Sony | CFD-S07CP | Sony CFD-S07CP S07CP Digital CD Radio Cassette player Uputstva za rukovanje

Odlaganje starih baterija (primenjivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
državama sa posebnim sistemima za
odlaganje)
4-178-175-31(2)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija
isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa
kućnim otpadom.
CD radio kasetofon
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti istaknut
zajedno sa hemijskim simbolom. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Diskovi kodirani za zaštitu autorskih
prava
Ovaj uređaj namenjen je za reprodukciju diskova koji su
usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. U poslednje
vreme neke izdavačke kuće prodaju različite muzičke
diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo
imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju
CD standardu i možda se neće reprodukovati na ovom
uređaju.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
imaju licencu kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem
baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
CFD-S07CP
Uputst Vo za upotrebu
http://www.sony.net/
©2010 Sony Corporation
Nazivna pločica i važne sigurnosne informacije nalaze
se na spoljnoj donjoj strani uređaja.
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.
Radi smanjenja rizika od požara, ne prekrivajte ventilacione otvore ovog uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama, itd. Nemojte postavljati upaljene sveće na
uređaj.
Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne izlažite
uređaj kapljanju ili prskanju i ne stavljajte na uređaj
posude sa tečnošću, npr. vaze.
Budući da se odspajanje uređaja sa mrežnog napona
izvodi putem mrežnog kabla, spojite uređaj na lako
dostupnu utičnicu. Ako primetite kakve nepravilnosti
na uređaju, odmah odspojite mrežni utikač iz utičnice.
Uređaj nije odspojen sa mrežnog napajanja sve dok je
spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je isključen.
Ne postavljajte uređaj u uzan prostor, poput police za
knjige ili ugradnog ormarića.
Prevelik pritisak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
Odlaganje stare električne i elektronske
opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim državama sa
posebnim sistemima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da
se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad.
Umesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama
najbliže mesto za skupljanje i recikliranje električnog
i elektronskog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati
uticaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili prodavnici gde ste kupili uređaj.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili
zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa
ugrađenom baterijom, njenu zamenu valja poveriti
isključivo ovlašćenom servisu.
Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njenog radnog veka je odnesite na odlagalište
za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o
tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite
je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike: sledeća
informacija odnosi se samo na
uređaje prodate u zemljama koje
primenjuju direktive EU
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije
pogledajte adresu na garantnom listu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni
DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal
na drugoj. Ipak, pošto strana sa digitalnim audio materijalom nije usklađena sa Compact Disc (CD) standardom,
ne možemo garantovati reprodukciju na ovom proizvodu.
Baterije nemojte izlagati (paketić baterija ili umetnute
baterije) visokoj temperaturi, na primer, direktnom sunčevom svetlu, vatri ili sličnom, na duži vremenski period.
Izvori napajanja
Tehnički
Tehničkipodaci
podaci
CD uređaj
2 u zidnu utičnicu
1 na AC IN priključnicu
Sistem
Digitalni audio sistem sa kompaktnim diskom
Funkcije laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Snaga lasera: Manje od 44,6 µW
(Ta snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od površine sočiva
objektiva optičkog čitača uz otvor blende od 7 mm.)
Broj kanala
2
Frekventni odziv
20 Hz - 20 000 Hz +1/–2 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod merljivog nivoa
Radio
Spojite mrežni kabl  ili u ležište za baterije  umetnite šest baterija R14 (veličine C) (opcija).
Napomene
2 Zamenite baterije kad se indikator OPR/BATT  zatamni ili kad uređaj prestane da radi.
Zamenite sve baterije novima istovremeno. Pre zamene baterija, izvadite disk iz uređaja.
2 Za upotrebu baterijskog napajanja odspojite mrežni kabl sa uređaja.
2 Kad uređaj koristite sa baterijskim napajanjem, ne možete ga uključiti pomoću daljinskog upravljača.
Frekventni opseg
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
AM: 531 kHz - 1,602 kHz
MEĐUFREKVENCIJA
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: Teleskopska antena
AM: Ugrađena feritna antena
Kasetofon
Priprema daljinskog upravljača
Umetnite dve baterije R03 (veličina AAA) (opcija)
Sistem snimanja
2-kanalni stereo sa 4 zapisa
Vreme premotavanja
Oko 150 s sa Sonyjevom kasetom C-60
Frekventni odziv
TYPE I (normal): 80 Hz - 10,000 Hz
Opšte
Zamena baterija
Uz normalnu upotrebu baterije bi trebale trajati oko 6 meseci. Kad se više ne može rukovati uređajem pomoću
daljinskog upravljača, zamenite baterije novima.
