Sony | NPA-MQZ1K | Sony NPA-MQZ1K Komplet adaptera za više baterija Uputstva za rukovanje

4-694-093-11(1)


Prije uporabe
-b
Značajke
•Adapter za više baterija NPA-MQZ1 (u daljnjem tekstu označen pojmom
„jedinica“) prihvaća do četiri kompleta baterija Sony „InfoLITHIUM™“ (serije Z)
radi pružanja vanjskog izvora napajanja te podržava sljedeće uređaje:
–– fotoaparate koji podržavaju komplete baterija „InfoLITHIUM“ (serije Z / serije W)
–– uređaje koji podržavaju napajanje putem USB-a
•Nema ograničenja u pogledu broja kompleta baterija koji se mogu
istovremeno priključiti na jedinicu ni u pogledu prioriteta upotrebe baterija
postavljenih na jedinicu radi punjenja.
•Na jedinicu možete priključiti isporučeni adapter za izmjeničnu struju kako
biste jedinicu koristili kao punjač za komplete baterija „InfoLITHIUM“ (serije Z).


Komplet adaptera za više
baterija
Komplet z vmesnikom za
več baterij
Komplet adaptera za više
baterija

O izvoru napajanja
Kada se na jedinicu priključi veći broj kompleta baterija i oni se ravnomjerno
pune, izvor napajanja omogućen je ravnomjerno iz svih kompleta. Kada se
preostalo napajanje razlikuje od jednog do drugog kompleta baterija, izvor
napajanja aktivira se najprije iz kompleta baterija koji je najviše napunjen.

• Dok jedinica isporučuje napajanje povezanom uređaju, sklopku DC OUT/CHARGE
nemojte prebaciti na „CHARGE“ jer će to zaustaviti napajanje iz jedinice.
•Dok povezani uređaj funkcionira, može se isključiti u sljedećim slučajevima:
–– ako sklopku DC OUT A ili DC OUT B prebacite na opciju „CAMERA“ ili „USB“
–– ako iz jedinice izvadite jedan od kompleta baterija


Upute za rad / Navodila za uporabo / Uputstvo za
upotrebu
Napomene o upotrebi jedinice dok ona isporučuje
napajanje

Napomene o zamjeni kompleta baterija
Kada se na monitoru fotoaparata priključenog na jedinicu prikaže
,
napunite ili zamijenite komplete baterija priključene na jedinicu.
Kako biste zamijenili komplete baterija, učinite nešto od navedenog:
•Uklonite iz jedinice sve komplete baterija pa pričekajte neko vrijeme,
a potom priključite napunjene komplete baterija.
•Iz priključenog fotoaparata izvadite priključnu pločicu pa pričekajte neko
vrijeme, a potom pločicu priključite natrag u fotoaparat.

©2017 Sony Corporation

O adapteru za izmjeničnu struju

Priključivanjem ove jedinice u utičnicu pomoću isporučenog adaptera za
izmjeničnu struju ne možete izravno napajati priključeni uređaj.
NPA-MQZ1K
Isporučena dodatna oprema
(broj u zagradi označava broj komada).






•Adapter za više baterija (NPA-MQZ1) (1)
•Štitnik za komplet baterija*¹ (1)
•Priključna pločica (za komplet baterija serije Z)*¹ (1)
•Adapter za izmjeničnu struju (AC-UES1230/AC-UES1230M/AC-UES1230M T)*² (1)
•Kabel za napajanje (1)
•Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja (NP-FZ100) (2)
•Pločica za postavljanje (1)
•Vijak (2)
•Štitnik kabela (1)
•Poklopac ležišta za baterije (2)
•Kabelska vezica (1)
•Komplet tiskane dokumentacije



*¹ Priključeno prilikom isporuke
*² Broj modela i oblik adaptera za izmjeničnu struju razlikuju se ovisno o zemlji ili regiji.
 Identifikacija dijelova






a




USB ulaz (DC OUT)
Sklopka DC OUT A
Sklopka DC OUT/CHARGE
Sklopka DC OUT B
Gumb BATT CHECK
Otvori za montažu štitnika za kabel
Zasun za otpuštanje kompleta baterija
Otvor za vezicu
Lampica CHARGE
Lampica preostalog napajanja baterije
Ulaz DC IN (5 V)
Otvori za vijke za montažu (1/4-20 UNC)
Štitnik za komplet baterija
Ulaz DC IN (12 V)
Priključna pločica (za komplet baterija serije W)*
Kućište priključne pločice (za komplet baterija serije Z)*
 Priključivanje/uklanjanje kompleta
baterija
 Provjera preostalog napajanja
baterije

1 Pritisnite gumb BATT CHECK.
Približnu količinu preostalog napajanja baterije možete saznati prema lampici
indikatora napajanja baterije (ona svijetli oko 10 sekundi).

... Isključeno,
... Upaljeno
Indikacije preostalog napajanja
baterije
70 % – 100 %


40 % – 70 %


Prethodno navedene indikacije lampica preostalog napajanja baterije i preostala
količina napajanja (%) navedeni su za orijentaciju.
Stvarno stanje može ovisiti o temperaturi u okruženju i stanju kompleta baterija.
Savjet
Kada se jedinica priključi na fotoaparat, preostalo napajanje baterije možete
provjeriti i na monitoru fotoaparata.
Bez obzira na broj kompleta baterija priključenih na jedinicu, monitor
fotoaparata prikazuje samo jednu ikonu (
). Stvarno trajanje baterije
fotoaparata ovisi o broju priključenih kompleta baterija.
Lampica CHARGE kompleta baterija koja se puni počinje svijetliti kako bi
naznačila da je punjenje u tijeku. ()
Kada je na ovu jedinicu priključen veći broj kompleta baterija, punjenje
započinje od onog kojem je preostalo najmanje napajanja. Kada su svi
kompleti baterija napunjeni najmanje 90 %, lampica CHARGE se isključuje.
(Uobičajeno punjenje)
Ako komplete baterija dodatno punite još približno 160 minuta* nakon
isključenja lampice CHARGE, baterije će vam dulje trajati. (Potpuno punjenje)
* Približno vrijeme punjenja četiri kompleta baterija
Savjet
Komplete baterija možete puniti tako da ulaz DC IN (5 V) na ovoj jedinici
priključite u izvor napajanja putem USB adaptera za izmjeničnu struju ili tako da
USB kabelom povežete ulaz na jedinici i USB ulaz na nekom drugom uređaju.
Vrijeme punjenja ovisi o specifikacijama USB adaptera za izmjeničnu struju ili
povezanog uređaja.
b

O vremenu punjenja (s isporučenim adapterom za
izmjeničnu struju)
Hrvatski


Pločicu za postavljanje možete pričvrstiti u smjeru prikladnom za montiranje
jedinice na čvrstu strukturu, kao što je okvir, na koju ćete fiksirati jedinicu.
Kada na jedinicu priključite USB kabel, fiksirajte ga na jedinicu s pomoću štitnika
za kabel.

Ova jedinica tijekom punjenja proizvodi toplinu. Uvijek punite u dobro prozračenom
prostoru. Nemojte puniti ispod jastuka, pokrivača ni na zapaljivim površinama.
Držite jedinicu podalje od izvora topline, izravnog Sunčeva svjetla, zapaljivih
plinova, vlage, vode i drugih tekućina. Jedinicu nemojte rasklapati, otvarati, paliti,
bojiti, grijati u mikrovalnoj pećnici niti u nju umetati strana tijela. Jedinicu nemojte
podvrgavati mehaničkim šokovima kao što su drobljenje, savijanje, probijanje ili
trganje. Na jedinicu nemojte bacati ni stavljati teške predmete. Na jedinici nemojte
izazivati kratki spoj niti je držati u spremniku u kojem bi kratki spoj mogli izazvati
drugi metalni ili provodljivi predmeti. Kako ne bi došlo do električnog udara,
eksplozije i/ili povreda, jedinicu nemojte koristiti ako je vlažna ili oštećena na bilo
koji način. Djeca smiju koristiti ovu jedinicu samo pod nadzorom odraslih osoba.
Pročitajte upute za rad (uključujući upute za punjenje i informacije o minimalnoj
i maksimalnoj radnoj temperaturi) koje ste dobili uz jedinicu.
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za upotrebu kabela za povezivanje
kraćih od 3 metra.
Jedan komplet One
NP-FZ100
Četiri kompleta
NP-FZ100
Vrijeme uobičajenog punjenja
(približno)
120 min
480 min
Vrijeme potpunog punjenja
(pribl.)
160 min
Komplet baterija
640 min
•Prikazana razdoblja predstavljaju punjenje ispražnjenog kompleta baterija
pomoću ove jedinice pri temperaturi okruženja od 25 °C.
•Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o stanju kompleta baterija i temperaturi
u okruženju.
Napomene
•Ako lampica preostalog napajanja baterije na jedinici pokazuje preostalu energiju
od 0 % – 10 % (lampica ne svijetli), ali ne svijetli ni lampica CHARGE, provjerite
jesu li kompleti baterija pravilno priključeni. Nepravilno priključivanje sprječava
punjenje jedinice.
•Punjenje kompleta baterija koji dugo nije korišten može trajati dulje.
 Napajanje priključenog uređaja
1 Sklopku DC OUT/CHARGE prebacite na „DC OUT“. ()
2 Na jedinicu priključite fotoaparat ili USB uređaj.
Fotoaparat priključite pomoću priključne pločice (), a USB uređaj putem
USB ulaza ().
Kako biste priključnu pločicu povezali s fotoaparatom poravnajte oznaku 
na pločici s oznakom  na fotoaparatu, a zatim priključnu pločicu umetnite
u baterijski odjeljak fotoaparata.
Kada zatvorite baterijski odjeljak fotoaparata, kabel provedite kroz urez na
poklopcu kao što je prikazano na slici kako poklopac ne bi prikliještio kabel.
(-a)
3 Odaberite odredište izvora napajanja u skladu s priključenim
uređajem.
Sklopku DC OUT A ili DC OUT B prebacite na opciju „CAMERA“ ili „USB“. ()
 Pritrditev zaščite za kabel
Pre korišćenja
Funkcije
Če na enoto priključite kabel USB, ga z zaščito za kabel varno pritrdite na enoto.
Funkcije
•V vmesnik za več baterij NPA-MQZ1 (v nadaljevanju "ta enota") lahko vstavite
do štiri Sonyjeve pakete baterij "InfoLITHIUM"™ (serija Z), ki služijo za zunanje
napajanje, in ga lahko uporabljate pri teh napravah:
–– Fotoaparati, ki podpirajo pakete baterij "InfoLITHIUM" (serija Z/serija W).
–– Naprave, ki podpirajo napajanje USB.
•Ni omejitve za število paketov baterij, ki jih lahko hkrati priključite na to enoto,
ali za vrstni red uporabe priključitvenih mest za baterije na tej enoti med
polnjenjem.
•Na to enoto lahko priključite priložen omrežni napajalnik in jo uporabljate kot
polnilnik za pakete baterij "InfoLITHIUM" (serija Z).
Ko je na enoto priključenih več paketov baterij in so enakomerno napolnjene,
vsi paketi proizvajajo enakomerno napajanje. Če imajo priključeni paketi baterij
različen nivo preostalega napajanja, se napajanje začne z najbolj napolnjenim
paketom.
Opombe o uporabi te enote med proizvajanjem napajanja
 O štitniku kompleta baterija
Ako komplet baterija ne namjeravate priključiti u ležište A2 ni B2, štitnik za
komplet baterija () možete zamijeniti poklopcem za ležište baterija () radi
lakšeg rukovanja.
Napomena
Štitnik za komplet baterija služi za zaštitu kompleta baterija. Kada komplet baterija
priključite na ležište A2/B2 ili oba, na jedinicu obavezno pričvrstite štitnik kompleta
baterija.
 Pričvršćivanje kabelske vezice
Upotreba kabelske vezice preporučuje se za sprječavanje pada jedinice i oštećivanja
perifernih uređaja.
Kabelsku vezicu zavežite za jedinicu pa kraj kabelske vezice pričvrstite za dio fiksne
strukture kao što je struktura okvira, u blizini mjesta fiksiranja jedinice.
Napomena
Kada je kabelska vezica pričvršćena na ovu jedinicu, nemojte je vezivati za svoje
udove, primjerice za ručni zglob.
 Priključivanje fotoaparata koji
podržava komplet baterija
„InfoLITHIUM“ (serija W)
•Medtem ko ta enota napaja priključeno napravo, stikala DC OUT/CHARGE ne
potisnite na možnost "CHARGE", ker boste tako prekinili napajanje z enote.
•Ko priključena naprava deluje, se lahko izklopi, če opravite naslednje:
–– stikalo DC OUT A ali DC OUT B preklopite na "CAMERA" ali "USB";
–– odstranite en paket baterij iz te enote.
Opombe za zamenjavo paketa baterij
Ko se na zaslonu fotoaparata, ki je priključen na to enoto, prikaže simbol
napolnite ali zamenjajte pakete baterij, ki so priključeni na to enoto.
Če želite zamenjati pakete baterij, naredite nekaj od naslednjega:
•Odstranite vse pakete baterij iz te enote in enoto nekaj časa pustite
na miru, nato pa priključite napolnjene pakete baterij.
•S priključenega fotoaparata odstranite priključno ploščico in ju nekaj
časa pustite na miru. Nato ploščico pritrdite nazaj na fotoaparat.
,
O omrežnem napajalniku
Priključene naprave ne morete neposredno napajati tako, da je enota
priključena na omrežno vtičnico s priloženim omrežnim napajalnikom.
Priložena dodatna oprema (številka
v oklepaju označuje število kosov)
1 Uklonite kućište priključne pločice (za komplet baterija serije Z).
2 Izvadite komplet baterija iz fotoaparata pa u baterijski odjeljak
fotoaparata umetnite priključnu pločicu (za komplet baterija
serije W).
Prilikom pričvršćivanja uklonjenog kućišta priključne pločice (za komplet baterija
serije Z) natrag na priključnu pločicu (za komplet baterija serije W) pazite da
površina kućišta s kliznom sklopkom dođe na površinu pločice oznakom W.
Savjet
Kada napajanje baterije fotoaparata padne na približno 1/3 punog kapaciteta
baterije, na monitoru fotoaparata prikazuje se
.
Napomene o upotrebi ove jedinice
•Kada završite s korištenjem jedinice, kabel za napajanje iskopčajte iz utičnice.
Prilikom iskopčavanja kabel za napajanje obavezno primite za utikač.
•Nemojte uklanjati feritnu jezgru s kabela priključne pločice. Ona je pričvršćena
kako bi se spriječilo odašiljanje neželjenih radiovalova.
•Kontakte priključne pločice zaštitite od stranih tijela, uključujući prašinu i pijesak.
•Kada koristite pločicu za postavljanje, obavezno je fiksirajte priloženim vijcima.
•Kućište priključne pločice (za komplet baterija serije Z) nije predviđeno za komplet
baterija „InfoLITHIUM“ (serije W).
•Komplete baterija priključene na ovu jedinicu ne možete puniti povezivanjem
jedinice i fotoaparata.
•Ova jedinica nije zaštićena od prodora tekućina ni otporna na vodu.
Jedinica podržava svjetske napone od 100 V do 240 V.
Nemojte upotrebljavati elektronički transformator napona jer to može
uzrokovati kvar.
Oblik zidnih utičnica ovisi o zemlji i regiji. Provjerite to prije polaska.
Otklanjanje poteškoća
Kada žaruljica CHARGE treperi, provjerite sljedeći grafikon.
Žaruljica CHARGE treperi na dva načina.
Treperi polako: uključuje se i isključuje svake 1,3 sekunde
Treperi brzo: uključuje se i isključuje svake 0,3 sekunde
Radnja koju treba poduzeti ovisi o načinu na koji žaruljica CHARGE treperi.
•Vmesnik za več baterij (NPA-MQZ1) (1)
•Varovalo paketa baterij*¹ (1)
•Priključna ploščica (za paket baterij serije Z)*¹ (1)
•Omrežni napajalnik (AC-UES1230/AC-UES1230M/AC-UES1230M T)*² (1)
•Napajalni kabel (električni kabel) (1)
•Paket akumulatorskih baterij (NP-FZ100) (2)
•Namestitvena ploščica (1)
•Vijak (2)
•Zaščita za kabel (1)
•Pokrovček mesta za baterije (2)
•Vrvica (1)
•Komplet natisnjene dokumentacije
*¹ Priključeno ob dobavi
*² Številka modela in oblika omrežnega napajalnika sta odvisni od države ali regije.
 Deli enote
Punjenje se zaustavlja. Jedinica je u stanju pripravnosti.
Ako je temperatura prostorije izvan odgovarajućeg raspona temperature,
punjenje se automatski prekida.
Kada se temperatura prostorije vrati u odgovarajući raspon, žaruljica CHARGE
se pali i punjenje se ponovo pokreće.
Preporučujemo da komplet baterija punite pri temperaturi od 10 °C do 30 °C.
Kada žaruljica CHARGE treperi brzo
Kada se komplet baterija puni prvi put u jednoj od sljedećih situacija, žaruljica
CHARGE može treperiti brzo.
Ako se to dogodi, uklonite komplet baterija iz jedinice, ponovno ga učvrstite
i ponovno pokrenite punjenje.
 Kada komplet baterija ne koristite dulje vrijeme
 Kada komplet baterija ostane umetnut u fotoaparat dulje vrijeme
 Odmah nakon kupnje
 O varovalu paketa baterij
Če na mesti A2 in B2 ne nameravate priključiti paketa baterij, lahko varovalo
paketa baterij () zamenjate s pokrovčkom mesta za baterije () in tako
olajšate upravljanje.
Opomba
Varovalo za paket baterij služi za varovanje paketa baterij. Če ste na mesto A2/B2 ali
na obe mesti pritrdili pakete baterij, na enoto namestite še varovalo paketa baterij.
Priporočamo uporabo vrvice, da enota ne pade in se tako poškodujejo druge
priključene naprave.
Vrvico pritrdite na enoto, drugi konec vrvice pa v bližini pritrditve enote zavežite
okoli dela stabilne strukture, kot je ogrodje/okvir.
Opomba
Ko je vrvica pritrjena na enoto, drugega konca ne zavezujte okoli svojih okončin,
kot je zapestje.
 Priključevanje fotoaparata, ki
podpira paket baterij "InfoLITHIUM"
(serija W)
1 Odstranite ohišje priključne ploščice (za paket baterij serije Z).
2 Odstranite paket baterij iz fotoaparata in v predel za baterijo
fotoaparata vstavite priključno ploščico (za paket baterij serije W).
Ko odstranjeno ohišje priključne ploščice (za paket baterij serije Z) ponovno
nameščate na priključno ploščico (za paket baterij serije W), pazite, da bo površina
ohišja z drsnim stikalom nameščena čez površino ploščice z oznako W.
Nasveti
Ko se raven baterijskega napajanja fotoaparata zniža na približno 1/3 celotne moči
baterije, se na zaslonu fotoaparata pojavi
.
Opombe o uporabi te enote
•Ko končate z uporabo te enote, napajalni kabel odklopite iz omrežne vtičnice.
Ko odklapljate napajalni kabel, ga vedno primite za vtič.
•S kabla priključne ploščice ne odstranite feritnega jedra, saj preprečuje oddajanje
neželenih radijskih valov.
•Kontakti priključne ploščice ne smejo priti v stik z drugimi predmeti, vključno s
prahom in peskom.
•Če uporabljate namestitveno ploščico, jo pritrdite s priloženimi vijaki.
•Ohišje priključne ploščice (za paket baterij serije Z) ni zasnovano za vstavljanje
paketa baterij "InfoLITHIUM" (serija W).
•Paketov baterij, ki so priključeni na to enoto, ne morete polniti tako, da povežete
enoto in fotoaparat.
•Enota nima zaščite pred vdorom snovi in ni vodoodporna.
Ta enota podpira svetovne napetosti od 100 V do 240 V.
Ne uporabljajte elektronskega pretvornika napetosti, saj lahko povzroči okvaro.
Oblika omrežnih vtičnic se razlikuje med posameznimi državami in regijami.
Pred potovanji preverite.
Ko lučka CHARGE utripa, preverite naslednjo preglednico.
Lučka CHARGE utripa na dva načina.
Utripa počasi: večkrat se vklopi in izklopi vsake 1,3 sekunde.
Utripa hitro: večkrat se vklopi in izklopi vsake 0,3 sekunde.
Ukrepajte glede na način utripanja lučke CHARGE.
Ko lučka CHARGE utripa počasi
Polnjenje je zaustavljeno. Enota je v stanju pripravljenosti.
Če je sobna temperatura izven primernega temperaturnega obsega, se polnjenje
samodejno ustavi.
Ko se sobna temperatura vrne v ustrezni obseg, lučka CHARGE zasveti in polnjenje
se nadaljuje.
Priporočamo polnjenje paketa baterij pri 10–30 °C (50–86 °F).
Ko lučka CHARGE utripa hitro
Ko paket baterij polnite prvič v eni od naslednjih situacij, lahko lučka
CHARGE utripa hitro.
V tem primeru odstranite paket baterij iz enote in ga znova vstavite,
da ga napolnite.
 Kadar paketa baterij dlje časa ne uporabljate.
 Kadar je paket baterij dolgo nameščen v fotoaparatu.
 Takoj po nakupu.
Če lučka CHARGE še vedno utripa hitro, preverite naslednjo preglednico.
Odstranite paket baterij, ki se polni, in ga nato še enkrat trdno vstavite.
 Preverjanje preostale napolnjenosti
baterije
1 Pritisnite gumb BATT CHECK.
Lučka CHARGE ponovno utripa:
Namestite drug paket baterij.
Preverite delovanje lučke za preostalo napolnjenost baterije (ki zasveti
za približno 10 sekund), da določite približno preostalo napolnjenost
paketov baterij.
... izklopljena,
... sveti
Lučka CHARGE ponovno utripa:
Težava je v enoti.
Prikaz preostale napolnjenosti baterije
70–100 %
40–70 %
10–40 %
Žaruljica CHARGE ponovo treperi:
umetnite drugi komplet baterija.
Žaruljica CHARGE pali se i ne treperi
ponovo:
ako se žaruljica CHARGE isključi jer
je vrijeme punjenja isteklo,
problem ne postoji.
Žaruljica CHARGE ponovo treperi:
problem je u jedinici.
Žaruljica CHARGE pali se i ne treperi
ponovo:
ako se žaruljica CHARGE isključi
jer je vrijeme punjenja isteklo,
problem je u kompletu baterija
koji je prvotno umetnut.
Ako postoji neki problem s proizvodom, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Punjenje kompleta baterija nije moguće.
•Kabel za napajanje (mrežni vod) nije priključen u zidnu utičnicu.
 Kabel za napajanje (mrežni vod) pravilno priključite u zidnu utičnicu.
•Komplet materija nije čvrsto priključen.
 Pravilno pričvrstite komplet baterija na ovu jedinicu.
.
Specifikacije
Adapter za više baterija (NPA-MQZ1)
Preduvjeti za napajanje 12 V istosmjerno, 0,44 A
Nazivni izlaz na USB-u 5 V istosmjerno, 1,5 A
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Temperatura za pohranu od –20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.)
123,4 mm x 67,8 mm x 66,2 mm (š/v/d)
Masa
Približno 410 g
Adapter za izmjeničnu struju (AC-UES1230/AC-UES1230M/AC-UES1230M T)
Zahtjevi napajanja
100 V – 240 V izmjenično, 50Hz/60 Hz, 0,75 A – 0,4 A
Izlazni napon
12 V istosmjerno, 3 A
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja (NP-FZ100)
Nominalni napon
7,2 V istosmjerno
Dizajn i specifikacije ove jedinice i isporučena dodatna oprema podliježu promjeni
bez prethodne obavijesti.
Slovenščina
Enota se med polnjenjem segreva. Vedno polnite v dobro prezračevanem prostoru.
Ne polnite pod blazinami, odejami ali na vnetljivih površinah. Enota ne sme biti v
bližini virov toplote, neposredne sončne svetlobe, vnetljivih plinov, vlage, vode ali
drugih tekočin. Enote ne razstavljajte, odpirajte, segrevajte v mikrovalovni pečici,
zažigajte, barvajte in vanjo ne vstavljajte drugih predmetov. Enote ne izpostavljajte
mehanski sili, kot je stiskanje, upogibanje, prebadanje ali trganje. Na enoto ne
spuščajte ali polagajte težkih predmetov. Ne povzročajte kratkega stika na enoti
in je ne shranjujte v posodi, kjer bi lahko zaradi drugih kovinskih ali prevodnih
predmetov prišlo do kratkega stika. Enote ne uporabljajte, če se je zmočila ali
kako drugače poškodovala, da ne pride do električnega udara, eksplozije in/ali
poškodbe. Otroci lahko enoto uporabljajo le pod nadzorom. Preberite navodila
za uporabo (vključno z navodili za polnjenje in podatki o najnižjih in najvišjih
temperaturah delovanja), ki so priložena enoti.
Ta izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov.
Lučka CHARGE zasveti in preneha
utripati:
Če se lučka CHARGE izklopi, ker se
je čas polnjenja iztekel, ni nobene
težave.
Lučka CHARGE zasveti in preneha
utripati:
Če se lučka CHARGE izklopi, ker se
je čas polnjenja iztekel, je težava
v paketu baterij, ki je bil najprej
nameščen.
Kad se na ovu jedinicu poveže više podjednako napunjenih baterija, sve
ravnomerno učestvuju u napajanju. Kad se napunjenost povezanih baterija
razlikuje, napajanje se najpre vrši iz najpunije baterije.
Napomene o korišćenju ove jedinice dok služi kao
izvor napajanja
•Dok ova jedinica služi kao izvor napajanja za povezani uređaj, ne prebacujte
prekidač DC OUT/CHARGE u položaj „CHARGE“ pošto će to prekinuti dovod
napajanja iz jedinice.
•Povezani uređaj može da se isključi tokom rada ako:
–– pomerite prekidač DC OUT A ili DC OUT B u položaj „CAMERA“ ili „USB“.
–– uklonite jednu od baterija iz jedinice.
Napomene u vezi sa zamenom baterija
Kad se na monitoru fotoaparata povezanog na ovu jedinicu pojavi
,
napunite ili zamenite baterije povezane na ovu jedinicu.
Da biste zamenili baterije, uradite jedno od sledećeg:
•Uklonite sve baterije iz ove jedinice, ostavite jedinicu da miruje neko vreme,
pa zatim povežite napunjene baterije.
•Izvadite utični adapter iz povezanog fotoaparata, ostavite ih da miruju neko
vreme pa ga vratite u fotoaparat.
O adapteru za naizmeničnu struju
Ne možete da direktno napajate povezane uređaje tako što ćete povezati
jedinicu direktno na utičnicu za napajanje pomoću isporučenog adaptera
za naizmeničnu struju.
Isporučen dodatni pribor
(Broj u zagradi ukazuje na broj komada.)
•Adapter za više baterija (NPA-MQZ1) (1)
•Štitnik kompleta baterija*¹ (1)
•Utični adapter (za baterije serije Z)*¹ (1)
•Adapter za naizmeničnu struju (AC-UES1230/AC-UES1230M/AC-UES1230M T)*² (1)
•Kabl za napajanje (1)
•Komplet punjivih baterija (NP-FZ100) (2)
•Ploča za postavljanje (1)
•Vijak (2)
•Štitnik kabla (1)
•Poklopac ležišta baterije (2)
•Sigurnosna uzica (1)
•štampana dokumentacija
*¹ Povezano pri isporuci
*² Broj modela i oblik adaptera za naizmeničnu struju mogu da se razlikuju u
zavisnosti od zemlje ili regiona.
 Identifikacija delova
USB priključak (DC OUT)
Prekidač DC OUT A
Prekidač DC OUT/CHARGE
Prekidač DC OUT B
Dugme BATT CHECK
Otvori za postavljanje štitnika kabla
Bravica za otpuštanje baterije
Otvor za vezicu
Lampa CHARGE
Indikator preostalog punjenja baterije
Priključak DC IN (5 V)
Otvori za zavrtnje za pričvršćivanje (1/4-20 UNC)
Štitnik baterije
Priključak DC IN (12 V)
Utični adapter (za baterije serije W)*
Kućište utičnog adaptera (za baterije serije Z)*
 Povezivanje/uklanjanje kompleta
baterija
 Provera preostale napunjenosti
baterije
1 Pritisnite dugme BATT CHECK.
Možete da proverite približnu preostalu napunjenost baterije indikatorom
preostale napunjenosti baterije (koji sija oko 10 sekundi).
... Isključeno,
... Svetli
Indikator preostale napunjenosti
baterije
70% – 100%
40% – 70%
0–10 %
Prikazi lučke za preostalo napolnjenost baterije in odstotki preostale
napolnjenosti, ki so navedeni zgoraj, služijo samo za referenco.
Dejansko stanje se lahko razlikuje in je odvisno od temperature
okolja ali stanja paketa baterij.
Nasveti
Ko je ta enota priključena na fotoaparat, lahko preostalo napajanje baterije
preverite tudi na zaslonu fotoaparata.
Ne glede na število priključenih paketov baterij na to enoto, je na zaslonu
fotoaparata prikazana samo ena ikona (
). Dejansko trajanje napolnjenosti
baterije za fotoaparat je odvisno od števila priključenih paketov baterij.
 Polnjenje paketov baterij
1 Stikalo DC OUT/CHARGE potisnite na "CHARGE". ()
2 S priloženim omrežnim napajalnikom to enoto priključite
na omrežno vtičnico (). ()
Vklopi se lučka CHARGE paketa baterij, ki se polni, in tako označuje, da poteka
polnjenje. ()
Če je na enoto priključenih več paketov baterij, se najprej začne polniti paket
baterij, ki je najmanj napolnjen. Ko so vsi paketi baterij napolnjeni na vsaj 90 %,
se lučka CHARGE izklopi. (Običajno polnjenje)
Če po izklopu lučke CHARGE pakete baterij polnite še približno 160 minut*,
bo baterija dlje delovala. (Popolno polnjenje)
* Približen čas za polnjenja paketov baterij.
Nasveti
Pakete baterij lahko napolnite tako, da to enoto prek vrat DC IN (5 V) z omrežnim
napajalnikom USB priključite na vir napajanja ali s kablom USB povežete vrata
enote z vrati USB druge naprave, kot je računalnik.
Čas polnjenja je odvisen od specifikacij omrežnega napajalnika USB ali
priključene naprave.
O času polnjenja ( s priloženim omrežnim napajalnikom)
Paket baterij
•Adapter za više baterija NPA-MQZ1 (nadalje, „ova jedinica“) može da primi
četiri Sony „InfoLITHIUM“™ baterije (serije Z) da bi obezbedio spoljni izvor
napajanja i podržava sledeće uređaje:
–– Fotoaparati koji podržavaju bateriju „InfoLITHIUM“ (serija Z / serija W)
–– Uređaji koji podržavaju USB izvor napajanja
•Nema ograničenja broja baterija istovremeno povezanih na ovu jedinicu
niti prioriteta pri korišćenju ležišta baterija na ovoj jedinici radi punjenja.
•Možete da povežete isporučeni adapter za naizmeničnu struju na ovu
jedinicu da biste je koristili kao punjač za baterije „InfoLITHIUM“ (serije Z).
O izvoru napajanja
 Pritrditev vrvice
Odpravljanje težav
Vrata USB (DC OUT)
Stikalo DC OUT A
Stikalo DC OUT/CHARGE
Stikalo DC OUT B
Gumb BATT CHECK
Pritrditvene odprtine zaščite za kabel
Zapah za sprostitev paketa baterij
Odprtina za vrvico
Lučka CHARGE
Lučka preostale ravni napolnjenosti baterije
Vrata DC IN (5 V)
Odprtine za pritrditvene vijake (1/4-20 UNC)
Varovalo paketa baterij
Vrata DC IN (12 V)
Priključna ploščica (za paket baterij serije W)*
Ohišje priključne ploščice (za paket baterij serije Z)*
 Priključitev/odstranjevanje paketov
baterij
Kada žaruljica CHARGE treperi polako
•Ova jedinica podržava komplet baterija „InfoLITHIUM“ (serije Z).
•Komplet baterija „InfoLITHIUM“ (serije Z) ima na sebi logotip
•„InfoLITHIUM” je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
Pred uporabo
O napajanju
 Pričvršćivanje štitnika za kabel
 Punjenje kompleta baterija
1 Sklopku DC OUT/CHARGE prebacite na „CHARGE“. ()
2 Priključite ovu jedinicu u utičnicu () pomoću isporučenog
adaptera za izmjeničnu struju. ()

 Pričvršćivanje pločice za postavljanje
Uklonite komplet baterija koji se puni, a zatim ponovo čvrsto pričvrstite isti
komplet baterija.
0 % – 10 %

DC OUT- :
odaberite odredište izvora napajanja iz kompleta baterija u ležištima baterija
B1 i B2.
Ako žaruljica CHARGE treperi brzo, provjerite sljedeći grafikon.
10 % – 40 %

DC OUT- :
odaberite odredište izvora napajanja iz kompleta baterija u ležištima baterija
A1 i A2.
En paket NP-FZ100
Štirje paketi NP-FZ100
Običajni čas polnjenja (pribl.)
120 min
480 min
Čas popolnega polnjenja (pribl.)
160 min
640 min
•Prikazan čas velja za prazne pakete baterij, ki so se izpraznili med uporabo te
enote pri temperaturi okolja 25 °C (77 °F).
•Čas polnjenja se lahko spreminja glede na stanje paketa baterij in temperaturo
okolja.
Opombe
•Če lučka preostale napolnjenosti baterije na tej enoti označuje, da je odstotek
preostale napolnjenosti med 0 in 10 % (lučka ne sveti), a se lučka CHARGE
ne vklopi, preverite, ali so paketi baterij ustrezno priključeni. Če priključitev
ni ustrezna, polnjenje ni mogoče.
•Če polnite paket baterij, ki ga dlje časa niste uporabljali, boste za polnjenje
verjetno porabili več časa.
 Napajanje priključene naprave
1 Stikalo DC OUT/CHARGE potisnite na "DC OUT". ()
2 Na enoto priključite fotoaparat ali napravo USB.
Priključno ploščico () uporabite za priključitev fotoaparata, vrata USB ()
pa za priključitev naprave USB.
Za priključitev priključne ploščice poravnajte oznako  na ploščici z oznako
 na fotoaparatu, nato priključno ploščico vstavite v predel za baterije na
fotoaparatu.
Ko zaprete pokrov predela za baterijo na fotoaparatu, speljite kabel skozi zarezo
na pokrovu, kot prikazuje slika, da se kabel ne pripre s pokrovom. (-a)
3 Izberite cilj napajanja glede na priključeno napravo.
Stikalo DC OUT A ali stikalo DC OUT B preklopite na "CAMERA" ali "USB". ()
-b
DC OUT- :
Izberite cilj napajanja iz paketa baterij na mestih A1 in A2.
DC OUT- :
Izberite cilj napajanja iz paketa baterij na mestih B1 in B2.
 Pritrditev namestitvene ploščice
V zvezi z izdelkom, ki vam povzroča težave, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Paketa baterij ni mogoče polniti.
•Napajalni kabel (električno omrežje) ni priključen na omrežno vtičnico.
 Napajalni kabel (električno omrežje) ustrezno priključite na omrežno vtičnico.
•Paket baterij ni trdno priključen.
 Paket baterij ustrezno priključite na enoto.
•Enota podpira paket baterij "InfoLITHIUM" (serija Z).
•Paket baterij "InfoLITHIUM" (serija Z) ima logotip
.
•»InfoLITHIUM« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
10% – 40%
0% – 10%
Indikator preostale napunjenosti baterije i preostala napunjenost (%) prikazani
iznad su dati radi primera.
Stvarno stanje može da se razlikuje u zavisnosti od stanja baterija i temperature
okoline.
Savet
Kad je jedinica povezana na fotoaparat, možete da proverite preostalu
napunjenost baterije i na monitoru fotoaparata.
Bez obzira na broj baterija povezanih na ovu jedinicu, monitor fotoaparata
prikazuje samo jednu ikonu (
). Stvarno trajanje baterije za fotoaparat
varira zavisno od broja povezanih baterija.
Tehnični podatki
 Punjenje baterija
Vmesnik za več baterij (NPA-MQZ1)
1 Pomerite prekidač DC OUT/CHARGE u položaj „CHARGE“. ()
2 Povežite ovu jedinicu i utičnicu za napajanje () isporučenim
adapterom za naizmeničnu struju. ()
Napajalne zahteve
Izhodna moč USB
Delovna temperatura
Temperatura pri
shranjevanju
Mere (pribl.)
Teža
DC 12 V, 0,44 A
DC 5 V, 1,5 A
od 0 do 40 °C
od –20 do 60 °C
123,4 x 67,8 x 66,2 mm (š/v/d) (4 7/8" x 2 3/4" x 2 5/8")
Pribl. 410 g (14,5 oz)
Omrežni napajalnik (AC-UES1230/AC-UES1230M/AC-UES1230M T)
Napajanje
AC 100–240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,75–0,4 A
Izhodna napetost
DC 12 V, 3 A
Paket akumulatorskih baterij (NP-FZ100)
Nazivna napetost DC 7,2 V
Zasnova in specifikacije te enote in priložene dodatne opreme se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
Srpski
Ova jedinica stvara toplotu prilikom punjenja. Uvek obavljajte punjenje u dobro
provetrenom prostoru. Ne obavljajte punjenje ispod jastuka, ćebadi i na zapaljivim
površinama. Držite jedinicu dalje od izvora toplote, direktnog sunčevog svetla,
zapaljivih gasova, vlage, vode i drugih tečnosti. Nemojte da rastavljate, otvarate,
spaljujete, bojite jedinicu, gurate predmete u nju i ne stavljajte je u mikrotalasnu
pećnicu. Ne izlažite jedinicu mehaničkim uticajima kao što su drobljenje, savijanje,
probijanje i rezanje. Nastojte da ne ispustite jedinicu i ne stavljajte teške predmete
na nju. Ne spajajte jedinicu kratko i nemojte da je skladištite na mestima gde bi
metalni predmeti i drugi provodnici mogli da je kratko spoje. Ne koristite jedinicu
ako je mokra ili oštećena da biste sprečili strujni udar, eksploziju i/ili povredu.
Deca bi trebalo da koriste ovu jedinicu samo pod nadzorom. Pročitajte uputstvo
za rukovanje (uključujući uputstva za punjenje i informacije o minimalnim i
maksimalnim radnim temperaturama), isporučeno uz jedinicu.
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra (9,8 stopa).
Lampa CHARGE za bateriju koji se puni sija da bi označila da je punjenje u toku. ()
Kad je na ovu jedinicu povezano više baterija, punjenje počinje od najpraznije.
Kad se sve baterije napune bar 90%, lampa CHARGE se gasi. (Normalno punjenje)
Ako dodatno punite baterije još oko 160 minuta* kad se lampa CHARGE ugasi,
baterije će duže trajati. (Potpuna napunjenost)
* Približno vreme za punjenje četiri baterije
Savet
Možete da punite baterije tako što ćete povezati DC IN (5 V) priključak na
ovoj jedinici i izvor napajanja preko USB adaptera za naizmeničnu struju ili
povezivanjem priključka i USB priključka drugog uređaja, kao što je računar,
USB kablom.
Vreme punjenja varira u zavisnosti od specifikacija USB adaptera za
naizmeničnu struju ili povezanog uređaja.
O vremenu punjenja (uz isporučeni adapter za
naizmeničnu struju)
Komplet baterija
Normalno vreme punjenja (pribl.)
Vreme potpunog punjenja
(približno)
Jedna baterija
NP-FZ100
Četiri baterije
NP-FZ100
120 min
480 min
160 m
640 min
•Prikazani vremenski periodi se odnose na punjenje ispražnjene baterije
korišćenjem ove jedinice na temperaturi okoline od 25 °C (77 °F).
•Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od stanja baterija i temperature
okoline.
Napomene
•Ako lampa za preostalu napunjenost baterije na ovoj jedinici pokaže preostalu
napunjenost od 0% do 10% (lampa ne sija), ali lampa CHARGE ne sija, uverite
se da ste pravilno povezali baterije. Nepravilno povezivanje sprečava punjenje.
•Kad punite bateriju koja dugo nije korišćena, možda bude trebalo više vremena
da se napuni.
 Napajanje povezanog uređaja
1 Prebacite prekidač DC OUT/CHARGE u položaj „DC OUT“. ()
2 Povežite fotoaparat ili USB uređaj na ovu jedinicu.
Upotrebite utični adapter () za povezivanje fotoaparata, a USB priključak ()
za USB uređaj.
Da biste povezali utični adapter na fotoaparat, poravnajte oznaku  na
adapteru sa oznakom  na fotoaparatu pa umetnite utični adapter u ležište
baterije fotoaparata.
Kad zatvorite poklopac ležišta baterije fotoaparata, sprovedite kabl kroz urez na
poklopcu kao što je prikazano, tako da se kabl ne uhvati pod poklopac. (-a)
3 Izaberite odredište za izvor napajanja spram povezanog uređaja.
Prebacite prekidač DC OUT A ili DC OUT B u položaj „CAMERA” ili „USB“. ()
-b
DC OUT- :
Izaberete odredište za napajanje iz baterija u ležištima baterija A1 i A2.
DC OUT- :
Izaberete odredište za napajanje iz baterija u ležištima baterija B1 i B2.
Namestitveno ploščico lahko priključite tako, da to enoto pritrdite na stabilno
strukturo, kot je ogrodje/okvir, kjer pritrdite enoto.
(Nastavak na sledećoj strani)
Srpski
(Nastavak na sledećoj stranici)
 Povezivanje utičnog adaptera
Možete da povežete utični adapter u smeru podobnom za povezivanje ove jedinice
na čvrstu strukturu, kao što je kavez, na koju pričvršćujete jedinicu.
 Povezivanje štitnika kabla
Kad povežete USB kabl na ovu jedinicu, koristite štitnik kabla da biste fiksirali kabl
na jedinicu.
 O štitniku kompleta baterija
Kad ne nameravate da stavljate baterije u ležišta A2 i B2, možete da zamenite
štitnik baterija () poklopcem ležišta baterija () radi kompaktnosti.
Napomena
Štitnik baterija je neophodan za zaštitu baterija. Kad stavljate bateriju u ležište
A2/B2 ili u oba, obavezno postavite štitnik baterija na ovu jedinicu.
 Postavljanje sigurnosne uzice
Preporučujemo da koristite sigurnosnu uzicu da biste sprečili da ova jedinica padne
i ošteti periferne uređaje.
Postavite sigurnosnu uzicu na ovu jedinicu i pritegnite je oko dela čvrste strukture,
kao što je kavez, blizu mesta na koje želite da pričvrstite jedinicu.
Napomena
Kad je sigurnosna uzica povezana na ovu jedinicu, ne vezujte joj kraj na neki od
vaših udova, npr. oko zgloba šake.
 Povezivanje fotoaparata koji
podržava „InfoLITHIUM“ bateriju
(serija W)
1 Uklonite kućište utičnog adaptera (za baterije serije Z).
2 Izvadite bateriju iz fotoaparata i umetnite utični adapter
(za baterije serije W) u ležište baterije fotoaparata.
Kad vraćate uklonjeno kućište utičnog adaptera (za baterije serije Z) na utični
adapter (za baterije serije W), uverite se da površina kućišta sa kliznim prekidačem
ide preko površine adaptera sa oznakom W.
Savet
Kad se napunjenost baterije fotoaparata smanji na oko 1/3 punog kapaciteta,
na monitoru fotoaparata će se pojaviti simbol
.
Napomene o korišćenju ove jedinice
•Kad završite sa korišćenjem ove jedinice, izvucite kabl za napajanje iz utičnice
za napajanje.
Držite kabl za napajanje za utikač kad ga izvlačite.
•Ne uklanjajte feritno jezgro sa kabla utičnog adaptera. Njegova uloga je da spreči
emitovanje neželjenih radio-talasa.
•Držite kontakte utičnog adaptera dalje od stranih predmeta, uključujući pesak
i prašinu.
•Kad koristite ploču za postavljanje, pričvrstite je pomoću isporučenih zavrtanja.
•Kućište utičnog adaptera (za baterije serije Z) konstrukcijski ne podržava
„InfoLITHIUM“ baterije (serija W).
•Ne možete da punite baterije povezane na ovu jedinicu povezivanjem jedinice
i fotoaparata.
•Ova jedinica nije konstruisana tako da bude zaštićena od prodora vode i čvrstih
čestica.
Ova jedinica podržava napone u širokom opsegu od 100 V do 240 V.
Ne koristite elektronski transformator napona, jer on može da dovede do kvara
uređaja.
Oblik zidnih utičnica se razlikuje u zavisnosti od zemlje i regiona. Proverite pre
putovanja.
Rešavanje problema
Kada lampica CHARGE treperi, proverite šta je razlog kroz sledeću tabelu.
Lampica CHARGE treperi na dva načina.
Sporo treperi: Uključuje se i isključuje neprekidno svake 1,3 sekunde
Brzo treperi: Uključuje se i isključuje neprekidno svake 0,3 sekunde
Akcija koja treba da se obavi zavisi od načina na koji lampica CHARGE treperi.
Kada lampica CHARGE nastavlja da treperi sporo
Punjenje je pauzirano. Ova jedinica je u stanju mirovanja.
Kada temperatura u okruženju nije u odgovarajućem opsegu temperatura, punjenje se
automatski zaustavlja.
Kada temperatura u okruženju postane odgovarajuća, lampica za punjenje CHARGE će
ponovo početi da svetli i punjenje se nastavlja.
Preporučujemo da punite bateriju na temperaturama od 10 °C do 30 °C (50 °F do 86 °F).
Kada lampica CHARGE nastavlja da treperi brzo
Kada bateriju punite prvi put u jednoj od sledećih situacija, lampica CHARGE može
da treperi brzo.
Ako se to desi, izvadite bateriju iz jedinice, ponovo je postavite i nastavite punjenje.
 Kad se baterija ne koristi duže vreme
 Kad je baterija ostavljena u fotoaparatu duže vreme
 Odmah nakon kupovine
Ako lampica CHARGE nastavlja da brzo treperi, proverite šta je razlog kroz sledeću
tabelu.
Uklonite komplet baterija koji se punio, a zatim ponovo čvrsto postavite taj isti
komplet baterija.
Lampica za punjenje CHARGE ponovo
treperi:
Instalirajte drugi komplet baterija.
Lampica CHARGE počinje da svetli
i ne treperi ponovo:
Ukoliko se lampa za punjenje CHARGE
ugasi jer je vreme punjenja isteklo,
više nema problema.
Lampica za punjenje CHARGE ponovo
treperi:
Problem je sa ovom jedinicom.
Lampica CHARGE počinje da svetli
i ne treperi ponovo:
Ukoliko se lampa za punjenje CHARGE
ugasi jer je vreme punjenja isteklo,
problem je sa kompletom baterija
koje su prvo postavljene.
Kontaktirajte svog najbližeg Sony prodavca u vezi sa proizvodom sa kojim
možda imate problem.
Baterija ne može da se puni.
•Kabl za napajanje nije povezan na zidnu utičnicu.
 Pravilno povežite kabl za napajanje na zidnu utičnicu.
•Baterija nije dobro pričvršćena.
 Pravilno povežite bateriju na ovu jedinicu.
•Ova jedinica podržava „InfoLITHIUM“ baterije (serija Z).
•Baterija „InfoLITHIUM“ (serija Z) na sebi ima logotip
.
•„InfoLITHIUM“ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
Specifikacije
Adapter za više baterija (NPA-MQZ1)
Zahtevi za napajanje
Izlazni napon za USB
Radna temperatura
Temperatura skladištenja
Dimenzije (približne)
Težina
DC 12 V, 0,44 A
DC 5 V, 1,5 A
0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
od -20 °C do +60 °C (od -4 °F do +140 °F)
123,4 mm x 67,8 mm x 66,2 mm (š/v/d)
(4 7/8 in. x 2 3/4 in. x 2 5/8 in.)
Približno 410 g (14,5 unci)
Adapter za naizmeničnu struju (AC-UES1230/AC-UES1230M/AC-UES1230M T)
Zahtevi za napajanje
naizm. struja 100 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 0,75 A–0,4 A
Izlazni napon
DC 12 V, 3 A
Punjiva baterija (NP-FZ100)
Nazivni napon
DC 7,2 V
Dizajn i specifikacije ove jedinice i isporučenih dodataka su podložni promenama
bez najave.
Download PDF

advertising