Sony | HDR-AS30V | Sony HDR-AS30V AS30V Action Cam sa funkcijama Wi-Fi® i GPS Uputstva za rukovanje

4-479-707-11(1)
Provera isporučenih stavki
Kamkorder (1)
IIE1
4
ˎ
Povežite priključnicu Multi/Micro USB kamkordera na
računar pomoću micro USB kabla (isporučen).
Kamkorder je postavljen u vodootporno kućište. Otvorite poklopac kućišta kao što je
prikazano u nastavku.
ˎ
Sledeće operacije su dostupne kada je uređaj isključen.
- Pritisnite tastere PREV ili NEXT da biste uključili kamkorder.
- Pritisnite taster ENTER da biste započeli snimanje u režimu koji ste podesili pre
isključenja kamkordera.
Jezik displeja ne može da se menja.
Snimanje
Indikator CHG
(punjenje)
Digitalni HD video kamkorder
Dodatke za kameru postavite prema potrebi.
Uputstvo za upotrebu
BA
CS
Mikro USB kabl
Mikro USB kabl (1)
Punjiva baterija (NP-BX1) (1)
Vodootporno kućište (1)
Kopča za postavljanje (1)
Ravni samolepljivi držač (1)
Zakrivljeni samolepljivi držač (1)
Priručnik (Handbook)
Postavljanje memorijske kartice
Strana sa štampom
Strana sa kontkatima
Memorisan u internoj memoriji kamkordera.
microSD kartica/
microSDHCkartica /
microSDXC kartica
Delovi i kontrole
̔ Indikator REC/pristup
Ȫ Taster REC (video/fotografija)/
taster ENTER (izvršavanje menija)
ȫ î Prekidač REC HOLD
(N oznaka)
Ȭ
HDR-AS30 / AS30V
Srpski
Beleška za korisnika
Broj modela i serijski broj se nalaze sa unutrašnje strane poklopca konektora.
Zabeležite serijski broj na dole naznačeno mesto.Ove brojeve navedite svaki put
kad kontaktirate svog prodavca Sony opreme u vezi sa ovim proizvodom.
Broj modela HDRSerijski Br.
Prvo pročitajte
Ovo uputstvo objašnjava osnovne operacije.Za detaljniji opis operacija,
pogledajte Priručnik (Handbook) (PDF) koji je ugrađen u kamkorder, tako što
ćete uraditi sledeće.
ͦ Ubacite napunjenu bateriju u kameru.
ͧ Povežite uređaj na računar pomoću mikro USB kabla (isporučen).
ʕ Pritisnite taster NEXT ili PREV za uključivanje.
ʖ Na računaru prikažite [Computer] ‚ [PMHOME] ‚ [HANDBOOK], a
zatim instalirajte Priručnik (Handbook, PDF format).
Formatiranje memorijske kartice
Za detalje, pogledajte Priručnik (Handbook) (PDF).
¦ Napomene
ˎ Ne može se garantovati rad sa svim memorijskim karticama.
ˎ Proverite smer memorijske kartice.Ako na silu ubacite memorijsku karticu u
suprotnom smeru, memorijska kartica, otvor za memorijsku karticu ili slikovni podaci
se mogu oštetiti.
ˎ Formatirajte memorijsku karticu pre korišćenja.
ˎ Da biste izvadili memorijsku karticu, lagano pritisnite karticu jednom.
NFC: Near Field Communication
Displej
Zvučnik
Taster PREV
Taster NEXT
Mikrofoni
Objektiv
GPS senzor (samo HDR-AS30V)
Poklopac konektora
¯ Priključnica (Mic)
Konektor za proširenja
Indikator CHG (punjenje)
Priključnica HDMI OUT
Multi/Mikro USB priključnica
Podržava Micro USB kompatibilne
uređaje.
NEXT: Prelaz na sledeći meni
PREV: Povratak na prethodni meni
ENTER: Potvrda menija
Stavke menija
Lista režima
Početak
Punjenje baterije
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
3
Pritisnite taster REC za početak snimanja.
Za prekid snimanja video zapisa/intervalnih fotografija
¦ Napomene
ˎ Na ovoj kameri nije garantovana reprodukcija fotografija snimljenih drugim uređajima.
ˎ Tokom perioda dugog snimanja temperatura kamkordera može porasti do nivoa na kom
se snimanje automatski zaustavlja.
O tome šta da radite u ovoj situaciji, pogledajte "Napomene o dugotrajnom snimanju".
Upotreba funkcije Wi-Fi
Instaliranje “PlayMemories Mobile” na
vaš pametni telefon
Android 2.3 ili noviji (Android 4.0 ili noviji je potreban za upotrebu
One-touch funkcija (NFC))
Operacije sa tasterima
iOS 4.3 ili noviji (One-touch funkcije (NFC) nisu dostupne)
Potražite “PlayMemories Mobile” na App Store, zatim ga instalirajte.
Stavke koje možete da podesite u SETUP
(režim podešavanja)
Displej
Režimi
Displej
Stavke
MOVIE
Režim video snimanja
VIDEO
Režim snimanja
PHOTO
Režim snimanja fotografija
STEDY
SteadyShot (stabilizacija slike)
INTVL
Režim intervalnog
snimanja fotografija
ANGLE
Ugao vidnog polja
SCENE
Scena
SETUP
Režim podešavanja
LAPSE
PLAY
Režim reprodukcije
Režim intervalnog snimanja
fotografija
PwOFF
Isključivanje
Wi-Fi
Smart Remote Control
(pametno daljinsko
upravljanje)
GPS
Beleženje lokacije
PLANE
Režim za upotrebu u avionu
A.OFF
Automatsko isključivanje
Otvorite poklopac.
Postavite bateriju.
Pomerite polugicu za vađenje baterije.
http://www.sony.net/
© 2013 Sony Corporation Štampano u Srbiji
Izaberite režim snimanja iz [MOVIE], [PHOTO] i [INTVL].
Potražite “PlayMemories Mobile” na Google Play, zatim ga instalirajte.
Podešavanje
Ȼ Otvor za memorijsku karticu
ȼ Polugica za vađenje baterije
Ƚ Otvor za bateriju
2
"Memory Stick Micro"
(Mark2) medij
Pravilno postavite memorijsku karticu tako što ćete proveriti da je svaki njen
kraj okrenut u ispravnom smeru.
Ⱥ Poklopac sandučeta za bateriju/
memorijsku karticu
1
Pritisnite taster NEXT ili PREV za uključivanje.
Ponovo pritisnite taster REC.
Komplet štampane dokumentacije
ȭ
Ȯ
ȯ
Ȱ
ȱ
Ȳ
ȳ
ȴ
ȵ
ȶ
ȷ
ȸ
ȹ
1
2
3
Da biste zatvorili poklopac, izvršite operacije iz koraka 1 po obrnutom
redosledu.
Uverite se da je uređaj isključen.
Da biste isključili uređaj, pritisnite taster NEXT nekoliko puta dok se ne
prikaže [PwOFF], zatim pritisnite taster ENTER.
BEEP
Beep (zvučni signal)
DATE
Podešavanje datuma/vremena
USBPw
USB napajanje
V.SYS
Promena između NTSC/PAL
RESET
Resetovanje podešenja
FORMT
Format (formatiranje)
¦ Napomene
ˎ Uzastopno pritiskanje tastera NEXT ili PREV omogućava kretanje kroz odgovarajuće
stavke režima/podešenja.
ˎ Za povratak na meni [SETUP] iz svake stavke podešenja, izaberite [BACK], zatim
pritisnite taster ENTER.
¦ Napomene
ˎ Ažurirajte “PlayMemories Mobile” na najnoviju verziju ako ste ga već instalirali na vaš
pametni telefon.
ˎ Rad ove aplikacije sa svim pametnim telefonima i tabletima nije garantovan.
ˎ Podržana verzija operativnog sistema je važeća na dan 1. septembra 2013. godine.
ˎ Metode rada i ekrani prikaza za aplikaciju su podložni promeni, u budućim
nadogradnjama, bez obaveštenja.
ˎ Za više informacija o “PlayMemories Mobile”, pogledajte sledeći veb sajt.
(http://www.sony.net/pmm/)
Informacija sa nalepnice (u perforiranom polju, dole) je neophodna za povezivanje
kamere sa pametnim telefonom. Ako ne postoji nalepnica, pogledajte isporučenu
verziju uputstva za upotrebu na engleskom jeziku.
Ukoliko izgubite nalepnicu, svoj korisnički ID i šifru možete obnoviti prema
sledećoj proceduri.
ͦ Postavite napunjenu bateriju u kamkorder.
ͧ Povežite uređaj na računar pomoću mikro USB kabla (isporučen).
ʕ Pritisnite taster NEXT ili PREV za uključivanje.
ʖ Prikažite [Computer] ‚ [PMHOME] ‚[INFO] ‚[WIFI_INF.TXT] na vašem
računaru, zatim potvrdite vaš ID i šifru.
Povezivanje
Android
ͦ Postavite memorijsku karticu u kamkorder, uključite kamkorder, zatim
izaberite režim snimanja: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
ͧ Pokrenite “PlayMemories Mobile” na pametnom telefonu.
ʕ Izaberite SSID, koji je odštampan na nalepnici na ovom uputstvu.
ʖ Unesite šifru koja se nalazi na istoj nalepnici. (Samo prvi put.)
ʗ Na vašem pametnom telefonu izaberite režim kamkordera: Režim Smart
Remote Control ili Režim kopiranja.
ͧ
ͨ
ͩ
ͪ
Tehnički podaci
AC (mrežni) adapter
Format signala: NTSC boja, EIA standardi
Tehničke karakteristike za HDTV 1080/60i, 1080/60p
PAL sistem boja, CCIR standardi
Tehničke karakteristike za HDTV 1080/50i, 1080/50p
Napajanje: Punjiva baterija, 3,.6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
USB punjenje (Multi/Micro USB priključnica): DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Punjiva baterija NP-BX1:
Maksimalan napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 1,89 A
Kod upotrebe AC (mrežnog) adaptera, upotrebite obližnju zidnu utičnicu.
Odmah izvucite adapter iz zidne utičnice ako se tokom upotrebe uređaja pojave
problemi.
Za detaljnije specifikacije, pogledajte odeljak “Specifications” u Priručniku
(Handbook) (PDF).
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez prethodne najave.
Za korisnike u SAD i Kanadi
RECIKLAŽA LITIJUM-JONSKIH BATERIJA
Litijum-jonske baterije se mogu reciklirati.
Možete pomoći u očuvanju prirodne sredine tako što ćete
vratiti dotrajale punjive baterije na vama najbliže mesto za
prikupljanje i reciklažu.
Za više informacija po pitanju reciklaže isluženih baterija,
pozovite besplatno
1-800-822- 8837, ili posetite http://www.call2recycle.org/.
Oprez: Nemojte koristiti litijum-jonske baterije koje su oštećene ili koje cure.
O zaštitnim znacima
ˎ
Android (koji podržava NFC)
Dodirnite
(N oznaku) na pametnom telefonu
(N oznakom) na
kamkorderu. Kada započne “PlayMemories Mobile”, podešavanja se automatski
aktiviraju kako bi se ostvarila Wi-Fi veza.
iPhone
ͦ Postavite memorijsku karticu u kamkorder, uključite kamkorder, zatim
izaberite režim snimanja: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
ͧ Otvorite [Settings] na pametnom telefonu.
ʕ Izaberite [Wi-Fi] na pametnom telefonu.
ʖ Izaberite SSID, koji je odštampan na nalepnici na ovom uputstvu.
ʗ Unesite šifru koja se nalazi na istoj nalepnici. (Samo prvi put.)
ʘ Proverite da li se SSID kamkordera prikazuje na pametnom telefonu.
ʙ Vratite se na početni meni, zatim pokrenite “PlayMemories Mobile”.
ʚ Na vašem pametnom telefonu izaberite režim kamkordera: Režim Smart
Remote Control ili Režim kopiranja.
ͨ
ͧ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
“Memory Stick,” “
,” “Memory Stick Duo,” “
,” “Memory Stick
PRO Duo,” “
,” “Memory Stick PRO-HG Duo,”
“
,” “Memory Stick Micro,” “MagicGate,”
“
,” “MagicGate Memory Stick” i “MagicGate Memory Stick Duo” su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije Sony Corporation.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing LLC. u SAD i drugim zemljama.
Mac, App Store su registrovani zaštitni znaci kompanije Apple Inc.
iOS je registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak firme Cisco Systems, Inc. i/ili njenih
filijala u SAD i pojedinim drugim državama.
Android, Google Play su zaštitni znaci firme Google Inc.
iPhone je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak firme Apple Inc.
Wi-Fi, Wi-Fi logotip, Wi-Fi PROTECTED SET-UP su registrovani zaštitni znaci
organizacije Wi-Fi Alliance.
N oznaka je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak asocijacije NFC Forum, Inc. u SAD i
drugim državama.
" i "PlayStation" su registrovani zaštitni znaci kompanije Sony Computer
"
Entertainment.
ͩ
ˎ
ͪ
ͭ
Dodajte još zabave korišćenju PlayStation 3 preuzimanjem aplikacije za PlayStation 3 sa
PlayStation Store (tamo gde je dostupna).
ˎ Aplikacija za PlayStation 3 zahteva PlayStation Network nalog i preuzimanje aplikacije.
Dostupno u regijama gde je dostupan PlayStation Store.
ˎ Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci
kompanije Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ ili ostalim državama.
ˎ microSDXC logotip je zaštitni znak SD-3C, LLC.
Dodatno, nazivi sistema i proizvoda u ovom uputstvu su, generalno, zaštićeni ili registrovani
znaci odgovarajućih vlasnika ili proizvođača. Međutim, oznake ™ i ® ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom uputstvu.
UPOZORENJE
Ostalo
Napomene o dugotrajnom snimanju
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
Ako se napajanje isključi ostavite kamkorder na 10 minuta ili duže kako bi se njegova
unutrašnja temperatura smanjila do sigurnog nivoa.
U uslovima visoke spoljne temperature, temperatura kamkordera brzo raste.
Usled podizanja temperature uređaja kvalitet slike može opasti.
Preporučuje se da pre nastavka snimanja sačekate da temperatura fotoaparata padne.
Površina uređaja može postati vruća. Ovo ne predstavlja kvar.
Napomena o upotrebi
ˎ
Kada se prikazuje upozorenje, ceo ekran treperi sa prikazanom porukom. Za detalje,
pogledajte Priručnik (Handbook) (PDF).
O softveru
Softver za upravljanje slikama “PlayMemories Home” možete preuzeti sa sledeće
URL adrese.
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
1) uređaj nemojte izlagati kiši niti vlazi.
2) ne stavljajte na uređaj posude ispunjene tečnošću, npr. vaze.
Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama, na primer direktnoj
sunčevoj svetlosti, plamenu i sl.
OPREZ
Ako se baterijom ne rukuje pravilno, može da eksplodira i prouzrokuje požar ili
hemijske opekotine. Obratite pažnju na sledeća upozorenja.
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
Napomena o funkciji bežične mreže
ˎ
Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu neovlašćenim
pristupom ili neovlašćenom upotrebom lokacija snimljenih na uređaju, do kojih je došlo
kao posledica gubitka ili krađe uređaja.
Ovaj uređaj usklađen je sa članom 15 FCC pravila.Rad zavisi od sledeća dva
uslova:(1) Ovaj uređaj ne sme prouzrokovati štetne smetnje, i(2) ovaj uređaj mora
prihvatiti sve smetnje, pa i one koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
Ova oprema je usklađena sa FCC/IC ograničenjima za izloženost zračenju
predviđenim za nekontrolisana okruženja i zadovoljava FCC Smernice za
izloženost radio talasima (RF) u Dodatku C do OET65 i RSS-102 Pravila o
izloženosti IC radio frekvencijama (RF).
Ova oprema ima veoma nizak nivo energije radio frekvencija (RF) i koje su
usaglašene bez testiranja specifičnog koeficijenta apsorpcije (SAR).
Za korisnike u SAD
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi ovog proizvoda, možete zvati:
Sony informativni centar za korisnike
1-800-222-SONY (7669)
Broj ispod je samo za pitanja vezana za FCC.
Regulatorne informacije
Deklaracija o usklađenosti
Komercijalni naziv: SONY
Br. modela: HDR-AS30V
Odgovorna strana: Sony Electronics Inc.
Adresa: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Br. telefona: 858-942-2230
Ovaj uređaj usklađen je sa članom 15 FCC pravila.Rad zavisi od sledeća dva
uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme prouzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj
mora prihvatiti sve smetnje, pa i one koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.
Ova oprema se ne sme postavljati niti koristiti zajedno sa bilo kakvom drugom
antenom ili predajnikom.
OPREZ
Bilo kakve promene ili prepravke koje nisu izričito odobrene u ovom uputstvu
mogu vas lišiti prava na korišćenje ove opreme.
Napomena
Baterija
ˎ
http://www.sony.net/pm/
Baterija
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
Nemojte rastavljati bateriju.
Nemojte je razbijati niti izlagati sili, udarcima čekića, ispuštati je na tlo ili stajati na nju.
Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da metalni predmeti ne dođu u dodir sa
kontaktima baterije.
Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad 60°C, na primer izlaganjem direktnom
suncu ili ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
Nemojte rukovati oštećenim ili litijumskim baterijama koje su procurele.
Bateriju punite isključivo originalnim punjačem kompanije Sony ili uređajem koji može da
puni baterije.
Držite bateriju van domašaja male dece.
Bateriju držite suvom.
Zamenite bateriju isključivo istom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje kompanija Sony.
Odložite isluženu bateriju odmah, u skladu sa uputstvom u nastavku.
Zamenite bateriju isključivo odgovarajućim tipom. U suprotnom može doći do
požara ili povreda.
Ovaj uređaj je proveren i zadovoljava zahteve digitalnih uređaja klase B prema
FCC propisima, poglavlje 15.
Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u
stambenim instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i emituje energiju u području
radio frekvencija i ako nije ugrađen ili ako se ne koristi prema uputstvu, može
prouzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama.
Naravno, nije moguće garantovati da se smetnje neće pojaviti kod određene vrste
instalacija. Ako ovaj uređaj prouzrokuje štetne smetnje kod radio i televizijskog
prijema, što se može ustanoviti isključenjem i uključenjem uređaja, korisniku
predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od sledećih načina:
ˋ
ˋ
ˋ
ˋ
Preusmerite ili pomerite prijemnu antenu.
Odmaknite uređaj od prijemnika.
Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena od zidne utičnice na koju je priključen
prijemnik.
Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio, odnosno TV tehničara.
Isporučeni interfejs kabl mora da se koristi sa opremom kako bi bio u skladu sa
ograničenjima za digitalne uređaje shodno delu B Odeljka 15 FCC pravila.
Za korisnike u Kanadi
Ovaj uređaj je usaglašen sa standardima RSS (Industry Canada). Rad zavisi od
sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme prouzrokovati štetne smetnje, i (2)
ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, pa i one koje mogu prouzrokovati
neželjeni rad.
Za korisnike u Evropi
Napomena za korisnike u zemljama koje primenjuju EU smernice
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za pitanja usklađenosti sa EU normama: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Štutgart, Nemačka
Ovim, Sony Corporation, izjavljuje da je Digitalni HD video kamkorder HDRAS30V usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim primenjivim odredbama
smernice 1999/5/EC. Za detalje posetite sledeću internet stranicu:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzrokuje prekid prenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili izvucite i ponovo povežite
komunikacioni kabl (USB, i sl.).
Ovaj uređaj je testiran i utvrđeno je da je usklađen sa ograničenjima iz propisa o
elektromagnetnoj kompatibilnosti kod upotrebe priključnih kablova kraćih od 3
metra.
Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu uticati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da ovaj proizvod
ne sme da se odlaže kao kućni otpad.Treba ga odložiti na za tu
namenu predviđeno mesto za reciklažu električne i elektronske
opreme.Pravilnim odlaganjem dotrajalog proizvoda pomažete u
sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje starih baterija (primenjivo u Evropskoj Uniji i ostalim
evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena
sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa kućim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj simbol se može naći u kombinaciji sa
hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb)
naznačeni su na baterijama koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja baterija.Reciklaža materijala doprinosi očuvanju prirodnih resursa.
Kod uređaja koji zbog sigurnosti, performansi ili očuvanja podataka zahtevaju
stalnu vezu sa ugrađenom baterijom, bateriju treba da zameni isključivo stručno
servisno osoblje.Kako biste osigurali pravilno odlaganje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o bezbednom uklanjanju baterija iz
uređaja.
Bateriju odnesite na odlagalište za reciklažu dotrajalih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, obratite se
lokalnoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.
Za korisnike u Singapuru
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Europe Limited
Predstavništvo u Bosni i Hercegovini
71000 Sarajevo
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Sony info centar
+38733 943 600
www.sony.ba
support.ba@eu.sony.com
Download PDF

advertising