Sony | DSX-S100 | Sony DSX-S100 DSX-S100 CD risiver za automobil Uputstva za rukovanje

4-180-028-11(2)
FM/MW/LW
Digital Media Player
Uputstvo za upotrebu
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranicu 6.
DSX-S100
©2010 Sony Corporation
HR
Iz sigurnosnih razloga, ugradite uređaj u prednju
ploču vozila. Za postavljanje i povezivanje,
pogledajte isporučeni priručnik za postavljanje/
povezivanje.
Obaveštenje za korisnike: sledeće informacije
primenjuju se samo na opremu prodatu
u zemljama koje primenjuju EU uptstva
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlaš ć eni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva
pitanja servisa ili garancije obratite se na adrese
koje su navedene u odvojenim dokumentima koji
se tiču servisa ili garancije.
Odlaganje dotrajale električne i
elektronske opreme (primenjivo u
Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa odvojenim sistemima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži
označava da se uređaj ne sme tretirati kao kućni otpad.
Uređaj se treba predati na mesto za prikupljanje otpada
i recikliranje električne i elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja ovog
uređaja. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih izvora. Za dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se lokalnoj kancelariji,
komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
ZAPPIN je zaštićeni znak firme Sony
Corporation.
"WALKMAN" i "WALKMAN" logo su registrovani zaštićeni nazivi firme Sony Corporation.
Windows Media i Windows
logotip su zaštićeni znaci ili
registrovani zaštićeni znaci
firme Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim zemljama.
iPod je zaštićeni znak firme Apple Inc., registrovan u SAD-u i ostalim zemljama.
2
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom firme Fraunhofer IIS and Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
intelektualnog vlasništva firme Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja firme
Microsoft ili njene ovlaš ćene podružnice.
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju
zaštite autorskih prava za Windows Media u ovom
uređaju ("WM-DRM") za zaštitu celovitosti svojih
sadržaja ("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do
otuđenja njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući copyright.
Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za
reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM
softver"). Ako je sigurnost WM-DRM softvera
unutar ovog uređaja ugrožena, vlasnici Zaštićenih
sadržaja ("Secure Content vlasnici") mogu zatražiti
da Microsoft povuče pravo WM-DRM softvera za
nabavljanje novih licenci za kopiranje, prikazivanje
i/ili reprodukciju Zaštićenog sadržaja. Opoziv
ne menja sposobnost WM-DRM softvera za
reprodukciju nezaštićenih sadržaja. Lista opozvanih
WM-DRM softvera se učitava na uređaj svaki put kad
preuzmete licencu za zaštićeni sadržaj sa interneta ili
računara. Microsoft može, u skladu sa takvom licencom, takođe preuzeti liste opozvanih sadržaja na
vaš uređaj u ime vlasnika zaštićenog sadržaja.
Napomena o bateriji
Nemojte da izlažete bateriju povišenoj temperaturi, kao
što je direktno sunce, vatra i sl.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 19). Uređaj će
se automatski potpuno isključiti u podešeno
vreme nakon prebacivanja u pripravno stanje,
što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne
podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja
motora automobila svakako pritisnite i zadržite
 na ovom uređaju dok se ne
isključi displej.
3
Sadržaj
Početak
Ostale funkcije
Resetovanje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Isključenje DEMO prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Podešavanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odvajanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Postavljanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . 7
Menjanje zvučnih podešavanja . . . . . . . . . . . . 18
Podešavanje zvučnih opcija . . . . . . . . . . . 18
Podešavanje krive ekvilajzera
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Podešavanje opcija — SET. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Upotreba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dodatna audio oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Daljinski upravljač RM-X114 . . . . . . . . . . . 20
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Traženje zapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka
zapisa — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Radio
Memorisanje i prijem stanica . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatsko memorisanje — BTM . . . . . . . 11
Ručno memorisanje stanica. . . . . . . . . . . . . 11
Prijem memorisanih stanica . . . . . . . . . . . . 11
Automatsko podešavanje. . . . . . . . . . . . . . . 12
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Podešavanje AF i TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odabir vrste programa PTY. . . . . . . . . . . . . 13
Podešavanje tačnog vremena (CT) . . . . . . . 13
USB uređaji
Reprodukcija USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ponavljanje reprodukcije . . . . . . . . . . . . . . . 15
Reprodukcija slučajnim redosledom . . . . . . 15
iPod
Reprodukcija iPod uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ponavljanje reprodukcije . . . . . . . . . . . . . . . 17
Reprodukcija slučajnim redosledom . . . . . . 17
4
Dodatne informacije
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Redosled reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
O upozorenju "Device Inside" . . . . . . . . . . . 20
O iPod uređaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vađenje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Prikaz/poruke grešaka . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Internet stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posetite
sledeću internet stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Tamo ćete pronaći informacije o:
5 Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
5 Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama
5
Početak
Resetovanje uređaja
Pre prve upotrebe uređaja, ili posle zamene
akumulatora ili promene načina povezivanja,
potrebno je resetovati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 7) i pritisnite taster
RESET (str. 8) šiljatim predmetom, na primer,
hemijskom olovkom.
Napomena
Pritiskom na taster RESET obrisaće se podešenja
sata i neki memorisani sadržaji.
Isključenje DEMO prikaza
Možete isključiti demonstracioni prikaz koji se
pojavljuje prilikom isključenja uređaja.
6
1
Pritisnite i zadržite taster za odabir.
Pojavi se meni za podešavanje.
2
Pritisnite taster za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "DEMO".
3
Okrenite regulator za odabir
"DEMO-OFF".
4
Pritisnite i zadržite taster za odabir.
Podešavanje je dovršeno i displej se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Podešavanje sata
Sat upotrebljava 24-satni sistem prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite taster za odabir.
Pojavi se meni za podešavanje.
2
Pritisnite taster za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
3
Pritisnite +.
Brojevi sata trepere.
4
Okrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomeranje indikatora brojeva, pritisnite
–/+.
5
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
taster za odabir.
Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata, pritisnite . Ponovo pritisnite
 za povratak na prethodni prikaz.
Savet
Sat možete podesiti automatski pomoću RDS opcije
(str. 13).
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja kako
biste sprečili krađu.
Alarm
Postavljanje prednje ploče
Pričvrstite deo  prednje ploče na osovinu 
uređaja, zatim lagano gurnite levu stranu.
Pritisnite  na uređaju za
uključenje.
Ako okrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi.
Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno
pojačalo.
1
Pritisnite i zadržite .
Uređaj se isključi.
2
Pritisnite .
Prednja ploča se spušta.
3
Pomerite prednju ploču udesno i
zatim lagano izvucite njen levi kraj.
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutrašnju površinu prednje ploče.
Napomene
• Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
displej.
• Prednju ploču nemojte izlagati toploti/visokim temperaturama niti vlazi. Izbegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/zadnjoj ploči.
• Ako se na displeju pojavi poruka "DEVICE INSIDE"
ili treperi LED lampica upozorenja Device Inside,
odvojite prednju ploču i izvadite USB uređaj ili iPod.
7
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
Bez prednje ploče
Ovaj odeljak sadrži uputstva o položaju kontrola i
osnovnim funkcijama.
Za detalje, pogledajte navedene stranice.
ATaster SOURCE/OFF
Pritisnite za uključenje/promenu izvora
(Radio/USB/AUX).
Pritisnite na 1 sekund za isključenje uređaja.
Pritisnite na 2 sekunde ili više za isključenje
uređaja i prikaza na displeju.
BTaster  (BROWSE) str. 10, 11
Za prikaz liste (radio); pokretanje
Quick-BrowZer moda (USB).
CTaster PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje, pritisnite
ponovo.
DTasteri +/–
Radio:
Za automatsko podešavanje stanica (pritisnite);
ručno podešavanje stanica (pritisnite i zadržite).
USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo
unutar 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa unazad/unapred (pritisnite i zadržite).
8
ERegulator/taster za izbor str. 18
Za podešavanje glasnoće (okrenite); izbor
stavki za podešavanje (pritisnite i okrenite).
FSenzor daljinskog upravljača
GDisplej
HTaster OPEN str. 7
IAUX ulazni priključak str. 19
Za spajanje prenosnog audio uređaja.
JTaster l (BACK)/MODE str. 10, 11, 18
Za povratak na prethodni prikaz/izbor talasnog
područja (FM/MW/LW).
KTaster ZAP/SHUF str. 11, 15, 17
Za aktiviranje ZAPPIN™ moda (pritisnite),
pokretanje moda reprodukcije slučajnim
redosledom (pritisnite i zadržite).
LTaster AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type) str. 12, 13
Za izbor AF i TA (pritisnite) ili izbor PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sistemu.
MTaster DSPL (displej)/SCRL
(pomeranje) str. 12, 15, 17
Za promenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomeranje prikazane stavke (pritisnite i
zadržite).
NUSB priključak (smešten na otvoru)
TUNE TRAY) str. 14, 16
Za spajanje USB uređaja.
OTUNE TRAY str. 14, 16
Otvor za USB uređaj ili iPod.
PLED lampica upozorenja Device Inside
str. 20
QTaster RESET str. 6
9
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod
Traženje zapisa
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer
Možete jednostavno pretraživati zapise na USB
uređaju prema kategorijama.
(BROWSE)
Kad se unutar kategorije nalazi veliki broj opcija,
možete brzo potražiti željenu opciju.
1 Pritisnite + u Quick-BrowZer modu.
Pojavi se sledeći prikaz.
Regulator/
taster za izbor
ABroj trenutne stavke
BUkupan broj opcija na trenutnom nivou
(BACK)
+>/–.
1
Pritisnite  (BROWSE).
Uređaj prelazi u Quick-BrowZer mod, pa se
pojavi lista kategorija za pretraživanje.
2
Okrenite regulator za izbor željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite
za potvrdu.
3
Ponovite korak 2 dok ne odaberete
željeni zapis.
Pokreće se reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite  (BROWSE).
Napomena
Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju
se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim
redosledom.
10
Zatim se pojavi naziv opcije.
2 Okrenite regulator za izbor željene opcije, ili
opcije koja je blizu željene.
Pretraživanjem se preskače po 10% od ukupnog
broja opcija.
3 Pritisnite taster za izbor.
Displej se vraća u Quick-BrowZer mod i
prikaže se odabrana stavka.
4 Okrenite regulator za izbor željene opcije i
zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz Jump moda
Pritisnite l (BACK) ili –.
Pretraživanje zapisa slušanjem
odlomaka zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na USB
uređaju redom, možete tražiti zapis koji želite
da slušate.
ZAPPIN mod je prikladan za traženje zapisa
tokom reprodukcije slučajnim redosledom ili ponavljanja reprodukcije slučajnim redosledom.
(BACK)
Taster za izbor
ZAP
1
Pritisnite  tokom
reprodukcije.
Nakon što se na displeju pojavi "ZAPPIN",
reprodukcija počinje od odlomka sledećeg
zapisa.
Odlomak se reprodukuje u podešenom vremenu,
zatim se začuje "klik" i počinje sledeći
odlomak.
Radio
Memorisanje i prijem stanica
Oprez
Kod podešavanja za vreme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste sprečili
eventualne saobra ćajne nezgode.
Automatsko memor isanje — BTM
1
Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "TUNER".
Za promenu talasnog područja, pritisnite
 više puta. Možete odabrati FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite taster za izbor.
Pojavi se meni za podešavanje.
3
Pritisnite taster za izbor više puta, sve
dok se ne pojavi "BTM".
4
Pritisnite +.
Uređaj memoriše stanice redosledom njihovih
frekvencija.
Kad je stanica memorisana, začuje se zvučni signal.
Ručno memorisanje stanica
1
Tokom prijema stanice koju želite da
memorišete, pritisnite  (BROWSE).
Pojavi se lista memorisanih stanica.
2
Okrenite regulator za izbor programskog broja.
3
Pritisnite i zadržite taster za izbor dok
se ne pojavi "MEMORY".
Zapis
Deo svakog zapisa koji se
reprodukuje u ZAPPIN modu.
2
Pritisnite taster za izbor ili 
za vreme reprodukcije zapisa koji
želite da slušate.
Zapis koji ste odabrali reprodukuje se od
početka u modu normalne reprodukcije.
Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN
modu, ponovite korake 1 i 2.
Saveti
• Možete odabrati trajanje reprodukcije, između oko
6 sekundi/15 sekundi/30 sekundi (str. 19). Ne možete
odabrati odlomak zapisa za reprodukciju.
• Pritisnite +/– u ZAPPIN modu za preskakanje
zapisa.
• Za potvrdu zapisa za reprodukciju, takođe možete
pritisnuti l (BACK).
Napomena
Ako pokušate da memorišete drugu stanicu pod istim brojčanim tasterom, prethodno memorisana stanica se briše.
Savet
Kad memorišete RDS stanicu, memorisaćete i podešenja
AF/TA (str. 12).
Prijem memorisanih stanica
Možete odabrati stanicu za prijem putem liste.
1
Odaberite talasno područje, zatim pritisnite  (BROWSE).
Pojavi se lista memorisanih stanica.
2
Okrenite regulator sve dok se ne
pojavi željena stani ca.
nastavak na sledećoj stranici 
11
3
Pritisnite taster za izbor za prijem
stanice.
Prikaz se vraća na normalan mod prijema.
Automatsko podešavanje
1
Odaberite talasno područje, zatim pritisnite
+/– za pretraživanje stanica.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj podesi
stanicu. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
podesite željenu stanicu.
Savet
Ako znate frekvenciju stanice, pritisnite i zadržite +/
– za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite
+/– više puta za precizno podešavanje željene
frekvencije (ručno podešavanje).
RDS
Pregled
TA (saobrać ajna obaveštenja)/ TP (saobrać ajni
program). Pruža trenutne informacije o saobrać aju
u vidu obaveštenja ili programa. U slučaju prijema
bilo kakvog saobrać ajnog obaveštenja/programa,
trenutno odabrani izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Takođe traži odabranu vrstu programa.
CT (tačno vreme)
Podaci o tačnom vremenu dobijeni RDS prijemom podešavaju sat.
Napomene
• Zavisno od zemlje/regije, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
• RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab
ili stanica ne emituje RDS podatke.
Podešavanje AF i TA
1
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
"Radio Data System" (RDS) je sistem emitovanja
koji FM stanicama omogućava slanje dodatne digitalne informacije zajedno sa radio signalom.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
Prikazane stavke
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Memorisanje RDS stani ca sa funkcijama
AF i TA
ATalasno područje, funkcija
BTA/TP*1
CFrekvencija*2 (naziv stanice), programski
broj, sat, RDS podaci
*1 "TA" treperi tokom informacija o prometu. "TP"
svetli kad je podešena takva stanica.
*2 Tokom prijema RDS stanice, levo od oznake
frekvencije se prikazuje "*"
Za promenu prikazanih stavki A, C, pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Izbor i podešavanje stanice najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tokom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog podešavanja iste stanice.
12
RDS stanice možete memorisati tako da istovremeno
memorišete i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS stanice se memorišu sa istim
AF/TA podešenjima.
Kod ručnog memorisanja možete memorisati RDS
stanice i one koje to nisu sa funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim memorišite
stanicu pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obaveštenja
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih saobrać ajnih
obaveštenja i prekida trenutno odabran izvor.
Savet
Ako podesite glasnoću tokom saobraćajnih obaveštenja,
ta glasnoća će se memorisati za buduća obaveštenja,
nezavisno od normalne glasnoće.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je AF funkcija uključena: fabrička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, zbog toga nije moguć prelaz na drugu
lokalnu stanicu sa jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema tog lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u meniju
tokom FM prijema (str. 19).
Podešavanje tačnog vremena (CT)
1
Podesite "CT-ON" u meni ju (str. 18).
Napomene
• Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS
stanice.
• Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Izbor vrste programa PTY
1
Pritisnite i zadržite  (PTY) tokom
FM prijema.
Ako stanica odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2
Pritisnite  (PTY) više puta dok
se ne pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite +/–.
Uređaj počinje da traži stanicu koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (nauka),
VARIED (razno), POP M (popularna muzika),
ROCK M (rok muzika), EASY M (lagana muzika),
LIGHT M (lagana klasična muzika), CLASSICS
(klasična muzika), OTHER M (druge vrste muzike),
WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE
(finansije), CHILDREN (dečiji program),
SOCIAL A (društvene teme), RELIGION (verski
program), PHONE IN (telefonska javljanja),
TRAVEL (putovanja), LEISURE (dokolica), JAZZ
(džez muzika), COUNTRY (kantri muzika),
NATION M (narodna muzika), OLDIES (evergrini),
FOLK M (folklorna muzika), DOCUMENT
(dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/
regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
13
USB uređaji
3
Spojite USB uređaj na USB
priključak.
4
Pritisnite taster CLOSE na slotu
TUNE TRAY kako biste ga zatvorili.
5
Zatvorite prednju ploču.
Pokreće se reprodukcija.
Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite
Internet stranicu za korisničku podršku.
Internet stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
5 Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass
Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
koji podržavaju USB standard.
5 Odgovarajući kodek je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) i AAC (.m4a).
5 Preporučena je izrada sigurnosnih kopija sadržaja
USB uređaja.
Napomene
• Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora.
