Sony | ECM-AW3 | Sony ECM-AW3 Uputstva za rukovanje

4-148-821-02 (1)
Bežični mikrofon
Uputstvo za upotrebu
Pre upotrebe pročitajte u celosti ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću
upotrebu.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj kiši ili vlazi.
Zemlje i regioni
©2009 Sony Corporation
Za korisnike u Singapuru
OPREZ
Preglasan zvuk iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.
Informacije o propisima
ECM-AW3
Za korisnike u Evropi
Pogledajte druga uputstva za upotrebu.
Ovaj proizvod se može koristiti u zemlji ili području gde je kupljen (ukoliko
to nije u Evropi).
Za korisnike u Evropi, molimo pogledajte druga uputstva za upotrebu.
Upotreba ovog uređaja odobrena je u zemlji ili regiji za koju je
namenjen. Upotreba ovog uređaja sa uklonjenom nalepnicom o
odobrenju kažnjiva je zakonom.
Za korisnike u SAD i Kanadi
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promene ili modifikacije koje nisu izričito
odobrene u ovom uputstvu mogu da ukinu vaše pravo da koristite ovaj
uređaj.
Napomena:
Ovaj uređaj je proveren i zadovoljava zahteve digitalnih uređaja
klase B prema FCC propisima, poglavlje 15. Ova ograničenja su
dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u
stambenim instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i emituje
energiju u području radio frekvencija i ako nije ugrađen ili ako se ne
koristi prema uputstvu, može uzrokovati štetne smetnje u radio
komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće
javiti u nekim instalacijama. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne smetnje
u radio i TV prijemu, što se može ustanoviti isključenjem i
uključenjem uređaja, korisniku predlažemo uklanjanje smetnji na
jedan od sledećih načina:
- Preusmerite ili pomerite prijemnu antenu.
- Odmaknite uređaj od prijemnika.
- Povežite opremu na utičnicu na drugom strujnom kolu od onog na koje
je priključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio, odnosno TV tehničara.
Ovaj uređaj je u skladu sa poglavljem 15 FCC propisa, kanadskim ICES003 i RSS-Gen odeljkom IC propisa.
Rad zavisi od sledeća dva uslova:
(1) Ovaj uređaj ne sme uzrokovati štetne smetnje, i
(2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, pa i one koje mogu
prouzrokovati neželjeni rad.
VAŽNA NAPOMENA
Da bi se zadovoljili FCC/IC RF zahtevi u vezi sa izloženošću, mora se
ostvariti sledeća konfiguracija za ugradnju antene i rad uređaja:
antenu ugrađuje proizvođač i ne smeju se vršiti nikakve izmene.
ovaj uređaj i njegova antena se ne smeju spajati niti koristiti u sprezi sa
nekom drugom antenom ili predajnikom.
Ovaj uređaj zadovoljava zahteve FCC/IC u vezi sa izloženošću zračenju
definisane za nekontrolisane uređaje i u skladu je sa FCC/IC
Preporukama za izlaganje radio frekvenciji (RF) u Dodatku C odeljka
OET65. Ovaj uređaj generiše dovoljno nizak nivo RF energije da bi se
moglo smatrati da zadovoljava zahteve bez testiranja specifičnog
koeficijenta apsorpcije (SKR).
Karakteristike
• Ovaj bežični mikrofon je dizajniran za upotrebu uz uređaj za
snimanje kao što je video kamera ili IC rekorder sa ulaznom
priključnicom za mikrofon za jasno snimanje mono zvuka čak i kada
je izvor zvuka udaljen od uređaja za snimanje.
• Mikrofoni i priključnice za slušalice postoje i u mikrofonu (predajnik,
u daljem tekstu "mikrofon") i u prijemniku povezanom na uređaj za
snimanje. Kada su slušalice povezane i na mikrofon i na uređaj za
snimanje, osoba pored mikrofona i osoba pored prijemnika mogu da
čuju jedna drugoj glas i druge zvuke čak i kad su daleko jedna od
druge. Zvuk koji mikrofon prima može se snimati uređajem za
snimanje. (Zvuk sa prijemnika se ne može snimati. Ukoliko uređaj za
snimanje nema priključnicu za slušalice, osoba pored prijemnika ne
može čuti glas sa druge strane tokom snimanja.)
• Bežični mikrofon se može koristiti kao primopredajnik, tako da se
zvuk sa bilo koje strane može pratiti putem slušalica direktno
povezanih sa priključnicama za slušalice na mikrofonu i prijemniku.
• Ovaj bežični mikrofon koristi Bluetooth bežičnu tehnologiju
komunikacije.
Bluetooth® bežična tehnologija komunikacije
• Bluetooth bežična tehnologija komunikacije omogućava
komunikaciju između raznih Bluetooth uređaja bez upotrebe
kablova. Uređaji koji mogu koristiti ovu tehnologiju uključuju
personalne računare, periferne uređaje računara i mobilne telefone.
• Mikrofon i prijemnik su fabrički podešeni da komuniciraju
međusobno, te stoga nisu potrebne operacije koje su obično
neophodne za Bluetooth uređaje, kao što su potvrda, uparivanje
i unos lozinke. Međutim, komunikacija sa mikrofonom ili
prijemnikom koji se ne prodaje u paru, ili bilo kojim drugim
Bluetooth uređajima kao što su mobilni telefoni, personalni
Napomene
• Na ovaj bežični mikrofon mogu uticati sledeći uslovi.
- Postojanje prepreka kao što su ljudi, metalni objekti, zidovi ili
reflektujuće površine između mikrofona i prijemnika.
- Upotreba na lokaciji gde postoji bežični LAN sistem, blizu nekoliko
Bluetooth uređaja koji su u upotrebi, blizu mikrotalasne pećnice
koja radi, ili gde postoje elektromagnetni talasi.
• Ukoliko je mikrofon postavljen u neposrednoj blizini uređaja za
snimanje kao što je video kamera ili IC rekorder, RF smetnje mogu
uzrokovati šum u snimljenom zvuku. Držite mikrofon na rastojanju od
najmanje 1 m od video kamere tokom upotrebe.
• Ukoliko postoji šum ili nema zvuka usled pogoršanja komunikacije,
komunikacione lampice na mikrofonu i prijemniku će ubrzano treperiti.
Proverite da rastojanje između uređaja ne bude preveliko, i da među
njima nema prepreka. Nastavite sa upotrebom kada komunikacione
lampice budu svetlele ravnomerno.
Napomene o upotrebi
• Ne dopustite da tečnost ili strani objekti dospeju u kućište.
• Nemojte rastavljati ili prepravljati bežični mikrofon.
• Nemojte koristiti ovaj mikrofon u medicinskim ustanovama kao što su
bolnice, blizu medicinskih električnih uređaja, u avionu, ili ukoliko
postoji ometanje radio signala drugih uređaja. RF energija koju
emituje ovaj bežični mikrofon može ometati signale drugih uređaja, što
može dovesti do nezgoda.
• Uređaj za bežičnu komunikaciju se može koristiti samo u zemljama
ili područje za koje ima dozvolu.
• Bežični mikrofon je precizan instrument. Nemojte ga ispuštati, udarati
ili primenjivati silu.
• Držite bežični mikrofon podalje od visokih temperatura ili vlage.
Ukoliko su slušalice postavljene blizu mikrofona (uređaja za prijem
zvuka) tokom snimanja, može doći do efekta zavijanja (mikrofonije).
Ako se ovo desi, postavite slušalice dalje od mikrofona (uređaja za
prijem zvuka), ili smanjite jačinu zvuka u slušalicama.
• Ako dodirnete mikrofon tokom snimanja, biće snimljen šum. Pazite
da ne dodirnete mikrofon rukama itd.
• Kada se koristi na niskoj temperaturi, efikasnost baterije opada u
poređenju sa upotrebom na normalnoj temperaturi (25 C) i vreme rada
se skraćuje.
• Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama, na primer direktnoj
sunčvoj svetlosti, otvorenom plamenu i sl.
O zaštitnim znakovima
• Bluetooth zaštitni znakovi pripadaju svojih vlasnicima a Sony
korporacija ih koristi uz licencu.
• Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu biti zaštitni
znakovi ili registrovani zaštitni znakovi odgovarajućih kompanija.
Osim toga, znakovi ™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u
priručniku.
Opis delova
Mikrofon ( - ) *
Prijemnik ( - ) *
* Natpisi [MICROPHONE] i [RECEIVER] odštampani su na mikrofonu i
prijemniku, kao što je prikazano na slici.
Priključnica za slušalice
Kada su slušalice povezane na priključnicu za slušalice na
prijemniku, zvuk koji mikrofon prima se može pratiti.
Kada su slušalice povezane na priključnicu za slušalice na
mikrofonu, zvuk koji prijemnik prima se može pratiti.
Kada isporučeni kabl za snimanje povezuje priključnicu za slušalice
na prijemniku i priključnicu za mikrofon na uređaju za snimanje, zvuk
koji prima mikrofon može se snimati uređajem za snimanje.
Mikrofon (uređaj za prijem zvuka)
Kukica za uzicu
Možete pričvrstiti uzicu itd. (ne isporučuje se) na
mikrofon/prijemnik. Koristite ovo po potrebi.
Lampica upozorenja za bateriju (BATT)
Lampica upozorenja za bateriju trepne približno jednom u sekundi
kada je baterija skoro prazna. Odmah zamenite baterije novim.
Taster za podešavanje jačine zvuka  (VOLUME)
Poklopac ležišta baterije
Štipaljka
Koristite za pričvršćivanje mikrofona na odeću ili isporučenu traku
za ruku. Koristite za pričvršćivanje prijemnika na ručku vaše video
kamere. Mikrofon/prijemnik se može postaviti na sto itd. koristeći
štipaljku kao stalak.
Vetrobran
Postavite ga na mikrofon kako biste umanjili pucketanje koje
uzrokuju disanje ili jak vetar.
Ubacivanje baterije
Pripremite bateriju (opcija).
Koristite alkalne baterije veličine AAA ili Ni-MH punjive baterije
veličine AAA. Preporučuju se Sony baterije. Ovaj uređaj možda neće
najbolje raditi sa baterijama drugih proizvođača.
1 Skinite poklopac odeljka za baterije.
2 Pravilno ubacite bateriju u ležište prema oznakama za polove
koje se nalaze unutra.
Pričvrstite poklopac odeljka za baterije.
Napomene
Proverite da li ste pravilno ubacili bateriju u odnosu na  polove.
Ubacivanje baterije neispravno u odnosu na polove može uzrokovati
curenje ili pucanje baterije.
Mikrofon/Prijemnik
Prekidač napajanja
Za sprečavanje pražnjenja baterije, isključite prekidač napajanja kada
uređaj nije u upotrebi.
Komunikaciona lampica
Lampica svetli, treperi ili ne svetli u skladu
sa statusom uređaja i komunikacije na sledeći način.
Status
Neposredno nakon
uključenja mikrofona i
prijemnika
Veza je uspostavljena i
zvuk se može jasno
snimati
Isključenje prijemnika
Prijemnik
Sporo treperi plavo
(režim mirovanja)
Isključenje
mikrofona
Prekinut zvuk usled
lošeg statusa
komunikacije
Sporo treperi plavo
(režim mirovanja)
Brzo treperi plavo
Mikrofon
Svetli plavo
Ne svetli
Sporo treperi plavo
(režim mirovanja)
Ne svetli
Pričvršćivanje mikrofona/prijemnika
Pričvršćivanje mikrofona na odeću itd.
Pričvrstite mikrofon na prednji džep itd. pomoću štipaljke.Pričvrstite
mikrofon na mesto prikladno za lokaciju snimanja. Za određivanje
odgovarajućeg mesta povežite slušalice na prijemnik i pratite zvuk
koji mikrofon prima. Takođe možete pratiti zvuk tako što povežete
prijemnik sa uređajem za snimanje pomoću kabla za snimanje i
slušalice sa uređajem za snimanje. Za više detalja o praćenju zvuka
pogledajte odeljak o tome.
Napomene
Ako koristite medicinski električni uređaj kao što je pejsmejker,
nemojte pričvršćivati mikrofon na odeću, npr. na prednji ili unutrašnji
džep. Upotreba mikrofona u blizini medicinske opreme može
negativno uticati na nju.
Upotreba trake za ruku (pogledajte sliku
-
)
Pričvrstite mikrofon na traku za ruku pomoću štipaljke i nosite traku na
ruci.
Upotreba držača za slušalice (pogledajte sliku
-
)
Ukoliko slušalice lako spadaju kada ih koristi dete ili osoba sa malim
ušima, koristite držač za slušalice. Pričvrstite slušalice na držač za
slušalice kao na slici (pogledajte sliku - - ).
Pričvrstite ručicu držača za slušalice na uho, a zatim podesite položaj
slušalica tako da budu pored otvora uha. (na crtežu - je
prikazano pričvršćivanje na levo uho.)
Pričvršćivanje prijemnika na ručku video kamere
(pogledajte sliku - )
Kada koristite prijemnik sa video kamerom, pričvrstite ga štipaljkom tako
da bude vidljiv i da nema prepreka između njega i mikrofona, npr. na
ručku video kamere, kao na slici.
Upotreba bežičnog mikrofona
Upotreba bežičnog mikrofona kao mikrofona
Pre povezivanja prijemnika na uređaj za snimanje, proverite da li su
prekidači napajanja prijemnika i uređaja za snimanje postavljeni na OFF.
1 Povežite isporučeni kabl za snimanje na priključnicu za slušalice
na prijemniku i na ulaznu priključnicu za mikrofon na uređaju za
snimanje.
Kabl za snimanje je neusmereni kabl. Sa mono uređajem za
snimanje, zvuk se snima u mono kanalu. Sa stereo uređajem za
snimanje, isti zvuk se snima i na levom i na desnom kanalu.
2 Uključite uređaj za snimanje i podesite ga na režim mirovanja.
3 Postavite prekidače napajanja mikrofona i prijemnika na ON.
Neposredno nakon uključenja komunikacione lampice oba uređaja
počinju sporo da trepere plavo, pokazujući da uređaji pokušavaju da
se međusobno prepoznaju, uspostave vezu i potvrde. Kada se veza
uspostavi i uređaj za snimanje bude spreman za jasno snimanje
zvuka, komunikacione lampice oba uređaja svetle plavo.
4 Nakon proveravanja da li komunikaciona lampica na uređaju
svetli, počnite sa snimanjem na uređaju za snimanje.
Napomene
- Pri povezivanju prijemnika na uređaj za snimanje koristite isporučeni
kabl za snimanje. Isporučeni kabl za snimanje ima unutrašnji
otpornik za podešavanje jačine zvuka između priključnice za
slušalice i ulazne priključnice mikrofona.
- Jačina zvuka mikrofona se uvek vraća na fabričku postavku kada se
isključi napajanje. Sony preporučuje da tokom snimanja zadržite
fabričku postavku.
- Pomoću tastera za podešavanje jačine zvuka podesite zvuk u
slušalicama direktno povezanim na priključnicu za slušalice.
- Ukoliko želite da podesite jačinu zvuka audio snimanja, podesite je
na uređaju za snimanje. Kada podešavate jačinu zvuka u
slušalicama povezanim na uređaj za snimanje, podesite je na
uređaju za snimanje. Ukoliko promenite jačinu zvuka prijemnika,
jačina zvuka snimka se takođe menja.
- U toku snimanja video kamerom, zvučni signal za potvrdu na
početku snimanja takođe može biti snimljen. Sony preporučuje da
postavite [BEEP] na [OFF] na vašoj video kameri. Detalje potražite
u uputstvu za upotrebu vaše video kamere.
Upotreba bežičnog mikrofona kao primopredajnika
1 Povežite isporučene slušalice na priključnice za slušalice na
mikrofonu i prijemniku.
2 Postavite prekidače napajanja mikrofona i prijemnika na ON.
Napomene
• Ukoliko se napajanje mikrofona isključi ili ukoliko mikrofon i prijemnik
nisu povezani kada počnete sa snimanjem, možda će se snimiti šum ili
se neće snimiti zvuk. Proverite da li komunikacione lampice mikrofona i
prijemnika svetle plavo i da li je uspostavljena veza, pa zatim počnite
sa snimanjem.
• Ako se mikrofon dodirne i time izazove zvuk, zvuk okruženja će se
isključiti na dve ili tri sekunde zbog automatskog podešavanja jačine
zvuka, a zatim će se vratiti na prethodnu jačinu. Ova pojava ne
predstavlja kvar.
• Zvuk koji prima prijemnik se ne snima.
• Kada se kratko pritisne taster za podešavanje jačine zvuka, jačina
zvuka se menja za jedan korak. Kada se taster drži pritisnutim, jačina
zvuka nastavlja da se menja. Ako pritisnete taster za podešavanje
jačine zvuka u toku snimanja, snimiće se zvuk pritiskanja tastera.
• Sony preporučuje da isključite prijemnik kada ga ne koristite za
snimanje. (Vreme koje baterija mikrofona može da provede u režimu
mirovanja je oko 3 puta duže nego što je slučaj kod baterije
prijemnika.)
• Može proći neko vreme dok se komunikaciona lampica i ovaj uređaj ne
isključe nakon što se prekidač napajanja postavi na OFF. Ova pojava
ne predstavlja kvar.
• Ovaj bežični mikrofon digitalno obrađuje i prenosi zvuk, što uzrokuje
malo kašnjenje snimljenog (praćenog) zvuka u odnosu na stvarni zvuk.
Kao rezultat, pri praćenju putem slušalica može se čuti odjek. Takođe,
ovaj efekat kašnjenja može se javiti i prilikom gledanja fotografija uz
zvuk snimljen na ovom bežičnom mikrofonu. Međutim, ova pojava ne
predstavlja kvar.
• Podesite jačinu zvuka audio snimanja na uređaju za snimanje ili
promenom rastojanja između objekta i mikrofona.
• Kada je baterija skoro prazna, komunikaciona lampica može nepravilno
treperiti a komunikacija između mikrofona i prijemnika može biti
narušena. Ova pojava ne predstavlja kvar. Zamenite baterije novim.
• Sony nije odgovoran za neuspešno snimanje zvuka usled problema sa
ovim proizvodom.
Tehničke karakteristike
Bežična komunikacija
Komunikacioni sistem
Bluetooth tehn. karakteristike Ver. 2.0
Izlaz
Bluetooth tehn. karakteristike Power Class 1
Glavni kompatibilni Bluetooth profil
Napredni profil audio distribucije
Radni opseg *
Do 50 m
Mikrofon (predajnik)
Vreme provedeno u
režimu mirovanja
Pribl. 9 sati**
Prijemnik
Vreme provedeno u
režimu mirovanja
Pribl. 3 sata**
Mikrofon (predajnik)/prijemnik
Sistem
Mono, neusmeren
Napajanje
1.5 V (alkalne baterije veličine AAA ili Ni-MH
punjive baterije veličine AAA ***)
Potrošnja
Pribl. 0.3 W
Frekvencijski odziv
300 - 9,000 Hz
Vreme neprekidnog rada Pribl. 3 sata**
Dimenzije (š/v/d)
Pribl. 24 × 75 × 33,5 mm
Masa
Pribl. 26 g (bez baterije)
Radna temperatura
Od 5 ºC do 40 ºC
Temperatura skladištenja Od –20 ºC to +60 ºC
* Ovo je približno rastojanje za komunikaciju bez prepreka između
mikrofona i prijemnika.
U zavisnosti od mesta snimanja, npr. u zavisnosti od toga da li
postoje prepreke ili reflektujuće površine između Bluetooth uređaja,
radio talasi itd.
** Sa alkalnom baterijom marke Sony na 25 ºC
Kada se koristi na niskom temperaturama, vreme rada sa alkalnom
baterijom će se skratiti. Preporučuje se upotreba Ni-MH punjivih
baterija.
*** Baterija se ne isporučuje. Suve manganske baterije ne treba koristiti.
Sadržaj isporuke
Mikrofon (predajnik) (ECM-AW3(T)) (1), Prijemnik (ECM-AW3(R)) (1),
Kabl za snimanje (1), Vetrobran (1), Torbica (1) Traka za ruku (1),
Slušalice (2), Držač za slušalice (1), Komplet štampanih dokumenata
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez prethodne najave.
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising