Sony | HMZ-T2 | Sony HMZ-T2 Osobný prehliadač 3D Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Riešenie problémov
s neprehrávaním zvuku, obrazu
alebo trojrozmerného obrazu
z konzoly PlayStation®3 (PS3™)
Náhlavný displej
Problémy so zvukom a obrazom sa môžu vyskytnúť pri zmene
výstupu konzoly PS3™ niektorým z nasledujúcich spôsobov.
 Výstup do tohto systému sa zmenil pomocou funkcie prechodu
HDMI systému.
 Výstup do tohto systému sa zmenil po používaní konzoly PS3™
s televízorom v prípade priameho prepojenia konzoly PS3™
a systému.
V takom prípade nechajte systém zapnutý, vypnite konzolu PS3™
a potom ju reštartujte podržaním tlačidla napájania konzoly PS3™
aspoň na päť sekúnd (kým nezačujete ďalšie pípnutie).
Úvodná príručka
„PlayStation“ je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
Sony Computer Entertainment Inc. „PS3“ je ochrannou známkou
tej istej spoločnosti.
Obsah balenia
Náhlavná jednotka Jednotka procesora
Slúchadlá
Kábel HDMI
Sieťová šnúra
(napájací kábel)
Príslušenstvo
Dokumentácia
Pred používaním si prečítajte aj časti Upozornenia týkajúce sa zdravia
a Upozornenia v Referenčnej príručke.
© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (SK)
HMZ-T2
1
Pripojenie
Pripojte prehrávacie zariadenie a televízor.
Pripojte dodané slúchadlá.
Zasuňte pravý kábel do drážky. (Kábel
môžete zaistiť tak, že ho na niekoľkých
miestach zatlačíte pod výčnelky.)
Prehrávač diskov
Blu-ray DiscTM
Herná konzola
Televízor
HDMI
OUT
Prehrávacie
zariadenie
HDMI
IN
Prevlečte pravý kábel
poza výčnelok.
Prevlečte ľavý kábel
poza výčnelok.
Kábel HDMI (je súčasťou dodávky)
Ak je prehrávacie zariadenie vybavené len jednou
zásuvkou HDMI OUT, môžete obraz prenášaný z tohto
zariadenia sledovať na televíznej obrazovke tak, že
televízor pripojíte k jednotke procesora pomocou
kábla High-Speed HDMI. V takom prípade nastavte
položku HDMI pass-through v ponuke General Setup
na možnosť On.
Jednotka procesora
(zadná strana)
Poznámka
 Funkcia prechodu HDMI neumožňuje súčasné
prehrávanie obrazu na náhlavnej jednotke aj
televízore.
Zasuňte stereofónny
minikonektor
slúchadiel na doraz do
konektora slúchadiel.
Pripojte sieťovú
šnúru (napájací
kábel) a zapojte ju
do elektrickej siete.
Tip
 Môžete pripojiť aj vlastné
stereofónne slúchadlá
s minikonektorom.
Sieťová šnúra
(napájací kábel)
(je súčasťou
dodávky)
Do nástennej
elektrickej
zásuvky
Zapnite systém ().
Indikátor napájania na jednotke procesora
sa rozsvieti na zeleno.
Pripojte náhlavnú
jednotku.
Jednotka procesora
(predná strana)
Zapnite prehrávacie zariadenie ().
Náhlavná
jednotka
Pokračujte krokom č.
2 Nasadenie
2 Nasadenie
Správnym nasadením jednotky zabránite tomu, aby ste pozerali mimo obrazovku. Pred nasadením
si pozrite kroky č. 2 – 4 (Nasadenie, Nastavenie a Používanie), aby ste poznali presný postup.
Upravte polohu na hlave.
Pohodlné nasadenie
Opatrne posúvajte jednotku doľava, doprava, nahor
a nadol, aby ste našli najlepšiu polohu na sledovanie
stredu obrazoviek.
 Oprite si jednotku o čelo a dve
miesta na zadnej časti hlavy.
 Neopierajte ju o nos.
 Nastavte jednotku tak, aby sa
obrazovky nachádzali pred
vašimi očami.
Oko
Poznámky
 Ak počas sledovania jednotka zistí, že sa čelová opierka 
nedotýka čela, obrazovky sa automaticky inaktivujú. Čelová
opierka musí úplne spočívať na čele.