Zavisno od USB uređaja, može doći do nepravilnosti
u radu ili oštećenja ukoliko se spoji pre pokretanja
motora.
• U slot TUNE TRAY nemojte stavljati mobilni
telefon ili uređaj sa funkcijama bežične komunikacije
jer se tako prijem signala ili komunikacija mogu
prekinuti.
• Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu,
jer može doći do nepravilnosti u radu.
Reprodukcija USB uređaja
1
Pritisnite .
Prednja ploča se spušta.
2
Pritisnite taster PUSH OPEN na slotu
TUNE TRAY.
Slot TUNE TRAY se polako otvara.
Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite  više puta
dok se ne prikaže "USB".
Pritisnite  na 1 sekund za zaustavljanje reprodukcije.
Uklanjanje USB uređaja
1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
2 Pritisnite .
3 Pritisnite taster PUSH OPEN na slot
TUNE TRAY.
4 Uklonite USB uređaj.
5 Uvucite slot TUNE TRAY i zatvorite
prednju ploču.
TUNE TRAY
14
Napomene
• Nemojte vaditi USB uređaj tokom reprodukcije jer
može doći do oštećenja USB podataka.
• Na slot TUNE TRAY nemojte stavljati uređaje koji
nisu USB, kao ni strane predmete poput metalnog novca,
č nostima itd.
ključeva, kreditnih kartica, posuda sa te
• Na slot TUNE TRAY nemojte stavljati zapaljive
predmete poput upaljača jer to može da prouzrokuje
pojavu dima, požar ili drugu nezgodu.
• Dimenzije slota: Približno 65  17  118 mm (š/v/d)
• Ako se sâm USB uređaj ili u kombinaciji sa USB
kablom teško stavlja u slot TUNE TRAY, možda
je veći od slota.
Nemojte silom pritiskati slot TUNE TRAY ili
USB kabl.
• Korisnicima WALKMANA savetujemo upotrebu
dodatno nabavljivog adaptera XA-50WM. On je
namenjen upotrebi samo sa ovim uređajem i ne biste
trebali da ga koristite sa drugim USB uređajima.
• Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB haba.
• Uvucite slot TUNE TRAY i zatvorite prednju ploču
pre reprodukcije jer se u slučaju zapinjanja ili slično
u vozilu može oštetiti.
• Ako prednja ploča ne može da se otvori do kraja
zbog oblika ploče sa instrumentima i položaja
ugradnje odvojite je i otvorite slot TUNE TRAY ručno.
Za informacije o odvajanju prednje ploče, pogledajte
str. 7.
• Izuzetno je opasno spajati ili uklanjati USB uređaj
tokom vožnje.
Prikazane stavke
Ponavljanje reprodukcije
1
Tokom reprodukcije pritisnite i zadržite
taster za izbor.
Pojavi se meni za podešavanje.
2
Pritisnite taster za izbor više puta, sve
dok se ne pojavi "REPEAT".
3
Okrenite regulator za izbor načina
reprodukcije.
4
Pritisnite i zadržite taster za izbor.
Podešenje je dovršeno i displej se vraća na
normalan mod reprodukcije.
Odaberite
Za
REPEAT-TRK
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
REPEAT-ALB
ponavljanje reprodukcije
albuma.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "REPEAT OFF".
Reprodukcija slučajnim redosledom
1
Tokom reprodukcije, pritisnite i zadržite .
Donji deo displeja počinje da treperi.
2
Pritisnite  više puta dok se
ne pojavi željeno podešenje.
AIzvor, naziv zapisa, ime izvođača, naziv
albuma
BNaziv zapisa, ime izvođača, broj albuma*,
naziv albuma, broj zapisa/proteklo vreme
reprodukcije, sat
* Broj albuma se prikaže samo kad se promeni album.
Za promenu prikazanih stavki A, B, pritisnite
.
Napomene
• Prikazane stavke mogu se razlikovati, zavisno od USB
uređaja, formata snimanja i podešenja. Za dodatne
informacije, posetite stranicu za korisničku podršku.
• Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
– folder (albuma): 128
– datoteka (zapisa) po folderu: 500
• Možda će trebati neko vreme da se pokrene reprodukcija, zavisno od količine snimljenih podataka.
• DRM (Digital Rights Management) datoteke možda
neće moći da se reprodukuju.
• Tokom reprodukcije ili brzog pretraživanja unapred/
unazad VBR (varijabilna brzina bita) MP3/WMA/AAC
datoteke, proteklo vreme reprodukcije možda neće
biti ispravno prikazano.
• Reprodukcija sledećih MP3/WMA/AAC datoteka nije
podržana.
– lossless kompresija
– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
Odaberite
Za
ALBUM
reprodukciju albuma slučajnim redosledom.
DEVICE
reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim redosledom.
Posle 3 sekunde podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "OFF".
15
iPod
4
Spojite iPod na isporučeni adapter.
5
Pritisnite taster CLOSE na slotu
TUNE TRAY kako biste ga zatvorili.
6
Zatvorite prednju ploču.
iPod se automatski uključi i na iPod ekranu
se pojavi sledeći prikaz.*
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte "O iPod uređaju" na str. 21 ili posetite
Internet stranicu za korisničku podršku.
U ovim uputstvima za upotrebu, "iPod" se koristi
kao opšti naziv za iPod funkcije na iPod i iPhone
uređaju, osim ako nije drugačije navedeno u tekstu
ili na slikama.
Internet stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Napomene
• Na slot TUNE TRAY nemojte stavljati mobilni
telefon ili uređaj sa funkcijama bežične komunikacije jer se tako prijem signala ili komunikacija mogu
prekinuti.
• Ne ostavljajte iPod u parkiranom automobilu, jer
može doći do nepravilnosti u radu.
Reprodukcija iPod uređaja
Pre spajanja iPod uređaja, stišajte glasnoću na
uređaju.
1
Pritisnite .
