Sony | ECM-CG50 | Sony ECM-CG50 Usmereni mikrofon Uputstva za rukovanje

4-259-565-01 (1)
Shotgun mikrofon
Uputstvo za upotrebu
Priključno postolje sa automatskim
zaključavanjem
ECM-CG50
©2010 Sony Corporation
Ovaj shotgun mikrofon (dalje u tekstu "mikrofon")
namenjen je za upotrebu sa Sony video kamerom i
digitalnim fotoaparatom sa priključnicom za mikrofon i
plug-in funkcijom napajanja (u daljem tekstu
"kamera").
Ovaj mikrofon koristi alkalne AA baterije.
Beleška za korisnika
Broj modela i serijski broj se nalaze na dnu. Zapišite
serijski broj na dole označenom mestu. Navedite ove
brojeve pri svakom pozivanju Sony zastupnika za
pitanja o ovom proizvodu.
Broj modela: ECM-CG50 Serijski Br.
< Napomena za države u kojima se primenjuju
standardi EU >
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni
zastupnik za elektromagnetnu kompatibilnost i
bezbednost uređaja je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka.
Za informacije o servisu i garantnim uslovima, obratite
se na adrese navedene u priloženim garantnim ili
servisnim listovima.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje dotrajalih električnih i
elektronskih uređaja (primenjuje se u
Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa zasebnim sistemima za
odlaganje otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme
odlagati kao kućni otpad. Treba ga odložiti
na za tu namenu na predviđenom mestu za
reciklažu električne ili elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem dotrajalog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do
kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste
kupili proizvod.
Napomene o upotrebi
• Mikrofon je osetljiv uređaj. Nemojte ga ispuštati ili
izlagati jakim udarcima.
• Tokom snimanja zapisa, mogu biti snimljeni šum
uređaja ili signalni zvuci kamere ili objektiva Šum
objektiva možete izbeći izborom režima manuelnog
fokusa.
• Izbegavajte produženu upotrebu ili čuvanje na
mestima sa velikom vlažnošću ili visokim
temperaturama.
• Nemojte dozvoliti da se mikrofon skvasi usled
pljuska ili morskom vodom tokom upotrebe na
otvorenom.
• Mikrofon nije otporan na prašinu ili prskanje vodom.
• Obrišite bilo kakvu prljavštinu sa mikrofona suvom
krpom.
• Ukoliko se tokom upotrebe javi mikrofonija (zavijanje
iz zvučnika), okrenite mikrofon u suprotnom smeru
od zvučnika ili povećajte udaljenost između
mikrofona i zvučnika.
• Prilikom povezivanja mikrofona, vodite računa da
kablom ne zakačite obližnji predmet i na taj način
ispustite ili oborite kameru.
• Obavite probno snimanje sa ovim mikrofonom, kako
biste se uverili da je zvuk ispravno snimljen.
Nazivi i funkcije delova
(vidite ilustraciju )
* Model kamere korišćen u ilustracijama je SLTA55V/NEX-VG10.
Mikrofon
Klizni prekidač (Isključeno OFF/NORM
(Normalno)/LOW CUT (Low-cut))
Podesite prekidač u zavisnosti od izvora zvuka.
ON
NORM
LOW CUT
Mikrofon je uključen.
Za prirodan prijem zvuka u
opsegu od niskih do visokih
tonova.
Za efikasnu redukciju niskih
frekvencija u cilju anuliranja
šuma vetra, vibracija ili
klima uređaja.
Mikrofon je isključen.
Karakteristike
OFF
• Mikrofon sa preciznim usmeravanjem i
minimalnom osetljivošću na šumove iz
okruženja
Precizno usmeravanje mikrofona poboljšava
snimanje uskog opsega i na srednjoj udaljenosti
kada je povezan na kameru (pogledati crtež
).
• Podržan je kombinacijom AA alkalne baterije i
plug-in funkcijom napajanja
Mikrofon se napaja putem ulazne priključnice za
mikrofon na vašoj kameri ili iz AA baterije (u daljem
tekstu "baterija").
• Držač za mikrofon sa zaštitom od udaraca
isporučen
Isporučeni držač mikrofona koji ublažava buku od
vibracija kad je mikrofon montiran na kameru.
Indikator baterije
Ukoliko je baterija dovoljno napunjena, kada
pomerite prekidač iz pozicije OFF na ON,
indikator baterije odmah zasvetli kako bi prikazao
preostali kapacitet baterije.
Napomene
Kada se uređaj napaja putem plug-in funkcije
napajanja, indikator baterije ne svetli.
Kada indikator baterije svetli slabije ili ne svetli
uopšte, zamenite bateriju novom.
Modeli kompatibilni sa plug-in funkcijom napajanja
mogu se napajati putem ulazne priključnice
mikrofona.
Kabl za povezivanje
Povežite izlaznu priključnicu mikrofona na ulaznu
priključnicu vaše kamere.
Drška
Držač mikrofona
Ubacite mikrofon kako biste ga montirali na kameru.
Ručica za fiksiranje
Koristite ručicu kako biste fiksirali adapter
priključnog postolja.
Razdvajač mikrofona
Postavite ga na mikrofon kako biste ga montirali na
držač mikrofona.
Adapter za priključno postolje
Koristite adapter za priključno postolje prilikom
korišćenja mikrofona sa Sony
kamerom.
Dodatno priključno postolje
Priključno postolje sa automatskim
zaključavanjem
Taster za otključavanje
Vetrobran
Postavite ga na mikrofon kako biste umanjili
pucketanje koje uzrokuju vetar ili disanje.
Napomene
Ukoliko kiša skvasi vetrobran, uklonite ga sa
mikrofona i ostavite da se osuši.
Postavljanje mikrofona
Postavljanje razdvajača na mikrofon
(vidi crtež
)
Postavite razdvajač uz liniju drške mikrofona (a).
Postavite razdvajač mikrofona na tačnu poziciju na
dršci kako bi zvuk bio ispravno snimljen.
Ubacivanje/vađenje baterije (vidi crtež
Prilikom korišćenja kamere koja nije kompatibilna sa
plug-in funkcijom napajanja, obavezno ubacite novu
bateriju. Prilikom korišćenja kamere koja je
kompatibilna sa plug-in funkcijom, ne morate ubacivati
bateriju u mikrofon.
Kako biste proverili da li je vaša kamera kompatibilna
sa plug-in funkcijom napajanja, pogledajte uputstvo za
upotrebu kamere.
Napomene
Koristite alkalne baterije veličine AA Ukoliko koristite
neku drugu bateriju (mangan-dioksidnu bateriju, NiMH punjivu bateriju itd.), mikrofon možda neće raditi
ispravno. Preporučujemo upotrebu Sony baterije za
optimizaciju funkcija, performansi i vremena rada
mikrofona itd.
Pre snimanja važnog zapisa, zamenite bateriju
novom.
Obavezno isključite mikrofon na OFF i iskopčajte
kabl za povezivanje pre ubacivanja ili vađenja
baterije.
1 Proverite da li je kabl za povezivanje iskopčan.
Zatim zarotirajte dršku i povucite kao što je
prikazano na slici.
Drška ne može biti potpuno odvojena od mikrofona.
Nemojte povlačiti na silu.
)
2 Ubacite bateriju.
Prilikom ubacivanja baterije, prvo ubacite stranu ,
a zatim stranu .
Izvadite bateriju obrnutim postupkom.
Napomene
Za vađenje baterije iz mikrofona, noktom podignite 
stranu baterije.
Interval zamene baterije
Ukoliko je baterija dovoljno napunjena, pomeranjem
prekidača sa OFF na ON pali se indikator baterije
kako bi prikazao preostali kapacitet baterije.
Ukoliko indikator baterije svetli slabije ili ne svetli
uopšte, zamenite bateriju novom.
Napomene o baterijama
Nepravilno rukovanje može dovesti do curenja ili
pucanja baterije. Pridržavajte se sledećeg:
Ubacite bateriju vodeći računa o ispravnom položaju.
Ne pokušavajte da punite bateriju. Baterija nije
punjiva.
Izvadite bateriju ukoliko nećete koristiti mikrofon
tokom dužeg vremenskog perioda.
Ukoliko je baterija iscurela*, pažljivo obrišite svu
tečnost iz odeljka za baterije a zatim ubacite novu
bateriju. (Ukoliko je baterija iscurela, potrebno je da
odnesete mikrofon na popravku.)
Montiranje mikrofona na kameru (vidi
crtež )
1 Isključite napajanje kamere.
Pre upotrebe mikrofona, obavezno zatvorite
ugrađeni blic fotoaparata.
Prilikom korišćenja mikrofona sa fotoaparatom koji
ima ugrađen blic sa funkcijom automatskog blica,
podesite funkciju automatskog blica na OFF.
2 Montirajte držač mikrofona na priključno
postolje kamere.
Ukoliko montirate adapter priključnog postolja na
držač mikrofona, on se može pričvrstiti na kameru
koja poseduje postolje sa automatskim
zaključavanjem. Koristite adapter priključnog
postolja po potrebi, u zavisnosti od oblika postolja
na vašoj kameri.
Kada koristite kameru sa dodatnim priključnim
postoljem
(pogledajte sliku - 2 )
Pomerite držač mikrofona u potpunosti na
priključno postolje kamere i okrenite ručicu za
fiksiranje do kraja kako biste ga pričvrstili.
Upotreba sa kamerom koja poseduje dodatno
postolje sa automatskim zaključavanjem
(pogledajte sliku - 2 )
Pomerite adapter priključnog postolja u potpunosti
na postolje sa automatskim zaključavanjem. Zatim
držač mikrofona u potpunosti na priključno postolje
kamere i okrenite ručicu za fiksiranje do kraja kako
biste ga pričvrstili.
3 Postavite mikrofon na držač mikrofona.
Oslobodite kopču držača mikrofona i pričvrstite
mikrofon. Montirajte razdvajač pričvršćen na
mikrofon na držač mikrofona. Pričvrstite mikrofon
tako da je prekidač power/low-cut okrenut na gore
kako biste pravilno snimili zvuk.
4 Podesite položaj mikrofona i fiksirajte kopču
držača mikrofona.
5 Priključite kabl za povezivanje na priključnicu za
mikrofon na kameri.
6 Zakačite višak kabla za povezivanje kopčom za
kabl.
Prilikom kačenja kabla pomoću kopče, stavite kabl
sa strane objektiva.
Upotreba mikrofona
Nakon uključivanja kamere, podesite prekidač
mikrofona na ON i koristite ga u
željenom modu.
Napomene
Nemojte rotirati ručicu za fiksiranje ili
pričvršćivati priključno postolje na silu. To može
izazvati oštećenja.
Nemojte držati kameru za mikrofon ili za držač
mikrofona montiran na kameru.
Ukoliko promenite režim snimanja tokom samog
snimanja, postoji mogućnost da se snimi šum.
Postavljanje vetrobrana
Postavite vetrobran kako biste izbegli snimanje zvuka
vetra kao šuma.
Uklanjanje mikrofona sa kamere
Uklonite mikrofon sa kamere tako što ćete postupak
postavljanja primeniti obrnutim redosledom.
Ukoliko je adapter priključnog postolja montiran na
kameru, pomerite adapter postolja tako što ćete
pritisnuti taster za otključavanje.
Frekvencijski odziv
Osetljivost
Odnos signal-šum
Maksimalni nivo
prtiska ulaznog
zvuka
Dinamički opseg
Radna temperatura
Temperatura
skladištenja
40 Hz ~ 20 kHz
-48 dB/Pa ±4 dB
18 dBspl (prosečno)
100 dBspl ili više
80 dB ili više
0 °C do 40 °C
(32 °F do 104 °F)
-20 °C to +60 °C
(-4 °F to +140 °F)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez
prethodne najave.
Tehničke karakteristike
Tip
Napajanje
Preporučena baterija
Potrošnja
Izlazna priključnica
Prekidač
Kontinuirano vreme
snimanja
Dimenzije
Masa
Usmeravanje
Sadržaj isporuke
Kondenzatorski mikrofon
Kombinacija alkalne AA
baterije i plug-in funkcije
napajanja
Alkalna AA baterija (prodaje
se zasebno)
Približno 0,5 mW
ø 3.5 pozlaćeni stereo kabl
sa mini-utikačem L tipa,
dužine pribl. 35 cm
(13 7/8 in.)
Isključeno OFF / NORM
(Normalno) / LOW CUT
(redukcija niskih frekvencija)
900 sati ili više (pri
temperaturi 25 ºC (77 ºF))
Pribl. ø 21 mm × 261 mm
(Ø 27/32 in. × 10 3/8 in.)
(bez kabla)
Približno 85 g (bez baterije)
Precizno usmeravanje
Shotgun mikrofon (1),
Vetrobran (1), Držač
mikrofona sa zaštitom od
udaraca (1), Razdvajač
mikrofona (1), Adapter za
postolje (1), Komplet
štampanih dokumenata
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising