Sony | KD-55X8505C | Sony KD-55X8505C Príručka nastavenia Android TV

1
Pripojenie TV prijímača na internet
Najprv je potrebné TV prijímač pripojiť na internet prostredníctvom bezdrôtového (Wi-Fi) alebo
káblového pripojenia. Budete potrebovať internetové pripojenie: podrobné informácie vám
poskytne poskytovateľ internetových služieb. Ak je TV prijímač pripojený na internet, tento krok
vynechajte.
Príručka nastavenia
Android TV™
Ak chcete skontrolovať stav pripojenia a nastavenia siete, napríklad adresu MAC, vyberte položku [Pomocník] v spodnej časti
ponuky Domov a potom položku [Zobraziť stav siete].
Bezdrôtové pripojenie na internet (prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi)
Po pripojení TV prijímača na internet môžete preberať
aplikácie a hry a vychutnávať si online video služby
rovnako ako prostredníctvom smartfónu alebo tabletu. V
tejto príručke je vysvetlený spôsob nastavenia TV
prijímača na používanie týchto funkcií.
1
Stlačením tlačidla HOME na diaľkovom ovládači zobrazte ponuku Domov.
3
Pripojenie na internet pomocou kábla LAN (sieť)
Vyberte postup nastavenia vhodný pre váš bezdrôtový smerovač:
Podporuje váš bezdrôtový smerovač funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup)?


Áno
Nie alebo neviem
Pripojenie pomocou tlačidla WPS
Manuálny výber identifikátora SSID
 Vyberte položku [Pripojiť pomocou WPS]
na obrazovke.
 Na obrazovke vyberte identifikátor SSID
smerovača.
Identifikátor SSID je identifikačný názov
bezdrôtového smerovača. Identifikátor
SSID a heslo (bezpečnostný kľúč) nájdete
na štítku nalepenom na smerovači. Ďalšie
podrobnosti nájdete v príručke k
smerovaču.
 Stlačte tlačidlo WPS na smerovači.
Túto príručku nebudete potrebovať, ak chcete sledovať
bežné televízne programy.
1
Pripojte kábel LAN k portu LAN na zadnej strane TV prijímača.
TV prijímač sa približne za 30 sekúnd automaticky pripojí na internet.
Ak sa TV prijímač nepripojí na internet automaticky
TV prijímač sa v závislosti od nastavení smerovača nemusí na internet pripojiť automaticky.
Vyberte položku [Nastavenia siete] v spodnej časti ponuky Domov a nastavte pripojenie siete manuálne.
(Všetky snímky obrazoviek a obrázky sú prevzaté
anglickej verzie.)
(Túto príručku si odložte spolu s návodom na obsluhu pre prípad potreby v budúcnosti.)
*Diaľkový ovládač touchpad sa nedodáva so všetkými modelmi.
Preberanie aplikácií a hier
1. Pripojenie TV prijímača na internet........................................................................................................... 2
2. Prihlásenie do konta Google™ prostredníctvom TV prijímača................................................................. 5
3. Preberanie aplikácií a hier zo služby Google Play™ Store........................................................................ 7
2
 Zadajte heslo smerovača.
V ponuke Domov presuňte zvýraznenie do spodnej časti obrazovky a vyberte položky
[Nastavenia siete] — [Wi-Fi].
Používanie služby Sony Internet
4. Používanie služby Sony Internet................................................................................................................ 8
Pokračovanie
© 2015 Sony Corporation
C-122-100-11(1)
2
3
4
2
3
Prihlásenie do konta Google™ prostredníctvom TV prijímača
Ak ste sa počas úvodného nastavenia prihlásili pomocou TV prijímača do konta Google, tento
krok vynechajte.
Konto Google vám poskytne prístup k rôznym službám spoločnosti Google.
Ak ste už konto Google vytvorili pomocou počítača alebo smartfónu, môžete toto konto použiť na prihlásenie.
Prihlásenie do konta Google prostredníctvom TV prijímača
1
V časti [Aplikácie] v ponuke Domov
vyberte položku [Google Play Store].
Obrazovka prihlásenia do konta Google sa zobrazí aj pri
pripájaní na internet počas úvodného nastavenia alebo
pri spúšťaní určitých aplikácií.
Preberať je možné len aplikácie a hry kompatibilné s TV prijímačmi. Môžu sa líšiť od aplikácií a hier určených pre smartfóny a
tablety.
Odhlásenie
V časti [Aplikácie] ponuky Domov
vyberte položku [Google Play Store].
Informácie o platených aplikáciách
V službe Google Play store sú k dispozícii bezplatné aj
platené aplikácie. Na zakúpenie platenej aplikácie je
potrebný predplatený kód darčekového poukazu služby
Google Play alebo informácie o kreditnej karte.
Darčekový poukaz služby Google Play si môžete zakúpiť
u rôznych predajcov.
Pomocou počítača alebo smartfónu navštívte nasledujúcu webovú lokalitu:
http://accounts.google.com/signup
V časti [Aplikácie] ponuky Domov vyberte položku
[Google Play Store].
Vyberte aplikáciu, ktorá sa má odstrániť, a aplikáciu
odinštalujte.
Po zobrazení obrazovky prihlásenia sa
prihláste podľa zobrazených pokynov.
2
Vytvorte konto Google podľa zobrazených pokynov.
Prihlásenie do TV prijímača
pomocou konta SEN
Konto SEN nie je možné vytvoriť pomocou TV
prijímača. Na vytvorenie konta použite
počítač alebo smartfón.
1
2
1
Pomocou počítača alebo smartfónu
navštívte nasledujúcu webovú lokalitu:
https://account.
sonyentertainmentnetwork.com
2
Vyberte ikonu internetovej služby Sony v
ponuke Domov.
Po zobrazení obrazovky prihlásenia sa
prihláste podľa zobrazených pokynov.
Vytvorte konto SEN podľa zobrazených
pokynov.
Vyberte aplikáciu alebo hru, ktorú chcete
prevziať, a aplikáciu nainštalujte.
Aplikácia sa začne preberať.
Obrazovka prihlásenia do konta SEN sa zobrazí aj pri
pripájaní na internet počas úvodného nastavenia.
Prihlásiť sa môžete aj z tejto obrazovky.
Po prevzatí sa aplikácia automaticky
nainštaluje. Jej ikona sa zobrazí v ponuke
Domov a umožní vám aplikáciu spúšťať.
Konto Google môžete vytvoriť aj počas úvodného nastavenia TV prijímača.
Pripojte TV prijímač na internet počas úvodného nastavenia TV prijímača.
Na obrazovke [Prihlásiť sa do služby Google] v úvodnom nastavení TV prijímača vyberte položku [Použite svoj telefón alebo
prenosný počítač].
Použitím počítača alebo smartfónu navštívte nasledujúcu webovú lokalitu a vytvorte konto Google podľa zobrazených
pokynov.
g.co/AndroidTV
Používanie služby Sony Internet
Po pripojení na internet a prihlásení do služby Sony Internet môžete využívať rôzne služby,
napríklad online video službu a online hudobnú službu.
Na používanie týchto služieb je potrebné konto SEN.
Dostupnosť týchto služieb je naplánovaná po aktualizácii softvéru na jar 2015.
Odstránenie aplikácie
2
2
4
Vytvorenie konta SEN
Vyberte položku [Osobné] v časti [Nastavenia] ponuky
Domov a potom odstráňte konto z TV prijímača.
Konto Google nie je možné vytvoriť pomocou TV prijímača. Na vytvorenie konta použite počítač
alebo smartfón.
1
Aplikácie a hry môžete zo služby Google Play store preberať do TV prijímača rovnako ako do
smartfónov a tabletov.
1
Vytvorenie konta Google
Preberanie aplikácií a hier zo služby Google
Play™ Store
Po prihlásení a stlačení tlačidla HOME na
diaľkovom ovládači TV prijímača sa v
ponuke Domov zobrazia odporúčania.
• Google, Google Play, Android TV a ďalšie známky sú ochrannými známkami
spoločnosti Google Inc. • Niektoré funkcie alebo služby nemusia byť k dispozícii v závislosti od oblasti
alebo krajiny.
• Informácie v tejto príručke podliehajú zmenám bez oznámenia.
• Identifikačná značka Wi-Fi Protected Setup je certifikačná značka združenia Wi-Fi
Alliance.
5
6
7
8
Download PDF

advertising