Prednja ploča se spušta.
2
Pritisnite taster PUSH OPEN na slotu
TUNE TRAY.
Slot TUNE TRAY se polako otvara.
Zapisi na iPod uređaju automatski se reprodukuju, od mesta na kojem ste zaustavili
reprodukciju.
Ako je iPod već spojen, za pokretanje reprodukcije pritisnite  više puta dok
se ne prikaže "USB". (Kad je prepoznat iPod
uređaj, na displeju se prikaže "IPOD".)
TUNE TRAY
3
Spojite isporučeni adapter na USB
priključak.
* Prikaz se razlikuje, zavisno od iPoda, ili se možda neće
pojaviti ako ste spojili iPod touch.
7
Podesite glasnoću.
Pritisnite  na 1 sekund za zaustavljanje reprodukcije.
16
Odvajanje iPod uređaja
1
2
3
4
5
Zaustavite reprodukciju iPod uređaja.
Pritisnite .
Pritisnite PUSH OPEN na slotu TUNE TRAY.
Odvojite iPod.
Uvucite slot TUNE TRAY i zatvorite
prednju ploču.
Napomene
• Nemojte vaditi iPod tokom reprodukcije jer može
doći do oštećenja podataka.
• Na slot TUNE TRAY nemojte stavljati uređaje koji
nisu iPod, kao ni strane predmete poput novca,
ključeva, kreditnih kartica, posuda sa tečnostima itd.
• Na slot TUNE TRAY nemojte stavljati zapaljive
predmete poput upaljača jer to može prouzrokovati
pojavu dima, požar ili drugu nezgodu.
• Za iPod koristite isporučeni adapter XA-50IP. On je
namenjen upotrebi samo sa ovim uređajem i ne biste
trebali da ga koristite sa drugim USB uređajima.
• Ovaj uređaj ne prepoznaje iPod uređaje spojene
putem USB haba.
• Uvucite slot TUNE TRAY i zatvorite prednju
ploču pre reprodukcije jer se u slučaju zapinjanja ili
slično u vozilu može oštetiti.
• Ako se prednja ploča ne može otvoriti do kraja zbog
oblika ploče sa instrumentima i položaja ugradnje,
odvojite je i otvorite slot TUNE TRAY ručno. Za
informacije o odvajanju prednje ploče, pogledajte str. 7.
• Izuzetno je opasno spajati ili uklanjati iPod u vožnji.
Saveti
• Kad je ključ okrenut u položaj ACC i uređaj je uključen,
baterija iPod uređaja se puni.
• Ako odvojite iPod tokom reprodukcije, na displeju
uređaja se prikaže "NO DEV".
Mod nastavljanja reprodukcije
Kad je spojen iPod, način reprodukcije ovog uređaja menja se u mod nastavljanja reprodukcije
i reprodukcija počinje u modu koji je podešen na
iPod uređaju. U modu nastavljanja reprodukcije,
ne može se pokrenuti ponavljanje reprodukcije
niti reprodukcija slučajnim redosledom.
Napomena
Neka slova memorisana na iPod uređaju možda neće
biti prikazana pravilno.
Ponavljanje reprodukcije
1
2
3
4
Tokom reprodukcije pritisnite i zadržite taster za izbor.
Pojavi se meni za podešavanje.
Pritisnite taster za izbor više puta, sve
dok se ne pojavi "REPEAT".
Okrenite regulator za izbor načina
reprodukcije.
Pritisnite i zadržite taster za izbor.
Podešenje je dovršeno i displej se vraća na
normalan mod reprodukcije.
Odaberite
Za ponavljanje
REPEAT-TRK reprodukcije zapisa.
REPEAT-ALB reprodukcije albuma.
REPEAT-PCS reprodukcije podcasta.
REPEAT-ART reprodukcije odabranog
izvođača.
REPEAT-PLY reprodukcijske liste.
REPEAT-GNR reprodukcije odabranog žanra.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "REPEAT OFF".
Reprodukcija slučajnim redosledom
1
2
Tokom reprodukcije, pritisnite i zadržite .
Donji deo displeja počinje da treperi.
Pritisnite  više puta dok se
ne pojavi željeno podešenje.
Prikazane stavke
Odaberite
Za reprodukciju
ALBUM
albuma slučajnim redosledom.
PODCAST podcasta slučajnim redosledom.
ARTIST
odabranog izvođača sluč. redosledom.
PLAYLIST reprodukcijske liste sluč. redosledom.
AIzvor, naziv zapisa, ime izvođača, naziv albuma
BNaziv zapisa, ime izvođača, naziv albuma,
broj zapisa/proteklo vreme reprodukcije, sat
Za promenu stavki A, B, pritisnite .
GENRE
odabranog žanra sluč. redosledom.
DEVICE
svih zapisa na uređaju slučajnim
redosledom.
Savet
Kad se promeni album/podcast/žanr/izvođač/lista
za reprodukciju, na kratko se pojavi njihov broj.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "OFF".
Posle 3 sekunde podešenje je dovršeno.
17
Ostale funkcije
Menjanje zvučnih podešenja
Podešavanje zvučnih opcija
1
Pritisnite taster za izbor više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
2
Okrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
3
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i displej se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Podešavanje krive ekvilajzera
— EQ3
Podešenje "CUSTOM" unutar EQ3 omogućava
izradu vašeg podešenja ekvilajzera.
1
Odaberite izvor, zatim pritisnite taster
za izbor više puta kako biste odabrali
"EQ3".
2
Okrenite regulator za izbor
"CUSTOM".
3
Pritisnite taster za izbor više puta, dok
se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
4
Okrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
Glasnoća se može podešavati u koracima od
1 dB, između –10 dB i +10 dB.
Mogu se podesiti sledeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
EQ3
Za izbor krive ekvilajzera između 7 podešenja
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM ili OFF).
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Stvara utisak okruženosti zvukom.
Za izbor DSO moda: "1", "2", "3" ili "OFF". Što
je broj veći, efekat je naglašeniji.
LOW*1, MID*1, HIGH*1 (str. 18)
BALANCE
Podešava ravnotežu zvuka između levih i
desnih zvučnika.
FADER
Podešava relativan nivo između prednjih i
zadnjih zvučnika.
SUB*2 (Glasnoća subwoofera)
Podešava glasnoću subwoofera.
AUX LV*3 (AUX razina)
Podešava nivo glasnoće svake od spojenih
komponenti: "+18 dB" – "0 dB" – "-8 dB".
Ovime se izbegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
*1 Kad je podešenje EQ3 aktivirano.
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 19).
Opcija "ATT" je prikazana pri najnižem podešenju i
može se podesiti do nivoa 21.
*3 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 19).
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krive
ekvilajzera.
Za resetovanje krive ekvilajzera na fabrička
podešenja, pritisnite i zadržite taster za izbor
pre završetka podešavanja.
5
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i displej se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Savet
Ostale vrste ekvilajzera takođe se mogu podesiti.
Podešavanje opcija — SET
1
Pritisnite i zadržite taster za izbor.
Pojavi se meni za podešavanje.
2
Pritisnite taster za izbor više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
3
Okrenite regulator za izbor podešenja
(na primer, "ON" ili "OFF").
4
Pritisnite i zadržite taster za izbor.
Podešenje je dovršeno i displej se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane stavke mogu se razlikovati, zavisno od izvora
i podešenja.
Mogu se podesiti sledeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
18
CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 6)
CT (tačno vreme)
Uključenje funkcije CT. "ON", "OFF" (str. 12, 13).
BEEP
Aktivira zvučni signal: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "ON",
"OFF" (str. 19).
AUTO OFF
Automatsko isključenje posle isteka podešenog
vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30S
(sekundi)", "30M (minuta)", "60M (minuta)".
SUB/REAR*1
Izbor audio izlaza: "SUB-OUT" (subwoofer),
"REAR-OUT" (pojačalo).
DEMO (Demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: "ON", "OFF".
DIMMER
Promena osvetljenja displeja.
– "AT": automatsko zatamnjenje displeja
kad se uključi svetlo. (Dostupno samo kad je
spojen kabl za kontrolu osvetljenja.)
– "ON": zatamnjenje displeja.
– "OFF": isključenje opcije dimmer.
CONTRAST
Podešavanje kontrasta za pregledniji displej
u skladu sa uglom ugradnje. Nivo kontrasta
može se podesiti u 7 koraka.
LV-METER (Merač nivoa)
Aktiviranje merača nivoa: "ON", "OFF".
A.SCRL (Automatsko pomeranje teksta)
Automatsko pomeranje dugih naziva: "ON", "OFF".
REPEAT (str. 15)
LOCAL (Mod lokalnog pretraživanja)
– "ON": za podešavanje stanica sa jačim signalima.
– "OFF": za podešavanje normalnog prijema.
MONO*2 (Mono prijem)
Odabira mod mono prijema radi poboljšanja
prijema slabog FM signala: "ON", "OFF".
REG*2 (Regional)
Ograničava prijem na određenu regiju. "ON",
"OFF" (str. 13).
ZAP.TIME (Zappin vreme)
Izbor trajanja reprodukcije za funkciju ZAPPIN.
– "ZAP.TIME-1 (oko 6 sekundi)",
"ZAP.TIME- 2 (oko 15 sekundi)",
"ZAP.TIME- 3 (oko 30 sekundi)".
LPF*3 (Niskopropusni filter)
Izbor prekidne frekvencije subwoofera: "OFF",
"80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".
SUB*3 (Faza subwoofera)
Izbor faze subwoofera: "NORM", "REV".
HPF (Visokopropusni filter)
Izbor prekidne frekvencije prednjeg/zadnjeg
zvučnika: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz",
"140Hz", "160Hz".
LOUD (Glasnoća)
Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk
pri stišanoj glasnoći: "ON", "OFF".
DM+
Uključenje funkcije DM+. "ON", "OFF".
BTM (str. 11)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod prijema FM signala.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT".
Upotreba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključak) ovog
uređaja možete spojiti dodatni prenosni audio
uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da
se izbegne razlika između ovog sistema i prenosnog audio uređaja. Sledite opisani postupak:
Spajanje prenosnog audio uređaja
1 Isključite prenosni audio uređaj.
2 Stišajte glasnoću na uređaju.
3 Spojite uređaj.
Spojni kabl *
(nije isporučen)
* Obavezno upotrebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Pre reprodukcije svakako podesite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Stišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "AUX".
Posle toga se prikaže "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umerenu glasnoću.
nastavak na sledećoj stranici 
19
4 Podesite uobičajen nivo glasnoće na ovom
uređaju.
5 Podesite ulazni nivo (str. 18).
Daljinski upravljač RM-X114
Odgovarajući tasteri na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tasteri na uređaju.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
PRESET –
OFF
+
VOL
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
M/m
(DISC*/
PRESET
+/–)
Mere opreza
5 Ako je vaše vozilo parkirano direktno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi pre korišćenja.
5 Električna antena se automatski izvlači.
Redosled reprodukcije MP3/WMA/
AAC datoteka
MP3/WMA/AAC
Folder
(album)
MP3/WMA/AAC
datoteka (zapis)
ENTER*
ATT
–
5 Taster DSPL (prikaz)
Za promenu prikazanih stavki.
5 Taster MODE
Pritisnite za izbor talasnog područja (FM/MW/
LW).
5 Taster SOURCE
Za uključenje; promenu izvora (Radio/USB/
AUX).
5 Tasteri / (SEEK –/+)
Za upravljanje radio/USB reprodukcijom, isto
kao i tasteri – /+ na uređaju.
5 Taster SOUND
Ima istu funkciju kao i taster za izbor na
uređaju.
5 Taster OFF
Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.
5 Taster VOL (glasnoća) +/–
Za podešavanje glasnoće.
5 Taster LIST
Za izbor PTY vrste prikaza kod RDS prijema.
5 Tasteri  (+)/ (–)
Za prijem memorisanih stanica (radio),
preskakanje albuma (USB).
5 Taster ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovo.
* Nije dostupno za ovaj uređaj.
Napomena
Ako su uređaj i displej isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako ne pritisnete taster  na uređaju za
uključenje.
20
Dodatne informacije
O upozorenju "Device Inside"
Ako okrenete ključ u položaj OFF a da niste pre
izvadili USB uređaj ili iPod, na displeju će se
pojaviti poruka "DEVICE INSIDE".
Otvorite prednju ploču kako biste izvadili USB
uređaj ili iPod.
Ako skinete prednju ploču kad je motor
ugašen.
Treperi LED lampica upozorenja Device Inside.
Savet
Za pojedinosti o vađenju USB uređaja ili iPoda pogledajte stranice 14 (USB) i 17 (iPod).
Napomena
Zvučni signal upozorenja Device Inside će se oglasiti
samo ako koristite ugrađeno pojačalo.
O iPod uređaju
5 Možete spajati sledeće modele iPod uređaja.
Pre upotrebe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema
najnovijoj verziji softvera.
Napravljen za
– iPod touch (2. generacije)
– iPod touch (1. generacije)
– iPod classic
– iPod sa video prikazom
– iPod nano (5. generacije)
– iPod nano (4. generacije)
– iPod nano (3. generacije)
– iPod nano (2. generacije)
– iPod nano (1. generacije)
5 Oznaka "Made for iPod" označava elektronski
pribor koji je dizajniran za spajanje na iPod uređaj,
i odobren je od strane razvojnog programera kao
uređaj koji je u skladu sa standardima izrade
firme Apple.
5 Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili
njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim
standardima.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Održavanje
• Obrišite bateriju suvom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
• Proverite polaritet baterije pre ubacivanja.
• Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati usled nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Zamena osigurača
Kod zamene osigurača koristite
osigurače iste vrednosti. Ako
osigurač pregori, proverite priključak napajanja, pa zamenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je reč o kvaru
na uređaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključaka
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 7) i očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključaka.
Zamena litijumske baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uslovima baterija će trajati oko
godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, zavisno
od uslova rada.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamenite
bateriju novom CR2025 litijumskom baterijom.
Upotreba druge baterije može dovesti do požara
ili do eksplozije.
Glavni uređaj
Zadnja strana
prednje ploče
Napomene
• Iz sigurnosnih razloga pre čišćenja priključaka
isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
• Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
x
+ strana gore
Napomene o bateriji
• Litijumsku bateriju držite van dometa dece. Ako dođe
do gutanja baterije, odmah potražite lekarsku
pomoć.
21
Vađenje uređaja
1
Tehnički podaci
Skinite zaštitni okvir.
Radio prijemnik
AIzvadite prednju ploču (str. 7).
BStisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
FM
Opseg podešavanja: 87,5 – 108 MHz
Antenski priključak:
Spoljnji antenski priključak
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Odnos signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekventni odziv: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
x
Opseg podešavanja:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenski priključak:
Spoljnji antenski priključak
Međufrekvencija: 25 kHz
Osetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
USB uređaj
2
Priključak: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500 mA
Izvadite uređaj.
AIstovremeno ubacite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
ka unutra.
BPovucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
CIzvucite uređaj iz ležišta.
22
Pojačalo
Izlaz: Izlazi zvučnika
Impedansa zvučnika: 4 – 8 oma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 oma)
Opšte
Izlazi:
Audio izlazi (prednji, sub/zadnji izmenjivi)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Antenski ulazni priključak
ATT kontrolni priključak za telefon
Priključak za kontrolu rada svetala
AUX ulazni priključak (stereo mini priključak)
USB ulazni priključak
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178  50  180 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  163 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1 kg
Isporučeni pribor:
USB adapter za iPod XA-50IP
Delovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Daljinski upravljač: RM-X114
Adapter za Walkman XA-50WM
Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez najave.
Proizvođač ne odgovara za eventualne štamparske
greške.
U slučaju problema
Sledeća tablica će vam pomoći u rešavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Pre pregleda
donje tablice, proverite spojeve uređaja i postupke
korišć enja.
Ako i dalje ne možete da rešite problem, posetite
Internet stranicu za korisničku podršku.
Internet stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Opšte
Nema napajanja uređaja.
5 Proverite spojeve ili osigurač.
5 Ako je uređaj isključen i nestane prikaz displeja,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
 Uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
5 Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabl telefona u vozilu spojen na ATT).
5 Kontrola "FADER" nije postavljena u srednji
položaj za sistem sa dva zvučnika.
Nema zvučnog signala.
5 Zvučni signal je isključen (str. 19).
5 Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je obrisan.
5 Pritisnut je taster RESET.
 Ponovo memorišite sadržaje u memoriju.
5 Kabl za napajanje ili akumulator su odvojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Memorisane stanice i tačno vreme su
obrisani.
Osigurač je pregoreo.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kablovi prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
Tokom reprodukcije ili prijema, pokrene
se demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz podešenje
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
 Podesite "DEMO-OFF" (str. 19).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
displeju.
5 Podešeno je zatamnjenje ekrana "DIMMER-ON"
(str. 19).
5 Indikatori na displeju se isključe ako pritisnete i
zadržite .
 Pritisnite  na uređaju dok se ne
pojavi prikaz.
5 Priključci su zaprljani (str. 21).
nastavak na sledećoj stranici 
23
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se
posle isključenja uređaja.
 Isključite uređaj.
DSO ne radi.
5 Zavisno od vrste unutrašnjosti automobila ili vrste
muzike, DSO možda neće pružati željeni efekat.
Radio prijem
Nije moguć prijem stanica.
Zvuk je pun šumova.
5 Spajanje nije izvedeno pravilno.
 Spojite kabl aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil
ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na zadnjem/
bočnom staklu).
 Proverite spoj antene.
 Ako se antena ne izvlači, proverite spoj na kablu
za kontrolu antene.
 Kad je uključen DSO mod, ponekad se mogu čuti
smetnje zvuka.
Podesite DSO mod na "OFF" (str. 18).
Slušanje podešenih stanica nije moguće.
5 Memorišite tačnu frekvenciju u memoriju.
5 Signal sa odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko podešenje.
5 Mod traženja lokalnih stanica nije pravilno podešen.
 Podešavanje se zaustavlja prečesto:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 19).
 Podešavanje se ne zaustavlja prilikom prijema stanice:
Podesite "LOCAL-OFF" (str. 19).
5 Signal sa odašiljača je preslab.
 Stanice podesite ručno.
Tokom FM prijema treperi indikator "ST".
5 Podesite tačnu frekvenciju.
5 Signal sa odašiljača je preslab.
 Podesite "MONO-ON" (str. 19).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
 Podesite "MONO-OFF" (str. 19).
RDS
Posle nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Stanica nije TP ili ima slab signal.
 Isključite funkciju TA (str. 12).
Nema saobraćajnih informacija.
5 Uključite funkciju TA (str. 12).
5 Stanica ne emituje saobra ćajne informacije iako je TP.
 Podesite drugu stanicu.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
5 Trenutna stanica nije RDS stanica.
5 RDS podaci nisu primljeni.
5 Stanica ne emituje signal vrste programa.
24
Naziv stani ce treperi.
Odabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
 Pritisnite +/– dok treperi naziv stanice.
Pojavljuje se "PI SEEK" i uređaj počinje da traži
drugu frekvenciju istih podataka o programu PI.
USB reprodukcija
Ne možete da reprodukujete sa uređaja
spojenog putem USB haba.
Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB haba.
Nije moguća reprodukcija.
USB uređaj ne radi.
 Spojite ga ponovo.
Potrebno je više vremena za reprodukciju
USB uređaja.
USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Prikazani podaci se ne pomeraju
na displeju.
5 Ako naziv ima mnogo znakova, možda se neće
pomerati.
5 Opcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
 Podesite "A.SCRL-ON" (str. 19).
 Pritisnite i zadržite  (SCRL).
Čuje se zvučni signal.
Odvojili ste USB uređaj tokom reprodukcije.
 Pre odvajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući sa brzinom bita iznad
320 kbps.
Prikaz/poruke grešaka
CHECKING
Autoradio proverava povezanost sa USB uređajem.
 Sačekajte dok se provera povezanosti ne završi.
DEVICE INSIDE
Ako okrenete ključ u položaj OFF, a da niste izvadili USB uređaj ili iPod, na displeju će se pojaviti
poruka "DEVICE INSIDE".
ERROR
USB uređaj nije automatski prepoznat.
 Spojite ga ponovo.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
 Pogledajte uputstva za ugradnju/povezivanje za ovaj
model.
HUB NO SUPRT (HAB nije podržan)
Uređaj ne podržava USB hab.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih stanica
tokom automatskog podešavanja.
NO AF
Odabrana stanica nema alternativnu frekvenciju.
NO DEV (Nema uređaja)
USB je odabran kao izvor, a USB uređaj nije spojen.
Odvojili ste USB uređaj ili USB kabl tokom
reprodukcije.
 Spojite USB uređaj ili USB kabl.
NO MUSIC
USB uređaj ne sadrži audio datoteke.
 Spojite USB uređaj sa audio datotekama.
NO NAME
Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen
u zapis.
NO TP
Uređaj će nastaviti da traži dostupne TP stanice.
OFFSET
Možda je došlo do unutrašnjeg kvara.
 Proverite spajanje kabla. Ako je poruka o grešci i
dalje prisutna, obratite se najbližem Sony dobavljaču.
OVERLOAD
USB uređaj je preopterećen.
 Odvojite USB uređaj, zatim promenite izvor
pritiskom tastera 
.
 Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB uređaj.
READ
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
USB uređaju.
 Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski.
RESET
USB uređaj ne radi zbog nekih problema.
 Pritisnite taster RESET (str. 6).
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
Spojeni USB uređaj nije podržan.
 Za detalje o podržanim USB uređajima, posetite
internet stranicu za korisničku podršku.
"
" ili "
"
USB uređaj je tokom pretraživanja napred/nazad
došao do početka ili do kraja i nije moguće dalje
pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Ako ovi postupci ne pomognu da se ukloni problem,
obratite se ovlaš ć enom Sonyjevom servisu.
25
Registrujte svoj proizvod onlajn na:
www.sony-europe.com/myproducts
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mesto.
Broj se nalazi na nalepnici na kućištu si stema. Kad
ispunite ovu identifikacionu karticu, nikako je nemojte
ostavljati u vozilu sa ostatkom uputstva. Stavite identifikacionu karticu na sigurno mesto. Kartica može poslužiti
za identifikaciju uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikaciona
kartica
Ova identifikaciona kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbegli zloupotrebu.
Model
DSX-S100
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
Conto-T Servis
Đoka Miraševića M3
Podgorica
020 620 980
BG Elektronik
Dragoslava Srejovića 1b
Beograd
011 2086 666
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
G.P. Electronic
Save Tekelije 23a
Zrenjanin
023 526 115
MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
018 524 072
JEC
Bul. Slobodana Jovanovića 28
Novi Sad
021 401 134
Nanochip
Kireška 43b
Subotica
024 554 558
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Podložno tehničkim i štamparskim greškama. Zadržano pravo na naknadne izmene bez najave. Štampano u Srbiji.
Download PDF