Sony | RMF-ED004 | Sony RMF-ED004 One-Flick daljinski upravljač za televizor sa dodirnom tablom Korisnički priručnik

4-528-450-51(1)
Touchpad Remote Control
Kasutusjuhend
EE
Upute za upotrebu
HR
Lietošanas instrukcijas
LV
Пайдалану нұсқаулары
KZ
Eksploatacijos instrukcijos
LT
Uputstva za rukovanje
SR
Navodila za uporabo
SI
‫הוראות הפעלה‬
HE
Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt
izmantots kopā ar ķīmiskā elementa
simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb)
ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja
baterija satur vairāk nekā 0,0005%
dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs
baterijas, palīdzēsiet novērst potenciālās
negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai,
kas varētu rasties tās nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu
otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas
resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības,
darbības vai datu integritātes labad
nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie
iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai
kvalificēts servisa personāls.
Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar
bateriju, produktu tā kalpošanas laika beigās
nododiet attiecīgā savākšanas punktā
elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par
šo bateriju drošu izņemšanu no produkta.
Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas
punktā izlietoto bateriju pārstrādei.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta
vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu
savākšanas dienestu vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
ˎˎKomplektā iekļautās mangāna baterijas ir
paredzētas izstrādājuma testēšanai.
Iesakām izmantot veikalos nopērkamās
sārma baterijas.
(Nevar izmantot atkārtoti uzlādējamās
baterijas.)
Tālvadības pults ar
skārienpaliktni
reģistrēšana televizorā
1
2
Uzmanību!
Sagatavojiet komplektā
iekļauto TV tālvadības
pulti. Uz tālvadības pults
nospiediet taustiņu HOME,
atlasiet [Iestatījumi] 
[Sistēmas iestatīšana] 
[Skārienpaliktņa
tālvadības iestatīšana];
pēc tam ievērojiet ekrānā
redzamos norādījumus.
Sagatavojiet komplektā
iekļauto tālvadības pulti ar
skārienpaliktni.
Brīdinājums
http://www.sony.net
© 2014 Sony Corporation
RMF-ED004
Eesti keel
Puuteplaadiga kaugjuhtimispult
Tuvastussildi asukoht
Mudeli numbri ja serditähise sildid leiate
akukatte eemaldamisel.
See toode on valmistatud Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Jaapanis poolt või
tema nime all. Teavet toote vastavusest
Euroopa Liidu seadusandluse aktidele
saate volitatud esindajalt Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Saksamaal.
Hoolduse ja teenuse garantii korral
pöörduge vastavates hoolduse või
garantii dokumentides märgitud
aadressil.
Sony Corp. teatab käesolevaga, et see
puuteplaadiga kaugjuhtimispult vastab
direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja
muudele asjakohastele sätetele.
Üksikasjad leiate allolevalt URL-ilt:
http://www.compliance.sony.de/
Puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi
kasutuselt kõrvaldamine
Elektri- ja
elektroonikaseadmete
jäätmete
kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa
Liidus ja teistes
jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega Euroopa
riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil
näitab, et toodet ei tohi visata
olmeprügisse.
Selle peab andma ümbertöötlemiseks
vastavasse elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumiskohta. Tagades toote
õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
elanike tervisele, mis võivad tekkida
tootejäätmete väära käitlemise tulemusel.
Materjalide taaskasutamine aitab säästa
loodusressursse. Üksikasjalikumat teavet
selle toote ümbertöötlemise kohta saad
kohalikust omavalitsusest, kohalikust
jäätmekäitluse teenindusest või
kauplusest, kus toote ostsid.
ˎˎÄrge laske veel ega võõrkehadel sattuda
puuteplaadiga kaugjuhtimispulti.
ˎˎAkusid/patareisid ei tohi jätta liigse
kuumuse (nt päikesepaiste, tule vms)
kätte.
Ettevaatusabinõud
kasutamisel
ˎˎPuuteplaadiga kaugjuhtimispulti
juhitakse BRAVIA-st tuleva
raadiosagedusliku signaali abil.
ˎˎRaadiosageduslikud seadmed kasutavad
2,4 GHz ribalaiust, seega võib side
mõnikord juhtmevaba kohtvõrgu
interferentsi tõttu halveneda või katkeda.
ˎˎRaadiolainete interferents on
tõenäolisem, kui lähedal asub koduseid
elektriseadmeid (nt mikrolaineahi või
nutitelefon).
ˎˎÄrge raputage toodet ega pillake maha.
ˎˎÄrge kasutage seda toodet kõrgel
temperatuuril ega tugeva magnetvälja
lähedal.
ˎˎÄrge kasutage seda toodet tolmustes,
aurustes, märgades ega suitsustes
kohtades.
ˎˎHoidke väikesed lisatarvikud eemal laste
käeulatusest, et nad ei saaks neid
kogemata alla neelata.
ˎˎKõrvaldage akud/patareid kasutuselt
keskkonnasõbralikul viisil. Mõnes
piirkonnas võib akude/patareide
kasutuselt kõrvaldamine olla määrustega
reguleeritud. Uurige sellekohast teavet
kohalikust ametiasutusest.
ˎˎKaasasolevad mangaanpatareid on
mõeldud katsetamiseks.
Soovitame kasutada kaubanduses
saadaolevaid leelispatareisid.
(Laetavaid akusid ei saa kasutada.)
Puuteplaadiga
kaugjuhtimispuldi
registreerimine
teleriga
1
Kasutatud akude/patareide
kasutuselt kõrvaldamine
Kasutatud patareide
jäätmete kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa
Liidus ja teistes
jäätmete liigiti
kogumise
süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis patareil või selle pakendil
näitab, et antud toote komplekti kuuluvat
patareid ei tohi visata olmeprügisse.
Teatud patareidel kasutatakse seda tähist
koos keemilise elemendi sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise
elemendi sümbol lisatakse, kui patarei
sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat
või 0,004% pliid.
Tagades kasutatud patareide õige
utiliseerimise, aitad vältida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
elanike tervisele, mida võib tekitada
jäätmete väär käitlemine. Materjalide
taaskasutamine aitab säästa
loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse
või andmete integreerimise eesmärgil
vajalik püsiühendus sisseehitatud
patareiga, tohib seda vahetada ainult
kvalifitseeritud teeninduse spetsialist.
Patarei õige käitlemise tagamiseks anna
toode selle kasutusaja lõppemisel
ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste
ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Kõikide teiste patareide kohta vaata osast,
kus kirjeldatakse nende patareide ohutut
väljavõtmist tootest. Anna patarei
ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud
patareide kogumiskohta.
Üksikasjalikumat teavet selle toote või
patarei ümbertöötlemise kohta saad
kohalikust omavalitsusest, kohalikust
jäätmekäitluse teenindusest või
kauplusest, kus toote ostsid.
Ettevaatust!
Lugege neid ohutusjuhiseid, et tagada
oma isiklik ohutus ja vältida vara
kahjustamist.
Hoiatus
ˎˎÄrge visake puuteplaadiga
kaugjuhtimispulti tulle.
ˎˎÄrge võtke puuteplaadiga
kaugjuhtimispulti koost lahti.
ˎˎÄrge kasutage, laadige, hoiundage ega
hoidke puuteplaadiga kaugjuhtimispulti
tule lähedal ega kõrge temperatuuriga
kohtades, nt otseses päikesevalguses või
päikese käes kuumenenud sõidukis.
Latviešu
Tālvadības pults ar skārienpaliktni
Identifikācijas marķējuma
atrašanās vieta
Marķējumu, uz kura norādīts modeļa
numurs, un sertifikācijas marķējumu
ieraudzīsit, noņemot bateriju nodalījuma
vāku.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japānā, vai produkts ražots Sony
Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par
produkta atbilstību, pamatojoties uz
Eiropas Savienības likumdošanas
aktiem, vērsieties pie autorizētā
pārstāvja Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Vācijā. Apkopes un garantijas servisa
gadījumā vērsieties adresē, kas
norādīta atsevišķos apkopes vai
garantijas dokumentos.
2
Seadke valmis komplekti
kuuluv teleri
kaugjuhtimispult.
Vajutage komplekti
kuuluval
kaugjuhtimispuldil
nuppu HOME, valige
[Seaded]  [Süsteemi
seadistused] 
[Puuteplaadiga
kaugjuhtimispuldi sead.]
ja järgige ekraanil
kuvatavaid suuniseid.
Võtke kätte
puuteplaadiga
kaugjuhtimispult.
3 Vajutage helitugevuse
4
vähendamise nuppu.
Helitugevuse
vähendamise nuppu all
hoides vajutage kaks
sekundit klahvi SOCIAL
VIEW.
Lisateavet puuteplaadiga
kaugjuhtimispuldi kohta leiate i-Manualist.
Tehnilised andmed
Töötemperatuur (°C)
–10 °C kuni 40 °C
Patareide tüüp
2 AAA-patareid
Mõõtmed (umbes) (l × k × s)
52,3 mm × 130,4 mm × 19,4 mm
Mass koos patareidega
80 g
Raadioside sagedus
2.4 GHz
NFC
13.56 MHz
Kujundust ja tehnilisi andmeid
võidakse ette teatamata muuta.
Atbrīvošanās no
vecām elektriskām un
elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas
Savienībā un citās
Eiropas valstīs ar
atkritumu atsevišķas
savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos.
To nepieciešams nodot attiecīgā
savākšanas punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot
pareizu atbrīvošanos no šī produkta,
palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās
sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu
rasties šī produkta nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu
pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas
resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par
šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu
savākšanas dienestu vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
Izmantoto bateriju utilizācija
Ar šo “Sony Corp.” paziņo, ka šī tālvadības
pults ar skārienpaliktni atbilst Direktīvas
1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem
attiecīgajiem noteikumiem.
Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet šo
URL vietrādi:
http://www.compliance.sony.de/
Tālvadības pults ar
skārienpaliktni utilizācija
Atbrīvošanās no
izlietotām baterijām
(piemērojama Eiropas
Savienībā un citās
Eiropas valstīs ar
atkritumu atsevišķas savākšanas
sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās
iesaiņojuma norāda, ka šī produkta
komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst
izmest sadzīves atkritumos.
Brīdinājumi par
izmantošanu
ˎˎTālvadības pults ar skārienpaliktni
darbojas, izmantojot no “BRAVIA”
televizora saņemto RF signālu.
ˎˎRF ierīces izmanto 2,4 GHz joslas platumu,
tāpēc bezvadu lokālā tīkla traucējumu dēļ
dažreiz var mazināties datu pārraides
ātrums vai tikt pārtraukta datu plūsma.
ˎˎJa netālu no pults atrodas mājsaimniecībā
izmantojamās elektroierīces (piem.,
mikroviļņu krāsns vai viedtālrunis),
visdrīzāk radīsies radio viļņu interference.
ˎˎNekratiet šo izstrādājumu un gādājiet, lai
tas nenokristu.
ˎˎNeizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur
ir augsta temperatūra, vai stipra
magnētiskā lauka tuvumā.
ˎˎNeizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur
tā var būt pakļauta putekļu, tvaika, ūdens
vai dūmu iedarbībai.
ˎˎSīkās detaļas glabājiet bērniem
neaizsniedzamā vietā, lai tās nevarētu
netīšām norīt.
ˎˎUtilizējiet baterijas apkārtējai videi
nekaitīgā veidā. Dažādās valstīs var būt
atšķirīgi noteikumi par bateriju utilizāciju.
Lūdzu, ievērojiet vietējo likumdošanu.
Lietuvių kalba
Jutiklinės planšetės nuotolinio
valdymo pultas
Identifikavimo etiketės vieta
Modelio numerio ir sertifikavimo žymėjimo
etiketes galima rasti nuėmus maitinimo
elementų dangtelį.
Šio gaminio gamintojas yra Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonija, arba gaminys yra
pagamintas pagal Sony Corporation
užsakymą. Norėdami sužinoti dėl gaminio
atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos
teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija.
Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo
atveju kreipkitės adresu, nurodytu
atskiruose aptarnavimo arba garantijos
dokumentuose.
Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ patvirtina,
kad šis jutiklinės planšetės nuotolinio
valdymo pultas atitinka direktyvos 1999/5/
EB esminius reikalavimus ir kitas taikytinas
nuostatas.
Išsamios informacijos galite rasti šiuo URL
adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Jutiklinės planšetės nuotolinio
valdymo pulto išmetimas
Atitarnavusių elektrinių
ir elektroninių įrenginių
utilizavimas (ši
direktyva galioja tik
Europos Sąjungos ir
kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma
rūšiuotų atliekų surinkimo
sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo
įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima
utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis.
Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo
punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui numatytus elektrinius ir
elektroninius įrenginius. Teisingai
utilizuodami šį produktą padėsite išvengti
potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir
žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio.
Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos
ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo
tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje
įsigijote gaminį.
3 Nospiediet skaļuma
4
samazināšanas taustiņu.
2 sekundes turiet
nospiestu taustiņu SOCIAL
VIEW, vienlaikus turot
nospiestu skaļuma
samazināšanas taustiņu.
Lai iegūtu plašāku informāciju par tālvadības
pulti ar skārienpaliktni, skatiet rokasgrāmatu
“i-Manual”.
Specifikācijas
Darba temperatūra (°C)
-10°C - 40°C
Bateriju veids
AAA baterija × 2
Izmēri (aptuv.) (pl. × a. × dz.)
52,3 mm × 130,4 mm × 19,4 mm
Svars (kopā ar baterijām)
80 g
Radiosakaru frekvence
2,4 GHz
NFC
13,56 MHz
Izstrādājuma dizains un specifikācijas
var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
Atsargumo priemonės
naudojant
ˎˎJutiklinės planšetės nuotolinio valdymo
pultas valdomas RD signalu, kurį skleidžia
BRAVIA.
ˎˎRD prietaisai naudoja 2,4 GHz pločio
dažnių juostą, todėl dėl belaidžio LAN
sąsajos gali suprastėti ryšio greitis arba
ryšys retkarčiais nutrūkti.
ˎˎJei netoliese yra buitinių elektrinių
prietaisų (pvz., mikrobangų krosnelė ar
išmanusis telefonas), radijo bangų trikdžių
tikimybė padidėja.
ˎˎNekratykite ir nemėtykite šio gaminio.
ˎˎNenaudokite šio gaminio aukštoje
temperatūroje arba netoli stipraus
magnetinio lauko.
ˎˎNenaudokite šio gaminio tokiose vietose,
kur jį galėtų paveikti dulkės, garai, vanduo
ar dūmai.
ˎˎMažus daiktus laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad šie jų
atsitiktinai neprarytų.
ˎˎMaitinimo elementus išmeskite
nekenkdami aplinkai. Kai kuriuose
regionuose maitinimo elementų išmetimas
gali būti reglamentuotas. Pasitarkite su
vietiniu išmanančiu specialistu.
ˎˎPridedami mangano elementai skirti
išbandymui.
Rekomenduojame naudoti prekyboje
esančius šarminius maitinimo elementus.
(Pakartotinai įkraunamų maitinimo
elementų naudoti negalima.)
Kaip priregistruoti
jutiklinės planšetės
nuotolinio valdymo
pultą televizoriuje
1
2
Išeikvotų maitinimo elementų
išmetimas
Paruoškite su TV tiekiamą
televizoriaus nuotolinio
valdymo pultą. Ant TV
nuotolinio valdymo pulto
paspauskite mygtuką
HOME, pasirinkite
[Nustatymai] 
[Sistemos nustatymai] 
[Jutikl. planšetės nuot.
vald. pulto sąranka], tada
vadovaukitės ekrane
pateikiamomis
instrukcijomis.
Paruoškite jutiklinės
planšetės nuotolinio
valdymo pultą.
Dėmesio
Siekdami užsitikrinti asmeninį saugumą ir
išvengti žalos nuosavybei, perskaitykite šias
saugos instrukcijas.
Įspėjimas
ˎˎNemeskite jutiklinės planšetės nuotolinio
valdymo pulto į ugnį.
ˎˎNeardykite jutiklinės planšetės nuotolinio
valdymo pulto.
ˎˎJutiklinės planšetės nuotolinio valdymo
pulto nenaudokite, nekraukite, nelaikykite
ir nepalikite netoli ugnies ar ten, kur yra
aukšta temperatūra, pavyzdžiui,
saulėkaitoje arba nuo saulės įkaitusiame
automobilyje.
ˎˎSaugokite, kad į jutiklinės planšetės
nuotolinio valdymo pultą nepatektų
vandens ar pašalinių objektų.
ˎˎMaitinimo elementus reikia saugoti nuo
per didelio karščio, pavyzdžiui, saulėkaitos,
ugnies ir pan.
Mesto identifikacijske nalepke
Nalepki za številko modela in oznako za
potrdilo najdete, ko odstranite pokrov
baterije.
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v
imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Poizvedbe, povezane z skladnostjo
izdelkov, ki temelji na zakonodaji
Evropske unije, se naslovi na
pooblaščenega zastopnika, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse
storitve ali garancijske zadeve prosimo,
da se obrnete na naslove navedene v
ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Podjetje Sony Corp. izjavlja, da je ta
Daljinski upravljalnik s sledilno ploščico
skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi
zadevnimi določili Direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti obiščite naslednji URL:
http://www.compliance.sony.de/
Odstranitev stare
električne in
elektronske opreme
(veljavno v Evropski
uniji in ostalih
evropskih državah s
sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni,
naj se z izdelkom ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati
na ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. S pravilno
oddajo tega izdelka boste pomagali
preprečiti negativne posledice za okolje in
zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru
neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega
izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo
k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka lahko
dobite na upravni enoti, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer
ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate
brezplačno tudi distributerju neposredno ob
dobavi električne oz. elektronske opreme.
