Sony | RM-EZ4T | Sony RM-EZ4T Uputstva za rukovanje

3-284-979-91(1)
Postavljanje daljinskog
upravljača
O postavljanju opcija upravljača unapred
Remote
Commander
Uputstvo za upotrebu
Daljinski upravljač se unapred postavlja u fabrici
kako bi mogao upravljati uređajima marke Sony.
Ako upravljač koristite sa uređajem marke Sony,
nećete morati unapred postavljati upravljač pre
nego što budete mogli da ga koristite.
Kako biste upravljač postavili za korišćenje sa
uređajima drugih proizvođača (osim kompanije Sony)
ili za korišćenje sa uređajem koji nije unapred
postavljen u fabrici, moraćete slediti uputstvo u
ovom priručniku kako biste upravljač postavili na
ispravnu šifru za svoje uređaje. (Pogledajte
takođe »Šifre uređaja«).
Uređaj koji se može unapred
postaviti
fF a
F brička
postavka
TV
Sony TV
Napomene
•Upravljač se može postaviti da upravlja samo
jednim uređajem po tipki – osim ako njihove šifre
nisu identične. Na primer, upravljač ne možete
postaviti da istovremeno upravlja Sony TV
prijemnikom i Panasonic TV prijemnikom (jer
koriste različite šifre).
•Možda nećete moći upravljati niti sa uređajem
marke Sony sa fabričkim postavljanjem. U tom
slučaju sledite postupak u odeljku »Postavljanje
šifre«.
Umetanje baterija
Pre zamene baterija, neka vam nove budu pri
ruci.
Pogurajte odeljak za baterije i umetnite dve R6
(veličina AA) baterije*.
Svakako poravnajte oznake + i – na baterijama s +
i – oznakama na odeljku za baterije.
1
2
Postavljanje šifre
Sledite korake 1 i 2 ispod za svaki uređaj koji
nameravate koristiti sa daljinskim upravljačem.
Korak 1: Unos šifre
1 Pogledajte odeljak
»Šifre uređaja«
i pronađite
četvorocifreni broj
za željeni uređaj.
Ako je navedeno više
šifri, koristite onu
koja je navedena
prva.
Na primer, ako
postavljate Sony TV,
koristili biste šifru
8201.
Ako vaš uređaj nije
naveden, pogledajte
odeljak »Traženje
tačne šifre«.
2 Pritisnite i zadržite
SET duže od dve
sekunde.
Indikator SET će
zasvetliti.
2
3
4
SET
SET
3 Pritiskajte numeričke tipke za
unos četvorocifrene šifre.
4 Pritisnite ENT. Indikator SET će se
isključiti. Ako indikator SET bljesne
pet puta pre nego što zasvetli, to
znači da postavljanje nije završeno.
Potvrdite šifru uređaja i krenite
ispočetka od koraka 3.
ENT
Ako se postavljanje šifre ne završi pravilno
Ako u roku od 20 sekundi između svakog koraka
ništa ne utipkate u daljinski upravljač ili ako
pritisnete SET dok postavljate šifru uređaja,
postupak postavljanja će se poništiti.
Krenite ispočetka od koraka 2.
Korak 2: Proverite da li šifra radi
1 Uključite uređaj koji želite postaviti.
RM-EZ4T
©2010 Sony Corporation
* Isporučene manganske baterije su samo za
potrebe testiranja.
Printed in China
Kada zameniti baterije
Napomena korisnicima: sledeće
informacije primjenjive su samo za
opremu koja se prodaje u zemljama
za koje vrede smernice EU.
Proizvođač ovoga proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC i za sigurnost
proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za podršku
ili garantne uslove obratite se na adrese u
posebnim materijalima za podršku i garanciju.
Zbrinjavanje starih
električnih i elektronskih
uređaja (primenjuje se u
Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama sa
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu
na predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za
to predviđenom mestu, pomažete i sprečavate
moguće negativne uticaje po okolinu i ljudsko
zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
gradsku upravu, vaše odlagalište otpada ili
prodavnicu gde ste kupili uređaj.
Zbrinjavanje starih baterija
(primenjuje se u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da
se baterija ne sme zbrinjavati kao ostali kućni
otpad.
Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može
nalaziti hemijski simbol. Hemijski simboli za živu
(Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba da bude zbrinuta na, za tu namenu na
predviđenom mestu za reciklažu starih baterija.
Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne
uticaje po okolinu i ljudsko zdravlje, koje može biti
ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog
sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja podataka
trebaju stalno napajanje sme zameniti samo
kvalifikovano servisno osoblje. Kako biste osigurali
pravilno zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog
veka, uređaj predajte odgovarajućem sabirnom
centru za recikliranje električnih i elektronskih
uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte
poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz uređaja.
Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto
koje se bavi recikliranjem istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili
proizvod.
U normalnim uslovima baterije traju do jedne
godine. Ako upravljač ne radi pravilno, možda su
baterije istrošene. Zamenite baterije novima.
Napomene
•Zamenite obe baterije novima.
•Vratite baterije u roku od 3 minuta; inače će se
vaša postavka šifri izbrisati.
2 Usmerite daljinski upravljač prema
uređaju i pritisnite tipku kako biste
proverili da li radi.
Na primer, pritisnite tipku 1 kako biste
videli da li radi na vašem uređaju.
3 Proverite da li upravljaju druge tipke na
daljinskom upravljaču odgovarajućim
funkcijama uređaja.
Šifru možete zapisati na oznaci sa unutrašnje
strane poklopca odeljka za baterije.
Napomene o baterijama
Ako se čini da daljinski upravljač ne radi...
•Nemojte stare baterije mešati sa novim ili
stavljati različite vrste baterija.
•Ako elektrolit u bateriji procuri, krpom obrišite
onečišćeno područje odeljka za baterije i stare
baterije zamenite novima. Kako biste sprečili
curenje elektrolita, izvadite baterije kad daljinski
upravljač ne nameravate koristiti duže vreme.
•Prvo, pokušajte da ponovite ove postupke
postavljanja pomoću drugih šifri navedenih za
vaš uređaj (pogledajte »Šifre uređaja«).
•Ako – nakon što isprobate sve šifre navedene za
uređaj – daljinski upravljač još uvek ne radi
pravilno, pokušajte metodu traženja navedenu u
odeljku »Traženje tačne šifre«.
Traženje tačne šifre
Možete pronaći šifru
dostupnu za uređaj koji
nema navedenu šifru u
odeljku »Šifre uređaja«.
Pre početka funkcije
traženja
Postavite uređaj na sledeći
status tako da funkcija
traženja efikasno radi.
TV: Uključen
1
2
Opisi tipki na daljinskom
upravljaču
Upravljanje TV prijemnikom
3
2
Indikator SET
TV: Isključuje se
Pritisnite PROGRAM + kako biste prešli
na sledeću šifru.
Pritisnite PROGRAM – kako biste se vratili
na prethodnu šifru.
Indikator SET bljesne jednom nakon što
prođete ceo ciklus šifri.
Jedan ciklus znači, na primer, da je
daljinski upravljač završio traženje svih
šifri dodeljenih uređaja.
3 Pritisnite ENT.
Indikator SET i tipka Uređaj se isključuju.
Ako indikator SET bljesne pet puta pre
nego što se isključi, to znači da postavljanje nije završeno. Krenite ispočetka od
koraka 2.
Ako uređaj ne radi pravilno ponovite korake 1 do 3
i tražite drugu šifru.
Ako daljinski upravljač još uvek ne radi pravilno,
pogledajte »Rešavanje problema«.
Upravljanje uređajem
1 Usmerite daljinski upravljač direktno
prema uređaju.
2 Pritisnite tipku za funkciju koju želite
koristiti.
Potpune opise tipki na daljinskom upravljaču
potražite u odeljku »Opisi tipki na daljinskom
upravljaču«.
Napomene o korišćenju daljinskog
upravljača
U osnovi, ovaj daljinski upravljač koristite na isti
način kao i daljinske upravljače isporučene sa
vašim uređajima.
•Korišćenje ovog daljinskog upravljača neće
povećati broj funkcija vaših uređaja. Funkcije
daljinskog upravljača su ograničene na funkcije
samih uređaja. Na primer, ako vaš TV nema
funkciju MUTING, % na ovom daljinskom
upravljaču neće funkcionisati sa vašim TV
prijemnikom.
•Neke funkcije uređaja možda neće raditi sa
ovim daljinskim upravljačem.
8095, 8079, 8109, 8110
Philips
8086, 8087, 8088, 8089, 8094, 8097,
8100, 8101, 8013, 8014, 8015, 8019
Phonola
8013, 8015
Pioneer
8059
Provision
8013
PYE
8013
Radio
8013
Radiola
8015
Roadstar
8125, 8114
SABA
8099, 8032, 8037, 8023, 8039,
8040, 8044, 8042
Salora
8020
Samsung
8089, 8096, 8084, 8085, 8018,
8012, 8118, 8124, 8094
Sanyo
8056, 8107
Schneider
8094, 8013, 8062, 8105, 8112
8062
SEG
8086,8105
8083
Seleco
8031
(Bang & Olufsen)
Sharp
8082
Beko
8025
Siemens
8026, 8027
Bestar
8013
Supertech
8013
Blaupunkt
8026
Supervision
8013
Blue sky
8013
Tandberg
8031
Brandt
8037
Tatung
8013
Brionvega
8048
Teac
8010
Bush
8117, 8075, 8062, 8010, 8115
Techimagen
8013
Clatronic
8013, 8014
Telefunken
Continental
8076
8099, 8032, 8037, 8040, 8039,
8043, 8023
Crown
8024, 8033
Thomson
8099, 8037, 8032, 8042, 8044
8013, 8119
Toshiba
8058, 8057, 8102, 8114
8012, 8084, 8085
UNITED
8126
Dual
8013
Universum
8013, 8020
Emerson
8086
Vestel
8013
Ferguson
8038, 8042, 8037
VIETA
8122
First line
8013, 8056
Watson
8013, 8014
Fisher
8056
W.W.House
8013
Fraba
8013
GoldStar/LG
8097, 8100, 8018, 8013, 8113
Goodmans
8020, 8062, 8037, 8013, 8014,
8015, 8075, 8116
Grundig
8090, 8026, 8027
Hansol
8123
Hitachi
8089, 8092, 8093, 8052, 8053,
8010, 8015, 8104
Hyper
8025
ICE
8062
Inno-Hit
8010
Irradio
8062
JVC
8077, 8062
Kendo
8013
Kiton
8010
Lenco
8105
Loewe
8101, 8018, 8106
Mark
8013
Matsui
8090, 8064, 8056, 8033, 8076, 8026
Medion
8013
Mitsubishi
8071, 8072, 8069, 8070
Nokia
8020, 8021, 8036, 8035, 8034
Nokia/ITT
8034, 8035
Nokia Oceanic
8036, 8035
Nordmende
8044, 8039, 8040
Onwa
8062
Orion
8051, 8015
Sledeća tablica prikazuje nazive marki i njihove
odgovarajuće šifre.
SET
c
c
ENT
TV
Marka
1 Pritisnite i zadržite SET duže od dve
sekunde. Indikator SET će zasvetliti.
O opipljivim tačkama
Tipke 5 i PROGRAM + imaju opipljivu tačku radi lakšeg
korišćenja.
1 Za postavljanje daljinskog upravljača pritisnite i držite
SET duže od dve sekunde.
2 Promena načina unosa.
3 Promena programa.
4 Odabir dvocifrenih brojeva.
5 Za odabir DIGITAL.
6 2 +: Povećanje glasnoće
2 –: Smanjenje glasnoće
7 Isključivanje zvuka na TV prijemniku.
8 Prebacivanje na Teletekst.
9 Povratak sa Teleteksta na TV.
q; Tipke za Fastext.
qa Uključivanje i isključivanje napajanja odabranog
uređaja.
qs PROGRAM +: Kretanje kroz kanale od manjeg prema
većem.
PROGRAM –: Kretanje kroz kanale od većeg prema
manjem.
qd Odabir broja između 20 i 29.
qf Za upravljanje funkcijom JUMP, FLASHBACK ili
CHANNEL RETURN TV prijemniku.
Specifikacije
Radna udaljenost
Približno 7 m (razlikuje se zavisno
od uređaja svakog proizvođača)
Zahtevi za napajanje Dve R6 (veličina AA) baterije
Trajanje baterije
Približno 1 godina (razlikuje se zavisno
od učestalosti korišćenja tipke - do
približno 300 puta dnevno).
Dimenzije
Približno 63 × 149 × 30 mm (š/v/d)
Masa
Približno 123 g (sa baterijama)
Isporučena dodatna oprema
Uputstvo za upotrebu (1)
R6 (veličina AA) baterije (2)*
* Isporučene manganske baterije su samo za potrebe
testiranja.
Dizajn i specifikacije podložni su promeni bez obaveštenja.
Ispravnost oznake CE ograničena je samo na
zemlje u kojima je to zakonski propisano,
uglavnom na zemlje Evropskog gospodarskog
područja (EEA - European Economic Area).
Rešavanje problema
Ako imate problema s postavljanjem ili korišćenjem daljinskog
upravljača:
• Kad postavljate daljinski upravljač, pažljivo izvršite postupke
opisane u odeljku »Postavljanje šifre«. Ako šifra koja je prva
navedena za vaš uređaj ne radi, pokušajte sve ostale šifre za
taj uređaj - i to redosledom kojim su navedene. Ako nijedna
šifra ne radi (ili vaš uređaj nije naveden u ovom uputstvu),
pokušajte izvršiti postupak u odeljku »Traženje tačne šifre«.
• Proverite da li usmeravate daljinski upravljač direktno prema
uređaju i da li ima prepreka između daljinskog upravljača i
uređaja.
• Uverite se da baterije koje koristite nisu istrošene i da su
pravilno umetnute.
• Proverite da li uređaj ima mogućnost infracrvene veze.
Na primer, ako vaš uređaj nije isporučen sa daljinskim
upravljačem, verovatno se njime ne može upravljati
daljinskim upravljačem.
• Ako se problem nastavi, vratite daljinski upravljač na
fabričke postavke istovremeno pritiskajući tipke 1,
t i 2 –.
Br. šifre
Panasonic
Za postavljanje šifre uređaja (detalje potražite u
odeljku »Postavljanje šifre«)
* Ako je bilo koji od ovih uređaja dodeljen bilo kojoj od tipki
za odabir uređaja, šifru uređaja možete postaviti pomoću
funkcije traženja.
2 Naizmenično pritisnite PROGRAM + ili
PROGRAM – i 1 dok uređaj ne reaguje
na sledeći način:
Marka
Šifre uređaja
Br. šifre
Sony
8201, 8202, 8203, 8204, 8205,
8206, 8207, 8208, 8209. 8210
Aiwa
8051, 8127
Akai
8061, 8020, 8056, 8062
Alba
B&O
Daewoo
Deccacolour
Služba za korisnike
Ako imate pitanja ili problema
vezanih za daljinski upravljač
koji nisu obuhvaćeni ovim
priručnikom, nazovite liniju za
udaljenu pomoć. Broj se nalazi
na garantnom listu.
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF