Sony | XAV-65 | Sony XAV-65 DVD risiver sa LCD ekranom od 15,7 cm (6,2") Uputstva za rukovanje

4-484-834-42(1)
ILA2
AV Centar
Uputstvo za upotrebu
SRB
AV Center
Navodila za uporabo
SL
XAV-65
4-484-834-42(1)
AV Centar
Za isključenje demonstrativnog (Demo) prikaza, pogledajte str. 14.
XAV-65
Uputstvo za upotrebu
SRB
Iz bezbednosnih razloga uređaj obavezno
instalirajte u tablu automobila. Detalje o ugradnji i
povezivanju potražite u isporučenom uputstvu za
ugradnju i povezivanje.
Upozorenje
Kako biste sprečili požar ili električni
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi..
Ne otvarajte kućište kako bi izbegli strujni
udar. Prepustite popravke isključivo stručnim
osobama.
OPREZ
Upotrebom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj
povećava se opasnost za vid. Budući da je laserski
zrak koji se koristi u ovom CD/DVD uređaju štetan za
oči, nemojte pokušavati da rastavite kućište.
Prepustite popravke isključivo stručnim osobama.
Made in China.
Odlike laserske diode
Trajanje emisije: Kontinualno
Izlazna snaga lasera: Manje od 46,8 μW
(Ova snaga je vrednost izmerena na razdaljini od 70
mm od površine ciljnog sočiva sklopa za očitavanje
sa otvorom od 7mm)
Napomena za korisnike: informacije koje slede
primenljive su jedino na opremu koja se prodaje
u zemljama koje primenjuju EU zakone i direktive
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za pitanja usklađenosti asa EU normama: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany
Upozorenje za ugradnju u automobile čija
kontakt-brava nema ACC položaj
Nakon okretanja kontakt-ključa u položaj off,
pritisnite i zadržite OFF na uređaju dok se ekran
ne ugasi.
U suprotnom, ekran se neće ugasiti i može doći to
pražnjenja akumulatora.
2
Sadržaj
Upozorenje
Vodič za delove i komande
2
4
Početak
Resetovanje uređaja
Podešavanje sata
6
6
Slušanje radija
Slušanje radija
Memorisanje i prijem stanica
Upotreba RDS (Radio Data System) sistema
7
7
8
Reprodukcija
Reprodukcija diska
Reprodukcija sa iPod/USB uređaja
Pretraživanje i reprodukcija numera
Dostupne opcije
Picture EQ
Aspect
DVD Audio Level
9
10
11
11
11
11
12
Podešavanja
Opšta podešavanja
Podešavanje ekrana osetljivog na dodir
Postavke zvuka
Prilagođavanje zvuka
Podešavanje ekrana
Vizuelna podešavanja
12
13
13
14
14
14
Dodatne informacije
Spoljna audio/video oprema
Kamera za vožnju unazad
Mere opreza
Održavanje
Tehnički podaci
U slučaju problema
Lista jezičkih kodova
15
16
16
19
20
21
24
3
Vodič za delove i komande
Glavni uređaj
 SOURCE
Uključite uređaj.
Promenite izvor. Na svaki pritisak prikazuje
se izvor koji se može izabrati u obliku
iskačuće poruke na trenutnom prikazu.
-OFF
Pritisnite i zadržite 1 sekundu za isključenje
izvora. Pritisnite i zadržite duže od 2 sekunde za
gašenje. Kada je uređaj isključen, upravljanje
daljinskim upravljačem nije moguće.
Točkić za jačinu zvuka
Okrenite ga za podešavanje jačine zvuka.
 HOME (Početna strana)
Otvaranje HOME menija.
Kada se pritisne tokom reprodukcije sa diska,
iPod-a ili USB-a, reprodukcija se pauzira i
nema zvuka. Za nastavak reprodukcije
dodirnite
.
-DSPL (prikaz)
Pritisnite i zadržite za otvaranje menija prikaza.
Funkcija gašenja monitora je postavljena u
meniju prikaza. Kada je aktivirana funkcija
isključivanja monitora, monitor je isključen.
Dodirnite bilo gde na ekranu da biste ponovo
upalili ekran.
4
 Prijemnik za daljinski upravljač
 Otvor za disk
  (izbac. diska)
 USB port
Otv. poklopac za ubac. USB uređaja.
 AUX priklj.
 Reset taster
 Ekran/tač panel
RM-X170 daljinski upravljač
(nije isporučen)
Audio komandama se može upravljati i preko
daljinskog upravljača. Za operacije u meniju, koristite
ekran osetljiv na dodir.
 ZAP (zappin) (str. 7)
 /// (kursor)/ENTER
 MODE
Izbor radio opsega.
 VOL (glasnoća) +/–
Prikazi ekrana
Ekran reprodukcije:
Home (početni) ekran:
Uklonite izolacionu foliju pre upotrebe.
 MONITOR OFF
 POZICIJA
Ovaj taster nije podržan.
  (nazad)
Povratak na prethodni prikaz/povratak u meni
Video CD-a (VCD).
 EQ (ekvilajzer)
Izaberite krivulju ekvilajzera.
 Indikacije/oznake
 Numerički tasteri (0 - 9)
Pali se prilikom stišavanja zvuka
 CLEAR
(Alternativne frekvencije)
Upali se kada su AF dostupne
 ATT (stišavanje)
Stišajte zvuk. Za otkazivanje, pritisnite ponovo
ili pritisnite VOL +.
  (reprodukcija/pauza)
.
(Saobraćajna obaveštenja)
.
Svetli kada su dostupna obaveštenja o
saobraćaju.
 / (prethodni/sledeći)
 Tasteri za podešavanje DVD reprodukcije
5
 Područje specifično za primenu
Prikaz komandi reprodukcije/indikacija ili prikaz
statusa uređaja. Prikazane opcije zavise od
izvora.
 Zajednički deo
Direktan pristup meniju za podešavanje zvuka
(str. 14).
(opcija)
Otvorite meni sa opcijama. Meni sa opcijama
zavisi od izvora.
 Sat (str. 6)
Kada je za izvor izabrano [AUX Front], [AUX
Rear] ili [Rear Camera], sat se ne prikazuje.


Prebacite sa HOME ekran ili na reprodukciju,
[AUX Rear]
(opcja)
Otvorite HOME meni sa opcijama. Pritisnite
HOME, zatim dodirnite
.
[Icon View]
Biranje vrste prikaza ikona: [Line View] ili [Grid]
Za povratak na osnovni (Home) ekran, dodirnite
.
 Tasteri
za izbor izvora
Promenite izvor.
6
Početak
Resetovanje uređaja
Pre korišćenja uređaja po prvi put ili nakon zamene
akumulatora u kolima ili nakon ponovnog
povezivanja u vozilo, morate resetovati uređaj.
1
Pritisnite taster za resetovanje na
uređaju.
Iskoristite oštar predmet kao što je npr.
hemijska olovka.
Napomena
Pritiskom na taster za resetovanje obrisaće se
podešavanja sata i neki memorisani sadržaji.
Podešavanje sata
1
2
3
4
Pritisnite HOME, zatim dodirnite
[Settings].
Dodirnite / , a zatim dodirnite [Clock
Adjust].
Pojavljuje se ekran za podešavanje.
Dodirnite za podešavanje sati i minuta.
Dodirnite [Set].
Podešavanje je završeno.
Za aktivaciju/deaktivaciju CT funkcije (str. 8),
dodirnite [Clock Time].
Memorisanje i prijem
stanica
Slušanje radija
Slušanje radija
Za slušanje radija, pritisnite HOME i zatim dodirnite
[Tuner].
Komande/indikatori prijema

 

Oprez
Kada birate stanice za slušanje tokom vožnje, koristite
opciju za automatsko memorisanje (BTM) da biste
sprečili nesreću.
Automatsko memorisanje (BTM)

1
Izaberite željeni opseg ([FM1], [FM2], [FM3],
[AM1] ili [AM2]).
2
3
Dodirnite
.
Dodirnite [BTM], i zatim [Search].
Uređaj memoriše prvih šest dostupnih stanica u
listu memorisanih ([1] do [6]).
Podešavanje stanica





Komande prijema ( do )

Ikonica trenutnog opsega
Otvara listu opsega.

[PTY] (Tipovi programa) (samo FM)
Otvara PTY listu (str. 9).

[ZAP] (ZAPPIN™)
Pomaže u pronalaženju željene stanice putem
kratkog preslušavanja memorisanih stanica.

1
Pojavljuje se lista opsega.
2
Dodirnite željeni opseg ([FM1], [FM2], [FM3],
[AM1] ili [AM2]).
3
Izvršite podešavanje.
Automatsko podešavanje
Dodirnite
/
.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj nađe
stanicu. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
podesite prijem željene stanice.
Manuelno podešavanje
Dodirnite / uzastopno nekoliko puta sve dok se
ne pojavi željena frekvencija.
Za kontinualno preskakanje frekvencija, dodirnite i
zadržite /
Otvorite tjuner meni sa opcijama.

/
Uključuje se automatski.

/
Uključuje se ručno.
Dodirnite i zadržite za kontinualno
preskakanje frekvencija.

[1] do [6]
Biranje memorisane stanice.
Dodirnite i zadržite za memorisanje
trenutno prikazane frekvencije na
predpodešenoj poziciji.
Indikatori prijema ( )
 Frekvencija
Dodirnite trenutni opseg.
Ručno memorisanje stanica
1
Tokom prijema stanice koju želite da
memorišete, pritisnite i zadržite broj pod
kojim biste hteli da je memorišete ([1] do [6]).
Prijem memorisanih stanica
1
2
Odaberite opseg
.
Dodirnite željeni memorijski broj ([1] do
[6]).
Traženje željene stanice među
memorisanim stanicama (Tuner
Preset ZAPPIN)
Funkcija Tuner Preset ZAPPIN vam pomaže da
pronađete željenu stanicu kratkim preslušavanjem
memorisanih stanica na par sekundi.
7
1
Dok slušate radio, dodirnite [ZAP].
2
Dodirnite ponovo [ZAP] kada je
pronađena željena stanica.
Započinje Preset ZAPPIN i redom se
podešavanju memorisane stanice radi
preslušavanja.
Upotreba RDS (Radio Data
System) sistema
3
Dodirnite
, zatim [AF (alternativne
frekvencije)] da biste podesili [ON].
Podešavanje TA
1
2
Pritisnite HOME, a zatim dodirnite [Tuner].
3
Dodirnite
, zatim [TA (saobraćajna
obaveštenja)] da biste podesili [ON].
Dodirnite željeni opseg ([FM1], [FM2] ili
[FM3]).
Stavke na displeju

Memorisanje RDS stanica sa AF i
TA postavkama

RDS stanice možete memorisati zajedno sa
podešenjima AF/TA. Podesite AF/TA, a zatim
memorišite stanicu pomoću BTM ili ručno. Ako
memorišete ručno, možete takođe memorisati i stanice
bez RDS-a.
Prijem hitnih obaveštenja

 Naziv opsega, RDS*1, TP*2
 Servisni naziv programa, frekvencija, RDS podaci
 Programski (memorijski) broj
*1 Tokom RDS prijema.
*2 Tokom prijema informacija o saobraćaju.
RDS servisi
Ovaj uređaj automatski pruža sledeće RDS
servise:
AF (alternativne frekvencije)
Ova funkcija bira i nanovo podešava stanicu prema
najjačem dostupnom signalu. Korišćenjem ove
funkcije, možete slušati isti program u kontinuitetu
tokom dugih vožnji bez potrebe da ponovo ručno
tražite tu istu stanicu.
TA (saobraćajna obaveštenja)/TP (saobraćajne
informacije)
Pruža aktuelna obaveštenja/informacije u vezi
saobraćaja. Svaka saobraćajna informacija/
obaveštenje će prekinuti trenutno slušani izvor.
PTY (tipovi programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa na
prijemu.
CT (vreme)
Podaci o tačnom vremenu (CT) dobijeni RDS
prijemom podešavaju sat.
Podešavanje AF
1
2
8
Pritisnite HOME, a zatim dodirnite [Tuner].
Dodirnite željeni opseg ([FM1], [FM2] ili
[FM3]).
Sa uključenim AF ili TA, hitna obaveštenja će
automatski prekinuti trenutno izabrani izvor.
Zadržavanje na jednom
regionalnom programu (Regional)
Kada su funkcije AF i REGIONAL uključene, nećete
biti prebacivani na stanice koje imaju jači signal. Ako
napuštate područje prijema regionalnog signala,
dodirnite
 [Regional] [OFF] tokom FM prijema. Ovu
funkciju ne možete koristiti Engleskoj i u nekim drugim
državama.
Izbor tipa programa (PTY)
1
Tokom FM prijema, dodirnite [PTY].
Za listanje, dodirnite /.
2
Dodirnite željeni tip programa.
Uređaj traži stanicu koja emituje odabranu vrstu
programa.
Za zatvaranje PTY liste, dodirnite
.
.
Tipovi (vrste) programa
News (vesti), Current Affairs (tekuća dešavanja),
Information (informacije), Sport (sport), Education
(edukacija), Drama (drama), Cultures (kultura),
Science (nauka), Varied Speech (razno), Pop
Music (pop muzika), Rock Music (rok muzika),
Easy Listening (M.O.R. muzika), Light Classics M
(laka klasična), Serious Classics (ozbiljna klasična),
Other Music (ostala muzika), Weather & Metr
(vreme), Finance (finansije), Children’s Progs (dečji
program), Social Affairs (društvena pitanja),
Religion (religija), Phone In (kontakt program),
Travel & Touring (putovanja), Leisure & Hobby
(odmor i hobi), Jazz Music (džez muzika), Country
Music (kantri muzika), National Music (nacionalna
muzika), Oldies Music (evergreen muzika), Folk
Music (folk muzika), Documentary (dokumentarni)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u državama/regijama u
kojima PTY podaci nisu dostupni.
Reprodukcija
Za listu diskova i datoteka koje se mogu reprodukovati,
pogledajte stranicu 17.
Reprodukcija diska
Zavisno od diska, neke funkcije se mogu razlikovati ili
biti ograničene.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz disk.
1
Ubacite disk (stranu sa nalepnicom okrenite
na gore), reprodukcija započinje.
Ukoliko se pojavi DVD meni
Dodirnite željenu stavku u meniju DVD diska.
Možete takođe koristiti i panel za upravljanje menijem
koji se može prikazati dodirom ekrana na bilo kom
mestu osim na stavkama DVD menija. Dodirnite
/// za pomeranje kursora, a zatim dodirnite
[ENTER] za potvrdu.
Primer indikacije reprodukcije (DVD)



