Sony | SU-WL840 | Sony SU-WL845 Zidni nosač za BRAVIA™ televizore XE94/XE93 Uputstva za rukovanje

4-689-561-33(1)
Wall-Mount
Bracket
SU-WL845 / WL840
Paigaldusteave
EE
Uzstādīšanas informācija
LV
Montavimo informacija
LT
Navodila za uporabo
SI
Informacije za instalaciju
HR
Орнату ақпараты
KZ
Informacije za montažu
SR
žª±´ž ´Ÿš²Ÿž
HE
Seinale paigaldamise
kinnitus
Ohutusest
Täname teid selle toote soetamise eest.
Klientidele
Klientidele
HOIATUS
Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine
võib põhjustada tõsiseid vigastusi või
surma tulekahju, elektrilöögi, toote
ümberminemise või kukkumise
tagajärjel.
Teleri paigaldamine seinale
HOIATUS
NÕUTAV ON ASJATUNDLIK PAIGALDUS!
Seda toodet tohib paigaldada vaid
professionaalne paigaldaja, kelle
väljaõpe võimaldab hinnata, kas sein on
teleri kaalu jaoks piisavalt tugev. Kui
seda ei fikseerita paigaldamisel
nõuetekohaselt, võib teler kukkuda ja
põhjustada raskeid vigastusi. Sony ei ole
vastutav mis tahes kahjustuste või
vigastuste eest, mis on tingitud nõuetele
mittevastavast käsitsemisest või
paigaldamisest või ettenähtust erineva
toote paigaldamisest. See ei mõjuta teie
võimalikke seadusjärgseid õigusi.
Sony edasimüüjatele
Käesoleva toote paigaldamine eeldab
piisavat asjatundlikkust. Lugege käesolev
kasutusjuhend hoolikalt läbi, et tagada
ohutu paigaldus. Sony ei vastuta
kahjustuste või vigastuste eest, mis on
tingitud toote valest kasutamisest või
ebakorrektsest paigaldusest. Andke see
juhend pärast paigalduse lõpetamist
kliendile.
Käesolev kasutusjuhend tutvustab toote
õiget kasutamist ja olulisi
ettevaatusabinõusid õnnetuste vältimiseks.
Teie kohus on lugeda hoolikalt kõiki selles
juhendis sisalduvaid suuniseid, teha need
endale selgeks ning neid järgida. Selle juhise
eiramisega võivad kaasneda rasked
kehavigastused või varakahju ning see võib
tühistada garantii. Säilitage juhend
edaspidiseks kasutamiseks.
Sony toodete loomisel on lähtutud
ohutusest. Toodete vale kasutamine võib
tekitada tõsiseid vigastusi tulekahju,
elektrilöögi, toote ümberminemise või
kukkumise tagajärjel. Nimetatud õnnetuste
vältimiseks tuleb järgida ohutusabinõusid.
ETTEVAATUST
Sobivad tooted
See seinakinnitus on mõeldud kasutamiseks
koos kindlate teleritega. Kontrollige teleri
„Teatmik“, kas seinale paigaldamise kinnitus
on konkreetse mudeli korral kasutatav.
Laske paigaldamine
teostada litsentsitud
töövõtjatel ja hoidke
väikesed lapsed
paigaldustöödest
eemale.
Seinakinnituse või teleri vale paigaldamine
võib põhjustada järgmisi õnnetusi. Laske
paigaldus teostada litsentsitud töövõtjatel.
 Teler võib kukkuda ja tekitada tõsise
vigastuse, nt verevalum või luumurd.
 Kui seinakinnitus paigaldatakse
ebastabiilsele, ebatasasele või põrandaga
mittevertikaalsele seinale, võib teler
kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist
kahju. Seina kandevõime peab olema teleri
kaalust vähemalt kuus korda suurem.
(Vaadake teleri kaalu kontrollimiseks
„Teatmik“.)
 Kui seinakinnitus ei ole paigaldatud
piisavalt tugevalt, võib teler kukkuda ja
tekitada vigastusi või varalist kahju.
Laske teleri liigutamist
või eemaldamist
teostada litsentsitud
töövõtjatel.
Kui telerit transpordivad või eemaldavad
seinalt mittelitsentsitud töövõtjad, võib teler
kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist
kahju. Veenduge, et telerit transpordivad või
paigaldavad vähemalt kaks isikut.
Ärge eemaldage pärast
teleri paigaldamist
kruvisid vms.
Seda tehes võib teler kukkuda ja tekitada
vigastusi või varalist kahju.
Ärge tehke
seinakinnituse osadele
muudatusi.
Seda tehes võib seinakinnitus kukkuda ja
tekitada vigastusi või varalist kahju.
Paigaldage
seinakinnitusele ainult
selleks ettenähtud
tooteid.
See seinakinnitus on mõeldud kasutamiseks
ainult kindlate toodetega. Muude seadmete
paigaldamisel võib seinakinnitus kukkuda või
puruneda ja tekitada vigastusi või varalist
kahju.
− 2 (EE) −
Ärge asetage
seinakinnitusele telerist
suuremat koormust.
Ärge raputage telerit
vasakule/paremale ega
üles/alla.
Seda tehes võib teler kukkuda ja tekitada
vigastusi või varalist kahju.
Ärge toetuge telerile või
rippuge selle küljes.
Ärge toetuge telerile või rippuge selle küljes,
kuna see võib teile peale kukkuda ja tekitada
tõsise vigastuse.
ETTEVAATUST
Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine
võib tekitada vigastusi või varalist kahju.
 Olge ettevaatlik, et sõrmed ei jääks seinale
paigaldamise kinnituse käsitsemisel või
teleri pööramisel kuhugi vahele.
 Telerikomplekti pööramisel olge ettevaatlik
ja jälgige, et te ei lööks vastu
lähedalolevaid inimesi.
 Pange kasutamata jäänud osad edasiseks
kasutamiseks kindlasti turvalisse kohta
hoiule.
Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Ärge rakendage toote
puhastamisel või
hooldamisel liigset
jõudu.
Ärge rakendage teleri pealmisele küljele
liigset jõudu. Seda tehes võib teler kukkuda
ja tekitada vigastusi või varalist kahju.
Ettevaatusabinõud
 Teleri pikaajalisel kasutamisel
seinakinnitusele paigaldatuna võib teleri
taga või selle kohal olev sein värvi muuta
või tapeet lahti tulla, olenevalt materjalist.
 Seinakinnituse seinalt eemaldamisel
jäävad seina sisse alles augud.
 Ärge kasutage seinakinnitust kohas, kus
see puutub kokku mehaaniliste
vibratsioonidega.
Seinakinnituse
paigaldamine
Sony edasimüüjatele
HOIATUS
Järgmised suunised on mõeldud ainult
Sony edasimüüjatele. Lugege läbi
eelnevalt kirjeldatud ohutusabinõud ja
pöörake toote paigaldamisel,
hooldamisel ja kontrollimisel erilist
tähelepanu ohutusele.
Ärge paigaldage
seinakinnitust seinale,
kus teleri nurgad või
küljed eenduvad seinast.
Ärge paigaldage seinakinnitust seinale, nt
piilarile, kus teleri nurgad või küljed
eenduvad seinast. Teleri eenduva nurga või
külje vastu põrkumine võib tekitada vigastusi
või varalist kahju.
Pange seinakinnitus
õigesti kokku vastavalt
käesoleva
kasutusjuhendi
suunistele.
Kui mõni kruvi on halvasti kinnitatud või
kukub välja, võib teler kukkuda ja tekitada
vigastusi või kahjustada telerit.
Keerake kruvid tugevalt
kinni ettenähtud
kohtades.
Vastasel korral võib teler kukkuda ja saada
kahjustusi või põhjustada kellelegi
kehavigastuse.
Ärge paigaldage telerit
õhukonditsioneeri alla
või selle kohale.
Veenduge, et teler ei
saaks paigaldamise ajal
põrutada.
Teleri pikaajaline kokkupuude
õhukonditsioneerist tuleva õhuvoolu või
sellest lekkiva veega võib tekitada tulekahju
või elektrilöögi või põhjustada teleri rikke.
Põrutuste korral võib teler kukkuda või
puruneda. See võib tekitada vigastuse.
Paigaldage seinakinnitus
tugevalt seinale, järgides
käesoleva
kasutusjuhendi
suuniseid.
Kui mõni kruvi on halvasti kinnitatud või
kukub välja, võib seinakinnitus kukkuda ja
tekitada vigastusi või varalist kahju. Kasutage
kindlasti seinamaterjalile sobivaid kruvisid ja
paigaldage süsteem nõuetekohaselt,
kasutades vähemalt kuut kruvi, mille
diameeter on 8 mm (või samaväärne).
Paigaldage teler
vertikaalsele ja siledale
seinale.
Vastasel korral võib teler kukkuda ja tekitada
vigastuse.
Pärast teleri
nõuetekohast
paigaldamist veenduge,
et kaablid on paigaldatud
ohutult.
Kaablitesse takerdumine võib tekitada
vigastuse või kahjustada telerit.
Vältige vahelduvvoolu
toitekaabli või
ühenduskaabli
muljumist.
Veenduge, et kasutate
kaasasolevaid kruvisid
ja kinnitusdetaile
õigesti vastavalt
käesoleva
kasutusjuhendi
suunistele.
Kinnitusvahendite
asendamisel võib teler
kukkuda ja saada
kahjustusi või
põhjustada kellelegi
kehavigastuse.
Kui vahelduvvoolu toitekaabel või
ühenduskaabel on seinakinnituse ja teleri
vahele surutud või neid on jõuga väänatud,
võivad kaablisisesed elektrijuhtmed tekitada
lühise või põhjustada elektrikatkestuse. See
võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Seinakinnituse seinale
kinnitamiseks ettenähtud
kruvid ei kuulu
komplekti.
Kasutage seinakinnituse paigaldamisel seina
materjalile ja konstruktsioonile vastavaid
kruvisid.
− 3 (EE) −
EE
Sisukord
Komplektis sisalduvad komponendid ..................................................................................................... 4
Vajalikud tööriistad .................................................................................................................................. 4
Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamine seinale ............................................................................................... 5
Ettevalmistused teleri paigaldamiseks .......................................................................................................................8
Teleri paigaldamine seinale .........................................................................................................................................9
Tehnilised andmed ................................................................................................................................. 12
Komplektis sisalduvad komponendid
WM1
WM2
WM3
(2)
(2)
M6L23
M6L13
6 mm x
23 mm (2)
6 mm x
13 mm (2)
WM4 *
* Ainult 75-tolline (189,3 cm) mudel
Vajalikud tööriistad
(6)
(6)
8 mm x 60 mm
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
− 4 (EE) −
Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamine seinale
1
Valige paigalduskoht.
Veenduge, et seinal oleks teleri jaoks piisavalt ruumi ja selle kandevõime oleks teleri kaalust
vähemalt kuus korda suurem.
A
F
E
D
B
C
*1
EE
G
H
(mm)
2
A
B
C
D
E
F
G
H* (°)
75XE9405
1673
962
685
199
277
73
325
15
65XE9305
1451
838
660
237
178
45
295
15
55XE9305
1232
715
661
299
54
45
215
13
KD
Teleri paigaldamise mõõtmete tabel (mm)
Tabelis olevad näitajad võivad sõltuvalt paigaldusest veidi erineda.
*1 (Ekraani keskpunkt)
*2 (Umbes)
− 5 (EE) −
3
Märkused
 Soovitame teleri paigutust kontrollida
selle vaatamiskohast.
Puurige tähistatud kohtadesse
abiaugud.
1, 2, 3, 4, 5, 6
2
4
Joondage WM1 seinale ja
tähistage kuus puurimiskohta.
WM1
WM1
Märkused
 Kontrollige loodi abil, kas WM1 on loodis.
− 6 (EE) −
5
6
Märkused
 Kontrollige loodi abil, kas seinale
paigaldamise kinnitus on loodis.
Tõmmake komponendi WM1
konsool lõpuni välja.
WM1
Ettevaatust!
 Ärge pingutage võtmega keeratavaid
kruvisid liiga palju. Nõuetele mittevastav
pingutamine võib vähendada kruvide
kandevõimet.
− 7 (EE) −
EE
Ettevalmistused teleri
paigaldamiseks
3
1
M6L23
WM4
WM2
4
2
Kinnitage WM4 teleri külge
(ainult 75-tolline (189,3 cm)
mudel).
Eemaldage teleri tagaküljelt
kruvid.
WM4
55 *2
65
55
*1
*2
5
* 1 Ainult 65-tolline (163,9 cm) mudel
* 2 Ainult 55-tolline (138,8 cm) mudel
Ettevaatust!
 Kui lauapealne alus on juba teleri külge
kinnitatud, kinnitage seinale paigaldamise
kinnituse osad teleri külge kindlasti enne
lauapealse aluse eemaldamist.
− 8 (EE) −
Ainult 55-tolline (138,8 cm)
mudel.
Teleri paigaldamine seinale
1
3
2
4
EE
WM2
− 9 (EE) −
5
Teleri nurga reguleerimiseks kruvige seinale paigaldamise kinnituse
vasakut ja paremat poolt.
6
M6L13
M6L13
7
2
65 *1
55 *2
3
1
65 *1
* 1 Ainult 65-tolline (163,9 cm) mudel
* 2 Ainult 55-tolline (138,8 cm) mudel
− 10 (EE) −
8
Kinnitage WM3 .
1
65 *
2
2
WM3
WM3
* Ainult 65-tolline (163,9 cm) mudel
9
10
11
− 11 (EE) −
Hoidke teleri liigutamisel seda
korralikult põhjast kinni.
EE
Tehnilised andmed
WM1
c
d
e
g
a b
f
Mõõtmed: (umbes) (mm)
75 *1 / 65 *2
a: 206 mm
b: 180 mm
c: 446 mm
d: 336 mm
e: 244 mm
f: 215 mm
g: 20 mm
55 *3
a: 206 mm
b: 180 mm
c: 346 mm
d: 252 mm
e: 160 mm
f: 130 mm
g: 20 mm
Kaal (ainult alus): (umbes)
75 *1 / 65 *2
2,7 kg
55 *3
2,3 kg
* 1 Ainult 75-tolline (189,3 cm) mudel
* 2 Ainult 65-tolline (163,9 cm) mudel
* 3 Ainult 55-tolline (138,8 cm) mudel
Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma etteteatamata muutuda.
− 12 (EE) −
Kronšteins montāžai
pie sienas
Drošība
Pateicamies, ka iegādājāties šo izstrādājumu.
Informācija klientiem
BRĪDINĀJUMS!
Neievērojot tālākās norādes, var gūt
smagas vai nāvējošas traumas
aizdegšanās, strāvas trieciena vai ierīces
nokrišanas rezultātā.
Informācija klientiem
Televizora uzstādīšana pie sienas
BRĪDINĀJUMS!
JĀUZSTĀDA PROFESIONĀLAM
MONTIERIM
Šo izstrādājumu ir atļauts uzstādīt tikai
profesionālam montierim, kurš spēj
noteikt, vai izvēlētā siena spēs noturēt
televizora svaru. Ja montāžas laikā
televizors netiek pienācīgi nostiprināts,
tas var nokrist un radīt nopietnas
traumas. Sony neuzņemas atbildību par
jebkādiem zaudējumiem vai traumām,
kas radušās nepareizas apiešanās vai
montāžas rezultātā, vai ja montāžai nav
izmantots Sony apstiprināts ražojums.