 Ak je čelová opierka  príliš vzadu (oproti čelu), sledovanie
obrazoviek môže byť problematické. V takom prípade posunutím
zaisťovacej páčky  doľava nadvihnite čelovú opierku a potlačte
ju dopredu.
Obrazovka
Bezpečne utiahnite hlavový most.
Ak bežne nosíte okuliare alebo kontaktné šošovky, počas používania si ich nasaďte ako zvyčajne (s výnimkou
okuliarov na čítanie). Sledovanie cez bifokálne okuliare nemusí byť optimálne.
Tip
 Dĺžku horného a dolného remienka hlavového mosta možno
upraviť. Podrobné informácie nájdete v Referenčnej príručke.
Nasaďte si slúchadlá.
Vytiahnite hlavový most.
Koncovku do ucha označenú písmenom R si vložte do
pravého ucha a koncovku označenú písmenom L do
ľavého ucha.
Na obidvoch stranách postupne podržte tlačidlo
uvoľnenia mosta a vytiahnite hlavový most.
Nasaďte si náhlavnú jednotku
na hlavu.
Sňatie náhlavnej jednotky
 Pred sňatím náhlavnej jednotky si z uší zložte slúchadlá.
 Podržte tlačidlá uvoľnenia mosta na obidvoch stranách
a potom jednotku nadvihnite a potiahnite dopredu.
Stiahnite dolný remienok hlavového mosta k spodnej
časti hlavy.
3 Nastavenie
Postupujte podľa pokynov
na ovládanie zobrazených
na obrazovke.
Vyberte jazyk zobrazenia
(iba prvýkrát).
Stláčaním tlačidla / vyberte
požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo
MENU alebo .
4 Používanie
Ovládanie prehrávania z kompatibilných
zdrojov prehrávania.
Ovládanie prehrávania z jednotky
Prehrávanie
Rýchly posun
dozadu
Nastavte vzdialenosť medzi
šošovkami.
Podržaním tlačidla sa presuniete
na predchádzajúcu kapitolu.
Posúvajte oboma
posúvačmi na nastavenie
vzdialenosti medzi šošovkami, kým sa obidve obrazovky nezobrazia zreteľne.
Po nastavení stlačte tlačidlo MENU alebo .
Podržaním tlačidla
prejdete do pohotovostného režimu.
Rýchly posun
dopredu
Tipy
 Ak sa po nastavení vzdialenosti medzi šošovkami nezobrazujú
obrazovky zreteľne, začnite znova od kroku č. 2 Nasadenie.
 Ak je nastavenie problematické, skúste predtým posunúť
obidva posúvače do stredovej polohy.
Podržaním tlačidla
sa presuniete na
nasledujúcu kapitolu.
Pozastavenie
Skontrolujte zarovnanie obrazovky.
Všetky tri značky I sa pretínajú
s vodorovnou čiarou.
Skontrolujte, či sa všetky tri značky I pretínajú
s vodorovnou čiarou, a stlačte tlačidlo MENU alebo .
Je prijateľné, ak sa značky I pretínajú s vodorovnou
čiarou na inom mieste než v strede obrazovky.
Hlasitosť
Poznámka
Viaceré značky I sa nepretínajú
s vodorovnou čiarou.
 Ak sa niektorá zo značiek I nepretína s vodorovnou čiarou,
prestaňte systém používať. Podrobné informácie nájdete
v Referenčnej príručke.
Postupujte podľa zobrazených
pokynov.
Po prečítaní informácií stlačte tlačidlo MENU alebo .
Zapnutie/
pohotovostný
režim
Poznámky
 Systém nemožno používať na ovládanie
pokročilých prehrávacích zariadení, napríklad na
operácie v ponukách.
 Ovládanie pomocou týchto tlačidiel je možné,
iba ak je položka Control for HDMI v ponuke
General Setup nastavená na možnosť On
(predvolené nastavenie).
 Niektoré prehrávacie zariadenia nemožno ovládať
pomocou tlačidiel na náhlavnej jednotke.
Podrobné informácie o konfigurácii nastavení ponuky a pripájaní
príslušenstva nájdete v Referenčnej príručke.
Poznámka
 Ak je systém pripojený ku konzole PlayStation®3 (PS3™) a neprehráva sa zvuk, obraz alebo
trojrozmerný obraz, pozrite si pokyny na riešenie problémov na strane napravo od obálky.
Download PDF

advertising