Sony | RM-LVR1 | Sony RM-LVR1 RM-LVR1 daljinski upravljač sa prikazom uživo i Wi-Fi® funkcijom za Action Cam Uputstva za rukovanje

4-486-833-22 (1) (SR-HR-SI)

1
2
Radna temperatura
Efikasno korišćenje kompleta baterija
Ova jedinica je osmišljena za korišćenje na temperaturama između −10 °C i +40 °C.
Ne preporučuje se korišćenje na izuzetno hladnim ili vrelim mestima na kojima
temperatura izlazi iz tog opsega.
 LCD ekran i kućište postaju topli u toku korišćenja. To nije kvar.
 Performanse kompleta baterija opadaju u okruženju sa niskom temperaturom.
Zato na hladnim mestima komplet baterija traje kraće.
Kondenzacija vlage
Daljinski upravljač sa prikazom uživo
Daljinski upravljač za prikaz uživo
Daljinski upravljalnik za prikaz v živo
Ako se ova jedinica prenese direktno sa hladnog na toplo mesto, može doći do
kondenzacije vlage unutar nje. Ta kondenzacija vlage može da izazove kvar ove
jedinice.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite ovu jedinicu i sačekajte oko sat vremena da vlaga ispari.

1
Napomene o kondenzaciji vlage
2,3
Uputstvo za upotrebu
Upute za upotrebu
Navodila za uporabo
Vlaga može da se kondenzuje kad prenesete ovu jedinicu sa hladnog mesta na toplo
mesto (ili obrnuto) ili kad je koristite na vlažnom mestu, kao što je to pokazano
u nastavku.
Kad unesete ovu jedinicu sa skijališta u neko toplo mesto.
Kada iznesete ovu jedinicu iz klimatizovanog automobila ili prostorije na vrelo
mesto napolju.
Kada koristite ovu jedinicu posle oluje ili pljuska.
Kada koristite ovu jedinicu na vrelom i vlažnom mestu.
Korišćenje Wi-Fi funkcije

 Koristite ovu jedinicu u skladu sa propisima na području upotrebe.
 Ne možete koristiti funkciju Wi-Fi ove jedinice pod vodom.
Onemogućavanje svih funkcija koje se odnose na Wi-Fi
Kada se ukrcavate u avion i u sličnim prilikama, možete privremeno da isključite
sve Wi-Fi funkcije.
 Kada je režim [Airplane Mode] (Režim rada u avionu) podešen na
[On] (Uključeno), na LCD ekranu se prikazuje znak .
 Za detalje podešavanja, pogledajte „ Menjanje podešavanja“ u odeljku
„Korišćenje ove jedinice“.
Održavanje LCD ekrana

© 2013 Sony Corporation
RM-LVR1

Čišćenje

Srpski

Podaci o vašem uređaju
Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani. Upišite serijski broj u predviđeni
prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada pozovete Sony prodavca
povodom ovog proizvoda.
Broj modela RM-LVR1
Serijski broj
Mere opreza
Pločica se nalazi na donjoj spoljnoj strani.
Ukoliko je potrebno da je pogledate, skinite kaiš.

UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
1) ne izlažite jedinicu kiši ili vlazi.
2) ne postavljajte na uređaj predmete koji sadrže tečnost, na primer vaze.
Ne izlažite baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu,
vatri i sl.
PAŽNJA

2
1
Imajte u vidu sledeće mere opreza, jer je moguć rizik od nastanka vreline, vatre
ili eksplozije.
* Litijumova baterija je ugrađena u proizvod.
 Proizvod napunite odgovarajućim metodom punjenja.
 Ne postavljajte proizvod u vatru ili blizu nje i ne stavljajte ga u mikrotalasnu
pećnicu.
 Ne ostavljajte proizvod u automobilu po toplom vremenu.
 Nemojte skladištiti ili koristiti proizvod na toplom i vlažnom mestu kao što je sauna.
 Nemojte da rasklapate, gnječite ili probijate proizvod.
 Ne izlažite proizvod prekomernim udarcima, kao što je ispuštanje sa visine.
 Ne izlažite proizvod temperaturama iznad 60 °C.
 Održavajte proizvod suvim.
Proizvod odbacite na odgovarajući način.
Za punjenje proizvoda koristite metod punjenja naveden u priručniku za upotrebu.
3
4
5
6
7
8 9 10
11
Zamenite bateriju samo sa baterijom navedenog tipa. U suprotnom, može doći
do požara ili povreda.
Za korisnike u Evropi
12
13
< Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije >
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka

1
2

2
AM
3


1
4
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ovaj daljinski upravljač sa prikazom
uživo RM-LVR1 usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EC. Za detaljne informacije, posetite sledeću URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.
Odbacivanje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da
odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Pravilnim odbacivanjem ovog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odbacivanje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odbacivanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog
odbacivanja baterija. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
PAŽNJA
Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču na zvuk i sliku
ove jedinice.
2
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).
Napomene o dugotrajnom snimanju
 Sa isključenim napajanjem, ostavite ovu jedinicu 10 minuta ili duže da biste
omogućili da unutrašnja temperatura jedinice padne na bezbedan nivo.
 Kada je temperatura u okruženju visoka, temperatura ove jedinice se brzo povisi.
 Kada se temperatura ove jedinice povisi, kvalitet slike može da oslabi.
 Preporučujemo da sačekate da temperatura u ovoj jedinici opadne pre nego što
nastavite da snimate.
 Površina ove jedinice može da postane vrela. To nije kvar.
Funkcije
 Ovaj daljinski upravljač sa prikazom uživo RM-LVR1 (u daljem tekstu naveden kao
„ova jedinica“) može da se koristi za upravljanje Sony kamerom koja ima funkciju
Wi-Fi. Ova jedinica možda nije kompatibilna sa svim kamerama koje imaju funkciju
Wi-Fi. Posetite Sony veb-sajt da biste pronašli kompatibilne modele i funkcije.
 Ova jedinica raspolaže osnovnim funkcijama snimanja (snimanje filmova, snimanje
fotografija i podešavanje kamere).
 Ova jedinica ima osobine otpornosti na vodu, što omogućava njeno korišćenje
po kiši i snegu ili na plaži.
 Ova jedinica može da se puni sa računara ili preko uređaja AC-UD20 (prodaje
se zasebno) preko isporučenog mikro USB kabla.
Napomene o korišćenju
Nemojte koristiti/skladištiti ovu jedinicu na sledećim
mestima

Čišćenje LCD ekrana
Površina LCD ekrana je posebno obrađena tako da umanji odsjaj svetla.
Nepravilno održavanje može da oslabi performanse LCD ekrana i zato pripazite
na sledeće:
 LCD ekran brišite pažljivo, koristeći mekanu tkaninu kao što je krpa za brisanje
ili krpica za naočare.
 Jače fleke mogu biti uklonjene mekanom tkaninom kao što je krpa za brisanje
ili krpica za naočare koja je blago potopljena u vodu.
 Nikada ne koristite nikakve rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač,
kao ni kiselinu, sodu ili abrazivni deterdžent, jer oni mogu da oštete površinu
LCD ekrana.
Čišćenje površine ove jedinice
 Površinu ove jedinice očistite mekanom tkaninom koja je blago nakvašena vodom,
a zatim obrišite površinu suvom tkaninom.
Nemojte koristiti ništa od sledećeg zato što biste tako mogli da oštetite završni sloj
ili kućište.
Hemijski proizvodi kao što su razređivač, benzin, alkohol, vlažne maramice,
sredstvo protiv insekata, krema za sunčanje ili insekticid itd.
Ne dodirujte ovu jedinicu ako se bilo šta od gorepomenutog nalazi na vašim
rukama.
Ne ostavljajte ovu jedinicu u dugotrajnom kontaktu sa gumom ili vinilom.
O performansama otpornosti na vodu za ovu jedinicu
Ova jedinica je osmišljena kao otporna na vodu. Oštećenje prouzrokovano
nepravilnom upotrebom, zloupotrebom ili neodgovarajućim održavanjem
nije pokriveno ograničenom garancijom.
 Ne izlažite ovu jedinicu vodi pod pritiskom, kao što je mlaz iz slavine.
 Ne koristite u toplim izvorima.
 Ovu jedinicu koristite u preporučenom opsegu temperature vode od 0 °C do 40 °C.
Napomene pre korišćenja ove jedinice pod vodom ili blizu nje
 Uverite se da nikakva strana materija, kao što je pesak, kosa ili prljavština, nije
dospela ispod poklopca multi-priključka. Čak i mala količina strane materije može
dovesti do prodora vode u ovu jedinicu.
 Uverite se da zaptivač  i njemu odgovarajuće površine  nisu izgrebane
(Pogledajte ilustraciju ). Čak i mala ogrebotina može dovesti do prodora
vode u ovu jedinicu. Ako su zaptivač ili njemu odgovarajuća površina izgrebani,
kontaktirajte Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis.
 Ako prljavština ili pesak dospeju na zaptivač ili njemu odgovarajuće površine,
očistite to mesto mekom tkaninom koja ne ostavlja vlakna za sobom.
 Ne otvarajte/zatvarajte poklopac multi-priključka vlažnim ili prljavim prstima ili
u blizini vode. Postoji rizik da pesak ili voda dospeju u unutrašnjost. Pre otvaranja
multi-priključka, izvedite proceduru opisanu u odeljku „Čišćenje nakon korišćenja
ove jedinice pod vodom ili blizu nje“.
 Poklopac multi-priključka otvarajte samo kad je ova jedinica potpuno suva.
 Uvek proverite da li je poklopac multi-priključka dobro zatvoren.
Napomene o korišćenju ove jedinice pod vodom ili blizu nje


 Ne ostavljajte LCD ekran tako da bude okrenut direktno ka suncu, jer ga to može
oštetiti. Budite pažljivi kad ostavljate jedinicu blizu prozora.
 Ako ovu jedinicu koristite na hladnom mestu, na LCD ekranu mogu da se pojave
vodoravne linije ili „razmazana“ slika. To nije kvar. Kada se jedinica zagreje,
LCD ekran će funkcionisati normalno.
 Ako se tokom dužeg vremena bude prikazivala fotografija ili fiksirana slika kao što
je okvir podeljene slike ili oznaka vremena, to može da se zadrži na LCD ekranu
kao slika „duhova“.
 LCD ekran ugrađen u ovu jedinicu proizveden je tehnologijom visoke preciznosti,
ali veoma mali broj piksela može da bude „zaglavljen“, bilo da je uvek isključen
(crn), uvek uključen (crven, zelen ili plav) ili treperi. Osim toga, nakon dužeg
perioda korišćenja, takvi „zaglavljeni“ pikseli mogu spontano da nestanu zbog
fizičkih karakteristika ekrana od tečnog kristala. Ti problemi ne predstavljaju kvar.
 Na veoma toplom mestu
Na mestima kao što je automobil parkiran na suncu, kućište jedinice bi moglo
da se deformiše i to bi moglo da izazove kvar.
 Na direktnom sunčevom svetlu ili blizu grejača
Ako ovu jedinicu ostavite na direktnom sunčevom svetlu ili blizu grejača, ona može
da izbledi i deformiše se, a to može da izazove kvar.
 Na mestima podložnim jakim vibracijama
 U blizini jakih magnetnih polja
 Ne izlažite ovu jedinicu udarima kao što je skok u vodu.
 Ne otvarajte i zatvarajte poklopac multi-priključka kada ste u vodi ili blizu nje.
 Ova jedinica tone u vodi. Koristite kaiš isporučen sa ovom jedinicom da biste
sprečili da potone.
Čišćenje nakon korišćenja ove jedinice pod vodom ili blizu nje
 Uvek očistite ovu jedinicu vodom u roku od 60 minuta od korišćenja i ne otvarajte
poklopac multi-priključka pre nego što dovršite čišćenje. Pesak ili voda mogu da
dospeju u unutrašnjost gde ne mogu da budu viđeni, a to će oslabiti performanse
otpornosti na vodu ako se ne isperu.
 Omogućite da ova jedinica provede potopljena u čistu vodu u posudi za čišćenje oko
5 minuta. Potom blago protresite ovu jedinicu i pritisnite svako dugme pod vodom
kako bise očistili tragove soli, peska ili drugih materija nakupljenih oko dugmadi
(Pogledajte ilustraciju ).
 Nakon ispiranja, izbrišite sve kapi vode mekom tkaninom. Omogućite da se ova
jedinica potpuno osuši na senovitom mestu sa dobrim provetravanjem. Nemojte
sušiti jedinicu fenom za kosu jer postoji rizik od deformisanja i/ili oslabljene
performanse otpornosti na vodu.
 Izbrišite sve kapi vode ili zrna peska sa poklopca multi-priključka mekom tkaninom.
 Kada se ova jedinica nađe pod vodom, mogu da se pojave mehurići. To nije kvar.
 Kućište jedinice može da izgubi boju ako dospe u kontakt sa uljem za sunčanje ili
bojenje tena. Ako ova jedinica ipak dospe u kontakt sa uljem za sunčanje ili bojenje
tena, brzo je obrišite.
 Ne dozvolite da ova jedinica ostane sa slanom vodom u sebi ili na svojoj površini.
To može dovesti do korozije ili gubitka boje, kao i slabljenja performanse otpornosti
na vodu.
Odbacivanje
 Pre odbacivanja ove jedinice, uklonite komplet baterija.
Uklanjanje kompleta baterija (Pogledajte ilustraciju )
Ugrađeni komplet baterija može da se reciklira.
Prilikom odbacivanja ove jedinice, uklonite ugrađeni komplet baterija i odnesite
ga svom prodavcu.
Napomene
Prilikom uklanjanja kompleta baterija, pripazite na sledeće.
 Sklonite šrafove i slične delove van domašaja male dece da biste sprečili
nehotično gutanje.
 Pazite da ne povredite note ili prste.
Važna informacija
Ne uklanjajte šrafove osim pri odbacivanju ove jedinice. Odbićemo popravke
ili zamenu ako utvrdimo da je došlo do neovlašćenog rasklapanja.
Preostalo punjenje baterije
 Ako se komplet baterija isprazni veoma brzo iako indikator preostale napunjenosti
pokazuje visoko, ponovo napunite ovu jedinicu do kraja. Indikator preostalog
punjenja će potom pokazivati ispravnu vrednost. Imajte na umu da indikator
možda neće prikazivati ispravne vrednosti u sledećim situacijama:
Kada ovu jedinicu dugo koristite na visokoj temperaturi
Kada ovu jedinicu ostavite potpuno napunjenu
Kada ovu jedinicu intenzivno koristite
O zaštiti od pregrevanja
 U zavisnosti od temperature ove jedinice i baterije, napajanje može da se automatski
isključi kako bi se jedinica zaštitila. Na LCD ekranu će se pojaviti poruka pre nego
što se napajanje isključi.
Skladištenje kompleta baterija
 Pre skladištenja, potpuno ispraznite ovu jedinicu do kraja i stavite je na hladno,
suvo mesto. Da biste održavali funkciju ove jedinice, napunite je do kraja, a zatim
ispraznite do kraja barem jednom godišnje tokom skladištenja.
Vek trajanja kompleta baterija
 Vek trajanja kompleta baterija je ograničen. Kapacitet baterije opada vremenom
i usled stalnog korišćenja. Ako dođe do značajnog opadanja vremena korišćenja
između punjenja, verovatno je vreme da bateriju zamenite novom. Odnesite je svom
Sony prodavcu.
 Vek trajanja kompleta baterija varira u odnosu na to kako je korišćen.
1
2
3
4
5
6
7
Poklopac multi-priključka
Dugme MENU
Dugme DISP
Multi/Mikro USB priključak
Dugme RESET (Ponovno pokretanje)
Lampica CHG (Punjenje)
Dugme REC/ENTER
8
9
10
11
12
13
Dugme UP
Dugme DOWN
LCD ekran
Lampica REC/Wi-Fi
Mesto za kaiš
Dugme ON/OFF (Napajanje)
 Indikatori na LCD ekranu
 Prikaz sata
 Prikaz slike uživo
1 Ikona Airplane mode (Režim rada u avionu)
Prikazuje se kada je jedinica u režimu Airplane Mode (Režim rada u avionu).
2 Indikator preostale baterije
3 Prikaz sata
4 Indikator režima snimanja
Tokom snimanja filma, prikazuje se indikator . Tokom snimanja fotografija,
prikazuje se indikator
. Tokom snimanja fotografija u intervalima, prikazuje
se indikator .
Priprema
 Punjenje ove jedinice
1 Proverite da li je napajanje ove jedinice podešeno na OFF.
2 Povežite mikro USB kabl (isporučen) sa Multi/Mikro USB priključkom
ove jedinice.
3 Povežite drugi kraj mikro USB kabla sa računarom ili uređajem
AC-UD20 (prodaje se zasebno).
Lampica CHG (Punjenje) će početi da svetli narandžastom bojom i punjenje
počinje.
Kada se punjenje dovrši, lampica CHG (Punjenje) se isključuje.
Napomene
 Ovu jedinicu možete da punite čak i ako nije potpuno ispražnjena. Uz to, čak
i ako ova jedinica nije napunjena do kraja, možete koristiti i delimično napunjeni
kapacitet kompleta baterija.
 Kada je napajanje ove jedinice uključeno, ona se snabdeva napajanjem, ali se
ne puni.
 Montiranje kaiša na ovu jedinicu
Stavite ovu jedinicu na postolje i provucite kaiš kroz prorez za kaiš na ovoj
jedinici i postolju, kao što je ilustrovano na slici -1.
Da biste namontirali jedinicu na ruku, stavite omču kaiša na zglob šake i provucite
kaiš kroz  kao što se vidi na slici -2. Provucite preostali deo  kaiša kroz .
Neispravno montiranje kaiša može da izazove povredu.
Kada ovu jedinicu koristite namontiranu na ruci, uvek ispravno namontirajte
isporučeno postolje i kaiš.
Napomene
Budite pažljivi da ne ispustite ovu jedinicu prilikom skidanja kaiša sa nje.
Korišćenje ove jedinice
 Pre uključenja napajanja ove jedinice
Uverite se da je poklopac multi-priključka ove jedinice zatvoren.
Dobro zatvorite poklopac multi-priključka dok ne začujete da je klizna
bravica na poklopcu multi-priključka kliknula na svoje mesto, a žuta oznaka
ispod klizne bravice se više ne vidi.
 Ako bilo koja strana materija kao što je pesak dospe unutar poklopca multipriključka, zaptivač bi mogao da se izgrebe, što bi dovelo do ulaska vode u jedinicu.
 Uključenje napajanja ove jedinice
Pritisnite dugme ON/OFF (Napajanje) dok se ova jedinica puni.
 Kada prvi put uključite napajanje ove jedinice, prikazuje se ekran za postavku
datuma i vremena.
Pogledajte „ Clock Setting“ (Podešavanje sata) u odeljku
„ Menjanje podešavanja“.
O punjenju ove jedinice
 Napunite ovu jedinicu pre prve upotrebe.
 Preporučujemo da ovu jedinicu punite na temperaturi okruženja od 10 °C do 30 °C
sve dok se lampica CHG (Punjenje) ne isključi. Ova jedinica možda neće biti
efikasno napunjena na temperaturama izvan tog opsega.
 Lampica CHG (Punjenje) može da zasvetli u sledećim situacijama:
Komplet baterija je oštećen
 Ako je temperatura jedinice niska, stavite je na toplo mesto.
 Ako je temperatura jedinice visoka, stavite je na hladno mesto.
Vreme rada kompleta baterija
Status jedinice
Prikaz
Vreme rada
REC
Prikaz uživo
Približno 240 minuta
Wi-Fi ON
Prikaz sata
Približno 280 minuta
Wi-Fi OFF
Prikaz sata
Približno 340 minuta
Napomene
 Ovo su približne vrednosti vremena rada kada se ova jedinica koristi sa potpuno
napunjenim kompletom baterija, sa opcijom
Panel Brightness (Svetlina ekrana)
podešenom na HI (Visoka) i na temperaturi okruženja od of 25 °C.
Provera preostalog punjenja baterije
Indikator preostalog punjenja se prikazuje na LCD ekranu ove jedinice.
Nisko
Visoko
Napomene
 Potrebno je otprilike 30 sekundi pre nego što se prikaže ispravan indikator
preostalog punjenja.
 Indikator preostalog punjenja možda neće prikazivati ispravnu vrednost pod
određenim okolnostima.
Napomene
 U zavisnosti od vaše kamere, neke stavke podešavanja i neke postavke možda nisu
kompatibilne.
 Kada ova jedinica nije povezana sa kamerom preko Wi-Fi mreže, ne možete menjati
podešavanja u kameri.
da biste se vratili iz ekrana za izbor postavki na ekran za izbor stavki
 Izaberite
podešavanja.
da biste aktivirali izabranu stavku podešavanja ili postavku na ekranu
 Izaberite
za podešavanja.
 Snimanje
Snimanje filmova/Snimanje fotografija u intervalima
1 Pritisnite dugme REC/ENTER da biste započeli snimanje.
Plava lampica REC/Wi-Fi menja boju iz plave u crvenu.
2 Ponovo pritisnite dugme REC/ENTER da biste zaustavili snimanje.
Za detalje o SSID-u kamere, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz kameru.
Napomene
SSID kamere se na ovoj jedinici prikazuje bez prefiksa „Direct-“.
3 Ako se na ekranu kamere sa kojom želite da povežete jedinicu
prikazuje [ACPT?], pritisnite dugme ENTER na kameri da biste
dozvolili direktno povezivanje. (samo HDR-AS30V)
Prikaz na LCD ekranu ove jedinice se prebacuje na prikaz slike uživo, a lampica
REC/Wi-Fi na ovoj jedinici svetli plavom bojom.
Napomene
U zavisnosti od vaše kamere, prikazani indikator i dugme koje treba pritisnuti da
bi se dozvolilo direktno povezivanje mogu da se razlikuju. Za detalje, pogledajte
vodič za početak i uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz kameru.
Ova jedinica je sada povezana sa kamerom preko Wi-Fi mreže.
Dok traje veza između ove jedinice u kamere preko Wi-Fi mreže, lampica
REC/Wi-Fi svetli plavo.
Prilikom sledećeg povezivanja sa istom kamerom, neće biti potrebno da izvedete
korake 2 i 3. Ova jedinica se automatski povezuje sa vašom kamerom.
Napomene
Airplane Mode
Kada se napajanje na ovoj jedinici uključi ili se otkaže funkcija
(Režim rada u avionu), ova jedinica se automatski povezuje sa kamerom.
Ako dođe do prekida veze zbog okruženja ili se iz menija izabere operacija
Disconnect (Prekid veze), ova jedinica se ne povezuje sa kamerom
automatski. Da biste je povezali, izvedite korake 2 i 3 u odeljku „ Povezivanje
ove jedinice sa kamerom preko Wi-Fi mreže“.
 Menjanje podešavanja
Podešavanja ove jedinice možete da promenite ako pritisnete dugme MENU na ovoj
jedinici.
Podešavanja ove jedinice možete da promenite i ako pritisnete dugme MENU na ovoj
jedinici dok je povezana sa kamerom preko Wi-Fi mreže.
1 Pritisnite dugme MENU.
2 Pritisnite dugme UP ili dugme DOWN da biste izabrali željenu stavku,
a zatim pritisnite dugme REC/ENTER.
3 Pritisnite dugme UP ili dugme DOWN da biste izabrali željenu stavku,
a zatim pritisnite dugme REC/ENTER da biste potvrdili izbor.
Stavka podešavanja
Prekid veze kamere sa Wi-Fi mreže.
Na LCD ekranu ove jedinice se
ponovo prikazuje ekran za izbor
Wi-Fi uređaja.
Prebacivanje između režima
Shooting Mode (Režim snimanja)
snimanja u kameri.
Podešavanja prikazana na LCD
ekranu ove jedinice razlikuju se
u zavisnosti od povezane kamere.
Movie Setting
Recording Mode Promena kvaliteta snimanja filma
(Podešavanje
(Režim snimanja) u povezanoj kameri.
Podešavanja prikazana na LCD
za film)
ekranu ove jedinice razlikuju se
u zavisnosti od povezane kamere.
Promena orijentacije LCD ekrana
Display
Display Rotate
i dugmadi UP/DOWN na ovoj
Settings
(Rotacija
jedinici.
(Podešavanja
ekrana)
Ovo podešavanje koristite ako kaiš
ekrana)
montirate na desnu ruku i u sličnim
prilikama.
ON: rotacija 180°
OFF: Nema rotacije
Panel Brightness Postavka svetline LCD ekrana.
(Svetlina ekrana) HI: Svetlo
LO: Tamno
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se na dnu. Upišite serijski broj na mjesto
u nastavku. Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja s prodavačem tvrtke Sony
u vezi s ovim proizvodom.
Model broj RM-LVR1
Serijski broj
Mjere opreza
Pločica s nazivom smještena je s vanjske strane na dnu uređaja.
Ako je želite provjeriti, otkopčajte remen.
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara:
1) Jedinicu ne izlažite kiši ili vlazi.
2) Na uređaj ne postavljajte predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze.
Ne izlažite baterije izvoru prekomjerne topline, kao što je sunčeva svjetlost,
vatra ili slično.
OPREZ
Pridržavajte se sljedećih mjera opreza jer postoji opasnost od pregrijavanja, požara
ili eksplozije.
* U ovaj proizvod ugrađena je litij-ionska baterija.
 Punite proizvod propisanim načinom punjenja.
 Ne stavljajte proizvod blizu vatre ili u mikrovalnu pećnicu.
 Ne ostavljajte proizvod u automobilu po vrućem vremenu.
 Nemojte čuvati ili upotrebljavati proizvod na vrućem i vlažnom mjestu, na primjer
u sauni.
 Nemojte rastavljati, razbijati ili bušiti proizvod.
 Nemojte izlagati proizvod snažnim udarima, na primjer padu s visine.
 Nemojte izlagati proizvod visokim temperaturama iznad 60 °C.
 Držite proizvod na suhom.
Odložite proizvod na odgovarajući način.
Punite proizvod načinom punjenja propisanim u uputama za rad.
Bateriju zamijenite isključivo navedenom vrstom baterije. U protivnom može doći
do požara ili ozljeđivanja.
Za korisnike u Europi
< Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju direktive EU-a >
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
Snimanje fotografija
Pritisnite dugme REC/ENTER.
Prikaz sata
Pritisnite dugme DISP na ovoj jedinici da biste prikazali sat na LCD ekranu kada je na
njemu uključen prikaz slike uživo ili u toku snimanja filma.
Pritisnite dugme DISP ponovo da biste LCD ekran prebacili u režim OFF. U režimu
OFF, ponovo pritisnite dugme DISP da biste LCD ekran vratili na prikaz slike uživo.
Rešavanje problema
 Ne možete da uključite ovu jedinicu.
 Napunite komplet baterija
 Napajanje ove jedinice se iznenada isključilo.
 Ako ovu jedinicu ne koristite određeno vreme kada je napajanje uključeno, ona
će se isključiti automatski da bi se očuvao komplet baterija. Ponovo uključite
ovu jedinicu.
 Ako je podešavanje
Auto Power Off (Automatsko isključivanje)
postavljeno na [
OFF], napajanje se ne isključuje automatski.
 Nije moguće napuniti ovu jedinicu.
 Isključite ovu jedinicu i povežite je preko USB-a.
 Iskopčajte mikro USB kabl (isporučen), a zatim ga ponovo povežite.
 Koristite mikro USB kabl (isporučen).
 Ovu jedinicu punite u okruženju čija temperatura je između 10 °C i 30 °C.
 Uključite napajanje na računaru, a zatim povežite ovu jedinicu.
 Oslobodite računar iz stanja mirovanja ili hibernacije.
 Povežite ovu jedinicu direktno sa računarom pomoću mikro USB kabla
(isporučen).
 Indikator preostalog punjenja pokazuje neispravnu vrednost.
 Ovaj fenomen se javlja kad ovu jedinicu koristite na ekstremno toplom ili
hladnom mestu.
 Postoji razlika između indikatora preostalog punjenja i stvarnog preostalog
punjenja baterije. Ispraznite ovu jedinicu jednom do kraja, a zatim ga napunite
da biste ispravili stanje indikatora.
 Ponovo napunite ovu jedinicu. Ako je problem i dalje prisutan, to znači da je
komplet baterija istrošen. Konsultujte se sa svojim Sony prodavcem ili lokalnim
ovlašćenim Sony servisom.
 Ova jedinica ne može da se poveže sa kamerom preko Wi-Fi mreže.
 Posetite Sony veb-sajt da biste proverili da li je vaša kamera kompatibilna sa
ovom jedinicom.
Ako je problem i dalje prisutan, pritisnite dugme RESET na ovoj jedinici.
Prikaz greške
Sledeći brojevi grešaka mogu da se prikažu na LCD ekranu ove jedinice da bi pružili
informaciju o grešci u radu neke funkcije.
Broj
greške
Simptom
Uzrok
01–01
02–02
Moguće je zakrčenje signala. Takođe,
ova jedinica je možda predaleko od
pristupne tačke.
01–02
Informacija o uređaju se razlikuje od
stvarnog uređaja.
Main Settings
Izaberite komandu
(Glavna podešavanja) 
Resetting the Settings (Vraćanje
podešavanja na početne vrednosti)
i izvršite je. Zatim pratite korake
u odeljku „ Povezivanje ove
jedinice sa kamerom preko
Wi-Fi mreže“.
 Povezivanje ove jedinice sa kamerom preko Wi-Fi mreže
1 Uključite napajanje ove jedinice i kamere.
2 Na LCD ekranu ove jedinice prikazuje se ekran za izbor Wi-Fi uređaja.
Pomoću dugmeta UP i dugmeta DOWN izaberite SSID kamere sa
kojom želite da povežete jedinicu i pritisnite dugme REC/ENTER
da biste potvrdili izbor.
Hrvatski
Crvena lampica REC/Wi-Fi menja boju iz crvene u plavu.
Ponovo pritisnite dugme ON/OFF (Napajanje) da biste isključili napajanje na ovoj
jedinici.
Disconnect (Prekid veze)
Komplet baterija
Network Setting
(Podešavanje
mreže)
 Identifikacija delova
Stavke podešavanja se prikazuju na LCD ekranu ove jedinice.
1 Pritisnite dugme ON/OFF (Napajanje) da biste isključili napajanje
na ovoj jedinici.
2 Iskopčajte povezane kablove.
3 Uklonite šrafove odvijačem sa zvezdastom glavom. (4 šrafa)
4 Skinite poklopac.
5 Gurnite kukice ka napolju i izvadite komplet baterija.
Postavljanje godine/meseca/dana/
Clock Setting
(Podešavanje sata) vremena.
Podešavanje vremena za prelazak
Auto Power Off
ove jedinice u režim Auto Power Off
(Automatsko
(Automatsko isključivanje).
isključivanje)
30min: Napajanje se isključuje kroz
oko 30 minuta.
5min: Napajanje se isključuje kroz
oko 5 minuta.
1min: Napajanje se isključuje kroz
oko 1 minut.
OFF: Napajanje se ne isključuje
automatski.
Vraćanje postavki mreže na
Resetting the
Settings (Vraćanje podrazumevane vrednosti.
podešavanja
na početne
vrednosti)
Version (Verzija) Prikazivanje verzije softvera ove
jedinice.
Privremeno
isključivanje svih
Airplane Mode
Wi-Fi funkcija prilikom ukrcavanja
(Režim rada
u avion i u sličnim prilikama.
u avionu)
ON: Izaberite ovu opciju kada se
ukrcavate u avion.
OFF: Izaberite ovu opciju za
normalnu upotrebu.
Main Settings
(Glavna
podešavanja)
Neuspešno povezivanje
01–03
01–04
Kamera nije kompatibilna.
03–01
03–02
 Kamera nije prepoznata. Potrebno
je da obavite određene radnje
na kameri da biste je povezali.
 Moguće je zakrčenje signala.
Takođe, ova jedinica je možda
predaleko od pristupne tačke.
02–01
04–03
Greška na kameri
Potvrdite mogućnost pristupa kameri
ili memorijskoj kartici.
Podešavanje nije moguće
05–01
Nije moguće fotografisati
05–02
Nije moguće započeti snimanje Proverite kameru.
05–03
Nije moguće zaustaviti
snimanje
04–04
Kamera se ne odaziva
 Proverite kameru.
 Moguće je zakrčenje signala.
Takođe, ova jedinica je možda
predaleko od pristupne tačke.
Samodijagnoza
Ako se na LCD ekranu ove jedinice prikaže kôd koji počinje slovom abecede, to znači
da se na jedinici aktivirala funkcija za samodijagnozu.
Ovoj jedinici je možda potrebna popravka. Kontaktirajte Sony prodavca i saopštite
im brojeve koji počinju slovom E ili C.
O softveru koji koristi GNU GPL/LGPL
Uz ovu jedinicu je dobijen softver koji ispunjava uslove za sledeću GNU opštu javnu
licencu (u daljem tekstu se pominje kao „GPL“) ili GNU manju opštu javnu licencu
(u daljem tekstu se pominje kao „LGPL“).
Ovim ste informisani da imate pravo da pristupite, menjate i ponovo distribuirate
izvorni kôd za ove softverske programe pod uslovima izdatog GPL/LGPL.
Izvorni kôd je obezbeđen na vebu. Da biste ga preuzeli, posetite sledeći URL.
Prilikom preuzimanja izvornog koda, izaberite RM-LVR1 kao model svoje jedinice.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Želeli bismo da nas ne kontaktirate povodom sadržaja izvornog koda.
Kopije licenci (na engleskom) uskladištene su u unutrašnjoj memoriji jedinice.
Uspostavite vezu za masovno skladištenje između jedinice i računara i pročitajte
datoteke u fascikli „LICENSE“ u „PMHOME“.
[Ulazni priključak za punjenje]
Multi/Mikro USB priključak: micro-B/USB
[Napajanje, opšti podaci]
Zahtevi za napajanje:
Komplet punjivih baterija: 3,6 V
USB: 5,0 V
DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
USB punjenje:
Vreme punjenja:
Preko računara: Približno 245 min.
Preko uređaja AC-UD20 (prodaje se zasebno):
Približno 175 min.
1,0 W
Potrošnja energije:
(kada je jedinica povezana preko Wi-Fi mreže i u toku
prikaza slike uživo)
Masa:
Ukupna težina
(kada je u upotrebi):
Sadržaj pakovanja:
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih od 3 metra.
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje
otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se proizvod
ne smije odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog
proizvoda. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih
resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite
od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje iskorištenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se baterija
priložena s proizvodom ne smije odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom ispravno postupa, proizvod nakon isteka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju
iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Dubina vode 3 m, neprekidno 30 minuta
−10 °C do +40 °C
−20 °C do +60 °C
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(Š/V/D, bez izbočina)
Približno 63 g
(samo glavno kućište sa kompletom baterija)
Približno 93 g
(uključujući isporučeni kaiš i postolje)
Ova jedinica (1), mikro USB kabl (1), kaiš (1),
postolje (1), paket štampane dokumentacije
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Površina LCD zaslona posebno je tretirana da bi se smanjio odbljesak svjetla.
Nepravilno održavanje može naštetiti radu LCD zaslona pa pripazite na sljedeće:
 Lagano brišite LCD zaslon mekom krpom, na primjer krpom za čišćenje ili
tkaninom za brisanje naočala.
 Tvrdokorne mrlje mogu se odstraniti mekom krpom, na primjer krpom za čišćenje
ili tkaninom za brisanje naočala navlaženom vodom.
 Nipošto ne upotrebljavajte otapala poput alkohola, benzina ili razrjeđivača, lužnate
ili abrazivne deterdžente ili krpe za čišćenje koje sadrže kemikalije jer će to oštetiti
površinu LCD zaslona.
Čišćenje površine ove jedinice
 Očistite površinu jedinice mekom krpom malo namočenom vodom, a zatim
je obrišite suhom krpom.
Nemojte upotrebljavati nijedno od sljedećih sredstava jer mogu oštetiti površinu
kućišta.
Kemijske proizvode poput razrjeđivača, benzina, alkohola, jednokratnih krpa,
repelenta, sredstava za zaštitu od sunca ili insekticida itd.
Ne dodirujte ovu jedinicu ako na rukama imate tragove nekih od gore navedenih
tvari.
Ne ostavljajte jedinicu duže vrijeme u kontaktu s gumom ili vinilom.
O vodonepropusnim svojstvima ove jedinice
Jedinica je oblikovana tako da bude vodonepropusna. Šteta uzrokovana
nepravilnim rukovanjem, pogrešnom upotrebom ili neodgovarajućim
održavanjem nije pokrivena ograničenim jamstvom.
 Nemojte izlagati jedinicu utjecaju vode pod tlakom, na primjer vodi iz slavine.
 Nemojte upotrebljavati u termalnim izvorima.
 Upotrebljavajte jedinicu unutar preporučenog radnog raspona temperature vode
od 0 °C do 40 °C.
Napomene o mjerama koje treba poduzeti prije upotrebe ove
jedinice u vodi/blizu vode
 Pazite da u poklopac višestrukog terminala ne dospiju strana tijela kao što su
pijesak, dlake ili prljavština. Čak i mala količina stranih tijela može uzrokovati
ulazak vode u jedinicu.
 Provjerite ima li na brtvi  i njezinim spojnim površinama  ogrebotina
(pogledajte ilustraciju ). Čak i mala ogrebotina može uzrokovati ulazak vode
u jedinicu. Ako se na brtvi ili na njezinim spojnim površinama pojave ogrebotine,
obratite se najbližem prodavaču tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu
tvrtke Sony.
 Ako se na brtvi ili njezinim spojnim površinama pojavi prljavština, očistite to
područje nekom krpom koja ne ostavlja dlačice.
 Nemojte otvarati/zatvarati poklopac višestrukog terminala ako su vam ruke
vlažne ili na njima ima pijeska, ili u blizini vode. Postoji opasnost da voda
uđe u unutrašnjost proizvoda. Prije otvaranja poklopca višestrukog terminala
provedite postupak opisan u poglavlju „Čišćenje ove jedinice nakon upotrebe
u vodi/blizu vode”.
 Otvorite poklopac višestrukog terminala kada je jedinica potpuno suha.
 Uvijek provjerite je li poklopac višestrukog terminala čvrsto uglavljen.
Napomene o upotrebi ove jedinice u vodi/blizu vode
 Nemojte izlagati jedinicu udarcima, na primjer skakanjem u vodu.
 Nemojte otvarati i zatvarati poklopac višestrukog terminala dok ste u vodi/
blizu vode.
 Ova jedinica tone u vodi. Da biste spriječili da jedinica potone u vodi, upotrijebite
priloženi remen.
Čišćenje ove jedinice nakon upotrebe u vodi/blizu vode
 Uvijek očistite jedinicu vodom u roku od 60 minuta nakon upotrebe i nemojte
otvarati poklopac višenamjenskog terminala dok ne završite čišćenje. U unutrašnjost
mogu ući pijesak ili voda koje nećete moći vidjeti, što će oslabiti vodonepropusna
svojstva ako ih ne isperete.
 Ostavite proizvod otprilike 5 minuta u posudi za pranje u koju ste ulili čistu vodu.
Zatim blago protresite jedinicu i pod vodom pritisnite svaki gumb kako biste
očistili sol, pijesak ili druge tvari koje su se možda nakupile oko gumba (pogledajte
ilustraciju ).
 Nakon ispiranja obrišite kapljice vode mekom krpom. Pustite da se jedinica potpuno
osuši na sjenovitom mjestu s dobrom ventilacijom. Nemojte sušiti fenom za kosu
jer postoji opasnost od deformacije i/ili slabljenja vodonepropusnih svojstava.
 Mekom, suhom krpom obrišite kapljice vode ili prašinu s poklopca višestrukog
terminala.
 Kada stavite jedinicu pod vodu, mogu se pojaviti mjehurići. Ne radi se o kvaru.
 Kućište jedinice može promijeniti boju ako dođe u dodir s kremom ili uljem za
sunčanje. Ako jedinica dođe u dodir s kremom ili uljem za sunčanje, brzo je obrišite.
 Nemojte ostaviti ovu jedinicu da stoji ako u njezinoj unutrašnjosti ili na
površini ima soli. To može dovesti do korozije ili promjene boje te slabljenja
vodonepropusnih svojstava.
Odlaganje
 Prije odlaganja izvadite komplet baterija iz jedinice.
Značajke
 Ovaj daljinski upravljač za prikaz uživo RM-LVR1 (u nastavku „ova jedinica”) može
se upotrebljavati za rukovanje kamerom tvrtke Sony koja ima Wi-Fi funkciju. Ova
jedinica možda neće biti kompatibilna sa svim kamerama koje imaju Wi-Fi funkciju.
Posjetite web-mjesto tvrtke Sony kako biste pronašli kompatibilne modele i funkcije.
 Ova jedinica ima osnovne funkcije snimanja (snimanje filmova, snimanje fotografija
i postavljanje kamere).
 Ova jedinica ima vodonepropusna svojstva, što omogućuje upotrebu po kiši, snijegu
ili na plaži.
 Ovu jedinicu možete puniti s računala ili adaptera AC-UD20 (prodaje se zasebno)
putem priloženog mikro USB kabela.
Ne upotrebljavajte/pohranjujte ovu jedinicu na sljedećim
mjestima
 Na iznimno toplom mjestu.
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište jedinice može se
deformirati te to može uzrokovati kvar.
 Na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu grijalice.
Ako jedinicu pohranite na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu grijalice, jedinica
može izgubiti boju ili se deformirati te to može uzrokovati kvar.
 Na mjestima podložnim jakim vibracijama.
 Blizu jakih magnetskih polja.
Radna temperatura
Ova je jedinica oblikovana za upotrebu na temperaturama između −10 °C i +40 °C.
Ne preporučuje se upotreba na iznimno hladnim ili vrućim mjestima izvan tog
temperaturnog raspona.
 LCD zaslon i kućište tijekom rada postaju topli. Ne radi se o kvaru.
Kondenzacija vlage
Ako ovu jedinicu unesete izravno iz hladnog na toplo mjesto, u njoj se može
kondenzirati vlaga. Kondenzacija vlage može uzrokovati kvar jedinice.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite jedinicu i pričekajte približno 1 sat da vlaga ispari.
Napomene o kondenzaciji vlage
Do kondenzacije vlage može doći ako jedinicu prenesete s hladnog na toplo mjesto
