Sony XAV-63, XAV-64BT User manual
4-410-680-22(1)
AV Centar
Uputstvo za upotrebu
XAV-64BT
XAV-63
©2012 Sony Corporation
Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj ureÿaj u
instrument tablu vozila. Za postavljanje i povezivanje, pogledajte isporuþeno uputstvo za
postavljanje/povezivanje.
O ovom uputstvu
5 Ovo uputstvo sadrži uputstva za modele
XAV-64BT i XAV- 63.
5 Za ilustraciju je upotrebljen model
XAV-64BT.
5 Bluetooth funkcije i opisi odnose se samo na
model XAV-64BT.
Upozorenje
Kako biste sprečili požar ili električni udar,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište. Prepustite popravke samo
stručnim osobama.
OPREZ
Upotrebom optiþkih instrumenata uz ovaj ureÿaj
poveüava se opasnost za vid. Buduüi da je laserski
zrak koji se koristi u ovom CD/DVD ureÿaju
štetan za oþi, nemojte pokušavati da otvarate
ku üište.
Prepustite popravke samo struþnim osobama.
Ova nalepnica se nalazi se na dnu kuüišta.
Obaveštenje za korisnike: sledeće informacije se primenjuju samo na opremu prodatu u zemljama koje primenjuju EU smernice
Proizvoÿaþ ovog ureÿaja je kompanija Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašüeni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedel¿nger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemaþka.
Za sva pitanja servisa ili garancije obratite se na
adrese koje su navedene u odvojenim dokumentima
koji se tiþu servisa ili garancije.
2
Odlaganje dotrajale električne
i elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama sa posebnim sistemima za prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na
ambalaži oznaþava da se ureÿaj ne sme tretirati
kao kuüni otpad. Ureÿaj treba predati na mesto
za prikupljanje otpada i recikliranje elektriþne i
elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda, pomažete u spreþavanju moguüih štetnih
posledica za okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih
može doüi usled nepravilnog odlaganja ovog
ureÿaja. Recikliranjem materijala pomažete u
oþ uvanju prirodnih resursa. Za dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda, obratite se lokalnoj
kancelariji, komunalnoj službi ili podavnici u kojoj
ste kupili proizvod.
Samo za Evropu
Odlaganje isluženih baterija
(primenjivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
sa posebnim sistemima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži oznaþava da
se baterija isporuþena sa ovim proizvodom ne sme
tretirati kao kuüni otpad. Na nekim baterijama ovaj
simbol može biti naveden zajedno sa hemijskim
simbolom. Mogu biti dodati i hemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih baterija, pomažete u spreþavanju
moguüih štetnih posledica za okolinu i ljudsko
zdravlje, do kojih može doüi usled nepravilnog
odlaganja baterija. Recikliranjem materijala pomaže
se u oþuvanju prirodnih resursa. U sluþaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi
ili zadržavanja kontinuiteta napajanja zahtevaju
trajnu povezanost sa unutrašnjom baterijom, tu
bateriju treba da menjaju samo osposobljeni
serviseri. Kako bi osigurali pravilno odlaganje
baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno
mesto za recikliranje elektriþne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak
o sigurnom uklanjanju baterija iz ureÿaja. Predajte
bateriju na sabirno mesto za recikliranje otpadnih
baterija. Za dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj
kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnici u
kojoj ste kupili proizvod.
Napomena o litijumskoj bateriji
Nemojte izlagati bateriju povišenoj temperaturi, kao
npr. direktnom suncu, vatri i sl.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 46).
Ureÿaj üe se automatski iskljuþiti u podešeno
vreme kada nije izabran nijedan izvor, što
spreþava trošenje akumulatora.
Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon
gašenja motora automobila svakako pritisnite
i zadržite na ureÿaju dok se ne
iskljuþi ekran.
Sledeće se odnosi samo na XAV-64BT:
Nazivna ploþica na kojoj je naznaþen radni
napon i sl. nalazi se na donjoj strani kuüišta.
Kompanija Sony Corp. izjavljuje da je ovaj ureÿaj,
XAV-64BT, usklaÿen sa osnovnim zahtevima i
drugim važeüim odredbama smernice 1999/5/EC.
Za detalje, posetite sledeüu internet stranu:
http://www.compliance.sony.de/
Za iskljuþenje demonstracionog (Demo)
prikaza, pogledajte str. 50.
3
Sadržaj
Napomene o bezbednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Napomene o instalaciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zaštita autorskih prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Napomene o Bluetooth funkciji
(samo XAV-64BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Diskovi za reprodukciju i simboli koriš üeni u
ovom uputstvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Položaj i funkcije kontrola/prikljuþnica . . . . . . 11
Glavni ureÿaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RM-X170 daljinski upravljaþ . . . . . . . . . . . . 13
Diskovi
Reprodukcija diskova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kontrole pri reprodukciji . . . . . . . . . . . . . . . 20
Indikatori tokom reprodukcije . . . . . . . . . . . 21
Upotreba PBC funkcija — kontrola
reprodukcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Podešavanje postavki zvuka . . . . . . . . . . . . . . . 22
Promena jezika dijaloga/formata zvuka . . . .22
Promena audio kanala . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Podešavanje nivoa izlaznog audio signala
— Dolby D level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Prvi koraci
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
sluþajnim redosledom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Resetovanje ureÿaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Reprodukcija uz direktno pretraživanje . . . . . . 24
Izvoÿenje inicijalnih podešavanja . . . . . . . . . . 15
Podešavanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Priprema daljinskog upravljaþa. . . . . . . . . . . . . 15
Radio
Slušanje radija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kontrole radio prijema. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Indikatori tokom prijema . . . . . . . . . . . . . . . 17
Memorisanje i prijem stanica . . . . . . . . . . . . . . 17
Automatska memorisanje — BTM . . . . . . . 17
Ruþno memorisanje stanica . . . . . . . . . . . . . 17
Prijem memorisanih stanica . . . . . . . . . . . . . 17
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Podešavanje AF i TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Izbor vrste programa PTY . . . . . . . . . . . . . . 19
Podešavanje taþnog vremena (CT) . . . . . . . 19
Funkcije za USB uređaj
Reprodukcija sa USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . 25
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redosledom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Uživanje u muzici prema raspoloženju
— SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Pre upotrebe funkcije SensMe™. . . . . . . . . . 26
Instaliranje “SensMe™ Setup” i “Content
Transfer” na računar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Registrovanje USB uređaja koristeći
“SensMe™ Setup”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Prenos zapisa na USB uređaj koristeći
“Content Transfer”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Reprodukcija zapisa u kanalu — SensMe™
channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Reprodukcija zapisa po mapama raspoloženja
— SensMe™ mood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka zapisa
— ZAPPIN™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Funkcije za iPod
Reprodukcija iPod-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Podešavanje moda reprodukcije . . . . . . . . . . . . 31
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redosledom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Direktno upravljanje iPod uređajem
— Passenger App Control. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4
Korisne funkcije
Podešavanje zvuka
Prikaz liste zapisa/slika/video datoteka
— List.. ............................................................. 32
Izbor zapisa/slike/video datoteke ..................32
Izbor vrste datoteke .......................................32
Izbor kvaliteta zvuka — EQ7 . . . . . . . . . . . . . . 40
Podešavanje krive ekvalajzera
— EQ7 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Upravljanje pomoću pokreta .............................33
Handsfree telefoniranje i
audio striming — Bluetooth
funkcija (samo XAV-64BT)
Pre korišü enja Bluetooth funkcije . . . . . . . . . . .33
Osnovna procedura Bluetooth funkcije . . . .33
Bluetooth statusni indikatori . . . . . . . . . . . . 34
Instaliranje mikrofona. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Uparivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Povezivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Handsfree telefoniranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Upuüivanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Primanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Operacije tokom telefoniranja . . . . . . . . . . . 37
Upravljanje podacima poziva . . . . . . . . . . . . . . 38
Programirani tasteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Podešavanje karakteristika zvuka . . . . . . . . . . . 40
Optimizovanje zvuka za poziciju slušanja
— Intelligent Time Alignment . . . . . . . . . . . . . 41
Precizno kalibrisanje mesta slušanja
— Intelligent Time Alignment Tune . . . . . . 41
Kon¿guracija zvuþnika i podešavanje jaþine
zvuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kreiranje virtuelnog centralnog zvuþnika
— CSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Upotreba zadnjih zvuþnika kao sabvufera
— Rear Bass Enhancer. . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Podešavanje ja þine zvuþnika . . . . . . . . . . . 42
Podešavanje monitora
Kalibracija ekrana osetljivog na dodir . . . . . . .43
Podešavanje pozadinskog prikaza. . . . . . . . . . . 43
Izbor kvaliteta slike — Picture EQ . . . . . . . . . 43
Prilagoÿavanje slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Izbor odnosa širine i visine slike . . . . . . . . . . . 44
Audio striming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Slušanje Bluetooth ureÿaja preko ovog
ureÿaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Upravljanje Bluetooth ureÿajem putem
ovog ureÿaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Postavke za Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5
Postavke
Operacije sa osnovnim podešavanjima . . . . . . .45
Opšta podešavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Postavke zvuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Postavke ekrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Postavke za reprodukciju DVD i drugih
izvora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Upotreba dodatne opreme
Dodatna audio/video oprema . . . . . . . . . . . . . . 53
Zadnja kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Podešavanje zadnje kamere . . . . . . . . . . . . . 54
Dodatni podaci
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Napomene o LCD ekranu . . . . . . . . . . . . . . 54
Napomene o diskovima . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Redosled reprodukcije MP3/WMA/AAC/
JPEG/Xvid/MPEG-4 datoteka . . . . . . . . . . . 55
O MP3 datotekama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
O WMA datotekama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
O AAC datotekama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
O JPEG datotekama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
O MPEG-4 datotekama . . . . . . . . . . . . . . . . 56
O iPod ureÿaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
O Bluetooth funkciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vaÿenje ureÿaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tehniþke karakteristike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
U sluþaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Prikaz/poruke grešaka . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Lista jeziþkih kodova/kodova podruþja . . . . . . 65
6
Napomene o bezbednosti
5 Poštujte lokalna saobraüajna pravila i propise.
5 Tokom vožnje
– Nemojte gledati u monitor ili upravljati ureÿajem
jer biste time mogli da skrenete sebi pažnju i izazovete nesre üu. Parkirajte vozilo na bezbedno
mesto kada želite da gledate monitor i rukujete
ureÿajem.
– Nemojte podešavati ureÿaj ili koristiti druge funkcije koje bi vam mogle odvuüi pažnju sa puta.
– Pri vožnji unazad pažljivo pratite zadnji
deo i okolinu zbog sopstvene sigurnosti
čak i kad je povezana zadnja kamera.
Nemojte se potpuno oslanjati na zadnju
kameru
5 Tokom upotrebe
– Ne stavljajte svoje ruke, prste ili strane predmete
u ureÿaj. Takvim postupcima biste se mogli povrediti ili oštetiti ure ÿaj.
– Sitne delove držite van domašaja dece.
– Vežite sigurnosne pojaseve kako biste spreþili
povrede u sluþaju iznenadnog pomeranja vozila.
Sprečavanje nezgoda
Slika se pojavljuje tek nakon što parkirate vozilo
i upotrebite parkirnu koþnicu.
Ukoliko vozilo poþne da se kreü e tokom reprodukcije, slika sa izvora automatski nestane i aktivira
se pozadinski prikaz nakon prikaza sledeüeg
upozorenja.
Napomene o instalaciji
5 Savetujemo vam da ovaj ureÿaj u vozilo ugradi
struþna osoba ili ovlašü eni serviser.
– Ako üete sami ugraÿivati ovaj ureÿaj, pogledajte
isporuþeno uputstvo za ugradnju/povezivanje i
ugradite ureÿaj pravilno.
– Nepravilnom ugradnjom možete izazvati
pražnjenje akumulatora ili kratke spojeve.
5 Ako ureÿaj ne radi pravilno, prvo proverite povezivanje (pogledajte isporuþeno uputstvo za ugradnju/
povezivanje). Ako je sve u redu, proverite osiguraþ.
5 Zaštitite površinu ureÿaja od ošteüenja.
– Ne izlažite površinu ureÿaja hemikalijama poput
insekticida, laka za kosu, repelenta za insekte, itd.
– Ne ostavljajte gumene ili plastiþne materijale u
kontaktu sa ureÿajem duže vreme. U protivnom
se površina ureÿaja može oštetiti ili deformisati.
5 Prilikom ugradnje dobro sve uþvrstite.
5 Pri ugradnji okrenite kljuþ kontakt-brave u položaj
za iskljuþenje. Ako se ureÿaj ugraÿuje dok je motor
vozila ukljuþen, moguüe je pražnjenje akumulatora
ili kratak spoj.
5 Pri ugradnji pazite da ne oštetite delove vozila, na
primer cevi, vodove, rezervoar za gorivo ili žice kad
koristite bušilicu. Tako možete izazvati požar ili
nezgodu.
"Video blocked for your safety."
Monitor povezan na REAR VIDEO OUT radi i
dok se vozilo kreüe.
Umesto slike se aktivira pozadinski prikaz, ali
se audio izvor može þuti.
Nemojte upravljati ureÿajem ili gledati u monitor
tokom vožnje.
7
Zaštita autorskih prava
Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby i simbol
dvostruko-D su zaštitni znaci komp.
Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows
Media i pripadajuüi logotipi su zaštiüeni znaci ili
registrovani zaštiüeni znaci kompanije Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštiüen odreÿenim pravima
intelektualnog vlasništva komp. Microsoft. Upotreba
ili distribucija ove tehnologije van ovog proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuüe licence (ili licenci)
kompanije Microsoft.
"DVD VIDEO", "DVD-R", "DVD-RW", "DVD+R"
i "DVD+RW" su zaštiüeni znaci.
Oznaka Bluetooth i logotipi su u vlasništvu kompanije
Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova upotreba od strane
komp. Sony je pod licencom. Ostale robne marke i
zaštiüeni nazivi su u vlasništvu odgovarajuüih
vlasnika.
ZAPPIN je zaštitni znak komp. Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS i pripadajuüi logotipi su zaštiüeni nazivi
kompanije Sony Corporation.
"WALKMAN" i
"WALKMAN" logo su
registrovani zaštiüeni nazivi
komp. Sony Corporation.
SensMe i SensMe logo su zaštitni
znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
7HKQRORJLMXSUHSR]QDYDQMDPX]LNHLVOLþQLK
podDWDNDRPRJXüLRMH*UDFHQRWH ®Gracenote je
industrijski standard tehnologije prepoznavanja
PX]LNHLVOLþQLKVDGUåDMDZa više informacija
posetite www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc i audio i video podatke
LVSRUXþXMHNRPSDQLMD*UDFHQRWH,QFFRS\ULJKW‹
2000-nadalje poseduje kompanija Gracenote. Prava
na Gracenote Software, copyright © 2000-nadalje
poseduje kompanija Gracenote. 1DRYDMXUHÿDML
usluge odnosi se jedan ili više patenata koje
poseduje kompanija Gracenote.Posetite Internet
stranicu kompanije Gracenote za neiscrpnu listu
NRULãüHQLKSDWHQDWDNRPSDQLMH*UDFHQRWH.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
Gracenote logo i logotip i "Powered by Gracenote"
logo su registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni
znakovi kompanije Gracenote u SAD i/ili drugim
državama.
Ovaj proizvod koristi fontove koje je Sony-ju stavila
na raspolaganje kompanija Monotype Imaging Inc.
ili njeni saradnici.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
VXWUJRYDþNHPDUNHNRPS Apple Inc., registrovane
u SAD i drugim državama.
$SSOH0DFLQWRVKLL7XQHVVX]DãWLüHQLQD]LYL
kompanije Apple Computer u SAD i drugim
državama.
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA
LIČ NU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU
OD STRANE KORISNIKA ZA DEKODIRANJE
MPEG-4 VIDEO ZAPISA KOJI SU KODIRANI
OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI ZA
LIČ NE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI
NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSEDUJE LICENCU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU
MPEG-4 VIDEO ZAPISA. NE IZDAJE SE NITI
SE PODRAZUMEVA LICENCA ZA BILO KOJE
DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE O
MOGUĆNOSTI UPOTREBE U REKLAMNE,
INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE TE ZA LICENCIRANJE, MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Svi ostali zaštiüeni znaci su u vlasništvu odgovarajuüih kompanija.
8
Napomene o Bluetooth funkciji
(samo XAV-64BT)
Oprez
NI U KOM SLUýAJU KOMPANIJA SONY SE
NEûE SMATRATI ODGOVORNOM ZA BILO
KAKVE USPUTNE, INDIREKTNE ILI POSLEDI ýNE ŠTETE ILI DRUGE GUBITKE, KOJI
UKLJUýUJU, BEZ ISKLJUýIVOG OGRANIýAVANJA GUBITAK PROFITA, GUBITAK POSLA,
GUBITAK PODATAKA, GUBITAK MOGUûNOSTI UPOTREBE PROIZVODA ILI BILO KOJEG
DRUGOG POVEZANOG URE ĈAJA, PREKID
RADA I GUBITAK VREMENA KORISNIKA
NASTALOG ZBOG UPOTREBE ILI UPOTREOVOG PROIZVODA, BILO HARDVERA I/ILI
SOFTVERA.
Pozivi u hitnim slučajevima
Ovaj Bluetooth handsfree uređaj i elektronski uređaji
spojeni na handsfree, za svoj rad upotrebljavaju
radio signale, mobilnu telefonsku mrežu i fiksnu
telefonsku mrežu, kao i funkcije koje programira
korisnik, pa zato ne mogu garantovati pozivanje u
svim uslovima.
=ERJRYRJDVHQHPRMWHRVODQMDWLLVNOMXþLYRQD
HOHNWURQVNHXUHÿDMH]DNRPXQLNDFLMXNDGDMHX
SLWDQMXYDåQDNRPXQLNDFLMDQSUKLWQLVOXþDMHYL
Upamtite, da biste napravili ili primali pozive,
KHQGVIUHHLOLHOHNWURQVNLXUHÿDMNRMLMHSRYH]DQQD
hendsfree mora biti upaljen u oblasti u kojoj postoji
RGJRYDUDMXüDMDþLQDVLJQDODPRELOQHPUHåH
3R]LYLXKLWQLPVOXþDMHYLPDPRåGDQHüHELWLPRJXüL
u svim mobilnim mrežama ili kada se koriste
RGUHÿHQLVHUYLVLLLOLIXQNFLMHWHOHIRQD
Proverite sa vašim lokalnim mobilnim operaterom.
VAŽNA NAPOMENA!
Sigurna i efikasna upotreba
Promene ili prepravke na ovom uređaju koje nije
direktno odobrila kompanija Sony, korisniku mogu
uzrokovati gubitak prava na upotrebu ovog uređaja.
Molimo proverite izuzetke pri upotrebi Bluetooth
uređaja pre njegove upotrebe nastale zbog nacionalnih
zahteva ili ograničenja.
Vožnja
Proverite zakone i odredbe o upotrebi mobilnih
telefona i handsfree opreme u području kroz koje
vozite.
Uvek posvetite punu pažnju vožnji i zaustavite
i parkirajte vozilo pre pozivanja ili javljanja na
poziv ako to zahtevaju uslovi vožnje.
Povezivanje sa drugim uređajima
Kod povezivanja sa bilo kojim drugim uređajem,
molimo pročitajte njegovo uputstvo za upotrebu za
detaljne sigurnosne napomene.
Izlaganje radio frekvenciji
RF signali mogu uticati na rad nepravilno instaliranih
ili nedovoljno oklopljenih elektronskih sistema
vozila, kao što je sistem elektronskog ubrizgavanja
goriva, elektronski ABS sistem kočnica, elektronski
sistem kontrole brzine ili sistem vazdušnih jastuka.
Za instaliranje ili servis ovog uređaja, molimo obratite se proizvođaču vozila ili njegovom zastupniku.
Nepravilna ugradnja ili servisiranje mogu biti opasni
i mogu poništiti garanciju koja se odnosi na uređaj.
Posavetujte se sa proizvođačem svog vozila kako
biste se uverili da upotreba mobilnog telefona u
vozilu neće uticati na elektronski sistem.
Redovno proveravajte da li su svi bežični uređaji u
vašem vozilu pravilno ugrađeni i da li rade pravilno.
9
Diskovi za reprodukciju i simboli korišćeni u ovom uputstvu
Ovaj ureÿaj može da reprodukuje razne video/audio diskove.
Sledeüa tabela pomoüi üe vam da proverite da li je disk kompatibilan sa ureÿajem, kao i koje su funkcije
dostupne za odreÿenu vrstu diska.
6LPEROGLVNDXSULUXþQLNX
Format diska
DVD VIDEO
VIDEO
DVD-R *1/DVD-R DL *1/DVD-RW *1
(Video mode/VR mode)
DVD+R *1/DVD+R DL *1/DVD+RW *1
AUDIO
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
Audio CD
CD-ROM *2/CD-R*2/CD-RW *2
*1 Audio datoteke se takođe mogu memorisati.
*2 Video/slikovne datoteke se takođe mogu memorisati.
Napomena
"DVD" se u ovom uputstvu koristi kao opšti naziv za DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW I DVD+R/DVD+RW diskove.
Sledeüa tabela prikazuje podržane vrste datoteka i njihove simbole.
Dostupne funkcije se razlikuju zavisno od formata, bez obzira na vrstu diska. Dole navedeni simboli
formata se nalaze u ovom uputstvu pored opisa dostupnih funkcija za taj format.
Simbol formata
Tip datoteke
MP3 audio datoteka
WMA audio datoteka
AAC audio datoteka
JPEG datoteka slike
Xvid video datoteka
MPEG-4
MPEG-4 video datoteka
Savet
Detalje o formatima kompresije potražite na str 56.
Napomena
Ovaj uređaj ponekad neće moći da reprodukuje čak ni kompatibilne diskove, zavisno od načina i uslova u kojima
su snimljeni.
10
Položaj i funkcije kontrola/priključnica
Glavni uređaj
Za detalje pogledajte navedenu stranu.
A Taster Z (izbacivanje) str. 19
G USB priključnica
Uklonite poklopac da biste priključili uređaj.
B Taster za resetovanje str. 15
H Regulator jačine zvuka
C Senzor daljinskog upravljača
I Taster SOURCE/OFF
Pritisnite za uključenje/promenu izvora:
"Tuner" (radio), "Disc" (disk), "AUX"
(dodatna oprema), "USB/iPod", "BT Audio"
(Bluetooth audio uređaj).*
Pritisnite na 1 sekundu za isključenje izvora.
Pritisnite duže od dve sekunde za potpuno
isključenje.
D Fioka diska str. 19
E Taster TOP
Za XAV-64BT
Za otvaranje glavnog menija.
Za XAV- 63
Za otvaranje liste izvora.
F Prednja AUX priključnica str. 53
J Displej/ekran osetljiv na dodir
* Dostupno samo na XAV-64BT.
11
Indikatori na ekranu
A Taster "Source List"
Za otvaranje liste izvora.
Kad nije odabran nijedan izvor:
1
2
Source List
Top
B Taster "Top"
XAV-64BT
Za otvaranje glavnog menija.
XAV- 63
Za otvaranje liste izvora.
C Prikaz sata str. 15, 50
D Taster l (zatvaranje)
Za zatvaranje menija.
E Taster "ATT" (utišavanje)*1
3
Glavni meni (samo XAV- 64BT):
4
5
6 7
ATT
M.OFF
Za stišavanje zvuka. Za poništenje, dodirnite
ponovo.
F Taster 6 (podešavanje)
Za otvaranje menija podešenja.
G Taster "M.OFF" (isključenje monitora)
Za isključenje monitora i osvetljenja tastera.
Za ponovno uključenje dodirnite bilo koji deo
ekrana.
H Taster "AV Source" *2
Za otvaranje liste izvora.
I Taster "BT Phone" *2
Pokretanje moda za Bluetooth telefon.
J Tasteri za izbor izvora
8
Za promenu izvora "Tuner" (radio), "Disc"
(disk), "AUX" (dodatna oprema), "USB/
iPod", "SensMe™", "BT Audio" (Bluetooth
audio uređaj)*2.
9
Lista izvora:
4
6 qa
5
ATT
Top
K Taster "Top"/"M.OFF"
Ovaj taster varira zavisno od modela.
XAV-64BT: Taster "Top"
XAV-63: Taster "M.OFF"
Za funkcije svakog tastera pogledajte gore.
*1 Pojavljuje se samo kad je izabran izvor.
*2 Dostupno samo za XAV-64BT.
*3 "BT Audio" se pojavi samo na XAV-64BT.
0*
12
3
Daljinski upravljač RM-X170
8
1
9
2
q;
3
qa
4
5
qs
qd
qf
6
7
• Daljinski upravljač može opšte da se koristi
za jednostavno upravljanje funkcijama audio
reprodukcije. Za funkcije menija koristite
ekran osetljiv na dodir.
• Za detalje pogledajte navedene strane.
• Pre upotrebe, uklonite izolacionu foliju (str. 15).
A Taster OFF
Pritisnite za isključenje/zaustavljanje
reprodukcije.
Pritisnite i zadržite za potpuno isključenje.
B Taster MONITOR OFF
Za isključenje monitora i osvetljenja tastera.
Za ponovno uključenje pritisnite ponovo.
C Taster POSITION
Za promenu mesta slušanja (“Front L”/
”Front R”/”Front”/”All”/”Custom”/”OFF”).
D Taster C (povratak)
Za povratak na prethodni prikaz/povratak u
meni na VCD-u*1.
qg
qh
E Taster EQ (ekvilajzer)
Za izbor krive ekvilajzera između 7
postavki (“Xplod”/”Vocal”/”Edge”/”Cruise”/”
Space”/”Gravity”/”Custom”/”OFF”).
F Numerički tasteri str. 22
Radio:
Pritisnite za prijem memorisanih stanica.
Pritisnite i zadržite za memorisanje stanica.
Disk/USB:
Za nalaženje naslova/poglavlja/zapisa.
G Taster CLEAR
Za brisanje unešenog broja.
H Taster ATT (utišavanje)
Za utišavanje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovo.
I Taster u (reprodukcija/pauza)
13
J Tasteri .m/M>
Radio:
Pritisnite za automatsko podešavanje stanica.
Pritisnite i zadržite za ručno podešavanje stanica.
Disk*2/USB:
Prelaz na sledeće poglavlje/zapis/scenu/
datoteku.
Pritisnite i kratko zadržite za pretraživanje
video zapisa prema nazad/napred.
Pritisnite i zadržite za pretraživanje zapisa
prema nazad/napred.
Bluetooth audio*3*4:
Pritisnite za preskakanje zapisa.
Pritisnite i zadržite za pretraživanje zapisa
prema nazad/napred.
K Tasteri za podešavanje reprodukcije
DVD-a
W:
Za promenu jezika dijaloga/formata.
(Kod VCD/CD/MP3/WMA/AAC/MPEG-4
datoteka, za promenu audio kanala).
Y:
Za promenu jezika titla.
X:
Za promenu ugla kamere.
T:
Za otvaranje glavnog menija DVD diska.
#:
Za otvaranje menija diska.
L Taster ZAP
Za uključenje ZAPPIN™ moda.
M Tasteri </M/m/, (kursori)/ENTER
str. 19
Za kretanje u meniju na DVD-u.
N Taster SRC (izvor)
Za uključenje/promenu izvora: "Tuner" (radio),
"Disc" (disk), "AUX" (dodatna oprema),
"USB/iPod", "BT Audio" (Bluetooth audio
uređaj) *5.
O Taster MODE
Pritisnite za izbor talasnog područja (FM/
AM)/izbor dodatnog uređaja (AUX1/Rear
AUX)*6.
P Tasteri VOL (jačina zvuka) +/–
14
*1 Tokom reprodukcije sa funkcijom PBC.
*2 Operacija se razlikuje, zavisno od diska (str. 20).
*3 Operacija se razlikuje zavisno od povezanog Bluetooth
uređaja.
*4 Odnosi se samo na XAV-64BT.
*5 Dostupno samo za XAV-64BT.
*6 Kad se koriste dva dodatna uređaja.
Napomena
Daljinski upravljač neće raditi kada je uređaj isključen i
kad nema ekranskog prikaza. Pritisnite na glavnom uređaju ili postavite disk kako biste aktivirali uređaj i omogućili upravljanje pomoću daljinskog
upravljača.
Prvi koraci
Resetovanje uređaja
Pre prve upotrebe ureÿaja, ili nakon zamene
akumulatora ili promene naþina povezivanja,
potrebno je resetovati ureÿaj.
Pritisnite taster za resetovanje (str. 11) šiljatim
predmetom, na primer, hemijskom olovkom.
Napomena
3ULWLVNRPQDWDVWHU]DUHVHWRYDQMHREULVDüHVH
SRGHãDYDQMDsata i neki memorisani sadržaji.
Ta postavka se može se dodatno prilagoÿavati u
meniju za podešenja.
5 Za detalje o podešavanju statusa povezanosti
sabvufera pogledajte str. 49.
5 Za detalje o podešavanju mesta slušanja pogledajte "Optimizovanje zvuka za poziciju slušanja
— Intelligent Time Alignment" na str. 41.
5 Za detalje o podešavanju jezika menija
pogledajte str. 46.
Podešavanje sata
Sat upotrebljava 24-satni sistem prikaza vremena.
Izvođenje inicijalnih podešavanja
Nakon resetovanja, pojavljuje se ekran sa
inicijalnim podešavanjima.
Initial Setting
Rear/Sub Out
Rear / Sub
Listening Position
Front L / Front R
Name Character
Chinese
OK
1
Dodirnite “Rear/Sub Out” kako biste po
desili status povezanosti sabvufera.
Podesite na “Sub” ako je sabvufer povezan.
Ako je povezano pojačalo, izaberite “Rear”.
Ukoliko nisu povezani ni sabvufer ni pojačalo,
možete izabrati bilo “Sub”, bilo “Rear”.
2
Dodirnite “Listening Position” kako
biste podesili mesto slušanja.
Ako je vaš položaj slušanja na prednjoj levoj
strani izaberite “Front L”, ili “Front R” ako
je na prednjoj desnoj strani.
3
Dodirnite “Language” za podešavanje jezika menija.
Dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni
jezik (engleski/šđanski/ruski).
4
Dodirnite “OK”.
Podešavanje je završeno.
1
Dodirnite "Source List" i zatim .
Prikazuje se meni za opšta podešavanja. U
suprotnom, dodirnite "General".
2
Dodirnite "Clock Adjust".
Pojavi se meni za podešavanje.
3
Podesite sat i minute.
Na primer, za podešavanje na 8:30 dodirnite
"0830".
4
Dodirnite "OK".
Podešavanje je završeno.
Za brisanje unešenog broja, dodirnite "Clear".
Za povratak na prethodni meni, dodirnite
"Back".
Priprema daljinskog upravljača
Pre prve upotrebe daljinskog upravljaþa uklonite
izolacionu foliju.
15
Radio
Kontrole radio prijema
Slušanje radija
Dodirnite ekran ako se ne prikazuju kontrole
radio prijema.
1
1
Dodirnite “Source List” i zatim
“Tuner”.
Source List
(Važi samo za XAV-64BT: iz glavnog menija,
dodirnite “AV Source”, zatim “Tuner”.
Pojavi se meni funkcije radio prijema i automatski se prikazuje lista memorisanih stanica.
Source List
ATT
Top
P1
P2
P3
BTM
P4
P5
P6
Memory
Preset
List
Band
2
Pojavi se lista talasnih opsega.
FM1
ATT
FM2
TA
FM3
Band
AF
Top
MW
Receive
Menu
4
5
ATT
TA
AF
Top
Band
6
78
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
9
0
qa
"Source List"
Dodirnite za otvaranje liste izvora. (str. 12)
Preset
List
"TA"
Dodirnite za podešavanje funkcije TA u
RDS-u. (str. 18)
"AF"
Dodirnite za podešavanje funkcije AF u
RDS-u. (str. 18)
LW
PTY
List
Dodirnite željeni opseg (“FM1”, “FM2”,
“FM3”, “MW” ili “LW”) .
Dodirnite “Band” za zatvaranje liste talasnih
opsega.
4
3
"ATT"
Dodirnite za stišavanje zvuka. Za poništenje, dodirnite ponovo.
Dodirnite “Band”.
Source List
3
PTY
List
2
Izvršite podešavanje .
Automatsko podešavanje
Dodirnite ./>.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj podesi
stanicu. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
podesite željenu stanicu.
Ručno podešavanje
Dodirnite m/M više puta dok se ne podesi
željena frekvencija.
Za kontinuirano preskakanje dodirnite i
zadržite m/M.
"Top"
XAV-64BT
Dodirnite za otvaranje glavnog menija.
(str. 12)
XAV-63
Dodirnite za otvaranje liste izvora. (str. 12)
P/0
Dodirnite za ruþno podešavanje.
Dodirnite i zadržite za kontinuirano preskakanje frekvencija.
/!
Dodirnite za automatsko podešavanje.
"Band"
Dodirnite za otvaranje liste talasnih opsega
i promenu talasnog opsega.
"Receive Menu"
Dodirnite za otvaranje menija za radio
prijem, koji sadrži sledeüe.
5 "Regional" (str. 18)
"Preset List"
Dodirnite za prikaz liste memorisanih
stanica ili memorisanje stanica. (str. 17)
16
"PTY List"
Dodirnite za otvaranje PTY liste. (str. 19)
Indikatori tokom prijema
Memorisanje i prijem stanica
B
A
Source List
ATT
TA
AF
Top
Oprez
Kod podešavanja za vreme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste sprečili
eventualne saobrać ajne nezgode.
Automatsko memorisanje — BTM
Band
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
1
Dodirnite “Source List” i zatim “Tuner”.
Za promenu talasnog opsega, dodirnite
“Band” i zatim izaberite željeni talasni
opseg (“FM1”, “FM2”, “FM3”, “MW” ili
“LW”).
2
Dodirnite “Preset List” i zatim “BTM”.
Uređaj memoriše stanice redosledom njihovih
frekvencija (“P1” – “P6”).
Kad je stanica memorisana, čuje se zvučni
signal.
15
C
D
A Ikona trenutnog izvora*
B Broj talasnog opsega, programski broj* 2,
frekvencija*3/status
C Nivo jačine zvuka*4
D Status podešenja EQ7
1
*1 Pojavljuje se samo kad su prikazane kontrole.
*2 Pojavljuje se samo kod prijema memorisane stanice.
*3 Kod prijema RDS stanice prikazuje se naziv stanice.
Za detalje pogledajte "RDS" na str. 18.
*4 Kad je aktivirano podešenje ATT, prikazuje se ࢰ.
Ručno memorisanje stanica
1
Tokom prijema stanice koju želite da
memorišete, dodirnite “Preset List”.
2
Dodirnite “Memory” i zatim dodirnite
broj u listi (“P1” – “P6”).
Na ekranu se pojavi broj i prozor za potvrdu.
3
Dodirnite “Yes”.
Stanica je memorisana.
Napomena
Ako pokušate da memorišete drugu stanicu pod istim
brojem, prethodno memorisana stanica se briše.
Savet
Kad memorišete RDS stanicu, memorisaćete i postavke
AF/TA (str. 18).
Prijem memorisanih stanica
1
Izaberite talasni opseg, zatim
dodirnite "Preset List".
2
Dodirnite željeni broj ("P1" – "P6").
17
Napomene
• Zavisno od zemlje/regije, sve RDS funkcije možda
neće biti dostupne.
• RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab
ili stanica ne emituje RDS podatke.
RDS
Pregled
“Radio Data System” (RDS) je sistem emitovanja
koji FM stanicama omogućava slanje dodatne digitalne informacije zajedno sa radio signalom.
Podešavanje AF i TA
1
Prikazane stavke
A
Source List
ATT
TA
AF
Tokom prijema/reprodukcije dodirnite
"AF" ili "TA" za aktivaciju.
Kad je aktivirano to podešenje, menja se boja
tastera. Za iskljuþenje podešenja, dodirnite
ponovo.
Top
Memorisanje RDS stanica sa
funkcijama AF i TA
Band
B
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
C
A Broj talasnog opsega, programski broj, frekvencija (naziv stanice), RDS podaci, TA*1
B RDS *2, TP*3
C Prikaz sata
*1 Tokom saobraćajnih informacija.
*2 Tokom RDS prijema.
*3 Tokom prijema saobraćajnog programa.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Izbor i podešavanje stanice najjaþeg signala. Pomoüu ove funkcije možete stalno slušati isti program
tokom dugotrajnih putovanja bez potrebe ruþnog
podešavanja iste stanice.
TA (saobrać ajna obaveštenja)/ TP (saobra ćajni
program)
Pruža trenutne informacije o saobrać aju u vidu
obaveštenja ili programa. U sluþaju prijema bilo
kakvog saobra ćajnog obaveštenja/programa,
trenutno izabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno izabranu vrstu programa.
Takođe traži izabranu vrstu programa.
CT (tačno vreme)
Podaci o tačnom vremenu dobijeni RDS prijemom podešavaju sat.
18
RDS stanice možete memorisati tako da istovremeno memorišete i funkcije AF/TA. Ako koristite
funkciju BTM, samo RDS stanice se memorišu sa
istim AF/TA podešenjima.
Kod ruþnog memorisanja možete memorisati RDS
stanice i one koje to nisu sa funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim memorišite
stanicu pomoüu BTM ili ruþno.
Prijem hitnih obaveštenja
Ako je ukljuþena funkcija AF ili TA, ureÿaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih saobra ćajnih obaveštenja i prekida trenutno izabran izvor.
Savet
Ako podesite jačinu zvuka tokom saobraćajnih
obaveštenja, ta jačina će se memorisati za buduća
obaveštenja nezavisno od normalne jačine zvuka.
Slušanje jednog lokalnog programa
— Regional
Dok je ukljuþena funkcija AF, fabriþka podešenja
ovog ureÿaja ograniþavaju prijem na odreÿeno
podruþje, stoga nije moguü prelaz na drugu
lokalnu stanicu sa jaþom frekvencijom.
Ako napustite podruþje prijema tog lokalnog
programa, iskljuþite funkciju "Regional" tokom
FM prijema.
Dodirnite "Receive Menu" i zatim kvadratiü
"Regional" za podešavanje na "OFF".
Napomena
Ova funkcija ne radi u Ujedinjenom Kraljevstvu i nekim
drugim područjima.
Diskovi
Izbor vrste programa PTY
1
Tokom FM prijema, dodirnite “PTY List”.
37<OLVWDVHSRMDYOMXMHDNRVWDQLFDHPLWXMH37<
SRGDWNH
=DVNURORYDQMHOLVWHGRGLUQLWH v/V.
Dodirnite željeni tip programa.
8UHÿDMWUDåLVWDQLFXNRMDHPLWXMHL]DEUDQX
vrstu programa.
Za zatvaranje PTY liste, dodirnite "PTY List".
2
Reprodukcija diskova
Zavisno od diska, neki postupci mogu biti razliþiti ili zabranjeni.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporuþeno uz
disk.
1
Vrste programa
"News" (novosti), "Current Affairs" (vesti),
"Information" (informacije), "Sport" (sport),
"Education" (obrazovni program), "Drama"
(dramski program), "Cultures" (kultura),
"Science" (nauka), "Varied Speech" (razno),
"Pop Music" (popularna muzika),"Rock Music"
(rok muzika), "Easy Listening" (lagana muzika),
"Light Classics M" (lagana klasična muzika),
"Serious Classics" (klasična muzika),"Other
Music" (druge vrste muzike),"Weather &
Metr" (vremenska prognoza), "Finance" (finansije),"Children's Progs" (dečji program),
"Social Affairs" (društvene teme), "Religion"
(verski program), "Phone In" (telefonska
javljanja), "Travel & Touring" (putovanja),
"Leisure & Hobby" (dokolica), "Jazz Music"
(džez muzika),"Country Music" (kantri
muzika), "National Music" (narodna muzika),
"Oldies Music" (evergrini), "Folk Music"
(folklorna muzika), "Documentary" (dokumentarni program)
Napomene
• Ovu funkciju ne možete koristiti u državama/
regijama u kojima PTY podaci nisu dostupni.
• Može se desiti da imate prijem GUXJDþLMHJUDGLR
SURJUDPDod onog koji ste izabrali.
Podešavanje tačnog vremena (CT)
1
Postavite disk (stranu sa nalepnicom
okrenite prema gore).
Reprodukcija se pokreüe automatski.
Ako se prikazuje DVD meni
Dodirnite opciju u DVD meniju.
Možete takoÿe koristiti upravljaþki panel menija
koji se može prikazati dodirom ekrana na mestu
van podruþja DVD menija. Dodirnite E/Y/9/%
za pomeranje kursora, zatim dodirnite "ENTER"
za potvrdu.
Ako se ne pojavi upravljaþki panel menija pri
dodiru ekrana, koristite daljinski upravljaþ.
O DVD meniju
DVD je podeljen na duže slikovne ili muzičke delove.
Oni se zovu "naslovi". Pri reprodukciji DVD-a koji sadrži
nekoliko naslova, pomoću njegovog glavnog menija
(TOP MENU) možete izabrati željeni naslov. Pri reprodukciji DVD-a koji omogućava izbor opcija, na primer
jezika titlova i jezika dijaloga, izaberite ove opcije
pomoću DVD menija.
Ako disk sadrži JPEG datoteke
Automatski zapoþinje pokretni album.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i zadržite na 1 sekundu.
Napomena
Diskovi u DTS formatu nisu podržani. Ako izaberetei DTS
format, neće se čuti zvuk.
Za izbacivanje diska
1
Pritisnite = na uređaju.
Podesite "CT" na "ON" u meniju
(str. 47).
Napomene
5 Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS
stanice.
5 Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
19
Kontrole pri reprodukciji
MPEG-4
Dodirnite ekran ako se ne prikazuju kontrole za
reprodukciju.
Source List
ATT
TA
Top
AF
Zajedničko za sve diskove/formate
1
Source List
2
ATT
3
TA
AF
Top
Play Menu
Album
9
DVD
Control
4
5
Source List
ATT
1
“Source List”
Dodirnite za otvaranje liste izvora. (str. 12)
2
“ATT”
Dodirnite za stišavanje zvuka. Za poništenje,
dodirnite ponovo.
3
“Top”
4
./>
Dodirnite za preskakanje poglavlja/zapisa/
scene/slike/datoteke.
Dodirnite i kratko zadržite za pretraživanje
video zapisa prema nazad/napred i zatim
više puta za promenu brzine (T2 t T12
t 120 t T 2…)*1. Za poništenje,
dodirnite u.
6
TA
AF
DVD
Control
Top
Play Menu
7
Source List
ATT
TA
AF
0
Play Menu
Top
XAV-64BT
Za otvaranje glavnog menija. (str. 12)
XAV-63
Za otvaranje liste izvora. (str. 12)
Dodirnite i zadržite za pretraživanje audio
zapisa prema nazad/ napred.
PBC Panel
8
20
Tokom pauze dodirnite i zadržite > za
usporenu reprodukciju video zapisa. Za
poništenje, otpustite taster.
Play Menu
5
u
Dodirnite za pauzu/nastavak reprodukcije
nakon pauze.
6
“Play Menu”
Dodirnite za otvaranje menija za
reprodukciju, koji sadrži sledeće stavke.
• “Repeat”/”Shuffle” (str. 23)
• “Dolby D Level” (Samo DVD VIDEO
reprodukcija) (str. 23)
• “Image Turn” (Samo JPEG reprodukcija):Dodirnite za okre tanje slike u levo/
u desno.
• “Audio” (str. 23)
G
“DVD Control”
Dodirnite za otvaranje kontrolnog menija
za DVD, koji sadrži sledeće.
• “Audio”: Dodirnite više puta za izbor
jezika dijaloga/formata. (str. 22)*2
• “Subtitle”: Dodirnite više puta za
isključenje/izbor jezika titla.*2*3
• “Angle”: Dodirnite više puta za promenu
ugla kamere.*2
• “Top Menu”: Dodirnite za otvaranje
glavnog menija DVD diska.*2
• “Menu”: Dodirnite za otvaranje menija
diska.* 2
8
9
0
Indikatori tokom reprodukcije
Za prikaz indikatora, dodirnite ekran.
Pri reprodukciji audio diskova uvek se
prikazuju neki indikat ori.
MPEG-4
A
Source List
ATT
TA
“PBC Panel”
Dodirnite za prikaz upravljačke ploče za
PBC meni. (str. 22)
Top
DVD
Control
Play Menu
15
“Album” –/+
Dodirnite za preskakanje albuma (foldera)
sa MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4
datotekama.
AF
B
C
D
E
F
“List”
Dodirnite za prikaz liste zapisa/slika/video
datoteka. (str. 32)
Source List
TA
ATT
AF
Top
*1 Brzina zavisi od formata ili metode snimanja.
*2 Dostupnost zavisi od diska.
*3 Kad se pojavi zahtev za unos 4-cifrenog
koda, unesite kôd željenog jezika (str. 65).
Play Menu
Napomena
Ako disk sadrži više vrsta datoteka, može se reprodukovati samo onaj izabrani (zvuk /video/slika). Za detalje
o načinu izbora vrste datoteke pogledajte “Izbor vrste
datoteke” na str. 32.
Napomene o JPEG reprodukciji
5 Za okretanje većih slika potrebno je duže vreme.
5 Progresivne JPEG slike se ne mogu prikazati.
Album
G
A Ikona trenutnog izvora
B Nivo jačine zvuka* 1
C Format, status reprodukcije, proteklo vreme
reprodukcije*2, broj poglavlja/naslova/albuma
(foldera)/zapisa*3*4, audio format*5, status EQ7
podešenja, status moda reprodukcije (repeat/
shuffle)
D Status reprodukcije, proteklo vreme reprodukcije*2
E Naziv zapisa, naziv albuma, naziv izvođača
F Prikaz omota albuma*6
G Format, broj zapisa, broj albuma*7, status
podešenja EQ7, status moda reprodukcije
(repeat/shuffle)
*1 Kad je aktivirano podešenje ATT, prikazuje se ࢰ.
*2 Pri JPEG reprodukciji ili reprodukciji VCD-a s funkcijom PBC ne pojavljuje se indikator.
*3 Indikatori se razlikuju zavisno od diska/formata.
*4 Kod reprodukcije VCD-a s funkcijom PBC (str. 22)
ne pojavljuje se indikator.
*5 Samo DVD.
*6 Preporučena veličina je od 240 7 240 do 960 7 960
piksela.
*7 Samo za MP3/WMA/AAC.
21
Uporaba PBC funkcija —
kontrola reprodukcije
Podešavanje postavki zvuka
Napomena
Diskovi DTS formata nisu podržani. Zvuk se ne
reprodukuje kada se izabere DTS format.
Pomoüu PBC menija možete interaktivno
reprodukovati VCD diskove sa funkcijom PBC.
Promena jezika dijaloga/formata
zvuka
1
Započnite reprodukciju VCD-a sa
PBC funkcijom.
Prikaže se PBC meni.
Ako je na disk snimljeno više jezika dijaloga, oni
se mogu menjati. Možete takoÿe menjati format
zvuka ako je na disku snimljeno više njih (npr.
Dolby Digital).
2
Dodirnite "PBC Panel".
Pojavi se meni kontrolnog panela.
3
Dodirnite numeričke tastere za izbor
željene opcije i zatim dodirnite "ENTER".
4
Postupite prema uputstvu u meniju
za interaktivne funkcije.
Za povratak na prethodni meni pritisnite
2.
Za iskljuþenje kontrola, dodirnite "Close".
1
Tokom reprodukcije dodirnite "DVD
Control".
2
Više puta dodirnite "Audio" dok se
ne pojavi željeni jezik dijaloga/format
zvuka.
Jezik dijaloga zvučnog zapisa
Source List
Audio
ATT
TA
AF
Top
1: English
Dolby D 3/2.1
Reprodukcija bez PBC funkcija
Audio
1
Dok nije izabran izvor, dodirnite
"Source List" i zatim .
2
Dodirnite "Visual".
Prikazuje se meni za podešavanje izvora.
3
Dodirnite Y/9 za pomeranje i zatim
dodirnite "Video CD PBC" za podešavanje na "OFF".
4
Započnite reprodukciju VCD-a.
PBC meni se ne pojavljuje tokom
reprodukcije.
Napomene
5 Opcije menija i funkcije se razlikuju, zavisno od diska.
5 Tokom PBC reprodukcije, broj zapisa, datoteka za
reprodukciju itd. se ne pojavljuju u reprodukcijskom
prikazu.
5 Funkcija nastavka reprodukcije od mesta na kojem
je zaustavljena ne radi kod reprodukcije bez PBC-a.
Subtitle
Angle
Top Menu
DVD
Control
Menu
Play Menu
Format audio zapisa/brojevi kanala*
Na ekranu se izmenjuju dostupni jezici.
Kad se pojavi zahtev za unos 4-cifrenog
koda, unesite kôd željenog jezika (str. 62).
Ako se isti jezik pojavi dva ili tri puta, to znaþi
da je na disk snimljeno više formata zvuka.
* Naziv formata i brojevi kanala se pojavljuju na sledeći
način:
Primer: Dolby Digital 5.1 ch
Zadnji kanal 2
Dolby D 3 / 2 . 1
Prednji kanal 2 +
Centralni kanal 1
LFE kanal 1
Za zatvaranje kontrolnog menija za DVD
dodirnite "DVD Control".
22
Promena audio kanala
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom
MPEG-4
Kad reprodukujete VCD/CD/MP3/WMA/AAC/
Xvid/MPEG-4, možete izabrati zvuk desnog ili
levog kanala i možete slušati zvuk izabranog
kanala preko oba zvučnika (desnog i levog).
Opcije su sledeće:
“Stereo” : Standardni stereo zvuk (fabričko
podešenje)
“1/Left” : Zvuk levog kanala (mono)
“2/Right” : Zvuk desnog kanala (mono)
1
Tokom reprodukcije dodirnite "Play
Menu" i zatim više puta "Audio" dok
se ne pojavi željeni audio kanal.
MPEG-4
1
Tokom reprodukcije dodirnite “Play
Menu” i zatim više puta “Repeat” ili
“Shuffle” dok se ne pojavi željena opcija.
Source List
ATT
Savet
Takođe možete koristiti daljinski upravljač (višestruki
pritisak tastera :).
Podešavanje nivoa izlaznog audio
signala — Dolby D level
Možete podesiti nivo izlaznog audio signala
DVD-a snimljenog u Dolby Digital formatu,
za smanjenje razlika u jačini zvuka između diska
i izvora.
1
Tokom reprodukcije dodirnite "Play
Menu".
2
Dodirnite kvadratić "Adjust" za podešavanje na "ON".
3
Dodirnite –/+ više puta za podešavanje
nivoa signala.
Nivo izlaznog signala je podesiv u koracima
po jedan, od –10 do +10.
Za zatvaranje menija za reprodukciju, dodirnite
"Play Menu".
AF
Chapter
OFF
ON
Repeat
Shuffle
Adjust
Top
Dolby D Level 0
DVD
Control
Za zatvaranje menija za reprodukciju, dodirnite
"Play Menu".
Napomena
Zavisno od diska, možda nećete moći promeniti podešenje zvuka.
TA
Play Menu
Započinje ponavljanje reprodukcije ili reprodukcija slučajnim redosledom.
Za zatvaranje menija za reprodukciju, dodirnite
“Play Menu”.
U nastavku su navedene opcije za ponavljanje reprodukcije i način izmene za svaki disk/format.
Disk/
format
Opcije
“OFF”: Povratak na standardnu
reprodukciju.
“Title”: Ponavljanje trenutnog naslova.
“Chapter”: Ponavljanje trenutnog
poglavlja.
1 “OFF”: Povratak na standardnu
*
reprodukciju.
“Track”: Ponavljanje trenutnog zapisa.
“OFF”: Povratak na standardnu
reprodukciju.
“Track”: Ponavljanje trenutnog zapisa.
“Album”: Ponavljanje trenutnog
albuma (foldera).
“OFF”: Povratak na standardnu
reprodukciju.
“Image”: Ponavljanje trenutne slike.
“Album”: Ponavljanje trenutnog
albuma.
MPEG-4
“OFF”: Povratak na standardnu
reprodukciju.
“Movie”: Ponavljanje trenutne
video datoteke.
“Album”: Ponavljanje trenutnog
albuma (foldera).
23
U nastavku su navedene opcije za reprodukciju
slučajnim redosledom i način izmene za svaki
disk/format.
Disk/
format
Reprodukcija uz direktno
pretraživanje
Opcije
“OFF”: Povratak na standardnu
reprodukciju.
*2 “Title”: Reprodukcija poglavlja
trenutnog naslova slučajnim redosledom.
“OFF”: Povratak na standardnu
*1 reprodukciju.
“Disc”: Reprodukcija poglavlja na
tekućem disku slučajnim redosledom.
“OFF”: Povratak na standardnu
reprodukciju.
“Album”: Reprodukcija zapisa/
slika/video datoteka tekućeg albuma
(foldera) slučajnim redosledom.
MPEG-4
*1 Raspoloživo samo pri reprodukciji VCD-a verzije
1.0/1.1 ili verzije 2.0 bez funkcije PBC.
*2 Ne vredi za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW u VR
modu.
MPEG-4
Možete direktno pronaći željeno mesto uz unos
broja naslova, broja poglavlja i sl.
1
Tokom reprodukcije unesite numeričkim tasterima daljinskog upravljača
broj (zapisa, naslova i sl.) i zatim pritisnite 9.
Reprodukcija počinje od početka izabranog
dela.
Opcije pretraživanja za disk/format su sledeće:
DVD: Naslov ili poglavlje*1
VCD*2/CD/MP3/WMA/AAC: Zapis
JPEG: Slika
Xvid/MPEG-4: Video zapis
*1 Opcija za pretraživanje zavisi od podešenja.
*2 Raspoloživo samo pri reprodukciji VCD-a bez PBC
funkcija.
Podešavanje opcije za pretraživanje
(samo za DVD)
Za DVD reprodukciju možete podesiti opciju za
pretraživanje (naslov ili poglavlje).
1
2
3
Dodirnite “Source List” i zatim 6.
Dodirnite “Visual”.
Prikazuje se meni za izbor izvora.
Dodirnite v/V za pomeranje i zatim
“DVD Direct Search” za podešavanje
na “Chapter” ili “Title”.
Podešavanje je završeno.
Za povratak na prethodni meni, dodirnite
“Back”.
24
Funkcije za USB uređaj
• Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC
(Mass Storage Class) i MTP (Media Transfer
Protocol) koji podržavaju USB standard.
• Odgovarajući kodek je MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), Xvid (.avi) i
MPEG-4 (.mp4).
• Preporučeno je pravljenje sigurnosnih kopija
sadržaja USB uređaja.
Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite
stranu za korisničku podršku, nalazi se na zadnjoj
strani.
Napomene
• Povežite USB uređaj nakon pokretanja motora.
Zavisno od USB uređaja, može doći do nepravilnosti
u radu ili oštećenja ukoliko se poveže pre pokretanja
motora.
• Za pokretanje reprodukcije velikih datoteka će
možda biti potrebno duže vreme.
Reprodukcija sa USB uređaja
1
Uklonite poklopac s USB priključnice i
povežite USB uređaj na USB priključnicu.
Reprodukcija se pokreće automatski.
Ako je USB uređaj povezan, za pokretanje
reprodukcije dodirnite “Source List” i zatim
“USB/iPod”.
Za detalje o položaju USB priključnice pogledajte “Položaj i funkcija kontrola i priključnica”
(str.11).
O kontrolama i indikatorima tokom
reprodukcije
USB reprodukcijom možete upravljati isto
kao reprodukcijom diska. Za detalje pogledajte
“Kontrole za reprodukciju” na str. 20.
Za detalje o indikatorima tokom reprodukcije
pogledajte “Indikatori tokom reprodukcije” na
str. 21.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite  na jednu sekundu.
Odvajanje USB uređaja
Zaustavite reprodukciju i uklonite ga.
Nemojte uklanjati USB uređaj tokom reprodukcije jer se podaci na njemu tako mogu oštetiti.
Napomene o upotrebi
• Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški
da mogu pasti usled vibracija ili izazvati labavljenje
spoja.
• Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu,
jer može doći do nepravilnosti u radu.
• Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje povezane
putem USB haba.
• Obavezno koristite USB kabl isporučen sa uređajem
u slučaju da je kabl potreban za USB konekciju.
Napomene o reprodukciji
• Ako USB uređaj sadrži više vrsta datoteka, može se
reprodukovati samo onaj izabrani (zvuk/video/slika).
Za detalje o načinu izbora vrste datoteke pogledajte
“Izbor vrste datoteke” na str. 32.
• Prikazani indikatori mogu se razlikovati zavisno od
USB uređaja, formata snimanja i postavki. Za
dodatne informacije, posetite stranu za korisničku
podršku.
• Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
– folder (albuma): 256
– datoteka (zapisa): 2000
• Možda će biti potrebno neko vreme da se pokrene
reprodukcija, zavisno od količine snimljenih podataka.
• DRM (Digital Rights Management) datoteke možda
neće moći da se reprodukuju.
• Tokom reprodukcije ili brzog pretraživanja unapred/
unazad VBR (varijabilna brzina bita) MP3/WMA/
AAC datoteke, proteklo vreme reprodukcije možda
neće biti ispravno prikazano.
• Reprodukcija lossless kompresovanih datoteka nije
podržana.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom
1
Tokom reprodukcije dodirnite “Play
Menu” i zatim više puta “Repeat” ili
“Shuffle” dok se ne pojavi željena
opcija.
Započinje ponavljanje reprodukcije ili reprodukcija slučajnim redosledom.
Opcije za ponavljanje reprodukcije su sledeće.
“OFF”: Povratak na standardnu reprodukciju.
“Track”/”Image”/”Movie”*1: Ponavljanje
trenutnog zapisa/slike/video datoteke.
“Album”: Ponavljanje trenutnog albuma (foldera).
“Drive”*2: Ponavljanje trenutne mem. jedinice.
Opcije za reprodukciju slučajnim redosledom
su sledeće.
“OFF”: Povratak na standardnu reprodukciju.
“Album”: Reprodukcija zapisa/slika/video
datoteka tekućeg albuma (foldera) slučajnim
redosledom.
*1 Opcije zavise od vrste datoteke.
*2 Kad na USB uređaju postoje dve ili više memorijske jedinice.
Za zatvaranje menija za reprodukciju dodirnite
“Play Menu”.
25
Uživanje u muzici prema raspoloženju — SensMe™
Jedinstvene Sony-jeve funkcije “SensMe™
channels” i “SensMe™ mood” automatski
grupišu zapise prema kanalu ili raspoloženju, pa
vam omogućavaju intuitivno uživanje u muzici.
4 Povezivanje USB uređaja i uživanje u
funkciji SensMe™ na uređaju
Povežite USB uređaj za podešavanje. Možete
uživati u funkciji “SensMe™ channels” ili
“SensMe™ mood” na ovom uređaju.
Pre upotrebe funkcije SensMe™
Sledi osnovni postupak potreban za uživanje u
funkciji SensMe™ na uređaju.
1 Instaliranje “SensMe™ Setup” i
“Content Transfer” na računar
Prvo preuzmite “SensMe™ Setup” i
“Content Transfer” sa strane za podršku
navedene na zadnjoj strani.
2 Registrovanje USB uređaja koristeći
“SensMe™ Setup”
Povežite USB uređaj na računar i izvedite
registraciju pomoću “SensMe™ Setup” kako
biste omogućili funkciju SensMe™ na ovom
uređaju.
SensMe™
Setup
SensMe™
Instaliranje “SensMe™ Setup” i
“Content Transfer” na računar
Isporučeni softver (“SensMe™ Setup” i “Content
Transfer”) treba koristiti kako biste omogućili
funkciju SensMe™ na ovom uređaju.
1
Preuzmite “SensMe™ Setup” i
“Content Transfer” sa strane za
podršku.
2
Instalirajte softver na vaš računar.
Za više detalja o instalaciji, posetite stranu za
podršku, navedenu na zadnjoj strani.
Registrovanje USB uređaja koristeći “SensMe™ Setup”
USB uređaj je potrebno registrovati kako biste
omogućili funkciju SensMe™ ovom uređaju.
Savet
Registraciju možete izvesti bilo tokom postupka
instalacije ili nakon instalacije.
3 Prenos zapisa na USB uređaj koristeći “Content Transfer”
Kako bi se zapisi grupisali prema kanalu ili
raspoloženju, 12 TONE ANALYSIS iz
“Content Transfer”-a treba da analizira uzorke
zvuka zapisa.
Kad je na računar povezan USB uređaj, povucite i pustite zapise iz Windows Explorera ili
iTunesa i sl. u “Content Transfer”.
“Content Transfer” će izvršiti i analizu i
prenos zapisa.
Content
Transfer
26
Ako registraciju ne izvršite tokom postupka
instalacije, sledite naredne korake.
1
Pokrenite “SensMe™ Setup” na
računaru.
2
3
Povežite USB uređaj na računar.
Završite registraciju prema uputstvu
na ekranu.
Savet
Ako povežete registrovani USB uređaj koji sadrži anali zirane zapise, možete poništiti registraciju za taj USB
uređaj.
Prenos zapisa na USB uređaj
koristeći “Content Transfer”
Reprodukcija zapisa u kanalu —
SensMe™ channels
Kako biste omogućili funkciju SensMe™ na
ovom uređaju, potrebno je analizirati i preneti
zapise na USB uređaj pomoću aplikacije
“Content Transfer”.
“SensMe™ channels” automatski grupiše zapise
u kanale prema njihovim melodijama. Možete
izabrati i reprodukovati kanal koji odgovara
vašem trenutnom raspoloženju, aktivnosti i sl.
1
1
Povežite USB uređaj podešen za
funkciju SensMe™.
2
Dodirnite “Source List” i zatim
“SensMe™”.
3
Dodirnite “channels”.
Pojavi se lista kanala.
2
Povežite registrovani USB uređaj na
računar.
“WALKMAN” povežite pomoću MTP moda.
USB uređaje koji nisu “WALKMAN” povežite
pomoću MSC moda.
“Content Transfer” se pokreće automatski.
Ako se pojavi poruka, za nastavak pratite
uputstva na ekranu.
Povucite i pustite zapise iz Windows
Explorer-a ili iTunes i sl. u “Content
Transfer”.
Započinje analiza i prenos zapisa.
Shuffle All
Energetic
Za detalje o postupku pogledajte pomoć (Help) u
“Content Transfer”.
Napomena
Analizu zapisa u 12 TONE ANALYSIS možda će
trajati duže, zavisno od konfiguracije računara.
Savet
Pomoću aplikacije “Content Transfer” možete preneti ne samo audio datoteke već takođe slikovne ili
video datoteke. Za detalje pogledajte pomoć (Help)
u “Content Transfer”.
Relax
ZAP
15
4
12:00
Za pomeranje liste kanala dodirnite
v/V.
Reprodukcija prvog zapisa u trenutnom kanalu započinje od najmelodičnijeg ili najritmičnijeg dela zapisa*.
* Možda neće biti detektovan pravilno.
5
Dodirnite željeni kanal.
Počinje reprodukcija zapisa u izabranom
kanalu.
Napomene
• Zavisno od zapisa, možda ga uređaj neće detektovati pravilno ili će biti svrstan u kanal koji ne
odgovara atmosferi zapisa.
• Ako povezani USB uređaj sadrži mnogo zapisa,
možda će sistemu zbog čitanja podataka biti potrebno više vremena za pokretanje funkcije “SensMe™
channels”.
Savet
Zapisi se reprodukuju slučajnim redosledom. Redosled će se razlikovati za svaki izabrani kanal.
27
Lista kanala
x Recommended, Shuffle All
“Morning” (5:00 – 9:59)
“Daytime” (10:00 – 15:59)
“Evening” (16:00 – 18:59)
“Night” (19:00 – 23:59)
“Midnight” (24:00 – 4:59)
Preporučeni zapisi za svako doba dana.
Podesite sat (str. 15) kako bi se kanal prikazivao
pravilno.
“Shuffle All”: Reprodukcija svih analiziranih
zapisa slučajnim redosledom.
x Basic channels
Reprodukuje zapise prema vrsti muzike.
A
B
C
D
E
Shuffle All
Energetic
Relax
ZAP
15
12:00
F
G H
“Extreme”: Žestoka rok muzika.
A Za prikaz kontrolnih tastera. “Source List”,
“ATT”, “TA”, “AF”, “Top”. (str. 20)
B Za pomeranje liste i izbor drugog kanala.
C Pokazuje trenutni kanal.
D Pokazuje omot albuma*1.
E Pokazuje proteklo vreme reprodukcije, status
reprodukcije, status zappin-a, naziv zapisa,
naziv izvođača.
F Za pauzu/nastavak reprodukcije nakon pauze.
G Za preskakanje zapisa.
H Za uključenje ZAPPIN moda. (str. 30)
Tokom ZAPPIN reprodukcije za “SensMe™
channels” reprodukuju se najmelodičniji i
najritmičniji delovi* 2 zapisa.
x In-car channels
Reprodukuje zapise prikladne za vožnju.
*1 Preporučena veličina je od 240 T 240 do 960 T
960 piksela.
*2 Možda neće biti detektovan pravilno.
“Energetic”: Energična muzika.
“Relax”: Smirujuća muzika.
“Upbeat”: Vesela muzika za dobro raspoloženje.
“Mellow”: Sladunjava, melanholična muzika.
“Lounge”: Laundž muzika.
“Emotional”: Balade.
“Dance”: Ritam i rep, ritam i bluz
muzika.
“Freeway”: Brza, energična muzika
“Chillout Drive”: Ugodne balade.
“Weekend Trip”: Zabavna, vedra i vesela
muzika.
“Midnight Cruise”: Džez muzika ili muzika uz
klavirsku pratnju sa ozbiljnom atmosferom.
“Party Ride”: Živa i parti muzika.
“Morning Commute”: Vesela i živahna
muzika.
“Goin’ Home”: Ugodna i relaksirajuća muzika.
28
Kontrole i indikatori tokom reprodukcije “SensMe™ channels”
Reprodukcija zapisa po mapama raspoloženja — SensMe™ mood
“SensMe™ mood” raspoređuje zapise kao tačkice na dvoosnoj mapi raspoloženja na osnovu
funkcija pojedinih zapisa.
Kontrole i indikatori tokom reprodukcije “SensMe™ mood”
A
B
C
D
E
Fast
Kad u ffolderu dodirnete mesto prema svom raspoloženju, oko dodirnutog mesta prikaže se krug
i reprodukuju se zapisi unutar tog kruga.
Mood
Type
Sad
Happy
Style
1
Povežite USB uređaj podešen za funkciju SensMe™.
2
Dodirnite “Source List” i zatim
“SensMe™”.
3
Dodirnite “mood”.
Prikazuje se dvoosna karta raspoloženja.
Fast
Mood
Type
Happy
Style
Time
ZAP
Slow
15
12:00
Tačkice predstavljaju zapise
4
ZAP
Slow
15
Krug
Sad
Time
Dodirnite željeno mesto na mapi.
Oko dodirnutog dela prikazuje se krug i započinje reprodukcija zapisa unutar tog kruga.
Reprodukcija prvog zapisa započinje od
njegovog najmelodičnijeg ili najritmičnijeg
dela*.
* Možda neće biti pravilno detektovan.
Napomene
• U folderu je smešteno samo zadnjih 200 zapisa
prenesenih pomoću aplikacije “Content Transfer”.
• Zavisno od zapisa, možda ga uređaj neće detektovati pravilno ili će biti unešen na mapu na mesto koje
ne odgovara osećaju zapisa.
• Ako povezani USB uređaj sadrži mnogo zapisa,
možda će sistemu zbog čitanja podataka biti potrebno
više vremena za pokretanje funkcije “SensMe™
mood”.
Saveti
• U mapi raspoloženja je zapis koji se trenutno reprodukuje prikazan kao zelena tačka.
• Zapisi se reprodukuju od sredine kruga prema
spolja.
F
12:00
G
HI
A Za prikaz kontrolnih tastera. “Source List”,
“ATT”, “Top”. (str. 20)
B Za pomeranje kruga i pregrupisanje zapisa.
C Za promenu veličine kruga: mali, srednji ili
veliki.
D Pokazuje omot albuma*1.
E Pokazuje proteklo vreme reprodukcije, naziv
zapisa, naziv izvođača, status ZAPPIN moda.
F Za promenu parametara na horizontalnoj osi.
G Za preskakanje zapisa.
H Za pauzu/nastavak reprodukcije nakon pauze.
I Za uključenje ZAPPIN moda. (str. 30)
Tokom ZAPPIN reprodukcije za “SensMe™
mood” reprodukuju se najmelodičniji i najritmičniji delovi* 2 zapisa.
*1 Preporučena veličina je od 240 T 240 do 960 T
960 piksela.
*2 Možda neće biti detektovan pravilno.
Promena parametara na horizontalnoj
osi
U mapi raspoloženja možete promeniti parametre
na horizontalnoj osi. Zapisi se ponovo raspoređuju
u kartu prema funkcijama parametara.
Dodirnite
Za promenu parametara u
“Mood”
“Sad” – “Happy”
“Type”
“Acoustic” – “Electronic”
“Style”
“Soft” – “Hard”
“Time”
“Morning” – “Midnight”
29
Pretraživanje zapisa slušanjem
odlomaka zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na disku
ili USB uređaju u nizu, možete tražiti zapis koji
želite da slušate.
Ova funkcija je praktična kad, na primer, tražite
zapis tokom reprodukcije u slučajnom redosledu
ili ponavljanja reprodukcije u slučajnom
redosledu.
1
Tokom audio reprodukcije dodirnite
“ZAP”.
Reprodukcija započinje od odlomka sledećeg
zapisa. Možete izabrati vreme reprodukcije
(str. 46), ali ne možete izabrati koji odlomak
zapisa ćete slušati.
Dodirnut
“ZAP”.
2
Funkcije za iPod
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte “O iPod uređaju” na str. 56 ili posetite internet stranu za korisničku podršku.
U ovom uputstvu “iPod” se koristi kao opšti
naziv za iPod funkcije na iPod i iPhone uređaju,
osim ako nije drugačije navedeno u tekstu ili na
slikama.
Reprodukcija iPod-a
1
2
Smanjite jač. zvuka na ovom uređaju.
Uklonite poklopac sa USB priključnice
i povežite iPod na USB priključnicu.
Savetujemo upotrebu dodatno nabavljivog
USB kabla RC-200IPV.*1
Deo svakog zapisa koji se reprodukuje u ZAPPIN modu.
Dodirnite “ZAP” pri reprodukciji zapisa
koji želite da slušate.
Zapis koji ste izabrali reprodukuje se od
početka u modu normalne reprodukcije.
Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN
modu, ponovite korake 1 i 2.
Dok je povezan iPod, uređaj povezan na prednju AUX priključnicu nije dostupan i ne može
se izabrati “Front AUX” pri promeni izvora.
Pri “SensMe™ channels” ili
“SensMe™ mood” reprodukciji
Ako uđete u ZAPPIN mod pri “SensMe™
channels” ili “SensMe™ mood” reprodukciji,
reprodukuju se najmelodičniji ili najritmičniji
delovi* zapisa. Detalje o funkciji SensMe™
potražite u poglavlju “Uživanje u muzici
prema rapoloženju — SensMe™” na str. 26.
Na ekranu iPod-a*2 se pojavi sledeći logotip i
reprodukcija počinje od poslednje reprodukovane stavke.
Ako je iPod već povezan, za pokretanje reprodukcije dodirnite “Source List” i zatim “USB/
iPod”.
* Možda neće biti pravilno detektovan.
Savet
• Funkcija ZAPPIN je dostupna tokom iPod moda
reprodukcije.
*1 Za reprodukciju video zapisa sa video iPod-a
savetujemo upotrebu kabla RC-200IPV.
*2 Ako je povezan iPod touch ili iPhone ili je zadnja
reprodukcija sa iPod-a bila pokrenuta uz funkciju
Passenger App control, logotip se možda neće
pojaviti na ekranu.
30
3
Podesite jačinu zvuka na ovom uređaju.
O kontrolama i indikatorima tokom
reprodukcije
Reprodukcijom sa iPod-a možete upravljati isto
kao reprodukcijom diska. Za detalje pogledajte
“Kontrole pri reprodukciji” na str. 20.
Za detalje o indikatorima tokom reprodukcije
pogledajte “Indikatori tokom reprodukcije” na
str. 21.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite  na jednu sekundu.
Odvajanje iPod-a
Zaustavite reprodukciju i uklonite ga.
Nemojte uklanjati iPod tokom reprodukcije
jer se podaci na njemu tako mogu oštetiti.
O modu nastavka reprodukcije
3
Dodirnite željeni način reprodukcije.
Za početak reprodukcije dodirnite željenu
opciju u listi.
Za pomeranje liste, dodirnite v/V.
Za preskakanje stavki izabranog
načina reprodukcije
Tokom reprodukcije dodirnite –/+ za izabrani
način reprodukcije.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom
1
Tokom reprodukcije dodirnite “Play
Menu” i zatim više puta “Repeat” ili
“Shuffle” dok se ne pojavi željena
opcija.
Započinje ponavljanje reprodukcije ili reprodukcija slučajnim redosledom.
Kad je iPod sa kojeg trenutno reprodukujete povezan putem dock priključnice, način reprodukcije
ovog uređaja menja se u mod nastavljanja reprodukcije i reprodukcija počinje u modu koji je podešen
na iPod uređaju.
U modu nastavljanja reprodukcije, ne može se
pokrenuti ponavljanje reprodukcije niti reprodukcija slučajnim redosledom.
Za zatvaranje menija za reprodukciju dodirnite
“Play Menu”.
Oprez kod upotrebe iPhone uređaja
Kad povežete iPhone putem USB kabla, jačinu zvuka
telefona kontroliše sâm iPhone. Kako biste sprečili
iznenadan glasan zvuk nakon poziva, ne pojačavajte
jačinu zvuka na uređaju tokom telefonskog poziva.
“OFF”: Povratak na standardnu reprodukciju.
“Track”: Ponavljanje trenutnog zapisa.
“Album”/”Podcast”/”Artist”/”Playlist”/
”Genre”*: Ponavlja trenutnu stavku iz odabranog načina reprodukcije.
Napomena
Ovaj uređaj ne prepoznaje iPod uređaje povezane
putem USB haba.
Saveti
• Kad je ključ okrenut u položaj ACC i uređaj je uključen, baterija iPod uređaja se puni.
• Ako odvojite iPod tokom reprodukcije, na ekranu
uređaja se prikaže “USB device is not connected.”.
Podešavanje moda reprodukcije
Kod reprodukcije zvuka
“ALBUM,” “TRACK,” “GENRE,”
“PLAYLIST,” “ARTIST,” “MUSIC
PODCAST”*
Kod reprodukcije videa
“MOVIE,” “RENTAL,” “TV SHOW,” “MUSIC
VIDEO,” “VIDEO PLAYLIST,” “VIDEO
PODCAST”*
* Možda se neće prikazati, zavisno od podešenja iPod
uređaja.
Tokom reprodukcije, dodirnite
Dodirnite “MUSIC” ili “VIDEO”.
Kod reprodukcije zvuka
Kod reprodukcije videa
“OFF”: Povratak na standardnu reprodukciju.
“Track”: Ponavljanje trenutnog video zapisa.
“RENTAL”/“TV SHOW”/“MUSIC VIDEO”/
”Playlist”/”Podcast”*: Ponavlja trenutnu
stavku iz izabranog načina reprodukcije.
Opcije za reprodukciju slučajnim redosledom
su sledeće.
Možete podesiti jedan od sledećih modova
reprodukcije.
1
2
Opcije za ponavljanje reprodukcije su sledeće.
.
Kod reprodukcije zvuka
“OFF”: Povratak na standardnu reprodukciju.
“Album”/”Podcast”/”Artist”/”Playlist”/
”Genre”*: Reprodukcija zapisa slučajnim redosledom iz izabranog načina reprodukcije.
“Device”: Reprodukcija svih zapisa sa iPod-a
slučajnim redosledom.
* Razlikuje se zavisno od izabranog načina reprodukcije.
Napomena
Prikazane opcije možda neće biti usklađene sa stvarnom funkcijom.
31
Korisne funkcije
Direktno upravljanje iPod uređajem
— Passenger App control
Možete direktno upravljati iPod-om koji je povezan na ovaj uređaj.
1
Prikaz liste zapisa/slika/
video datoteka — List
Izbor zapisa/slike/video datoteke
Tokom reprodukcije dodirnite “Play
Menu” i zatim kvadratić “Passenger
Control” za podešavanje na “ON”.
Isključenje funkcije Passenger App
Control
Dodirnite kvadratić “Passenger App Control” za
podešavanje na “OFF”.
Trenutni mod reprodukcije prelazi u mod nastavljanja reprodukcije.
MPEG-4
Možete prikazati listu albuma/foldera/zapisa/
slika/video datoteka i izabrati neke od njih za
reprodukciju.
Ova funkcija je praktična, posebno za diskove u
MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4 formatu
ili USB uređaje sa mnogo albuma, zapisa itd.
1
Za zatvaranje menija za reprodukciju, dodirnite
“Play Menu”.
Tokom reprodukcije, dodirnite .
Pojavi se lista kategorija ili datoteka iz stavke koja se trenutno reprodukuje.
Contents List
Napomene
• Prikaz slike aplikacije i video zapisa može biti prika]DQVDPRNDGDMHDNWLYQDSDUNLUQDNRþQLFD
• $SOLNDFLMDLYLGHRVHPRJXNRQWUROLVDWLLVNOMXþLYRSUHNRL3KRQHLOLL3RGXUHÿDMD
• Broj aplikacija kompatibilnih sa Passenger App
&RQWUROIXQNFLMRPMHRJUDQLþHQ
• =DSULND]LYDQMHYLGHDQDRYRPXUHÿDMXSRWUHEQRMH
DNWLYLUDWL video izlaz (video output) na iPod-u.
• -DþLQD]YXNDVHPRåHSRGHVLWLVDPRSXWHPRYRJ
XUHÿDMD
• 8VOXþDMXRWND]LYDQMD3DVVHQJHU$SS&RQWUROPRGD
SRGHãDYDQMD]DSRQDYOMDQMHLPHãDQMHUHGRVOHGDüH
ELWLLVNOMXþHQH
File 01
File 02
File 03
File 04
File 05
File 06
Skala položaja strane
Za pomak na gornji nivo, dodirnite Ќ *.
Za pomeranje liste, dodirnite v/V.
Za kontinuirano pomeranje liste dodirnite i
zadržite v/V.
Za preskakanje stranica dodirnite skalu položaja strane.
* Pri audio reprodukciji sa CD-a (CD-DA), ova
NRQWURODVHQHSULND]XMH
2
Dodirnite željenu stavku.
Pokreće se reprodukcija.
Izbor vrste datoteke
MPEG-4
Ako disk/USB uređaj sadrži više vrsta datoteka,
može se reprodukovati samo onaj izabrani (zvuk/
video/slika). Redosled reprodukcije vrsta datoteka je fabrički podešen na audio, video, zatim
slike (npr. ako disk sadrži video i slikovne datoteke, reprodukuje se samo video). Možete izabrati
vrstu datoteka za listu i zatim izabrati željenu.
32
1
Tokom reprodukcije, dodirnite
.
2
Dodirnite , zatim “Audio”, “Image” ili
“Video” za izbor vrste datoteka.
3
Dodirnite željenu datoteku.
Počinje reprodukcija izabrane datoteke.
Upravljanje pomoću pokreta
Često korišćene funkcije možete primenjivati
izvođenjem sledećih pokreta u reprodukcijskom
prikazu ili u prikazu za radio prijem.
Povucite
Radio prijem:
prijem memorisanih stanica (prelaz
nazad).
DVD/VCD/Xvid/MPEG-4
vertikalnu reprodukciju:
liniju (prema pretraživanje video zapisa prema
dole)
nazad.
JPEG/ audio reprodukciju:
preskakanje albuma (foldera) prema
nazad.
(Isto kao “Album” –.)
Za
Radio prijem:
pretraživanje stanica prema napred.
(Isto kao >.)
horizontalnu DVD/VCD reprodukciju:
liniju (s leva preskakanje poglavlja/zapisa
na desno) prema napred.
(Isto kao >.)
JPEG/Xvid/MPEG-4/
audio reprodukciju:
preskakanje datoteke/zapisa prema
napred.
(Isto kao >.)
Radio prijem:
pretraživanje stanica prema nazad.
(Isto kao ..)
horizontalnu DVD/VCD reprodukciju:
liniju (s desna preskakanje poglavlja/zapisa
na levo)
prema nazad.
(Isto kao ..)
JPEG/Xvid/MPEG-4/
audio reprodukciju:
preskakanje datoteke/zapisa prema
nazad.
(Isto kao ..)
Radio prijem:
prijem memorisanih stanica (prelaz
napred).
DVD/VCD/Xvid/MPEG-4
vertikalnu reprodukciju:
liniju (prema pretraživanje video zapisa prema
napred.
gore)
Pozivanje bez upotrebe ruku i audio
striming— Bluetooth funkcija (samo
XAV-64BT)
Pre korišćenja Bluetooth funkcije
Bluetooth funkcije i opisi se odnose samo na model
XAV-64BT.
Osnovna procedura Bluetooth
funkcije
Uparivanje
Kod prvog povezivanja Bluetooth ureÿaja, potrebna je uzajamna registracija. Postupak se
naziva "uparivanje". Registracija (uparivanje)
je potrebno samo prvi put, jer üe se ovaj ureÿaj
i drugi ureÿaji automatski prepoznati sledeüi put.
Napomena
Ako izbrišete sa ovog uređaja registraciju drugog
uređaja, moraćete da ponovite uparivanje.
Povezivanje
Nakon uparivanja povežite ovaj ureÿaj i Bluetooth
ureÿaj. Zavisno od ureÿaja, povezivanje se odvija
automatski tokom uparivanja.
JPEG/ audio reprodukciju:
preskakanje albuma (foldera) prema
napred.
(Isto kao “Album” +.)
33
3 Handsfree pozivanje/Audio striming
3UHNRRYRJXUHÿDMDPRåHWHSUDYLWLSULPDWL
handsfree pozive ili slušati audio zapise.
.
Instaliranje mikrofona
Za snimanje glasa tokom handsfree pozivanja
potrebno je ugraditi mikrofon (isporuþen).
Za detalje o povezivanju mikrofona pogledajte
isporuþeno uputstvo za ugradnju/povezivanje.
Uparivanje
Uparivanje je potrebno samo prilikom prvog
povezivanja Bluetooth uređaja (mobilnog telefona, itd.).*
=DGHWDOMHRNRPSDWLELOQRVWLYDãHJXUHÿDMD
posetite stranu za podršku, navedenu na poslednjoj strani uputstva.
Bluetooth statusni indikatori
ATT
Za uparivanje ovog uređaja s Bluetooth uređajem
potrebno je na oba uređaja upisati lozinku.*2
Lozinku mogu sačinjavati brojevi koje ste sami
izabrali ili brojevi koji su određeni na Bluetooth
uređaju. Za dodatne informacije, pogledajte
uputstvo za upotrebu Bluetooth uređaja.
*1 Ako izbrišete sa ovog uređaja registraciju drugog
uređaja, moraćete ponoviti uparivanje.
*2 Lozinka se može nazivati "passcode", "PIN code",
"PIN number", "Password" i sl., zavisno od
Bluetooth uređaja.
1
Izaberite Bluetooth izvor.
Za izbor Bluetooth telefona pritisnite ,
a zatim dodirnite "BT Phone" na glavnom
meniju.
Za izbor Bluetooth audio izvora dodirnite
"Source List", pa "BT Audio".
2
Dodirnite "BT Menu".
Za Bluetooth izvor zvuka dodirnite "Play
Menu" pa "BT Menu."
Prikaže se meni sa Bluetooth podešenjima.
Calling...
Name
0123456789
Calling...
Bluetooth statusni indikatori
Back
E
Bez oznake: Bluetooth signal iskljuþen.
Svetli : Bluetooth signal ukljuþen.
`
Bez oznake: Nijedan ureÿaj nije povezan za striming zvuka.
Treperi: Povezivanje je u toku.
Svetli: Ureÿaj je povezan.
_
Bez oznake: Nijedan mobilni telefon
nije povezan za handsfree pozivanje.
Treperi: Povezivanje je u toku.
Svetli: Mobilni telefon je povezan.
Pokazuje jaþinu signala povezanog
mobilnog telefona.
Pokazuje napon baterije povezanog
mobilnog telefona.
34
Bez oznake: Nema neproþitanih SMS
poruka.
Svetli: Neproþitana SMS poruka
(poruke)
ATT
Top
BT Menu
Signal
OFF / ON
Pairing
3
Auto Answer
OFF
Ringtone
Default / Cellular
EC/NC Mode
Mode 1 / Mode 2
1/2
Dodirnite "Pairing".
Započinje uparivanje.*
* Ako je Bluetooth signal ovog uređaja isključen,
aktiviraće se automatski kad započne
uparivanje.
4
Aktivirajte traženje ovog uređaja na
Bluetooth uređaju.
Na ekranu se pojavi lista ureÿaja. Ovaj je
ureÿaj prikazan kao "Sony Automotive".
Povezivanje mobilnog telefona
1
Uključite Bluetooth signal ovog
uređaja i mobilnog telefona.
2
Povežite mobilni telefon na ovaj
uređaj.
" " treperi dok se ostvaruje veza i zatim
svetli dok traje veza.
DR-BT30Q
Sony
Automotive
XXXXXXX
Povezivanje mobilnog telefona koji
MHSRVOHGQMLSRYH]DQQDXUHÿDM
5
Ako se na ekranu uređaja pojavi zahtev
za unos lozinke, unesite "0000".
1
2
Unesite lozinku.
XXXX
"0000"
Ovaj ureÿaj i Bluetooth ureÿaj uzajamno
memorišu informacije i, nakon završetka
uparivanja, ureÿaj je spreman za povezivanje
sa drugim ureÿajem.
6
Aktivirajte povezivanje ovog uređaja
sa Bluetooth uređajem.
Prikaže se "Bluetooth device connected", i
veza je podešena. "_" ili "`" se prikazuje
nakon povezivanja.
Napomene
• 7RNRPSRYH]LYDQMDVD%OXHWRRWKXUHÿDMHPRYDM
XUHÿDMVHne može dHWHNWRYDWLVDGUXJRJXUHÿDMD
'DELVWHRPRJXüLOLdetekciju, pokrenite uparivanje
i potražite RYDMXUHÿDMVD GUXJRJXUHÿDMD
• Pretraga ili povezivanje može potrajati.
• =DYLVQRRGXUHÿDMDekran za potvrdu povezivanja
se može pojaviti pre unošenja lozinke.
• 9UHPHQVNLOLPLW]DXQRãHQMHãLIUH]DYLVLRGXUHÿDMD .
• 2YDMXUHÿDMVHQHPRåHSRYH]DWLVDXUHÿDMHPNRML
SRGUåDYDsamo HSP (Head Set Profile).
Povezivanje
Ako je prilikom paljenja automobila Bluetooth
signal aktivan, ovaj će uređaj tražiti poslednji
Bluetooth uređaj sa kojim je bio povezan, pa će
se sa njim ako je moguće, automatski povezivati.
Ovo poglavlje opisuje postupak ručnog povezivanja na registrovane Bluetooth uređaje.
Pripazite da pre početka aktivirate Bluetooth
signal na ovom (str. 39) i na drugom Bluetooth
uređaju.
Uključite Bluetooth signal ovog
uređaja i mobilnog telefona.
Pritisnite (TOP), zatim dodirnite "BT
Phone" u glavnom meniju.
" " treperi dok se ostvaruje veza i zatim
svetli dok traje veza.
Napomena
1HNLPRELOQLWHOHIRQL]DKWHYDMXGR]YROX]DSULVWXS
QMLKRYLP podacima imenika za vreme handsfree
povezivanja na ovaj XUHÿDM2EH]EHGLWHGR]YROX
SUHNRPRELOQRJWHOHIRQD
Savet
6DXNOMXþHQLP%OXHWRRWKVLJQDORPNDGDMHXNOMXþHQ
VLJQDO RYDMXUHÿDMVHDXWRPDWVNLSRYH]XMHQDSRVOHG QMLSRYH]DQL PRELOQLWHOHIRQ3RYH]LYDQMH]DYLVLWDNR
ÿHRGVSHFLILNDFLMD PRELOQRJWHOHIRQD$NRVHXUHÿDM
QHSRYHåHDXWRPDWVNL YH]XRVWYDULWHPDQXHOQR
3RYH]LYDQMHDXGLRXUHÿDMD
1
Uključite Bluetooth signal ovog
uređaja i audio uređaja.
2
Povežite audio uređaj na ovaj
uređaj.
" " treperi dok se ostvaruje veza i zatim
svetli dok traje veza.
3RYH]LYDQMHDXGLRXUHÿDMDNRML
MHSRVOHGQMLSRYH]DQQDXUHÿDM
1
2
3
Uključite Bluetooth signal ovog
uređaja i mobilnog telefona.
Pritisnite "Source List", zatim "BT
Audio".
Dodirnite "Connect".
" " treperi dok se ostvaruje veza i zatim
svetli dok traje veza.
Napomena
Ako se povezivanje vrši tokom striminga zvuka
može se začuti šum.
Savet
Ako mobilni telefon podržava A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) možete ga povezati radi striminga
zvuka.
35
Za prekid veze
1 Pritisnite (TOP), zatim "BT Phone" ili dodirnite
"Source List", a zatim "BT Audio".
2 Dodirnite "BT Menu".
3 Dodirnite "Signal", zatim "Yes" na prikazu za
potvrdu da biste isključili signal.
3
Dodirnite numeričke tastere za upis
telefonskog broja, a zatim dodirnite
ǻ.
Za brisanje unešenog broja, dodirnite l.
Poziv je upućen, pa je do odgovora druge
strane prikazan ekran pozivanja.
Brisanje svih registracija
ATT
1 Pritisnite (TOP), zatim "BT Phone" ili dodirnite
"Source List", a zatim "BT Audio".
2 Dodirnite "BT Menu".
3 Dodirnite "Initialize", zatim "Yes" na prikazu
za potvrdu da biste počeli.
Calling...
0123456789
Calling...
Handsfree telefoniranje
Ako je uređaj povezan na mobilni telefon možete
upućivati/primati handsfree pozive preko ovog
uređaja.
Upućivanje poziva
Upotrebom telefonskog imenika
1
Pritisnite , a zatim dodirnite "BT
Phone" na glavnom meniju.
Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.
2
Dodirnite "Call Menu", pa "Phonebook
Browsing".
Pojavljuje se telefonski imenik.
Biranjem telefonskog broja
1
Pritisnite , a zatim dodirnite "BT
Phone" na glavnom meniju.
Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.
Back
ATT
BT Menu
3
Izaberite željeni kontakt.
1 Na listi inicijala dodirnite inicijale
kontakta.
2 Na listi imena dodirnite ime kontakta.
Top
Easy Dial
3 Na listi brojeva dodirnite telefonski broj.
Preset Dial
P1
P2
P3
Redial
P4
P5
P6
Voice Dial
BT Phone
Prikazuje se ekran za potvrdu kontakta.
4
Dodirnite "Call".
Poziv je upućen, pa je do odgovora druge
strane prikazan ekran pozivanja.
Call Menu
Iz istorije poziva mobilnog telefona
2
Dodirnite "Call Menu", pa "Dial".
Prikazuje se ekran za upis broja.
Back
ATT
Top
1
Pritisnite , a zatim dodirnite "BT
Phone" na glavnom meniju.
Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.
2
Dodirnite "Call Menu", pa "Recent
Call Browsing".
Pojavljuje se istorija poziva.
Za pomeranje liste, dodirnite v/V.
3
Dodirnite željenu stavku na listi.
Prikazuje se ekran za potvrdu kontakta.
4
Dodirnite "Call".
Poziv je upućen, pa je do odgovora druge
strane prikazan ekran pozivanja.
Dial
Please input phone number.
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Programiranim tasterom
Možete memorisati do 6 kontakata pod programiranim tasterom. Za pojedinosti o memorisanju
pogledajte "Programirani tasteri" na str. 36.
1
Pritisnite , a zatim dodirnite "BT
Phone" na glavnom meniju.
Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.
2
Dodirnite broj na listi ("P1" do "P6").
Prikazuje se ekran za potvrdu kontakta.
3
Dodirnite "Call".
Poziv je upućen, pa je do odgovora druge
strane prikazan ekran pozivanja.
Funkcijom glasovnog biranja
Poziv možete uputiti upotrebom glasovne poruke
memorisane na povezanom mobilnom telefonu.
Podešavanje jačine zvuka
sagovornika
Okrenite regulator jaþine zvuka tokom poziva. Nivo zvuka sagovornika biüe memorisan u memoriju nezavisno od uobiþajenog nivoa zvuka.
Primanje poziva
Ako je uređaj povezan sa mobilnim telefonom
možete primati pozive u svakom modu.
Sledeći ekran prikazuje dolazni poziv, a oglašava
se i ton zvona.
ATT
Incoming call...
Name
0123456789
1
Pritisnite , a zatim dodirnite "BT
Phone" na glavnom meniju.
Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.
2
3
Dodirnite "Voice Dial".
Izgovorite glasovnu poruku snimljenu
na mobilnom telefonu.
Vaš glas se prepoznaje i poziv je upućen.
Do odgovora druge strane prikazan je ekran
pozivanja.
Incoming call...
Primanje poziva
Dodirnite ǻ.
Podešavanje jačine zvuka zvona
Funkcijom ponovnog zvanja
1
Pritisnite , a zatim dodirnite "BT
Phone" na glavnom meniju.
Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.
2
Dodirnite "Redial".
Poziv je upućen i prikazan je ekran pozivanja.
Napomene
➇ Glasovnu poruku izgovorite na isti način kako ste
je memorisali na mobilnom telefonu.
➇ Ako je funkcija glasovnog biranja aktivirana na pove-zanom mobilnom telefonu, možda neće funkcionisati
sa ovim uređajem.
➇ Ne koristite funkciju glasovnog biranja na mobilnom
telefonu dok je povezan na ovaj uređaj.
➇ Zvukovi poput rada motora mogu ometati prepoznavanje glasa. Kako biste poboljšali prepoznavanje,
funkciju upotrebljavajte u uslovima što manje buke.
➇ Glasovno biranje možda neće funkcionisati, zavisno
od funkcija prepoznavanja glasa mobilnog telefona.
Za dodatne informacije, posetite stranu za korisničku podršku.
Okrenite regulator za jač. zvuka tokom primanja
poziva.
Nivo jačine zvona biće memorisan u memoriju
nezavisno od uobičajenog nivoa jačine zvuka.
Odbijanje poziva
Dodirnite
.
Napomena
Ton zvona i glas sagovornika emituju se samo preko
prednjih zvučnika.
Saveti
➇ Možete podesiti i automatsko odgovaranje na
pozive (str. 39).
➇ Možete podesiti upotrebu tona zvona mobilnog
telefona ili ovog uređaja (str. 39).
Operacije tokom telefoniranja
Tokom telefoniranja prikazuje se sledeći
ekran.
ATT
BT Menu
Top
On the Line.
Name
0123456789
Handsfree OFF
Open Keypad
10:59
37
Podešavanje jač. zvuka sagovornika
Okrenite regulator za jačinu zvuka tokom poziva.
Jačina zvuka sagovornika će biti upamćena u
memoriji, nezavisno od redovne jačine zvuka.
Slanje DTMF (Dual Tone Multiple
Frequency) tonova
Dodirnite "Open Keypad", a zatim tražene
numeričke tastere.
Prebacivanje tekućeg poziva na
mobilni telefon
Dodirnite "Handsfree OFF".
Za prebacivanje na handsfree telefoniranje,
dodirnite "Handsfree ON".
Napomena
Zavisno od mobilnog telefona, može doći do prekida
veze kod prebacivanja poziva.
Upravljanje podacima poziva
Programirani tasteri
Možete memorisati kontakte iz tel. imenika
ili istoriju poziva na programirane tastere.
Memorisanje podataka telefonskog
imenika na programirane tastere
1
Pritisnite , a zatim dodirnite "BT
Phone" na glavnom meniju.
Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.
2
Dodirnite "Call Menu", a zatim
"Phonebook Browsing".
Prikaže se telefonski imenik.
3
Izaberite kontakt za memorisanje na
programirani taster
Podešavanje jačine zvuka govora
1
2
3
1 U listi inicijala dodirnite inicijal kontakta.
2 U listi imena dodirnite ime kontakta.
3 U listi brojeva dodirnite telefonski broj.
Dodirnite "BT Menu".
Dodirnite v/V za pomeranje, a zatim
"MIC Gain".
Dodirnite "Low/Middle/High" nekoliko
puta za podešavanje nivoa.
Za povratak na prethodni prikaz, dodirnite
"Back".
Prikazuje se ekran za potvrdu kontakta.
4
Prekidanje poziva
Dodirnite
.
Dodirnite "Preset Memory", zatim
željeni programirani taster ("P1" do
"P6").
Kontakt je memorisan na izabrani taster.
Memorisanje podataka iz istorije
poziva na programirane tastere
1
Pritisnite , a zatim dodirnite "BT
Phone" na glavnom meniju.
Pojavljuje se meni za Bluetooth telefon.
2
Dodirnite "Call Menu", a zatim "Recent
Call Browsing".
Prikaže se istorija poziva.
Za pomeranje liste, dodirnite v/V.
3
4
Dodirnite željeni kontakt u listi.
Prikazuje se ekran za potvrdu kontakta.
Dodirnite "Preset Memory", zatim
željeni programirani taster ("P1" do
"P6").
Kontakt je memorisan na izabrani taster.
Za promenu postavke programira nog tastera
Pratite postupke navedene iznad i promenite
postavku programiranog tastera.
38
Audio striming
Slušanje Bluetooth uređaja preko
ovog uređaja
Postavke za Bluetooth
Bluetooth postavke mogu se podesiti na meniju
"BT Menu".
1
Izaberite Bluetooth izvor.
Za izbor Bluetooth telefona pritisnite ,
a zatim dodirnite "BT Phone" na glavnom
meniju.
Za izbor Bluetooth audio izvora dodirnite
"Source List", pa "BT Meni".
2
Dodirnite "BT Menu".
Za Bluetooth izvor zvuka dodirnite "Play
Menu", pa "BT Menu." Prikaže se meni sa
Bluetooth podešenjima.
3
Dodirnite željenu stavku na listi i
podesite postavku.
Ako drugi uređaj podržava A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) Bluetooth tehnologije, možete
preko ovog uređaja reprodukovati njegov zvuk.
1
Povežite ovaj uređaj sa Bluetooth
uređajem (str. 35).
2
3
Smanjite jač. zvuka na ovom uređaju.
Dodirnite "Source List" i zatim "BT
Audio".
Pojavljuje se meni Bluetooth Audio.
4
Pokrenite reprodukciju na Bluetooth
uređaju.
5
Podesite jačinu zvuka na ovom uređaju.
Upravljanje Bluetooth uređajem
putem ovog uređaja
Ako drugi uređaj podržava AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) Bluetooth tehnologije
možete upravljati reprodukcijom preko ovog
uređaja.
Operacije se vrše na isti način kao i kod reprodukcije diska (str. 20), osim sledećeg:
Dodirnite
Za
"Play Menu" c otvaranje menija za
Bluetooth podešavanje (str. 39).
"BT Menu"
–/+ u
kvadratiću
"Level"
smanjivanje razlike u jačinu
zvuka između ovog uređaja i
Bluetooth uređaja. Nivo je
podesiv u koracima po jedan,
od –8 do +18.
"Connect"
povezivanje na poslednji uređaj povezan na ovaj uređaj.
Napomene
➇ Dostupne operacije razlikuju se zavisno od Bluetooth
uređaja. Nedostupne operacije provedite na
Bluetooth uređaju.
➇ Zavisno od Bluetooth uređaja možda će biti potrebno
da dvaput dotaknete u za početak/pauziranje
reprodukcije.
➇ Tokom audio stiminga zvuka neki podaci , npr. naziv
zapisa, itd., možda neće biti dostupni na ovom
uređaju.
Na meniju Bluetooth postavki nalaze se sledeće
stavke:
"Signal"*1
Aktiviranje Bluetooth signala: "ON", "OFF".
"Pairing" *1
Isključuje/uključuje mod uparivanja i memoriše
informacije između ovog uređaja i Bluetooth
uređaja.
"Auto Answer"*1
Automatsko primanje svih dolaznih poziva.
– "Short": za automatsko primanje nakon
3 sekunde.
– "Long": za automatsko primanje nakon
10 sekundi.
– "OFF": automatsko primanje isključeno.
"Ringtone"*1*2
Korišćenje zvona ovog uređaja ili povezanog
mobilnog telefona: "Default", "Cellular".
"EC/NC Mode" (Mod suzbijanja galame/buke)
Umanjuje galamu i buku tokom telefonskih
razgovora.
U normalnim okolnostima, podesite "Mode 1".
Ako kvalitet zvuka nije zadovoljavajući, podesite na "Mode 2".
“MIC Gain” (str. 38)
3RGHãDYDQMHMDþLQH]YXNDPLNURIRQD]DGUXJX
stranu: “Low,” “Middle,” “High.”
"Initialize"*1
Inicijalizacija svih Bluetooth podešenja. Dodirnite "Yes" na ekranu za potvrdu.
*1 Ne može se podešavati tokom handsfree
telefoniranja.
*2 Zavisno od mobilnog telefona, možda će se emitovati
zvono ovog uređaja čak i ako je podešena opcija
"Cellular".
Napomena
Za detalje o podešavanju drugih Blluetooth uređaja
pogledajte njihova uputstva za upotrebu.
39
Podešavanje karakteristika zvuka
Podešavanje zvuka
Izbor kvaliteta zvuka — EQ7
Možete odabrati krivulju ekvilajzera između 7
postavki (“Xplod”, “Vocal”, “Edge”, “Cruise”,
“Space”, “Gravity”, “Custom” ili “OFF”).
Možete podesiti balans zvuka između levih i desnih zvučnika (“Balance”) i prednjih i zadnjih
zvučnika (“Fader”). Možete takođe podesiti
nivo jačine zvuka sabvufera ako je povezan.
1
1
Tokom prijema/reprodukcije dodirnite
“Source List” i zatim 6.
Tokom prijema/reprodukcije dodirnite “Source List” i zatim 6.
2
2
Dodirnite “Sound”.
Prikazuje se meni podešavanja zvuka.
Dodirnite “Sound”.
Prikazuje se meni podešavanja zvuka.
3
3
Dodirnite “EQ7”.
Pojave se opcije.
Dodirnite “Balance/Fader”.
Pojavi se meni za podešavanje.
4
Dodirnite željenu krivu ekvilajzera.
Podešavanje je završeno.
Back
ATT
Top
Balance/Fader/Subwoofer Level Adjust
Za poništenje krive ekvilajzera, izaberite “OFF”.
Za povratak na prethodni meni, dodirnite “Back”.
Podešavanje krive ekvilajzera
— EQ7 Tune
Postavka “Custom” unutar EQ7 omogućava
izradu lič nog podešenja ekvilajzera. Možete
podesiti nivo za 7 različitih područja: 63 Hz,
160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2.5 kHz, 6.3 kHz i 16 kHz.
1
2
3
4
Tokom prijema/reprodukcije dodirnite “Source List” i zatim 6.
Dodirnite “Sound” i zatim “EQ7”.
Dodirnite “Custom” i zatim “Tune”.
Pojavi se meni za podešavanje.
Back
ATT
Top
EQ7 Tune : Custom
0
63 Hz
0
160 Hz
0
400 Hz
0
1 kHz
0
2.5 kHz
Reset
0
6.3 kHz
0
16 kHz
OK
4
Dodirnite +/– svake frekvencije kako
biste joj podesili nivo.
Nivo je podesiv u koracima po jedan, od
–8 do +8.
Za vraćanje fabrički podešene krive ekvilajzera, dodirnite “Reset”.
5
Dodirnite “OK”.
Podešavanje je završeno.
Za povratak na prethodni meni dodirnite “Back”.
40
Fader : 0
Savet
Ostale vrste ekvilajzera takođe se mogu podesiti.
0
Subwoofer
Balance : 0
5
Dodirnite /// više puta za balans
levih i desnih i prednjih i zadnjih
zvučnika.
Nivo je podesiv u koracima po jedan, između -15 i +15 (Balance)/-15 i +15 (Fader).
Dodirnite +/– za podešavanje nivoa
jačine zvuka sabvufera.
To podešavanje je moguće samo kad je povezan
sabvufer i “Rear/Sub Out” je podešeno na
“Sub” (str. 49).
Nivo je podesiv u koracima po jedan, od
–6 do +6.
Za povratak na prethodni meni, dodirnite “Back”.
Optimiziranje zvuka za poziciju
slušanja — Intelligent Time
Alignment
Uređaj može da promeni lokalizaciju zvuka odlaganjem reprodukcije iz svakog zvučnika u skladu
sa vašom pozicijom slušanja i da simulira prirodno
zvučno polje tako da se postiže utisak boravka u
sredini zvuka bez obzira na položaj u vozilu.
Na raspolaganju su sledeće opcije za “Listening
Position”.
“Front L” (A): Prednji levi
“Front R” (B): Prednji desni
“Front” (C): Prednji srednji
“All” (D): U sredini vozila
“Custom”: Precizno kalibriran položaj (str. 41)
“OFF”: Položaj nije podešen
Precizno kalibrisanje mesta slušanja
— Intelligent Time Alignment Tune
Možete precizno kalibrisati svoje mesto slušanja
za svaki zvučnik tako da odlaganjem zvuk pravilnije dopire do svakog slušaoca.
Pre početka izmerite udaljenost između vašeg
mesta slušanja i svakog zvučnika.
1
Tokom prijema/reprodukcije dodirnite “Source List” i zatim 6.
2
Dodirnite “Sound” i zatim “Listening
Position”.
Dodirnite “Custom” i zatim “Custom
Tune”.
Pojavi se meni za podešavanje.
3
Back
132
ATT
Top
Position Tune
4
100
100
100
100
100
(cm)
Reset
Sa vašeg mesta slušanja možete takođe podesiti
približan položaj sabvufera ako je:
– sabvufer je povezan i opcija "Subwoofer" je
podešena na "On" (str. 49).
– mesto slušanja je podešeno na "Front L",
"Front R", "Front" ili "All".
1
Tokom prijema/reprodukcije dodirnite “Source List” i zatim 6.
2
Dodirnite “Sound”.
Prikazuje se meni Sound.
3
Dodirnite “Listening Position”.
Pojavi se meni za podešavanje.
4
Podesite položaj slušanja.
Dodirnite “Front L”, “Front R”, “Front”,
“All” ili “Custom”.
5
Podesite položaj sabvufera.
Ako izaberete “Front L”, “Front R”, “Front”
ili “All” u koraku 4, možete podesiti položaj
sabvufera.
Dodirnite “Near”, “Normal” ili “Far”.
Podešavanje je završeno.
OK
Napomena
Sabvufer se prikazuje i tasteri za podešavanje
sabvufera su dostupni samo kada je "Rear/
Sub Out" podešeno na "Sub" (str. 49).
4
Dodirnite +/– svakog zvučnika za podešavanje udaljenosti između pozicije
slušanja i zvučnika.
Udaljenost je podesiva u koracima od 2 cm,
između 0 i 400 cm.
Za vraćanje fabričkog podešenja dodirnite
“Reset”.
5
Dodirnite “OK”.
Podešavanje je završeno.
Za povratak na prethodni meni dodirnite “Back”.
Napomena
Podešenje će se primeniti nakon što dodirnete “OK”.
Za isključenje funkcije Intelligent Time Alignment
izaberite “OFF”.
Za povratak na prethodni meni dodirnite “Back”.
41
Konfiguracija zvučnika i
podešavanje jačine zvuka
Kreiranje virtuelnog centralnog
zvučnika — CSO
Kako biste u potpunosti uživali u surround zvuku,
potrebno vam je 5 zvučnika (prednji levi/desni,
zadnji levi/desni, srednji) i jedan sabvufer.
CSO (Center Speaker Organizer) omogućava
kreiranje virtuelnog srednjeg zvučnika čak i ako
on nije povezan.
1
Tokom reprodukcije sa diska/USB
uređaja, dodirnite "Source List" i zatim
6.
2
Dodirnite "Sound".
Prikazuje se meni za podešavanje zvuka.
3
Dodirnite "CSO".
Pojave se opcije.
Podešavanje jačine zvučnika.
Možete podešavati nivo jačine zvuka svakog
povezanog zvučnika.
Možete podešavati zvučnike "Front R" (prednji
desni), "Front L" (prednji levi), "Surround L"
(zadnji levi), "Surround R" (zadnji desni) i
"Subwoofer*."
* Može se podesiti samo kad je povezan sabvufer i
opcija "Rear/Sub Out" podešena na "Sub" (str. 49).
1
Dok je uređaj isključen, dodirnite
"Source List" i zatim 6.
2
Dodirnite "Sound".
Prikazuje se meni za podešavanje zvuka.
3
Dodirnite v/V za pomeranje i zatim
dodirnite "4.1ch Speaker Level".
Pojavi se meni za podešavanje.
Back
4
Dodirnite "CSO1", "CSO2" ili "CSO3".
Podešavanje je završeno.
Za povratak na prethodni meni dodirnite "Back".
Napomena
"CSO" je efikasan samo kad je opcija "Multi Ch
Output" podešena na "Multi" (str. 51), jer funkcioniše
samo kod reprodukcije višekanalnih izvora.
Upotreba zadnjih zvučnika kao
sabvufera — Rear Bass Enhancer
RBE (Rear Bass Enhancer) pojačava basove primenom postavke niskopropusnog filtera (str. 49)
na zadnje zvučnike. Ova funkcija omogućava da
zadnji zvučnici rade kao sabvufer čak i ako on
nije povezan.
1
Tokom prijema/reprodukcije dodirnite
"Source List" i zatim 6.
2
Dodirnite "Sound".
Prikazuje se meni Sound.
3
Dodirnite v/V za pomeranje i zatim
dodirnite "RBE".
Pojave se opcije.
4
Dodirnite "RBE1", "RBE2" ili "RBE3".
Podešavanje je završeno.
Za povratak na prethodni meni dodirnite "Back".
42
Top
4.1ch Speaker Level
Front L
Front R
Surround L
Surround R
Subwoofer
0
Reset
4
Dodirnite zvučnik i zatim +/– za podešavanje nivoa.
Ponovite ovaj korak za podešavanje jačine
zvuka svih zvučnika. Za vraćanje fabričkog
podešenja, dodirnite "Reset".
Za povratak na prethodni meni dodirnite
"Back".
Podešavanje monitora
Kalibracija ekrana osetljivog
na dodir
Ekran osetljiv na dodir potrebno je kalibrisati ako
se mesto dodira ne podudara sa odgovarajućom
opcijom.
izbor kvaliteta slike
— Picture EQ
Kvalitet slike možete prilagoditi uslovima
osvetljenja u vozilu.
Opcije su sledeće:
"Dynamic": Živa slika vedrih i jasnih boja.
"Standard": Standardan kvalitet slike.
"Theater": Posvetljuje monitor; prikladno za
tamne filmove.
"Sepia": Primenjuje smeđe toniranje na sliku.
"Custom 1", "Custom 2": Postavke definiše
korisnik (str. 44).
1
2
Dodirnite "Source List" i zatim 6.
3
Dodirnite v/V za pomeranje i zatim
dodirnite "Touch Panel Adjust".
Pojavi se meni za podešavanje.
1
Tokom reprodukcije video zapisa/slike
dodirnite "Source List" i zatim 6.
Dodirnite redom željena mesta.
Kalibracija je završena.
2
Dodirnite "Screen".
Prikazuje se meni za podešavanje ekrana.
Za poništenje kalibracije, dodirnite "Cancel".
3
Dodirnite "Picture EQ".
Pojave se opcije.
4
Dodirnite željenu opciju.
4
Dodirnite "General".
Prikazuje se meni General.
Podešavanje pozadinskog prikaza
Za pozadinu ekrana možete po želji izabrati
temu.
1
2
3
Dodirnite "Source List" i zatim 6.
Dodirnite "Screen".
Prikazuje se meni za podešavanje ekrana.
Za povratak na prethodni meni, dodirnite
"Back".
Napomena
Postavka je dostupna samo kada je aktivna
kočnica za parkiranje.
Dodirnite "Screen Theme".
Pojavi se prikaz za izbor teme.
4
Izaberite željenu temu za ekran.
Dodirnite "Screen Theme" i zatim željenu
vrstu.
Za povratak na prethodni meni, dodirnite "Back".
43
Prilagođavanje slike
Izbor odnosa širine i visine slike
Opcije "Custom 1" i "Custom 2" za Picture EQ
omogućavaju ručno podešavanje tona slike.
1
2
3
Tokom reprodukcije video zapisa/slike
dodirnite "Source List" i zatim 6.
Dodirnite "Screen" i zatim "Picture EQ".
Dodirnite "Custom 1" ili "Custom 2" i
zatim "Custom Tune".
Pojavi se meni za podešavanje.
Back
ATT
Top
Picture EQ : Custom Tune
Možete promeniti odnos širine i visine slike.
Opcije su sledeće:
"Normal": Slika sa odnosom
4:3 (standardna slika).
"Wide": Slika sa odnosom 4:3
uvećana do leve i desne ivice
ekrana tako da se gornji i
donji deo slike ne vide.
"Full": Slika sa odnosom 16:9.
Warm
Normal
Cool
Color Tone
Brightness
0
Color
0
"Zoom": Slika sa odnosom
4:3 uvećana do leve i desne
ivice ekrana.
1
Tokom reprodukcije video zapisa/slike
dodirnite "Source List" i zatim 6.
2
Dodirnite "Screen".
Prikazuje se meni za podešavanje ekrana.
Za povratak na prethodni meni, dodirnite "Back".
3
Dodirnite "Aspect".
Pojave se opcije.
Napomena
Nije moguće podesiti kvalitet slike zadnje kamere.
4
Dodirnite željenu opciju.
4
Dodirnite "Warm", "Normal" ili "Cool"
za izbor "Color Tone".
5
Dodirnite +/– za "Brightness" i "Color"
kako biste im podesili nivo.
Za povratak na prethodni meni, dodirnite
"Back".
Napomene
➇ Postavka je dostupna samo kada je aktivna
kočnica za parkiranje.
➇ Nije moguće podesiti odnos širine i visine slike za
zadnju kameru.
44
Postavke
Meni postavki sadrži sledeće kategorije.
➅
➅
➅
➅
"General": Opšte postavke (str. 46)
"Sound": Postavke zvuka (str. 48)
"Screen": Postavke ekrana (str. 50)
"Visual": Postavke za reprodukciju DVD i
drugih izvora (str. 51)
Operacije sa osnovnim
podešavanjima
Opcije menija možete podesiti na sledeći način.
Na primer, pri podešavanju demo prikaza:
1
Dok nije izabran izvor, dodirnite
"Source List" i zatim 6.
(Samo za XAV-64BT: Na glavnom meniju
dodirnite 6.)
Prikazuje se meni za podešavanje.
Back
Top
English
Language
Clock Adjust
Auto OFF
No
Beep
OFF / ON
1/4
ZAPPIN Time
General
2
Sound
Screen
Visual
Dodirnite "Screen".
Pojavi se meni za podešavanje ekrana.
Back
Top
Screen Theme
Picture EQ
Aspect
1/1
Clock
OFF / ON
Demo
General
3
OFF / ON
Sound
Screen
Visual
Dodirnite "Demo" za podešavanje na
"ON" ili "OFF".
Podešavanje je završeno.
Za listanje opcija (samo kad je potrebno), dodirnite
v/V.
Za povratak na prethodni meni, dodirnite
"Back".
45
Opšta podešavanja
Dodirnite 6 c "General" c željenu stavku c željenu opciju. Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju
"Operacije sa osnovnim podešavanjima" na str. 45.
Pojedinosti potražite na stranama u zagradama. "z" označava standardno podešenje.
Stavka
Opcija
Namena
Status uređaja
Language
English ( z),
Español,
ȥɜɚɚɓɑɒ
Za izbor jezika
menija.
Nije izabran izvor.
Clock Adjust (str. 15)
–
–
Bilo koji status.
No (z)
Auto OFF
Automatsko isključenje nakon
isteka podešenog vremena,
30sec, 30min,
kad nije izabran izvor.
Za isključenje funkcije Auto
Off.
Beep
ON (z)
Za uključenje zvučnih
signala.
OFF
Za isključenje zvučnih
signala.
ZAPPIN Time (str. 30)
6 sec,
15 sec(z),
30 sec
Za izbor vremena
reprodukcije za funkciju
ZAPPIN.
Dimmer
Promena svetlosti displeja.
Auto (z)
Za automatsko zatamnjenje
ekrana kad se uključi svetlo.
(Dostupno samo kad je povezan kabl za kontrolu osvetljenja.)
Za izbor željenog vremena.
Bilo koji status.
60min
ON
Za izbor nivoa.
Touch Panel Adjust (str. 43) –
–
Output Color System
Menja sistem boje u skladu
sa povezanim monitorom.
(SECAM nije podržan.)
46
Tokom USB/iPod
audio reprodukcije
Bilo koji status.
Za zatamnjenje ekrana.
(–5 ~ +5)
Dimmer Level
Podešava nivo svetlosti kad
0 (z)
je uključena funkcija Dimmer.
No Signal
Menja ekran automatski
kad uređaj ne detektuje nikakav spoljni video signal.
Bilo koji status.
Through
Za prikaz koji pokazuje da
nema signala.
Blank (z)
Za prikaz ekrana audio reprodukcije sa obavešćenjem da
nema signala.
PAL (z)
Za podešavanje na PAL.
NTSC
Za podešavanje na NTSC.
Bilo koji status.
Bilo koji status.
Isključen uređaj.
Isključen uređaj.
Stavka
Opcija
Prednja AUX priključnica Audio (z)
(str. 53)
Podešava da li se ulazni signali
audio uređaja detektuju na
OFF
prednjoj AUX priključnici.
Namena
Za uključenje AUX ulaza.
Za isključenje AUX ulaza.
Zadnja AUX priključnica
(str. 53)
Podešava vrstu uređaja povezanog na priključnice Rear
AUX kako bi se pozadinska
slika ekrana menjala u skladu
sa time.
Video (z)
Za prikaz slike sa povezanog
uređaja.
Audio
Za prikaz pozadinske slike
ovog uređaja.
OFF
Za isključenje AUX ulaza.
Rotary Commander
Menja radni smer kontrola
okretnog upravljača.
Default (z)
Za korišćenje u fabrički
podešenom položaju.
Reverse
Za primenu na desnoj strani
volana.
Camera Input
Uključuje ulazni video signal
iz povezane zadnje kamere.
OFF
Za isključenje ulaza.
ON (z)
Za prikaz slike iz zadnje
kamere kad se uključi zadnje
svetlo (ili polugu menjača
namestite u položaj R
(vožnja unazad)).
Rear View Camera Setting –
(str. 54)
–
CT (Tačno vreme) (str. 18, 19) ON
Za uključenje funkcije CT.
OFF (z)
Status uređaja
Za isključenje funkcije CT.
Nije izabran izvor.
Nije izabran izvor.
Bilo koji status.
Bilo koji status.
Bilo koji status.
Bilo koji status.
47
Postavke zvuka
Dodirnite 6 c "Sound" c željenu stavku c željenu opciju. Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju
"Operacije sa osnovnim podešavanjima" na str. 45.
Pojedinosti potražite na stranama u zagradama. " z" označava standardno podešenje.
Stavka
EQ7 (str. 40)
Opcija
Namena
OFF (z)
Za poništenje krive
ekvilajzera.
Za izbor krive ekvilajzera;
Xplod, Vocal,
Edge, Cruise,
prilago đavanje krive
Space, Gravity, ekvilajzera.
Custom
Balance/Fader (str. 40)
Listening Position (str. 41)
Podešava mesto slušanja i
položaj sabvufera.
CSO (Center Speaker
Organizer) (str. 42)
Podešava mod virtualnog
srednjeg zvučnika.
48
Balance:
–15 ~ +15
Fader:
–15 ~ +15
0 (z)
Za podešavanje nivoa.
Subwoofer:
–6 ~ +6
0 (z)
Za podešavanje nivoa zvuka
sabvufera. (Dostupno
samo kad je "Subwoofer"
podešen na "ON".)
OFF (z)
Ako ne želite da podesite
mesto slušanja.
Front L
Za izbor prednjeg levog
mesta.
Front R
Za izbor prednjeg desnog
mesta.
Front (prednji)
Za izbor prednjeg srednjeg
mesta.
All
Za izbor sredine vozila.
Custom
Za precizno podešavanje
položaja slušanja (str. 41).
Subwoofer:
Near,
Normal (z),
Far
Za izbor položaja sabvufera.
(Raspoloživo samo kad je
"Rear/Sub Out" podešen na
"Sub" (str. 49) i mesto slušanja je podešeno na "Front L",
"Front R", "Front" ili "All".)
OFF (z),
CSO1, CSO2,
CSO3
Za izbor moda.
Status uređaja
Tokom prijema/
reprodukcije.
Tokom prijema/
reprodukcije.
Tokom prijema/
reprodukcije.
Tokom reprodukcije sa diska/USB
uređaja.
Stavka
Opcija
Namena
Rear
Za izlaz audio signala na
zadnjim zvučnicima (pojačalo).
Sub (z)
Za izlaz audio signala na
sabvuferu.
RBE (Rear Bass Enhancer)
(str. 42)
Koristi zadnje zvučnike kao
sabvufer.
OFF (z),
RBE1, RBE2,
RBE3
Za izbor moda.
Crossover Filter
Bira prekidnu frekvenciju
prednjih/zadnjih zvučnika
(HPF) i sabvufera (LPF).
LPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz (z),
120 Hz
Za izbor prekidne frekvenci cije. (Dostupno samo kad
je "Subwoofer" podešen na
"ON".)
HPF: OFF (z)
Ako ne želite da podesite
prekidnu frekvenciju.
Rear/Sub Out
Menja audio izlaz između
zadnjih zvučnika i sabvufera.
Za izbor prekidne frekvencije.
HPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz, 120 Hz
4.1ch Speaker Level
(str. 42)
Subwoofer
Phase:
Normal (z),
Reverse
Za izbor faze sabvufera.
(Dostupno samo kad je
"Subwoofer" podešen na
"ON".)
–
–
Status uređaja
Nije izabran izvor.
Tokom prijema/
reprodukcije.
Tokom prijema/
reprodukcije.
Nije izabran izvor.
49
Postavke ekrana
Dodirnite 6 c "Screen" c željenu stavku c željenu opciju. Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju
"Operacije sa osnovnim podešavanjima" na str. 45.
Pojedinosti potražite na stranama u zagradama. "z" označava standardno podešenje.
Stavka
Opcija
Namena
Status uređaja
Screen Theme (str. 43)
–
–
Bilo koji status.
Picture EQ* (str. 43)
Za izbor kvaliteta slike.
Dynamic (z),
Standard,
Theater, Sepia
Aspect * (str. 44)
Custom 1,
Custom 2
Za prilagođavanje kvaliteta
slike.
Full (z),
Normal,
Wide, Zoom
Za izbor odnosa širine i
visine slike.
Clock
ON (z)
Uključuje/isključuje prikaz sata
u donjem desnom uglu ekrana. OFF
Za prikaz sata.
Demo
ON (z)
Za uključenje demo-prikaza.
OFF
Za isključenje demo-prikaza.
Za isključenje prikaza sata.
* Postavka je dostupna samo kada je aktivna kočnica za parkiranje.
50
Tokom reprodukcije video zapisa/
slike.
Tokom reprodukcije video zapisa/
slike.
Bilo koji status.
Nije izabran izvor.
Postavke za reprodukciju DVD i drugih izvora
Dodirnite 6 c "Visual" c željenu stavku c željenu opciju. Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju
"Operacije sa osnovnim podešavanjima" na str. 45.
Pojedinosti potražite na stranama u zagradama. "z" označava standardno podešenje.
Stavka
Opcija
Namena
Status uređaja
DVD Menu Language
–
Promena jezika menija
diska.
Nije izabran izvor.
DVD Audio Language
–
Za promenu jezika dijaloga.
Nije izabran izvor.
DVD Subtitle Language
–
Promena jezika titlova
memorisanih na disku.
Nije izabran izvor.
Audio DRC
Omogućava postizanje čistog
zvuka uz nisku jačinu zvuka.
Samo za DVD* koji je usklađen sa funkcijom Audio DRC
(Dynamic Range Control).
Standard (z)
Za izbor standardnog
podešenja.
Wide
Za postizanje osećaja koncertnog izvo đenja.
Multi (z)
Za 4.1-kanalni izlaz zvuka.
Stereo
Za reprodukciju u 2 kanala.
Nije izabran izvor.
* Ne važi za DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW u VR modu.
Multi Ch Output
Menja način izlaza višekanalnih izvora.
Original (z)
DVD Playlist Play
(Samo za DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW u VR modu)
Za reprodukciju direktno
snimljenih naslova.
Playlist
Za reprodukciju editovane
playliste.
DVD Direct Search (str. 24)
Podešava stavku koja će se
pretraživati pri reprodukciji
DVD-a sa direktnim
pretraživanjem.
Chapter (z)
Za traženje poglavlja.
Title
Za traženje naslova.
Nije izabran izvor.
Nije izabran izvor.
Bilo koji status.
51
Stavka
Opcija
16:9 (z)
Monitor Type
Omogućava izbor formata
slike na povezanom monitoru.
(Takođe se menja odnos
širine i visine slike.)
Zavisno od diska, možda će
se automatski izabrati "4:3
Letter Box" umesto "4:3 Pan
Scan" ili obrnuto.
Multi Disc Resume
4:3 Letter Box
Namena
Prikaz slike širokog formata
(wide). Pogodno kad povezujete na TV prijemnik sa širokom slikom ili na TV prijemnik sa funkcijom širokog
ekrana (wide mode).
Prikazuje široku sliku na
kojoj se vide pruge na gornjem
i donjem delu ekrana.
Izaberite ovo podešenje kad
na uređaj povežete standardni
4:3 monitor.
4:3 Pan Scan
Prikazuje široku sliku na
celom ekranu tako da je deo
slike koji ne stane na ekran
automatski odseč en.
ON (z)
Za memorisanje mesta zaustavljanja reprodukcije za do 5
video diskova*.
* Samo za DVD VIDEO/VCD/
Xvid/MPEG-4.
USB Resume
Nije izabran izvor.
Nije izabran izvor.
OFF
Mesto zaustavljanja reprodukcije se ne memoriše.
Funkcija nastavka reprodukcije
od mesta na kojem je zaustavljena dostupna je samo za
tekući disk u uređaju.
ON (z)
Za memorisanje mesta zaustavljanja reprodukcije u memoriju
za Xvid/MPEG-4 datoteke na
USB uređaju.
Nije izabran izvor.
Mesto zaustavljanja reprodukcije se ne memoriše.
OFF
52
Status uređaja
JPEG Slide Show
5sec (z),
20sec, 60sec,
Fixed
Za izbor intervala pokretnog
albuma.
Video CD PBC (str. 22)
ON (z)
Za reprodukciju VCD-a
sa funkcijom PBC.
OFF
Za reprodukciju VCD-a bez
funkcije PBC.
Nije izabran izvor.
Nije izabran izvor.
Podešavanje vrste uređaja
Upotreba dodatne opreme
Dodatna audio/video oprema
Možete povezati do 2 dodatna uređaja poput prenosnog uređaja za reprodukciju, konzole za igre
i sl. na prednju AUX priključnicu i zadnje AUX
priključnice na uređaju. (Prednja AUX priključnica je samo za audio.)
Izbor dodatnog uređaja
1
Dodirnite "Source List" i zatim "AUX".
Pojavljuje se prikaz za AUX reprodukciju.
Source List
ATT
Top
Ako podesite vrstu (video ili audio) svakog povezanog uređaja, pozadinski prikaz se može menjati
u skladu sa njim.
1
Dok je uređaj isključen, dodirnite
"Source List" i zatim 6.
Prikazuje se meni za opšta podešavanja. U
protivnom, dodirnite "General".
2
Dodirnite v/V za pomeranje i zatim
"Front AUX" ili "Rear AUX Input".
3
Dodirnite "Audio" ili "Video".
"Audio" je dostupan za "Front AUX Input"
ili "Rear AUX Input", dok je "Video"
dostupan samo za "Rear AUX Input".
Podešavanje je završeno.
Za isključenje AUX ulaza odaberite "OFF".
Za povratak na prethodni meni, dodirnite
"Back".
Front AUX
Zadnja kamera
Rear AUX
Level 0
2
Dodirnite "Front AUX" ili "Rear AUX"
za izbor uređaja.
Koristite kontrole na samom prenosnom
uređaju.
Podešavanje jačine zvuka
Pre reprodukcije svakako podesite jačinu zvuka
svakog povezanog uređaja.
Nivo zvuka je zajednički za "Front AUX" i
"Rear AUX".
1
2
Smanjite jačinu zvuka na ovom uređaju.
3
Pokrenite reprodukciju povezanog uređaja uz umerenu jačinu zvuka.
4
Podesite uobičajeni nivo jačine zvuka
na ovom uređaju.
5
Dodirnite –/+ u kvadratiću "Level"
za podešavanje nivoa, ako postoji
razlika u jačini zvuka između izvora.
Nivo je podesiv u koracima po jedan, od
–8 do +18.
Ako povežete na priključnicu CAMERA IN zadnju kameru (opcija), moguć je prikaz slike sa nje.
Slika iz zadnje kamere prikazuje se kad se uključi
zadnje svetlo (ili polugu menjača namestite u
položaj R (vožnja unazad)).
Napomene
➇ Pri vožnji unazad posmatrajte pažljivo okolinu radi
sigurnosti. Nemojte potpuno zavisiti od zadnje
kamere.
➇ Slika iz zadnje kamere ne prikazuje se na zadnjem
monitoru.
Savet
Čak i kad je povezana zadnja kamera, možete isključiti
prikaz slike iz nje isključivanjem ulaza za kameru (str. 47).
Dodirnite "Source List" i zatim "AUX".
Pojavljuje se prikaz za AUX reprodukciju.
53
Podešavanja zadnje kamere
Dodatne informacije
Radi lakšeg rukovanja možete prikazati podešenja
na slici iz zadnje kamere.
Mere opreza
Ta postavka je raspoloživa samo kad je:
– "Camera Input" podešen na "ON" (str. 47).
– primenjena parkirna kočnica.
1
2
Dodirnite "Source List" i zatim 6.
Prikazuje se meni za opšta podešavanja. U
suprotnom, dodirnite "General".
Dodirnite v/V za pomeranje i zatim
"Rear View Camera Setting".
Prikazuju se podešenja.
Back
Marker
Mirror
1
➅ Ako je vaše vozilo parkirano direktno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi pre korišćenja.
➅ Električna antena se automatski izvlači.
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite
disk i sačekajte oko sat vremena da se uređaj osuši; u
suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.
Za održavanje visokog kvaliteta
zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prospete tečnost.
Napomene o LCD ekranu
2
3
Line Edit
Turn off engine but keep the key in the “IGN” position.
• Nemojte kvasiti LCD ekran ili ga izlagati
tečnostima. To može prouzrokovati nepravilnosti u radu.
Prikaz linija za označavanje.
Dodirnite "Marker".
Za skrivanje linija za označavanje, dodirnite
"Marker" ponovo.
Obrtanje slike
Dodirnite "Mirror".
Prikazuje se obrnuta slika kao u ogledalu.
Modifikovanje linija
1 Dodirnite "Line Edit".
Back
1 Edit
1
2 Edit
3 Edit
Turn off engine but keep the key in the “IGN” position.
54
2
3
Reset
2 Izaberite liniju koju želite da modifikujete.
Dodirnite "1 Edit", "2 Edit" ili "3 Edit",
zavisno od linije koju želite da modifikujete.
3 Modifikujte liniju.
Za povećanje dužine dodirnite B b.
Za smanjenje dužine dodirnite b B.
Za podešavanje položaja dodirnite V ili v.
Za vraćanje fabričkog podešenja dodirnite
"Reset".
Za povratak na prethodni meni dodirnite "Back".
➅ Nemojte pritiskati LCD ekran jer se tako može
izobličiti slika ili izazvati kvar (tj. slika može
postati nejasna ili se LCD ekran može oštetiti).
➅ LCD ekran dirajte samo prstom jer se u protivnom
može oštetiti ili slomiti.
➅ Čistite LCD ekran suvom mekom krpom. Ne
koristite rastvore poput benzina, razređivača,
komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje ili
antistatičkih raspršivača.
➅ Uređaj nemojte koristiti izvan temperaturnog
opsega 5 – 45 °C.
➅ Ako vam je vozilo bilo parkirano na hladnom ili
vrućem mestu, slika možda neće biti jasna. Međutim,
monitor nije oštećen i slika će postati jasna kad se
temperatura u vozilu vrati na normalu.
➅ Na monitoru se mogu pojaviti statične plave,
crvene ili zelene tačkice. Nazivaju se "svetlim
tačkicama" i mogu se pojaviti na bilo kojem LCD
ekranu. LCD ekran je precizno napravljen sa više
od 99,99% funkcionalnih segmenata. Međutim,
može se dogoditi da mali procenat (oko 0,01%)
segmenata neće svetleti pravilno. To, međutim,
neće ometati gledanje sadržaja na ekranu.
Napomene o diskovima
➅ Ne izlažite diskove direktnom suncu ili izvorima
toplote, kao što su vodovi toplog vazduha. Ne ostavljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
➅ Pre reprodukcije, obrišite diskove krpicom za čišćenje, od
sredine prema ivici diska. Ne
koristite rastvore poput benzina, razređivača i komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje.
➅ Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji su u skladu sa
Compact Disc (CD) standardom.
DualDisc i neki audio diskovi koji su kodirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podležu
Compact Disc (CD) standardu, pa se zbog toga možda
neće moći reprodukovati na ovom uređaju.
➅ Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
da reprodukuje
– Diskove sa pričvršćenim etiketama, nalepnicama
ili lepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u radu,
ili oštećenja diska.
– Diskove koji nisu standardnog oblika (na primer,
srce, kvadrat, zvezda). U suprotnom može doći
do oštećenja uređaja.
– Diskove prečnika 8 cm.
Napomena o reprodukciji DVD i VCD
diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD i VCD diskova
mogu biti podešene od strane proizvođača softvera.
Pošto ovaj uređaj reprodukuje DVD i VCD diskove
prema sadržaju diska koji su napravili proizvođači
softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće
biti dostupne. Takođe pogledajte uputstvo isporučeno uz DVD i VCD diskove.
Napomene o DATA CD i DATA DVD
diskovima
➅ Neki DATA CD/DATA DVD diskovi (zavisno od
opreme koja je korišćena za njihovo snimanje ili
stanja diska) možda se neće moći reprodukovati
na ovom uređaju.
➅ Neke diskove je potrebno finalizovati (str. 55).
➅ Uređaj je kompatibilan sa sledećim standardima.
Za DATA CD diskove
– ISO 9660 level 1/level 2 format, Joliet/Romeo u
proširenom formatu
– Multi Session
Za DATA DVD diskove
– UDF Bridge format (kombinovani UDF i ISO
9660)
– Multi Border
➅ Najveći broj:
– foldera (albuma): 256 (uključujući osnovni
folder i prazne foldere).
– datoteka (zapisa/slika/video zapisa) i foldera na
disku: 2000 (ako nazivi foldera/datoteka sadrže
mnogo znakova, taj broj može biti manji od 2000).
– prikazanih znakova za naziv foldera/datoteke: 64
(Joliet/Romeo).
Napomene o finalizovanju diskova
Sledeće diskove je potrebno finalizovati kako bi se
mogli reprodukovati na ovom uređaju.
➅ DVD-R/DVD-R DL (u video modu/VR modu)
➅ DVD-RW u video modu
➅ DVD+R/DVD+R DL
➅ CD-R
➅ CD-RW
Sledeći diskovi se mogu reprodukovati bez finalizovanja.
➅ DVD+RW – automatski finaliziran.
➅ DVD-RW u VR modu – finalizovanje nije potrebno.
Za dodatne informacije, pogledajte uputstvo isporučeno sa diskom.
Napomene o Multi Session CD
diskovima/Multi Border DVD diskovima
Ovaj uređaj može da reprodukuje Multi Session CD/
Multi Border DVD diskove pod sledećim uslovima.
Sesija treba biti zatvorena i disk treba da bude
finalizovan.
➅ Kad je u prvoj sesiji snimljen CD-DA (Compact
Disc Digital Audio):
Uređaj prepoznaje disk kao CD-DA i reprodukuje
se samo CD-DA iz prve sesije čak i ako je u drugim
sesijama snimljen drugi format (npr. MP3).
➅ Kad je CD-DA snimljen u drugim sesijama:
Uređaj prepoznaje disk kao DATA CD ili DATA
DVD, pa se preskaču sve CD-DA sesije.
➅ Kad je snimljen MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/
MPEG-4:
Reprodukuju se samo sesije koje sadrže
izabranu vrstu datoteka (audio/video/slike)* (ako
u drugim sesijama postoje CD-DA ili drugi podaci,
oni se preskaču).
* Za detalje o izboru vrste datoteka pogledajte str. 32.
Redosled reprodukcije MP3/WMA/
AAC/JPEG/Xvid /MPEG-4 datoteka
MP3/WMA/AAC/
JPEG/Xvid/
MPEG-4
Folder
(album)
MP3/WMA/
AAC/JPEG/
Xvid/MPEG-4
datoteka (zapis/
slika/video)
55
O MP3 datotekama
O MPEG-4 datotekama
➅ MP3, što označava MPEG-1 Audio Layer-3, je
standardizovani format kompresije audio
datoteka. Kompresuje audio CD podatke na približno 1/10 njihove izvorne veličine.
➅ ID3 tag verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 primenjuju
se samo na MP3. ID3 tag sadrži 15/30 znakova
(1.0 i 1.1), ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
➅ Kod imenovanja MP3 datoteke, nazivu datoteke
uvek dodajte ekstenziju ".mp3".
➅ Tokom reprodukcije ili brzog pretraživanja unapred/unazad VBR (varijabilna brzina bit-a) MP3
datoteke, proteklo vreme reprodukcije možda
neće biti ispravno prikazano.
Mogu se reprodukovati MPEG-4 datoteke koje
ispunjavaju sledeće zahteve. Nije garantovana
reprodukcija svih MPEG-4 datoteka koje zadovoljavaju navedene zahteve.
Napomena o MP3 datotekama
Ako reprodukujete MP3 datoteku sa visokom brzinom
bit-a, na primer 192 kbps, zvuk može biti isprekidan.
O WMA datotekama
➅ WMA, što označava Windows Media Audio, je
standardizovani format kompresije audio
datoteka. Kompresuje audio CD podatke na približno 1/22* njihove izvorne veličine.
➅ WMA tag sadrži 63 znaka.
➅ Kod imenovanja WMA datoteke, nazivu datoteke
uvek dodajte ekstenziju ".wma".
➅ Tokom reprodukcije ili brzog pretraživanja
unapred/unazad VBR (varijabilna brzina bit-a)
WMA datoteke, proteklo vreme reprodukcije
možda neće biti ispravno prikazano.
* samo za 64 kbps
Napomena o WMA datotekama
Reprodukcija sledećih WMA datoteka nije podržana.
– lossless kompresija
– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
O AAC datotekama
➅ AAC tag sadrži 126 znakova.
➅ Kod imenovanja AAC datoteke, nazivu datoteke
uvek dodajte ekstenziju ".m4a".
O JPEG datotekama
➅ JPEG, što je skraćenica za Joint Photographic
Experts Group, je standard za kompresiju slikovnih
datoteka. Kompresuje fotografije na približno 1/10
– 1/100 izvorne veličine.
➅ Kod imenovanja JPEG datoteke, nazivu datoteke
uvek dodajte ekstenziju ".jpg".
Napomene o JPEG datotekama
Nije podržana reprodukcija progressive JPEG datoteka.
56
➅ Profil: MPEG-4 Simple profile
➅ Brzina bita: Maks. 7 Mbps na USB FS-u, 10 Mbps
na DVD-u, 7 Mbps na CD-u
➅ Gustina video zapisa: Maks. 30 fps
➅ Veličina slike: Maks. 720 T 480 piksela
➅ Audio: Maks. 320 kbps (AAC-LC)
➅ Ekstenzija datoteka: .mp4
O iPod uređaju
➅ Možete povezivati sledeće modele iPod uređaja.
Pre upotrebe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema
najnovijoj verziji softvera.
Napravljen za
– iPod touch (4. generacija)
– iPod touch (3. generacija)
– iPod touch (2. generacija)
– iPod classic
– iPod nano (6. generacija)
– iPod nano (5. generacija)
– iPod nano (4. generacija)
– iPod nano (3. generacija)
– iPod nano (2. generacija)
– iPod nano (1. generacija)*
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
* Funkcija Passenger App Control nije dostupna za
iPod nano (1. generacije).
• 2]QDND0DGHIRUL3RGLÝ0DGHIRUL3KRQHÝ
R]QDþDYDHOHNWURQVNLSULERUNRMLMHGL]DMQLUDQ]D
SRYH]LYDQMHQDL3RGLOLL3KRQHXUHÿDMLNRMLMH
odobren od strane NRMDJDMHUD]YLODNDRXUHÿDMNRML
je u skladu sa standardima definisanim od strane
kompanije Apple. Kompanija Apple ne odgovara
]DUDGRYRJXUHÿDMDQLWL]DQMHJRYXXVNODÿHQRVWVD
sigurnosnim i regulatornim standardima.
NDSRPLQMHPRGDNRULãüHQMHRYRJGRGDWNa sa iPod
LOLL3KRQHXUHÿDMHPPRåHXWLFDWLQDSHUIRUPDQVH
bežiþ ne veze.
O Bluetooth funkciji
Sledeće važi samo za XAV-64BT.
Šta je to Bluetooth?
➅ Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija
kratkog dometa koja omogućava bežični prenos
podataka između digitalnih uređaja, kao što su
mobilni telefoni i slušalice. Bluetooth bežična
tehnologija radi u dometu od otprilike 10 metara.
Uobičajeno je povezivanje dva uređaja, ali kod nekih uređaja, moguće je istovremeno povezati više
uređaja.
➅ Za povezivanje nije potrebno upotrebljavati kablove
jer je Bluetooth bežična tehnologija, niti je potrebno
usmeriti uređaje jedan prema drugom, kao kod
infracrvene tehnologije. Na primer, uređaj možete
upotrebljavati dok je u torbi ili džepu.
➅ Bluetooth je međunarodni standard koji podržavaju
milioni kompanija širom sveta i koji upotrebljavaju
brojne kompanije.
O Bluetooth komunikaciji
➅ Bluetooth bežična tehnologija radi u dometu od
približno 10 metara.
Maksimalan domet komunikacije može zavisiti od
prepreka (osobe, metal, zidovi, itd.) ili elektromagnetnog okruženja.
➅ Sledeći uslovi mogu uticati na osetljivost
Bluetooth komunikacije.
– Prepreke, poput osoba, metala i zidova, između
ovog uređaja i Bluetooth uređaja.
– Uređaj koji upotrebljava frekvenciju 2,4 GHz,
kao što je bežični LAN, bežični telefon ili mikrotalasna pećnica, upotrebljava se u blizini.
➅ S obzirom da Bluetooth uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) upotrebljavaju istu frekvenciju,
može doći do mikrotalasne interferencije, koja izazi
va usporavanje brzine komunikacije, šumove ili
nepravilno povezivanje ako se ovaj uređaj upotrebljava u blizini LAN uređaja. U tom slučaju, uradite
sledeće.
– Upotrebljavajte ovaj uređaj najmanje 10 metara
od bežičnih LAN uređaja.
– Ako se ovaj uređaj upotrebljava bliže od 10 metara
od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični LAN
uređaj.
– Postavite ovaj uređaj i Bluetooth uređaj što je
moguće bliže jedan drugom.
➅ Mikrotalasi koje emituje Bluetooth uređaj mogu
uticati na rad elektronskih medicinskih uređaja.
Isključite ovaj uređaj i ostale Bluetooth uređaje na
sledećim mestima jer mogu prouzrokovati nezgode.
– u blizini zapaljivih gasova, u bolnici, vozu,
avionu ili na benzinskoj pumpi
– u blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
➅ Ovaj uređaj podržava sigurnosne funkcije usklađene
sa Bluetooth standardom, koje omogućavaju sigurno
povezivanje uz upotrebu Bluetooth bežične tehnologije, ali sigurnost možda neće biti dovoljna, zavisno
od postavki. Budite oprezni pri komunikaciji
pomoću Bluetooth bežične tehnologije.
➅ Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za
eventualno curenje podataka tokom Bluetooth
komunikacije.
➅ Ne može se garantovati povezivanje sa svim
Bluetooth uređajima.
– Uređaj koji upotrebljava Bluetooth funkciju treba
da bude usklađen sa Bluetooth standardom kako
ga definiše Bluetooth SIG i treba ga proveriti.
– Čak i ako povezani uređaj odgovara gore navedenom
Bluetooth standardu, neki uređaji možda se neće
moći povezati ili neće raditi pravilno, zavisno od
funkcija ili specifikacija uređaja.
– Tokom razgovora putem telefona uz upotrebu
funkcije handsfree pozivanja, mogu se pojaviti
smetnje, zavisno od uređaja ili uslova komunikacije.
➅ Zavisno od povezanog uređaja, možda će biti poneko vreme za uspostavu komunikacije.
Ostalo
➅ Upotreba Bluetooth uređaja možda neće raditi kod
mobilnih telefona, zavisno od uslova širenja radio
talasa i mesta gde se uređaji upotrebljavaju.
➅ Ako osetite neprijatnost tokom upotrebe Bluetooth
uređaja, odmah prekinite njegovu upotrebu. Ako
se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
predstavništvu.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
za uređaj, a da nisu razrađeni u ovom uputstvu,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
57
Vađenje uređaja
Održavanje
Zamena litijumske baterije daljinskog
upravljača
1
U normalnim uslovima baterija üe trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraüe, zavisno od uslova
rada.)
Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljaþa
üe se smanjiti. Zamenite bateriju novom CR2025
litijumskom baterijom. Koriš üenje druge baterije
može dovesti do požara ili do eksplozije.
Skinite zaštitni okvir.
x
+ strana gore
c
Napomena o litijumskoj bateriji
➇ Litijumsku bateriju držite van dometa dece. Ako dođe
do gutanja baterije, odmah potražite lekarsku
pomoć.
➇ Obrišite bateriju suvom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
➇ Proverite polaritet baterije pre postavljanja.
➇ Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
2
Istovremeno postavite oba ključa za
otpuštanje dok ne kliknu.
UPOZORENJE
Baterija može da eksplodira usled nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Okrenite kukicu
prema unutra.
Zamena osigurača
Kod zamene osigurača koristite osigurače iste vrednosti.
Ako osigurač pregori, proverite
priključak napajanja, pa zamenite osigurač. Ako osigurač
ponovo pregori, možda je reč
o kvaru na uređaju. U tom
slučaju se obratite najbližem
Sony predstavniku.
58
3
Povucite ključeve za otpuštanje kako
biste oslobodili uređaj.
4
Izvucite uređaj iz ležišta.
Osigurač (10A)
Tehničke karakteristike
*3 Profili Bluetooth standarda označavaju svrhu
.
Bluetooth komunikacije između
uređaja.
Pojačalo
Monitor
Vrsta ekrana: Široki LCD ekran u boji
Dimenzije: 6,1 inča
Sistem: TFT aktivna matrica
Broj piksela: 1 152 000 piksela (800 x 3 (RGB) x 480)
Sistem boje:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M automatski izbor
Radio prijemnik
FM
Opseg podešavanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:
Spoljna antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Iskoristiva osetljivost: 8 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Odnos signal-šum: 80 dB (stereo)
Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekventni odziv: 20 – 15,000 Hz
MW/LW
Opseg podešavanja:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica: Spoljna antenska priključnica
Međufrekvencija: 9,115 kHz ili 9,125 kHz/5kHz
Osetljivost: MW: 26 μV, LW: 46 μV
DVD/CD uređaj
Odnos signal-šum: 120 dB
Frekventni odziv: 10 – 20,000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod merljivog nivoa
Harmonijsko izobličenje: 0.01 %
Regionalni kôd: Istaknut na donjoj strani uređaja
USB uređaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 1 A
Bežična komunikacija *
1
Sistem komunikacije:
Bluetooth standard, verzija 2.1 + EDR
Izlaz:
Bluetooth standard, klasa snage 2 (maks. +4 dBm)
Maksimalni domet komunikacije:
Domet vidljivosti do približno 10 m*2
Frekvencioni pojas:
2,4 GHz pojas (2,4000 – 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili*3:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1 Važi samo za XAV-64BT.
*2 Stvaran domet zavisi od činilaca kao što su
prepreke između uređaja, magnetno polje oko
mikrotalasnih pećnica, statički elektricitet, osetljivost prijema, efekat antene, operativni sistem,
softverske aplikacije i sl.
Izlazi: Zvučnički izlazi
Impedansa zvučnika: 4 – 8 oma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W T 4 (na 4 oma)
Opšte
Izlazi:
Video izlaz (zadnji)
Audio izlazi (prednji/zadnji izmenljivi)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
Priključnica za kontrolu rada svetala
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
Kontrolna priključnica za parkirnu kočnicu
Ulazna priključnica mikrofona (samo XAV-64BT)
Zadnja ulazna priključnica
Ulazna priključnica za kameru
AUX audio ulazne priključnice (prednje/zadnje)
AUX video ulazne priključnice
USB ulazna priključnica
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 100 T 170 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182 T 111 T 164 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,9 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač (1): RM-X170
Delovi za instalaciju i povezivanje (1 komplet)
Mikrofon (1) (samo XAV-64BT)
Dodatna oprema/pribor:
USB i Video kabl za povezivanje za
iPod: RC-200IPV
Zadnja kamera: XA-R800C
Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Američki i drugi strani patenti koriste se prema
licenci kompanije Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i
patenti su pod licencom kompanije Fraunhofer
IIS and Thomson.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez najave.
Proizvođač ne odgovara za eventualne štamparske
greške.
59
Regionalni kod
Sistem podele po regijama koristi se za zaštitu autorskih prava.
Regionalni kod istaknut je na donjoj strani uređaja i
na uređaju se mogu reprodukovati samo DVD diskovi
označeni tim kodom.
Takođe se mogu reprodukovati DVD diskovi sa oznakom
ALL
.
Ako pokušate da reprodukujete druge DVD diskove, na
ekranu će se prikazati "Playback prohibited by region
code.". Neki DVD diskovi možda neće imati označen
regionalni kod iako su namenjeni za reprodukciju u
određenoj regiji.
Sistemski zahtevi za softver
SensMe™
Računar
➅ CPU/RAM
– IBM PC/AT-kompatibilni računar
– Procesor: Intel Pentium III procesor 450 MHz ili
snažniji
– RAM: 256 MB ili više (za Windows XP), 512 MB
ili više (za Windows Vista ili noviji)
➅ USB priključnica
OS
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Za detalje o kompatibilnim izdanjima ili zakrpama
(Service Pack), posetite strane sa podrškom navedene
na zadnjoj strani.
Monitor
High color (16-bit) ili više, 800 T 600 tačaka ili više
Ostalo
Internet veza
Napomene
➇ Nisu podržana sledeća sistemska okruženja.
– Računari koji nisu tipa IBM PC, poput Macintosh
računara i sl.
– Računari napravljeni kod kuće
– Računari sa nadograđenim OS-om
– Okruženje sa više ekrana
– Multi-boot okruženje
– Virtuelne mašine
➇ Zavisno od situacije na računaru, funkcije možda
neće biti moguće čak i kad su zadovoljeni navedeni
zahtevi.
U slučaju problema
Sledeća tabela će vam pomoći u rešavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Pre
pregleda donje tabele, proverite spojeve i postupke
korišćenja.
Ako i dalje ne možete da rešite problem, posetite
Internet stranu za korisničku podršku navedenu na
zadnjoj strani.
Opšte
Nema napajanja uređaja.
➆ Proverite spojeve ili osigurač.
➆ Ako je uređaj isključen i nestane prikaz displeja,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvučnog signala.
➆ Zvučni signal je isključen (str. 46).
➆ Povezano je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
➆ Pritisnut je taster za resetovanje.
t Ponovo smestite sadržaje u memoriju.
➆ Kabl za napajanje ili akumulator su odvojeni ili
nisu pravilno povezani.
Memorisane stanice i tačno vreme su obrisani.
Osigurač je pregoreo.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kablovi prema konektoru automobila nisu dobro
povezani.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na monitoru.
➆ Podešeno je zatamnjenje ekrana "ON" (str. 46).
➆ Indikatori na displeju se isključe ako pritisnete i
zadržite .
t Pritisnite  na uređaju dok se ne
pojavi prikaz.
➆ Dodirnuli ste "M.OFF" i aktivirali funkciju Monitor
Off (str. 12).
t Dodirnite bilo gde na ekranu za ponovno
uključenje.
Ekran ne reaguje pravilno na vaš dodir.
➆ Dodirnite jedan po jedan deo ekrana. Ako dodirnete
istovremeno dva ili više delova, ekran neće raditi
pravilno.
➆ Podesite mesto dodira na ekranu (str. 43).
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se
nakon isključenja uređaja.
t Isključite uređaj.
Ne možete koristiti daljinski upravljač.
Ako je aktivirana funkcija Monitor Off (nema osvetljenja), nije moguća upotreba daljinskog upravljača
(str. 12).
Nije moguć izbor opcija menija.
Opcije menija koje nisu raspoložive prikazane su
sivo.
60
AUX se ne može izabrati kao izvor.
Postavke svih AUX ulaza su podešene na "OFF".
t Podesite "Front AUX Input" na "Audio" ili "Rear
AUX Input" na "Video" ili "Audio" (str. 53).
Ne može se izabrati "Front AUX".
iPod uređaj je povezan preko USB priključnice.
t Odvojite iPod uređaj (str. 31).
Radio prijem
Nije moguć prijem stanica.
Zvuk je pun šumova.
Povezivanje nije izvedeno pravilno.
t Povežite REM OUT izlaz (plavi/beli prugasti) ili
pomoćni izlaz napajanja (crveni) na izvor napajanja antenskog pojačala u automobilu (samo ako
vaš automobil ima ugrađenu radio antenu na
zadnjem/bočnom staklu).
t Proverite spoj antene.
t Ako se antena ne izvlači, proverite spoj na kablu
za kontrolu antene.
Slušanje podešenih stanica nije moguće.
➆ Memorišite tačnu frekvenciju u memoriju.
➆ Signal sa odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko podešavanje.
Signal sa odašiljača je preslab.
t Stanice podesite ručno.
Slika
Nema slike/na slici se pojavljuju smetnje.
➆ Povezivanje nije izvedeno pravilno.
➆ Proverite priključak povezane opreme i na toj opremi
izaberite odgovarajući ulaz za ovaj uređaj.
➆ Oštećen ili zaprljan disk.
➆ Niste dobro ugradili uređaj.
t Uređaj ugradite pod uglom manjim od 45° u
stabilan deo automobila.
➆ Signalni kabl parkirne kočnice (svetlo zeleni) nije
povezan na kabl prekidača parkirne kočnice ili niste
primenili parkirnu kočnicu.
Slika ne staje na ekran.
Tekući DVD disk ne omogućava promenu formata
slike.
Na zadnjem monitoru nema slike/na slici se
pojavljuju smetnje.
➆ Izabran je izvor/mod koji nije povezan. Ako nema
ulaza, na zadnjem monitoru se ne pojavljuje slika.
➆ Nije podešen odgovarajući sistem boje.
t Podesite sistem boje na "PAL" ili "NTSC" u
skladu sa povezanim monitorom (str. 46).
➆ Na ovom uređaju se prikazuje slika iz zadnje
kamere.
t Na zadnjem monitoru se ne pojavljuje nikakva
slika ako se na ovom uređaju prikazuje slika iz
zadnje kamere.
Zvuk
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje.
Stanica nije TP ili ima slab signal.
W Iskljuþite funkciju TA (str. 18).
Nema saobraćajnih obaveštenja.
5 Ukljuþite funkciju TA (str. 18).
5 Stanica ne emituje saobrać ajne informacije iako je TP.
W Podesite drugu stanicu.
PTY prikazuje "None".
5 Trenutna stanica nije RDS stanica.
5 RDS podaci nisu primljeni.
5 Stanica ne emituje signal vrste programa.
Naziv postaje treperi.
Izabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
W Dodirnite /! dok treperi naziv stanice. Pojavljuje se "PI Seek" i ureÿaj poþinje da traži drugu
frekvenciju istih podataka o programu PI.
Zvuk se ne čuje/zvuk preskače/zvuk pucketa.
➆ Povezivanje nije izvedeno pravilno.
➆ Proverite priključak povezane opreme i na toj opremi
izaberite odgovarajući ulaz za ovaj uređaj.
➆ Oštećen ili zaprljan disk.
➆ Niste dobro ugradili uređaj.
t Uređaj ugradite pod uglom manjim od 45° u
stabilan deo automobila.
➆ Frekvencija uzorkovanja kod MP3 datoteke nije 32,
44,1 ili 48 kHz.
➆ Frekvencija uzorkovanja kod WMA datoteke nije 32,
44,1 ili 48 kHz.
➆ Frekvencija uzorkovanja kod AAC datoteke nije 44,1
ili 48 kHz.
➆ Brzina bita MP3 datoteke nije 48 do 192 kbps.
➆ Brzina bita WMA datoteke nije 64 do 192 kbps.
➆ Brzina bita AAC datoteke nije 40 do 320 kbps.
➆ Uključena je pauza ili uređaj pretražuje zapise.
➆ Nisu ispravne postavke izlaza.
➆ Nivo izlaznog signala DVD-a je prenizak (str. 23).
➆ Zvuk je previše utišan.
➆ Uključena ja funkcija ATT.
➆ Kontrola "Fader" nije postavljena u srednji položaj
za sistem sa dva zvučnika.
➆ Nepodržani format (npr. DTS).
t Proverite da li podržava ovaj uređaj taj format
(str. 10).
Zvuk je pun šumova.
Kablovi treba da budu međusobno razmaknuti.
61
Rukovanje diskom
Ne možete da postavite disk.
➆ Već je postavljen drugi disk.
➆ Disk je nasilno postavljen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
➆ Oštećen ili zaprljan disk.
➆ Disk nije kompatibilan.
➆ DVD se ne može koristiti jer ima drugi regionalni kôd.
➆ Disk nije finalizovan (str. 55).
➆ Uređaj ne podržava format i verziju datoteka tekućeg
diska (str. 10, 55).
➆ Pritisnite Z za vađenje diska.
MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG -4 datoteke
se ne reprodukuju.
➆ Disk nije snimljen prema standardu ISO 9660 level
1 ili level 2, Joliet ili Romeo u proširenom formatu
(DATA CD) ili UDF Bridge formatu (DATA DVD)
(str. 55).
➆ Ekstenzija datoteke je nepravilna (str. 56).
➆ Datoteke se ne memorišu u MP3/WMA/AAC/JPEG/
Xvid/MPEG-4 formatu.
➆ Ako disk sadrži više vrsta datoteka, može se reprodukovati samo onaj izabrani (zvuk/video/slika).
t Izaberite odgovarajuću vrstu datoteka pomoću
liste (str. 32).
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC/JPEG/
Xvid/MPEG -4 datoteka treba više vremena
nego za ostale.
Sledećim diskovima treba više vremena za početak
reprodukcije.
– diskovi komplikovane strukture.
– diskovi snimljeni u Multi Session/Multi Border formatu.
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Disk se ne reprodukuje od početka.
Uključila se funkcija nastavljanja reprodukcije jednog
ili više diskova (str. 52).
Neke funkcije ne rade.
Zavisno od diska, neke funkcije neće raditi, poput
zaustavljanja, pretraživanja, ponavljanja, nasumične
reprodukcije. Za dodatne informacije, pogledajte
uputstvo isporučeno sa diskom.
Nije moguće da promenite jezik dijaloga/titlova
ili ugao snimanja.
➆ Upotrebite meni DVD diska umesto tastere za direktan izbor na daljinskom upravljaču (str. 19).
➆ Tekući DVD ne sadrži više jezičke audio zapise ili
titlove, ili nema scena snimljenih iz više uglova.
➆ Na DVD disku je onemogućena promena jezika ili
ugla kamere.
Ne rade tasteri.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite taster za resetovanje (str. 15).
USB reprodukcija
Ne može da se reprodukuje sa uređaja
povezanog putem USB haba.
Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje povezane
putem USB haba.
62
Nije moguća reprodukcija.
Ponovo povežite USB uređaj.
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
USB uređaj sadrži velike datoteke ili datoteke sa
složenom strukturom.
Čuje se zvučni signal.
Odvojili ste USB uređaj tokom reprodukcije.
t Pre odvajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući sa brzinom bita iznad 320 kbps.
Bluetooth funkcija (XAV - 64BT)
Bluetooth uređaj ne može da prepozna ovaj uređaj.
➆ Podesite "Signal" na "ON" (str. 39).
➆ Kod povezivanja na Bluetooth uređaj, ovaj uređaj ne
može da se prepozna sa drugog uređaja. Odvojite trenutno povezani uređaj i potražite ovaj uređaj na drugom
uređaju. Možete ponovo povezati odvojeni uređaj tako
što ćete ga izabrati u listi registrovanih uređaja.
Ovaj uređaj ne može da detektuje drugi
Bluetooth uređaj.
Proverite Bluetooth podešenje drugog uređaja.
Povezivanje nije moguće.
➆ Zavisno od uređaja, pretraživanje na ovom uređaju
možda neće biti moguće.
t Potražite ovaj uređaj na drugom uređaju.
➆ Zavisno od statusa drugog uređaja, pretraživanje
na ovom uređaju možda neće biti moguće.
t Potražite ovaj uređaj na drugom uređaju.
➆ Proverite postupke uparivanja i povezivanja u uputstvu za upotrebu uređaja i sl., pa ponovite postupke.
Ne prikazuje se naziv detektovanog uređaja.
Zavisno od statusa drugog uređaja, naziv možda neće
moći da se učita.
Nema zvuka zvona.
➆ Pojačajte jačinu zvona tokom primanja poziva.
➆ Zavisno od povezanog uređaja, signal zvona se
možda neće pravilno poslati.
t Podesite "Ringtone" na "Default" (str. 39).
Jačina glasa sagovornika je niska.
Pojačajte jačinu zvuka tokom telefoniranja.
Sagovornik primećuje da je jačina zvuka
premala ili prevelika.
Podesite nivo za "MIC Gain" (str. 38).
Tokom telefonskog razgovora čuje se galama
ili šum.
➆ Smanjite jačinu zvuka.
➆ "EC/NC Mode" je podešeno na "Mode 1."
t Podesite "EC/NC Mode" na "Mode 2" (str. 39).
➆ Ako je okolna buka, osim zvuka telefonskog razgovora,
prejaka, pokušajte da je smanjite.
Na primer: Ako je prozor otvoren i čuje se buka
spolja, zatvorite prozor. Ako je zvuk klima-uređaja
preglasan, smanjite mu snagu.
Kvalitet zvuka telefonskog poziva je loš.
Kvalitet zvuka telefonskog razgovora zavisi od uslova
prijema mobilnog telefona.
t Ako je prijem slab, premestite vozilo na mesto
gde je signal mobilne mreže jači.
Jačina zvuka povezanog Bluetooth uređaja je
preniska ili previsoka.
Nivo jačine zvuka zavisi od Bluetooth uređaja.
t Smanjite razliku u jačini zvuka između ovog uređaja
drugog Bluetooth uređaja (str. 39).
Nema zvuka tokom striminga zvuka.
Bluetooth uređaj je u modu pauze.
t Poništite pauzu Bluetooth uređaja.
Tokom striminga zvuk preskače.
➆ Smanjite udaljenost između uređaja i Bluetooth
uređaja.
➆ Ako je Bluetooth uređaj smešten u kućište koje
prekida signal, izvadite ga iz kućišta tokom upotrebe.
➆ U blizini se upotrebljava nekoliko Bluetooth uređaja
ili uređaja koji emituju radio talase.
t Isključite druge uređaje.
t Povećajte udaljenost od drugih uređaja.
➆ Reprodukcija zvuka se na kratko prekida tokom
spajanja ovog uređaja sa mobilnim telefonom. Pojava
nije kvar.
Ne možete upravljati povezanim Bluetooth
uređajem tokom striminga zvuka.
Proverite da li podržava povezani Bluetooth uređaj
AVRCP.
Neke funkcije ne rade.
Proverite da li povezani uređaj podržava te funkcije.
Ime sagovornika se ne prikazuje za vreme
prijema poziva.
➆ Ime sagovornika nije memorisano u telefonski imenik.
t Memorišite ime u telefonski imenik.
➆ Telefon sa kojeg se poziva nije podešen na slanje
telefonskog broja.
Uređaj slučajno odgovara na poziv.
➆ Povezani telefon je podešen tako da se automatski
javlja na pozive.
➆ "Auto Answer" na ovom uređaju je podešeno ne
"Short" ili "Long" (str. 39).
Uparivanje nije uspelo zbog prekida.
Zavisno od uređaja za povezivanje, vremensko ograničenje za uparivanje može biti kratko. Pokušajte da sprovedete uparivanje unutar zadatog vremena tako što ćete
uneti sigurnosni ključ "0000".
Bluetooth funkcijom se ne može upravljati.
Isključite uređaj tako što pritisnete  na
1 sekundu, zatim ponovo uključite uređaj.
Iz zvučnika vozila se ne čuje zvuk tokom
handsfree poziva.
Ako se zvuk čuje preko mobilnog telefona, podesite
izlaz na mobilnom telefonu tako da se čuje preko
zvučnika vozila.
Prikaz/poruke grešaka
Cannot read.
➆ Uređaj ne može da čita podatke zbog nekog problema.
➆ Podaci su oštećeni ili iskvareni.
➆ Disk je oštećen.
➆ Disk nije kompatibilan sa ovim uređajem.
➆ Disk nije finaliziran.
Disc Error
➆ Disk je zaprljan ili postavljen naopako.
t Očistite ga ili postavite pravilno.
➆ Disk je prazan.
➆ Disk ne može da se reprodukuje zbog problema.
t Stavite drugi disk.
➆ Disk nije kompatibilan sa ovim uređajem.
t Stavite kompatibilni disk.
➆ Pritisnite Z za vađenje diska.
Disc Reading...
Uređaj učitava sve podatke o datotekama/albumima
(folderima) na disku.
t Sačekajte da se završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Zavisno od strukture
diska, možda će biti potrebno duže od minute.
Error
Za XAV-64BT i XAV-63
➆ USB uređaj nije automatski prepoznat.
t Povežite ga ponovo.
Samo za XAV-64BT
➆ Sadržaj telefonskog imenika se promenio tokom
pristupa mobilnom telefonu.
t Ponovo pristupite telefonskom imeniku.
➆ Pristup telefonskom imeniku je prekinut na mobilnom
telefonu.
t Ponovo pristupite telefonskom imeniku.
➆ Pretraživanje imenika mobilnog telefona nije uspelo
usled određenog problema.
t Ponovo pretražite telefonski imenik (str. 36).
➆ Prikazivanje telefonskog imenika mobilnog telefona
nije uspelo usled određenog problema.
t Pokušajte ponovo da ga prikažete (str. 36).
Handsfree device is not available.
Mobilni telefon nije priključen.
t Priključiteite mobilni telefon (str. 35).
Hubs not supported.
Uređaj ne podržava USB hab.
Local Seek +/Local Seek –
Uključena je funkcija traženja lokalnih stanica tokom
automatskog podešavanja.
No AF
Izabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
No playable data.
Disk ne sadrži podatke koji se mogu reprodukovati.
No SensMe™ data on device.
Povezani USB ureÿaj ne sadrži podatke za funkciju
SensMe™ ili su podaci premešteni na neodgovarajuüu
lokaciju na USB ureÿaju.
No TP
Ureÿaj üe nastaviti da traži dostupne TP stanice.
63
Offset
Možda je došlo do unutrašnjeg kvara.
t Proverite vezu kablova. Ako je poruka o grešci
i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony predstavniku.
Output connection failure.
Neispravno su povezani zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte priloženo uputstvo za povezivanje i
proverite spojeve.
Overcurrent Caution on USB
USB uređaj je preopterećen.
t Odvojite USB uređaj, zatim promenite izvor
pritiskom tastera .
t Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
povezan nepodržani USB uređaj.
Playback prohibited by region code.
DVD se ne može koristiti jer ima drugi regionalni kôd.
Please push reset.
Ovaj ili USB uređaj ne radi zbog nekih problema.
t Pritisnite taster za resetovanje (str. 15).
SensMe™ data Reading...
Uređaj učitava sve podatke za funkciju SensMe™ sa
povezanog USB uređaja.
t Sačekajte završetak učitavanja. Uređaju će možda
biti potrebno vreme, zavisno od količine
podataka.
The connected USB device is not supported.
Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite
internet stranu za korisničku podršku nvedenu na
zadnjoj strani.
The SensMe™ data is corrupted.
Postoji problem u podacima za funkciju SensMe™,
na primer izmenjen je naziv datoteke, informacije i sl.
USB device is not connected.
USB je izabran kao izvor, a USB uređaj nije povezan.
Otkačili ste USB uređaj ili USB kabl tokom
reprodukcije.
t Povežite USB uređaj ili USB kabl.
USB Reading...
Uređaj učitava sve podatke o datotekama/albumima
(folderima) na povezanom USB uređaju.
t Sačekajte da se završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Uređaju će možda biti
potrebno vreme, zavisno od strukture podataka.
"
" ili "
"
Disk je tokom pretraživanja napred/nazad došao do
početka ili do kraja i nije moguće dalje pretraživanje.
"—"
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Ako ovi postupci ne pomognu da se otkloni problem,
obratite se ovlaš ć enom Sony servisu.
Ako uređaj odnesete na popravku zbog problema sa
reprodukcijom diska, molimo ponesite i disk koji ste
koristili kad ste uočili problem.
64
Lista jezičkih kodova/kodova područja
Lista jezičkih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afarski
Abhaski
Afrikans
Amharski
Arapski
Asamski
Ajmara
Azerski
Baškirski
Beloruski
Bugarski
Biharski
Bislama
Bengalski;
Bangla
Tibetanski
Bretonski
Katalonski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Nemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španski
Estonski
Baskijski
Persijski
Finski
Fidžijski
Ferjarski
Francuski
Frizijski
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Gvarani
Gudžarati
Hausa
Hindi
Hrvatski
Mađarski
Jermenski
Interlingva
Interlingve
Inupijak
Indonežanski
Islandski
Italijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazaški
Grenlandski
Kmerski
Kanada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiski
Latinski
Lingala
Laoški
Litvanski
Letonski;
Letski
Malgaški
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maorski
Makedonski
Malajalam
Mongolski
Moldavski
Marathi
Malajski
Malteški
Burmanski
Nauruanski
Nepalski
Holandski
Norveški
Oksitanski
(Afan) Oromo
Orija
Pandžabi
Poljski
Paštunski
Pušto
Portugalski
Kečua
Retoromanski
Retoromanski
Kirundi
Rumunski
Ruski
Kinjarvanda
Sanskrit
Sindi
Sango
Srpskohrvatski
Singalski
Slovački
Slovenački
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoanski
Šona
Somalski
Albanski
Srpski
Svazi
Sesoto
Sundanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžički
Tajlandski
Tigrinja
Turkmenski
Tagalog
Setsvana
Tonga
Turski
Conga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbečki
Vijetnamski
Volapik
Volof
Kosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703
Nije određeno
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1345
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
65
Samo za XAV-64BT
Sony Corporation izjavljuje da je ovaj uređaj,
XAV-64BT, usklađen sa osnovnim zahtevima i
drugim važećim odredbama smernice 1999/5/
EC.
Za detalje, posetite sledeću internet stranu:
http://www.compliance.sony.de/
66
OVLAŠûENI SERVISI
Input
Milentija Popoviüa 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
ETC Electronic
Ustaniþka 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
ETC Electronic
Pere Velimiroviüa 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Video Centar
Save Kovaþeviüa 153
Podgorica
020 620 980
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
TV Digital Servis
Šukrije Meÿedoviüa
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
JEC Servis
Bul. Slobodana
Jovanoviüa 30
Novi Sad
021 401 134, 021 6398
418
MD Servis Centar
Save Kovaþeviüa 11a
Niš
tel/fax 018 524 072
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
[email protected]
SWUDQD]DNRULVQLþNXSRGUãNX
Ukoliko imate pitanja, kao i da biste videli najnovije informacije o ovom
proizvodu, SRVHWLWHVOHGHüXLQWHUQHWDGUHVX:
http://support.sony-europe.com/
Registrujte svoj proizvod online na:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement