski brojevi
Možete da memorišete do 6 kontakata kao
prethodno podešene brojeve za pozivanje.
1
Prikazaće se istorija poziva.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali naziv ili broj telefona iz istorije
poziva, a zatim ga pritisnite.
2
Izaberite telefonski broj koji želite da podesite
kao prethodno podešeni broj za pozivanje,
iz telefonskog imenika, istorije poziva ili ga
direktno unesite.
Broj telefona se prikazuje na displeju ovog uređaja.
Pritisnite i držite taster sa brojem (1 do 6) dok
se ne prikaže [MEM].
Kontakt se memoriše na izabranoj poziciji.
Započinje telefonski poziv.
Pozivanje putem glasovnih oznaka
Pozivanje unošenjem broja
1
Pritisnite CALL, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [DIAL NUMBER],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
uneli broj telefona i na kraju izaberite
[ ] (razmak), a zatim pritisnite ENTER*.
Možete da izvršite pozivanje izgovaranjem
glasovne oznake memorisane u povezanom
mobilnom telefonu koji ima funkciju glasovnog
biranja.
1
Druga mogućnost je da pritisnete VOICE dok
je funkcija „SongPal“ isključena.
Započinje telefonski poziv.
* Pritisnite SEEK +/– da biste pomerali digitalne
indikatore.
Napomena
Na displeju se prikazuje [_] umesto [#].
Pritisnite CALL, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [VOICE DIAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Izgovorite glasovnu oznaku memorisanu
na mobilnom telefonu.
Vaš glas je prepoznat i vrši se pozivanje.
Za otkazivanje glasovnog biranja
Pozivanje obnovom poziva
1
Pritisnite CALL, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [REDIAL],
a zatim ga pritisnite.
Započinje telefonski poziv.
Pozivanje prethodno podešenim
telefonskim brojevima
1
Pritisnite VOICE.
Dostupne opcije tokom
trajanja poziva
Za podešavanje jačine zvuka zvona
Okrećite upravljački točkić tokom primanja poziva.
Za podešavanje jačine glasa sagovornika
Pritisnite SRC, okrećite upravljački točkić
da biste izabrali [BT PHONE], a zatim
ga pritisnite.
Okrećite upravljački točkić tokom razgovora.
2
Pritisnite taster sa brojem (1 do 6)
da biste izabrali kontakt koji želite
da pozovete.
Pritisnite MIC.
Podesivi nivoi jačine zvuka: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
3
Pritisnite ENTER.
Za smanjenje eha i šuma (režim smanjenja
eha/šuma)
Započinje telefonski poziv.
14SR
Za podešavanje jačine odlaznog zvuka
(podešavanje pojačanja mikrofona)
Pritisnite i držite MIC.
Raspoloživi režimi: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Za prebacivanje između režima pozivanja
bez upotrebe ruku (handsfree)
i normalnog režima
Tokom razgovora, pritisnite MODE da biste
prebacili telefonski audio poziv između uređaja
i mobilnog telefona.
Napomena
U zavisnosti od mobilnog telefona, ova opcija možda
nećete biti dostupna.
Za proveru statusa SMS-a*
Indikator
treperi kada primite novu SMS poruku
i ostaje da svetli kada ima nepročitanih poruka.
* Dostupno samo za mobilne telefone koji podržavaju
MAP (Message Access Profile).
Korisne funkcije
SongPal sa iPhone/Android
telefona
Potrebno je da preuzmete
„SongPal“ aplikaciju (verzija 2.1
ili novija) sa App Store za
iPhone ili sa Google Play
za Android telefone.
Napomene
 Radi vaše bezbednosti, poštujte
lokalne zakone i uredbe
o saobraćaju i nemojte da
koristite aplikaciju tokom vožnje.
 „SongPal“ je aplikacija za
upravljanje Sony audio uređajima
koji su kompatibilni sa „SongPal“, putem iPhone/
Android telefona.
 Šta možete da kontrolišete putem „SongPal“
aplikacije zavisi od povezanog uređaja.
 Da biste koristili „SongPal“ funkcije, pogledajte
detalje na svom iPhone/Android telefonu.
 Za više detalja o aplikaciji „SongPal“,
posetite sledeću URL adresu:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
Uspostavljanje SongPal povezivanja
1
Obavite BLUETOOTH povezivanje
iPhone/Android telefonom (stranica 7).
2
3
Pokrenite „SongPal“ aplikaciju.
Pritisnite i držite ENTER na uređaju
duže od 2 sekunde.
Započinje povezivanje iPhone/Android
telefona.
Za detalje o upravljanju iPhone/Android
telefonom, pogledajte pomoć za aplikaciju.
Ako se prikaže broj uređaja
Proverite da li se prikazuje broj (npr. 123456),
a zatim izaberite [Da] na iPhone/Android telefonu.
Za prekidanje veze
Pritisnite i držite ENTER.
15SR
Biranje izvora ili aplikacije
Možete da upravljate iPhone/Android telefonom
da biste izabrali željeni izvor ili aplikaciju.
Za aktiviranje prepoznavanja glasa
1
2
Za biranje izvora
Pritisnite SRC nekoliko puta uzastopno. Druga
mogućnost je da pritisnete SRC, okrenete
upravljački točkić da biste izabrali željeni izvor,
a zatim pritisnete ENTER.
Pritisnite VOICE da biste aktivirali
prepoznavanje glasa.
Kada se prikaže [Say Source or App] na
Android telefonu, izgovorite željenu
glasovnu komandu u mikrofon.
Za prikazivanje liste izvora
Pritisnite SRC.
Objavljivanje različitih informacija
putem glasovnog vodiča (samo
Android telefoni)
Kada primite SMS, Twitter/Facebook/kalendarskih
obaveštenja itd., ona se automatski objavljuju
preko zvučnika uređaja.
Napomene
 Prepoznavanje glasa možda neće biti dostupno
u nekim slučajevima.
 Prepoznavanje glasa možda neće raditi ispravno,
što zavisi od performansi izabranog Android telefona.
 Koristite uređaj kada je okolna buka kao što je
zvuk motora svedena na minimum tokom
prepoznavanja glasa.
Odgovaranje na SMS poruku
(samo Android telefoni)
Možete da odgovorite na poruku koristeći
prepoznavanje glasa.
1
2
3
Aktivirajte prepoznavanje glasa, a zatim unesite
„Reply“ (Odgovor).
Displej ulazne poruke se prikazuje u aplikaciji
„SongPal“.
Unesite odgovor koristeći prepoznavanje glasa.
Lista dostupnih poruka se prikazuje u „SongPal“
aplikaciji.
Okrećite upravljački točkić da biste izabrali željenu
poruku, a zatim ga pritisnite.
Poruka je poslata.
Izrada podešavanja zvuka i displeja
Za detalje o podešavanjima, pogledajte pomoć
u aplikaciji.
Možete da prilagodite podešavanja koja se odnose
na zvuk i displej putem iPhone/Android telefona.
Aktiviranje prepoznavanja glasa
(samo Android telefoni)
Registrovanjem aplikacije, možete da
je kontrolišete glasovnim komandama.
Za detalje, pogledajte pomoć u aplikaciji.
Za detalje o podešavanjima, pogledajte pomoć
u aplikaciji.
16SR
Korišćenje funkcije
Siri Eyes Free
Podešavanja
Siri Eyes Free vam omogućava da koristite
iPhone bez upotrebe ruku jednostavno govoreći
u mikrofon. Ova funkcija zahteva da povežete
iPhone na uređaj putem automatskog BLUETOOTH
uparivanja. Dostupnost je ograničena na iPhone 4s
ili noviji. Uverite se da vaš iPhone pokreće najnovija
verzija iOS-a.
Morate unapred da dovršite BLUETOOTH
registraciju i konfiguraciju veze za iPhone i uređaj.
Više detalja možete da vidite u poglavlju „Priprema
BLUETOOTH uređaja“ (stranica 7).
Otkazivanje režima DEMO
(demonstracija)
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [SET DISPLAY],
a zatim ga pritisnite.
1
Aktivirajte funkciju Siri na iPhone
uređaju.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO], a zatim ga pritisnite.
Detaljne informacije potražite u uputstvu
za upotrebu koje ste dobili uz iPhone.
3
Pritisnite VOICE.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO-OFF], a zatim
ga pritisnite.
Prikazuje se displej glasovne komande.
Podešavanje je završeno.
2
3
Nakon zvučnog signala koji emituje
iPhone, govorite u mikrofon.
Možete da otkažete prikaz demonstracije koji
se pojavljuje kada je izvor isključen i kada je
prikazan sat.
4
Pritisnite
(nazad) dvaput.
Displej se vraća u standardni režim prijema/
reprodukcije.
iPhone se ponovo oglašava i Siri se aktivira.
Za deaktiviranje funkcije Siri Eyes Free
Pritisnite VOICE.
Napomene
 iPhone možda neće prepoznati vaš glas u zavisnosti
od uslova korišćenja. (Na primer, ako se nalazite
u automobilu koji se kreće.)
 Funkcija Siri možda neće funkcionisati ispravno
ili vreme odziva može biti duže nego obično na
mestima gde je teško primiti signale za iPhone.
 U zavisnosti od radnih uslova iPhone uređaja, funkcija
Siri možda neće funkcionisati ispravno ili može da
se zatvori.
 Ako reprodukujete numeru na iPhone uređaju
koristeći BLUETOOTH audio vezu, kada započne
reprodukcija putem ove veze, funkcija Siri se
automatski zatvara i uređaj se prebacuje na
BLUETOOTH audio izvor.
 Kada se funkcija Siri aktivira tokom reprodukcije
zvuka, uređaj može da pređe na BLUETOOTH audio
izvor čak i ako ne navedete numeru za reprodukciju.
 Kada povežete iPhone na USB port, funkcija Siri
možda neće funkcionisati ispravno ili može da
se zatvori.
 Kada povežete iPhone na uređaj, nemojte da
aktivirate Siri sa iPhone-om. Funkcija Siri možda
neće funkcionisati ispravno ili može da se zatvori.
 Nema zvuka tokom aktiviranja funkcije Siri Eyes Free.
Operacije sa osnovnim
podešavanjima
Možete da podesite stavke u sledećim kategorijama
podešavanja:
Opšta podešavanja (GENERAL), Podešavanje
zvuka (SOUND), Podešavanje displeja (DISPLAY),
BLUETOOTH podešavanje (BT), SongPal
podešavanje (SONGPAL)
(Nije dostupno ako je izabran BT telefon.)
1
2
Pritisnite MENU.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali kategoriju za podešavanje,
a zatim ga pritisnite.
Stavke koje mogu da se podešavaju se razlikuju
u zavisnosti od izvora i podešavanja.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali opcije, a zatim ga pritisnite.
Za povratak na prethodni ekran
Pritisnite
(nazad).
17SR
Opšta podešavanja (GENERAL)
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (stranica 7)
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Aktivira alarm upozorenja: [ON], [OFF]
(stranica 6).
(Dostupno samo dok je izvor isključen
i sat prikazan.)
BEEP
Aktivira zvučni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Automatsko isključivanje nakon željenog
vremena kada je uređaj isključen: [NO],
[30S] (30 sekundi), [30M] (30 minuta),
[60M] (60 minuta).
STEERING
Snima/vraća na podrazumevana podešavanja
daljinskog upravljača na volanu.
(Dostupno kada je povezivanje obavljeno sa
kablom za povezivanje (ne isporučuje se).)
(Dostupno samo dok je izvor isključen
i sat prikazan.)
STR CONTROL (upravljanje volanom)
Izaberite režim ulaza povezanog daljinskog
upravljača. Da biste sprečili kvar, pre upotrebe
proverite da li se režim ulaza poklapa
s povezanim daljinskim upravljačem.
USER
Režim ulaza za daljinski upravljač na volanu
(automatski izabran kada je završeno
[STR EDIT] ili je obavljeno [STR RESET])
EXTERNAL
Režim ulaza za daljinsko upravljanje preko
kabla, izuzimajući daljinski upravljač
na volanu.
STR EDIT (izmena daljinskog upravljača
na volanu)
Snima funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–, SEEK +/–,
VOICE, CALL) na daljinskom upravljaču
na volanu:
 Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
funkciju koju želite da dodelite daljinskom
upravljaču na volanu, a zatim ga pritisnite.
 Dok [REGISTER] treperi, pritisnite i držite
dugme daljinskog upravljača na volanu
kome želite da dodelite funkciju. Kada
je snimanje završeno, prikazuje se
[REGISTERED].
 Da biste registrovali druge funkcije,
ponovite korake  i .
STR RESET (vraćanje na podrazumevane
postavke)
Vraća na podrazumevana podešavanja
daljinskog upravljača na volanu: [YES], [NO].
18SR
Napomene
 Dok obavljate podešavanja, dostupan je
samo taster za upravljanje na uređaju. Zbog
bezbednosti, parkirajte automobil pre nego
što obavite podešavanja.
 Ako dođe do greške tokom snimanja, ostaju
važeće sve prethodno snimljene informacije.
Ponovo pokrenite snimanje funkcije sa kojom
se dogodila greška.
 Ova funkcija možda nije dostupna u nekim
vozilima. Za detalje o kompatibilnosti vašeg vozila,
posetite sajt za podršku naveden na zadnjoj strani.
AUX-A (AUX audio)
Aktivira prikaz AUX izvora: [ON], [OFF].
(Dostupno samo dok je izvor isključen i sat
prikazan.) (Nije dostupno ako je uspostavljena
„SongPal“ veza.)
REAR/SUB (samo model MEX-N4100BT)
Menja audio izlaz: [SUB-OUT] (subwoofer),
[REAR-OUT] (napajano pojačalo). (Dostupno
samo dok je izvor isključen i sat prikazan.)
CT (vreme na satu)
Aktivira CT funkciju: [ON], [OFF].
REGIONAL
Ograničava prijem signala na određenu oblast:
[ON], [OFF]. (Dostupno samo pri FM prijemu.)
BTM (stranica 10)
(Dostupno samo ako je izabran radio.)
FIRMWARE
Proverava/ažurira verziju firmvera. Za više
detalja posetite sledeći sajt za podršku:
http://support.sony-europe.com/
FW VERSION (verzija firmvera)
Prikazuje trenutnu verziju firmvera.
FW UPDATE (ažuriranje firmvera)
Ulazak u postupak ažuriranja firmvera:
[YES], [NO].
(Dostupno samo dok je izvor isključen
i sat prikazan.)
Podešavanje zvuka (SOUND)
Ovaj režim podešavanja je dostupan kada je
izabran bilo koji izvor izuzev BT telefona.
MEGABASS (snažan bas)
Pojačava zvuk basa u sinhronizaciji sa nivoom
jačine zvuka: [ON], [OFF].
(Automatski je podešen na [OFF] kada je
[C.AUDIO+] podešeno na [ON].)
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Reprodukuje zvuk optimizacijom digitalnog
signala sa zvučnim podešavanjima koja
preporučuje kompanija Sony: [ON], [OFF].
(Automatski je podešeno na [OFF] kada se
promeni [EQ10 PRESET] i/ili [MEGABASS] je
podešen na [ON].)
EQ10 PRESET
Postavlja krivu ekvilajzera na jednu od
10 ponuđenih ili je gasi: [OFF], [R AND B],
[ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Podešavanje krive ekvilajzera može da se
memoriše za svaki izvor.
EQ10 SETTING
Podešava [CUSTOM] od EQ10.
BASE
Bira prethodno memorisanu krivu ekvilajzera
kao osnovu za dalje prilagođavanje:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Jačina zvuka može da se podesi u koracima
od 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
POSITION (pozicija slušanja)
F/R POS (prednja/zadnja pozicija)
Simulira prirodno zvučno polje odlaganjem
zvuka iz zvučnika u skladu sa vašom pozicijom:
 [FRONT L] (prednji levi),
 [FRONT R] (prednji desni),
 [FRONT] (prednji centralni),
 [ALL] (centar automobila),
[OFF] (bez podešavanja pozicije)
ADJ POSITION* (podešavanje pozicije)
Precizno podešavanje pozicije slušanja:
[+3] – [CENTER] – [-3].
SW POS* (pozicija subwoofer-a)
 [NEAR] (blizu),
 [NORMAL] (uobičajeno),
 [FAR] (daleko)
BALANCE
Podešava balans zvuka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
DSEE (unapređenje sistema digitalnog zvuka
(digital sound enhancement engine))
Poboljšava digitalno komprimovani zvuk
vraćanjem visokih frekvencija koje su izgubljene
u procesu kompresije.
Ovo podešavanje može da se memoriše za svaki
izvor osim radija.
Izabira DSEE režim: [ON], [OFF].
AAV (napredna automatska regulacija jačine zvuka
(advanced auto volume))
Podešava nivo jačine zvuka reprodukcije svih
izvora na optimalan nivo: [ON], [OFF].
RB ENH (pojačavač zadnjeg basa)
Pojačavač zadnjeg basa pojačava zvuk basa
primenjujući podešavanje niskopropusnog
filtera na zadnje zvučnike. Ova funkcija
omogućava da zadnji zvučnici rade kao
subwoofer ako on nije povezan. (Dostupno je
samo kada je [SW DIREC] podešen na [OFF].)
(MEX-N4100BT: Dostupno samo kada je
[REAR-OUT] izabran u [REAR/SUB].)
RBE MODE (režim pojačanja zadnjeg basa)
Bira režim pojačanja zadnjeg basa:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog filtera)
Bira graničnu frekvenciju subwoofer-a:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nagib niskopropusnog filtera)
Bira LPF nagib: [1], [2], [3].
SW DIREC (direktno povezan subwoofer)
Možete da koristite subwoofer bez napajanog
pojačala kada je on povezan na kabl za zadnji
zvučnik. (Dostupno je samo kada je [RBE MODE]
podešen na [OFF].)
(MEX-N4100BT: Dostupno samo kada je
[REAR-OUT] izabran u [REAR/SUB].)
Kada povezujete subwoofer na kabl bilo kog
od zadnjih zvučnika, njegova otpornost mora da
bude 4 – 8 oma. Nemojte da povezujete običan
zvučnik na kabl drugog zadnjeg zvučnika.
SW MODE (režim subwoofer-a)
Bira režim subwoofer-a: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (faza subwoofer-a)
Bira fazu subwoofer-a: [NORM], [REV].
