Sony | MEX-M71BT | Sony MEX-M71BT CD risiver sa bežičnom tehnologijom BLUETOOTH® za korišćenje na plovnim objektima Uputstva za rukovanje

4-597-144-11(4) (SR)
Bluetooth®
audio sistem
Da biste otkazali prikazivanje demonstracije
(DEMO), pogledajte stranicu 21.
Da biste se prebacili između FM/AM podešavanja,
pogledajte stranicu 8.
Za povezivanje/instalaciju, pogledajte stranicu 37.
MEX-M71BT
Uputstvo za upotrebu
SR
Podaci o vašem uređaju
Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj
strani jedinice.
Zapišite serijski broj na predviđeno mesto
u nastavku.
Navedite te brojeve svaki put kada pozovete
vašeg Sony prodavca povodom ovog
proizvoda.
Broj modela MEX-M71BT
Serijski broj
Zbog bezbednosti, obavezno postavite
ovu jedinicu na komandnu tablu broda
jer zadnja strana jedinice postaje vruća
tokom korišćenja.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Povezivanje/instalacija“ (stranica 37).
Pločica na kojoj su navedeni radni napon
i drugi podaci je locirana na dnu postolja.
Napravljeno u Tajlandu
Svojstva laserske diode
 Trajanje emisije: kontinuirano
 Snaga lasera: manje od 53,3 μW
(Ova izlazna snaga je izmerena na
udaljenosti od 200 mm od površine sočiva
na glavi lasera sa otvorom promera 7 mm.)
Sony Corporation ovim izjavljuje da je
oprema u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na
sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usklađenost sa proizvodima iz EU:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija
2SR
Odlaganje potrošenih
baterija i električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod i baterija
ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog simbola može
nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do
kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
otpada. Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi
trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija i električna
i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti,
predajte potrošene proizvode na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
UPOZORENJE: Ne gutajte
bateriju, postoji opasnost
od hemijskih opekotina.
Daljinski upravljač sadrži pljosnatu/
dugmastu ćelijsku bateriju. Ako dođe
do gutanja pljosnate/dugmaste ćelijske
baterije, to može da izazove ozbiljne
unutrašnje opekotine u roku od samo 2 sata
i to može dovesti do smrti.
Čuvajte nove i korišćene baterije van
domašaja dece. Ako odeljak za bateriju nije
dobro zatvoren, prestanite da ga koristite
i držite ga van domašaja dece.
Ako mislite da ste progutali bateriju ili je ona
dospela bilo gde u unutrašnjost vašeg tela,
zatražite hitnu medicinsku pomoć.
Napomena o litijumskoj bateriji
Ne izlažite bateriju visokim temperaturama,
na primer direktnom sunčevom svetlu, vatri
i slično.
Upozorenje u slučaju da ključ za
pokretanje broda nema položaj za
davanje kontakta
Obavezno podesite funkciju AUTO OFF
(stranica 22). Jedinica će se potpuno
i automatski isključiti u podešeno vreme
nakon što je isključite, što sprečava
trošenje akumulatora. Ako ne podesite
funkciju AUTO OFF, pritisnite i držite OFF
dok se displej ne isključi svaki put kada
isključite kontakt.
Odricanje od odgovornosti koje se
odnosi na usluge koje nude treće
strane
Usluge koje nude treće strane mogu da
se promene, suspenduju ili prekinu bez
prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu
odgovornost kada nastanu takve situacije.
Važna napomena
Pažnja
NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA SONY NEĆE
BITI ODGOVORNA ZA BILO KOJU SLUČAJNU,
INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU
UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK
PROFITA, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK
PODATAKA, NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA
PROIZVODA ILI BILO KOJE POVEZANE
OPREME, VREME NEAKTIVNOSTI I VREME
KOJE IZGUBI NARUČILAC A KOJE SE ODNOSI
NA KORIŠĆENJE ILI JE NASTALO KORIŠĆENJEM
OVOG PROIZVODA, NJEGOVOG HARDVERA
I/ILI SOFTVERA.
Hitni pozivi
Ovaj BLUETOOTH uređaj za korišćenje bez
upotrebe ruku na brodu i elektronski uređaj
povezan sa upravljanjem bez upotrebe ruku
koriste radio signale, mobilne i fiksne mreže,
kao i funkcije koje je programirao korisnik,
koje ne mogu da garantuju povezanost
u svim uslovima.
Iz tog razloga, nemojte da se oslanjate
isključivo na neki elektronski uređaj u slučaju
neophodne komunikacije (kao što su hitni
medicinski slučajevi).
O BLUETOOTH komunikaciji
 Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH
uređaj mogu da utiču na rad elektronskih
medicinskih uređaja. Isključite ovu jedinicu
i druge BLUETOOTH uređaje na sledećim
lokacijama, jer mogu da dovedu do
nezgode.
– Na mestima gde je prisutan zapaljiv gas,
u bolnici, vozu, avionu ili na benzinskoj
pumpi.
– U blizini automatskih vrata ili požarnog
alarma.
 Ova jedinica podržava bezbednosne
mogućnosti koje su u skladu sa
BLUETOOTH standardom kako bi se
obezbedila sigurna veza kada se koristi
bežična tehnologija BLUETOOTH, ali
bezbednost možda neće biti dovoljna,
što zavisi od podešavanja. Budite oprezni
kada komunicirate koristeći bežičnu
tehnologiju BLUETOOTH.
 Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost
za curenje informacija tokom BLUETOOTH
komunikacije.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa ovom jedinicom koji nisu obrađeni
u ovom priručniku, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
Poštovani korisniče, ovaj proizvod sadrži
radio predajnik.
Prema UNECE uredbi br. 10, proizvođači
plovila mogu da nametnu posebne uslove
za ugradnju radio predajnika u brodovima.
Pogledajte priručnik za upotrebu broda ili
pozovite proizvođača ili prodavca broda pre
nego što postavite ovaj proizvod.
3SR
Podešavanja
Sadržaj
Vodič za delove i kontrole . . . . . . . . . . . . . . 5
Početni koraci
Skidanje prednjeg panela. . . . . . . . . . . . . . . 7
Vraćanje jedinice na početne vrednosti . . . 8
Prebacivanje sa FM podešavanja na
AM podešavanje i obrnuto . . . . . . . . . . 8
Postavka sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Priprema BLUETOOTH uređaja. . . . . . . . . . . 8
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . 11
Povezivanje drugog prenosnog
audio uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Slušanje radija
Slušanje radija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Korišćenje sistema RDS
(Radio Data System) . . . . . . . . . . . . . . . 12
Slušanje SiriusXM radija
(samo u SAD-u/Kanadi) . . . . . . . . . . . . 12
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija sa USB uređaja . . . . . . . . . . .
Reprodukcija sa BLUETOOTH uređaja . . . .
Pretraživanje i reprodukcija numera . . . . .
14
14
14
15
Slušanje muzike pomoću
aplikacije Pandora®
Podešavanje usluge Pandora® . . . . . . . . . 16
Striming putem aplikacije Pandora® . . . . . 16
Dostupne opcije u aplikaciji Pandora® . . . 16
Pozivanje bez upotrebe ruku
(samo putem BLUETOOTH veze)
Primanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pozivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dostupne opcije tokom
trajanja poziva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Korisne funkcije
SongPal sa iPhone/Android pametnog
telefona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Korišćenje funkcije Siri Eyes Free. . . . . . . . 20
4SR
Otkazivanje režima DEMO
(demonstracija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Operacije sa osnovnim
podešavanjima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Opšta podešavanja (GENERAL). . . . . . . . . 22
Podešavanje zvuka (SOUND). . . . . . . . . . . 22
Podešavanje displeja (DISPLAY) . . . . . . . . 23
Podešavanje funkcije BLUETOOTH
(BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SongPal podešavanje (SONGPAL). . . . . . . 24
Dodatne informacije
Ažuriranje firmvera. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
27
27
30
34
Povezivanje/instalacija
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista delova za instalaciju . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
37
38
40
Vodič za delove i kontrole
Glavna jedinica
 Dugme za otpuštanje prednjeg panela
 SRC (izvor)
Uključivanje napajanja.
Promena izvora.
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste
isključili izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde
da biste isključili napajanje i displej.
Ako je jedinica isključena i sadržaj
nestane sa displeja, upravljanje preko
daljinskog upravljača nije dostupno.
 Upravljački točkić
Okrećite da biste prilagodili jačinu zvuka.
PUSH ENTER
Ulazak u izabranu stavku.
Pritisnite SRC, okrenite pa pritisnite
da biste promenili izvor (u roku od
2 sekunde).
N-Mark
Dodirnite upravljački točkić Android
pametnim telefonom da biste uspostavili
BLUETOOTH vezu.
 Otvor za disk
 Displej

/ (prethodno/sledeće)
/ (brzo premotavanje unazad/
unapred)
  (izbacivanje diska)
 PTY (tip programa)
Izbor PTY u funkciji RDS.
(pretraga) (stranica 13, 15, 16)
Ulazak u režim pregleda tokom
reprodukcije.
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android ili iPod
uređaj.)
MENU
Ulazak u meni za podešavanje.
VOICE (stranica 18, 20)
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da
biste aktivirali glasovno biranje, glasovno
prepoznavanje (samo za Android™
pametni telefon) ili Siri funkciju
(samo za iPhone).
/
(SEEK –/+)
Automatsko podešavanje radio stanica.
Pritisnite i držite da biste ručno podesili.

CALL
Ulazak u meni za pozivanje. Prijem/
prekid poziva.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da
biste aktivirali BLUETOOTH signal.
5SR