(ili obrnuto) ili ako je upotrebljavate na vlažnom mjestu kao što je dolje prikazano.
Kada jedinicu donesete sa skijaške staze u grijanu prostoriju.
Kada jedinicu iz klimatiziranog automobila ili prostorije iznesete van na vrućinu.
Kada jedinicu upotrebljavate nakon oluje ili pljuska.
Kada jedinicu upotrebljavate na vrućem i vlažnom mjestu.
 Upotrebljavajte jedinicu u skladu s propisima u području u kojem se upotrebljava.
 Wi-Fi funkciju ove jedinice ne možete upotrebljavati pod vodom.
Onemogućavanje svih funkcija povezanih s Wi-Fi mrežom
Kada se ukrcate na zrakoplov i sl., možete privremeno onemogućiti sve funkcije Wi-Fi
mreže.
 Kada se [Airplane Mode] (Zrakoplovni način) postavi na [On] (Uključeno),
na LCD zaslonu prikazuje se
.
 Pojedinosti o postavkama pogledajte u odjeljku „ Promjena postavki” poglavlja
„Upotreba ove jedinice”.
Rukovanje LCD zaslonom
 Ne ostavljajte LCD zaslon okrenut prema suncu jer se tako može oštetiti. Budite
oprezni kada stavljate jedinicu blizu prozora.
 Ako jedinicu upotrebljavate na hladnom mjestu, na LCD zaslonu mogu se prikazati
vodoravne crte ili zaostale slike. Ne radi se o kvaru. LCD zaslon će normalno raditi
kada se jedinica ugrije.
 Ako se fotografija ili fiksirana slika, na primjer kadar podijeljene slike ili vremenski
kod, prikazuju duže vrijeme, slika se može zadržati na LCD zaslonu kao dvostruka
slika.
 LCD zaslon namijenjen za ovu jedinicu proizveden je visokopreciznom
tehnologijom, ali veoma mali broj piksela može se „zaglaviti“, tako da su ili uvijek
isključeni (crni), uvijek uključeni (crveni, zeleni ili plavi) ili bljeskaju. Osim toga,
takvi se „zaglavljeni” pikseli, zbog fizičkih svojstava zaslona s tekućim kristalima,
mogu spontano pojaviti nakon dugotrajne upotrebe. Takvi problemi nisu kvar.
Priprema
 Punjenje ove jedinice
1 Provjerite je li napajanje jedinice postavljeno na OFF.
2 Spojite mikro USB kabel (priložen) na multi/mikro USB terminal
ove jedinice.
3 Spojite drugi kraj mikro USB kabela na računalo ili na adapter
AC-UD20 (prodaje se zasebno).
Žaruljica CHG (punjenje) zasvijetlit će narančasto i punjenje počinje.
Žaruljica CHG (punjenje) ugasit će se kada se punjenje dovrši.
Napomene
 Ovu jedinicu možete puniti čak i ako nije potpuno prazna. Osim toga, čak i ako
jedinica nije u potpunosti napunjena, možete upotrebljavati djelomično napunjen
komplet baterija.
 Kada je napajanje na ovoj jedinici uključeno, dobiva napajanje ali se ne puni.
 Pričvršćivanje remena na ovu jedinicu
Stavite jedinicu na osnovnu ploču i provucite remen kroz omču za remen
te kroz osnovnu ploču, kao što je prikazano na ilustraciji -1.
Da biste jedinicu pričvrstili na ruku, postavite omču za remen sa strane zapešća
i provucite remen kroz , kao što je prikazano na ilustraciji -2. Provucite preostali
dio  remena kroz .
Nepravilno pričvršćivanje remena može uzrokovati ozljedu.
Kada jedinicu upotrebljavate na ruci, uvijek pravilno pričvrstite priloženu osnovnu
ploču i remen.
Napomene
Pazite da vam jedinica ne ispadne dok s nje skidate remen.
Upotreba ove jedinice
 Prije uključivanja napajanja na ovoj jedinici
Pazite da poklopac višestrukog terminala bude zatvoren.
Čvrsto zatvorite poklopac višestrukog terminala, tako da čujete da je njegova
klizna brava sjela na mjesto, a žuta oznaka ispod klizne brave više se ne vidi.
 Ako bilo kakvo strano tijelo, na primjer pijesak, dospije u unutrašnjost poklopca
višestrukog terminala, može doći do nastanka ogrebotina na brtvi i ulaska vode
u jedinicu.
 Uključivanje napajanja na ovoj jedinici
Pritisnite gumb ON/OFF (napajanje) na napunjenoj jedinici
 Kada prvi put uključite jedinicu, pojavit će se zaslon za postavljanje datuma
i vremena.
Pogledajte odjeljak „ Clock Setting” (Postavka sata) u poglavlju
„ Promjena postavki”.
Ponovno pritisnite gumb ON/OFF (napajanje) da biste isključili napajanje na
ovoj jedinici.
 Povezivanje ove jedinice s kamerom putem Wi-Fi veze
1 Uključite napajanje na ovoj jedinici i kameri.
2 Na LCD zaslonu jedinice pokazuje se zaslon za odabir Wi-Fi uređaja.
Odaberite SSID kamere koju želite povezati pomoću gumba UP
ili DOWN i pritisnite gumb REC/ENTER za potvrdu.
Pojedinosti o SSID-u vaše kamere potražite u uputama za rad priloženima
uz kameru.
Napomene
SSID kamere prikazat će se na ovoj jedinici, a oznaka „Direct-” bit će uklonjena.
3 Ako se na zaslonu kamere koju želite povezati pojavi oznaka [ACPT?],
pritisnite gumb ENTER na kameri da biste dopustili izravnu vezu.
(samo HDR-AS30V)
Prikaz na LCD zaslonu ove jedinice prebacit će se na Prikaz uživo, a žaruljica
REC/Wi-Fi na jedinici zasvijetlit će plavom bojom.
Napomene
Prikazani indikator i gumb koji treba pritisnuti da bi se omogućila izravna
veza razlikuju se ovisno o vrsti vaše kamere. Pojedinosti potražite u vodiču
za pokretanje i uputama za rad priloženima uz kameru.
Važne informacije
Nemojte vaditi vijke osim pri odlaganju jedinice. Ako ocijenimo da je provedeno
neopravdano rastavljanje, odbit ćemo zahtjev za popravak ili zamjenu.
 Promjena postavki
Ugrađeni komplet baterija može se reciklirati.
Pri odlaganju jedinice izvadite ugrađeni komplet baterija i odnesite ga svom
prodavaču.
Napomene
Pri uklanjanju kompleta baterija pazite na sljedeće.
 Maknite vijke i sl. dalje od male djece kako biste spriječili slučajno gutanje.
 Pazite da ne ozlijedite nokte ili prste.
1 Pritisnite gumb ON/OFF (Napajanje) da biste isključili napajanje
ove jedinice.
2 Odspojite priključene kabele.
3 Uklonite vijke odvijačem s glavom Phillips. (4 vijka)
4 Uklonite poklopac.
5 Gurnite kukicu prema van i izvadite komplet baterija.
Komplet baterija
O punjenju ove jedinice
 Napunite jedinicu prije prve upotrebe.
 Preporučujemo punjenje jedinice na temperaturi okoline između 10 °C i 30 °C dok
se žaruljica CHG (Punjenje) ne isključi. Jedinica se možda neće učinkovito puniti
na temperaturama izvan tog raspona.
 Žaruljica CHG (Punjenje) može zasvijetliti u sljedećim situacijama:
Komplet baterija je oštećen.
 Ako je temperatura jedinice niska, stavite je na toplo mjesto.
 Ako je temperatura jedinice visoka, stavite je na hladno mjesto.
Vrijeme rada kompleta baterija
Napomene o upotrebi
 Prikaz sata
 Zaslon prikaza uživo
1 Ikona Airplane mode (zrakoplovni način)
Prikazuje se kada se jedinica nalazi u načinu Airplane Mode (zrakoplovni način).
2 Indikator preostale napunjenosti baterije
3 Prikaz sata
4 Indikator načina snimanja
Tijekom snimanja filmova pojavljuje se . Tijekom snimanja fotografija pojavljuje
se
. Tijekom snimanja fotografija u intervalima pojavljuje se .
Ova je jedinica sada povezana s kamerom putem Wi-Fi veze.
Dok je ova jedinica povezana s kamerom putem Wi-Fi veze, žaruljica REC/Wi-Fi
svijetli plavom bojom.
Ne trebate ponavljati korake 2 i 3 pri sljedećem povezivanju s istom kamerom. Ova se
jedinica automatski povezuje s vašom kamerom.
Napomene
Kada je napajanje na ovoj jedinici uključeno ili je
Airplane Mode (zrakoplovni
načina) otkazan, ova se jedinica automatski povezuje s kamerom.
Ako se veza prekine zbog utjecaja iz okoline ili je u izborniku odabrano
Disconnect (prekini vezu), jedinica se ne povezuje automatski s kamerom.
Da biste je povezali, provedite korake 2 i 3 iz odjeljka „ Povezivanje ove jedinice
s kamerom putem Wi-Fi veze”.
Izvadite komplet baterija (pogledajte ilustraciju )
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk
ove jedinice.
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prijenos podataka
ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite
i ponovno priključite komunikacijski kabel (USB itd.).
Napomene o dugotrajnom snimanju
 Ako je napajanje isključeno, ostavite ovu jedinicu 10 minuta ili duže da bi
se temperatura u unutrašnjosti smanjila na sigurnu razinu.
 Pod visokim se temperaturama okoline temperatura ove jedinice brzo povećava.
 Kada se temperatura ove jedinice poveća, kvaliteta slike može se pokvariti.
 Preporučujemo da pričekate da se temperatura jedinice spusti prije nego što
nastavite sa snimanjem.
 Površina jedinice može postati vruća. Ne radi se o kvaru.
 Indikatori LCD zaslona
Čišćenje LCD zaslona
PAŽNJA
Wi-Fi funkcija
Specifikacije
Performanse otpornosti
na vodu:
Radna temperatura:
Temperatura skladištenja:
Dimenzije (približne):
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je Daljinski upravljač za prikaz uživo
RM-LVR1 u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
Čišćenje
Status jedinice
Zaslon
Vrijeme rada
REC
Prikaz uživo
Pribl. 240 minuta
Wi-Fi ON
Prikaz sata
Pribl. 280 minuta
Wi-Fi OFF
Prikaz sata
Pribl. 340 minuta
Napomene
 Ovo su približni iznosi vremena rada kada se jedinica upotrebljava s potpuno
napunjenim kompletom baterija, uz postavku
Panel Brightness (Svjetlina
zaslona) postavljenu na HI i pri temperaturi okoline od 25 °C.
Provjera preostale napunjenosti baterije
Indikator preostale napunjenosti prikazuje se na LCD zaslonu jedinice.
Visoko
Nisko
Napomene
 Potrebno je približno 30 sekundi dok se ne pojavi ispravan indikator preostale
napunjenosti.
 Prikazani indikator preostale napunjenosti možda neće biti ispravan u određenim
okolnostima.
Učinkovita upotreba kompleta baterija
 Radna se svojstva kompleta baterije smanjuju pri niskoj temperaturi okoline.
Zato je na hladnim mjestima radno vrijeme kompleta baterija kraće.
Preostala napunjenost baterije
 Ako se komplet baterija brzo isprazni iako je indikator preostale napunjenosti
visok, ponovo u potpunosti napunite ovu jedinicu. Indikator preostale napunjenosti
zatim će se ispravno prikazati. Imajte na umu da se možda neće ispravno prikazivati
u sljedećim situacijama:
Jedinica je duže vrijeme upotrebljavana pri visokoj temperaturi okoline.
Jedinica je ostavljena potpuno napunjena.
Jedinica je intenzivno upotrebljavana.
O zaštiti od pregrijavanja
 Ovisno o temperaturi jedinice i baterije, napajanje jedinice može se automatski
isključiti kako bi se jedinica zaštitila. Na LCD zaslonu prikazat će se poruka prije
nego što se isključi napajanje.
Kako pohraniti komplet baterija
Postavke ove jedinice možete promijeniti pritiskom na gumb MENU na jedinici.
Možete promijeniti i postavke kamere tako da pritisnete gumb MENU na ovoj jedinici
dok je povezana s kamerom putem Wi-Fi veze.
1 Pritisnite gumb MENU.
Na LCD zaslonu jedinice pojavljuju se stavke za postavljanje.
2 Pritisnite gumb UP ili DOWN za odabir željene stavke, a zatim
pritisnite gumb REC/ENTER.
3 Pritisnite gumb UP ili DOWN za odabir željene postavke, a zatim
pritisnite gumb REC/ENTER da biste je potvrdili.
Stavka za postavljanje
Isključite kameru iz Wi-Fi mreže.
LCD zaslon jedinice vraća se na
zaslon za odabir Wi-Fi uređaja.
Prebacujte s jednog na drugi način
Shooting Mode (Način snimanja)
snimanja kamere.
Postavke prikazane na LCD
zaslonu jedinice razlikuju se ovisno
o povezanoj kameri.
Promijenite
kvalitetu filma povezane
Movie Setting
Recording
kamere.
(Postavka
Mode (Način
Postavke prikazane na LCD
Film)
snimanja)
zaslonu jedinice razlikuju se ovisno
o povezanoj kameri.
Display
Display Rotate Promijenite smjer LCD zaslona
i gumba UP/DOWN na jedinici.
Settings
(Rotiranje
Upotrijebite tu postavku kada
(Postavke
zaslona)
pričvršćujete remen na desnu ruku
zaslona)
itd.
ON: rotiranje za 180°
OFF: bez rotiranja
Postavite
svjetlinu LCD zaslona.
Panel Brightness
HI: svijetlo
(Svjetlina
LO: tamno
zaslona)
Postavite godinu/mjesec/dan/vrijeme.
Main Settings
Clock Setting
(Glavne
(Postavka sata)
postavke)
Auto Power Off Postavite vrijeme do prebacivanja
jedinice na Auto Power Off
(Automatsko
(Automatsko isključivanje).
isključivanje)
30min: napajanje se isključuje nakon
približno 30 minuta.
5min: napajanje se isključuje nakon
približno 5 minuta.
1min: napajanje se isključuje nakon
približno 1 minute.
OFF: ne isključuje se automatski.
Vratite zadane postavke mreže.
Resetting
the Settings
(Resetiranje
postavki)
Version (Verzija) Prikažite verziju softvera ove jedinice.
Disconnect (Prekini vezu)
Network Setting
(Postavljanje
mreže)
Airplane Mode
(Zrakoplovni
način)
 Komplet baterija jedinice u potpunosti ispraznite prije pohrane te ga pohranite
na hladnom i suhom mjestu. Da biste zadržali funkciju ove jedinice, potpuno je
napunite, a zatim potpuno ispraznite najmanje jednom godišnje tijekom pohrane.
Trajanje kompleta baterija
 Komplet baterija ima ograničeno trajanje. Kapacitet baterije s vremenom se i zbog
uzastopne upotrebe smanjuje. Ako se vrijeme upotrebe između punjenja značajno
smanji, vjerojatno je vrijeme da ga zamijenite. Odnesite ga prodavaču tvrtke Sony.
 Trajanje kompleta baterija razlikuje se ovisno o načinu na koji se upotrebljava.
 Identifikacija dijelova
1
2
3
4
5
6
7
Poklopac višestrukog terminala
Gumb MENU
Gumb DISP
Multi/mikro USB terminal
Gumb RESET (Resetiranje)
Žaruljica CHG (Punjenje)
Gumb REC/ENTER
8
9
10
11
12
13
Gumb UP
Gumb DOWN
LCD zaslon
Žaruljica REC/Wi-Fi
Omča za remen
Gumb ON/OFF (Napajanje)
Privremeno onemogućite sve funkcije
povezane s Wi-Fi mrežom kada
se ukrcate u zrakoplov i sl.
ON: odaberite ovo za boravak
u zrakoplovu.
OFF: odaberite ovo za uobičajenu
upotrebu.
Napomene
 Ovisno o vašoj kameri, neke stavke za postavljanje i postavke možda neće biti
kompatibilne.
 Kada jedinica nije povezana s kamerom putem Wi-Fi veze, ne možete mijenjati
postavke kamere.
za povratak iz zaslona za odabir postavke u zaslon za odabir stavke
 Odaberite
za postavljanje.
da biste aktivirali odabranu stavku za postavljanje ili postavku na
 Odaberite
zaslonu za odabir.
 Snimanje
Snimanje filmova/snimanje fotografija u intervalima
1 Pritisnite gumb REC/ENTER za početak snimanja.
Plava žaruljica REC/Wi-Fi mijenja se iz plavog u crveno.
2 Ponovno pritisnite gumb REC/ENTER za zaustavljanje snimanja.
Crvena žaruljica REC/Wi-Fi mijenja se iz crvenog u plavo.
Snimanje fotografija
Pritisnite gumb REC/ENTER.
Prikaz sata
Pritisnite gumb DISP na ovoj jedinici da biste prikazali sat na LCD zaslonu kada se
na LCD zaslonu jedinice odvija prikaz uživo ili tijekom snimanja filmova.
Ponovno pritisnite gumb DISP da biste postavili LCD zaslon u način OFF. U načinu
OFF ponovno pritisnite gumb DISP da biste vratili LCD zaslon na prikaz uživo.
(Nastavak na zadnjoj stranici)

Hrvatski


2
1
3
4
5
6
(Nastavak s naslovne stranice)
Evidenčni list za uporabnike
Rješavanje problema
Številka modela in serijska številka sta na spodnji strani. Serijsko številko vnesite
v spodnji prostor. Številki imejte pri sebi, kadar koli stopite v stik s prodajalcem
izdelkov Sony v zvezi s tem izdelkom.
 Jedinica se ne može uključiti.
 Napunite komplet baterija.
 Napajanje jedinice neočekivano se isključuje.
 Ako ne rukujete ovom jedinicom određeno vrijeme dok je napajanje uključeno,
ona će se automatski isključiti radi očuvanja kompleta baterija. Ponovno
uključite jedinicu.
 Ako je postavka
Auto Power Off (Automatsko isključivanje) postavljena na
[
OFF], napajanje se ne isključuje automatski.
 Jedinica se ne može puniti.
 Isključite jedinicu i povežite je putem USB-a.
 Isključite, a zatim ponovno priključite mikro USB kabel (priložen).
 Upotrijebite mikro USB kabel (priložen).
 Napunite jedinicu pri temperaturi okoline u rasponu od 10 °C do 30 °C.
 Uključite napajanje računala, a zatim povežite jedinicu.
 Isključite računalo iz stanja mirovanja ili hibernacije.
 Povežite jedinicu izravno s računalom pomoću mikro USB kabela (priložen).
 Indikator preostale napunjenosti nije ispravan.
 Do toga dolazi kada ovu jedinicu upotrebljavate na iznimno toplom
ili hladnom mjestu.
 Postoji odstupanje između indikatora preostale napunjenosti i stvarne preostale
napunjenosti baterije. U potpunosti ispraznite jedinicu, a zatim je ponovno
napunite kako biste ispravili oznaku.
 Ponovno potpuno napunite jedinicu. Ako problem i dalje postoji, komplet
baterija je neispravan. Potražite savjet od prodavača tvrtke Sony ili
u ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.
 Jedinica se ne može povezati s kamerom putem Wi-Fi veze.
 Posjetite web-mjesto tvrtke Sony kako biste provjerili je li kamera kompatibilna
s ovom jedinicom.


Slovenščina
7
Ako problem potraje, pritisnite gumb RESET na ovoj jedinici.
Prikaz pogreške
Na LCD zaslonu jedinice mogu se pojaviti sljedeći brojevi pogrešaka s informacijama
o pogreškama pojedinih funkcija.
8 9 10
Broj
pogreške
11
1

2

13
01 – 02
2
Povezivanje nije uspjelo
01 – 03
01 – 04
3
4

Možda je došlo do zagušenja signala.
Ili se jedinica nalazi predaleko od
pristupne točke.
Informacije o uređaju ne odgovaraju
stvarnom uređaju.
Odaberite
Main Settings (Glavne
postavke) 
Resetting the Settings
(Resetiranje postavki) i izvršite radnju.
Zatim pratite korake iz odjeljka
„ Povezivanje ove jedinice s kamerom
putem Wi-Fi veze”.
Kamera nije kompatibilna.
03 – 01
03 – 02
AM
Uzrok
 Kamera nije prepoznata. Morate provesti
neku radnju na kameri s kojom se treba
povezati.
 Možda je došlo do zagušenja signala.
Ili se jedinica nalazi predaleko od
pristupne točke.
Potvrdite pristupnu kameru ili memorijsku
karticu.
02 – 01
Pogreška kamere
04 – 03
Postavljanje nije moguće
Snimanje fotografija nije
moguće
Pokretanje snimanja nije
moguće
Zaustavljanje snimanja
nije moguće
Provjerite kameru
Kamera ne reagira
 Provjerite kameru.
 Možda je došlo do zagušenja signala.
Ili se jedinica nalazi predaleko od
pristupne točke.
05 – 01
05 – 02
05 – 03
04 – 04
Samodijagnostika
Ako se na LCD zaslonu ove jedinice pojavi oznaka koja počinje slovom, uključila
se funkcija samodijagnostike.
Jedinicu je možda potrebno popraviti. Obratite se svom prodavaču tvrtke Sony
i obavijestite ga o svim brojevima koji počinju slovima E ili C.

O primijenjenom softveru GNU GPL/LGPL
1
Ova jedinica sadrži softver koji ispunjava uvjete za sljedeću GNU opću javnu licencu
(u nastavku „GPL”) ili GNU nižu opću javnu licencu (u nastavku „LGPL”).
To znači da imate pravo pristupa, izmjene i redistribucije izvornog koda ovih
softverskih programa sukladno uvjetima koje određuju priloženi GPL/LGPL.
Izvorni se kod nalazi na internetu. Upotrijebite sljedeći URL za preuzimanje.
Pri preuzimanju izvornog koda, kao model svoje jedinice odaberite RM-LVR1.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ako je moguće, nemojte nas kontaktirati vezano uz sadržaj izvornog koda.
Kopije licence (na engleskom) pohranjene su u unutarnjoj memoriji jedinice.
Uspostavite vezu masovne pohrane između jedinice i računala te pročitajte datoteke
u mapi „LICENSE” u „PMHOME”.
Specifikacije
[Ulazni terminal za punjenje]
micro-B/USB
Multi/mikro USB
terminal:
[Napajanje, općenito]
Zahtjevi napajanja:
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja:
3,6 V
USB: 5,0 V
5,0 V istosmjerne struje, 500 mA/800 mA
USB punjenje:
Vrijeme punjenja:
Preko računala: Pribl. 245 min.
Preko adaptera AC-UD20 (prodaje se zasebno):
Pribl. 175 min.
1,0 W
Potrošnja energije:
(uz povezivanje Wi-Fi vezom ili tijekom prikaza uživo)
2

Vodonepropusna
svojstva:
Radna temperatura:
Temperatura pohrane:
Dimenzije (pribl.):
Težina:
Ukupna težina
(u upotrebi):
Priložene stavke:

Previdnostni ukrepi
Oznaka izdelka je nameščena na zunanji spodnji strani naprave.
Če jo želite preveriti, odstranite pašček.
OPOZORILO
Zmanjšajte možnost požara ali električnega udara, tako da
1) enote ne izpostavljajte dežju ali vlagi in
2) na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami
(na primer vaz).
Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi,
ognju ipd.
POZOR
Upoštevajte naslednja opozorila, ker obstaja nevarnost segrevanja, požara ali
eksplozije.
* V ta izdelek je vgrajena litij-ionska baterija.
 Izdelek polnite s predpisano metodo polnjenja.
 Izdelka ne postavljajte v bližino ognja ali v mikrovalovno pečico.
 Izdelka v vročem vremenu ne puščajte v avtomobilu.
 Izdelka ne shranjujte ali uporabljajte v vročem in vlažnem prostoru, na primer
v savni.
 Izdelka ne razstavljajte, zdrobite ali preluknjajte.
 Izdelka ne izpostavljajte prekomernim udarcem, na primer padcu z višine.
 Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam nad 60 °C.
 Izdelek shranjujte v suhem prostoru.
Izrabljen izdelek primerno odstranite.
Izdelek polnite z metodo polnjenja, predpisano v navodilih za uporabo.
Baterijo zamenjajte samo z določeno vrsto. V nasprotnem primeru lahko pride do
požara ali poškodbe.
Za stranke v Evropi
01 – 01
02 – 02
12

Simptom
Št. modela RM-LVR1
Serijska št.
Na dubini od 3 m, 30 minuta neprekidno
od –10 °C do +40 °C
od –20 °C do +60 °C
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(Š/V/D, isključujući izbočine)
Pribl. 63 g
(samo tijelo uređaja, bez kompleta baterija)
Pribl. 93 g
(isključujući priloženi remen i osnovnu ploču)
Ova jedinica (1), mikro USB kabel (1), remen (1),
osnovna ploča (1), komplet tiskane dokumentacije
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
< Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo v državah, v katerih veljajo
direktive EU >
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemčija
Družba Sony Corporation s tem dokumentom potrjuje, da je ta daljinski upravljalnik
za prikaz v živo RM-LVR1 skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi
določbami v Direktivi 1999/5/ES. Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti
(EMC) glede uporabe povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov (9,8 čevlja).
Odstranjevanje izrabljene električne in elektronske opreme (velja za države
EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni
dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske
opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliranju
tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja za države EU in druge evropske
države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij,
priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija
vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev
baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti
podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja
samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove
življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne
in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju
baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje
izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
POZOR
Elektromagnetna polja lahko na določenih frekvencah vplivajo na sliko in zvok
te enote.
Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev (napako) prenosa
podatkov, znova zaženite aplikacijo ali odklopite in znova priklopite povezovalni kabel
(USB itd.).
Opombe glede dolgotrajnejšega snemanja
 Če je napajanje izklopljeno, pustite enoto izklopljeno vsaj 10 minut, da se
temperatura v njeni notranjosti spusti na varno raven.
 Pri visokih temperaturah okolja se temperatura te enote hitro dvigne.
 Če temperatura te enote naraste, se lahko kakovost slike zmanjša.
 Priporočamo, da pred nadaljnjim snemanjem počakate, da se temperatura
te enote zniža.
 Površina te enote se lahko segreje. To ne pomeni, da gre za okvaro.
1
2
 Ta daljinski upravljalnik za prikaz v živo RM-LVR1 (v nadaljevanju »enota«)
se lahko uporablja za upravljanje kamere Sony, opremljene s funkcijo Wi-Fi.
Ta enota morda ni združljiva z vsemi kamerami, opremljenimi s funkcijo Wi-Fi.
Obiščite spletno stran podjetja Sony ter poiščite združljive modele in funkcije.
 Ta enota ima osnovne funkcije za snemanje (snemanje filmov, delanje fotografij
in nastavitve kamere).
 Ta enota ima vodoodporne specifikacije, ki omogočajo uporabo v dežju, snegu
ali na plaži.
 Enoto je mogoče polniti prek računalnika ali z napajalnikom AC-UD20 (naprodaj
posebej) prek priloženega kabla micro USB.
Opombe o uporabi
Enote ne uporabljajte/shranjujte v spodaj navedenih
mestih
 V izjemno vročem okolju
V okolju, kot je na soncu parkiran avto, lahko ohišje enote spremeni obliko, zaradi
česar lahko pride do okvare.
 Na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi ali viru toplote
Če enoto shranjujete na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi ali viru
toplote, lahko njeno ohišje spremeni obliko ali barvo, zaradi česar lahko pride
do okvare.
 Na mestu, izpostavljenem močnim vibracijam
 V bližini močnih magnetnih polj
Enota je zasnovana za uporabo pri temperaturah od −10 °C do +40 °C. Uporaba v zelo
hladnem ali vročem okolju s temperaturami zunaj tega obsega ni priporočena.
 LCD-zaslon in ohišje se med delovanjem segrejeta. To ne pomeni, da gre za okvaro.
1

2,3
Čiščenje površine enote
 Površino enote očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo, nato pa jo s suho
krpo obrišite do suhega.
Ne uporabljajte spodaj navedenih sredstev, ker lahko poškodujejo površino ohišja.
Kemični izdelki, kot so razredčilo, bencin, alkohol, čistilne krpe, insekticidi,
kreme za zaščito pred soncem in insekti itd.
Enote se ne dotikajte, če imate na rokah katero koli od teh sredstev.
Izogibajte se dolgotrajnejšemu stiku enote z gumijastimi ali vinilnimi predmeti.
Vodoodpornost enote
Enota je odporna na vodo. Poškodbe zaradi nepravilne uporabe, zlorabe
ali nepravilnega vzdrževanja niso zajete v omejeno garancijo.
 Enote ne izpostavljajte vodi pod pritiskom, na primer vodi iz pipe.
 Enote ne uporabljajte v termalnih vrelcih.
 Enoto uporabljajte v priporočenem temperaturnem obsegu vode od 0 °C do 40 °C.
Opombe pred uporabo enote pod vodo ali v njeni bližini
 Pazite, da v pokrov večnamenskega priključka ne prodre nobena tuja snov, kot
je pesek, lasje ali umazanija. Celo majhna količina tuje snovi lahko povzroči,
da v enoto prodre voda.
 Prepričajte se, da tesnilo  in njegove povezovalne površine  niso opraskane
(glejte sliko ). Celo majhna praska lahko povzroči, da v enoto prodre voda.
Če je tesnilo ali njegove povezovalne površine opraskane, se obrnite na lokalnega
prodajalca izdelkov Sony ali na lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
 Če v tesnilo ali njegove povezovalne površine prodre umazanija ali pesek, te dele
očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
 Pokrova večnamenskega priključka ne odpirajte/zapirajte z mokrimi ali prašnimi
rokami ali v bližini vode. V notranjost lahko prodre pesek ali voda. Pred odprtjem
pokrova večnamenskega priključka izvedite postopek, opisan v poglavju »Čiščenje
po uporabi enote pod vodo ali v njeni bližini«.
 Pokrov za kartico večnamenskega priključka odprite, ko je enota popolnoma suha.
 Vedno preverite, ali je večnamenski priključek ustrezno zaklenjen.
Opombe glede uporabe enote pod vodo ali v njeni bližini
 Enote ne izpostavljajte udarcem, na primer pri skoku v vodo.
 Pokrova večnamenskega priključka ne odpirajte in zapirajte pod vodo ali v njeni
bližini.
 Enota v vodi potone. Uporabite pas, ki je priložen enoti, s katerim preprečite,
da bi enota potonila.
Čiščenje po uporabi enote pod vodo ali v njeni bližini
 Enoto vedno očistite z vodo v 60 minutah po uporabi in ne odpirajte pokrova
večnamenskega priključka pred koncem čiščenja. Pesek ali voda lahko prodre
v notranjost na delih, ki niso vidni, in zmanjša vodoodpornost enote, če se te
snovi ne sperejo.
 Enoto za približno pet minut postavite v posodo s čisto vodo. Nato enoto rahlo
potresite in pod vodo pritisnite vse gumbe, da odstranite morebitno sol, pesek ali
drugo snov okoli gumbov (glejte sliko ).
 Po izpiranju obrišite vodne kapljice z mehko krpo. Počakajte, da se enota
popolnoma posuši v senčnem in dobro prezračevanem prostoru. Enote ne sušite
s sušilnikom za lase, ker bi lahko spremenila obliko in/ali bi se poslabšala njena
vodoodpornost.
 Vodne kapljice ali prah na pokrovu večnamenskega priključka obrišite z mehko
suho krpo.
 Kadar je enota pod vodo, se lahko pojavijo mehurčki. To ne pomeni, da gre
za okvaro.
 Ohišje enote se lahko razbarva, če pride v stik s kremo ali oljem za sončenje.
Če enota pride v stik s kremo ali oljem za sončenje, jo hitro obrišite.
 Ne dovolite, da bi slana voda prodrla v notranjost enote ali prišla v stik z njeno
površino. To lahko povzroči korozijo ali razbarvanje in slabšo vodoodpornost.
Odlaganje
 Pred odlaganjem enote odstranite paket baterij.
Odstranite paket baterij (glejte sliko )
Vgrajen paket baterij je mogoče reciklirati.
Pri odlaganju enote odstranite vgrajen paket baterij in ga odnesite svojemu prodajalcu.
Opombe
Pri odstranjevanju paketa baterij pazite na naslednje.
 Vijake itd. odstranjujte zunaj dosega otrok, da ne bi po nesreči pogoltnili katerega
od manjših delov.
 Pazite, da si ne poškodujete nohtov ali prstov.
Pomembna informacija
Vijake odstranite le pri odlaganju enote. Popravilo ali zamenjavo bomo zavrnili,
če bomo ugotovili, da je bila enota nepravilno razstavljena.
1
2
3
4
5
Polnjenje enote
 Enoto pred prvo uporabo napolnite.
 Priporočamo, da enoto polnite v prostoru s temperaturo 10 °C do 30 °C, dokler
se lučka CHG (polnjenje) ne izklopi. Polnjenje enote pri temperaturah zunaj tega
obsega morda ne bo učinkovito.
 Lučka CHG (polnjenje) zasveti v naslednjih primerih:
paket baterij je okvarjen
 Če je temperatura enote nizka, jo postavite v topel prostor.
 Če je temperatura enote visoka, jo postavite v hladen prostor.
Čas delovanja paketa baterij
Zaslon
Čas delovanja
prikaz v živo
pribl. 240 min.
Wi-Fi ON
zaslon ure
pribl. 280 min.
Wi-Fi OFF
zaslon ure
pribl. 340 min.
Opombe
 To so približni časi delovanja ob uporabi enote s popolnoma napolnjenim paketom
baterij, pri čemer je
Panel Brightness (svetlost zaslona) nastavljena na HI,
temperatura v prostoru pa je 25 °C.
Preverjanje preostale ravni napolnjenosti baterije
Na LCD-zaslonu je prikazan indikator preostale ravni napolnjenosti enote.
Visoka
nizka
Opombe
 Indikator prikaže pravilno raven napolnjenosti po približno 30 sekundah.
 Raven napolnjenosti, ki jo prikazuje indikator, v nekaterih okoliščinah morda
ni pravilna.
Učinkovita uporaba paketa baterij
 Zmogljivost paketa baterij se v okolju z nizkimi temperaturami zmanjša. V hladnem
okolju je torej čas delovanja paketa baterij krajši.
Preostala raven napolnjenosti baterije
 Če se paket baterij hitro izprazni, čeprav indikator označuje visoko raven
napolnjenosti, znova povsem napolnite enoto. Indikator preostale ravni
napolnjenosti bo nato pravilno prikazal raven napolnjenosti. Indikator morda ne
bo pravilno prikazal ravni napolnjenosti, če:
se enota dalj časa uporablja pri visokih temperaturah okolja
je enota že popolnoma napolnjena
se enota veliko uporablja
Zaščita pred pregrevanjem
 Odvisno od temperature enote in baterije se lahko enota samodejno izklopi, da ne
pride do okvare. V tem primeru se pred izklopom na LCD-zaslonu enote prikaže
sporočilo.
Izklopite enoto in počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.
Shranjevanje paketa baterij
Opombe glede kondenzacije vlage
 Pred shranjevanjem povsem izpraznite enoto in jo shranite na hladno, suho mesto.
Zmogljivost enote ohranite tako, da jo povsem napolnite in nato povsem izpraznite
vsaj enkrat letno med shranjevanjem.
Vlaga se lahko nabere, ko prinesete enoto iz hladnega v topel prostor (ali obratno)
ali če uporabljate enoto v vlažnem okolju, kot je navedeno spodaj.
Ko prinesete enoto s smučišča v topel prostor.
Ko prinesete enoto iz klimatiziranega avtomobila ali prostora na prosto, kjer je
zelo vroče.
Ko enoto uporabljate po nevihti ali močnem dežju.
Ko enoto uporabljate v vročem in vlažnem prostoru.
Življenjska doba paketa baterij
Funkcija Wi-Fi
 Življenjska doba paketa baterij je omejena. Zmogljivost baterije se zmanjšuje
s časom in večkratno uporabo. Če se čas delovanja med posameznimi polnjenji
znatno skrajša, je verjetno čas, da staro baterijo nadomestite z novo. Obrnite se
na prodajalca izdelkov Sony.
 Življenjska doba paketa baterij je odvisna od načina njegove uporabe.
 Enoto uporabljajte v skladu s predpisi na območju uporabe.
 Funkcije Wi-Fi na tej enoti ne morete uporabljati pod vodo.
 Deli enote
Onemogočanje vseh funkcij, povezanih s funkcijo Wi-Fi
1
2
3
4
5
6
7
Na potovanju z letalom ipd. lahko začasno onemogočite vse funkcije, povezane
s funkcijo Wi-Fi.
 Če možnost [Airplane Mode] (letalski način) nastavite na [On] (vklopljen), se bo
na LCD-zaslonu prikazala oznaka .
 Za podrobnosti o nastavitvah glejte » Spreminjanje nastavitev« v poglavju
»Uporaba te enote«.
 LCD-zaslona ne izpostavljajte soncu, saj ga ta lahko poškoduje. Bodite pazljivi,
ko odlagate enoto ob okno.
 Če enoto uporabljate na mrzlem, se lahko na LCD-zaslonu prikažejo vodoravne črte
ali sled slike. To ne pomeni, da gre za okvaro. Ko se enota segreje, bo LCD-zaslon
deloval normalno.
 Če je mirujoča slika ali fiksna slika, na primer okvir razdeljene slike ali
časovna koda, prikazana dalj časa, se lahko na LCD-zaslonu slika prikaže kot
podvojena slika.
 LCD-plošča na tej enoti je izdelana z visokonatančno tehnologijo, vendar je lahko
zelo majhen delež slikovnih pik »blokiran«, bodisi da so vedno izklopljene (črna),
vedno vklopljene (rdeča, zelena ali modra) ali utripajo. Poleg tega se zaradi fizičnih
značilnosti prikaza s tekočimi kristali take »blokirane« slikovne pike v daljšem
obdobju uporabe pojavijo spontano. Te težave ne pomenijo, da gre za okvaro.
Pokrov večnamenskega priključka
Gumb MENU
Gumb DISP
Priključek Multi/Micro USB
Gumb RESET (ponastavi)
Lučka CHG (polnjenje)
Gumb REC/ENTER
 Polnjenje enote
 Enote ni mogoče vklopiti.
 Napolnite paket baterij.
 Enota se nenadoma izklopi.
 Če vklopljene enote nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi, da se paket
baterij ne izprazni. Enoto ponovno vklopite.
 Če je nastavitev
Auto Power Off (samodejni izklop) nastavljena na
[
OFF], se enota ne bo samodejno izklopila.
 Enote ni mogoče napolniti.
 Izklopite enoto in jo povežite z USB.
 Odklopite kabel micro USB (priložen) in ga znova priklopite.
 Uporabite kabel micro USB (priložen).
 Napolnite enoto v prostoru s temperaturo od 10 °C do 30 °C.
 Vklopite računalnik in priključite to enoto.
 Preklopite računalnik iz stanja spanja ali mirovanja.
 Povežite to enoto neposredno z računalnikom, tako da uporabite kabel micro
USB (priložen).
 Indikator preostale ravni napolnjenosti ne prikazuje pravilne vrednosti.
 Do tega pride, če enoto uporabljate v izredno vročem ali hladnem okolju.
 Vrednost, ki jo prikazuje indikator preostale ravni napolnjenosti, in vrednost
dejanske preostale ravni napolnjenosti paketa baterij nista skladni. To težavo
odpravite tako, da povsem izpraznite enoto in jo znova napolnite.
 Znova povsem napolnite enoto. Če težave ne uspete odpraviti, je paket
baterij izrabljen. Obrnite se na prodajalca izdelkov Sony ali na lokalnega
pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
 Enote ni mogoče povezati s kamero prek povezave Wi-Fi.
 Obiščite spletno stran podjetja Sony in preverite, ali je vaša kamera združljiva
s to enoto.
1 Preverite, ali je napajanje enote nastavljeno na OFF.
2 Povežite kabel micro USB (priložen) s priključkom Multi/Micro USB
enote.
3 Povežite drugi del kabla micro USB z računalnikom ali napajalnikom
AC-UD20 (naprodaj posebej).
Lučka CHG (polnjenje) zasveti oranžno in enota se začne polniti.
Lučka CHG (polnjenje) se izklopi, ko je postopek polnjenja končan.
Opombe
 To enoto lahko polnite, tudi kadar ni povsem izpraznjena. Tudi če enota ni povsem
napolnjena, lahko uporabljate delno napolnjen paket baterij.
 Ko je enota vklopljena, se napaja, vendar se ne polni.
 Nameščanje pasu na enoto
Namestite enoto na osnovno ploščo ter speljite pas skozi zanko za pas
na enoti in osnovno ploščo, kot je prikazano na -1.
Za pritrditev enote na roko postavite zanko za pas na enoti na eno stran zapestja in
speljite pas skozi , kot je prikazano na -2. Speljite preostali del  pasu skozi .
Nepravilna namestitev pasu lahko povzroči poškodbe.
Kadar to enoto uporabljate na roki, morate priloženo osnovno ploščo in pas vedno
pravilno pritrditi.
Opombe
Pazite, da vam pri odstranjevanju pasu enota ne pade iz rok.
Uporaba te enote
 Pred vklopom enote
Pokrov večnamenskega priključka enote mora biti zaprt.
Pokrov večnamenskega priključka je trdno zaprt, ko zaslišite, da se zaskoči
stikalo na pokrovu večnamenskega priključka in rumene oznake pod stikalom
ni več mogoče videti.
 Če v pokrov večnamenskega priključka prodre tuja snov, kot je pesek, se lahko
opraska tesnilo, zaradi česar lahko v enoto prodre voda.
 Vklop te enote
Pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop), ko je enota napolnjena.
 Ko enoto prvič vklopite, se prikaže zaslon za nastavitev datuma in ure.
Glejte » Clock Setting« (nastavitev ure) in » Spreminjanje nastavitev«.
1 Vklopite enoto in kamero.
2 Na LCD-zaslonu enote se prikaže zaslon naprave Wi-Fi za izbiro
nastavitvenih možnosti. Z gumbom UP ali gumbom DOWN izberite
SSID kamere, s katero se želite povezati, in nato za potrditev pritisnite
gumb REC/ENTER.
Več informacij o SSID vaše kamere je na voljo v navodilih za uporabo,
ki so priložena kameri.
Opombe
SSID kamere se prikaže na enoti brez »Direct-«.
3 Če se na zaslonu kamere, s katero se želite povezati, prikaže [ACPT?],
pritisnite gumb ENTER na kameri, da omogočite neposredno
povezavo. (samo za model HDR-AS30V)
Prikaz na LCD-zaslonu enote preklopi v prikaz v živo, lučka REC/Wi-Fi enote
pa zasveti modro.
Opombe
Prikazan indikator in gumb, ki ga je treba pritisniti za omogočanje neposredne
povezave, se razlikujeta glede na kamero. Več informacij je na voljo v vodniku
o vklopu in navodilih za uporabo, ki so priloženi vaši kameri.
Enota je zdaj povezana z vašo kamero prek povezave Wi-Fi.
Ko sta enota in kamera povezani prek povezave Wi-Fi, lučka REC/Wi-Fi
sveti modro.
Ko se boste naslednjič povezovali z isto kamero, vam korakov 2 in 3 ne bo treba izvesti.
Ta enota se samodejno poveže z vašo kamero.
Opombe
Ko se enota vklopi ali
Airplane Mode (letalski način) izklopi, se enota samodejno
poveže s kamero.
Če je povezava zaradi okolja prekinjena ali pa je v meniju izbrana možnost
Disconnect (prekini povezavo), se enota ne bo samodejno povezala s kamero.
Za vzpostavitev povezave izvedite koraka 2 in 3 v poglavju » Povezava enote
s kamero prek povezave Wi-Fi«.
 Spreminjanje nastavitev
Nastavitve te enote lahko spremenite s pritiskom gumba MENU na enoti.
Spremenite lahko tudi nastavitve kamere, če pritisnete gumb MENU na enoti, ko je ta
povezana s kamero prek povezave Wi-Fi.
1 Pritisnite gumb MENU.
Na LCD-zaslonu enote se prikažejo nastavitveni elementi.
Prekine se povezava med kamero
in Wi-Fi. Na LCD-zaslonu enote
se ponovno prikaže zaslon naprave
Wi-Fi za izbiro nastavitvenih
možnosti.
Preklopite med načini kamere
Shooting Mode (način
za fotografiranje.
za fotografiranje)
Nastavitve, ki so prikazane na
LCD-zaslonu enote, se razlikujejo
glede na povezano kamero.
Movie Setting
Recording Mode Spremenite kakovost filma povezane
kamere.
(nastavitev
(snemalni
Nastavitve, ki so prikazane na
filma)
način)
LCD-zaslonu enote, se razlikujejo
glede na povezano kamero.
Spremenite
usmeritev LCD-zaslona
Display
Display
ter gumbov UP/DOWN enote.
Settings
Rotation
To nastavitev uporabite, kadar si pas
(nastavitev
(obračanje
namestite na desno roko itd.
prikaza)
prikaza)
ON: obrat za 180 stopinj
OFF: brez obračanja
Panel Brightness Nastavite svetlost LCD-zaslona.
HI: svetlo
(svetlost
LO: temno
zaslona)
Nastavite leto/mesec/dan/uro.
Main Settings
Clock Setting
(glavne
(nastavitev ure)
nastavitve)
Nastavite čas, po izteku katerega
Auto Power
Off (samodejni naprava preklopi na način
Auto Power Off (samodejni izklop).
izklop)
30min: enota se izklopi po približno
30 minutah.
5min: enota se izklopi po približno
5 minutah.
1min: enota se izklopi po približno
1 minuti.
OFF: enota se ne izklopi samodejno.
Obnovite privzete omrežne
Resetting
nastavitve.
the Settings
(ponastavitve)
Prikaže različico programske opreme
Version
enote.
(različica)
Network Setting
Airplane Mode Začasno so onemogočene vse
(omrežne
(letalski način) funkcije, povezane s funkcijo Wi-Fi,
na potovanju z letalom ipd.
nastavitve)
ON: Izberite to, ko ste na letalu.
OFF: Izberite to za običajno uporabo.
Opombe
 Nekateri nastavitveni elementi in nastavitve morda ne bodo združljive, odvisno
od vaše kamere.
 Ko enota ni povezana s kamero prek povezave Wi-Fi, nastavitev kamere ne morete
spreminjati.
 Izberite , če se želite z zaslona za izbiro nastavitev vrniti na zaslon za izbiro
nastavitvenih elementov.
, da aktivirati izbran nastavitveni element ali nastavitev na zaslonu
 Izberite
za izbiro.
 Zajemanje posnetkov
Snemanje filma/intervalno snemanje fotografij
1 Za začetek snemanja pritisnite gumb REC/ENTER.
Lučka REC/Wi-Fi ne sveti več modro, ampak rdeče.
Lučka REC/Wi-Fi ne sveti več rdeče, ampak spet sveti modro.
Gumb UP
Gumb DOWN
LCD-zaslon
Lučka REC/Wi-Fi
Zanka za pas
Gumb ON/OFF (vklop/izklop)
Zajemanje fotografij
Pritisnite gumb REC/ENTER.
Zaslon ure
Ko je na LCD-zaslonu enote prikaz v živo ali ko snemate film, pritisnite gumb DISP na
enoti, da se na LCD-zaslonu prikaže zaslon ure.
Znova pritisnite gumb DISP, da bo LCD-zaslon v načinu OFF. V načinu OFF znova
pritisnite gumb DISP, da LCD-zaslon preklopi nazaj na prikaz v živo.
 Indikatorji na LCD-zaslonu
 Zaslon ure
 Prikaz v živo
1 Ikona Airplane mode (letalski način)
Prikaže se, kadar je enota v Airplane Mode (letalski način).
2 Indikator preostale ravni napolnjenosti baterije
3 Zaslon ure
4 Indikator snemalnega načina
Med snemanjem filma se prikaže . Med snemanjem fotografij se prikaže
Med intervalnim snemanjem fotografij se prikaže .
.
Prikaz napake
Na LCD-zaslonu enote se lahko prikažejo naslednje številke napak, ki zagotavljajo
informacije o napaki za funkcijo.
Številka
napake
Težava
Vzrok
01-01
02-02
Morda je prišlo do zastoja signala.
Ali pa je enota predaleč od
dostopovne točke.
01-02
Informacije o napravi se razlikujejo
od dejanske naprave.
Izberite
Main Settings (glavne
nastavitve) 
Resetting the
Settings (ponastavitve) in izvedite
funkcijo. Nato izvedite korake
v poglavju » Povezava enote
s kamero prek povezave Wi-Fi«.
 Povezava enote s kamero prek povezave Wi-Fi
2 Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb REC/ENTER.
8
9
10
11
12
13
Če težava ni odpravljena, pritisnite gumb RESET.
Znova pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop), da enoto izklopite.
Disconnect (prekini povezavo)
Paket baterij
REC
Odpravljanje težav
Nastavitveni element
Pritisnite gumb ON/OFF (vklop/izklop), da izklopite enoto.
Odklopite povezane kable.
Odstranite vijake s križnim izvijačem. (4 vijaki)
Odstranite pokrov.
Pritisnite zaponko navzven in odstranite paket baterij.
Stanje enote
Priprava
2 Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete želen element, in nato
pritisnite gumb REC/ENTER.
3 Pritisnite gumb UP ali gumb DOWN, da izberete želeno nastavitev,
in nato za potrditev pritisnite gumb REC/ENTER.
Če enoto prenesete s hladnega na toplo mesto, se lahko na ohišju in v notranjosti enote
nabere kondenzacijska vlaga. Kondenzacija vlage lahko povzroči okvaro enote.
Upravljanje LCD-zaslona

Površina LCD-zaslona je posebej obdelana, da se zmanjša odsev svetlobe.
Nestrokovno vzdrževanje lahko zmanjša učinkovitost LCD-zaslona, zato pazite
na naslednje:
 LCD-zaslon nežno očistite z mehko krpo, na primer s čistilno krpo ali krpo za očala.
 Trdovratne madeže lahko odstranite z mehko krpo, na primer z rahlo navlaženo
čistilno krpo ali krpo za očala.
 Ne uporabljajte nobenih topil, kot je alkohol, benzen ali razredčilo, kislina, alkalen
ali abraziven detergent ali kemična krpa za čiščenje, saj lahko poškodujete površino
LCD-zaslona.
Kondenzacija
Če pride do kondenzacije

Čiščenje LCD-zaslona
Funkcije
Delovna temperatura

Čiščenje
Povezava ni uspela
01-03
01-04
Kamera ni združljiva.
03-01
03-02
 Sistem ne prepozna kamere.
Na kameri morate izvesti nekatere
operacije, da jo boste lahko
povezali.
 Morda je prišlo do zastoja signala.
Ali pa je enota predaleč od
dostopovne točke.
Preverite kamero ali pomnilniško
kartico, do katere dostopate.
02-01
Napaka kamere
04-03
Ni mogoče nastaviti
05-01
Ni mogoče posneti fotografij
05-02
Ni mogoče začeti snemati
05-03
Ni mogoče prenehati snemati
04-04
Kamera se ne odziva
Preverite kamero.
 Preverite kamero.
 Morda je prišlo do zastoja signala.
Ali pa je enota predaleč od
dostopovne točke.
Samodiagnoza
Če se na LCD-zaslonu enote prikaže koda, ki se začne s črko abecede, funkcija
samodiagnoze deluje.
Enoto bo morda treba popraviti. Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony
in mu sporočite številke, ki se začenjajo z E ali C.
Programska oprema, za katero veljajo določila licenc GNU GPL/LGPL
Ta enota vključuje programsko opremo, za katero veljajo določila splošne javne
licence GNU (v nadaljevanju GPL) ali splošne javne licence manjšega obsega GNU
(v nadaljevanju LGPL).
To pomeni, da imate pravico do dostopa, spreminjanja in nadaljnje distribucije izvorne
kode za te programe računalniške programske opreme, in sicer v skladu s pogoji
licence GPL/LGPL.
Izvorna koda je na voljo v spletu. Prenesete jo lahko s spodnjega spletnega mesta.
Pri prenosu izvorne kode izberite model enote RM-LVR1.
http://www.sony.net/Products/Linux/
V zvezi z vsebino izvorne kode se ne obračajte na nas.
Kopije licenc (v angleščini) so shranjene v notranjem pomnilniku enote.
Vzpostavite povezavo za količinsko shranjevanje med vašo enoto in računalnikom
ter preberite datoteke v mapi »LICENSE« v imeniku »PMHOME«.
Tehnični podatki
[Vhodni priključek za polnjenje]
Priključek Multi/Micro USB: micro-B/USB
[Napajanje, splošno]
Zahteve napajanja:
Paket akumulatorskih baterij: 3,6 V
USB: 5,0 V
DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Polnjenje prek priključka
USB:
Čas polnjenja:
Prek računalnika: pribl. 245 min
Prek AC-UD20 (naprodaj posebej): pribl. 175 min
1,0 W
Poraba energije:
(ko je vzpostavljena povezava prek Wi-Fi in med
prikazom v živo)
Vodoodpornost:
Delovna temperatura:
Temperatura shranjevanja:
Dimenzije (pribl.):
Teža:
Skupna teža
(pri uporabi):
Priložena oprema:
Globina vode 3 m, 30 minut neprekinjeno
−10 °C do +40 °C
−20 °C do +60 °C
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(š/v/d, brez izbočenih delov)
pribl. 63 g
(samo glavno ohišje, vključno s paketom baterij)
pribl. 93 g
(vključno s priloženim pasom in osnovno ploščo)
ta enota (1), kabel micro USB (1), pas (1), osnovna
plošča (1), komplet natisnjene dokumentacije
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
Download PDF

advertising