Sony | DSX-A310DAB | Sony DSX-A310DAB Multimedijalni risiver za DAB radio sa USB vezom Uputstva za rukovanje

4-697-417-11(1)
DAB/FM/MW/LW
Digital Media
Player
Za poništavanje prikaza demonstracije (DEMO)
pogledajte str. 12.
Za priključivanje/postavljanje pogledajte str. 22.
Če želite prekiniti predstavitveni prikaz (DEMO),
glejte stran 12
Za informacije o povezavi/namestitvi glejte stran 22.
Da biste otkazali prikazivanje demonstracije (DEMO),
pogledajte stranicu 12.
Za povezivanje/instalaciju, pogledajte stranicu 22.
DSX-A310DAB
Upute za rad
HR
Navodila za uporabo
SL
Uputstvo za upotrebu
SR
Jedinicu iz sigurnosnih razloga postavite na
upravljačku ploču automobila jer se stražnja
strana uređaja zagrijava prilikom upotrebe.
Pojedinosti potražite u poglavlju „Povezivanje/
postavljanje” (str. 22).
Proizvedeno u Tajlandu
Radni napon i ostale informacije navedene su na
nazivnoj pločici na dnu kućišta.
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan
je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova je oprema namijenjena upotrebi s odobrenom
verzijom odnosno odobrenim verzijama softvera
navedenim u Izjavi o sukladnosti za EU.
Softver opreme provjeren je u skladu s temeljnim
zahtjevima Direktive 2014/53/EU.
Verzija softvera: 1_
Verzija softvera može se provjeriti u stavci
postavljanja ugrađenog softvera na izborniku
općenitog postavljanja.
Obavijest za kupce: sljedeće informacije
odnose se samo na opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju direktive EU-a
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony Corporation
ili je proizveden u njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti i uvozniku za EU ili upiti povezani sa
sukladnošću proizvoda u Europi šalju se ovlaštenom
zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Zbrinjavanje otpadnih baterija te
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i
drugim europskim državama s
odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
2HR
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj
se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili
0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i
baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem
otpada. Recikliranjem materijala pridonosite
očuvanju prirodnih resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi ili integriteta
podataka mora biti ugrađena u proizvod, bateriju
smije mijenjati samo kvalificirani serviser. Da biste
osigurali pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom, proizvode
po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Informacije o svim ostalim baterijama
potražite u dijelu o sigurnom uklanjanju baterije
iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
ili baterija zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za odlaganje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod ili baterije.
Upozorenje ako kontaktna brava vašeg
automobila nema položaj za dodatnu
opremu (ACC)
Obavezno namjestite funkciju AUTO OFF (str. 13).
Jedinica će se automatski potpuno isključiti u
postavljeno vrijeme nakon što se isključi jedinica i
prikaže sat (tj. pritisnite i držite SRC 1 sekundu),
čime se sprječava pražnjenje baterije. Ako funkcija
AUTO OFF nije namještena, prilikom svakog
isključenja kontakta pritisnite i držite gumb
OFF sve dok se ne isključi prikaz.
Izjava o odricanju od odgovornosti za usluge
koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu se
promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne
obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u
takvim slučajevima.
Povezivanje/postavljanje
Sadržaj
Vodič kroz dijelove i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Prvi koraci
Odvajanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resetiranje jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provjeravanje napona baterije . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje drugih prijenosnih audio uređaja . . .
Oprez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis dijelova za postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instaliranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
25
5
6
6
6
6
7
Slušanje radija
Slušanje radija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primanje DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upotreba FM/MW/LW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upotreba radijskog podatkovnog sustava
(RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
9
9
Playback
Reprodukcija s USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Traženje i reprodukcija pjesama . . . . . . . . . . . . . . . 11
Settings
Poništavanje DEMO načina rada. . . . . . . . . . . . . . . 12
Rad osnovnih postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Općenito postavljanje (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . 13
Postavljanje zvuka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Postavljanje zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dodatne informacije
Ažuriranje ugrađenog softvera . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Otklanjanje poteškoća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Glavna komponenta
 Gumb za oslobađanje prednje ploče
 SRC (izvor)
Uključite napajanje.
Promjena izvora.
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste isključili
izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde da biste
isključili napajanje i zaslon.
 Upravljački kotačić
Okrećite za namještanje jačine zvuka.
PUSH ENTER
Unesite odabranu stavku.
Pritisnite SCR, okrenite i zatim pritisnite da biste
promijenili izvor (istek vremena za 2 sekunde).
MENU
Otvorite izbornik za postavljanje.
 Prozor zaslona

/
(SEEK –/+)
Tijekom prijema DAB:
Odaberite uslugu. Pritisnite i držite za
traženje sklopa.
Tijekom prijema FM /MW/LW:
Automatsko traženje radijskih stanica.
Pritisnite i držite za ručno traženje.
/ (prethodno/sljedeće)
/ (brzo premotavanje unatrag/
unaprijed)
 PTY (vrsta programa) /
(pretraživanje)
(str. 8, 12)
Tijekom prijema DAB:
Ulazak u način pretraživanja. Dvaput pritisnite
kako biste odabrali PTY.
Tijekom prijema FM:
Odabir PTY pod RDS.
Tijekom reprodukcije:
Ulazak u način pretraživanja.
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android™ ili iPod).
 EQ (ekvilizator)
Odaberite krivulju ekvilizatora.
4HR

(povratak)
Povratak na prethodni zaslon.
MODE (str. 7, 8, 9)
 Prijemnik daljinskog upravljača
 Gumbi s brojevima (od 1 do 6)
Primanje pohranjenih DAB usluga ili radijskih
stanica. Pritisnite i držite za pohranjivanje
DAB usluga i radijskih stanica.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju. Pritisnite
i držite za neprekidno preskakanje albuma.
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj u
načinu rada za Android ili iPod).
Prvi koraci
Odvajanje prednje ploče
Prednju ploču možete odvojiti kako biste spriječili
krađu.
1
Pritisnite i držite gumb OFF  sve dok se
jedinica ne isključi, a zatim pritisnite gumb
za oslobađanje prednje ploče  i povucite
ploču prema sebi kako biste je skinuli.
(ponavljanje)
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android).
(nasumična reprodukcija)
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android).
 (reprodukcija/pauza)
 EXTRA BASS
Pojačava zvuk basa sukladno povećanju jačine
zvuka. Pritisnite za promjenu postavke EXTRA
BASS: [1], [2], [OFF].
 Ulazni priključak AU
 DSPL (zaslon)
Pritisnite za promjenu stavki prikaza.
Alarm upozorenja
Ako prekidač paljenja okrenete u isključeni OFF
položaj bez odvajanja prednje ploče, uključit će se
alarm upozorenja na nekoliko sekundi. Alarm će se
uključiti samo ako upotrebljavate ugrađeno pojačalo.
Postavljanje prednje ploče
SCRL (pomicanje)
Pritisnite i držite za pomicanje kroz prikazane
stavke.
 USB ulaz
5HR
Resetiranje jedinice
Provjeravanje napona baterije
Prije prve upotrebe jedinice ili nakon zamjene
akumulatora u automobilu ili zamjene priključaka,
morate resetirati jedinicu.
Možete provjeriti trenutačni napon baterije.
(Nije dostupno ako je izvor isključen, a sat prikazan.)
1
Pritisnite DSPL i
od 2 sekunde.
1
(natrag)/MODE dulje
Više puta zaredom pritisnite DSPL dok
se ne pojavi prikaz napona baterije.
Note
Resetiranjem jedinice izbrisat će se postavke sata i neki
pohranjeni sadržaji.
Povezivanje USB uređaja
Postavljanje sata
1
2
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET CLOCK-ADJ], a zatim ga pritisnite.
Prikaz sata treperi.
3
Okrenite upravljački kotačić kako biste
postavili sat i minute.
Ako se želite prebaciti na digitalni prikaz,
pritisnite / (SEEK –/+).
4
Nakon postavljanja minuta pritisnite
MENU.
Postavljanje je dovršeno i sat se uključuje.
Postupak za prikaz sata
Pritisnite DSPL.
6HR
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Povežite USB uređaj i jedinicu.
Za povezivanje uređaja iPod/iPhone upotrijebite
USB spojni kabel za iPod (nije priložen).
Povezivanje drugih prijenosnih
audio uređaja
1
2
3
Isključite prijenosni audio uređaj.
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Priključite prijenosni audio uređaj u ulazni
priključak AUX (stereo mini utikač) na
jedinici spojnim kabelom (nije priložen)*.
* Upotrijebite utikač ispravne vrste.
Slušanje radija
Slušanje radija
Da biste slušali radio, pritisnite SRC i odaberite [TUNER].
Kada se pojas DAB po prvi puta odabere nakon
zamjene akumulatora u automobilu ili zamjene
priključaka, automatski započinje inicijalno
traženje. Pustite da inicijalno traženje završi.
(Inicijalno traženje, ako se prekine, ponovno će
započeti prilikom sljedećeg odabira pojasa DAB).
Ako niti jedna radijska stanica DAB nije pohranjena
prilikom inicijalnog traženja, provedite novo
automatsko traženje (str. 8).
Savjet
Postavite [SET ANT-PWR] na [ON] (zadana postavka)
ili [OFF] ovisno o vrsti DAB antene (str. 14).
Primanje DAB
4
Pritisnite SRC da biste odabrali [AUX].
Postupak za usklađivanje jačine zvuka
povezanog uređaja s drugim izvorima
Pokrenite reprodukciju na prijenosnom audio uređaju
umjerenom jačinom zvuka i postavite uobičajenu
jačinu zvuka za slušanje glazbe na jedinici.
Pritisnite MENU i zatim odaberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (str. 14).
DAB (Digital Audio Broadcasting) je sustav
prijenosa na zemaljske mreže. DAB stanice
povezuju radijske programe („usluge”) u jedan
sklop i svaka se usluga sastoji od jednog ili više
sastavnih dijelova. Ponekad se ista usluga može
primati na različitim frekvencijama.
Ručno traženje usluge
1
Pritisnite MODE kako biste odabrali
[DB1], [DB2] ili [DB3].
2
Pritisnite / (SEEK –/+) kako biste
pretraživali unutar programskog paketa
za uslugu; pritisnite i držite /
(SEEK –/+) da biste tražili različite
programske pakete.
Traženje se prekida kada jedinica primi signal
usluge/sklopa. Tražite sve do prijema signala
željene usluge.
7HR
Ručno pohranjivanje usluge
1
Nakon prijema usluge koju želite pohraniti,
pritisnite i držite brojčani gumb (1 do 6) sve
dok se ne pojavi [MEM].
Prijem pohranjenih usluga
1
Slušanje istog ili sličnog programa čak i
prilikom slabog prijema
Postavite [SET SOFTLINK] na [ON] (str. 14).
[FM-LINK] svijetli tijekom prijema odgovarajućeg
FM programa.
„Hard Link” (tvrda veza) prati isti program,
a „Soft Link” (meka veza) sličan program.
SOFT
LINK
Nakon odabira željenog frekvencijskog
pojasa pritisnite brojčani gumb (1 do 6).
Traženje usluge po nazivu
(Quick-BrowZer™)
Možete prikazati popis usluga za lakše traženje.
1
Tijekom prijema DAB pritisnite
(pretraživanje).
Jedinica ulazi u način rada Quick-BrowZer i
pojavljuje se popis usluga.
2
Okrenite upravljački kotačić kako biste
odabrali željenu uslugu i zatim je pritisnite.
Pritisnite
(natrag).
Postavljanje DAB najava
Ako omogućite DAB najave, one mogu prekinuti
trenutačno odabrani izvor.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački kotačić
do stavke [GENERAL], a zatim ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić kako biste
odabrali [SET ANNOUNCE] pa ga zatim
pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić kako
biste odabrali [SET ANNC-ON] ili [SET
ANNC-OFF] pa ga zatim pritisnite.
Note
Tijekom DAB najava, jačina zvuka prilagođava se razini
koja je postavljena za obavijesti o stanju u prometu
značajke RDS (str. 9).
8HR
OFF