Jūsu ar likumu noteiktās tiesības (ja
tādas ir) netiek ietekmētas.
Informācija “Sony”
izplatītājiem
Lai uzstādītu šo izstrādājumu, vajadzīgas
atbilstīgas prasmes. Lai varētu droši
uzstādīt izstrādājumu, noteikti izlasiet šo
rokasgrāmatu. “Sony” neuzņemas
atbildību par bojājumiem vai traumām,
kas rodas, ja izstrādājums netiek
izmantots vai uzstādīts pareizi. Pēc
izstrādājuma uzstādīšanas nododiet šo
rokasgrāmatu klientam.
Šajā rokasgrāmatā paskaidrots, kā pareizi
apieties ar izstrādājumu un kas jāņem vērā,
lai izvairītos no negadījumiem. Jums ir
noteikti pilnīgi jāizlasa, jāizprot un jāievēro
visas šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtās
norādes. Pretējā gadījumā jūs riskējat gūt
nopietnas traumas, sabojāt īpašumu, un
garantija var tikt atcelta. Saglabājiet šo
rokasgrāmatu, lai vajadzības gadījumā varētu
to pārskatīt.
Visi “Sony” izstrādājumi ir radīti, domājot par
drošību. Taču, ja izstrādājums tiek izmantots
nepareizi, jūs varat gūt nopietnas traumas,
kuras rada uguns, strāvas trieciens un ierīces
apgāšanās vai nokrišana. Noteikti ievērojiet
drošības norādes, lai izvairītos no šādiem
negadījumiem.
UZMANĪBU!
Specializēti izstrādājumi
Šis sienas kronšteins paredzēts lietošanai ar
noteiktiem televizoriem. Skatiet televizora
“Atsauces ceļvedis”, lai uzzinātu, vai varat
izmantot kronšteinu montāžai pie sienas.
Uzticiet uzstādīšanu
licencētiem
līgumstrādniekiem un
raugieties, lai
uzstādīšanas laikā
tuvumā neatrastos mazi
bērni.
Ja kronšteins stiprināšanai pie sienas vai
televizors nav uzstādīts pareizi, rodas tālāk
norādīto negadījumu risks. Uzstādīšanu
noteikti uzticiet licencētiem
līgumstrādniekiem.
 Televizors var nokrist un radīt jums
nopietnas traumas, piemēram,
nobrāzumus vai lūzumus.
 Ja siena, pie kuras piestiprināts kronšteins,
ir nestabila, nelīdzena vai tā nav
perpendikulāra attiecībā pret grīdu, ierīce
var nokrist un radīt jums traumas vai
materiālus zaudējumus. Sienai jāspēj
noturēt svaru, kas vismaz sešas reizes
pārsniedz televizora svaru.
(Lai uzzinātu televizora svaru, skatiet
“Atsauces ceļvedis”.)
 Ja kronšteins pie sienas nav pienācīgi
piestiprināts, konstrukcija var nokrist un
radīt jums traumas vai materiālus
zaudējumus.
Televizora pārvietošanu
vai noņemšanu no
kronšteina noteikti
uzticiet licencētiem
līgumstrādniekiem.
Ja televizoru pārvieto vai noņem nelicencētas
personas, tas var nokrist un radīt traumas vai
materiālus zaudējumus. Televizors ir jānes
vai jānoņem no kronšteina vismaz diviem
cilvēkiem.
Kad televizors ir
piestiprināts pie
kronšteina, neizskrūvējiet
skrūves u. c.
Pretējā gadījumā televizors var nokrist un
radīt traumas vai materiālus zaudējumus.
Nepārveidojiet sienas
kronšteina detaļas.
Pretējā gadījumā sienas kronšteins var
nokrist un radīt traumas vai materiālus
zaudējumus.
− 2 (LV) −
Pie kronšteina
piestipriniet tikai tam
paredzētas ierīces.
Šis sienas kronšteins ir paredzēts lietošanai
ar noteiktām ierīcēm. Uzstādot
neapstiprinātas ierīces, tās var nokrist vai
salūzt un radīt jums traumas vai materiālus
zaudējumus.
Uz kronšteina atļauts
balstīt tikai televizoru.
Nekratiet televizoru pa
kreisi/labi, uz augšu/leju.
Pretējā gadījumā televizors var nokrist un
radīt traumas vai materiālus zaudējumus.
Neatspiedieties pret
televizoru vai
nekarājieties pie tā.
Neatspiedieties pret televizoru vai
nekarājieties pie tā, jo tas var uzkrist jums
virsū un radīt nopietnas traumas.
UZMANĪBU!
Neievērojot tālāk norādītās instrukcijas,
jums var rasties traumas vai materiāli
zaudējumi.
 Uzstādot kronšteinu montāžai pie sienas
vai pagriežot televizoru, rīkojoties
uzmanīgi, lai nesaspiestu pirkstus.
 Pagriežot televizoru, rīkojieties uzmanīgi,
lai ar to netrāpītu tuvumā esošajiem.
 Neizmantotās detaļas noglabājiet drošā
vietā turpmākai lietošanai.
Uzglabājiet tās bērniem nepieejamā vietā.
Tīrot vai veicot apkopi,
nepielietojiet pārāk
daudz spēka.
Darbojoties ar televizora augšpusi,
nepielietojiet pārāk daudz spēka. Pretējā
gadījumā televizors var nokrist un radīt
traumas vai materiālus zaudējumus.
Noderīga informācija
 Ja televizors pie sienas kronšteina ir
piestiprināts ilgu laiku, atkarībā no sienas
materiāla siena aiz vai virs televizora var
iekrāsoties citā krāsā vai var atlīmēties
tapetes.
 Kad sienas kronšteins tiek noņemts, sienā
paliek skrūvju caurumi.
 Nelietojiet sienas kronšteinu vietās, kur uz
to var iedarboties mehāniskas vibrācijas.
Sienas kronšteina
uzstādīšana
Informācija “Sony”
izplatītājiem
BRĪDINĀJUMS!
Tālākās instrukcijas paredzētas tikai
“Sony” izplatītājiem. Noteikti izlasiet
iepriekš norādīto drošības informāciju un
ievērojiet drošību, kad uzstādāt, apkopjat
vai pārbaudāt šo izstrādājumu.
Neuzstādiet sienas
kronšteinu vietās, kur
televizora stūri vai sāni
pēc tam atradīsies nost
no uzstādīšanas virsmas.
Neuzstādiet sienas kronšteinu vietās, kur
televizora stūri vai sāni pēc tam atradīsies
nost no uzstādīšanas virsmas, piemēram, pie
kolonnas. Ja cilvēks vai priekšmets
uzgrūdīsies televizora sāniem vai stūrim, kas
atrodas nost no virsmas, var rasties traumas
vai materiāli zaudējumi.
Piegādātās skrūves un
stiprinājuma detaļas
izmantojiet pareizi, kā
norādīts šajā lietošanas
rokasgrāmatā.
Izmantojot citas
detaļas, televizors var
nokrist un tikt bojāts
vai radīt traumas.
Ja uz televizora nonāk ūdens vai uz to ilgstoši
tiek pūsta gaisa plūsma no kondicionētāja,
var rasties uguns vai strāvas trieciena risks
vai televizors var sākt darboties nepareizi.
Noteikti uzstādiet sienas
kronšteinu pareizi un
ievērojiet norādes šajā
rokasgrāmatā.
Ja kāda no skrūvēm ir vaļīga vai izkritusi,
sienas kronšteins var nokrist un radīt traumas
vai materiālus zaudējumus. Montāžai
izmantojiet vismaz sešas sienas materiālam
atbilstošas skrūves ar 8 mm diametru (vai
līdzvērtīga diametra).
Piestiprinot sienas kronšteinu, izmantojiet
skrūves, kas piemērotas sienas materiālam
un uzbūvei.
Kronšteinu samontējiet,
ievērojot lietošanas
rokasgrāmatā norādīto
procesu.
Ja kāda no skrūvēm ir vaļīga vai izkritusi,
televizors var nokrist un tikt bojāts vai arī
radīt traumas.
Kārtīgi pievelciet skrūves
paredzētajās vietās.
Pretējā gadījumā televizors var nokrist un tikt
bojāts vai arī radīt traumas citiem.
Uzstādot televizoru,
nepakļaujiet to
triecieniem.
Ja televizors tiek pakļauts triecienam, tas var
nokrist vai salūzt. Tas var radīt traumas.
Neuzstādiet televizoru
virs vai zem gaisa
kondicionētāja.
Skrūves kronšteina
piestiprināšanai pie
sienas nav iekļautas
komplektā.
Televizoru uzstādiet uz
sienas, kas ir gan
perpendikulāra attiecībā
pret grīdu, gan līdzena.
Pretējā gadījumā televizors var nokrist un
radīt traumas.
Kad televizors ir
uzstādīts, cieši
nostipriniet vadus.
Ja cilvēki vai priekšmeti sapīsies vados, tas
var radīt traumas cilvēkiem vai bojāt
televizoru.
Nesaspiediet maiņstrāvas
vadu vai savienojuma
kabeli.
Ja maiņstrāvas vads vai savienojuma kabelis
ir iespiests starp kronšteinu un sienu vai ar
spēku tiek locīts vai vērpts, iekšējie vadi var
atsegties un radīt īssavienojumu vai strāvas
caursiti. Tas var izraisīt aizdegšanos vai
strāvas triecienu.
− 3 (LV) −
LV
Satura rādītājs
Piegādātās sastāvdaļas ........................................................................................................................... 4
Vajadzīgie instrumenti............................................................................................................................. 4
Kronšteina montāža pie sienas .................................................................................................................................... 5
Televizora sagatavošana montāžai .............................................................................................................................8
Televizora montāža pie sienas .....................................................................................................................................9
Specifikācijas........................................................................................................................................... 12
Piegādātās sastāvdaļas
WM1
WM2
WM3
(2)
(2)
M6L23
M6L13
6 mm x
23 mm (2)
6 mm x
13 mm (2)
WM4 *
* Tikai 75 collu (189,3 cm) modelim
Vajadzīgie instrumenti
(6)
(6)
8 mm x 60 mm
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
− 4 (LV) −
Kronšteina montāža pie sienas
1
Montāžas vietas izvēle.
Pārliecinieties, vai uz sienas televizoram ir pietiekami daudz vietas, un tā spēj noturēt svaru, kas
vismaz sešas reizes pārsniedz televizora svaru.
A
F
E
D
B
C
*1
LV
G
H
(mm)
2
A
B
C
D
E
F
G
H* (°)
75XE9405
1673
962
685
199
277
73
325
15
65XE9305
1451
838
660
237
178
45
295
15
55XE9305
1232
715
661
299
54
45
215
13
KD
Televizora uzstādīšanas izmēru tabula (mm)
Rādītāji tabulā var nedaudz atšķirties atkarībā no uzstādīšanas veida.
*1 (Ekrāna centrālais punkts)
*2 (Apm.)
− 5 (LV) −
3
Piezīme
 Mēs iesakām pārbaudīt televizora
novietojumu paredzētajā skatīšanās
vidē.
Atzīmju vietās izurbiet caurumus.
1, 2, 3, 4, 5, 6
4
2
Centrējiet WM1 pie sienas un
veiciet sešas atzīmes.
WM1
WM1
Piezīme
 Izmantojiet līmeņrādi, lai pārliecinātos, vai
WM1 ir uzstādīts taisni.
− 6 (LV) −
5
6
Piezīme
 Izmantojiet līmeņrādi, lai pārliecinātos, vai
kronšteins montāžai pie sienas ir
uzstādīts taisni.
Pilnībā izvelciet WM1
stiprinājumu.
WM1
Brīdinājums
 Nepievelciet skrūves pārlieku cieši. Ja
skrūves nebūs pievilktas pareizi, var
samazināties to nestspēja.
LV
− 7 (LV) −
Televizora sagatavošana
montāžai
3
1
M6L23
WM4
WM2
4
2
Pievienojiet WM4 televizoram
(tikai 75 collu (189,3 cm)
modelim).
Izskrūvējiet televizora aizmugurē
esošās skrūves.
WM4
55 *2
65 *1
55 *2
5
* 1 Tikai 65 collu (163,9 cm) modelim
* 2 Tikai 55 collu (138,8 cm) modelim
Brīdinājums
 Ja televizoram ir jau pievienots galda
statīvs, vispirms piestipriniet televizoram
kronšteinu montāžai pie sienas, un tikai
tad atvienojiet galda statīvu.
− 8 (LV) −
Tikai 55 collu (138,8 cm)
modelim.
Televizora montāža pie sienas
1
3
2
4
LV
WM2
− 9 (LV) −
5
Pieskrūvējiet sienas montāžas kronšteina kreiso un labo pusi, lai
noregulētu televizora leņķi.
6
M6L13
M6L13
7
2
65 *1
55 *2
3
1
65 *1
* 1 Tikai 65 collu (163,9 cm) modelim
* 2 Tikai 55 collu (138,8 cm) modelim
− 10 (LV) −
8
Piestipriniet WM3 .
1
65 *
2
2
WM3
WM3
* Tikai 65 collu (163,9 cm) modelim
9
10
Pārvietojot televizoru, cieši
satveriet to no apakšas.
LV
11
− 11 (LV) −
Specifikācijas
WM1
c
d
e
g
a b
f
Izmēri: (apm.) (mm)
75 *1 / 65 *2
a: 206 mm
b: 180 mm
c: 446 mm
d: 336 mm
e: 244 mm
f: 215 mm
g: 20 mm
55 *3
a: 206 mm
b: 180 mm
c: 346 mm
d: 252 mm
e: 160 mm
f: 130 mm
g: 20 mm
Kaal (ainult alus): (umbes)
75 *1 / 65 *2
2,7 kg
55 *3
2,3 kg
* 1 Tikai 75 collu (189,3 cm) modelim
* 2 Tikai 65 collu (163,9 cm) modelim
* 3 Tikai 55 collu (138,8 cm) modelim
Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
− 12 (LV) −
Prie sienos tvirtinamas
laikiklis
Sauga
Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį.
Pirkėjams
Pirkėjams
ĮSPĖJIMAS
Nesilaikant toliau pateiktų atsargumo
priemonių, gali kilti gaisras, galima patirti
elektros smūgį arba gaminys gali nukristi
– dėl to galima rimtai susižaloti ar net
žūti.
TV montavimas prie sienos
ĮSPĖJIMAS
PRIVALO SUMONTUOTI SPECIALISTAS
Šį gaminį privalo įrengti tik profesionalus
montuotojas, išmokytas nustatyti, ar
siena yra pakankamai stipri, kad išlaikytų
televizoriaus svorį. Jei montuojant
televizorius nebus tinkamai pritvirtintas,
jis gali nukristi ir sunkiai sužeisti. „Sony“
neatsako už žalą ar traumą, kilusią
netinkamai elgiantis, netinkamai
sumontavus ar sumontavus kitą nei
nurodytas gaminys. Jūsų įstatyminės
teisės (jei tokios yra) nesikeičia.
„Sony“ prekybos
atstovams
Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti
pakankamai kompetencijos. Atidžiai
perskaitykite šią naudojimo instrukciją,
kad montavimo darbus atliktumėte
saugiai. „Sony“ nėra atsakinga už jokią
žalą ar sužalojimus, kilusius dėl
neteisingo pernešimo ar montavimo.
Baigę montavimo darbus atiduokite šį
vadovą pirkėjui.
Šioje naudojimo instrukcijoje rodoma, kaip
teisingai elgtis su gaminiu ir pateikiamos
svarbios atsargumo priemonės, kurių reikia
laikytis, kad būtų išvengta nelaimingų
atsitikimų. Jūs privalote perskaityti ir gerai
suprasti visas šiame instrukcijų vadove
pateiktas instrukcijas bei jų laikytis. To
nepadarius, galima sunkiai susižeisti arba
sugadinti turtą, tada garantija gali negalioti.
Pasilikite šį vadovą, kad galėtumėte jį
peržiūrėti ateityje.
„Sony“ gaminiai sukurti galvojant apie saugą.
Jei gaminiai naudojami neteisingai, gali kilti
gaisras, galima patirti elektros smūgį,
gaminys gali nuvirsti ar užkristi ir taip rimtai
sužaloti. Laikykitės atsargumo priemonių dėl
saugos, kad išvengtumėte tokių nelaimingų
atsitikimų.
DĖMESIO
Tinkami gaminiai
Šis prie sienos tvirtinamas laikiklis skirtas
tam tikriems TV. Pasižiūrėkite televizorių
„Trumpasis vadovas“, ar galima naudoti prie
sienos tvirtinamą laikiklį.
Pasirūpinkite, kad
montavimo darbus
atliktų licencijuoti
tiekėjai, o montavimo
metu neleiskite arti būti
mažiems vaikams.
Jei prie sienos tvirtinamas laikiklis arba TV
sumontuoti netinkamai, gali įvykti toliau
nurodyti nelaimingi atsitikimai. Įsitikinkite,
kad montavimo darbus atlieka licencijuoti
tiekėjai.
 TV gali nukristi ir rimtai sužaloti galite
patirti sumušimų arba lūžių.
 Jeigu siena, ant kurios montuojamas prie
sienos tvirtinamas laikiklis yra nestabili,
nelygi ar nestatmena grindims, įrenginys
gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą.
Siena turi atlaikyti bent šešis kartus didesnį
svorį, nei sveria televizorius.
(Televizoriaus svorį rasite „Trumpasis
vadovas“.)
 Jeigu prie sienos tvirtinamas laikiklis bus
sumontuotas nepakankamai tvirtai,
įrenginys gali nukristi ir sužaloti arba
sugadinti turtą.
TV pernešimo ar išėmimo
darbus patikėkite
licencijuotiems tiekėjams.
Jei TV transportavimo ar išėmimo darbus
atliktų ne licencijuoti tiekėjai, TV gali nukristi
ir sužaloti arba sugadinti turtą. Pasirūpinkite,
kad TV perneštų ir išimtų bent du asmenys.
Sumontavę TV, neišsukite
sraigtų ar kt. dalių.
Jei tai padarysite, TV gali nukristi ir sužaloti
arba sugadinti turtą.
Nekeiskite prie sienos
tvirtinamo laikiklio dalių.
Jei tai padarysite, prie sienos tvirtinamas
laikiklis gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti
turtą.
Nemontuokite kitos
įrangos, išskyrus
nurodytą gaminį.
Šis prie sienos tvirtinamas laikiklis skirtas
naudoti tik su nurodytu gaminiu. Jeigu
montuosite kitą, nei nurodyta, įrangą, ji gali
nukristi arba lūžti, todėl sužaloti arba
sugadinti turtą.
Prie sienos tvirtinamo
laikiklio neapkraukite
didesne, nei TV apkrova.
− 2 (LT) −
Nekratykite TV kairėn /
dešinėn arba aukštyn /
žemyn.
Jei tai padarysite, TV gali nukristi ir sužaloti
arba sugadinti turtą.
Nesilenkite ir
nesikabinkite ant TV.
Nesilenkite ir nesikabinkite ant TV, nes jis gali
ant jūsų užkristi ir rimtai sužaloti.
DĖMESIO
Nesilaikant toliau nurodytų atsargumo
priemonių, galima susižaloti arba
sugadinti turtą.
 Saugokitės, kad laikydami prie sienos
tvirtinamą laikiklį arba sukdami televizorių
neprisispaustumėte pirštų.
 Elkitės atsargiai pasukdami televizorių, kad
neužkliudytumėte šalia esančių žmonių.
 Nepanaudotas dalis būtinai laikykite
saugioje vietoje ateičiai.
Laikykite jas vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Valydami gaminį ar
atlikdami jo techninę
priežiūrą, neveikite jo per
didele jėga.
Nespauskite TV iš viršaus per stipriai. Jei tai
padarysite, TV gali nukristi ir sužaloti arba
sugadinti turtą.
Atsargumo priemonės
 Jei TV, sumontuotą ant prie sienos
tvirtinamo laikiklio naudosite ilgą laiką,
siena už TV ar virš jo gali nublukti arba
tapetai gali atsiklijuoti, priklausomai nuo
to, iš kokių medžiagų pastatyta siena.
 Nuėmus prisuktą prie sienos tvirtinamą
laikiklį, sienoje liks sraigtų padarytos
skylės.
 Nenaudokite prie sienos tvirtinamo laikiklio
tokiose vietose, kur jį veiktų mechaninė
vibracija.
Prie sienos
tvirtinamo laikiklio
montavimas
„Sony“ pardavimo
atstovams
ĮSPĖJIMAS
Toliau nurodyto instrukcijos skirtos tik
„Sony“ tiekėjams. Perskaitykite pirmiau
pateiktas atsargumo priemones ir
montuodami, eksploatuodami bei
tikrindami šį gaminį ypatingą dėmesį
skirkite saugai.
Nemontuokite prie
sienos tvirtinamo laikiklio
ant sienos tokioje vietoje,
kur TV kampai arba šonai
išsikištų už sienos
paviršiaus.
Pasirūpinkite, kad
laikiklis būtų surinktas
tinkamai, vadovaujantis
šiame vadove
pateiktomis
procedūromis.
Nemontuokite prie sienos tvirtinamo laikiklio
ant kolonų ar panašių paviršių, kur TV
kampai arba šonai išsikištų už sienos
paviršiaus. Jei asmuo ar objektas užkliudytų
išsikišusį TV kampą ar šoną, šis gali sužaloti
arba sugadinti turtą.
Jei kuris nors sraigtas atsilaisvintų ar iškristų,
TV gali nukristi ir sugesti arba ką nors
sužaloti.
Pasirūpinkite, kad sraigtai
būtų patikimai įsukti
reikiamose vietose.
Jei to nepadarysite, TV gali nukristi ir sugesti
arba ką nors sužaloti.
Nemontuokite TV virš oro
kondicionieriaus arba po
juo.
Jei ant TV laša vanduo arba jį ilgą laiką veikia
oro srautas iš oro kondicionieriaus, gali kilti
gaisras, galima patirti elektros smūgį arba TV
gali sugesti.
Pasirūpinkite, kad prie
sienos tvirtinamas
laikiklis būtų patikimai
pritvirtintas prie sienos,
laikantis šiame vadove
pateiktų instrukcijų.
Jei kuris nors sraigtas atsilaisvintų ar iškristų,
prie sienos tvirtinamas laikiklis gali nukristi ir
sužaloti arba sugadinti turtą. Įsitikinkite, kad
naudojate sienos medžiagai tinkamus
varžtus, ir tvirtai sumontuokite prietaisą
šešiais ar daugiau varžtų, kurių skersmuo 8
mm (ar atitinkamai).
Būkite atsargūs, kad
montavimo metu TV
nebūtų sutrenktas.
Sutrenkus TV, jis gali nukristi arba perlūžti.
Taip galima susižaloti.
Įsitikinkite, kad TV
montuosite ant
statmenos ir plokščios
sienos.
Jei to nepadarysite, TV gali nukristi ir sužaloti.
Teisingai sumontavę TV,
tinkamai pritvirtinkite
laidus.
Jei žmonės ar objektai įsipainios tarp kabelių,
gali būti sužaloti žmonės arba sugadintas TV.
Saugokite, kad KS
maitinimo laidas arba
jungiamasis kabelis
nebūtų suspausti.
Jei KS maitinimo laidas arba jungiamasis
kabelis būtų prispaustas tarp įrenginio ir
sienos arba per jėgą sulenktas ar suspaustas,
gali išlįsti vidiniai laidininkai, todėl gali įvykti
trumpasis jungimas arba nutrūkti elektros
tiekimas. Dėl to gali kilti gaisras arba galima
patirti elektros smūgį.
Tiekiamus sraigtus ir
priedų dalis naudokite
tinkamai, laikydamiesi
šiame vadove pateiktų
instrukcijų. Jei
naudojame pakaitalus,
TV gali nukristi ir ką
nors sužaloti arba
sugesti.
Sraigtai, kurių reikia prie
sienos tvirtinamam
laikikliui montuoti prie
sienos, nepridėti.
Montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį,
naudokite sienos medžiagai tinkančius
sraigtus.
− 3 (LT) −
LT
Turinys
Tiekiamos detalės .................................................................................................................................... 4
Reikalingi įrankiai ..................................................................................................................................... 4
Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimas ................................................................................................................ 5
Pasiruošimas televizoriaus montavimui ......................................................................................................................8
Televizoriaus montavimas prie sienos .........................................................................................................................9
Techniniai duomenys.............................................................................................................................. 12
Tiekiamos detalės
WM1
WM2
WM3
(2)
(2)
M6L23
M6L13
6 mm x
23 mm (2)
6 mm x
13 mm (2)
WM4 *
* Tik 75 colių (189,3 cm) modeliui
Reikalingi įrankiai
(6)
(6)
8 mm x 60 mm
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
− 4 (LT) −
Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimas
1
Nuspręskite, kurioje vietoje montuosite.
Įsitikinkite, kad ant sienos yra pakankamai vietos televizoriui ir kad siena gali atlaikyti bent šešis
kartus didesnį svorį, nei sveria televizorius.
A
F
E
D
B
C
*1
LT
G
H
(mm)
2
A
B
C
D
E
F
G
H* (°)
75XE9405
1673
962
685
199
277
73
325
15
65XE9305
1451
838
660
237
178
45
295
15
55XE9305
1232
715
661
299
54
45
215
13
KD
Televizoriaus montavimo matmenų lentelė (mm)
Skaičiai šioje lentelėje gali šiek tiek skirtis – priklauso nuo įrengimo.
*1 (Ekrano centrinis taškas)
*2 (Apie)
− 5 (LT) −
Pastabos
 Rekomenduojame patikrinti
televizoriaus padėtį žiūrėjimo aplinkoje.
3
Išgręžkite kontrolines skyles
žymių vietose.
1, 2, 3, 4, 5, 6
2
4
Sulygiuokite WM1 su siena ir
pažymėkite šešias vietas.
WM1
WM1
Pastabos
 Gulsčiuku patikrinkite, ar WM1 yra
horizontalus.
− 6 (LT) −
5
6
Iki galo ištraukite WM1 atramą.
Pastabos
 Gulsčiuku patikrinkite, ar prie sienos
tvirtinamas laikiklis yra horizontalus.
WM1
Atsargumo priemonė
 Per stipriai neprisukite kvadratagalvių
medsraigčių. Netinkamai pritvirtinus gali
sumažėti laikomoji medsraigčių galia.
LT
− 7 (LT) −
Pasiruošimas televizoriaus
montavimui
3
1
M6L23
WM4
WM2
4
2
Pritvirtinkite WM4 prie
televizoriaus (tik 75 colių
(189,3 cm) modeliui).
Išsukite televizoriaus
užpakalinėje dalyje esančius
varžtus.
55 *2
WM4
65 *1
55 *2
5
* 1 Tik 65 colių (163,9 cm) modeliams
* 2 Tik 55 colių (138,8 cm) modeliams
Atsargumo priemonė
 Jei ant stalo pastatomas stovas jau
pritvirtintas prie televizoriaus, prieš jį
atjungdami, būtinai prie televizoriaus
pritvirtinkite prie sienos tvirtinamo
laikiklio dalis.
− 8 (LT) −
Tik 55 colių (138,8 cm)
modeliams.
Televizoriaus montavimas
prie sienos
1
3
2
4
LT
WM2
− 9 (LT) −
5
Kad galėtumėte reguliuoti televizoriaus pakreipimo kampą, prisukite
kairę ir dešinę prie sienos tvirtinamo laikiklio puses.
6
M6L13
M6L13
7
2
65 *1
55 *2
3
1
65 *1
* 1 Tik 65 colių (163,9 cm) modeliams
* 2 Tik 55 colių (138,8 cm) modeliams
− 10 (LT) −
8
Pritvirtinkite WM3 .
1
65 *
2
2
WM3
WM3
* Tik 65 colių (163,9 cm) modeliams
9
10
Judindami televizorių, tvirtai jį
laikykite iš apačios.
LT
11
− 11 (LT) −
Techniniai duomenys
WM1
c
d
e
g
a b
f
Matmenys: (apie) (mm)
75 *1 / 65 *2
a: 206 mm
b: 180 mm
c: 446 mm
d: 336 mm
e: 244 mm
f: 215 mm
g: 20 mm
55 *3
a: 206 mm
b: 180 mm
c: 346 mm
d: 252 mm
e: 160 mm
f: 130 mm
g: 20 mm
Kaal (ainult alus): (umbes)
75 *1 / 65 *2
2,7 kg
55 *3
2,3 kg
* 1 Tik 75 colių (189,3 cm) modeliams
* 2 Tik 65 colių (163,9 cm) modeliams
* 3 Tik 55 colių (138,8 cm) modeliams
Dizainas ir techninės sąlygos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.
− 12 (LT) −
Nosilec za stensko
montažo
O varnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.
Za kupce
OPOZORILO
Če ne upoštevate naslednjih varnostnih
navodil, lahko pride do hudih telesnih
poškodb ali smrti zaradi požara,
električnega udara ali padca izdelka.
Za kupce
Vgradnja televizorja na steno
OPOZORILO
MONTAŽO NAJ IZVEDE USPOSOBLJENO
OSEBJE
Montažo tega izdelka lahko izvede samo
osebje, ki je ustrezno usposobljeno za
določanje nosilnosti zidu za težo
televizorja. Če televizor ni ustrezno
zavarovan med izvajanjem montaže,
lahko pade in povzroči resne poškodbe.
Družba Sony ni odgovorna za nobeno
škodo ali poškodbe, ki so posledica
neustreznega rokovanja ali neustrezne
montaže ali montaže izdelkov, ki niso
navedeni tukaj. To ne vpliva na vaše
(morebitne) zakonske pravice.
Za prodajalce Sony
Za vgradnjo tega izdelka potrebujete
dovolj znanja. Obvezno temeljito
preberite ta priročnik za vgradnjo, da
boste lahko varno opravili vgradnjo.
Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti
za kakršno koli škodo ali telesne
poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega
ravnanja ali vgradnje. Po vgradnji dajte
ta priročnik kupcu.
Ta priročnik z navodili opisuje pravilno
ravnanje z izdelkom in daje pomembna
varnostna navodila za preprečevanje nesreč.
Sami ste odgovorni, da pozorno preberete in
v celoti razumete ter upoštevate vsa navodila
v teh navodilih za uporabo. V nasprotnem
primeru lahko pride do resnih telesnih
poškodb ali škode na lastnini, zaradi česar
lahko pride do izničenja garancije. Ta
priročnik shranite za uporabo v prihodnje.
Izdelki Sony so razviti tako, da so varni.
Vseeno pa lahko pri nepravilni uporabi
izdelkov pride do hudih telesnih poškodb
zaradi požara, električnega udara,
prevračanja izdelka ali padca izdelka. Za
preprečevanje takih nesreč obvezno
upoštevajte varnostna navodila.
POZOR
Predpisani izdelki
Ta nosilec za stensko montažo je namenjen
za uporabo s predpisanimi televizorji.
Ustreznost uporabe nosilca za stensko
montažo preverite v pripadajočem
»Referenčni priročnik« televizorja.
Vgradnjo prepustite
pooblaščenim izvajalcem
in pri tem pazite, da v
bližini ni majhnih otrok.
Če nosilec za stensko montažo ali televizor
nista pravilno vgrajena, lahko pride do
naslednjih nesreč. Poskrbite, da vgradnjo
opravijo pooblaščeni izvajalci.
 Televizor lahko pade in povzroči hudo
telesno poškodbo, na primer podplutbo ali
zlom.
 Če je stena, na katero je vgrajen nosilec za
stensko montažo, nestabilna, neravna ali
nepravokotna na tla, lahko enota pade in
povzroči telesne poškodbe ali materialno
škodo. Stena mora imeti zadostno
nosilnost za vsaj šestkratno težo
televizorja.
(Težo televizorja preverite v »Referenčni
priročnik« televizorja.)
 Če vgradnja nosilca za stensko montažo ni
dovolj trdna, lahko enota pade in povzroči
telesne poškodbe ali materialno škodo.
Selitev ali snemanje
televizorja prepustite
pooblaščenim izvajalcem.
Če televizor prevažajo ali snemajo osebe, ki
niso pooblaščeni izvajalci, lahko pade in
povzroči telesne poškodbe ali materialno
škodo. Poskrbite, da televizor prenašata ali
snemata vedno najmanj dve osebi.
Ne odstranite vijakov itd.,
ko vgradite televizor.
Sicer lahko televizor pade in povzroči telesne
poškodbe ali materialno škodo.
Ne predelujte delov
nosilca za stensko
montažo.
Sicer lahko nosilec za stensko montažo pade
in povzroči telesne poškodbe ali materialno
škodo.
Ne vgradite opreme, ki se
razlikuje od
predpisanega izdelka.
Ta nosilec za stensko montažo je namenjen
za uporabo samo s predpisanimi izdelki. Če
namestite opremo, ki ni predpisana, lahko
pade ali se polomi in povzroči telesne
poškodbe ali materialno škodo.
− 2 (SI) −
Na nosilec za stensko
montažo ne nameščajte
nobenega drugega
bremena kot televizor.
Televizorja ne tresite v
smeri levo/desno ali
navzgor/navzdol.
Sicer lahko televizor pade in povzroči telesne
poškodbe ali materialno škodo.
Na televizor se ne
naslanjajte in se nanj ne
obešajte.
Na televizor se ne naslanjajte in se nanj ne
obešajte, saj lahko pade na vas in povzroči
hude telesne poškodbe.
POZOR
Če ne upoštevate naslednjih varnostnih
navodil, lahko pride do telesnih poškodb
ali materialne škode.
 Pazite, da si pri rokovanju z nosilcem za
stensko montažo ali obračanjem
televizorja ne priščipnete prstov.
 Med vrtenjem televizorja bodite previdni in
pazite, da ne zadenete oseb v bližini.
 Neuporabljene dele shranite na varnem
mestu za prihodnjo uporabo.
Hranite jih zunaj dosega otrok.
Izdelka med čiščenjem in
vzdrževanjem ne
obravnavajte s preveliko
silo.
Na zgornjo stran televizorja ne delujte s
preveliko silo. Sicer lahko televizor pade in
povzroči telesne poškodbe ali materialno
škodo.
Varnostna opozorila
 Če dolgo uporabljate televizor, nameščen
na nosilcu za stensko montažo, se lahko
stena za ali nad televizorjem razbarva ali
pa se lahko odlepi tapeta, odvisno od
materiala stene.
 Če odstranite na steno vgrajeni nosilec za
stensko montažo, ostanejo luknje za vijake.
 Nosilca za stensko montažo ne uporabljate
na mestu, kjer bi lahko bil izpostavljen
mehanskim tresljajem.
Vgradnja nosilca za
stensko montažo
Za prodajalce Sony
OPOZORILO
Ta navodila so namenjena samo za
prodajalce Sony. Obvezno preberite
zgornja varnostna navodila in bodite
med vgradnjo, vzdrževanje ter
preverjanjem tega izdelka posebej
pozorni na varnost.
Nosilca za stensko
montažo ne namestite na
stenske površine, kjer bi
vogali ali stranice
televizorja štrleli stran od
površine stene.
Nosilca za stensko montažo ne namestite na
stenske površine, kot so stebri, kjer bi vogali
ali stranice televizorja štrleli stran od
površine stene. Če se oseba ali predmet
zadane ob štrleči vogal ali stranico
televizorja, lahko povzroči telesne poškodbe
ali materialno škodo.
Obvezno pravilno
uporabite priložene
vijake in pritrditvene
dele, skladno z navodili
v tem priročniku z
navodili. Če uporabite
druge dele, lahko
televizor pade in koga
telesno poškoduje ali
pa se lahko poškoduje
televizor.
Obvezno pravilno
sestavite nosilec po
navodilih, ki so razložena
v teh navodilih za
uporabo.
Če je kateri od vijakov razrahljan ali pade,
lahko televizor pade in povzroči telesne
poškodbe ali škodo na televizorju.
Ne dovolite, da bi
prihajalo do stiskanja
napajalnega ali
povezovalnih kablov.
Če se napajalni ali povezovalni kabli stisnejo
med enoto in steno ali se na silo zvijajo ali
upogibajo, se lahko razkrijejo notranji
vodniki, kar lahko povzroči kratek stik ali
električno prekinitev. To lahko povzroči požar
ali električni udar.
Vijaki za pritrditev nosilca
za stensko montažo na
steno niso priloženi.
Pri vgradnji nosilca za stensko montažo
uporabite vijake, ki so primerni za material in
zgradbo stene.
Vijake obvezno trdno
zategnite na
predvidenem mestu.
Če tega ne storite, lahko televizor pade in
koga telesno poškoduje ali pa se lahko
poškoduje televizor.
Televizorja ne vgradite
nad ali pod klimatsko
napravo.
Pazite, da med vgradnjo
televizorja ne izpostavite
udarcem.
Če je televizor izpostavljen udarcem, lahko
pade ali se polomi. To lahko povzroči telesne
poškodbe.
Če je televizor dolgo izpostavljen puščanju
vode ali zračnim tokovom iz klimatske
naprave, lahko zato pride do požara,
električnega udara ali okvare na televizorju.
Televizor obvezno
vgradite na navpično in
ravno steno.
Nosilec za stensko
montažo obvezno trdno
vgradite na steno po
navodilih v teh navodilih
za uporabo.
Sicer lahko televizor pade in povzroči telesne
poškodbe.
Če je kateri od vijakov razrahljan ali pade,
lahko nosilec za stensko montažo pade in
povzroči telesne poškodbe ali materialno
škodo. Vedno uporabite ustrezne vijake za
material stene in enoto trdno montirajte s
šestimi ali več vijaki premera 8 mm (ali
enakovrednimi vijaki).
Če se ljudje ali predmeti zapletejo v kable,
lahko to koga telesno poškoduje ali pa se
lahko poškoduje televizor.
Po pravilni vgradnji
televizorja pravilno
pritrdite kable.
− 3 (SI) −
SI
Vsebina
Priloženi deli ............................................................................................................................................ 4
Potrebno orodje ....................................................................................................................................... 4
Montaža nosilca za stensko montažo na steno........................................................................................................... 5
Priprava na montažo televizorja ..................................................................................................................................8
Stenska montaža televizorja ........................................................................................................................................9
Tehnični podatki ..................................................................................................................................... 12
Priloženi deli
WM1
WM2
WM3
(2)
(2)
M6L23
M6L13
6 mm x
23 mm (2)
6 mm x
13 mm (2)
WM4 *
* Samo za 75-palčni (189,3 cm) model
Potrebno orodje
(6)
(6)
8 mm x 60 mm
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
− 4 (SI) −
Montaža nosilca za stensko montažo na steno
1
Izberite mesto za montažo.
Preverite, ali je na steni dovolj prostora za televizor in da je nosilnost stene vsaj šestkratnik teže
televizorja.
A
F
E
D
B
C
*1
G
SI
H
(mm)
2
A
B
C
D
E
F
G
H* (°)
75XE9405
1.673
962
685
199
277
73
325
15
65XE9305
1.451
838
660
237
178
45
295
15
55XE9305
1.232
715
661
299
54
45
215
13
KD
Televizor, tabela mer za vgradnjo (mm)
Številke v tabeli se lahko malo razlikujejo glede na vgradnjo.
*1 (Središčna točka zaslona.)
*2 (Pribl.)
− 5 (SI) −
3
Opombe
 Priporočamo vam, da preverite položaj
televizorja v okolju, kjer ga nameravate
uporabljati.
Na oznakah izvrtajte pomožne
luknje.
1, 2, 3, 4, 5, 6
2
4
Poravnajte WM1 s steno in
naredite šest oznak.
WM1
WM1
Opombe
 Z vodno tehtnico preverite, ali je WM1 v
vodoravni legi.
− 6 (SI) −
5
6
Ročico WM1 izvlecite do konca.
Opombe
 Z vodno tehtnico preverite, ali je nosilec
za stensko montažo v vodoravni legi.
WM1
Varnostni ukrepi
 Nosilnih vijakov ne zategnite premočno.
Neustrezno zategovanje nosilnih vijakov
lahko zmanjša njihovo pritrdilno moč.
SI
− 7 (SI) −
Priprava na montažo
televizorja
3
1
M6L23
WM4
WM2
4
2
Pritrdite WM4 na televizor
(samo za 75-palčni (189,3 cm)
model).
Odstranite vijake s hrbtne
stranice televizorja.
WM4
55 *2
65
55
*1
*2
5
* 1 Samo za 65-palčni (163,9 cm) model
* 2 Samo za 55-palčni (138,8 cm) model
Varnostni ukrepi
 Če je namizno stojalo že pritrjeno na
televizor, dele nosilca za stensko montažo
najprej pritrdite na televizor in šele nato
odstranite namizno stojalo.
− 8 (SI) −
Samo za 55-palčni (138,8 cm)
model.
Stenska montaža televizorja
1
3
2
4
SI
WM2
− 9 (SI) −
5
Privijte levo in desno stran nosilca za stensko montažo, da prilagodite
kot televizorja.
6
M6L13
M6L13
7
2
65 *1
55 *2
3
1
65 *1
* 1 Samo za 65-palčni (163,9 cm) model
* 2 Samo za 55-palčni (138,8 cm) model
− 10 (SI) −
8
Pritrdite WM3 .
1
65 *
2
2
WM3
WM3
* Samo za 65-palčni (163,9 cm) model
9
10
Pri premikanju televizorja trdno
držite spodnjo stranico.
SI
11
− 11 (SI) −
Tehnični podatki
WM1
c
d
e
g
a b
f
Mere: (pribl.) (mm)
75 *1 / 65 *2
a: 206 mm
b: 180 mm
c: 446 mm
d: 336 mm
e: 244 mm
f: 215 mm
g: 20 mm
55 *3
a: 206 mm
b: 180 mm
c: 346 mm
d: 252 mm
e: 160 mm
f: 130 mm
g: 20 mm
Kaal (ainult alus): (umbes)
75 *1 / 65 *2
2,7 kg
55 *3
2,3 kg
* 1 Samo za 75-palčni (189,3 cm) model
* 2 Samo za 65-palčni (163,9 cm) model
* 3 Samo za 55-palčni (138,8 cm) model
Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
− 12 (SI) −
Nosač za postavljanje
na zid
O sigurnosti
Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda.
Kupcima
UPOZORENJE
Ako se ne pridržavate sljedećih mjera
opreza, može doći do ozbiljnih ozljeda ili
smrtnog slučaja zbog izbijanja požara,
strujnog udara ili pada proizvoda.
Kupcima
Postavljanje TV-a na zid
UPOZORENJE
ZAHTIJEVA PROFESIONALNO
POSTAVLJANJE
Proizvod treba postaviti isključivo
profesionalni instalater koji je obučen za
procjenu čvrstoće zida, odnosno može li
izdržati težinu TV prijemnika. Ako nije
pravilno učvršćen prilikom postavljanja,
TV prijemnik može se prevrnuti i
uzrokovati ozbiljne ozljede. Sony nije
odgovoran za štete ili ozljede
uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili
nepravilnim postavljanjem, ili
instalacijom drugih proizvoda. To ne
utječe na vaša statutorna prava (kao ih
imate).
Sonyjevim
dobavljačima
Za postavljanje proizvoda potrebna je
određena stručnost. Svakako pozorno
pročitajte korisnički priručnik da biste
proizvod sigurno postavili. Tvrtka Sony
nije odgovorna za štete ili ozljede
uzrokovane neispravnim rukovanjem ili
nepravilnim postavljanjem. Priručnik
nakon postavljanja predajte kupcu.
Ovaj korisnički priručnik pokazuje kako
pravilno rukovati proizvodom i sadrži važne
mjere opreza neophodne za izbjegavanje
nezgoda. Dužni ste pročitati, proučiti i
slijediti upute iz uputa za postavljanje. U
protivnom može doći do ozbiljnih ozljeda ili
materijalne štete, ili poništenja jamstva.
Priručnik zadržite za buduću upotrebu.
Sony proizvodi dizajnirani su sa sigurnošću u
vidu. Međutim, ako se proizvod ne
upotrebljava ispravno, to može dovesti do
ozbiljne ozljede vatrom, do strujnog udara,
prevrtanja proizvoda ili njegova pada.
Svakako se pridržavajte mjera opreza da
biste spriječili takve nezgode.
OPREZ
Specificirani proizvodi
Ovaj nosač za postavljanje na zid dizajniran
je za upotrebu sa specificiranim modelima
TV-a. U »Referentni vodič« provjerite može li
se s pojedinim modelom TV prijemnika
koristiti nosač za postavljanje na zid.
Postavljanje svakako
prepustite licenciranim
izvođačima te ne
dopuštajte pristup djeci
tijekom postavljanja.
Ako nosač za postavljanje na zid ili TV nisu
pravilno postavljeni, može doći do sljedećih
nezgoda. Postavljanje neka obavljaju
isključivo licencirani izvođači.
 TV može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede
poput ogrebotina ili lomova.
 Ako zid na koji je nosač za postavljanje na
zid nije stabilan, ravan ili okomit na pod,
proizvod može pasti i uzrokovati ozljede ili
materijalnu štetu. Važno je da zid može
izdržati težinu barem šest puta veću od
težine TV prijemnika.
(Težinu potražite u »Referentni vodič«.)
Ako
instalacija nosača za postavljanje na

zid nije dovoljno čvrsta, jedinica može pasti
i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.
Premještanje ili skidanje
televizora svakako
prepustite licenciranim
izvođačima.
Ako prijevoz i skidanje radi netko tko nije
licencirani izvođač, TV može pasti i
uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.
Televizor neka svakako nose ili skidaju dvije
ili više osoba.
Ne uklanjajte vijke itd.
nakon postavljanja TV-a.
Ako to učinite, TV može pasti i uzrokovati
ozljede ili materijalnu štetu.
Ne mijenjajte dijelove
nosača za postavljanje na
zid.
Ako to učinite, nosač za postavljanje na zid
može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu
štetu.
Na instalirajte drugu
opremu osim
specificiranog proizvoda.
Ovaj nosač za postavljanje na zid dizajniran
je za upotrebu samo sa specificiranim
modelima. Ako na njega stavite neku drugu
opremu, može pasti ili se slomiti, te može
uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.
− 2 (HR) −
Na nosač za postavljanje
na zid ne stavljajte drugi
teret osim TV-a.
Ne tresite TV prijemnik
desno/lijevo, gore/dolje.
Ako to učinite, TV može pasti i uzrokovati
ozljede ili materijalnu štetu.
Ne oslanjajte se na TV i
ne vješajte o njega.
Ne oslanjajte se na TV i ne vješajte o njega
jer može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede.
OPREZ
Ako se ne pridržavate navedenih mjera
opreza, može doći do ozljeda ili
materijalne štete.
 Pazite da ne prignječite prste dok rukujete
nosačem za postavljanje na zid ili
zakrećete TV prijemnik.
 Dok zakrećete TV prijemnik budite oprezni
i pazite da ne udarite nikoga u blizini.
 Nekorištene dijelove spremite na sigurno
mjesto za naknadnu upotrebu.
Držite ih podalje od djece.
Ne rukujte proizvodom
prekomjernom silom dok
ga čistite ili održavate.
Ne primijenjujte prekomjernu silu s gornje
strane televizora. Ako to učinite, TV može
pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.
Mjere opreza
 Ako duže vrijeme televizor držite na
nosaču za postavljanje na zid, zid iza TV-a
može izgubiti boju ili se tapeta može
odlijepiti, ovisno o materijalu na zidu.
 Ako uklonite nosač za postavljanje na zid
nakon postavljanja na zid, ostat će vidljive
rupe od vijaka.
 Ne postavljajte nosač za postavljanje na
zid na mjesta na kojima je izložen
mehaničkim vibracijama.
Postavljanje nosača
za postavljanje na
zid
Sonyjevim
dobavljačima
UPOZORENJE
Sljedeće upute odnose se isključivo na
Sonyjeve dobavljače. Svakako pročitajte
gore navedene mjere opreza i posebnu
pozornost posvetite sigurnosti tijekom
postavljanja, održavanja i provjere
proizvoda.
Ne postavljajte nosač za
postavljanje na zidove na
kojima kutovi ili rubovi
televizora mogu stršiti.
Pravilno sastavite nosač
slijedeći postupak opisan
u ovom korisničkom
priručniku.
Ne postavljajte nosač za postavljanje na zid
na zidove na kojima kutovi ili rubovi
televizora mogu stršati. Ako neka osoba ili
predmet udare o stršeći kut ili bočnu stranu
televizora, može doći do ozljede ili nastati
materijalna šteta.
Ako vijci nisu dobro pritegnuti ili ispadnu,
televizor može pasti i uzrokovati tjelesne
ozljede ili oštećenje televizora.
Obavezno dobro
pritegnite vijke na
označenom mjestu.
Ako to ne učinite, televizor može pasti i
uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje
televizora.
Ne postavljajte televizor
iznad ili ispod
klimatizacijskog uređaja.
Pazite da televizor ne
bude izložen udarcima
tijekom postavljanja.
Udarci mogu uzrokovati pad ili lomljenje
televizora. To može uzrokovati ozljede.
Ako je televizor izložen curenju vode ili struji
zraka iz klimatizacijskog uređaja, može doći
do izbijanja požara, strujnog udara ili kvara
televizora.
Televizor obavezno
postavite na zid koji je
okomit i ravan.
Svakako dobro učvrstite
nosač za postavljanje na
zid slijedeći upute iz
ovog korisničkog
priručnika.
Ako to ne učinite, televizor može pasti i
uzrokovati ozljede.
Ako su neki vijci slabo zavijeni ili ispadnu,
nosač za postavljanje na zid može se srušiti i
uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.
Koristite odgovarajuće vijke za zid i dijelove
dobro učvrstite posluživši se sa šest ili više
vijaka promjera 8 mm (ili slične veličine).
Ako se o kabele zapletu ljudi ili predmeti,
može doći do ozljede ili može nastati
materijalna šteta.
Nakon što pravilno
postavite televizor
ispravno učvrstite kabele.
Pazite da ne dođe do
priklještenja naponskog
kabela izmjenične struje
ili priključnog kabela.
Ako se naponski kabel izmjenične struje ili
priključni kabel ukliješti između jedinice i
zida, ili su silom zavrnuti ili savijeni, može
doći do izlaganja unutarnjih vodiča, što može
uzrokovati kratki spoj ili strujni udar. To može
izazvati požar ili strujni udar.
Upotrijebite isporučene
vijke i pričvrsni pribor
slijedeći upute iz ovog
korisničkog priručnika.
Ako se koristite
zamjenskim
dijelovima, televizor
može pasti i uzrokovati
tjelesne ozljede ili
oštećenje televizora.
Vijci kojima se nosač za
postavljanje na zid treba
učvrstiti nisu isporučeni.
Kada instalirate nosač za postavljanje na zid,
upotrijebite odgovarajuće vijke za materijal
od kojega je zid izgrađen.
− 3 (HR) −
HR
Sadržaj
Priloženi artili ........................................................................................................................................... 4
Potreban je alat ........................................................................................................................................ 4
Montaža nosača za postavljanje na zid ....................................................................................................................... 5
Priprema za montiranje TV prijemnika ........................................................................................................................8
Montiranje TV prijemnika na zid .................................................................................................................................9
Specifikacije ............................................................................................................................................ 12
Priloženi artili
WM1
WM2
WM3
(2)
(2)
M6L23
M6L13
6 mm x
23 mm (2)
6 mm x
13 mm (2)
WM4 *
* Samo za 75-inčni (189,3 cm) model
Potreban je alat
(6)
(6)
8 mm x 60 mm
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
− 4 (HR) −
Montaža nosača za postavljanje na zid
1
Odaberite mjesto za montažu.
Provjerite da na zidu ima dovoljno prostora za TV i da može izdržati težinu barem šest puta veću
od TV prijemnika.
A
F
E
D
B
C
*1
G
HR
H
(mm)
2
A
B
C
D
E
F
G
H* (°)
75XE9405
1.673
962
685
199
277
73
325
15
65XE9305
1.451
838
660
237
178
45
295
15
55XE9305
1.232
715
661
299
54
45
215
13
KD
Tablica s dimenzijama za postavljanje televizora (mm)
Brojke u tablici mogu se neznatno razlikovati ovisno o instalaciji.
*1 (Središnja točka zaslona)
*2 (Približ.)
− 5 (HR) −
Napomene
 Preporučujemo da provjerite položaj TV
prijemnika u okruženju.
3
Izbušite rupice na oznakama.
1, 2, 3, 4, 5, 6
4
2
Poravnajte WM1 na zidu i stavite
oznake na 6 mjesta.
WM1
Napomene
 Libelom provjerite je li WM1 ravan.
− 6 (HR) −
WM1
5
6
Izvucite ručicu iz WM1 do kraja.
Napomene
 Libelom provjerite je li nosač za
postavljanje na zid ravan.
WM1
Mjere opreza
 Nemojte previše zatezati vijke. Pretjerano
zatezanje može oslabiti čvrstoću vijaka.
HR
− 7 (HR) −
Priprema za montiranje TV
prijemnika
3
1
M6L23
WM4
WM2
4
2
Pričvrstite WM4 na TV prijemnik
(samo 75-inčni (189,3 cm)
model).
Skinite vijke sa stražnje strane
TV-a.
55 *2
WM4
65 *1
55 *2
5
* 1 Samo 65-inčni (163,9 cm) model
* 2 Samo 55-inčni (138,8 cm) model
Mjere opreza
 Ako je postolje za stol već pričvršćeno za
TV prijemnik, svakako učvrstite dijelove
nosača za postavljanje na zid na TV
prijemnik prije nego što odvojite postolje
za stol.
− 8 (HR) −
Samo 55-inčni (138,8 cm) model.
Montiranje TV prijemnika na
zid
3
1
2
4
HR
WM2
− 9 (HR) −
5
Vijcima pričvrstite lijevu i desnu stranu nosača za postavljanje na zid da
biste namjestili kut TV prijemnika.
6
M6L13
M6L13
7
2
65 *1
55 *2
3
1
65 *1
* 1 Samo 65-inčni (163,9 cm) model
* 2 Samo 55-inčni (138,8 cm) model
− 10 (HR) −
8
Pričvrstite WM3 .
1
65 *
2
2
WM3
WM3
* Samo 65-inčni (163,9 cm) model
9
10
Kada pomičete TV prijemnik,
čvrsto ga primite s donje
strane.
HR
11
− 11 (HR) −
Specifikacije
WM1
c
d
e
g
a b
f
Dimenzije: (otp.) (mm)
75 *1 / 65 *2
a: 206 mm
b: 180 mm
c: 446 mm
d: 336 mm
e: 244 mm
f: 215 mm
g: 20 mm
55 *3
a: 206 mm
b: 180 mm
c: 346 mm
d: 252 mm
e: 160 mm
f: 130 mm
g: 20 mm
Kaal (ainult alus): (umbes)
75 *1 / 65 *2
2,7 kg
55 *3
2,3 kg
* 1 Samo 75-inčni (189,3 cm) model
* 2 Samo 65-inčni (163,9 cm) model
* 3 Samo 55-inčni (138,8 cm) model
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez najave.
− 12 (HR) −
Қабырғаға орнататын
кронштейн
Қауіпсіздік туралы
Осы өнімді сатып алғаныңыз үшін рақмет.
Тұтынушылар үшін
Теледидарды қабырғаға бекіту
ЕСКЕРТУ
КƏСІБИ ТҮРДЕ ОРНАТЫЛУЫ КЕРЕК
Бұл өнімді тек қабырғаның теледидар
салмағына шыдамдылығын анықтауға
жаттықтырылған кəсіби орнатқыш
орнатуы керек. Егер орнату барысында
дұрыс бекітілмесе, теледидар құлап,
едəуір жарақаттауы мүмкін. Sony
компаниясы дұрыс пайдаланбау, дұрыс
орнатпау немесе көрсетілген өнімнен
басқасын пайдалану салдарынан
туындайтын кез келген зақым немесе
жарақат үшін жауапты болмайды. Сіздің
заңды құқықтарыңызға (егер болса)
əсер етпейді.
Sony дилерлері үшін
Осы құрылғыны орнатуға жеткілікті
түрде тəжірибе қажет. Орнату
жұмыстарын қауіпсіз түрде орындау
үшін осы нұсқаулықты толық оқып
шығыңыз. Sony дұрыс қолданбау
немесе дұрыс орнатпау салдарынан
болған зақымдарға немесе жарақатқа
жауапты емес. Орнатқаннан кейін
тұтынушыға осы нұсқаулықты беріңіз.
Осы пайдалану нұсқаулығы өнімнің дұрыс
қолданылуын жəне зақымды болдырмауға
қажетті алдын алу шараларын көрсетеді.
Осы нұсқаулықтағы барлық нұсқауларды
оқу, мұқият түсіну жəне орындау сіздің
жауапкершілігіңізде. Олай істемеу едəуір
адам жарақатына немесе мүлік зақымына
жəне кепілдіктің күшінің жойылуына себеп
болуы мүмкін. Болашақта ақпарат алу үшін
осы нұсқаулықты қолжетімді жерде
сақтаңыз.
Sony өнімдері қауіпсіздікті ескере отырып
жасалған. Өнімдер дұрыс қолданылмаса,
өрт, ток соғу, өнімнің құлауы немесе оны
лақтыру салдарынан ауыр жарақатқа əкелуі
мүмкін. Осындай жағдайлардың алдын алу
үшін алдын алу шараларын қараңыз.
Қазақстан Республикасы жерінде
тұтынушылардан кінəрат-талаптар
қабылдайтын ұйым
Қазақстандағы «Сони Электроникс» ЖAK
Өкілдігі
050059 Алматы қаласы, Иванилов көшесі,
58 үй
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!
Арнайы құрылғылар
Тұтынушылар үшін
ЕСКЕРТУ
Осы алдын алу шаралары сақталмаса,
өрт, ток соғу немесе құрылғының құлауы
салдарынан ауыр жарақатқа немесе
өлімге əкелуі мүмкін.
Орнату жұмыстарын
лицензиясы бар
мердігерлер жасауы
керек жəне құрылғыны
орнату кезінде
кішкентай балаларды
алыс ұстаңыз.
Қабырғаға бекіту кронштейні немесе
теледидар дұрыс орнатылмаса, келесі
жағдайлар болуы мүмкін. Лицензиясы бар
мердігерлер орнату жұмыстарын жүргізе
алатындығына көз жеткізіңіз.
 Теледидар құлап, дененің көгеруі немесе
сынық секілді ауыр жарақаттарға əкелуі
мүмкін.
 Қабырғаға бекіту кронштейні орнатылатын
қабырға тұрақсыз, қисық болса немесе
еденге перпендикуляр болмаса, құрал
құлап, жарақатқа не мүліктің
зақымдануына əкелуі мүмкін. Қабырға
кемінде осындай алты теледидардың
салмағын көтере алатындай болуы керек.
(Теледидардың салмағын «Анықтама
нұсқаулығы» ішінен көріңіз.)
 Қабырғаға бекіту кронштейні қабырғаға
берік бекітілмесе, құрал құлап, жарақатқа
немесе мүліктің зақымдануына əкелуі
мүмкін.
Балалар үшін
 Балаларға теледидар үстіне шығуға
рұқсат бермеңіз.
 Ұсақ жабдықтарын балалардан аулақ
ұстаңыз, жұтып қоймасын.
Теледидарды
тасымалдау немесе
бөлшектеу жұмыстарын
лицензиясы бар
мердігерлер жасауы
керек.
Лицензия бар мердігерлерден басқа
адамдар теледидарды тасымалдаса немесе
бөлшектесе, ол құлап, жарақатқа немесе
мүліктің зақымдануына əкелуі мүмкін.
Теледидарды екі немесе одан да көп адам
бекітуі немесе бөлшектеуі керек.
Теледидарды
бекіткеннен кейін
бұрандаларды жəне т.б.
босатпаңыз.
Егер солай істейтін болсаңыз, теледидар
құлауы немесе мүліктің зақымдануы мүмкін.
Қабырғаға бекіту кронштейні теледидарға
арналған құрылғылармен бірге қолдану
үшін жасалған. Теледидарлар үшін
қабырғаға орнатылатын кронштейнді
пайдалануға болатынын не болмайтынын
«Анықтама нұсқаулығы» ішінен қараңыз.
− 2 (KZ) −
Қабырғаға бекіту
кронштейнінің
бөлшектерін
ауыстырмаңыз.
Егер солай істейтін болсаңыз, қабырғаға
бекіту кронштейні құлауы немесе мүліктің
зақымдануы мүмкін.
Арнайы құрылғыдан
басқа құралды
бекітпеңіз.
Осы қабырғаға бекіту кронштейні тек
арнайы құрылғылармен бірге қолдану үшін
жасалған. Арнайы құрылғыдан бөлек
құралды бекітсеңіз, ол құлап не сынып,
жарақатқа не мүліктің зақымдануына əкелуі
мүмкін.
Қабырғаға бекіту
кронштейніне
теледидардан басқа
затты қолданбаңыз.
Теледидарды солға/
оңға, жоғары/төмен
шайқамаңыз.
Егер солай істейтін болсаңыз, теледидар
құлауы немесе мүліктің зақымдануы мүмкін.
Теледидарға сүйенбеңіз
немесе асылып
тұрмаңыз.
Теледидарға сүйенсеңіз не асылып
тұрсаңыз, ол сізге құлап, ауыр жарақат
алуыңыз мүмкін.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!
Осы алдын алу шаралары сақталмаса,
жарақат алуыңыз немесе мүлік
зақымдануы мүмкін.
 Қабырғаға орнатылатын кронштейнді
қолдану немесе теледидарды бұру
кезінде саусақтарыңыз қысылып
қалмасын.
 ТД жинағын бұрғанда, оны абайлап
ұстаңыз жəне жақын маңдағы адамдарға
тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
 Пайдаланылмаған бөліктерді болашақта
пайдалану үшін қауіпсіз жерге сақтап
қойыңыз.
Оларды балалардан аулақ ұстаңыз.
Құрылғыны тазалау не
оған күтім жасау кезінде
қатты күш салмаңыз.
Теледидардың жоғарғы бөлігіне қатты күш
салмаңыз. Егер солай істейтін болсаңыз,
теледидар құлауы немесе мүліктің
зақымдануы мүмкін.
Алдын алу
шаралары
 Қабырғаға бекіту кронштейніне
орнатылған теледидарды ұзақ уақыт бойы
пайдалансаңыз, қабырғаның
материалына байланысты теледидар
артындағы не үстіндегі түс өзгеруі немесе
тұсқағаздың түсі кетуі мүмкін.
 Қабырғаға бекіту кронштейнін
орнатқаннан кейін қайта алсаңыз,
қабырғада бұранда саңылаулары қалады.
 Қабырғаға бекіту кронштейнін
механикалық тербеліс əсер ететін орында
пайдаланбаңыз.
Қабырғаға бекіту
кронштейнін осы
пайдалану
нұсқаулығына сүйене
отырып мықтап
бекітіңіз.
Бұрандалардың бірі жоғалып не түсіп қалған
болса, қабырғаға бекіту кронштейні құлап,
жарақатқа немесе мүліктің зақымдануына
əкелуі мүмкін. Міндетті түрде қабырға
материалына сай бұрандаларды
пайдаланыңыз жəне құралды диаметрі 8 мм
(немесе оған балама) алты не одан көп
бұранданы пайдаланып орнатыңыз.
Қабырғаға бекіту
кронштейнін орнату
Қабырғаға бекіту кронштейнін
теледидардың бұрыштары не қапталы
қабырға бетінен шығып тұратын баған
секілді орындарға орнатпаңыз. Адам
немесе басқа зат теледидардың шығып
тұған бұрышына не қапталына соқса, ол
жарақат алуы немесе мүлік зақымдануы
мүмкін.
Теледидардың
салқындатқыштың
үстіне не астына
орнатпаңыз.
Теледидарға салқындатқыштан ұзақ уақыт
бойы су тамшылары ақса не салқын ауа
соқса, ол өртке, ток соғуға немесе
теледидардың дұрыс жұмыс істемеуіне
əкелуі мүмкін.
Теледидарды қабырға
мен еденге
перпендикуляр
болатындай етіп орнату
керек.
Егер солай болмаса, теледидар құлауы
немесе жарақат алуыңыз мүмкін.
Адамдар немесе басқа заттар кабельге
оралатын болса, жарақатқа не
теледидардың зақымдануына əкелуі мүмкін.
ЕСКЕРТУ
Қабырғаға бекіту
кронштейнін
теледидардың
бұрыштары не қапталы
қабырға бетінен шығып
тұратын орындарға
орнатпаңыз.
Теледидарды соғып алсаңыз, ол құлауы
немесе сынуы мүмкін. Бұдан жарақат
алуыңыз мүмкін.
Теледидар дұрыс
орнатылғаннан кейін
кабельдерді дұрыс
бекітіңіз.
Sony дилерлері үшін
Келесі нұсқаулар тек Sony дилерлеріне
арналған. Жоғарыда берілген алдын
алу шараларын оқып шығыңыз жəне
осы құрылғыны орнату, оған күтім
жасау, оны тексеру кезінде аса назар
аударыңыз.
Орнату кезінде
теледидарды соғып
алмаңыз.
Берілген бұрандалар
мен бекіту
бөлшектерін осы
нұсқаулықтағы
нұсқауларға сүйене
отырып дұрыс
пайдаланыңыз.
Қосалқы элементтерді
пайдалансаңыз,
теледидар құлап,
біреуге дене
жарақатын салуы
немесе теледидарды
зақымдауы мүмкін.
Нұсқаулықта берілген
процедураларға сүйене
отырып кронштейнді
дұрыстап
құрастырыңыз.
Бұрандалардың бірі жоғалса немесе түсіп
қалған болса, теледидар құлап, біреуге
дене жарақатын салуы немесе
теледидарды зақымдауы мүмкін.
Бұрандалар көрсетілген
орында мықтап бекітілуі
керек.
Осылай орындалмаса, теледидар құлап,
біреуге дене жарақатын салуы немесе
теледидарды зақымдауы мүмкін.
− 3 (KZ) −
Айнымалы ток сымы
немесе қосу кабелі
қысылып қалмауы
керек.
Айнымалы ток сымы немесе қосу кабелі
құрал мен қабырға арасында қысылып
қалса, майысқан немесе күштеп оралған
болса, ішкі бағыттағыштар зақымданып,
қысқа тұйықталуға немесе электр көзінің
үзілуіне себеп болуы мүмкін. Бұл өрттің
пайда болуына немесе ток соғуға əкелуі
мүмкін.
KZ
Кронштейнді қабырғаға
бекітуге қажетті
бұрандалар берілмеген.
Қабырғаға бекіту кронштейнін бекіту кезінде
қабырғаның материалы мен құрылымына
сай бұрандаларды пайдаланыңыз.
Мазмұны
Жинаққа кіретін элементтер .................................................................................................................... 4
Қажетті құралдар ..................................................................................................................................... 4
Қабырғаға орнатылатын кронштейнді қабырғаға орнатуl ..........................................................................................5
Теледидарды орнатуға дайындау................................................................................................................................8
Теледидарды қабырғаға орнату ..................................................................................................................................9
Техникалық сипаттамалары .................................................................................................................. 12
Жинаққа кіретін элементтер
WM1
WM2
WM3
(2)
(2)
M6L23
M6L13
6 мм x
23 мм (2)
6 мм x
13 мм (2)
WM4 *
* Тек 75 дюймдік (189,3 см) үлгі үшін
Қажетті құралдар
(6)
(6)
8 мм x 60 мм
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
− 4 (KZ) −
Қабырғаға орнатылатын кронштейнді қабырғаға орнату
1
Орнату орнын анықтау.
Қабырғадағы орынның теледидар үшін жеткілікті екеніне жəне оның осындай теледидардың
салмағынан кемінде алты есе ауыр салмақты көтере алатынына көз жеткізіңіз.
A
F
E
D
B
C
*1
G
KZ
H
(мм)
KD
2
A
B
C
D
E
F
G
H* (°)
75XE9405
1673
962
685
199
277
73
325
15
65XE9305
1451
838
660
237
178
45
295
15
55XE9305
1232
715
661
299
54
45
215
13
TV орнатылатын өлшемдер кестесі (мм)
Орнатылымға байланысты кестедегі сандарда кішкене айырмашылықтар болуы мүмкін.
*1 (Экран ортасының нүктесі)
*2 (Шамамен)
− 5 (KZ) −
3
Ескертулер
 Біз көру орнындағы теледидардың
орналасуын тексеруді ұсынамыз.
Белгіленген жерлерді орнату
тесіктерін жасау үшін
бұрғылаңыз.
1, 2, 3, 4, 5, 6
2
WM1 бөлігін қабырғаға туралап,
алты жерді белгілеңіз.
4
WM1
WM1
Ескертулер
 WM1 деңгейін тексеру үшін деңгей
тексеру құралын пайдаланыңыз.
− 6 (KZ) −
5
6
Ескертулер
 Қабырғаға орнатылатын кронштейннің
деңгейін тексеру үшін деңгей тексеру
құралын пайдаланыңыз.
тұтқасын соңына дейін
тартыңыз.
WM1
WM1
Сақтық шарасы
 Төрт бұрышты болттарды шамадан тыс
тартпаңыз. Дұрыс қатайтпау төрт
бұрышты болттардың ұстау күшін
төмендетуі мүмкін.
KZ
− 7 (KZ) −
Теледидарды орнатуға
дайындау
3
1
M6L23
WM4
WM2
4
2
WM4 бөлігін теледидарға
бекітіңіз (тек 75 дюймдік
(189,3 см) үлгі үшін).
Теледидардың артындағы
бұрандаларды алып тастаңыз.
55 *2
WM4
65
55
*1
*2
5
* 1 Тек 65 дюймдік (163,9 см) үлгі үшін
* 2 Тек 55 дюймдік (138,8 см) үлгі үшін
Сақтық шарасы
 Егер үстел тұғырығы теледидарға
бекітіліп қойылған болса, қабырғаға
орнатылатын кронштейннің бөліктерін
міндетті түрде теледидарға үстел
тұғырығын ажыратпас бұрын бекіту
керек.
− 8 (KZ) −
Тек 55 дюймдік (138,8 см) үлгі
үшін.
Теледидарды қабырғаға
орнату
1
3
2
4
KZ
WM2
− 9 (KZ) −
5
ТД бұрышын реттеу үшін қабырғаға орнататын кронштейннің сол жəне
оң жағын бұраңыз.
6
M6L13
M6L13
7
2
65 *1
55 *2
3
1
65 *1
* 1 Тек 65 дюймдік (163,9 см) үлгі үшін
* 2 Тек 55 дюймдік (138,8 см) үлгі үшін
− 10 (KZ) −
8
WM3
бөлігін бекітіңіз.
1
65 *
2
2
WM3
WM3
* Тек 65 дюймдік (163,9 см) үлгі үшін
9
10
Теледидарды жылжытқан
кезде, оны төменгі жағынан
мықтап ұстаңыз.
KZ
11
− 11 (KZ) −
Техникалық сипаттамалары
WM1
c
d
e
g
a b
f
Өлшемі: (шамамен) (мм)
75 *1 / 65 *2
a: 206 мм
b: 180 мм
c: 446 мм
d: 336 мм
e: 244 мм
f: 215 мм
g: 20 мм
55 *3
a: 206 мм
b: 180 мм
c: 346 мм
d: 252 мм
e: 160 мм
f: 130 мм
g: 20 мм
Масса (тек тұғыр): (шамамен)
75 *1 / 65 *2
2,7 кг
55 *3
2,3 кг
* 1 Тек 75 дюймдік (189,3 см) үлгі үшін
* 2 Тек 65 дюймдік (163,9 см) үлгі үшін
* 3 Тек 55 дюймдік (138,8 см) үлгі үшін
Дизайны мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертіледі.
− 12 (KZ) −
Nosač za montažu na
zid
O bezbednosti
Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod.
Za kupce
UPOZORENJE
Ako se sledeće mere predostrožnosti ne
poštuju, to može da dovede do teških
telesnih povreda ili smrti usled požara,
strujnog udara ili padanja proizvoda.
Za kupce
Montaža TV-a na zid
UPOZORENJE
NEOPHODNO JE PROFESIONALNO
POSTAVLJANJE
Ovaj proizvod bi trebalo da postavlja
samo profesionalni monter koji je
obučen da proceni snagu zida koja treba
da izdrži težinu TV-a. Ako nije pravilno
obezbeđen tokom postavljanja, TV može
da padne i izazove ozbiljne povrede.
Sony nije odgovoran za bilo kakvu štetu
ili povredu izazvanu prilikom pogrešnog
rukovanja ili nepravilnim postavljanjem,
ili postavljanjem bilo kojeg drugog osim
navedenog proizvoda. Ovo neće uticati
na Vaša zakonska prava (ako ih imate).
Za dilere kompanije
Sony
Za postavljanje ovog proizvoda je
potrebna dovoljna stručnost. Obavezno
pažljivo pročitajte ovaj priručnik da biste
bezbedno obavili rad na postavljanju.
Sony nije odgovoran za bilo kakve štete
ili povrede prouzrokovane nepravilnim
rukovanjem ili nepropisnim
postavljanjem. Ovaj priručnik dajte
kupcu nakon postavljanja.
Ovaj priručnik sa uputstvima prikazuje
ispravno rukovanje proizvodom i važne mere
predostrožnosti koje su potrebne da bi se
sprečile nesreće. Vaša je odgovornost da
pročitate, potpunosti razumete i pratite sva
uputstva u ovom uputstvu za upotrebu. Ako
to ne učinite, možete izazvati ozbiljne lične
povrede ili oštećenje imovine i možete
poništiti garanciju. Držite ovaj priručnik
dostupnim za buduću upotrebu.
Proizvodi kompanije Sony su projektovani da
budu bezbedni. Međutim, ako se proizvodi
nepravilno koriste, to može da dovede do
ozbiljnih povreda usled požara, strujnog
udara, prevrtanja proizvoda ili padanja
proizvoda. Obavezno poštujte mere
predostrožnosti za bezbednost radi
sprečavanja takvih nesreća.
OPREZ
Određeni proizvodi
Ovaj nosač za montažu na zid je projektovan
za upotrebu sa određenim modelima TV-a.
Za svaki TV aparat, pogledajte njegov
„Referentni vodič“ da biste proverili da se uz
njega može koristiti nosač za postavljanje na
zid.
Obavezno poverite
postavljanje licenciranim
ugovaračima i držite
malu decu dalje tokom
postavljanja.
Ako se nosač za montažu na zid ili TV ne
postave pravilno, može doći do sledećih
nesreća. Licencirani ugovarači treba
obavezno da izvrše postavljanje.
 TV može da padne i da dovede do ozbiljnih
povreda, kao što su modrica ili prelom.
 Ako je zid na koji se postavlja nosač za
montažu na zid nestabilan, neravan ili nije
vertikalan u odnosu na pod, uređaj može
da padne i izazove povrede ili oštećenje
imovine. Zid bi trebalo da bude u stanju da
može da izdrži težinu najmanje šest puta
veću od težine TV-a.
(Pogledajte „Referentni vodič“ TV-a da
biste utvrdili njegovu težinu.)
 Ako postavljanje nosača za montažu na zid
nije dovoljno čvrsto, uređaj može da padne
i izazove povrede ili oštećenje imovine.
Obavezno poverite
pomeranje ili demontažu
TV-a licenciranim
ugovaračima.
Ako druge osobe osim licenciranih
ugovarača prebacuju ili demontiraju TV, on
može da padne i izazove povrede ili
oštećenje imovine. Neka obavezno dve ili
više osoba nose ili demontiraju TV.
Ne skidajte vijke, i slično,
nakon montiranja TV-a.
Ako to učinite, TV može da padne i izazove
povrede ili oštećenje imovine.
Ne vršite izmene na
delovima nosača za
montažu na zid.
Ako to učinite, nosač za montažu na zid
može da padne i izazove povrede ili
oštećenje imovine.
Nemojte montirati
nikakvu opremu osim
navedenog proizvoda.
Ovaj nosač za montažu na zid je projektovan
samo za upotrebu sa navedenim
proizvodom. Ako montirate opremu osim
navedene, ona može da padne ili da se
polomi i izazove povrede ili oštećenje
imovine.
− 2 (SR) −
Ne primenjujte nikakvo
opterećenje osim TV-a na
nosač za montažu na zid.
Ne tresite TV prijemnik
levo/desno, gore/dole.
Ako to učinite, TV može da padne i izazove
povrede ili oštećenje imovine.
Ne oslanjajte se ili ne
kačite na TV.
Ne oslanjajte se ili ne kačite na TV, pošto on
može da padne na vas i izazove ozbiljne
povrede.
OPREZ
Ako se ne poštuju sledeće mere
predostrožnosti, može da dođe do
povreda ili oštećenja imovine.
 Pazite da ne povredite prste dok rukujete
nosačem za postavljanje na zid ili dok
naginjete komplet TV-a.
 Prilikom zakretanja TV aparata, postupajte
pažljivo i vodite računa da ne udarite ljude
u blizini.
 Obavezno sačuvajte neiskorištene delove
na sigurnom mestu za korišćenje u
budućnosti.
Čuvajte ih van domašaja dece.
Ne rukujte proizvodom sa
prekomernom silom
tokom čišćenja ili
održavanja.
Ne primenjujte prekomernu silu na gornjoj
strani TV-a. Ako to učinite, TV može da padne
i izazove povrede ili oštećenje imovine.
Mere predostrožnosti
 Ako koristite TV postavljen na nosač za
montažu na zid dugo vremena, zid iza i
iznad TV-a može da promeni boju ili se
tapete mogu odlepiti, u zavisnosti od
materijala zida.
 Ako se kompletan nosač za montažu skine
nakon postavljanja, ostaju rupe od vijaka.
 Ne koristite nosač za montažu na zid na
mestu gde je podložan mehaničkim
vibracijama.
Postavljanje nosača
za montažu na zid
Za dilere kompanije
Sony
UPOZORENJE
Sledeća uputstva su namenjena samo za
dilere kompanije Sony. Obavezno
pročitajte gore opisana bezbednosna
uputstva i obratite posebnu pažnju na
bezbednost tokom postavljanja,
održavanja i provere ovog proizvoda.
Ne postavljajte nosač za
montažu na zid na zidnim
površinama gde su
uglovi ili strane televizora
izbočeni od površine
zida.
Ne postavljajte nosač za montažu na zid na
zidnim površinama kao što je stub, gde su
uglovi ili strane televizora izbočeni od
površine zida. Ako se desi da osoba ili
predmet udare u izbočeni ugao ili bočnu
stranu TV-a, to može da dovede do povreda
ili oštećenje imovine.
Ne postavljajte TV iznad
ili ispod klima uređaja.
Ako je TV izložen dugo vreme prodoru vode
ili toplog vazduha iz klima uređaja, to može
da dovede do požara, strujnog udara ili kvara
na TV-u.
Obavezno postavite
nosač za montažu na zid
čvrsto na zid postupajući
prema uputstvima iz
ovog priručnika.
Ako bilo koji od vijaka postane labav ili
ispadne, nosač za montažu na zid može da
padne i dovede do povreda ili oštećenja
imovine. Proverite da li ste koristili
odgovarajuće zavrtnje za materijal zida i
bezbedno postavili uređaj korišćenjem šest
ili više zavrtanja prečnika 8 mm (ili sličnih).
Obavezno pravilno
koristite isporučene
vijke i delove za
pričvršćenje
postupajući prema
uputstvima iz ovog
priručnika. Ako
koristite delove koji
nisu originalni, TV
može da padne i da
nekome dovede do
telesne povrede ili do
oštećenja TV-a.
Proverite da li ste
pravilno sklopili nosač za
zid postupajući prema
datom postupku
objašnjenom u ovom
priručniku sa uputstvima.
Ne dozvolite da strujni
kabl ili kabl za
povezivanje budu
priklješteni.
Ako se strujni kabl ili kabl za povezivanje
priklešti između uređaja i zida ili se savije ili
iskrivi silom, unutrašnji provodnici mogu da
postanu otkriveni i izazovu kratak spoj ili
prekid struje. Ovo može da izazove požar ili
strujni udar.
Vijci potrebni za
pričvršćenje nosača za
montažu na zid se ne
isporučuju.
Koristite odgovarajuće vijke za materijal i
strukturu zida prilikom montiranja nosača za
montažu na zid.
Ako su bilo koji od vijaka labavi ili ispadnu,
TV može da padne i da nekome dovede do
telesne povrede ili do oštećenja TV-a.
Obavezno pritegnite vijke
čvrsto u određenom
položaju.
Ako propustite da to učinite, TV može da
padne i da nekome dovede do telesne
povrede ili do oštećenja TV-a.
Pazite da ne izlažete
televizor udaru tokom
postavljanja.
Ako se TV izloži udaru, može da padne ili da
se polomi. Ovo može da dovede do povreda.
Obavezno postavite TV
na zid koji je istovremeno
vertikalan i ravan.
Ako propustite da to učinite, TV može da
padne i izazove povrede.
Nakon pravilnog
postavljanja TV-a,
propisno obezbedite
kablove.
Ako se ljudi ili predmeti zapletu sa
kablovima, to može da dovede do povreda ili
do oštećenja TV-a.
− 3 (SR) −
SR
Sadržaj
Isporučene stavke ................................................................................................................................... 4
Potrebni alati ........................................................................................................................................... 4
Postavljanje na zid nosača za postavljanje na zid ....................................................................................................... 5
Priprema za postavljanje TV-a .....................................................................................................................................8
Postavljanje TV na zid ..................................................................................................................................................9
Specifikacije ............................................................................................................................................ 12
Isporučene stavke
WM1
WM2
WM3
(2)
(2)
M6L23
M6L13
6 mm x
23 mm (2)
6 mm x
13 mm (2)
WM4 *
* Samo za model od 75 inča (189,3 cm)
Potrebni alati
(6)
(6)
8 mm x 60 mm
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
− 4 (SR) −
Postavljanje na zid nosača za postavljanje na zid
1
Odaberite mesto na kojem ćete izvršiti postavljanje.
Proverite da li zid ima dovoljno prostora za TV i da je u stanju da izdržava težinu najmanje šest
puta veću od težine tog TV-a.
A
F
E
D
B
C
*1
G
SR
H
(mm)
2
A
B
C
D
E
F
G
H* (°)
75XE9405
1.673
962
685
199
277
73
325
15
65XE9305
1.451
838
660
237
178
45
295
15
55XE9305
1.232
715
661
299
54
45
215
13
KD
Tabela sa dimenzijama za instalaciju (mm) za TV
Cifre u tabeli mogu malo da se razlikuju u zavisnosti od instalacije.
*1 (Središnja tačka ekrana)
*2 (Približ.)
− 5 (SR) −
3
Napomene
 Preporučujemo da vizuelno proverite
okruženje mesta za TV.
Probušite vodeće rupe na
oznakama.
1, 2, 3, 4, 5, 6
2
Poravnajte WM1 u odnosu na zid
i napravite šest oznaka.
4
WM1
Napomene
 Koristite libelu da biste proverili da li je
WM1 u ravni.
− 6 (SR) −
WM1
5
6
Izvucite ručke WM1 do kraja.
Napomene
 Koristite libelu da biste proverili da li je
nosač za postavljanje na zid u ravni.
WM1
Mere predostrožnosti
 Nemojte previše zatezati vijke za drvo.
Nepravilno zatezanje može da smanji
snagu kojom vijci za drvo mogu da drže.
SR
− 7 (SR) −
Priprema za postavljanje TV-a
3
1
M6L23
WM4
WM2
4
2
Prikačite WM4 za TV
(samo za model od 75 inča
(189,3 cm)).
Izvadite vijke sa zadnje strane TV
-a.
WM4
2
55 *
65
55
*1
*2
5
* 1 Samo za model od 65 inča (163,9 cm)
* 2 Samo za model od 55 inča (138,8 cm)
Mere predostrožnosti
 Ako je postolje za sto već prikačeno za TV,
proverite da li su prikačeni delovi nosača
za postavljanje na zid pre nego što
skinete postolje za sto.
− 8 (SR) −
Samo za model od 55 inča
(138,8 cm).
Postavljanje TV na zid
1
3
2
4
SR
WM2
− 9 (SR) −
5
Okrenite vijke na levoj i desnoj strani nosača za montažu na zid da biste
podesili ugao TV aparata.
6
M6L13
M6L13
7
2
65 *1
55 *2
3
1
65 *1
* 1 Samo za model od 65 inča (163,9 cm)
* 2 Samo za model od 55 inča (138,8 cm)
− 10 (SR) −
8
Prikačite WM3 .
1
65 *
2
2
WM3
WM3
* Samo za model od 65 inča (163,9 cm)
9
10
Kada pomerate TV, čvrsto ga
držite sa donje strane.
SR
11
− 11 (SR) −
Specifikacije
WM1
c
d
e
g
a b
f
Dimenzije: (približ.) (mm)
75 *1 / 65 *2
a: 206 mm
b: 180 mm
c: 446 mm
d: 336 mm
e: 244 mm
f: 215 mm
g: 20 mm
55 *3
a: 206 mm
b: 180 mm
c: 346 mm
d: 252 mm
e: 160 mm
f: 130 mm
g: 20 mm
Kaal (ainult alus): (umbes)
75 *1 / 65 *2
2,7 kg
55 *3
2,3 kg
* 1 Samo za model od 75 inča (189,3 cm)
* 2 Samo za model od 65 inča (163,9 cm)
* 3 Samo za model od 55 inča (138,8 cm)
Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez obaveštenja.
− 12 (SR) −
‫מפרטים‬
‫‪WM1‬‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫‪e‬‬
‫‪g‬‬
‫‪a b‬‬
‫‪f‬‬
‫מידה‪) :‬בערך( )מ"מ(‬
‫‪65 / 1* 75‬‬
‫*‪2‬‬
‫‪ 206 :a‬מ"מ‬
‫‪ 180 :b‬מ"מ‬
‫‪ 446 :c‬מ"מ‬
‫‪ 336 :d‬מ"מ‬
‫‪ 244 :e‬מ"מ‬
‫‪ 215 :f‬מ"מ‬
‫‪ 20 :g‬מ"מ‬
‫‪55‬‬
‫*‪3‬‬
‫‪ 206 :a‬מ"מ‬
‫‪ 180 :b‬מ"מ‬
‫‪ 346 :c‬מ"מ‬
‫‪ 252 :d‬מ"מ‬
‫‪ 160 :e‬מ"מ‬
‫‪ 130 :f‬מ"מ‬
‫‪ 20 :g‬מ"מ‬
‫משקל )בסיס בלבד(‪) :‬בערך(‬
‫‪65 / 1* 75‬‬
‫*‪2‬‬
‫‪ 2.7‬ק"ג‬
‫‪55‬‬
‫*‪3‬‬
‫‪ 2.3‬ק"ג‬
‫*‪ 1‬לדגם ‪ 75‬אינץ' )‪ 189.3‬ס"מ( בלבד‬
‫*‪ 2‬לדגם ‪ 65‬אינץ' )‪ 163.9‬ס"מ( בלבד‬
‫*‪ 3‬לדגם ‪ 55‬אינץ' )‪ 138.8‬ס"מ( בלבד‬
‫העיצוב והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫‪− 12 (HE) −‬‬
‫‪ 8‬יש להצמיד את ‪. WM3‬‬
‫* ‪65‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪WM3‬‬
‫‪WM3‬‬
‫* לדגם ‪ 65‬אינץ' )‪ 163.9‬ס"מ( בלבד‬
‫‪9‬‬
‫‪ 10‬בעת העברת הטלוויזיה‪ ,‬יש‬
‫להחזיק אותה בחוזקה מהתחתית‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪11‬‬
‫‪− 11 (HE) −‬‬
‫‪ 5‬הברג את הצד שמאלי והימני של מתלה הקיר כדי לכוונן את זווית הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪M6L13‬‬
‫‪M6L13‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪65 *1‬‬
‫‪55 *2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪65 *1‬‬
‫‪1‬‬
‫*‪ 1‬לדגם ‪ 65‬אינץ' )‪ 163.9‬ס"מ( בלבד‬
‫*‪ 2‬לדגם ‪ 55‬אינץ' )‪ 138.8‬ס"מ( בלבד‬
‫‪− 10 (HE) −‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪WM2‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪− 9 (HE) −‬‬
‫הכנת ההתקנה של הטלוויזיה‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪M6L23‬‬
‫‪WM4‬‬
‫‪WM2‬‬
‫‪ 4‬יש להצמיד את ‪ WM4‬לטלוויזיה‬
‫)דגם ‪ 75‬אינץ' )‪ 189.3‬ס"מ( בלבד(‪.‬‬
‫‪ 2‬הסר את הברגים מהחלק האחורי‬
‫של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪WM4‬‬
‫*‪55 2‬‬
‫*‪65 1‬‬
‫*‪55 2‬‬
‫‪ 5‬לדגם ‪ 55‬אינץ' )‪ 138.8‬ס"מ( בלבד‪.‬‬
‫*‪ 1‬לדגם ‪ 65‬אינץ' )‪ 163.9‬ס"מ( בלבד‬
‫*‪ 2‬לדגם ‪ 55‬אינץ' )‪ 138.8‬ס"מ( בלבד‬
‫אמצעי זהירות‬
‫‪ ‬אם המעמד השולחני כבר מחובר לטלוויזיה‪,‬‬
‫יש לוודא שאתה מחבר את חלקי המתלה‬
‫לקיר לטלוויזיה לפני שתנתק את המעמד‬
‫השולחני‪.‬‬
‫‪− 8 (HE) −‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫הערות‬
‫‪ ‬יש להשתמש במפלס כדי לבדוק אם המתלה‬
‫לקיר מיושר‪.‬‬
‫משוך את זרוע של ‪ WM1‬והוצא אותה עד‬
‫סופה‪.‬‬
‫‪WM1‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫‪ ‬אין להדק יתר על המידה את הברגים‪ .‬הידוק‬
‫שגוי יכול להפחית את עוצמת ההחזקה של‬
‫הברגים‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪− 7 (HE) −‬‬
‫‪ 3‬יש לקדוח חורים ראשוניים‬
‫בסימונים‪.‬‬
‫הערות‬
‫‪ ‬אנחנו ממליצים לבדוק את מיקום‬
‫הטלוויזיה בסביבת הצפייה‪.‬‬
‫‪1, 2, 3, 4, 5, 6‬‬
‫‪ 2‬יש ליישר את‬
‫שישה סימונים‪.‬‬
‫‪WM1‬‬
‫על הקיר ולבצע‬
‫‪4‬‬
‫‪WM1‬‬
‫‪WM1‬‬
‫הערות‬
‫‪ ‬יש להשתמש במפלס כדי לבדוק אם‬
‫ישר‪.‬‬
‫‪WM1‬‬
‫‪− 6 (HE) −‬‬
‫התקנת מתלה הקיר על הקיר‬
‫‪ 1‬יש להחליט על מקום ההתקנה‪.‬‬
‫יש לוודא שיש מספיק שטח בקיר עבור הטלוויזיה ושהוא יכול לתמוך במשקל של לפחות פי שישה‬
‫ממשקל הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫*‪1‬‬
‫‪G‬‬
‫‪H‬‬
‫‪HE‬‬
‫)‪(mm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪(°) 2* H‬‬
‫‪75XE9405‬‬
‫‪1,673‬‬
‫‪962‬‬
‫‪685‬‬
‫‪199‬‬
‫‪277‬‬
‫‪73‬‬
‫‪325‬‬
‫‪15‬‬
‫‪65XE9305‬‬
‫‪1,451‬‬
‫‪838‬‬
‫‪660‬‬
‫‪237‬‬
‫‪178‬‬
‫‪45‬‬
‫‪295‬‬
‫‪15‬‬
‫‪55XE9305‬‬
‫‪1,232‬‬
‫‪715‬‬
‫‪661‬‬
‫‪299‬‬
‫‪54‬‬
‫‪45‬‬
‫‪215‬‬
‫‪13‬‬
‫‪KD‬‬
‫טבלת המידות )מ"מ( שלמכשיר הטלוויזיה לצורך התקנה‬
‫האיורים בטבלה עשויים להיות שונים מעט בהתאם להתקנה‪.‬‬
‫*‪) 1‬מרכז המסך(‬
‫*‪) 2‬בערך(‬
‫‪− 5 (HE) −‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫פריטים שסופקו‪4 ..............................................................................................................................‬‬
‫כלים שיש בהם צורך ‪4 .......................................................................................................................‬‬
‫התקנת מתלה הקיר על הקיר ‪5 ..........................................................................................................................‬‬
‫הכנת ההתקנה של הטלוויזיה‪8 ..........................................................................................................................‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר ‪9 ............................................................................................................................‬‬
‫מפרטים‪12 .......................................................................................................................................‬‬
‫פריטים שסופקו‬
‫* ‪WM4‬‬
‫‪WM3‬‬
‫‪WM2‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪WM1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪M6L13‬‬
‫‪M6L23‬‬
‫‪6 mm x‬‬
‫)‪13 mm (2‬‬
‫‪6 mm x‬‬
‫)‪23 mm (2‬‬
‫* לדגם של ‪ 75‬אינץ' )‪ 189.3‬ס"מ( בלבד‬
‫כלים שיש בהם צורך‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‪8 mm x 60 mm‬‬
‫‪1.5 N∙m/1,5 N∙m‬‬
‫}‪{15 kgf∙cm‬‬
‫‪− 4 (HE) −‬‬
‫אל תתקין את מתלה הקיר‬
‫על משטחי קירות שבהם‬
‫פינות או צידי הטלוויזיה‬
‫בולטים משטח פני הקיר‪.‬‬
‫אל תתקין את מתלה הקיר על משטחי‬
‫קירות כגון עמודים שבהם פינות או צידי‬
‫הטלוויזיה בולטים משטח פני הקיר‪ .‬פגיעה‬
‫של אדם או עצם כלשהו בפינה או בצד‬
‫הבולטים של הטלוויזיה‪ ,‬עלולה לגרום‬
‫לפציעה או לנזק לרכוש‪.‬‬
‫הקפד להרכיב כהלכה את‬
‫הזווית לפי התהליך המתואר‬
‫במדריך הוראות זה‪.‬‬
‫אם הברגים יהיו רופפים או ייפלו‪,‬‬
‫הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה‬
‫גופנית או לנזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫הקפד להדק את הברגים‬
‫היטב במקומם המיועד‪.‬‬
‫אם לא תעשה כן‪ ,‬הטלוויזיה עלולה ליפול‬
‫ולגרום לפציעה גופנית או לנזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫שים לב לא לזעזע את‬
‫הטלוויזיה במהלך ההתקנה‪.‬‬
‫זעזוע הטלוויזיה עלול לגרום לנפילתה או‬
‫שבירתה‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום לפציעה‪.‬‬
‫אל תתקין את הטלוויזיה‬
‫מעל או מתחת למזגן‪.‬‬
‫אם הטלוויזיה תיחשף לנזילות מים או‬
‫לזרם אוויר ממזגן למשך זמן ארוך‪ ,‬עלולה‬
‫להיגרם שריפה‪ ,‬התחשמלות או תקלה‬
‫בטלוויזיה‪.‬‬
‫הקפד להתקין היטב את‬
‫מתלה הקיר לקיר תוך‬
‫הקפדה על ההוראות‬
‫שבמדריך זה‪.‬‬
‫אם הברגים יהיו רופפים או יפלו‪ ,‬מתלה‬
‫הקיר עלול ליפול ולגרום לפציעה או נזק‬
‫לרכוש‪ .‬יש לוודא שאתה משתמש בברגים‬
‫המתאימים לחומרים שמהם עשוי הקיר‬
‫ולהתקין את היחידה בבטחה באמצעות‬
‫שישה ברגים או יותר בעלי של קוטר ‪ 8‬מ"מ‬
‫)או דומה(‪.‬‬
‫הקפד להתקין את‬
‫הטלוויזיה על קיר מאונך‬
‫וישר‪.‬‬
‫אם לא תעשה כן‪ ,‬הטלוויזיה עלולה ליפול‬
‫ולגרום לפציעה‪.‬‬
‫לאחר התנה נאותה של‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬הדק היטב את‬
‫הכבלים‪.‬‬
‫אם אנשים או עצמים ייתקלו בכבלים‪,‬‬
‫עלולה להיגרם פציעה או עלול להיגרם נזק‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫אל תאפשר לכבל המתח או‬
‫לכבל המחבר להיצבט‪.‬‬
‫אם כבל המתח או הכבל המחבר צבוטים‬
‫בין היחידה לבין הקיר או שהם מכופפים או‬
‫מסובבים בכוח‪ ,‬המוליכים הפנימיים‬
‫עלולים להיחשף ולגרום לקצר או נתק‬
‫חשמלי‪ .‬דבר זה עלול לגרום לשריפה או‬
‫להתחשמלות‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫הקפד להשתמש בברגים‬
‫ובחלקי החיבור‬
‫המסופקים בהתאם‬
‫להוראות הכלולות‬
‫במדריך הוראות זה‪ .‬אם‬
‫תשתמש בחלקים‬
‫חלופיים‪ ,‬הטלוויזיה‬
‫עלולה ליפול ולגרום‬
‫לפציעה גופנית או לנזק‬
‫לרכוש‪.‬‬
‫הברגים הנחוצים לקיבוע‬
‫מתלה הקיר לקיר אינם‬
‫מסופקים‪.‬‬
‫השתמש בברגים המתאימים לחומר שממנו‬
‫עשוי הקיר בעת התקנת מתלה הקיר‪.‬‬
‫‪− 3 (HE) −‬‬
‫מתלה קיר‬
‫על בטיחות‬
‫תודה שרכשת מוצר זה‪.‬‬
‫ללקוחות‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫אזהרה‬
‫נדרשת התקנה מקצועית‬
‫רק מתקין מקצועי שהוכשר לקבוע את‬
‫חוזק הקיר להרכבת משקל הטלוויזיה‬
‫יכול להתקין מוצר זה‪ .‬אם הטלוויזיה‬
‫לא תאובטח כהלכה במהלך ההתקנה‪,‬‬
‫היא עלולה ליפול ולגרום לחבלה‬
‫חמורה‪ Sony .‬אינה אחראית לכל נזק‬
‫או חבלה שנגרמו בשל טיפול לא נכון או‬
‫התקנה שגויה‪ ,‬או התקנת כל מוצר אחר‬
‫שאינו צוין‪ .‬זכויותיך המעוגנות בחוק‬
‫)אם רלוונטי( לא ייפגעו‪.‬‬
‫לספקים של ‪Sony‬‬
‫נדרשת מומחיות על‪-‬מנת להתקין מוצר‬
‫זה‪ .‬קרא היטב את מדריך ההוראות‬
‫הזה כדי לבצע את עבודת ההתקנה‬
‫בבטחה‪ Sony .‬אינה אחראית לכל נזק‬
‫או פציעה שתיגרם כתוצאה מטיפול או‬
‫התקנה בלתי נאותים‪ .‬מסור חוברת זו‬
‫ללקוח לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫מדריך הוראות זה מראה את הטיפול הנכון‬
‫במוצר ואמצעי זהירות חשובים הנחוצים‬
‫למניעת תאומות‪ .‬באחריותך לקרוא ולהבין‬
‫לעומק את כל ההוראות שבמדריך ההוראות‬
‫הזה ולבצע אותן‪ .‬אם לא תעשה זאת ייתכנו‬
‫חבלות גופניות חמורות או נזק לרכוש‪,‬‬
‫שעלולים לבטל את האחריות‪ .‬שמור את‬
‫המדריך לעיון עתידי‪.‬‬
‫התכנון של מוצרי ‪ Sony‬מתבצע תוך‬
‫מחשבה על בטיחות‪ .‬שימוש לא נכון‬
‫במוצרים עלול לגרום לפציעה חמורה‬
‫בעקבות שריפה‪ ,‬התחשמלות‪ ,‬התהפכות‬
‫המוצר או נפילתו‪ .‬הקפד על נקיטת אמצעי‬
‫הזהירות למניעת תאונות שכאלה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫המוצרים המפורטים‬
‫מתלה הקיר מיועד לשימוש רק עם‬
‫הטלוויזיות המפורטות‪ .‬לטלוויזיות‪ ,‬עיין‬
‫ב"מדריך ההגדרה" כדי לוודא שניתן‬
‫להשתמש במתלה לקיר‪.‬‬
‫ללקוחות‬
‫אזהרה‬
‫אי הקפדה על אמצעי הזהירות הבאים‬
‫עלולה לגרום לפציעה חמורה או מוות‬
‫כתוצאה משריפה‪ ,‬התחשמלות או‬
‫נפילת המוצר‪.‬‬
‫הקפד שההתקנה תבוצע‬
‫על‪-‬ידי סוכנים מורשים‬
‫והרחק ילדים בזמן‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫התקנה לא נכונה של מתלה הקיר או‬
‫הטלוויזיה עלולים לגרום לתאונות הבאות‪.‬‬
‫הקפד שההתקנה תבוצע על‪-‬ידי קבלנים‬
‫מורשים‪.‬‬
‫‪ ‬הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה‬
‫חמורה כגון חבורה או שבר‪.‬‬
‫‪ ‬אם הקיר שעליו מותקן מתלה הקיר‬
‫אינו יציב‪ ,‬אינו אחיד או אינו מאונך‬
‫לרצפה‪ ,‬היחידה עלולה ליפול ולגרום‬
‫לפציעה או נזק לרכוש‪ .‬הקיר צריך‬
‫לתמוך במשקל של לפחות פי שישה‬
‫ממשקל הטלוויזיה‪.‬‬
‫)יש לעיין ב"מדריך ההגדרה" של‬
‫הטלוויזיה לבדיקת משקלה(‪.‬‬
‫‪ ‬אם התקנת מתלה הקיר על הקיר אינה‬
‫מספיק איתנה‪ ,‬היחידה עלולה ליפול‬
‫ולגרום לפציעה או נזק לרכוש‪.‬‬
‫הקפד שהעברת הטלוויזיה‬
‫או הסרתה תתבצע על‪-‬ידי‬
‫קבלנים מורשים‪.‬‬
‫אם העברת הטלוויזיה או הסרתה תבוצע‬
‫על‪-‬ידי אנשים שאינם קבלנים מורשים‪ ,‬היא‬
‫עלולה ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש‪.‬‬
‫הקפד שנשיאת הטלוויזיה או הסרתה‬
‫תבוצע על‪-‬ידי שני אנשים או יותר‪.‬‬
‫אל תסיר ברגים וכו‘ לאחר‬
‫תליית הטלוויזיה‪.‬‬
‫אל תתלה שום עומס זולת‬
‫הטלוויזיה על מתלה הקיר‪.‬‬
‫אל תטלטל את הטלוויזיה‬
‫שמאלה‪/‬ימינה‪ ,‬למעלה‪/‬‬
‫למטה‪.‬‬
‫אם תעשה כן‪ ,‬הטלוויזיה עלולה ליפול‬
‫ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש‪.‬‬
‫אל תישען על הטלוויזיה או‬
‫תתלה ממנה‪.‬‬
‫אל תישען על הטלוויזיה או תיתלה עליה‬
‫שכן היא עלולה ליפול עליך ולגרום לפציעה‬
‫חמורה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי הקפדה על אמצעי הזהירות הבאים‬
‫עלולה להוביל לפציעה או לנזק לרכוש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אין לטפל המוצר בכוח מופרז‬
‫במהלך הניקוי או התחזוקה‪.‬‬
‫אל תפעיל כוח מופרז על החלק העליון של‬
‫הטלוויזיה‪ .‬אם תעשה כן‪ ,‬הטלוויזיה עלולה‬
‫ליפול ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש‪.‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫‪‬‬
‫אם תעשה כן‪ ,‬הטלוויזיה עלולה ליפול‬
‫ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש‪.‬‬
‫אל תבצע שינויים לחלקים‬
‫של מתלה הקיר‪.‬‬
‫אם תעשה כן‪ ,‬מתלה הקיר עלול ליפול‬
‫ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש‪.‬‬
‫את תתלה ציוד זולת המוצר‬
‫המפורט‪.‬‬
‫מתלה הקיר מיועד לשימוש רק עם המוצר‬
‫המפורט‪ .‬אם תתלה ציוד השונה מזה‬
‫שפורט‪ ,‬הוא עלול ליפול או להישבר ולגרום‬
‫לפציעה או נזק לרכוש‪.‬‬
‫יש להיזהר שלא לצבוט את אצבעותייך‬
‫בעת טיפול במתלה לקיר או בעת סיבוב‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫יש להיזהר בעת סיבוב מכשיר‬
‫הטלוויזיה על מנת שלא לפגוע באנשים‬
‫הנמצאים בקרבתה‪.‬‬
‫יש לוודא שאתה מאחסן חלקים לא‬
‫נחוצים במקום בטוח לשימוש עתידי‪.‬‬
‫יש להרחיק אותם מילדים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אם תשתמש בטלוויזיה המותקנת על‬
‫מתלה קישר למשך זמן רב‪ ,‬צבע הקיר‬
‫מאחורי או מעל לטלוויזיה עלול לשנות‬
‫את צבעו או שהטפט עלול להתנתק‬
‫מהקיר‪ ,‬בהתאם לחומר שממנו עשוי‬
‫הקיר‪.‬‬
‫הסרת מתלה הקיר לאחר התקנתו‬
‫תשאיר חורי ברגים בקיר‪.‬‬
‫אין להשתמש במתלה הקיר במקום‬
‫הנתון לרעידות מכניות‪.‬‬
‫התקנת מתלה הקיר‬
‫לספקים של ‪Sony‬‬
‫אזהרה‬
‫ההוראות הבאות מיועדות לספקי ‪Sony‬‬
‫בלבד‪ .‬הקפד לקרוא את אמצעי‬
‫הזהירות המתוארים למעלה ושים לב‬
‫במיוחד לבטיחות במהלך ההתקנה‪,‬‬
‫התחזוקה והבדיקה של מוצר זה‪.‬‬
‫‪− 2 (HE) −‬‬
http://www.sony.net/
© 2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising