4-158-429-31(1)
Bluetooth®
autoradio
Uputstvo za upotrebu
Za isklju enje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.
MEX-BT3800U
©2009 Sony Corporation
Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj u
istrument tablu vozila. Za postavljanje i pove­
zivanje, pogledajte isporučeni priručnik za
postavljanje/povezivanje.
Ova nalepnica nalazi se na dnu kućišta.
Kompanija Sony Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj,
MEX­BT3700U, usklađen sa osnovnim zahtevima
i drugim važećim odredbama smernice 1999/5/EC.
Za detalje, posetite sledeći URL:
http://www.compliance.sony.de/
Upotreba ovog radio uređaja nije dozvoljena
na geografskom području polupre čnika 20 km od
središta norveškog naselja Ny­Alesund, Svalbard.
Odlaganje isluženih baterija (primenjivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa odvojenim sistemima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži označava da se
baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme tretirati kao
kućni otpad. Pravilnim odlaganjem ovih baterija, pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica za okolinu i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, perfor­
mansi ili zadržavanja celovitosti napajanja zahtevaju trajnu
povezanost sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju trebaju
menjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi osigurali
pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod
na sabirno mesto za recikliranje električne i elektronske
opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno
mesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi
ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Simbol­reč Bluetooth i logotipi su u vlasništvu
kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova upotreba
Obaveštenje za korisnike: slede e informacije od strane kompanije Sony je pod licencom. Ostale robne
marke i zaštićeni nazivi nalaze se u vlasništvu
primenjuju se samo na opremu prodatu
odgovarajućih vlasnika.
u zemljama koje primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
ZAPPIN je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
1­7­1 Konan, Minato­ku, Tokyo, Japan. Ovlašćeni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja servisa ili
garancije obratite se na adrese koje su navedene u
odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili
garancija.
Odlaganje dotrajale elektri ne i
elektronske opreme (primenjivo u
Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa odvojenim sistemima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži ozna­
čava da se uređaj ne sme tretirati kao kućni otpad. Uređaj
se treba predati na mesto za prikupljanje otpada i reciklira­
nje električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica za okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja ovog uređaja. Recikliranjem
materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora. Za dodat­
ne informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Primenjivi pribor: Daljinski upravljač
2
Simbol­reč Bluetooth i logotipi su u vlasništvu kom ­
panije Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova upotre ­
ba od strane kompanije Sony je pod licencom.
Ostale robne marke i zaštićeni nazivi nalaze se u
vlasništvu odgovarajućih vlasnika.
ZAPPIN je zaštićeni znak kompanije Sony
Corporation.
Windows Media i Windows
logotip su zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Microsoft Corpora­
tion u SAD­u i/ili ostalim zemljama.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 22). Uređaj će
se automatski potpuno isključiti u podešeno
vreme nakon prebacivanja u pripravno stanje,
što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne
podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja mo­
tora automobila svakako pritisnite i zadržite
 na uređaju dok se ne isključi ek.
iPod je zaštićeni znak kompanije Apple Inc., regi ­
strovane u SAD­u i ostalim zemljama.
iPhone je zaštićeni znak kompanije Apple Inc.
MPEG Layer­3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom kompanije Fraunhofer IIS and Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intele­
ktualnog vlasništva kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja kompanije
Microsoft ili njene ovlašć ene podružnice.
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite
autorskih prava za Windows Media u ovom uređaju
("WM­DRM") za zaštitu celovitosti svojih sadržaja
("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuđenja
njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući
copyright.
Ovaj uređaj upotrebljava WM­DRM softver za repro­
dukciju zaštićenih sadržaja ("WM­DRM softver").
Ako je sigurnost WM­DRM softvera unutar ovog ure­
đaja ugrožena, vlasnici Zaštićenih sadržaja ("Secure
Content vlasnici") mogu zatražiti da Microsoft po­
vuče pravo WM­DRM softvera za nabavljanje novih
licenci za kopiranje, prikazivanje i/ili reprodukovanje
Zaštićenog sadržaja. Opoziv ne menja sposobnost
WM­DRM softvera za reprodukciju nezaštićenih
sadržaja. Lista opozvanih WM­DRM softvera se
učitava na uređaj svaki put kad preuzmete licencu za
zaštićeni sadržaj sa interneta ili računara. Microsoft
može, u skladu sa takvom licencom, takođe preuzeti
liste opozvanih sadržaja na vaš uređaj u ime vlasnika
zaštićenog sadržaja.
3
Sadržaj
Početak
Diskovi koji se mogu reprodukovati.................... 6
Napomene o Bluetooth funkciji ........................... 6
Resetovanje uređaja ............................................. 6
Isključenje DEMO prikaza .................................. 7
Priprema daljinskog upravljača............................ 7
Podešavanje sata .................................................. 7
Odvajanje prednje ploče ...................................... 7
Postavljanje prednje ploče .............................. 7
Kratak vodič kroz funkcije Bluetootha
Tri koraka do Bluetooth funkcije . . . . . . . . . . . .8
Tipke i ikone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
 Uparivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
 Povezivanje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
 Handsfree pozivanje i streaming muzike. . .11
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj .....................................................12
Daljinski upravljač RM­X304 ...........................14
Pretraživanje zapisa ...........................................15
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick­BrowZer........................................15
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka
zapisa — ZAPPIN™ ....................................16
Radio
Memorisanje i prijem stanica.............................16
Automatsko memorisanje — BTM ..............16
Ručno memorisanje stanica ..........................16
Prijem memorisanih stanica .........................16
Automatsko podešavanje ............................. 16
RDS ................................................................... 17
Pregled ..........................................................17
Podešavanje AF i TA ....................................17
Odabir vrste programa PTY..........................18
Podešavanje tačnog vremena (CT) ...............18
4
CD
Prikazane stavke ........................................... 18
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redosledom ................................... 18
USB uređaji
Reprodukcija USB uređaja ................................ 19
Prikazane stavke ........................................... 19
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redosledom ................................... 19
iPod
Reprodukcija iPod uređaja .................................20
Prikazane stavke ...........................................20
Podešavanje moda reprodukcije ........................21
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redosledom ...................................21
Direktno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control ..........................................21
Bluetooth (handsfree pozivanje i
streaming glazbe)
Bluetooth funkcije..............................................22
Uparivanje ..........................................................22
O Bluetooth ikonama .................................... 22
Spajanje ..............................................................23
Uključivanje Bluetooth signala na ovom
uređaju .......................................................... 23
Spajanje mobilnog telefona .......................... 23
Spajanje audio uređaja .................................. 23
Handsfree pozivanje........................................... 23
Javljanje na pozive ....................................... 23
Pozivanje ...................................................... 24
Prebacivanje poziva ...................................... 24
Aktiviranje glasovnog biranja ...................... 24
Streaming muzike............................................... 24
Slušanje muzike iz audio uređaja.................. 24
Rukovanje audio uređajem preko ovog
uređaja .......................................................... 25
Brisanje registracije svih uparenih uređaja ........... 25
Ostale funkcije
Menjanje zvučnih postavki ................................25
Podešavanje zvučnih funkcija ......................25
Podešavanje krivulje ekvilajzera — EQ3..... 26
Podešavanje opcija — SET................................26
Upotreba dodatne opreme ..................................27
Dodatna audio oprema ..................................27
Spoljni mikrofon XA­MC10 ........................ 24
Dodatne informacije
Mere opreza ......................................................28
Napomene o diskovima ................................28
Redosled reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka.........................................................28
O iPod uređaju ..............................................28
O Bluetooth funkciji .....................................29
Održavanje .........................................................29
Vađenje uređaja ..................................................30
Tehnički podaci ..................................................31
U slučaju problema ............................................32
Prikaz/poruke grešaka ..................................34
Internet stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj ure aj posetite
slede u Internet stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Tamo ete prona i informacije o:
& Modelima i proizvo a ima kompatibilnih digitalnih audio ure aja
& Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama
& Modelima i proizvo a ima kompatibilnih mobilnih telefona i odgovore na esta
pitanja o Bluetooth funkciji
5
Spajanje sa drugim ure ajima
Po etak
Diskovi koji se mogu reprodukovati
Ovaj uređaj može reprodukovati CD­DA diskove
(koji sadrže i CD TEXT) i CD­R/CD­RW diskove
(MP3/WMA/AAC datoteke (str. 25)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Kod spajanja sa bilo kojim drugim uređajem, molimo
pročitajte njegovo uputstvo za upotrebu za detaljne
sigurnosne napomene.
Izlaganje radio frekvenciji
RF signali mogu uticati na rad nepravilno instalira­
nih ili nedovoljno oklopljenih elektronskih sistema
vozila, kao što je sistem elektronskog ubrizgavanja
goriva, elektronski ABS sistem kočnica, elektronski
sistem kontrole brzine ili sistem vazdušnih jastuka.
Za instaliranje ili servis ovog uređaja, molimo obratite
se proizvođaču vozila ili njegovom zastupniku. Ne­
pravilna ugradnja ili servisiranje mogu biti opasni pa
mogu poništiti garanciju koja se odnosi na uređaj.
Posavetujte se sa proizvođačem svog vozila kako bi­
ste se uverili da upotreba mobilnog telefona u vozilu
neće uticati na elektronski sistem.
Redovno proveravajte jesu li svi bežični uređaji u
vašem vozilu pravilno ugrađeni i rade li pravilno.
Pozivi u nuždi
Napomene o Bluetooth funkciji
Oprez
NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA SONY NEĆE
SE SMATRATI ODGOVORNOM ZA BILO KAKVE
USPUTNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE
ILI DRUGE GUBITKE, KOJI UKLJUČUJU, BEZ
ISKLJUČIVOG OGRANIČAVANJA, GUBITAK
PROFITA, GUBITAK POSLA, GUBITAK PODA­
TAKA, GUBITAK MOGUĆNOSTI UPOTREBE
PROIZVODA ILI BILO KOJEG DRUGOG POVE­
ZANOG URE AJA, PREKID RADA I GUBITAK
VREMENA KORISNIKA NASTALI ZBOG UPO­
TREBE ILI UPOTREBOM OVOG PROIZVODA,
BILO HARDVERA I/ILI SOFTVERA.