ON

FM
Meka
lokaciji
Tvrda
lokaciji
Meka
lokaciji




Automatsko ažuriranje popisa usluga
(automatsko pretraživanje)
1
Pritisnite MODE kako biste odabrali
[DB1], [DB2] ili [DB3].
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET AUTOSCAN] pa ga zatim pritisnite.
Prijem započinje.
Izlazak iz načina Quick-BrowZer
DAB
Tvrda
lokaciji
Jedinica ažurira popis usluga ulazi u načinu rada
Quick-BrowZer.
Upotreba FM/MW/LW
Upotreba radijskog
podatkovnog sustava (RDS)
Automatska pohrana (BTM)
Postavljanje alternativnih frekvencija
(AF) i obavijesti o stanju u prometu (TA)
1
Pritisnite MODE kako biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, MW ili LW).
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
3
AF se neprekidno vraća na postaju s najjačim
signalom u mreži, a TA emitira trenutačne
informacije o stanju u prometu ili prometne
programe (TP) ako je signal dobar.
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET BTM], a zatim ga pritisnite.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić na stavku
[SET AF/ TA] pa ga zatim pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON]
ili [SET AF/TA-OFF], a zatim ga pritisnite.
Jedinica memorira stanice redoslijedom
frekvencije na brojčanim gumbima.
Traženje postaja
1
Pritisnite MODE kako biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, MW ili LW).
2
Pokrenite traženje postaja.
Postupak za ručno namještanje postaje
Pritisnite i držite / (SEEK –/+) da biste
pronašli približnu frekvenciju, a zatim više puta
uzastopno pritisnite / (SEEK–/+) da
biste precizno namjestili željenu frekvenciju.
Postupak za automatsko traženje
Pritisnite / (SEEK –/+).
Traženje se prekida kada jedinica primi
signal stanice.
Ručno pohranjivanje
1
Nakon prijema signala stanice koju želite
memorirati pritisnite i držite brojčani gumb
(1 do 6) sve dok se ne prikaže [MEM].
Postupak za memoriranje RDS stanica s
postavkama AF i TA
RDS stanice možete memorirati zajedno s
postavkom AF/TA. Postavite AF/TA i nakon toga
memorirajte stanicu pomoću značajke BTM ili
ručno. Ako memoriranje izvršavate ručno, možete
memorirati i radijske stanice koje nisu RDS.
Postupak za prijem hitnih obavijesti
Dok je postavka AF ili TA uključena hitne obavijesti
automatski prekidaju trenutačno odabran izvor.
Postupak za prilagodbu jačine zvuka tijekom
emitiranja obavijesti o stanju u prometu
Glasnoća će biti pohranjena u memoriju za naredne
obavijesti o stanju u prometu, neovisno o
uobičajenoj korištenoj razini zvuka.
Prijem signala s memoriranih stanica
1
Odaberite frekvencijski pojas i pritisnite
brojčani gumb (1 do 6).
9HR
Postupak za zadržavanje regionalnog
programa (REGIONAL)
Dok je uključena funkcija AF ili REGIONAL, nećete
biti prebačeni na drugu regionalnu stanicu s jačim
signalom. Ako napustite područje prijema
regionalnog programa, postavite [SET REG-OFF] u
izborniku [GENERAL] tijekom FM prijema (str. 13).
Ova funkcija ne radi u Ujedinjenom Kraljevstvu i
nekim drugim područjima.
Funkcija lokalne poveznice (samo za UK)
Ova funkcija omogućuje odabir druge lokalne
stanice na području, čak i kada ona nije
memorirana na brojčane gumbe.
Tijekom FM prijema pritisnite brojčani gumb (1 do 6)
na kojem je memorirana lokalna stanica. Ponovno
pritisnite brojčani gumb lokalne stanice unutar
narednih 5 sekundi. Ponavljajte postupak sve do
prijema signala lokalne postaje.
Vrste programa
NONE (Nema programa), NEWS (Vijesti), AFFAIRS
(Trenutačna zbivanja), INFO (Informacije), SPORT
(Sport), EDUCATE (Obrazovanje), DRAMA (Drama),
CULTURE (Kultura), SCIENCE (Znanost), VARIED
(Razno), POP M (Pop glazba), ROCK M (Rock
glazba), EASY M (M.O.R. glazba), LIGHT M (Lagana
klasika), CLASSICS (Ozbiljna klasika), OTHER M
(Ostala glazba), WEATHER (Vremenska prognoza),
FINANCE (Financije), CHILDREN (Dječji program),
SOCIAL A (Društvena zbivanja), RELIGION (Religija),
PHONE IN (Emisije s otvorenim linijama), TRAVEL
(Putovanja), LEISURE (Odmor), JAZZ (Jazz glazba),
COUNTRY (Country glazba), NATION M (Nacionalna
glazba), OLDIES (Stari hitovi), FOLK M (Folk glazba),
DOCUMENT (Dokumentarno)
Postavljanje vremena sata (CT)
Odabir vrste programa (PTY)
Upotrijebite PTY za prikaz ili potražite željeni tip
programa.
Tijekom prijema DAB
1
2
Dvaput pritisnite PTY.
Okrenite upravljački kotačić dok se ne
prikaže željena vrsta programa, a zatim
ga pritisnite.
Jedinica navodi sve usluge u odabranoj vrsti
programa.
3
Okrenite upravljački kotačić dok se ne
prikaže željena usluga, a zatim je pritisnite.
Prijem započinje.
Tijekom prijema FM
1
2
Pritisnite PTY.
Okrenite upravljački kotačić dok se ne
prikaže željena vrsta programa, a zatim
ga pritisnite.
Jedinica počinje tražiti stanicu koja emitira
odabranu vrstu programa.
10HR
Podaci CT-a iz RDS prijenosa postavljaju sat.
1
Postavite [SET CT] u [GENERAL] na
[SET CT-ON] (str. 13).
1
Spojite USB uređaj na USB ulaz (str. 6).
Pokreće se reprodukcija.
Ako je uređaj već priključen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite SRC da biste odabrali
[USB] (na zaslonu će se pojaviti [IPD] kada se
prepozna iPod).
Playback
Reprodukcija s USB uređaja
U ovim se uputama za rad „iPod” upotrebljava kao
općenita referenca na funkcije uređaja iPod i iPhone,
osim ako nije drugačije navedeno u tekstu ili na
ilustracijama.
2
Pojedinosti o kompatibilnosti uređaja iPod potražite
u odjeljku „O uređaju iPod” (str. 16) ili na web-mjestu
podrške navedenom na posljednjoj stranici.
Postupak za uklanjanje uređaja
Mogu se upotrijebiti USB uređaji* vrste AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (klase masovne
pohrane) i MTP (Media Transfer Protocol) usklađeni
s USB standardom. Ovisno o USB uređaju, na
jedinici se može odabrati način rada za Android ili
način rada MSC/MTP.
Neki uređaji za reprodukciju digitalnih medija ili
pametni telefoni s operacijskim sustavom Android
mogu tražiti postavljanje u načinu rada MTP.
* npr., USB izbrisivi memorijski pogon, uređaj za
reprodukciju digitalnih medija, pametni telefoni
s operacijskim sustavom Android
Napomene
 Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja potražite
na web-mjestu podrške navedenom na posljednjoj
stranici.
 Pametni telefoni s operacijskim sustavom Android OS
4.1 ili novijim imaju instaliranu podršku Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Pa ipak, neki pametni telefoni
možda u potpunosti ne podržavaju AOA 2.0 čak i ako
je instaliran operacijski sustav Android OS 4.1 ili noviji.
Pojedinosti o kompatibilnosti pametnog telefona
Android potražite na web-mjestu podrške navedenom
na posljednjoj stranici.
 Reprodukcija sljedećih datoteka nije podržana.
MP3/WMA/FLAC:
 datoteke sa zaštitom autorskih prava
 DRM (Digital Rights Management) datoteke
 višekanalne audio datoteke
MP3/WMA:
 kompresijske datoteke bez gubitaka
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite uređaj.
Upozorenje za iPhone
Kada spojite iPhone putem USB-a, glasnoća
telefonskog poziva upravlja se uređajem iPhone,
ne jedinicom. Nemojte nehotice povećavati jačinu
zvuka na jedinici tijekom poziva, jer se vrlo glasan
zvuk može iznenada pojaviti kada poziv završi.
Traženje i reprodukcija pjesama
Ponavljanje reprodukcije i nasumična
reprodukcija
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj u načinu
rada za Android.
1
Tijekom reproduciranja više puta
zaredom pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) za odabir željenog načina
reprodukcije.
Pokretanje reprodukcije u odabranom načinu
može potrajati neko vrijeme.
Dostupni načini reprodukcije ovise o odabranom
izvoru zvuka.
Prije uspostavljanja veze odaberite način rada USB
(način rada za Android ili način rada MSC/MTP)
ovisno o USB uređaju (str. 13).
11HR
Traženje pjesme po nazivu
(Quick-BrowZer™)
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj u načinu
rada za Android ili iPod.
1
Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite
(pretraživanje)* da biste prikazali
popis kategorija pretraživanja.
Kada se prikaže popis pjesama, više puta
zaredom pritisnite
(natrag) da biste prikazali
željenu kategoriju pretraživanja.
* Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite
(pretraživanje) na dulje od 2 sekunde da biste se
vratili na početak popisa kategorija.
2
3
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu kategoriju pretraživanja
i zatim ga pritisnite za potvrdu.
Ponovite 2. korak da biste potražili
željenu pjesmu.
Settings
Poništavanje DEMO načina rada
Prikaz demonstracije koji se pojavljuje dok je izvor
isključen, a sat prikazan, možete poništiti.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO], a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO-OFF], a zatim ga pritisnite.
Postavljanje je dovršeno.
4
Pritisnite
(pretraživanje).
Pretraživanje preskakanjem stavki
(način preskakanja)
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj u načinu
rada za Android ili iPod.
1
2
3
Pritisnite
(pretraživanje).
Preskakanje po popisu izvršava se u rasponima
od po 10 % od ukupnog broja stavki.
4
Pritisnite ENTER da biste se vratili u način
Quick-BrowZer.
Prikazuje se odabrana stavka.
5
Rad osnovnih postavki
Stavke možete postaviti u sljedećim kategorijama
postavljanja:
općenito postavljanje (GENERAL), postavljanje
zvuka (SOUND), postavljanje zaslona (DISPLAY))
1
2
Pritisnite  (SEEK +).
Okrenite upravljački kotačić za odabir
stavke.
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu stavku i zatim ga pritisnite.
Pokreće se reprodukcija.
12HR
(natrag).
Zaslon se vraća na uobičajeni način
prijema/reprodukcije.
Pokreće se reprodukcija.
Izlazak iz načina Quick-BrowZer
Dvaput pritisnite
Pritisnite MENU.
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali kategoriju postavljanja i zatim
ga pritisnite.
Stavke koje se mogu postavljati različite su i
ovise o izvoru i postavkama.
3
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali opcije i zatim ga pritisnite.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
(natrag).
Općenito postavljanje (GENERAL)
DEMO (demonstracija)
Uključuje demonstraciju: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (namještanje sata) (str. 6)
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Uključuje alarm upozorenja: [ON], [OFF] (str. 5).
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a sat
prikazan.)
BEEP
Uključuje zvučni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Automatski se potpuno isključuje nakon
određenog vremena kad je jedinica isključena i
prikazuje se sat (tj. pritisnite i držite SRC
1 sekundu): [ON] (30 minuta), [OFF].
STEERING
Bilježi/resetira postavke daljinskog upravljača
na kolu upravljača.
(Dostupno dok je spojen putem kabela za
spajanje (nije isporučen).) (Dostupno samo
dok je izvor isključen, a sat prikazan.)
STR CONTROL (komanda na kolu upravljača)
Služi za odabir načina ulaza povezanog
daljinskog upravljača. Kako ne bi došlo do kvara,
prije upotrebe provjerite i uskladite način ulaza
na povezanom daljinskom upravljaču.
CUSTOM
Način ulaza daljinskog upravljača na kolu
upravljača
PRESET
Način ulaza za žičani daljinski upravljač
izuzev daljinskog upravljača na kolu
upravljača (odabire se automatski kada se
izvrši [RESET CUSTOM]).
EDIT CUSTOM
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) na daljinski upravljač na kolu
upravljača:
 Okrenite upravljački kotačić za odabir
funkcije koju želite dodijeliti daljinskom
upravljaču na kolu upravljača, a zatim ga
pritisnite.
 Dok stavka [REGISTER] treperi pritisnite i
držite gumb na daljinskom upravljaču na
kolu upravljača kojem želite dodijeliti
funkciju. Nakon dovršetka registracije
prikazuje se [REGISTERED].
 Za registraciju ostalih funkcija ponovite
korake  i .
(Dostupno samo kada je značajka [STR CONTROL]
postavljena na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Resetira postavke daljinskog upravljača na kolu
upravljača: [YES], [NO].
(Dostupno samo kada je značajka [STR
CONTROL] postavljena na [CUSTOM].)
Napomene
 Tijekom namještanja postavki jedinicom možete
upravljati samo putem gumba. Iz sigurnosnih
razloga, prije namještanja te postavke parkirajte
automobil.
 Ako dođe do pogreške prilikom registriranja,
sačuvat će se sve prethodno registrirane
informacije. Ponovno pokrenite registraciju od
funkcije na kojoj je došlo do pogreške.
 Ova funkcija nije dostupna na nekim vozilima.
Pojedinosti o kompatibilnosti vozila potražite na webmjestu podrške navedenom na posljednjoj stranici.
USB MODE
Mijenja način rada za USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostupno samo kada je odabran USB izvor).
CT (vrijeme sata)
Uključuje funkciju CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativne frekvencije / obavijesti o stanju
u prometu)
Postavlja alternativne frekvencije (AF) i postavku
obavijesti o stanju u prometu (TA): [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Dostupno samo ako je odabran bilo koji izvor.)
REGIONAL
Ograničava prijem na određenu regiju: [ON],
[OFF]. (Dostupno samo u slučaju FM prijema.)
BTM (memorija najboljeg podešavanja) (str. 9)
(Dostupno samo kada je odabran tuner
(FM/MW/LW)).
ANNOUNCE (najava)
Omogućuje emitiranje najava: [ON], [OFF].
(Dostupno samo ako je odabran bilo koji izvor.)
13HR
SOFTLINK
Traži i automatski podešava sličan program čim
signal trenutačnog programa postane preslab za
prijem: [ON], [OFF]. (dostupno samo tijekom
prijema DAB).
ANT-PWR (napajanje antene)
Napaja ulazni terminal DAB antene: [ON], [OFF].
(Dostupno samo kada je jedinica isključena ili
tijekom prijema DAB.)
AUTOSCAN (automatsko pretraživanje)
Provodi automatsko pretraživanje kako bi se
ažurirao popis usluga u načinu rada QuickBrowZer. (dostupno samo tijekom prijema DAB).
FIRMWARE
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a sat
prikazan.)
Provjerava/ažurira verziju ugrađenog softvera.
Pojedinosti potražite na web-mjestu podrške
navedenom na posljednjoj stranici.
FW VERSION (verzija ugrađenog softvera)
Prikazuje trenutačnu verziju ugrađenog softvera.
FW UPDATE (ažuriranje ugrađenog softvera)
Unosi postupak ažuriranja ugrađenog softvera:
[YES], [NO].
Ažuriranje ugrađenog softvera traje nekoliko
minuta. Tijekom ažuriranja, ne okrećite kontakt u
položaj OFF ni ne uklanjajte USB uređaj.
Postavljanje zvuka (SOUND)
Taj je izbornik za postavljanje dostupan kada je
odabran bilo koji izvor.
EQ10 PRESET
Omogućuje odabir jedne od 10 krivulja
ekvilizatora ili isključeno:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Moguće je memorirati postavku krivulje
ekvilizatora za svaki izvor.
* [KARAOKE] smanjuje zvuk vokala, no ne može se
u potpunosti ukloniti tijekom reprodukcije. Osim
toga, nije podržana upotreba mikrofona.
EQ10 CUSTOM
Postavlja [CUSTOM] ekvilizatora EQ10.
Postavljanje krivulje ekvilizatora:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Glasnoća se može podesiti u stupnjevima od 1 dB,
od -6 dB do +6 dB.
BALANCE
Prilagođava balans zvuka: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Prilagođava relativnu razinu: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
AUX VOL (jačina zvuka AUX)
Prilagođava jačinu zvuka za svaki povezani
dodatni uređaj: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ta postavka poništava potrebu prilagođavanja
jačine zvuka između izvora.
(Dostupno samo kada je odabran AUX).
14HR
Postavljanje zaslona (DISPLAY)
DIMMER
Mijenja svjetlinu zaslona: [ON], [OFF], [CLK] (sat).
Za postavljanje rada te funkcije tijekom fiksno
određenog razdoblja odaberite [CLK], a zatim
postavite vrijeme početka i završetka.
– Za postavljanje svjetline kada je uključena
funkcija prigušivanja:
Postavite [DIMMER] na [ON], a zatim
prilagodite [BRIGHTNESS].
– Za postavljanje svjetline kada je isključena
funkcija prigušivanja:
Postavite [DIMMER] na [OFF], a zatim
prilagodite [BRIGHTNESS].
Postavka svjetline sprema se i primjenjuje kada
je funkcija prigušivanja uključena ili isključena.
BRIGHTNESS
Prilagođava svjetlinu zaslona: Razina svjetline
može se prilagoditi: [1] – [10].
SND SYNC (sinkronizacija zvuka)
Uključuje sinkronizaciju svjetla i zvuka: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatsko pomicanje)
Automatski se pomiče kroz duge stavke:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno samo kada je odabran AUX ili
tuner (FM/MW/LW)).
Dodatne informacije
Ažuriranje ugrađenog softvera
Za ažuriranje ugrađenog softvera posjetite
web-mjesto podrške navedeno na posljednjoj
stranici i slijedite upute na mreži.
Napomene
 Za ažuriranje ugrađenog softvera potreban je USB
uređaj (ne isporučuje se). Program za ažuriranje
pohranite u USB uređaj i uređaj priključite na USB
ulaz, a zatim obavite postupak ažuriranja.
 Ažuriranje ugrađenog softvera traje nekoliko minuta.
Tijekom ažuriranja, ne okrećite kontakt u položaj OFF
ni ne uklanjajte USB uređaj.
Mjere opreza
 Prvo ohladite jedinicu ako je vaš automobil bio na
izravnom sunčevom svjetlu.
 Ne ostavljajte prednju ploču ili donesene audio
uređaje u automobilu jer to može uzrokovati kvar
zbog visoke temperature na izravnoj sunčevoj
svjetlosti.
 Antena se automatski izvlači.
Zadržavanje visoke kvalitete zvuka
Ne polijevajte jedinicu tekućinom.
Redoslijed reprodukcije audio datoteka
Mapa (album)
Audio datoteka
(pjesma)
15HR
O uređaju iPod
Održavanje
 Možete spojiti sljedeće modele uređaja iPod.
Prije upotrebe, uređaje iPod ažurirajte najnovijim
softverom.
Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod
Kompatibilni model
USB
iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch (6. generacija)

iPod touch (5. generacija)

iPod nano (7. generacija)

 Oznake „Made for iPod” i „Made for iPhone”
znače da je elektronička oprema osmišljena za
povezivanje s uređajem iPod odnosno iPhone te da
razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava
standarde rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da upotreba dodatne
opreme s uređajima iPod ili iPhone može utjecati
na performanse bežične veze.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s uređajem
koji nisu obrađeni u ovom priručniku, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
16HR
Čišćenje priključnica
Jedinica možda neće ispravno raditi ako priključnice
između jedinice i prednje ploče nisu čiste. Kako
biste to spriječili, odvojite prednji poklopac (str. 5) i
štapićima od vate očistite priključnice. Ne pritišćite
jako. U suprotnome mogli biste oštetiti priključnice.
Napomene
 Radi sigurnosti postavite položaj ključa u kontaktnoj
bravi na isključeno i izvadite ključ iz kontaktne brave
prije nego krenete čistiti.
 Nikad ne dodirujte priključnice izravno prstima ili
metalnim uređajem.
Specifikacije
Odjeljak za tuner
DAB/DAB+
Raspon namještanja: 174,928 MHz – 239,200 MHz
Terminal antene:
Priključnica vanjske antene
FM
Raspon namještanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Terminal antene:
Priključnica vanjske antene
Upotrebljiva osjetljivost: 7 dBf
Mogućnost odabira: 75 dB na 400 kHz
Omjer signala i šuma: 73 dB
Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 15.000 Hz
MW/LW
Raspon namještanja:
MW: 531 kHz - 1.602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Terminal antene:
Priključnica vanjske antene
Osjetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Odjeljak USB uređaja za reprodukciju
Sučelje: USB (puna brzina)
Maksimalna struja: 1 A
Maksimalni broj prepoznatljivih mapa i datoteka:
mape (albumi): 256
broj datoteka (pjesama) po mapi: 256
Kompatibilan protokol Android Open Accessory
(AOA): 2.0
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina prijenosa u bitovima: 8 kbit/s –
320 kbit/s (podržava varijabilnu brzinu
prijenosa (VBR))
Brzina uzorkovanja: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Brzina prijenosa u bitovima: 32 kbit/s –
192 kbit/s (podržava varijabilnu brzinu
prijenosa (VBR))
Brzina uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Dubina bita: 16 bita, 24 bita
Brzina uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz
Odjeljak pojačala
Izlaz: izlazi zvučnika
Impedancija zvučnika: 4 Ω – 8 Ω
Maksimalna izlazna snaga: 55 W × 4 (pri 4 Ω)
Općenito
Izlazi:
Terminal audio izlaza (STRAŽNJI)
Komande antene/pojačala (REM OUT)
Ulazi:
Ulazni terminal daljinskog upravljača
Ulazni terminal DAB antene
Ulazni terminal FM/MW/AW antene
Ulazni priključak AUX (stereo mini utikač)
USB ulaz
Preduvjeti napajanja: akumulator automobila
od 12 V DC (negativno uzemljenje)
Nazivna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Pribl. 178 mm × 50 mm × 119 mm
(7 1/8 inča × 2 inča × 4 3/4 inča) (š/v/d)
Dimenzije ugradnje:
Pribl. 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4 inča × 2 1/8 inča × 4 1/8 inča) (š/v/d)
Težina: pribl. 0,7 kg (1 lb, 9 oz)
Sadržaj paketa:
Glavna komponenta (1)
Dijelovi za postavljanje i povezivanje (1 komplet)
Vaš prodavač možda nema svu navedenu dodatnu
opremu. Dodatne informacije zatražite od prodavača.
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez
prethodne obavijesti.
Autorska prava
Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni
znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije
izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena
podružnica tvrtke Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka i patenti
imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribucija i upotreba izvora i binarnih oblika,
sa ili bez izmjene, dopuštene su pod uvjetom da
su zadovoljeni sljedeći uvjeti:
 Redistribucija izvornog koda mora sadržavati
gornju obavijest o autorskim pravima, popis
uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti.
17HR
 Redistribucija u binarnom obliku mora
reproducirati gornju obavijest o autorskim
pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju
odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugom
materijalu priloženom uz isporuku.
 Naziv Xiph.org Foundation i imena doprinositelja
ne smiju se upotrebljavati za promicanje ili
predstavljanje proizvoda nastalih na temelju ovog
softvera bez prethodnog pismenog dopuštenja.
OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH
PRAVA I DOPRINOSITELJI „U TRENUTNOM STANJU”
TE SE TIME ODRIČU SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ
OGRANIČENJA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA
UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
ZAKLADA ILI DOPRINOSITELJI NISU NI U KOJEM
SLUČAJU ODGOVORNI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE,
SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERENE ILI POSLJEDIČNE
ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA,
PRUŽANJE ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA,
NEMOGUĆNOST UPOTREBE, GUBITAK PODATAKA ILI
PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA
UZROK I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI,
BILO UGOVORNOJ, OBJEKTIVNOJ ILI
IZVANUGOVORNOJ (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO)
KOJE NASTANU UPOTREBOM OVOG SOFTVERA, ČAK I
AKO SU BILI UPOZNATI S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA
TAKVE ŠTETE.
Otklanjanje poteškoća
Pomoću sljedećeg kontrolnog popisa možete
ispraviti probleme koji se mogu pojaviti s jedinicom.
Prije upotrebe kontrolnog popisa u nastavku,
provjerite vezu i upravljačke postupke.
Dodatne informacije o upotrebi osigurača i
uklanjanju jedinice s upravljačke ploče potražite u
odjeljku „Povezivanje/postavljanje” (str. 22).
Ako problem nije riješen, posjetite web-mjesto
podrške navedeno na posljednjoj stranici.
Općenito
Nema zvuka ili je zvuk slab.
 Položaj kontrole prigušenja [FADER] nije
postavljen za sustav s dva zvučnika.
 Glasnoća jedinice i/ili povezanog uređaja vrlo je
niska.
18HR
 Povećajte glasnoću zvuka jedinice i povezanog
uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je dodatno pojačalo i ne upotrebljavate
ugrađeno pojačalo.
Izbrisan je sadržaj memorije.
 Kabel za napajanje ili akumulator su isključeni ili
nisu pravilno priključeni.
Brišu se memorirane stanice i ispravno vrijeme.
Osigurač je pregorio.
Proizvodi buku kada se promijeni položaj kontakta.
 Kabeli se ne podudaraju s dodatnom strujnom
utičnicom automobila.
Tijekom reprodukcije ili prijema pokreće se način
demonstracije.
 Ako se 5 minuta ne izvrši ikakva radnja s
postavljenom stavkom [DEMO-ON], pokreće
se način demonstracije.
 Postavite [DEMO-OFF] (str. 13).
Prikaz nestaje/ne prikazuje se u prozoru prikaza.
 Prigušivanje je postavljeno na [DIM-ON] (str. 15).
 Prikaz nestaje ako pritisnete i držite OFF.
 Pritišćite OFF na jedinici dok se prikaz ne pojavi.
 Priključnice su prljave (str. 16).
Prikaz/osvjetljenje treperi.
 Napajanje nije dovoljno.
 Provjerite snabdijeva li akumulator automobila
jedinicu dovoljnim napajanjem.
(Potrebno napajanje je 12 V DC.)
Gumbi za upravljanje ne funkcioniraju.
 Pritisnite DSPL i
(natrag)/MODE dulje od
2 sekunde da biste ponovno pokrenuli jedinicu.
Briše se sadržaj pohranjen u memoriji.
Zbog vlastite sigurnosti nemojte vraćati jedinicu
na tvorničke postavke tijekom vožnje.
Radio prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk ometa buka.
 Veza nije ispravna.
 Provjerite vezu automobilske antene.
 Ako se automobilska antena ne proširi,
provjerite vezu upravljačkog kabela antene.
 Ako se DAB signal ne može primati, pojedinosti
potražite u dijelu [NO SERV] (str. 20).
 Datoteke DRM (Digital Rights Management) u
nekim se slučajevima možda neće reproducirati.
Namještanje memoriranih postaja nije moguće.
 Emitirani signal je preslab.
Reprodukcija audio datoteke nije moguća.
 Nije podržan USB uređaj formatiran sustavima
datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
RDS
SEEK se pokreće nakon nekoliko sekundi slušanja.
 Postaja ne emitira TP informacije ili ima slab signal.
 Isključite TA (str. 9).
Nema informacija o stanju u prometu.
 Uključite TA (str. 9).
 Radijska stanica ne emitira informacije o stanju u
prometu bez obzira što je TP.
 Namjestite drugu stanicu.
 Onemogućite DAB najave (str. 8).
 Obavijesti o stanju u prometu onemogućene
su dok su omogućene DAB najave.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutačna stanica nije RDS stanica.
 Nema prijema RDS podataka.
 Stanica ne prikazuje vrstu programa.
Treperi naziv usluge programa.
 Nema alternativne frekvencije za trenutačnu
postaju.
 Pritisnite  (SEEK –/+) dok treperi naziv
usluge programa. Prikazuje se [PI SEEK] i
jedinica započinje s traženjem druge
frekvencije s istim PI (identifikacija programa)
podacima.
* Ova jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB
uređaji možda ne podržavaju sve FAT datotečne
sustave. Pojedinosti potražite u uputama za rad
USB uređaja ili se obratite proizvođaču.
Nije moguće obavljanje zahvata kao što su
preskakanje albuma, preskakanje stavki
(skočni način) i pretraživanje zapisa po imenu
(Quick-BrowZer).
 Ti se zahvati ne mogu obaviti kada je priključen
USB uređaj u načinu rada za Android ili iPod.
 Postavite [USB MODE] na [MSC/MTP] (str. 13).
 Uklonite iPod.
 Način rada USB uređaja nije postavljen na
odgovarajući način.
 Provjerite je li način rada USB uređaja
postavljen u način rada MSC/MTP.
Zvuk se ne može emitirati prilikom reprodukcije
u načinu rada za Android.
 Dok je jedinica u načinu rada za Android, zvuk
se emitira samo iz pametnog telefona Android.
 Provjerite stanje aplikacije za reprodukciju
zvuka na pametnom telefonu s operacijskim
sustavom Android.
 Reprodukcija možda neće biti ispravna ovisno
o pametnom telefonu s operacijskim sustavom
Android.
Reprodukcija s USB uređaja
Reprodukcija stavki s USB koncentratora nije
moguća.
 Jedinica ne prepoznaje USB uređaje preko USB
koncentratora.
Potrebno je dulje vrijeme za reprodukciju s USB
uređaja.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
strukturom mapa.
Zvuk je isprekidan.
 Zvuk može biti isprekidan pri visokim brzinama
prijenosa u bitovima.
19HR
Poruke
Sljedeće se poruke mogu pojaviti ili treperiti tijekom
rada.
HUB NO SUPRT: USB koncentratori nisu podržani.
 Postoji kvar na USB uređaju ili je spojen
nepodržani uređaj.
READ: Sada se čitaju informacije.
 Pričekajte da završi čitanje i reprodukcija će
automatski započeti. Ovisno o organizaciji
datoteka, to može potrajati neko vrijeme.
INVALID
 Odabrana radnja možda nije valjana.
 [USB MODE] ne može se promijeniti tijekom
reprodukcije s uređaja iPod.
RECEIVING
 Odabran je frekvencijski pojas DAB i jedinica
čeka prijem usluge.
IPD STOP: Reprodukcija s uređaja iPod je završila.
 Pokrenite reprodukciju na uređaju iPod/iPhone.
USB ERROR: Reprodukcija s USB uređaja nije
moguća.
 Ponovno priključite USB uređaj.
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritisnite  (SEEK –/+) dok treperi naziv
usluge programa. Uređaj će započeti s traženjem
druge frekvencije s istim PI (identifikacija
programa) podacima (prikazuje se [PI SEEK]).
USB NO DEV: USB uređaj nije spojen ili ga jedinica
nije prepoznala.
 Provjerite jesu li USB uređaj i USB kabel dobro
spojeni.
NO DATA
 Ne postoji DAB usluga za odabranu vrstu programa.
 Pritisnite
(natrag).
USB NO MUSIC: Nema datoteke koja se može
reproducirati.
 Spojite USB uređaj koji sadrži datoteke koje se
mogu reproducirati (str. 17).
NO INFO (nema informacija)
 Ne postoji informacija s oznakom trenutačne
DAB usluge.
NO SERV (nema uslugu)
Nije moguć prijem DAB signala.
 Provedite automatsko pretraživanje (str. 8).
 Provjerite vezu DAB antene.
 Provjerite je li [ANT-PWR] postavljeno na [ON]
(str. 14).
NO TP: Nema prometnih programa.
 Uređaj nastavlja tražiti dostupne postaje koje
emitiraju TP informacije.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 USB uređaj koji ne podržava AOA (Android Open
Accessory) 2.0 priključen je na jedinicu dok je
[USB MODE] postavljen na [ANDROID].
 Postavite [USB MODE] na [MSC/MTP] (str. 13).
OVERLOAD: USB uređaj je preopterećen.
 Odspojite USB uređaj i pritisnite SRC za odabir
drugog izvora.
20HR
USB NO SUPRT: USB uređaj nije podržan.
 Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja
potražite na web-mjestu podrške navedenom
na posljednjoj stranici.
Rad daljinskog upravljača na kolu upravljača:
ERROR: Došlo je do pogreške tijekom registracije
funkcije.
 Ponovno registrirajte od funkcije na kojoj je došlo
do pogreške (str. 13).
TIMEOUT: Registracija funkcije nije uspjela zbog
isteka vremena.
 Probajte dovršiti registraciju dok treperi stavka
[REGISTER] (oko 6 sekundi) (str. 13).
Za nadogradnju ugrađenog softvera:
FILE ERROR: Program za ažuriranje nije pohranjen
na USB uređaju.
 Pohranite program za ažuriranje na USB uređaj
pa pokušajte ponovno (str. 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Ažuriranje
ugrađenog softvera nije ispravno dovršeno.
 Pritisnite ENTER da biste izbrisali poruku pa
pokušajte ponovno. Tijekom ažuriranja ne
okrećite kontakt u položaj OFF ni ne uklanjajte
USB uređaj (str. 15).
 Umetnite USB uređaj na kojem je spremljeno
ažuriranje i nakon toga pritisnite ENTER.
Ako to ne pomogne u rješavanju problema, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
21HR
Povezivanje/postavljanje
Popis dijelova za postavljanje