(nazad)
Povratak na prethodni prikaz.
RM-X231 daljinski upravljač
MODE (stranica 8, 11, 13, 16, 18)
 Prijemnik za daljinski upravljač
 Dugmad sa brojevima (od 1 do 6)
Prijem memorisanih radio stanica.
Pritisnite i držite da biste memorisali
stanice.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju.
Pritisnite i držite da biste neprekidno
preskakali albume.
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android ili iPod
uređaj.)
Pritisnite  za palac gore ili  za palac
dole u aplikaciji Pandora® (stranica 16).
(ponavljanje)
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android.)
(nasumično)
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android.)
MIC (stranica 18)
 (reprodukcija/pauziranje)
 EXTRA BASS
Pojačavanje zvuka basa u sinhronizaciji
sa nivoom jačine zvuka. Pritisnite da biste
promenili podešavanje za EXTRA BASS:
[1], [2], [OFF].
 AUX ulazni priključak
 DSPL (displej)
Menjanje prikazanih stavki.
SCRL (pomeranje)
Pritisnite i držite da biste pomerali
prikazanu stavku.
 USB ulaz
Dugme VOL (jačina zvuka) + ima ispupčenje.
 CALL
Ulazak u meni za pozivanje. Prijem/
prekid poziva.
 SOUND
Direktno otvorite meni SOUND.
MENU
Pritisnite i zadržite da biste otvorili meni
za podešavanje.
 ///
Izaberite stavku podešavanja, npr.
ENTER
Ulazak u izabranu stavku.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde
da biste uspostavili ili prekinuli funkciju
„SongPal“.
/ (prethodno/sledeće)
+/– (album +/–)
 VOL (jačina zvuka) +/–
6SR
Uklonite izolacionu foliju pre upotrebe.
Početni koraci
Skidanje prednjeg panela.
Možete da skinete prednji panel jedinice
da biste sprečili krađu.
RM-X11M brodski daljinski
upravljač (ne isporučuje se)
1
Pritisnite i držite OFF  dok se uređaj
ne isključi, pritisnite dugme za
otpuštanje prednjeg panela ,
a zatim povucite panel prema sebi
da biste ga skinuli.
Alarm upozorenja
 VOL (jačina zvuka) +/–
 GP (grupa)/ALBM (album) +/–
Prijem signala sa memorisanih stanica.
Ako okrenete prekidač za kontakt u položaj
OFF bez skidanja prednjeg panela, oglasiće
se alarm upozorenja na nekoliko sekundi.
Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
Serijski brojevi
Proverite da li se poklapaju serijski brojevi
na donjoj strani jedinice i na zadnjoj strani
prednjeg panela. U suprotnom nećete moći
da izvedete BLUETOOTH uparivanje,
povezivanje i prekidanje veze putem
funkcije NFC.
Postavljanje prednjeg panela
7SR
Vraćanje jedinice na
početne vrednosti
Pre prvog korišćenja jedinice, nakon zamene
brodskog akumulatora ili promene
povezivanja, morate da vratite jedinicu
na početne vrednosti.
1
Pritisnite DSPL i
(nazad)/MODE
duže od 2 sekunde.
Napomena
Vraćanje jedinice na početne vrednosti će izbrisati
podešavanje sata i određeni uskladišteni sadržaj.
Prebacivanje sa FM
podešavanja na AM
podešavanje i obrnuto
Podesite korak za podešavanje FM/AM
stanica za svoju zemlju. Ovo podešavanje se
prikazuje samo dok je izvor isključen i sat
prikazan.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET TUNER-STP], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET 50K/9K], [SET 100K/10K]
ili [SET 200K/10K], a zatim ga
pritisnite.
Postavka sata
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SETCLOCK-ADJ], a zatim ga
pritisnite.
Brojke koje označavaju sate trepere.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
podesili časove i minute.
Da biste pomerali digitalne indikatore,
pritisnite / (SEEK –/+).
8SR
4
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
MENU.
Podešavanje je završeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata
Pritisnite DSPL.
Priprema BLUETOOTH
uređaja
Možete da uživate u muzici ili pozivate bez
upotrebe ruku, u zavisnosti od BLUETOOTH
kompatibilnih uređaja kao što su pametni
telefon, mobilni telefon i audio uređaj
(u daljem tekstu „BLUETOOTH uređaj“ ako
nije drugačije naznačeno). Za detalje
o povezivanju, pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz uređaj.
Pre povezivanja uređaja, utišajte zvuk
jedinice. U suprotnom, može da vas
iznenadi glasan zvuk.
Povezivanje sa pametnim
telefonom jednim dodirom (NFC)
Dodirivanjem upravljačkog točkića na
jedinici NFC* kompatibilnim pametnim
telefonom, jedinica se automatski uparuje
i povezuje sa njim.
* NFC (Near Field Communication) je tehnologija
koja omogućava bežičnu komunikaciju kratkog
dometa između različitih uređaja poput mobilnih
telefona i IC oznaka. Zahvaljujući funkciji NFC,
za prenos podataka dovoljno je da dodirnete
odgovarajuće simbole ili naznačeni položaj na
NFC kompatibilnim uređajima.
Za pametne telefone sa instaliranim
operativnim sistemom Android OS 4.0 ili
novijim, potrebno je da preuzmete aplikaciju
„NFC Easy Connect“, koja je dostupna
u prodavnici Google Play™. Aplikaciju
možda nije moguće preuzeti u nekim
zemljama/regionima.
1
Aktivirajte funkciju NFC na pametnom
telefonu.
Detaljne informacije potražite u uputstvu
za upotrebu koje ste dobili uz pametni
telefon.
2
Dodirnite deo sa oznakom N-Mark na
jedinici delom sa oznakom N-Mark na
pametnom telefonu.
4
Okrećite upravljački točkić da
biste izabrali [SET DEVICE 1]* ili
[SET DEVICE 2]*, a zatim ga pritisnite.
treperi dok je jedinica u režimu
mirovanja pri uparivanju.
* [SET DEVICE 1] ili [SET DEVICE 2] će biti
promenjeno na ime uparenog uređaja
nakon što se uparivanje završi.
Proverite da li je indikator
svetli na displeju uređaja.
počeo da
5
Obavite uparivanje na BLUETOOTH
uređaju tako da on detektuje ovu
jedinicu.
6
Izaberite [MEX-XXXX] (naziv modela)
prikazan na displeju BLUETOOTH
uređaja.
Prekidanje veze jednim dodirom
Ponovo dodirnite deo sa oznakom N-Mark
na jedinici delom sa oznakom N-Mark na
pametnom telefonu.
Ako se ne pojavi naziv vašeg modela,
ponovite postupak od koraka 2.
Napomene
• Kada izvršite povezivanje, pažljivo rukujte
pametnim telefonom da biste sprečili pojavu
ogrebotina.
• Povezivanje jednim dodirom nije moguće kada je
jedinica već povezana sa dva NFC kompatibilna
uređaja. U tom slučaju, prekinite vezu sa jednim
od dva uređaja i ponovo izvršite povezivanje sa
pametnim telefonom.
7
* Termin „šifra“ je poznat i pod nazivima
„PIN kôd“, „PIN broj“ i „Lozinka“ itd.,
u zavisnosti od uređaja.
Uparivanje i povezivanje sa
BLUETOOTH uređajem
Pri povezivanju sa BLUETOOTH uređajem po
prvi put, potrebna je obostrana registracija
uređaja (tzv. „uparivanje“). Uparivanje
omogućava ovoj jedinici i drugim uređajima
da se prepoznaju. Ova jedinica može
da poveže dva BLUETOOTH uređaja
(dva mobilna telefona ili mobilni telefon
i audio uređaj).
Unesite šifru
[0000]
Kada se obavi uparivanje, indikator
ostaje da svetli.
8
1
Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost do 1 m od ovog uređaja.
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [BLUETOOTH],
a zatim ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET PAIRING], a zatim ga
pritisnite.
Ako je potrebno uneti šifru* na
BLUETOOTH uređaju, unesite [0000].
Izaberite ovu jedinicu na BLUETOOTH
uređaju da biste uspostavili
BLUETOOTH povezivanje.
Indikator
ili
uspostavi veza.
se pali kada se
Napomena
Prilikom povezivanja sa BLUETOOTH uređajem, ova
jedinica ne može da bude detektovana sa drugog
uređaja. Da biste omogućili detekciju, uđite u režim
za uparivanje i tražite ovu jedinicu preko drugog
uređaja.
9SR
Za pokretanje reprodukcije
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Reprodukcija sa BLUETOOTH uređaja“
(stranica 14).
Za prekidanje veze sa uparenim
uređajem
Obavite korake od 2 do 4 da biste prekinuli
vezu nakon što se ova jedinica i BLUETOOTH
uređaj upare.
Povezivanje sa uparenim
BLUETOOTH uređajem
Da biste koristili upareni uređaj, neophodna
je veza sa ovom jedinicom. Neki upareni
uređaji će se automatski povezati.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [BLUETOOTH],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET BT SIGNL], a zatim ga
pritisnite.
Uverite se da indikator
svetli.
3
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju.
4
Upravljajte BLUETOOTH uređajem da
biste se povezali sa ovom jedinicom.
Indikator
ili
Da biste se povezali sa mobilnim telefonom,
pritisnite CALL.
Napomena
Tokom BLUETOOTH audio striminga, ne možete
da se povežete sa ove jedinice na mobilni telefon.
Umesto toga, povežite se sa mobilnog telefona
na ovu jedinicu.
Savet
Kada je BLUETOOTH signal uključen: kada je dat
kontakt, ova jedinica se automatski ponovo
povezuje sa poslednjim povezanim mobilnim
telefonom.
Za instaliranje mikrofona
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Instaliranje mikrofona“ (stranica 39).
Povezivanje sa iPhone/iPod
uređajem (automatsko
BLUETOOTH uparivanje)
Kada je iPhone/iPod sa instaliranim
operativnim sistemom iOS5 ili novijim
povezan na USB port, jedinica se automatski
uparuje i povezuje sa njim.
Da biste omogućili automatsko BLUETOOTH
uparivanje, proverite da li je opcija
[SET AUTOPAIR] u meniju [BLUETOOTH]
podešena na [ON] (stranica 24).
1
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
iPhone/iPod uređaju.
2
Povežite iPhone/iPod na USB port.
svetli.
Ikone na displeju:
Svetli kada je dostupno pozivanje
bez upotrebe ruku omogućavanjem
opcije HFP (Handsfree profil).
Svetli kada je dostupna reprodukcija
na audio uređaju omogućavanjem
opcije A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Povezivanje poslednjeg povezanog
uređaja sa ove jedinice
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju.
Da biste se povezali sa audio uređajem,
pritisnite SRC da biste izabrali [BT AUDIO],
a zatim pritisnite  (reprodukcija/pauza).
10SR
Proverite da li je indikator
svetli na displeju uređaja.
počeo da
Napomene
• Automatsko BLUETOOTH uparivanje nije moguće
ako je jedinica već povezana sa dva BLUETOOTH
uređaja. U tom slučaju, prekinite vezu sa bilo kojim
uređajem, a zatim ponovo povežite iPhone/iPod.
• Ako nije uspostavljeno Automatsko BLUETOOTH
uparivanje, pogledajte odeljak „Priprema
BLUETOOTH uređaja“ (stranica 8).
Povezivanje USB uređaja
1
2
Slušanje radija
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Povežite USB uređaj sa jedinicom.
Da biste povezali iPod/iPhone uređaj,
koristite USB kabl za povezivanje za iPod
(ne isporučuje se).
Slušanje radija
Potrebno je izvršiti podešavanje (stranica 8).
Za slušanje radija, pritisnite SRC da biste
izabrali [TUNER].
Automatsko memorisanje (BTM)
Povezivanje drugog
prenosnog audio uređaja
1
2
3
Pritisnite MODE da biste promenili
frekventni opseg (FM1, FM2, FM3,
AM1 ili AM2).
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET BTM], a zatim ga
pritisnite.
Isključite prenosni audio uređaj.
Uređaj memoriše stanice na dugmadima
sa brojevima po redosledu njihovih
frekvencija.
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Povežite prenosni audio uređaj na
AUX priključak (stereo mini utikač)
na jedinici kablom za povezivanje
(ne isporučuje se)*.
* Obavezno koristite prav priključak.
4
1
Podešavanje
1
Pritisnite MODE da biste promenili
frekventni opseg (FM1, FM2, FM3,
AM1 ili AM2).
2
Obavite podešavanje.
Za ručno podešavanje
Pritisnite i držite / (SEEK –/+) da
biste našli približnu frekvenciju, a zatim
pritisnite / (SEEK –/+) više puta
uzastopno da biste precizno podesili
željenu frekvenciju.
Pritisnite SRC da biste izabrali [AUX].
Za automatsko podešavanje
Pritisnite / (SEEK –/+).
Skeniranje se zaustavlja kada jedinica
primi stanicu.
Usklađivanje nivoa jačine zvuka
povezanog uređaja sa drugim izvorima
Započnite reprodukciju sa prenosnog audio
uređaja umerenom jačinom zvuka i podesite
na jedinici uobičajeni nivo jačine zvuka.
Pritisnite MENU, a zatim izaberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (stranica 23).
Ručno memorisanje stanica
1
Dok slušate stanicu koju želite da
memorišete, pritisnite i držite dugme
sa brojem (1 do 6) dok se ne prikaže
[MEM].
11SR
Prijem memorisanih stanica
1
Izaberite frekventni opseg, a zatim
pritisnite dugme sa brojem
(od 1 do 6).
Korišćenje sistema RDS
(Radio Data System)
Izbor tipova programa (PTY)
1
2
Pritisnite PTY tokom FM prijema.
Okrećite upravljački točkić dok se ne
prikaže željeni tip programa, a zatim
ga pritisnite.
Jedinica započinje da traži stanicu koja
emituje željeni tip programa.
Tip programa (korak podešavanja:
200 kHz/10 kHz)
NEWS (Novosti), INFORM (Informacije), SPORTS
(Sportovi), TALK (Razgovor), ROCK (Rok),
CLS ROCK (Klasični rok), ADLT HIT (Hitovi za
odrasle), SOFT RCK (Soft Rock), TOP 40 (Top 40),
COUNTRY (Kantri), OLDIES (Stari hitovi), SOFT
(Soft), NOSTALGA (Nostalgija), JAZZ (Džez),
CLASSICL (Klasika), R & B (Ritam i bluz), SOFT
R&B (Meki ritam i bluz), LANGUAGE (Strani
jezik), REL MUSC (Religijska muzika), REL TALK
(Razgovori o religiji), PERSNLTY (Ličnost),
PUBLIC (Javni servis), COLLEGE (Studentski
servis), HABL ESP (Španski), MUSC ESP
(Španska muzika), HIP HOP (Hip-hop),
WEATHER (Vremenska prognoza)
Tip programa (korak podešavanja:
100 kHz/10 kHz, 50 kHz/9 kHz)
NEWS (Novosti), AFFAIRS (Aktuelne teme),
INFO (Informacije), SPORT (Sport), EDUCATE
(Obrazovanje), DRAMA (Drama), CULTURE
(Kultura), SCIENCE (Nauka), VARIED (Kolaž
program), POP M (Pop muzika), ROCK M (Rok
muzika), EASY M (Laka muzika), LIGHT M
(Lagana klasična muzika), CLASSICS (Ozbiljna
klasična muzika), OTHER M (Ostale vrste
muzike), WEATHER (Vremenska prognoza),
FINANCE (Finansije), CHILDREN (Dečiji
program), SOCIAL A (Društvene teme),
RELIGION (Religija), PHONE IN (Telefonski
pozivi), TRAVEL (Putovanja), LEISURE (Slobodno
vreme), JAZZ (Džez muzika), COUNTRY (Kantri
muzika), NATION M (Narodna muzika), OLDIES
(Stari hitovi), FOLK M (Folk muzika), DOCUMENT
(Dokumentarni program)
Podešavanje sata (CT)
Podaci o tačnom vremenu (CT) dobijeni RDS
prenosom podešavaju sat.
1
Podesite [SET CT-ON] u podešavanju
[GENERAL] (stranica 22).
Slušanje SiriusXM radija
(samo u SAD-u/Kanadi)
Aktiviranje SiriusXM pretplate
Samo SiriusXM vam donosi više programa
koji volite da slušate, sve na jednom mestu.
Dobijte preko 140 kanala, uključujući muziku
bez reklama, kao i najbolji sport, novosti,
razgovore, komediju i zabavu. Dobro došli
u svet satelitskog radija. Potrebni su
SiriusXM Connect tjuner za vozilo i pretplata.
Za više informacija posetite
www.siriusxm.com
Kad instalirate SiriusXM Connect tjuner
za vozilo i antenu, pritisnite SRC da biste
izabrali [SIRIUSXM]. Trebalo bi da možete
da čujete SiriusXM probni kanal na kanalu 1.
Kada verifikujete da možete da čujete probni
kanal, izaberite kanal 0 da biste pronašli
Radio ID svog tjunera. Pored toga, Radio ID
se nalazi na donjoj strani SiriusXM Connect
tjunera za vozilo i na njegovom pakovanju.
12SR
Taj broj će vam biti potreban da aktivirate
pretplatu. Zapišite broj radi reference.
U SAD pretplatu možete da aktivirate onlajn
ili pozivom usluge SiriusXM Listener Care:
• Na mreži: posetite
www.siriusxm.com/activatenow
• Telefonom: Pozovite 1 866 635 2349
U Kanadi pretplatu možete da aktivirate
onlajn ili pozivom usluge SiriusXM Listener
Care:
• Na mreži: posetite
www.siriusxm.ca/activatexm
• Telefonom: Pozovite 1 877 438 9677
Kao deo postupka aktivacije, SiriusXM
sateliti će poslati poruku o aktivaciji na vaš
tjuner. Kada radio detektuje da je prijemnik
primio aktivacionu poruku, radio će
prikazati: [SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS
ENT TO CONTINUE]. Kada se pretplatite,
možete da podešavate kanale iz paketa
za koji ste se pretplatili.
Napomene
• Za postupak aktivacije je obično potrebno od 10
do 15 minuta, ali može da potraje i do jednog sata.
• Radio treba da bude uključen i podešen da prima
SiriusXM signal da bi poruka o aktivaciji bila
primljena.
Izabiranje kanala za SiriusXM
radio
1
2
3
Pritisnite
(pretraga).
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [CHANNEL], a zatim ga
pritisnite.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željeni kanal, a zatim ga
pritisnite.
Da biste izabrali kanale iz kategorija
1 Pritisnite
(pretraga).
2 Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
[CATEGORY], a zatim ga pritisnite.
3 Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
željenu kategoriju, a zatim ga pritisnite.
Prikazuje se lista kanala.
4 Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
željeni kanal, a zatim ga pritisnite.
Da biste memorisali kanale
1 Dok primate signal kanala koji želite da
memorišete, pritisnite i držite dugme sa
brojem (1 do 6) dok se ne prikaže [MEM].
Da biste primali signal memorisanog kanala,
pritisnite MODE da biste izabrali [SX1], [SX2]
ili [SX3], a zatim pritisnite dugme sa brojem
(1 do 6).
Da biste podesili roditeljsku kontrolu
Funkcija roditeljskog nadzora vam
omogućava da ograničite pristup SiriusXM
kanalima sa sadržajem za odrasle. Kada je
omogućena, funkcija roditeljskog nadzora
traži da unesete šifru da biste podesili
zaključane kanale. Informacije
o podešavanju lozinke i zaključavanju
kanala možete pronaći u nastavku.
1 Pritisnite MENU i okrećite upravljački točkić.
2 Izaberite [GENERAL]  [SXM PARENTAL] 
[LOCK SELECT]  [LOCK-ON].
3 Unesite lozinku tako što ćete okretati
upravljački točkić na jedinici ili pritisnuti /
na daljinskom upravljaču.
Da biste pomerili položaj unosa, pritisnite
/ (SEEK –/+) na jedinici ili /
na daljinskom upravljaču.
Početna lozinka je [0000].
4 Nakon unosa lozinke, pritisnite ENTER.
Da biste otključali kanale, izaberite
[LOCK-OFF].
Da biste promenili lozinku
1 Pritisnite MENU i okrećite upravljački točkić.
2 Izaberite [GENERAL]  [SXM PARENTAL] 
[CODE EDIT].
3 Unesite trenutnu lozinku na ekranu za unos
trenutne lozinke, a zatim pritisnite ENTER.
Početna lozinka je [0000].
4 Unesite novu četvorocifrenu šifru na novom
displeju za unos šifre, pa pritisnite ENTER.
Menjanje prikazanih stavki
Pritisnite DSPL da biste promenili stavke
na sledeći način:
Channel Number (Broj kanala)
(podrazumevano)  Channel Name (Naziv
kanala)  Artist Name (Ime izvođača) 
Song Title (Naslov pesme)  Content Info
(Informacije o sadržaju)  Category Name
(Naziv kategorije)  Clock (Sat)
13SR
Reprodukcija
Reprodukcija diska
1
Ubacite disk (obeležena strana
okrenuta nagore).
• Nije podržana reprodukcija sledećih datoteka.
MP3/WMA/FLAC:
– datoteke zaštićene autorskim pravima
– DRM (Digital Rights Management) datoteke
– Višekanalne audio datoteke
MP3/WMA:
– datoteke sa kompresijom bez gubitka kvaliteta
Pre nego što uspostavite vezu, izaberite
režim USB (Android režim ili MSC/MTP
režim), u zavisnosti od USB uređaja
(stranica 22).
1
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako je uređaj već povezan, da biste
započeli reprodukciju, pritisnite SRC da
biste izabrali [USB] (prikazuje se [IPD]
na ekranu kada je prepoznat iPod).
Reprodukcija započinje automatski.
2
Reprodukcija sa USB uređaja
U ovom Uputstvu za upotrebu, „iPod“ se
koristi kao opšti pojam za iPod funkcije na
iPod i iPhone uređajima, osim ako nije
drugačije naznačeno u tekstu ili na slikama.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod
uređaja, pogledajte „O iPod uređaju“
(stranica 26) ili posetite sajt za podršku
naveden na zadnjoj strani.
Možete da koriste AOA (Android Open
dodatne opreme) 2.0, MSC (Mass Storage
Class) i MTP (Media Transfer Protocol) tip
USB uređaja* koji zadovoljavaju USB
standard. U zavisnosti od USB uređaja,
na jedinici možete da izaberete Android
režim ili MSC/MTP režim.
Neki digitalni medija plejeri ili Android
pametni telefoni mogu da zahtevaju
podešavanje na MTP režim.
* npr. USB flash uređaj, digitalni medija plejer,
Android pametni telefon
Napomene
• Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB uređaja,
posetite sajt za podršku naveden sa zadnje strane.
• Pametni telefoni na kojima je instaliran Android OS
4.1 ili noviji podržavaju Android Open Accessory
2.0 (AOA 2.0). Međutim, neki pametni telefoni
možda neće u potpunosti podržavati AOA 2.0 čak
i ako je na njima instaliran Android OS 4.1 ili noviji.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg Android
pametnog telefona posetite sajt za podršku
naveden sa zadnje strane.
14SR
Povežite USB uređaj na USB ulaz
(stranica 11).
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Uklanjanje uređaja
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite
uređaj.
Upozorenje za iPhone
Kada povežete iPhone putem USB-a, jačina
zvuka telefonskog poziva se kontroliše
preko iPhone uređaja, a ne preko jedinice.
Nemojte da pojačavate jačinu zvuka
na uređaju tokom poziva, jer se nakon
završetka razgovora može iznenada
začuti glasan zvuk.
Reprodukcija sa BLUETOOTH
uređaja
Sadržaj možete da reprodukujete na
povezanom uređaju koji podržava
BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
1
Izvršite BLUETOOTH povezivanje sa
audio uređajem (stranica 8).
Da biste izabrali audio uređaj, pritisnite
MENU, a zatim izaberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (stranica 24).
2
Pritisnite SRC da biste izabrali
[BT AUDIO].
3
Upravljajte audio uređajem da biste
započeli reprodukciju.
4
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
Pretraživanje numera po nazivu
(Quick-BrowZer™)
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj
u režimu za Android ili iPod uređaj.
1
Kada se prikaže lista numera, pritisnite
(nazad) više puta uzastopno da biste
prikazali željenu kategoriju za pretragu.
Napomene
• U zavisnosti od audio uređaja, informacije kao
što su naslov, redni broj numere/vreme i status
reprodukcije možda neće biti prikazani na ovoj
jedinici.
• Čak i ako promenite izvor na ovoj jedinici,
reprodukcija se ne zaustavlja.
• [BT AUDIO] se ne prikazuje na displeju dok
je pokrenuta aplikacija „SongPal“ putem
BLUETOOTH funkcije.
Za usklađivanje nivoa jačine zvuka
BLUETOOTH uređaja sa drugim
izvorima
Započnite reprodukciju sa BLUETOOTH audio
uređaja umerenom jačinom zvuka i podesite
na jedinici uobičajeni nivo jačine zvuka.
Pritisnite MENU, a zatim izaberite [SOUND] 
[SET BTA VOL] (stranica 23).
Pretraživanje i reprodukcija
numera
Ponavljanje reprodukcije
i nasumična reprodukcija
* Tokom USB reprodukcije, pritisnite
(pretraga) duže od 2 sekunde da biste se
direktno vratili na listu kategorija.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željenu kategoriju za
pretragu, a zatim ga pritisnite za
potvrdu izbora.
3
Ponovite korak 2 da biste pretražili
željenu numeru.
Pokrenuće se reprodukcija.
Za izlaz iz režima Quick-BrowZer
Pritisnite
Tokom reprodukcije, pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) više
puta uzastopno da biste izabrali
željeni režim reprodukcije.
Možda će proteći izvesno vreme dok ne
započne reprodukcija u izabranom
režimu.
(pretraga).
Pretraživanje preskakanjem
stavki (režim Jump)
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj
u režimu za Android ili iPod uređaj.
1
2
3
Pritisnite
(pretraga).
Pritisnite  (SEEK +).
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali stavku.
Lista se preskače u koracima od 10% od
ukupnog broja stavki u njoj.
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj
u režimu za Android.
1
U toku reprodukcije sa CD-a ili USB
uređaja, pritisnite
(pretraga)*
da biste prikazali listu kategorija
pretrage.
4
Pritisnite ENTER da biste se vratili
u režim Quick-BrowZer.
Prikazuje se izabrana stavka.
5
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željenu stavku, a zatim ga
pritisnite.
Pokrenuće se reprodukcija.
U zavisnosti od izabranog izvora zvuka,
razlikuju se dostupni režimi reprodukcije.
15SR
Ako se prikaže broj uređaja
Slušanje muzike pomoću
aplikacije Pandora®
Aplikacija Pandora® je dostupna za striming
muzike putem iPhone i Android pametnog
telefona. Uslugom Pandora® možete da
upravljate sa ove jedinice na iPhone
uređaju/Android pametnom telefonu
povezanom preko BLUETOOTH veze.
Pandora® je dostupna samo u određenim
zemljama. Posetite
http://www.pandora.com/legal
da biste dobili više informacija.
Podešavanje usluge
Pandora®
1
Proverite kompatibilnost mobilnog
uređaja tako što ćete posetiti sajt za
podršku naveden na zadnjoj korici.
2
Preuzmite najnoviju verziju aplikacije
Pandora® iz prodavnice aplikacija
za vaš pametni telefon. Listu
kompatibilnih uređaja možete da
pronađete na adresi
www.pandora.com/everywhere/
mobile
Striming putem aplikacije
Pandora®
1
Izvršite BLUETOOTH povezivanje sa
audio uređajem (stranica 8).
Uverite se da se isti brojevi (npr., 123456)
prikazuju na ovoj jedinici i na mobilnom
uređaju, a zatim pritisnite ENTER na ovoj
jedinici i izaberite [Yes] na mobilnom
uređaju.
Prilikom aktiviranja BLUETOOTH
funkcije
Možete da prilagodite nivo jačine zvuka.
Pritisnite MENU, a zatim izaberite [SOUND] 
[SET BTA VOL] (stranica 23).
Dostupne opcije u aplikaciji
Pandora®
Povratne informacije sa „palcima“
Povratne informacije u vidu pozitivne ili
negativne ocene vam omogućavaju da
date lični pečat stanicama.
1
Korišćenje liste stanica
Lista stanica vam omogućava da lako
izaberete željenu stanicu.
1
Tokom reprodukcije, pritisnite
(pretraga).
2
Pritisnite  (SEEK +) da biste
izabrali redosled sortiranja [BY DATE]
ili [A TO Z].
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željenu stanicu, a zatim ga
pritisnite.
Da biste izabrali audio uređaj, pritisnite
MENU, a zatim izaberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (stranica 24).
2
Pritisnite SRC da biste izabrali
[PANDORA].
3
Pokrenite aplikaciju Pandora®
na mobilnom uređaju.
4
Pritisnite  (reprodukcija/pauza)
da biste pokrenuli reprodukciju.
16SR
U toku reprodukcije, pritisnite 
(pozitivna ocena) ili  (negativna
ocena).
Pokrenuće se reprodukcija.
Obeležavanje
Numeri koja se trenutno reprodukuje
možete da dodate obeleživač koji će biti
uskladišten na vašem Pandora® nalogu.
1
Tokom reprodukcije, pritisnite MODE.
Pozivanje bez upotrebe ruku
(samo putem BLUETOOTH veze)
Da biste koristili mobilni telefon, povežite ga
sa ovom jedinicom. Možete da povežete dva
mobilna telefona na jedinicu. Više detalja
možete da vidite u poglavlju „Priprema
BLUETOOTH uređaja“ (stranica 8).
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [PHONE BOOK], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali prvo slovo iz početne liste,
a zatim ga pritisnite.
4
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali naziv iz liste naziva, a zatim
ga pritisnite.
5
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali broj iz liste brojeva, a zatim
ga pritisnite.
Započinje telefonski poziv.
Pozivanje iz istorije poziva
Primanje poziva
1
1
Kada se dva mobilna telefona povežu
na jedinicu, okrećite upravljački točkić
da biste izabrali jedan od njih, a zatim
ga pritisnite.
Pritisnite CALL kada primite poziv
sa zvonom.
Započinje telefonski poziv.
Napomena
Zvono prilikom prijema poziva i glas sagovornika
se čuju samo kroz prednje zvučnike.
2
3
Za završavanje poziva
Ponovo pritisnite CALL.
Pozivanje
Poziv možete da obavite iz telefonskog
imenika ili iz liste istorije poziva kada je
povezan mobilni telefon koji podržava
PBAP (Phone Book Access Profile).
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, izaberite jedan od njih.
Pritisnite CALL.
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da
biste izabrali jedan od njih, a zatim ga
pritisnite.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali naziv ili broj telefona iz
istorije poziva, a zatim ga pritisnite.
Započinje telefonski poziv.
Pozivanje unošenjem broja
1
Pritisnite CALL.
Kada se dva mobilna telefona povežu
na jedinicu, okrećite upravljački točkić
da biste izabrali jedan od njih, a zatim
ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [DIAL NUMBER], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
uneli broj telefona i na kraju izaberite
[ ] (razmak), a zatim pritisnite ENTER*.
Pozivanje iz telefonskog imenika
1
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [RECENT CALL], a zatim ga
pritisnite.
Prikazaće se istorija poziva.
Odbijanje poziva
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Pritisnite CALL.
Započinje telefonski poziv.
* Da biste pomerali digitalne indikatore,
pritisnite / (SEEK –/+).
Napomena
Na displeju se prikazuje [_] umesto [#].
17SR
Pozivanje obnovom poziva
1
Pritisnite CALL.
Kada se dva mobilna telefona povežu
na jedinicu, okrećite upravljački točkić
da biste izabrali jedan od njih, a zatim
ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [REDIAL], a zatim ga pritisnite.
Započinje telefonski poziv.
Pozivanje putem glasovnih
oznaka
Možete da izvršite pozivanje izgovaranjem
glasovne oznake memorisane u povezanom
mobilnom telefonu koji ima funkciju
glasovnog biranja.
1
Pritisnite CALL.
Kada se dva mobilna telefona povežu
na jedinicu, okrećite upravljački točkić
da biste izabrali jedan od njih, a zatim
ga pritisnite.
2
3
Dostupne opcije tokom
trajanja poziva
Prilagođavanje jačine zvuka zvona
Okrećite upravljački točkić tokom primanja
poziva.
Prilagođavanje jačine glasa
sagovornika
Okrećite upravljački točkić tokom razgovora.
Za podešavanje jačine odlaznog zvuka
(podešavanje pojačanja mikrofona)
Pritisnite MIC.
Podesivi nivoi jačine zvuka: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Za smanjenje eha i šuma (režim
smanjenja eha/šuma)
Pritisnite i držite MIC.
Raspoloživi režimi: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Za prebacivanje između režima
pozivanja bez upotrebe ruku
(handsfree) i normalnog režima
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [VOICE DIAL], a zatim ga
pritisnite.
Tokom razgovora, pritisnite MODE da biste
prebacili telefonski audio poziv između
jedinice i mobilnog telefona.
Druga mogućnost je da pritisnete i držite
VOICE duže od 2 sekunde.
Napomena
Izgovorite glasovnu oznaku
memorisanu na mobilnom telefonu.
Vaš glas je prepoznat i poziv se
uspostavlja.
Otkazivanje glasovnog biranja
Pritisnite VOICE.
18SR
U zavisnosti od mobilnog telefona, ova opcija
možda nećete biti dostupna.
4
Korisne funkcije
SongPal sa iPhone/Android
pametnog telefona
Potrebno je da
preuzmete najnoviju
verziju aplikacije
„SongPal“ iz prodavnice
App Store za iPhone
uređaj ili iz prodavnice
Google Play za Android
pametni telefon.
Napomene
• Radi vaše bezbednosti,
poštujte lokalne zakone
i propise o plovidbi i nemojte da koristite
aplikaciju tokom plovidbe.
• „SongPal“ je aplikacija za upravljanje Sony audio
uređajima koji su kompatibilni sa „SongPal“ putem
iPhone uređaja/Android pametnog telefona.
• Šta možete da kontrolišete putem „SongPal“
aplikacije zavisi od povezanog uređaja.
• Da biste koristili „SongPal“ funkcije, pogledajte
detalje na svom iPhone uređaju/Android
pametnom telefonu.
• Za više detalja o aplikaciji „SongPal“,
posetite sledeću URL adresu:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
• Posetite veb-sajt u nastavku i proverite
kompatibilne modele iPhone uređaja/Android
pametnog telefona.
Za iPhone uređaj: posetite App Store
Za Android pametni telefon: posetite Google Play
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [CONNECT], a zatim ga
pritisnite.
Započinje povezivanje sa iPhone
uređajem/Android pametnim telefonom.
Za detalje o upravljanju iPhone
uređajem/Android pametnim telefonom,
pogledajte pomoć za aplikaciju.
Ako se prikaže broj uređaja
Proverite da li se prikazuje broj (npr. 123456),
a zatim izaberite [Yes] na iPhone uređaju/
Android pametnom telefonu.
Prekidanje veze
1 Pritisnite MENU, okrećite upravljački točkić
da biste izabrali [SONGPAL], a zatim ga
pritisnite.
2 Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
[CONNECT], a zatim ga pritisnite.
Biranje izvora ili aplikacije
Možete da upravljate iPhone uređajem/
Android pametnim telefonom da biste
izabrali željeni izvor ili aplikaciju.
Biranje izvora
Pritiskajte SRC. Druga mogućnost je da
pritisnete SRC, okrenete upravljački točkić
da biste izabrali željeni izvor, a zatim
pritisnete ENTER.
Za prikazivanje liste izvora
Pritisnite SRC.
Uspostavljanje SongPal
povezivanja
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu sa
iPhone uređajem/Android pametnim
telefonom (stranica 8).
Da biste izabrali audio uređaj, pritisnite
MENU, a zatim izaberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (stranica 24).
2
3
Pokrenite aplikaciju „SongPal“.
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [SONGPAL],
a zatim ga pritisnite.
19SR
Objavljivanje različitih informacija
putem glasovnog vodiča (samo
Android pametni telefon)
Kada primite SMS, Twitter/Facebook/
kalendarska obaveštenja itd., ona se
automatski objavljuju preko zvučnika
na brodu.
Odgovaranje na SMS poruku
(samo Android pametni telefon)
Možete da odgovorite na poruku koristeći
prepoznavanje glasa.
1 Aktivirajte prepoznavanje glasa, a zatim
unesite „Reply“.
Displej ulazne poruke se prikazuje u aplikaciji
„SongPal“.
2 Unesite odgovor koristeći prepoznavanje
glasa.
Lista dostupnih poruka se prikazuje u „SongPal“
aplikaciji.
3 Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
željenu poruku, a zatim ga pritisnite.
Poruka je poslata.
Izrada podešavanja zvuka i displeja
Za detalje o podešavanjima, pogledajte pomoć
u aplikaciji.
Aktiviranje prepoznavanja glasa
(samo Android pametni telefon)
Možete da prilagodite podešavanja koja se
odnose na zvuk i ekran putem iPhone/
Android pametnog telefona.
Registrovanjem aplikacije, možete da je
kontrolišete glasovnim komandama.
Za detalje, pogledajte pomoć u aplikaciji.
Aktiviranje prepoznavanja glasa
1 Pritisnite i držite VOICE da biste aktivirali
prepoznavanje glasa.
2 Kada se prikaže [Say Source or App] na
Android pametnom telefonu, izgovorite
željenu glasovnu komandu u mikrofon.
Za detalje o podešavanjima, pogledajte pomoć
u aplikaciji.
Korišćenje funkcije
Siri Eyes Free
Napomene
• Prepoznavanje glasa možda neće biti dostupno
u nekim slučajevima.
• Prepoznavanje glasa možda neće raditi ispravno,
što zavisi od performansi izabranog Android
pametnog telefona.
• Koristite jedinicu kada je okolna buka kao što
je zvuk motora svedena na minimum tokom
prepoznavanja glasa.
20SR
Siri Eyes Free vam omogućava da koristite
iPhone bez upotrebe ruku jednostavno
govoreći u mikrofon. Ova funkcija zahteva
da povežete iPhone na jedinicu putem
BLUETOOTH veze. Dostupnost je ograničena
na iPhone 4s ili noviji. Uverite se da vaš
iPhone pokreće najnovija verzija iOS-a.
Morate unapred da dovršite BLUETOOTH
registraciju i konfiguraciju veze za iPhone
i jedinicu. Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Priprema BLUETOOTH uređaja“
(stranica 8). Da biste izabrali iPhone uređaj,
pritisnite MENU, a zatim izaberite
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(stranica 24).
1
Aktivirajte funkciju Siri na iPhone
uređaju.
Podešavanja
Detaljne informacije potražite u uputstvu
za upotrebu koje ste dobili uz iPhone.
2
Pritisnite i zadržite VOICE duže od
2 sekunde.
Prikazuje se displej glasovne komande.
3
Nakon zvučnog signala koji emituje
iPhone, govorite u mikrofon.
iPhone se ponovo oglašava i Siri se
aktivira.
Otkazivanje režima DEMO
(demonstracija)
Možete da otkažete prikaz demonstracije
koji se prikazuje kada je izvor isključen i kada
je prikazan sat.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO-OFF], a zatim ga
pritisnite.
Deaktiviranje funkcije Siri Eyes Free
Pritisnite VOICE.
Napomene
• iPhone možda neće prepoznati vaš glas
u zavisnosti od uslova korišćenja. (Na primer,
ako se nalazite u brodu koji se kreće.)
• Siri Eyes Free možda neće funkcionisati ispravno
ili vreme odziva može biti duže nego obično na
mestima gde je teško primiti signale za iPhone.
• U zavisnosti od radnih uslova iPhone uređaja,
Siri Eyes Free možda neće funkcionisati ispravno
ili može da se zatvori.
• Ako reprodukujete numeru na iPhone uređaju
koristeći BLUETOOTH audio vezu, kada započne
reprodukcija putem ove veze, Siri Eyes Free se
automatski zatvara i jedinica se prebacuje na
BLUETOOTH audio izvor.
• Kada se Siri Eyes Free aktivira tokom reprodukcije
zvuka, jedinica može da pređe na BLUETOOTH
audio izvor čak i ako ne navedete numeru za
reprodukciju.
• Kada povežete iPhone na USB port, Siri Eyes Free
možda neće funkcionisati ispravno ili može da
se zatvori.
• Kada povežete iPhone na jedinicu putem USB
veze, nemojte da aktivirate Siri sa iPhone
uređajem. Siri Eyes Free možda neće funkcionisati
ispravno ili može da se zatvori.
• Nema zvuka tokom aktiviranja funkcije
Siri Eyes Free.
Podešavanje je završeno.
4
Dvaput pritisnite
(nazad).
Displej se vraća u standardni režim
prijema/reprodukcije.
Operacije sa osnovnim
podešavanjima
Možete da podesite stavke u sledećim
kategorijama podešavanja:
Opšta podešavanja (GENERAL), Podešavanje
zvuka (SOUND), Podešavanje displeja
(DISPLAY), BLUETOOTH podešavanje
(BLUETOOTH), SongPal podešavanje
(SONGPAL)
1
2
Pritisnite MENU.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali kategoriju za podešavanje,
a zatim ga pritisnite.
Stavke koje mogu da se podešavaju
se razlikuju u zavisnosti od izvora
i podešavanja.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali opcije, a zatim ga pritisnite.
Povratak na prethodni ekran
Pritisnite
(nazad).
21SR
Opšta podešavanja
(GENERAL)
DEMO (demonstracija)
Aktivira demonstraciju: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (stranica 8)
TUNER-STP (podešavanje prijemnika)
(stranica 8)
(Dostupno samo dok je izvor isključen
i sat prikazan.)
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Aktivira alarm upozorenja: [ON], [OFF]
(stranica 7).
(Dostupno samo dok je izvor isključen
i sat prikazan.)
FIRMWARE
(Dostupno samo dok je izvor isključen
i sat prikazan.)
Proverava/ažurira verziju firmvera.
Za detaljnije informacije posetite sajt
za podršku naveden sa zadnje strane.
FW VERSION (verzija firmvera)
Prikazuje trenutnu verziju firmvera.
FW UPDATE (ažuriranje firmvera)
Ulazak u postupak ažuriranja firmvera:
[YES], [NO].
Ažuriranje firmvera traje nekoliko minuta.
Tokom ažuriranja, nemojte da isključujete
kontakt u položaj OFF niti da uklanjate
USB uređaj.
Podešavanje zvuka (SOUND)
BEEP
Aktivira zvučni signal: [ON], [OFF].
Ovaj meni za podešavanje nije dostupan
kada je izvor isključen i prikazuje se sat.
AUTO OFF
Automatsko isključivanje nakon željenog
vremena kada je jedinica isključena:
[ON] (30 minuta), [OFF].
EQ10 PRESET
Postavlja krivu ekvilajzera na jednu od
10 ponuđenih ili je isključuje:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Podešavanje krive ekvilajzera može da se
memoriše za svaki izvor.
USB MODE
Menja USB režim: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostupno samo kada je izabran
USB izvor.)
CT (vreme na satu)
Aktivira CT funkciju: [ON], [OFF].
BTM (memorisanje najboljeg podešavanja)
(stranica 11)
(Dostupno samo ako je izabran
prijemnik.)
SXM PARENTAL
Podešava roditeljsko zaključavanje na
[ON], [OFF] i uređuje lozinku (stranica 13).
(Dostupno samo kada se izabere
SiriusXM.)
SXM RESET
Pokreće postavke SiriusXM prijemnika
za povezivanje sa vozilom (memorisani
kanali/roditeljsko zaključavanje):
[YES], [NO].
(Dostupno samo kada se izabere
SiriusXM.)
22SR
* [KARAOKE] smanjuje zvuk glasa, ali ne može
u potpunosti da ga ukloni tokom reprodukcije.
Takođe, korišćenje mikrofona nije podržano.
EQ10 CUSTOM
Podešava [CUSTOM] od EQ10.
Izbor krive ekvilajzera: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4]
250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9]
8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Jačina zvuka može da se podesi
u koracima od 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
BALANCE
Prilagođavanje ravnoteže zvuka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Prilagođavanje relativnog nivoa:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (nivo subwoofera)
Podešava nivo jačine zvuka subwoofer-a:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] je prikazano pri najnižem
podešavanju.)
SW PHASE (faza subwoofer-a)
Izbor faze subwoofera: [NORM], [REV].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog
filtera)
Bira graničnu frekvenciju subwoofer-a:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frekvencija visokopropusnog
filtera)
Bira graničnu frekvenciju prednjeg/
zadnjeg zvučnika: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOL (nivo jačine zvuka sa AUX)
Podešava nivo jačine zvuka svakog
povezanog pomoćnog uređaja:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Zahvaljujući ovom podešavanju nema
potrebe da podešavate nivo jačine zvuka
između izvora.
(Dostupno samo kada se izabere AUX.)
BTA VOL (nivo jačine zvuka sa BLUETOOTH
uređaja)
Prilagođava nivo jačine zvuka svakog
povezanog BLUETOOTH uređaja:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Zahvaljujući ovom podešavanju nema
potrebe da podešavate nivo jačine zvuka
između izvora.
(Dostupno je samo kada je izabran BT
audio, aplikacija ili Pandora®.)
Podešavanje displeja
(DISPLAY)
DIMMER
Menja svetlinu ekrana: [OFF], [ON],
[AT] (automatski), [CLK].
([AT] je dostupan samo kada se poveže
kabl za kontrolu osvetljenja i kada se
uključe farovi).
Da biste podesili da ova funkcija bude
aktivna samo tokom ograničenog
perioda, izaberite [CLK], a zatim podesite
vreme početka i završetka.
– Da biste podesili svetlinu kada je
aktivirana funkcija prigušivanja:
Podesite [DIMMER] na [ON], a zatim
podesite [BRIGHTNESS].
– Da biste podesili svetlinu kada je
deaktivirana funkcija prigušivanja:
Podesite [DIMMER] na [OFF], a zatim
podesite [BRIGHTNESS].
Podešavanje svetline se memoriše
i koristiti kada se aktivira ili deaktivira
funkcija prigušivanja.
BRIGHTNESS
Podešava svetlinu ekrana. Nivo svetline
može da se podesi: [1] – [10].
BUTTON-C (boja dugmeta)
Podešava prethodno postavljenu boju
ili prilagođenu boju za dugmad.
COLOR
Bira jednu prilagođenu boju između
15 memorisanih boja.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Snima prilagođenu boju za tastere.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Opseg podešavanja boje: [0] – [32]
([0] ne može da se podesi za sve
opsege boje).
23SR
DSPL-C (boja displeja)
Podešava prethodno postavljenu boju
ili prilagođenu boju za displej.
COLOR
Bira jednu prilagođenu boju između
15 memorisanih boja.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Snima prilagođenu boju za displej.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Opseg podešavanja boje: [0] – [32]
([0] ne može da se podesi za sve
opsege boje).
SND SYNC (sinhronizacija zvuka)
Aktiviranje sinhronizacije osvetljenja sa
zvukom: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatsko pomeranje)
Automatsko pomeranje dugih stavki:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno samo ako je izabran AUX
ili tjuner.)
Podešavanje funkcije
BLUETOOTH (BLUETOOTH)
PAIRING (stranica 9)
Povezivanje do dva BLUETOOTH uređaja:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] ili [DEVICE 2] će biti promenjeni
na ime uparenog uređaja nakon što se
uparivanje završi.
AUDIODEV (audio uređaj)
Izbor audio uređaja.
[*] se prikazuje na uređaju uparenom sa
[DEVICE 1] ili na tekućem audio uređaju
kompatibilnom sa A2DP.
RINGTONE
Izbor da li će se zvonom oglašavati ova
jedinica ili povezani mobilni telefon:
[1] (ova jedinica), [2] (mobilni telefon).
AUTO ANS (automatsko odgovaranje)
Podešavanje ove jedinice da automatski
odgovara na dolazne pozive: [OFF],
[1] (oko 3 sekunde), [2] (oko 10 sekundi).
24SR
AUTOPAIR (automatsko uparivanje)
Automatski započinje BLUETOOTH
uparivanje kada se iOS uređaj sa verzijom
5.0 ili novijom poveže putem USB veze:
[ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH signal) (stranica 10)
Aktivira/deaktivira BLUETOOTH funkciju.
BT INIT (inicijalizacija funkcije BLUETOOTH)
Inicijalizuje sva podešavanja vezana za
BLUETOOTH (informacije o uparivanju,
broj prethodnog podešavanja,
informacije o uređaju itd.): [YES], [NO].
Pre odbacivanja uređaja, obavite
inicijalizaciju svih podešavanja.
(Dostupno samo dok je izvor isključen
i sat prikazan.)
SongPal podešavanje
(SONGPAL)
AUTO LAUNCH
Aktivira automatsko pokretanje aplikacije
„SongPal“: [ON], [OFF].
Kada izaberete [ON], aplikacija „SongPal“
će se automatski povezati nakon što se
završi BLUETOOTH povezivanje.
CONNECT (stranica 19)
Uspostavlja i prekida funkciju „SongPal“
(vezu).
Dodatne informacije
Ažuriranje firmvera
Da biste ažurirali firmver, posetite sajt za
podršku naveden sa zadnje strane, a zatim
pratite uputstva na mreži.
Napomene
• Korišćenje USB uređaja (ne isporučuje se) je
neophodno za nadogradnju firmvera. Sačuvajte
program za ažuriranje na USB uređaj i povežite
uređaj na USB ulaz, a zatim obavite postupak
ažuriranja.
• Ažuriranje firmvera traje nekoliko minuta. Tokom
ažuriranja, nemojte da isključujete kontakt
u položaj OFF niti da uklanjate USB uređaj.
Mere opreza
• Ako je brod bio usidren na direktnoj
sunčevoj svetlosti, dozvolite da se jedinica
ohladi pre njenog korišćenja.
• Ne ostavljajte na brodu prednji panel ili
audio uređaje koje ste doneli, jer to može
da izazove kvar zbog visokih temperatura
na direktnom suncu.
• Napajana antena se automatski izvlači.
Kondenzacija vlage
Ako se unutar jedinice pojavi vlaga, izvadite
disk i sačekajte oko jedan sat da se vlaga
osuši; u suprotnom jedinica neće
funkcionisati pravilno.
Za održavanje visokog kvaliteta zvuka
Nemojte da prosipate tečnost po jedinici ili
diskovima.
Napomene o diskovima
• Ne izlažite diskove direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora za
dovod toplog vazduha niti ih ostavljajte
na brodu koji je privezan na direktnom
sunčevom svetlu.
• Pre reprodukcije,
obrišite diskove čistom
krpom od centra ka
ivici. Ne koristite
rastvarače kao što su
benzin, razređivač ili
komercijalno dostupna
sredstva za čišćenje.
• Ovaj uređaj je
namenjen za reprodukciju diskova koji
su usklađeni sa Compact Disc (CD)
standardom. DualDiscs diskovi i neki
muzički diskovi kodirani tehnologijama za
zaštitu autorskih prava nisu u skladu sa
Compact Disc (CD) standardom i zato ovaj
uređaj možda neće moći da ih reprodukuje.
• Diskovi koje ova jedinica NE MOŽE da
reprodukuje
– Diskovi sa oznakama, nalepnicama
ili zalepljenom lepljivom trakom ili
papirom. To može da dovede do kvara
ili da ošteti disk.
– Diskovi nestandardnog oblika
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvezde).
Ako to uradite, možete da oštetite uređaj.
– Diskovi prečnika 8 cm (3 1/4 inča).
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
• Ako disk snimljen u više sesija započne
CD-DA sesijom, on se prepoznaje kao
CD-DA disk i druge sesije se neće
reprodukovati.
• Diskovi koje ova jedinica NE MOŽE da
reprodukuje
– CD-R/CD-RW diskovi lošeg kvaliteta
snimka.
– CD-R/CD-RW diskovi snimljeni na
nekompatibilnom uređaju za snimanje.
– CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno
dovršeni.
– CD-R/CD-RW diskovi različiti od onih koji
su snimljeni u CD formatu ili MP3 formatu
u skladu sa standardom ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo ili diskovi snimljeni
u više sesija.
25SR
Redosled reprodukcije audio
datoteka
Fascikla (album)
Audio datoteka
(numera)
• „Made for iPod“ i „Made for iPhone“
znači da je elektronska oprema posebno
dizajnirana za rad sa iPod ili iPhone
uređajima, tim redom, i sertifikovana od
strane proizvođača tako da ispunjava
standarde za performanse kompanije
Apple. Apple ne odgovara za rad tog
uređaja niti za njegovu usklađenost sa
bezbednosnim standardima i propisima.
Imajte u vidu to da upotreba ove dodatne
opreme sa iPod ili iPhone uređajem može
da utiče na performanse bežične veze.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme
u vezi sa ovom jedinicom koji nisu obrađeni
u ovom priručniku, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
O iPod uređaju
• Možete da povežete sledeće iPod modele.
Ažurirajte softver iPod uređaja na najnoviju
verziju pre nego što počnete da ga
koristite.
Kompatibilni iPhone/iPod modeli
Kompatibilan
model
Bluetooth®
USB
iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(šesta generacija)


iPod touch
(peta generacija)


iPod nano
(sedma generacija)
26SR

Održavanje
Specifikacije
Zamena litijumske baterije na
daljinskom upravljaču
ZA KORISNIKE U SAD. NIJE PRIMENLJIVO
U KANADI, UKLJUČUJUĆI POKRAJNU
KVEBEK.
U normalnim uslovima, baterija će trajati
približno jednu godinu. (Vek trajanja može
da bude kraći, u zavisnosti od uslova
korišćenja.)
Kada baterija oslabi, opseg korišćenja
daljinskog upravljača postaje kraći.
PAŽNJA
U slučaju nepravilne zamene baterije postoji
opasnost od eksplozije. Menja se samo istim
ili ekvivalentnim tipom baterije.
+ strana gore
Napomene o litijumskoj bateriji
• Držite litijumsku bateriju van domašaja dece.
U slučaju gutanja baterije, odmah se obratite
lekaru.
• Obrišite bateriju suvom krpom da biste obezbedili
dobar kontakt.
• Obavezno obratite pažnju na pravilan polaritet
prilikom umetanja baterije.
• Nemojte da držite bateriju metalnom pincetom
jer može da dođe do kratkog spoja.
Čišćenje priključaka
Jedinica možda neće ispravno funkcionisati
ako priključci između nje i prednjeg panela
nisu čisti. Da biste ovo sprečili, skinite
prednji panel (stranica 7) i očistite priključke
pomoću pamučnih štapića. Ne primenjujte
preveliku silu. U suprotnom, možete da
oštetite priključke.
SPECIFIKACIJE NAPAJANJA ZA AUDIO
OPREMU
CTA2006 standard
Izlazna snaga: 20 W RMS × 4 na
4 Ω < 1% THD+N
Odnos signal-šum: 80 dBA
(referenca: 1 W u 4 Ω)
Odeljak za tjuner
FM
Frekventni opseg:
87,5 – 108,0 MHz (u koracima po 50 kHz)
87,5 – 108,0 MHz (u koracima po 100 kHz)
87,5 – 107,9 MHz (u koracima po 200 kHz)
Interval za podešavanje FM stanica:
50 kHz/100 kHz/200 kHz sa mogućnošću
prebacivanja
Antenski priključak:
Spoljni antenski priključak
Međufrekvencija:
FM CCIR: -1.956,5 kHz do -487,3 kHz
i +500,0 kHz do +2.095,4 kHz
Upotrebljiva osetljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Odnos signal-šum: 73 dB
Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekventni odziv: 20 Hz – 15.000 Hz
AM
Frekventni opseg:
531 – 1602 kHz (u koracima po 9 kHz)
530 – 1710 kHz (u koracima po 10 kHz)
Interval za podešavanje AM stanica:
9 kHz/10 kHz sa mogućnošću
prebacivanja
Antenski priključak:
Spoljni antenski priključak
Osetljivost: 26 μV
Napomene
• Zbog bezbednosti, isključite kontakt pre čišćenja
priključaka i izvadite ključ iz prekidača za kontakt.
• Nikada ne dodirujte direktno priključke prstima ili
bilo kakvim metalnim uređajem.
27SR
CD plejer
Bežična komunikacija
Odnos signal-šum: 120 dB
Frekventni odziv: 10 Hz – 20.000 Hz
Promena zvuka i podrhtavanje: Ispod
merljive granice
Maksimalan broj: (samo CD-R/CD-RW)
– fascikli (albuma): 150 (uključujući fasciklu
„ROOT“);
– datoteka (numera) i fascikli: 300 (možda
i manje od 300 ako nazivi fascikli/datoteka
sadrže mnogo znakova)
– prikazanih znakova za naziv fascikle/
datoteke: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Odgovarajući kodek: MP3 (.mp3)
i WMA (.wma)
Sistem komunikacije:
Verzija BLUETOOTH standarda 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH standard klasa snage 2
(Maks. +4 dBm)
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost od približno 10 m*1
Frekventni pojas:
Pojas 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije: FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Odgovarajući kodek:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
USB plejer
Interfejs: USB (pune brzine)
Maksimalna struja: 1 A
Maksimalan broj prepoznatljivih numera:
– fascikli (albuma): 256
– datoteka (numera) po fascikli: 256
Kompatibilni Android Open Accessory (AOA)
protokol: 2.0
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina protoka bitova:
8 kbit/s – 320 kbit/s (podržava
promenljivu brzinu protoka bitova
(VBR))
Frekvencija uzorkovanja:
16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Brzina protoka bitova:
32 kbit/s – 192 kbit/s (podržava
promenljivu brzinu protoka bitova
(VBR))
Frekvencija uzorkovanja:
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Širina uzorkovanja: 16 bita, 24 bita
Frekvencija uzorkovanja:
44,1 kHz, 48 kHz
28SR
*1 Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od faktora
kao što su prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički elektricitet,
osetljivost prijema, performanse antene,
operativni sistem, softverske aplikacije itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
Pojačalo
Izlaz: Izlazi za zvučnike
Impedansa zvučnika: 4 Ω – 8 Ω
Maksimalna izlazna snaga: 55 W × 4 (na 4 Ω)
Opšte
Izlazi:
Priključak audio izlaza: FRONT, REAR, SUB
Napajana antena/priključak za kontrolu
napajanog pojačala (REM OUT)
Ulazi:
SiriusXM ulazni priključak (samo SAD/
Kanada)
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Ulazni priključak antene
MIC ulaz (priključak)
AUX ulazni priključak (stereo mini utikač)
USB ulaz
Zahtevi za napajanje: brodski jednosmerni
akumulator 12 V (negativni pol uzemljen)
Nominalna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Približno 178 mm × 50 mm × 177 mm
(š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 mm × 53 mm × 160 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Sadržaj pakovanja:
Glavna jedinica (1)
Daljinski upravljač (1): RM-X231
Mikrofon (1)
Delovi za instalaciju i povezivanje
(1 komplet)
Opcionalni pribor/oprema*:
SiriusXM prijemnik za povezivanje sa
vozilom SXV100, SXV200, SXV300
Brodski daljinski upravljač: RM-X11M
* Osim brodskog daljinskog upravljača RM-X11M,
ostali pribor i oprema nisu otporni na vodu.
Ne izlažite ih vodi.
Vaš prodavac možda neće imati sav
navedeni pribor. Zatražite od njega dodatne
informacije.
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Autorska prava
Windows Media je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation u SAD i/ili ostalim
zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu kompanije
Microsoft Corporation. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće
licence kompanije Microsoft ili njene
ovlašćene podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch i Siri su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc. registrovane u SAD
i ostalim zemljama. App Store je zaštićeni
znak usluge kompanije Apple Inc.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka
i patenti koje su licencirale kompanije
Fraunhofer IIS i Thomson.
Pandora®, logotip Pandora® i trgovačka
oznaka Pandora® su zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Pandora Media, Inc., upotrebljeni sa
dozvolom.
Google, Google Play i Android su zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
libFLAC
SiriusXM Connect tjuner za vozilo i pretplata
se prodaju zasebno.
www.siriusxm.com
Sirius, XM i svi srodni znakovi i logotipi su
zaštićeni znakovi kompanije Sirius XM Radio
Inc. Sva prava zadržana.
Oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije
Bluetooth SIG, Inc. i kompanija
Sony Corporation ih koristi pod licencom.
Svi ostali zaštitni znakovi i tržišni nazivi
su vlasništvo njihovih vlasnika.
N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani
zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc.
u SAD i drugim zemljama.
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Ponovna distribucija i upotreba u izvornom
i binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih,
dozvoljene su pod sledećim uslovima:
– Ponovna distribucija u izvornom kodu
mora da sadrži napomenu o autorskim
pravima iznad, listu uslova i sledeće
odricanje odgovornosti.
– Ponovna distribucija u binarnom obliku
mora da sadrži napomenu o autorskim
pravima iznad, listu uslova i sledeće
odricanje odgovornosti u dokumentaciji
i/ili drugim materijalima koji dolaze uz
distribuciju.
– Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org
fondacije i imena njenih saradnika radi
promovisanja proizvoda nastalih na
osnovu ovog softvera bez prethodne
pismene dozvole.
29SR
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI
PRUŽAJU OVAJ SOFTVER U „VIĐENOM“
STANJU I ODRIČU SE SVIH IZRIČITIH ILI
PODRAZUMEVANIH GARANCIJA,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI
NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE
O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE I PODESNOSTI
ZA ODREĐENU SVRHU. FONDACIJA ILI NJENI
SARADNICI SE NI U KOM SLUČAJU NEĆE
SMATRATI ODGOVORNIM ZA DIREKTNU,
INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU,
PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA
OBUHVATA, ALI SE NE OGRANIČAVA NA,
DOBAVLJANJE ROBE ILI USLUGA ZAMENE,
GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE, GUBITAK
PODATAKA ILI ZARADE I PREKIDE
U POSLOVANJU) KAKO GOD DO NJE
DOŠLO I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI
ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI
O UGOVORU, ODGOVORNOSTI U UŽEM
SMISLU ILI ŠTETNOJ RADNJI (UKLJUČUJUĆI
NEMAR I OSTALO) KOJA JE PROIZAŠLA
IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA NA BILO
KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU UPOZORENI
DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA
TAKVE ŠTETE.
Rešavanje problema
Sledeća lista za proveru će vam pomoći da
otklonite probleme koji mogu da nastanu
tokom rada jedinice.
Pre pregleda liste u nastavku, proverite
priključke i postupke korišćenja.
Za detalje o korišćenju osigurača i uklanjanju
uređaja iz komandne table, pogledajte
„Povezivanje/instalacija“ (stranica 37).
Ako problem nije rešen, posetite sajt za
podršku naveden na zadnjoj korici.
Opšte
Jedinica se ne napaja energijom.
 Ukoliko se jedinica isključi i ekran nestane,
ne možete da upravljate jedinicom
pomoću daljinskog upravljača.
– Uključite jedinicu.
Nema zvučnog signala ili je on vrlo nizak.
 Položaj kontrole [FADER] nije podešen za
sistem sa dva zvučnika.
30SR
 Jačina zvuka ovog uređaja i/ili povezanog
uređaja je vrlo niska.
– Povećajte jačinu zvuka ovog uređaja i/ili
povezanog uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je opcionalno napajano
pojačalo i ne koristite ugrađeno pojačalo.
Sadržaj memorije je obrisan.
 Kabl za napajanje ili akumulator su
isključeni ili su nepravilno povezani.
Memorisane stanice i tačno vreme su
obrisani.
Osigurač je pregoreo.
Stvara se buka prilikom okretanja ključa
u kontakt bravi.
 Vodovi nisu pravilno upareni sa
pomoćnim priključkom za napajanje
na brodu.
Tokom reprodukcije ili prijema, započne
režim demonstracije.
 Ako se ne obavi nikakva radnja u roku
od pet minuta kada je podešena opcija
[DEMO-ON], započinje prikaz
demonstracije.
– Podesite [DEMO-OFF] (stranica 22).
Prikaz nestaje sa displeja/ne pojavljuje
se u prozoru displeja.
 Podešavanje svetline je podešeno na
[DIM-ON] (stranica 23).
 Prikaz nestaje ako pritisnete i držite OFF.
– Pritisnite OFF na jedinici dok se prikaz
ne pojavi.
 Priključci su prljavi (stranica 27).
Displej/osvetljenje treperi.
 Izvor napajanja nije dovoljno jak.
– Proverite da li akumulator broda
isporučuje dovoljno napajanja jedinici.
(Zahtev za napajanje je 12 V DC.)
Dugmad za upravljanje ne funkcionišu.
Disk se ne izbacuje.
 Pritisnite DSPL i
(nazad)/MODE duže
od 2 sekunde da biste vratili jedinicu na
podrazumevana podešavanja.
Sadržaj uskladišten u memoriji je obrisan.
Zbog bezbednosti, nemojte da obavljate
vraćanje jedinice na podrazumevana
podešavanja tokom vožnje.
Radio prijem
Nije moguće primiti signal radio stanica.
Zvuk je pun šumova.
 Povezivanje nije ispravno.
– Ako je na brodu ugrađena radio antena
na zadnjem/bočnom staklu, povežite
vod REM OUT (plavo-beli prugasti) ili
vod za pomoćno napajanje (crveni)
na priključak za napajanje pojačavača
postojeće antene na brodu.
– Proverite povezivanje antene na brodu.
– Ako se auto antena ne izvlači, proverite
povezivanje kabla za kontrolu napajane
antene.
 Postavka koraka za podešavanje stanica
ne može da se izbriše.
– Ponovo podesite korak za podešavanje
stanica (stranica 8).
Podešavanje stanica nije moguće.
 Signal koji se emituje je suviše slab.
RDS
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutna stanica nije RDS stanica.
 Nisu primljeni RDS podaci.
 Stanica ne precizira tip programa.
Reprodukcija CD-a
Reprodukcija diska nije moguća.
 Disk je oštećen ili zaprljan.
 Disk CD-R/CD-RW nije audio disk
(stranica 25).
MP3/WMA datoteke ne mogu da se
reprodukuju.
 Disk nije kompatibilan sa MP3/WMA
formatom i verzijom. Za detalje
o diskovima i formatima koji mogu da
se reprodukuju, posetite sajt za podršku
naveden sa zadnje strane.
Za početak reprodukcije MP3/WMA
datoteka potrebno je više vremena nego
za ostale.
 Pokretanje reprodukcije sledećih diskova
može da potraje duže vreme.
– Disk koji je snimljen u komplikovanoj
hijerarhijskoj strukturi.
– Disk koji je snimljen u više sesija.
– Disk na kojeg se mogu dodati podaci.
Zvuk je isprekidan.
 Disk je oštećen ili zaprljan.
Reprodukcija sa USB uređaja
Ne možete da reprodukujete stavke sa
uređaja povezanog putem USB čvorišta.
 Ovaj uređaj ne može da prepozna USB
uređaje povezane putem USB čvorišta.
USB uređaju je potrebno više vremena za
reprodukciju.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
hijerarhijskom strukturom.
Zvuk se čuje sa prekidima.
 Zvuk može da bude isprekidan pri velikoj
brzini prenosa.
 Datoteke koje sadrže DRM (Digital Right
Management) u nekim slučajevima nije
moguće reprodukovati.
Audio datoteka ne može da se
reprodukuje.
 Nisu podržani USB uređaji formatirani
sistemima datoteka koje nisu FAT16 ili
FAT32.*
* Jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB
uređaji možda ne podržavaju sve FAT sisteme
datoteka. Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu svakog USB uređaja ili kontaktirajte
proizvođača.
Nije moguće izvesti radnje kao što su
preskakanje albuma, preskakanje stavki
(režim Jump) i pretraživanje numera po
nazivu (Quick-BrowZer).
 Ove radnje ne mogu da se izvrše kada je
povezan USB uređaj u režimu za Android
ili iPod uređaj.
– Podesite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stranica 22).
– Uklonite iPod uređaj.
31SR
 USB režim uređaja nije podešen na
odgovarajući režim.
– Uverite se da je USB režim uređaja
podešen na režim MSC/MTP.
Zvuk ne može da se emituje tokom
reprodukcije u režimu za Android.
 Dok je jedinica u režimu za Android, zvuk
se emituje samo sa Android pametnog
telefona.
– Proverite status aplikacije za
reprodukciju zvuka na Android
pametnom telefonu.
– Reprodukcija možda neće pravilno
da se obavi u zavisnosti od Android
pametnog telefona.
Funkcija NFC
Povezivanje jednim dodirom (NFC) nije
moguće.
 Ukoliko pametni telefon ne reaguje na
dodirivanje.
– Proverite da li je uključena funkcija NFC
na pametnom telefonu.
– Pomerite oznaku N-Mark na pametnom
telefonu bliže oznaci N-Mark na jedinici.
– Ako se pametni telefon nalazi u futroli,
izvadite ga.
 Osetljivost NFC prijema zavisi od uređaja.
Ako nekoliko puta ne uspete da ostvarite
povezivanje jednim dodirom sa pametnim
telefonom, obavite ručno BLUETOOTH
povezivanje.
BLUETOOTH funkcija
Povezani uređaj ne može da detektuje ovu
jedinicu.
 Pre obavljanja uparivanja, podesite ovu
jedinicu u režim mirovanja za uparivanje.
 Prilikom povezivanja sa dva BLUETOOTH
uređaja, ova jedinica ne može da bude
detektovana sa drugog uređaja.
– Prekinite bilo koju vezu i potražite ovu
jedinicu sa drugog uređaja.
 Kada je obavljeno uparivanje uređaja,
podesite izlazni BLUETOOTH signal na
uključeno (stranica 10).
32SR
Povezivanje nije moguće.
 Povezivanje se kontroliše sa jedne strane
(ova jedinica ili BLUETOOTH uređaj), ali
nikako sa obe.
– Povežite se na ovu jedinicu sa
BLUETOOTH uređaja ili obrnuto.
Naziv detektovanog uređaja se ne
pojavljuje.
 U zavisnosti od statusa drugog uređaja,
možda neće biti moguće dobiti ime.
Ne oglašava se zvono za prijem poziva.
 Podesite jačinu zvuka okretanjem
upravljačkog točkića dok primate poziv.
 U zavisnosti od povezanog uređaja, zvono
se možda neće oglasiti ispravno.
– Podesite [RINGTONE] na [1] (stranica 24).
 Prednji zvučnici nisu povezani na jedinicu.
– Povežite prednje zvučnike na jedinicu.
Zvono prilikom prijema poziva se čuje
samo kroz prednje zvučnike.
Ne čuje se glas sagovornika.
 Prednji zvučnici nisu povezani na jedinicu.
– Povežite prednje zvučnike na jedinicu.
Glas sagovornika se čuje samo kroz
prednje zvučnike.
Sagovornik vam kaže da je jačina zvuka
preniska ili previsoka.
 Podesite jačinu zvuka prikladnim
podešavanjem pojačanja mikrofona
(stranica 18).
Tokom telefonskog razgovora čuje se eho
ili šum.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Podesite EC/NC režim na [EC/NC-1] ili
[EC/NC-2] (stranica 18).
 Ako je okolna buka koju ne proizvodi
telefon suviše glasna, pokušajte da je
smanjite.
Npr.: Ako je prozor otvoren i spoljna buka
je preglasna, zatvorite prozor. Ako je klima
uređaj preglasan, podesite njegov režim
tako da smanjite buku.
Telefon nije povezan.
 Kada se reprodukuje BLUETOOTH audio,
telefon nije povezan čak i kada
pritisnete CALL.
– Povežite se sa telefona.
Kvalitet zvuka na telefonu je loš.
 Kvalitet zvuka na telefonu zavisi od uslova
prijema mobilne mreže.
– Ako je prijem loš, pomerite brod na
mesto gde je bolji prijem signala
mobilne mreže.
Jačina zvuka povezanog audio uređaja
je niska (visoka).
 Nivo jačine zvuka će se razlikovati
u zavisnosti od audio uređaja.
– Podesite jačinu zvuka povezanog audio
uređaja ili ove jedinice (stranica 23).
Tokom reprodukcije BLUETOOTH audio
uređaja zvuk je isprekidan.
 Smanjite udaljenost između jedinice
i BLUETOOTH audio uređaja.
 Ako je BLUETOOTH audio uređaj smešten
u pakovanje koje ometa signal, izvadite
ga iz pakovanja tokom upotrebe.
 Nekoliko BLUETOOTH uređaja ili drugih
uređaja koji emituju radio talase se koriste
u blizini.
– Isključite druge uređaje.
– Povećajte udaljenost od drugih uređaja.
 Zvuk reprodukcije se zaustavlja istog
trenutka kada počne da se uspostavlja
veza između ove jedinice i mobilnog
telefona. To nije kvar.
Nije moguće upravljati povezanim
BLUETOOTH uređajem.
 Proverite da li povezani BLUETOOTH audio
uređaj podržava AVRCP.
Neke funkcije ne rade.
 Proverite da li povezani uređaj podržava
te funkcije.
Na poziv je odgovoreno nenamerno.
 Povezani telefon je podešen da
automatski odgovara na poziv.
Uparivanje nije uspelo jer je isteklo vreme.
 U zavisnosti od povezanog uređaja,
vremensko ograničenje za uparivaje
može biti kraće.
– Pokušajte da uparivanje izvršite
u predviđenom roku.
BLUETOOTH funkcija ne radi.
 Pritiskom na OFF duže od dve sekunde
isključite jedinicu, a zatim je ponovo
uključite.
Zvuk se ne emituje sa zvučnika na brodu
tokom pozivanja bez upotrebe ruku.
 Ukoliko se zvuk emituje sa mobilnog
telefona, podesite telefon da emituje
zvuk sa zvučnika na brodu.
Funkcija Siri Eyes Free nije aktivirana.
 Obavite registraciju bez upotrebe ruku
za iPhone koji podržava funkciju
Siri Eyes Free.
 Podesite funkciju Siri na iPhone uređaju
na uključeno.
 Otkažite BLUETOOTH vezu iPhone uređaja
i jedinice, pa ih ponovo povežite.
Korišćenje aplikacije SongPal
Naziv aplikacije se ne poklapa sa
stvarnom aplikacijom u „SongPal“.
 Ponovo pokrenite aplikaciju iz aplikacije
„SongPal“.
Tokom korišćenja aplikacije „SongPal“
putem BLUETOOTH-a, displej se
automatski prebacuje na [BT AUDIO].
 „SongPal“ aplikacija ili funkcija
BLUETOOTH je otkazala.
 Ponovo pokrenite aplikaciju.
Veza sa „SongPal“ aplikacijom se
automatski prekida kada se displej
prebaci na [IPD].
 „SongPal“ aplikacija na iPhone/iPod
uređaju ne podržava iPod reprodukciju.
– Promenite izvor jedinice tako da ne
bude [IPD], a zatim uspostavite
„SongPal“ vezu (stranica 19).
Rad usluge Pandora®
Povezivanje usluge Pandora® nije
moguće.
 Isključite aplikaciju Pandora® na mobilnom
uređaju, a zatim je pokrenite ponovo.
33SR
Poruke
Sledeće poruke mogu da se prikažu ili
trepere tokom rada sistema.
CD ERROR: Disk ne može da se reprodukuje.
Disk će automatski biti izbačen.
 Očistite ili ispravno ubacite disk, ili
proverite da li je disk prazan ili oštećen.
CD NO MUSIC: Nema datoteka koje mogu
da se reprodukuju. Disk će automatski biti
izbačen.
 Ubacite disk koji sadrži datoteke koje
mogu da se reprodukuju (stranica 28).
USB ERROR: Nije moguća reprodukcija sa
USB uređaja.
 Ponovo povežite USB uređaj.
USB NO DEV: USB uređaj nije povezan ili
prepoznat.
 Uverite se da je USB uređaj ili USB kabl
dobro povezan.
USB NO MUSIC: Nema datoteka koje mogu
da se reprodukuju.
 Povežite USB uređaj koji sadrži datoteke
koje mogu da se reprodukuju
(stranica 28).
CD PUSH EJT: Disk ne može ispravno
da se izbaci.
 Pritisnite  (izbaci).
USB NO SUPRT: USB uređaj nije podržan.
 Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB
uređaja, posetite sajt za podršku naveden
sa zadnje strane.
HUB NO SUPRT: Nisu podržana USB
čvorišta.
ili
: Tokom pretrage disk je
došao do početka ili kraja.
INVALID
 Izabrana radnja može biti nevažeća.
 [USB MODE] nije moguće promeniti tokom
reprodukcije sa iPod uređaja.
IPD STOP: reprodukcija sa iPod uređaja je
završena.
 Upravljajte iPod/iPhone uređajem da biste
započeli reprodukciju.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 USB uređaj koji ne podržava AOA (Android
Open Accessory) 2.0 je povezan sa
jedinicom dok je [USB MODE] podešen
na [ANDROID].
– Podesite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stranica 22).
OVERLOAD: USB uređaj je preopterećen.
 Isključite USB uređaj, a zatim pritisnite SRC
da biste izabrali drugi izvor.
 USB uređaj je pokvaren ili je povezan
nepodržani uređaj.
READ: Uređaj učitava informacije sa diska.
 Sačekajte da se učitavanje završi
i reprodukcija će započeti automatski.
Ovo može da potraje u zavisnosti od
organizacije datoteka.
34SR
(donja crta): Nije moguće prikazati znak.
Za BLUETOOTH funkciju:
BTA NO DEV: BLUETOOTH uređaj nije
povezan niti prepoznat.
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj
dobro povezan, ili da li je uspostavljena
BLUETOOTH veza sa BLUETOOTH
uređajem.
ERROR: Izabrana radnja ne može da se
obavi.
 Sačekajte, a zatim pokušajte ponovo.
UNKNOWN: Nije moguće prikazati naziv ili
broj telefona.
WITHHELD: Pozivalac je sakrio identifikaciju.
Za korišćenje aplikacije SongPal:
APP --------: Nije uspostavljena veza sa
aplikacijom.
 Ponovo uspostavite vezu sa „SongPal“
aplikacijom (stranica 19).
APP DISCNCT: Aplikacija je isključena.
 Uspostavite vezu sa „SongPal“ aplikacijom
(stranica 19).
APP DISPLAY: Prikaz podešavanja ekrana
aplikacije je otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja ekrana
aplikacije da biste omogućili rad sa
dugmadima.
APP LIST: Spisak sadržaja na CD/USB/
iPod-u je otvoren.
 Izađite iz spiska aplikacije da biste
omogućili rad sa dugmadima.
APP MENU: Prikaz podešavanja aplikacije
je otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja aplikacije
da biste omogućili rad sa dugmadima.
APP NO DEV: Uređaj na kojem je instalirana
aplikacija nije povezan ili nije prepoznat.
 Obavite BLUETOOTH povezivanje i ponovo
uspostavite „SongPal“ vezu (stranica 19).
APP SOUND: Prikaz podešavanja zvuka
aplikacije je otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja zvuka
aplikacije da biste omogućili rad sa
dugmadima.
OPEN APP: „SongPal“ aplikacija ne radi.
 Pokrenite aplikaciju.
Za korišćenje aplikacije Pandora®:
LICENSING - RESTRICTIONS: Pandora® nije
dostupna izvan vaše zemlje.
MAINTENANCE - PLEASE - TRY AGAIN LATER: U toku je održavanje Pandora®
servera.
 Sačekajte, a zatim pokušajte ponovo.
NO NETWORK: Veza sa mrežom je
nestabilna ili je izgubljena.
 Ponovo proverite vezu sa mrežom
na uređaju ili sačekajte da se veza sa
mrežom uspostavi.
NO STATION - PLEASE - CREATE - STATION IN - PANDORA APP: Nema stanica na vašem
nalogu.
 Kreirajte stanicu na mobilnom uređaju.
NOT ALLOWED: Izabrana radnja nije
dozvoljena.
 Ocenjivanje nije dozvoljeno.
– Sačekajte da se reklama završi.
– Neke funkcije, kao što je deljena stanica,
ne dozvoljavaju ocenjivanje. Sačekajte
da započne sledeća numera ili izaberite
drugu stanicu na listi.
 Dodavanje obeleživača nije dozvoljeno.
– Sačekajte da se reklama završi.
– Izaberite drugu numeru ili stanicu,
pa pokušajte ponovo.
PAN ERROR: Izabrana radnja ne može
da se obavi.
 Sačekajte, a zatim pokušajte ponovo.
BOOKMARK - ERROR: Obeležavanje nije
uspelo.
 Sačekajte, a zatim pokušajte ponovo.
PAN OPEN APP - PRESS PAUSE: Pandora®
ne radi.
 Pokrenite aplikaciju Pandora® na
mobilnom uređaju, a zatim pritisnite
 (reprodukcija/pauza).
CANNOT SKIP: Preskakanje numera nije
omogućeno.
 Sačekajte da se završi reklama i započne
sledeća numera ili izaberite drugu stanicu
na listi. Aplikacija Pandora® ograničava
broj dozvoljenih preskakanja na usluzi.
PLEASE LOGIN - PANDORA APP: Niste
prijavljeni na Pandora® nalog.
 Iskopčajte uređaj, prijavite se na Pandora®
nalog, a zatim ponovo povežite uređaj.
RATING ERROR: Povratne informacije sa
„palcima“ nisu uspele.
 Sačekajte, a zatim pokušajte ponovo.
35SR
UPDATE - PANDORA APP: Stara verzija
aplikacije Pandora® je povezana.
 Ažurirajte aplikaciju Pandora® na najnoviju
verziju.
Za rad usluge SiriusXM:
CH LOCKED
 Kanal koji ste zatražili je zaključan
funkcijom roditeljskog nadzora za radio.
Pogledajte odeljak „Podešavanje funkcije
roditeljskog nadzora“ (stranica 13) da biste
dobili više informacija o funkciji
roditeljskog nadzora i načinu pristupa
zaključanim kanalima.
CH UNAVAIL
 Kanal koji ste zatražili nije važeći SiriusXM
kanal ili kanal koji ste slušali više nije
dostupan.
 Ovu poruku možete nakratko da vidite
i kada prvi put povežete novi SiriusXM
Connect tjuner za vozilo.
Posetite www.siriusxm.com u SAD ili
www.siriusxm.ca u Kanadi za informacije
o SiriusXM listi kanala.
CHAN UNSUB
 Kanal koji ste zatražili nije obuhvaćen
vašim paketom SiriusXM pretplate ili kanal
koji ste slušali nije više obuhvaćen vašim
paketom SiriusXM pretplate.
Ako imate pitanja o svom paketu pretplate
ili biste želeli da se pretplatite na ovaj
kanal, kontaktirajte SiriusXM.
U SAD-u posetite www.siriusxm.com ili
pozovite 1-866-635-2349.
U Kanadi posetite www.siriusxm.ca ili
pozovite 1-877-438-9677.
CHK ANT
 Radio je detektovao grešku sa SiriusXM
antenom.
 Možda je antenski kabl iskopčan ili
oštećen.
– Verifikujte da je antenski kabl povezan
sa SiriusXM Connect tjunerom za vozilo.
– Proverite da li je antenski kabl oštećen
ili zamršen.
– Zamenite antenu ako je kabl oštećen.
SiriusXM proizvodi su dostupni kod
vašeg trgovca brodske audio opreme
36SR
ili na mreži na adresi
www.shop.siriusxm.com
CHECK TUNER
 Radio ima poteškoće pri komunikaciji sa
SiriusXM prijemnikom za povezivanje sa
vozilom.
 Možda je tjuner iskopčan ili oštećen.
– Verifikujte da je kabl za SiriusXM
Connect tjuner dobro povezan sa
radiom.
NO SIGNAL
 SiriusXM Connect tjuner za vozilo ima
teškoća u prijemu SiriusXM satelitskog
signala.
– Verifikujte da se brod nalazi napolju
i ima čist vidik ka nebu.
– Verifikujte da je SiriusXM magnetna
montažna antena postavljena na
metalnu površinu na spoljnoj strani
broda.
– Udaljite SiriusXM antenu od svih
prepreka.
– Proverite da li je antenski kabl oštećen
ili zamršen.
– Pogledajte priručnik za instalaciju
SiriusXM Connect tjunera za vozilo
da biste saznali više informacija
o instalaciji antene.
– Zamenite antenu ako je kabl oštećen.
SiriusXM proizvodi su dostupni kod
vašeg trgovca brodske audio opreme
ili na mreži na adresi
www.shop.siriusxm.com
SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO
CONTINUE
 Radio je detektovao promenu u statusu
vaše SiriusXM pretplate.
– Pritisnite ENTER da biste obrisali poruku.
Ako imate pitanja u vezi sa pretplatom,
kontaktirajte SiriusXM.
U SAD-u posetite www.siriusxm.com ili
pozovite 1-866-635-2349.
U Kanadi posetite www.siriusxm.ca ili
pozovite 1-877-438-9677.
Ako ova rešenja ne poboljšaju stanje,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Ako jedinicu nosite na popravku zbog
problema sa CD reprodukcijom, ponesite
i disk koji ste koristili kada se problem
prvi put javio.
Povezivanje/instalacija
Lista delova za instalaciju


Mere opreza
• Sve vodove uzemljenja povežite na istu
tačku uzemljenja.
• Ne dozvolite da vodovi budu uhvaćeni
ispod šrafa ili zahvaćeni pokretnim
delovima (npr. šinom sedišta).
• Pre povezivanja, isključite kontakt broda
da biste izbegli kratak spoj.
• Povežite žuti i crveni vod za napajanje
isključivo nakon što ste povezali sve ostale
vodove.
• Radi bezbednosti, obavezno izolujte
trakom sve preostale nepovezane vodove.
×2


5 × maks. 8 mm
×4


Maks. veličina M4 × 6 mm
Mere opreza
• Pažljivo izaberite mesto za instalaciju tako
da jedinica ne smeta u vožnji broda ili
automobila.
• Izbegavajte instalaciju jedinice u oblastima
koje su izložene dejstvu prašine,
prljavštine, prekomernim vibracijama ili
visokoj temperaturi, kao što su oblasti
izložene direktnim sunčevim zracima ili
u blizini cevi grejača.
• Pažljivo izaberite mesto za postavljanje
kako biste izbegli unutrašnje oštećenje
zbog ulaska vode u jedinicu. Trebalo bi da
izbegavate mesta izložena prskanju vode.
Preporučuje se vodootporni poklopac
za stereo sistem za automobil
(ne isporučuje se).
• Koristite isključivo priloženi pribor za
instalaciju za bezbednu i sigurnu ugradnju.
Napomena o kablu za napajanje (žuti)
Kada povezujete jedinicu u kombinaciji sa drugim
stereo komponentama, kapacitet električnog kola
broda na koji se jedinica povezuje mora biti veći
od zbira kapaciteta svih pojedinačnih komponenti.
Podešavanje ugla ugradnje
Podesite ugao ugradnje na manje od 45°.




• Ova lista delova ne sadrži sav sadržaj
pakovanja.
• Držač  i zaštitna spojnica  su fabrički
postavljeni na jedinicu. Pre ugradnje
jedinice, upotrebite ključeve za otpuštanje
 da biste uklonili držač  iz jedinice.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Uklanjanje zaštitne spojnice i držača“
(stranica 40).
• Sačuvajte ključeve za otpuštanje  za
buduću upotrebu jer će vam biti potrebni
ako uklanjate jedinicu sa broda.
37SR
Povezivanje
Subwoofer*1*8
*3
*3
*3
Napajano
pojačalo*1*8
Satelitski radio prijemnik
(SiriusXM)*1*8

Beli
Belo-crni prugasti
Prednji zvučnik*1*2*8
Sivi
Sivo-crni prugasti
Zeleni
Zeleno-crni prugasti
Zadnji zvučnik*1*2*8
Ljubičasti
Ljubičasto-crni prugasti
Crni
Žuti
Crveni
Više detalja možete da vidite
u poglavlju „Povezivanje“
(stranica 39).
Plavo-beli prugasti
Narandžasto-beli prugasti
*4*7
Brodski daljinski upravljač
RM-X11M*1
 *5*6*8
iz antene broda
38SR
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Ne isporučuje se
Impedansa zvučnika: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA kabl (ne isporučuje se)
U zavisnosti od tipa broda, koristite adapter
za žičani daljinski upravljač (ne isporučuje se).
Bilo da ga koristite ili ne, sprovedite ulazni kabl
mikrofona tako da ne smeta u vožnji. Osigurajte
kabl sponom ako je instaliran oko vaših stopala.
Za detalje o instalaciji mikrofona, pogledajte
„Instaliranje mikrofona“ (stranica 39).
Isporučuje se sa brodskim daljinskim
upravljačem.
Nije vodootporno
Jednostavno povezivanje
subwoofer-a
Možete da koristite subwoofer bez
napajanog pojačala kada je on povezan
na kabl za zadnji zvučnik.
Prednji zvučnik
Subwoofer
Povezivanje
Napomena
 Ka zajedničkoj tački uzemljenja
Najpre povežite crni vod za uzemljenje,
a zatim povežite žuti i crveni vod za
napajanje.
Koristite subwoofer impedanse od 4 Ω do 8 Ω i sa
odgovarajućim kapacitetom snage da biste izbegli
oštećenje.
 Ka priključku napajanja od +12 V koji
se napaja neprekidno
Obavezno prvo povežite crni kabl za
uzemljenje na zajedničku tačku
uzemljenja.
Kada je povezan žuti kabl za napajanje,
memorijsko kolo dobija napajanje čak
i kada je prekidač za kontakt isključen.
 Ka priključku napajanja od +12 V koji
se napaja kada se prekidač za kontakt
postavi u pomoćni položaj
Ako nema pomoćnog položaja, povežite
na priključak napajanja +12 V
(akumulator) koji se napaja neprekidno.
Obavezno prvo povežite crni kabl za
uzemljenje na zajedničku tačku
uzemljenja.
• Pre povezivanja zvučnika, isključite
jedinicu.
• Koristite zvučnike impedanse od 4 Ω do
8 Ω i sa odgovarajućim kapacitetom snage
da biste izbegli oštećenje.
 Ka kablu za kontrolu napajane antene
ili kablu za napajanje pojačavača
antene
Nije neophodno da povezujete ovaj
vod ako nemate napajanu antenu ili
pojačavač antene ili ako koristite ručno
kontrolisanu teleskopsku antenu.
Ka priključku AMP REMOTE IN
opcionalnog napajanog pojačala
Ovo povezivanje je samo za pojačala
i napajane antene. Povezivanje bilo kog
drugog sistema može da ošteti jedinicu.
 Ka signalu osvetljenja broda
Obavezno prvo povežite crni kabl za
uzemljenje na zajedničku tačku
uzemljenja.
Povezivanje radi čuvanja memorije
Povezivanje zvučnika
Instaliranje mikrofona
Da biste zabeležili svoj glas tokom pozivanja
bez upotrebe ruku, morate da instalirate
mikrofon .


Spojnica (ne isporučuje se)
39SR
Mere opreza
• Izuzetno je opasno ako se kabl obmota oko
volana ili ručice menjača. Osigurajte da vas
kabl i drugi delovi ne ometaju u toku
vožnje.
• Ako vaš brod poseduje bilo koju opremu
za ublažavanje udaraca u slučaj sudara,
pre instalacije se obratite radnji u kojoj
ste kupili tu opremu ili prodavcu broda.
Napomena
Pre postavljanja dvostrano lepljive trake , očistite
površinu komandne table suvom krpom.
Postavljanje jedinice u komandnu
tablu ili isečeni otvor na brodu
• Pre instaliranja, proverite da li su hvataljke
na obe strane držača  savijene prema
unutra 2 mm.
• Za japanske automobile, pogledajte
„Ugradnja jedinice u japanski automobil“
(stranica 41).
1
Postavite držač  unutar komandne
table, a zatim presavijte spojke ka
napolju da bi jedinica bila čvrsto
postavljena.
Instalacija
182 mm
53 mm
Uklanjanje zaštitne spojnice
i držača
Pre instalacije jedinice, uklonite zaštitnu
spojnicu  i držač  iz jedinice.
1
Stisnite obe ivice zaštitne spojnice ,
a zatim je izvucite.

2
Žabica
Montirajte uređaj u držač , a zatim
postavite zaštitnu spojnicu .

Panel unutrašnje konzole




2
Ubacite oba ključa za otpuštanje 
dok ne kliknu i povucite nadole
držač , a zatim povucite nagore
jedinicu da biste ih razdvojili.


Napomene

Okrenite kuku
ka unutra.
40SR

• Ako su žabice ravne ili savijene prema spolja,
uređaj neće biti bezbedno instaliran i može
da izleti.
• Proverite da li su sve četiri hvataljke na zaštitnom
ramu  pravilno ubačene u otvore jedinice.
Ugradnja jedinice u japanski
automobil
Vraćanje jedinice na početne
vrednosti
Možda nećete moći da instalirate jedinicu
u neke automobile napravljene u Japanu.
U tom slučaju, obratite se Sony prodavcu.
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Vraćanje jedinice na početne vrednosti“
(stranica 8).
TOYOTA

Zamena osigurača
ka komandnoj tabli/
centralnoj konzoli
Nosač
Nosač

Postojeći delovi isporučeni
sa automobilom
Kada menjate osigurač,
Osigurač (10 A)
obavezno koristite osigurač
iste strujne vrednosti kao
i originalni osigurač. Ako
osigurač pregori, proverite
povezivanje napajanja
i zamenite osigurač.
Ako osigurač pregori ponovo nakon
zamene, možda je došlo do kvara na
uređaju. U tom slučaju, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
NISSAN

ka komandnoj tabli/
centralnoj konzoli
Nosač
Nosač
Postojeći delovi isporučeni
sa automobilom

Napomena
Da biste sprečili kvar, jedinicu instalirajte samo sa
isporučenim šrafovima .
Skidanje i postavljanje prednjeg
panela
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Skidanje prednjeg panela.“ (stranica 7).
41SR
Български
С настоящето Сони Корпорация
декларира, че това оборудване отговаря
на основните изисквания и другите
съответстващи клаузи на Директива
1999/5/ЕС. Подробности може да
намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i ostalim relevantnim odredbama direktive
1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite
na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
vybavení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer
herved, at dette udstyr overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF. For yderligere
information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit
toestel in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that
this equipment is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. For
details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen. Halutessasi
lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare
que cet appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire,
veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich
dieses Gerät in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere
Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation
δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός
συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως
ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του
διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara
che questo apparecchio è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare
il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation
deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas. Susipažinti su visu atitikties
deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest tip de echipament respectă cerinţele
esenţiale şi este în conformitate cu
prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky
a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate
na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če
pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de
la Directiva 1999/5/CE. Para mayor
información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je
oprema u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC. Detaljnije informacije možete
da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este
equipamento está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE. Para mais informações,
por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Sajt za podršku
Ako imate bilo kakva pitanja ili su vam potrebne
informacije za podršku za ovaj proizvod, posetite
sledeći veb-sajt:
http://www.sony.eu/support
Registrujte svoj proizvod onlajn već danas na adresi:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF