Sony | HDR-AS50R | Sony HDR-AS50 HDR-AS50 Action Cam Uputstvo

4-586-865-11(1) (SL-HR-SR)
Digitalna videokamera HD
Digitalni HD kamkorder
Digitalni HD video kamkorder
Zaščita pred pregrevanjem
Omrežni napajalnik (naprodaj posebej)
Odvisno od temperature kamere in baterije snemanje filmov morda
ne bo mogoče in kamera se lahko samodejno izklopi, da ne pride do
okvare. Preden se kamera izklopi, se na njenem zaslonu prikaže znak
ali pa ne morete več snemati filmov. V tem primeru ne vklapljajte
kamere in počakajte, da se temperatura kamere in baterije zniža.
Če vklopite kamero, ne da bi pred tem počakali, da se kamera
in baterija dovolj ohladita, se bo kamera morda znova izklopila
ali snemanje filmov morda ne bo mogoče.
Ko uporabljate omrežni napajalnik, ga vključite v bližnjo stensko
električno vtičnico (naprodaj posebej). Če pri uporabi naprave pride
do okvare, omrežni napajalnik (naprodaj posebej) takoj izvlecite iz
električne vtičnice.
Odpornost na prah in vodotesnost
Kamera je odporna na prah in je vodotesna (do globine vode 60 m
za 30 minut neprekinjeno). Za več podrobnosti o uporabi podvodnega
ohišja glejte spletni vodnik za pomoč.
Za stranke v Evropi
Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo v državah,
v katerih veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
Referenčni priročnik
Opomba o dodatni opremi
Referentni priručnik
Originalna dodatna oprema družbe Sony morda ni na voljo v nekaterih
državah/regijah.
Referentni vodič
Varnost uporabe brezžičnih naprav LAN
Če statična elektrika ali elektromagnetizem povzroči prekinitev
(napako) prenosa podatkov, znova zaženite aplikacijo ali odklopite
in znova priklopite povezovalni kabel (USB itd.).
• Zagotovite uporabo varnega brezžičnega omrežja LAN in se tako
izognite vdoru v računalniški sistem, nepooblaščenemu dostopu
tretjih oseb in drugim ranljivostim.
• Pri uporabi brezžičnega omrežja LAN je pomembno, da nastavite
zaščito.
• Sony Corporation ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo,
ki je posledica neustrezne zaščite ali predvidljivih okoliščin.
Družba Sony Corporation s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema
skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
v Direktivi 1999/5/ES. Podrobnosti so na voljo na tem naslovu URL:
http://www.compliance.sony.de/
Opomba glede funkcije brezžičnega omrežja
V primeru izgube ali kraje fotoaparata Sony ne prevzema nobene
odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nepooblaščenega dostopa
ali nepooblaščene uporabe kamere ali lokacij, naloženih vanjo.
Tehnični podatki
Format signala:
HDR-AS50
HDTV
barve NTSC, standardi EIA
barve PAL, standardi CCIR
Napajanje:
paket akumulatorskih baterij 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Paket akumulatorskih baterij NP-BX1:
Največja napetost polnjenja: 4,2 V pri
enosmernem toku
Največji tok polnjenja: 1,89 A
Polnjenje USB:
DC 5 V, 500 mA/800 mA
Delovna temperatura: od –10 do +40 °C
Temperatura shranjevanja:
od –20 do +60 °C
Dimenzije (pribl.):
24,2 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (Š/V/G, vključno
z izbočenimi deli in brez priloženega
podvodnega ohišja)
Teža:
pribl. 58 g (samo glavno ohišje)
Skupna teža pri uporabi:
pribl. 83 g (vključno s paketom baterij, brez
priloženega podvodnega ohišja)
• Oblika in tehnični podatki se lahko v prihodnjih nadgradnjah
spremenijo brez obvestila.
Blagovne znamke
• XAVC S in
sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Sony Corporation.
sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe
• Memory Stick in
Sony Corporation.
• Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Inc. v ZDA in drugih državah.
• Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc.
• iPhone je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Apple Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi in Wi-Fi PROTECTED SET-UP so zaščitene blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
• Adobe, logotip Adobe in Adobe Acrobat so zaščitene blagovne znamke ali
blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih
državah.
• Logotip microSDXC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.
• Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke
podjetja Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Sony Corporation te blagovne znamke
uporablja na podlagi licence. Druge blagovne znamke in tovarniška imena so
blagovne znamke svojih lastnikov.
• QR Code je zaščitena blagovna znamka družbe DENSO WAVE INCORPORATED.
Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljena v tem priročniku,
na splošno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih
razvijalcev ali proizvajalcev. Vendar oznaki ™ in  v teh navodilih
morda nista opisani.
Programska oprema, za katero veljajo določila licenc GNU
GPL/LGPL
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Slovenščina
Evidenčni list za uporabnike
Zabeležite model in serijsko številko (najdete ju na izdelku) na spodnji
prostor. Številki imejte vedno pri sebi, ko se glede tega izdelka obrnete
na prodajalca izdelkov Sony.
Št. modela
Serijska št.
Opomba glede uporabe
Funkcija Wi-Fi/Bluetooth
• Kamero uporabljajte v skladu s predpisi na območju uporabe.
• Funkcije Wi-Fi/Bluetooth na kameri ne morete uporabljati pod vodo.
Delovna temperatura
Kamera vključuje programsko opremo, za katero veljajo določila licence
GNU General Public License (v nadaljevanju GPL) ali GNU Lesser General
Public License (v nadaljevanju LGPL).
To pomeni, da imate pravico do dostopa, spreminjanja in nadaljnje
distribucije izvorne kode za te programe računalniške programske
opreme, in sicer v skladu s pogoji licence GPL/LGPL.
Izvorna koda je na voljo v spletu. Prenesete jo lahko s spodnjega
spletnega mesta.
http://oss.sony.net/Products/Linux
V zvezi z vsebino izvorne kode se ne obračajte na nas.
Kopije licenc (v angleščini) so shranjene v notranjem pomnilniku
kamere.
Vzpostavite povezavo za količinsko shranjevanje med vašo kamero
in računalnikom ter preberite datoteke v mapi »LICENSE« v imeniku
»PMHOME«.
OPOZORILO
Zmanjšajte možnost požara ali električnega udara, tako da
1) enote ne izpostavljajte dežju ali vlagi in
2) na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami
(na primer vaz).
Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi,
ognju ipd.
POZOR
Opomba
Izdelek je bil preizkušen in ustreza zahtevam Direktive
o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnih
kablov, krajših od 3 metrov.
Elektromagnetna polja lahko na določenih frekvencah vplivajo na sliko
in zvok te enote.
Odstranjevanje izrabljenih baterij ter električne in
elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske
države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da
izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan,
če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev. Recikliranje materialov
prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek
notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in
elektronsko opremo, tako da izdelke ob koncu življenjske dobe odložite
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek
o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na
ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več
informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek
ali baterijo.
Hrvatski
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski broj (koji se nalaze na proizvodu) zabilježite
u prostor u nastavku. Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja
s prodavačem proizvoda tvrtke Sony u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela
Serijski broj
Napomena o upotrebi
Funkcija Wi-Fija/Bluetootha
• Upotrebljavajte kameru u skladu s propisima u području u kojem
se upotrebljava.
• Funkciju Wi-Fija/Bluetootha na kameri ne možete upotrebljavati
pod vodom.
O radnim temperaturama
Kamera je namijenjena za upotrebu pri temperaturama od -10 °C
do +40 °C. Ne preporučuje se snimanje na iznimno hladnim ili vrućim
mjestima koja premašuju navedeni temperaturni raspon.
Napomene o dugotrajnom snimanju
• Unutrašnjost kamere i baterija mogu se zagrijati prilikom upotrebe.
To je normalno.
• Izbjegavajte korištenje kamere duže vrijeme kada ga držite u ruci ili
kada izravno dodiruje vašu kožu. Preporučujemo vam upotrebu
priloženih ljepljivih nosača ili podvodnog kućišta ili pak dodatne
opreme.
• Pod visokim temperaturama okoline temperatura kamere brzo se
povećava.
• Ostavite kameru 10 minuta ili duže da bi se temperatura u njezinoj
unutrašnjosti smanjila na sigurnu razinu.
• Kada se temperatura kamere poveća, kvaliteta slike može se pokvariti.
Preporučujemo da pričekate smanjenje temperature kamere prije
nego što nastavite sa snimanjem slika.
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi kamere i baterije, snimanje videozapisa možda
neće biti moguće ili će se napajanje automatski isključiti radi zaštite
kamere. Na ploči zaslona kamere prikazat će se
prije nego što se
napajanje isključi ili više ne budete mogli snimati filmove. U tom slučaju
ostavite kameru isključenom i pričekajte da se temperatura kamere
i baterije spusti. Ako uključite napajanje prije nego što se kamera
i baterija dovoljno ohlade, napajanje će se možda ponovno isključiti
ili neće biti moguće snimanje videozapisa.
Kamera je zasnovana za uporabo pri temperaturah od –10 do 40 °C.
Snemanje v zelo hladnem ali vročem okolju s temperaturami zunaj
tega obsega ni priporočeno.
Paket baterij
O svojstvima otpornosti na prašinu ili vodu
Opombe glede dolgotrajnejšega snemanja
Če s paketom baterij ne ravnate pravilno, ga lahko raznese, kar lahko
povzroči požar ali kemične opekline. Upoštevajte naslednja opozorila.
• Ohišje kamere in baterija se lahko segrejeta zaradi uporabe, kar je
običajno.
• Kamere ne uporabljajte dalj časa, če jo držite v roki ali če je
v neposrednem stiku s kožo. Priporočamo, da uporabite priložene
prilepne nosilce ali podvodno ohišje ali opcijsko dodatno opremo
za pritrjevanje.
• Pri visokih temperaturah okolja se temperatura fotoaparata hitro
dvigne.
• Kamere vsaj 10 minut ne vklapljajte, da se temperatura v njeni
notranjosti spusti na varno raven.
• Če temperatura kamere naraste, se lahko kakovost slike zmanjša.
Priporočamo, da pred nadaljnjim snemanjem počakate, da se
temperatura kamere zniža.
• Paketa baterij ne razstavljajte.
• Paketa baterij ne zdrobite in ga ne izpostavljajte udarcem ali sili; ne tolcite na
primer po njem, ga ne izpustite na tla ali pohodite.
• Na priključkih baterije ne povzročajte kratkega stika in ne dopustite, da pridejo
v stik s kovinskimi predmeti.
• Paketa baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam nad 60 °C, na primer na
neposredni sončni svetlobi ali v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.
• Paketa baterij ne sežigajte ali mečite v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih baterij ali takih, ki puščajo.
• Paket baterij polnite z originalnim polnilnikom baterij Sony ali z napravo, ki ga
lahko napolni.
• Paket baterij hranite zunaj dosega otrok.
• Paket baterij hranite na suhem.
• Paket baterij zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim, ki ga priporoča Sony.
• Izrabljen paket baterij odstranite takoj, kot je opisano v navodilih.
Kamera je otporna na prašinu i vodu (do dubine vode od 60 m
na 30 minuta neprekidno). Napomene o upotrebi podvodnog kućišta
potražite u internetskom priručniku s uputama.
Napomene o dodatnoj opremi
Originalna dodatna oprema tvrtke Sony nije dostupna u svim
državama/regijama.
Sigurnost pri upotrebi bežičnih LAN uređaja
• Da biste spriječili hakiranje, upade zlonamjerne treće strane ili druge
ranjive točke, provjerite je li bežični LAN zaštićen.
• Vrlo je važno postaviti zaštitu na bežičnom LAN-u.
• Ako se pojavi problem zbog neodgovarajućih sigurnosnih mjera ili
predvidivih okolnosti, tvrtka Sony ne odgovara za nastale štete.
Napomena o funkciji bežične mreže
Ako izgubite kameru ili vam je ukradu, ne snosimo nikakvu
odgovornost za gubitak ili štetu uzrokovanu ilegalnim pristupom
ili upotrebom pristupne točke registrirane na kameri.
 Nastavak na stražnjoj stranici
Specifikacije
Format signala:
HDTV
NTSC boja, EIA standardi
PAL boja, CCIR standardi
Preduvjeti napajanja: komplet baterija s mogućnošću ponovnog
punjenja, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1:
Maksimalan napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna jakost struje pri punjenju: 1,89 A
USB punjenje:
DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Radna temperatura: od -10 °C do +40 °C
Temperatura pohrane: od -20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.):
24,2 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (Š/V/D,
uključujući izbočine i isključujući podvodno
kućište)
Težina:
pribl. 58 g (samo tijelo uređaja)
Ukupna težina u upotrebi:
pribl. 83 g (uključujući komplet baterija,
isključujući priloženo podvodno kućište)
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave
za buduće nadogradnje.
Zbrinjavanje otpadnih baterija i električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim
državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava
da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno
postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih
baterija. Za podrobnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije obratite se lokalnom gradskom uredu, komunalnom poduzeću
ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.
O zaštitnim znacima
• XAVC S i
registrirani su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
• Memory Stick i
Sony Corporation.
• Mac je registrirani zaštitni znak tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
• iPhone je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Wi-Fi Alliance.
• Adobe, logotip Adobe i Adobe Acrobat registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni
znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama
i/ili drugim državama.
• microSDXC logotip zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
• Zaštitna riječ Bluetooth® i logotipi registrirani su zaštitni znakovi tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony
Corporation u skladu je s licencom. Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi
u vlasništvu su svojih vlasnika.
• QR kod registrirani je zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.
Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
odgovarajućih razvojnih programera ili proizvođača. Međutim, oznake
™ ili  ne upotrebljavaju se nužno u ovom priručniku.
O primijenjenom softveru GNU GPL/LGPL
Ova kamera sadrži softver koji ispunjava uvjete za sljedeću GNU opću
javnu licencu (u nastavku „GPL”) ili GNU nižu opću javnu licencu
(u nastavku „LGPL”).
To znači da imate pravo pristupa, izmjene i redistribucije izvornog koda
ovih softverskih programa sukladno uvjetima koje određuju priloženi
GPL/LGPL.
Izvorni se kôd nalazi na internetu. Upotrijebite sljedeću URL adresu za
preuzimanje.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Ako je moguće, nemojte nas kontaktirati u vezi sa sadržajem izvornog
koda.
Kopije licenci (na engleskom) pohranjene su u unutarnjoj memoriji
kamere.
Uspostavite vezu masovne pohrane između kamere i računala
te pročitajte datoteke u mapi „LICENSE” u „PMHOME”.
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara:
1) Jedinicu ne izlažite kiši ili vlazi.
2) Na uređaj ne postavljajte predmete napunjene tekućinom,
kao što su vaze.
Ne izlažite baterije izvoru prekomjerne topline, kao što je sunčeva
svjetlost, vatra ili slično.
Srpski
Podaci za vlasnika uređaja
Zabeležite broj modela i serijski broj (koji se nalaze na proizvodu)
u prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada pozovete
Sony prodavca povodom ovog proizvoda.
Broj modela
Serijski broj
Napomena o korišćenju
Wi-Fi/Bluetooth funkcija
• Koristite kameru u skladu sa propisima na području upotrebe.
• Ne možete da koristite Wi-Fi/Bluetooth funkciju kamere pod vodom.
Kamera je osmišljena za korišćenje na temperaturama između –10°C
i +40°C. Ne preporučuje se snimanje na izuzetno hladnim ili vrelim
mestima na kojima temperatura izlazi iz tog opsega.
Napomene o dugotrajnom snimanju
• Kućište kamere i baterija mogu da se zagreju tokom upotrebe – to je
normalno.
• Izbegavajte korišćenje kamere tokom dugog vremena dok je držite
u ruci ili ona direktno dodiruje vašu kožu. Preporučujemo vam da
koristite isporučene lepljive nosače ili podvodno kućište ili opcionalnu
dodatnu opremu za montažu.
• Kada je temperatura u okruženju visoka, temperatura kamere se brzo
povisi.
• Ostavite kameru 10 minuta ili duže da biste omogućili da njena
unutrašnja temperatura padne na bezbedan nivo.
• Kada se temperatura kamere povisi, kvalitet slike može da oslabi.
Preporučujemo da sačekate da temperatura u kameri opadne pre
nego što nastavite da snimate.
O zaštiti od pregrevanja
U zavisnosti od temperature kamere i baterije, možda nećete moći da
snimate filmove ili napajanje može da se automatski isključi radi zaštite
kamere.
će se prikazati na displeju kamere pre nego što se napajanje
isključi ili više ne budete mogli da snimate filmove. U tom slučaju,
ostavite napajanje isključeno i sačekajte dok temperatura fotoaparata
i baterije ne opadne. Ako uključite napajanje kada kamera i baterija
nisu dovoljno ohlađeni, napajanje će se možda ponovo isključiti
i nećete moći da snimate filmove.
Komplet baterija
Kamera je otporna na prašinu i vodu (do dubine od 60 m ispod
površine vode, 30 minuta neprekidno). Napomene o korišćenju
podvodnog kućišta potražite u onlajn Vodiču za pomoć.
Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati, izazvati
požar ili čak kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
Napomena o opcionalnoj dodatnoj opremi
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer udarcima
čekića te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti dođu
u dodir s priključcima baterije.
• Ne izlažite temperaturama višim od 60 °C, na primjer ostavljanjem na izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija Sony ili
uređajem koji služi za punjenje kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju
preporučuje tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno zbrinite na način opisan
u uputama.
Originalna Sony dodatna oprema možda nije dostupna u nekim
zemljama/regionima.
Bezbednost korišćenja uređaja za bežični LAN
• Uverite se da je bežični LAN uvek obezbeđen da biste izbegli
hakovanje, pristup od strane zlonamernih trećih lica i druge oblike
ranjivosti.
• Važno je da podesite bezbednost kada koristite funkciju bežičnog
LAN.
• Ako dođe do problema zbog neodgovarajućih mera bezbednosti ili
zbog predvidljivih okolnosti, kompanija Sony Corporation ne preuzima
odgovornost ni za kakvu posledičnu štetu.
Napomena o funkciji za bežičnu mrežu
Adapter za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno)
Ne snosimo nikakvu odgovornost za oštećenja prouzrokovana
neovlašćenim pristupom ukradenim ili izgubljenim sadržajima koji su
učitani u fotoaparat ili neovlašćenim korišćenjem takvih sadržaja.
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju (prodaje se zasebno) služite
se zidnom utičnicom u blizini. Ako dođe do nekih smetnji pri upotrebi
uređaja, odmah isključite adapter za izmjeničnu struju (prodaje se
zasebno) iz zidne utičnice.
Format signala:
Za korisnike u Europi
Napomena za kupce u državama u kojima se primjenjuju
direktive EU-a.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija
Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji
prijenos podataka ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno
pokrenite aplikaciju ili isključite i ponovno priključite komunikacijski
kabel (USB itd.).
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu
s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Pojedinosti potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Proizvod je ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima
definiranima propisima o elektromagnetskoj kompatibilnosti za
upotrebu kabela za povezivanje kraćih od 3 metra
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati
na sliku i zvuk ove jedinice.
• XAVC S i
su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi
• Memory Stick i
kompanije Sony Corporation.
• Mac je registrovani zaštićeni znak kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
• Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
• iPhone je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Apple Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP su registrovani zaštićeni znakovi
organizacije Wi-Fi Alliance.
• Adobe, logotip Adobe i Adobe Acrobat su registrovani zaštićeni znakovi ili
zaštićeni znakovi kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
• Logo microSDXC je zaštićeni znak organizacije SD-3C, LLC.
• Oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu
kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Corporation ih koristi pod
licencom. Svi ostali zaštitni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.
• QR Code je registrovani zaštićeni znak kompanije DENSO WAVE INCORPORATED.
Pored toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom uputstvu
su, uopšte, zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi svojih
odgovarajućih razvojnih timova ili proizvođača. Međutim, oznake
™ ili  možda nisu opisane u ovom priručniku.
O softveru koji koristi GNU GPL/LGPL
Uz ovu kameru je dobijen softver koji ispunjava uslove za sledeću GNU
opštu javnu licencu (GNU General Public License, u daljem tekstu se
pominje kao „GPL“) ili GNU manju opštu javnu licencu (GNU Lesser
General Public License, u daljem tekstu se pominje kao „LGPL“).
Ovim ste informisani da imate pravo da pristupite, menjate i ponovo
distribuirate izvorni kôd za ove softverske programe pod uslovima
izdatog GPL/LGPL.
Izvorni kôd se nalazi na vebu. Da biste ga preuzeli, posetite sledeći URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Želeli bismo da nas ne kontaktirate povodom sadržaja izvornog koda.
Kopije licenci (na engleskom) uskladištene su u unutrašnjoj memoriji
kamere.
Uspostavite vezu za masovno skladištenje između kamere i računara
i pročitajte datoteke u fascikli „LICENSE“ u „PMHOME“.
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
1) ne izlažite jedinicu kiši ili vlazi.
2) ne postavljajte na uređaj predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Na radnim temperaturama
O performansama otpornosti na prašinu i vodu
OPREZ
O zaštićenim znakovima
Specifikacije
HDTV
NTSC boja, EIA standardi
PAL boja, CCIR standardi
Zahtevi za napajanje: Punjiva baterija, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Punjiva baterija NP-BX1:
Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 1,89 A
USB punjenje:
DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Radna temperatura: -10°C do +40°C
Temperatura skladištenja:
-20°C do +60°C
Dimenzije (približne): 24,2 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (Š/V/D,
sa izbočinama i bez isporučenog podvodnog
kućišta)
Masa:
Približno 58 g (samo glavno kućište)
Ukupna težina u upotrebi:
Približno 83 g (uključujući bateriju,
bez isporučenog podvodnog kućišta)
• Dizajn i specifikacije u budućim nadogradnjama su podložni
promenama bez najave.
Ne izlažite baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu,
vatri i sl.
PAŽNJA
Baterija
Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da eksplodira, dovede
do požara ili izazove hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće mere
opreza.
• Ne rasklapajte bateriju.
• Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni udarci,
ispuštanje ili gaženje.
• Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu u dodir
sa kontaktima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturi iznad 60°C. Na primer, ne ostavljajte je na
direktnom sunčevom svetlu ili u automobilu koji je parkiran na suncu.
• Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.
• Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.
• Bateriju obavezno punite koristeći originalni Sony punjač za baterije ili uređaj
koji može da puni bateriju.
• Držite bateriju van domašaja dece.
• Ne kvasite bateriju.
• Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje
Sony.
• Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.
Adapter za naizmeničnu struju (prodaje se zasebno)
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju (prodaje se zasebno),
priključite ga na obližnju zidnu utičnicu. Ako prilikom korišćenja uređaja
dođe do kvara, odmah iskopčajte adapter za naizmeničnu struju
(prodaje se zasebno) iz zidne utičnice.
Za korisnike u Evropi
Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za
komunikaciju (USB itd.).
Ovim kompanija Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema
usaglašena sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EC. Za detaljne informacije, posetite sledeću
URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći
od 3 metra.
Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču
na zvuk i sliku ove jedinice.
Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske
opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava
da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti
i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija i električna
i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije,
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
Download PDF

advertising