Za korisnike u Evropi
Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako posle reprodukcije ili završetka snimanja iz izvora CD, TAPE
ili AUDIO IN ne bude aktivirana nijedna funkcija.
Zvučnik
Širokopojasni: promer 8 cm, 4 Ω, kupasti (2)
Izlazi
Priključnica za slušalice (stereo minipriključnica):
Za slušalice impedanse 16 Ω - 32 Ω
Ulaz
AUDIO IN priključnica (stereo minipriključnica)
Izlazna snaga
1,7 W + 1,7 W (na 4 Ω, 10% harmoničkog izobličenja)
Napajanje
Za CD radio kasetofon:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 baterija R14 (veličina C)
Za daljinski upravljač:
3 V DC, 2 baterije R03 (veličina AAA)
Potrošnja
AC 13 W
Trajanje baterije
Za CD radio kasetofon:
Snimanje FM programa
Sony R14P: oko 4,5 h
Sony alkalna LR14: oko 19 h
Reprodukcija kasete
Sony R14P: oko 2,5 h
Sony alkalna LR14: oko 13 h
CD reprodukcija
Sony R14P: oko 1 h
Sony alkalna LR14: oko 8 h
Dimenzije
Približno 365  134  230 mm (š/v/d)
(uključujući delove koji vire)
Masa
Približno 2,7 kg (uključujući baterije)
Isporučeni pribor
Mrežni kabl (1)
Daljinski upravljač (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
Dodatni pribor
Sonyjeve slušalice serije MDR
Osnovne funkcije
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije  . Za nastavak reprodukcije,
pritisnite ponovo.
Zaustavljanje
 .
reprodukcije
Prelazak na sledeći  .
zapis/MP3 datoteku
Prelazak na
 .
prethodni zapis/
MP3 datoteku
Odabir foldera
 +  na uređaju za odabir unana MP3 disku
pred i  –  za odabir unazad.
Reprodukciju samo MODE  na uređaju sve dok se ne
odabranog foldera pojavi "FOLDER", ili  + ili –  na
(samo MP3 disk)
uređaju za odabir foldera, a zatim
  za početak reprodukcije.
Traženje određenog  (unapred) ili  (unazad)
 tokom reprodukcije i zadržite
dela pri slušanju
dok ne pronađete željeno mesto.
zvuka
Traženje određenog  (unapred) ili  (unazad)
 tokom reprodukcije i zadržite
dela uz gledanje
dok ne pronađete željeno mesto,
displeja
a zatim pritisnite  .
Vađenje diska
 PUSH OPEN/CLOSE  na uređaju.
Savet
Smetnje kod FM prijema možete smanjiti promenom stereo prijema
u mono prijem.
1 Pritisnite MODE  na uređaju. Pojavljuje se bilo "STEREO" bilo
"MONO".
2 Tokom prikazivanja "STEREO", pritisnite MODE  na uređaju
kako bi se prikazalo "MONO".
Reprodukcija kasete
U ovom postupku koristite tipke na uređaju.
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite TAPE .
3 Pritisnite    i umetnite kasetu u pripadajuće sa-
nduče, stranom koju želite reprodukovati okrenutom
prema gore. Koristite samo kasete TYPE I (normal).
Za zatvaranje poklopca sandučeta kasete pritisnite
CLOSE .
Proverite da traka nije olabavljena kako biste sprečili oštećenje kasete ili uređaja.
Saveti
2 Reprodukcija započinje od zapisa/MP3 datoteke na kojoj ste zadnje
zaustavili reprodukciju (Resume reprodukcija). Dok je reprodukcija
zaustavljena, prikazuje se broj zapisa/MP3 datoteke koja će se
reprodukovati.
2 Za poništenje nastavka reprodukcije (za početak reprodukcije od
početka prvog zapisa/MP3 datoteke), pritisnite   dok je CD
zaustavljen. Nastavak reprodukcije se takođe poništi kad otvorite
fioku diska ili isključite uređaj.
Primer strukture foldera i redosleda reprodukcije
Redosled reprodukcije foldera i datoteka je sledeći:
* Tipke VOLUME + (VOL + na daljinskom upravljaču) ,   i 
 (na uređaju) imaju ispupčenje.
CD-R
CD-RW
folder
MP3 datoteka
Pre upotrebe uređaja
1
Uključenje/isključenje uređaja
Napomena
3
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
Pritisnite VOLUME +, – (VOL +, – na daljinskom upravljaču)
.
4
Spojite slušalice na priključnicu   (slušalice) na
zadnjem delu uređaja.
Za pojačavanje basova
5
6
Napomene o MP3 diskovima
(Pritisnite više puta FUNCTION  na daljinskom
uređaju, sve dok se na displeju ne prikaže "CD".)
3 Pritisnite  PUSH OPEN/CLOSE  na uređaj te stavite
u CD fioku disk sa nalepnicom prema gore.
Za zatvaranje poklopca fioke diska pritisnite 
PUSH OPEN/CLOSE .
4 Pritisnite  .
Uređaj reprodukuje sve zapise/MP3 datoteke jednom.
Nakon što je uređaj prilikom reprodukovanja MP3 diska
učitao podatke o datoteci, uključuje se MP3 indikator.
2 Kad umetnete disk, uređaj čita sve datoteke sa njega. Tokom tog
vremena se prikazuje "READING". Ako disk sadrži mnogo foldera
ili datoteka koje nisu MP3, uređaju će možda trebati duže vreme
za početak reprodukcije ili za prelazak na sledeću MP3 datoteku.
2 Savetujemo vam da na disk koji ćete slušati ne smeštate nepotrebne foldere ili datoteke uz MP3 datoteke.
2 Folder koji ne sadrži MP3 datoteke se preskače.
Maksimalan broj datoteka: 511
Maksimalan broj foldera: 256 (uključujući osnovni folder)
Maksimalan broj foldera i datoteka zajedno: 512
Maksimalan broj nivoa direktorijuma: 8
2 Nazivi foldera i nazivi datoteka mogu se prikazati s maksimalno 64
znaka uključujući navodnike.
2 Ovaj uređaj može prikazati znakove A – Z, 0 – 9 i _. Znakovi a - z
prikazuju se kao A - Z (velikim slovima). Drugi znakovi se prikazuju
kao "_".
2 Ovaj uređaj podržava ID3 tag format verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4.
Kad datoteka sadrži ID3 tag informacije, može se prikazati naslov
pesme, naziv izvođača i naziv albuma, a na displeju se pojavljuje
"ID3". Ako datoteka nema ID3 tag informacije, prikazuje se
"NO TITLE" umesto naslova pesme, "NO ARTIST" umesto naziva
izvođača i "NO ALBUM" umesto naziva albuma. Uređaj može za
ID3 tag informacije prikazati do 30 znakova.
2 Kod imenovanja datoteke, nazivu datoteke uvek dodajte ekstenziju "mp3".
2 Ako stavite ekstenziju "mp3" datoteci koja nije MP3 datoteka, uređaj ne može da prepozna datoteku pravilno i stvaraće glasan šum
koji može da ošteti vaše zvučnike.
2 Naziv datoteke ne odgovara ID3 tagu.
Slušanje radio programa
Audio CD
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite RADIO BAND  na uređaju (BAND  na
Broj zapisa
Vreme reprodukcije
MP3 disk
Broj MP3
datoteke
daljinskom upravljaču) više puta.
Svaki put kad pritisnete tipku odabir talasnog područja
se menja između AM i FM.
3 Zadržite TUNE + ili –  na uređaju dok se na displeju
Nakon prikaza naziva foldera* i naslova
pesme pojaviće se vreme reprodukcije**.
* Ako nema foldera, na displeju se prikazuje "ROOT".
** Ako u podacima sadržanim u ID3 tagu nema naziva pesme,
prikazaće se "NO TITLE".
** Ako vreme reprodukcije iznosi više od 100 minuta, na displeju
se prikazuje "--:--".
2 Pritisnite    za otvaranje sandučeta za kasetu i
umetnite praznu kasetu, stranom na koju želite snimati
okrenutom prema gore. Koristite samo kasete TYPE
I (normal). Za zatvaranje pokIopca sandučeta kasete
pritisnite CLOSE .
Za upotrebu slušalica
2 Pritisnite CD  na uređaju.
Snimanje na kasetu
U ovom postupku koristite tipke na uređaju.
Za podešavanje glasnoće
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije  . Za nastavak reprodukcije,
pritisnite ponovo.
Zaustavljanje
  .
reprodukcije
 ili  (brzo unapred ili
Brzo unapred ili
premotavanje) 
premotavanje*
Vađenje kasete
  .
2
Prilikom uključivanja pritisnite i zadržite OPERATE (ili POWER) 
dok se indikator OPR/BATT  ne uključi.
Reprodukcija CD/MP3 diska
Uređaj započinje reprodukciju.
* Kad je kaseta sasvim namotana, pritisnite    za njeno
otpuštanje  ili  .
Evropski model: Pritisnite OPERATE .
Ostali modeli: Pritisnite POWER .
Pritisnite MEGA BASS  na uređaju.
Na ekranu se pojavljuje "MEGA BASS".
Za vraćanje normalne glasnoće, ponovo pritisnite tipku.
4 Pritisnite  .
ne počnu menjati cifre frekvencije.
Uređaj automatski pretražuje radio frekvencije i
zaustavlja traženje kad pronađe stanicu sa dovoljno
snažnim signalom.
Ako ne možete da podesite stanicu, pritisnite TUNE +
ili –  na uređaju više puta za promenu frekvencije
korak po korak.
Kod prijema FM stereo programa prikazuje se "ST".
3 Odaberite izvor koji želite snimati.
Za snimanje sa CD uređaja, umetnite CD i pritisnite CD
.
Za snimanje sa radija podesite stanicu koju želite.
4 Pritisnite   za početak snimanja
(automatski se pritisne  ).
Za
Pauzu snimanja
Zaustavljanje
snimanja
Pritisnite
 . Za nastavak snimanja,
pritisnite ponovo.
  .
Saveti
2 Podešavanje glasnoće ili naglašavanje tonova neće uticati na
snimanje.
2 Ako se kod prijema AM programa čuje pištanje nakon pritiska 
 u koraku 4, pritisnite MODE  na uređaju za odabir položaja
ISS-a (Interference Suppress Switch) u kojem se najviše smanjuje
šum.
2 Za najbolje rezultate koristite pri snimanju mrežno napajanje.
2 Snimak možete izbrisati na sledeći način:
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Umetnite kasetu sa koje želite izbrisati snimak.
3 Pritisnite TAPE .
4 Pritisnite  .
Dodatne funkcije
Upotreba displeja
Informacije o CD-u možete da proverite na displeju.
Provera informacija o audio CD-u
Za proveru ukupnog broja zapisa i vremena
reprodukcije CD-a
Pritisnite dvaput   i možete proveriti informacije
na displeju.
Reprodukcija zapisa/MP3 datoteka
slučajnim redosledom
(Shuffle reprodukcija)
Zapise/MP3 datoteke možete da reprodukujete slučajnim
redosledom.
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite CD  na uređaju.
(Pritisnite više puta FUNCTION  na daljinskom
upravljaču, sve dok se na displeju ne prikaže "CD".)
3 Pritisnite MODE  na uređaju (pritisnite tokom
Ukupan broj zapisa
Ukupno vreme reprodukcije
reprodukcije  , a zatim MODE ) više puta dok
se "SHUF" ne prikaže na displeju.
4 Pritisnite   za početak reprodukcije slučajnim
redosledom.
Provera informacija o MP3 disku
Za proveru ukupnog broja foldera i ukupnog
broja datoteka na CD-u
Pritisnite dvaput   i možete proveriti informacije
na displeju.
Ukupan broj
datoteka
Za isključenje reprodukcije slučajnim
redosledom
Najpre zaustavite reprodukciju. Pritisnite MODE  na
uređaju (pritisnite tokom reprodukcije  , a zatim
MODE ) više puta dok "SHUF" ne bude više prikazano
na displeju.
Saveti
2 Tokom reprodukcije slučajnim redosledom ne možete odabrati
prethodni zapis/MP3 datoteku pritiskom tipke  .
2 Funkcija nastavka reprodukcije (Resume) ne radi tokom reprodukcije slučajnim redosledom.
Ukupan broj
foldera
Za proveru informacija o datoteci
Pritisnite DISPLAY/ENTER  na uređaju pri reprodukciji
MP3 diska. Prikaz se menja na sledeći način:
Broj trenutnog zapisa i vreme reprodukcije

Naslov pesme

Naziv izvođača

Naziv albuma*
Ako podatak ne sadrži ID3 tag podatke, na dispIeju je prikazano
"NO TITLE", "NO ARTIST" i "NO ALBUM".
* Ako nema foIdera, prikazuje se "ROOT".
Ponavljanje zapisa/MP3 datoteka
Programirana reprodukcija
2 Pritisnite RADIO BAND  na uređaju (BAND  na
daljinskom upravljaču) kako biste odabrali talasno
područje.
3 Podesite željenu stanicu upotrebom TUNE + ili – 
na uređaju.
4 Zadržite MEMORY  na uređaju 2 sekunde dok na
displeju ne počne da treperi programski broj.
5 Zadržite PRESET + ili –  dok na displeju ne počne
da treperi željeni programski broj za stanicu.
6 Pritisnite DISPLAY/ENTER  na uređaju.
Nova stanica će da zameni staru.
Savet
Memorisane radio stanice ostaju u memoriji čak i ako odspojite
mrežni kabl ili izvadite baterije.
Reprodukcija memorisanih
radio stanica
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite RADIO BAND  na uređaju (BAND  na
daljinskom upravljaču) kako biste odabrali talasno
područje.
3 Pritisnite PRESET + ili –  za podešavanje
memorisane stanice.
Spajanje dodatnih komponenti
2 Pritisnite CD  na uređaju.
Možete uživati u zvuku sa dodatne komponente poput
prenosnog digitalnog audio uređaja upotrebom
zvučnika ovog uređaja. Pre svih povezivanja odspojite
mrežni kabl svake od komponenti.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu komponente koju želite da spojite.
(Pritisnite više puta FUNCTION  na daljinskom
upravljaču, sve dok se na displeju ne prikaže "CD".)
3 Pritisnite MODE  na uređaju (pritisnite tokom
reprodukcije  , a zatim MODE ) više puta dok
se "PGM" ne prikaže na displeju.
4 Pritisnite  ili   na uređaju, zatim DISPLAY/
ENTER  za zapise za koje želite programirati reprodukciju određenim redosledom.
Za MP3 datoteke, prvo pritisnite  + ili –, a zatim na
uređaju pritisnite  ili   i DISPLAY/ENTER.
Audio CD
Broj programiranog
zapisa
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
Redosled reprodukcije
MP3 disk
Broj programirane
datoteke
3 Nastavite na sledeći način.
Za ponavljanje Učinite sledeće
Jednog
1 Pritisnite više puta MODE  (pritisnite
zapisa/MP3
 , a zatim tokom reprodukcije
datoteke
pritisnite MODE ) dok se ne pojavi
"".
2 Pritisnite  ili   za odabir
zapisa/MP3 datoteke koju želite
ponavljati.
3 Pritisnite  .
Svih zapisa/ 1 Pritisnite više puta MODE  (pritisnite
MP3 datoteka
 , a zatim tokom reprodukcije
na CD-u
pritisnite MODE ) dok se ne pojavi
"".
2 Pritisnite  .
Odabrani
1 Pritisnite više puta MODE  (pritisnite
folderi (samo
 , a zatim tokom reprodukcije
za MP3 disk)
pritisnite MODE ) dok se ne pojavi
"FOLDER" i "".
2 Odaberite folder pritiskom na  +
ili –  na uređaju.
3 Pritisnite  .
Programiranih 1 Programiranih zapisa/MP3 datoteka
zapisa/MP3
(pogledajte "Programirana
datoteka
reprodukcija").
2 Pritisnite više puta MODE  (pritisnite
 , a zatim tokom reprodukcije
pritisnite MODE ) dok se ne pojavi
"PGM" i "".
3 Pritisnite  .
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
Zapise/MP3 datoteke možete da reprodukujete uobičajenim redosledom ili u programiranoj reprodukciji.
(Pritisnite više puta FUNCTION  na daljinskom
upravljaču, sve dok se na displeju ne prikaže "CD".)
Stanicu sa slabim signalom trebate da podesite ručno.
Možete programirati redosled reprodukcije za do 20
zapisa/MP3 datoteka na CD-u.
(ponavljanje reprodukcije)
2 Pritisnite CD  na uređaju.
Ako neka stanica ne može automatski da
se memoriše
Redosled reprodukcije
5 Pritisnite   za početak reprodukcije slučajnim
redosledom.
Za isključenje programirane reprodukcije
Najpre zaustavite reprodukciju. Zatim pritisnite na
uređaju MODE  dok sa displeja ne nestane "PGM".
Provera redosleda zapisa/MP3 datoteka
Pritisnite DISPLAY/ENTER  (pritisnite  , a zatim
tokom reprodukcije pritisnite DISPLAY/ENTER ) na
uređaju. Svaki put kada pritisnete tipku, broj zapisa/MP3
datoteke se pojavljuje programiranim redosledom.
Promena tekućeg programa
Pritisnite jedanput   kod zaustavljene reprodukcije
diska, a dvaput u toku reprodukcije. Tekući program
biće izbrisan. Zatim kreirajte novi program sledeći
postupak programiranja.
Saveti
2 Ako pokušate da programirate 21 ili više zapisa/MP3 datoteka, na
displeju će se prikazati "FULL".
2 Isti program možete programirati ponovo, budući da je smešten
sve dok ne otvorite fioku diska ili isključite uređaj.
2 Možete snimiti vlastiti program. Nakon kreiranja programa umetnite
praznu kasetu i pritisnite   na uređaju za početak snimanja.
2 Funkcija nastavka reprodukcije ne radi tokom programirane
reprodukcije.
Isključenje ponavljanja reprodukcije
Memorisanje radio stanica
Pritisnite MODE  na uređaju (pritisnite tokom reprodukcije  , a zatim MODE ) više puta dok znak ""
ne bude više prikazan na displeju.
U memoriju uređaja možete memorisati radio stanice.
Možete memorisati do 30 radio stanica, 20 FM i 10 AM,
bilo kojim redosledom.
1 Pritisnite OPERATE (POWER) .
2 Pritisnite RADIO BAND  na uređaju (BAND  na da-
ljinskom upravljaču) kako biste odabrali talasno područje.
3 Zadržite AUTO PRESET  kroz 2 sekunde dok na
displeju ne počne da treperi "AUTO".
4 Pritisnite DISPLAY/ENTER  na uređaju.
Stanice se memorišu u memoriju od nižih frekvencija
prema višim.
1 Upotrebom audio spojnog kabla (nije isporučen)
spojite AUDIO IN  priključnicu na izlaznu priključnicu prenosnog digitalnog audio uređaja ili
drugog uređaja.
2 Pritisnite tipku OPERATE (POWER)  za uključenje
uređaja.
3 Uključite spojeni uređaj.
4 Pritisnite AUDIO IN  na uređaju (na daljinskom
upravljaču pritisnite FUNCTION  više puta, sve dok
se na displeju ne prikaže "AUDIO IN"), i započnite
reprodukciju na spojenoj komponenti.
Zvuk iz spojene komponente se čuje iz zvučnika
ovog uređaja.
Za spajanje ovog uređaja na TV ili videorekorder,
koristite produžni kabl (nije isporučen) sa stereo
minipriključkom na jednom kraju i dva phono priključka na drugom kraju.
Savet
Možete snimati zvuk spojenog uređaja. Umetnite praznu kasetu i
pritisnite   na uređaju.
Mere
Mereopreza
opreza
Diskovi koje ovaj uređaj MOŽE da reprodukuje
3 Audio CD
3 CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3 datoteke)
* CD-DA je skraćenica od Compact Disc Digital Audio. To je standard
za snimanje Audio CD-ova.
Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE da reprodukuje
3 CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u audio CD
formatu ili MP3 formatu u skladu sa ISO9660 Level
1/Level 2 ili Joliet.
3 Loše snimljen, ogreban ili zaprljan CD-R/CD-RW, ili
CD-R/CD-RW snimljen nekompatibilnim uređajem za
snimanje
3 CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno finalizovani
Napomene o diskovima
3 Pre reprodukcije očistite disk
krpom. Obrišite disk od sredine
prema ivici. Ako na disku ima
ogrebotina, prljavštine ili otisaka
prstiju, to može da uzrokuje
greške pri očitavanju.
3 Ne koristite rastvore poput benzina, razređivača,
komercijalno nabavljivih čistača za diskove/sočiva, niti
anti-statičke sprejeve namenjene vinilnim pločama.
3 Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu i izvorima
toplote, na primer dovodima toplog vazduha, niti ga
ostavljajte u autu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu, jer može doći do značajnog porasta
temperature u autu.
3 Ne lepite papir ili nalepnice na CD i nemojte da grebete površinu CD-a.
3 Nakon reprodukcije, memorišite disk u pripadajuću
kutiju.
Sigurnost
3 Budući da je laserski zrak koji se koristi u ovom CD
uređaju štetan za oči, nemojte pokušavati da otvarate
kućište. Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni
serviseri.
3 Ukoliko unutar kućišta dospe čvrsti predmet ili tekućina, odspojite uređaj te ga odnesite osposobljenom
serviseru na pregled.
3 Na ovom uređaju ne mogu da se reprodukuju diskovi
nestandardnog oblika (srce, kvadrat, zvezda i sl.).
Ako to pokušate, uređaj se može oštetiti. Nemojte
upotrebljavati ovakve diskove.
O izvorima napajanja
3 Za napajane preko utičnice proverite da li odgovara
radni napon uređaja radnom naponu na mestu
priključenja (pogledajte poglavlje "Tehnički podaci")
a za spajanje na mrežnu utičnicu koristite isporučeni
mrežni kabl. Ne koristite ni jedan drugi kabl.
3 Odspojite utikač iz zidne utičnice ako uređaj nećete
upotrebljavati duže vreme.
3 Kad baterije nećete upotrebljavati, izvadite ih kako
biste sprečili oštećenje koje može uzrokovati curenje
baterija ili korozija.
U slučaju problema
Opšte
Uređaj nije uključen.
3
3
3
3
Čvrsto spojite kabl napajanja u zidnu utičnicu.
Proverite da li su pravilno umetnute baterije.
Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novima.
Kad uređaj koristite sa baterijskim napajanjem, ne
možete ga uključiti sa pomoću daljinskog upravljača.
Nema zvuka.
3 Odspojite slušalice kad želite zvuk da slušate kroz
zvučnike.
Čuje se šum.
3 Neko koristi u blizini uređaja prenosni telefon ili
drugu opremu koja emituje radio talase.
W Odmaknite prenosni telefon i sl. od uređaja.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
3 Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novima.
3 Usmerite daljinski upravljač prema senzoru na
uređaju.
3 Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i
uređaja.
3 Senzor daljinskog upravljača nemojte izlagati snažnoj
rasveti poput direktnog sunčevog svetla ili svetla
fluorescentne sijalice.
3 Približite se uređaju pri upotrebi daljinskog upravljača.
Ako primenom navedenih saveta ne uspete da uklonite probleme, odspojite mrežni kabl ili izvadite baterije.
Kad sa displeja nestanu svi indikatori, spojite mrežni
kabl ili ponovo umetnite baterije. Ako je problem i
dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.
CD/MP3 uređaj
CD se ne reprodukuje ili se ne prikazuje "NO
DISC" kad je umetnut CD.
3 Stavite CD nalepnicom prema gore.
3 Očistite disk.
3 Izvadite CD disk i ostavite poklopac CD fioke otvoren
približno sat vremena kako bi vlaga isparila.
3 CD-R/CD-RW je prazan.
3 Problem sa kvalitetom CD-R/CD-RW diska, uređajem
za snimanje ili aplikativnim softverom.
3 Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novima.
Zvuk se prekida.
Smanjite glasnoću.
Očistite CD ili ga zamenite ako je jako oštećen.
Stavite uređaj na mesto gde nema vibracija.
Očistite sočivo diska komercijalno dostupnom duvaljkom za optiku.
3 Prekidi zvuka i šumovi su mogući pri upotrebi CD-R/
CD-RW diska lošeg kvaliteta ili ako postoji problem kod
uređaja za snimanje ili aplikativnog softvera.
3
3
3
3
Uređaju treba za početak reprodukcije više
vremena nego inače.
3 Sledećim diskovima treba duže vreme za početak
reprodukcije.
– diskovi komplikovane strukture.
– nefinalizovani diskovi (diskovi kojima možete dodati
podatke).
– diskovi sa mnogo foldera ili datoteka koje nisu u MP3
formatu.
Radio
Prijem je loš.
3 Preusmerite antenu
kako biste poboljšali
FM prijem.
O postavljanju
3 Ne postavljajte uređaj na mesta u blizini izvora toplote,
na mesta koja se nalaze pod direktnim uticajem sunčevog zraka, prekomerne prašine ili mehaničkih udara,
ili u automobilu parkiranom na suncu.
3 Ne postavljajte uređaj u kosi ili nestabilan položaj.
3 Ne stavljajte ništa unutar 10 mm sa bočne strane
kućišta. Ventilacioni otvori trebaju biti nezaklonjeni
kako bi uređaj mogao da radi pravilno i za duže trajanje
njegovih komponenti.
3 U zvučnike uređaja ugrađen je snažan magnet. Zato
uređaj odmaknite od kreditnih kartica sa magnetnim
zapisom i satova sa oprugom kako biste izbegli njihovo
oštećivanje zbog uticaja magneta.
O radu
3 Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mesto, ili
ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga se
može kondenzovati na sočivu unutar CD uređaja. Ukoliko dođe do toga, uređaj neće raditi pravilno. U tom slučaju, uklonite disk i sačekajte približno sat vremena
dok vlaga ne ispari.
3 Ako uređaj niste koristili duže vreme, podesite ga u
reprodukcijski mod kako biste ga zagrejali nekoliko
minuta pre umetanja kasete.
Napomene o kasetama
3 Odlomite zaštitni graničnik
Strana A
na strani A ili B na kaseti
kako biste sprečili slučajno
snimanje. Ako želite takvu
kasetu ponovo da koristite
Graničnik za stranu A
za snimanje, prekrijte otvor Graničnik za stranu B
odlomljenog graničnika
lepljivom trakom.
3 Upotreba kasete sa vremenom reprodukcije preko 90
minuta se ne preporučuje osim za dugo neprekidno
snimanje ili reprodukciju.
Čišćenje kućišta
3 Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u rastvoru blagog
sredstva za pranje. Nemojte koristiti abrazivne sunđere, zrnasta sredstva ili rastvore kao što su alkohol ili
benzin.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim
uređajem, obratite se najbližem Sony prodavcu.
3 Preusmerite uređaj
kako biste poboljšali
AM prijem.
Zvuk je slab ili je lošeg kvaliteta.
3 Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novima.
3 Odmaknite uređaj od TV-a.
3 Ako koristite daljinski upravljač pri slušanju AM radija,
moguća je pojava šuma.
Slika na TV-u postaje nestabilna.
3 Ako slušate FM program pored TV-a sa sobnom antenom, odmaknite uređaj od TV-a.
Kasetofon
Traka se ne pomera kod pritiska funkcijskih
tipki kasetofona.
3 Dobro zatvorite sanduče za kasetu.
Tipka   ne radi ili se ne odvija reprodukcija
ili snimanje na kasetu.
3 Proverite da li je zaštitni graničnik kasete na mestu.
Reprodukcija, snimanje ili brisanje su lošeg
kvaliteta.
3 Očistite glave suvom ili mokrom kasetom za čišćenje
(dodatno nabavljiva) nakon svakih 10 sati upotrebe,
pre početka važnih snimanja ili nakon reprodukcije
stare kasete. Zaprljane glave kasetofona mogu
uzrokovati smanjenje kvaliteta zvuka ili nemogućnost
snimanja ili reprodukcije kasete. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu kasete za čišćenje.
3 Koristili ste kasetu TYPE II (high position) ili TYPE IV
(metal). Koristite samo kasete TYPE I (normal).
3 Odmagnetišite glave kasetofona pomoću komercijalno dostupnog uređaja za odmagnetizovanje glava.
3 Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novima.
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Podložno tehničkim i štamparskim greškama. Zadržano pravo na naknadne izmene bez najave. Štampano u Srbiji.
Download PDF

advertising