VAŽNA NAPOMENA
Sigurna i efikasna upotreba
Promene ili prepravke na ovom uređaju koje nije dire ­
ktno odobrila kompanija Sony, korisniku mogu uzro ­
kovati gubitak prava na upotrebu ovog uređaja.
Molimo proverite izuzetke pri upotrebi Bluetooth
uređaja pre njegove upotrebe nastale zbog nacional­
nih zahteva ili ograničenja.
Vožnja
Proverite zakone i regulative o upotrebi mobilnih tele­
fona i handsfree opreme u području kroz koje vozite.
Uvek posvetite punu pažnju vožnji pa zaustavite i
parkirajte vozilo pre pozivanja ili javljanja na poziv
ako to zahtevaju uslovi vožnje.
6
Ovaj Bluetooth handsfree uređaj i elektronski uređaji
spojeni na handsfree, za svoj rad upotrebljavaju
radio signale, mobilnu telefonsku mrežu i iksnu
telefonsku mrežu, kao i funkcije koje programira
korisnik pa zato ne mogu garantovati pozivanje u
svim uslovima.
Zbog toga, nemojte se isključivo pouzdati na bilo koji
elektronski uređaj za nužnu komunikaciju (kao što je
kod medicinskih hitnih slučajeva).
Imajte na umu da, za pozivanje i primanje poziva,
handsfree i elektronski uređaji spojeni na handsfree,
moraju biti uključeni i nalaziti se unutar područja sa
dovoljno snažnim signalom mreže.
Pozivi u nuždi možda neće biti mogući sa mobilnih
telefona ili ako se upotrebljavaju određene mrežne
usluge i/ili funkcije telefona.
Raspitajte se kod svog provajdera.
Resetovanje ure aja
Pre prve upotrebe uređaja, ili nakon menjanja
akumulatora ili promene načina povezivanja,
potrebno je resetovati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 7) i pritisnite tipku
RESET (str. 12) šiljatim predmetom, na primer,
hemijskom olovkom.
Napomena
Pritiskom na tipku RESET obrisa e se podešenja sata
i neki memorisani sadržaji.
Isklju enje DEMO prikaza
Možete isključiti demonstracioni prikaz koji se
pojavljuje prilikom isključenja uređaja.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se meni za podešavanje.
2
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi DEMO .
3
Zakrenite regulator za odabir DEMOOFF .
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je završeno i displej se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Odvajanje prednje plo e
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja, kako
biste sprečili krađu.
Alarm
Ako okrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
Pritisnite .
Uređaj se isključi.
2
Pritisnite , zatim izvucite plo u.
Priprema daljinskog upravlja a
Uklonite izolacionu foliju.
Savet
Za informacije o zameni baterije, pogledajte str. 26.
Podešavanje sata
Sat upotrebljava 24­satni sistem prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se meni za podešavanje.
2
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi CLOCK-ADJ .
3
Pritisnite  +.
Cifre sata trepere.
4
Zakrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomeranje indikatora cifara, pritisnite
 +/–.
5
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
tipku za odabir.
Podešenje je završeno i sat se aktivira.
Napomene
& Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju plo u ili
displej.
& Prednju plo u nemojte izlagati toploti/visokim tempe­
raturama niti vlazi. Izbegavajte ostavljanje plo e u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/zadnjoj plo i.
& Ne odspajajte prednju plo u tokom reprodukcije
USB ure aja jer može do i do ošte enja USB
podataka.
Postavljanje prednje plo e
Pričvrstite deo  prednje ploče na deo  uređaja,
kako je prikazano slikom, i utisnite levu stranu
dok se ne uglavi pa se začuje "klik".
Za prikaz sata, pritisnite . Ponovo priti­
snite  za povratak na prethodni prikaz.
Savet
Sat možete podesiti automatski pomo u RDS
funkcije (str. 1888 ).
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutrašnju površinu prednje plo e.
7
Kratak vodič kroz funkcije Bluetootha
Pojedinosti o radu potražite u poglavlju "Bluetooth (handsfree pozivanje i streaming muzike)" na str. 22 i
u uputstvu za upotrebu Bluetooth uređaja.
Tri koraka do Bluetooth funkcije
Uparivanje
Kao prvo, međusobno registrujte ("uparite") Bluetooth uređaj (mobilni telefon i sl.) i ovaj uređaj.
Nakon prvog puta uparivanje više nije potrebno.
Spajanje
Ponekad uparivanje omogućuje automatsko spajanje. Za upotrebu uređaja nakon uparivanja, pokrenite
spajanje.
Handsfree pozivanje/Streaming muzike
Možete razgovarati bez upotrebe ruku te slušati muziku nakon spajanja.
Internet strana za podršku
http://support.sony­europe.com/
8
Tipke i ikone
Ikone
Opisi statusa ikona
Svetli
Bluetooth signal uključen
Treperi
Pripravno stanje uparivanja
Bez indikatora
Bluetooth signal isključen
Svetli
Povezivanje sa mobilnim telefonom je uspešno
Treperi
Povezivanje sa mobilnim telefonom je u toku
Bez indikatora
Nema spajanja
Svetli
Povezivanje sa audio uređajem je uspešno
Treperi
Povezivanje sa audio uređajem je u toku
Bez indikatora
Nema spajanja
9

Uparivanje
Uređaji kojima
se upravlja
Funkcije
1
Pritisnite i zadržite  na oko 5 sekundi.

2
Traženje ovog uređaja.
3
Odaberite "XPLOD".
4
Unesite lozinku "0000".
5
Pratite upute na ekranu.
6

(Uparivanje uspešno)
Spajanje
Uređaji kojima
se upravlja
Funkcije
1
Pritisnite i zadržite  na oko 3 sekunde.

2
Spojite se na ovaj uređaj pomoću mobilnog telefona.

Spojite se na ovaj uređaj pomoću audio uređaja.

Napomena
Ovaj uređaj možete povezati sa Bluetooth uređajem (str. 23).
Ako povezivanje sa Bluetooth uređajem nije moguće, ponovo pokrenite uparivanje.
10
Handsfree pozivanje i streaming muzike

Handsfree pozivanje
Funkcija
Postupak
Prijem/završetak poziva
Pritisnite
Odbijanje poziva
Pritisnite i zadržite
Ponovno biranje
.
na 2 sekunde.
1 Pritisnite .

2 Pritisnite i zadržite
Za prebacivanje poziva
Pritisnite i zadržite
na 3 sekunde.
na 2 sekunde.
Streaming muzike
Funkcija
Slušanje
Postupak
1 Pritisnite .

2 Pritisnite tipku za pokretanje reprodukcije na audio uređaju.
Reprodukciju/pauzu (AVRCP)*
Pritisnite  (pauza).
Preskakanje zapisa (AVRCP)*
Pritisnite /.
* Način rada može se razlikovati, zavisno od audio uređaja.
11
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
OFF
SEEK
ZAP
9 q; qa
BLUETOOTH
PTY
BT
AF / TA
qs qd qf
Bez prednje ploče
qk
7 8
SH E
MODE
6
NTE R/S E L E C
SOURCE
SEEK
5
T/
34
PU
1 2
ql
ALBM
1
2
REP
SHUF
MIC
PAUSE
3
4
5
6
qg
SCRL
AUX
DSPL
qh
qj
Ovaj odjeljak sadrži uputstvo o položaju kontrola i
osnovnim funkcijama.
Za detalje, pogledajte navedene stranice.
ATipke SEEK +/–
RESET
CD/USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo
tokom 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa unazad/unapred (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko podešavanje stanica (pritisnite);
ručno podešavanje stanica (pritisnite i zadržite).
Bluetooth audio uređaj*1:
Za preskakanje zapisa (pritisnite).
BTipka l (BACK)/MODE str. 15, 16, 20,
21
Pritisnite za: Povratak na prethodni prikaz/
odabir talasnog područja (FM/MW/LW)/odabir
načina reprodukcije za iPod.
Pritisnite i zadržite za: Uključenje/isključenje
moda Passenger control.
CTipka SOURCE/OFF*2
Pritisnite za uključenje/promenu izvora (Radio/
CD/USB/AUX/Bluetooth audio uređaj/
Bluetooth telefon).
Pritisnite na 1 sekundu za isključenje uređaja.
Pritisnite na 2 sekunde ili više za isključenje
uređaja i prikaza na ekranu.
DRegulator/tipka za odabir/tipka 
12
(handsfree)
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
opcije za podešavanje (pritisnite i zakrenite);
javljanje/prekid poziva (pritisnite).
EFioka diska
Ubacite disk (stranu sa nalepnicom okrenite
prema gore), reprodukcija počinje.
FEkran
GTipka  (izbacivanje)
Za izbacivanje diska.
HUSB priključnica str. 19, 20
Za spajanje USB uređaja.
ITipka  (otpuštanje prednje ploče)
str. 7
JTipka  (BROWSE) str. 15
Za prelaz u Quick­BrowZer mod.
RTipka RESET (smeštena iza prednje ploče)
str. 6
SMikrofon str. 23
Napomena
Nemojte pokrivati mikrofon jer handsfree funkcija
možda neće raditi pravilno.
*1 Kad je spojen Bluetooth audio uređaj (podržava
AVRCP Bluetooth tehnologiju). Zavisno od uređaja,
određene funkcije možda neće biti dostupne.
*2 Ova tipka ima ispupčenje.
Napomena
Kod vađenja/umetanja diska, odspojite eventualno
spojeni USB uređaj kako biste sprečili oštećivanje
diska.
KTipka ZAP str. 16
Za uključenje ZAPPIN™ moda.