Oprez
 Provedite sve kabele za uzemljenje do
zajedničke točke uzemljenja.
 Pazite da se kabeli ne zaglave ispod vijka ili da ih
ne zahvate pomični dijelovi (npr. vodilica sjedala).
 Prije spajanja isključite kontakt u automobilu kako
ne bi došlo do kratkog spoja.
 Priključite kabel za napajanje  u jedinicu i
zvučnike prije priključenja u dodatnu strujnu
utičnicu.
 Iz sigurnosnih razloga sve nepriključene kabele
obavezno izolirajte izolirajućom trakom.
Mjere opreza
 Pažljivo odaberite mjesto na koje ćete postaviti
jedinicu kako ne bi ometala uobičajene radnje
tijekom vožnje.
 Izbjegavajte postavljanje jedinice na mjesta
izložena prašini, prljavštini, prekomjernim
vibracijama ili visokim temperaturama, primjerice
mjesta na izravnom sunčevu svjetlu ili u blizini
grijaćih cijevi.
 Za sigurno i pravilno postavljanje upotrebljavajte
isključivo priložene dijelove za ugradnju.
Napomena za kabel za napajanje (žuti)
Prilikom spajanja ove jedinice zajedno s drugim stereo
komponentama nazivna amperaža strujnog kruga
automobila s kojim se jedinica povezuje mora biti viša
od zbroja nazivne amperaže osigurača za svaku
komponentu.
Prilagođavanje kuta ugradnje
Kut ugradnje prilagodite na manje od 45°.
22HR
×2


 Popis dijelova ne obuhvaća cjelokupan sadržaj
paketa.
 Nosač  i zaštitna obujmica  pričvršćeni su na
jedinicu prije isporuke. Prije ugradnje jedinice
ključevima za skidanje  uklonite nosač 
s jedinice. Pojedinosti potražite u poglavlju
„Uklanjanje zaštitne obujmice i nosača” (str. 25).
 Sačuvajte ključeve za skidanje  za buduću
upotrebu jer će vam biti potrebni i za vađenje
jedinice iz automobila.
Connection
*3
Pojačalo*1

*2
Pojedinosti potražite u poglavlju
„Povezivanja” (str. 24).
Pojedinosti potražite u „Električnoj shemi za
priključivanje” (str. 25).
sa žičanog daljinskog
upravljača (nije priloženo)*4
s automobilske antene*5
s DAB antene
(ne isporučuje se)*6
*1 Ne isporučuje se
*2 Impedancija zvučnika: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 RCA pinski kabel (ne isporučuje se)
*4 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter za
žičani daljinski upravljač (nije priložen). Pojedinosti
o upotrebi žičanog daljinskog upravljača potražite
u odjeljku „Upotreba žičanog daljinskog upravljača”
(str. 25).
*5 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter
(ne isporučuje se) ako priključnica antene ne odgovara.
*6 Postavite [SET ANT-PWR] na [ON] (zadana postavka)
ili [OFF] ovisno o vrsti DAB antene (str. 14).
Maks. struja napajanja 0,1 A
23HR
Jednostavno priključivanje subwoofera
Povezivanja
Ako imate antenu bez relejne kutije, priključivanjem
jedinice s priloženim kabelom za napajanje  možete
oštetiti antenu.
Subwoofer možete upotrijebiti bez pojačala ako ga
priključujete na kabel stražnjeg zvučnika.
Prednji zvučnik
 U priključnicu zvučnika automobila
Subwoofer
1
2
3
4
5
6
7
8
Stražnji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(lijevi)
Stražnji zvučnik
(lijevi)

Ljubičasti

Ljubičasto-crni,
prugasti

Sivi
Povezivanje sa zadržavanjem memorije

Sivo-crni, prugasti

Bijeli

Crno-bijeli,
prugasti
Kada se priključi žuti kabel za napajanje, strujni
krug memorije i dalje se napaja čak i nakon
isključenja kontakta.

Zeleni

Zeleno-crni,
prugasti
 U strujnu utičnicu automobila
24HR
Napomene
 Potrebno je pripremiti kabele stražnjeg zvučnika.
 Upotrijebite subwoofer s impedancijom od 4 Ω do
8 Ω i odgovarajućim kapacitetima snage kako ne bi
došlo do oštećenja.
12
neprekidno napajanje
Žuto
13
komanda antene /
pojačala (REM OUT)
Plavo-bijeli,
prugasti
15
napajanje sa sklopkom
Crveni
16
uzemljenje
Crni
Povezivanje zvučnika
 Prije povezivanja zvučnika isključite jedinicu.
 Upotrijebite zvučnike s impedancijom od 4 Ω do
8 Ω i odgovarajućim kapacitetima snage kako ne
bi došlo do oštećenja.
Električka shema za priključivanje
Provjerite ima li vaš automobil dodatnu strujnu
utičnicu i ispravno povežite priključke kabela u
skladu s vrstom automobila.
Nakon usklađivanja priključaka i kabela napajanja
sa sklopkom, priključite jedinicu na napajanje
automobila. Ako imate pitanja ili problema u vezi
s jedinicom koji nisu obrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem prodavaču automobila.
Dodatna strujna utičnica
Upotreba žičanog daljinskog upravljača
1
Da biste omogućili upravljanje putem
daljinskog upravljača, postavite [STR
CONTROL] u izborniku [SET STEERING]
na [PRESET] (str. 13).
Zajednička veza
Crveni
Crveni
Žuto
Žuto
Instaliranje
Uklanjanje zaštitne obujmice i nosača
12
neprekidno napajanje
Žuto
15
napajanje sa sklopkom
Crveni
Prije postavljanja jedinice uklonite zaštitnu
obujmicu  i nosač  s jedinice.
1
Stisnite oba ruba zaštitne obujmice 
i izvucite je.
Kada se zamijeni položaj crvenog i žutog
kabela
Crveni
Crveni
Žuto
Žuto
12
napajanje sa sklopkom
Žuto
15
neprekidno napajanje
Crveni
Kada u automobilu nema položaja za
dodatnu opremu (ACC)
Crveni

2
Umetnite oba ključa  tako da sjednu na
mjesto i povucite nosač  prema dolje,
a zatim povucite jedinicu prema gore
kako biste je odvojili.

Crveni


Žuto
Žuto
Okrenite kukicu prema unutra.
25HR
Ugradnja jedinice u upravljačku ploču
Prije ugradnje provjerite jesu li zaponci s obje
strane nosača  savijeni prema unutra za
2 mm (3/32 inča).
1
Postavite nosač  u upravljačku ploču i
zatim savinite kvačice prema van da
dobro sjedne.
182 mm (7 1/4 inča)
53 mm (2 1/8 inča)

2
Zaponac
Postavite jedinicu na nosač  i zatim
postavite zaštitnu obujmicu .


Napomene
 Ako su zaponci ravni ili svijeni prema van, jedinica
neće biti čvrsto postavljena i mogla bi iskočiti.
 Provjerite jesu li 4 zaponca na zaštitnoj obujmici 
pravilno umetnuta u utore jedinice.
Odvajanje i postavljanje prednje ploče
Pojedinosti potražite u poglavlju „Odvajanje
prednje ploče” (str. 5).
26HR
Resetiranje jedinice
Pojedinosti potražite u poglavlju „Resetiranje
jedinice” (str. 6).
Zamjena osigurača
Prilikom zamjene upotrebljavajte
Osigurač (10 A)
osigurače iste nazivne amperaže
kao originalni osigurač. Ako
osigurač pregori, provjerite
električni priključak i zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovno
pregori nakon zamjene, možda je
došlo do unutarnjeg kvara. U tom se slučaju obratite
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Zaradi varnostnih razlogov namestite to enoto na
armaturno ploščo avtomobila, saj se njena
zadnja stran med uporabo segreje.
Podrobnosti so v razdelku »Povezava/
namestitev« (stran 22).
Izdelano na Tajskem
Napisna ploščica s podatki o delovni napetosti itd.
je nameščena na dnu ohišja.
Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema
skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo
na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
Oprema je namenjena za uporabo z odobrenimi
različicami programske opreme, ki so navedene v
izjavi o skladnosti EU.
Programska oprema, vključena v to opremo, potrjeno
izpolnjuje bistvene zahteve direktive 2014/53/EU.
Različica programske opreme: 1_
Različico programske opreme lahko preverite v
meniju za splošne nastavitve, pod vnosom za
nastavitev vdelane programske opreme.
Opomba za stranke: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU
Ta izdelek izdelala družba Sony Corporation,
ali pa je bil izdelan v imenu te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali skladnosti
izdelka v Evropi naslovite na pooblaščenega
predstavnika družbe Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Odstranjevanje izrabljenih baterij
ter električne in elektronske
opreme (velja za države EU in
druge evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
2SL
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni,
da izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski
simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali
0,004 % svinca. S tem, ko izdelke in baterije pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov
potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter
električno in elektronsko opremo, tako da izdelke
ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z
drugimi baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju
tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Opozorilo, če vžig v vašem avtomobilu ne
podpira položaja ACC
Nastavite funkcijo AUTO OFF (stran 13). Enota se
bo popolnoma in samodejno izključila po
določenem času, ko je enota izklopljena in je
prikazana ura (npr. pritisnite in zadržite SRC
za 1 sekundo). Tako enota preprečuje praznjenje
baterije: Če ne nastavite funkcije AUTO OFF, ob
vsakokratnem premiku vžiga v položaj za izklop
pritisnite in držite gumb OFF, dokler prikaz na
zaslonu ne izgine.
Zavrnitev odgovornosti za storitve, ki jih
ponujajo drugi ponudniki
Storitve, ki jih ponujajo drugi ponudniki, se lahko
brez predhodnega obvestila spremenijo, začasno
prekinejo ali ukinejo. Sony v takih primerih ne nosi
nobene odgovornosti.
Povezava/namestitev
Vsebina
Vodnik po delih sistema in upravljalnih
gumbih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam delov za namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
25
Uvod
Odstranjevanje sprednje plošče . . . . . . . . . . . . . . .
Ponastavitev enote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev ure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverjanje napetosti baterije . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev naprave USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev drugih prenosnih zvočnih naprav . . . .
5
6
6
6
6
7
Poslušanje radia
Poslušanje radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprejem DAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba FM/MW/LW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba radijskega podatkovnega sistema
(RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
9
9
Predvajanje
Predvajanje iz naprave USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Iskanje in predvajanje skladb . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavitve
Prekinitev predstavitvenega načina (DEMO) . . . . . 12
Osnovne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Splošne nastavitve (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nastavitve zvoka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavitve zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane programske opreme. . . . . 15
Previdnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3SL
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Glavna enota
 Gumb za odstranjevanje sprednje plošče
 SRC (vir)
Vklopite enoto
Spremenite vir.
OFF
Pridržite eno sekundo, da izklopite vir in
prikažete uro.
Pritisnite in več kot 2 sekundi držite gumb,
da izklopite napajanje in da izbrišete
prikaz na zaslonu.
 Gumb za upravljanje
Zavrtite ga, da prilagodite raven glasnosti.
PUSH ENTER
Potrdite izbrani element.
Pritisnite SRC in ga nato zavrtite in pritisnite, da
spremenite vir (časovna omejitev 2 s).
MENU
Odprite nastavitveni meni.
 Zaslon

/
(ISKANJE –/+)
Med sprejemom DAB:
Izberite storitev. Pritisnite in držite gumb za
iskanje skupine.
Med sprejemom FM/MW/LW:
Samodejno poišče radijske postaje. Pritisnite in
držite gumb za ročno iskanje.
/ (nazaj/naprej)
/ (hitro pomikanje nazaj/naprej)
 PTY (vrsta programa)/
(brskanje)
(stran 8, 12)
Med sprejemom DAB:
Preklopi v način brskanja. Pritisnite dvakrat,
da izberete PTY.
Med sprejemom FM:
Izberite PTY v RDS.
Med predvajanjem:
Preklopi v način brskanja.
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava iPod ali
naprava USB v načinu Android™).
 EQ (izenačevalnik)
Izberite krivuljo izenačevalnika.
4SL