Odstranitev odpadnih
baterij (velja za evropsko
unijo in druge evropske
države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni,
naj se z baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja
v kombinaciji z oznako za kemijski element.
Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je
dodana v primeru, da baterija vsebuje več
kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004%
svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje,
ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega
izdelka. Z recikliranjem materialov bomo
ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti,
zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le
usposobljeno servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo,
oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da
preberete poglavje o varni odstranitvi
odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni
točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka ali baterije lahko povprašate na
upravni enoti, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer
ste izdelek kupili.
Pozor
Prosimo, da preberete ta varnostna navodila,
da zagotovite svojo osebno varnost in
preprečite materialno škodo.
Opozorilo
ˎˎDaljinskega upravljalnika s sledilno
ploščico ne dajajte v ogenj.
ˎˎDaljinskega upravljalnika s sledilno
ploščico ne razstavljajte.
ˎˎDaljinskega upravljalnika s sledilno
ploščico ne uporabljajte, polnite, shranjujte
ali puščajte v bližino ognja ali na mestih z
Hrvatski
Daljinski upravljač s dodirnom
plohom
Mjesto identifikacijske oznake
Naljepnice s brojem modela i oznakama
certifikata možete pronaći tako da uklonite
poklopac baterije.
Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u
ime Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Upiti
koji se odnose na sukladnost proizvoda
sa zakonodavstvom Europske unije
trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za
pitanja vezana uz popravak proizvoda ili
jamstvene uvjete, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima o
servisnoj podršci i jamstvenim uvjetima.
Ovim putem Sony Corp. izjavljuje da je ovaj
daljinski upravljač s dodirnom plohom u
skladu s osnovnim zahtjevima i drugim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/
EZ.
Odlaganje daljinskog upravljača s
dodirnom plohom
3 Žemyn paspauskite
4
garsumo pritildymo
mygtuką.
Laikydami nuspaustą
garsumo pritildymo
mygtuką, 2 sekundes
spauskite mygtuką SOCIAL
VIEW.
Daugiau informacijos apie jutiklinės
planšetės nuotolinio valdymo pultą ieškokite
vadove „i-Manual“.
Techniniai duomenys
Naudojimo temperatūra (°C)
nuo -10 °C iki 40 °C
Maitinimo elementų tipas
Maitinimo elementai AAA × 2
Matmenys (apytiksl.) (p × a × g)
52,3 mm × 130,4 mm × 19,4 mm
Svoris su maitinimo elementais
80 g
Radijo ryšio dažnis
2,4 GHz
NFC
13,56 MHz
Dizainas ir techniniai duomenys gali
būti keičiami be įspėjimo.
visoko temperaturo, na primer na
neposredni sončni svetlobi ali v
avtomobilih na soncu.
ˎˎNe pustite, da bi v daljinski upravljalnik s
sledilno ploščico vdrla voda ali tujki.
ˎˎBaterij ni dovoljeno izpostavljati čezmerni
vročini, na primer soncu, ognju in
podobnemu.
Previdnostni ukrepi za
uporabo
ˎˎDaljinski upravljalnik s sledilno ploščico
upravlja RF-signal iz televizorja BRAVIA.
ˎˎRF-naprave uporabljajo frekvenčni pas 2,4
GHz, zato se lahko hitrost komunikacije
poslabša ali celo izpade zaradi motenj
brezžičnega omrežja LAN.
ˎˎČe v bližino postavite hišne električne
naprave (na primer mikrovalovne pečice ali
pametne telefone), so radijske motnje bolj
verjetne.
ˎˎTega izdelka ne tresite ali izpostavljajte
padcem.
ˎˎIzdelka ne uporabljajte pri visoki
temperaturi ali v bližini močnega
magnetnega polja.
ˎˎIzdelka ne uporabljajte na mestih, ki so
izpostavljeni prahu, pari, vodi ali dimu.
ˎˎMajhne dodatne hranite zunaj dosega
otrok, da jih pomotoma ne morejo
pogoltniti.
ˎˎBaterije zavrzite na okolju prijazen način. V
določenih regijah je lahko odstranjevanje
baterij urejeno s predpisi. Posvetujte se s
krajevnimi oblastmi.
ˎˎPriložene manganske baterije so samo za
preverjanje.
Priporočamo, da uporabljate komercialno
dostopne alkalne baterije.
(Ni mogoče uporabljati polnilnih baterij.)
Registracija
daljinskega
upravljalnika s sledilno
ploščico v televizor TV
1
Odstranjevanje odpadnih baterij
Detalje potražite na sljedećoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Išnaudotų baterijų
utilizavimas (ši direktyva
galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms
Europos šalims, kur yra
taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo
sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo
nurodo, kad su šiuo gaminiu
komplektuojamos baterijos negalima išmesti
su buitinėmis atliekomis.
Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti
atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminio elemento simbolis yra nurodomas,
jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokias baterijas
padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios
galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo
baterijos. Perdirbant medžiagas yra
tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo
arba duomenų integralumo užtikrinimui yra
reikalingas nepertraukiamas ryšys su
įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik
kvalifikuotam serviso specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos
baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome,
perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima
saugiai išimti bateriją iš gaminio.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo
punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba
jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo
tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje
įsigijote gaminį.
Daljinsko upravljanje s sledilno
ploščico
Odstranjevanje daljinskega
upravljalnika s sledilno ploščico
Lai novērstu traumu rašanās risku un
nesabojātu īpašumu, lūdzu, izlasiet drošības
norādījumus.
ˎˎNelieciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni
ugunī.
ˎˎNeizjauciet tālvadības pulti ar
skārienpaliktni.
ˎˎNeizmantojiet, nelādējiet, neglabājiet un
neatstājiet tālvadības pulti ar
skārienpaliktni uguns tuvumā vai vietās,
kur ir augsta temperatūra, piem., tiešos
saules staros vai uzkarsušā mašīnā.
ˎˎGādājiet, lai tālvadības pultī ar
skārienpaliktni nenokļūtu ūdens vai
svešķermeņi.
ˎˎBaterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam
karstumam, piemēram, saules staru, uguns
un citu karstuma avotu iedarbībai.
Slovenščina
Zbrinjavanje starih
električkih i
elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to
predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate
moguće negativne utjecaje na okoliš i
ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih
vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za
detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
gradsku upravu, vaše odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili uređaj.
Odlaganje rabljenih baterija
Zbrinjavanje starih
baterija (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija ne smije zbrinjavati
kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može
nalaziti kemijski simbol. Kemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba biti zbrinuta na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu starih
baterija. Odlažući ovu bateriju na za to
predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate
moguće negativne utjecaje na okoliš i
ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog
sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje smije
zamijeniti samo kvalificirano servisno
osoblje.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje
baterije, nakon isteka radnog vijeka, uređaj
predajte odgovarajućem sabirnom centru za
recikliranje električnih i elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte
poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz
uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće
sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
2
Pripravite priloženi
daljinski upravljalnik
televizorja. Pritisnite gumb
Doma na priloženem
daljinskem upravljalniku
televizorja, izberite
[Nastavitve] 
[Sistemske nastavitve] 
[Nast. daljinskega upr. s
sledilno ploščico], nato pa
sledite navodilom na
zaslonu.
Pripravite daljinski
upravljalnik s sledilno
ploščico.
Više informacija o daljinskom upravljaču s
dodirnom plohom potražite u priručniku
i-Manual.
Specifikacije
Radna temperatura (°C)
-10°C – 40°C
Vrsta baterije
Baterija AAA × 2
Dimenzije (približno) (š × v × d)
52,3 mm × 130,4 mm × 19,4 mm
Қазақ тілі
Тачпады бар қашықтан басқару
құралы
Жеке мәлімет белгісінің орны
Модель нөмірінің белгілері және
сертификаттау белгісі батарея қақпағын
ашқанда көрінеді.
Sony корпорациясы бұл Тачпады бар
қашықтан басқару құралы 1999/5/EC
директивасының негізгі талаптары мен
басқа тиісті шарттарымен сәйкес келетінін
жариялайды.
Қосымша мәліметтер алу үшін келесі URL
мекенжайға кіріңіз:
http://www.compliance.sony.de/
Қазақстан Республикасы жерінде
тұтынушылардан кінəрат-талаптар
қабылдайтын ұйым
Қазақстандағы «Сони Электроникс» ЖAK
Өкілдігі
050059 Алматы қаласы, Иванилов көшесі,
58 үй
Дайындаушы: Сони Корпорейшн
Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио 108-0075, Жапония
Қытайда жасалған
Тачпады бар қашықтан басқару
құралын жою
zmanjšanje glasnosti.
4 Za 2 sekundi pritisnite
tipko SOCIAL VIEW, pri
tem pa pustite pritisnjeno
tipko za zmanjšanje
glasnosti.
Za več informacij o daljinskem upravljalniku
s sledilno ploščico glejte i-priročnik.
Tehnični podatki
Delovna temperatura (°C)
od –10 do 40 °C
Vrsta akumulatorja
Baterija AAA × 2
Mere (približno) (š × v × g)
52,3 mm × 130,4 mm × 19,4 mm
Teža z baterijo
80 g
Radijska komunikacijska frekvenca
2,4 GHz
NFC
13,56 MHz
Zasnove in tehnični podatki se lahko
kadar koli nenapovedano spremenijo.
Oprez
Pročitajte sigurnosne upute da biste
osigurali osobnu sigurnost i spriječili
oštećenje imovine.
Upozorenje
ˎˎNe stavljajte daljinski upravljač s dodirnom
plohom u vatru.
ˎˎNe rastavljajte daljinski upravljač s
dodirnom plohom.
ˎˎNe upotrebljavajte, ne punite, ne
skladištite i ne stavljajte daljinski upravljač
s dodirnom plohom u blizinu vatre ili na
visoku temperaturu, primjerice, izložen
sunčevoj svjetlosti ili u automobilu koji
stoji na suncu.
ˎˎNemojte dopustiti da u daljinski upravljač s
dodirnom plohom uđe voda ili strani
materijal.
ˎˎBaterije ne smiju biti izložene previsokoj
temperaturi poput sunčeve svjetlosti, vatre
ili sličnog.
Mjere opreza pri upotrebi
ˎˎDaljinski upravljač s dodirnom plohom radi
s pomoću RF signala iz uređaja BRAVIA.
ˎˎRF uređaji koriste se 2,4 GHz pojasom,
stoga brzina komunikacije može oslabiti ili
komunikacija prekinuti zbog smetnji LAN
bežične mreže.
ˎˎAko u blizini držite kućne električne
aparate (npr. mikrovalne pećnice ili
pametne telefone), vjerojatno će doći do
smetnji u radijskim valovima.
ˎˎNe tresite proizvod i ne ispuštajte ga na pod.
ˎˎProizvod ne koristite na visokoj
temperaturi ili u blizini jakog magnetskog
polja.
ˎˎProizvod ne koristite ondje gdje može biti
izložen prašini, pari, vodi ili dimu.
ˎˎSitan pribor držite podalje od djece tako
da ga ne bi slučajno progutali.
ˎˎBaterije odložite na način koji čuva okoliš.
Određena područja imaju propise o
odlaganju baterija. Obratite se lokalnom
uredu.
ˎˎPriložene manganske baterije služe za
testiranje.
Preporučujemo upotrebu komercijalno
dostupnih alkalnih baterija.
(Nije moguće koristiti punjive baterije.)
Registriranje
daljinskog upravljača s
dodirnom plohom na
televizoru
1
2
Pripremite isporučeni TV
daljinski upravljač.
Pritisnite tipku HOME na
isporučenom TV
daljinskom upravljaču,
odaberite [Postavke] 
[Postavke sustava] 
[Postavljanje dalj. uprav. s
dodir. plohom], pa slijedite
zaslonske upute.
Pripremite daljinski
upravljač s dodirnom
plohom.
3 Pritisnite tipku za
4
glasnoću prema dolje.
Pritisnite tipku SOCIAL
VIEW 2 sekunde te
istodobno držite pritisnutu
tipku za glasnoću.
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez obavijesti.
ˎˎБұл өнімді жоғғары температурада немесе
күшті магниттік өрістің қасында
пайдаланбаңыз.
ˎˎБұл өнімді шаңды, бу, су немесе түтінді
ортада пайдаланбаңыз.
ˎˎБалалардың кішкентай жабдықтарды
жұтып қоюларын болдырмау үшін олардың
қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
ˎˎБатареяларды экологиялық қауіпсіз
әдіспен жойыңыз. Кейбір аймақтар
батареяларды жою әрекетен реттей
алады. Жергілікті басқару органдарына
хабарласыңыз.
ˎˎБерілген марганецтік батареялар сынақ
мақсатында пайдалану үшін арналған.
Коммерциялық қол жетімді сілтілі
батареяларды пайдалануды ұсынамыз.
(Қайта зарядталатын батареяларды
пайдалануға болмайды.)
Өнімнің шығарылған күні жазылған
жапсырмаларды батареяның қабын алып
тастау арқылы табасыз.
(жыл / ай/ күн)
Қосымша керек-жарақтар
ˎˎБатарея AAA × 2
ˎˎҚолданыс нұсқаулықтары
ˎˎКепілдік картасы.
Тачпады бар
қашықтан басқару
құралын теледидарға
тіркеу
1
Қызмет мерзімі біткен
электр және
электрондық
жабдықты залалсыз
жою (бағыттама
қалдықтарды бөлек
жинау жүйелері жұмыс
істейтін Еуроодақ және басқа
еуропа елдерінде қолданылады)
Құрылғыдағы немесе оның орамындағы бұл
белгі бұл құрылғыны басқа тұрмыстық
қалдықтармен
бірге залалсыз жоюға болмайтынын
білдіреді.
Пайдаланылған батареяларды
жою
3 Pritisnite tipko za
Masa s baterijom
80 g
Frekvencija radiokomunikacije
2,4 GHz
NFC
13,56 MHz
2
Пайдаланылған
қоректену элементтерін
залалсыз жою
(қалдықтарды бөлек
жинау жүйелері жұмыс
істейтін Еуроодақ елдерінде және
басқа еуропа елдерінде
қолданылады)
Сақтық
Өзіңіздің жеке қауіпсіздігіңізді қамтамасыз
ету және зақымдалуын болдырмау үшін осы
қауіпсіздік нұсқауын оқыңыз.
3 Дыбыс деңгейін төмендету
түймесін төмен басыңыз.
4 Дыбыс деңгейін төмендету
түймесін басып тұрып,
SOCIAL VIEW түймесін 2
секундқа басыңыз.
Ескерту
ˎˎТачпады бар қашықтан басқару құралын
отқа жақындатпаңыз.
ˎˎТачпады бар қашықтан басқару құралын
бөлшектемеңіз.
ˎˎТачпады бар қашықтан басқару құралын
оттың қасында немесе күннің сәулесі
тікелей түсетін не күннің астында тұрған
көліктің ішіндегі сияқты жерлерде
пайдаланбаңыз, зарядтамаңыз,
сақтамаңыз немесе қалдырмаңыз.
ˎˎТачпады бар қашықтан басқару құралына
су тигізбеңіз.
ˎˎБатареялар күн сәулесі, от немес сол
сияқты заттар әсер етпеуі тиіс.
Пайдалануға қатысты
сақтық шаралар
ˎˎТачпады бар қашықтан басқару құралы
BRAVIA құрылғысынан радио сигналы
арқылы басқарылады.
ˎˎРадио құрылғысы 2,4 ГГц өткізу жиілігін
пайдаланады, сондықтан сымсыз жергілікті
желі кедергілеріне байланысты байланыс
жылдамдығы нашарлап немесе мезгілді
үзілуі мүмкін.
ˎˎЕгер тұрмыстық электронды құрылғылар
(мысалы, микротолқынды пештер немесе
смартфондар) жақын жерде орналасса,
радио толқындарға кедергі келтіруі мүмкін.
ˎˎБұл өнімді шайқамаңыз немесе
тастамаңыз.
Srpski
Daljinski upravljač sa dodirnom
tablom
Mesto identifikacione nalepnice
Nalepnice za broj modela i oznaku
sertifikacije ćete naći kada skinete poklopac
baterija.
Ovaj proizvod je proizveden od strane ili u
ime kompanije Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti vezani za usklađenost na osnovu
zakonskih propisa Evropske unije se
upućuju ovlašćenom zastupniku, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Za bilo
kakvu uslugu ili pitanja koja se tiču
garancije, pogledajte adrese priložene u
posebnim servisnim ili garantnim
dokumentima.
Ovim, Sony Corp., izjavljuje da je ovaj
daljinski upravljač sa dodirnom tablom u
skladu sa osnovnim zahtevima i drugim
bitnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Za detalje, pristupite na sledeću URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje daljinskog upravljača sa
dodirnom tablom
Odlaganje Stare
Električne i Elektronske
Opreme (primenjuje u
Evropskoj uniji i drugim
Evropskim državama sa
sistemima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod
neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto
toga će biti predat ovlašćenom sektoru
kolekcije za recikliranje električne i
elektronske opreme. Obezbeđivanjem
pravilnog odlaganja ovog proizvoda,
pomažete sprečavanje potencijalnih
negativnih posledica za okolinu i zdravlje
čoveka, što bi moglo da dođe usled
nepravilnog rukovanja bačenim proizvodom.
Recikliranje materijala će pomoći očuvanju
prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda, obratite se
svojoj lokalnoj Građanskoj kancelariji, servisu
za odlaganje kućnog otpada ili u prodavnici
u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje istrošenih baterija
Odlaganje otpada
baterija (primenjuje u
Evropskoj uniji i drugim
Evropskim državama sa
sistemima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njegovom
pakovanju ukazuje na to da baterija
isporučena sa ovim proizvodom se neće
tretirati kao komunalni otpad.
Na određenim baterijama ovaj simbol se
može koristiti u kombinaciji sa hemijskim
simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili
olovo (Pb), dodaju se ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Osiguravanjem da su ove baterije pravilno
odložene, bićete od pomoći da se spreče
potencijalno negativne posledice za okolinu
i zdravlje ljudi do kojih bi moglo da dođe
usled nepravilnog rukovanja baterijama.
Recikliranje materijala će pomoći očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju proizvoda koji za bezbednost,
performanse ili koji iz razloga za integritet
podataka zahtevaju stalnu vezu sa
ugrađenom baterijom, ovaj akumulator treba
da bude zamenjen od strane kvalifikovane
osobe.
Da biste bili sigurni da je baterija odložena
na odgovarajući način, predajte proizvod na
kraju svog životnog ciklusa na primenjivim
mestima za prikupljanje recikliranja
električne i elektronske opreme.
Берілетін теледидардың
қашықтан басқару құралын
дайындаңыз. Берілетін
теледидардың қашықтан
басқар құралындағы
БАСТЫ БЕТ түймесін
басып, [Реттеулер] 
[Жүйе реттеулері] 
[Тачпады бар қаш. бас-у
құр-н реттеу] опциясын
таңдаңыз, содан соң
экрандағы нұсқауларды
орындаңыз.
Тачпады бар қашықтан
басқару құралын
дайындаңыз.
Тачпады бар қашықтан басқару құралы
туралы қосымша ақпарат алу үшін
интерактивтік нұсқаулықты қараңыз.
Техникалық сипаттары
Жұмыс температурасы (°C)
-10°C - 40°C
Батарея түрі
AAA батареясы × 2
Өлшемдері (шамамен) (е × б × д)
52,3 мм × 130,4 мм × 19,4 мм
Нақты кернеу
3V
Батареяны қоса алғандағы салмағы
80 г
Радио байланыс жиілігі
2,4ГГц
NFC
13,56МГц
Дизайны мен техникалық
сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі
мүмкін.
Za sve ostale baterije, molimo vas
pogledajte odeljak o tome kako da
bezbedno uklonite bateriju iz proizvoda.
Predajte bateriju na mestu prikupljanja za
reciklažu istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj
Građanskoj kancelariji, servisu za odlaganje
kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste
kupili proizvod.
Oprez
Pročitajte ova bezbednosna uputstva da
biste osigurali svoju ličnu bezbednost i
sprečili oštećenje imovine.
Upozorenje
ˎˎNe stavljajte daljinski upravljač sa
dodirnom tablom u vatru.
ˎˎNe rastavljajte daljinski upravljač sa
dodirnom tablom.
ˎˎNe koristite, ne punite, ne čuvajte ili ne
ostavljajte daljinski upravljač sa dodirnom
tablom blizu vatre ili na mestima sa
visokom temperaturom, npr. na direktnoj
sunčevoj svetlosti ili u automobilima koje
greje sunce.
ˎˎNe dozvolite da voda ili strane materije
dospeju u daljinski upravljač sa dodirnom
tablom.
ˎˎBaterije ne smeju da budu izložene
prekomernoj toploti kao što su sunčeva
svetlost, vatra ili slično.
Mere predostrožnosti za
upotrebu
ˎˎDaljinski upravljač sa dodirnom tablom
radi pomoću RF signala iz BRAVIA TV-a.
ˎˎRF uređaji koriste širinu opsega od 2,4
GHz, stoga brzina komunikacije može
povremeno da se pogorša ili prekine zbog
smetnji bežične LAN.
ˎˎAko se kućni električni uređaji (npr.
mikrotalasne rerne ili pametni telefoni)
stave blizu, verovatnije je da će doći do
smetnji u radio talasima.
ˎˎNe tresite ili ne ispuštajte ovaj proizvod.
ˎˎNe koristite ovaj proizvod na visokoj
temperaturi ili blizu jakog magnetnog
polja.
ˎˎNe koristite ovaj proizvod na mestima koja
su izložena prašini, pari, vodi ili dimu.
ˎˎDržite male delove van domašaja dece, da
ih ona greškom ne bi progutala.
ˎˎOdložite baterije na ekološki prihvatljiv
način. Određeni regioni mogu da regulišu
odlaganje baterija. Obratite se lokalnim
vlastima.
ˎˎIsporučene manganske baterije su
namenjene u svrhu ispitivanja.
Preporučujemo korišćenje komercijalno
dostupnih alkalnih baterija.
(Baterije koje se pune ne mogu da se
koriste.)
Da biste registrovali
daljinski upravljač sa
dodirnom tablom sa
TV-om
1
Pripremite isporučeni
daljinski upravljač TV-a.
Pritisnite taster HOME na
isporučenom daljinskom
upravljaču TV-a, izaberite
[Podešavanja] 
[Podešavanja sistema] 
[Podešavanje dalj. upr. sa
dodir. tablom], a zatim
postupajte prema
uputstvima na ekranu.
‫‪2 Pripremite daljinski‬‬
‫‪Specifikacije‬‬
‫‪upravljač sa dodirnom‬‬
‫‪tablom.‬‬
‫)‪Radna temperatura (°C‬‬
‫‪-10°C - 40°C‬‬
‫‪Tip baterije‬‬
‫‪AAA baterija × 2‬‬
‫)‪Dimenzije (približ.) (š × v × d‬‬
‫‪52,3 mm × 130,4 mm × 19,4 mm‬‬
‫‪Težina uključujući baterije‬‬
‫‪80 g‬‬
‫‪Frekvencija radio komunikacije‬‬
‫‪2,4 GHz‬‬
‫‪NFC‬‬
‫‪13,56 MHz‬‬
‫‪Dizajn i specifikacije podležu‬‬
‫‪izmenama bez obaveštenja.‬‬
‫‪3 Pritisnite prema dole‬‬
‫‪taster za smanjenje jačine‬‬
‫‪zvuka.‬‬
‫‪Pritisnite taster SOCIAL‬‬
‫‪VIEW na 2 sekunde dok‬‬
‫‪držite pritisnut taster za‬‬
‫‪smanjenje jačine zvuka.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Za više informacija o daljinskom upravljaču‬‬
‫‪sa dodirnom tablom, pogledajte i-Manual.‬‬
‫עברית‬
‫שלט רחוק בעל משטח נגיעה‬
‫מיקום תווית הזיהוי‬
‫כדי להגיע לתוויות מספר הדגם וסימון ההסמכה יש להסיר‬
‫את כיסוי הסוללה‪.‬‬
‫כדי לרשום את ההשלט‬
‫רחוק בעל משטח הנגיעה‬
‫לטלוויזיה‬
‫‪1‬‬
‫חברת‪ Sony Corp.‎‬מצהירה בזאת כי שלט רחוק בעל‬
‫משטח נגיעה זה תואם לדרישות העיקריות ולהוראות‬
‫רלוונטיות נוספות של הנחיה ‪.‎1999/5/EC‬‬
‫לפרטים עבור לכתובת ה‪ URL-‬הבאה‪:‬‬
‫‪http://www.compliance.sony.de/‬‬
‫השלכת השלט רחוק בעל משטח הנגיעה‬
‫‪2‬‬
‫השלכת פסולת סוללות‬
‫‪1‬הכן את השלט‪-‬רחוק המסופק עם‬
‫הטלוויזיה‪ .‬לחץ על הלחצן ‪HOME‬‬
‫בשלט‪-‬רחוק המסופק‪ ,‬בחר‬
‫[הגדרות] ‪[ ‬הגדרות מערכת]‬
‫‪[ ‬הגדרת שלט רחוק משטח מגע]‬
‫ופעל לפי ההוראות במסך‪.‬‬
‫‪2‬הכן את השלט רחוק בעל משטח‬
‫הנגיעה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫קרא את הוראות הבטיחות האלה כדי להבטיח את‬
‫בטיחותך האישית וכדי למנוע נזק לרכוש‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫ˎˎאסור להכניס את השלט רחוק בעל משטח הנגיעה לאש‪.‬‬
‫ˎˎאסור לפרק את השלט רחוק בעל משטח הנגיעה‪.‬‬
‫ˎˎאסור להשתמש בשלט רחוק בעל משטח הנגיעה‪,‬‬
‫לטעון‪ ,‬לאחסן או להניח אותו ליד אש או במקומות‬
‫שהטמפרטורה בהם גבוהה‪ ,‬כגון בשמש ישירה או‬
‫במכוניות החונות בשמש‪.‬‬
‫ˎˎאסור לאפשר למים ולחומרים זרים לחדור לשלט רחוק‬
‫בעל משטח הנגיעה‪.‬‬
‫ˎˎאין לחשוף את הסוללות לחום רב‪ ,‬כגון שמש‪ ,‬אש‬
‫וכדומה‪.‬‬
‫אמצעי זהירות בזמן השימוש‬
‫ˎˎהשלט רחוק בעל משטח הנגיעה מופעל באמצעות אות‬
‫‪ RF‬של ‪.BRAVIA‬‬
‫ˎˎהתקני ‪ RF‬משתמשים ברוחב פס ‪ ‎2.4 GHz‬ולכן מהירות‬
‫התקשורת עשויה להיפגע או להיפסק לפעמים‪ ,‬עקב‬
‫הפרעות ‪ LAN‬אלחוטי‪.‬‬
‫ˎˎאם יש מכשירי חשמל ביתיים (כגון תנורי מיקרוגל‬
‫או טלפונים חכמים) בקרבת מקום‪ ,‬גדלים הסיכויים‬
‫להפרעת גלי רדיו‪.‬‬
‫ˎˎאל תטלטל או תפיל את המוצר‪.‬‬
‫ˎˎאל תשתמש במוצר בטמפרטורה גבוהה‪ ,‬או בקרבת שדה‬
‫מגנטי חזק‪.‬‬
‫ˎˎאל תשתמש במוצר במקומות החשופים לאבק‪ ,‬קיטור‪,‬‬
‫מים או עשן‪.‬‬
‫ˎˎהרחק אביזרים קטנים מהישג ידם של ילדים‪ ,‬כדי שלא‬
‫יבלעו אותם בטעות‪.‬‬
‫ˎˎהשלך את הסוללות באופן ידידותי לסביבה‪ .‬ייתכן שיש‬
‫כללים להשלכת סוללות באזורים מסוימים‪ .‬יש לפנות‬
‫בעניין זה לרשויות המקומיות‪.‬‬
‫ˎˎסוללות המנגן המסופקות מיועדות לבדיקות‪.‬‬
‫אנו ממליצים להשתמש בסוללות האלקליין הקיימות‬
‫בשוק‪.‬‬
‫(לא ניתן להשתמש בסוללות נטענות‪).‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬לחץ על המקש להקטנת עוצמת‬
‫הקול‪.‬‬
‫‪4‬לחץ על הלחצן ‪SOCIAL VIEW‬‬
‫במשך ‪ 2‬שניות תוך כדי לחיצה על‬
‫המקש להקטנת עוצמת הקול‪.‬‬
‫למידע נוסף על השלט רחוק בעל משטח הנגיעה‪ ,‬עיין‬
‫ב‪.i-Manual-‬‬
‫מפרטים‬
‫טמפרטורת פעולה (‪)‎°C‬‬
‫‪-10°C - 40°C‬‬
‫סוג הסוללה‬
‫‪ × 2‬סוללת ‪AAA‬‬
‫מידות (בערך) (ר × ג × ע)‬
‫‪ 52.3‬מ"מ × ‪ 130.4‬מ"מ × ‪ 19.4‬מ"מ‬
‫המשקל כולל הסוללה‬
‫‪ 80‬גרם‬
‫תדר תקשורת הרדיו‬
‫‪2.4 GHz‬‬
‫‪NFC‬‬
‫‪13.56 MHz‬‬
‫העיצוב והמפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה‬
‫מראש‪.‬‬
Download PDF

advertising