LSenzor daljinskog upravljača
MTipka BT (BLUETOOTH) str. 22
Za uključivanje/isključivanje Bluetooth
signala, uparivanje.
NTipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type) str. 17, 18
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sistemu.
OBrojčane tipke
CD/USB:
/: ALBM –/+ (tokom MP3/WMA/
AAC reprodukcije)
Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).
: REP*2 str. 18, 19, 21
: SHUF str. 18, 19, 21
: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovo.
Radio:
Za prijem memorisanih stanica (pritisnite);
memorisanje stanica (pritisnite i zadržite).
Bluetooth audio uređaj*1:
: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovo.
Bluetooth telefon:
: MIC str. 23
PTipka DSPL (ekran)/SCRL
(pomeranje) str. 17, 18, 19, 20, 21
Za promenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomeranje prikazane stavke (pritisnite i zadržite).
QAUX ulaz str. 27
Za spajanje prenosnog audio uređaja.
13
Daljinski upravljač RM­X304
1
2
3
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
6
7
8
9
–
SCRL
DSPL
ATipka OFF
Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.
BTipka SOURCE
Za uključenje; promenu izvora (Radio/CD/
USB/AUX/Bluetooth audio/Bluetooth telefon).
CTipke  ()/ ()
+
4
Pre upotrebe, uklonite izolacijsku foliju (str. 7).
1
2
3
4
5
6
0
qa
Za upravljanje radio/CD/USB/Bluetooth
audio reprodukcijom, isto kao i tipke 
–/+ na uređaju.
Postavke, zvuk i sl. mogu se podešavati
tipkama  .
DTipka DSPL (prikaz)
Za promenu prikazanih stavki.
ETipka VOL (glasnoća) +*/–
5
+
VOL
–
Za podešavanje glasnoće.
FTipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovo.
GTipka MODE
Pritisnite za odabir talasnog područja (FM/
MW/LW)/odabir načina reprodukcije iPoda.
Pritisnite i zadržite za uključenje/isključenje
funkcije Passenger control.
HTipka SEL (odabir)// (handsfree)
Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na
uređaju.
ITipke  (+)/ (–)
Za upravljanje CD/USB reprodukcijom, isto
kao i tipke / (ALBM ­/+) na uređaju.
Postavke, zvuk i sl. mogu se podešavati
tipkama  .
JTipka SCRL (pomeranje)
Za pomeranje prikazane stavke.
KBrojčane tipke
Za prijem memorisanih stanica (pritisnite);
memorisanje stanica (pritisnite i zadržite).
* Ova tipka ima ispupčenje.
Napomena
Ako su uređaj i ekran isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako je pritisnuta tipka  na uređaju, ili
umetnete disk kako bi se uređaj uključio.
14
Pretraživanje zapisa
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick­BrowZer
Možete jednostavno pretraživati zapise na CD
disku ili USB uređaju, prema kategorijama.
(BROWSE)
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod
Kad se unutar kategorije nalazi veliki broj opcija,
možete brzo potražiti željenu opciju.
1 Pritisnite  + u Quick­BrowZer modu.
Pojavi se sledeći prikaz.
Regulator/tipka
za odabir
ABroj trenutne stavke
BUkupan broj opcija na tekućem nivou
Zatim se pojavi naziv opcije.
SEEK +/–
1
(BACK)
Pritisnite  (BROWSE).
Uređaj prelazi u Quick­BrowZer mod pa
se pojavi lista kategorija za pretraživanje.
2
Zakrenite regulator za odabir željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite za potvrdu.
3
Ponovite korak 2 dok ne odaberete
željeni zapis.
Pokreće se reprodukcija.
2 Zakrenite regulator za odabir željene opcije, ili
opcije koja je blizu željene.
Pretraživanje preskače po 10% od ukupnog
broja opcija.
3 Pritisnite tipku za odabir.
Displej se vraća u Quick­BrowZer mod i
prikaže se odabrana stavka.
4 Zakrenite regulator za odabir željene opcije i
zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz Jump moda
Pritisnite l (BACK) ili  –.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite  (BROWSE).
Napomena
Kod prelaska u Quick­BrowZer mod, isklju uju se fun­
kcije ponavljanja i reprodukcije slu ajnim redosledom.
15
Pretraživanje zapisa slušanjem
odlomaka zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na CD
disku ili USB uređaju u nizu, možete tražiti zapis
koji želite da slušate.
ZAPPIN mod je prikladan za traženje zapisa tokom
reprodukcije slučajnim redosledom ili ponavljanja
reprodukcije slučajnim redosledom.
Tipka za odabir
ZAP
1
Pritisnite  tokom reprodukcije.
Nakon što se na displeju pojavi "ZAPPIN",
reprodukcija počinje od odlomka sledećeg
zapisa.
Odlomak se reprodukuje u podešenom vremenu,
zatim se začuje "klik" i počinje sledeći
odlomak.
Zapis
Pritisnite tipku za odabir ili  za
vreme reprodukcije zapisa koji
želite da slušate.
Zapis koji ste odabrali reprodukuje se od
početka u modu normalne reprodukcije.
Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN
modu, ponovite korake 1 i 2.
Saveti
& Možete odabrati trajanje reprodukcije, izme u oko
6 sekundi/9 sekundi/30 sekundi (str. 22). Ne možete
odabrati odlomak zapisa za reprodukciju.
& Pritisnite  –/+ ili / (ALBM –/+) u ZAPPIN
modu za preskakanje zapisa ili albuma.
16
Memorisanje i prijem stanica
Oprez
Kod podešavanja za vreme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste sprečili
eventualne saobra ćajne nezgode.
Automatsko memorisanje — BTM
1
Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi TUNER .
Za promenu talasnog područja, pritisnite 
više puta. Možete odabrati FM1, FM2, FM3,
MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se meni za podešavanje.
3
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi BTM .
4
Pritisnite  +.
Uređaj memoriše stanice redosledom njihovih
frekvencija.
Kad je stanica memorisana, začuje se zvučni
signal.
Ru no memorisanje stanica
1
Deo svakog zapisa koji se
reprodukuje u ZAPPIN modu.
2
Radio
Dok slušate stanicu koju želite memorisati, pritisnite i zadržite broj anu tipku (od
 do ) sve dok se ne pojavi MEM .
Napomena
Ako pokušate memorisati drugu stanicu pod istom broj­
anom tipkom, prethodno memorisana stanica se briše.
Savet
Kad memorišete RDS stanicu, memorisa ete i postavke
AF/TA (str. 13).
Prijem memorisanih stanica
1
Odaberite talasno podru je, zatim pritisnite broj anu tipku (od  do ).
Automatsko podešavanje
1
Odaberite talasno podru je, zatim pritisnite  +/– za pretraživanje stanica.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj podesi
stanicu. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
podesite željenu stanicu.
Savet
Znate li frekvenciju stanice, pritisnite i zadržite 
+/– za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite
 +/– više puta za precizno podešavanje željene
frekvencije (ru no podešavanje).
RDS
Podešavanje AF i TA
1
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sistem emitovanja
koji FM stanicama omogućuje slanje dodatne di­
gitalne informacije zajedno sa radio signalom.
Prikazane stavke
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Memorisanje RDS stanice sa
funkcijama AF i TA
ATA/TP*1
BTalasno područje, funkcija
CFrekvencija*2 (naziv stanice), programski broj,
sat, RDS podaci
*1 TA treperi tokom informacija o saobracaju. TP
svetli kad je podešena takva stanica.
*2 Tokom prijema RDS stanice, levo od oznake
frekvencije se prikazuje *
Za promenu prikazanih stavki C, pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
RDS stanice možete memorisati tako da istovremeno
memorišete i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS stanice se memorišu sa istim
AF/TA podešenjima.
Kod ručnog memorisanja možete memorisati RDS
stanice i one koje to nisu sa funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim memorišite
stanicu pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obaveštenja
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih saobra ćajnih
obaveštenja i prekida trenutno odabran izvor.
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i podešavanje stanice najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tokom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog podešavanja iste stanice.
Savet
Ako podesite glasno u tokom saobra ćajnih obaveštenja,
ta glasno a e se memorisati za budu e obaveštenje,
nezavisno od normalne glasno e.
TA (saobraćajno obaveštenje)TP (saobraćajni pro ­
gram) Pruža trenutne informacije o saobra ćaju u
vidu obaveštenja ili programa. U slučaju prijema
bilo kakvog saobraćajnog obaveštenja/programa,
trenutno odabran izvor se prekida.
Kad je AF funkcija uključena: fabrička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prelaz na drugu
lokalnu stanicu sa jačom frekvencijom.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Takođe traži odabranu vrstu programa.
CT (tačno vreme)
Podaci o tačnom vremenu dobijeni RDS prijem­
om podešavaju sat.
Slušanje lokalnog programa — REG
Ako napustite područje tog lokalnog programa,
podesite opciju "REG­OFF" u meniju
tokom FM prijema (str. 26).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
podru jima.
Napomene
& Zavisno od zemlje/regije, sve RDS funkcije možda
ne e biti dostupne.
& RDS funkcija ne e raditi ispravno ako je signal slab ili
stanica ne emituje RDS podatke.
17
Odabir vrste programa PTY
1
Pritisnite i zadržite  (PTY) tokom
FM prijema.
Ako stanica odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2
Pritisnite  (PTY) više puta dok
se ne pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite  +/–.
Uređaj počinje tražiti stanicu koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovani program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (nauka),
VARIED (razno), POP M (popularna muzika),
ROCK M (rock muzika), EASY M (lagana
muzika), LIGHT M (lagana klasična muzika),
CLASSICS (klasična muzika), OTHER M
(druge vrste muzike), WEATHER (vremenska
prognoza), FINANCE (inansije), CHILDREN
(dečji program), SOCIAL A (društvene teme),
RELIGION (verski program), PHONE IN
(telefonska javljanja), TRAVEL (putovanja),
LEISURE (dokolica), JAZZ (jazz muzika),
COUNTRY (country muzika), NATION M
(narodna muzika), OLDIES (evergrin), FOLK M
(folklorna muzika), DOCUMENT (dokumentarni
program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje ta nog vremena (CT)
1
Podesite "CT­ON" u meniju (str. 26).
Napomene
& Funkcija CT možda ne e raditi, ak i kod prijema
RDS stanice.
& Izme u vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena možda e biti razlike.
18
CD
Prikazane stavke
AIzvor
BNaslov zapisa*1, naziv diska/izvođača*1, naziv
izvođača*1, broj albuma*2, naslov albuma*1,
broj zapisa/proteklo vreme reprodukcije, sat
*1 Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA/AAC.
*2 Broj albuma se prikaže samo kad se promeni album.
Za promenu prikazanih stavki B, pritisnite
.
Savet
Prikazane stavke mogu se razlikovati zavisno od vrste
diska, formatu snimanja i postavkama.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slu ajnim redosledom
1
Tokom reprodukcije, pritisnite  (REP)
ili  (SHUF) više puta dok se ne pojavi
željeno podešenje.
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
 ALBUM*
ponavljanje reprodukcije
albuma.
SHUF ALBUM*
reprodukciju albuma slučaj­
nim redosledom.
SHUF DISC
reprodukciju diska slučajnim
redosledom.
* Kad se reprodukuje MP3/WMA/AAC.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
USB uređaji
Prikazane stavke
Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite
Internet stranicu za korisničku podršku.
Internet stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
& Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass
Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
koji podržavaju USB standard.
& Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) i AAC (.m4a).
& Preporučena je izrada sigurnosnih kopija sadrža­
ja USB uređaja.
Napomena
Spojite USB ure aj nakon pokretanja motora. Zavisno
od USB ure aja, može do i do nepravilnosti u radu ili
ošte enja ukoliko se spoji pre pokretanja motora.
Reprodukcija USB ure aja
1
Spojite USB ure aj na USB priklju nicu.
Ako za spajanje koristite kabl, upotrebite
onaj koji je isporučen uz USB uređaj.
Pokreće se reprodukcija.
Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite  više puta
dok se ne prikaže "USB".
Pritisnite  za zaustavljanje
reprodukcije.
AIzvor
BNaziv zapisa, naziv izvođača, broj albuma*,
naziv albuma, broj zapisa/proteklo vreme
reprodukcije, sat
* Broj albuma se prikaže samo kad se promeni album.
Za promenu prikazanih stavki B, pritisnite
.
Napomene
& Prikazane stavke mogu se razlikovati zavisno odd
d USB
ure aja, formata snimanja i postavki. Za dodatne
informacije, posetite stranicu za korisni ku podršku.
& Najve i broj podataka koji se mogu prikazati.
– folder (albuma): 128
– datoteka (zapisa) po folderu: 500
& Ne ostavljajte USB ure aj u parkiranom automobilu,
jer može do i do nepravilnosti u radu.
& Možda e trebati neko vreme da se pokrene repro­
dukcija, zavisno od koli ine snimljenih podataka.
& DRM (Digital Rights Management) datoteke se možda
ne e mo i reprodukovati.
& Tokom reprodukcije ili brzog pretraživanja unapred/
unazad VBR (varijabilna brzina bit­a) MP3/WMA/
AAC datoteke, proteklo vreme reprodukcije možda
ne e biti ispravno prikazano.
& Reprodukcija slede ih MP3/WMA/AAC datoteka nije
podržana.
– lossless kompresija
– datoteke koje su zašti ene od kopiranja
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slu ajnim redosledom
1
Tokom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
2 Uklonite USB uređaj.
Ako uklonite USB uređaj tokom reprodukcije,
može doći do oštećenja podataka na USB
uređaju.
 ALBUM
ponavljanje reprodukcije
albuma.
SHUF ALBUM
reprodukciju albuma slučaj­
nim redosledom.
Napomene
& Ne koristite USB ure aje koji su toliko veliki ili teški da
mogu pasti usled vibracija ili uzrokovati labavljenje
spoja.
& Ne odspajajte prednju plo u tokom reprodukcije USB
ure aja jer može do i do ošte enja USB podataka.
& Ovaj ure aj ne prepoznaje USB ure aje spojene
putem USB huba.
SHUF DEVICE
reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim redosledom.
Uklanjanje USB ure aja
1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
Nakon 3 sekunde, podešenje je završeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
19
iPod
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte "O iPod uređaju" na str. 28 ili posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
U ovim Uputama za uporabu, "iPod" se koristi
kao općeniti naziv za iPod funkcije na iPod i
iPhone uređaju, osim ako nije drugačije navedeno
u tekstu ili na slikama.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Reprodukcija iPod uređaja
Prije spajanja iPod uređaja, stišajte glasnoću na
uređaju.
1 Spojite iPod na USB priključnicu po­
moću Dock-USB kabela.
Način reprodukcije mijenja se na sljedeći način:
RESUMING  ALBUM  TRACK 
PODCAST*  GENRE  PLAYLIST 
ARTIST
** Možda se neće prikazati, ovisno o podešenju iPod
uređaja.
3 Podesite glasnoću.
Pritisnite  na 1 sekundu za zau­
stavljanje reprodukcije.
Odspajanje iPod uređaja
1 Zaustavite reprodukciju iPod uređaja.
2 Odspojite iPod.
Oprez kod uporabe iPhone uređaja
Kad spojite iPhone putem USB kabela, glasnoću
telefona kontrolira sâm iPhone. Kako biste spriječili
iznenadan glasan zvuk nakon poziva, ne pojačavajte
glasnoću na uređaju tijekom telefonskog poziva.
Napomene
66 Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije
iPod uređaja jer može doći do oštećenja podataka.
66 Ovaj uređaj ne prepoznaje iPod uređaje spojene
putem USB huba.
>
U
EN
M
.
Savjeti
66 Kad je ključ okrenut u položaj ACC i uređaj je uklju­
čen, baterija iPod uređaja se puni.
66 Ako odspojite iPod tijekom reprodukcije, na pokazi­
vaču uređaja se prikaže "NO DEV".
Mod nastavljanja reprodukcije
iPod se automatski uključi i na iPod zaslonu
se pojavi sljedeći prikaz.*
Savjet
Za spajanje dock priključnice, preporučamo uporabu
RC-100IP USB kabela (nije isporučen).
Zapisi na iPod uređaju automatski se reprodu­
ciraju, od mjesta na kojem ste zaustavili
reprodukciju. Ako je iPod već spojen, za pokre­
tanje reprodukcije pritisnite 
više puta dok se ne prikaže "USB". (Kad
je prepoznat iPod uređaj, na pokazivaču se
prikaže "IPD".)
** Ako je spojen iPod touch ili iPhone ili je reprodukcija
s iPoda bila pokrenuta uz funkciju Passenger control,
logotip se neće pojaviti na zaslonu.
2 Pritisnite  za odabir načina
reprodukcije.
20
Kad je iPod spojen putem dock priključnice, način
reprodukcije ovog uređaja mijenja se u mod
nastavljanja reprodukcije i reprodukcija počinje u
modu koji je podešen na iPod uređaju.
U modu nastavljanja reprodukcije, sljedeće tipke
nemaju funkciju.
–– (REP)
–– (SHUF)
Prikazane stavke
AIndikator izvora (iPod)
BNaziv zapisa, ime izvođača, naziv albuma,
broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
Savjet
Kad se promijeni album/podcast/žanr/izvođač/repro­
dukcijska lista, nakratko se pojavi njihov broj.
Napomena
Neka slova pohranjena na iPod uređaju možda neće
biti prikazana ispravno.
Podešavanje moda reprodukcije
1
Tokom reprodukcije, pritisnite .
Način reprodukcije menja se na sledeći način:
ALBUM  TRACK  PODCAST* 
GENRE  PLAYLIST  ARTIST
* Možda se ne e prikazati, zavisno od podešenja iPod­a.
Preskakanje albuma, podcastova, žanrova, reprodukcijskih lista i izvo a a
Za
Pritisnite
Preskakanje
/ (ALBM –/+)
[pritisnite jedanput za svaki]
Preskakanje
/ (ALBM –/+)
nekoliko albuma [zadržite do željenog mesta]
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slu ajnim redosledom
1
Tokom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije zapisa.
 ALBUM
ponavljanje reprodukcije albuma.
Direktno upravljanje iPod ure ajem
— Passenger control
Možete direktno upravljati iPod uređajem, koji je
spojen putem dock priključnice.
1
Tokom reprodukcije, pritisnite i zadržite
.
Prikaže se "MODE IPOD" i možete direktno
upravljati iPod uređajem.
Za promenu prikazanih stavki
Pritisnite .
Prikazane stavke izmenjuju se na sledeći način:
Naziv zapisa  ime izvođača  naziv albuma
 MODE IPOD  sat
Za isklju enje funkcije Passenger control
Pritisnite i zadržite .
Prikazaće se "MODE AUDIO" i način reproduk­
cije se menja u "RESUMING".
Napomene
& Glasno a se može podesiti samo na ure aju.
& Ako se ovaj mod isklju i, isklju i se i podešenje
ponavljanja reprodukcije.
 PODCAST ponavljanje reprodukcije podcast
sadržaja.
 ARTIST
ponavljanje reprodukcije odabra­
nog izvođača.
 PLAYLIST ponavljanje reprodukcijske liste.
 GENRE
ponavljanje reprodukcije odabra­
nog žanra.
SHUF
ALBUM
reprodukciju albuma slučajnim
redosledom.
SHUF
PODCAST
reprodukciju podcast sadržaja
slučajnim redosledom.
SHUF
ARTIST
reprodukciju odabranog izvođača
slučajnim redosledom.
SHUF
PLAYLIST
reprodukciju reprodukcijske liste
slučajnim redosledom.
SHUF
GENRE
reprodukciju odabranog žanra
slučajnim redosledom.
SHUF
DEVICE
reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim redosledom.
Nakon 3 sekunde, podešenje je završeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
21
Na displeju uređaja koji se spaja prikazuje
se lista prepoznatih uređaja. Ovaj uređaj se
prikazuje kao "XPLOD" na uređaju koji se
spaja.
Bluetooth (handsfree pozivanje i
streaming muzike)
Bluetooth funkcije
Za upotrebu Bluetooth funkcije, nužan je sledeći
postupak.
1Uparivanje
Kod prvog spajanja Bluetooth uređaja, potrebna
je uzajamna registracija. Postupak se naziva
"uparivanje". Registrovanje (uparivanje) je
potrebno samo prvi put, jer će se ovaj uređaj
i drugi uređaji automatski prepoznati sledeći
put. Možete upariti do 8 uređaja. (Zavisno od
uređaja, možda ćete trebati da unesete lozinku
za svako spajanje.)
2Spajanje
Za upotrebu uređaja nakon uparivanja, pokrenite
spajanje. Ponekad uparivanje omogućuje
automatsko spajanje.
3Handsfree pozivanje/Streaming muzike
Možete razgovarati bez upotrebe ruku i slušati
muziku nakon spajanja.
4
Ako se na displeju ure aja pojavi
zahtev za unos lozinke *, unesite
0000 .
Unesite lozinku.
0000
Ovaj uređaj i Bluetooth uređaj uzajamno
memorišu informacije i, nakon završetka
uparivanja, uređaj je spreman za spajanje
sa drugim uređajem.
Internet stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
"" treperi i zatim ostaje da svetli nakon
završetka uparivanja.
Uparivanje
Kao prvo, međusobno registrujte ("uparite")
Bluetooth uređaj (mobilni telefon i sl.) i ovaj uređaj.
Možete upariti do 8 uređaja. Nakon uparivanja,
postupak nije potrebno ponavljati.
1
Postavite Bluetooth ure aj unutar 1 m
od ovog ure aja.
2
Pritisnite i zadržite  dok treperi ""
(približno 5 sekundi).
Uređaj prelazi u pripravno stanje uparivanja.
5
Aktivirajte spajanje ovog ure aja sa
Bluetooth ure ajem.
"" ili "" se prikazuje nakon spajanja.
* Lozinka se može nazivati passkey , PIN kôd , PIN
broj , lozinka i sl., zavisno od ure aja.
Napomena
Pripravno stanje uparivanja se ne poništava dok se ne
uspostavi spajanje.
O Bluetooth ikonama
Na ovom uređaju se upotrebljavaju sledeće ikone.
treperi
3
Aktivirajte traženje ovog ure aja na
Bluetooth ure aju.
svetli:
Bluetooth signal uključen
treperi:
Pripravno stanje uparivanja
isključeno: Bluetooth signal isključen
svetli:
Spajanje uspešno
treperi:
Spajanje
isključeno: Nema spajanja
svetli:
Spajanje uspešno
treperi:
Spajanje
isključeno: Nema spajanja
22
Spajanje
Spajanje audio ure aja
Ako je već izvršeno uparivanje, postupak započ­
nite odavde.
1
Proverite da li je Bluetooth signal
uklju en na ovom ure aju i na audio
ure aju.
Uklju ivanje Bluetooth signala na
ovom ure aju
2
Spojite se na ovaj ure aj pomo u audio
ure aja.
"" se prikazuje nakon spajanja.
Za uključivanje Bluetooth funkcije, uključite izlaz
Bluetooth signala na ovom uređaju.
1
Pritisnite i zadržite  dok ne zasvetli
" (približno 3 sekunde).
Bluetooth signal je uključen.
Spajanje zadnjeg spojenog audio
ure aja sa ovog ure aja
1 Proverite da li je Bluetooth signal uključen na
ovom uređaju i na audio uređaju.
2 Pritisnite više puta dok se ne
pojavi "BT AUDIO".
Spajanje mobilnog telefona
3 Pritisnite .
1 Proverite da li je Bluetooth signal uklju"" treperi za vreme spajanja. Nakon spajanja,
en na ovom ure aju i mobilnom telefonu.
"" stalno svetli.
2 Spojite se na ovaj ure aj pomo u mobilnog telefona.
Handsfree pozivanje
"" se prikazuje nakon spajanja.
Prethodno proverite jesu li uređaj i mobilni
telefon spojeni.
Spajanje zadnjeg spojenog mobilnog
telefona sa ovog ure aja
1 Proverite da li je Bluetooth signal uključen na
ovom uređaju i mobilnom telefonu.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
"BT PHONE".
3 Pritisnite  (handsfree).
"" treperi za vreme spajanja. Nakon spajanja,
"" stalno svetli.
Napomena
Za vreme streaming prenosa Bluetooth audio
podataka, nije mogu e spajanje sa mobilnim telefonom
preko ovog ure aja. Umesto toga, spojite se na ovaj
ure aj pomo u mobilnog telefona. Preko zvuka koji se
reprodukuje može se uti šum spajanja.
Savet
Dok je Bluetooth signal uklju en: kad se uklju i brava
paljenja, ovaj ure aj se automatski ponovo spaja sa
zadnjim spojenim mobilnim telefonom. Tako e, auto­
matsko spajanje zavisi od tehni kih funkcija mobilnog
telefona. Ako ovaj ure aj ne izvrši ponovo automatsko
spajanje, spojite ure aje ru no.
Javljanje na pozive
Kod prijema poziva, zvuk zvona se čuje iz zvučnika
vozila.
1
Pritisnite  (handsfree) kad se primi
poziv uz zvuk zvona.
Počinje telefonski razgovor.
Za prekidanje razgovora
Ponovo pritisnite  (handsfree).
Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite i zadržite
 (handsfree) na 2 sekunde.
Podešavanje poja anja mikrofona
Možete odabrati dve postavke glasnoće ("LOW"
ili "HI") za podešavanje odgovarajućeg nivoa
koji odgovara sagovorniku.
1 Pritisnite  tokom poziva.
Opcije se menjaju na sledeći način:
MIC­LOW  MIC­HI
Napomena
Na ovom ure aju, mikrofon se nalazi sa zadnje strane
prednje plo e (str. 12). Nemojte pokrivati mikrofon
trakom i sl.
23
Pozivanje
Za pozivanje preko ovog uređaja, koristi se funkcija
ponavljanja biranja.
1
Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi BT PHONE .
2
Pritisnite i zadržite  (handsfree) na 3
sekunde ili duže.
Počinje telefonski razgovor.
Za prekidanje razgovora
Ponovo pritisnite  (handsfree) ili .
Za pozivanje drugog broja, nazovite sa mobilnog
telefona i zatim prebacite poziv.
Za prebacivanje poziva, postupite na sledeći način.
Prebacivanje poziva
Za aktiviranje/deaktiviranje odgovarajućeg uređaja
(ovog uređaja/mobilnog telefona), izvedite sledeće.
1
Pritisnite i zadržite  (handsfree) ili
upotrebite mobilni telefon.
Za detalje o upotrebi mobilnog telefona, pogledajte
njegovo uputstvo za upotrebu.
Napomena
Zavisno od mobilnog telefona, može do i do prekida
handsfree veze kod prebacivanja poziva.
Aktiviranje glasovnog biranja
Možete aktivirati glasovno biranje sa mobilnog
telefona spojenog na ovaj uređaj izgovaranjem
glasovne poruke snimljene na mobilnom telefonu
i zatim nazvati.
24
1
Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi BT PHONE .
2
Pritisnite  (handsfree).
Mobilni telefon prelazi u mod glasovnog
biranja.
3
Izgovorite glasovnu poruku snimljenu
na mobilnom telefonu.
Vaš glas se prepoznaje i uspostavlja se poziv.
Napomene
& Prethodno proverite jesu li ure aj i mobilni telefon
spojeni.
& Prethodno memorišite glasovnu poruku na mobilnom
telefonu.
& Ako aktivirate glasovno biranje preko mobilnog tele­
fona spojenog na ovaj ure aj, ova funkcija ponekad
možda ne e raditi.
& Zvukovi poput rada motora, mogu ometati prepo­
znavanje glasa. Kako biste poboljšali prepoznavanje,
funkciju upotrebljavajte u uslovima što manje buke.
& Glasovno biranje možda ne e raditi u nekim situaci­
jama, zavisno od efikasnosti funkcije prepoznavanja
glasa na mobilnom telefonu. Za detalje, posetite
stranicu za korisni ku podršku (str. 22).
Saveti
& Govorite jednako kao i kod snimanja glasovne poruke.
& Memorišite glasovnu poruku dok sedite u vozilu, preko
ovog ure aja, dok je odabran izvor BT PHONE .
Streaming muzike
Slušanje muzike iz audio ure aja
Možete slušati muziku iz audio uređaja preko
ovog uređaja ako audio uređaj podržava A2DP
(Advanced Audio Distribution Proile) Bluetooth
tehnologiju.
1
2
Utišajte glasno u na ovom ure aju.
3
Rukujte ure ajem za pokretanje reprodukcije.
4
Podesite glasno u na ovom ure aju.
Pritisnite  više puta dok
pojavi BT AUDIO .
Podešavanje glasno e
Može se podesiti glasnoća tako da se izbegne
razlika između ovog sistema i Bluetooth audio
uređaja.
1 Pokrenite reprodukciju Bluetooth audio uređaja
uz umerenu glasnoću.
2 Podesite uobičajen nivo glasnoće na auto
radiju.
3 Pritisnite tipku za odabir više puta dok se
ne pojavi "BTA" i zakrenite regulator za
podešavanje nivoa ulaznog signala (–8 dB do
+18 dB).
Rukovanje audio ure ajem preko
ovog ure aja
Na ovom uređaju možete upotrebljavati sledeće
funkcije audio uređaja koji podržava AVRCP
(Audio Video Remote Control Proile) Bluetooth
tehnologiju. (Način rada zavisi od audio uređaja.)
Za
Pritisnite
Reprodukciju
 (PAUSE)* na ovom uređaju.
Pauzu
 (PAUSE)* na ovom uređaju.
Preskakanje
zapisa
SEEK –/+ (/)
[jednom za svaki zapis]
* Zavisno od ure aja, možda ete trebati da pritisnete
dvaput.
Funkcije osim gore navedenih treba izvoditi na
audio uređaju.
Napomene
& Tokom reprodukcije iz audio ure aja, na ovom
ure aju se ne prikazuju informacije kao što su broj
zapisa, vreme reprodukcije, status reprodukcije i sl.
& Čak i ako promenite izvor reprodukcije na ovom
ure aju, reprodukcija audio ure aja se ne prekida.
Savet
Možete spojiti mobilni telefon koji podržava A2DP
(Advanced Audio Distribution Proile) kao audio ure aj
i slušati muziku.
Brisanje registracije svih uparenih
uređaja
1
Pritisnite i zadržite  na 1
sekundu za isključenje uređaja.
2
Ako svetli " ", pritisnite i zadržite
 dok se "" ne isključi.
3
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
5
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "BT INIT".
Pritisnite  +.
Započinje inicijalizacija.
Potrebne su 3 sekunde za poništavanje svih
registracija. Nemojte isključivati uređaj dok
trepće "INITIAL".
Ostale funkcije
Menjanje zvu nih postavki
Podešavanje zvu nih funkcija
1
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
2
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
3
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je završeno i displej se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Mogu se podesiti sledeće opcije (za detalje,
pogledajte navedene stranice):
EQ3
Za odabir krivulje ekvilajzera između 7 postavki
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM ili OFF).
LOW*1, MID*1, HI*1 (str. 26)
BAL (Balans)
Podešava ravnotežu zvuka između levih i
desnih zvučnika.
FAD (Fader)
Podešava relativni nivo između prednjih i
zadnjih zvučnika.
SUB*2 (Glasnoća subwoofera)
Podešava glasnoću subwoofera.
AUX*3 (AUX razina)
Podešava nivo glasnoće svake od spojenih
komponenti: "+18 dB" – "0 dB" – "­8 dB".
Ovime se izbegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
BTA*4 (BT audio nivo)
Podešava razinu glasnoće svaki od spojenih
Bluetooth audio uređaja: "+18 dB" – "0 dB" –
"­8 dB".
Ovime se izbegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće između izvora (str. 24).
*1 Kad je podešenje EQ3 aktivirano.
*2 Opcija "ATT" je prikazana pri najnižem podešenju i
može se podesiti do nivoa 21.
*3 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 27).
*4 Kad je aktiviran Bluetooth audio izvor (str. 24).
25
Podešavanje krivulje ekvilajzera
— EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
izradu vašeg podešenja ekvilajzera.
1
Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku
za odabir više puta kako biste odabrali
EQ3 .
2
3
Zakrenite regulator za odabir CUSTOM .
4
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
Glasnoća se može podešavati u koracima od
1 dB, između –10 dB i +10 dB.
Pritisnite tipku za odabir više puta, dok
se ne pojavi LOW , MID ili HI .
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje krivulje
ekvilajzera.
Za resetovanje krivulje ekvilajzera na fabričke
postavke, pritisnite i zadržite tipku za odabir
pre završetka podešavanja.
5
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je završeno i displej se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Savet
Ostale vrste ekvilajzera tako e se mogu podesiti.
Podešavanje opcija — SET
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se meni za podešavanje.
2
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
3
Zakrenite regulator za odabir podešenja
(na primer, ON ili OFF ).
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je završeno i displej se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane stavke mogu se razlikovati, zavisno odd izvora
i podešenja.
Mogu se podesiti sledeće opcije (za detalje,
pogledajte navedene stranice):
CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 7)
CT (Tačno vreme) (str. 17, 18)
26
BEEP
Aktivira zvučni signal: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "ON",
"OFF" (str. 27).
A.OFF
Automatsko isključenje nakon isteka podešenog
vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30S
(sekundi)", "30M (minuta)", "60M (minuta)".
MIC*1
– "EXT": za automatsko prebacivanje na spoljni
mikrofon ako je spojen.
– "INT": za odabir samo ugrađenog mikrofona.
DEMO (Demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: "ON", "OFF".
DIM (Dimmer)
Promena svetline displeja: "ON", "OFF".
A.SCRL*2 (Automatsko pomeranje teksta)
Automatsko pomeranje dugih naziva: "ON",
"OFF".
LOCAL*3 (Mod lokalnog pretraživanja)
– "ON": za podešavanje stanica sa jačim signalima.
– "OFF": za podešavanje normalnog prijema.
MONO*3 (Mono prijem)
Odabire mod mono prijema radi poboljšanja
prijema slabog FM signala: "ON", "OFF".
REG*3 (Regionalno) (str. 17)
Z.TIME*2 (Zappin vreme)
Odabir trajanja reprodukcije za funkciju ZAPPIN.
– "Z.TIME­1 (približno 6 sekundi)", "Z.TIME­2
(približno 9 sekundi)", "Z.TIME­3 (približno
30 sekundi)".
LPF (Niskopropusni ilter)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera: "OFF",
"80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".
LPF NORM/REV (Niskopropusni ilter normalno/
obrnuto)
Odabir faze kad je opcija LPF uključena:
"NORM", "REV".
HPF (Visokopropusni ilter)
Odabir prekidne frekvencije prednjeg/zadnjeg
zvučnika: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz",
"140Hz", "160Hz".
LOUD (Glasnoća)
Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk
pri utišanoj glasnoći: "ON", "OFF".
BTM (str. 16)
DM+*2
Za podešavanje DM+ funkcije: "ON", "OFF".
BT INIT*1 (str. 25)
*1 Kad je ure aj isklju en.
*2 Kod prijema FM signala.
Upotreba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
uređaja možete spojiti dodatni prenosni audio
uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da
se izbegne razlika između ovog sistema i preno­
snog audio uređaja. Sledite opisani postupak:
Spajanje prenosnog audio ure aja
Spoljni mikrofon XA ­MC10
Spajanjem dodatnog spoljnog mikrofona na
ulaznu mikrofonsku priključnicu uređaja, možete
poboljšati audio kvalitet kod razgovora preko
ovog uređaja.
Spoljni mikrofon
Prikljucni kabl
Držači
1 Isključite prenosni audio uređaj.
2 Utišajte glasnoću na uređaju.
3 Spojite uređaj.
Savet
Možete odabrati prioritet mikrofona (str. 26).
Napomena
Spojite XA­MC10 kao spoljni mikrofon. Možda nećete
moći pozivati ili može doći do smetnju u radu ako
spojite drugi uređaj.
Spojni kabl*
(nije isporu en)
* Obavezno upotrebite ravni priklju ak.
Podešavanje glasno e
Pre reprodukcije svakako podesite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Utišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se
ne pojavi "AUX".
Prikaže se "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajen nivo glasnoće na auto
radiju.
5 Podesite ulazni nivo (str. 25).
27
Dodatne informacije
Mere opreza
& Ako je vaše vozilo parkirano direktno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi pre koriš ćenja.
& Električna antena se automatski izvlači.
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite
disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši;
u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.
Za održavanje visokog kvaliteta zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete
teč nost.
& Diskovi koje ovaj ure aj NE MOŽE reprodukovati
– CD­R/CD­RW diskove sa lošim kvalitetom zvuka.
– CD­R/CD­RW diskove snimljene nekompatibil­
nim uređajem za snimanje.
– CD­R/CD­RW diskove koji nisu pravilno ina­
lizirani.
– CD­R/CD­RW diskove koji nisu snimljeni u
muzi čkom CD formatu ili MP3 formatu u skladu
sa ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili
multi­session.
Redosled reprodukcije MP3/WMA/
AAC datoteka
MP3/WMA/AAC
MP3/
WMA/AAC
datoteka
(zapis)
Napomene o diskovima
& Ne izlažite diskove direktnom suncu ili izvorima
toplote, kao što su vodovi za topao vazduh. Ne osta­
vljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
& Pre reprodukcije, obrišite
diskove krpicom za čišćenje, od
sredine prema ivici diska. Ne
koristite rastvore poput benzina,
razređivača i komercijalno do­
stupnih sredstava za čišćenje.
& Ovaj uređaj je dizajniran za
reprodukciju diskova koji su
u skladu sa Compact Disc (CD) standardom.
DualDisc i neki muzič ki diskovi koji su kodirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podle­
žu Compact Disc (CD) standardu pa se zbog toga
možda neće moći reprodukovati na ovom uređaju.
& Diskovi koje ovaj ure aj NE MOŽE reprodukovati
– Diskove sa pričvršćenim etiketama, nalepnicama
ili lepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u
radu, ili oštećenja diska.
– Diskove koji nisu standardnog oblika (na primer,
srce, kvadrat, zvezda). U suprotnom može doći
do oštećenja uređaja.
– Diskove promera 8 cm.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
28
& Najveći broj: (samo CD­R/CD­RW)
– foldera(albuma): 150 (uključujući osnovni
folder)
– datoteka (zapisa) i foldera: 300 (može biti i manje
od 300 ako imena foldera/datoteka sadrže mnogo
znakova)
– prikazanih znakova za naziv foldera/datoteka: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
& Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje
sa CD­DA sesijom, prepoznaje se kao CD­DA disk,
a ostale sesije se ne reprodukuju.
fFolder
(album)
O iPod uređaju
5 Možete spajati sledeće modele iPod uređaja.
Pre upotrebe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema
najnovijoj verziji softvera.
Napravljen za
Radi sa
– iPod touch
– iPhone
– iPod touch (2. generacije)
– iPhone 3G
– iPod classic
– iPhone 3GS
– iPod classic (120 GB)
– iPod sa video prikazom*
– iPod nano (4. generacije)
– iPod nano (3. generacije)
– iPod nano (2. generacije)
– iPod nano (1. generacije)*
* Funkcija Passenger control nije dostupna za iPod
nano (1. generacije) i iPod sa video prikazom.
& Oznaka "Made for iPod" označava elektronski
pribor koji je dizajniran za spajanje na iPod uređaj,
pa je odobren od strane razvojnog programera kao
uređaj koji je u skladu sa standardima proizvodnje
kompanije Apple.
& Oznaka "Works with iPhone" označava elektronski
pribor koji je dizajniran za spajanje na iPhone, pa
je odobren od strane razvojnog programera kao
uređaj koji je u skladu sa standardima proizvodnje
kompanije Apple.
& Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili
njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim
standardima.
O Bluetooth funkciji
Šta je to Bluetooth?
& Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija
kratkog dometa koja omogućuje bežičan prenos
podataka između digitalnih uređaja, kao što su
mobilni telefoni i slušalice. Bluetooth bežična
tehnologija radi u dometu od otprilike 10 metara.
Uobičajeno je spajanje dva uređaja, ali kod nekih
uređaja, moguće je istovremeno spojiti više uređaja.
& Za spajanje nije potrebno upotrebljavati kablove jer
je Bluetooth bežična tehnologija, niti je potrebno
usmeriti uređaje jednog prema drugom, kao kod
infracrvene tehnologije. Na primer, uređaj možete
upotrebljavati dok je u torbi ili džepu.
& Bluetooth je međunarodni standard koji podržavaju
milioni kompanija širom sveta i koji upotrebljavaju
brojne kompanije.
O Bluetooth komunikaciji
& Bluetooth bežična tehnologija radi u dometu od
približno 10 metara.
Maksimalan domet komunikacije može zavisiti od
prepreka (osobe, metal, zidovi, itd.) ili elektroma­
gnetskog okruženja.
& Sledeći uslovi mogu uticati na osetljivost Bluetooth
komunikacije.
– Prepreke, poput osoba, metala i zidova, između
ovog uređaja i Bluetooth uređaja.
– Uređaj koji upotrebljava frekvenciju 2,4 GHz, kao
što je bežični LAN, bežični telefon ili mikrotala ­
sna pećnica, upotrebljava se u blizini.
& S obzirom da Bluetooth uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) upotrebljavaju istu frekvenciju,
može doći do mikrotalasne interferencije, koja uzro­
kuje usporavanje brzine komunikacije, šumove ili
nepravilno spajanje ako se ovaj uređaj upotrebljava
u blizini LAN uređaja. U tom slučaju, napravite
sledeće.
– Upotrebljavajte ovaj uređaj najmanje 10 metara
od bežičnih LAN uređaja.
– Ako se ovaj uređaj upotrebljava bliže od 10 metara
od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični
LAN uređaj.
– Postavite ovaj uređaj i Bluetooth uređaj što je
moguće bliže jedan drugom.
& Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu
uticati na rad elektronskih medicinskih uređaja.
Isključite ovaj uređaj i ostale Bluetooth uređaje na
sledećim mestima jer mogu uzrokovati nezgode.
– u blizini zapaljivih gasova, u bolnici, vozu,
avionu ili na benzinskoj stanici
– u blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
& Ovaj uređaj podržava sigurnosne funkcije uskla­
đene sa Bluetooth standardom, koji omogućuju
sigurno spajanje uz upotrebu Bluetooth bežične
tehnologije, ali sigurnost možda neće biti dovoljna,
zavisno od postavke. Budite oprezni pri komuni­
kaciji pomoću Bluetooth bežične tehnologije.
& Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za
eventualno curenje podataka tokom Bluetooth
komunikacije.
& Ne može se garantovati spajanje sa svim Bluetooth
uređajima.
– Uređaj koji upotrebljava Bluetooth funkciju treba
biti usklađen sa Bluetooth standardom kako ga
deiniše Bluetooth SIG i treba biti proveren.
– Čak i ako spojeni uređaj odgovara gore navede­
nom Bluetooth standardu, neki uređaji možda se
neće moći spojiti ili neće raditi pravilno, zavisno
od funkcije ili speciikacije uređaja.
– Tokom razgovora putem telefona uz upotrebu
handsfree funkcije, mogu se pojaviti smetnje,
zavisno od uređaja ili uslova komunikacije.
& Zavisno od spojenog uređaja, možda će trebati neko
vreme za uspostavu komunikacije.
Ostalo
& Upotreba Bluetooth uređaja možda neće raditi kod
mobilnih telefona, zavisno od uslova širenja radio
talasa i mesta gde se uređaji upotrebljavaju.
& Ako osetite nelagodnost tokom upotrebe Bluetooth
uređaja, odma prekinite njegovu upotrebu. Ako
se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
predstavništvu.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
za uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Održavanje
Zamena litijumske baterije daljinskog
upravlja a
U normalnim uslovima baterija će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, zavisno od uslova
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravlja­
ča će se smanjiti. Zamenite bateriju novom CR2025
litijumskom baterijom. Koriš ćenje druge baterije
može dovesti do požara ili do eksplozije.
+ strana gore
2
c
1
nastavak na sledećoj stranici 
29
Napomene o litijumsk oj bateriji
& Litijumsku bateriju držite van domašaja dece. Ako do e
do gutanja baterije, odmah potražite lekarsku pomo .
& Obrišite bateriju suvom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
& Proverite polaritet baterije pre umetanja.
& Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
do i do kratkog spoja.
Va enje ure aja
1
Skinite zaštitni okvir.
1Izvadite prednju ploču (str. 7).
2Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
2
Izvadite ure aj.
1Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati usled nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati
u vatru.
Zamena osigura a
Kod zamene osigurača koristite
osigurače iste vrednosti. Ako
osigurač pregori, proverite pri­
ključak napajanja, pa zamenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je reč o kvaru na
uređaju. U tom slučaju se obratite
najbližem Sonyjevom dobavljaču.
Osigura (10 A)
Čiš enje priklju nica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 7) pa očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.
Okrenite kukicu
prema unutra.
2Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
Glavni ure aj
Zadnja strana
prednje plo e
Napomene
& Iz sigurnosnih razloga pre iš enja priklju nica
isklju ite motor vozila i izvadite klju iz kontakt­brave.
& Nikad ne dodirujte priklju nice prstima ili metalnim
predmetima.
30
3Izvucite uređaj iz ležišta.
Tehnički podaci
CD ure aj
Odnos signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod merljivog nivoa
Radio prijemnik
FM
Opseg podešavanja: 87,5 – 108,0 MHz
Antenska priključnica:
Spoljna antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Odnos signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg podešavanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Spoljna antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
USB ure aj
Priključnica: USB (Full­speed)
Maksimalna struja: 500 mA
Beži na komunikacija
Sistem komunikacije:
Bluetooth standard, verzija 2.0
Izlaz:
Bluetooth standard, klasa snage 2 (maks. +4 dBm)
Maksimalni domet komunikacije:
Vidljivost do približno 10 m*1
Frekvencijski pojas:
2,4 GHz pojas (2,4000 – 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni Bluetooth proili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Proile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Proile)
HFP (Handsfree Proile) 1.5
HSP (Headset Proile)
*1 Stvaran domet zavisi od inioca kao što su
prepreke izme u ure aja, magnetsko polje oko
mikrotalasnih pe nica, stati ki elektricitet, osetlji ­
vost prijema, efikasnost antene, operativni sistem,
softverske aplikacije i sl.
*2 Proili Bluetooth standarda ozna avaju svrhu Blue­
tooth komunikacije izme u ure aja.
Opšte
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/zadnji)
Izlaz subwoofera (mono)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
ATT kontrolna priključnica za telefon
BUS kontrolna ulazna priključnica
BUS audio ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
USB ulazna priključnica
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178  50  179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM­X304
Delovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
BUS kabl (isporučen sa RCA kablom):
RC­61 (1 m), RC­62 (2 m)
Izbornik izvora: XA­C40
USB spojni kabl za iPod: RC­100IP
Spoljni mikrofon: XA­MC10
Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehni ki podaci podložni su promeni bez na­
jave. Proizvo a ne odgovara za eventualne
štamparske greške.
& Halogeni usporiva i vatre nisu koriš eni u odreenim štampanim plo icama.
& Halogeni usporiva i vatre nisu koriš eni u
ku ištima.
& Jastu i i za pakovanje izra eni su od papira.
Poja alo
Izlaz: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedansa zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 ohma)
31
U slu aju problema
Sledeća tablica će vam pomoći u rešavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Pre pregleda
donje tablice, proverite spojeve uređaja i postupke
koriš ćenja.
Ako i dalje ne možete rešiti problem, posetite
Internet stranicu za korisničku podršku.
Internet stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Opšte
Nema napajanja ure aja.
& Proverite spojeve ili osigurač.
& Ako je uređaj isključen i nestane prikaz displeja,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
 Uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvla i.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
& Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabl telefona u vozilu spojen na ATT).
& Kontrola "FAD" nije postavljena u srednji položaj
za sistem sa dva zvučnika.
& Bluetooth audio uređaj je u pauzi.
 Isključite pauzu.
Nema zvu nog signala.
& Zvučni signal je isključen (str. 26).
& Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je obrisan.
& Pritisnuta je tipka RESET.
 Ponovo snimite sadržaje u memoriju.
& Kabl za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Memorisane stanice i ta no vreme su obrisani.
Osigura je pregoreo.
Buka kod okretanja klju a u kontakt bravi.
Kablovi prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Tokom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO­ON", započinje demo prikaz.
 Podesite "DEMO­OFF" (str. 26).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na displeju.
& Podešeno je zatamnjenje ekrana "DIM­ON" (str. 26).
& Indikatori na displeju se isključe ako pritisnete i
zadržite 
 Pritisnite i zadržite  na uređaju dok
prikaz ne nestane.
& Priključnice su prljave (str. 30).
32
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se nakon
isključenja uređaja.
 Isključite uređaj.
CD reprodukcija
Ne možete umetnuti disk.
& Već je umetnut drugi disk.
& Disk je nasilno stavljen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne zapo inje.
& Oštećen ili zaprljan disk.
& Pokušali ste reprodukovati CD­R/CD­RW koji nije
audio (str. 25).
MP3/WMA/AAC datoteke se ne mogu reprodukovati.
Disk nije kompatibilan sa MP3/WMA/AAC formatom
i verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se
mogu reprodukovati, posetite stranicu za korisničku
podršku.
Za po etak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa treba duže vreme nego za ostale.
Sledećim diskovima treba duže vreme za početak
reprodukcije.
– diskovi komplikovane strukture.
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomeraju displejem.
& Kod diskova sa mnogo znakova može doći do tog
problema.
& Opcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
 Podesite "A.SCRL­ON" (str. 22).
 Pritisnite i zadržite  (SCRL).
Zvuk preska e.
& Niste dobro ugradili uređaj.
 Uređaj ugradite pod uglom manjim od 45º u
stabilan deo automobila.
& Oštećen ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 6).
Radio prijem
Nije mogu prijem stanica.
Zvuk je pun šumova.
Spajanje nije izvedeno pravilno.
 Spojite kabl aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil
ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na zadnjem/
bočnom staklu).
 Proverite spoj antene.
 Ako se antena ne izvlači, proverite spoj na kablu
za kontrolu antene.
Slušanje podešenih stanica nije mogu e
& Memorišite tačnu frekvenciju u memoriju.
& Signal sa odašiljača je preslab.
Nije mogu e automatsko podešavanje.
& Mod traženja lokalnih stanica nije pravilno podešen.
 Podešavanje se zaustavlja prečesto: Podesite
"LOCAL­ON" (str. 26).
 Podešavanje se ne zaustavlja prilikom prijema
stanice: Podesite "LOCAL­OFF" (str. 26).
& Signal sa odašiljača je preslab.
 Stanice podesite ručno.
Tokom FM prijema treperi indikator ST .
& Podesite tačnu frekvenciju.
& Signal sa odašiljača je preslab.
 Podesite "MONO­ON" (str. 26).
FM stereo program se uje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
 Podesite "MONO­OFF" (str. 26).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja zapo inje
pretraživanje SEEK.
Stanica nije TP ili ima slab signal.
 Isključite funkciju TA (str. 17).
Nema saobra ajnih informacija.
& Uključite funkciju TA (str. 17).
& Stanica ne emituje prometne informacije iako je TP.
 Podesite drugu stanicu.
PTY prikazuje - - - - - - - - .
& Trenutna stanica nije RDS stanica.
& RDS podaci nisu primljeni.
& Stanica ne emituje signal vrste programa.
USB reprodukcija
Ne možete reprodukovati sa ure aja spojenog
putem USB huba.
Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene putem
USB huba.
Nije mogu a reprodukcija.
USB uređaj ne radi.
 Spojite ga ponovo.
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
ure aja.
USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Čuje se zvu ni signal.
Odspojili ste USB uređaj tokom reprodukcije.
 Pre odspajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju
radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući sa brzinom bita iznad 320 kbps.
Bluetooth funkcija
Ure aj koji spajate ne može prepoznati ovaj
ure aj.
& Pre uparivanja, prebacite ovaj uređaj u pripravno
stanje uparivanja.
& Kod spajanja Bluetooth uređaja, ovaj uređaj ne može
prepoznavati druge uređaje. Odspojite trenutno spojen
uređaj i potražite ovaj uređaj na drugom uređaju.
& Nakon uparivanja uređaja, podesite izlaz Bluetooth
signala (str. 23).
Spajanje nije mogu e.
& Spojite se sa ovim uređajem preko Bluetooth uređaja
ili obrnuto. Spajanjem se upravlja iz jednog uređaja
(ovog ili drugog Bluetooth uređaja), a ne iz oba.
& Proverite postupke uparivanja i spajanja u uputstvu
za upotrebu uređaja i sl. pa ponovite postupke.
Glasno a glasa sagovornika je niska.
Podesite glasnoću.
Sagovornik prime uje da je glasno a premala
ili prevelika.
Podesite odgovarajuću glasnoću pomoću postavke Mic
Gain (str. 23).
Tokom telefonskog razgovora uje se jeka ili
šum.
& Smanjite glasnoću.
& Ako je okolna buka, osim zvuka telefonskog razgovora,
prejaka, pokušajte je smanjiti.
Na primer: Ako je prozor otvoren i čuje se buka
spolja, zatvorite prozor. Ako je zvuk klima­uređaja
preglasan, smanjite mu snagu.
Telefon nije spojen.
Kod reprodukcije Bluetooth audio uređaja, telefon nije
spojen čak i ako pritisnete  (handsfree).
 Izvršite spajanje sa telefona.
Kvalitet zvuka telefonskog poziva je loš.
Kvalitet zvuka telefonskog razgovora zavisi od uslova
prijema mobilnog telefona.
 Ako je prijem slab, premestite vozilo na mesto
gde je signal mobilne mreže jači.
Glasno a spojenog audio ure aja je preniska
(previsoka).
Nivo glasnoće zavisi od audio uređaja.
 Podesite glasnoću na spojenom audio uređaju ili
ovom uređaju.
Zvuk preska e tokom reprodukcije na Bluetooth audio ure aju.
& Smanjite udaljenost između uređaja i Bluetooth audio
uređaja.
& Ako je Bluetooth uređaj spremljen u kućište koje
prekida signal, izvadite ga iz kućišta tokom upotrebe.
& U blizini se upotrebljava nekoliko Bluetooth uređaja
ili uređaja koji emituju radio talase.
 Isključite druge uređaje.
 Smanjite udaljenost od drugih uređaja.
& Zvuk reprodukcije se kratko prekida kod prespajanja
veze između ovog uređaja i mobilnog telefona.
Pojava nije kvar.
nastavak na sledećoj stranici 
33
Spojenim Bluetooth audio ure ajem ne može
se upravljati.
Proverite da li podržava spojeni uređaj AVRCP.
Neke funkcije ne rade.
Proverite da li podržava spojeni uređaj te funkcije.
Ure aj nenamerno odgovara na poziv.
Spojeni telefon je podešen tako da se automatski javlja
na pozive.
Iz zvu nika vozila se ne uje zvuk tokom
handsfree poziva.
Ako se zvuk čuje preko mobilnog telefona, podesite
izlaz na mobilnom telefonu tako da se čuje preko
zvučnika vozila.
Kod inicijalizacije se prikazuje OFF BT .
Pritisnite i zadržite  dok se "" ne isključi. Nakon
toga ponovite inicijalizaciju (str. 25).
Spoljni mikrofon ne radi.
Postavke mikrofona nisu ispravne.
 Podesite "EXT" (str. 26).
Prikaz/poruke grešaka
CHECKING
Auto radio proverava povezanost sa USB uređajem.
 Pričekajte dok se provera povezanosti ne završi.
ERROR*1
& Disk je zaprljan ili stavljen naopako.*2
 Očistite ga ili stavite pravilno.
& Disk je prazan.
& Disk se ne može reprodukovati zbog problema.
 Umetnite drugi disk.
& USB uređaj nije automatski prepoznat.
 Spojite ga ponovo.
& Pritisnite  za vađenje diska.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
 Pogledajte uputstvo za ugradnju/povezivanje za
ovaj model.
HUB NO SUPRT
Auto radio ne podržava USB hub.
LOAD
CD šaržer učitava disk.
 Pričekajte završetak učitavanja.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih stanica tokom
automatskog podešavanja.
NO AF
Odabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
 Pritisnite  +/– dok treperi naziv stanice. Ure­
đaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o
programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DEV (Nema ure aja)
USB je odabran kao izvor, a USB uređaj nije spojen.
Odspojili ste USB uređaj ili USB kabl tokom
reprodukcije.
 Spojite USB uređaj ili USB kabl.
34
NO MUSIC
Disk ili USB uređaj ne sadrži muzičke datoteke.
 Umetnite muzič ki CD u uređaj ili CD šaržer
koji podržava MP3.
 Spojite USB uređaj sa muzič kim datotekama.
NO NAME
Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u
zapis.
NO TP
Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP stanice.
OFFSET
Možda je došlo do unutrašnjeg kvara.
 Proverite spajanje kabla. Ako je poruka o grešci
i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony dobav­
ljaču.
OVERLOAD
USB uređaj je preopterećen.
 Odspojite USB uređaj, zatim promenite izvor
pritiskom tipke 
.
 Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB uređaj.
READ
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
disku.
 Pričekajte da završi postupak učitavanja i repro­
dukcija će započeti automatski. Zavisno od strukture
diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
CD uređaj, CD šaržer ili USB uređaj ne radi zbog
nekih problema.
 Pritisnite tipku RESET (str. 6).
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
Spojeni USB uređaj nije podržan.
 Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite
Internet stranicu za korisničku podršku.
" ili "
"
"
Disk je tokom pretraživanja napred/nazad došao do
početka ili do kraja i nije moguće dalje pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlašć enom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD
uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad
ste uočili problem.
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predvi eno
mesto. Broj se nalazi na nalepnici na ku ištu sistema.
Kad ispunite ovu identiikacionu karticu, nikako je
nemojte ostavljati u vozilu sa ostatkom uputstva. Spremite identiikacionu karticu na sigurno mesto. Kartica
može poslužiti za identiikaciju ure aja u slu aju kra e.
auto radio
Identiikaciona
kartica
Ova identiikaciona kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slu aju kra e ure aja.
Preporu ujemo da ovu karticu ne uvate u vozilu
kako biste izbegli zloupotrebu.
Model
MEX-BT3800U
Serijski broj (SERIAL NO.)
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising