Za korisnike u Evropi
4-562-022-11(2) (SR)
Audio CD
(Redom se prikazuju ukupan broj numera
i ukupno vreme reprodukcije.)
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije
Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato‑ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je
u njeno ime proizvela druga kompanija. Sva pitanja
u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja
u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese
koje su navedene na zasebnom servisnom ili
garantnom listu.
Lični audio sistem
Uputstvo za upotrebu
Ukupan broj numera
Ukupno vreme reprodukcije
MP3/WMA disk
Odlaganje potrošenih baterija i električne
i elektronske opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme za
odvojeno sakupljanje otpada)
©2014 Sony Corporation
ZS-PS50
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za
knjige ili ugradnog ormarića.
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd. Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (kao što su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da dovede
do gubitka sluha.
Ne izlažite baterije (punjivu bateriju ili instalirane
baterije) visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sličnim izvorima tokom
dugog vremena.
Oznaka sa nazivom se nalazi na donjoj strani
uređaja.
Budući da se mrežno napajanje uređaja prekida
izvlačenjem glavnog utikača, priključite uređaj na
lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu uređaja,
odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Slušanje muzike sa USB uređaja
Možete da slušate audio datoteke uskladištene na
USB uređaju (digitalni muzički plejer ili USB medijum
za skladištenje).
Ova jedinica može da reprodukuje audio datoteke
u formatima MP3, WMA i AAC*.
* Datoteke koje sadrže zaštitu od kopiranja (Digital Right
Management) nije moguće reprodukovati na ovoj jedinici.
Kompatibilni USB uređaji
Ukupan broj
fascikli*1
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod
i baterija ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu
(Hg) olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
odlaganjem proizvoda i baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
uslednepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da
će baterija i električna i elektronska oprema biti
pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
3
Ukupan broj
datoteka
Pritisnite   da biste pokrenuli
reprodukciju.
Vreme reprodukcije*2, 3
*1 Ako se MP3/WMA datoteke nalaze samo u matičnom
direktorijumu, na displeju se prikazuje „001“.
*2Ako je vreme reprodukcije duže od 100 minuta,
na displeju se prikazuje „--:--“.
*3Pritiskom na DISPLAY , ekran reprodukcije se menja
između prikazivanja vremena reprodukcije, naziva
funkcije i broja trenutne numere (ili se prikazuju
trenutna fascikla i broj datoteke).
Ostale radnje
Lični audio sistem je osmišljen da bi bio korišćen
za reprodukciju izvora muzike sa CD-ova i USB
uređaja i slušanje radio stanica.
Uređaj se napaja naizmeničnom strujom sve dok je
priključen na zidnu utičnicu, čak i kada je sam uređaj
isključen.
Izvori napajanja
 Ova jedinica ne može da reprodukuje audio datoteke
sa diska u sledećim slučajevima:
Kada ukupan broj audio datoteka premašuje 999.
Kada ukupan broj fascikli na jednom disku premašuje
256 (uključujući fasciklu „ROOT“).
Kada broj nivoa direktorijuma (dubina fascikli)
premašuje 8 (uključujući fasciklu „ROOT“).
Osnovne radnje
Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom  ili umetnite šest LR14 (veličina C) baterija (ne isporučuju se)
u ležište za baterije .
Radnja
Uradite sledeće
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Da biste se
vratili na reprodukciju, pritisnite
ponovo to dugme.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  . Kada pritisnete
  nakon što je reprodukcija
zaustavljena, reprodukcija
počinje od mesta na kome ste je
zaustavili (nastavak reprodukcije).
+ ili  .
Biranje fascikle
na MP3/WMA
disku
Pritisnite
Izbor numere/
datoteke
Pritisnite  ili  .
Numere/datoteke možete da
preskočite jednu po jednu.
Pronalaženje
određenog
mesta u numeri/
datoteci
Držite pritisnuto  ili  
tokom reprodukcije i otpustite
dugme na željenom mestu.
Kada nalazite mesto u toku
pauze, pritisnite   da biste
započeli reprodukciju nakon što
ste našli željeno mesto.
U nastavku su navedeni zahtevi za kompatibilnošću
za USB uređaje. Pre nego što budete koristili neki
uređaj sa ovom jedinicom, proverite da li ispunjava
te zahteve.
 Usaglašenost sa USB 2.0 (pune brzine)
 Podrška režima za masovno skladištenje*
* Režim za masovno skladištenje je režim koji omogućava
da USB uređaj postane dostupan uređaju domaćinu,
omogućujući prenos datoteka. Većina USB uređaja
podržava režim za masovno skladištenje.
1
2
Priključite USB uređaj na ulaz  (USB) .
Pritisnite USB  da biste uključili funkciju USB.
Ukupan broj fascikli
3
Pritisnite   da biste pokrenuli
reprodukciju.
Slušanje radija
Vreme reprodukcije*1, 2
*1 Ako je vreme reprodukcije duže od 100 minuta,
na displeju se prikazuje „--:--“.
*2Pritiskom na DISPLAY , ekran reprodukcije se menja
između prikazivanja vremena reprodukcije, naziva
funkcije i broja trenutne numere.
Da biste otkazali nastavak reprodukcije, pritisnite   dok
je CD zaustavljen.
Radnja
Uradite sledeće
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Da biste se
vratili na reprodukciju, pritisnite
ponovo to dugme*.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  . Kada pritisnete
  nakon što je reprodukcija
zaustavljena, reprodukcija
počinje od mesta na kome ste je
zaustavili (nastavak reprodukcije).
Pritisnite
Pritisnite  ili  .
Datoteke možete da preskočite
jednu po jednu.
Da biste preskakali datoteke,
držite pritisnuto  ili  
i otpustite dugme na željenoj
datoteci.
Nastavak reprodukcije se otkazuje u sledećim slučajevima:
Kada otvorite ležište za CD.
Kada isključite napajanje.
Primer strukture fascikli i redosleda
reprodukcije
Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (isporučen)
Datoteke i fascikle se reprodukuju po sledećem
redosledu. Međutim, redosled reprodukcije može
da bude drugačiji od originalnog redosleda na disku,
što zavisi od primenjenog metoda snimanja.
Zadnja
strana
Fascikla
MP3/WMA
datoteka
+ ili  .
Biranje fascikle
Biranje datoteke
Napomena
U AC IN
Pronalaženje
Držite pritisnuto  ili  
tokom reprodukcije i otpustite
određenog
mesta u datoteci dugme na željenom mestu.
Kada nalazite mesto u toku
pauze, pritisnite   da biste
započeli reprodukciju nakon što
ste našli željeno mesto.
* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA/AAC datoteke,
reprodukcija će se možda nastaviti sa različite tačke.
Primer strukture fascikli i redosleda
reprodukcije
* Na dugmadima   i VOL +  se nalazi mala izbočina.
Napomene
Korišćenje funkcije za upravljanje napajanjem (samo evropski modeli)
Ova jedinica je opremljena funkcijom automatskog ulaska u stanje mirovanja. Pomoću ove funkcije, jedinica
automatski ulazi u režim mirovanja nakon otprilike 15 minuta ukoliko je ne koristite ili ako se ne emituje audio signal.
Da biste uključili ili isključili režim mirovanja, pritisnite VOL   dok držite pritisnuto dugme TUNE + . Svaki put
kada pritisnete ovu dugmad, poruka „STANDBY“ će treperiti 2 sekunde i na displeju će se prikazati poruka „ON“
ili „OFF“.
Napomene
 Prikazani sadržaj će početi da treperi na displeju oko 2 minuta pre ulaska sistema u režim mirovanja.
 Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja nije dostupan sa funkcijom FM/AM.
Pre upotrebe jedinice
Reprodukcija muzičkog diska
Uključivanje ili isključivanje napajanja
1
2
Pritisnite OPERATE . Napajanje ove jedinice
takođe možete da uključite upotrebom funkcije
direktnog uključivanja (u nastavku).
U ovom priručniku, radnje se uglavnom objašnjavaju
pomoću funkcije direktnog uključivanja.
Upotreba funkcije direktnog uključivanja
Dok je jedinica isključena, pritisnite CD , USB ,
FM/AM , AUDIO IN  ili FAVORITE RADIO
STATIONS (1-3) . Napajanje se uključuje sa
izabranom relevantnom funkcijom.
Prilagođavanje jačine zvuka
Pritisnite VOL + ili  .
Slušanje preko slušalica
Povežite slušalice na priključak  (slušalice) .
Pritisnite CD  da biste uključili funkciju CD-a.
Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE  , postavite
disk u ležište za CD, a zatim zatvorite poklopac
ležišta.
Obeležena strana
okrenuta nagore
Disk se učitava i informacije sa diska se prikazuju
na displeju.
2
Datoteke i fascikle se reprodukuju po sledećem
redosledu. Međutim, redosled reprodukcije može da
bude drugačiji od originalnog redosleda na USB
uređaju, što zavisi od primenjenog metoda snimanja.
USB uređaj
Napomene o MP3/WMA diskovima
 Kada ubacite disk, jedinica učitava sve datoteke na njemu.
Dok se to obavlja, treperi poruka „READ“. Ako na disku ima
mnogo fascikli ili datoteka koje nisu MP3/WMA, može da
prođe dosta vremena pre nego što reprodukcija započne
ili se pokrene reprodukcije sledeće MP3/WMA datoteke.
 Preporučujemo vam da uklonite datoteke koje nisu
MP3/WMA ili nepotrebne fascikle kada kreirate MP3/WMA
diskove.
 U toku reprodukcije, audio datoteke koje nisu MP3
i WMA datoteke se preskaču čak i ako se nalaze u fascikli.
 Ova jedinica podržava sledeće audio formate:
MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima
odgovarajuću oznaku tipa, ali je datoteka zapravo kreirana
u različitom audio formatu, može doći do pojave šuma ili
kvara jedinice.
 Format MP3 PRO nije podržan.
 WMA datoteke kodirane u formatima WMA DRM, WMA
Lossless i WMA PRO nije moguće reprodukovati.
Fascikla
MP3/WMA/AAC
datoteka
Pritiskajte FM/AM  da biste uključili funkciju
radija i izabrali pojas „FM“ ili „AM“.
Držite pritisnuto dugme TUNE + ili   dok
cifre frekvencije na displeju ne počnu da se
menjaju.
Jedinica automatski skenira radio frekvencije
i zaustavlja se kada nađe jasnu stanicu.
Ako ne možete da podesite stanicu koristeći
režim automatskog podešavanja, pritiskajte TUNE
+ ili   da biste menjali frekvenciju korak po
korak.
U toku prijema FM stereo prenosa, na displeju
svetli oznaka „ST“.
Saveti
 Jedinica frekvencije podešenih stanica u FM pojasu je
MHz, a u AM pojasu je kHz.
 Ako ima puno šuma u stereo FM prijemu, pritiskajte
FM MODE  dok se na displeju ne prikaže oznaka
„Mono“. U tom slučaju ćete izgubiti stereo efekat,
ali će prijem biti poboljšan.
Menjanje intervala za podešavanje FM/AM
stanica
(Samo za modele za Boliviju, Čile, Paragvaj, Peru,
Urugvaj, Maleziju, Filipine i Singapur)
Interval FM/AM podešavanja može da se promeni,
ako je potrebno, pomoću sledećeg postupka.
1
2
3
4
Napomena
Prilikom uklanjanja USB uređaja, držite pritisnuto dugme
  dok se ne prikaže poruka „no DEV“, a zatim isključite
jedinicu ili je prethodno prebacite na neku drugu funkciju.
Ako uklonite USB uređaj bez obavljanja ovih radnji, može
doći do oštećenja podataka na USB uređaju ili oštećenja
samog uređaja.
 Zamenite baterije kada indikator OPR/BATT  potamni ili kada jedinicom više ne bude moglo da se upravlja. Zamenite sve
baterije novim. Pre nego što zamenite baterije, obavezno uklonite CD i iskopčajte USB uređaje ili opcionalne komponente
iz jedinice.
 Da biste jedinicu koristili sa napajanjem na baterije, iskopčajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz jedinice i zidne
utičnice.
 Kada se jedinica nalazi u režimu mirovanja sa priključenim kablom za napajanje naizmeničnom strujom, na displeju zasvetli
poruka „STANDBY“.
1
Ostale radnje
Savet
U zidnu utičnicu
 Kada povežete USB uređaj, jedinica učitava sve datoteke
na uređaju. Ako na uređaju ima mnogo fascikli ili datoteka,
može da potraje duže vremena dok ih jedinica ne učita.
 Ne povezujte USB uređaj sa jedinicom preko USB čvorišta.
 Kod nekih priključenih USB uređaja, nakon zadavanja
komande može doći do kašnjenja u njenom izvršavanju
na jedinici.
 Ova jedinica možda ne podržava sve funkcije koje
obezbeđuje povezani USB uređaj.
 Na USB uređaju koji sadrži MP3/WMA/AAC datoteke
nemojte da čuvate ostale tipove datoteka ili nepotrebne
fascikle.
 U toku reprodukcije, audio datoteke koje nisu MP3, WMA
i AAC datoteke preskaču se čak i ako se nalaze u fascikli.
 Ova jedinica podržava sledeće audio formate:
MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
AAC: oznaka tipa datoteke „.m4a“, „.3gp“ i „.mp4“
Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima
odgovarajuću oznaku tipa, ali je datoteka zapravo kreirana
u različitom audio formatu, može doći do pojave šuma ili
kvara jedinice.
 Format MP3 PRO nije podržan.
 WMA datoteke kodirane u formatima WMA DRM, WMA
Lossless i WMA PRO nije moguće reprodukovati.
 AAC datoteke kodirane u formatu AAC sa zaštitom
autorskih prava ne mogu da se reprodukuju.
 Ova jedinica podržava profil AAC-LC (AAC Low
Complexity).
 Ova jedinica ne može da reprodukuje audio datoteke
sa USB uređaja u sledećim slučajevima:
Kada ukupan broj audio datoteka u jednoj fascikli
premašuje 999.
Kada ukupan broj audio datoteka na jednom USB
uređaju premašuje 5000.
Kada ukupan broj fascikli na jednom USB uređaju
premašuje 256 (uključujući fasciklu „ROOT“).
Kada broj nivoa direktorijuma (dubina fascikli)
premašuje 8 (uključujući fasciklu „ROOT“).
Ovi brojevi se mogu razlikovati u zavisnosti od strukture
datoteka i fascikli.
 Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima za
kodiranje/upisivanje. Ako su audio datoteke na USB
uređaju prvobitno kodirane nekompatibilnim softverom,
prilikom reprodukcije takvih datoteka može doći do
pojave šuma, zvuk može biti isprekidan ili uopšte nećete
moći da ih reprodukujete.
5
Pritiskajte FM/AM  da biste izabrali
frekventni pojas.
Držite pritisnuto dugme ENTER  dok na
displeju ne počne da treperi „FM-xx“ ili
„AM-xx“.
Držite pritisnuto FM/AM  dok se ne prikaže
aktuelni korak podešavanja.
Pritisnite  ili   da biste izabrali željeni
korak podešavanja.
U FM pojasu možete izabrati „FM 50K“ (za interval
50 kHz) ili „FM 100K“ (za interval 100 kHz), a u AM
pojasu „AM 9K“ (za interval 9 kHz) ili „AM 10K“
(za interval 10 kHz).
Pritisnite ENTER .
Kada promenite interval, biće izbrisane sve FM/AM
stanice memorisane u jedinici. Ponovo podesite
memorisane stanice kada promenite interval.
Poboljšavanje radio prijema
Promenite položaj
antene da biste
poboljšali FM prijem.
Promenite položaj
same jedinice da
biste poboljšali AM
prijem.
Napomene o USB uređajima
 U sledećim slučajevima može da prođe dosta vremena
dok ne počne reprodukcija:
struktura fascikli je složena.
kapacitet USB uređaja je skoro popunjen.
Memorisanje stanica
na dugmetima FAVORITE
RADIO STATIONS
Možete da memorišete do tri omiljene stanice
na dugmetima FAVORITE RADIO STATIONS (1-3).
Svakom dugmetu dodelite jedan FM ili AM program.
1
2
3
Pritiskajte FM/AM  da biste uključili funkciju
radija i izabrali pojas „FM“ ili „AM“.
Izaberite stanicu koju želite da memorišete.
Pritisnite i držite željeno dugme FAVORITE
RADIO STATIONS (–SET) (1-3)  dok ne
začujete zvučni signal.
Podešena stanica će biti memorisana na
izabranom dugmetu FAVORITE RADIO STATIONS
(1-3) i isti broj kao na dugmetu će zasvetliti na
displeju.
(Primer: Memorisanje FM 87.50 MHz na broju )
Menjanje memorisane stanice
Ponovite korake od 1 do 3.
Memorisana stanica na dugmetu će biti zamenjena
novom.
Slušanje memorisanih stanica
pomoću dugmadi FAVORITE
RADIO STATIONS
Pritisnite željeno dugme FAVORITE RADIO STATIONS
(1-3) .
Napomena
Da biste sprečili nehotičnu promenu memorisane stanice,
nemojte dugme držati pritisnuto. Ako učinite to,
memorisana stanica na dugmetu će biti zamenjena trenutno
podešenom stanicom.
Pravljenje sopstvenog programa
(programirana reprodukcija)
Ostale radnje
Izbor režima reprodukcije
Jedinicu možete podesiti da reprodukuje numere ili
datoteke ponovo ili u nasumičnom redosledu dok je
disk/USB uređaj zaustavljen.
Pritiskajte PLAY MODE .
1
1
2
3
4
Svaki put kada pritisnete to dugme, indikator se
menja na sledeći način:

Možete da uredite redosled reprodukcije do 25
numera/datoteka na disku/USB uređaju.
Slušanje memorisanih radio
stanica
Normalna reprodukcija (bez oznake)

Ponavljanje jedne numere (
(Primer: audio CD)
)
Broj koraka
)*

Reprodukcija izabrane fascikle sa ponavljanjem
( , )*

5
6
)

Programirana reprodukcija sa ponavljanjem
( , PGM)
Ponavljanje reprodukcije numere ili
fascikle (Reprodukcija sa ponavljanjem)
Možete podesiti jedinicu da ponovo reprodukuje
CD-DA numere sa audio CD-a, MP3/WMA datoteke
sa CD-R/CD-RW diska ili MP3/WMA/AAC datoteke
sa USB uređaja u režimima normalne i programirane
reprodukcije.
Pritisnite CD  ili USB  da biste uključili
funkciju CD-a ili USB uređaja.
Nastavite na sledeći način.
Ako pokušate da programirate 26 ili više numera/datoteka,
na displeju će treperiti poruka „FULL“.
Prikazivanje informacija o programiranoj
numeri/datoteci
Kada kreirate svoj program, možete da proveravate
informacije o programiranim numerama/
datotekama.
Svaki put kada pritisnete DISPLAY , prikaz na
displeju se menja na sledeći način:
Ukupan broj koraka  Poslednji broj programirane
numere/datoteke.
Pritisnite   da biste zaustavili reprodukciju,
a zatim pritiskajte PLAY MODE  dok se na displeju
ne prikaže poruka „PGM“.
Uradite sledeće
Jedna numera/
datoteka
1 Pritiskajte PLAY MODE  dok
se ne prikaže „ 1“.
2 Pritisnite  ili   da
biste izabrali numeru/datoteku
koju želite da ponavljate.
3 Pritisnite  .
Sve numere/
datoteke
1 Pritiskajte PLAY MODE  dok
se ne prikaže „ “.
2 Pritisnite  .
Izabrana fascikla
na MP3/WMA
disku ili USB
uređaju
1 Pritiskajte PLAY MODE  dok
se ne prikaže „ “ i „ “.
2 Izaberite fasciklu pritiskom na
+ ili  .
3 Pritisnite  .
Programirane
numere/
datoteke
1 Programirane numere/
datoteke (pogledajte odeljak
„Pravljenje sopstvenog
programa (programirana
reprodukcija)“).
2 Pritiskajte PLAY MODE  dok
se na displeju ne prikaže
„PGM“ i „ “.
3 Pritisnite  .
Brisanje svih numera/datoteka u tekućem
programu
Zaustavite reprodukciju, a zatim pritisnite  .
Prikazuje se poruka „noSTEP“ i možete da kreirate
novi program, prateći postupak „Pravljenje
sopstvenog programa (programirana reprodukcija)“.
Memorisanje radio-stanica
Možete da uskladištite radio stanice u memoriju
jedinice. Možete da memorišete do 30 radio stanica,
20 za FM i 10 za AM.
1
2
3
1“)
Reprodukcija numera/datoteka
nasumičnim redosledom (Nasumična
reprodukcija)
Možete podesiti jedinicu da CD-DA numere sa audio
CD-a, MP3/WMA datoteke sa CD-R/CD-RW diska ili
MP3/WMA/AAC datoteke sa USB uređaja
reprodukuje u nasumičnom redosledu.
3
Pritisnite   biste zaustavili reprodukciju, a zatim
pritiskajte PLAY MODE  dok „ “ ne nestane sa
displeja.
Savet
U toku nasumične reprodukcije ne možete da izaberete
prethodnu numeru/datoteku pritiskom na  .
Pritisnite ENTER  da uskladištite stanicu.
Ako stanica ne može da se memoriše
automatski
Stanicu sa slabim signalom ćete morati da
memorišete ručno.
1
2
3
Pritisnite CD  ili USB  da biste uključili
funkciju CD-a ili USB uređaja.
Pritiskajte PLAY MODE  dok se na displeju
ne prikaže „ “.
Pritisnite   da biste pokrenuli nasumičnu
reprodukciju.
Otkazivanje nasumične reprodukcije
Pritiskajte FM/AM  da biste uključili funkciju
radija i izabrali pojas „FM“ ili „AM“.
Držite pritisnuto dugme FM/AM  dok na
displeju ne počne da trepti poruka „AUTO“.
Stanice se u memoriji skladište od nižih
frekvencija ka višim.
Otkazivanje reprodukcije sa ponavljanjem
Pritisnite   da biste zaustavili reprodukciju,
a zatim pritiskajte PLAY MODE  dok „ “ (ili „
ne nestane sa displeja.
Ponavljajte korake 3 i 4 da biste programirali
dodatne numere/datoteke.
Pritisnite   da biste pokrenuli
programiranu reprodukciju.
Isključivanje programirane reprodukcije
Sadržaj koji se
ponavlja
2
Ako budete pritiskali DISPLAY  dok slušate radio,
informacije o radiju se menjaju između prikaza broja
memorije i frekvencije.
Displej se automatski vraća sa prikaza broja memorije na
prikaz frekvencije kada isteknu 2 sekunde.
Korišćenje merača vremena za
isključivanje
1
Pritisnite SLEEP .
2
Na displeju se prikazuje podrazumevano
podešavanje („90“) i zasvetliće indikator „SLEEP“.
Pritiskajte SLEEP  da biste izabrali željeno
podešavanje.
Pritiskajte FM/AM  da biste izabrali
frekventni pojas.
Podesite željenu stanicu.
Držite pritisnuto dugme ENTER  dok na
displeju ne počne da treperi „FM-xx“ ili
„AM-xx“.
(Primer: FM)
4
5
Pritisnite PRESET + ili   dok broj memorije
za željenu stanicu ne počne da treperi na
displeju.
Pritisnite ENTER  da uskladištite stanicu.
Ako je izabranom broju memorije već dodeljena
druga stanica, ona će biti zamenjena novom.
Savet
Memorisane radio stanice ostaju u memoriji jedinice čak
i u sledećim situacijama.
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom je iskopčan.
Baterije su uklonjene.
Diskovi koje ovaj uređaj MOŽE
da reprodukuje
 Audio CD (CD-DA*1 numere)
 CD-R/CD-RW koji sadrži MP3/WMA datoteke
i zatvoren je*2 pravilno.
Svaki put kada pritisnete dugme, vreme trajanja
(u minutima) se menja na displeju i izabrano
podešavanje se automatski potvrđuje posle oko
4 sekunde.
Savet
Možete da proverite preostalo vreme do isključenja jedinice
ako ponovo pritisnete dugme SLEEP  nakon što je merač
vremena za isključivanje podešen.
Povezivanje opcionalnih
komponenti
Možete da uživate u zvuku sa opcionalnih
komponenti, kao što je prenosni digitalni muzički
plejer, preko zvučnika na ovoj jedinici.
Pre nego što započnete povezivanje, obavezno
isključite napajanje svih komponenti.
Za detalje, pogledajte uputstva za upotrebu
komponenti koje povezujete.
1
2
3
Priključak AUDIO IN  povežite sa priključkom
za izlaz na prenosnom digitalnom muzičkom
plejeru ili drugoj komponenti pomoću kabla
za audio vezu (ne isporučuje se).
Uključite povezanu komponentu.
Pritisnite AUDIO IN  i započnite reprodukciju
zvuka na povezanoj komponenti.
Zvuk sa povezane komponente se emituje sa
zvučnika.
Da biste povezali jedinicu sa TV-om ili video
rekorderom/plejerom, koristite produžni kabl (ne
isporučuje se) sa stereo mini utikačem na jednom
kraju i dva fono utikača na drugom kraju.
O čišćenju kućišta
Prikazuje se poruka „Err01“.
 Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekanom krpom koja je malo nakvašena
u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite
abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvarač
poput alkohola ili benzina.
 Povezan je nepodržani USB uređaj i izvedena je
radnja reprodukcije ili pauziranja.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa
jedinicom, obratite se najbližem Sony prodavcu.
*1
CD-DA je skraćenica za Compact Disc Digital Audio.
To je standard za snimanje audio CD-ova.
*2 Zatvaranje je postupak koji omogućuje reprodukciju CD-R/
CD-RW diskova na korisničkim proizvodima za reprodukciju
diskova. Zatvaranje može da bude omogućeno ili
onemogućeno kao opcionalno podešavanje u toku
kreiranja diska u većini softvera za snimanje.
Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE da
reprodukuje
 CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji su snimljeni
u formatu audio CD-a ili u formatima koji su u
skladu sa standardom ISO 9660 Level 1/Level 2 ili
Joliet
 CD-R/CD-RW diskovi čiji kvalitet snimanja je loš,
CD-R/CD-RW diskovi koji su izgrebani ili prljavi ili
CD-R/CD-RW diskovi koji su snimljeni na
nekompatibilnom uređaju za snimanje
 CD-R/CD-RW diskovi koji su nezatvoreni ili su
nepravilno zatvoreni
Napomene o diskovima
Napomena
* Ove funkcije su dostupne samo u toku reprodukcije
datoteka sa MP3/WMA diska ili MP3/WMA/AAC datoteka
sa USB uređaja.
1
Savet
Kreirani program će ostati dostupan sve dok ne
otvorite ležište za CD, ne prikopčate drugi USB
uređaj ili ne iskopčate kabl za napajanje. Da biste
ponovo reprodukovali isti program, pritisnite
 .

Programirana reprodukcija (PGM)
2
2
Pritiskajte FM/AM  da biste uključili funkciju
radija i izabrali pojas „FM“ ili „AM“.
Pritisnite PRESET + ili   da biste izabrali
broj memorije za željenu radio stanicu.
Možete da podesite jedinicu tako da se automatski
isključi kada istekne zadato vreme.

Reprodukcija izabrane fascikle (
1
Kada želite da odredite fasciklu koja sadrži MP3/
WMA/AAC datoteke, najpre pritisnite + ili  
da biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite  ili
  da biste izabrali datoteku.
Pritisnite ENTER .
Prikazuje se broj koraka programa, praćen
ukupnim vremenom reprodukcije.
1)

Ponavljanje čitavog sadržaja (
Nasumična reprodukcija (
Pritisnite CD  ili USB  da biste uključili
funkciju CD-a ili USB uređaja.
Pritiskajte PLAY MODE  dok se na displeju
ne prikaže „PGM“.
Pritisnite  ili   da biste izabrali
numeru/datoteku.
Mere opreza
 Ako je CD prljav, očistite ga krpom
za čišćenje. Brišite disk od centra ka
ivici. Ako ima ogrebotina, prljavštine
ili otisaka prstiju na disku, može da
dođe do greške u čitanju.
 Ne koristite rastvarače kao što je
benzin, razređivač, komercijalno
dostupna sredstva za čišćenje ili
antistatički sprej za gramofonske ploče.
 Ne izlažite CD direktnom sunčevom svetlu ili
izvorima toplote poput otvora za dovod toplog
vazduha niti ga ostavljajte u automobilu koji je
parkiran na direktnom sunčevom svetlu jer može
doći do značajnog porasta temperature
u automobilu.
 Nemojte da lepite papir ili nalepnicu na CD niti da
izgrebete površinu CD-a.
 Nakon reprodukcije, vratite CD u kutiju.
Napomena za DualDisc
 DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD
materijal snimljen na jednoj strani a digitalni
audio materijal na drugoj. Budući da strana sa
audio materijalom nije u skladu sa standardom
Compact Disc (CD), ne možemo da garantujemo
reprodukciju ovog diska.
Muzički diskovi kodirani tehnologijama za
zaštitu autorskih prava
 Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju
diskova koji su u skladu sa standardom Compact
Disc (CD). Neke muzičke kompanije odnedavno
prodaju različite muzičke diskove kodirane
tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte u
vidu to da neki od tih diskova nisu u skladu sa CD
standardom i nije ih moguće reprodukovati na
ovom uređaju.
O bezbednosti
 Budući da je laserski zrak koji se koristi u odeljku
CD plejera štetan za oči, ne pokušavajte da
rasklapate kućište. Popravke bi trebalo da
obavljaju samo ovlašćeni serviseri.
 Ako u kućište jedinice upadne bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite jedinicu iz mrežnog napajanja
i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre
nastavka upotrebe.
 Diskovi nestandardnog oblika (npr. u obliku srca,
kvadrata, zvezde) ne mogu da se reprodukuju u
ovoj jedinici. Ako to uradite, možete da oštetite
uređaj. Ne koristite takve diskove.
O izvorima napajanja
 Za rad sa naizmeničnom strujom koristite
isporučeni kabl za napajanje naizmeničnom
strujom; nemojte da koristite nijedan drugi kabl.
 Izvucite kabl za napajanje uređaja iz zidne utičnice
ako ne nameravate da koristite jedinicu u dužem
vremenskom periodu.
 Kada ne koristite baterije, uklonite ih da biste
izbegli oštećenje koje može da nastane zbog
curenja baterija ili korozije.
O postavljanju
 Ne ostavljajte jedinicu blizu izvora toplote ili
na mestima koja su izložena direktnoj sunčevoj
svetlosti, prekomernoj prašini ili mehaničkim
udarima ili u automobilu koji je izložen direktnom
sunčevom svetlu.
 Ne postavljajte jedinicu na nagnutu ili nestabilnu
površinu.
 Ne postavljajte ništa na udaljenosti od 10 mm od
zadnje strane kućišta. Ventilacioni otvori moraju
da budu nezaklonjeni kako bi jedinica mogla da
radi pravilno i njene komponente imale duži vek
trajanja.
 Pošto se za zvučnike koristi jak magnet, držite
lične kreditne kartice koje koriste magnetno
kodiranje ili ručne satove koji se navijaju dalje
od jedinice kako biste sprečili moguće oštećenje
zbog magneta.
O radu uređaja
 Ako jedinicu direktno unesete iz hladnog u toplo
mesto ili je postavite u prostoriju sa dosta vlage,
može doći do kondenzacije vlage na sočivu
u odeljku CD plejera. Ako se to desi, jedinica neće
raditi pravilno. U tom slučaju izvadite CD i nemojte
da koristite jedinicu oko jednog sata dok vlaga
ne ispari.
O rukovanju jedinicom
 Ne ostavljajte ležište za CD otvoreno da biste
izbegli zagađenje prašinom i nečistoćama.
Rešavanje problema
Opšte
Uređaj neće da se uključi.
 Uverite se da je kabl za napajanje naizmeničnom
strujom pravilno priključen na zidnu utičnicu.
 Uverite se da je priključak kabla za napajanje
naizmeničnom strujom pravilno umetnut u
priključak AC IN.
 Proverite da li su baterije pravilno umetnute,
sa odgovarajućim polaritetima.
 Zamenite sve baterije novim kada indikator
OPR/BATT  potamni.
Nema zvuka.
 Uverite se da je odgovarajuća funkcija izabrana
za izvor muzike ili zvuka koji želite da slušate.
 Iskopčajte slušalice kada slušate preko zvučnika.
Zvuk je pun šuma.
 Da li neko u blizini jedinice koristi mobilni telefon
ili drugu opremu koja emituje radio talase? Ako je
takav slučaj, udaljite jedinicu od takvih uređaja.
CD/MP3/WMA plejer
CD plejer ne reprodukuje muziku čak i kada
je CD na mestu.
 Postavite CD sa obeleženom stranom okrenutom
nagore.
 Očistite CD.
 Izvadite CD i ostavite ležište za CD otvoreno oko
sat vremena da se kondenzovana vlaga osuši.
 CD-R/CD-RW disk je prazan ili nezatvoren.
 Na disku nema MP3/WMA datoteka koje se mogu
reprodukovati.
 Postoji problem sa kvalitetom CD-R/CD-RW diska,
uređaja za snimanje ili aplikativnog softvera.
 Zamenite sve baterije novim kada indikator
OPR/BATT  potamni.
Prikazuje se poruka „noCD“ kada se CD
ubaci.
 Disk nije postavljen u ležište za CD. Postavite disk.
 Možda CD ima problem sa učitavanjem. Zamenite
disk.
 Možda je CD postavljen naopako. Postavite disk sa
obeleženom stranom okrenutom nagore.
 Ubačen je disk koji nije moguće reprodukovati
(BD itd.). Zamenite disk.
Kada ubacite disk, na displeju treperi
poruka „00“.
 Nema audio datoteka snimljenih u podržanim
formatima ili tip datoteke koja treba da se
reprodukuje nije nepodržan.
Kada ubacite disk, prikazuje se poruka
„Err C13“.
 CD je možda prljav. Očistite disk.
 CD možda ima ogrebotine. Zamenite disk.
 Ubačen je disk koji nije moguće reprodukovati
(DVD itd.). Zamenite disk.
 Možda CD ima problem sa učitavanjem. Zamenite
disk.
 Možda je u ležište za CD postavljen prazan disk.
Zvuk se prekida.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Očistite CD ili ga zamenite ako je jako oštećen.
 Postavite jedinicu na mesto na kojem nema
vibracija.
 Očistite sočivo komercijalno dostupnom
duvalicom.
 Zvuk može da se prekida ili šum može da se čuje
kada koristite CD-R/CD-RW disk lošeg kvaliteta
ili postoji problem sa uređajem za snimanje ili
aplikativnim softverom.
Pokretanje reprodukcije traje duže nego
obično.
 Sledećim diskovima potrebno je duže vreme za
početak reprodukcije.
Disk koji je snimljen u komplikovanoj
hijerarhijskoj strukturi.
Disk koji ima mnogo fascikli ili datoteka koje
nisu MP3/WMA.
USB uređaj
USB uređaj ne funkcioniše ispravno.
 Ukoliko povežete nekompatibilni USB uređaj,
mogu se javiti sledeći problemi.
USB uređaj nije prepoznat.
Nazivi datoteka ili fascikli se ne prikazuju na
jedinici.
Reprodukcija nije moguća.
Zvuk je isprekidan.
Čuje se šum.
Emitovani zvuk je izobličen.
Prikazuje se poruka „Err C13“.
 Došlo je do neočekivane greške na priključenom
uređaju.
 Povezan je nepoznat uređaj.
Prikazuje se poruka „Err02“ i jedinica se
automatski isključuje.
 Detektovan je nenormalan nivo električne struje sa
ulaza  (USB) . U tom slučaju, uklonite USB uređaj
iz ulaza  (USB)  i ponovo priključite USB uređaj,
a zatim ponovo uključite jedinicu. Ako se ovaj
problem i dalje javlja nakon ste uključili napajanje
jedinice, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Prikazuje se poruka „Err C12“.
 Povezani USB uređaj je formatiran u nepodržanom
formatu.
Prikazuje se poruka „notUSE“.
 Pokušali ste da obavite određenu radnju u
uslovima u kojima je njeno obavljanje zabranjeno.
Nema zvuka.
 USB uređaj možda nije pravilno povezan. Isključite
jedinicu i ponovo povežite USB uređaj. Zatim
uključite jedinicu.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili izobličen.
 Isključite jedinicu i ponovo povežite USB uređaj.
Zatim ponovo uključite jedinicu.
 Muzički podaci sadrže šumove ili je zvuk izobličen.
Do pojave šuma je možda došlo prilikom kreiranja
audio datoteka. Pokušajte da ponovo kreirate audio
datoteke i koristite ih za reprodukciju na ovoj jedinici.
USB uređaj ne može da se poveže na ulaz
 (USB) .
 Priključak na USB uređaju ili na USB kablu je
umetnut naopako. Umetnite ga u ulaz  (USB) 
u pravilnom smeru.
„READ“ se dugo prikazuje ili je potrebno
dosta vremena za početak reprodukcije.
 Postupak učitavanja može potrajati duže u
sledećim slučajevima:
Na USB uređaju ima mnogo fascikli ili datoteka.
Struktura datoteka je složena.
Memorija je skoro puna.
Unutrašnja memorija je fragmentirana.
Da biste izbegli navedene probleme, preporučujemo
vam da se pridržavate sledećih preporuka:
Neka ukupan broj fascikli na USB uređaju bude
100 ili manje.
Neka ukupan broj datoteka po fascikli bude
100 ili manje.
Nepravilan prikaz.
 Podaci uskladišteni na USB uređaju su možda
oštećeni. Ponovo pošaljite muzičke podatke
na USB uređaj.
 Ova jedinica može da prikazuje samo brojeve
i slova engleske abecede. Ostali znakovi se neće
pravilno prikazivati.
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite jedinicu i ponovo priključite USB uređaj,
a zatim uključite jedinicu.
 USB uređaj ne funkcioniše ispravno. Pogledajte
detalje u uputstvu za upotrebu USB uređaja kako
biste rešili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite jedinicu i ponovo povežite USB uređaj.
Reprodukcija ne počinje od prve numere.
 Podesite režim reprodukcije na normalnu
reprodukciju.
Nije moguća reprodukcija MP3/WMA/AAC
datoteka.
 Audio datoteke možda imaju nepodržane oznake
tipa datoteke. Ova jedinica podržava sledeće
oznake tipa datoteke:
MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
AAC: oznaka tipa datoteke „.m4a“, „.3gp“ i „.mp4“
 Audio datoteke su možda napravljene u nekom
drugom formatu a ne u MP3/WMA formatu.
 USB uređaj za skladištenje koristi sistem datoteka
koji nije FAT16 ili FAT32.*
 Datoteke su šifrovane ili zaštićene lozinkom.
* Ova jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB mediji za
skladištenje možda ne podržavaju oba sistema datoteka.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja
za skladištenje u pitanju ili kontaktirajte proizvođača.
Radio
Zvuk je slab ili je prijem loš.
 Zamenite sve baterije novim.
 Udaljite jedinicu od obližnjih TV-a.
 Da biste koristili FM prijem, izvucite antenu do
pune dužine i usmerite je za najbolji FM prijem.
Da biste koristili AM prijem, promenite položaj
same jedinice da biste poboljšali prijem.
 Ako se nalazite u zgradi, radio slušajte blizu
prozora.
 Ako ostavite mobilni telefon blizu jedinice, iz nje
može da se začuje glasan šum. Udaljite telefon
od jedinice.
TV slika je nestabilna.
 Ako slušate FM program blizu TV-a sa
unutrašnjom antenom, udaljite jedinicu od TV-a.
Ako problem opstane nakon pokušaja sa
predloženim merama, iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom ili uklonite sve baterije.
Kada svi indikatori nestanu sa displeja, ponovo
prikopčajte kabl za napajanje naizmeničnom
strujom ili ponovo umetnite baterije. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Specifikacije
Odeljak CD plejera
Sistem
Kompakt disk digitalni audio sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera: manja od 44,6 μW
(Ova snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od
površine sočiva na glavi lasera sa otvorom promera
7 mm.)
Broj kanala
2
Frekventni odziv
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB
Promena zvuka i podrhtavanje
Ispod merljive granice
Radio odeljak
Frekventni opseg
Modeli za Evropu, Bliski istok, Afriku, Novi Zeland, Tajvan i
Koreju
FM: 87,5 MHz  108 MHz (u koracima od 50 kHz)
AM: 531 kHz  1602 kHz (u koracima od 9 kHz)
Modeli za Boliviju, Čile, Paragvaj, Peru i Urugvaj
FM: 87,5 MHz  108 MHz (u koracima od 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (u koracima od 50 kHz)
AM: 530 kHz  1610 kHz (u koracima od 10 kHz)
531 kHz  1602 kHz (u koracima od 9 kHz)
Modeli za Maleziju, Filipine i Singapur
FM: 87,5 MHz  108 MHz (u koracima od 50 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (u koracima od 100 kHz)
AM: 531 kHz  1602 kHz (u koracima od 9 kHz)
530 kHz  1610 kHz (u koracima od 10 kHz)
Ostali modeli
FM: 87,5 MHz  108 MHz (u koracima od 100 kHz)
AM: 530 kHz  1710 kHz (u koracima od 10 kHz)
Međufrekvencija
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: Teleskopska antena
AM: Ugrađena antena sa feritnom šipkom
Ulaz
AUDIO IN
Stereo mini priključak
 (USB) ulaz
Tip A, maksimalna struja 500 mA, kompatibilan sa
standardom USB 2.0 pune brzine
Izlaz
 (slušalice) stereo mini priključak
Za slušalice impedanse 16   32 
Podržani audio formati
Podržane brzine protoka bitova
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* Samo USB funkcija
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* Samo USB funkcija
Opšte
Zvučnik
Pun opseg, prečnik 8 cm, 6 , konusni (2)
Izlazna snaga
2,0 W + 2,0 W (na 6 , 10% harmonske distorzije)
Zahtevi za napajanje
Modeli za Evropu, Novi Zeland, Boliviju, Čile, Paragvaj,
Peru i Urugvaj
230 V AC, 50 Hz (naizmenično napajanje)
9 V DC (6 baterija LR14 (veličina C))
Modeli za Maleziju, Filipine i Singapur
220 V  240 V AC, 50 Hz (naizmenično napajanje)
9 V DC (6 baterija LR14 (veličina C))
Modeli za Bliski istok i Afriku
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (naizmenično napajanje)
9 V DC (6 baterija LR14 (veličina C))
Model za Koreju
220 V AC, 60 Hz (naizmenično napajanje)
9 V DC (6 baterija LR14 (veličina C))
Ostali modeli
120 V AC, 60 Hz (naizmenično napajanje)
9 V DC (6 baterija LR14 (veličina C))
Potrošnja energije
15 W
0,9 W (u režimu mirovanja)
Vek trajanja baterija*1, *2
Reprodukcija CD-a
Približno 9 sati
Reprodukcija sa USB uređaja
Približno 11 sati (pri punjenju od 100 mA)
Približno 3 sata (pri punjenju od 500 mA)
FM prijem
Približno 26 sati
*1 Mereno po standardima kompanije Sony. Stvarni vek
trajanja baterija može da se razlikuje u zavisnosti od
okolnosti u radu jedinice ili radnih uslova.
2
* Kada se koriste Sony alkalne baterije.
Dimenzije
Približno 300 mm × 125 mm × 210,5 mm (Š/V/D) (uklj.
isturene delove)
Masa
Približno 2 kg (uklj. baterije)
Isporučena dodatna oprema
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (1)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Obaveštenje o licenci
i zaštićenim znakovima
 MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka
i patenti koje su licencirale kompanije Fraunhofer
IIS i Thomson.
 Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili ostalim zemljama.
 Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
na intelektualnu svojinu kompanije Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena
bez odgovarajuće licence kompanije Microsoft
ili njene ovlašćene podružnice.
 Svi ostali zaštitni znakovi i tržišni nazivi su
vlasništvo njihovih vlasnika. U ovom priručniku
nisu navedene oznake ™ i .
®
Download PDF

advertising