SW POS* (pozicija subwoofer-a)
Bira poziciju subwoofer-a:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog filtera)
Bira graničnu frekvenciju subwoofer-a:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nagib niskopropusnog filtera)
Bira LPF nagib: [1], [2], [3].
FADER
Podešava relativni nivo:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
19SR
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (nivo subwoofer-a)
Podešava nivo jačine zvuka subwoofer-a:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] je prikazano pri najnižem podešavanju.)
SW PHASE (faza subwoofer-a)
Bira fazu subwoofer-a: [NORM], [REV].
SW POS* (pozicija subwoofer-a)
Bira poziciju subwoofer-a:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog filtera)
Bira graničnu frekvenciju subwoofer-a:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (nagib niskopropusnog filtera)
Bira LPF nagib: [1], [2], [3].
HPF (visokopropusni filter)
HPF FREQ (frekvencija visokopropusnog filtera)
Bira graničnu frekvenciju prednjeg/zadnjeg
zvučnika: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF SLOP (nagib visokopropusnog filtera)
Bira HPF nagib (ima efekta samo kada je
[HPF FREQ] podešeno na bilo šta osim na [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOL (nivo jačine zvuka sa AUX)
Podešava nivo jačine zvuka svakog povezanog
pomoćnog uređaja: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Njime se izbegava pojedinačno podešavanje
nivoa jačine zvuka između izvora.
BTA VOL (nivo jačine zvuka sa BLUETOOTH-a)
Podešava nivo jačine zvuka svakog povezanog
BLUETOOTH uređaja: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Njime se izbegava pojedinačno podešavanje
nivoa jačine zvuka između izvora.
BUTTON-C (boja tastera) (samo MEX-N5100BT)
Podešava prethodno postavljenu boju ili
prilagođenu boju za tastere.
COLOR
Bira jednu prilagođenu boju između
15 memorisanih boja.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Snima prilagođenu boju za tastere.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Opseg podešavanja boje: [0] – [32] ([0] ne
može da se podesi za sve opsege boje).
DSPL-C (boja ekrana) (samo MEX-N5100BT)
Podešava prethodno postavljenu boju ili
prilagođenu boju za displej.
COLOR
Bira jednu prilagođenu boju između
15 memorisanih boja.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Snima prilagođenu boju za displej.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Opseg podešavanja boje: [0] – [32] ([0] ne
može da se podesi za sve opsege boje).
ALL-C (sve boje) (samo MEX-N5100BT)
Podešava prethodno postavljenu boju ili
prilagođenu boju za displej i tastere.
COLOR
Bira jednu prilagođenu boju između
15 memorisanih boja.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Snima prilagođenu boju za displej i tastere.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Opseg podešavanja boje: [0] – [32] ([0] ne
može da se podesi za sve opsege boje).
SND SYNC (sinhronizacija zvuka)
Bira boje sa sinhronizacijom zvuka: [ON], [OFF].
* Ne pojavljuje se kada je [F/R POS] podešeno na [OFF].
Podešavanje displeja (DISPLAY)
DEMO (demonstracija)
Aktivira demonstraciju: [ON], [OFF].
DIMMER
Za MEX-N5100BT:
Zatamnjuje prikaz na displeju: [ON], [OFF],
[AT] (automatski)
([AT] je dostupan samo kada je povezan kabl
za kontrolu osvetljenja i uključeni su farovi).
Za MEX-N4100BT:
Menja svetlinu displeja: [ON], [OFF].
ILLUM (osvetljenost) (samo MEX-N4100BT)
Menja boju osvetljenja: [1], [2].
20SR
WHT MENU (beli meni) (samo MEX-N5100BT)
Meni možete da prikažete jasnije (beli meni)
bez uticaja na podešene boje: [ON], [OFF].
START-WHT (početak u beloj boji) (samo
MEX-N5100BT)
Kada pritisnete SRC, displej i tasteri na glavnom
uređaju zasvetle jednom belo, a zatim se vrate
na prilagođene boje: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatsko pomeranje)
Automatski pomera duge nazive stavki:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno samo ako je izabran AUX
ili radio.)
BLUETOOTH podešavanje (BT)
Dodatne informacije
PAIRING (stranica 8)
PHONE BOOK (stranica 13)
REDIAL (stranica 14)
RECENT CALL (stranica 14)
VOICE DIAL (stranica 14)
Ažuriranje firmvera
Možete da ažurirate firmver ovog uređaja sa
sledećeg sajta za podršku:
http://support.sony-europe.com/
Da biste ažurirali firmver, posetite sajt za podršku,
a zatim pratite uputstva na mreži.
DIAL NUMBER (stranica 14)
RINGTONE
Bira da li će se uređaj ili povezani mobilni telefon
oglašavati zvonom: [1] (ovaj uređaj), [2] (mobilni
telefon).
AUTO ANS (automatsko odgovaranje)
Podešava ovaj uređaj da automatski odgovara
na dolazne pozive: [OFF], [1] (oko 3 sekunde),
[2] (oko 10 sekundi).
Mere opreza
 Ako je automobil bio parkiran na suncu,
prethodno pustite da se uređaj malo ohladi.
 Ne ostavljajte u parkiranom automobilu prednji
panel ili audio uređaje koje ste doneli, jer to može
da izazove kvar zbog visokih temperatura ako
je automobil izložen direktnom suncu.
 Napajana antena se automatski izvlači.
AUTOPAIR (automatsko uparivanje)
Automatski započinje BLUETOOTH uparivanje
kada je iOS uređaj sa verzijom 5.0 ili novijom
povezan putem USB-a: [ON], [OFF].
Kondenzacija vlage
BT SIGNL (BLUETOOTH signal) (stranica 8)
Aktivira/deaktivira BLUETOOTH funkciju.
Za održavanje visokog kvaliteta zvuka
BT INIT (inicijalizacija BLUETOOTH-a)
Inicijalizuje sva podešavanja vezana za
BLUETOOTH (informacije o uparivanju,
broj prethodnog podešavanja, informacije
o uređaju itd.): [YES], [NO].
Pre odbacivanja uređaja, obavite inicijalizaciju
svih podešavanja.
(Dostupno samo dok je izvor isključen
i sat prikazan.)
SongPal podešavanje
(SONGPAL)
Uspostavlja i prekida funkciju „SongPal“ (vezu).
Ako se unutar uređaja pojavi vlaga, izvadite
disk i sačekajte oko jedan sat da se vlaga osuši;
u suprotnom uređaj neće ispravno da funkcioniše.
Nemojte da prosipate tečnost po uređaju
ili diskovima.
Napomene o diskovima
 Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu ili
izvorima toplote poput otvora za dovod toplog
vazduha niti ga ostavljajte u automobilu koji
je parkiran na direktnom sunčevom svetlu.
 Pre reprodukcije, obrišite
diskove čistom krpom od
centra ka ivici. Ne koristite
rastvarače kao što su benzin,
razređivač ili komercijalno
dostupna sredstva
za čišćenje.
 Ovaj uređaj je namenjen za
reprodukciju diskova koji su
usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom.
DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi kodirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava nisu
u skladu sa Compact Disc (CD) standardom i zato
ovaj uređaj možda neće moći da ih reprodukuje.
 Diskovi koje ovaj uređaj ne može da reprodukuje
 Diskovi sa oznakama, nalepnicama ili
zalepljenom lepljivom trakom ili papirom.
To može da dovede do kvara ili da ošteti disk.
 Diskovi nestandardnog oblika (npr. u obliku
srca, kvadrata, zvezde). Ako to uradite,
možete da oštetite uređaj.
 Diskovi prečnika 8 cm (3 1/4 inča).
21SR
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
 Ako disk snimljen u više sesija započne CD-DA
sesijom, on se prepoznaje kao CD-DA disk i druge
sesije se neće reprodukovati.
 Diskovi koje ovaj uređaj ne može da reprodukuje
 CD-R/CD-RW diskovi lošeg kvaliteta snimka.
 CD-R/CD-RW diskovi snimljeni na
nekompatibilnom uređaju za snimanje.
 CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno
dovršeni.
 CD-R/CD-RW diskovi različiti od onih koji su
snimljeni u CD formatu ili MP3 formatu u skladu
sa standardom ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/
Romeo ili diskovi snimljeni u više sesija.
Redosled reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka
MP3/WMA/AAC
Fascikla (album)
MP3/WMA/AAC datoteka
(numera)
 Možete da povežete sledeće iPod modele.
Ažurirajte softver iPod uređaja na najnoviju
verziju pre nego što počnete da ga koristite.
Kompatibilni iPhone/iPod modeli
USB
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


iPod classic*

iPod nano
(sedma generacija)*

iPod nano
(šesta generacija)*

iPod nano
(peta generacija)*

iPod nano
(četvrta generacija)*

iPod nano
(treća generacija)*

* Aplikacija „SongPal“ ne podržava iPhone 3G,
iPod touch (treća generacija), iPod touch (generacija),
iPod classic i iPod nano.
 „Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači
da je elektronska oprema posebno dizajnirana
za rad sa iPod ili iPhone uređajima, tim redom,
i sertifikovana od strane proizvođača tako da
ispunjava standarde za performanse kompanije
Apple. Apple ne odgovara za rad ovog uređaja
niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim
standardima i propisima. Imajte u vidu to da
upotreba ove dodatne opreme sa iPod ili iPhone
uređajem može da utiče na performanse
bežične veze.
Održavanje
Uređaj možda neće ispravno da funkcioniše ako
priključci između njega i prednjeg panela nisu čisti.
Da biste ovo sprečili, skinite prednji panel
(stranica 6) i očistite priključke pomoću pamučnih
štapića. Ne primenjujte preveliku silu. U suprotnom,
možete da oštetite priključke.


iPhone 3G*
iPod touch
(peta generacija)


iPod touch
(četvrta generacija)


22SR
USB
Čišćenje priključaka
Bluetooth®
iPod touch
(treća generacija)*
Bluetooth®
iPod touch
(druga generacija)*
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi
sa ovom jedinicom koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem Sony prodavcu.
O iPod uređaju
Kompatibilan model
Kompatibilan model

Napomene
 Zbog bezbednosti, isključite kontakt pre čišćenja
priključaka i izvadite ključ iz prekidača za kontakt.
 Nikada ne dodirujte direktno priključke prstima ili bilo
kakvim metalnim uređajem.
Specifikacije
Radio
FM
Frekventni opseg: 87,5 – 108,0 MHz
Antenski priključak:
Spoljni antenski priključak
Međufrekvencija:
FM CCIR: -1.956,5 do -487,3 kHz i
+500,0 do +2095,4 kHz
Upotrebljiva osetljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Odnos signal-šum: 73 dB
Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekventni odziv: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Frekventni opseg:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenski priključak:
Spoljni antenski priključak
Osetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD plejer
Odnos signal-šum: 120 dB
Frekventni odziv: 10 – 20.000 Hz
Promena zvuka i podrhtavanje:
Ispod merljive granice
Maksimalan broj: (samo CD-R/CD-RW)
 fascikli (albuma): 150 (uključujući fasciklu
„ROOT“);
 datoteka (numera) i fascikli: 300 (možda
i manje od 300 ako nazivi fascikli/datoteka
sadrže mnogo karaktera);
 prikazanih znakova za naziv fascikle/datoteke:
32 (Joliet)/64 (Romeo).
Odgovarajući kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
i AAC (.m4a)
USB plejer
Interfejs: USB (Velika brzina)
Maksimalna struja: 1 A
Maksimalan broj prepoznatljivih numera: 10,000
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav),
AAC (.m4a), AAC (.mp4) i FLAC (.flac)
Bežična komunikacija
Sistem komunikacije:
Verzija BLUETOOTH standarda 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH standard klasa snage 2
(Maks. +4 dBm)
Maksimalni opseg komunikacije:
Prava linija od približno 10 m*1
Frekventni pojas:
Opseg 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Metod modulacije: FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Odgovarajući kodek:
SBC (.sbc) i AAC (.m4a)
*1 Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od faktora kao
što su prepreke između uređaja, magnetna polja oko
mikrotalasne rerne, statički elektricitet, osetljivost
prijema, performanse antene, operativni sistem,
softverske aplikacije itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Odeljak za napajano pojačalo
Izlaz: Izlazi zvučnika
Impedansa zvučnika: 4 – 8 oma
Maksimalna izlazna snaga 55 W × 4 (na 4 oma)
Opšte
Izlazi:
Priključak audio izlaza:
MEX-N5100BT: napred, pozadi, subwoofer
MEX-N4100BT: sa prebacivanjem napred,
pozadi/subwoofer
Napajana antena/priključak za kontrolu
napajanog pojačala (REM OUT)
Ulazi:
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Ulazni priključak antene
Ulazni priključak mikrofona (MIC)
AUX ulazni priključak (stereo mini priključak)
USB port
Zahtevi za napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol uzemljen)
Nominalna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Približno 178 mm × 50 mm × 177 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 mm × 53 mm × 160 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Sadržaj pakovanja:
Glavni uređaj (1)
Mikrofon (1) (samo MEX-N5100BT)
Delovi za instalaciju i priključivanje (1 komplet)
Opcionalni pribor/oprema:
Mikrofon: XA-MC10 (samo MEX-N4100BT)
Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite od njega dodatne informacije.
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
23SR
Autorska prava
Oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth
SIG, Inc. i kompanija Sony Corporation ih koristi pod
licencom. Svi ostali zaštitni znakovi i tržišni nazivi su
vlasništvo njihovih vlasnika.
N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni
znak kompanije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim
zemljama.
Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu kompanije
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan ovog proizvoda je
zabranjena bez odgovarajuće licence kompanije
Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
i Siri su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc.
registrovane u SAD i ostalim zemljama. App Store
je zaštićeni znak usluge kompanije Apple Inc.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka
i patenti koje su licencirale kompanije Fraunhofer IIS
i Thomson.
Google, Google Play i Android su zaštićeni znakovi
kompanije Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Ponovna distribucija i upotreba u izvornom
i binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih,
dozvoljeni su pod sledećim uslovima:
 Ponovna distribucija u izvornom kodu mora
da sadrži napomenu o autorskim pravima iznad,
listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
 Ponovna distribucija u binarnom obliku mora
da sadrži napomenu o autorskim pravima iznad,
listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti
u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji
dolaze uz distribuciju.
 Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org
fondacije i imena njenih saradnika radi
promovisanja proizvoda nastalih na osnovu
ovog softvera bez prethodne pismene dozvole.
24SR
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU
OVAJ SOFTVER U VIĐENOM STANJU I ODRIČU SE
SVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA
PRODAJE I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
FONDACIJA ILI NJENI SARADNICI SE NI U KOM
SLUČAJU NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA
DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU,
PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA
OBUHVATA, ALI SE NE OGRANIČAVA NA,
DOBAVLJANJE ROBE ILI USLUGA ZAMENE, GUBITAK
PRAVA NA KORIŠĆENJE, GUBITAK PODATAKA ILI
ZARADE I PREKIDE U POSLOVANJU) KAKO GOD
DO NJE DOŠLO I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI
ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI O UGOVORU,
ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI ŠTETNOJ
RADNJI (UKLJUČUJUĆI NEMAR I OSTALO) KOJA JE
PROIZAŠLA IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA NA
BILO KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU UPOZORENI DA
POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
Rešavanje problema
Sledeća lista za proveru će vam pomoći da otklonite
probleme koji mogu da nastanu tokom rada
uređaja.
Pre pregleda liste u nastavku, proverite priključke
i postupke korišćenja.
Za detalje o korišćenju osigurača i uklanjanju
uređaja iz komandne table, pogledajte
„Povezivanje/instalacija“ (stranica 29).
Ako problem nije rešen, posetite sajt za podršku
naveden na zadnjoj strani.
Opšte
Nema zvučnog signala ili je on vrlo nizak.
 Položaj kontrole [FADER] nije podešen za sistem
sa dva zvučnika.
 Jačina zvuka ovog uređaja i/ili povezanog
uređaja je vrlo niska.
 Povećajte jačinu zvuka ovog uređaja i/ili
povezanog uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je opcionalno napajano pojačalo i ne
koristite ugrađeno pojačalo.
Sadržaj memorije je obrisan.
 Pritisnuto je dugme za vraćanje na
podrazumevana podešavanja.
 Ponovite postupak uskladištenja u memoriju.
 Kabl za napajanje ili akumulator su isključeni ili su
nepravilno povezani.
Memorisane stanice i tačno vreme su obrisani.
Osigurač je pregoreo.
Stvara se buka prilikom okretanja ključa
u kontakt bravi.
 Nisu dobro povezani kablovi sa priključcima
na automobilu.
Tokom reprodukcije ili prijema, započne režim
demonstracije.
 Ako se ne obavi nikakva radnja u roku od pet
minuta kada je podešena opcija [DEMO-ON],
započinje prikaz demonstracije.
 Podesite [DEMO-OFF] (stranica 20).
Prikaz nestaje sa/ne pojavljuje se u prozoru
displeja.
 Podešavanje svetline je podešeno na [DIM-ON]
(stranica 20).
 Prikaz nestaje ako pritisnete i držite OFF.
 Pritisnite OFF na uređaju dok se prikaz
ne pojavi.
 Priključci su prljavi (stranica 22).
Tasteri za upravljanje ne funkcionišu.
Disk se ne izbacuje.
 Veza nije ispravna.
 Proverite vezu uređaja.
Ako se stanje ne poboljša, pritisnite RESET
(stranica 7).
Sadržaj uskladišten u memoriji je obrisan.
Zbog bezbednosti, nemojte da obavljate
vraćanje na podrazumevana podešavanja
tokom vožnje.
Radio prijem
Nije moguće primiti signal radio stanica.
Zvuk je pun šumova.
 Veza nije ispravna.
 Proverite vezu antene automobila.
 Ako se antena automobila ne izvlači,
proverite povezivanje kabla za kontrolu
napajane antene.
Podešavanje stanica nije moguće.
 Signal koji se emituje je suviše slab.
RDS
Pretraživanje SEEK započinje nakon nekoliko
sekundi slušanja.
 Stanica nije TP ili ima slab signal.
 Deaktivirajte TA (stranica 10).
Nema obaveštenja o saobraćaju.
 Aktivirajte TA (stranica 10).
 Stanica ne emituje obaveštenja o saobraćaju
iako je TP.
 Izaberite drugu stanicu.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutna stanica nije RDS stanica.
 Nisu primljeni RDS podaci.
 Stanica ne precizira tip programa.
Naziv stanice treperi.
 Trenutno odabrana stanica nema alternativnu
frekvenciju.
 Pritisnite SEEK +/– dok naziv stanice treperi.
Pojavljuje se [PI SEEK] i uređaj započinje da
traži drugu frekvenciju sa istim PI (program
identification) podacima.
CD reprodukcija
Reprodukcija diska nije moguća.
 Disk je oštećen ili zaprljan.
 Disk CD-R/CD-RW nije audio disk (stranica 22).
MP3/WMA/AAC datoteke ne mogu da se
reprodukuju.
 Disk nije kompatibilan sa MP3/WMA/AAC
formatom i verzijom. Za detalje o diskovima
i formatima koji mogu da se reprodukuju,
posetite sajt za podršku naveden na
zadnjoj strani.
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka potrebno je više vremena nego
za ostale.
 Sledećim diskovima potrebno je duže vreme
za početak reprodukcije.
 Disk koji je snimljen u komplikovanoj
hijerarhijskoj strukturi.
 Disk koji je snimljen u više sesija.
 Disk na kojeg se mogu dodati podaci.
Zvuk je isprekidan.
 Disk je oštećen ili zaprljan.
Reprodukcija sa USB uređaja
Ne možete da reprodukujete stavke sa uređaja
povezanog putem USB čvorišta.
 Ovaj uređaj ne može da prepozna USB uređaje
povezane putem USB čvorišta.
USB uređaju je potrebno više vremena za
reprodukciju.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
hijerarhijskom strukturom.
Zvuk je isprekidan.
 Zvuk može da bude isprekidan pri velikoj brzini
prenosa iznad 320 kbps.
25SR
Audio datoteka ne može da se reprodukuje.
 Nije podržan USB uređaj formatiran sistemima
datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
* Ovaj uređaj podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB
uređaji možda ne podržavaju sve FAT sisteme
datoteka. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
svakog USB uređaja ili kontaktirajte proizvođača.
Funkcija NFC
Povezivanje jednim dodirom (NFC) nije moguće.
 Ukoliko pametan telefon ne reaguje na
dodirivanje.
 Proverite da li je uključena funkcija NFC
pametnog telefona.
 Pomerite oznaku N-Mark na pametnom
telefonu bliže oznaci N-Mark na uređaju.
 Ako se pametan telefon nalazi u futroli,
izvadite ga.
 Osetljivost NFC prijema zavisi od uređaja.
Ako nekoliko puta ne uspete da ostvarite
povezivanje jednim dodirom sa pametnim
telefonom, obavite ručno BLUETOOTH
povezivanje.
BLUETOOTH funkcija
Povezani uređaj ne može da detektuje
ovaj uređaj.
 Pre obavljanja uparivanja, podesite ovaj uređaj
u režim pripravnosti za uparivanje.
 Prilikom povezivanja sa BLUETOOTH uređajem,
ovaj uređaj ne može da bude detektovan sa
drugog uređaja.
 Prekinite trenutnu vezu i potražite ovaj uređaj
sa drugog uređaja.
 Kada je obavljeno uparivanje uređaja, podesite
izlazni BLUETOOTH signal na uključeno
(stranica 8).
Povezivanje nije moguće.
 Povezivanje se kontroliše sa jedne strane (ovaj
uređaj ili BLUETOOTH uređaj), ali nikako sa obe.
 Povežite se na ovaj uređaj sa BLUETOOTH
uređaja ili obrnuto.
Naziv detektovanog uređaja se ne pojavljuje.
 U zavisnosti od statusa drugog uređaja, možda
neće biti moguće dobiti ime.
Zvono se ne oglašava.
 Podesite jačinu zvuka okretanjem upravljačkog
točkića dok primate poziv.
 U zavisnosti od povezanog uređaja, zvono se
možda neće oglasiti ispravno.
 Podesite [RINGTONE] na [1] (stranica 21).
 Prednji zvučnici nisu povezani na uređaj.
 Povežite prednje zvučnike na uređaj. Zvono
prilikom prijema poziva se čuje samo kroz
prednje zvučnike.
26SR
Ne čuje se glas sagovornika.
 Prednji zvučnici nisu povezani na uređaj.
 Povežite prednje zvučnike na uređaj. Glas
sagovornika se čuje samo kroz prednje
zvučnike.
Sagovornik vam kaže da je jačina zvuka preniska
ili previsoka.
 Podesite jačinu zvuka korišćenjem podešavanja
pojačanja mikrofona (stranica 14).
Tokom razgovora čuje se eho ili šum.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Podesite EC/NC režim na [EC/NC-1] ili [EC/NC-2]
(stranica 14).
 Ako je buka u okolini koju ne proizvodi telefon
suviše glasna, pokušajte da je smanjite.
Npr.: Ako je otvoren prozor i buka sa ulice je
preglasna, zatvorite prozor. Ako je klima uređaj
preglasan, podesite njegov režim tako da
smanjite buku.
Telefon nije povezan.
 Kada se reprodukuje BLUETOOTH audio, telefon
nije povezan čak i kada pritisnete CALL.
 Povežite se sa telefona.
Kvalitet zvuka na telefonu je loš.
 Kvalitet zvuka na telefonu zavisi od uslova
prijema mobilne mreže.
 Ako je prijem loš, pomerite automobil
na mesto gde je bolji prijem signala
mobilne mreže.
Jačina zvuka povezanog audio uređaja je niska
(visoka).
 Nivo jačine zvuka će se razlikovati u zavisnosti
od audio uređaja.
 Podesite jačinu zvuka povezanog audio
uređaja ili ovog uređaja.
Tokom reprodukcije BLUETOOTH audio uređaja
zvuk je isprekidan.
 Smanjite udaljenost između uređaja
i BLUETOOTH audio uređaja.
 Ako je BLUETOOTH audio uređaj smešten
u pakovanje koje ometa signal, izvadite ga
iz pakovanja tokom upotrebe.
 Nekoliko BLUETOOTH uređaja ili drugih uređaja
koji emituju radio talase se koriste u blizini.
 Isključite druge uređaje.
 Povećajte udaljenost od drugih uređaja.
 Zvuk reprodukcije se zaustavlja istog trenutka
kada počne da se uspostavlja veza između ovog
uređaja i mobilnog telefona. To nije kvar.
Nije moguće upravljati povezanim BLUETOOTH
uređajem.
 Proverite da li povezani BLUETOOTH audio uređaj
podržava AVRCP.
Neke funkcije ne rade.
 Proverite da li povezani uređaj podržava
te funkcije.
Na poziv je odgovoreno nenamerno.
 Povezani telefon je podešen da automatski
odgovara na poziv.
CD NO MUSIC: Nema datoteka koje mogu da se
reprodukuju. Disk će automatski biti izbačen.
 Ubacite disk koji sadrži datoteke koje mogu
da se reprodukuju (stranica 23).
CD PUSH EJT: Disk ne može ispravno da se izbaci.
 Pritisnite  (izbaci).
Uparivanje nije uspelo jer je isteklo vreme.
 U zavisnosti od povezanog uređaja, vremensko
ograničenje za uparivaje može biti kraće.
 Pokušajte da uparivanje izvršite
u predviđenom roku.
HUB NO SUPRT: Nisu podržana USB čvorišta.
BLUETOOTH funkcija ne radi.
 Pritiskom na OFF duže od dve sekunde isključite
uređaj, a zatim ga ponovo uključite.
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritisnite SEEK +/– dok naziv stanice treperi.
Uređaj započinje da traži drugu frekvenciju sa
istim PI (program identification) podacima
(pojavljuje se [PI SEEK]).
Zvuk se ne emituje sa zvučnika u automobilu
tokom obavljanja razgovora bez upotrebe ruku.
 Ako se zvuk emituje sa mobilnog telefona,
podesite telefon da emituje zvuk sa zvučnika
u automobilu.
Funkcija Siri Eyes Free nije aktivirana.
 Obavite registraciju bez upotrebe ruku za iPhone
koji podržava funkciju Siri Eyes Free.
 Podesite funkciju Siri na iPhone uređaju
na uključeno.
 Otkažite BLUETOOTH vezu iPhone uređaja
i ovog uređaja, pa ih ponovo povežite.
Korišćenje aplikacije SongPal
Naziv aplikacije se ne poklapa sa nazivom
trenutne aplikacije u „SongPal“.
 Ponovo pokrenite aplikaciju iz „SongPal“
aplikacije.
Tokom korišćenja aplikacije „SongPal“ putem
BLUETOOTH-a, displej se automatski prebacuje
na [BT AUDIO].
 „SongPal“ aplikacija ili funkcija BLUETOOTH
je otkazala.
 Ponovo pokrenite aplikaciju.
Veza sa „SongPal“ aplikacijom se automatski
prekida kada se displej prebaci na [IPD].
 „SongPal“ aplikacija na iPhone/iPod uređaju ne
podržava iPod reprodukciju.
 Promenite izvor uređaja tako da ne bude [IPD],
a zatim uspostavite „SongPal“ vezu
(stranica 15).
Prikaz/poruke grešaka
IPD STOP: iPod reprodukcija je završena.
 Upravljajte iPod/iPhone uređajem da biste
započeli reprodukciju.
NO TP: Nema programa o saobraćaju.
 Uređaj će nastaviti pretragu dostupnih TP stanica.
OVERLOAD: USB uređaj je preopterećen.
 Isključite USB uređaj, a zatim pritisnite SRC
da biste izabrali drugi izvor.
 USB uređaj je pokvaren ili je povezan
nepodržani uređaj.
READ: Uređaj učitava informacije sa diska.
 Sačekajte da se učitavanje završi i reprodukcija
će započeti automatski. Ovo može da potraje
u zavisnosti od strukture diska.
USB ERROR: Nije moguća reprodukcija sa
USB uređaja.
 Ponovo povežite USB uređaj.
USB NO DEV: USB uređaj nije povezan ili prepoznat.
 Uverite se da je USB uređaj ili USB kabl dobro
povezan.
USB NO MUSIC: Nema datoteka koje mogu da se
reprodukuju.
 Povežite USB uređaj koji sadrži datoteke koje
mogu da se reprodukuju (stranica 23).
USB NO SUPRT: USB uređaj nije podržan.
 Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB uređaja,
posetite sajt za podršku naveden na
zadnjoj strani.
ili
: Tokom pretrage
disk je došao do početka ili kraja.
: Nije moguće prikazati karakter.
CD ERROR: Disk ne može da se reprodukuje.
Disk će automatski biti izbačen.
 Očistite ili ispravno ubacite disk, ili proverite
da li je disk prazan ili oštećen.
27SR
Za BLUETOOTH funkciju:
BT BUSY: BLUETOOTH uređaj je zauzet.
 Sačekajte, a zatim pokušajte ponovo.
Za rad sa daljinskim upravljačem
na volanu:
ERROR: Izabrana operacija ne može da se obavi.
 Sačekajte, a zatim pokušajte ponovo.
ERROR: Došlo je do greške tokom registracije
funkcije.
 Ponovo pokrenite registraciju funkcije sa kojom
se dogodila greška (stranica 18).
NO DEV: BLUETOOTH uređaj nije povezan
ili prepoznat.
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj dobro
povezan, ili da li je uspostavljena BLUETOOTH
veza sa BLUETOOTH uređajem.
TIMEOUT: Registracija funkcije nije uspela jer
je isteklo vreme.
 Pokušajte da obavite celu registraciju dok
indikator [REGISTER] treperi (oko 6 sekundi)
(stranica 18).
P EMPTY: Nema memorisanih brojeva telefona.
Ako ova rešenja ne poboljšaju stanje, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
Ako uređaj nosite na popravku zbog CD uređaja,
ponesite i disk koji ste koristili kada se problem
prvi put javio.
UNKNOWN: Nije moguće prikazati naziv ili
broj telefona.
WITHHELD: Pozivalac je sakrio identifikaciju.
Za korišćenje aplikacije SongPal:
APP --------: Nije uspostavljena veza sa aplikacijom.
 Ponovo uspostavite vezu sa „SongPal“
aplikacijom (stranica 15).
APP DISCNCT: Aplikacija je isključena.
 Uspostavite vezu sa „SongPal“ aplikacijom
(stranica 15).
APP DISPLAY: Prikaz podešavanja ekrana aplikacije
je otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja ekrana aplikacije
da biste omogućili rad sa tasterima.
APP LIST: Spisak sadržaja na CD/USB/iPod-u je
otvoren.
 Izađite iz spiska aplikacije da biste omogućili
rad sa tasterima.
APP MENU: Prikaz podešavanja aplikacije
je otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja aplikacije
da biste omogućili rad sa tasterima.
APP NO DEV: Uređaj na kojem je instalirana
aplikacija nije povezan ili nije prepoznat.
 Obavite BLUETOOTH povezivanje i ponovo
uspostavite „SongPal“ vezu (stranica 15).
APP SOUND: Prikaz podešavanja zvuka aplikacije
je otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja zvuka aplikacije
da biste omogućili rad sa tasterima.
OPEN APP: „SongPal“ aplikacija ne radi.
 Pokrenite aplikaciju.
28SR
Povezivanje/instalacija
Lista delova za instalaciju


Mere opreza
 Sve vodove uzemljenja povežite na istu tačku
uzemljenja.
 Ne dozvolite da vodovi budu uhvaćeni ispod
šrafa ili zahvaćeni pokretnim delovima
(npr. šinom sedišta).
 Pre obavljanja povezivanja, isključite kontakt
automobila da biste izbegli kratak spoj.
 Povežite kabl za napajanje  na uređaj i zvučnike
pre nego što ga povežete na pomoćni priključak
za napajanje.
 Obavezno trakom izolujte svaki preostali otvoreni
kraj voda radi bezbednosti.
×2




Mere opreza
 Pažljivo izaberite mesto za instalaciju tako
da uređaj ne smeta u vožnji.
 Izbegavajte instalaciju uređaja u oblastima
koje su izložene dejstvu prašine, prljavštine,
prekomernim vibracijama ili visokoj temperaturi,
kao što su oblasti izložene direktnim sunčevim
zracima ili u blizini cevi grejača.
 Koristite isključivo priloženi pribor za instalaciju
za bezbednu i sigurnu ugradnju.
Napomena o kablu za napajanje (žuti)
Kada povezujete ovaj uređaj u kombinaciji sa drugim
stereo komponentama, kapacitet električnog kola
automobila na koji se uređaj povezuje mora biti veći
od zbira kapaciteta svih pojedinačnih komponenti.
Podešavanje ugla ugradnje
Podesite ugao ugradnje na manje od 45°.
Za MEX-N5100BT


 Ova lista delova ne sadrži sav sadržaj pakovanja.
 Držač  i zaštitna spojnica  su fabrički
postavljeni u uređaj. Pre ugradnje uređaja,
koristite ključeve za otpuštanje  da biste uklonili
držač  iz uređaja. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Uklanjanje zaštitne spojnice i držača“
(stranica 33).
 Sačuvajte ključeve za otpuštanje  za buduću
upotrebu jer će vam biti potrebni ako uklanjate
uređaj iz automobila.
29SR
Povezivanje (za MEX-N5100BT)
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Napajano pojačalo*1
iz žičanog daljinskog upravljača
(ne isporučuje se)*4

*2
Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Povezivanje“
(stranica 32).
Za više detalja, pogledajte „Šema
povezivanja napajanja“ (stranica 32).
*5*6
iz antene automobila*7
*1
*2
*3
*4
Ne isporučuje se
Impedansa zvučnika: 4 – 8 Ω × 4
RCA kabl (ne isporučuje se)
U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter
za žični daljinski upravljač (ne isporučuje se).
*5 Bilo da ga koristite ili ne, sprovedite ulazni kabl
mikrofona tako da ne smeta u vožnji. Osigurajte
kabl sponom ako je instaliran oko vaših stopala.
30SR
*6 Za detalje o instalaciji mikrofona, pogledajte
„Instalacija mikrofona (samo MEX-N5100BT)“
(stranica 33).
*7 U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter
(ne isporučuje se) ako priključak antene ne
odgovara.
Povezivanje (za MEX-N4100BT)
Subwoofer*1
*7
*3
*3
Napajano pojačalo*1
iz žičanog daljinskog upravljača
(ne isporučuje se)*4

*2
Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Povezivanje“
(stranica 32).
Za više detalja, pogledajte „Šema
povezivanja napajanja“ (stranica 32).
Mikrofon
XA-MC10 *1*5
iz antene
automobila*6
*1
*2
*3
*4
Ne isporučuje se
Impedansa zvučnika: 4 – 8 Ω × 4
RCA kabl (ne isporučuje se)
U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter
za žični daljinski upravljač (ne isporučuje se).
*5 Bilo da ga koristite ili ne, sprovedite ulazni kabl
mikrofona tako da ne smeta u vožnji. Osigurajte
kabl sponom ako je instaliran oko vaših stopala.
*6 U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter
(ne isporučuje se) ako priključak antene ne
odgovara.
*7 AUDIO OUT može da se prebaci na SUB ili REAR.
31SR
Povezivanje
Ako imate napajanu antenu bez relejne kutije,
povezivanje ovog uređaja isporučenim kablom
za napajanje  može da ošteti antenu.
 Do priključka za zvučnike automobila
Napomene
 Potrebno je da pripremite kablove zadnjeg zvučnika.
 Koristite subwoofer impedanse od 4 do 8 oma i sa
adekvatnim kapacitetom da biste izbegli oštećenje.
Povezivanje radi čuvanja memorije
Kada je povezan žuti kabl za napajanje, memorijsko
kolo dobija napajanje čak i kada je prekidač za
kontakt isključen.
Povezivanje zvučnika
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadnji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(levi)
Zadnji zvučnik
(levi)

Ljubičasti

Ljubičasto-crni
prugasti

Sivi

Sivo-crni prugasti

Beli
 Pre povezivanja zvučnika, isključite uređaj.
 Koristite zvučnike impedanse od 4 do 8 oma
i sa adekvatnim kapacitetom da biste izbegli
oštećenje.
Šema povezivanja napajanja

Belo-crni prugasti
Proverite pomoćni priključak za napajanje
u automobilu i ispravno povežite kablove
za povezivanje u zavisnosti od automobila.

Zeleni
Pomoćni priključak za napajanje

Zeleno-crni
prugasti
 Do priključka za napajanje automobila
Uobičajeno povezivanje
12
neprekidni izvor
napajanja
Žuti
13
napajana antena/
kontrola napajanog
pojačala (REM OUT)
Plavo-beli
prugasti
prekidački izvor
14*
napajanja osvetljenja
Narandžasto-beli
prugasti
15
prekidački izvor
napajanja
Crveni
16
uzemljenje
Crni
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti
12
neprekidni izvor
napajanja
Žuti
15
prekidački izvor
napajanja
Crveni
Kada je obrnut položaj crvenog i žutog voda
* Samo MEX-N5100BT
Jednostavno povezivanje subwoofer-a
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti
Možete da koristite subwoofer bez napajanog
pojačala kada je on povezan na kabl za zadnji
zvučnik.
Prednji zvučnik
Subwoofer
32SR
12
prekidački izvor
napajanja
Žuti
15
neprekidni izvor
napajanja
Crveni
Automobili bez ACC položaja
Korišćenje žičanog daljinskog
upravljača
Crveni
Crveni
1
Žuti
Žuti
Nakon pravilnog uklapanja veza i prebacivanja
kablova za napajanje, povežite uređaj na izvor
napajanja automobila. Ako imate bilo kakva pitanja
i probleme u vezi sa ovom jedinicom koji nisu
obrađeni u ovom priručniku, obratite se prodavcu
automobila.
Da biste omogućili žičani daljinski
upravljač, podesite [STR CONTROL]
u [SET STEERING] na [EXTERNAL]
(stranica 18).
Instalacija
Uklanjanje zaštitne spojnice i držača
Instalacija mikrofona
(samo MEX-N5100BT)
Pre instalacije uređaja, uklonite zaštitnu spojnicu 
i držač  iz uređaja.
Da biste zabeležili svoj glas tokom obavljanja
poziva bez upotrebe ruku, morate da instalirate
mikrofon .
1
Stisnite obe ivice zaštitne spojnice ,
a zatim je izvucite.


2
Spojnica (ne isporučuje se)
Ubacite oba ključa za otpuštanje 
dok ne kliknu i povucite nadole držač ,
a zatim povucite nagore uređaj da biste
ih razdvojili.





Mere opreza
 Izuzetno je opasno ako se kabl obmota oko
volana ili ručice menjača. Osigurajte da vas
kabl i drugi delovi ne ometaju u toku vožnje.
 Ako vaše vozilo poseduje vazdušne jastuke ili
bilo koju drugu opremu za slučaj sudara, pre
instalacije se obratite radnji u kojoj ste kupili
tu opremu ili prodavcu automobila.
Okrenite kuku ka unutra.
Napomena
Pre postavljanja dvostrano lepljive trake , očistite
površinu komandne table suvom krpom.
33SR
Ugradnja uređaja u komandnu tablu
Pre instaliranja, proverite da li su hvataljke na obe
strane držača  savijene prema unutra 2 mm.
1
Postavite držač  unutar komandne
table, a zatim presavite spojke prema
spolja da bi bilo čvrsto zategnuto.
182 mm
53 mm

2
Žabica
Montirajte uređaj u držač , a zatim
postavite zaštitnu spojnicu .




Napomene
 Ako su žabice ravne ili savijene prema spolja, uređaj
neće biti bezbedno instaliran i može da izleti.
 Proverite da li su sve četiri žabice na zaštitnom
ramu  pravilno ubačene u otvore uređaja.
Skidanje i postavljanje prednjeg
panela
Više detalja možete da vidite u poglavlju „Skidanje
prednjeg panela“ (stranica 6).
Vraćanje uređaja na početne vrednosti
Više detalja možete da vidite u poglavlju „Vraćanje
uređaja na početne vrednosti“ (stranica 7).
34SR
Zamena osigurača
Kada menjate osigurač, obavezno
Osigurač (10 A)
koristite osigurač iste vrednosti
amperaže kao i originalni osigurač.
Ako osigurač pregori, proverite
povezivanje napajanja i zamenite
osigurač. Ako osigurač pregori
ponovo nakon zamene, možda je
došlo do kvara na uređaju. U tom slučaju,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga
selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje,
že toto vybavení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat
na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει
ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται
προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για
λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara
che questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
tip de echipament respectă cerinţele esenţiale
şi este în conformitate cu prevederile Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej
webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti
su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite
interneto tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
A Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Podjetje Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na
sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Sajt za podršku
Ako imate bilo kakva pitanja ili su vam potrebne
informacije za podršku za ovaj proizvod, posetite
sledeći veb sajt:
http://support.sony-europe.com/
Registrujte sada svoj proizvod na mreži na:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2014. Sony Corporation
Download PDF