Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Bezdrôtový osobný prehliadač 3D Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

1
Pripojte prehrávacie zariadenie a televízor
k jednotke procesora.
Obraz prenášaný z prehrávacieho zariadenia môžete
sledovať na televíznej obrazovke tak, že televízor pripojíte
k jednotke procesora pomocou kábla High-Speed HDMI.
V takom prípade nastavte položku HDMI pass-through
v ponuke General Setup na možnosť On.
Jednotka procesora (zadná strana)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV)
Poznámka
 Funkcia prechodu HDMI
neumožňuje súčasné
prehrávanie videozáznamov
na náhlavnej jednotke aj
televízore.
Náhlavný displej
Úvodná príručka
Prehrávač diskov
Blu-ray Disc™
2
Kábel HDMI (je súčasťou dodávky)
Kábel HDMI
(predáva sa
samostatne)
Herná konzola
Televízor
Pripojte slúchadlá.
Pripojte minikonektor slúchadiel
do konektora pre slúchadlá.
3
Pripojte veľký sieťový adaptér a sieťový napájací
kábel do jednotky procesora.
Jednotka procesora
(zadná strana)
Sieťový napájací
Do nástennej
Sieťový adaptér (veľký) kábel (sieťová šnúra)
elektrickej
(je súčasťou dodávky) (je súčasťou dodávky)
zásuvky
Pred použitím si prečítajte aj časti Upozornenia týkajúce sa zdravia
a Upozornenia v Referenčnej príručke.
4 Zapnite systém.
HMZ-T3W
1. Zapnite jednotku
procesora.
Vytlačené pomocou atramentu na báze rastlinného
oleja, ktorý neobsahuje prchavé organické zlúčeniny.
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (SK)
1
2. Zapnite náhlavnú
jednotku.
Pripojenie
Pripravte nasledujúce položky dodané v škatuli.
5
Zapnite prehrávacie zariadenie.
6 Vyberte vstup.
Náhlavná jednotka
a jednotka batérie (1)
Jednotka procesora (1)
Slúchadlá (1)
Kábel HDMI (1)
Kábel Micro USB (1)
Sieťový adaptér (malý)
(AC-UD10) (1)
Sieťový adaptér (veľký)
(AC-L200D) (1)
Sieťový napájací kábel
(sieťová šnúra) (2)
Stlačením tlačidla INPUT na jednotke
procesora vyberte vstup pre zdrojové
zariadenie. Indikátor HDMI INPUT
vybratého vstupu sa rozsvieti
na oranžovo.
7
Upravte orientáciu jednotky batérie a skontrolujte,
či indikátor WIRELESS svieti na modro.
Poznámky
Pred použitím nabite batériu.
Nabíjanie sa spustí po pripojení malého sieťového adaptéra a sieťového
napájacieho kábla k jednotke batérie.
Indikátor  (napájanie) svieti počas nabíjania na oranžovo
a po dokončení nabíjania prestane svietiť.
Sieťový napájací kábel
Sieťový adaptér (malý)
Kábel Micro USB
(je súčasťou dodávky) (sieťová šnúra) (je súčasťou dodávky)
(je súčasťou dodávky)
 Rádiové vlny sa nemusia
správne prijímať, a to v závislosti
od orientácie jednotky batérie.
Jednotku batérie používajte
tak, aby strana s logom SONY
smerovala nahor.
 Systém používajte na miestach,
na ktorých sa medzi jednotkou
procesora a jednotkou batérie
nenachádzajú žiadne prekážky.
Komunikačná vzdialenosť:
približne 5 m
Do nástennej elektrickej zásuvky
Tipy
Jednotka
batérie
Náhlavná
jednotka
 Systém môžete počas nabíjania
používať, pričom sieťový napájací
kábel je pripojený k zdroju napájania.
 Keď je systém vypnutý, úplné nabitie
batérie trvá približne 5 hodín.
Pokračujte krokom č.
2 Úprava a nasadenie
2 Úprava a nasadenie
3 Nastavenie a zobrazenie
Pohodlné nasadenie
Postupujte podľa
pokynov na ovládanie
zobrazených
na obrazovke.
1 Vyberte jazyk zobrazenia
(iba prvýkrát).
Stláčaním tlačidiel /
vyberte požadovaný jazyk
a potom stlačte tlačidlo
MENU alebo .
Jednotka
batérie
2 Nastavte vzdialenosť medzi
šošovkami.
Obrazovka




Obrazovka
Oko
Oprite si jednotku o čelo a dve miesta na zadnej časti hlavy.
Neopierajte ju o nos.
Nastavte jednotku tak, aby sa obrazovky nachádzali pred vašimi očami.
Umiestnite jednotku batérie do stabilnej polohy.
Tipy
 Ak sa po nastavení vzdialenosti medzi šošovkami nezobrazujú
obrazovky zreteľne, začnite znova od kroku č. 2 Úprava
a nasadenie.
 Ak je nastavenie problematické, skúste predtým posunúť
obidva posúvače do stredovej polohy.
Ak bežne nosíte okuliare alebo kontaktné šošovky, počas používania si ich
nasaďte ako zvyčajne (s výnimkou okuliarov na čítanie). Sledovanie cez
bifokálne okuliare nemusí byť optimálne.
1 Nadvihnite horný hlavový
most a čelovú opierku.
Posúvajte oboma posúvačmi na nastavenie
vzdialenosti medzi šošovkami, kým sa
obidve obrazovky nezobrazia zreteľne.
Po nastavení stlačte tlačidlo MENU alebo .
Všetky tri značky
sa pretínajú
s vodorovnou čiarou.
Polohu čelovej opierky možno upraviť.
Najnižšia poloha je štandardná.
3 Skontrolujte zarovnanie
obrazovky.
Skontrolujte, či sa všetky tri značky pretínajú
s vodorovnou čiarou, a potom stlačte tlačidlo
MENU alebo .
Je prijateľné, ak sa značky pretínajú
s vodorovnou čiarou na inom mieste
než v strede obrazovky.
Poznámka
Povolenie
Utiahnutie
2 Vytiahnite remienky
horného a dolného
hlavového mosta.
Podržte stlačené tlačidlo na hornej strane
každého posúvača a vytiahnite remienok
na pravej strane.
3 Nasaďte si náhlavnú
jednotku na hlavu.
Stiahnite dolný hlavový most k spodnej
časti hlavy.
4 Voľne utiahnite hlavové
mosty a upravte polohu
náhlavnej jednotky.
Zatlačte remienok do posúvača na hornom
a dolnom hlavovom moste a upevnite tak
náhlavnú jednotku.
Opatrne posúvajte jednotku doľava,
doprava, nahor a nadol, aby ste našli
najlepšiu polohu na sledovanie stredov
obrazoviek.
5 Pevne utiahnite hlavové
mosty.
6 Nasaďte si slúchadlá.
Ak nosíte okuliare alebo potrebujete ďalšiu úpravu
Prečítajte si časť Nasadenie náhlavnej jednotky v Referenčnej príručke.
Najmenej jedna
značka
sa nepretína
s vodorovnou čiarou.
 Značky sa nepretínajú s vodorovnou čiarou, ak je náhlavná
jednotka posunutá. Znova upravte dĺžku hlavových mostov
a skontrolujte polohu podľa pokynov v časti 2 Úprava
a Nasadenie a kroku  Nastavte vzdialenosť medzi šošovkami.
Ak sa niektorá zo značiek nepretína s vodorovnou čiarou,
prečítajte si časť Kontrola zarovnania obrazoviek
v Referenčnej príručke.
4 Postupujte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
Prečítajte si informácie o ovládaní
na obrazovke.
5 Spustite prehrávacie
zariadenie.
Na obrazovke náhlavnej jednotky sa zobrazí
obraz.
Tipy
 Nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel VOL +/– na náhlavnej
jednotke.
 Je užitočné držať jednotku diaľkového ovládania prehrávacieho
zariadenia v ruke.
 Niektoré funkcie prehrávacieho zariadenia možno ovládať
pomocou tohto systému. Podrobné informácie nájdete v časti
Control for HDMI v ponuke General Setup v rámci Referenčnej
príručky.
Riešenie problémov s neprehrávaním zvuku,
obrazu alebo obsahu 3D
1. Zapnite jednotku procesora a náhlavnú jednotku.
2. Vypnite a potom zapnite prehrávacie zariadenie.
Ak ide o prehrávacie zariadenie PlayStation®3, vypnite ho,
potom aspoň 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo napájania
na zariadení PlayStation®3 (až kým nezaznie ďalšie pípnutie),
čím sa reštartuje.
PlayStation je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
Download PDF