Sony | ZS-PE40CP | Sony ZS-PE40CP CD Boombox Uputstva za rukovanje

4-453-771-11(1)
Položaj tastera
Primer strukture foldera i redosleda
reprodukcije
Osnovne funkcije
Brojevi korišć eni za nazive tastera ili priključnica na donjoj slici takođe se koriste za sva dalja objašnjenja.
Reprodukcija audio diska
A B CD E F
Prenosni audio sistem
Na ovom uređaju možete reprodukovati sledeće vrste
diskova.
– Audio CD diskove sa CD-DA zapisima u CD-DA
formatu
– CD-R/CD-RW diskove sa MP3 ili WMA audio datotekama
snimljenim u formatu ISO_9660 Level 1/ Level 2 ili
Joliet
GHI J K
Uputstvo za upotrebu
Q
P
http://www.sony.net/
ZS-PE40CP
Budući da se napajanje prekida isključivanjem
mrežnog kabla, priključite uređaj na lako dostupnu
zidnu utičnicu.
Ako primetite bilo kakve nepravilnosti na uređaju,
odmah izvucite utikač za napajanje iz zidne
utičnice.
Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni
kabl utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
Ne postavljajte uređaj u uzak prostor, kao što je
polica za knjige ili ugradni ormarić.
Ne izlažite baterije (kako rezervne tako i instalirane)
preteranoj toploti kao što je sunce, vatra ili sl. tokom
dužeg vremenskog
. perioda.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može uzrokovati
gubitak sluha.
Pločica uređaja, kao i važne informacije koje se tiču
bezbednosti nalaze se na spoljašnjosti uređaja sa
donje strane.
Izvori napajanja
Napomene o MP3/WMA diskovima
Štampana strana
prema napred
Napomena za korisnike: sledeće informacije o
električnim uređajima odnose se samo na
zemlje koje primenjuju preporuke EU.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašćeni zastupnik za elektromagnetnu
kompatibilnost i bezbednost uređaja je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemačka. Za informacije o
servisu i garantnim uslovima, obratite se na adrese
navedene u posebnim garantnim ili servisnim
dokumentima.
Odlaganje starih električnih i
elektronskih uređaja (primenjuje se
u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama sa posebnim
sistemima odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da ovaj proizvod ne sme da se odlaže kao kućni
otpad. Treba ga odložiti na za tu namenu
predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem
dotrajalog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Primenjivi pribor: Daljinski upravljač
Odlaganje starih baterija
(primenjivo u Evropskoj Uniji i
ostalim evropskim državama sa
posebnim sistemima za
odlaganje)
Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o
bezbednom uklanjanju baterija iz uređaja. Bateriju
odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih
baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj upravi,
komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili
uređaj.
Napomene o licencama i
zaštitnim znakovima
 MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
imaju licencu kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
 Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD
i/ili ostalim državama.
 Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštićenu
određenim pravima intelektualnog vlasništva kompanije
Microsoft. Upotreba ili distribucija te tehnologije van
ovog proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće
dozvole kompanije Microsoft.
 Svi drugi zaštićeni znaci i registrovani zaštićeni
znaci u vlasništvu su njihovih kompanija. U ovom
priručniku nisu navedene oznake ™ i ®.
4 Pritisnite   za pokretanje reprodukcije.
U priključnicu AC IN ()
Tokom reprodukcije MP3 ili WMA diska, na ekranu
zasvetli "MP3" (za MP3 datoteke) ili "WMA" (za WMA
datoteke).
Za upotrebu uređaja sa baterijama
Ubacite šest baterija R6 (veličina AA) (nisu isporučene) u prostor za baterije. Kad za napajanje uređaja koristite baterije,
isključite mrežni kabl iz uređaja i električne utičnice.
Audio CD
Donja strana
Sa ovim uređajem
koristite alkalne baterije.
Upotreba manganskih
baterija se ne preporučuje
jer je njihov radni vek
jako kratak.
Broj zapisa
Vreme reprodukcije
MP3/WMA disk
Broj MP3/WMA datoteke
Napomena
Baterije zamenite kad indikator OPR/BATT  prestane da svetli ili uređaj ne funkcioniše. Zamenite sve baterije novim
istovremeno. Pre zamene baterija izvadite CD i isključite USB ure đaj iz ovog uređaja.
Korištenje funkcije upravljanja napajanjem
Ovaj uređaj je opremljen funkcijom automatskog isključenja u pripravno stanje. Tako se uređaj automatski isključi ako
oko 20 minuta nije pokrenuta nijedna funkcija ili nije detektovan audio signal. Za uključenje/isključenje pripravnog
stanja pritisnite zajedno DISPLAY/ENTER  i  . Svakim pritiskom tastera na ekranu se pojavi "AUTO STANDBY
ON" ili "AUTO STANDBY OFF".
Nakon prikaza naziva foldera*1 i
naslova pesme*2 pojaviće se
vreme reprodukcije* 3.
*1
Ako nema foldera, prikazuje se "ROOT".
*2 Ako u podacima sadržanim u ID3 ili WMA tagu nema
naziva pesme, prikazaće se "NO TITLE".
*3 Ako vreme reprodukcije iznosi više od 100 minuta,
na ekranu se prikazuje "--:--".
Napomene
 Poruka "STANDBY" počinje da treperi na ekranu oko dva minuta pre isključenja u pripravno stanje.
 U pripravnom stanju sa spojenim mrežnim kablom na ekranu će se pojaviti oznaka "STANDBY".
 Funkcija automatskog isključenja u pripravno stanje nije dostupna kad je odabran FM/AM.
Dodatne funkcije
Pre upotrebe uređaja
Za
Učinite sledeće
Pauzu reprodukcije
Pritisnite  . Za povratak
na reprodukciju, ponovo
pritisnite taster.
Uključenje/isključenje uređaja
Pritisnite OPERATE . Uređaj možete uključiti i pomoću funkcije direktnog uključenja (dole).
U ovom uputstvu uglavnom je objašnjeno rukovanje uz pomoć funkcije direktnog uključenja.
Zaustavljanje
reprodukcije
Upotreba funkcije direktnog uključenja
Pritisnite USB , CD , RADIO FM/AM  ili AUDIO IN  kad je uređaj isključen. Uređaj se uključuje na izabranom
izvoru.
Za podešavanje jačine zvuka
Pritisnite VOLUME+ ili – 
.
Nivo jačine zvuka na ovom uređaju podesiv je u koracima od 0 do 31. Posle 31. nivoa prikazuje se poruka "VOL MAX".
Prekid nastavka
reprodukcije
Za upotrebu slušalica
Povežite slušalice na priključnicu  (slušalice) .
Pritisnite  . Kad pritisnete
  nakon zaustavljanja
reprodukcije, ona počinje od
početka poslednjeg slušanog
zapisa (ili MP3/WMA datoteke)
(Resume Play).
Dvaput pritisnite  . Kad
pritisnete   nakon
prekida nastavka reprodukcije,
ona započinje od početka
prvog zapisa/datoteke.
Izbor foldera na
MP3/WMA disku
Pritisnite TUNE/ (folder) +
ili – .
Izbor zapisa/
datoteke
Pritisnite  ili  .
Zapise/datoteke možete
preskakati jedan po jedan.
Nalaženje mesta u
zapisu/datoteci
SONY - ZS-PE40CP Prijenosni audio sustav.indd 1
Nakon prikaza naziva foldera i naslova pesme pojaviće se broj datoteke i vreme
reprodukcije *.
* Ako vreme reprodukcije iznosi više od 100 minuta,
na ekranu se prikazuje kao "--:--".
U zidnu utičnicu ()
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga,
performansi ili zadržavanja neprekidnog napajanja
zahtevaju stalnu povezanost sa unutrašnjom
baterijom, takvu bateriju treba da zamene
isključivo ovlašćeni serviseri.
Kako bi se osiguralo pravilno odlaganje, dotrajali
uređaj predajte na odlagalište za reciklažu
električnih i elektronskih uređaja.
Broj MP3/WMA datoteke
CD OPEN M
N
O
Za upotrebu uređaja sa mrežnim napajanjem
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se
baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme
odlagati sa kućim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj simbol se može naći u
kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) naznačeni su na
baterijama koje sadrže više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem istrošenih baterija čuvate
okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem baterija ugrožava se
okolina i zdravlje ljudi. Recikliranje materijala
doprinosi očuvanju prirodnih resursa.
*1 oznaka drajva je ime koje možete dodeliti mediju
ili uređajima za smeštanje podataka.
*2 "xxx" je ukupan broj foldera.
otvor sa nalepnicom okrenutom prema
vama (napred).
UPOZORENJE
Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne
izlažite uređaj kapljanju ili prskanju i ne stavljajte na
uređaj posude sa tečnošću, npr. vaze.
Ako USB uređaj ima oznaku drajva
Na ekranu se jednom prikaže oznaka drajva*1
i zatim se pojavi "xxxFLDR"*2.
3 Pritisnite   za pokretanje reprodukcije.
3 Zatvorite poklopac prostora za disk.
Kako biste sprečili požar, ne prekrivajte ventilacione
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavesama
itd. Ne postavljajte upaljene sveće na ovaj uređaj.
Folder
MP3/WMA datoteka
2 Pritisnite CD OPEN  i postavite disk u CD
Uključ ite mrežni kabl u uređaj () i u zidnu utičnicu ().
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.
Ako USB uređaj nema oznaku drajva*1
Na ekranu se jednom prikaže i pomeri poruka "STORAGE
DRIVE" i zatim pojavi "xxxFLDR"*2.
Lagano pritisnite središte diska
dok ne legne na mesto.
* Tasteri  MANUAL
PRESET  i VOLUME +
 imaju ispupčenje.
©2013 Sony Corporation
Reprodukcija foldera i datoteka odvija se prema sledećem
redu:
1 Pritisnite CD  za izbor CD-a.
L
M
1 Povežite USB uređaj na priključnicu  (USB) .
2 Pritisnite USB  za izbor USB-a.
Zadržite  ili   tokom reprodukcije i otpustite
na željenom mestu. Prilikom
lociranja dela tokom pauze,
pritisnite   za pokretanje
reprodukcije nakon nalaženja
željenog dela.
 Kad je disk postavljen u uređaj, on očitava sve
datoteke koje se na njemu nalaze. Tokom tog procesa,
prikazan je indikator "READING". Ako disk sadrži
mnogo foldera ili datoteka koje nisu MP3/WMA, uređaju
će možda biti potrebno više vremena za početak reprodukcije ili za prelazak na sledeću MP3/WMA datoteku.
 Prilikom kreiranja MP3/WMA diskova, savetujemo da
na njih ne snimate datoteke koje nisu MP3/WMA, ili
nepotrebne foldere.
 Tokom reprodukcije se preskaču folderi koji ne sadrže
MP3/WMA datoteke.
 Ovaj uređaj je kompatibilan sa sledećim audio formatima:
– MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
– WMA: ekstenzija datoteke ".wma"
Čak i ako je ekstenzija pravilna, ali je datoteka kreirana u
drugom audio formatu, može doći do buke ili kvarova.
 MP3 PRO format nije podržan.
 Nije moguća reprodukcija WMA datoteka kodiranih u
WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO formatima.
 Ovaj uređaj ne može reprodukovati audio datoteke sa
diska u sledećim slučajevima:
– Ako je ukupan broj svih datoteka veći od 511.
– Ako je ukupan broj foldera na jednom disku veći od 511.
– Ako broj nivoa foldera prelazi osam (uključujući
osnovni folder).
 Maksimalan broj prikazanih znakova naziva foldera i datoteka
uključujući navodne znakove je 32.
 Umesto znakova koji se ne mogu prikazati prikazuje se
"_".
 Ovaj uređaj je usklađen sa verzijama 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4
ID3 tag formata za MP3 datoteke i formatom WMA tagova
(definisano prema ASF (Advanced Systems Format) specifikaciji) za WMA datoteke. Ukoliko datoteka sadrži ID3
ili WMA tag informaciju, moguć je prikaz naslova pesme,
imena izvođača i naziva albuma. Ako datoteka ne sadrži
te informacije, prikazuje se sledeće:
– Naziv datoteke umesto imena pesme.
– "NO ARTIST" umesto imena izvođača.
– "NO ALBUM" umesto naziva albuma.
Mogu se prikazati ID3 tag podaci sa maksimalno 64 znaka,
odnosno WMA tag podaci sa najviše 32 znaka.
Slušanje muzike sa USB uređaja
Možete slušati audio datoteke smeštene na USB uređaju (digitalni audio uređaj ili USB memorijski medij).
Ovaj uređaj može da reprodukuje audio datoteke u
WMA i MP3 formatu*.
* Datoteke sa DRM (Digital Rights Management) zaštitom
autorskih prava ili one preuzete sa online muzičkih
prodavnica ne mogu se reprodukovati na ovom uređaju.
Uređaj će takve datoteke preskočiti i reprodukovati
sledeću nezaštićenu audio datoteku.
Kompatibilni USB uređaji
USB uređaji moraju zadovoljavati sledeće uslove.
Pre upotrebe ovog uređaja proverite jesu li ti uslovi
zadovoljeni.
 Kompatibilnost sa USB 2.0 (Full Speed)
 Podržan Mass Storage mod*
* Mass Storage mod je mod koji USB uređaju
omogućava dostupnost na uređaju sa kojim se
povezuje, kao i prenošenje datoteka. Većina USB
uređaja podržava Mass Storage mod.
Dodatne funkcije
Za
Učinite sledeće
Pauzu reprodukcije
Pritisnite  . Za povratak
na reprodukciju, ponovo
pritisnite taster *.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  . Kad pritisnete
  nakon zaustavljanja
reprodukcije, ona započinje
od dela gde ste je zaustavili
(Resume Play).
Prekid nastavka
reprodukcije
Dvaput pritisnite  . Kad
pritisnete   nakon
prekida nastavka reprodukcije,
ona započinje od početka
prve datoteke.
Izbor foldera
Pritisnite TUNE/ (folder) +
ili – .
Izbor datoteke
Pritisnite  ili  .
Datoteke možete preskakati
jednu po jednu.
Nalaženje određenog Zadržite  ili   tokom reprodukcije i pustite
dela zapisa unutar
na željenom mestu. Prilikom
datoteke
lociranja dela tokom pauze,
pritisnite   za pokretanje
reprodukcije nakon nalaženja
željenog dela.
Odvajanje USB
uređaja
Zadržite   dok se na
ekranu ne prikaže "NO
DEVICE", zatim odvojite USB
uređaj.
* Pri reprodukciji VBR MP3/WMA datoteke, uređaj će
možda nastaviti reprodukciju od različitog mesta.
Napomena
Kad odvojite USB uređaj, uvek izvedite postupak opisan
u poglavlju "Dodatne funkcije". Odvajanjem USB uređaja
bez izvođenja tog postupka može se oštetiti USB uređaj ili
podaci na njemu.
Izbor memorije na uređaju za
reprodukciju
Ako USB uređaj ima više od jedne memorije (na primer
ugrađenu memoriju i memorijsku karticu), možete
izabrati koja će se memorija čitati i zatim započnite
reprodukciju. Izaberite memoriju pre reprodukcije
jer nećete moći da je izaberete tokom reprodukcije.
1 Povežite USB uređaj na priključnicu  (USB) .
2 Pritisnite USB  za izbor USB-a.
3 Pritisnite USB · MEMORY SELECT  dok se na
ekranu ne pojavi "SELECT?".
4 Pritisnite DISPLAY/ENTER .
5 Pritisnite  ili   više puta za izbor
memorije.
Pojavi se naziv memorije. Prikazani naziv se razlikuje
zavisno od funkcija USB uređaja.
Nastavite sa korakom 6 ako se može izabrati samo
jedna memorija.
Napomene o USB uređaju
 Pravilan rad nije uvek zagarantovanan, čak i ako USB uređaji
zadovoljavaju uslove kompatibilnosti.
 Uređaju će možda trebati duže vreme za početak
reprodukcije kad je:
– struktura datoteka komplikovana.
– USB uređaj skoro sasvim popunjen.
 Kad je USB uređaj povezan, ovaj uređaj čita sve datoteke sa
njega. Ako na povezanom USB uređaju ima mnogo foldera
ili datoteka, ovom uređaju može biti potrebno duže vreme za
njihovo očitavanje.
 Nemojte povezivati USB uređaj na ovaj uređaj preko USB
haba.
 Kod nekih USB uređaja može doći do kašnjenja prilikom
učitavanja sadržaja na ovom uređaju.
 Ovaj uređaj ne podržava nužno sve funkcije koje ima
povezani USB uređaj.
 Redosled reprodukcije na ovom uređaju može se
razlikovati od redosleda reprodukcije na povezanom USB
uređaju.
 Nemojte snimati datoteke koje nisu MP3/WMA formata
ili nepotrebne foldere na USB uređaj koji sadrži MP3/
WMA datoteke.
 Tokom reprodukcije se preskaču folderi koji ne sadrže
MP3/WMA datoteke.
 Sa ovim uređajem su kompatibilni sledeći audio formati:
– MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
– WMA: ekstenzija datoteke ".wma"
Čak i ako je ekstenzija pravilna, ali je datoteka kreirana u
drugom audio formatu, može doći do buke ili kvarova.
 MP3 PRO format nije podržan.
 Nije moguća reprodukcija WMA datoteka kodiranih u
WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO formatima.
 Ovaj uređaj ne može reprodukovati datoteke sa USB uređaja u sledećim slučajevima:
– Ako je ukupan broj audio datoteka u jednom folderu
već i od 999.
– Ako je ukupan broj audio datoteka na jednom USB
uređaju veći od 5000.
– Ako je ukupan broj foldera na jednom USB uređaju
već i od 255 (uključujući osnovni folder).
– Ako broj nivoa foldera prelazi osam (uključujući
osnovni folder).
Ovi brojevi mogu varirati, zavisno od strukture datoteka i
foldera.
 Nije garantovan rad sa svim softverima za kodiranje/snimanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju izvorno
kodirane sa nekompatibilnim softverom, one mogu
izazvati buku ili isprekidani zvuk, i možda uopšte neće
moći da se reprodukuju.
 Maksimalni broj prikazanih znakova naziva foldera i datoteka
uključujući znakove navoda je 32.
 Umesto znakova koji se ne mogu prikazati prikazuje se
"_".
 Ovaj uređaj je usklađen sa verzijama 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4
ID3 tag formata za MP3 datoteke i formatom WMA tagova
(definisano prema ASF (Advanced Systems Format) specifikaciji) za WMA datoteke. Ukoliko datoteka sadrži ID3
ili WMA tag informaciju, moguć je prikaz naslova pesme,
imena izvođača i naziva albuma. Ako datoteka ne sadrži
te informacije, prikazuje se sledeće:
– Naziv datoteke umesto imena pesme.
– "NO ARTIST" umesto imena izvođača.
– "NO ALBUM" umesto naziva albuma.
Mogu se prikazati ID3 tag podaci sa maksimalno 64 znaka,
odnosno WMA tag podaci sa najviše 32 znaka.
Slušanje radijskog programa
1 Više puta pritisnite RADIO FM/AM  za izbor
talasnog područja.
Svakim pritiskom tastera, talasno područje se menja
na sledeći način:
"FM"  "AM"
2 Pritisnite i zadržite TUNE/ + ili –  dok se
na ekranu ne počnu smenjivati brojevi
frekvencije.
Uređaj automatski pretražuje radio frekvencije i
zaustavlja traženje kad pronađe stanicu sa dovoljno
jakim signalom.
Ako ne možete automatski da podesite stanicu,
pritisnite TUNE/ + ili –  više puta za promenu
frekvencije korak po korak.
Kod prijema FM stereo programa na ekranu
zasvetli "ST".
Savet
Ako stereo FM prijem ima smetnje, pritisnite MODE 
dok se na ekranu ne pojavi "MONO". Stereo efekat se
gubi, ali će prijem biti bolji.
6 Pritisnite DISPLAY/ENTER .
Za promenu načina reprodukcije
Više puta pritisnite MODE  dok nije u toku reprodukcija sa USB uređaja.
Možete izabrati standardnu reprodukciju (redosledom
datoteka na USB uređaju), mod reprodukcije foldera
( za sve datoteke u određenom folderu na USB uređaju),
ponavljanje reprodukcije ("" za ponavljanje svih
datoteka/"1" za ponavljanje jedne datoteke) ili
reprodukciju slučajnim redosledom ("SHUF"). Pojedinosti
potražite u poglavlju "Izbor načina reprodukcije".
9/1/13 3:48 PM
Dodatne funkcije
Upotreba displeja
Informacije o trenutnoj audio datoteci sa diska/USB
uređaja možete proveriti na displeju.
 Podaci o ukupnom broju zapisa i trajanju
reprodukcije audio CD-a
Nakon postavljanja CD-a i učitavanja njegovog
sadržaja ili nakon prekida nastavka reprodukcije
dvostrukim pritiskom tastera  , na displeju se
prikažu ukupan broj zapisa i vreme reprodukcije.
Ukupan broj zapisa
Napomena
Način reprodukcije možete promeniti samo kad je
reprodukcija zapisa ili MP3/WMA datoteke zaustavljena.
Ako pritisnete MODE  tokom reprodukcije zapisa ili MP3/
WMA datoteke, ili u pauzi, na displeju se pojavi "PUSH
STOP". Pre promene moda reprodukcije zaustavite je
pritiskom tastera  .
Ponavljanje reprodukcije zapisa/audio
datoteka (Repeat Play)
Možete podesiti ponavljanje reprodukcije CD-DA zapisa sa audio CD-a ili MP3/WMA datoteka sa diska ili
USB uređaja u standardnom modu i kreiranjem
programa.
1 Pritisnite CD  ili USB  za izbor CD-a ili
USB-a.
2 Postupite na sledeći način:
Za ponavljanje
Učinite sledeće
Jednog zapisa/MP3/
WMA datoteke
1 Više puta pritisnite taster
MODE  dok se ne pojavi
indikator "1".
2 Pritisnite  ili  
za izbor zapisa/audio
datoteke koju želite da ponovite. Kad želite da izaberete folder koji sadrži MP3/
WMA datoteke, prvo pritisnite TUNE/ + ili – 
za izbor foldera, a zatim
 ili   za izbor
datoteke.
3 Pritisnite   za
pokretanje ponavljanja
reprodukcije.
Ukupno vreme reprodukcije
 Podaci u ukupnom broju foldera na
MP3/ WMA disku i USB uređaju
MP3/WMA disk
Nakon postavljanja MP3/WMA diska i učitavanja
njegovog sadržaja ili nakon prekida nastavka
reprodukcije dvostrukim pritiskom tastera  ,
na displeju se prikaže ukupan broj foldera. Ukupan
broj datoteka i vreme reprodukcije nisu prikazani
za MP3 i WMA diskove.
USB uređaj
Nakon povezivanja USB uređaja i učitavanja
njegovog sadržaja ili nakon prekida nastavka
reprodukcije dvostrukim pritiskom tastera  ,
na displeju se prikaže ukupan broj foldera. Ukupan
broj datoteka i vreme reprodukcije nisu prikazani.
Svih zapisa/MP3/
WMA datoteka
(Primer: MP3 disk)
Izabranog foldera
na MP3/WMA disku
ili USB uređaju
Ukupan broj foldera
Savet
Ako MP3/WMA datoteka ima samo u korenskom folderu
USB uređaja, na displeju se prikazuje "1FLDR".
Za proveru informacija o datoteci
Više puta pritisnite DISPLAY/ENTER  tokom
reprodukcije MP3/WMA datoteke sa diska/USB uređaja.
Prikaz se menja na sledeći način:
Programiranih
zapisa/MP3 ili WMA
datoteka
Naslov pesme ( )*1
r
Ime izvođača ( )*1
r
Naziv albuma (
r
)*1
Broj trenutnog zapisa i vreme reprodukcije *2
*1 Ako datoteka ne sadrži odgovarajuće ID3 ili WMA tag
informacije, umesto naslova pesme, imena izvođača
i naziva albuma pojavljuje se naziv datoteke, "NO
ARTIST" ili "NO ALBUM".
*2 Ime izvođača ili naziv albuma će se promeniti u to
nakon nekoliko sekundi.
Izbor načina reprodukcije
Dok je disk/USB uređaj zaustavljen, možete podesiti
ponavljanje reprodukcije ili reprodukciju slučajnim
redosledom.
Više puta pritisnite MODE .
Svakim pritiskom tastera, prikaz se menja na sledeći
način:
Normalna reprodukcija (bez oznake)
r
Ponavljanje jednog zapisa (1)
r
Ponavljanje svih zapisa ()
r
Reprodukcija odabranog foldera ()*
r
Ponavljanje reprodukcije odabranog foldera (, )*
r
Reprodukcija slučajnim redosledom (SHUF)
r
Programirana reprodukcija (PGM)
r
Ponavljanje programirane reprodukcije (, PGM)
* Ove funkcije su dostupne samo tokom reprodukcije
MP3/WMA datoteka sa MP3/WMA diska ili USB uređaja.
1 Više puta pritisnite taster
MODE  dok se ne pojavi
indikator "".
2 Pritisnite   za
pokretanje ponavljanja
reprodukcije.
1 Više puta pritisnite taster
MODE  dok se ne pojave
indikatori "" (folder) i
"".
2 Izaberite folder pritiskom
na TUNE/ + ili – .
3 Pritisnite   za
pokretanje ponavljanja
reprodukcije.
1 Programirajte zapise/audio
datoteke (pogledajte "Kreiranje vlastitog programa").
2 Pritisnite MODE  dok se
na displeju ne prikažu
"PGM" i "".
3 Pritisnite   za
pokretanje ponavljanja
reprodukcije.
Isključenje ponavljanja reprodukcije
Pritisnite   za zaustavljanje reprodukcije, zatim
više puta pritisnite MODE  dok indikator "" (ili
"1") ne nestane sa displeja.
Reprodukcija zapisa/audio datoteka
slučajnim redosledom (Shuffle
reprodukcija)
Možete podesiti reprodukciju CD-DA zapisa sa CD-a ili
MP3/WMA datoteka sa diska ili USB uređaja slučajnim
redosledom.
1 Pritisnite CD  ili USB  za izbor CD-a ili
USB-a.
2 Pritisnite MODE  dok se na displeju ne
pojavi indikator "SHUF".
3 Pritisnite   za pokretanje reprodukcije
slučajnim redosledom.
Za isključenje reprodukcije slučajnim
redosledom
Pritisnite   za zaustavljanje reprodukcije, zatim
više puta pritisnite MODE  dok indikator "SHUF" ne
nestane sa displeja.
Saveti
 Tokom reprodukcije slučajnim redosledom ne možete
izabrati prethodnu MP3/WMA datoteku pritiskom
tastera  .
 Funkcija nastavka reprodukcije je dostupna prilikom
reprodukcije slučajnim redosledom sa USB-a. Pritisnite
  nakon zaustavljanja reprodukcije slučajnim
redosledom tasterom  . Reprodukcija slučajnim
redosledom počinje od mesta na kojem je zaustavljena.
Kreiranje vlastitog programa
(programirana reprodukcija)
Možete programirati redosled reprodukcije za do 25 zapisa/audio (MP3/WMA) datoteka na CD-u ili USB uređaju.
1 Pritisnite CD  ili USB  za izbor CD-a ili
USB-a.
2 Pritisnite MODE  dok se na displeju ne
prikaže "PGM".
3 Pritisnite  ili   za izbor zapisa.
Kad želite izabrati folder koja sadrži MP3/WMA datoteke, prvo pritisnite TUNE/ + ili –  za izbor
foldera i zatim  ili   za izbor datoteke.
4 Pritisnite DISPLAY/ENTER .
Pojavi se "STEP 1" i zatim izabrani zapis ili MP3/
WMA datoteka.
SONY - ZS-PE40CP Prijenosni audio sustav.indd 2
Primer (programiranje CD-DA zapisa sa audio
CD-a)
Svaki put kad dodate zapis ili MP3/WMA datoteku,
dodaje se broj koraka i na displeju treperi broj
zapisa ili datoteke.
Ukupno vreme reprodukcije programa će se prikazivati do "99:59" za audio CD (Ako ukupno vreme
pređe 99:59, prikazaće se "--:--").
U slučaju MP3/WMA diskova nije prikazano ukupno
vreme, već "--:--".
5 Pritisnite   za početak programirane
reprodukcije.
Napravljeni program dostupan je sve dok ne otvorite
CD fioku, odvojite USB uređaj ili isključite ovaj
uređaj. Za ponovnu reprodukciju istog programa
pritisnite  .
Napomena
Ako pokušate da programirate 26 ili više zapisa/MP3/WMA
datoteka, na displeju će se prikazati "FULL".
Savet
Funkcija nastavka reprodukcije je dostupna prilikom
reprodukcije programa sa USB-a. Pritisnite   nakon
zaustavljanja programirane reprodukcije tasterom  .
Reprodukcija programa počinje od mesta na kojem je
zaustavljena.
Prikaz informacija o programiranom
zapisu
Nakon kreiranja vlastitog programa možete proveriti
informacije o programiranim zapisima/datotekama
pritiskom na DISPLAY/ENTER . Svakim pritiskom
tastera, prikaz se menja na sledeći način:
Broj poslednjeg programiranog zapisa i ukupno
vreme reprodukcije*
r
1 Preko audio priključnog kabla (nije isporučen) povežite AUDIO IN  priključnicu na
izlaznu priključnicu prenosnog digitalnog
audio uređaja ili drugog uređaja.
2 Uključite povezani uređaj.
3 Pritisnite AUDIO IN  i započnite reprodukciju
na povezanom uređaju.
Zvuk iz povezane komponente se čuje iz zvučnika
ovog uređaja.
Za povezivanje ovog uređaja na TV ili video rekorder/
vide uređaj, koristite produžni kabl (nije isporučen)
sa stereo minipriključkom na jednom kraju i dva
phono priključka (L/D) na drugom kraju.
Napomene
 Ako je priključnica AUDIO IN  ovog uređaja povezana
sa mono izlazom digitalnog audio uređaja, zvuk će se čuti
samo iz levog kanala.
 Ako povežete priključnicu AUDIO IN  ovog uređaja sa
linijskim izlazom na digitalnom audio uređaju, može se
izobličiti zvuk. Ako je zvuk izobličen, umesto toga
povežite uređaj na priključnicu za slušalice.
 Ako povežete li priključnicu AUDIO IN  ovog uređaja
na priključnicu za slušalice na digitalnom audio uređaju,
pojačajte jačinu zvuka digitalnog audio uređaja i zatim
podesite jačinu zvuka uređaja.
Mere opreza
Za isključenje programirane reprodukcije
Pritisnite   za zaustavljanje reprodukcije, zatim
više puta pritisnite MODE  dok indikator "PGM" ne
nestane sa displeja.
Za brisanje svih zapisa u tekućem programu
Zaustavite reprodukciju i zatim pritisnite  . Pojavi
se "NO STEP" i možete kreirati novi program prema
uputstvu iz poglavlja "Kreiranje vlastitog programa
(programirana reprodukcija)".
Memorisanje radio stanica
Radio stanice možete memorisati u memoriji uređaja.
Možete memorisati do 30 radio stanica, 20 FM i 10 AM,
bilo kojim redosledom.
1 Više puta pritisnite RADIO FM/AM  za izbor
talasnog područja.
2 Pritisnite i zadržite RADIO FM/AM · AUTO
PRESET  dok na displeju ne zatreperi
"AUTO".
3 Pritisnite DISPLAY/ENTER  za memorisanje
stanice.
Stanice su memorisane u memoriji uređaja od niže
prema višoj frekvenciji.
Ako neka stanica ne može da se memoriše
automatski
Memorisanje stanica slabijeg signala potrebno je izvršiti
ručno.
1 Više puta pritisnite RADIO FM/AM  za izbor
talasnog područja.
2 Podestie željenu stanicu.
3 Pritisnite  · MANUAL PRESET .
Izabrano talasno područje ("FM-xx" ili "AM-xx")
se prikazuje se na displeju.
4 Pritisnite PRESET + ili –  dok na displeju ne
počne da treperi željeni programski broj za
stanicu.
5 Pritisnite DISPLAY/ENTER  za memorisanje
stanice.
Ako je programski broj već zauzet stanicom, ta
stanica će se zameniti novom.
O radu
 Ako unesete uređaj direktno sa hladnog na toplo
mesto, ili ga stavite na vrlo vlažno mesto, na sočivu
CD uređaja se može kondenzovati vlaga. Ako se to dogodi, može doći do smetnji u radu. U tom slučaju,
izvadite disk i pričekajte približno sat vremena dok
vlaga ne ispari.
O rukovanju uređajem
 Ne ostavljajte CD fioku otvorenom kako biste
izbegli ulaz nečistoće i prašine.
 Prilikom nošenja uređaja uhvatite ručku na njegovoj
zadnjoj strani kako vam ne bi ispao.
Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE da
reprodukuje
 CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u audio CD
formatu ili formatima u skladu s ISO9660 Level 1/
Level 2 ili Joliet.
 CD-R/CD-RW diskovi lošeg kvaliteta snimanja, CD-R/
CD-RW koji su ogrebani ili zaprljani ili CD-R/CD-RW
diskovi snimljeni na nekompatibilnim uređajima za
snimanje
 Nefinalizirani ili nepravilno finalizirani CD-R/CD-RW
diskovi
Napomene o diskovima
 Pre reprodukcije očistite disk krpom.
Obrišite disk od središta prema rubu.
Ukoliko je na disku prisutna ogrebotina,
prljavština ili otisci prstiju, reprodukcija
će biti narušena.
 Ne koristite rastvore poput benzina,
razređivača, komercijalno nabavljivih
čistača za diskove/sočiva , niti anti-statičke
sprejeve namenjene vinilnim pločama.
 Uređaj ne izlažite uticaju direktne sunčeve svetlosti
ili izvora toplote kao što su otvori za odvod vrućeg
vazduha i ne ostavljajte ga u automobilu parkiranom
na mestu izloženom suncu, gde temperatura može
dostići izrazito visoku vrednost.
 Na disk nemojte lepiti papir ili nalepnice, i površinu
diska čuvajte od ogrebotina.
 Nakon reprodukcije, odložite disk u pripadajuću
kutiju.
Čišćenje kućišta
 Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u rastvoru blagog
sredstva za pranje. Nemojte koristiti abrazivne
sunđ ere, zrnasta sredstva ili rastvore kao što su
alkohol ili benzin.
Ako imate li bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa
uređajem, obratite se najbližem Sony prodavcu.
U slučaju problema
Opšte
Uređaj se ne uključuje kad je uključen na
mrežno napajanje.
 Uključ ite mrežni kabl ure đaja u zidnu utičnicu.
Uređaj se ne uključuje kad se napaja
baterijama.
 Proverite da li su baterije pravilno postavljene.
Na displeju treperi "LOW BATTERY" i uređaj
se automatski isključuje.
 Zamenite sve baterije novim istovremeno.
Nema zvuka.
 Proverite da li ste izabrali odgovarajući izvor.
Zvuk ima smetnje.
 Neko u blizini uređaja koristi mobilni telefon
ili drugu opremu koja emituje radio talase. U tom
slučaju odmaknite uređaj od takve opreme.
Napomena o DualDisc diskovima
 DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni
DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio
materijal na drugoj. Ipak, pošto strana sa digitalnim
audio materijalom nije usklađena sa Compact Disc
(CD) standardom, ne možemo garantovati reprodukciju na ovom proizvodu.
Diskovi kodirani za zaštitu autorskih prava
 Ovaj uređaj je namenjen reprodukciji diskova koji
su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. U
poslednje vreme neke izdavačke kuće prodaju
različite muzičke diskove sa tehnologijom zaštite
autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od
tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se
neće reprodukovati na ovom uređaju.
Sigurnost
CD/MP3/WMA uređaj
CD se ne reprodukuje ili se ne prikazuje "NO
DISC" kad je postavljen CD.
 Postavite CD sa štampanom stranom prema napred.
 Očistite CD.
 Izvadite disk i ostavite fioku diska otvorenom
otprilike sat vremena kako bi isparila kondenzovana
vlaga.
 CD-R/CD-RW je prazan ili nefinaliziran.
 Na disku nema MP3/WMA datoteka koje se mogu
reprodukovati.
 Slab kvalitet CD-R/CD-RW diska, ili nepravilnost u
radu uređaja za snimanje ili korišćenog softvera.
 Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novim.
Zvuk se prekida.
Slušanje memorisanih radio
stanica
 Laserski zrak unutar uređaja može oštetiti oči, stoga
ne pokušavajte da rastavite kućište. Popravke treba
da obavljaju samo osposobljeni serviseri.
 Ako u unutrašnjost uređaja dospe strani predmet
ili se prolije tečnost, izvucite mrežni utikač iz zidne
utičnice i pre dalje upotrebe, odnesite ga u servis
na proveru.
 Na ovom uređaju ne mogu se reprodukovati diskovi
nestandardnog oblika (srce, kvadrat, zvezda i sl.).
Ako to pokušate, uređaj se može oštetiti. Nemojte
upotrebljavati ovakve diskove.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Očistite disk ili ga zamenite ukoliko je prisutno
znatno oštećenje.
 Uređaj postavite na mesto bez uticaja vibracija.
 Sočiva očistite komercijalno nabavljivom duvaljkom
za sočiva.
 Prekidi zvuka i šumovi su mogući pri upotrebi CD-R/
CD-RW diska lošeg kvaliteta ili ako postoji problem
kod uređaja za snimanje ili aplikacijskog softvera.
1 Više puta pritisnite RADIO FM/AM  za izbor
O izvorima napajanja
talasnog područja.
2 Pritisnite PRESET + ili –  za izbor programskog broja željene stanice.
 Za mrežno napajanje koristite isključivo isporučeni
kabl. Nemojte koristiti nijedan drugi kabl.
 Isključ ite utikač iz zidne utičnice ako uređaj nećete
upotrebljavati duže vreme.
 Kad ne upotrebljavate baterije, izvadite ih kako biste
sprečili oštećenje koje može uzrokovati curenje
baterija ili korozija.
 Sledećim diskovima treba više vremena za početak
reprodukcije.
– Diskovi komplikovane strukture.
– Diskovi sa mnogo foldera ili datoteka koje nisu u
MP3/WMA formatu.
Savet
Memorisane stanice ostaju u memoriji uređaja čak i u
sledećim slučajevima:
– Mrežni kabl je isključen.
– Baterije su izvađene.
Povezivanje dodatnih komponenti
Radio
Kad povežete USB uređaj, na displeju se
prikaže "NO TRK".
Zvuk je slab ili lošeg kvaliteta.
 Na USB uređaju nema MP3/WMA datoteka koje se
mogu reprodukovati.
USB uređaj ne radi pravilno.
Uređaju treba za početak reprodukcije više
vremena nego inače.
 Ako su baterije istrošene, sve ih zamenite novim.
 Uređaj udaljite od TV prijemnika.
 Za FM prijem sasvim izvucite antenu, a ako ga želite
poboljšati, preusmerite je. Za najbolji AM prijem,
preusmerite čitav uređaj.
 Ako povežete USB uređaj koji ovaj uređaj ne
podržava mogu se pojaviti sledeći problemi.
– Ovaj uređaj nije prepoznao povezani USB uređaj.
– Uređaj ne prikazuje nazive datoteka ili foldere.
– Reprodukcija nije moguća.
– Zvuk preskače.
– Čuje se šum.
– Zvuk je izobličen.
Prikazuje se "OVER CURRENT".
 Uređaj je detektovao neodgovarajući nivo
električne struje iz priključnice  (USB) . Isključite
ovaj uređaj i izvadite USB uređaj iz priključnice 
(USB) . Pokušajte da upotrebite drugi USB uređaj.
Ako poruka ne nestaje, obratite se najbližem Sony
servisu.
Nema zvuka.
 USB uređaj je možda nepravilno povezan. Isključite
ovaj uređaj i zatim ponovno povežite USB uređaj.
Zatim uključite uređaj.
 Isključite ovaj uređaj i zatim ponovo povežite USB
uređaj. Ponovo uključite uređaj.
 Sami muzički zapisi sadrže šum ili je zvuk izobličen.
Šum se mogao pojaviti tokom snimanja audio
datoteka. Pokušajte ponovo da snimite audio datoteke i da ih reprodukujete na ovom uređaju.
 Audio CD (CD-DA*1 zapisi)
 CD-R/CD-RW disk sa MP3/WMA datotekama, pravilno
finaliziran*2.
*1 CD-DA je skraćenica za Compact Disc Audio. To je
standard za snimanje audio CD-ova.
*2 Finaliziranje je postupak kojim se CD-R/CD-RW priprema
za reprodukciju na CD uređajima, a u većini softvera za
snimanje može se omogućiti ili onemogućiti u dodatnim postavkama kreiranja diska.
USB uređaj
Zvuk se reprodukuje sa šumom, preskače ili
je izobličen.
Diskovi koje ovaj uređaj MOŽE da
reprodukuje
Ukupni broj programiranih zapisa
* Ukupno vreme reprodukcije se može prikazati samo za
CD-DA zapise.
O postavljanju
 Uređaj ne ostavljajte u blizini izvora toplote, na
mestima izloženim direktnom uticaju sunčeve svetlosti, na prašnjavim mestima ili mestima izloženim
mehaničkim udarcima, i u automobilu izloženom
direktnom uticaju sunca.
 Uređaj ne postavljajte na neravnu ili nestabilnu
površinu.
 Ne stavljajte ništa unutar 10 mm sa zadnje strane
kućišta. Ventilacioni otvori moraju biti slobodni kako
bi uređaj mogao nesmetano funkcionisati i kako biste
osigurali duže trajanje njegovih komponenti.
 Unutar zvučnika se nalazi magnet velike snage, stoga
čuvajte kreditne kartice na principu magnetnog
kodiranja ili satove na principu opruga dalje od
uređaja, kako ne bi došlo do njihovog oštećenja.
USB uređaj ne može da se poveže na priključnicu  (USB) .
 Priključak na USB uređaju ili USB kablu je postavljen
naopako. Postavite ga u priključnicu  (USB)  u
pravilnom smeru.
"READING" se prikazuje duže vreme ili uređaju treba dugo za početak reprodukcije.
 Postupak čitanja može trajati duže vreme u
sledećim slučajevima:
– Na USB uređaju ima mnogo foldera ili datoteka.
– Struktura datoteka je komplikovana.
– Memorija je gotovo puna.
– Unutrašnja memorija je fragmentirana.
Za sprečavanje navedenih problema savetujemo
vam da se pridržavate sledećih preporuka:
– Ukupan broj foldera na USB uređaju neka ne
prelazi 100.
– Ukupan broj datoteka po folderu na USB uređaju
neka ne prelazi 100.
Pogrešan prikaz
 Podaci memorisani na USB uređaj su možda oštećeni.
Ponovo pošaljite audio podatke na USB uređaj.
 Uređaj može prikazati samo brojeve i slova engleske
abecede. Ostali znakovi se neće prikazivati pravilno.
Ovaj uređaj nije prepoznao povezani USB
uređaj.
 Isključite ovaj uređaj i ponovo povežite USB uređaj,
zatim uključite ovaj uređaj.
 USB uređaj ne radi pravilno. Detalje o rešavanju
tog problema potražite u uputstvu za upotrebu
USB uređaja.
Reprodukcija ne počinje.
 Isključite ovaj uređaj i zatim ponovo povežite USB
uređaj.
Reprodukcija ne počinje od prvog zapisa.
 Izaberite normalnu reprodukciju.
MP3/WMA datoteke se ne mogu
reprodukovati.
 Audio datoteke možda imaju neodgovarajuće
ekstenzije. Sa ovim uređajem su kompatibilne
sledeće ekstenzije datoteka:
– MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
– WMA: ekstenzija datoteke ".wma"
 Audio datoteke su kreirane u formatima koji nisu
MP3/WMA.
 USB memorijski uređaj koristi sistem datoteka različit
od FAT16 ili FAT32.*
 USB memorijski uređaj je podeljen na particije.
Mogu se reprodukovati samo MP3/WMA datoteke iz
prve particije.
 Reprodukcija je moguća do dubine od 8 nivoa
foldera (uključujući i korenski).
 Ukupan broj foldera na uređaju veći je od 255
(uključujući korenski folder).
 Broj datoteka na uređaju veći je od 5000.
 Broj datoteka u folderu veći je od 999.
 Datoteke su kodirane ili zaštićene lozinkom.
* Ovaj uređaj podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji
možda neće podržavati oba ta sistema datoteka. Za
detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja ili
se obratite njegovom proizvođaču.
FM prijem
AM prijem
Slika na TV-u je nestabilna.
 Ukoliko slušate FM stanice u blizini TV prijemnika
sa unutrašnjom antenom, uređaj udaljite od TV
prijemnika.
Ako primenom navedenih saveta ne uspete da uklonite
probleme, izvucite mrežni kabl ili izvadite sve baterije.
Kad sa displeja nestanu svi indikatori, ponovo uključ ite
mrežni kabl ili postavite baterije. Ako se problem
nastavi, obratite se najbližem Sony prodavcu.
Tehnički podaci
CD uređaj
Sistem
Digitalni audio sistem sa kompakt diskom
Karakteristike laserske diode
Trajanje emisije: Neprekidno
Snaga lasera: Manje od 44,6 μW
(Ova snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm
od površine sočiva objektiva optičkog čitača uz
otvor blende od 7 mm.)
Broj kanala
2
Frekvencijski odziv
20 Hz – 20.000 Hz +1/-2 dB
Zavijanje i podrhtavanje zvuka
Ispod merljivog nivoa
USB
 (USB) priključnica (tipa A), maksimalna struja 500 mA,
kompatibilna sa USB 2.0 Full Speed
Radio
Frekvencijski raspon
FM: 87,5 – 108 MHz (korak 50 kHz)
AM: 531 kHz – 1602 kHz (korak 9 kHz)
Međufrekvencija
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: Teleskopska antena
AM: Ugrađena feritna antena
Ulaz
AUDIO IN
Stereo mini priključnica
Izlaz
 (priključnica za slušalice) stereo mini priključnica
Za slušalice impedanse od 16 Ω do 32 Ω
Podržani audio formati
Podržane brzine prenosa (bit rate)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps – 192 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
Opšte
Zvučnik
Dva širokopojasna zvučnika pre čnika 5 cm, 8 Ω,
konusni
Izlazna snaga
1 W + 1 W (pri 8 Ω, 10% harmoničkog izobličenja)
Napajanje
230 V AC, 50 Hz (mrežno napajanje)
9 V DC, šest R6 baterija (veličina AA)
Potrošnja energije
AC 13 W
Radni vek baterije*1, *2
CD reprodukcija
Oko tri sata (na oko 40% od maksimalnog nivoa
jačine zvuka)
FM prijem
Oko 12 sati
*1 Izmereno prema Sony standardima. Stvarni radni vek baterije
zavisi od stanja uređaja ili uslova upotrebe.
*2 Kad koristite Sony alkalne baterije
Dimenzije
Približno 330  166  89 mm (š/v/d) (uključujući
delove koji štrče)
Masa
Približno 1,7 kg (uključujući baterije)
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Isporučeni pribor
Mrežni kabl (1)
Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Možete uživati u zvuku sa dodatne komponente
poput prenosnog digitalnog audio uređaja upotrebom
zvučnika ovog uređaja.
Pre svih povezivanja isključ ite mrežni kabl svake od
komponenti.
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu komponente koju želite da povežete.
9/1/13 3:48 PM
Download PDF

advertising