(nazaj)
Vrnite se na prejšnji zaslon.
MODE (stran 7, 8, 9)
 Sprejemnik za daljinski upravljalnik
 Številski gumbi (od 1 do 6)
Sprejemanje signala shranjenih storitev DAB ali
radijskih postaj. Pritisnite in držite gumb, da
shranite storitve DAB ali radijske postaje.
ALBUM /
Preskakovanje albumov za zvočno napravo.
Za zaporedno preskakovanje albumov pritisnite
in pridržite.
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava iPod
ali naprava USB v načinu Android).
Uvod
Odstranjevanje sprednje plošče
Sprednjo ploščo te enote lahko odstranite ter tako
preprečite krajo.
1
Pridržite OFF , da izklopite enoto,
pritisnite gumb za odstranjevanje
sprednje plošče  in nato povlecite
ploščo proti sebi, da jo odstranite.
(ponavljanje)
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android.)
(naključno predvajanje)
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android.)
 (predvajanje/začasna zaustavitev)
 EXTRA BASS
Poudari nizkotonski zvok v skladu z ravnjo
glasnosti. Pritisnite, da spremenite nastavitev
EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
Opozorilni alarm
Če stikalo za vžig premaknete v položaj za izklop,
ne da bi odstranili sprednjo ploščo, bo nekaj sekund
aktiviran opozorilni signal. Alarm bo aktiven samo,
če uporabljate vgrajeni ojačevalnik.
 Vtičnica AUX
 DSPL (zaslon)
Pritisnite za spreminjanje elementov na zaslonu.
Pritrjevanje sprednje plošče
SCRL (pomikanje)
Pritisnite in držite gumb za pomikanje po
elementih na zaslonu.
 Vrata USB
5SL
Ponastavitev enote
Preverjanje napetosti baterije
Pred prvo uporabo enote, po zamenjavi
akumulatorja ali po vnovični priključitvi je treba
enoto ponastaviti.
Preverite lahko trenutno napetost baterije.
(Ni na voljo, če je vir izklopljen in je prikazana ura).
1
Pridržite DSPL in
več kot 2 sekundi.
1
(nazaj)/MODE
Pritiskajte DSPL, dokler se ne prikaže
napetost baterije.
Opomba
S ponastavitvijo enote izbrišete vse nastavitve ure in
nekatere shranjene vsebine.
Priključitev naprave USB
Nastavitev ure
1
2
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET CLOCK-ADJ] in ga pritisnite.
Prikaz ure utripa.
3
Ure in minute nastavite tako, da zavrtite
gumb za upravljanje.
Če želite spremeniti digitalni prikaz, pritisnite
/ (SEEK –/+).
4
Ko nastavite minute, pritisnite MENU.
Nastavitev je končana, ura pa aktivna.
Prikaz ure
Pritisnite DSPL.
6SL
Zmanjšajte glasnost enote.
Napravo USB priključite neposredno
na enoto.
Priključite napravo iPod/iPhone s kablom USB
za priključitev naprave iPod (ni priložen).
Priključitev drugih prenosnih
zvočnih naprav
1
2
3
Izklopite prenosno zvočno napravo.
Zmanjšajte glasnost enote.
Povežite prenosno zvočno napravo
prek kabla (ni priložen)* z vtičnico AUX
(stereo mini vtičnica) na enoti.
* Uporabite kabel z ravnim vtičem.
Poslušanje radia
Poslušanje radia
Če želite poslušati radio, z gumbom SRC izberite
[TUNER].
Ob prvi izbiri pasu DAB po zamenjavi akumulatorja
ali vnovični priključitvi se začetno iskanje zažene
samodejno. Pustite, da se začetno iskanje dokonča.
(Če iskanje prekinete, se bo znova zagnalo naslednjič,
ko izberete pas DAB.) Če začetno iskanje ne shrani
nobene postaje DAB, izvedite samodejno iskanje
(stran 8).
Nasveti
Nastavite [SET ANT-PWR] na [ON] (privzeto) ali [OFF]
glede na vrsto antene DAB (stran 14).
Sprejem DAB
4
Pritisnite SRC, da izberete [AUX].
Usklajevanje ravni glasnosti priključene
naprave z drugimi viri
Predvajajte prenosno zvočno napravo pri
zmerni glasnosti in nastavite običajno raven
za poslušanje v enoti.
Pritisnite MENU in izberite [SOUND]  [SET AUX VOL]
(stran 14).
DAB (Digital Audio Broadcasting) je sistem prenosa
v zemeljskih omrežjih. Postaje DAB združujejo
radijske programe (»storitve«) v skupine, vsaka
storitev pa vključuje eno ali več komponent.
Isto storitev je včasih mogoče prejemati pri
različnih frekvencah.
Ročno iskanje storitve
1
Pritisnite MODE, da izberete [DB1], [DB2]
ali [DB3].
2
Pritisnite / (SEEK –/+) za iskanje
storitve znotraj določene skupine;
pritisnite in pridržite / (SEEK –/+)
za iskanje različnih skupin.
Iskanje se zaustavi, ko enota prejme storitev/
skupino. Iščite, dokler ne prejmete želene storitve.
Ročno shranjevanje storitve
1
Če želite shraniti najdeno storitev,
pridržite ustrezen številski gumb (1–6),
da se prikaže ikona [MEM].
7SL
Prejemanje shranjenih storitev
1
Ko izberete želeni pas, pritisnite številski
gumb (1–6).
Iskanje storitve po imenu
(Quick-BrowZer™)
Poslušanje istega ali podobnega programa
tudi v primeru šibkega sprejema
Nastavite [SET SOFTLINK] na [ON] (stran 14).
Ko prejemate ustrezni program FM, zasveti [FM-LINK].
Možnost »Hard Link« sledi istemu programu,
možnost »Soft Link« pa podobnemu.
SOFT
LINK
Prikažete lahko seznam storitev za enostavno iskanje.
1
Med sprejemom DAB pritisnite
(brskanje).
DAB
Hard
Link
OFF

ON

FM
Soft
Link
Hard
Link
Soft
Link




Enota preide v način Quick-BrowZer in prikaže
se seznam storitev.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
storitev in ga pritisnite.
Sprejem se začne.
Samodejno posodabljanje seznama
storitev (samodejno iskanje)
1
Pritisnite MODE, da izberete [DB1], [DB2]
ali [DB3].
2
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [SET AUTOSCAN] in ga pritisnite.
Izhod iz načina Quick-BrowZer™
Pritisnite
(nazaj).
Nastavljanje obvestil DAB
Če omogočite obvestila DAB, lahko ta prekinejo
trenutno izbrani vir.
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [SET ANNOUNCE] in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
[SET ANNC-ON] ali [SET ANNC-OFF] ter ga
pritisnite.
Opomba
Med sprejemom DAB se glasnost nastavi na raven,
nastavljeno za TA v možnosti RDS (stran 9).
8SL
Enota posodobi seznam storitev v načinu
Quick-BrowZer.
Uporaba FM/MW/LW
Uporaba radijskega
podatkovnega sistema (RDS)
Samodejno shranjevanje (BTM)
Nastavljanje alternativnih frekvenc (AF)
in prometnih obvestil (TA)
1
Frekvenčni pas (FM1, FM2, MW ali LW)
lahko spremenite z gumbom MODE.
2
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
3
AF neprekinjeno izboljšuje postajo glede na
najmočnejši sprejeti signal v omrežju, TA pa
predvaja prejete trenutne prometne informacije
ali prometne programe (TP).
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET BTM] in ga pritisnite.
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL] in ga
pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
možnost [SET AF/TA], in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
[SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TAON] ali [SET AF/TA-OFF] in ga pritisnite.
Enota shranjuje postaje za številske gumbe v
vrstnem redu frekvenc.
Iskanje postaj
1
Frekvenčni pas (FM1, FM2, MW ali LW)
lahko spremenite z gumbom MODE.
2
Poiščite postaje.
Ročno iskanje postaj
Pritisnite in pridržite / (SEEK –/+), da
poiščete ustrezno frekvenco, nato pa pritiskajte
/ (SEEK–/+), da jo podrobno nastavite.
Samodejno iskanje postaj
Pritisnite / (SEEK –/+).
Iskanje se zaustavi, ko enota prejme signal postaje.
Shranjevanje postaj RDS z nastavitvijo
funkcij AF in TA
Postaje RDS lahko prednastavite skupaj z
nastavitvijo funkcije AF/TA. Nastavite AF/TA in nato
shranite postajo s funkcijo BTM ali ročno. Pri ročni
prednastavitvi lahko prednastavite tudi postaje,
ki niso RDS.
Prejemanje nujnih obvestil
Ročno shranjevanje
1
Če želite shraniti najdeno postajo,
pridržite ustrezen številski gumb (1–6),
da se prikaže ikona [MEM].
Sprejemanje signala shranjenih
radijskih postaj
1
Izberite frekvenčni pas in pritisnite
številski gumb (1–6).
Če je funkcija AF/TA aktivirana, bodo nujna
obvestila samodejno prekinila predvajano vsebino
trenutno izbranega vira.
Prilagoditev ravni glasnosti med prometnimi
obvestili
Raven bo shranjena v pomnilnik za nadaljnja
prometna obvestila, neodvisno od običajne
ravni glasnosti.
Ohranjanje območnega programa
(REGIONAL)
Če sta funkciji AF in REGIONAL omogočeni, enota
ne bo preklopila na drugo območno postajo z
močnejšim signalom. Če se zapeljete iz območja
sprejema tega območnega programa, med
9SL
sprejemom FM nastavite [SET REG-OFF] v meniju
[GENERAL] (stran 13).
Ta funkcija ne deluje v Združenem kraljestvu in
nekaterih drugih območjih.
Funkcija lokalne povezave (samo v Združenem
kraljestvu)
Ta funkcija omogoča izbiro drugih lokalnih postaj v
območju, tudi če niso shranjene pod številskimi gumbi.
Med sprejemom FM pritisnite številski gumb (1–6),
pod katerim je shranjena lokalna postaja. V roku
5 sekund znova pritisnite številski gumb lokalne
postaje. Ta postopek ponavljajte, dokler ne
prejmete signala lokalne postaje.
Izbira vrste programa (PTY)
Uporabite PTY za prikaz ali iskanje želene vrste
programa.
Med sprejemom DAB
1
2
Dvakrat pritisnite PTY.
Gumb za upravljanje vrtite, dokler se ne
prikaže želena vrsta programa, nato pa
ga pritisnite.
Enota navede vse storitve v izbrani vrsti
programa.
3
Gumb za upravljanje vrtite, dokler se
ne prikaže želena storitev, nato pa ga
pritisnite.
Sprejem se začne.
Med sprejemom FM
1
2
Pritisnite PTY.
Gumb za upravljanje vrtite, dokler se ne
prikaže želena vrsta programa, nato pa
ga pritisnite.
Enota začne iskati postaje za izbrano vrsto
programa.
10SL
Vrste programov
NONE (brez vrste programa), NEWS (novice),
AFFAIRS (aktualni dogodki), INFO (informativni
program), SPORT (šport), EDUCATE (izobraževanje),
DRAMA (gledališče), CULTURE (kultura), SCIENCE
(znanost), VARIED (razno), POP M (pop glasba),
ROCK M (rock glasba), EASY M (glasba M.O.R.),
LIGHT M (lahka klasična glasba), CLASSICS
(klasična glasba), OTHER M (druge glasbene zvrsti),
WEATHER (vreme), FINANCE (finance), CHILDREN
(program za otroke), SOCIAL A (družbeni dogodki),
RELIGION (vera), PHONE IN (kontaktne oddaje),
TRAVEL (potovanje), LEISURE (zabava in prosti čas),
JAZZ (jazz glasba), COUNTRY (country glasba),
NATION M (narodna glasba), OLDIES (zimzelene
melodije), FOLK M (folk glasba), DOCUMENT
(dokumentarne oddaje)
Nastavitev ure (CT)
Uro nastavite s podatki CT iz prenosa RDS.
1
V meniju [GENERAL] nastavite možnost
[SET CT] na [SET CT-ON] (stran 13).
1
Predvajanje
Predvajanje se začne.
Če je naprava že priključena, pritisnite gumb SRC
in na zaslonu izberite možnost [USB], da začnete
predvajanje (ko je naprava iPod prepoznana, se
na zaslonu prikaže možnost [IPD]).
Predvajanje iz naprave USB
Beseda »iPod« se v teh navodilih za uporabo na
splošno uporablja za funkcije iPod v napravah
iPod in iPhone, razen če je v besedilu ali na slikah
navedeno drugače.
Za podrobnosti o združljivosti naprave iPod glejte »O
napravi iPod« (stran 16) ali obiščite spletno mesto za
podporo, ki je navedeno na zadnji strani priročnika.
Uporabite lahko naprave USB* vrste AOA (Android
Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) in
MTP (Media Transfer Protocol), ki so združljive s
standardom USB. Glede na vrsto naprave USB lahko
v enoti izberete način Android ali MSC/MTP.
Nekateri predvajalniki digitalnih medijev ali
pametni telefoni z operacijskim sistemom Android
bodo morda zahtevali nastavitev načina MTP.
* npr., pomnilnik USB, digitalni predvajalnik
medijev, pametni telefon z operacijskim
sistemom Android
Opombe
 Za podrobnosti o združljivosti naprave USB obiščite
spletno mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji
strani priročnika.
 Protokol Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0)
podpirajo pametni telefoni z nameščenim
operacijskim sistemom Android 4.1 ali novejšo
različico. Vendar pa morda nekateri pametni telefoni
ne podpirajo protokola AOA 2.0 v celoti, čeprav imajo
nameščen operacijski sistem Android OS 4.1 ali
novejšo različico.
Za podrobnosti o združljivosti pametnega telefona z
operacijskim sistemom Android obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji strani
priročnika.
 Predvajanje naslednjih datotek ni podprto.
MP3/WMA/FLAC:
 datoteke z zaščito avtorskih pravic
 datoteke DRM (upravljanje digitalnih pravic)
 večkanalne zvočne datoteke
MP3/WMA:
 stisnjene datoteke Lossless
Priključite napravo USB v vrata USB
(stran 6).
2
Prilagodite raven glasnosti enote.
Zaustavitev predvajanja
Za eno sekundo pridržite gumb OFF.
Odstranjevanje naprave
Zaustavite predvajanje in odstranite napravo.
Opozorilo za iPhone
Ko napravo iPhone povežete prek USB, glasnost
telefonskega klica upravljate z napravo iPhone in ne
z enoto. Pazite, da med klicem nehote ne povečate
glasnosti enote, saj se lahko po koncu klica
predvaja nenaden glasen zvok.
Iskanje in predvajanje skladb
Ponavljajoče se predvajanje in
naključno predvajanje
Ni na voljo, kadar je priključena naprava USB v
načinu Android.
1
Med predvajanjem pritiskajte gumb
(ponavljanje) ali
(naključno
predvajanje), da izberete želeni
način predvajanja.
Morda bo trajalo nekaj časa, da se začne
predvajanje v izbranem načinu.
Razpoložljivi načini predvajanja so odvisni od
izbranega zvočnega vira.
Pred vzpostavitvijo povezave izberite način USB
(način Android ali MSC/MTP) glede na vrsto
naprave USB (stran 13).
11SL
Iskanje skladbe po imenu (QuickBrowZer™)
Ni na voljo, kadar je priključena naprava iPod ali
naprava USB v načinu Android.
1
Med predvajanjem iz naprave USB
pritisnite
(prebrskaj)*, da se
prikaže seznam kategorij iskanja.
Ko se prikaže seznam skladb, pritiskajte
gumb
(nazaj), dokler se ne prikaže
želena kategorija iskanja.
* Med predvajanjem iz naprave USB pritisnite in
več kot 2 sekundi držite gumb
(brskanje),
da se vrnete nazaj na začetek seznama kategorij.
2
3
Nastavitve
Prekinitev predstavitvenega
načina (DEMO)
Predstavitveni prikaz, ki se pojavi, ko je vir izklopljen
in se prikaže ura, lahko prekinete.
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
kategorijo iskanja, nato pa izbiro
potrdite, tako da ga pritisnete.
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET DEMO] in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na možnost
[SET DEMO-OFF] in ga pritisnite.
Ponovite 2. korak, da poiščete želeno
skladbo.
4
Nastavitev je dokončana.
Izhod iz načina Quick-BrowZer™
Pritisnite gumb
Ni na voljo, kadar je priključena naprava iPod ali
naprava USB v načinu Android.
4
Pritisnite
(prebrskaj).
Pritisnite  (SEEK +).
Osnovne nastavitve
Elemente lahko nastavite v teh kategorijah:
splošne nastavitve (GENERAL), nastavitve zvoka
(SOUND), nastavitve zaslona (DISPLAY)
1
2
Pritisnite MENU.
Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
kategorijo nastavitve in ga pritisnite.
Elementi, ki jih lahko nastavite, se razlikujejo
glede na vir in nastavitve.
Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
element.
Enota predvaja elemente na seznamu tako, da
jih preskakuje po korakih, ki predstavljajo 10 %
skupnega števila elementov.
3
Za vrnitev v način Quick-BrowZer
pritisnite ENTER.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Prikaže se izbrani element.
5
(nazaj).
(brskanje).
Iskanje s preskakovanjem elementov
(preskočni način)
1
2
3
Dvakrat pritisnite
Na zaslonu se znova prikaže običajni način
sprejemanja radijskih signalov/predvajanja
zvoka.
Predvajanje se začne.
Zavrtite gumb za upravljanje na želeni
element in ga pritisnite.
Predvajanje se začne.
12SL
Zavrtite gumb za upravljanje na želene
možnosti in ga pritisnite.
Pritisnite
(nazaj).
Splošne nastavitve (GENERAL)
DEMO (predstavitev)
Aktivira predstavitev: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (nastavitev ure) (stran 6)
CAUT ALM (opozorilni alarm)
Aktivira opozorilni alarm: [ON], [OFF] (stran 5).
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in se
prikaže ura.)
BEEP
Aktivira kratek zvočni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Samodejni izklop po določenem času,
ko je enota izklopljena in je prikazana ura
(npr. pritisnite in zadržite SRC za 1 sekundo):
[ON] (30 minut), [OFF].
STEERING
Registrira/ponastavi nastavitev daljinskega
upravljanja z volanom.
(Na voljo, če je priklopljen povezovalni kabel
(ni priložen).) (Na voljo samo, kadar je vir
izklopljen in se prikaže ura.)
STR CONTROL (upravljanje z volanom)
Izbere način za vhod povezanega daljinskega
upravljalnika. Pred uporabo uskladite način za
vhod s povezanim daljinskim upravljalnikom,
da preprečite okvaro.
CUSTOM
Način za vhod za daljinski upravljalnik na
volanu
PRESET
Način za vhod za daljinski upravljalnik s
kablom brez daljinskega upravljalnika na
volanu (samodejno izbrano, ko izvedete
[RESET CUSTOM])
EDIT CUSTOM
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) za daljinski upravljalnik na volanu:
 Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
funkcijo, ki jo želite dodeliti daljinskemu
upravljalniku na volanu, in ga pritisnite.
 Medtem ko možnost [REGISTER] utripa,
pridržite gumb na daljinskem upravljalniku
na volanu, ki mu želite dodeliti določeno
funkcijo. Ko je registracija dokončana, se
prikaže oznaka [REGISTERED].
 Če želite registrirati še druge funkcije,
ponovite koraka  in .
(Na voljo samo, kadar je možnost [STR
CONTROL] nastavljena na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Ponastavi nastavitev daljinskega upravljanja
z volanom: [YES], [NO].
(Na voljo samo, kadar je možnost
[STR CONTROL] nastavljena na [CUSTOM].)
Opombe
 Med nastavitvijo lahko uporabljate le gumbe
na enoti. Preden začnete z nastavitvijo, zaradi
varnosti parkirajte avtomobil.
 Če med registracijo pride do napake, se ohranijo vse
predhodno registrirane informacije. Ponovite
registracijo za funkcijo, pri kateri je prišlo do napake.
 Ta funkcija v nekaterih vozilih morda ni na voljo. Za
podrobnosti o združljivosti vozila obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji strani
priročnika.
USB MODE
Spremeni način USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Na voljo samo, kadar je izbran vir USB.)
CT (ura)
Aktivira funkcijo CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativne frekvence/prometna obvestila)
Nastavi alternativne frekvence (AF) in nastavitev
prometnih obvestil (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Na voljo le, kadar vir ni izbran.)
REGIONAL
Omeji sprejem na določeno regijo: [ON], [OFF].
(Na voljo samo, ko naprava sprejema frekvenco FM.)
BTM (shranjevanje radijskih postaj z najboljšim
signalom) (stran 9)
(Na voljo samo, ko je izbran sprejemnik
(FM/MW/LW).)
ANNOUNCE (obvestilo)
Omogoča obvestila o oddajanju: [ON], [OFF].
(Na voljo le, kadar vir ni izbran.)
13SL
SOFTLINK
Išče in samodejno nastavi podoben program,
kadar je signal trenutnega programa prešibek
za sprejem: [ON], [OFF]. (Na voljo le med
sprejemom DAB.)
ANT-PWR (napajanje antene)
Omogoča napajanje za vhodni priključek antene
DAB: [ON], [OFF]. (Na voljo le, ko je enota
izklopljena ali med sprejemom DAB.)
AUTOSCAN (samodejno iskanje)
Izvede samodejno iskanje za posodobitev
seznama storitev v načinu Quick-BrowZer.
(Na voljo le med sprejemom DAB.)
FIRMWARE
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in se
prikaže ura.)
Preveri/posodobi različico vdelane programske
opreme. Za več informacij obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji
strani.
FW VERSION (različica vdelane programske
opreme)
Prikaže trenutno različico vdelane programske
opreme.
FW UPDATE (posodobitev vdelane programske
opreme)
Izvede postopek posodobitve vdelane
programske opreme: [YES], [NO].
Posodobitev vdelane programske opreme traja
nekaj minut. Med posodobitvijo ne premaknite
vžiga v položaj za izklop in ne odstranite
naprave USB.
Nastavitve zvoka (SOUND)
Ta nastavitveni meni je na voljo, ko je izbran kateri
koli vir.
EQ10 PRESET
Izbere krivuljo izenačevalnika med 10
možnostmi ali ga izklopi:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Nastavitev krivulje izenačevalnika lahko shranite
za posamezen vir.
* [KARAOKE] zmanjša zvok vokala, vendar vokala
med predvajanjem ni mogoče v celoti odstraniti.
Poleg tega uporaba mikrofona ni podprta.
EQ10 CUSTOM
Nastavitev EQ10 nastavi na možnost [CUSTOM].
Nastavitev krivulje izenačevalnika:
[BAND1] 32Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Raven glasnosti lahko prilagajate od –6 do +6 dB
v korakih po 1 dB.
BALANCE
Prilagodi ravnovesje zvoka: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Prilagodi relativno raven: [FRONT-15] – [CENTER] –
[REAR-15].
AUX VOL (glasnost naprave AUX)
Prilagodi raven glasnosti za vsako povezano
napravo: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni treba
prilagajati ravni glasnosti med različnimi viri.
(Na voljo samo, ko izberete AUX.)
14SL
Nastavitve zaslona (DISPLAY)
DIMMER
Spremeni svetlost zaslona: [ON], [OFF], [CLK] (ura).
Če želite nastaviti, da je ta funkcija vključena
samo med določenim obdobjem, izberite [CLK]
ter nastavite čas začetka in konca.
– Nastavitev svetlosti, ko je vključena funkcija
zatemnilnika:
nastavite [DIMMER] na [ON] in prilagodite
[BRIGHTNESS].
– Nastavitev svetlosti, ko je funkcija zatemnilnika
izključena:
nastavite [DIMMER] na [OFF] in prilagodite
[BRIGHTNESS].
Nastavitev svetlosti se shrani in uporabi, ko je
funkcija zatemnilnika vključena oz. izključena.
BRIGHTNESS
Prilagodi svetlost zaslona. Raven svetlosti lahko
prilagajate: [1]–[10].
SND SYNC (sinhronizacija zvoka)
Aktivira sinhronizacijo osvetlitve z zvokom:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (samodejno pomikanje)
Omogoča samodejno pomikanje po daljših
elementih: [ON], [OFF].
(Ni na voljo, kadar je izbrana možnost AUX ali
sprejemnik (FM/MW/LW).)
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane
programske opreme
Če želite posodobiti vdelano programsko opremo,
obiščite spletno mesto za podporo, ki je navedeno
na zadnji strani priročnika, in sledite navodilom.
Opombe
 Za posodobitev vdelane programske opreme
potrebujete napravo USB (ni priložena). Orodje za
posodabljanje shranite v napravo USB in priključite
napravo v vrata USB, nato izvedite posodobitev.
 Posodobitev vdelane programske opreme traja nekaj
minut. Med posodobitvijo ne premaknite vžiga v
položaj za izklop in ne odstranite naprave USB.
Previdnostni ukrepi
 Če je bil avtomobil izpostavljen neposredni sončni
svetlobi, enoto pred uporabo ohladite.
 Sprednje plošče ali zvočnih naprav ne puščajte v
avtomobilu, saj lahko zaradi visoke temperature
pride do okvare.
 Antena se samodejno podaljša.
Ohranjanje visoke kakovosti zvoka
Pazite, da enote ne polijete s tekočino.
Vrstni red predvajanja zvočnih datotek
Mapa (album)
Zvočna datoteka
(skladba)
15SL
O napravi iPod
Vzdrževanje
 Vzpostavite lahko povezavo z naslednjimi modeli
naprave iPod. Pred uporabo naprave iPod
posodobite njeno programsko opremo.
Združljivi modeli naprav iPhone/iPod
Združljiv model
USB
iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch (6. generacija)

iPod touch (5. generacija)

iPod nano (7. generacija)

 Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska naprava zasnovana
za povezavo z napravo iPod ali iPhone in ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za
delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple
ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno
skladnost z varnostnimi in predpisanimi
standardi. Uporaba tega pripomočka z napravo
iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
z enoto, ki niso zajeta v tem priročniku, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
16SL
Čiščenje konektorjev
Če so konektorji med enoto in sprednjo ploščo
umazani, enota morda ne bo pravilno delovala.
To preprečite tako, da odstranite sprednjo ploščo
(stran 5) in očistite konektorje z bombažno palčko.
Konektorje očistite nežno, sicer jih lahko
poškodujete.
Opombe
 Preden začnete s čiščenjem konektorjev, zaradi
varnosti ugasnite motor in odstranite ključ iz vžiga.
 Nikoli se ne dotikajte konektorjev s prsti ali kovinsko
napravo.
Tehnični podatki
Radio
DAB/DAB+
Frekvenčni pas: 174,928–239,200 MHz
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
FM
Frekvenčni pas:
87,5–108,0 MHz
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
Uporabna občutljivost: 7 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Razmerje signal – šum: 73 dB
Ločevanje: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčni odziv: 20–15.000 Hz
MW/LW
Frekvenčni pas:
MW: 531–1.602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antenski priključek:
konektor za zunanjo anteno
Občutljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Dimenzije za namestitev:
Pribl. 182 × 53 × 102 mm
(7 1/4 × 2 1/8 × 4 1/8 in) (š/v/g)
Teža: Pribl. 0,7 kg (1 lb 9 oz)
Vsebina kompleta:
Glavna enota (1)
Deli za namestitev in priključitev (1 komplet)
Predvajalnik USB
Nekateri pripomočki pri vašem prodajalcu morda ne
bodo na voljo. Za podrobne informacije se obrnite
na prodajalca.
Vmesnik: USB (največja hitrost)
Največji tok: 1 A
Največje število prepoznanih map in datotek:
map (albumov): 256
skupno št. datotek (skladb) v mapi: 256
Združljiv protokol Android Open Accessory (AOA): 2,0
Ustrezni kodek:
MP3 (.mp3)
Bitna hitrost: 8–320 kb/s (podpira VBR
(spremenljivo bitno hitrost))
Frekvenca vzorčenja: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bitna hitrost: 32–192 kb/s (podpira VBR
(spremenljivo bitno hitrost))
Frekvenca vzorčenja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitna globina: 16-bitni, 24-bitni
Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz, 48 kHz
Ojačevalnik moči
Izhod: izhodi zvočnikov
Impedanca zvočnikov: 4–8 Ω
Največja izhodna moč: 55 W × 4 (pri 4 Ω)
Splošno
Izhodni priključki:
Izhodni priključek za zvok (zadaj)
Priključek za anteno/priključek za upravljanje
ojačevalnika moči (REM OUT)
Vhodni priključki:
Vhodni priključek za daljinski upravljalnik
Vhodni priključek za anteno DAB
Vhodni priključek za anteno FM/MW/LW
Vhodni priključek AUX (stereo mini vtičnica)
vrata USB
Zahteve napajanja: 12-voltni enosmerni
avtomobilski akumulator (negativna ozemljitev)
Nazivna poraba toka: 10 A
Dimenzije:
Pribl. 178 × 50 × 119 mm
(7 1/8 × 2 × 4 3/4 in) (š/v/g)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez
obvestila.
Avtorske pravice
Windows Media je zaščitena blagovna znamka ali
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v
ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami
intelektualne lastnine družbe Microsoft Corporation.
Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj
tega izdelka ni dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch
so blagovne znamke podjetja Apple Inc., zaščitene
v ZDA in drugih državah.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG
Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
Android je blagovna znamka podjetja Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni ali binarni
obliki ter s spremembami ali brez njih je dovoljena
samo, če so izpolnjeni ti pogoji:
 Nadaljnja distribucija izvorne kode mora vsebovati
zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam
pogojev in spodnjo zavrnitev odgovornosti.
 Nadaljnja distribucija v binarni obliki mora v
dokumentaciji in/ali drugem materialu za
distribucijo reproducirati zgornje obvestilo
o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in
spodnjo izjavo.
17SL
 Ime Xiph.org Foundation in imena povezanih
vlagateljev se brez predhodnega pisnega
dovoljenja ne smejo uporabljati za podporo ali
promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske
opreme.
PROGRAMSKO OPREMO SONY LASTNIKI AVTORSKIH
PRAVIC IN VLAGATELJI PONUJAJO »TAKŠNO, KOT JE«
IN SE ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM, IZRECNIM
ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI
JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN
NAMEN (VENDAR NE OMEJENO NANJE). V NOBENEM
PRIMERU SKLAD ALI NJEGOVI VLAGATELJI NISO
ODGOVORNI ZA NOBENO NEPOSREDNO,
POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, SVARILNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO Z NAROČILOM
NADOMESTNIH IZDELKOV ALI STORITEV; IZGUBO
MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA, PODATKOV ALI
PRIHODKOV; OZ. PREKINITVIJO POSLOVANJA,
VENDAR NE OMEJENO NANJE) NE GLEDE NA TO,
KAKO IN NA PODLAGI KATERE KOLI TEORIJE
ODGOVORNOSTI JE NASTALA, VSEENO ALI
GRE ZA DOLOČILA POGODBE, OBJEKTIVNO
ODGOVORNOST ALI KAZNIVO DEJANJE (VKLJUČNO
Z MALOMARNOSTJO ITD.), KI NASTANE ZARADI
UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE SO
BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo v pomoč pri odpravljanju
morebitnih težav z enoto.
Preden si ogledate spodnji seznam, preverite
priključke in delovanje enote.
Za podrobnosti o uporabi varovalke in
odstranjevanju enote z armaturne plošče glejte
»Povezava/namestitev« (stran 22).
Če težava ni odpravljena, obiščite spletno mesto za
podporo, ki je navedeno na zadnji strani priročnika.
Splošno
Zvok se ne predvaja ali se predvaja zelo tiho.
 Položaj kontrolnika za uravnavanje jakosti signala
[FADER] ni nastavljen za sistem dveh zvočnikov.
 Glasnost enote in/ali priključene naprave je zelo
nizka.
 Povečajte glasnost enote in/ali priključene
naprave.
18SL
Ni zvočnega signala.
 Priključen je dodatni ojačevalnik moči in ne
uporabljate vgrajenega ojačevalnika.
Vsebina pomnilnika je bila izbrisana.
 Napajalni kabel je odklopljen oziroma ni pravilno
priklopljen ali pa je baterija odstranjena oziroma
ni pravilno vstavljena.
Podatki o shranjenih postajah in točnem času so
izbrisani.
Varovalka je pregorela.
Ko se spremeni položaj vžiga, zaslišite zvok.
 Kabli niso pravilno poravnani z dodatnim
napajalnim konektorjem v avtomobilu.
Med predvajanjem ali sprejemanjem se vklopi
predstavitveni način.
 Če je nastavljena možnost [DEMO-ON] in 5 minut
ne naredite ničesar, se vklopi predstavitveni način.
 Nastavite možnost [DEMO-OFF] (stran 13).
Zaslon je prazen oziroma se ne prikaže.
 Zatemnitev je nastavljena na [DIM-ON] (stran 15).
 Če pridržite gumb OFF, postane zaslon prazen.
 Pritiskajte gumb OFF na enoti, dokler se na
zaslonu ne prikaže vsebina.
 Konektorji so umazani (stran 16).
Zaslon/osvetlitev začne utripati.
 Napajanje ni zadostno.
 Preverite, ali avtomobilski akumulator enoti
dobavlja dovolj moči. (Zahteva napajanje
12 V pri enosmernem toku.)
Gumbi za upravljanje ne delujejo.
 Pritisnite DSPL in
(nazaj)/MODE ter ju držite
več kot 2 sekundi, da ponastavite enoto.
Vsebina, shranjena v pomnilniku, je izbrisana.
Zaradi varnosti ne ponastavljajte enote med
vožnjo.
Sprejem radijskega signala
Enota ne sprejema signala radijskih postaj.
Med predvajanjem zvoka slišite šum.
 Enota ni pravilno priključena.
 Preverite, ali je avtomobilska antena pravilno
priključena.
 Če se antena ne podaljša samodejno,
preverite, ali je kabel za upravljanje antene
pravilno priklopljen.
 Če signala DAB ne morete prejemati, glejte
razdelek [NO SERV] (stran 20) za podrobnejše
informacije.
Zvok se prekinja.
 Zvok se lahko prekinja pri visoki bitni hitrosti,
na primer več kot 320 kb/s.
 Datotek DRM (Digital Rights Management) v
nekaterih primerih ni mogoče predvajati.
Prednastavljeno iskanje postaj ni mogoče.
 Jakost signala za oddajanje je prešibka.
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
 Podprte so samo naprave USB z datotečnimi
sistemi FAT16 ali FAT32.*
RDS
Po nekaj sekundah poslušanja se zažene funkcija
SEEK.
 Postaja ne predvaja informacij o prometu ali ima
šibek signal.
 Onemogočite TA (stran 9).
Prometna obvestila se ne predvajajo.
 Omogočite TA (stran 9).
 Postaja ne oddaja nobenih prometnih obvestil,
čeprav je prometni program.
 Poiščite drugo postajo.
 Onemogočite obvestila DAB (stran 8).
 Prometna obvestila so onemogočena,
ko so obvestila DAB omogočena.
PTY prikaže [- - - - - - - -].
 Trenutna postaja ni postaja RDS.
 Podatki RDS niso bili prejeti.
 Postaja ne oddaja informacij o vrsti programa.
Ime programske storitve utripa.
 Za trenutno postajo ni nobene alternativne
frekvence.
 Ko utripa ime programske storitve, pritisnite
 (ISKANJE –/+). Prikaže se oznaka [PI
SEEK] in enota začne iskati drugo frekvenco z
enakimi podatki PI (prepoznavanje programa).
* Ta enota podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32,
vendar ju nekatere naprave USB ne podpirajo. Več
informacij poiščite v navodilih za uporabo posamezne
naprave USB ali se obrnite na proizvajalca.
Operacij za preskakovanje albuma ali
preskakovanje elementov (preskočni način) in
iskanje skladbe po imenu (Quick-BrowZer) ni
mogoče izvesti.
 Teh postopkov ni mogoče izvesti, kadar je
priključena naprava iPod ali naprava USB v načinu
Android.
 Nastavite [USB MODE] na [MSC/MTP] (stran 13).
 Odstranite napravo iPod.
 Način naprave USB ni nastavljen na ustrezen način.
 Prepričajte se, da je način USB v napravi
nastavljen na MSC/MTP.
Zvoka ni mogoče predvajati med predvajanjem v
načinu Android.
 Ko je enota v načinu Android, se zvok predvaja
samo prek pametnega telefona z operacijskim
sistemom Android.
 Preverite stanje aplikacije za predvajanje zvoka
v pametnem telefonu z operacijskim sistemom
Android.
 Predvajanje morda ne bo pravilno, kar je
odvisno od pametnega telefona z operacijskim
sistemom Android.
Predvajanje iz naprave USB
Predvajanje vsebin prek zvezdišča USB ni mogoče.
 Ta enota ne prepozna naprav USB prek zvezdišča
USB.
Vsebine iz naprave USB se začnejo predvajati z
zakasnitvijo.
 V napravi USB so datoteke z zapleteno drevesno
strukturo.
19SL
Sporočila
Med delovanjem se lahko pojavijo ali začnejo
utripati naslednja sporočila.
HUB NO SUPRT: Zvezdišča USB niso podprta.
INVALID
 Izbrano dejanje je morda neveljavno.
 Med predvajanjem naprave iPod možnosti
[USB MODE] ni mogoče spremeniti.
IPD STOP: Predvajanje vsebin iz naprave iPod je
končano.
 Zaženite predvajanje v napravi iPod/iPhone.
NO AF: Ni nobenih alternativnih frekvenc.
 Ko utripa ime programske storitve, pritisnite
 (ISKANJE –/+). Prikaže se oznaka [PI SEEK]
in enota začne iskati drugo frekvenco z enakimi
podatki PI (prepoznavanje programa).
NO DATA
 Za izbrano vrsto programa ni na voljo nobena
storitev DAB.
 Pritisnite
(nazaj).
NO INFO (brez informacij)
 Za trenutno storitev DAB ni na voljo informacij o
oznakah.
NO SERV (brez storitve)
Signala DAB ni mogoče prejemati.
 Izvedite samodejno iskanje (stran 8).
 Preverite povezavo antene DAB.
 Prepričajte se, da je možnost [ANT-PWR]
nastavljena na [ON] (stran 14).
NO TP: Ni nobenih prometnih programov.
 Enota bo nadaljevala iskanje razpoložljivih
postaj TP.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Na enoto je priključena naprava USB, ki ne
podpira protokola AOA (Android Open Accessory)
2.0, medtem ko je možnost [USB MODE]
nastavljena na [ANDROID].
 Nastavite [USB MODE] na [MSC/MTP] (stran 13).
20SL
OVERLOAD: Naprava USB je preobremenjena.
 Izključite napravo USB in pritisnite SRC, da
izberete nov vir.
 Prišlo je do napake v napravi USB ali priključena
naprava ni združljiva z enoto.
READ: Enota bere informacije.
 Počakajte, da se branje zaključi in predvajanje
samodejno zažene. To lahko traja nekaj časa,
odvisno od datotečne strukture.
RECEIVING
 Pas DAB je izbran in enota čaka na prejem storitve.
USB ERROR: Predvajanje vsebin iz naprave USB
ni mogoče.
 Znova priključite napravo USB.
USB NO DEV: Naprava USB ni priključena ali je
enota ne prepozna.
 Preverite, ali je naprava USB priključena oziroma
je kabel USB ustrezno priklopljen.
USB NO MUSIC: Na voljo ni nobene datoteke,
ki jo je mogoče predvajati.
 Priključite napravo USB z datotekami, ki jih je
mogoče predvajati (stran 17).
USB NO SUPRT: Naprava USB ni podprta.
 Za podrobnosti o združljivosti naprave USB
obiščite spletno mesto za podporo, ki je
navedeno na zadnji strani priročnika.
Daljinsko upravljanje z volanom:
ERROR: Pri registraciji funkcije je prišlo do napake.
 Znova registrirajte v funkciji, pri kateri je prišlo do
napake (stran 13).
TIMEOUT: Registracija funkcije ni uspela zaradi
časovne omejitve.
 Poskusite dokončati registracijo v času, ko utripa
oznaka [REGISTER] (približno 6 sekund) (stran 13).
Za posodobitev vdelane programske
opreme:
NAPAKA DATOTEKE: Program za posodabljanje ni
shranjen v napravi USB.
 V napravo USB shranite program za
posodabljanje in poskusite znova (stran 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Posodobitev
vdelane programske opreme se ni pravilno
dokončala.
 Pritisnite ENTER, da počistite sporočilo, in
poskusite znova. Med posodobitvijo ne
premaknite vžiga v položaj za izklop in ne
odstranite naprave USB (stran 15).
 Vstavite napravo USB, ki vsebuje posodobitev,
in nato pritisnite ENTER.
Če s temi rešitvami ne odpravite težav, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
21SL
Povezava/namestitev
Seznam delov za namestitev


Opozorila
 Priključite vse ozemljitvene kable v skupno
ozemljitveno točko.
 Pazite, da se vodniki ne ujamejo pod vijake ali
med premikajoče se dele (npr. vodilo sedeža).
 Pred povezovanjem premaknite stikalo za vžig
avtomobila v položaj za izklop, da preprečite
kratek stik.
 Napajalni vodnik  najprej povežite z enoto in
zvočniki ter šele nato s pomožnim napajalnim
priključkom.
 Morebitne proste nepovezane vodnike ustrezno
zaščitite z izolacijskim trakom.
Previdnostni ukrepi
 Mesto namestitve izberite tako, da enota ne bo
vplivala na običajno vožnjo z vozilom.
 Enote ne nameščajte na območjih, izpostavljenih
prahu, umazaniji, pretiranim vibracijam ali visoki
temperaturi, na primer na neposredni sončni
svetlobi ali ob grelnih loputah.
 Za varno namestitev uporabljajte le priloženo
namestitveno opremo.
Opomba glede napajalnega vodnika (rumen)
Ob priključitvi te enote skupaj z drugimi stereokomponentami mora biti amperska napetost tokokroga
v vozilu, na katerega je priključena enota, višja od vsote
varovalk posameznih komponent.
Prilagoditev kota nastavitve
Prilagodite kot namestitve na manj kot 45°.
22SL
×2


 Ta seznam delov ne vključuje vseh sestavnih
delov kompleta.
 Nosilec  in zaščitni okvir  sta ob dobavi
pritrjena na enoto. Pred nameščanjem enote
odstranite nosilec  z enote tako, da uporabite
sprostitvena ključa . Podrobnosti so v razdelku
»Odstranjevanje zaščitnega okvirja in nosilca«
(stran 25).
 Shranite sprostitvena ključa  za prihodnjo
uporabo oziroma morebitno odstranjevanje
enote iz vozila.
Povezava
*3
Ojačevalnik moči*1

*2
Podrobnosti so v razdelku
»Vzpostavljanje povezav«
(stran 24).
Za podrobnosti glejte »Vezalni načrt
napajanja« (stran 25).
z daljinskega upravljalnika s
kablom (ni priložen)*4
z antene vozila*5
iz antene DAB (ni priložena)*6
*1 Ni priloženo
*2 Impedanca zvočnikov: 4–8 Ω × 4
*3 Kabel RCA z nožicami (ni priložen)
*4 Uporabite vmesnik za daljinski upravljalnik s
kablom (ni priložen), odvisno od vrste vozila.
Za več informacij o uporabi daljinskega upravljalnika
s kablom glejte »Uporaba daljinskega upravljalnika s
kablom« (stran 25).
*5 Če se antenski priključek ne prilega, uporabite
vmesnik (ni priložen), odvisno od tipa vozila.
*6 Nastavite [SET ANT-PWR] na [ON] (privzeto) ali
[OFF] glede na vrsto antene DAB (stran 14).
Najv. napajalni tok 0,1 A
23SL
Preprosta priključitev globokotonca
Vzpostavljanje povezav
Če uporabljate anteno brez relejnega ohišja, lahko
s povezavo te enote s priloženim napajalnim
vodnikom  poškodujete anteno.
Ko je globokotonec povezan s kablom zadnjega
zvočnika, ga lahko uporabljate brez ojačevalnika
moči.
Sprednji zvočnik
 S konektorjem za zvočnik avtomobila
Globokotonec
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadnji zvočnik
(desni)

Vijoličen

Vijoličen/črne črte
Sprednji zvočnik
(desni)

Siv

Siv/črne črte
Sprednji zvočnik
(levi)

Bel

Bel/črne črte

Zelen

Zelen/črne črte
Zadnji zvočnik
(levi)
 S konektorjem za napajanje avtomobila
Opombe
 Potrebna je priprava kablov zadnjega zvočnika.
 Da preprečite okvare, uporabite globokotonec z
impedanco 4–8 Ω in ustrezno močjo.
Povezava za neprekinjeno napajanje
pomnilnika
Ko je priključen rumen napajalni vodnik, bo
napetost v tokokrogu pomnilnika ohranjena,
tudi če je stikalo za vžig izklopljeno.
Priključitev zvočnikov
 Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
 Da preprečite okvare, uporabljajte zvočnike z
impedanco 4–8 Ω in ustrezno močjo.
24SL
12
Neprekinjeno napajanje Rumen
13
Napajanje za anteno/
priključek za upravljanje
Modro/bele črte
ojačevalnika moči
(REM OUT)
15
Preklapljano napajanje
Rdeč
16
Ozemljitev (zemlja)
Črn
Shema napajalnih povezav
Prepričajte se, da imate pomožni priključek
napajanja v avtomobilu in da se povezave kablov,
odvisno od avtomobila, pravilno ujemajo.
Pomožni priključek napajanja
povezovanjem enote, ki niso zajeta v tem priročniku,
se obrnite na prodajalca avtomobilov.
Uporaba daljinskega upravljalnika s
kablom
1
Namestitev
Običajna povezava
Rdeč
Če želite uporabljati daljinski upravljalnik
s kablom, nastavite [STR CONTROL]
v meniju [SET STEERING] na [PRESET]
(stran 13).
Rdeč
Odstranjevanje zaščitnega okvirja in
nosilca
Rumen
Rumen
12
Neprekinjeno napajanje Rumen
15
Preklapljano napajanje
Rdeč
Pred nameščanjem enote odstranite zaščitni okvir
 in nosilec  z enote.
1
Stisnite robova zaščitnega okvirja 
skupaj in izvlecite okvir.
Ko sta položaja rdečega in rumenega kabla
zamenjana
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
12
Preklapljano napajanje
Rumen
15
Neprekinjeno napajanje Rdeč
Pri vozilu brez položaja ACC
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen

2
Vstavite oba sprostitvena ključa  tako,
da se zaskočita, nato pa povlecite nosilec
 navzdol in enoto navzgor, da ta dela
ločite.

Ko pravilno uredite povezave in priklopite napajalne
kable, priključite enoto na napajanje avtomobila.
Če imate kakršna koli vprašanja in težave v zvezi s


Obrnite zaponko navznoter.
25SL
Nameščanje enote na armaturno ploščo
Pred nameščanjem se prepričajte, da sta zatiča na
obeh straneh nosilca  upognjena navznoter, in
sicer 2 mm (3/32 in).
1
Namestite nosilec  v armaturno ploščo
in nato upognite varovala navzven,
da zagotovite tesno prileganje.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)

2
Zatič
Namestite enoto v nosilec  in nato
pritrdite zaščitni okvir .


Opombe
 Če sta zatiča ravna ali upognjena navzven, enota
ne bo pravilno nameščena in lahko izskoči.
 Preverite, ali so štirje zatiči zaščitnega okvirja
 ustrezno zaskočeni v režah enote.
Odstranjevanje in pritrditev sprednje
plošče
Podrobnosti so v razdelku »Odstranjevanje sprednje
plošče« (stran 5).
26SL
Ponastavitev enote
Podrobnosti so v razdelku »Ponastavitev enote«
(stran 6).
Zamenjava varovalk
Pri zamenjavi varovalke uporabite
Varovalka (10 A)
varovalko, katere jakost
električnega toka ustreza jakosti,
navedeni na prvotni varovalki.
Če varovalka pregori, preverite
napajanje in zamenjajte varovalko.
Če varovalka po zamenjavi znova
pregori, je morda prišlo do notranje okvare.
V tem primeru se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Zbog bezbednosti, obavezno instalirajte ovu
jedinicu u komandnu tablu automobila jer zadnja
strana jedinice postaje vruća tokom korišćenja.
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Povezivanje/instalacija“ (stranica 22).
Napravljeno u Tajlandu
Pločica na kojoj su navedeni radni napon i drugi
podaci nalazi se na donjoj strani kućišta.
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je
ova oprema usklađena sa direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je
dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema je namenjena korišćenju sa odobrenim
verzijama softvera, koje su navedene u izjavi o
usklađenosti EU.
Softver učitan u ovu opremu je provereno
usaglašen sa osnovnim zahtevima direktive
2014/53/EU.
Verzija softvera: 1_
Verziju softvera možete da proverite u stavci
„Firmware setup“ menija „General setup“.
Napomena za korisnike: Sledeće informacije
se odnose samo na opremu koja se prodaje u
zemljama u kojima se primenjuju direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony
Corporation ili je proizveden u njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi sa
usklađenošću proizvoda u Evropi treba poslati
ovlašćenom predstavniku proizvođača na adresu:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Odlaganje potrošenih baterija i
električne i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
2SR
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati
kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004%
olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni
da će se baterijom i električnom i elektronskom
opremom pravilno rukovati, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda ili baterije, obratite se
lokalnoj upravi, komunalnoju službi ili prodavnici
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Upozorenje u slučaju da kontakt
automobila nema ACC položaj
Obavezno podesite funkciju AUTO OFF
(stranicu 13). Uređaj će se potpuno i automatski
isključiti u podešeno vreme nakon što se uređaj
isključi i prikaže se sat (tj. pritisnite i zadržite
SRC 1 sekundu), što sprečava pražnjenje baterije.
Ako ne podesite funkciju AUTO OFF, pritisnite i
držite OFF dok se ekran ne isključi svaki put kada
isključite kontakt.
Odricanje od odgovornosti koja se odnosi
na usluge koje nude treće strane
Usluge koje nude treće strane mogu da se
promene, suspenduju ili prekinu bez prethodne
najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost kada
nastanu takve situacije.
Povezivanje/instalacija
Sadržaj
Vodič za delove i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Početni koraci
Skidanje prednjeg panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vraćanje jedinice na početne vrednosti . . . . . . . . .
Postavka sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provera napona baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje drugog prenosnog audio uređaja . . . .
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista delova za instalaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
25
5
6
6
6
6
7
Slušanje radija
Slušanje radija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prijem DAB programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korišćenje opsega FM/MW/LW . . . . . . . . . . . . . . .
Korišćenje sistema RDS
(Radio Data System). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
9
9
Reprodukcija
Reprodukcija sa USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pretraživanje i reprodukcija numera. . . . . . . . . . . . 11
Podešavanja
Otkazivanje režima DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Operacije sa osnovnim podešavanjima . . . . . . . . . 12
Opšta podešavanja (GENERAL). . . . . . . . . . . . . . . . 13
Podešavanje zvuka (SOUND). . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Podešavanje ekrana (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dodatne informacije
Ažuriranje firmvera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3SR
Vodič za delove i kontrole
Glavna jedinica
 Dugme za otpuštanje prednje table
 SRC (izvor)
Uključite napajanje.
Promena izvora.
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste isključili
izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da biste
isključili napajanje i ekran.
 Upravljački točkić
Okrećite da biste prilagodili jačinu zvuka.
PUSH ENTER
Ulazak u izabranu stavku.
Pritisnite SRC, okrenite pa pritisnite da biste
promenili izvor (u roku od 2 sekunde).
MENU
Ulazak u meni za podešavanje.
 Prozor ekrana

/
(SEEK –/+)
Tokom DAB prijema:
Izaberite uslugu. Pritisnite i držite da biste
potražili ansambl.
Tokom FM/MW/LW prijema:
Automatsko podešavanje radio stanica.
Pritisnite i držite da biste ručno podesili.
/ (prethodno/sledeće)
/ (brzo premotavanje unazad/unapred)
 PTY (tip programa)/
(pretraga)
(stranicu 8, 12)
Tokom DAB prijema:
Ulazak u režim pregleda. Pritisnite dvaput
da izaberete PTY.
Tokom FM prijema:
Izbor PTY u funkciji RDS.
Tokom reprodukcije:
Ulazak u režim pregleda.
(Nije dostupno kada je povezan USB uređaj
u režimu za Android™ ili iPod uređaj.)
 EQ (ekvilajzer)
Izbor krive ekvilajzera.
4SR

(nazad)
Za povratak na prethodni prikaz.
MODE (stranicu 7, 8, 9)
 Prijemnik za daljinski upravljač
 Dugmad sa brojevima (od 1 do 6)
Prijem memorisanih DAB usluga ili radio
stanica. Pritisnite i držite da biste memorisali
DAB usluge ili radio stanice.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju. Pritisnite
i držite da biste neprekidno preskakali albume.
(Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android ili iPod uređaj.)
Početni koraci
Skidanje prednjeg panela
Možete da skinete prednju tablu jedinice da biste
sprečili krađu.
1
Pritisnite i držite OFF  dok se uređaj ne
isključi, pritisnite dugme za otpuštanje
prednje table , a zatim povucite tablu
prema sebi da biste je skinuli.
(ponavljanje)
(Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android.)
(nasumično)
(Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android.)
 (reprodukcija/pauziranje)
 EXTRA BASS
Pojačavanje zvuka basa u sinhronizaciji sa
nivoom jačine zvuka. Pritisnite da biste
promenili podešavanje za EXTRA BASS:
[1], [2], [OFF].
Alarm upozorenja
Ako okrenete prekidač za kontakt u položaj OFF
bez skidanja prednje table, oglasiće se alarm
upozorenja na nekoliko sekundi. Alarm će se
oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.
 AUX ulazni priključak
 DSPL (ekran)
Pritisnite da biste promenili prikazane stavke.
Postavljanje prednje table
SCRL (pomeranje)
Pritisnite i držite da biste pomerali prikazanu
stavku.
 USB ulaz
5SR
Vraćanje jedinice na početne
vrednosti
Pre prvog korišćenja jedinice, nakon zamene
akumulatora u automobilu ili promene povezivanja,
morate da vratite jedinicu na početne vrednosti.
1
Pritisnite DSPL i
(nazad)/MODE
duže od 2 sekunde.
Napomena
Vraćanje jedinice na početne vrednosti će izbrisati
podešavanje sata i određeni uskladišteni sadržaj.
Postavka sata
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL], a
zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET CLOCK-ADJ], a zatim ga
pritisnite.
Brojke koje označavaju sate trepere.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
podesili sate i minute.
Da biste pomerali digitalne indikatore, pritisnite
/ (SEEK –/+).
4
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
MENU.
Podešavanje je završeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata
Pritisnite DSPL.
6SR
Provera napona baterije
Možete da proverite trenutni napon baterije.
(Nije dostupno dok je izvor isključen i sat prikazan.)
1
Pritiskajte DSPL dok se na ekranu
ne prikaže napon baterije.
Povezivanje USB uređaja
1
2
Utišajte zvuk na jedinici.
Povežite USB uređaj sa jedinicom.
Da biste povezali iPod/iPhone uređaj,
koristite USB kabl za povezivanje za iPod
(ne isporučuje se).
Povezivanje drugog prenosnog
audio uređaja
1
2
3
Isključite prenosni audio uređaj.
Utišajte zvuk na jedinici.
Povežite prenosni audio uređaj na AUX
priključak (stereo mini utikač) na jedinici
kablom za povezivanje (ne isporučuje se)*.
* Obavezno koristite prav priključak.
Slušanje radija
Slušanje radija
Za slušanje radija, pritisnite SRC da biste izabrali
[TUNER]. Kada izaberete DAB frekventni opseg prvi
put nakon zamene akumulatora u automobilu ili
promene povezivanja, automatski se pokreće
početno skeniranje. Omogućite da se početno
skeniranje završi. (Ako ga prekinete, početno
skeniranje će se ponovo pokrenuti sledeći put kad
izaberete DAB frekventni opseg.) Ako nijedna DAB
stanica nije memorisana tokom početnog skeniranja,
obavite automatsko skeniranje (stranicu 8).
Savet
Podesite [SET ANT-PWR] na [ON] (podrazumevano) ili
[OFF] u zavisnosti od tipa DAB antene (stranicu 14).
Prijem DAB programa
4
Pritisnite SRC da biste izabrali [AUX].
Za usklađivanje nivoa jačine zvuka
povezanog uređaja sa drugim izvorima
Započnite reprodukciju sa prenosnog audio uređaja
umerenom jačinom zvuka i podesite na uređaju
uobičajeni nivo jačine zvuka.
Pritisnite MENU, a zatim izaberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (stranicu 14).
DAB (Digital Audio Broadcasting) je sistem prenosa
na zemaljskim mrežama. DAB stanice pakuju radio
programe („usluge“) u ansambl, a svaka usluga
sadrži jednu ili više komponenti. Ista usluga može
ponekad da se prima na različitim frekvencijama.
Ručno pretraživanje usluge
1
Pritisnite MODE da biste izabrali [DB1],
[DB2] ili [DB3].
2
Pritisnite / (SEEK –/+) da biste
pretraživali unutar programskog paketa
za uslugu; pritisnite i zadržite /
(SEEK –/+) da biste pretraživali različite
programske pakete.
Skeniranje se zaustavlja kada uređaj podesi
uslugu/ansambl. Pretražujte dok ne podesite
željenu uslugu.
7SR
Slušanje istog ili sličnog programa čak i
tokom slabog prijema
Ručno memorisanje usluge
1
Dok slušate uslugu koju želite da
memorišete, pritisnite i držite dugme sa
brojem (1 do 6) dok se ne prikaže [MEM].
„Hard Link“ prati isti program, a „Soft Link“ prati
sličan program.
Prijem memorisanih usluga
1
Podesite [SET SOFTLINK] na [ON] (stranicu 14).
[FM-LINK] svetli kada je u toku prijem
odgovarajućeg FM programa.
SOFT
LINK
Kada izaberete željeni frekventni opseg,
pritisnite dugme sa brojem (1 do 6).
Pretraživanje usluge po nazivu
(Quick-BrowZer™)
Možete da prikažete listu usluga radi lake pretrage.
1
2
Tokom DAB prijema pritisnite
(pregled).
OFF

ON

FM
Soft
Link
Hard
Link
Soft
Link




Automatsko ažuriranje liste usluga
(Automatsko skeniranje)
Jedinica ulazi u režim Quick-BrowZer i prikazuje
se lista usluga.
1
Pritisnite MODE da biste izabrali [DB1],
[DB2] ili [DB3].
Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
željenu uslugu, a zatim ga pritisnite.
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
[SET AUTOSCAN], a zatim ga pritisnite.
Započinje prijem.
Za izlaz iz režima Quick-BrowZer
Pritisnite
(nazad).
Podešavanje DAB saopštenja
Ako omogućite DAB saopštenja, ona mogu da
prekinu trenutno izabrani izvor.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET ANNOUNCE], a zatim
ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali SET ANNC-ON] ili [SET ANNC-OFF],
a zatim ga pritisnite.
Napomena
Tokom DAB saopštenja, jačina zvuka se prilagođava
nivou podešenom za funkciju TA u RDS (stranicu 9).
8SR
DAB
Hard
Link
Jedinica ažurira listu usluga u režimu
Quick-BrowZer.
Korišćenje opsega FM/MW/LW
Korišćenje sistema RDS
(Radio Data System)
Automatsko memorisanje (BTM)
Podešavanje alternativnih frekvencija
(AF) i obaveštenja o saobraćaju (TA)
1
Pritisnite MODE da biste promenili
frekventni opseg (FM1, FM2, MW ili LW).
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
3
AF neprestano podešava stanicu sa najjačim
signalom u mreži, a TA obezbeđuje informacije o
trenutnom saobraćaju ili saobraćajne programe (TP)
ako se primaju.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET BTM], a zatim ga pritisnite.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET AF/ TA], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ili [SET AF/TA-OFF],
a zatim ga pritisnite.
Jedinica memoriše stanice na dugmadima sa
brojevima po redosledu njihovih frekvencija.
Podešavanje programa
1
Pritisnite MODE da biste promenili
frekventni opseg (FM1, FM2, MW ili LW).
2
Obavite podešavanje.
Ručno podešavanje programa
Pritisnite i držite / (SEEK –/+) da biste
našli približnu frekvenciju pa pritiskajte /
 (SEEK–/+) da biste precizno podesili željenu
frekvenciju.
Automatsko podešavanje
Pritisnite / (SEEK –/+).
Skeniranje se zaustavlja kada jedinica primi
stanicu.
Za memorisanje RDS stanica sa AF i TA
podešavanjima
Možete da memorišete RDS stanice zajedno sa
AF/TA podešavanjima. Podesite AF/TA, a zatim
memorišite stanicu pomoću BTM ili ručno. Ako
memorišete ručno, možete takođe da memorišete
stanice bez RDS-a.
Prijem hitnih obaveštenja
Ručno memorisanje stanica
1
Dok slušate stanicu koju želite da
memorišete, pritisnite i držite dugme
sa brojem (od 1 do 6) dok se ne prikaže
[MEM].
Prijem memorisanih stanica
1
Sa uključenom funkcijom AF ili TA, hitna
obaveštenja će automatski prekinuti trenutno
izabrani izvor.
Za prilagođavanje nivoa jačine zvuka tokom
saobraćajnih obaveštenja
Nivo će biti uskladišten u memoriju za sva sledeća
saobraćajna obaveštenja, nezavisno od redovnog
nivoa jačine zvuka.
Izaberite frekventni opseg, a zatim
pritisnite dugme sa brojem (od 1 do 6).
9SR
Za zadržavanje na jednom regionalnom
programu (REGIONAL)
Kada su uključene funkcije AF i REGIONAL, nećete
biti prebacivani na druge regionalne stanice koje
imaju jači signal. Ako napustite područje prijema
tog regionalnog programa, podesite [SET REG-OFF]
u podešavanjima [GENERAL] tokom FM prijema
(stranicu 13).
Ovu funkciju ne možete da koristite u Ujedinjenom
Kraljevstvu i nekim drugim zemljama.
Funkcija Local Link (samo u Ujedinjenom
Kraljevstvu)
Ova funkcija vam omogućava da izaberete druge
lokalne stanice u oblasti, čak i ako one nisu
memorisane na dugmadima sa brojevima.
Tokom FM prijema, pritisnite dugme sa brojem (1 do
6) na kojem je memorisana lokalna stanica. U roku
od pet sekundi, ponovo pritisnite dugme sa brojem
lokalne stanice. Ponavljajte ovaj postupak sve dok
ne podesite lokalnu stanicu.
Izbor tipova programa (PTY)
Koristite PTY da biste prikazali ili pretraživali željeni
tip programa.
Tokom DAB prijema
1
2
Dvaput pritisnite PTY.
Okrećite upravljački točkić dok se ne
prikaže željeni tip programa, a zatim
ga pritisnite.
Jedinica lista sve usluge u izabranom tipu
programa.
3
Okrećite upravljački točkić dok se ne
prikaže željena usluga, a zatim ga pritisnite.
Započinje prijem.
Tokom FM prijema
1
2
Pritisnite PTY.
Okrećite upravljački točkić dok se ne prikaže
željeni tip programa, a zatim ga pritisnite.
Jedinica započinje da traži stanicu koja emituje
željeni tip programa.
10SR
Tip programa
NONE (Neodređen tip programa), NEWS (Novosti),
AFFAIRS (Aktuelna događanja), INFO (Informativni
program), SPORT (Sport), EDUCATE (Obrazovni
program), DRAMA (Drama), CULTURE (Kulturni
program), SCIENCE (Naučni program), VARIED
(Raznovrsni program), POP M (Pop muzika), ROCK
M (Rok muzika), EASY M (M.O.R. muzika), LIGHT M
(Lagana klasična muzika), CLASSICS (Klasična
muzika), OTHER M (Ostale vrste muzike), WEATHER
(Vremenska prognoza), FINANCE (Finansije),
CHILDREN (Programi za decu), SOCIAL A
(Društvena zbivanja), RELIGION (Verski program),
PHONE IN (Program za javljanje slušalaca), TRAVEL
(Putovanja), LEISURE (Slobodno vreme), JAZZ (Džez
muzika), COUNTRY (Kantri muzika), NATION M
(Narodna muzika), OLDIES (Evergreen muzika),
FOLK M (Folk muzika), DOCUMENT (Dokumentarni
program)
Podešavanje sata (CT)
Podaci o tačnom vremenu (CT) dobijeni
RDS prenosom podešavaju sat.
1
Postavite [SET CT] u odeljku [GENERAL]
na [SET CT-ON] (stranicu 13).
1
Reprodukcija
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako je uređaj već povezan, da biste započeli
reprodukciju, pritisnite SRC da biste izabrali
[USB] (prikazuje se [IPD] na ekranu kada je
prepoznat iPod).
Reprodukcija sa USB uređaja
U ovom Uputstvu za upotrebu, „iPod“ se koristi kao
opšti pojam za iPod funkcije na iPod i iPhone
uređajima, osim ako nije drugačije naznačeno
u tekstu ili na slikama.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte „O iPod uređaju“ (stranica 16) ili posetite
sajt za podršku naveden sa zadnje strane.
Možete da koriste AOA (Android Open dodatne
opreme) 2.0, MSC (Mass Storage Class) i MTP
(Media Transfer Protocol) tip USB uređaja* koji
zadovoljavaju USB standard. U zavisnosti od USB
uređaja, na jedinici možete da izaberete Android
režim ili MSC/MTP režim.
Neki digitalni medija plejeri ili Android pametni
telefoni mogu da zahtevaju podešavanje na
MTP režim.
* npr. USB flash uređaj, digitalni medija plejer,
Android pametni telefon
Napomene
 Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB uređaja,
posetite sajt za podršku naveden na zadnjoj strani.
 Pametni telefoni na kojem je instaliran Android OS 4.1
ili noviji podržavaju Android Open Accessory 2.0 (AOA
2.0). Međutim, neki pametni telefoni možda neće u
potpunosti podržavati AOA 2.0 čak i ako je na njima
instaliran Android OS 4.1 ili noviji.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg Android pametnog
telefona posetite sajt za podršku naveden sa zadnje
strane.
 Nije podržana reprodukcija sledećih datoteka.
MP3/WMA/FLAC:
 datoteke zaštićene autorskim pravima
 DRM (Digital Rights Management) datoteke
 Višekanalne audio datoteke
MP3/WMA:
 datoteke sa kompresijom bez gubitka kvaliteta
Pre nego što uspostavite vezu, izaberite režim USB
(Android režim ili MSC/MTP režim), u zavisnosti od
USB uređaja (stranicu 13).
Povežite USB uređaj na USB ulaz
(stranicu 6).
2
Prilagodite jačinu zvuka na ovoj jedinici.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Uklanjanje uređaja
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite uređaj.
Upozorenje za iPhone
Kada povežete iPhone putem USB-a, jačina zvuka
telefonskog poziva se kontroliše preko iPhone
uređaja, a ne preko jedinice. Nemojte da pojačavate
jačinu zvuka na uređaju tokom poziva, jer se nakon
završetka razgovora može iznenada začuti glasan
zvuk.
Pretraživanje i reprodukcija
numera
Ponavljanje reprodukcije i nasumična
reprodukcija
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u režimu
za Android.
1
Tokom reprodukcije, pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) više puta
uzastopno da biste izabrali željeni režim
reprodukcije.
Možda će proteći izvesno vreme dok ne
započne reprodukcija u izabranom režimu.
U zavisnosti od izabranog izvora zvuka, razlikuju
se dostupni režimi reprodukcije.
11SR
Pretraživanje numera po nazivu
(Quick-BrowZer™)
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u režimu
za Android ili iPod uređaj.
1
U toku USB reprodukcije pritisnite
(pregled)* da biste prikazali listu
kategorija pretrage.
Kada se prikaže lista numera, pritisnite
(nazad) više puta uzastopno da biste prikazali
željenu kategoriju za pretragu.
* Tokom USB reprodukcije, pritisnite
(pregled)
duže od 2 sekunde da biste se direktno vratili na
listu kategorija.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željenu kategoriju za pretragu,
a zatim ga pritisnite za potvrdu izbora.
3
Ponovite korak 2 da biste pretražili
željenu numeru.
Podešavanja
Otkazivanje režima DEMO
Možete da otkažete prikaz demonstracije koji se
prikazuje kada je izvor isključen i kada je prikazan sat.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO], a zatim ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO-OFF], a zatim
ga pritisnite.
Podešavanje je završeno.
4
Dvaput pritisnite
(nazad).
Ekran se vraća u standardni režim prijema/
reprodukcije.
Pokrenuće se reprodukcija.
Za izlaz iz režima Quick-BrowZer
Pritisnite
(pregled).
Pretraživanje preskakanjem stavki
(režim Jump)
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u režimu
za Android ili iPod uređaj.
1
2
3
4
Pritisnite
(pregled).
Pritisnite  (SEEK +).
Možete da podesite stavke u sledećim kategorijama
podešavanja:
Opšta podešavanja (GENERAL), Podešavanje zvuka
(SOUND), Podešavanje ekrana (DISPLAY)
1
2
Pritisnite MENU.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali stavku.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali kategoriju za podešavanje,
a zatim ga pritisnite.
Lista se preskače u koracima od 10% od
ukupnog broja stavki u njoj.
Stavke koje mogu da se podešavaju razlikuju
se u zavisnosti od izvora i podešavanja.
Pritisnite ENTER da biste se vratili u režim
Quick-BrowZer.
Prikazuje se izabrana stavka.
5
Operacije sa osnovnim
podešavanjima
Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
željenu stavku, a zatim ga pritisnite.
Pokrenuće se reprodukcija.
12SR
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali opcije, a zatim ga pritisnite.
Za povratak na prethodni ekran
Pritisnite
(nazad).
Opšta podešavanja (GENERAL)
DEMO (demonstracija)
Aktiviranje demonstracije: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (prilagođavanje sata) (stranicu 6)
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Aktiviranje alarma upozorenja: [ON], [OFF]
(stranicu 5).
(Dostupno samo dok je izvor isključen
i sat prikazan.)
BEEP
Aktiviranje zvučnog signala: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Automatski se isključuje nakon određenog
vremena kada se uređaj isključi (tj. kada se
pritisne i zadrži dugme SRC 1 sekundu):
[ON] (30 minuta), [OFF].
STEERING
Snima/vraća na podrazumevana podešavanja
daljinskog upravljača na volanu.
(Dostupno kada je povezivanje obavljeno sa
kablom za povezivanje (ne isporučuje se).)
(Dostupno samo dok je izvor isključen i sat
prikazan.)
STR CONTROL (upravljanje volanom)
Izaberite režim ulaza povezanog daljinskog
upravljača. Da biste sprečili kvar, pre upotrebe
proverite da li se režim ulaza poklapa s
povezanim daljinskim upravljačem.
CUSTOM
Režim ulaza za daljinski upravljač na volanu
PRESET
Režim ulaza za žičani daljinski upravljač
izuzev daljinskog upravljača na volanu
(automatski izabran kada se obavi [RESET
CUSTOM].)
EDIT CUSTOM
Snima funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–, SEEK +/–)
na daljinskom upravljaču na volanu:
 Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
funkciju koju želite da dodelite daljinskom
upravljaču na volanu pa ga pritisnite.
 Dok [REGISTER] trepće, pritisnite i držite
dugme daljinskog upravljača na volanu
kojem želite da dodelite funkciju. Kada je
snimanje završeno, prikazuje se
[REGISTERED].
 Da biste registrovali druge funkcije, ponovite
korake  i .
(Dostupno je samo kada je [STR CONTROL]
podešeno na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Vraća na podrazumevana podešavanja
daljinskog upravljača na volanu: [YES], [NO].
(Dostupno je samo kada je [STR CONTROL]
podešeno na [CUSTOM].)
Napomene
 Dok obavljate podešavanja, dostupno je
samo dugme za upravljanje na jedinici.
Zbog bezbednosti, parkirajte automobil
pre nego što obavite podešavanja.
 Ako dođe do greške tokom snimanja, ostaju
važeće sve prethodno snimljene informacije.
Ponovo pokrenite snimanje funkcije sa kojom
se dogodila greška.
 Ova funkcija možda nije dostupna u nekim
vozilima. Za detalje o kompatibilnosti vašeg vozila,
posetite sajt za podršku naveden sa zadnje strane.
USB MODE
Menja USB režim: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostupno samo kada je izabran USB izvor.)
CT (vreme na satu)
Aktiviranje CT funkcije: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativne frekvencije/obaveštenja o
saobraćaju)
Izbor podešavanja alternativnih frekvencija (AF) i
obaveštenja o saobraćaju (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Dostupno kada je bilo koji izvor izabran.)
REGIONAL
Ograničavanje prijema signala na određenu
oblast: [ON], [OFF]. (Dostupno samo pri FM
prijemu.)
BTM (memorisanje najboljeg podešavanja)
(stranicu 9)
(Dostupno samo ako je izabran tjuner
(FM/MW/LW).)
13SR
ANNOUNCE (saopštenje)
Omogućavanje saopštenja u toku prenosa:
[ON], [OFF].
(Dostupno kada je bilo koji izvor izabran.)
Podešavanje zvuka (SOUND)
SOFTLINK
Automatska pretraga i podešavanje sličnog
programa kada je signal tekućeg programa
preslab za prijem: [ON], [OFF]. (Dostupno samo
pri DAB prijemu.)
EQ10 PRESET
Bira krivu ekvilajzera od 10 ponuđenih ili je
isključuje:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Podešavanje krive ekvilajzera može da se
memoriše za svaki izvor.
ANT-PWR (napajanje antene)
Obezbeđenje napajanja na ulaznom priključku
DAB antene: [ON], [OFF]. (Dostupno samo kada
je jedinica isključena ili u toku DAB prijema.)
AUTOSCAN (automatsko skeniranje)
Obavljanje automatskog skeniranja radi
ažuriranja liste usluga u režimu Quick-BrowZer.
(Dostupno samo pri DAB prijemu.)
FIRMWARE
(Dostupno samo dok je izvor isključen i sat
prikazan.)
Proverava/ažurira verziju firmvera. Za detaljnije
informacije posetite sajt za podršku naveden sa
zadnje strane.
FW VERSION (verzija firmvera)
Prikazuje trenutnu verziju firmvera.
FW UPDATE (ažuriranje firmvera)
Ulazak u postupak ažuriranja firmvera: [YES], [NO].
Ažuriranje firmvera traje nekoliko minuta. Tokom
ažuriranja, nemojte da isključujete kontakt u
položaj OFF niti da uklanjate USB uređaj.
Ovaj meni za podešavanje je dostupan kada je
izabran bilo koji izvor.
* [KARAOKE] smanjuje zvuk glasa, ali se ne može u
potpunosti ukloniti tokom reprodukcije. Takođe,
korišćenje mikrofona nije podržano.
EQ10 CUSTOM
Podešava [CUSTOM] od EQ10.
Podešavanje krive ekvilajzera:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Jačina zvuka može da se podesi u koracima
od 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
BALANCE
Prilagođavanje ravnoteže zvuka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Prilagođavanje relativnog nivoa:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
AUX VOL (AUX jačina zvuka)
Podešavanje nivoa jačine zvuka svakog
povezanog pomoćnog uređaja:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Zahvaljujući ovom podešavanju nema potrebe
da podešavate nivo jačine zvuka između izvora.
(Dostupno samo kada se izabere AUX.)
14SR
Podešavanje ekrana (DISPLAY)
DIMMER
Menja svetlinu ekrana: [ON], [OFF], [CLK] (sat).
Da biste podesili da ova funkcija bude aktivna
samo tokom ograničenog perioda, izaberite [CLK],
a zatim podesite vreme početka i završetka.
– Da biste podesili svetlinu kada je aktivirana
funkcija prigušivanja:
Podesite [DIMMER] na [ON], a zatim podesite
[BRIGHTNESS].
– Da biste podesili svetlinu kada je deaktivirana
funkcija prigušivanja:
Podesite [DIMMER] na [OFF], a zatim podesite
[BRIGHTNESS].
Podešavanje svetline se memoriše i koristiti
kada se aktivira ili deaktivira funkcija
prigušivanja.
BRIGHTNESS
Podešava svetlinu ekrana. Nivo svetline može da
se podesi: [1] – [10].
SND SYNC (sinhronizacija zvuka)
Aktiviranje sinhronizacije osvetljenja sa zvukom:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automatsko pomeranje)
Automatsko pomeranje dugih stavki:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno kada je izabran AUX ili tjuner
(FM/MW/LW).)
Dodatne informacije
Ažuriranje firmvera
Da biste ažurirali firmver, posetite sajt za podršku
naveden sa zadnje strane, a zatim pratite onlajn
uputstva.
Napomene
 Korišćenje USB uređaja (ne isporučuje se) je
neophodno za nadogradnju firmvera. Sačuvajte
program za ažuriranje na USB uređaj i povežite uređaj
na USB ulaz, a zatim obavite postupak ažuriranja.
 Ažuriranje firmvera traje nekoliko minuta. Tokom
ažuriranja, nemojte da isključujete kontakt u položaj
OFF niti da uklanjate USB uređaj.
Mere opreza
 Ako je automobil bio parkiran na direktnoj
sunčevoj svetlosti, dozvolite da se jedinica ohladi
pre njenog korišćenja.
 Ne ostavljajte u parkiranom automobilu prednju
tablu ili audio uređaje koje ste doneli, jer to može
da izazove kvar zbog visokih temperatura ako je
automobil izložen direktnom suncu.
 Napajana antena se automatski izvlači.
Održavanje visokog kvaliteta zvuka
Nemojte da prosipate tečnost po jedinici.
Redosled reprodukcije audio datoteka
Fascikla (album)
Audio datoteka
(numera)
15SR
O iPod uređaju
Održavanje
 Možete da povežete sledeće iPod modele.
Ažurirajte softver iPod uređaja na najnoviju verziju
pre nego što počnete da ga koristite.
Kompatibilni iPhone/iPod modeli
Kompatibilan model
USB
iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch (šesta generacija)

iPod touch (peta generacija)

iPod nano (sedma generacija)

 „Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znači da je
elektronska oprema posebno dizajnirana za rad sa
iPod ili iPhone uređajima, tim redom, i sertifikovana
od strane proizvođača tako da ispunjava standarde
za performanse kompanije Apple. Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu
usklađenost sa bezbednosnim standardima i
propisima. Imajte u vidu to da upotreba ove
dodatne opreme sa iPod ili iPhone uređajem može
da utiče na performanse bežične veze.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa
jedinicom koji nisu obrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
16SR
Čišćenje priključaka
Jedinica možda neće raditi ispravno ako priključci
između nje i prednje table nisu čisti. Da biste ovo
sprečili, skinite prednju tablu (stranicu 5) i očistite
priključke pomoću pamučnih štapića. Ne primenjujte
preveliku silu. U suprotnom, možete da oštetite
priključke.
Napomene
 Zbog bezbednosti, isključite kontakt pre čišćenja
priključaka i izvadite ključ iz prekidača za kontakt.
 Nikada ne dodirujte direktno priključke prstima ili bilo
kakvim metalnim uređajem.
Specifikacije
Radio
DAB/DAB+
Frekventni opseg: 174,928 MHz – 239,200 MHz
Antenski priključak:
Spoljni antenski priključak
FM
Frekventni opseg:
87,5 MHz–108,0 MHz
Antenski priključak:
Spoljni antenski priključak
Upotrebljiva osetljivost: 7 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omer signala i smetnji: 73 dB
Razdvajanje: 50 dB at 1 kHz
Frekventni odziv: 20 Hz – 15.000 Hz
MW/LW
Frekventni opseg:
MW: 531 kHz – 1,602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Antenski priključak:
Spoljni antenski priključak
Osetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Odeljak za USB plejer
Interfejs: USB (pune brzine)
Maksimalna struja: 1 A
Maksimalni broj prepoznatljivih fascikli i datoteka:
fascikli (albuma): 256
datoteka (numera) po fascikli: 256
Kompatibilni Android Open Accessory (AOA)
protokol: 2,0
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina protoka bitova: 8 kbps – 320 kbps
(podržava promenljivu brzinu protoka
bitova (VBR))
Frekvencija uzorkovanja: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Brzina protoka bitova: 32 kbps – 192 kbps
(podržava promenljivu brzinu protoka
bitova (VBR))
Frekvencija uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Širina uzorkovanja: 16 bita, 24 bita
Frekvencija uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz
Pojačalo
Izlaz: Izlazi za zvučnike
Impedansa zvučnika: 4 Ω – 8 Ω
Maksimalan izlaz za napajanje: 55 W × 4 (na 4 Ω)
Opšte
Izlazi:
Priključak audio izlaza (ZADNJI)
Napajana antena/priključak za kontrolu
napajanog pojačala (REM OUT)
Ulazi:
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Ulazni priključak DAB antene
Ulazni priključak FM/MW/LW antene
AUX ulazni priključak (stereo mini utikač)
USB port
Zahtevi za napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol uzemljen)
Nominalna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Približno 178 mm × 50 mm × 119 mm
(7 1/8 in × 2 in × 4 3/4 in) (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4 in × 2 1/8 in × 4 1/8 in) (š/v/d)
Masa: približno 0,7 kg (1 lb 9 oz)
Sadržaj pakovanja:
Glavna jedinica (1)
Delovi za instalaciju i povezivanje (1 komplet)
Vaš prodavac možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite od njega dodatne informacije.
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
Autorska prava
Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na
intelektualnu svojinu kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence
korporacije Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su
zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc. registrovane
u SAD i ostalim zemljama.
MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i
patenti su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i
Thomson.
Android je zaštićeni znak kompanije Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Ponovna distribucija i upotreba u izvornom i
binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih,
dozvoljene su pod sledećim uslovima:
17SR
 Ponovna distribucija u izvornom kodu mora da
sadrži napomenu o autorskim pravima iznad,
listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
 Ponovna distribucija u binarnom obliku mora
da sadrži napomenu o autorskim pravima iznad,
listu uslova i sledeće odricanje odgovornosti
u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji
dolaze uz distribuciju.
 Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org fondacije
i imena njenih saradnika radi promovisanja
proizvoda nastalih na osnovu ovog softvera
bez prethodne pismene dozvole.
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU
OVAJ SOFTVER U „VIĐENOM“ STANJU I ODRIČU SE
SVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA
PRODAJE I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
FONDACIJA ILI NJENI SARADNICI SE NI U KOM
SLUČAJU NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA
DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU,
PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA
OBUHVATA, ALI SE NE OGRANIČAVA NA,
DOBAVLJANJE ROBE ILI USLUGA ZAMENE, GUBITAK
PRAVA NA KORIŠĆENJE, GUBITAK PODATAKA ILI
ZARADE I PREKIDE U POSLOVANJU) KAKO GOD DO
NJE DOŠLO I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI
ODGOVORNOSTI, BILO DA SE RADI O UGOVORU,
ODGOVORNOSTI U UŽEM SMISLU ILI ŠTETNOJ
RADNJI (UKLJUČUJUĆI NEMAR I OSTALO) KOJA JE
PROIZAŠLA IZ KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA NA
BILO KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU UPOZORENI DA
POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
Rešavanje problema
Sledeća lista za proveru će vam pomoći da otklonite
probleme koji mogu da nastanu tokom rada jedinice.
Pre pregleda liste u nastavku, proverite priključke i
postupke korišćenja.
Za detalje o korišćenju osigurača i uklanjanju
uređaja iz komandne table, pogledajte odeljak
„Povezivanje/instalacija“ (stranica 22).
Ako problem nije rešen, posetite sajt za podršku
naveden na zadnjoj korici.
18SR
Opšte
Nema zvučnog signala ili je zvuk vrlo slab.
 Položaj kontrole [FADER] nije podešen za sistem
sa dva zvučnika.
 Jačina zvuka ovog uređaja i/ili povezanog
uređaja je vrlo niska.
 Povećajte jačinu zvuka ovog uređaja i/ili
povezanog uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je opcionalno napajano pojačalo i ne
koristite ugrađeno pojačalo.
Sadržaj memorije je obrisan.
 Kabl za napajanje ili akumulator su isključeni
ili su nepravilno povezani.
Memorisane stanice i tačno vreme su obrisani.
Osigurač je pregoreo.
Stvara se buka prilikom okretanja ključa u
kontakt bravi.
 Vodovi nisu dobro povezani sa priključcima na
automobilu.
Tokom reprodukcije ili prijema, započne režim
demonstracije.
 Ako se ne obavi nikakva radnja u roku od pet
minuta kada je podešena opcija [DEMO-ON],
započinje prikaz demonstracije.
 Podesite [DEMO-OFF] (stranicu 13).
Prikaz nestaje sa ekrana/ne pojavljuje se u
prozoru ekrana.
 Podešavanje svetline je podešeno na [DIM-ON]
(stranicu 15).
 Prikaz nestaje ako pritisnete i držite OFF.
 Pritisnite OFF na jedinici dok se prikaz ne pojavi.
 Priključci su prljavi (stranicu 16).
Ekran/osvetljenje treperi.
 Izvor napajanja nije dovoljno jak.
 Proverite da li akumulator automobila
isporučuje dovoljno napajanja jedinici.
(Zahtev za napajanje je 12 V DC.)
Dugmad za upravljanje ne funkcionišu.
 Pritisnite DSPL i
(nazad)/MODE duže od
2 sekunde da biste jedinicu vratili na
podrazumevana podešavanja.
Sadržaj uskladišten u memoriji je izbrisan.
Zbog bezbednosti, nemojte da obavljate vraćanje
jedinice na podrazumevana podešavanja tokom
vožnje.
Radio prijem
Nije moguće primiti signal radio stanica.
Zvuk je pun šumova.
 Povezivanje nije ispravno.
 Proverite vezu antene automobila.
 Ako se antena automobila ne izvlači, proverite
povezivanje voda za kontrolu napajane antene.
 Pogledajte [NO SERV] (stranicu 20) radi detaljnih
informacija kada DAB signal nije moguće primiti.
Podešavanje memorije nije moguće.
 Signal koji se emituje je suviše slab.
RDS
Pretraživanje SEEK započinje nakon nekoliko
sekundi slušanja.
 Stanica nije TP ili ima slab signal.
 Deaktivirajte TA (stranicu 9).
Nema obaveštenja o saobraćaju.
 Aktivirajte TA (stranicu 9).
 Stanica ne emituje obaveštenja o saobraćaju
iako je TP.
 Izaberite drugu stanicu.
 Onemogućite DAB obaveštenja (stranicu 8).
 Obaveštenja o saobraćaju su onemogućena
dok su DAB obaveštenja omogućena.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutna stanica nije RDS stanica.
 Nisu primljeni RDS podaci.
 Stanica ne precizira tip programa.
Naziv stanice treperi.
 Trenutno odabrana stanica nema alternativnu
frekvenciju.
 Pritiskajte  (SEEK –/+) dok naziv
usluge programa treperi. Pojavljuje se [PI SEEK]
i uređaj započinje da traži drugu frekvenciju sa
istim PI (program identification) podacima.
Reprodukcija sa USB uređaja
Ne možete da reprodukujete stavke sa uređaja
povezanog putem USB čvorišta.
 Jedinica ne može da prepozna USB uređaje
povezane putem USB čvorišta.
USB uređaju je potrebno više vremena za
reprodukciju.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
hijerarhijskom strukturom.
Zvuk se čuje sa prekidima.
 Zvuk može da bude isprekidan pri velikoj
brzini prenosa.
 Datoteke koje sadrže DRM (Digital Right
Management) u nekim slučajevima nije
moguće reprodukovati.
Audio datoteka ne može da se reprodukuje.
 Nije podržan USB uređaj formatiran sistemima
datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
* Jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji
možda ne podržavaju sve FAT sisteme datoteka.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
svakog USB uređaja ili kontaktirajte proizvođača.
Nije moguće izvesti radnje kao što su preskakanje
albuma, preskakanje stavki (režim Jump) i
pretraživanje numera po nazivu (Quick-BrowZer).
 Ove radnje ne mogu da se izvrše kada je povezan
USB uređaj u režimu za Android ili iPod uređaj.
 Podesite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stranicu 13).
 Uklonite iPod uređaj.
 USB režim uređaja nije podešen na odgovarajući
režim.
 Uverite se da je USB režim uređaja podešen
na režim MSC/MTP.
Zvuk ne može da se emituje tokom reprodukcije
u režimu za Android.
 Dok je jedinica u režimu za Android, zvuk se
emituje samo sa Android pametnog telefona.
 Proverite status aplikacije za reprodukciju
zvuka na Android pametnom telefonu.
 Reprodukcija možda neće pravilno da se obavi
u zavisnosti od Android pametnog telefona.
19SR
Poruke
Sledeće poruke mogu da se prikažu ili trepere
tokom rada sistema.
HUB NO SUPRT: Nisu podržana USB čvorišta.
INVALID
 Izabrana radnja može biti nevažeća.
 [USB MODE] nije moguće promeniti tokom
reprodukcije sa iPod uređaja.
IPD STOP: Reprodukcija sa iPod uređaja je
završena.
 Upravljajte iPod/iPhone uređajem da biste
započeli reprodukciju.
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritiskajte  (SEEK –/+) dok naziv usluge
programa treperi. Jedinica započinje da traži
drugu frekvenciju sa istim PI (program
identification) podacima (prikazuje se [PI SEEK]).
NO DATA
 Nema DAB usluge za izabrani tip programa.
 Pritisnite
(nazad).
NO INFO (nema informacija)
 Nema informacije o oznaci za tekuću DAB uslugu.
NO SERV (nema usluge)
DAB signal nije moguće primiti.
 Obavite automatsko skeniranje (stranicu 8).
 Proverite vezu DAB antene.
 Proverite da li je [ANT-PWR] podešeno na [ON]
(stranicu 14).
OVERLOAD: USB uređaj je preopterećen.
 Isključite USB uređaj, a zatim pritisnite
SRC da biste izabrali drugi izvor.
 USB uređaj je pokvaren ili je povezan nepodržani
uređaj.
READ: Uređaj učitava informacije sa diska.
 Sačekajte da se učitavanje završi i reprodukcija
će započeti automatski. Ovo može da potraje u
zavisnosti od organizacije datoteka.
RECEIVING
 Izabran je DAB frekventni opseg i jedinica čeka da
primi uslugu.
USB ERROR: Nije moguća reprodukcija sa
USB uređaja.
 Ponovo povežite USB uređaj.
USB NO DEV: USB uređaj nije povezan ili prepoznat.
 Uverite se da je USB uređaj ili USB kabl dobro
povezan.
USB NO MUSIC: Nema datoteka koje mogu da
se reprodukuju.
 Povežite USB uređaj koji sadrži datoteke koje
mogu da se reprodukuju (stranicu 17).
USB NO SUPRT: USB uređaj nije podržan.
 Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB uređaja,
posetite sajt za podršku naveden na zadnjoj strani.
Za rad sa daljinskim upravljačem na volanu:
NO TP: Nema programa o saobraćaju.
 Jedinica će nastaviti pretragu dostupnih TP stanica.
ERROR: Došlo je do greške tokom registracije
funkcije.
 Ponovo pokrenite registraciju funkcije sa kojom
se dogodila greška (stranicu 13).
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 USB uređaj koji ne podržava AOA (Android Open
Accessory) 2.0 je povezan sa jedinicom dok je
[USB MODE] podešen na [ANDROID].
 Podesite [USB MODE] na [MSC/MTP] (stranicu 13).
TIMEOUT: Registracija funkcije nije uspela jer je
isteklo vreme.
 Pokušajte da obavite celu registraciju dok
indikator [REGISTER] treperi (oko 6 sekundi)
(stranicu 13).
20SR
Za nadogradnju firmvera:
FILE ERROR: Program za ažuriranje se ne čuva na
USB uređaju.
 Sačuvajte program za ažuriranje na USB uređaj pa
pokušajte ponovo (stranicu 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Nadogradnja
firmvera se nije pravilno završila.
 Pritisnite ENTER da biste izbrisali poruku pa
probajte ponovo. Tokom ažuriranja, nemojte
da isključujete kontakt u položaj OFF niti da
uklanjate USB uređaj (stranicu 15).
 Umetnite USB uređaj na kojem je uskladišten
program za ažuriranje, a zatim pritisnite ENTER.
Ako ova rešenja ne poboljšaju stanje, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
21SR
Povezivanje/instalacija
Lista delova za instalaciju


Mere opreza
 Sve vodove za uzemljenje povežite na
zajedničku tačku uzemljenja.
 Ne dozvolite da vodovi budu uhvaćeni ispod šrafa
ili zahvaćeni pokretnim delovima (npr. šinom
sedišta).
 Pre povezivanja, isključite kontakt automobila
da biste izbegli kratak spoj.
 Povežite kabl za napajanje  na uređaj i zvučnike
pre nego što ga povežete na pomoćni priključak
za napajanje.
 Radi bezbednosti, obavezno izolujte sve preostale
nepovezane vodove izolir-trakom.
Mere opreza
 Pažljivo izaberite mesto za instalaciju tako da
jedinica ne smeta u vožnji.
 Izbegavajte instaliranje jedinice u područjima
izloženim dejstvu prašine, prljavštine,
prekomernim vibracijama ili visokoj temperaturi,
kao što su mesta izložena direktnim sunčevim
zracima ili u blizini cevi grejača.
 Koristite isključivo priloženi pribor za instalaciju
za bezbednu i sigurnu ugradnju.
Napomena o kablu za napajanje (žuti)
Kada povezujete jedinicu u kombinaciji sa drugim
stereo komponentama, kapacitet električnog kola
automobila na koji se jedinica povezuje mora biti veći
od zbira kapaciteta svih pojedinačnih komponenti.
Podešavanje ugla ugradnje
Podesite ugao ugradnje na manje od 45°.
22SR
×2


 Ova lista delova ne obuhvata čitav sadržaj
pakovanja.
 Nosač  i zaštitna spojnica  su fabrički
postavljeni na jedinicu. Pre ugradnje jedinice,
koristite ključeve za otpuštanje  da biste uklonili
držač  iz jedinice. Detaljne informacije potražite
u odeljku „Uklanjanje zaštitne spojnice i nosača“
(stranica 25).
 Sačuvajte ključeve za otpuštanje  za buduću
upotrebu jer će vam biti potrebni ako uklanjate
jedinicu iz automobila.
Veza
*3
Napajano pojačalo*1

*2
Detaljne informacije potražite u
odeljku „Povezivanje“
(stranica 24).
Više detalja možete da vidite u poglavlju
„Šema povezivanja napajanja“ (stranicu 25).
iz žičanog daljinskog upravljača
(ne isporučuje se)*4
iz antene automobila*5
iz DAB antene (ne isporučuje se)*6
*1 Ne isporučuje se
*2 Impedansa zvučnika: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 RCA kabl (ne isporučuje se)
*4 U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter
za žičani daljinski upravljač (ne isporučuje se).
Detaljnije informacije o korišćenju žičanog daljinskog
upravljača pogledajte u poglavlju „Korišćenje
žičanog daljinskog upravljača“ (stranica 25).
*5 U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter (ne
isporučuje se) ako priključak antene ne odgovara.
*6 Podesite [SET ANT-PWR] na [ON] (podrazumevano) ili
[OFF] u zavisnosti od tipa DAB antene (stranicu 14).
Maks. struja napajanja 0,1 A
23SR
Jednostavno povezivanje niskotonca
Povezivanje
Ako imate napajanu antenu bez relejne kutije,
povezivanje jedinice isporučenim kablom za
napajanje  može da ošteti antenu.
Subwoofer možete da koristite bez pojačala kada je
povezan na kabl za zadnji zvučnik.
Prednji zvučnik
 Do priključka za zvučnike vozila
Niskotonac
1
2
3
4
5
6
7
8

Ljubičasti

Ljubičastocrni prugasti
Prednji zvučnik
(desni)

Sivi
Povezivanje radi čuvanja memorije

Sivo-crni prugasti
Prednji zvučnik
(levi)

Beli

Belo-crni prugasti
Kada je povezan žuti vod za napajanje, memorijsko
kolo dobija napajanje čak i kada je prekidač za
kontakt isključen.
Zadnji zvučnik
(desni)
Zadnji zvučnik
(levi)

Zeleni

Zeleno-crni
prugasti
 Do priključka za napajanje automobila
24SR
Napomene
 Potrebno je da pripremite kablove zadnjeg zvučnika.
 Koristite niskotonac impedanse od 4 Ω do 8 Ω i sa
odgovarajućim kapacitetom snage da biste izbegli
oštećenje.
12
neprekidni izvor
napajanja
Žuti
13
napajana antena/
kontrola napajanog
pojačala (REM OUT)
Plavo-beli
prugasti
15
prekidački izvor
napajanja
Crveni
16
uzemljenje
Crni
Povezivanje zvučnika
 Pre povezivanja zvučnika, isključite jedinicu.
 Koristite zvučnike impedanse od 4 Ω do 8 Ω i
sa odgovarajućim kapacitetom snage da biste
izbegli oštećenje.
Šema povezivanja napajanja
Proverite pomoćni priključak za napajanje u
automobilu i ispravno povežite kablove za
povezivanje u zavisnosti od automobila.
Nakon pravilnog uklapanja veza i prebacivanja
kablova za napajanje, povežite jedinicu na izvor
napajanja automobila. Ako imate bilo kakva pitanja
i probleme u vezi sa jedinicom koji nisu obrađeni u
ovom priručniku, obratite se prodavcu automobila.
Pomoćni priključak za napajanje
Korišćenje žičanog daljinskog upravljača
1
Uobičajeno povezivanje
Crveni
Da biste omogućili žičani daljinski
upravljač, podesite [STR CONTROL] u
[SET STEERING] na [PRESET] (stranicu 13).
Instalacija
Crveni
Uklanjanje zaštitne spojnice i nosača
Žuti
Pre instalacije jedinice, uklonite zaštitnu spojnicu 
i držač  iz jedinice.
Žuti
12
neprekidni izvor
napajanja
Žuti
15
prekidački izvor
napajanja
Crveni
1
Stisnite obe ivice zaštitne spojnice ,
a zatim je izvucite.

Kada je obrnut položaj crvenog i žutog voda
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti
2
12
prekidački izvor
napajanja
Žuti
15
neprekidni izvor
napajanja
Crveni
Ubacite oba ključa za otpuštanje  dok
ne kliknu i povucite nadole držač , a
zatim povucite nagore jedinicu da biste
ih razdvojili.

Automobili bez ACC položaja
Crveni
Crveni


Okrenite kuku ka unutra.
Žuti
Žuti
25SR
Ugradnja jedinice u komandnu tablu
Pre instaliranja, proverite da li su hvataljke na
obe strane držača  savijene prema unutra
2 mm (3/32 in).
1
Postavite držač  unutar komandne
table, a zatim presavijte spojke prema
spolja da bi bilo čvrsto zategnuto.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)

2
Žabica
Montirajte uređaj u držač , a zatim
postavite zaštitnu spojnicu .


Napomene
 Ako su žabice ravne ili savijene prema spolja, jedinica
neće biti bezbedno instalirana i može da izleti.
 Proverite da li su sve četiri hvataljke na zaštitnom
ramu  pravilno ubačene u otvore jedinice.
Skidanje i postavljanje prednje table
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Skidanje prednjeg panela“ (stranica 5).
26SR
Vraćanje jedinice na početne vrednosti
Detaljne informacije potražite u odeljku „Vraćanje
jedinice na početne vrednosti“ (stranica 6).
Zamena osigurača
Kada menjate osigurač, obavezno
Osigurač (10 A)
koristite osigurač iste vrednosti
jačine struje kao i originalni
osigurač. Ako osigurač pregori,
proverite povezivanje napajanja i
zamenite osigurač. Ako osigurač
ponovo pregori nakon zamene,
možda je došlo do kvara na jedinici. U tom
slučaju, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan
je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Družba Sony Corporation izjavlja, da je
oprema skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je
na voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je
ova oprema usklađena sa direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je
dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Web-mjesto podrške
Ako imate pitanja ili želite saznati najnovije informacije
za podršku za proizvod, posjetite web-mjesto u nastavku:
Mesto za podporo
Če imate kakršna koli vprašanja ali želite prejeti najnovejše informacije
o podpori za ta izdelek, obiščite spodnje spletno mesto
Sajt za podršku
Ako imate bilo kakva pitanja ili su vam potrebne informacije za
podršku za ovaj proizvod, posetite sledeći veb sajt:
http://www.sony.eu/support
Odmah registrirajte svoj proizvod na mreži, na adresi:
Registrirajte izdelek prek spleta na naslovu:
Registrujte sada svoj proizvod na mreži na:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF