Sony | FDR-X1000VR | Sony FDR-X1000VR X1000VR 4K Action Cam sa Wi-Fi® i GPS funkcijama i kompletom sa daljinskim upravljačem sa prikazom uživo Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

4-566-638-11(1) (SR)
Provera sadržaja pakovanja
4
Početni koraci
• Kamera (1)
Kamera je smeštena u vodootporno kućište. Otvorite poklopac kućišta kao što
je pokazano na slici u nastavku.
Digitalni 4K video kamkorder
Vodič za početak
Da biste saznali detaljne informacije o tome kako da koristite kameru
i softver, posetite sledeći veb-sajt.
http://www.sony.net/actioncam/support/
Da biste uređivali filmove, koristite „Action Cam Movie Creator“,
PC softver namenjen ovoj kameri. Možete ga preuzeti sa sledeće
URL adrese.
http://www.sony.net/acmc/
Informacije na nalepnici (u tačkastom okviru u nastavku) su neophodne
za povezivanje kamere sa pametnim telefonom.
FDR-X1000V
• Mikro USB kabl (1)
• Punjiva baterija (NP-BX1) (1)
• Vodootporno kućište (1)
• Kopča za montiranje (1)
• Ravan lepljivi nosač (1)
• Zakrivljeni lepljivi nosač (1)
• Vodič za početak (ovaj
dokument) (1)
• Referentni vodič (1)
Punjenje baterije
1
Proverite da li je kamera isključena.
Da biste isključili kameru, pritisnite dugme NEXT ili PREV nekoliko
puta da se prikaže [PwOFF], a zatim pritisnite dugme ENTER.
Pomerite nadole ručicu za zaključavanje da otvorite
poklopac baterije.
5
Otvorite poklopac za priključke () i povežite kameru
sa aktiviranim računarom pomoću mikro USB kabla
(isporučen) ().
Svetli narandžastom
bojom tokom punjenja
Nazivi glavnih delova
 Prekidač REC HOLD
 Dugme REC (film/fotografija)/
Dugme ENTER (izvršavanje
komandi menija)
 (oznaka N)
 Dugme PREV (prethodni meni)
 Dugme NEXT (sledeći meni)
 Displej
 Zvučnik
 Lampica REC/LIVE
 Risiver infracrvenog daljinskog
upravljača
 Objektiv
 Mikrofoni
 Poklopac za priključke (HDMI OUT,
Multi/Mikro USB priključak)
 Lampa REC/pristup/CHG (napajanje)
 Ručica za zaključavanje
 Poklopac odeljka za bateriju/
memorijsku karticu
• Umetnite memorijsku karticu pravilno, proveravajući da li je svaka
strana okrenuta pravilno.
• Lagano gurnite memorijsku karticu jednom da biste je izbacili.
* Koristite SDXC karticu (Class10) kada snimate filmove u formatu XAVC S.
Koristite SDXC UHS-I memorijsku karticu (U3) kada snimate filmove pri
vezi od 100 Mbps.
Napomene
• Ne garantujemo da će kamera raditi sa svim memorijskim karticama.
• Proverite da li je memorijska kartica pravilno okrenuta. Ako silom umetnete
memorijsku karticu u pogrešnom smeru, kartica, njen otvor ili snimljeni podaci
na njoj mogu da se oštete.
• Pre korišćenja formatirajte memorijsku karticu.
• Potvrdite da su poklopac za priključke i poklopac baterije/memorijske kartice
dobro zatvoreni i da pre upotrebe nema stranih materija na poklopcima.
U suprotnom, može doći do prodora vode.
Podešavanje sata
2
Pritisnite dugme NEXT ili PREV i izaberite [SETUP]  [CONFG]  [DATE]
da biste podesili datum, vreme i region.
Umetnite bateriju.
poklopac za
priključke
Umetanje memorijske kartice
Poravnajte oznaku  kao na slici.
3
Odštampana
strana
Zatvorite poklopac.
Uverite se da žuta oznaka na ručici za zaključavanje nije vidljiva.
microSD kartica/
microSDHC kartica/
microSDXC kartica
Memory Stick Micro™
(Mark2) mediji
Postavka
U režimu [SETUP] možete da promenite režim snimanja i razne
postavke kamere.
1
2
Pritisnite dugme NEXT ili PREV da biste prikazali stavku
[SETUP], a zatim pritisnite dugme ENTER.
Pritisnite dugme NEXT ili PREV da biste prikazali stavku
koju želite da podesite, a zatim pritisnite dugme ENTER.
Snimanje
Mikro USB kabl
Strana sa
kontaktima
Napomene
• Tokom perioda dužeg snimanja, može da dođe do porasta temperature kamere
do tačke kada se snimanje automatski zaustavlja.
• Ne garantujemo reprodukciju slika koje su snimljene drugim kamerama na ovoj
kameri.
• Ako reprodukujete [XAVC S 120p/100p] ili [XAVC S 240p/200p] filmove snimljene
ovom kamerom na kameri koja ne podržava taj format, može doći do
zamrzavanja te kamere. U tom slučaju, izvadite bateriju i ponovo je umetnite.
1
2
3
Pritisnite dugme NEXT ili PREV da biste uključili kameru.
Pritisnite dugme NEXT ili PREV da biste izabrali željeni
režim snimanja.
Pritisnite dugme REC da biste započeli snimanje.
Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite dugme REC.
* Kada pritisnete dugme REC dok je kamera isključena, snimanje
počinje u poslednjem režimu snimanja koje je bilo podešeno
pre nego što je kamera isključena.
© 2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Stavke u meniju
Lista režima
Stavke koje možete da podesite
u režimu SETUP
Stavke koje možete da podesite
u režimu CONFG
Prikaz
Režimi
Prikaz
Stavke
Prikaz
Stavke
LOOP
Režim neprekidnog snimanja
VMODE
Režim postavke kvaliteta slike
Wi-Fi
Wi-Fi veza
MOVIE
Režim snimanja filmova
V.FMT
Format filma
GPS
GPS dnevnik
PHOTO
Režim snimanja fotografija
STEDY
SteadyShot
PLANE
Režim rada u avionu
1
INTVL
Režim snimanja fotografija
u intervalima
AUDIO
Snimanje zvuka
MOUNT
Nosač*
WIND
Smanjenje buke vetra
TC/UB
Vremenski kôd/korisnička postavka
LIVE
Režim striminga uživo
COLOR
Režim boja
IR-RC
Daljinski IR upravljač
SETUP
Režim podešavanja
L.OPT
Vreme neprekidnog snimanja
HDMI
HDMI podešavanja
DRIVE
Prebacivanje režima za fotografisanje
BGM
Muzika u pozadini*1, *2
PLAY
Režim reprodukcije
FPS
Interval snimanja fotografija
USBPw
USB izvor napajanja
PwOFF
Isključenje napajanja
SELF
Tajmer odloženog okidanja
A.OFF
Automatsko isključivanje
ANGL
Ugao gledanja za fotografije
BEEP
Zvučni signal
LAPSE
Snimanje fotografija u intervalima
DATE
Postavka datuma i vremena
Napomene
• Radnje sa dugmadima
– NEXT: Prelazak na sledeći meni
– PREV: Prelazak na prethodni meni
– ENTER: Izvršavanje stavke menija
• Da biste se vratili na meni [SETUP] ili [CONFG]
iz bilo koje stavke podešavanja, izaberite [BACK],
a zatim pritisnite dugme ENTER.
• Kada simultano pritisnete dugme NEXT i dugme
PREV, možete da uđete u meni podešavanja
za Wi-Fi.
• Meni može da se menja u zavisnosti od uslova
korišćenja kamere.
FLIP
Preokretanje
DST
Postavka letnjeg računanja vremena
SCENE
Scene
LANG
Postavka jezika
WB
Ravnoteža bele boje
V.SYS
Prebacivanje između režima NTSC/PAL
AESFT
AE Shift
VER.
Version
FORMT
Format
RESET
Vraćanje postavki na početne vrednosti
CONFG
Postavke konfiguracije
*1 Ovo su stavke podešavanja za Highlight Movie
Maker. Detalje potražite u Vodiču za pomoć.
*2 Ova funkcija nije dostupna u nekim državama/
regionima.
Povezivanje sa daljinskim upravljačem Live-View
koji se prodaje zasebno
1
2
3
4
Pritisnite dugme NEXT ili PREV da biste izabrali [SETUP] 
[CONFG]  [Wi-Fi]  [ON].
Izaberite SSID kamere (priložen uz ovaj priručnik) koristeći
daljinski upravljač Live-View.
Kada se na displeju kamere prikaže poruka [ACPT?],
pritisnite dugme ENTER na kameri.
Povezivanje sa pametnim telefonom
Možete da upravljate kamerom pomoću pametnog telefona isto kao
i daljinskim upravljačem Live-View koji se prodaje zasebno.
Instaliranje aplikacije „PlayMemories
Mobile™“ na pametnom telefonu


Ako izgubite nalepnicu
Potražite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ na
Google Play-u i instalirajte je. Kada koristite funkcije
za povezivanje jednim dodirom (NFC), obavezan je
Android 4.0 ili noviji.
Uključite napajanje na daljinskom upravljaču Live-View.
Za detalje o korišćenju, pogledajte Vodič za pomoć daljinskog
upravljača Live-View.

Android OS
Ako je nalepnica izgubljena, ID korisnika i lozinku možete pronaći
na sledeći način.
 Umetnite napunjenu bateriju u kameru.
 Povežite kameru sa računarom pomoću mikro USB kabla (isporučen).
 Pritisnite dugme NEXT ili PREV da biste uključili kameru.
 Prikažite [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT]
na računaru, a zatim potvrdite svoj ID i lozinku.
iOS
Potražite aplikaciju „PlayMemories Mobile“
u App Store-u i instalirajte je. Kada koristite iOS, funkcije
za povezivanje jednim dodirom (NFC) nisu dostupne.
Napomene
• Ažurirajte aplikaciju „PlayMemories Mobile“ na najnoviju verziju ako je već
instalirana na vašem pametnom telefonu.
• Nema garancija da će Wi-Fi funkcija opisana u ovom priručniku funkcionisati
na svim pametnim telefonima i tabletima.
• Način rada i izgled ekrana aplikacije su podložni izmenama u sledećim
nadogradnjama bez prethodne najave.
• Više informacija o aplikaciji „PlayMemories Mobile“ možete da vidite na
sledećem veb-sajtu.
(http://www.sony.net/pmm/)
• Google Play možda neće biti podržan u zavisnosti od zemlje ili regiona. U tom
slučaju, potražite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ na internetu i instalirajte je.
Povezivanje
Android
 Uključite kameru i podesite Wi-Fi na kameri na ON.
 Izaberite režim snimanja: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Pokrenite „PlayMemories Mobile“ na pametnom telefonu.
 Izaberite SSID koji je odštampan na nalepnici priloženoj uz ovaj
priručnik.
 Unesite lozinku sa te nalepnice (samo prvi put).
Android (koji podržava NFC)
Podesite Wi-Fi na kameri na ON, pa oznakom (oznaka N)
na pametnom telefonu dodirnite (oznaku N) na kameri.
Kada se pokrene „PlayMemories Mobile“, automatski se primenjuju
podešavanja za uspostavljanje Wi-Fi veze.
iPhone
 Uključite kameru i podesite Wi-Fi na kameri na ON.
 Izaberite režim snimanja: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Otvorite [Settings] na pametnom telefonu.
 Izaberite [Wi-Fi] na pametnom telefonu.
 Izaberite SSID koji je odštampan na nalepnici priloženoj uz ovaj
priručnik.
 Unesite lozinku sa te nalepnice (samo prvi put).
 Potvrdite da se SSID kamere prikazuje na pametnom telefonu.
 Vratite se na početni ekran i pokrenite „PlayMemories Mobile“.




Korišćenje Vodiča za pomoć
„Vodič za pomoć“ je onlajn priručnik za upotrebu.
Koristite ga da saznate detalje o korišćenju kamere, šta možete da
podesite/uradite sa pametnim telefonom, kao i mere predostrožnosti.
http://rd1.sony.net/help/cam/1520/h_zz/
Download PDF

advertising