Sony | FDR-X3000 | Sony FDR-X3000 Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

4-586-864-11(1) (SR)
Provera sadržaja pakovanja
Umetanje memorijske kartice
Broj u zagradama označava količinu isporučene stavke.
• Kamera (1) / Podvodno kućište (MPK-UWH1) (1)
Kamera je smeštena u podvodno kućište. Otvorite poklopac kućišta kao što je
pokazano na slici u nastavku.
Digitalni 4K video kamkorder
Digitalni HD video kamkorder
Vodič za početak
Strana sa
kontaktima
Odštampana
strana
• Mikro USB kabl (1)
• Punjiva baterija (NP-BX1) (1)
• Kopča za montiranje (1)
• Vodič za početak
(ovaj dokument) (1)
• Referentni vodič (1)
microSD kartica/
microSDHC kartica/
microSDXC kartica
Memory Stick Micro™
(Mark2) mediji
Memorijske kartice koje mogu da se koriste u kameri
Nazivi glavnih delova
Ovaj vodič opisuje neophodne pripreme za početak korišćenja kamere,
osnovne operacije i slično. Detalje potražite u „Vodiču za pomoć“
(veb priručnik).
http://rd1.sony.net/help/cam/1640/h_zz/
Da biste saznali detaljne informacije o tome kako da koristite kameru
i softver, posetite sledeći veb-sajt.
http://www.sony.net/actioncam/support/
FDR-X3000/HDR-AS300
Prvo pročitajte ovo
Početni koraci
(uključivanje / stanje mirovanja)
dugme
 Risiver infracrvenog daljinskog
upravljača (samo FDR-X3000)
 Dugme MENU
 Displej
 UP/DOWN dugmad
 REC lampica
 REC (Film/Fotografija) dugme /
ENTER (Izvršavanje komandi menija)
dugme
 Lampica REC/LIVE
 (N-mark)
 Objektiv
 Zvučnik
 Mikrofoni
 Poklopac baterije
 GPS senzor
 Poklopac priključaka (HDMI OUT,
Multi/Micro USB priključak,
priključak za mikrofon)
 REC lampica
 Ručica za zaključavanje
 Poklopac memorijske kartice
Početni koraci
Šta je potrebno da biste snimili
privlačan film pomoću kamere
1

2
Snimanje
Punjenje baterije
1
Pomerite ručicu za zaključavanje nadole da biste otvorili
poklopac baterije, a zatim umetnite bateriju.
Poravnajte smer strelica na kameri
i na bateriji
3
Postavka
4
Povezivanje sa
pametnim telefonom
Ručica za zaključavanje
2
Memorijska kartica
MP4
XAVC S
 (samo Mark2)
–
microSD memorijska kartica
*
1
–
microSDHC memorijska kartica
*
1
*2
microSDXC memorijska kartica
*
Memory Stick Micro™ (Mark2) mediji
1
*2
1
* SD kartica klase brzine 4 (
) ili brža ili UHS kartica klase brzine 1 ( )
ili brža
*2 Memorijska kartica koja ispunjava sve sledeće specifikacije:
– Memorija od 4 GB ili više
) ili UHS kartica klase brzine 1 ( ) ili brža
– SD kartica klase brzine 10 (
UHS memorijska kartica klase brzine 3 ( ) je neophodna kada snimate pri
brzini veze od 100 Mbps ili većoj (samo FDR-X3000).
Napomene
• Ne garantujemo da će kamera raditi sa svim memorijskim karticama. Za detalje
o memorijskim karticama koje nije proizvela kompanija Sony kontaktirajte
njihove proizvođače.
• Proverite da li je memorijska kartica pravilno okrenuta. Ako silom umetnete
memorijsku karticu u pogrešnom smeru, kartica, otvor za karticu ili snimljeni
podaci mogu da se oštete.
• Pre upotrebe formatirajte memorijsku karticu u kameri.
• Potvrdite da su poklopac za priključke i poklopac baterije / memorijske kartice
dobro zatvoreni i da pre upotrebe nema stranih materija na poklopcima.
U suprotnom, može doći do prodora vode.
Podešavanje sata
Kada se kamera uključi prvi put pritiskom na dugme (uključivanje/
stanje mirovanja), prikazuje se ekran za postavku časovne zone /
letnjeg računanja vremena / datuma i vremena.
Pritisnite dugme UP ili DOWN da biste izabrali neku stavku,
a zatim pritisnite dugme ENTER radi izvršenja.
Saveti
• Nakon što se resetuju postavke, takođe se prikazuje ekran za postavku datuma
i vremena / časovne zone / letnjeg računanja vremena.
• Časovne zone se definišu prema razlici između srednjeg vremena prema Griniču
(GMT) i standardnog vremena vašeg doma. Detaljne informacije o vremenskoj
razlici potražite u odeljku „Lista vremenskih razlika u glavnim gradovima sveta“
u „Vodiču za pomoć“ (veb priručnik).
Snimanje
Podešavanje režima snimanja
Pritisnite dugme MENU, a zatim izaberite režim snimanja
.
Dobro zatvorite poklopac, a zatim pomerite ručicu za
zaključavanje nagore radi zaključavanja.
Uverite se da žuta oznaka na ručici za zaključavanje nije vidljiva.
Lista režima
5
Kreiranje filma
Možete da uređujete filmove pomoću aplikativnog softvera kompanije Sony.
• „Action Cam App“ (za pametni
telefon / tablet)
http://www.sony.net/acap/
• „Action Cam Movie Creator“ (za računar)
http://www.sony.net/acmc/
3
Otvorite poklopac priključka, a zatim povežite neaktiviranu
kameru sa aktiviranim računarom pomoću mikro USB kabla
(isporučuje se).
Režimi snimanja
Režim za filmove
Režim snimanja fotografija
Režim snimanja s prekidima
Lampica CHG (punjenje) svetli
narandžastom bojom tokom
punjenja
Režim striminga uživo
Režim neprekidnog snimanja
Poklopac
priključaka
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Ikone
Podešavanje formata filma
Mikro USB kabl
Pritisnite dugme MENU, a zatim izaberite format filma
(Postavke
snimanja)  (podrazumevano:
).
Izaberite
da biste snimali slike u 4K kvalitetu (samo FDR-X3000).
Detalje o stavkama podešavanja pogledajte u odeljku
„Promena postavki“ u „Vodiču za pomoć“ (veb priručnik).
Snimanje
Pritisnite dugme REC da biste započeli snimanje.
Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite
dugme REC.
* Kada pritisnete dugme REC dok je postavka „Snimanje
jednim dodirom“ podešena na „ON“, snimanje počinje
u poslednjem režimu snimanja koje je bilo podešeno
pre nego što je kamera isključena.
Napomene
• Tokom perioda dužeg snimanja, može da dođe do porasta temperature kamere
do tačke kada se snimanje automatski zaustavlja.
• Ako koristite kameru dok je povezana sa spoljnim izvorom napajanja pomoću
mikro USB kabla (isporučen), možete da smanjite potrošnju baterije za snimanje
ili reprodukciju slika. U tom slučaju, baterija treba da bude puna.
Povezivanje sa pametnim telefonom
Instaliranje aplikacije „PlayMemories
Mobile™“ na pametnom telefonu
Android
 Kada se [Connect with the camera?] prikaže na pametnom telefonu,
izaberite [OK].
iPhone/iPad
 Instalirajte profil (informacije o postavkama) na pametni telefon
prema uputstvima na ekranu.
 Na početnom ekranu, izaberite [Settings]  [Wi-Fi].
 Izaberite SSID.
 Vratite se na početni ekran i pokrenite „PlayMemories Mobile“.




Android OS
Potražite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ na Google Play-u
i instalirajte je.
Postavka
Pritisnite dugme MENU, a zatim dugme UP ili DOWN da biste izabrali
stavku, a zatim pritisnite dugme ENTER za izvršenje.
1
2
Ekran za snimanje
MENU ekran
iOS
Potražite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ u prodavnici App Store
i instalirajte je.
• Kada koristite iOS, funkcije za povezivanje jednim dodirom (NFC) nisu dostupne.
Dugme
MENU
3
Ekran sa postavkama
za snimanje
Dugme
ENTER
4 Ekran postavki
Dugme
ENTER
Ikone
Stavke podešavanja
Postavka kvaliteta slike
Format filma
Veličina slike snimanja
s prekidima
Vreme neprekidnog
snimanja
Povezivanje
Postavke kamere
Postavke snimanja*1
Ikone
Stavke podešavanja
Režim rada u avionu
Postavka Wi-Fi veze
Postavka za Wi-Fi
Hi Power*2
Postavka za Bluetooth
Prebacivanje režima
za fotografisanje
Postavka napajanja
Bluetooth daljinskog
upravljača
Interval snimanja fotografija
GPS dnevnik
Tajmer odloženog okidanja
Format
Interval snimanja
s prekidima
Vremenski kôd/
korisnička postavka*3
Broj snimaka pri snimanju
s prekidima
Infracrveni daljinski
upravljač*3
SteadyShot (filmovi)
Postavke za HDMI*4
SteadyShot (fotografije)
Muzika u pozadini*2
Postavka ugla
USB izvor napajanja
Postavka zuma
Zvučni signal
Preokretanje
AE prebacivanje
AE režim snimanja
s prekidima
Jačina zvuka zvučnog
signala
Postavka lampice
Scena
Snimanje jednim
dodirom
Ravnoteža bele boje
Automatsko isključivanje
Režim boje
Prebacivanje između
režima NTSC/PAL
Postavka snimanja zvuka
Smanjenje buke vetra
Napomene
• Ažurirajte aplikaciju „PlayMemories Mobile“ na najnoviju verziju ako je već
instalirana na vašem pametnom telefonu.
• Nema garancija da će Wi-Fi funkcija opisana u ovom priručniku funkcionisati
na svim pametnim telefonima i tabletima.
• Način rada i izgled ekrana aplikacije su podložni izmenama u sledećim
nadogradnjama bez prethodne najave.
• Više informacija o aplikaciji „PlayMemories Mobile“ možete da vidite na
sledećem veb-sajtu.
(http://www.sony.net/pmm/)
• Google Play možda neće biti podržan u zavisnosti od zemlje ili regiona. U tom
slučaju, potražite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ na internetu i instalirajte je.
 Korišćenje funkcije za kontakt jednim dodirom radi
povezivanja sa Android pametnim telefonom sa
omogućenim NFC
Podesite Wi-Fi na kameri na ON, pa oznakom (oznaka N)
na pametnom telefonu dodirnite (oznaku N) na kameri.
Kada se pokrene „PlayMemories Mobile“, automatski se primenjuju
podešavanja za uspostavljanje Wi-Fi veze.
 Korišćenje QR koda za povezivanje sa pametnim telefonom
putem Wi-Fi veze
 Uključite kameru i podesite Wi-Fi na kameri na ON.
, , ,
.
 Izaberite režim snimanja:
 Pokrenite „PlayMemories Mobile“ na pametnom telefonu.
 Izaberite opciju [Scan QR Code of the Camera] prikazanu na ekranu
softvera „PlayMemories Mobile“.
 Izaberite [OK] (ako se prikazuje poruka, ponovo izaberite [OK]).
 Pročitajte QR kod koji je odštampan na nalepnici postavljenoj na
poleđini poklopca baterije kamere.


Vraćanje postavki na
početne vrednosti
*1 Od režima snimanja zavisi koje stavke mogu biti podešene.
*2 Ova postavka je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.
*3 Ova postavka je dostupna samo na FDR-X3000.
*4 Deo ove postavke je samo dostupan na FDR-X3000.
Kreiranje filma
Uređivanje filma pomoću aplikacije
Action Cam App
Aplikacija „Action Cam App“ vam omogućava
da uvozite filmove u pametni telefon da biste
ih lakše uređivali.
Osim toga, možete da kreirate filmove sa
protokom vremena.
Više informacija o aplikaciji „Action Cam App“
možete da vidite na sledećem veb-sajtu.
http://www.sony.net/acap/

Napomena
• Google Play možda neće biti podržan u zavisnosti od zemlje ili regiona.
Uređivanje filma pomoću aplikacije
„Action Cam Movie Creator“
„Action Cam Movie Creator“ vam omogućava da uvozite filmove i slike
na računar i da uređujete filmove.
Dodatno, možete da dodate efekte (kao što je Multi View (Višestruki
prikaz), reprodukcija različitom brzinom itd.) i da kreirate filmove sa
protokom vremena.
Više informacija o aplikaciji „Action Cam Movie
Creator“ možete da vidite na sledećem veb-sajtu.
http://www.sony.net/acmc/
Postavka časovne zone
Verzija
Ako se nalepnica skinula ili je postala nečitljiva, ID korisnika i lozinku
možete da aktivirate na sledeći način.
 Umetnite napunjenu bateriju u kameru.
 Povežite kameru sa računarom pomoću mikro USB kabla
(isporučuje se).
 Pritisnite dugme (uključivanje/stanje mirovanja) da biste
uključili kameru.
 Prikažite [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT]
na računaru, a zatim potvrdite svoj ID i lozinku.
Instalirajte verziju aplikacije „Action Cam App“ koja je kompatibilna
sa vašim pametnim telefonom.
Postavka datuma
i vremena
Postavka letnjeg
računanja vremena
Aktiviranje ID korisnika i lozinke bez nalepnice

Download PDF

advertising