 Ikona trenutnog izvora, format
 Status reprodukcije, proteklo vreme reprodukcije
 Broj poglavlja/naslova, audio format
Dodirnite ekran ukoliko indikatori nisu prikazani.
Za audio diskove, neki indikatori se uvek prikazuju
tokom reprodukcije.
Upotreba PBC funkcija (kontrola
reprodukcije)
PBC meni interaktivno pomaže prilikom raznih
postupaka tokom reprodukcije PBC-kompatibilnog
VCD-a.
1
Početak reprodukcije PBC-kompatibilnog
VCD.
Prikazuje se PBC meni.
2
Dodirnite .
3
Dodirujte brojčane tipke da biste izabrali
željenu stavku, a zatim pritisnite [ENTER].
Pojavljuje se kontrolni panel menija.
9
4
Sledite uputstvo u meniju za interaktivne
funkcije.
Za povratak na prethodni ekran dodirnite .
Za deaktiviranje PBC funkcija,
postavite [Video CD PBC] na
[OFF] (str. 15).
Napomene
 Tokom PBC reprodukcije, broj numere, stavka koja
se reprodukuje i sl., se ne pojavljuju na ekranu
reprodukcije. Nastavak reprodukcije nije moguć tokom
.
nije moguć tokom PBC
 Nastavak reprodukcije
reprodukcije.
Podešavanje postavki zvuka
Promena formata/jezika zvuka
Pri reprodukciji DVD videa, jezik zvučnog zapisa se
može promeniti ako je disk ima snimljen više jezične
audio zapise. Možete takođe promeniti i audio format
kada reprodukujete disk snimljen u više audio
formata (npr. Dolby Digital).
Dodirnite ekran tokom reprodukcije i zatim .
Dodirnite nekoliko puta dok se ne pojavi željeni
zvučni format/jezik.
Primer: Dolby Digital 5.1 ch
U ovom uputstvu, “iPod” je uzet kao generalni naziv
za iPod funkcije na iPod i iPhone uređajima, osim
ako nije drugačije navedeno u tekstu ili na ilustraciji.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte “O iPod uređajima” (str. 19) ili posetite
stranicu za podršku navedenu na zadnjoj korici.
MSC (Mass Storage Class)-tip USB uređaja (kao što
je USB fleš disk, digitalni medija plejer, Android
telefon) koji ispunjava USB standard se može
koristiti.
U zavisnosti od digitalnog medija plejera ili Android
telefona, potrebno podesiti mod USB veze na MSC.
1
Smanjite jačinu zvuka na ovom uređaju.
Ukoliko je uređaj isključen, uključite ga.
2
Povežite iPod ili USB uređaj na USB port.
Reprodukcija se pokreće automatski.
Ako je iPod/USB uređaj već povezan, za početak
reprodukcije pritisnite HOME, a zatim dodirnite
[iPod/ USB].
To stop playback
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Jezik zvučnog zapisa
Format zvučnog
zapisa/broj kanala
Kad je isti jezik prikazan dva ili više puta, disk je
snimljen u višestrukom (multiple) audio formatu.
Promena audio kanala
Pri reprodukciji VCD, možete slušati i levi i desni
kanal, samo desni kanal ili samo levi kanal preko oba
zvučnika.
Tokom reprodukcije, dodirnite
više puta dok se ne
pojavi željeni audio kanal.
Opcije su navedene ispod.
[Stereo]: Standardni stereo zvuk (fabrički podešen)
[Left]: Zvuk sa levog kanala (mono)
[Right]: Zvuk sa desnog kanala (mono)
10
Reprodukcija sa iPod/USB
uređaja
Uklanjanje uređaja
Zaustavite reprodukciju, zatim isključite uređaj.
Nemojte isključivati tokom reprodukcije, jer se podaci
mogu oštetiti.
Oprez kod upotrebe iPhone uređaja
Kada povežete iPhone uređaj preko USB-a, glasnoća
telefona je kontrolisana preko samog iPhone uređaja.
Kako biste sprečili iznenadan glasan zvuk nakon
poziva, ne pojačavajte glasnoću na uređaju tokom
telefonskog poziva.
Načini nastavljanja reprodukcije
Kada je iPod koji trenutno reprodukuje povezana na
doking konektor, režim ovog uređaja se menja u
režim nastavljanja reprodukcije i reprodukcija
započinje u režimu koji je podešen na iPod uređaju.
U modu nastavljanja reprodukcije, funkcije
ponavljanja/mešanja nisu dostupne.
Pretraga i reprodukcija
numera
Ponavljanje i reprodukcija
slučajnim redosledom
1 Tokom reprodukcije, dodirnite
(repeat) ili
(shuffle) više puta dok se ne pojavi
željeno podešenje.
Započinje ponavljanje ili reprodukcija slučajnim
redosledom.
Dostupni modovi reprodukcije razlikuju se u zavisnosti
od izabranog izvora zvuka
.
Napomena
Ponovljena i reprodukcija slučajnim redosledom nisu
dostupne za verziju 2.0 VCD sa PBC funkcijom.
Traženje datoteke sa ekrana sa
listom
1
Tokom reprodukcije diska ili sa USB-a,
dodirnite .
Prikazuje se ekran sa listom trenutno reprodukovanih numera/stavki
.
2
Dostupne opcije
Različite opcije su dostupne za svaki izvor dodirom
na
. Dostupne stavke se razlikuju u zavisnosti
od okolnosti.
Picture EQ
Sliku možete podesiti tako da odgovara unutrašnjem
osvetljenju automobila. Ovo podešenje je dostupno
samo kada je aktivirana parkirna kočnica.
Izvor: USB (Xvid/Photo), Disc (DVD/VCD/Xvid/
Photo), AUX (dostupno samo kada je [AUX] podešen
na [Rear] i [AUX Input] je podešeno na [Video] ili
[Auto].)
Opcija
Namena
Dynamic (),
Standard,
Theater, Sepia
Izbor kvaliteta slike.
Aspect
Ovo podešenje je dostupno samo kada je aktivirana
parkirna kočnica.
Izvor: USB (Xvid/Photo), Disc (DVD/VCD/Xvid/
Photo), AUX (dostupno samo kada je [AUX] podešen
na [Rear] i [AUX Input] je podešeno na [Video] ili
[Auto].)
Opcija
Namena
Normal
Prikaz slike formata 4:3
(standardna slika).
Wide
Prikaz slike formata 4:3 uvećane
tako da se njena leva i desna ivica
poklapaju sa levom i desnom
ivicom ekrana, uz isečenu gornju i
donju ivicu usled ovakvog
formatiranja.
Full ()
Prikaz slike formata 16:9.
Zoom
Prikaz slike formata 4:3 uvećane
do leve i desne ivice ekrana.
Dalje, dodirnite
,
ili
da biste listu
poređali po tipu datoteke (audio/photo/video).
Dodirnite željenu stavku.
Pokreće se reprodukcija.
11
DVD Audio Level
Izvor: Disk
Opcija
Namena
––
Podešava nivo zvučnog izlaza od
-10 do +10 za DVD snimljene u
Dolby Digital formatu, da bi se
uravnotežio zvuk između diskova.
Podešavanja
Izaberite [Settings] u HOME meniju kada želite da
promenite podešenja uređaja.
“  ” u tablici ispod označava podrazumevano
podešenje
.
1 Pritisnite HOME, zatim dodirnite [Settings].
2 Dodirnite jednu od ikonica kategorija.
: Opšta podešavanja (str. 12)
: Podešavanja zvuka (str. 13)
: Podešavanja ekrana (str. 14)
: Vizuelna podešavanja (str. 14)
3
Pomerite klizač gore ili dole radi izbora
željene stavke.
Za povratak na prethodni ekran dodirnite
.
Za prebacivanje sa HOME ekrana na ekran
reprodukcije, dodirnite
.
Opšta podešavanja
Language
Status uređaja: Bilo koji status
Opcija
Namena
English (),
Español,
Русский
Izbor jezika prikaza.
Time Format
Status uređaja: Bilo koji status
Opcija
Namena
12-hour,
24-hour ()
Promena formata vremena.
Clock Time
Status uređaja: Bilo koj i status
OFF (), ON
Aktiviranje CT funkcije.
Clock Adjust
Status uređaja: Bilo koji status
–
12
Podešavanje sata.
(Dostupno samo kada je [Clock
Time] podešeno na [OFF].)
Beep
Status uređaja: Bilo koji status
Opcija
Namena
OFF, ON ()
Aktiviranje zvučnog signala.
Dimmer
Status uređaja: Bilo koji status
Opcija
Namena
OFF
Deaktivacija zatamnjivanja.
Auto ()
Automatsko zatamnjenje
ekrana kad se uključi svetlo.
(Dostupno samo kad je
povezan kabl za kontrolu
osvetljenja.)
ON
Zatamnjivanje ekrana.
Dimmer Level
Status uređaja: Bilo koji status
Opcija
Namena
(–5 - +5)
: 0
Podešava nivo osvetljenosti
kada je aktivirana funkcija
zatamnjivanja.
Touch Panel Adjust
Status uređaja: Bilo koji status
Opcija
Namena
–
Za podešavanje kalibracije
ekrana ukoliko tač funkcija ne
radi pravilno.
Output Color System
Status uređaja: Nije izabran izvor
Opcija
Namena
NTSC, PAL ()
Menja sistem boja prema
povezanom monitoru.
(SECAM nije podržan.)
Steering Control
Uređajem možete upravljati preko tastera na
volanu.
Radi bezbednosti, parkirajte automobil pre ovog
podešavanja.
Status uređaja: Bilo koji status
Opcija
Namena
User
Prikaz uputstva i ekrana za
komande na upravljaču.
External ()
Isključenje komandi na
upravljaču.
Korišćenje rotacionog
upravljača.
User Defined
Ovo podešavanje je dostupno samo kada je [Steering
Control] podešeno na [User].
Pojavljuje se panel komandi sa upravljača. Pritisnite i
zadržite taster kako bi bio dodeljen tasteru na
upravljaču automobila. Zatim pritisnite i zadržite
odgovarajući taster na upravljaču automobila.
Status uređaja: Bilo koji status
Opcija
Namena
–
To display the instruction and
control panel.
Napomena
Ova funkcija možda neće biti dostupna na nekim vozilima.
Podešavanje zvuka
Rear/Sub Out
Menja izlaz zvuka između zadnjih zvučnika i
sabvufera.
Status uređaja: Bilo koji status
Opcija
Namena
Rear
Slanje audio signala do zadnjih
zvučnika (pojačalo).
Subwoofer ()
Slanje audio signala do sabvufera.
Camera Input
Status uređaja: Bilo koji status
Opcija
Namena
OFF
Isključenje ulaza.
Normal ()
Za prikazivanje slike sa
povezane kamere za vožnju
unazad.
Reverse
Za prikazivanje horizontalno
okrenute slike sa povezane
kamere za vožnju unazad.
13GB
Sound Adjust
Bira EQ3 i podešava nivo sabvufera, balans/fejder nivo
ili crosover filter.
Status uređaja: Bilo koji status
Opcija
Namena
EQ3
OFF (), R&B,
Pop, Rock,
Hip-Hop,
Dance,
Electronica,
Custom
Subwoofer:
(ATT, –10 - +10)
: 0
Balance:
(L 15 - 0 - R 15)
: 0
Fader:
(Front 15 - 0 Rear 15)
: 0
Biranje krive kvilajzera;
prilagođavanje krive ekvilajzera.
Pri podešavanju [Custom],
birajte podešavanje ekvilajzera:
[Low], [Mid], [High].
Podešavanje jačine zvuka
sabvufera. (Dostupno samo kada
je [Subwoofer] podešeno na
[ON].)
Podešavanje balansa između levih
i desnih zvučnika.
Podešavanje balansa između
prednjih i zadnjih zvučnika.
DVD Menu Language
Status uređaja: Izvor nije izabran
Opcija
English (),
Chinese,
German,
French, Italian,
Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish,
Finnish,
Norwegian,
Russian, Other
Izbor granične (cut-off) frekvencije
LPF: OFF (),
80 Hz, 100 Hz, sabvufera. (Dostupno samo kada
120 Hz, 140 Hz, je [Subwoofer] podešeno na [ON].)
160 Hz
Podešavanje ekrana
Demo
Status uređaja: Bilo koji status
Opcija
Namena
OFF, ON ()
Aktiviranje demo prikaza.
Namena
Izbor podrazumevanog jezika
za meni diska.
DVD Audio Language
Status uređaja: Izvor nije izabran
Opcija
Izbor granične (cut-off) frekvencije
HPF: 80 Hz,
100 Hz, 120 Hz, za prednje/zadnje zvučnike.
140 Hz, 160 Hz,
OFF ()
14
Vizuelna podešavanja
English (),
Chinese,
German,
French, Italian,
Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish,
Finnish,
Norwegian,
Russian, Other
Namena
Izbor podrazumevanog jezika
audio zapisa.
DVD Subtitle Language
Status uređaja: Izvor nije izabran
Opcija
English (),
Chinese,
German,
French, Italian,
Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish,
Finnish,
Norwegian,
Russian, Other
Namena
Izbor podrazumevanog jezika
titla DVD diska.
Monitor Type
Izbor formata slike priključenog monitora.
(Format prikaza slike na ekranu ovog uređaja se
takođe menja.) U zavisnosti od diska, [Letterbox]
može biti izabra automatski umesto [Pan Scan] i
obrnuto.
Status uređaja: Izvor nije izabran
Opcija
Namena
16:9 ()
Prikaz slike širokog formata
(wide). Odaberite ovu opciju ako
ste priključili wide monitor ili
monitor koji podržava wide
format slike.
Letterbox
Pan Scan
Prikaz slike širokog formata sa
crnim prugama ispod i iznad
slike. Odaberite ovo kod
povezivanja na
monitor formata 4:3.
Prikaz slike širokog formata
preko celog displeja uz
automatsko uklanjanje krajnjih
delova slike koji se ne mogu
prikazati na displeju.
Video CD PBC
Status uređaja: Izvor nije izabran
Opcija
Namena
OFF, ON ()
Reprodukcija VIDEO CD diskova
sa PBC funkcijama.
Dodatne informacije
Spoljna audio/video
oprema
Možete povezati neki dodatni uređaj, kao što je
prenosni medija plejer, konzola za igranje i sl., na
AUX priključak ovog uređaja.
Izbor dodatnog uređaja
1
Pritisnite HOME, a zatim dodirnite [AUX].
Prikazuje se AUX ekran.
Podešavanje jačine zvuka
Pre reprodukcije obavezno podesite jačinu zvuka
povezanog uređaja.
1
2
Smanjite jačinu zvuka na ovom uređaju.
3
Dodirnite
za ulazak u meni, zatim
dodirnite [Input Level].
4
Podesite uobičajenu jačinu zvuka na
uređaju.
5
Dodirnite –/+ nekoliko puta uzastopno da
biste podesili nivo.
Pritisnite HOME, a zatim dodirnite [AUX].
Prikazuje se AUX ekran.
Nivo je moguće podesiti u pojedinačnim
koracima, između –10 i +15.
Podešavanje tipa uređaja
Podešavanjem tipa (video ili audio) za svaki od
povezanih uređaja, pozadinski ekran se može
menjati u skladu sa tim.
1
2
Pritisnite HOME, a zatim dodirnite [AUX].
3
Pri izboru [Rear], dodirnite
za otvaranje
menija, zatim dodirnite [AUX Input].
4
Dodirnite [Audio], [Video] ili [Auto].
Dodirnite [Front] ili [Rear].
[Front] je dostupan samo za audio.
Podrazumevano podešavanje je [Auto].
Za povratak na prethodni ekran dodirnite
.
15
Kamera za vožnju unazad
Sprečavanje nezgoda
Povezivanjem opcione kamere za vožnju unazad na
CAMERA IN priključak, možete na ekranu prikazati
sliku sa te kamere.
Slika kamere za vožnju unazad se pojavljuje
kada:
 se upali rikverc-svetlo (ili se ručica menjača
prebaci u položaj R (rikverc)).
 pritisnete i zatim dodirnete [Rear Camera].
 pritisnete i zadržite DSPL i zatim dodirnete
[Rear Camera].
Funkcije gledanja slika su dostupne samo kad
zaustavite vozilo i aktivirate parkirnu kočnicu.
Ako automobil počne da se kreće tokom reprodukcije,
Prikazuje se sledeća poruka upozorenja i niste više u
mogućnosti da gledate video.
Mere opreza
Nemojte da upravljate uređajem ili gledate u monitor
dok vozite.
 Ako je vaše vozilo parkirano na suncu, pustite da
se uređaj malo ohladi pre korišćenja.
 Električna antena se automatski izvlači.
Kondenzacija vlage
Ukoliko dođe do kondenzacije vlage unutar uređaja,
uklonite disk i sačekajte oko jedan sat da se osuši; u
suprotnom uređaj možda neće raditi ispravno.
Za održavanje visokog kvaliteta zvuka
Pazite prskati nikakvu tečnost po uređaju ili diskovima.
Napomene o bezbednosti
 Poštujte lokalna saobraćajna pravila i zakone.
 Tokom vožnje
 Nemojte posmatrati ili koristiti uređaj jer to može
dovesti do odvlačenja pažnje i nesreće. Prvo
bezbedno parkirajte vozilo, a nakon toga gledajte
ili upravljajte uređajem. Nemojte upotrebljavati
 Nemojte upotrebljavati funkciju podešavanja niti
bilo koju drugu funkciju koja vam može skrenuti
pažnju sa puta
.
 Kada parkirate auto vožnjom unazad, gledajte
unazad i obratite pažnju na okolinu radi vaše
bezbednosti, čak i kada je povezana kamera
za vožnju unazad. Nemojte se oslanjati
isključivo na kameru za vožnju unazad.
 Tokom upotrebe
 Nemojte ubacivati šake, prste ili strane objekte
u uređaj jer to može dovesti do povreda i/ili
oštećenja uređaja.
 Sitne delove držite izvan domašaja dece.
 Obavezno vezujte zaštitne pojaseve kako bi
izbegli povrede prilikom iznenadnih pomeranja
automobila.
16
[Video blocked for your safety.]
Monitor koji je povezan na priključak REAR VIDEO
OUT je aktivan i kada je automobil u pokretu.
Ne možete gledati video, ali možete slušati zvuk.
Napomene o instalaciji
 Preporučujemo da ovaj uređaj instalira kvalifikovani
tehničar ili serviser.
 Ukoliko želite da pokušate sami da instalirate
uređaj, pogledajte isporučeni vodič
“Instalacija/povezivanje” i pravilno instalirajte
uređaj.
 Nepravilna instalacija može istrošiti akumulator ili
dovesti do kratkog spoja.
 Ukoliko uređaj ne radi pravilno, prvo proverite
povezivanje, navedeno u vodiču
“Instalacija/povezivanje”. Ukoliko je ovo sve kako
treba, proverite osigurač.
 Zaštitite površinu uređaja od oštećenja.
 Površinu uređaja nemojte izlagati hemikalijama
kao što su: insekticidi, lakovi za kosu i sl.
 Nemojte ostavljati gumene ili plastične materijale
dugo u kontaktu sa uređajem. U suprotnom,
može se pojaviti oštećenje površine ili
deformacija.
 Prilikom instalacije, dobro pričvrstite uređaj.
 Tokom instalacije, obavezno isključite kontakt.
Instalacija uređaja sa datim kontaktom može
istrošiti akumulator ili dovesti do kratkog spoja.
 Pri instalaciji pazite da korišćenjem bušilice ili sl.
alata ne oštetite neki deo automobila kao što su
cevi, creva, rezervoar ii instalacija, jer to može
dovesti do požara ili nesreće.
Napomene o LCD ekranu
Tipovi datoteka
 LCD panel nemojte kvasiti niti ga izlagati
tečnostima. To može da prouzrokuje kvar.
Detalje o formatima kompresije potražite na str. 18.
Audio
MP3 file, WMA
Video
Xvid
Photo
jpeg (.jpg)
Napomene o diskovima
 Ne pritiskajte LCD ekran jer može doći do
deformacije slike ili kvara /npr. slika može postati
nejasna ili se ekran može trajno oštetiti).
 Ekran dodirujte samo prstima, jer ga u suprotnom
možete oštetiti ili polomiti.
 LCD panel očistite mekom suvom krpom. Ne
koristite rastvarače kao što su benzin, razređivač i
univerzalno dostupna sredstva za čišćenje ili
antistatički sprej.
 Uređaj ne koristite izvan temperaturnog opsega: 5
– 45 ºC.
 Ukoliko je vaš automobil bio parkiran na hladnom ili
toplom mestu, slika može biti mutna. Ipak, ovo ne
predstavlja oštećenje i slika se vraća u normalu
nakon što se temperatura u vašem vozilu
normalizuje.
 Na ekranu se mogu pojaviti stalne plave, crvene ili
zelene tačkice. One se mogu pojaviti na svakom
LCD ekranu. LCD panel je proizveden
visokopreciznom tehnologijom i sa više od
99.99% funkcionalnih delova slike. Pa ipak, postoji
mogućnost da se mali procenat (tipično 0,01%)
piksela ne pali ispravno. Ovo svakako neće uticati
na vaše gledanje.
Diskovi i datoteke koji se mogu
reprodukovati
Diskovi
DVD*
DVD VIDEO
DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW
(Video mode)
DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW
VCD
Video CD (Ver. 1.0/1.1/2.0)
CD
Audio CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW
* "DVD" se u ovom priručniku koristi kao opšti naziv
za DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW i DVD+R/
DVD+RW i DVD-Rs/DVD-RW diskove.
 Diskove nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti
ili izvorima toplote kao što su klimatizacioni vodovi,
grejna tela ili ih ostavljati u automobilu na direktnom
suncu.
 Pre reprodukcije, obrišite diskove krpicom za
brisanje, od centra ka ivici. Ne koristite rastvarače
kao što su benzin, razređivač i univerzalno
dostupna sredstva za čišćenje.
 Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova
koji ispunjavaju
Compact Disc (CD) standard.
DualDiscs i neki od muzičkih diskova sa
ugrađenom zaštitom od snimanja ne ispunjavaju
Compact Disc (CD) standard i zato se možda neće
reprodukovati na ovom uređaju.
 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reprodukovati
 Diskovi sa nalepnicama, natpisima ili zalepljenom
lepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
ovakvih diskova može doći do kvara u radu ili do
oštećenja diska.
 Diskove koji nisu standardnog oblika (npr. srce,
kvadrat, zvezda). U suprotnom može doći do
oštećenja uređaja.
 8 cm diskove.
Napomena o funkcijama
reprodukcije DVD i VCD diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD i VCD diskova mogu
biti podešene od strane proizvođača softvera. Pošto
ovaj uređaj reprodukuje DVD i VCD diskove prema
sadržaju diska koji su izradili proizvođači softvera,
neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne.
Takođe, pogledajte uputstvo isporučeno sa DVD i
VCD diskovima.
Napomene o DATA CD-ovima,
DATA DVD-ovima i USB
reprodukciji
 Neki DATA CD/DATA DVD diskovi (zavisno od
opreme kojom su snimljeni i njihovog stanja) možda
neće moći da se reprodukuju na ovom uređaju.
 Neke diskove je potrebno finalizirati (str. 18).
 Uređaj je kompatibilan sa sledećim standardima.
Za DATA CD diskove
 ISO 9660 level 1/level 2 format, Joliet/Romeo u
proširenom formatu
17
17
Za DATA DVD diskove
 UDF Bridge format (kombinovani UDF i ISO 9660)
 Maksimalan broj:
 foldera (albuma): 256 (uključujući korenske i
prazne foldere).
 datoteka (zapisi/slike/video) i foldera na disku:
2000 (ako nazivi foldera/datoteka sadrže mnogo
znakova, taj broj može biti manji od 2000).
 karaktera koji se mogu prikazati u nazivu foldera/
datoteke: 32.
 Kompatibilni kodeci su MP3 (.mp3), WMA (.wma), JPEG
(.jpg) i Xvid (.avi).
 DRM (Digital Rights Management) datoteke se možda
neće moći da se reprodukuju.
Napomene o finaliziranju diskova
Za reprodukciju u ovom uređaju, sledeći diskovi moraju
biti finalizirani.
 DVD-R/DVD-R DL (u video modu)
 DVD-RW u video modu
 DVD+R/DVD+R DL
 CD-R
 CD-RW
DVD+RW se mogu reprodukovati bez finaliziranja. Disk
se automatski finalizuje.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
sa diskom.
Redosled reprodukcije MP3/WMA/
Xvid datoteka
Folderi i datoteke se ređaju po opadajućem redosledu
datuma i vremena.
MP3/WMA/Xvid
MP3/WMA/Xvid datoteka
(numera/video)
O WMA datotekama
WMA*1 datoteke koje ispunjavaju sledeće uslove mogu
biti reprodukovane. Reprodukcija svih WMA datoteka
koje ispunjavaju date uslove nije garantovana.
Kodek
Format multimedijalne datoteke: ASF format datoteke
Ekstenzija datoteke: .wma
Brzina protoka: 48 – 192 kbps, podržava promenljivu
brzinu protoka (VBR))*2
18
 Frekvencije uzorkovanja *3: 44.1 kHz
O MP3 datotekama
MP3 datoteke koje ispunjavaju sledeće uslove mogu
biti reprodukovane. Reprodukcija svih MP3 datoteka
koje ispunjavaju date uslove nije garantovana.
Kodek
 Format multimedijalne datoteke: MP3 (MPEG-1
Layer3) format datoteke
 Ekstenzija datoteke: .mp3
 Brzina protoka: 48 – 192 kbps, podržava promenljivu
brzina bita (VBR))*2
 Frekvencije uzorkovanja *3: 32, 44.1, 48 kHz
O Xvid datotekama
Xvid datoteke koje ispunjavaju sledeće uslove mogu
biti reprodukovane. Reprodukcija svih Xvid datoteka
koje ispunjavaju date uslove nije garantovana.
Kodek
 Format multimedijalne datoteke: Xvid format
 datoteke
 Ekstenzija datoteke: .avi
 Profil: Napredni Simple Profile
 Brzina protoka: Maks. 8 Mbps
 Brzina frejmova: Maks. 30 fps (30p/60i)
Rezolucija: Maks. 720 x 576*4
O JPEG datotekama
JPEG*5 datoteke koje ispunjavaju sledeće uslove
mogu biti reprodukovane. Reprodukcija svih JPEG
datoteka koje ispunjavaju date uslove nije
garantovan.
Kodek
 Format multimedijalne datoteke: Komatibilan sa DCF
2.0/Exif 2.21 formatom datoteke
 Ekstenzija datoteke: .jpg
 Profil: Baseline profil
 Broj piksela: Maks. 6.048 x 4.032 piksela
(24,000,000 piksela)
*1 Nije moguća reprodukcija WMA datoteka sa
zaštićenim autorskim pravom.
*2 Za MSC, nestandardne brzine protoka ili
negarantovane brzine protoka su uključene u
zavisnosti od frekvencije uzorkovanja.
*3 Frekvencija uzorkovanja možda neće odgovarati
svim enkoderima.
*4 Ovi brojevi označavaju maksimalnu rezoluciju videa
koji se može reprodukovati i ne označava rezoluciju
ekrana uređaja. Rezolucija ekrana je 800 x 480.
*5 Uređaj ne može da reprodukuje neke fotografije,
zavisno od njihovog formata.
O iPod uređaju
+ strana gore

 Možete povezujete sledeće modele iPod uređaja.
Pre upotrebe, ažurirajte svoje iPod uređaje
najnovijom verzijom softvera.
Kompatibilni iPod/iPhone modeli.
Kompatibilni Modeli
iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPod touch (5. generacija)

iPod touch (4. generacija)

iPod touch (3. generacija)

iPod classic

iPod nano (7. generacija)

iPod nano (6. generacija)

iPod nano (5. generacija)

Napomene o litijumskoj bateriji
 Litijumsku bateriju držite izvan dohvata dece.
Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite
lekarsku pomoć.
 Obrišite bateriju suvom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
 Proverite polaritet baterije pre ubacivanja.
 Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
 Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama, na
primer direktnom sunčevom svetlu, otvorenom
plamenu i sl.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati usled nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati u
vatru.
Uklanjanje uređaja
1
 “Made for iPod” i “Made for iPhone” znači da je
elektronski uređaj projektovan posebno za
povezivanje sa iPod ili iPhone uređajima,
respektivno, i da je sertifikovan od strane projektanta
za ispunjavanje Apple standarda. Kompanija Apple
ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da korišćenje ovog
dodatka sa iPod ili iPhone uređajem može uticati na
bežične performanse.
Istovremeno stavite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Ako imate bilo kakvih pitanja i problema u povezivanju
vašeg uređaja koja nisu pokrivena u ovom uputstvu,
molimo konsultujte vašeg Sony prodavca.
Održavanje
Okrenite kukicu
prema unutra.
2
Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
3
Izvucite uređaj iz ležišta
Zamena litijumske baterije
daljinskog upravljača
U normalnim uslovima baterije će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, zavisno od uslova
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača
će se smanjiti. Zamenite bateriju novom CR2025
litijumskom baterijom. Korišćenje baterije druge vrste
može dovesti do požara ili do eksplozije.
.
19
Tehničke karakteristike
Monitor
Tip displeja: Široki (Wide) LCD kolor monitor
Dimenzije: 6.2 in
Sistem: TFT aktivna matrica
Broj piksela:
1,152,000 piksela (800 × 3 (RGB) × 480)
Sistem boja:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M automatski izbor
Radio prijemnik
FM
Antenska (spoljna) priključnica:
Spoljni antenski priključak
Međufrekvencija: 150 kHz
Korisna osetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 70 dB pri 400 kHz
Odnos signal-šum: 70 dB (mono)
Separacija na 1 kHz: 30 dB
Frekvencijski odziv: 20 - 15,000 Hz
AM
Opseg podešavanja: 531 – 1,602 kHz
Antenska (spoljna) priključnica:
Spoljni antenski priključak
Međufrekvencija:
9,267 kHz ili 9,258 kHz/4.5 kHz
Osetljivost: 44 μV
DVD/CD Plejer
Odnos signal-šum: 80 dB
Frekvencijski odziv: 20 – 20,000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod merljivog nivoa
Harmonička distorzija: 0,05%
Regionalni kôd: Označen na donjoj strani uređaja
USB reprodukcija
Interfejs: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 1 A
Pojačalo
Izlazi: zvučnički izlazi
Impedansa zvučnika: 4 – 8 oma
Maksimalna izlazna snaga: 55 W × 4 (na 4 oma)
Opšte
Izlazi:
Priključak video izlaza (zadnji)
Priključnica audio izlaza (sa prebacivanjem
rear/sub)
Napajana antena (spoljna)/priključak za
upravljanje pojačalom (REM OUT)
Ulazi:
Priključnica za kontrolu rada svetla
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
20
Antenski ulazni priključak
Upravljački priključak parkirne kočnice
Priključak reverznog ulaza
Ulazni priključak za kameru
AUX audio ulazni priključci (napred)
AUX Audio/Video ulazni priključak (nazad)
USB port
Napajanje: 12 V DC auto akumulator (negativno
uzemljenje)
Dimenzije: Pribl. 178 mm × 101.5 mm × 169 mm
(š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Pribl. 182 mm × 110.6 mm × 159 mm
(š/v/d)
Masa: Pribl. 1.6 kg
Sadržaj pakovanja:
Glavni uređaj (1)
Delovi za instalaciju i priključivanje (1 komplet)
Opciona dodatna oprema/pribor:
Daljinski upravljač: RM-X170
Mobilni monitor: XVM-B62
Kamera za vožnju unazad: XA-R800C
Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni pribor.
Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama
bez prethodne najave.
Regionalni kôd
Regionalni kôd štiti autorska prava.
Regionalni kod je lociran na donjoj strani uređaja i
samo DVD diskovi sa oznakom istog regiona se
mogu reprodukovati na ovom uređaju.
DVD VIDEO diskovi označeni sa
mogu reprodukovati.
takođe se
Ukoliko probate da reprodukujete bilo koji drugi DVD,
poruka [Playback prohibited by region code.] će e
pojaviti na ekranu monitora. Zavisno od DVD diska,
oznaka koda može izostati iako je reprodukcija diska
zabranjena regionalnim ograničenjima.
Copyright – prava
Američki i strani patenti su licenca Dolby
Laboratories.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
su licenca kompanija Fraunhofer IIS i Thomson.
Proizvedeno po licenci Dolby
Laboratories. Dolby i simbol
dvostruko D su zaštitni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
Windows Media je registrovani zaštitni znak ili
zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim državama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim intelektualnim
pravima u vlasništvu kompanije Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije
izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dozvole
kompanije Microsoft ili ovlašćenih Microsoftovih
zastupnika.
“DVD VIDEO,” “DVD-R,” “DVD-RW,” “DVD+R” i
“DVD+RW” su zaštićeni znaci.
ZAPPIN ZAPPIN je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod
touch su zaštićeni znaci Apple Inc., registrovani u
SAD i drugim državama.
Android je trgovačka marka kompanije Google Inc.
Korišćenje ove trgovačke marke zahteva odobrenje
od strane kompanije Google.
Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su
odgovarajućih kompanija.
U slučaju problema
Ukoliko postoje bilo kakvi problemi sa vašim
uređajem/mobilnim uređajem, obavezno parkirajte
auto na sigurno mesto pre nego započnete pregled
uređaja.
Sledeća lista će vam pomoći u rešavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Pre pregleda
liste ispod, proverite priključke uređaja i postupke
korišćenja. Za detalje o korišćenju osigurača i
uklanjanju uređaja iz instrument-table, pogledajte
uputstvo za povezivanje isporučeno sa uređajem.
Ukoliko problem nije rešen, posetite sajt za korisničku
podršku naveden na zadnjoj korici.
Opšte
Nema napajanja uređaja.
 Proverite osigurač.
 Povezivanje nije izvedeno pravilno.
 Povežite žuti i crveni kabl napajanja.
Ne čuje se zvučni signal.
 Povezano je dodatno pojačalo i ne koristi se
ugrađeno.
Sadržaj memorije je obrisan.
 Kabl za napajanje ili akumulator nisu priključeni ili
nisu pravilno povezani.
Memorisane stanice i tačno vreme su obrisani.
Osigurač je pregoreo.
Uređaj pravi buku prilikom okretanja ključa u
kontakt bravi.
 Kablovi prema konektoru automobila nisu dobro
povezani.
Prikaz nestaje/ne pojavljuje se na displeju.
 Opcija dimer je postavljena na [ON] (str. 13).
 Prikaz nestaje ukoliko pritisnete i zadržite OFF.
 Pritiskajte OFF na uređaju dok se ne pojavi
prikaz.
 Funkcija isključivanja monitora je aktivirana (str. 4).
 Dodirnite bilo gde na ekranu da biste ponovo
upalili ekran.
Ekran ne odgovara pravilno na vaš dodir.
 U isto vreme možete dodirnuti samo jedno
mesto na ekranu. Ukoliko istovremeno
dodirnete 2 ili više delova ekrana, ekran neće
raditi ispravno.
 Izvršite kalibraciju ekrana osetljivog na dodir
(str. 13).
 Čvrsto dodirnite ploču ekrana osetljivog na
 pritisak. Zadnji monitor nije operativan. Ikone
Zadnji monitor nije operativan. Ikone
prikazane na zadnjem
monitoru su
.
onemogućene
Ne može se odabrati stavka menija.
 Nedostupni meniji su prikazani sivom bojom.
Radio prijem
Nije moguć prijem stanica.
Zvuk je pun šumova.
 Povezivanje nije izvedeno pravilno.
 Povežite REM OUT kabl (plavo-beli prugasti)
ili potreban kabl napajanja (crveni) na kabl za
napajanje pojačavača antene automobila
(spoljne) (samo kada vaš automobil poseduje
ugrađenu radio antenu u zadnjem/bočnom
staklu).
 Proverite priključak antene u kolima (spoljne).
 Ako se antena ne izvlači, proverite priključak
na kablu za kontrolu antene.
Podešavanje memorisanih stanica nije moguće.
 Signal sa emitera je preslab.
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje.
 Stanica nije TP ili ima slab signal. Isključite
 funkciju TA (str. 8).
Nema saobraćajnih obaveštenja.
 Uključite funkciju TA (str. 8)
 Stanica ne emituje informacije o saobraćaju
uprkos TP.
 Podesite neku drugu stanicu.
PTY prikazi [PTY not found.].
 Trenutna stanica nije RDS stanica.
 RDS podaci nisu primljeni.
 Stanica ne emituje signal vrste programa.
21
Slika
Nema slike ili slika sadrži šum.
 Spojevi nisu ispravno izvedeni. Proverite vezu
 između uređaja i druge opreme i podesite birač
ulaza opreme na ulazu u skladu sa ovim
uređajem.
 Postavljeni disk je neispravan ili zaprljan. Uređaj
nije pravilno ugrađen.
 Ugradite uređaj pod uglom manjim od 45° u
čvrsti deo vozila.
 Kabl parkirne kočnice (svetlo zeleni) nije povezan
na parkirnu kočnicu, ili ona nije aktivirana.
Slika ne ispunjava ekran.
 Format slike definisan je na DVD disku.
Na zadnjem monitoru nema slike/pojavljuje se
samo šum.
 Izabran je izvor koji nije povezan. Ukoliko nema
ulaza, slika se ne pojavljuje na zadnjem monitoru.
 Postavka sistema boje je netačno podešena.
 Podesite sistem boja na [PAL] ili [NTSC]
Prema povezanom monitoru (str. 13).
 Slika zadnje kamere se prikazuje na ovom
uređaju.
 Slika na zadnjem monitoru se ne pojavljuje
ukoliko se na ovom uređaju prikazuje slika sa
zadnje kamere.
Zvuk
Nema zvuka /zvuk preskače/čuje se pucketanje.
 Povezivanje nije ispravno izvedeno. Proverite
vezu između ovog uređaja i povezane opreme i
podesite pravilno izbor ulaza za opremu
povezanu kao izvor na ovaj uređaj.
 Postavljeni disk je neispravan ili zaprljan. Uređaj
nije pravilno ugrađen.
 Ugradite uređaj pod uglom manjim od 45° u
čvrsti deo vozila.
 Frekvencija uzorkovanja MP3 datoteke nije 32,
44.1 ili 48 kHz
 Frekvencija uzorkovanja WMA datoteke nije 44,1
kHz. Brzina protoka MP3 datoteke nije 48 do 192
kbps. Brzina protoka WMA datoteke nije 48 do
192 kbps.
 Uređaj je u režimu pauze/brze pretrage unazad/
unapred. Nisu ispravne postavke izlaza.
 Nivo izlaznog signala DVD-a je prenizak (str. 12).
 Jačina zvuka je preniska.
 Uključena je funkcija ATT.
 Format nije podržan (kao što je DTS)).
 Proverite da li ovaj uređaj podražava taj format
(str. 17).
Zvuk je pun šumova.
 Odmaknite kablove i žice jedne od drugih.
Rukovanje diskovima
Disk se ne može reprodukovati.
 Postavljeni disk je neispravan ili zaprljan.
 Disk se ne može reprodukovati.
 DVD se ne može koristiti, jer ima drugi
regionalni kôd.
 Disk nije finaliziran (str. 18).
 Format diska i verzija datoteke nisu kompatibilni
sa ovim uređajem (str. 17).
 Pritisnite  za vađenje diska.
MP3/WMA/Xvid datoteke se ne reprodukuju.
 Snimanje nije izvršeno prema ISO 9660 nivo 1 ili
nivo 2 formatu, ili Joliet ili Romeo ekspanzionom
formatu (DATA CD), ili UDF Bridge formatu
(DATA DVD) (str. 17).
 Ekstenzija datoteke je nepravilna (str. 18).
 Datoteke nisu sačuvane u MP3/ WMA/Xvid
formatu. Ako disk sadrži više vrsta datoteka,
mogu se reprodukovati samo datoteke odabranog
tipa (audio/video).
 Odaberite odgovarajuću datoteku pomoću
liste (str. 11).
Za početak reprodukcije MP3/WMA/Xvid datoteka
potrebno je duže vreme nego za ostale.
 Sledećim diskovima potrebno je duže vreme za
početak reprodukcije.
 diskovi snimljeni sa složenom strukturom datoteka
i foldera.
 disk na koji se mogu dodati podaci.
Neke funkcije ne rade.
 Zavisno od diska, neke funkcije neće raditi, poput
zaustavljanja, pretraživanja, ponavljanja,
nasumične reprodukcije. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu isporučeno sa diskom.
Nije moguće promeniti jezik dijaloga/titla ili
ugao kamere.
 Umesto tastera na daljinskom upravljaču, upotrebite
meni DVD diska (str. 9). Višejezički zapisi, titlovi ili
scene iz više uglova nisu snimljene na DVD.
 DVD ne dopušta promenu.
Ne rade tasteri za upravljanje.
Disk se ne izbacuje.
 Pritisnite taster za resetovanje (str. 4).
USB reprodukcija
Reprodukcija nije moguća u slučaju povezivanja
preko USB čvorišta (hub-a).
 Povežite iPod/USB uređaje na ovaj uređaj bez
USB hub-a.
Reprodukcija sadržaja nije moguća.
 Ponovo povežite USB uređaj.
22
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
 USB uređaj sadrži velike ili datoteke sa složenom
strukturom.
Zvuk je isprekidan.
 Prekidi zvuka su mogući pri protoku iznad 320
kbps.
Prikaz/poruke grešaka
Disc Error
 Uređaj ne može da čita podatke usled nekog
problema.
 Podaci su neispravni ili oštećeni. Disk je
neispravan.
 Disk je nekompatibilan sa uređajem. Disk nije
finaliziran.
 Disk je zaprljan ili pogrešno ubačen. Očistite ili
 Očistite ili stavite disk ispravno.
 Disk je prazan.
 Disk se ne može reprodukovati zbog problema
 Stavite drugi disk.
 Disk nije kompatibilan sa ovim uređajem.
 Stavite kompatibilan disk.
.
diska.
 Pritisnite  za uklanjanje
Hubs not supported.
 Ovaj uređaj ne podržava USB hub-ove.
No Playable Data
 Disk ne sadrži podatke koji se mogu reprodukovati.
 iPod ne sadrži podatke koji se mogu reprodukovati
 Učitajte muzičke podatke/datoteke na iPod
.
uređaj.
Overcurrent Caution on USB
 USB uređaj je strujno preopterećen.
 Prekinite vezu sa USB uređajem, zatim
promenite izvor pritiskom na taster SOURCE.
 Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
povezan nepodržani USB uređaj.
Playback prohibited by region code.
 Regija DVD-a se razlikuje od kôda regije ovog
uređaja.
The sound in DTS format is not audible.
 Diskovi DTS formata nisu podržani. Zvuk se ne
reprodukuje kada se izabere DTS format.
 Diskovi u DTS formatu se ne mogu
reprodukovati na ovom uređaju. Koristite disk
kompatibilnog formata (str. 17).
USB device not supported
 Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB uređaja,
posetite internet stranicu za podršku navedenu na
zadnjoj korici.
 Karakter se ne može prikazati na ovom uređaju.
23
Language Code List
Lista jezičkih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639 standardu: 1988 (E/F) standard.
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
1027
Afar
1183
Irish
1347
Maori
1507
Samoan
1028
Abkhazian
1186
Scots Gaelic
1349
Macedonian
1508
Shona
1032
Afrikaans
1194
Galician
1350
Malayalam
1509
Somali
1039
Amharic
1196
Guarani
1352
Mongolian
1511
Albanian
1044
Arabic
1203
Gujarati
1353
Moldavian
1512
Serbian
1045
Assamese
1209
Hausa
1356
Marathi
1513
Siswati
1051
Aymara
1217
Hindi
1357
Malay
1514
Sesotho
1052
Azerbaijani
1226
Croatian
1358
Maltese
1515
Sundanese
1053
Bashkir
1229
Hungarian
1363
Burmese
1516
Swedish
1057
Byelorussian
1233
Armenian
1365
Nauru
1517
Swahili
1059
Bulgarian
1235
Interlingua
1369
Nepali
1521
Tamil
1060
Bihari
1239
Interlingue
1376
Dutch
1525
Telugu
1061
Bislama
1245
Inupiak
1379
Norwegian
1527
Tajik
1066
Bengali;
1248
Indonesian
1393
Occitan
1528
Thai
Bangla
1253
Icelandic
1403
(Afan)Oromo
1529
Tigrinya
Tibetan
1254
Italian
1408
Oriya
1531
Turkmen
1070
Breton
1257
Hebrew
1417
Punjabi
1532
Tagalog
1079
Catalan
1261
Japanese
1428
Polish
1534
Setswana
1093
Corsican
1269
Yiddish
1435
Pashto;
1535
Tonga
1097
Czech
1283
Javanese
Pushto
1538
Turkish
1103
Welsh
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1105
Danish
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1109
German
1298
Greenlandic
1481
Twi
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1142
Greek
1300
Kannada
1144
English
1301
1145
Esperanto
1305
1149
Spanish
1150
1151
1067
Jezik
Rhaeto-
1543
Romance
1557
Ukrainian
1482
Kirundi
1564
Urdu
Korean
1483
Romanian
1572
Uzbek
Kashmiri
1489
Russian
1581
Vietnamese
1307
Kurdish
1491
Kinyarwanda
1587
Volapük
Estonian
1311
Kirghiz
1495
Sanskrit
1613
Wolof
Basque
1313
Latin
1498
Sindhi
1632
Xhosa
1157
Persian
1326
Lingala
1501
Sangho
1665
Yoruba
1165
Finnish
1327
Laothian
1502
Serbo-
1684
Chinese
1166
Fiji
1332
Lithuanian
Croatian
1697
Zulu
1171
Faroese
1334
Latvian;
1503
Singhalese
Lettish
1505
Slovak
Malagasy
1506
Slovenian
1703
Not specified
1174
French
1181
Frisian
24
1345
Stranica za podršku
Ukoliko imate pitanja, kao i za
najnovije informacije o ovom
proizvodu, posetite sledeću
internet adresu:
http://support.sony-europe.com/
Registrujte odmah vaš uređaj na:
www.sony-europe.com/myproducts
010book.book Page 1 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
4-484-834-42(1)
AV Center
Za preklic prikaza demonstracije si oglejte stran 14.
XAV-65
Navodila za uporabo
SL
010book.book Page 2 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Enoto iz varnostnih razlogov namestite v armaturno
ploščo avtomobila. Več informacij o namestitvi/
povezavah lahko najdete v navodilih za namestitev.
Opozorilo
Da bi preprečili nevarnost požara, enote ne
izpostavljati dežju ali vlagi. Da bi preprečili
električne udare, ne odpirajte pokrova ohišja. To
lahko izvede samo ustrezno usposobljen
strokovnjak.
OPOZORILO
Uporaba optičnih instrumentov s tem izdelkom bi
povečala nevarnost za oči. Laserski žarek, ki ga uporablja
ta CD/DVD predvajalnik lahko poškoduje vaše oči in
zaradi tega ne poskušajte odpirati ohišja. To lahko izvede
samo ustrezno usposobljen strokovnjak.
Lastnosti laserske diode
• Trajanje emisije: neprekinjeno
• Laserski izhod: manj kot 46,8 μW
(to je vrednost, merjena pri razdalji 70 mm od površine
leče na optični enoti s 7mm odprtino)
Opomba za države, v katerih veljajo EU direktive
Proizvajalec: korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemčija.
Opozorilo, če vžig vašega avtomobila nima na
voljo položaja za dodatno opremo (ACC)
Po izklopu vžiga pritisnite in držite tipko XX na enoti,
dokler se prikaz ne izklopi. V nasprotnem primeru se
prikaz ne izklopi in akumulator avtomobila se prazni.
2SL
010book.book Page 3 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Vsebina
Opozorilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Opis tipk in gumbov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Začetek
Ponastavitev enote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavitev ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Poslušanje radijskega sprejemnika
Poslušanje radijskega sprejemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Shranjevanje in sprejemanje radijskih postaj . . . . . . . . . . 7
Uporaba funkcije RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Predvajanje
Predvajanje diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Predvajanje naprave iPod/USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Iskanje in predvajanje posnetkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Razpoložljive možnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Picture EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Razmerje slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nivo zvoka DVD-ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavitve
Splošne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev zaslona na dotik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev zvoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prilagajanje zvoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev zaslona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
14
14
14
Dodatne informacije
Dodatna avdio/video oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kamera za vzvratno vožnjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varnostna opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jezikovne kode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
16
19
20
21
24
3SL
010book.book Page 4 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Opis tipk in gumbov
Glavna enota
 IZVOR
Vklopite napravo.
Zamenjajte izvor. Z vsakim pritiskom se na trenutnem
prikazu pojavi prikaz izvora.
 Reža za disk
  (izmet diska)
-OFF
Za izhod iz izvora pritisnite in 1 sekundo držite.
Za izklop enote pritisnite in najmanj 2 sekundi držite.
Ko je enota izklopljena, funkcije daljinskega
upravljanja niso na voljo.
 USB priključek
Odstranite pokrovček, da omogočite priključitev USB
naprave.
Upravljanje glasnosti
Z obračanjem nastavite glasnost.
 Tipka za ponastavitev
 HOME
Odprite meni HOME.
Če na tipko pritisnete med predvajanjem diska,
naprave iPod ali USB, se bo predvajanje ustavilo in
zvoka ne bo slišati. Za nadaljevanje predvajanja
pritisnite na
.
-DSPL (prikaz)
Pritisnite in držite, da se odpre meni prikazovalnika.
Funkcija izklopa monitorja se nastavi na meniju
prikazovalnika. Če je funkcija izklopa monitorja
vklopljena, se monitor izklopi. Za vklop monitorja
pritisnite kjerkoli na prikazovalniku.
4SL
 Sprejemnik za daljinski upravljalnik
 AUX priključek
 Prikazovalnik/zaslon na dotik
010book.book Page 5 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Daljinski upravljalnik RM-X170 (ni
priložen)
Daljinski upravljalnik se lahko uporablja za preprosto
upravljanje avdio funkcij. Za upravljanje menija uporabite
zaslon na dotik.
 ZAP (zappin) (stran 7)
 /// (smerne tipke)/ENTER
 MODE
Izberite radijski frekvenčni pas.
 VOL (glasnost) +/–
Prikaz zaslonov
Predvajalni zaslon:
Osnovni zaslon (Home):
Pred uporabo odstranite zaščitno folijo.
 MONITOR OFF
 POSITION
Te tipke naprave ne podpira.
  (vrnitev)
Vrnete se lahko na prejšnji prikaz/na meni na Video
CD-ju (VCD).
 EQ (izenačevalnik)
Izberite krivuljo izenačevalnika.
 Indikatorji
 Oštevilčene tipke (0 - 9)
Sveti, ko je zvok utišan.
 CLEAR
(Alternative Frequencies)
Sveti, če je na voljo funkcija AF.
 ATT (izklop zvoka)
Utišanje zvoka. Za preklic ponovno pritisnite tipko ali
pritisnite na VOL +.
(Traffic Announcement)
Sveti, če so na voljo prometne informacije.
  (predvajanje/začasna zaustavitev)
 / (prejšnji/naslednji)
 Tipke za nastavitev predvajanja DVD-ja
5SL
010book.book Page 6 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
 Področje, odvisno od vnosa
Prikažete lahko tipke/indikatorje za predvajanje ali
stanje enote. Postavke so odvisne od izvora.
Začetek
 Splošno področje
Ponastavitev enote
Neposreden dostop do menija z nastavitvami zvoka
(stran 14).
(opcija)
Odprete lahko meni z opcijami, ki pa je odvisen od
izvora.
27 Ura (stran 6)
Če izvor izbere [AUX Front], [AUX Rear] ali
[RearCamera], se ura ne prikaže.
Pred prvo uporabo enote, po zamenjavi akumulatorja
avtomobila ali po spremembi priključitve morate enoto
ponastaviti.
1
Pritisnite na tipko RESET na enoti.
Uporabite koničast predmet, npr. pisalo.
Opomba
S pritiskom na tipko za ponastavitev boste izbrisali nastavitve
ure in nekatero shranjeno vsebino.
28
Preklopite z zaslona HOME na zaslon za predvajanje.
29
(opcija)
Odprete lahko meni z opcijo HOME.
Pritisnite na HOME, nato na
.
[Icon View]
Izberete lahko prikaz simbolov: [Line View] ali [Grid
View].
Za vrnitev na osnovni zaslon (Home) pritisnite na
.
30 Tipke za izbiro izvora
Vire lahko spreminjate.
6SL
Nastavitev ure
1
2
Pritisnite na HOME, nato pa na [Settings].
Pritisnite na
in nato na [Clock Adjust].
Prikaže se nastavitveni zaslon.
3
4
S puščicama / nastavite uro in minute.
Pritisnite na [Set].
Nastavitev je končana.
Če želite vklopiti ali izklopiti funkcijo CT (stran 8),
pritisnite na [Clock Time].
010book.book Page 7 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Shranjevanje in sprejemanje
radijskih postaj
Radio
Poslušanje radijskega
sprejemnika
Opozorilo
Za poslušanje radia pritisnite na tipko HOME in nato na
[Touch].
Tipke/indikatorji za nadzor sprejema

 

Pri iskanju radijskih postaj med vožnjo uporabite funkcijo
Best Tuning Memory (BTM) in tako preprečite morebitno
nesrečo.
Samodejno shranjevanje - BTM
1
Izberite želeni pas ([FM1], [FM2], [FM3], [AM1],
ali [AM2]).
2
3
Pritisnite na

.
Pritisnite [BTM] in nato na [Search].
Enota prvih šest razpoložljivih postaj shrani po
vrstnem redu ([1] do [6]).
Uglaševanje
1




Tipke za nadzor sprejema ( do )

Simbol trenutnega frekvenčnega pasu
Odpre se seznam frekvenčnih pasov.

[PTY] (Program Types) (samo FM)
Odpre se seznam PTY (stran 9).

[ZAP] (ZAPPIN™)
Pomaga najti želeno postajo in sicer z
nekajsekundnim predvajanjem shranjenih postaj.
2
Pritisnite na želeni frekvenčni pas ([FM1],
[FM2], [FM3], [AM1], ali [AM2]).
3
Uglasite postajo.
Samodejna uglasitev
Pritisnite na
/
.
Pregledovanje postaj se ustavi, ko enota sprejme
postajo. Postopek ponavljajte, dokler enota ne
sprejme želene frekvence.
Ročna uglasitev
Večkrat pritisnite / , dokler ne dosežete želene
frekvence.
Za neprekinjeno preskakovanje frekvenc pritisnite in
držite / .

Odpre meni z možnostmi, ki jih nudi sprejemnik.

/
Samodejna uglasitev.

/
Ročno uglaševanje.
Pritisnite in držite za preskakovanje frekvenc.

[1] do [6]
Izberete lahko shranjeno postajo.
Pritisnite in držite za shranitev trenutno
prikazane frekvence, ki je vnaprej nastavljena.
Oznaka sprejema()
 Frekvenca
Pritisnite na trenutni frekvenčni pas.
Prikaže se seznam frekvenčnih pasov.

Ročno shranjevanje
1
Med sprejemanjem radijske postaje, ki jo želite
shraniti, pritisnite in držite želeno številko ([1]
do [6]).
Sprejemanje shranjenih postaj
1
2
Izberite frekvenčni pas.
Pritisnite na želeno prednastavitveno številko
([1] do [6]).
7SL
010book.book Page 8 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Iskanje želene postaje med
shranjenimi (Tuner Preset ZAPPIN)
Funkcija Tuner Preset ZAPPIN vam pomaga najti želeno
postajo in sicer tako, da predvaja nekaj sekund vsake
shranjene postaje.
1
Med poslušanjem radia pritisnite na [ZAP].
Funkcija Tuner Preset ZAPPIN se začne in enota
zaporedoma sprejema postaje.
2
Ko enota sprejme želeno postajo, ponovno
pritisnite na [ZAP].
Uporaba funkcije RDS (Radio
Data System)
1
2
Pritisnite na HOME in nato na [Tuner].
3
Pritisnite na
in nato na [AF (Alternative
Frequencies)], da nastavite ON.
Pritisnite na želeni frekvenčni pas ([FM1], [FM2]
ali [FM3]).
Nastavitev TA
1
2
Pritisnite na HOME in nato na [Tuner].
3
Pritisnite na
in nato na [TA (Traffic
Announcement)], da nastavite ON.
Pritisnite na želeni frekvenčni pas ([FM1], [FM2]
ali [FM3]).
Shranjevanje RDS radijskih postaj z
nastavitvama AF in TA
Prikazane postavke

Nastavitev AF

RDS radijske postaje lahko shranite skupaj z nastavitvijo
AF/TA. Nastavite AF/TA, nato shranite postajo s funkcijo
BTM ali ročno. Z ročnim shranjevanjem lahko shranite
tudi radijske postaje brez funkcije RDS.
Sprejemanje nujnih opozoril
Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo nujna opozorila
samodejno prekinila izbrani vir.

 Ime frekvenčnega pasu, RDS*1, TP*2
 Ime programske storitve, frekvenca, RDS podatki
 Številka
*1 Med RDS sprejemom.
*2 Med sprejemom prometnega programa.
Nespremenjen sprejem regionalne
radijske postaje - Regional
Ko je vklopljena funkcija AF, se sprejem enote omeji na
določeno regijo, tako da ni mogoč preklop na drugo
regionalno radijsko postajo z močnejšo frekvenco.
Ko zapustite območje sprejema izbrane regionalne
radijske postaje, pritisnite na
 [Regional]  [OFF]
med sprejemanjem FM radijske postaje.
RDS storitve
Ta enota samodejno posreduje naslednje RDS storitve:
AF (alternativna frekvenca)
Izbor in sprejem radijske postaje z najmočnejšim
signalom v omrežju. Pri uporabi te funkcije lahko v
primeru daljše vožnje vseskozi poslušate isti program
brez ročnega iskanja želene radijske postaje.
TA (prometne informacije/TP (prometni program)
Posredovanje trenutnih prometnih informacij/
programov. Sprejete informacije/programi bodo prekinili
trenutno izbrani vir.
PTY (tip programa)
Prikaz tipa programa, ki ga trenutno sprejemate. Prav
tako omogoča iskanje trenutno izbranega tipa programa.
CT (prikaz ure)
CT podatki RDS storitve omogočajo nastavitev ure.
8SL
Izbor funkcije PTY
1
Med sprejemom FM radijske postaje pritisnite
[PTY].
Za pregled seznama pritisnite na /.
2
Pritisnite želeni tip programa.
Enota začne iskati radijsko postajo, ki oddaja izbrani
tip programa.
Za izhod iz seznama PTY pritisnite
.
010book.book Page 9 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Tipi programov
News (novice), Current Affairs (aktualne novice),
Information (informacije), Sport (šport), Education
(izobraževanje), Drama (radijske igre), Cultures (kultura),
Science (znanost), Varied Speech (različno), Pop Music
(popularna glasba), Rock Music (rock glasba), Easy
Listening (zabavna glasba), Light Classics M (lahka
klasična glasba), Serious Classics (klasična glasba),
Other Music (druge glasbene zvrsti), Weather & Metr
(vremenske novice), Finance (finančne novice),
Children’s Progs (otroški program), Social Affairs
(socialne zadeve), Religion (verski program), Phone In
(kontaktna oddaja), Travel & Touring (potovalne
informacije), Leisure & Hobby (prosti čas), Jazz Music
(jazz glasba), Country Music (country glasba), National
Music (narodna glasba), Oldies Music (starejša glasba),
Folk Music (ljudska glasba), Documentary
(dokumentarne oddaje)
Predvajanje
Več o diskih, ki jih lahko predvajate in o vrstah datotek si
oglejte stran 17.
Predvajanje diskov
Odvisno od diska se lahko zgodi, da se bodo nekatere
funkcije razlikovale ali da pa ne bodo delovale.
Več informacij o tem lahko najdete v navodilih za
uporabo, ki so priložena disku.
1
Vstavite disk (stran z napisom navzgor) in
predvajanje se samodejno začne.
Če se prikaže DVD meni
Opomba
Ta funkcija ni na voljo v državah/regijah, kjer niso na voljo PTY
podatki.
Pritisnite želeno postavko v DVD meniju.
Uporabite lahko tudi nadzorno vrstico menija, ki jo lahko
prikažete z dotikom dela zaslona, kjer niso prikazane
postavke menija. Smernik lahko premikate s tipkami //
/ in za potrditev pritisnite [ENTER].
Primer predvajalnih indikatorjev (DVD)



 Simbol trenutnega vira, format
 Stanje predvajanja, pretekel čas predvajanja
 Številka poglavja/naslova, avdio format
Če se indikatorji ne prikažejo, se dotaknite zaslona.
Pri avdio diskih so nekateri indikatorji med predvajanjem
vedno prikazani.
Uporaba funkcije PBC – nadzor
predvajanja
PBC meni omogoča upravljanje pri predvajanju VCD
diska, ki je združljiv s funkcijo PBC.
1
Začnite s predvajanjem VCD diska, ki je
združljiv s funkcijo PBC.
Prikaže se PBC meni.
2
Pritisnite
.
Prikaže se nadzorna plošča.
9SL
010book.book Page 10 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
3
Z oštevilčenimi tipkami izberite želeno
postavko in potem pritisnite [ENTER].
4
Držite se navodil na zaslonu.
Za vrnitev na prejšnji prikaz pritisnite .
Za izklop funkcij PBC nastavite [Video
CD PBC] na [OFF] (stran 15).
Opombi
• Med PBC predvajanjem se številka posnetka, predvajalna
postavka, itd. ne prikažejo na predvajalnem zaslonu.
• Funkcija nadaljevanja predvajanja (Resume Playback) med
predvajanjem s funkcijami PBC ni na voljo.
Konfiguracija zvoka
Spreminjanje avdio jezika/formata
Kadar predvajate DVD Video, lahko avdio jezik
spremenite, če disk vsebuje posnetke v različnih jezikih.
Avdio format lahko spremenite tudi pri predvajanju
diskov, ki so posneti v različnih avdio formatih (npr. Dolby
Digital).
Med predvajanjem se dotaknite zaslona in nato simbola
.
Pritiskajte na , dokler se ne prikaže želeni avdio jezik/
format.
Primer: Dolby Digital 5.1 ch
V teh navodilih za uporabo se izraz "iPod" uporablja za
vse funkcije, ki se nanašajo na enoti iPod in iPhone, razen
v primerih, ko je navedeno drugače.
Več informacij o združljivosti vaše enote iPod najdete na
strani 19 "Nekaj o enoti iPod" ali na spletu.
Uporabite lahko USB naprave tipa MCS (Mass Storage
Class) (kot so USB flash pogon, digitalni medijski
predvajalnik, Andorid telefon), ki so združljive s
standardom USB.
Pri nekaterih digitalnih medijskih predvajalnikih in
Andorid telefonih je potrebna nastavitev načina USB
povezave z MSC.
1
Znižajte glasnost na enoti.
Če je naprava izklopljena, jo vklopite.
2
Priključite napravo iPod ali USB v USB
priključek.
Predvajanje se samodejno začne.
Če je naprava iPod/USB že priključena, za začetek
predvajanja pritisnite na HOME in nato se dotaknite
[iPod/USB].
Prekinitev predvajanja
Pritisnite in 1 sekundo držite OFF.
Avdio jezik
Avdio format/število
kanalov
Če se isti jezik prikaže dvakrat ali večkrat, so na disku
posneti avdio formati v različnih jezikih.
Spreminjanje avdio kanala
Pri predvajanju VCD datotek lahko poslušate zvok iz obeh
kanalov, levega in desnega, ali samo iz levega ali samo iz
desnega kanala, prek levega in desnega zvočnika.
Med predvajanjem pritiskajte na
, dokler se ne
prikaže želeni avdio kanal.
Možnosti so navedene spodaj.
[Stereo]: standardni stereo zvok (privzeta nastavitev)
[Left]: zvok levega kanala (mono)
[Right]: zvok desnega kanala (mono)
10SL
Predvajanje enote iPod/USB
Odstranitev naprave
Prekinite predvajanje in izključite napravo. Naprave ne
izključujte med predvajanjem, ker lahko pride do
poškodbe podatkov na USB napravi.
Opozorilo za iPhone
Če priključite iPhone prek USB-ja, se glasnost telefona
upravlja s samim telefonom iPhone. Če želite preprečiti
nenaden glasen zvok po klicu, med pogovorom ne
zvišujte glasnosti na enoti.
Način nadaljevanja predvajanja
Ko enoto iPod priključite na USB priključek, se ta enota
preklopi v način za nadaljevanje predvajanja in
predvajanje se začne v načinu, ki je nastavljen na enoti
iPod.
V načinu nadaljevanja predvajanja ne deluje ponovno/
naključno predvajanje.
010book.book Page 11 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Iskanje in predvajanje
posnetkov
Uporaba funkcij ponavljajočega in
naključnega predvajanja
1
Med predvajanjem pritiskajte na
(ponovitev) ali
(naključno predvajanje),
dokler se ne prikaže želena možnost.
Predvajanje se začne.
Razpoložljivost načinov predvajanja je odvisna od
izbranega vira zvoka.
Opomba
Funkciji ponavljajočega in naključnega predvajanja nista na
voljo za različico 2.0 VCD s funkcijo PBC.
Iskanje datoteke v seznamu
1
Med predvajanjem diska ali USB-ja pritisnite
na
.
Prikaže se zaslon s seznamom iz trenutno predvajane
postavke.
Razpoložljive možnosti
Pritisk na
vam omogoči dostop do različnih
nastavitev v posameznih virih. Razpoložljivost postavk je
odvisna od situacije.
Picture EQ
Izberete lahko kakovost slike, ki je primerna za svetlobo v
notranjosti avtomobila. Ta nastavitev je na voljo samo, če
je uporabljena ročna zavora.
Izvor: USB (Xvid/Photo), Disc (DVD/VCD/Xvid/Photo),
AUX (na voljo samo, če je [AUX] nastavljen na [Rear] in
[AUX Input] na [Video] ali [Audio].
Možnost
Namen
Dynamic (),
Standard,
Theater, Sepia
Izbira kakovosti slike.
Razmerje slike
Ta nastavitev je na voljo samo, če je uporabljena ročna
zavora.
Izvor: USB (Xvid/Photo), Disc (DVD/VCD/Xvid/Photo),
AUX (na voljo samo, če je [AUX] nastavljen na [Rear] in
[AUX Input] na [Video] ali [Audio].
Možnost
Namen
Normal
Prikaz slike v razmerju 4:3 (običajna
slika).
Wide
Prikaz slike v razmerju 4:3. Slike je
povečana v smeri levega in desnega
dela zaslona in odrezanim spodnjim
in zgornjim delom slike, tako da
zapolni celoten zaslon.
Full ()
Prikaz slike v razmerju 16:9.
Zoom
Prikaz slike v razmerju 4:3. Slika je
povečana v smeri levega in desnega
dela zaslona.
S pritiskanjem na ,
ali
se lahko premikate
po seznamu po tipih datotek (avdio/video/foto).
2
Pritisnite na želeno postavko.
Predvajanje se začne.
11SL
010book.book Page 12 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
DVD Audio Level
Izvor: disk
Možnost
Namen
–
Nastavitev nivoja zvočnega izhoda
med -10 in +10 za DVD-je, posnete v
formatu Dolby Digital, da bo nivo
glasnosti med diski uravnovešen.
Nastavitve
Če želite spremeniti nastavitve enote, v meniju HOME
izberite [Settings].
“” v spodnji tabeli označuje tovarniško nastavitev.
1
2
Pritisnite na HOME, nato na [Settings].
Pritisnite na enega od simbolov za kategorijo
nastavitve.
: splošne nastavitve (stran 12)
: nastavitve zvoka (stran 13)
: nastavitve zaslona (stran 14)
: nastavitve slike (stran 14)
3
Pomikajte se navzgor in navzdol in izberite
želeno postavko.
Za vrnitev na predhodni prikaz pritisnite na
.
Za preklop z zaslona HOME na zaslon za predvajanje
pritisnite na
.
Splošne nastavitve
Jezik
Stanje enote: katerokoli stanje
Možnost
Namen
English (),
Español,
Русский
Izbor želenega jezika.
Format prikaza časa
Stanje enote: katerokoli stanje
Možnost
Namen
12-hour,
24-hour ()
Sprememba formata prikaza ure.
Ura
Stanje enote: katerokoli stanje
Možnost
Namen
OFF (), ON
Vklop funkcije CT.
Nastavitev ure
Stanje enote: katerokoli stanje
12SL
Možnost
Namen
–
Nastavitev ure (na voljo samo, če je
[Clock Time] nastavljen na [OFF].
010book.book Page 13 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Zvočni signal (Beep)
Stanje enote: katerokoli stanje
Možnost
Namen
OFF, ON ()
Vzklop zvoka med upravljanjem.
Stanje enote: katerokoli stanje
Možnost
Namen
User
Prikaz navodil in zaslona za
upravljanje volana.
External ()
Izklop upravljanja na volanu.
Za uporabo vrtljivega daljinskega
upravljalnika.
Zatemnitev (Dimmer)
Stanje enote: katerokoli stanje
Možnost
Namen
OFF
Izklop zatemnitve.
Auto ()
Samodejna zatemnitev zaslona, ko
vklopite luči (na voljo samo, če je
priključen kabel za nadzor
osvetlitve).
ON
Zatemnitev zaslona.
Dimmer Level
User Defined
Ta nastavitev je na voljo samo, če je funkcija [Steering
Control] nastavljena na [User].
Prikaže se zaslon s tipkami na volanu. Pritisnite in držite
tipko, ki jo želite dodeliti volanu. Nato pritisnite in držite
ustrezno tipko na volanu.
Stanje enote: katerokoli stanje
Možnost
Namen
–
Prikaz navodil in upravljalnega
zaslona.
Stanje enote: katerokoli stanje
Možnost
Namen
(–5 - +5)
: 0
Nastavitev stopnje svetlosti, ko je
vklopljena zatemnitev.
Nastavitev zaslona na dotik (Touch Panel Adjust)
Stanje enote: katerokoli stanje
Možnost
Namen
–
Nastavitev kalibracije zaslona na
dotik, če se na dotik ne odzove
pravilno.
Barvni sistem (Output Color System)
Stanje enote: ni izbran noben vir
Možnost
Namen
NTSC, PAL ()
Spreminjanje barvnega sistema v
skladu s priključenim zaslonom.
(Enota ne podpira sistema SECAM)
Opomba
Ta funkcija na nekaterih vozilih ni na voljo.
Nastavitve zvoka
Rear/Sub Out
Preklop avdio izhoda med zadnjimi zvočniki in
nizkotoncem.
Stanje enote: katerokoli stanje
Option
Namen
Rear
Za izhod avdio signalov v zadnja
zvočnika (ojačevalnik).
Subwoofer ()
Za izhod avdio signalov v
nizkotonec.
Camera Input
Stanje enote: katerokoli stanje
Možnost
Namen
OFF
Izklop vhoda.
Normal ()
Prikaz slike kamere za vzvratno
vožnjo.
Reverse
Obrat slike kamere za vzvratno
vožnjo v vodoravni smeri.
Volan
Enoto lahko upravljate s tipkami na volanu.
Zaradi varnosti pred nastavljanjem avto parkirajte.
13SL
010book.book Page 14 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Prilagoditev zvoka
Izbere EQ in nastavi nivo nizkotonskega zvočnika,
razmerje med sprednjima in zadnjima zvočnikoma ali
frekvenco rezanja.
Stanje enote: katerokoli stanje
Možnost
Namen
EQ3
OFF (), R&B,
Pop, Rock, HipHop, Dance,
Electronica,
Custom
Izbira krivulje izenačevalnika;
prilagoditev krivulje izenačevalnika.
Pri nastavitvi [Custom], izbere
nastavitve izenačevalnika: [Low],
[Mid], [High]
Subwoofer:
(ATT, –10 - +10)
: 0
Nastavitev nivoja glasnosti
nizkotonskega zvočnika. (Na voljo
samo, če je [Subwoofer] nastavljen
na [ON]).
Balance:
(L 15 - 0 - R 15)
: 0
Nastavitev razmerja zvoka med
sprednjima in zadnjima zvočnikoma.
Fader:
(Front 15 - 0 Rear 15)
: 0
Prilagoditev razmerja zvoka med
sprednjimi in zadnjimi zvočniki.
HPF: 80 Hz,
100 Hz, 120 Hz,
140 Hz, 160 Hz,
OFF ()
Izbira frekvence rezanja sprednjih/
zadnjih zvočnikov.
LPF: OFF (),
80 Hz, 100 Hz,
120 Hz, 140 Hz,
160 Hz
Izbira frekvence rezanja
nizkotonskega zvočnika. (Na voljo
samo, če je [Subwoofer] nastavljen
na [ON]).
Nastavitve slike
Jezik menija DVD-jev
Stanje enote: ni izbran noben vir
Možnost
Izbira tovarniško nastavljenega
English (),
jezika za meni diska.
Chinese,
German, French,
Italian, Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish, Finnish,
Norwegian,
Russian, Other
Jezik zvoka DVD-ja
Stanje enote: ni izbran noben vir
Možnost
Demo
Stanje enote: katerokoli stanje
Možnost
Namen
OFF, ON ()
Vklop demonstracije.
14SL
Namen
Izbira tovarniško nastavljenega
English (),
jezika za zvočni posnetek.
Chinese,
German, French,
Italian, Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish, Finnish,
Norwegian,
Russian, Other
Jezik za podnapise DVD-ja
Stanje enote: ni izbran noben vir
Možnost
Nastavitev zaslona
Namen
Namen
Izbira tovarniško nastavljenega
English (),
jezika za podnapise za DVD.
Chinese,
German, French,
Italian, Spanish,
Portuguese,
Dutch, Danish,
Swedish, Finnish,
Norwegian,
Russian, Other
010book.book Page 15 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Vrsta zaslona (Monitor Type)
Izbor razmerja slike, ki je premerno za priključeni zaslon
(prav tako se spremeni razmerje slike zaslona te enote).
Odvisno od diska se lahko zgodi, da se bo namesto
razmerja slike "Pan Scan" samodejno izbralo razmerje
slike "Letter Box".
Stanje enote: ni izbran noben vir
Možnost
Namen
16:9 ()
Prikaz široke slike. Primerno pri
priključitvi širokega zaslona ali
zaslona z načinom za široki zaslon.
Dodatne informacije
Zunanje avdio/video naprave
V priključek AUX na enoti lahko priključite zunanjo
napravo, kot je prenosni predvajalnik medijev, igralna
konzola itd.
Izbor zunanje naprave
1
Pritisnite HOME in nato [AUX].
Prikaže se zaslon za AUX predvajanje.
Letterbox
Pan Scan
Prikaz široke slike s pasovi na
zgornjem in spodnjem delu zaslona.
Primerno pri priključitvi zaslona z
razmerjem slike 4:3.
Prikaz široke slike čez celotni zaslon.
Pri tem se samodejno odrežejo deli,
ki se ne prilagajo zaslonu.
Prilagoditev nivoja glasnosti
Pred predvajanjem prilagodite glasnost posamezne
priključene naprave.
1
2
Možnost
Namen
OFF, ON ()
Predvajanje VCD-ja s funkcijami PBC.
Pritisnite HOME in nato [AUX].
Prikaže se zaslon za predvajanje zunanje naprave
(AUX).
3
Pritisnite na , da se odpre meni, nato
pritisnite na [Input Level].
4
5
Na enoti nastavite običajni vaš nivo glasnosti.
Video CD PBC
Stanje enote: ni izbran noben vir
Zmanjšajte glasnost na enoti.
S tipkama -/+ nastavite nivo.
Nivo lahko prilagodite po posameznih korakih med 10 in +15.
Nastavitev tipa naprave
Če nastavite tip (video ali avdio) posamezne priključene
naprave, se bo ustrezno spremenilo ozadje zaslona.
1
2
Pritisnite HOME in nato [AUX].
Pritisnite na [Front] ali [Rear].
[Front] je na voljo samo za zvok.
3
Če izberete [Rear], pritisnite na , da odprete
meni, nato pa pritisnite na [AUX Input].
4
Pritisnite na [Audio], [Video] ali [Auto].
Tovarniška nastavitev je [Auto].
Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite
.
15SL
010book.book Page 16 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Kamera za vzvratno vožnjo
S priključitvijo dodatne kamere za vzvratno vožnjo na
priključek CAMERA IN lahko prikažete sliko kamere za
vzvratno vožnjo.
Slika kamere za vzvratno vožnjo se prikaže:
- ko se vklopijo luči za vzvratno vožnjo (ali ko prestavite
v vzvratno prestavo (menjalnik v položaju R)),
- ko pritisnete na HOME, nato pa [Rear Camera],
- ko pritisnete in držite tipko DSPL in nato [Rear
Camera].
Preprečevanje nesreč
Slike se prikažejo samo, ko avtomobil parkirate in
uporabite ročno zavoro.
Če se avtomobil med predvajanjem videa začne
premikati, se slika po prikazu spodnjega opozorila
samodejno preklopi na zaslon z ozadjem.
[Video blocked for you safety]
Zaslon, ki je priključen na priključek REAR VIDEO OUT,
je aktiven, ko se avtomobil premika. Slika na zaslonu se
preklopi na sliko ozadja in pri tem se ohrani zvočni vir.
Med vožnjo ne upravljati enote ali gledati na zaslon.
Varnostna opozorila
• V primeru, da ste avto parkirali na neposredni sončni
svetlobi, počakajte da se naprava ohladi, preden
pričnete z uporabo.
• Če je vaše vozilo opremljeno z električno anteno, se bo
ta med delovanjem samodejno raztegnila.
Kondenzacija vlage
Če v notranjosti naprave pride do kondenzacije vlage,
odstranite disk in počakajte okrog 1 ure, da se enota
posuši. V nasprotnem primeru lahko pride do motenj pri
delovanju naprave.
Ohranjanje visoke kakovosti zvoka
Pazite da v napravo ali na disk ne polijete tekočin.
Opombe o varnosti
• Upoštevajte lokalne prometne predpise, zakone in
pravila.
• Med vožnjo
- Se ne dotikajte ali upravljajte enote, ker lahko s tem
povzročite nesrečo. Enoto upravljajte, ko avtomobil
parkirate na varnem mestu.
- Ne uporabljati nastavitev ali funkcij, ki bi vas lahko
motile med vožnjo.
- Pri parkiranju avtomobila poglejte nazaj in okoli
sebe, tudi če uporabljate kamero za vzvratno vožnjo.
Ne se izključno zanašati na kamero za vzvratno
vožnjo.
• Med upravljanjem
- Med delovanjem v enoto ne potiskati vaših rok,
prstov ali tujih predmetov, ker se lahko poškodujete
ali pa lahko pride do poškodb enote.
- Manjše dele shranjujte izven dosega otrok.
- Pripnite se in tako preprečite morebitne poškodbe,
do katerih lahko pride pri nenadnih premikih
avtomobila.
16SL
Opombe o namestitvi
• Priporočamo, da enoto namesti ustrezno usposobljen
strokovnjak ali serviser.
- Če boste enoto poskušali namestiti sami, glejte
priložena navodila za namestitev/priključitev in
enoto pravilno namestite.
- V primeru nepravilne namestitve lahko pride do
praznjenja akumulatorja ali kratki stik.
• Če enota ne deluje pravilno, s pomočjo priloženih
navodil za namestitev najprej preverite, če je enota
pravilno priključena. Če je enota pravilno priključena,
preverite varovalko.
• Površino enote zaščitite pred poškodbami.
- Površine enote ne izpostavljati kemikalijam, kot so
insekticidi, razpršila za lase itd.
- Enota ne sme biti dlje časa v stiku z gumo ali
plastičnimi materiali.
• Pri namestitvi enoto pravilno pritrdite.
• Pri namestitvi izklopite vžig avtomobila. Če je pri
namestitvi enote vklopljen vžig avtomobila, lahko
pride do praznjenja akumulatorja ali kratkega stika.
• Pri namestitvi enote bodite pozorni, da pri vrtanju ne
poškodujete delov avtomobila, kot so cevi, posodo za
bencin ali kable, ker lahko to povzroči požar ali pride do
nesreč.
010book.book Page 17 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Opombe o LCD zaslonu
Vrste datotek
• Bodite pozorni, da ne zmočite LCD zaslona ali ga
izpostavljate tekočinam, ker lahko pride do okvare.
Podrobnosti o kompresiranih formatih si oglejte na strani
18.
Audio
MP3 datoteka, WMA datoteka
Video
Xvid datoteka
Photo
Jpeg datoteka (.jpg)
Opombe o diskih
• Ne pritiskati LCD zaslona, ker lahko to povzroči motnje
barv in motnje v delovanju enote (npr. slika lahko
postane nejasna ali pa pride do poškodb LCD zaslona).
• LCD zaslona se lahko dotikate samo s prstom. V
primeru dotikanja z drugimi predmeti lahko LCD zaslon
poškodujete.
• LCD zaslon čistite z mehko in suho krpo. Pri tem ne
uporabljajte sredstev, kot so bencin, razredčila, čistila
ali antistatična razpršila.
• Enoto lahko uporabljate samo pri temperaturah med 5
– 45 ºC.
• Če ste avtomobil parkirali na vročem ali hladnem
mestu, se lahko zgodi, da slika ne bo jasna. Zaslon ni
poškodovan in slika bo postala jasna, ko se bo
temperatura v vašem avtomobilu ponovno
normalizirala.
• Na zaslonu se lahko pojavijo statične modre, rdele ali
zelene točke. Te točke se imenujejo "svetle točke" in se
lahko pojavijo pri vseh LCD zaslonih. LCD zaslon je bil
izdelan z zelo natančno tehnologijo, ki omogoča, da se
učinkovito uporablja več kot 99,99 % vseh slikovnih
točk. Lahko se zgodi, da so na zaslonu vidne manjše
črne ali svetle točke (običajno 0,01 %). Te slikovne točke
so nekaj povsem običajnega in na nikakršen način ne
vplivajo na uporabo zaslona.
Diski, ki jih lahko predvajate in vrste
datotek
Diski
DVD*
DVD VIDEO
DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW (Video
mode)
DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW
VCD
Video CD (Ver. 1.0/1.1/2.0)
CD
Audio CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW
* "DVD" se v teh navodilih uporablja kot splošni pojem za
DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW in DVD+R/DVD+RW diske.
• Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali
toplotnim virom, na primer cevem za vroč zrak. Ne
puščajte jih v avtomobilu, parkiranem na soncu.
• Disk pred predvajanjem obrišite s
čistilno krpo. Brišite od sredine
proti robu. Ne uporabljajte topil,
kot sta bencin ali razredčil in
komercialnih čistil.
• Enota je izdelana za predvajanje
diskov, ki ustrezajo standardu CD
(Compact Disc). Diski DualDiscs
in nekateri glasbeni diski,
kodirani s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ne
ustrezajo temu standardu, zato jih na tej enoti ni
mogoče predvajati.
• Diski, ki jih ta enota NE predvaja:
- diski z nalepkami, lepilnim trakom ali prilepljenem
papirjem. Z njimi bi utegnili poškodovati enoto ali
disk,
- diski nenavadnih oblik (oblika srca, kvadrata, zvezde,
itd.). Z njimi bi poškodovali enoto,
- 8 cm diski.
Opombe o predvajanju DVD in VCD
diskov
Nekatere funkcije predvajanja DVD in VIDEO CD določajo
proizvajalci teh medijev. Ker ta sistem vse funkcije
predvajanja izvaja skladno z zapisi na mediju, se lahko
zgodi, da katera od funkcij predvajanja ni na voljo. Zato
upoštevajte tudi navodila, ki so priložena diskom DVD ali
VIDEO CD.
Opombe o predvajanju diskov DATA CD,
DATA DVD in USB
• Nekateri podatkovni CD/DVD diski (odvisno od
opreme, ki je bila uporabljena za snemanje takšnih
diskov, ali stanja diska) ni mogoče predvajati.
• Nekatere diske je treba zaključiti (stran 18).
• Ta enota je skladna z naslednjimi standardi.
Podatkovni CD diski
- ISO9660 nivo 1, nivo 2, Joliet/Romeo in razširjen
format
17SL
010book.book Page 18 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Podatkovni DVD diski
- UDF Bridge format (kombinacija med UDF in ISO
9660)
• Največje število:
- map (albumov): 256 (vključno z glavno mapo in
praznimi mapami),
- datotek (posnetki/slike/videi) in map na disku: 2000
(če ime mape/datoteke vsebuje veliko število znakov
se lahko število zmanjša pod 2000
- prikazanih podatkov za ime mape/datoteke: 32.
• Združljivi kodeki so MP3 (.mp3), WMA (.wma), JPEG (.jpg) in
Xvid (.avi).
• Datotek DRM (Digital Rights Management) morda ne bo
mogoče predvajati.
Opombe o zaključitvi diskov
Za predvajanje prek enote morajo biti zaključeni
naslednji diski.
• DVD-R/DVD-R DL (v video načinu)
• DVD-RW v video načinu
• DVD+R/DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Diske DVD+RW je mogoče predvajati brez zaključitve.
Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo
posameznega diska.
Vrstni red predvajanja MP3/WMA/Xvid
Mape in datoteke so razvrščene po datumih in urah
posodobitev.
MP3/WMA/Xvid
Mapa (album)
MP3/WMA/Xvid
datoteka (posnetek/
video)
WMA datoteke
Predvajate lahko datoteke WMA*1, ki izpolnjujejo
naslednje zahteve. Možnost predvajanja vseh datotek
MWA ni zagotovljena.
Kodek
• Format medijske datoteke: format datoteke ASF
• Končnica datoteke: .wma
• Hitrost prenosa podatkov: 48 do 192 kb/s (podpira VBR
(spremenljivo hitrostjo prenosa podatkov))*2
• Frekvenca vzorčenja*3: 44,1 kHz
18SL
MP3 datoteke
Predvajate lahko datoteke MP3, ki izpolnjujejo naslednje
zahteve. Možnost predvajanja vseh datotek MP3 ni
zagotovljena.
Kodek
• Format medijske datoteke: format datoteke MP3
(MPEG-1 Layer3)
• Končnica datoteke: .mp3
• Hitrost prenosa podatkov: 48 do 192 kb/s (podpira VBR
(spremenljivo hitrostjo prenosa podatkov))*2
• Frekvenca vzorčenja*3: 32, 44,1, 48 kHz
Datoteke Xvid
Predvajate lahko datoteke Xvid, ki izpolnjujejo naslednje
zahteve. Možnost predvajanja vseh datotek Xvid ni
zagotovljena.
Kodek
• Format medijske datoteke: format datoteke Xvid
• Končnica datoteke: .avi
• Profil: Advanced Simple Profile
• Hitrost prenosa podatkov: max. 8 Mb/s
• Frekvenca menjavanja slik: max. 30 slik/s (30p/60i)
• Ločljivost: največ 720 × 576*4
Datoteke JPEG
Predvajate lahko datoteke JPEG*5, ki izpolnjujejo
naslednje zahteve. Možnost predvajanja vseh datotek
JPEG ni zagotovljena.
Kodek
• Format medijske datoteke: združljiv s formatom
datoteke DCF 2.0/Exif 2.21
• Končnica datoteke: .jpg
• Profil: Baseline Profile
• Število slikovnih točk: največ 6.048 x 4.032 slikovnih
točk (24.000.000 slikovnih točk)
*1 Datoteke WMA z zaščitenimi avtorskimi pravicami se ne
bodo predvajale.
*2 Za MSC: vključene so nestandardne hitrosti prenosa
podatkov ali nezagotovljene hitrosti prenosa podatkov,
odvisno od frekvence vzorčenja.
*3 Frekvenca vzorčenja morda ne ustreza vsem kodekom.
*4 tevilke se nanašajo na maksimalno ločljivost predvajanega
videa in ne na ločljivost prikazovalnika predvajalnika.
Ločljivost prikazovalnika je 800 x 480.
*5 Nekaterih foto datotek ne bo mogoče predvajati, kar je
odvisno od njihovih formatov datotek.
010book.book Page 19 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Nekaj o enoti iPod
• Priključite lahko naslednje modele enote iPod. Pred
uporabo posodobite programsko opremo enote iPod.
Združljive enote
Združljiv model
USB
Opombe o litijevi bateriji
• Baterijo hranite izven dosega otrok. Če se baterijo pogoltne,
nemudoma pokličite zdravnika.
• Za dober stik obrišite baterijo s suho krpo.
• Pravilno vstavite baterijo.
• Ne prijemajte baterije s kovinsko pinceto ali kleščami, ker
lahko pride do kratkega stika.
• Ne izpostavljajte baterije prekomerni vročini, na primer
neposrednemu soncu, ognju, ipd.
iPhone 5

OPOZORILO
iPhone 4S

iPhone 4

V primeru nepravilne uporabe lahko pride do
eksplozije. Baterije ne poskušajte polniti, razstavljati ali
vreči v ogenj.
iPhone 3GS

iPod touch (5. generacija)

iPod touch (4. generacija)

iPod touch (3. generacija)

iPod classic

iPod nano (7. generacija)

iPod nano (6. generacija)

iPod nano (5. generacija)

• "Made for iPod" in "Made for iPhone" pomeni, da je bila
elektronska naprava izdelana posebej za priključitev v
enoto iPod in da je ima potrdilo izdelovalca, da ustreza
standardom delovanja družbe Apple. Apple ni
odgovoren za delovanje te naprave ali za združljivost s
standardi za varnost in urejanje. Pomnite, da utegne
uporaba enot iPod in iPhone vplivati na brezžično
delovanje.
Odstranitev naprave
1
Vstavite oba ključa hkrati, dokler ne zaskočita.
Kavelj obrnjen
navznoter.
2
Potegnite ključa za odstranitev tako, da se
enota sprosti.
3
Izvlecite enoto.
Če imate vprašanja ali težave v zvezi z enoto, katerih ne
najdete v navodilih za uporabo, se posvetujte z najbližjim
trgovcem z opremo Sony.
Vzdrževanje
Zamenjava litijeve baterije v daljinskem
upravljalniku
Pri normalnih pogojih je trajanje baterije približno 1 leto
(čas je lahko tudi krajši, odvisno od pogojev uporabe).
Ko baterija oslabi, se zmanjša doseg daljinskega
upravljalnika. Zamenjajte baterijo z novo CR2025 litijevo
baterijo. Uporaba druge baterije bi utegnila povzročiti
požar ali eksplozijo.
Stran + je
obrnjena navzgor

Tehnični podatki
Zaslon
Tip zaslona: široki barvni LCD zaslon
Velikost: 15,7 cm
Sistem: aktivna matrika TFT
19SL
010book.book Page 20 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Število slikovnih točk:
1.152.000 slikovnih točk
Barvni sistem:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M samodejni izbor
Radijski sprejemnik
FM
Razpon: 87,5 – 108 MHz
Antenski priključek: priključek za zunanjo anteno
Medfrekvenca: 150 kHz
Občutljivost: 10 dBf
Selektivnost: 70 dB pri 400 kHz
Razmerje med signalom in motnjam: 70 dB (mono)
Ločljivost pri 1 kHz: 30 dB
Frekvenčni odziv: 20 - 15.000 Hz
AM
Razpon: 531 – 1.602 kHz
Antenski priključek: priključek za zunanjo anteno
Medfrekvenca: 9.267 kHz ali 9.258 kHz/4,5 kHz
Občutljivost: 44 μV
DVD/CD predvajalnik
Razmerje med signalom in motnjami: 80 dB
Frekvenčni odziv: 20 – 20.000 Hz
Odstopanja zaradi vrtenja: pod izmerljivo vrednostjo
Harmonično popačenje: 0,05%
Področna koda: navedena na spodnjem delu enote
USB predvajalnik
Vmesnik: USB (Full-speed)
Največji tok: 1 A
Ojačevalnik
Izhodi: izhodi za zvočnike
Impedanca zvočnikov: 4 – 8 ohmov
Največja izhodna moč: 55 W × 4 (pri 4 ohmih)
Splošno
Izhodi:
Video izhod (zadaj)
Avdio vhod (prekloč zadaj/nizkotonec)
Kontrolni priključek za električno anteno/
Kontrolni priključek za dodatni ojačevalnik (REM OUT)
Vhodi:
Priključek za nadzor osvetlitve
Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
Antenski priključek
Kontrolni priključek za ročno zavoro
Priključek za vzvratno vožnjo
Priključek za kamero
AUX avdio vhod (spredaj)
AUX avdio/video vhod (zadaj)
Vhodni priključek za USB
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativna masa)
Mere: okrog178 mm × 101,5 mm × 169 mm (š/v/g)
20SL
Namestitvene mere: okrog 182 mm × 110.6 mm × 159
mm
Masa: okrog 1,6 kg
Priložena oprema:
Glavna enota (1)
Deli za namestitev in priključitev (1 komplet)
Dodatna oprema:
Daljinski upravljalnik: RM 170
Mobilni monitor: XVM-B62
Kamera za vzvratni vožnjo XA-R800C
Lahko se zgodi, da vaš prodajalec ne bo imel na voljo
nekatere zgoraj naštete dodatne opreme. Več informacij
lahko dobite pri vašem prodajalcu.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
Področna koda
Sistem s področno kodo se uporablja za zaščito avtorskih
pravic programske opreme.
Področna koda je navedena na spodnjem delu enote.
Možno je le predvajanje diskov DVD, ki so označeni z
enako področno kodo.
Na tem sistemu lahko predvajate diske DVD VIDEO z
oznako
.
Če bi skušali predvajati disk z drugačno oznako, bi se na
TV zaslonu pojavil napis "Playback prohibited by area
limitations" (Predvajanje tega diska ni dovoljeno zaradi
področnih omejitev).
Pri nekaterih diskih DVD VIDEO koda področja ni
označena, čeprav obstajajo omejitve predvajanja glede
na področje.
Avtorske pravice
Ameriški in tuji patenti imajo licenco Dolby Laboratorites.
MPEG Layer-3 avdio tehnologija kodiranja je patentirana
iz strani Fraunhofer IIS in Thompson.
Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories. "Dolby" in simbol z
dvojnim D sta blagovni znamki
podjetja Dolby Laboratories.
Windows Media je registrirana
blagovna znamka ali blagovna znamka korporacije
Microsoft v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami
intelektualne lastnine korporacije Microsoft. Uporaba ali
distribucija tehnologij znotraj izdelka je brez ustrezne
licence družbe Microsoft prepovedana.
"DVD VIDEO", "DVD-R", "DVD-RW", "DVD+R" in "DVD+RW"
so blagovne znamke.
"ZAPPIN je blagovna znamka korporacije Sony.
010book.book Page 21 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch so
blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in
drugih državah.
Android je blagovna znamka Google Inc. Za uporabo te
blagovne znamke je potrebno dovoljenje podjetja
Google.
Vse ostale blagovne znamke so blagovne znamke
njihovih zadevnih lastnikov.
Odpravljanje težav
Če imate kakršnekoli težave z enoto/mobilno napravo, se
pred reševanjem težave prepričajte, da je avto parkiran
na varnem mestu.
Spodnji seznam vam bo pomagal odpravljati težave, na
katere boste morda naleteli pri uporabi enote.
Preden boste uporabili spodnja navodila, preverite
povezave in postopke delovanja.
Več o menjavi varovalke in odstranjevanju enote z
armaturne plošče si oglejte v priročniku za namestitev/
priključitve, priloženem tej enoti.
Če težave ni mogoče rešiti, si oglejte naslednjo spletno
stran.
Splošno
Enota se ne napaja.
 Preverite varovalko.
 Povezava ni pravilna.
– Priključite rumeni in rdeči napajalni kabel.
Ni zvočnega signala.
 Priključen je dodaten ojačevalnik in pri tem ne
uporabljate vgrajenega ojačevalnika.
Vsebina pomnilnika se je izbrisala.
 Prišlo je do prekinitve električnega napajanja ali
napajanja brez baterije.
Shranjene postaje in ura se izbrišejo.
Varovalka je pregorela.
Ob spremembi položaja ključa za vžig je slišati šum.
 Kabli niso pravilno priključeni z avtomobilskim
električnim priključkom za dodatno opremo.
Prikaz izgine/se ne prikaže na prikazovalniku.
 Funkcija "Dimmer" je nastavljena na "ON" (stran 13).
 Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko OFF.
– Pritisnite in držite tipko OFF, dokler se prikaz ne prikaže
ponovno.
 Vklopljena je funkcija za izklop monitorja (stran 4).
– Dotaknite se kateregakoli dela zaslona.
Zaslon ne reagira pravilno na vaš dotik.
 Dotaknite samo enega dela zaslona. Če hkrati
pritisnete dva ali več delov, zaslon ne bo deloval
pravilno.
 Prilagodite točko dotika zaslona (stran 13).
 Malce odločneje pritisnite na zaslon na dotik.
 Monitorja na zadnji strani ni mogoče upravljati.
Simboli, prikazani na monitorju na zadnji strani so
onesposobljeni.
Ni mogoče izbrati postavk menija.
 Postavke, ki niso na voljo, so obarvane zeleno.
Radijski sprejemnik
Ni mogoče sprejemati postaj.
Zvok se meša z različnimi šumi.
 Povezava ni pravilna
– Priključite kabel REM OUT (z modro/belo črto) ali
dodatni kabel za električno anteno (rdeč) na napajanje.
(samo v primeru, da ima avto vgrajeno radijsko anteno na
zadnjem ali stranskem steklu.)
– Preverite priključke avtomobilske antene.
– Če se avtomobilska antena se ne dvigne, preverite
priključitev kontrolnega kabla za električno anteno.
Samodejno shranjevanje radijskih postaj ni mogoče.
 Oddajni signal je prešibak.
RDS
Po nekaj sekundah poslušanja se začne iskanje
(SEEK).
 Postaja ne oddaja prometnega programa ali ima
prešibek oddajni signal.
– Izklopite funkcijo TA (stran 8).
Ni prometnih poročil.
 Vključite "TA" (stran 8).
 Postaja ne oddaja prometnih informacij, čeprav je
postaja TP.
– Izberite drugo radijsko postajo.
Na zaslonu se izpiše [PTY not found.].
 Trenutna radijska postaja ni RDS postaja.
 RDS podatki niso sprejeti.
 Radijska postaja ne navaja vrste programa.
Slika
Na zaslonu ni slike ali pa je popačena (šum).
 Povezava ni bila pravilno izvedena.
 Preverite povezavo do povezane opreme in nastavite
stikalo za nastavljanje vhoda v položaj, ki odgovarja tej
napravi.
 Disk je umazan, poškodovan ali propadel.
 Naprava ni nameščena pravilno.
– Enoto namestite pod kotom, ki ne presega 45°, na
stabilnem mestu v avtomobilu.
 Kabel za parkiranje (svetlo zelen) ni povezan z ročno
zavoro ali pa je ročna zavora popuščena.
Slika se ne prilagaja zaslonu.
 Razmerje slike na DVD disku je stalno.
21SL
010book.book Page 22 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Ni slike/slika na zadnjem zaslonu je motena.
 Izbrali ste vir/način, ki ni priključen. Če ni vhoda, se na
zaslonu ne prikaže nobena slika.
 Nepravilna nastavitev barvnega sistema.
– Nastavite barvni sistem na "PAL" ali "NTSC" v skladu s
priključenim zaslonom (stran 13).
 Slika kamere za vzvratno vožnjo je prikazana na tej
enoti.
– Če je na tej enoti prikazana slika kamere za vzvratno
vožnjo, na zadnjem zaslonu ni prikazana nobena slika.
Zvok
Ni zvoka/zvok preskakuje/zvok je popačen.
 Povezava ni bila pravilno izvedena.
 Preverite povezavo do povezane opreme in nastavite
stikalo za nastavljanje vhoda v položaj, ki odgovarja tej
napravi.
 Disk je umazan ali poškodovan.
 Naprava ni nameščena pravilno.
– Enoto namestite pod kotom, ki ne presega 45°, na
stabilnem mestu v avtomobilu.
 Frekvenca vzorčenja za datoteko MP3 ni 32, 44,1 kHz
ali 48 kHz.
 Frekvenca vzorčenja za datoteko WMA ni 44,1 kHz.
 Hitrost prenosa podatkov za datoteke MP3 ni 48 do
192 kb/s.
 Hitrost prenosa podatkov za datoteke WMA ni 64 do
192 kb/s.
 Predvajanje je začasno zaustavljeno ali v načinu iskanja
nazaj/naprej.
 Nastavitve za izhode so napačne.
 Nivo DVD izhoda je prenizek (stran 12).
 Glasnost je prenizka.
 Vklopljena je funkcija ATT.
 Nezdružljiv format (npr. DTS)
– Preverite, če enota podpira ta format (stran 17)
V zvoku je veliko šuma.
 Poskušajte napeljati kable čimbolj ločeno med seboj.
– S pomočjo seznama izberite ustrezni tip datoteke (stran
11).
MP3/Datoteke MP3/WMA/Xvid potrebujejo več časa
preden se pričnejo predvajati kot druge datoteke.
 Naslednji diski potrebujejo več časa za začetek
predvajanja:
– disk, posnet z zapleteno strukturo,
– disk, na katerega je mogoče dodati podatke.
Nekaterih funkcij ni mogoče izvajati.
 Na nekaterih diskih ne boste mogli izvajati operacij kot
so prekinitev predvajanja, iskanje, počasno predvajanj
ali ponovno predvajanje. Za podrobnosti si oglejte
disku priložena navodila.
Ni mogoče spremeniti jezika zvočnega zapisa, jezika
podnapisov ali zornega kota kamere.
 Namesto neposrednega izbiranja prek daljinskega
upravljalnika, uporabite DVD meni (stran 9).
 Na DVD disku ni na voljo različnih jezikov zvočnega
zapisa, jezikov podnapisov ali zornih kotov kamere.
 DVD disk ne omogoča sprememb nastavitev.
Upravljalne tipke ne delujejo.
Diska ni mogoče odstraniti.
 Pritisnite tipko RESET (stran 4).
Predvajanje USB naprave
Predvajanje prek USB vmesnika ni mogoče.
 Enota ne prepozna USB naprav prek USB vmesnika.
Predvajanje ni mogoče.
 Ponovno priključite USB napravo.
Za predvajanje USB naprave je potrebno več časa.
 USB naprava vsebuje datoteke z zahtevnejšo strukturo.
Zvok se prekinja.
 Zvok utegne prekinjati, če je hitrost prenosa podatkov
več kot 320 kb/s.
Predvajanje diskov
Predvajanje se ne prične.
 Disk je poškodovan ali umazan.
 Vstavljen je neustrezen disk.
 Vstavljen DVD ima neustrezno področno kodo.
 Disk ni zaključen (stran 18).
 Format diska in različica datotek nista združljiva z
enoto (stran 17).
 Pritisnite tipko  in odstranite disk.
Datotek MP3/WMA/Xvid ni mogoče predvajati.
 Snemanje ni bilo izvedeno v formatu ISO9660 nivo 1 ali
nivo 2, ali po razširjenih formatih Joliet in Romeo ali
UDF Bridge (stran 17).
 Datoteke nimajo ustrezne končnice (stran 18).
 Datoteke niso shranjene v formatu MP3/WMA/Xvid.
 Če disk vsebuje različne formate datotek, je mogoče
predvajati samo izbrani tip datoteke (avdio/video/
slikovne datoteke).
22SL
Prikaz napak/Sporočila
Disc Error
 Enota ima težave in ne more prebrati podatkov.
 Podatki so poškodovani.
 Disk je poškodovan.
 Disk ni združljiv z enoto.
 Disk ni zaključen.
 Disk je umazan ali napačno vstavljen.
– Očistite ali pravilno vstavite disk.
 Vstavili ste prazen disk.
 Diska ni mogoče predvajati zaradi določenih težav.
– Vstavite drug disk.
 Disk ni združljiv z enoto.
– Vstavite združljiv disk.
 Pritisnite tipko  in odstranite disk.
Hubs not supported.
 Ta enota ne podpira uporabe USB vmesnikov.
010book.book Page 23 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
No Playable Data
 Disk ne vsebuje podatkov, ki bi jih bilo mogoče
predvajati.
 iPod nima podatkov za predavjanje.
– Naložite glasbene podatke/datoteke na iPod.
Overcurrent Caution on USB
 USB naprava je preobremenjena.
– Odklopite USB napravo in s tipko SOURCE zamenjajte
vir.
– Opozarja, da je USB naprava v okvari ali da ni združljiva
s to enoto.
Playback prohibited by region code.
 Predvajanje DVD diska je prepovedano zaradi
neustrezne področne kode.
The sound in DTS format is not audible.
 Enota ne podpira diskov formata DTS. Enota ne oddaja
zvoka, če je izbran format DTS.
– diskov formata DTS na tej enoti ni mogoče predvajati.
USB device not supported
 Podrobnosti o združljivosti USB naprave si oglejte na
podporni spletni strani, navedeni na hrbtni strani
priročnika.
 Znaka na tej enoti ni mogoče prikazati.
23SL
010book.book Page 24 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
Seznam jezikovnih kod
Seznam jezikovnih kod
Črkovanje jezikov je skladno s standardom ISO 639: 1988 (E/F).
Koda
Jezik
Koda
Jezik
Koda
Jezik
Koda
Jezik
1027
Afar
1183
Irish
1347
Maori
1507
Samoan
1028
Abkhazian
1186
Scots Gaelic
1349
Macedonian
1508
Shona
1032
Afrikaans
1194
Galician
1350
Malayalam
1509
Somali
1039
Amharic
1196
Guarani
1352
Mongolian
1511
Albanian
1044
Arabic
1203
Gujarati
1353
Moldavian
1512
Serbian
1045
Assamese
1209
Hausa
1356
Marathi
1513
Siswati
1051
Aymara
1217
Hindi
1357
Malay
1514
Sesotho
1052
Azerbaijani
1226
Croatian
1358
Maltese
1515
Sundanese
1053
Bashkir
1229
Hungarian
1363
Burmese
1516
Swedish
1057
Byelorussian
1233
Armenian
1365
Nauru
1517
Swahili
1059
Bulgarian
1235
Interlingua
1369
Nepali
1521
Tamil
1060
Bihari
1239
Interlingue
1376
Dutch
1525
Telugu
1061
Bislama
1245
Inupiak
1379
Norwegian
1527
Tajik
1066
Bengali;
1248
Indonesian
1393
Occitan
1528
Thai
Bangla
1253
Icelandic
1403
(Afan)Oromo
1529
Tigrinya
1067
Tibetan
1254
Italian
1408
Oriya
1531
Turkmen
1070
Breton
1257
Hebrew
1417
Punjabi
1532
Tagalog
1079
Catalan
1261
Japanese
1428
Polish
1534
Setswana
1093
Corsican
1269
Yiddish
1435
Pashto;
1535
Tonga
1097
Czech
1283
Javanese
Pushto
1538
Turkish
1103
Welsh
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1105
Danish
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1109
German
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-
1543
Twi
1130
Bhutani
1299
Cambodian
Romance
1557
Ukrainian
1142
Greek
1300
Kannada
1482
Kirundi
1564
Urdu
1144
English
1301
Korean
1483
Romanian
1572
Uzbek
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1489
Russian
1581
Vietnamese
1149
Spanish
1307
Kurdish
1491
Kinyarwanda
1587
Volapük
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1495
Sanskrit
1613
Wolof
1151
Basque
1313
Latin
1498
Sindhi
1632
Xhosa
1157
Persian
1326
Lingala
1501
Sangho
1665
Yoruba
1165
Finnish
1327
Laothian
1502
Serbo-
1684
Chinese
1166
Fiji
1332
Lithuanian
Croatian
1697
Zulu
1171
Faroese
1334
Latvian;
1503
Singhalese
1174
French
Lettish
1505
Slovak
1181
Frisian
1345
Malagasy
1506
Slovenian
1703
Ni določena
24SL
010book.book Page 27 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
27SL
010book.book Page 26 Friday, July 18, 2014 9:20 AM
SL
Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako
kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne
in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka.
Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju
tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini,
kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju
neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Sony Europe Limited
Predstavništvo u Bosni i Hercegovini
71000 Sarajevo
Sony info centar
+38733 943 600
www.sony.ba
support.ba@eu.sony.com
Sony Europe Limited
Podružnica v Sloveniji
1000 Ljubljana
Slovenia
Sony tehniþna pomoþ/podpora
+ 386 1 588 1154
www.sony.si
support.si@eu.sony.com
Download PDF

advertising