Sony | FDR-AX1 | Sony FDR-AX1 AX1 profesionalni 4K Handycam® kamkorder Uputstva za rukovanje

4-484-004-11(1) (SR)
Digitalni 4K
kamkorder
FDR-AX1/AX1E
Uputstvo za upotrebu
Pre nego što počnete da koristite jedinicu, detaljno pročitajte
ovaj priručnik i zadržite ga radi budućeg korišćenja.
© 2013 Sony Corporation
Podaci za vlasnika uređaja
Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj
strani uređaja. Upišite serijski broj u prostor
ispod. Navedite ove brojeve svaki put kada zovete
Sony prodavca povodom ovog proizvoda.
Broj modela FDRSerijski broj
Broj modela ACSerijski broj
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
1) ne izlažite jedinicu kiši ili vlazi.
2) ne postavljajte na uređaj predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Ne izlažite baterije visokim temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sl.
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
neizolovanih elemenata visokog
napona u kućištu uređaja koji
mogu predstavljati opasnost
od strujnog udara.
Ovaj simbol upozorava
korisnika na prisustvo
važnih uputstava za upotrebu
i održavanje (servisiranje)
u priručniku koji ste dobili
uz ovaj uređaj.
SR
2
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA.
OPASNOST – DA BISTE UMANJILI RIZIK OD
POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, PAŽLJIVO
PRATITE OVA UPUTSTVA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pročitajte ova uputstva.
Čuvajte ova uputstva.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pratite sva uputstva.
Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
Uređaj čistite samo suvom tkaninom.
Ne blokirajte ventilacione otvore. Postavite uređaj u skladu sa uputstvima proizvođača.
Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejači, pećnice ili drugih uređaja
(uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
Ne zanemarujte bezbednosnu svrhu polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima
dva jezička od kojih je jedan širi od drugog. Uzemljeni utikač ima dva jezička i treći pin za uzemljenje.
Široki jezičak ili treći pin postoje radi vaše bezbednosti. Ako isporučeni utikač ne možete da umetnete
u vašu utičnicu, obratite se električaru radi zamene stare utičnice.
Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili nagnječenja, naročito kod utikača, utičnice i na mestu gde izlazi
iz uređaja.
Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.
Koristite samo na polici sa točkićima, postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je odredio proizvođač ili
koji se prodaju uz uređaj. Ako koristite policu sa točkićima, pažljivo pomerajte policu na kojoj se nalazi
uređaj da biste izbegli povrede usled prevrtanja.
• Isključite uređaj iz mrežnog napajanja tokom grmljavine ili ako ga nećete koristiti u dužem
vremenskom periodu.
• Sve popravke bi trebalo da obavljaju samo kvalifikovani serviseri. Popravka je potrebna u slučaju
da se uređaj ošteti na bilo koji način, na primer ako se ošteti kabl za napajanje ili utikač, ako u uređaj
upadne tečnost ili neki predmet, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne funkcioniše pravilno ili
ako ga ispustite.
• Ako oblik utikača ne odgovara utičnici za napajanje, koristite adapter odgovarajuće konfiguracije
za utičnicu.
SR
3
Primeri utikača na kablu za napajanje u zemljama/regionima širom sveta.
A tip
(američki tip)
B tip
(britanski tip)
BF tip
(britanski tip)
B3 tip
(britanski tip)
C tip
(CEE tip)
SE tip
(CEE tip)
U ovoj tabeli su navedeni odgovarajući napon i tip utikača.
Tip utikača i napon se razlikuju u zavisnosti od područja.
Pažnja: Koristite kabl za napajanje koji je u skladu sa propisima u svakoj zemlji.
—Samo za Sjedinjene Države
Koristite isporučeni kabl za napajanje.
Evropa
Zemlje/regioni
Napon
Frekvencija (Hz)
Tip utikača
Austrija
Belgija
Češka
Danska
Finska
Francuska
Grčka
Holandija
Irska
Island
Italija
Luksemburg
Mađarska
Nemačka
Norveška
Poljska
Portugalija
Rumunija
Rusija
Slovačka
Španija
Švajcarska
Švedska
Ujedinjeno Kraljevstvo
230
230
220
230
230
230
220
230
230
230
220
230
220
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Azija
SR
4
Zemlje/regioni
Napon
Frekvencija (Hz)
Tip utikača
Filipini
Hong Kong
Indija
Indonezija
Japan
Kina
Koreja (rep.)
Malezija
Singapur
Tajland
Tajvan
Vijetnam
220/230
200/220
230/240
127/230
100
220
220
240
230
220
110
220
60
50
50
50
50/60
50
60
50
50
50
60
50
A/C
BF
C
C
A
A
C
BF
BF
C/BF
A
A/C
O tip
(tip za
Okeaniju)
Okeanija
Zemlje/regioni
Napon
Frekvencija (Hz)
Tip utikača
Australija
Novi Zeland
240
230/240
50
50
O
O
Severna Amerika
Zemlje/regioni
Napon
Frekvencija (Hz)
Tip utikača
Kanada
SAD
120
120
60
60
A
A
Srednja Amerika
Zemlje/regioni
Napon
Frekvencija (Hz)
Tip utikača
Bahami
Dominikanska Republika
El Salvador
Gvatemala
Honduras
Jamajka
Kostarika
Kuba
Meksiko
Nikaragva
Panama
120/240
110
110
120
110
110
110
110/220
120/127
120/240
110/220
60
60
60
60
60
50
60
60
60
60
60
A
A
A
A
A
A
A
A/C
A
A
A
Južna Amerika
Zemlje/regioni
Napon
Frekvencija (Hz)
Tip utikača
Argentina
Brazil
Čile
Kolumbija
Peru
Venecuela
220
127/220
220
120
220
120
50
60
50
60
60
60
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Bliski istok
Zemlje/regioni
Napon
Frekvencija (Hz)
Tip utikača
Irak
Iran
Izrael
Saudijska Arabija
Turska
Ujedinjeni Arapski Emirati
220
220
230
127/220
220
240
50
50
50
50
50
50
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Afrika
Zemlje/regioni
Napon
Frekvencija (Hz)
Tip utikača
Alžir
Demokratska Republika Kongo
Egipat
Etiopija
Južna Afrika
Kenija
Nigerija
Tanzanija
Tunis
127/220
220
220
220
220/230
240
230
230
220
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
SR
5
PAŽNJA
Baterija
Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da
eksplodira, dovede do požara ili izazove hemijske
opekotine. Imajte u vidu sledeće mere opreza.
• Ne rasklapajte bateriju.
• Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj
sili kao što su snažni udarci, ispuštanje
ili gaženje.
• Vodite računa o tome da ne izazovete kratki
spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu
u dodir sa kontaktima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C.
Na primer, ne ostavljajte je na direktnom
sunčevom svetlu ili u automobilu koji je
parkiran na suncu.
• Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.
• Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije
ili one koje cure.
• Bateriju obavezno punite koristeći originalni
Sony punjač za baterije ili uređaj koji može
da puni bateriju.
• Držite bateriju van domašaja dece.
• Ne kvasite bateriju.
• Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom
baterijom koju preporučuje Sony.
• Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je
opisano u uputstvima.
Zamenite bateriju samo sa baterijom navedenog
tipa. U suprotnom, može doći do požara ili
povreda.
Adapter za naizmeničnu struju
Ne stavljajte adapter za naizmeničnu struju u uski
prostor, na primer, između zida ili nameštaja.
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju,
priključite ga na obližnju zidnu utičnicu. Ako
prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara,
odmah iskopčajte adapter za naizmeničnu
struju iz zidne utičnice.
Punjač
Kada koristite punjač, priključite ga na obližnju
zidnu utičnicu. Ako prilikom korišćenja uređaja
dođe do kvara, odmah iskopčajte punjač iz
zidne utičnice.
SR
6
Napomena o kablu za napajanje
Kabl za napajanje je namenjen isključivo ovom
kamkorderu i ne bi trebalo da ga koristite sa
drugim električnim uređajima.
Čak i kada je kamkorder isključen, on i dalje
dobija napajanje dok je priključen na zidnu
utičnicu putem adaptera za naizmeničnu struju.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da
dovede do gubitka sluha.
Za korisnike u EVROPI
Napomena za korisnike u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prekine prenos podataka, ponovo pokrenite
aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite
kabl za komunikaciju (USB itd.).
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je
u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl
kraći od 3 metra (9,8 stopa).
Pažnja
Elektromagnetna polja na određenim
frekvencijama mogu da utiču na zvuk
i sliku ove jedinice.
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme
za odvojeno prikupljanje
otpada)
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da
odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
Odlaganje potrošenih baterija
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme
za odvojeno prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju
označava da se baterija koja se dobija uz ovaj
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola može
nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti
podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni
da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte
potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
SR
7
Sadržaj
Pregled
Raspored i funkcija delova ......................................................11
Indikatori na ekranu ...............................................................18
LCD ekran/tražilo .............................................................. 18
Pripreme
Napajanje .................................................................................20
Punjenje baterije ................................................................. 20
Podešavanje sata ......................................................................22
Stavljanje periferne opreme ....................................................22
Stavljanje senila za objektiv sa poklopcem
za objektiv ..................................................................... 22
Podešavanje LCD ekrana i tražila .................................... 23
Korišćenje XQD memorijskih kartica ....................................24
O XQD memorijskim karticama ...................................... 24
Umetanje XQD memorijske kartice ................................ 24
Uklanjanje XQD memorijske kartice .............................. 24
Biranje slota za memorijsku karticu koji će
se koristiti za snimanje ............................................... 24
Formatiranje XQD memorijske kartice .......................... 25
Provera preostalog vremena koje je dostupno
za snimanje ................................................................... 25
Snimanje
Osnovne radnje .......................................................................26
Menjanje osnovnih podešavanja .............................................29
Format snimanja ................................................................ 29
Podešavanje svetline slike ................................................. 29
Podešavanje prirodne boje (balans bele) ........................ 31
Podešavanje zvuka ............................................................. 32
Korisne funkcije ......................................................................34
Programabilna dugmad ..................................................... 34
SR
8
Sadržaj
Ekrani sa sličicama
Ekrani sa sličicama ..................................................................35
Konfiguracija ekrana .......................................................... 35
Reprodukcija klipova ..............................................................36
Reprodukcija izabranog klipa i klipova koji
slede u nizu ................................................................... 36
Upravljanje klipovima .............................................................36
Radnje u meniju sličice ...................................................... 36
Prikaz detaljnih informacija o klipu ................................ 37
Brisanje klipova .................................................................. 38
Menjanje informacija na ekranu sa sličicama ................ 38
Podešavanja
Radnje u meniju sa podešavanjima ........................................39
Lista menija sa podešavanjima ...............................................40
Meni Camera ...................................................................... 40
Meni Paint ........................................................................... 41
Meni Audio ......................................................................... 43
Meni Video ......................................................................... 43
Meni LCD/VF ..................................................................... 44
Meni Media ......................................................................... 45
Meni System ........................................................................ 45
Meni Thumbnail ................................................................ 47
Povezivanje spoljnih uređaja
Povezivanje spoljnih monitora i uređaja za snimanje ...........48
Upravljanje klipovima pomoću računara ...............................49
Povezivanje sa USB kablom .............................................. 49
Reprodukcija slika na računaru ..............................................50
Šta možete da uradite sa softverom
„PlayMemories Home“ (Windows)? ........................ 50
Softver za Mac ..................................................................... 50
Provera računarskog sistema ............................................ 50
Instaliranje softvera „PlayMemories Home“
na računar ..................................................................... 50
Uređivanje slika na računaru ............................................ 51
SR
Sadržaj
9
Dodaci
Važne napomene o korišćenju uređaja ...................................52
Vreme snimanja filmova ................................................... 52
Korišćenje kamkordera u inostranstvu ........................... 54
Formati i ograničenja izlaza ....................................................59
Video formati i izlazni signali ........................................... 59
Indikatori greške/upozorenja .................................................61
Indikatori greške ................................................................ 61
Indikatori upozorenja ........................................................ 61
Licence .....................................................................................63
O korišćenju softvera sa GPL/LGPL licencom ............... 63
Licence za otvoreni softver ............................................... 63
Specifikacije .............................................................................63
Sadržaj pakovanja ............................................................... 65
Indeks ......................................................................................66
SR
10
Sadržaj
Pregled
Pregled
Raspored i funkcija delova
Za opis funkcija i način korišćenja pogledajte stranice koje su navedene u zagradama.
1. Kuka za traku za nošenje na ramenu (14)
2. Dugme ASSIGN 7/
FOCUS MAGNIFIER (34)
3. Držač za mikrofon*
4. Dugme IRIS PUSH AUTO
5. Ručica za motorizovani zum (26)
* Kada koristite mikrofon, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili uz njega.
SR
Raspored i funkcija delova
11
Pregled
1. Objektiv (22)
2. Senilo za objektiv sa poklopcem
za objektiv (22)
3. Interni mikrofon (33)
4. Prednja lampica za snimanje (46)
Lampica za snimanje treperi ako je preostali
kapacitet medijuma za snimanje ili
baterije nizak.
5. Dugme ASSIGN 4/ZEBRA
6. Dugme ASSIGN 1
7. Dugme ASSIGN 2*
8. Dugme ASSIGN 3
9. Dugme ASSIGN 6/THUMBNAIL
10. Prekidač CH1 (INT MIC/INPUT1/
INPUT2)
11. Prekidač AUTO/MAN (CH1) (34)
12. Točkić AUDIO LEVEL(CH1) (34)
13. Dugme STATUS CHECK (15)
14. Dugme CANCEL/BACK (39)
15. Dugme MENU** (39)
16. Točkić AUDIO LEVEL(CH2) (34)
17. Prekidač AUTO/MAN (CH2) (34)
18. Prekidač CH2 (INT MIC/INPUT1/
INPUT2) (34)
19. Dugme PUSH AUTO (27)
20. Prekidač FOCUS (27)
SR
12
Raspored i funkcija delova
21. Prekidač ND FILTER (30)
22. Dugme ASSIGN 5/PEAKING*
* Na dugmetu ASSIGN 5/PEAKING i dugmetu
ASSIGN 2 se nalazi mala izbočina koja vam
omogućava da lakše pronađete dugme.
** Na dugmetu MENU se nalazi izbočina u vidu trake
koje vam omogućava da lakše pronađete dugme.
Pregled
1. Priključci AUDIO OUT/priključak
VIDEO OUT (48, 60)
2. Priključak HDMI OUT (48)
3. UTILITY SD slot
16. Priključak DC IN (21)
17. Držač za kabl
Možete da ga koristite da biste pričvrstili kabl
za jednosmernu struju ili druge kablove.
(Biće podržano u budućoj nadogradnji.)
4. Ručica za upravljanje zumom (26)
5. Dugme START/STOP
Kada je ručica postavljena u položaj HOLD,
dugme START/STOP nije moguće koristiti.
6. Priključak INPUT2
7. Priključak INPUT1
8. Držač za kabl
Možete da ga koristite da biste pričvrstili
kabl mikrofona ili druge kablove.
9. Prekidač INPUT2 (32)
10. Prekidač INPUT1 (32)
11. Priključak REMOTE
Priključak REMOTE služi za upravljanje
radnjama kao što su pokretanje/zaustavljanje
snimanja i sl. na video uređaju i perifernim
uređajima koji su povezani sa njim.
12. Kaiš za ruku
13. Prekidač POWER (26)
14. Dugme za snimanje (26)
15. Odvod za vazduh
Napomene
• Deo uređaja oko ventilacionih otvora može
da postane vruć.
• Ne prekrivajte ventilacione otvore.
SR
Raspored i funkcija delova
13
Pregled
1. Kuka za traku za nošenje na ramenu
2. Prsten za fokusiranje (27)
3. Ručica za poklopac objektiva (22)
4. Prsten za zumiranje (27)
5. Prsten za blendu (29)
6. Dugme GAIN (30)
7. Dugme WHT BAL* (31)
8. Dugme SHUTTER SPEED (30)
9. Prekidač AUTO/MANUAL (29)
10. Priključak i (slušalice)
Za stereo slušalice sa mini utikačem
11. Dugme BATT RELEASE (20)
12. Baterija (20)
13. Memorijska kartica „Memory Stick“/
SD kartica C slot/lampica za pristup
(Biće podržano u budućoj nadogradnji.)
14. XQD memorijska kartica A slot/dugme za
izbor/lampica za pristup (24)
15. XQD memorijska kartica B slot/dugme za
izbor/lampica za pristup (24)
16. USB priključak (tip mini-B) (49)
17. USB priključak (tip A)
(Biće podržano u budućoj nadogradnji.)
18. Dugme
(jedan pritisak) (31)
19. Prekidač za memoriju balansa bele (31)
20. Prekidač za nivo signala (30)
21. Dugme IRIS* (29)
* Na dugmadima WHT BAL i IRIS se nalazi mala
izbočina koja vam omogućava da ih lakše pronađete.
SR
14
Raspored i funkcija delova
Stavljanje trake za nošenje na ramenu
Pričvrstite traku za nošenje na ramenu
(prodaje se zasebno) na predviđene kuke.
Pregled
1. Dugme OPTION (36)
2. Dugme THUMBNAIL (35)
3. Dugmad za upravljanje reprodukcijom
Donja strana
(PREV, PLAY/PAUSE*, NEXT, STOP,
F REV, F FWD) (28)
4. Dugme DATA CODE
(Biće podržano u budućoj nadogradnji.)
5. Dugme DISPLAY (18)
6. LCD ekran (23)
7. Prekidač za upravljanje zumom (26)
8. Tražilo (23)
9. Veliki štitnik za tražilo
10. Ručica za podešavanje sočiva tražila (23)
11. Ručica za skidanje tražila (57)
12. Prekidač HEADPHONE MONITOR (34)
13. Zadnja lampica za snimanje (46)
14. Okrugla dugmad SEL/SET (39)
15. Dugmad VOLUME*
16. Dugme STATUS CHECK
17. Dugme CANCEL/BACK (39)
18. Dugmad V/v/B/b/SET (39)
19. Dugme MENU (39)
* Dugmad VOLUME+ i PLAY/PAUSE imaju malu
izbočinu koja vam omogućava da ih lakše pronađete.
1. Navoj za stativ (1/4 inča)
Kompatibilan je sa šrafom 1/4-20UNC.
Pričvrstite stativ (prodaje se zasebno) u navoj
za stativ koristeći šraf stativa (prodaje se
zasebno: dužina šrafa mora da bude manja
od 5,5 mm.
Ekran statusa
Da biste prikazali ekran statusa
• Pritisnite dugme STATUS CHECK.
Da biste promenili ekran statusa
• Okrenite točkić SEL/SET.
Da biste sakrili ekran statusa
• Pritisnite dugme STATUS CHECK.
SR
Raspored i funkcija delova
15
Pregled
Ekran statusa kamere
Ekran statusa sistema
Prikazuje podešavanja elektronskog zatvarača ili
status objektiva.
Prikazuje podešavanja video signala.
Gain<H>
Gain<M>
Gain<L>
Preset White
Gamma
AE Level
AE Speed
AGC Limit
A.SHT Limit
Vrednost podešavanja
nivoa Gain <H>
Vrednost podešavanja
nivoa Gain <M>
Vrednost podešavanja
nivoa Gain <L>
Unapred podešena vrednost
balansa bele
Gama kategorija i kriva
Vrednost podešavanja
nivoa AE
Vrednost podešavanja
brzine komande AE
Vrednost podešavanja
maksimalnog nivoa
signala za AGC
Najveća brzina zatvarača
funkcije automatskog
zatvarača
Ekran statusa zvuka
Prikazuje podešavanja ulaza za svaki kanal,
indikator nivoa zvuka i podešavanje filtera
za vetar.
CH 1 level meter Indikator nivoa za CH 1
CH 1 Source
Izvor ulaza za CH 1
CH 1 Ref. / Sens. Osetljivost ulaza za interni
mikrofon za CH 1 ili
referentni nivo audio ulaza
CH 1 Wind Filter Status podešavanja filtera
za vetar za ulaz za mikrofon
za CH 1
CH 2 level meter Indikator nivoa za CH 2
CH 2 Source
Izvor ulaza za CH 2
CH 2 Ref. / Sens. Osetljivost ulaza za interni
mikrofon za CH 2 ili
referentni nivo audio ulaza
CH 2 Wind Filter Status podešavanja filtera
za vetar za ulaz za mikrofon
za CH 2
Audio Format
Podešavanje audio formata
Headphone Out Podešavanje izlaza za slušalice
SR
16
Raspored i funkcija delova
Country
Rec Format
Picture Size
Frame Rate
Status podešavanja regiona,
NTSC regiona ili PAL regiona
Format snimanja koji je
korišćen pri snimanju na
XQD memorijskoj kartici
Veličina slike koja je snimljena
na XQD memorijskoj kartici
Brzina kadrova koja je
snimljena na XQD
memorijskoj kartici
Ekran statusa video izlaza
Prikazuje podešavanja za HDMI i video izlaz.
HDMI
Video
Veličina izlazne slike
Izlaz uključen/isključen
Veličina izlazne slike
Ekran statusa programabilnog dugmeta
Prikazuje funkciju koja je dodeljena svakom
dugmetu ASSIGN.
1
2
3
4
5
6
7
Funkcija koja je dodeljena
dugmetu Assign 1
Funkcija koja je dodeljena
dugmetu Assign 2
Funkcija koja je dodeljena
dugmetu Assign 3
Funkcija koja je dodeljena
dugmetu Assign 4
Funkcija koja je dodeljena
dugmetu Assign 5
Funkcija koja je dodeljena
dugmetu Assign 6
Funkcija koja je dodeljena
dugmetu Assign 7
Ekran statusa medijuma
Informacije
o medijumu A
Zaštićene
informacije na
medijumu A
Pregled
Prikazuje preostali prostor na medijumu
za snimanje (XQD memorijska kartica A/
XQD memorijska kartica B).
Ikona medijuma koja se
prikazuje kada je medijum
za snimanje umetnut u slot A
Ikona zaštite koja se prikazuje
kada je medijum za snimanje
koji je umetnut u slot A
zaštićen od upisivanja
Napomene
Indikator
preostalog
prostora na
medijumu A
Preostali
kapacitet
medijuma A
Informacije
o medijumu B
Zaštićene
informacije na
medijumu B
Indikator
preostalog
prostora na
medijumu B
Preostali
kapacitet
medijuma B
Informacije
o UTILITY SD
kartici
Zaštićene
informacije na
UTILITY SD
kartici
Indikator
preostalog
prostora na
UTILITY SD
kartici
Preostali
kapacitet
UTILITY SD
kartice
• Ne možete da zaštitite
XQD memorijsku karticu
na kamkorderu.
Preostali kapacitet medijuma
za snimanje koji je umetnut
u slot A prikazan u vidu trake
Preostali kapacitet medijuma
za snimanje koji je umetnut
u slot A izražen u GB
Ikona medijuma koja se
prikazuje kada je medijum za
snimanje umetnut u slot B
Ikona zaštite koja se prikazuje
kada je medijum za snimanje
koji je umetnut u slot B
zaštićen od upisivanja
Preostali kapacitet medijuma
za snimanje koji je umetnut
u slot B prikazan u vidu trake
Preostali kapacitet medijuma
za snimanje koji je umetnut
u slot B izražen u GB
Ikona medijuma koja se
prikazuje kada je medijum
za snimanje umetnut
u UTILITY SD slot
Ikona zaštite koja se prikazuje
kada je kartica u UTILITY SD
slotu zaštićena od upisivanja
Preostali kapacitet medijuma
za snimanje koji je umetnut
u UTILITY SD slot prikazan
u vidu trake
Preostali kapacitet medijuma
za snimanje koji je umetnut
u UTILITY SD slot izražen
u GB
SR
Raspored i funkcija delova
17
Pregled
Indikatori na ekranu
LCD ekran/tražilo
Tokom snimanja, režima pripravnosti za snimanje ili reprodukcije, statusi i podešavanja ove jedinice
se prikazuju na LCD ekranu/tražilu.
Statuse i podešavanja ove jedinice možete da uključite/isključite pomoću dugmeta DISPLAY.
Informacije koje se prikazuju na ekranu tokom snimanja
1. Indikator režima zatvarača/
brzine zatvarača
Prikazuje poziciju blende.
2. Indikator ND filtera (stranica 30)
3. Indikator nivoa signala (stranica 30)
4. Indikator posebnog snimanja/
statusa radnje
zRec
Stby
14. Indikator pozicije blende
Snimanje je u toku
Pripravnost za snimanje
5. Indikator temperature boje (stranica 31)
6. Indikator preostalog kapaciteta baterije
(stranica 55)
7. Indikator pozicije fokusa
Prikazuje poziciju fokusa.
8. Indikator pozicije zuma
9. Indikator funkcije SteadyShot
10. Indikator režima fokusa
11. Indikator automatskog zatvarača
12. Indikator za AGC
13. Indikator automatske blende
15. Indikator režima balansa bele (stranica 31)
ATW
PWB
Memorija A
Memorija B
n
Automatski režim
Unapred podešeni režim
Režim memorije A
Režim memorije B
Unapred podešeni režim
(zatvoreni prostor)
Unapred podešeni režim
(na otvorenom)
16. Indikator statusa medijuma
u UTILITY SD slotu
17. Indikator vremena
18. Indikator nivoa zvuka
19. Indikator statusa medijuma u A/B slotu/
preostalog prostora (stranica 25)
Kada je leva strana ikone narandžasta,
snimanje je moguće.
Kada zelena lampica u gornjem desnom uglu
ikone počne da svetli, reprodukcija je moguća.
20. Indikator game (stranica 41)
Prikazuje vrednost podešavanja game.
SR
18
Indikatori na ekranu
21. Indikator formata snimanja (kodek)
Pregled
(stranica 29)
Prikazuje format koji je snimljen na
XQD memorijskoj kartici.
22. Indikator frekvencije sistema i metode
skeniranja
23. Indikator formata snimanja (veličina slike)
(stranica 29)
Prikazuje veličinu slike koja je snimljena
na XQD memorijskoj kartici.
Informacije koje se prikazuju na ekranu tokom
reprodukcije
Sledeće informacije se prikazuju na slici koja se
emituje tokom reprodukcije.
1. Broj klipa/ukupan broj klipova
2. Režim reprodukcije
3. Format reprodukcije (veličina slike)
4. Preostali kapacitet baterije
5. Format reprodukcije (brzina kadrova)
6. Podaci o vremenu
Prikazuje se trajanje filma.
7. Nivoi zvuka
Prikazuju se nivoi zvuka snimka.
8. Medijum
Oznaka A
se prikazuje na levoj strani ako je
memorijska kartica zaštićena od upisivanja.
9. Format reprodukcije (kodek)
SR
Indikatori na ekranu
19
Pripreme
Napajanje
Nakon punjenja baterije
Punjenje baterije
Pripreme
„InfoLITHIUM“ bateriju (L serija) možete
da punite pomoću isporučenog punjača.
Napomene
• Na kamkorderu možete da koristite bateriju velikog
kapaciteta NP-F970 (isporučena). Ne možete da
koristite NP-F570/F770 (prodaje se zasebno).
Kabl za
napajanje
Lampica za punjenje će se isključiti (normalna
napunjenost). Ako bateriju nastavite da punite
još 1 sat nakon isključivanja lampice za punjenje,
moći ćete da je koristite malo duže (puna
napunjenost).
Izvadite bateriju iz punjača kada je napunite.
Stavljanje baterije
Pritisnite bateriju uz zadnju stranu kamkordera
i pomerite je nadole.
U zidnu
utičnicu
Lampica za punjenje
Prekidač za izbor režima
Punjač AC-VL1
Uklanjanje baterije
Napomene
• Punjač AC-VL1 ne možete da koristite za povezivanje
kamkordera sa spoljnim izvorom napajanja. Kada
kamkorder povezujete na zidnu utičnicu, koristite
isporučeni adapter za naizmeničnu struju.
1
Podesite prekidač za izbor režima
na CHARGE.
2
Povežite kabl za napajanje sa punjačem
i priključite ga u zidnu utičnicu.
3
Postavite bateriju u otvor na punjaču,
pritisnite je i pomerite u smeru strelice.
Lampica za punjenje će se uključiti
i punjenje počinje.
SR
20
Napajanje
Postavite prekidač POWER na OFF. Pritisnite
dugme BATT RELEASE (otpuštanje baterije)
i izvadite bateriju.
Dugme BATT RELEASE
(otpuštanje baterije)
Napomene
Pripreme
• Podešavanja menija ili podešavanja koja ste prilagodili
korišćenjem prekidača AUTO/MANUAL mogu da
ostanu sačuvana kada prekidač POWER postavite
na OFF. Izvadite bateriju nakon što prikaz na LCD
ekranu/tražilu u potpunosti nestane. U suprotnom,
promenjena podešavanja neće biti sačuvana.
• Ako izvadite bateriju ili iskopčate adapter za
naizmeničnu struju dok je prekidač POWER
postavljen na ON, nećete moći da uključite kamkorder,
čak i ako ponovo stavite bateriju ili priključite adapter
za naizmeničnu struju.
Privremeno postavite prekidač POWER na OFF,
a zatim na ON.
Priključak
DC IN
Skladištenje baterije
Ako bateriju ne koristite duže vreme, ispraznite
je i odložite. Pogledajte stranica 55 za detaljnije
informacije o skladištenju baterije.
Vreme punjenja
Adapter za
naizmeničnu struju
(AC-NB12A)
Približno vreme (u minutima) koje je potrebno
kada punite potpuno praznu bateriju.
Baterija
NP-F970
Normalna
napunjenost
365
Potpuna
napunjenost
U zidnu utičnicu
425
Napomene
• Na kamkorderu ne možete da koristite bateriju
NP-F570/NP-F770.
Kabl za
napajanje
1. Priključite kabl za napajanje u adapter za
naizmeničnu struju.
2. Priključite adapter za naizmeničnu struju
u priključak DC IN na kamkorderu.
O bateriji
• Pre nego što zamenite bateriju, postavite prekidač
POWER na OFF.
Korišćenje zidne utičnice kao izvora napajanja
Za napajanje naizmeničnom strujom možete
da koristite adapter za naizmeničnu struju.
3. Priključite kabl za napajanje u zidnu
utičnicu.
O adapteru za naizmeničnu struju
• Kada koristite adapter za naizmeničnu struju,
priključite ga na obližnju zidnu utičnicu.
Ako prilikom korišćenja kamkordera dođe
do kvara, odmah iskopčajte adapter za
naizmeničnu struju iz zidne utičnice.
• Ne stavljajte adapter za naizmeničnu struju
u uski prostor, na primer, između zida
ili nameštaja.
• Ne stavljajte metalne predmete na utikač
adaptera za naizmeničnu struju da ne bi došlo
do kratkog spoja. To može da dovede do kvara.
• Čak i kada je kamkorder isključen, on i dalje
dobija naizmeničnu struju dok je priključen
na zidnu utičnicu putem adaptera za
naizmeničnu struju.
• Kamkorder ne možete da punite putem
adaptera za naizmeničnu struju.
SR
Napajanje
21
Podešavanje sata
Pripreme
Kada kamkorder uključite prvi put nakon
kupovine ili kada se rezervna baterija potpuno
isprazni, na ekranu tražila i LCD ekranu će se
prikazati ekran za početno podešavanje. Podesite
datum i vreme ugrađenog sata na ovom ekranu.
Stavljanje periferne opreme
Stavljanje senila za objektiv sa
poklopcem za objektiv
Vremenska zona
Ova vrednost pokazuje vremensku razliku
u odnosu na UTC (koordinisano
univerzalno vreme).
Promenite ovo podešavanje ako je potrebno.
Podešavanje vremena i datuma
Vrednosti sata počinju da se menjaju kada
okrećete točkić SEL/SET (stranica 15) pomoću
kojeg birate stavke ili vrednost, zatim pritisnite
točkić SEL/SET da biste uneli podešavanje.
Kada ekran za podešavanje nestane, možete da
koristite „Clock Set“ (stranica 46) u meniju
System da biste podesili „Time Zone“
i datum/vreme.
Napomene
• Ako je podešavanje sata poništeno jer se rezervna
baterija potpuno ispraznila kada uređaj nije dobijao
napajanje (bio je bez baterije i nije dobijao napajanje
putem DC IN priključka), prikazaće se ekran za
početno podešavanje kada sledeći put uključite
kamkorder.
• Dok se prikazuje ekran za početno podešavanje, nije
vam dozvoljeno da obavljate nijednu drugu radnju
osim isključivanja napajanja sve dok ne dovršite
podešavanje na ovom ekranu.
Pritisnite dugme PUSH (otpuštanje senila
za objektiv)
Poravnajte oznake na senilu za objektiv
sa onima na kamkorderu, a zatim okrećite
senilo za objektiv u smeru strelice 2 dok
ne klikne na mesto.
Otvaranje ili zatvaranje zatvarača senila
za objektiv sa poklopcem za objektiv
Pomerite ručicu za poklopac objektiva na OPEN
da biste otvorili poklopac objektiva i pomerite je
na CLOSE da biste zatvorili poklopac objektiva.
Skidanje senila za objektiv sa poklopcem
za objektiv
Okrećite senilo za objektiv suprotno od
strelice 2 na slici i istovremeno držite pritisnuto
dugme PUSH (otpuštanje senila za objektiv).
Napomene
• Kada na objektiv stavljate ili sa njega uklanjate
polarizacioni ili zaštitni filter od 72 mm, skinite
senilo za objektiv sa poklopcem za objektiv.
SR
22
Podešavanje sata / Stavljanje periferne opreme
Podešavanje LCD ekrana i tražila
LCD ekran
Možete da promenite svetlinu pozadinskog
osvetljenja tražila pomoću „VF Backlight“
u okviru „VF Setting“ u meniju LCD/VF
(stranica 44).
Pripreme
Otvorite LCD ekran po uglom od
180 stepeni (1), a zatim ga rotirajte
pod uglom koji vam najviše odgovara
za snimanje ili reprodukciju (2).
Napomene
• Možda ćete primetiti da osnovne boje trepere u tražilu
kada promenite pravac gledanja. To nije kvar. Boje
koje trepere neće biti tako snimljene na medijumu
za snimanje.
1Otvorite pod uglom
od 180 stepeni.
290 stepeni
(maks.)
2180 stepeni
(maks.)
• Slika na LCD ekranu se prikazuje obrnuto,
kao u ogledalu, ali se snimljena slika
prikazuje normalno.
• Možete da promenite svetlinu pozadinskog
osvetljenja LCD ekrana pomoću „LCD
Backlight“ u okviru „LCD Setting“
u meniju LCD/VF (stranica 44).
Tražilo
Ručica za podešavanje
sočiva u tražilu
Pomerajte je dok slika
ne postane jasna.
SR
Stavljanje periferne opreme
23
Napomene
Korišćenje XQD memorijskih
kartica
Pripreme
Ovaj kamkorder snima zvuk i sliku na XQD
memorijske kartice koje su umetnute u slotove
za kartice.
O XQD memorijskim karticama
Koristite sledeće Sony XQD memorijske kartice.
XQD memorijske kartice serije S
XQD memorijske kartice serije H
XQD memorijske kartice serije N
• Ne garantujemo integritet podataka ako isključite
napajanje ili uklonite memorijsku karticu tokom
pristupanja kartici. Podaci na kartici mogu biti
uništeni. Kada isključujete napajanje ili uklanjate
memorijsku karticu, uverite se da je lampica za
pristup kartici isključena ili da svetli zelenom bojom.
• Kada XQD memorijsku karticu izvadite iz kamkordera
nakon snimanja, ona može biti vruća. To nije kvar.
Biranje slota za memorijsku karticu koji
će se koristiti za snimanje
Pritisnite dugme A ili B slota za memorijsku
karticu u koji je umetnuta kartica na koju želite
da snimate. Lampica izabranog slota će početi da
svetli zelenom bojom.
Ne garantujemo rad sa drugim memorijskim
karticama.
Za detalje o korišćenju XQD memorijskih kartica
i informacije o merama opreza prilikom korišćenja,
pogledajte uputstvo za XQD memorijsku karticu.
Umetanje XQD memorijske kartice
1
Otvorite poklopac odeljka za karticu.
2
Umetnite XQD memorijsku karticu
i gurajte je dok ne klikne na mesto tako
da oznaka XQD bude okrenuta ulevo.
Lampica za pristup (stranica 14) će početi da
svetli crvenom bojom, a zatim zelenom kada
je memorijska kartica spremna za korišćenje.
3
Zatvorite poklopac.
Napomene
• Ako memorijsku karticu umetnete u slot u pogrešnom
smeru, može doći do oštećenja memorijske kartice,
slota za memorijsku karticu ili podataka.
Uklanjanje XQD memorijske kartice
Otvorite poklopac odeljka za karticu
i izvadite XQD memorijsku karticu tako
što ćete jednom blago pritisnuti XQD
memorijsku karticu.
SR
24
Korišćenje XQD memorijskih kartica
Dugme A slota za memorijsku karticu
Dugme B slota za memorijsku karticu
Napomene
• Možete samo da izaberete slot u koji je već umetnuta
memorijska kartica.
• Dok se na memorijsku karticu snimaju filmovi,
nećete moći da promenite slot, čak i ako pritisnete
dugme A/B slota za memorijsku karticu.
• Kada je memorijska kartica umetnuta u samo
jedan slot, taj slot će biti automatski izabran.
• Ako tokom snimanja memorijska kartica
postane puna, kamkorder će automatski
nastaviti da snima na memorijsku karticu
koja je umetnuta u drugi slot.
Formatiranje XQD memorijske kartice
Koristeći „Format Media“ (stranica 45)
u meniju Media, izaberite „Media(A)“
(slot A) ili „Media(B)“ (slot B), a zatim
izaberite „Execute“. U poruci za potvrdu
ponovo izaberite „Execute“.
Prikazaće se poruka o toku formatiranja i traka
statusa a lampica za pristup će početi da svetli
crvenom bojom.
Kada je formatiranje završeno, prikazaće se
poruka o završetku. Pritisnite točkić SEL/SET
da biste sakrili poruku.
• Ako je ukupno raspoloživo vreme na dve
kartice manje od 5 minuta, prikazaće se poruka
upozorenja „Media Near Full“, lampica za
snimanje će početi da treperi, a na slušalicama
ćete čuti zvučni signal upozorenja. Zamenite
kartice onima na kojima ima dovoljno prostora.
• Ako nastavite da snimate dok ukupno preostalo
vreme ne dostigne nulu, poruka će se promeniti
u „Media Full“ i snimanje će se zaustaviti.
Pripreme
Ako XQD memorijska kartica nije formatirana
ili je formatirana drugim sistemom datoteka,
na LCD ekranu/tražilu će se prikazati poruka
„Media Needs to be Formatted“.
Formatirajte karticu na sledeći način.
Zamena XQD memorijske kartice
Napomene
• Na jednu XQD memorijsku karticu moguće je snimiti
približno 9999 klipova.
Ako broj snimljenih klipova dostigne ograničenje,
indikator preostalog vremena postaje „0“ i prikazaće
se poruka „Media Full“.
Ako formatiranje ne uspe
XQD memorijska kartica koja je zaštićena
od upisivanja ili memorijska kartica koju nije
moguće koristiti sa ovim kamkorderom neće
biti formatirana.
Kada se prikaže poruka upozorenja, zamenite
karticu odgovarajućom XQD memorijskom
karticom u skladu sa uputstvima u poruci.
Napomene
• Svi podaci, uključujući snimljene slike i datoteke
za podešavanje, biće izbrisani nakon formatiranja
memorijske kartice.
Provera preostalog vremena koje je
dostupno za snimanje
Tokom snimanja (ili u režimu pripravnosti
za snimanje), možete da proverite preostali
prostor na XQD memorijskim karticama koje
su umetnute u slotove putem indikatora za
status medijuma u slotu A ili B/preostalo
vreme na LCD ekranu/tražilu (stranica 18).
Raspoloživo vreme za snimanje korišćenjem
aktuelnog video formata (brzina protoka bitova
tokom snimanja) se izračunava na osnovu
preostalog prostora na svakoj kartici
i prikazuje se u minutima.
Napomene
• Ako je memorijska kartica zaštićena od upisivanja,
prikazuje se ikona
.
SR
Korišćenje XQD memorijskih kartica
25
Snimanje
Osnovne radnje
Za osnovno snimanje pogledajte uputstva koja su
navedena u nastavku.
1
2
Uverite se da su neophodni uređaji
povezani sa kamkorderom i da
dobijaju napajanje.
Korišćenje ručice za motorizovani zum
Blago pomerite ručicu za motorizovani zum D
da biste sporije zumirali. Pomerite je jače za
brži zum.
Široki plan: (Široki ugao)
Umetnite memorijsku karticu(e).
Snimanje
Ako umetnete dve kartice, snimanje se
automatski nastavlja na drugoj kartici
kada prva kartica postane puna.
3
Otvorite zatvarač senila za objektiv sa
poklopcem za objektiv.
4
Postavite prekidač POWER na ON
i istovremeno pritisnite i držite
zeleno dugme.
Ekran za snimanje će se prikazati na LCD
ekranu/tražilu.
5
Pritisnite dugme za snimanje
(stranica 13).
Lampica za snimanje će početi da svetli
i snimanje počinje.
6
Da biste zaustavili snimanje, ponovo
pritisnite dugme za snimanje.
Snimanje se zaustavlja i kamkorder ulazi
u režim STBY (režim pripravnosti za
snimanje).
Podešavanje zuma
Krupni plan: (Telefoto)
• Minimalno rastojanje između kamkordera
i objekta na kojem je moguće postići fokus
je 1 cm (13/32 inča) za široki ugao i 80 cm
(2 5/8 stopa) za telefoto.
• Fokus možda neće biti moguće postići na
određenim pozicijama zuma ako se objekat
nalazi na udaljenosti do 80 cm (2 5/8 stopa)
od kamkordera.
• Ne pomerajte prst sa ručice za motorizovani
zum D. Ako pomerite prst sa ručice za
motorizovani zum D, zvuk rada ručice D
takođe može da bude snimljen.
Korišćenje ručice za upravljanje zumom
1. Postavite prekidač za upravljanje zumom B
na VAR ili FIX.
• Kada prekidač za upravljanje zumom B
postavite na VAR, moći ćete da zumirate ili
udaljavate sliku promenljivom brzinom.
• Kada prekidač za upravljanje zumom B
postavite na FIX, moći ćete da zumirate ili
udaljavate sliku fiksnom brzinom, onako
kako ste je podesili u „Setting“ u okviru
„Handle Zoom“ u meniju Camera
(stranica 40).
2. Pritisnite ručicu za upravljanje zumom A
da biste zumirali ili udaljavali sliku.
SR
26
Osnovne radnje
Napomene
• Ručicu za upravljanje zumom A nećete moći da
koristite kada je prekidač za upravljanje zumom B
postavljen na OFF.
• Ne možete da menjate brzinu zumiranja ručicom
za motorizovani zum D pomoću prekidača za
upravljanje zumom B.
Korišćenje prstena za zumiranje
Možete da zumirate željenom brzinom
okretanjem prstena za zumiranje C. Precizno
podešavanje zuma je takođe moguće.
Napomene
Ručno podešavanje fokusa
Ručno podešavanje fokusa može da bude korisno
u različitim situacijama tokom snimanja.
Koristite ovu funkciju u sledećim slučajevima.
—Za snimanje objekta koji se nalazi iza
prozora prekrivenog kišnim kapima.
—Za snimanje horizontalnih pruga.
—Za snimanje objekta kada je kontrast
između njega i pozadine mali.
—Kada želite da fokusirate objekat i pozadini.
Tokom snimanja ili režima mirovanja,
postavite prekidač FOCUS B na MAN.
Indikator režima fokusa će se
promeniti u „MF“.
2
Okrećite prsten za fokusiranje A
i podesite fokus.
Za ručno fokusiranje
• Objekat ćete lakše fokusirati pomoću funkcije
zuma. Pomerite ručicu za motorizovani zum
prema T (telefoto) i podesite fokus, a zatim
prema W (široki ugao) da biste podesili zum
za snimanje.
• Kada objekat želite da snimite u krupnom
planu, pomerite ručicu za motorizovani zum
prema W (široki ugao) da biste potpuno
uveličali sliku, a zatim podesite fokus.
Snimanje
• Okrećite prsten za zumiranje C umerenom brzinom.
Ako ga okrećete prebrzo, zumiranje će biti sporije
od brzine okretanja prstena za zumiranje a postoji
mogućnost da zvuk okretanja prstena takođe bude
snimljen.
1
Vraćanje na automatsko podešavanje fokusa
Postavite prekidač FOCUS B na AUTO.
Indikator režima fokusa će se promeniti u „AF“
i funkcija automatskog fokusa će biti ponovo
aktivirana.
Privremeno korišćenje automatskog fokusa
(Automatski fokus pritiskom na dugme)
Snimajte objekat i istovremeno pritisnite i držite
dugme PUSH AUTO C.
Ako otpustite dugme, podešavanje se vraća na
ručno fokusiranje.
Koristite ovu funkciju da biste prebacili fokus
sa jednog objekta na drugi. Fokus scene će se
glatko pomeriti.
• Informacije o žižnoj daljini se prikazuju
otprilike 3 sekunde (kada je mračno i teško
za fokusiranje) u sledećim slučajevima.
(One se neće pravilno prikazivati ako koristite
konverzioni objektiv (prodaje se zasebno).)
—Kada okrećete prsten za fokusiranje dok se
na ekranu prikazuje „MF“
Korišćenje proširenog fokusa (prošireni fokus)
U podrazumevanom podešavanju, „Focus
Magnifier“ je dodeljeno dugmetu ASSIGN 7
(stranica 34).
Pritisnite dugme ASSIGN 7.
Prikazaće se ekran za uveličavanje fokusa
i sredina ekrana će biti uvećana otprilike 2 puta.
Fokus ćete lakše potvrditi tokom ručnog
fokusiranja. Kada ponovo pritisnete dugme,
ekran se vraća na prvobitnu veličinu.
—Za snimanje nepokretnog objekta
korišćenjem stativa.
SR
Osnovne radnje
27
Napomene
• Iako slika na ekranu izgleda uvećano, snimljena slika
nije uvećana.
Reprodukcija snimljenog klipa
Možete da reprodukujete snimljeni klip dok je
kamkorder u režimu mirovanja.
Snimanje
1
Umetnite XQD memorijsku karticu.
2
Pritisnite dugme PLAY/PAUSE
u odeljku sa dugmadima za upravljanje
reprodukcijom.
3
Potražite željeni klip pritiskom na
dugme PREV ili NEXT.
4
Pritisnite dugme PLAY/PAUSE.
Slika za reprodukciju će se prikazati u tražilu.
Reprodukcijom možete da upravljate na
sledeći način:
Dugme PLAY/PAUSE: Pauziranje reprodukcije.
Da biste nastavili reprodukciju, ponovo
pritisnite ovo dugme.
Dugme F FWD/dugme F REV: Ubrzana
reprodukcija. Da biste se vratili u režim
normalne reprodukcije, pritisnite dugme
PLAY/PAUSE.
Dugme STOP: Zaustavljanje reprodukcije ili
snimanja.
Nadgledanje zvuka
U režimu normalne reprodukcije, možete da
nadgledate snimljene audio signale putem
povezanih slušalica.
Možete da izaberete audio kanal koji želite da
nadgledate i podesite nivo jačine zvuka koristeći
„Audio Output“ (stranica 43) u meniju Audio.
Brz prelazak na željenu tačku u klipu
Pokretanje reprodukcije od početka klipa
Pritisnite dugme PREV ili dugme NEXT
u odeljku sa dugmadima za upravljanje
reprodukcijom (stranica 15). Možete da se
vratite na početak željenog klipa pritiskanjem
jednog od ova dva dugmeta.
SR
28
Osnovne radnje
Biranje XQD memorijske kartice
Kada umetnete dve memorijske kartice, pritisnite
dugme za biranje (stranica 14) da biste izabrali
memorijsku karticu.
Napomene
• XQD memorijske kartice ne možete da birate tokom
reprodukcije.
Neprekidna reprodukcija kartica u slotovima A i B
nije moguća.
Klip (snimljeni podaci)
Kada zaustavite snimanje, video, audio i ostali
podaci od početka do kraja snimka se snimaju
kao jedan klip na XQD memorijskoj kartici.
Maksimalno trajanje klipa
Maksimalno trajanje klipa je 13 sati.
Maksimalno vreme neprekidnog snimanja
filma je približno 13 sati. Ako vreme snimanja
dostigne 13 sati, snimanje će se zaustaviti.
Menjanje osnovnih
podešavanja
Podešavanja možete da promenite u skladu sa tim
kako nameravate da koristite snimljeni video ili
zavisno od situacije u kojoj snimate.
Format snimanja
Podešavanje blende
Blendu možete da podesite ručno da biste
odredili količinu svetla koja ulazi kroz objektiv.
Podešavanjem blende možete da promenite ili
zatvorite (
) otvor blende koji je izražen
u vidu F vrednosti između F1.6 i F11. Otvaranjem
blende povećava se količina svetla (manja F
vrednost). Zatvaranjem blende smanjuje se
količina svetla (veća F vrednost). Aktuelna F
vrednost se prikazuje na ekranu.
1. Tokom snimanja ili režima mirovanja,
Raspoloživi formati se razlikuju u zavisnosti
od podešavanja regiona u kojem se kamkorder
koristi (Country).
Da biste promenili format, koristite „Video
Format“ u „Rec Format“ (stranica 45)
u meniju System.
2. Kada koristite automatsko podešavanje
Podešavanje svetline slike
3. Podesite blendu pomoću prstena za
Snimanje
postavite prekidač AUTO/MANUAL H
na MANUAL.
blende, pritisnite dugme IRIS E.
Prikazaće se vrednost blende. Kada je
vrednost blende automatski podešena,
prikazuje se „A.Iris“.
blendu A.
• Kada počnete da zumirate, minimalna
F vrednost se postepeno menja u F3.4, čak
i ako ste otvorili blendu i podesili F vrednost
na neku koja je manja od F3.4, npr. na F1.6.
• Opseg fokusa je važan efekat blende i naziva
se dubinska oštrina. Dubinska oštrina postaje
manja kada otvarate blendu a veća kada je
zatvarate. Koristite blendu na kreativan način
da biste postigli željeni efekat u fotografiji.
• Ovo je zgodno za zamućivanje pozadine ili
kada želite da pozadina bude oštra.
Automatsko podešavanje blende
Pritisnite dugme IRIS E ili postavite prekidač
AUTO/MANUAL H na AUTO.
Pored vrednosti blende će početi da se
prikazuje „A.Iris“.
Svetlinu slike možete da prilagodite
podešavanjem blende, jačine signala, brzine
zatvarača ili smanjivanjem količine svetla
pomoću prekidača ND FILTER B.
Napomene
• Kada prekidač AUTO/MANUAL H postavite na
AUTO, ostala podešavanja koja ste ručno podesili
(jačina signala, brzina zatvarača, balans bele) takođe
postaju automatska.
SR
Menjanje osnovnih podešavanja
29
Podešavanje nivoa signala
Nivo signala možete da podesite ručno kada ne
želite da koristite AGC (automatska kontrola
nivoa signala).
1. Tokom snimanja ili režima mirovanja,
postavite prekidač AUTO/MANUAL H
na MANUAL.
2. Kada koristite automatsko podešavanje
nivoa signala, pritisnite dugme GAIN C.
Prikazaće se „AGC“.
3. Postavite prekidač za nivo signala F na H,
Snimanje
M ili L. Na ekranu će se prikazati podešena
vrednost nivoa signala za izabranu poziciju
prekidača nivoa signala. Vrednost nivoa
signala za H/M/L možete da podesite
u „Gain“ u meniju Camera (stranica 40).
Automatsko podešavanje nivoa signala
Pritisnite dugme GAIN C ili postavite
prekidač AUTO/MANUAL H na AUTO.
Vrednost nivoa signala će nestati. Pored
vrednosti za nivo signala će početi da se
prikazuje „AGC“.
Napomene
• Kada prekidač AUTO/MANUAL H postavite na
AUTO, ostala podešavanja koja ste ručno podesili
(blenda, brzina zatvarača, balans bele) takođe
postaju automatska.
Podešavanje brzine zatvarača
Brzinu zatvarača možete da podesite i prilagodite
ručno. Podešavanjem brzine zatvarača možete da
„zamrznete“ objekat u pokretu ili naglasite njegov
pokret zamućivanjem.
1. Tokom snimanja ili režima mirovanja,
postavite prekidač AUTO/MANUAL H
na MANUAL.
2. Pritisnite dugme SHUTTER SPEED D da
biste prikazali vrednost brzine zatvarača.
3. Promenite vrednost brzine zatvarača koja
se prikazuje na ekranu okretanjem točkića
SEL/SET G.
Brzinu zatvarača možete da podesite
u opsegu od 1/4 sekunde do 1/9000 sekunde
(NTSC Area) i 1/3 sekunde do
1/9000 sekunde (PAL Area).
SR
30
Menjanje osnovnih podešavanja
Podešena vrednost brzine zatvarača se
prikazuje na ekranu. Na primer, na ekranu
se prikazuje „1/100“ kada brzinu zatvarača
podesite na 1/100 sekunde. Što je veća
vrednost imenioca na ekranu, brzina
zatvarača je veća.
4. Pritisnite točkić SEL/SET G da biste
zaključali vrednost brzine zatvarača.
Da biste ponovo podesili brzinu zatvarača,
prođite kroz korake od 2 do 4.
• Opseg brzine zatvarača koji je moguće podesiti
zavisi od brzine kadrova.
• Pri manjim brzinama zatvarača, automatsko
fokusiranje je teže. Preporučujemo da u tom
slučaju koristite ručno fokusiranje i da
kamkorder postavite na stativ.
• Kada snimate u prostoru koji je osvetljen
fluorescentnim, natrijumskim ili živinim
sijalicama, slika može da treperi, menja boje
ili na njoj mogu da se prikazuju horizontalne
trake. Podešavanjem brzine zatvarača ćete moći
da ublažite ove smetnje.
Automatsko podešavanje brzine zatvarača
Pritisnite dvaput dugme SHUTTER SPEED D
ili postavite prekidač AUTO/MANUAL H
na AUTO.
Vrednost brzine zatvarača će nestati. Kada
je brzina zatvarača automatski podešena,
prikazuje se „A.SHT“.
Napomene
• Kada prekidač AUTO/MANUAL H postavite na
AUTO, ostala podešavanja koja ste ručno podesili
(blenda, jačina signala, balans bele) takođe postaju
automatska.
Podešavanje količine svetla (ND filter)
Kada je okruženje u kojem snimate previše svetlo,
objekat možete jasno da snimite koristeći
prekidač ND FILTER B.
OFF: ND se ne koristi.
1: Smanjite količinu svetla na 1/4.
2: Smanjite količinu svetla na 1/16.
3: Smanjite količinu svetla na 1/64.
Kada je blenda automatski podešena, prikazuje
se „Video Level Warning“.
Ako ND OFF treperi, postavite prekidač ND
FILTER na OFF. Ikona ND filtera će nestati
sa ekrana.
Napomene
• Ako promenite poziciju prekidača ND FILTER B
tokom snimanja, film i zvuk mogu da budu izobličeni.
• Kada ručno podešavate blendu, „Video Level
Warning“ se ne prikazuje, čak i kada treba da podesite
količinu svetla koristeći prekidač ND FILTER.
Dok snimate svetao objekat, može doći do
difrakcije ako smanjite otvor blende pa slika može
biti mutna (ovo je uobičajen fenomen kod video
kamera). Korišćenjem prekidača ND FILTER B
možete da ublažite ovaj efekat i dobijete bolje
rezultate.
Tokom snimanja ili režima mirovanja,
postavite prekidač AUTO/MANUAL D
na MANUAL.
2
Pritisnite dugme WHT BAL A.
3
Postavite prekidač za memoriju
balansa bele B na jednu od pozicija
PRESET/A/B.
Izaberite A ili B da biste snimali koristeći
podešavanje balansa bele koje je memorisano
u memoriji A ili B.
Indikator
Uslovi snimanja
A
(Memorija A)
• Vrednosti balansa bele koje ste
podesili za izvore svetla možete
da memorišete u memoriji A
i memoriji B. Pratite korake
u „Čuvanje podešene vrednosti
balansa bele u memoriji A ili B“
(stranica 32).
• Snimanje neonskih reklama
ili vatrometa
• Snimanje zalaska/izlaska sunca,
neposredno nakon zalaska ili
neposredno pre izlaska sunca
• Snimanje u prostoru koji je
osvetljen fluorescentnim
lampama koje simuliraju
dnevnu svetlost
• Snimanje pod osvetljenjem
koje se često menja, na primer
u koncertnoj dvorani
• Snimanje pod jakim svetlom, na
primer u fotografskom studiju
• Snimanje u prostoru koji je
osvetljen natrijumskim ili
živinim sijalicama
• Temperaturu boje možete da
podesite u opsegu od 2300K
do 15000K (podrazumevano
podešavanje je 3200K).
B
(Memorija B)
Outdoor
n
Indoor
Balans bele možete da podesite i prilagodite
u skladu sa osvetljenjem u okruženju u kojem
snimate.
Vrednosti balansa bele možete da memorišete
u memoriju A (
A) i memoriju B (
B).
Ove vrednosti će ostati memorisane čak i kada
isključite napajanje, osim ako u međuvremenu
ponovo ne podesite balans bele.
Kada izaberete PRESET, biće postavljeno
podešavanje „Outdoor“, „Indoor“ ili „Color
Temp.“ u zavisnosti od toga koje od njih ste
prethodno izabrali pomoću „Preset White“
u okviru „White“ u meniju Paint.
Temperatura boje
(„Color Temp.“)
Snimanje
Podešavanje prirodne boje (balans bele)
1
• Temperaturu boje možete da promenite.
Podesite „Color Temp.“ u „Preset White“
u okviru „White“ u meniju Paint i postavite
prekidač za memoriju balansa bele B na
PRESET, a zatim pritisnite dugme
(jedan
pritisak) C. Okrećite točkić SEL/SET E dok
se željena temperatura ne prikaže na ekranu,
a zatim pritisnite točkić da biste je izabrali.
Temperaturu boje takođe možete da podesite
pritiskom na dugme WHT BAL A +
(jedan pritisak) C.
SR
Menjanje osnovnih podešavanja
31
Čuvanje podešene vrednosti balansa bele
u memoriji A ili B
1. Postavite prekidač za memoriju balansa bele
na A (
A) ili B (
B) u koraku 3 poglavlja
„Podešavanje prirodne boje (balans bele)“.
Podešavanje zvuka
Sledeći priključci, prekidači i točkići vam
omogućavaju da podesite zvuk koji želite
da snimite.
2. Snimite objekat bele boje, poput belog
papira, preko celog ekrana i u istim uslovima
osvetljenja u kojima se nalazi objekat koji
snimate.
3. Pritisnite dugme
Snimanje
(jedan pritisak) C.
A ili
B će početi brzo da treperi. Ova
oznaka će nastaviti da svetli kada završite
podešavanje balansa bele i kada podešenu
vrednost memorišete u
A ili
B.
Napomene
• U određenim situacijama, podešavanje balansa bele
može da potraje duže vremena. Ako želite da obavite
neku drugu radnju pre podešavanja balansa bele,
postavite prekidač za memoriju balansa bele B
na drugu poziciju da biste privremeno obustavili
podešavanje balansa bele.
Automatsko podešavanje balansa bele
Pritisnite dugme WHT BAL A ili postavite
prekidač AUTO/MANUAL D na AUTO.
Napomene
• Kada prekidač AUTO/MANUAL D postavite na
AUTO, ostala podešavanja koja ste ručno podesili
(blenda, jačina signala i brzina zatvarača) takođe
postaju automatska.
Eksterni priključci za audio ulaz i prekidači
Priključak INPUT 1 B
Priključak INPUT 2 A
Prekidač INPUT 1 C
Prekidač INPUT 2 D
Prekidači za izvor zvuka
Prekidač CH1 (INT MIC/INPUT 1/INPUT 2) E
Prekidač CH2 (INT MIC/INPUT 1/INPUT 2) J
Kontrole nivoa zvuka
Prekidač CH1 (AUTO/MAN) F
Prekidač CH2 (AUTO/MAN) I
Točkić AUDIO LEVEL (CH1) G
Točkić AUDIO LEVEL (CH2) H
SR
32
Menjanje osnovnih podešavanja
Korišćenje internog mikrofona
Kada koristite interni mikrofon, snimljeni zvuk
će biti stereo.
Postavite prekidače CH1 (INT MIC/
INPUT 1/INPUT 2) i CH2 (INT MIC/
INPUT 1/INPUT 2) na INT MIC.
Snimanje zvuka sa spoljnog audio uređaja
Da biste mogli da koristite spoljni audio uređaj
ili mikrofon (prodaje se zasebno), promenite
podešavanja na sledeći način:
1. Izaberite izvor ulaza.
Postavite prekidače INPUT 1/INPUT 2
u skladu sa uređajima koji su povezani
na priključke INPUT 1/INPUT 2.
Audio uređaji
Pozicija
prekidača
Spoljni audio uređaj
(mikser itd.)
LINE
Dinamički mikrofoni ili
mikrofoni sa ugrađenom
baterijom
MIC
Mikrofon sa napajanjem od
+48V (fantomsko napajanje)
MIC+48V
• Ako povežete uređaj koji ne podržava
fantomsko napajanje od +48V, može doći
do kvara ako ovaj prekidač postavite na
MIC+48V. Proverite ovo pre povezivanja
uređaja.
• Kada na priključak INPUT nije povezan
nijedan audio uređaj, postavite prekidač
INPUT tog priključka na LINE da biste
sprečili pojavu šuma.
2. Podesite ulazni nivo mikrofona.
INT MIC (L)
INT MIC (R)
CH1
CH2
INT MIC (mono)
INPUT 1
CH1
CH2
INT MIC (mono)
INPUT 2
CH1
CH2
Snimanje
• Ako je nivo snimljenog zvuka nizak, podesite
„INT MIC Sensitivity“ u „Audio Input“
u meniju Audio na „High“ (stranica 43).
• Da biste umanjili buku vetra, podesite
„INT MIC Wind Filter“ u „Audio Input“
u meniju Audio na „On“ (stranica 43).
Kada je prekidač CH1 postavljen na
INT MIC
Izvor ulaza i kanal
Postavka
za snimanje
prekidača
CH2
Kada je prekidač CH1 postavljen na INPUT 1
Izvor ulaza i kanal
Postavka
za snimanje
prekidača
CH2
INPUT 1
INT MIC (mono)
CH1
CH2
INPUT 1
CH1
CH2
INPUT 1
INPUT 2
CH1
CH2
• Kada je prekidač CH1 postavljen na INPUT 2,
izvor za INPUT 2 se snima na CH1.
• Kada koristite stereo mikrofon (2 XLR utikača),
povežite utikač za levi kanal (L) na priključak
INPUT 1 i utikač za desni kanal (R) na
priključak INPUT 2. Postavite prekidač CH1
na INPUT 1 i prekidač CH2 na INPUT 2.
• Podesite ulazni nivo mikrofona koristeći
„INPUT1 Reference/INPUT2 Reference“
u „Audio Input“ u meniju Audio
(stranica 43). Podesite ga u skladu
sa osetljivošću mikrofona.
3. Izaberite kanal za snimanje.
Pomoću prekidača CH1/CH2, izaberite
izvor koji će biti sniman na svaki kanal.
SR
Menjanje osnovnih podešavanja
33
Podešavanje jačine zvuka
Kada su oba prekidača CH1/CH2 postavljena
na INT MIC, levi i desni kanali su povezani
sa prekidačem CH1 i tokčićem.
1. Postavite prekidač AUTO/MAN (F ili I)
kanala koji želite da podesite na MAN.
Na LCD ekranu će se prikazati
.
2. Tokom snimanja ili režima mirovanja,
okrećite točkić AUDIO LEVEL (G ili H)
kanala koji želite da podesite.
Snimanje
Vraćanje na automatsko podešavanje
Postavite prekidač AUTO/MAN (F ili I)
ručno podešenog kanala na AUTO.
Podešavanje zvuka slušalica
Možete da izaberete kanal koji želite da emitujete
na slušalicama tako što ćete prekidač postaviti
na CH1 ili CH2.
Pogledajte „Headphone Out“ u „Audio Output“
u meniju Audio za informacije o zvuku sa
STEREO MIX (stranica 43).
SR
34
Korisne funkcije
Korisne funkcije
Programabilna dugmad
Kamkorder ima sedam programabilnih dugmadi
(stranice 11, 12) kojima možete da dodelite
različite funkcije radi lakšeg korišćenja.
Menjanje funkcija
Koristite „Assignable Button“ (stranica 45)
u meniju System.
Dodeljene funkcije možete da vidite na ekranu
statusa programabilnog dugmeta (stranica 16).
Podrazumevane dodeljene funkcije
Dugme 1 Off
Dugme 2 Off
Dugme 3 Off
Dugme 4 Zebra
Dugme 5 Peaking
Dugme 6 Thumbnail
Dugme 7 Focus Magnifier
Funkcije koje je moguće dodeliti
• Off
• Marker (stranica 44)
• Zebra (stranica 44)
• Peaking (stranica 44)
• Focus Magnifier (stranica 27)
• Auto Exposure Level (stranica 40)
• SteadyShot (stranica 40)
• Color Bars (stranica 40)
• Rec Lamp[F] (stranica 46)
• Rec Lamp[R] (stranica 46)
• Thumbnail (stranica 47)
Ekrani sa sličicama
Ekrani sa sličicama
Kada pritisnete dugme THUMBNAIL (stranica 15), klipovi koji su snimljeni na XQD memorijskoj kartici
će se prikazati na ekranu u vidu sličica.
Možete da pokrenete reprodukciju od klipa koji izaberete na ekranu sa sličicama. Sliku za reprodukciju
možete da gledate na LCD ekranu/tražilu ili spoljnim monitorima.
Pritisnite dugme THUMBNAIL da biste izašli iz ekrana sa sličicama i vratili se na ekran za snimanje.
Konfiguracija ekrana
Informacije o klipu koji ste izabrali kursorom prikazuju se u dnu ekrana.
Ikona XQD memorijske kartice koja je trenutno izabrana je istaknuta i prikazuje se preko one koja nije
izabrana. (Ako je kartica zaštićena od upisivanja, sa desne strane će se prikazivati ikona katanca.)
Ekrani sa sličicama
Broj aktuelnog klipa/ Ukupan broj klipova
Kursor
(žuti)
1. Sličica
Sličica svakog klipa predstavlja indeksni kadar iz
klipa. Prilikom snimanja, prvi kadar klipa se
automatski postavlja kao indeksni kadar.
Ispod svake sličice se prikazuju informacije
o klipu/kadru. Možete da promenite stavku
koja se prikazuje u „Thumbnail Caption“
u „Customize View“ (stranica 36)
u meniju sličice.
3. Format snimljenog video zapisa
Prikazuje se format datoteke izabranog klipa.
4. Trajanje klipa
5. Datum i vreme nastanka klipa
2. Naziv klipa
Prikazuje se naziv izabranog klipa.
SR
Ekrani sa sličicama
35
Reprodukcija klipova
Reprodukcija izabranog klipa i klipova
koji slede u nizu
1
Okrećite točkić SEL/SET (stranica 15) da
biste pomerili kursor na sličicu klipa sa
kojim želite da pokrenete reprodukciju.
2
Pritisnite točkić SEL/SET.
Reprodukcija će početi od početka
izabranog klipa.
Napomene
Ekrani sa sličicama
• Slika tokom reprodukcije može za trenutak da postane
izobličena ili zamrznuta pri prelazu između klipova.
U tom trenutku nećete moći da upravljate
kamkorderom.
• Kada izaberete klip na ekranu sa sličicama i pokrenete
reprodukciju, slika na početku klipa može da bude
izobličena. Da biste pokrenuli reprodukciju bez
izobličenja, pauzirajte reprodukciju jednom nakon
što je pokrenete, pritisnite dugme PREV u odeljku sa
dugmadima za upravljanje reprodukcijom da biste se
vratili na početak klipa, a zatim ponovo pokrenite
reprodukciju.
Upravljanje klipovima
Na ekranu sa sličicama možete da upravljate
klipovima ili potvrdite pomoćne podatke za
klipove koristeći meni sličice. Meni sličice će
se prikazati kada pritisnete dugme OPTION
(stranica 15) na ekranu sa sličicama.
Radnje u meniju sličice
Okrećite točkić SEL/SET (stranica 15) da biste
izabrali stavku u meniju, a zatim pritisnite
točkić SEL/SET.
Pritiskom na dugme CANCEL/BACK
(stranica 15) vraćate se u prethodno stanje.
Pritiskom na dugme OPTION dok se prikazuje
meni sličice isključujete meni sličice.
Napomene
• Kada je XQD memorijska kartica zaštićena
od upisivanja, neke radnje su nedostupne.
• Kada prikažete meni, neke stavke možda nećete
moći da izaberete u zavisnosti od statusa.
Meni za upravljanje klipom
Display Clip Properties
Prikaz detaljnih informacija o klipu (stranica 37).
Delete Clip
Select Clip: brisanje izabranog klipa (stranica 38).
Customize View
Thumbnail Caption: Menjanje stavki koje se
prikazuju ispod sličice (stranica 38).
SR
36
Reprodukcija klipova / Upravljanje klipovima
Prikaz detaljnih informacija o klipu
Izaberite „Display Clip Properties“ u meniju sličice.
Trajanje: trajanje klipa
3. Datum snimanja/izmene
4. Trenutno izabrana memorijska kartica
5. Ikona zaštićenog medijuma
6. Broj klipa/ukupan broj klipova
7. Ikona baterije
8. Naziv klipa
9. Naziv klipa 1/2
Ekrani sa sličicama
1. Slika aktuelnog klipa
2. Vreme
10. Format snimanja
Video Codec: Video kodek
Size: Veličina slike
FPS: Brzina kadrova/brzina protoka bitova
Audio Codec: Audio kodek
Ch/Bit: Broj snimljenog audio kanala/brzina
protoka bitova audio snimka
11. Posebne informacije o snimanju
12. Naziv uređaja za snimanje
SR
Upravljanje klipovima
37
Brisanje klipova
Klipove možete da izbrišete sa XQD memorijske
kartice.
Izaberite „Select Clip“ u „Delete Clip“ u meniju
sličice.
Možete da izaberete više klipova za brisanje.
Pritisnite dugme OPTION (stranica 15)
nakon što izaberete klip za brisanje.
Menjanje informacija na ekranu
sa sličicama
Ekrani sa sličicama
Možete da promenite informacije o klipu/kadru
koje se prikazuju ispod sličice.
Izaberite prikazanu stavku u „Thumbnail
Caption“ u „Customize View“ u meniju sličice.
Date Time: Vreme kreiranja ili vreme izmene
Time Code: Vreme
Duration: Trajanje
Sequential Number: Broj sličice
SR
38
Upravljanje klipovima
Podešavanja
Radnje u meniju sa
podešavanjima
Kada pritisnete dugme MENU, na LCD ekranu/
tražilu će se prikazati meni sa podešavanjima
u kojem možete da izaberete različita
podešavanja za snimanje i reprodukciju.
(Meni sa podešavanjima možete da prikažete
na spoljnom video monitoru.)
• Ako stavke imaju širok opseg raspoloživih
vrednosti (na primer: –99 do +99), neće se
prikazivati prozor sa svim raspoloživim
vrednostima. Umesto toga, aktuelno
podešavanje će biti istaknuto, što označava
da je podešavanje spremno za izmenu.
• Kada izaberete „Execute“ za stavku koju želite
da izvršite, biće izvršena odgovarajuća funkcija.
• Kada izaberete stavku čije izvršavanje morate
da potvrdite, meni će privremeno nestati
i prikazaće se poruka za potvrdu. Pratite
uputstva u poruci i izaberite da li stavku
želite da izvršite ili ne.
Kontrole za korišćenje menija
Dugme MENU (stranica 15)
Uključivanje/isključivanje menija sa
podešavanjima.
Podešavanja
Točkić SEL/SET (stranica 15)
Kada okrećete točkić, pomerate kursor gore ili
dole i možete da izaberete stavke u meniju ili
vrednosti podešavanja.
Pritisnite točkić SEL/SET da biste izabrali
označenu stavku.
Dugme CANCEL/BACK (stranica 15)
Povratak na prethodni meni. Nedovršena izmena
će biti poništena.
Dugme V/v/B/b SET
Kada pritisnete V/v/B/b, kursor se pomera
u odgovarajućem smeru i možete da izaberete
stavke u meniju ili vrednosti podešavanja.
Pritisnite dugme SET da biste ušli u izabranu
stavku.
Napomene
• U režimu Focus Magnifier (stranica 27), meni sa
podešavanjima nije moguće koristiti.
Podešavanje stavki u meniju sa podešavanjima
Okrećite točkić SEL/SET da biste postavili kursor
na stavku menija koju želite da podesite, a zatim
pritisnite točkić SEL/SET da biste izabrali
tu stavku.
• U prozoru za izbor stavki menija može da se
prikaže najviše 9 redova. Kada sve stavke menija
nije moguće istovremeno prikazati, sadržaj
prozora možete da pomerate nagore ili
nadole pomeranjem kursora.
SR
Radnje u meniju sa podešavanjima
39
Lista menija sa podešavanjima
U nastavku su navedene funkcije i dostupna podešavanja u menijima.
Podrazumevana fabrička podešavanja su podebljana (primer: 18dB).
Meni Camera
Camera
Stavke u meniju Podstavke i vrednosti
podešavanja
Sadržaj
Gain
Gain<H>
0dB / 3dB / 6dB / 9dB / 12dB /
15dB / 18dB / 21dB
Biranje unapred podešene vrednosti <H> nivoa signala.
Gain<M>
0dB / 3dB / 6dB / 9dB / 12dB /
15dB / 18dB / 21dB
Biranje unapred podešene vrednosti <M> nivoa signala.
Gain<L>
0dB / 3dB / 6dB / 9dB / 12dB /
15dB / 18dB / 21dB
Biranje unapred podešene vrednosti <L> nivoa signala.
Level
–2.0 / –1.75 / –1.5 / –1.25 /
–1.0 / –0.75 / –0.5 / –0.25 / 0 /
+0.25 / +0.5 / +0.75 / +1.0 /
+1.25 / +1.5 / +1.75 / +2.0
Podešavanje TLCS nivoa.
Speed
–99 do +99 (±0)
Podešavanje brzine kontrole za TLCS.
Podešavanje nivoa
signala
Auto Exposure
Podešavanja
Podešavanje
sistema za
kontrolu ukupnog
nivoa
AGC Limit
Podešavanje maksimalnog nivoa signala za funkciju AGC.
3dB / 6dB / 9dB / 12dB / 15dB /
18dB / 21dB / 24dB
Color Bars
Podešavanje za
trake u boji
Flicker Reduce
Podešavanje
za korekciju
treperenja
SteadyShot
Podešavanje
za funkciju
SteadyShot
Handle Zoom
Podešavanje za
brzinu upravljanja
zumom
A.SHT Limit
Off / 1/100 / 1/150 / 1/200 /
1/250
Podešavanje najveće brzine zatvarača za funkciju automatskog
zatvarača.
Setting
On / Off
Uključivanje/isključivanje traka u boji.
Type
ARIB / SMPTE / 75% / 100%
Biranje vrste trake u boji.
Mode
Auto / On / Off
Podešavanje režima za korekciju treperenja.
Frekvencija
50Hz / 60Hz
Podešavanje frekvencije napajanja svetla koje izaziva
treperenje.
Setting
On / Off
Uključivanje/isključivanje funkcije SteadyShot.
SteadyShot Type
Hard / Standard / Soft /
Wide Conversion
Biranje vrste funkcije SteadyShot.
Setting
1 do 8 (3)
Podešavanje brzine upravljanja zumom.
(Ovo podešavanje je dostupno samo kada je prekidač za
upravljanje zumom postavljen na „FIX“.)
SR
40
Lista menija sa podešavanjima
Meni Paint
Paint
Stavke u meniju Podstavke i vrednosti
podešavanja
White
Podešavanje za
balans bele
Offset White
Podešavanje za
prilagođavanje
balansa bele
Podešavanje
kompenzacije
game
Biranje unapred podešenog balansa bele koji želite da
Preset White
Outdoor / Indoor / Color Temp. koristite.
Color Temp. <Preset>
2300K do 15000K (3200K)
Prikazivanje i podešavanje temperature boje balansa bele
koji je memorisan u memoriji balansa bele.
Shockless White
Off / 1 / 2 / 3
Podešavanje brzine promene balansa bele prilikom promene
režima balansa bele.
Off: Menja se odmah.
1 do 3: Izaberite veći broj ako želite da se balans bele menja
sporije putem interpolacije.
ATW Speed
1/2/3/4/5
Podešavanje brzine reakcije u režimu ATW.
1: Najveća brzina reakcije
Setting
On / Off
Uključivanje/isključivanje „Offset White“ za automatski
balans bele (jedan pritisak) i funkciju ATW.
Offset<A>
–99 do +99 (±0)
Prilagođavanje vrednosti balansa bele za memoriju balansa
bele (A).
Offset<B>
–99 do +99 (±0)
Prilagođavanje vrednosti balansa bele za memoriju balansa
bele (B).
Offset<ATW>
–99 do +99 (±0)
Prilagođavanje vrednosti balansa bele za ATW.
Gamma Category
STD / CINE
Možete da izaberete „STD“ (standardna gama), „CINE“.
Gamma Select
Biranje gama tabele koja se koristi za kompenzaciju game.
Podešavanja
Gamma
Sadržaj
Kada je „Gamma Category“
podešeno na „STD“
STD1 DVW / STD2 ×4.5 /
STD3 ×3.5 / STD4 240M /
STD5 R709 / STD6 ×5.0
Kada je „Gamma Category“
podešeno na „CINE“
Cinematone1 / Cinematone2
Detail
Podešavanje
za detalje
Manual Setting
On / Off
Uključivanje/isključivanje funkcije za podešavanje detalja.
Level
–99 do +99 (±0)
Podešavanje nivoa detalja.
SR
Lista menija sa podešavanjima
41
Paint
Stavke u meniju Podstavke i vrednosti
podešavanja
Skin Detail
Podešavanje
kompenzacije
detalja kože
Matrix
Podešavanje za
korekciju matrice
Podešavanja
Setting
On / Off
Uključivanje/isključivanje funkcije za kompenzaciju
detalja kože.
Area Detection
Execute/Cancel
Detektovanje boje za kompenzaciju detalja kože.
Execute: Izvršavanje ove funkcije.
Area Indication
On / Off
Uključivanje/isključivanje funkcije koja prikazuje zebrastu
šaru u ciljnoj oblasti za kompenzaciju detalja kože.
Level
–99 do +99 (±0)
Podešavanje nivoa detalja kože.
Saturation
–99 do +99 (±0)
Podešavanje nivoa boja (zasićenosti) za kompenzaciju
detalja kože.
Hue
0 do 359
Podešavanje nijansi boje za kompenzaciju detalja kože.
Width
0 do 90 (40)
Podešavanje širine nijansi boje za kompenzaciju detalja kože.
Setting
On / Off
Uključivanje/isključivanje funkcije za korekciju matrice.
Preset Matrix
On / Off
Uključivanje/isključivanje funkcije za unapred podešenu
matricu.
Preset Select
Standard / High Saturation /
FL Light / Cinema
Biranje unapred podešene matrice.
User Matrix
On / Off
Uključivanje/isključivanje funkcije za korisničku korekciju
matrice.
Level
–99 do +99 (±0)
Podešavanje zasićenosti boja na celoj površini slike.
Phase
–99 do +99 (±0)
Podešavanje faze boje na celoj površini slike.
SR
42
Sadržaj
Lista menija sa podešavanjima
Meni Audio
Audio
Stavke u meniju Podstavke i vrednosti
podešavanja
Audio Input
Podešavanje za
audio ulaze
Podešavanje za
audio izlaze
INPUT1 Reference
–60dB / –50dB / –40dB
Biranje referentnog ulaznog nivoa kada je prekidač INPUT1
postavljen na MIC.
INPUT2 Reference
–60dB / –50dB / –40dB
Biranje referentnog ulaznog nivoa kada je prekidač INPUT2
postavljen na MIC.
INT MIC Sensitivity
Normal / High
Biranje osetljivosti internog mikrofona.
INPUT1 Wind Filter
On / Off
Uključivanje/isključivanje filtera za vetar za CH1.
INPUT2 Wind Filter
On / Off
Uključivanje/isključivanje filtera za vetar za CH2.
INT MIC Wind Filter
On / Off
Uključivanje/isključivanje filtera za vetar za interni stereo
mikrofon.
Limiter Mode
On / Off
Uključivanje/isključivanje ograničenja kada ulaz dobija glasan
signal prilikom ručnog podešavanja nivoa audio ulaza.
AGC Mode
Mono / Stereo
Biranje unakrsne veze između kanala za AGC.
1KHz Tone
On / Off
Uključivanje/isključivanje referentnog zvučnog signala
na 1-kHz.
Headphone Out
Mono / Stereo
Biranje izlaza za slušalice „Mono“ ili „Stereo“.
Podešavanja
Audio Output
Sadržaj
Meni Video
Video
Stavke u meniju Podstavke i vrednosti
podešavanja
Sadržaj
Output Format HDMI
Podešavanje za
format izlaza
Podešavanje rezolucije HDMI izlaza.
Vrednost podešavanja se menja SET: Izvršavanje ove funkcije.
u zavisnosti od podešavanja
„Video Format“ u okviru
„Rec Format“ u meniju System.
U nastavku su navedene
podrazumevane opcije.
NTSC model:
3840×2160P / 1920×1080P /
1920×1080i / 720×480P
PAL model:
3840×2160P / 1920×1080P /
1920×1080i / 720×576P
VIDEO
Prikazivanje rezolucije i načina skeniranja. (Samo prikaz)
SR
Lista menija sa podešavanjima
43
Video
Stavke u meniju Podstavke i vrednosti
podešavanja
Sadržaj
Output Display HDMI
On / Off
Možete da izaberete da li želite da dodate meni ili status
u HDMI izlazni signal.
VIDEO
On / Off
Možete da izaberete da li želite da dodate meni ili status
u izlazni video signal.
Podešavanje za
izlazni signal
Meni LCD/VF
LCD/VF
Stavke u meniju Podstavke i vrednosti
podešavanja
Sadržaj
LCD Setting
Color
–99 do +99 (±0)
Podešavanje zasićenosti boja na LCD ekranu.
Brightness
–99 do +99 (±0)
Podešavanje svetline LCD ekrana.
LCD Backlight
Normal / Bright
Podešavanje nivoa pozadinskog osvetljenja LCD ekrana.
VF Backlight
Normal / Bright
Podešavanje svetline slike u tražilu.
Power Mode
Auto / On
Podešavanje režima osvetljenosti u skladu sa LCD ekranom.
Auto: Svetli kada je LCD zatvoren ili okrenut.
On: Uvek svetli
Setting
On / Off
Uključivanje/isključivanje funkcije za prikaz kontura za
pomoć pri fokusiranju.
Color
White / Red / Yellow / Blue
Biranje boje konture.
Color Peaking Level
0 do 99 (50)
Podešavanje jačine konture.
Setting
On / Off
Uključivanje/isključivanje svih markera u tražilu.
Center Marker
On / Off
Uključivanje/isključivanje centralnog markera.
Guide Frame
On / Off
Uključivanje/isključivanje okvira kadra.
Setting
On / Off
Uključivanje/isključivanje funkcije za zebrastu šaru.
Zebra Select
1 / 2 / Both
Biranje zebraste šare za prikaz (Zebra 1, Zebra 2 ili i Zebra 1
i Zebra 2).
Zebra1 Level
50% do 107% (70%)
Podešavanje jačine prikaza zebraste šare 1.
Zebra1 Aperture Level
1% do 20% (10%)
Podešavanje nivoa blende zebraste šare 1.
Zebra2 Level
52% do 109% (100%)
Podešavanje jačine prikaza zebraste šare 2.
Podešavanje za
LCD ekran
VF Setting
Podešavanja
Podešavanje
za tražilo
Peaking
Podešavanje za
funkciju kontura
za pomoć pri
fokusiranju
(peaking)
Marker
Podešavanje za
prikaz markera
Zebra
Podešavanje za
zebrastu šaru
SR
44
Lista menija sa podešavanjima
Meni Media
Ovaj meni nije dostupan kada medijum nije umetnut.
Media
Stavke u meniju Podstavke i vrednosti
podešavanja
Format Media
Formatiranje
memorije
Sadržaj
Media(A)
Execute / Cancel
Formatiranje XQD memorijske kartice u slotu A.
Execute: Pokretanje formatiranja.
Media(B)
Execute / Cancel
Formatiranje XQD memorijske kartice u slotu B.
Execute: Pokretanje formatiranja.
SD card
Execute / Cancel
Formatiranje UTILITY SD kartice
Execute: Pokretanje formatiranja.
Meni System
System
Stavke u meniju Podstavke i vrednosti
podešavanja
Rec Format
Assignable
Button
Dodeljivanje
funkcija
programabilnoj
dugmadi
Video Format
NTSC Area:
3840×2160 59.94P 150
3840×2160 29.97P 100
3840×2160 29.97P 60
3840×2160 23.98P 100
3840×2160 23.98P 60
1920×1080 59.94P 50
1920×1080 29.97P 50
1920×1080 23.98P 50
PAL Area:
3840×2160 50P 150
3840×2160 25P 100
3840×2160 25P 60
1920×1080 50P 50
1920×1080 25P 50
Podešavanje formata snimanja.
SET: Izvršavanje ove funkcije.
<1> do <7>
Off / Marker / Zebra / Peaking /
Focus Magnifier / Auto
Exposure Level / SteadyShot /
Color Bars / Rec Lamp[F] / Rec
Lamp[R] / Thumbnail
Dodeljivanje funkcije programabilnoj dugmadi.
Marker: Uključivanje/isključivanje markera.
Zebra: Uključivanje/isključivanje funkcije za zebrastu šaru.
Peaking: Uključivanje/isključivanje funkcije za prikaz kontura
za pomoć pri fokusiranju.
Focus Magnifier: Uključivanje/isključivanje funkcije za
uveličavanje fokusa.
Auto Exposure Level: Uključivanje/isključivanje funkcije za
automatski nivo ekspozicije.
SteadyShot: Uključivanje/isključivanje funkcije SteadyShot.
Color Bars: Uključivanje/isključivanje prikaza traka u boji.
Rec Lamp[F]: Uključivanje/isključivanje prednje lampice za
snimanje.
Rec Lamp[R]: Uključivanje/isključivanje zadnje lampice za
snimanje.
Thumbnail: Uključivanje/isključivanje prikaza sličica.
Podešavanja
Podešavanje
formata snimanja
Sadržaj
SR
Lista menija sa podešavanjima
45
System
Stavke u meniju Podstavke i vrednosti
podešavanja
Rec Lamp[F]
On / Off
Uključivanje/isključivanje prednje lampice za snimanje.
Podešavanje
za lampicu za
snimanje
Rec Lamp[R]
On / Off
Uključivanje/isključivanje zadnje lampice za snimanje.
Language
Select
Biranje jezika.
SET: Izvršavanje ove funkcije.
Time Zone
UTC –12:00 Kwajalein
do UTC +14:00
Podešavanje vremenske razlike u odnosu na UTC vremensku
zonu u koracima od 30 minuta.
Date Mode
YYMMDD / MMDDYY /
DDMMYY
Biranje režima prikaza datuma.
YYMMDD: Redosledom: godina, mesec, dan
MMDDYY: Redosledom: mesec, dan, godina
DDMMYY: Redosledom: dan, mesec, godina
12H/24H
12H / 24H
Biranje režima prikaza vremena.
12H: 12-časovni režim
24H: 24-časovni režim
Date
Podešavanje aktuelnog datuma.
SET: Podešavanje datuma.
Time
Podešavanje aktuelnog vremena.
SET: Podešavanje vremena.
NTSC/PAL Area
Podesite region u kojem koristite kamkorder.
Execute: Izvršavanje ove funkcije.
Hours Meter
Hours(System)
Prikazivanje
merača sati
Prikazivanje ukupnog vremena korišćenja koje nije moguće
poništiti.
Hours(Reset)
Prikazivanje ukupnog vremena korišćenja koje je moguće
poništiti.
Reset
Execute / Cancel
Vrednost „Hours(Reset)“ se vraća na 0.
Execute: Aktiviranje poništavanja
Reset
Execute / Cancel
Vraćanje kamkordera na fabrička podešavanja.
Execute: Aktiviranje vraćanja na fabrička podešavanja.
Rec Lamp
Podešavanje jezika
Clock Set
Podešavanje
ugrađenog sata
Podešavanja
Country
Podešavanje
regiona
All Reset
Vraćanje
na fabrička
podešavanja
Number
Vx.xx
Prikazivanje
verzije kamkordera Version Up
Execute / Cancel
Version
SR
46
Sadržaj
Lista menija sa podešavanjima
Prikazivanje aktuelne verzije softvera kamkordera.
Nadogradnja kamkordera*.
Execute: Pokretanje nadogradnje.
* Nadogradnja je funkcija za ažuriranje softvera kamkordera.
Meni Thumbnail
Thumbnail
Stavke u meniju Podstavke i vrednosti
podešavanja
Sadržaj
Display Clip
Properties
Otvaranje ekrana sa detaljnim informacijama o klipu.
Prikazivanje
ekrana sa
detaljnim
informacijama
o klipu
Delete Clip
Brisanje klipa
Execute / Cancel
Brisanje izabranog klipa (možete da izaberete jedan klip ili
više njih).
Execute: Izvršavanje ove funkcije.
Podešavanja
SR
Lista menija sa podešavanjima
47
Povezivanje spoljnih uređaja
Povezivanje spoljnih monitora i uređaja za snimanje
Da biste sliku tokom snimanja/reprodukcije
prikazivali na spoljnom monitoru, izaberite
izlazni signal i koristite odgovarajući kabl za
povezivanje monitora.
Izlazni signal sa kamkordera možete da snimite
kada povežete uređaj za snimanje. Na spoljnom
monitoru možete da prikažete iste informacije
o statusu i menije kao na ekranu tražila.
U zavisnosti od signala koji se šalje monitoru,
podesite „Output Display“ (stranica 44)
u meniju Video na „On“.
Priključak HDMI OUT (priključak tipa A)
Podesite opciju za uključivanje/isključivanje
izlaza i izlazni format u meniju Video
(stranica 43).
Za povezivanje koristite isporučeni HDMI kabl.
Ako kupujete HDMI kabl, kupite HDMI kabl
velike brzine prenosa.
Priključak VIDEO OUT (pinski priključak)
Za povezivanje koristite isporučeni A/V kabl.
Detaljnije informacije možete da vidite u odeljku
„Video formati i izlazni signali“ (stranica 59).
Povezivanje spoljnih uređaja
SR
48
Povezivanje spoljnih monitora i uređaja za snimanje
3
Upravljanje klipovima
pomoću računara
Povezivanje sa USB kablom
Korišćenje čitača XQD kartica
(prodaje se zasebno)
Kada povežete MRW-E80 čitač XQD kartica
(prodaje se zasebno) koristeći USB kabl,
računar će prepoznati memorijsku karticu
u slotu kao prošireni disk.
Kada umetnete dve memorijske kartice
u kamkorder, računar će ih prepoznati
kao dva nezavisna proširena diska.
Napomene
Ako koristite Windows, proverite
da li se memorijska kartica prikazuje
kao prenosivi disk u My Computer
(Moj računar).
Ako koristite Macintosh, proverite
da li je na radnoj površini kreirana
fascikla „NO NAME“ ili „Untitled“.
(Naziv fascikle Macintosh možete
da promenite.)
Napomene
• Izbegavajte sledeće radnje kada lampica za pristup
svetli crvenom bojom.
—Ne isključujte napajanje niti iskopčavajte kabl
za napajanje
—Ne uklanjajte XQD memorijsku karticu
—Ne iskopčavajte USB kabl
• Kada XQD memorijsku karticu uklanjate
na Macintosh računaru, nemojte da izaberete
„Card Power Off“ sa ikone XQD memorijske
kartice koja se prikazuje na traci sa menijima.
• Ne garantujemo rad sa svim računarima.
• MRW-E80 ne može da koristi napajanje za magistralu
sa računara. Koristite nezavisan izvor napajanja.
Korišćenje režima za masovno skladištenje
na kamkorderu
1
Postavite prekidač za napajanje na ON
da biste uključili kamkorder.
Povezivanje spoljnih uređaja
Na LCD ekranu/tražilu će se prikazati
poruka u kojoj se od vas traži da potvrdite
da želite da omogućite USB vezu.
Napomene
• Ova poruka se neće prikazivati kada se na ekranu
prikazuje druga poruka za potvrdu ili poruka
o toku radnje (npr. za formatiranje ili vraćanje
XQD memorijske kartice u prethodno stanje).
Prikazaće se kada formatiranje ili vraćanje
u prethodno stanje bude završeno. Ova poruka se
takođe ne prikazuje kada se na ekranu prikazuju
detaljne informacije o klipu. Prikazaće se
kada dovršite radnju na ekranu sa detaljnim
informacijama o klipu ili kada se vratite na
ekran sa sličicama.
2
Izaberite „Execute“ okretanjem točkića
SEL/SET.
SR
Upravljanje klipovima pomoću računara
49
Reprodukcija slika
na računaru
Provera računarskog sistema
Operativni sistem*1
Windows Vista SP2*2/Windows 7 SP1/Windows 8
Softver „PlayMemories Home“ vam omogućava
da uvezete filmove i slike na računar i da ih
koristite na različite načine.
Procesor
Intel Core i3/i5/i7
Grafička kartica
Intel HD Graphics (4,000 ili novija)
Memorija
Šta možete da uradite sa softverom
„PlayMemories Home“ (Windows)?
• Uvoz slika sa kamkordera
• Izvoz slika koje su uskladištene na računaru
na kamkorder
• Pregled slika u kalendaru
„PlayMemories Home“ možete da preuzmete
na sledećoj URL adresi.
http://www.sony.net/pm
Napomene
• Da biste mogli da instalirate „PlayMemories Home“,
potrebno je da imate internet vezu.
• Internet veza je potrebna da biste mogli da koristite
„PlayMemories Online“ i ostale onlajn usluge.
Usluge možda neće biti dostupne u nekim
zemljama/regionima.
Softver za Mac
Povezivanje spoljnih uređaja
Za uvoz slika sa kamkordera na Mac i njihovu
reprodukciju, koristite odgovarajući softver
na svom Mac računaru.
Za detalje posetite sledeću URL adresu.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Napomene
• Ovaj kamkorder ne podržava format XAVC.
SR
50
Reprodukcija slika na računaru
2 GB ili više
Čvrsti disk
Prostor na disku potreban za instalaciju:
Oko 600 MB
Ekran
Najmanje 1024 tačaka × 768 tačaka
*1 Zahteva standardnu instalaciju. Ne garantujemo
rad ako je OS nadograđen ili u okruženju sa više
operativnih sistema.
*2 Izdanje Starter (Edition) nije podržano.
Napomene
• Ne garantujemo rad u svim računarskim okruženjima.
Instaliranje softvera „PlayMemories
Home“ na računar
1
Idite na sledeći sajt za preuzimanje
koristeći internet pregledač na računaru,
a zatim kliknite na „Install“ t „Run“.
www.sony.net/pm
2
Instalirajte softver prema uputstvima
na ekranu.
Kada se na ekranu prikažu uputstva u kojima
se od vas traži da povežete kamkorder
sa računarom, povežite kamkorder sa
računarom koristeći isporučeni USB kabl.
Kada se instalacija dovrši, pokreće se
„PlayMemories Home“.
Napomene o instalaciji
• Ako je softver „PlayMemories Home“ već
instaliran na računaru, povežite kamkorder sa
računarom. Funkcije koje mogu da se koriste sa
ovim kamkorderom tada će postati dostupne.
• Ako je na računaru instaliran softver „PMB
(Picture Motion Browser)“, on će biti zamenjen
softverom „PlayMemories Home“. U tom
slučaju, neke funkcije koje su bile dostupne
u softveru „PMB“ nećete moći da koristite
u softveru „PlayMemories Home“.
Uređivanje slika na računaru
Korišćenje sistema za nelinearnu montažu
Ako želite da koristite sistem za nelinearnu
montažu, potrebno je da koristite softver za
montažu koji podržava formate snimanja
ovog kamkordera (prodaje se zasebno).
Klipove koje želite da montirate unapred
uskladištite na čvrstom disku računara
koristeći namensku aplikaciju.
Iskopčavanje kamkordera iz računara
1. Kliknite na ikonu
u donjem desnom uglu
radne površine računara t „Safely remove
USB Mass Storage Device“.
2. Izaberite
t „Yes“ na ekranu
kamkordera.
3. Iskopčajte USB kabl.
Ako koristite Windows 7 ili Windows 8,
kliknite na , a zatim na
.
Povezivanje spoljnih uređaja
Napomene
• Kada kamkorderu pristupate sa računara, koristite
softver „PlayMemories Home“. Ne garantujemo
rad ako podacima upravljate softverom koji nije
„PlayMemories Home“ ili ako datotekama i fasciklama
manipulišete direktno na računaru.
• Kamkorder automatski deli datoteku slike u zavisnosti
od vremena snimanja kada snimate u XAVC S. Sve
datoteke slika će se možda prikazivati kao zasebne
datoteke na računaru, međutim, funkcije za uvoz
i reprodukciju ili softver „PlayMemories Home“
će ih pravilno obraditi.
SR
Reprodukcija slika na računaru
51
Dodaci
Važne napomene o korišćenju uređaja
Vreme snimanja filmova
Procenjeno trajanje snimanja i reprodukcije
Vreme snimanja
Približno raspoloživo vreme kad koristite potpuno napunjen komplet baterija.
(jedinica: minuti)
Vreme
neprekidnog
snimanja
4K
HD
LCD ekran
Tražilo
165 (30P)
175 (25P)
170 (30P)
180 (25P)
Uobičajeno vreme
snimanja
155 (60P)
160 (50P)
160 (60P)
165 (50P)
4K
HD
75 (30P)
80 (25P)
80 (30P)
85 (25P)
70 (60P)
70 (50P)
75 (60P)
75 (50P)
Napomene
• Uobičajeno vreme snimanja se odnosi na situacije kada tokom snimanja više puta ponavljate radnje kao što su
pokretanje/zaustavljanje snimanja, zumiranje itd.
• Vremena su izmerena prilikom korišćenja kamkordera na temperaturi od 25 °C (77 °F) (preporučujemo da ga
koristite na temperaturi od 10 °C do 30 °C (50 °F do 86 °F)).
• Vreme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako kamkorder koristite na niskim temperaturama.
• Vreme snimanja i reprodukcije će biti kraće u zavisnosti od uslova u kojima koristite kamkorder.
Vreme reprodukcije
Približno raspoloživo vreme kad koristite potpuno napunjen komplet baterija.
(jedinica: minuti)
LCD ekran
Tražilo
Dodaci
4K
HD
230 (30P)
235 (25P)
240 (30P)
245 (25P)
230 (60P)
245 (50P)
240 (60P)
245 (50P)
Procenjeno vreme snimanja filmova
(jedinica: minuti)
Format
Rezolucija
Brzina kadrova
Brzina
protoka
bitova
(približna)
Vreme
snimanja
32 GB
(približno)
Vreme
snimanja
64 GB
(približno)
XAVC S [4K]
Long 420 8bit
3840×2160
XAVC S [HD]
Long 420 8bit
1920×1080
59,94P/50P
29,97P/25P/23,98P
29,97P/25P/23,98P
59,94P/50P/29,97P/
25P/23,98P
150 Mbps
100 Mbps
60 Mbps
50 Mbps
25
35
60
70
50
75
125
150
SR
52
Važne napomene o korišćenju uređaja
Napomene
• Raspoloživo vreme snimanja može da se razlikuje u zavisnosti od situacije u kojoj snimate, uslova u kojima se nalazi
objekat snimanja itd.
• Možete da snimate filmove koji sadrže najviše 9999 scena.
• Maksimalno vreme neprekidnog snimanja filmova je približno 13 sati.
• Kamkorder koristi format VBR (Variable Bit Rate) radi automatskog prilagođavanja kvaliteta slike
u odnosu na scenu snimanja. Ova tehnologija je uzrok promenljivog raspoloživog vremena snimanja na
medijumu. Filmovi koji sadrže brze scene i složene slike snimaju se većom brzinom protoka bitova pa
to smanjuje ukupno raspoloživo vreme snimanja.
Dodaci
SR
Važne napomene o korišćenju uređaja
53
Korišćenje kamkordera u inostranstvu
Napajanje
Kamkorder možete da koristite u bilo kojoj
zemlji/regionu koristeći adapter za naizmeničnu
struju ili punjač koji ste dobili uz kamkorder
i u opsegu napona od AC 100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz.
Gledanje na TV-u
Pre nego što kamkorderom snimite film koji
želite da gledate na TV-u, podesite „NTSC/PAL
Area“ u okviru „Country“ u meniju System
na odgovarajući TV sistem za zemlju/region
u kojem nameravate da gledate film. U nastavku
je navedeno koje zemlje i regioni zahtevaju
podešavanje „NTSC Area“ ili „PAL Area“.
NTSC Area:
Bahami, Bolivija, Čile, Ekvador, Filipini, Gvajana,
Jamajka, Japan, Kanada, Kolumbija, Koreja,
Meksiko, Peru, SAD, Srednja Amerika, Surinam,
Tajvan, Venecuela itd.
PAL Area:
Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil,
Bugarska, Češka Republika, Danska, Finska,
Francuska, Gijana, Holandija, Hong Kong, Iran,
Irak, Italija, Kina, Kuvajt, Mađarska, Malezija,
Monako, Nemačka, Novi Zeland, Norveška,
Paragvaj, Poljska, Portugal, Rusija, Singapur,
Slovačka Republika, Španija, Švedska, Švajcarska,
Tajland, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina,
Urugvaj itd.
Dodaci
Jednostavno podešavanje sata po vremenskoj zoni
Kada se nalazite u inostranstvu, podesite „Time
Zone“ u okviru „Clock Set“ u meniju System
(stranica 46).
Korišćenje i skladištenje
Ne izlažite jedinicu jakim udarcima
Može da dođe do oštećenja unutrašnjeg
mehanizma ili kućišta uređaja.
Ne prekrivajte jedinicu tokom rada
Na primer, ako preko nje stavite krpu,
može da dođe do preteranog zagrevanja
u unutrašnjosti jedinice.
Nakon upotrebe
Uvek postavite prekidač za napajanje na OFF.
Pre nego što jedinicu odložite na duži vremenski period
Izvadite bateriju.
SR
54
Važne napomene o korišćenju uređaja
Ne ostavljajte kamkorder tako da objektiv bude
uperen ka suncu
Objektiv kamkordera može da fokusira
direktnu sunčevu svetlost i izazove požar.
Isporuka
• Izvadite memorijske kartice pre isporuke
jedinice.
• Ako jedinicu šaljete kamionom, brodom,
avionom ili putem neke druge usluge za
isporuku, zapakujte je u kutiju za isporuku.
Održavanje jedinice
Ako je kućište jedinice prljavo, očistite ga
mekanom i suvom tkaninom. U ekstremnim
slučajevima, umočite tkaninu u malo neutralnog
deterdženta, a zatim obrišite kućište. Ne koristite
organske rastvarače kao što su alkohol ili
razređivač jer oni mogu da uklone boju ili
oštete završni sloj jedinice.
O bateriji „InfoLITHIUM“
Kamkorder može da radi samo sa baterijom
„InfoLITHIUM“ serije L velikog kapaciteta,
NP-F970 (isporučena).
Ne možete da koristite NP-F570/F770
(prodaje se zasebno).
Baterija „InfoLITHIUM“ serije L ima oznaku
.
Šta je to baterija „InfoLITHIUM“?
Baterija „InfoLITHIUM“ je litijum-jonska
baterija koja ima funkcije za prenos informacija
o stanju baterije na kamkorder, isporučeni
adapter za naizmeničnu struju ili punjač.
Punjenje baterije
• Pre nego što počnete da koristite kamkorder,
napunite bateriju.
Efikasno korišćenje baterije
• Performanse baterije opadaju kada je
temperatura okruženja 10 °C (50 °F) ili niža
i vreme korišćenja baterije postaje kraće.
U tom slučaju, uradite nešto od sledećeg da
biste bateriju mogli da koristite duže vremena.
—Stavite bateriju u džep da biste je ugrejali
i stavite je u kamkorder neposredno pre
početka snimanja.
• Prekidač POWER postavite na OFF kada
ne snimate ili reprodukujete sadržaj na
kamkorderu. Baterija se troši i kada je
kamkorder u režimu pripravnosti za
snimanje ili kada je reprodukcija pauzirana.
• Preporučujemo vam da pri ruci imate rezervne
baterije tako da možete da snimate 2 ili 3 puta
duže od očekivanog vremena snimanja, kao i da
napravite probne snimke pre stvarnog
snimanja.
• Ne izlažite bateriju vodi. Baterija nije
vodootporna.
O indikatoru preostale baterije
• Nivo baterije možete da proverite pomoću
sledećih indikatora koji se prikazuju na
LCD ekranu.
Indikator preostale
baterije
Detektovani napon
7,4 –
7,2 – 7,3
7,0 – 7,1
6,8 – 6,9
6,6 – 6,7
– 6,5
O skladištenju baterije
• Ako bateriju ne nameravate da koristite
u dugom vremenskom periodu, potpuno je
napunite i ispraznite na kamkorderu jednom
godišnje da bi ostala u dobrom stanju. Kada
bateriju želite da uskladištite, izvadite je iz
kamkordera i stavite na hladno i suvo mesto.
O trajanju baterije
• Kapacitet baterije opada vremenom i tokom
ponovljenog korišćenja. Ako skraćeno vreme
korišćenja između punjenja postane značajno,
verovatno je vreme da zamenite komplet
baterija novim.
• Trajanje svake baterije zavisi od načina
skladištenja, korišćenja i vremenskih uslova.
O punjenju baterije
• Koristite isporučeni punjač za punjenje samo
predviđenih baterija. Ako punite druge vrste
baterija, takve baterije mogu da se pregreju,
počnu da cure, eksplodiraju ili izazovu strujni
udar pa mogu da vam nanesu opekotine
ili povrede.
• Izvadite napunjenu bateriju iz punjača.
• Lampica za punjenje na isporučenom punjaču
svetli na sledeća dva načina:
Brzo treperenje...Brzo se uključuje i isključuje
na svakih 0,15 sekundi.
Sporo treperenje...Naizmenično se uključuje
i isključuje 1,5 sekundi, a zatim se potpuno
isključuje u trajanju od 1,5 sekundi. Lampica
ponavlja ovu sekvencu.
• Ako lampica za punjenje brzo treperi, izvadite
bateriju koja se puni a zatim je ponovo čvrsto
umetnite u punjač. Ako lampica za punjenje
nastavi brzo da treperi, baterija je možda
oštećena ili možda koristite pogrešan tip
baterije. Proverite bateriju da biste videli da li
koristite odgovarajući tip baterije ili ne. Ako
koristite odgovarajući tip baterije, prvo izvadite
bateriju, a zatim stavite potpuno novu bateriju
ili bateriju za koju ste sigurni da je ispravna da
biste proverili da li punjač radi dobro. Ako je
punjač ispravan, baterija je možda oštećena.
• Ako lampica za punjenje sporo treperi,
punjač je u režimu mirovanja i punjenje je
obustavljeno. Ako je temperatura u okruženju
izvan odgovarajućeg temperaturnog opsega
za punjenje, punjač će automatski obustaviti
punjenje i ući u režim mirovanja. Kada
temperatura u okruženju postane
odgovarajuća, punjač će nastaviti punjenje
i lampica za punjenje će početi da svetli.
Preporučujemo vam da bateriju punite
u okruženju čija je temperatura od
10 °C do 30 °C (50 °F do 86 °F).
Dodaci
• Prikazani nivo baterije možda neće biti tačan
pod određenim okolnostima.
• Kada napajanje nestane, čak i kada indikator
preostalog vremena trajanja baterije pokazuje
da baterija ima dovoljno napajanja, ponovo
napunite bateriju do kraja. Preostalo vreme
trajanja baterije će se prikazivati ispravno.
Međutim, imajte u vidu to da indikator trajanja
baterije neće biti obnovljen ako bateriju dugo
koristite pri visokim temperaturama, ako je
ostavite potpuno napunjenu ili ako je često
koristite. Indikator preostalog vremena trajanja
baterije koristite samo da biste imali okvirnu
ideju o vremenu trajanja baterije.
• Da biste u potpunosti ispraznili bateriju na
kamkorderu, ostavite kamkorder u režimu
pripravnosti za snimanje dok napajanje ne
nestane (stranica 18).
SR
Važne napomene o korišćenju uređaja
55
O rukovanju kamkorderom
Dodaci
O upotrebi i održavanju
• Ne koristite niti skladištite kamkorder
i dodatnu opremu na sledećim lokacijama.
—Na veoma toplom ili veoma hladnom
mestu. Nikad ne ostavljajte uređaj tako da
bude izložen temperaturama iznad 60 °C
(140 °F), na primer, na direktnom suncu,
blizu grejača ili u automobilu koji je
parkiran na suncu. To može da izazove
kvar ili da deformiše uređaj.
—Blizu jakih magnetnih polja ili mehaničkih
vibracija. To može da dovede do kvara
kamkordera.
—Blizu jakih radio talasa ili radijacije.
Kamkorder možda neće moći da snima
pravilno.
—Blizu AM prijemnika i video opreme.
Mogu se javiti smetnje.
—Na peščanoj plaži ili bilo kom prostoru sa
dosta prašine. Ako pesak ili prašina dospe
u kamkorder, može doći do kvara. Ponekad
ovakav kvar nije moguće otkloniti.
—Blizu prozora ili na otvorenom prostoru gde
LCD ekran, tražilo ili objektiv mogu biti
izloženi direktnom suncu. Može da dođe
do oštećenja unutar tražila ili LCD ekrana.
—Na bilo kom mestu sa velikom vlažnošću.
• Koristite kamkorder na naponu od DC 7,2 V
(baterija) ili DC 8,4 V (adapter za naizmeničnu
struju).
• Za DC ili AC napajanje, koristite dodatnu
opremu koja je preporučena u ovom uputstvu.
• Ne izlažite kamkorder vlazi, na primer, kiši ili
morskoj vodi. Ako se kamkorder pokvasi, može
doći do kvara. Ponekad ovakav kvar nije
moguće otkloniti.
• Ako u kućište uređaja dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite kamkorder i odnesite ga
na proveru kod Sony prodavca pre nastavka
upotrebe.
• Ne koristite proizvod nemarno, ne rasklapajte
ga niti menjajte i ne izlažite fizičkoj sili kao što
su udarci, ispuštanje ili gaženje. Posebno vodite
računa o objektivu.
• Ne koristite deformisanu ili oštećenu bateriju
• Kada ne koristite kamkorder, postavite
prekidač POWER na OFF.
• Nemojte obmotavati kamkorder tokom rada,
na primer, peškirom. To može da dovede do
zagrevanja u unutrašnjosti uređaja.
SR
56
Važne napomene o korišćenju uređaja
• Kada iskopčavate kabl za napajanje, povucite
ga držeći utikač a ne kabl.
• Vodite računa o tome da ne oštetite kabl za
napajanje postavljanjem teških predmeta
na njega.
• Održavajte metalne kontakte čistim.
• Držite daljinski upravljač i dugmastu bateriju
van domašaja dece. Ako dođe do slučajnog
gutanja baterije, odmah se obratite lekaru.
• Ako dođe do curenja elektrolitske tečnosti
iz baterije,
—obratite se lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
—vodom uklonite tečnost koja je došla
u kontakt sa kožom.
—ako tečnost dospe u oči, isperite oči sa
dosta vode i obratite se lekaru.
Kada kamkorder ne koristite dugo vremena
• Jednom mesečno uključite kamkorder
i snimajte i reprodukujte sadržaj kako
bi dugo vremena mogao da ostane
u optimalnom stanju.
• U potpunosti ispraznite bateriju pre
skladištenja.
Kondenzacija vlage
Ako kamkorder direktno unesete iz hladnog
u toplo mesto, može doći do kondenzacije
vlage unutar kamkordera i njegovog kvara.
Ako je došlo do kondenzacije vlage
Ostavite kamkorder isključen oko jednog sata.
Napomena o kondenzaciji vlage
Vlaga može da se kondenzuje kada kamkorder
unesete iz hladnog u toplo mesto (ili obrnuto)
ili kada koristite kamkorder na vlažnom mestu,
kao što je navedeno u nastavku.
• Kad unesete kamkorder sa skijališta u neko
zagrejano mesto.
• Kada iznesete kamkorder iz klimatizovanog
automobila ili prostorije na vrelo mesto
napolju.
• Kada koristite kamkorder posle oluje ili pljuska.
• Kada koristite kamkorder na vrelom
i vlažnom mestu.
Kako da izbegnete kondenzaciju vlage
Kada unosite kamkorder iz hladnog u toplo
mesto, stavite ga u plastičnu kesu i dobro je
zatvorite. Izvadite ga iz kese kada temperatura
vazduha u plastičnoj kesi dostigne temperaturu
okruženja (nakon jednog sata).
LCD ekran
• Ne pritiskajte LCD ekran jer može doći do
oštećenja.
• Ako kamkorder koristite na hladnom mestu,
slika na LCD ekranu može biti „razmazana“.
To nije kvar.
• Tokom korišćenja kamkordera, zadnja strana
LCD ekrana može da se zagreje. To nije kvar.
Čišćenje LCD ekrana
Površina LCD ekrana ima zaštitni sloj. Ako
ogrebete površinu ekrana, zaštitni sloj može da
otpadne. Imajte u vidu sledeće stvari prilikom
čišćenja ekrana i rukovanja njime.
• Ako na ekranu ostane mast ili krema za ruke,
zaštitni sloj će brže otpasti. Brzo uklonite
kremu ili mast.
• Ako ekran brišete papirnom maramicom,
možete da ogrebete zaštitni sloj.
• Uklonite prašinu ili pesak pumpicom pre
nego što počnete da čistite prljavštinu.
• Koristite mekanu tkaninu (krpicu za naočare
itd.) da biste uklonili prljavštinu.
Uklanjanje prašine iz tražila
1
Skinite okular tražila.
Povucite ručicu za skidanje tražila nadole
i držite je u toj poziciji (1), a zatim
podignite okular tražila kao što pokazuje
strelica na slici (2).
2
Dodaci
O rukovanju kućištem uređaja
• Ako je kućište kamkordera zaprljano zemljom,
očistite ga mekanom tkaninom koja je
nakvašena vodom, a zatim ga obrišite
suvom tkaninom.
• Izbegavajte sledeće da ne biste oštetili
završni sloj.
—Ne koristite hemijske proizvode kao
što su razređivač, benzin, alkohol,
vlažne maramice, sredstva za odbijanje,
insekticid, krema za sunčanje.
—Izbegavajte da gorenavedene supstance
dođu u kontakt sa vašim rukama.
—Izbegavajte da kućište bude u kontaktu
sa objektima od gume ili vinila u dugom
vremenskom periodu.
O punjenju unapred instalirane punjive baterije
U kamkorderu se nalazi unapred instalirana
punjiva baterija koja služi za zadržavanje datuma,
vremena i drugih podešavanja čak i kada je
prekidač POWER postavljen na OFF. Unapred
instalirana punjiva baterija se uvek puni dok je
kamkorder povezan na zidnu utičnicu putem
adaptera za naizmeničnu struju ili dok koristi
bateriju. Punjiva baterija će se potpuno isprazniti
za oko 3 meseca ako kamkorder uopšte ne
budete koristili sa adapterom za naizmeničnu
struju ili baterijom. Koristite kamkorder nakon
punjenja unapred instalirane punjive baterije.
Međutim, čak i ako je unapred instalirana
punjiva baterija prazna, to neće uticati na rad
kamkordera, osim ako ne želite da zabeležite
datum snimanja.
Uklonite prašinu unutar okulara i tražila
pomoću pumpice.
O održavanju i skladištenju objektiva
• Izbrišite površinu objektiva mekom krpom
u sledećim slučajevima:
—Kada na površini objektiva ima
otisaka prstiju.
—Na toplim ili vlažnim lokacijama
—Kada je objektiv izložen slanom vazduhu,
poput obale mora.
• Uskladištite ga na dobro provetrenom mestu
koje nije prljavo ili prašnjavo.
• Da biste sprečili pojavu plesni, očistite objektiv
kao što je gore opisano.
SR
Važne napomene o korišćenju uređaja
57
Sprečavanje elektromagnetnih smetnji koje
izazivaju mobilni telefoni, bežični uređaji itd.
Ako blizu ove jedinice koristite mobilni telefon,
bežične uređaje itd, može doći do kvara ili
ometanja audio i video signala.
Preporučujemo vam da takvu opremu isključite
ako se nalazite blizu jedinice.
O LCD ekranu
• Ne ostavljajte LCD ekran tako da bude okrenut
direktno ka suncu jer ga to može oštetiti.
• Ne pritiskajte LCD ekran niti stavljajte na njega
objekte jer to može izazvati kvar poput
nepravilnog prikaza slike.
• LCD ekran može da se zagreje tokom upotrebe.
To nije kvar.
O „zaglavljenim“ pikselima
LCD ekran koji je ugrađen u ovu jedinicu je
proizveden tehnologijom visoke preciznosti pa
ima procenat funkcionalnih piksela od najmanje
99,99%. Međutim, mali procenat piksela ponekad
može da bude „zaglavljen“, odnosno mogu da
budu uvek isključeni (crni), uvek uključeni
(crveni, zeleni ili plavi) ili trepere. Osim toga,
nakon dužeg perioda korišćenja, takvi
„zaglavljeni“ pikseli mogu spontano da nestanu
zbog fizičkih karakteristika ekrana od tečnog
kristala. Ovakvi pikseli nisu kvar i neće biti
snimljeni na medijumu za snimanje.
Napomena o ekranu
Dodaci
• Slike na LCD ekranu i tražilu mogu da budu
izobličene kada obavite neku od sledećih radnji:
—Kada promenite video format
—Kada pokrenete reprodukciju sa ekrana
sa sličicama
—Kada obrnete LCD ekran
• Kada promenite smer gledanja u tražilu, možda
ćete videti primarne boje crvenu, zelenu i plavu,
ali ovo nije kvar kamkordera. Ove primarne
boje neće biti snimljene na medijumu
za snimanje.
SR
58
Važne napomene o korišćenju uređaja
Fragmentacija
Ako slike ne možete pravilno da snimate/
reprodukujete, formatirajte medijum
za snimanje.
Kada na određenim medijumima za snimanje
ponavljate snimanje/reprodukciju, datoteke
na takvom medijumu mogu da postanu
fragmentirane pa pravilno snimanje/skladištenje
neće biti moguće. U tom slučaju, napravite
rezervnu kopiju klipova na medijumu, a zatim
formatirajte medijum koristeći „Format Media“
(stranica 45) u meniju Media.
Formati i ograničenja izlaza
Video formati i izlazni signali
Izlazni formati sa priključka HDMI OUT
Podešavanje regiona
„NTSC/PAL Area“
u „Country“
u meniju System
Podešavanje formata
snimanja
„Video Format“
u „Rec Format“
u meniju System
Podešavanje HDMI
Izlazni signal/
izlaza
metod konverzije
„HDMI“ u „Output
Izlazni signal
Format“ u meniju Video
NTSC Area
3840×2160 59.94P 150
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
1920×1080P
1920×1080i
720×480P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
3840×2160P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
1920×1080P
1920×1080i
720×576P
3840×2160 29.97P 100
3840×2160 29.97P 60
3840×2160 23.98P 100
3840×2160 23.98P 60
1920×1080 59.94P 50
1920×1080 29.97P 50
1920×1080 23.98P 50
3840×2160 50P 150
3840×2160 25P 100
3840×2160 25P 60
1920×1080 50P 50
1920×1080 25P 50
Dodaci
PAL Area
3840×2160 59,94P*
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
3840×2160 29,97P
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
3840×2160 23,98P
1920×1080 23,98P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
1920×1080 59,94P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
1920×1080 23,98P
1920×1080 59,94i
720×480 59,94P
3840×2160 50P*
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
3840×2160 25P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
1920×1080 50P
1920×1080 50i
720×576 50P
* Kompatibilno sa Sony sistemom za prenos.
Kamkorder možete da povežete sa Sony 4K televizorom ili 4K monitorom.
Rezolucija slike je Y:Cb:Cr=4:2:0.
SR
Formati i ograničenja izlaza
59
Izlazni formati sa priključka VIDEO OUT
Signale ka priključku VIDEO OUT nije moguće emitovati kada je „HDMI“ u okviru „Output Format“
u meniju „Video“ podešeno na „3840×2160P“.
Izlazni video signal
Podešavanje za region u kojem se kamkorder koristi
„NTSC/PAL Area“ u „Country“ u meniju System
VIDEO izlaz
NTSC Area
PAL Area
720×486 59,94i
720×576 50i
Dodaci
SR
60
Formati i ograničenja izlaza
Indikatori greške/upozorenja
Kamkorder vas obaveštava o situacijama kada je potrebno da budete oprezni ili proverite rad uređaja
putem poruka na LCD ekranu/tražilu, lampice za snimanje i zvučnog signala.
Zvučni signal se emituje na slušalicama koje su povezane putem priključka za slušalice.
Indikatori greške
Kamkorder prestaje da radi kada se prikažu sledeći indikatori.
Indikator greške na Zvučni
LCD ekranu/tražilu signal
Lampica za Uzrok i mere za otklanjanje problema
snimanje
C:04:ss
Baterija nije „InfoLITHIUM“ baterija. Koristite
„InfoLITHIUM“ bateriju (stranica 54).
Temperatura baterije je visoka. Zamenite bateriju ili je stavite
na hladno mesto.
Uklonite izvor napajanja. Ponovo ga priključite i počnite da
koristite kamkorder.
Obavite sledeće korake.
1 Proverite listu, a zatim proverite kamkorder.
2 Iskopčajte izvor napajanja, a zatim ga ponovo priključite
nakon 1 minuta i uključite kamkorder.
3 Kontaktirajte Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni
Sony servis.
C:06:ss
C:32:ss
E:20:ss/E:40:ss/
E:41:ss/E:50:ss/
E:51:ss/E:61:ss/
E:62:ss/E:92:ss/
E:94:ss/E:95:ss
Indikatori upozorenja
Kada se prikaže jedan od sledećih indikatora, pratite poruku da biste otklonili problem.
Indikator
upozorenja na LCD
ekranu/tražilu
Zvučni
signal
Lampica za Uzrok i mere za otklanjanje problema
snimanje
Media Near Full
Isprekidan
Treperi
Media Full
Neprekidan
Brzo treperi
Battery Near End
Isprekidan
Treperi
Battery End
Neprekidan
Brzo treperi
Battery Temperature
High
Isključite napajanje
Temperature High
Isprekidan
Treperi
Dodaci
Battery Error
Please Change Battery
Slobodan prostor na XQD memorijskoj kartici je nedovoljan.
Što pre je zamenite drugom karticom.
Nema prostora na XQD memorijskoj kartici. Snimanje,
kopiranje i deljenje klipa neće biti moguće.
Zamenite je drugom karticom.
Baterija će se uskoro isprazniti.
Što pre napunite bateriju.
Baterija je prazna. Snimanje nije moguće.
Prekinite sa radom i zamenite bateriju.
Temperatura baterije je premašila granicu za bezbedan rad.
Kamkorder će se automatski isključiti.
Temperatura u unutrašnjosti uređaja je premašila granicu
za bezbedan rad.
Prekinite sa radom, isključite napajanje i sačekajte dok
temperatura ne opadne.
Otkrivena je greška u vezi sa baterijom.
Zamenite bateriju.
SR
Indikatori greške/upozorenja
61
Indikator
upozorenja na LCD
ekranu/tražilu
Zvučni
signal
Lampica za Uzrok i mere za otklanjanje problema
snimanje
Unknown Media(A)*
Please Change
Umetnuta je particionisana memorijska kartica ili ona koja
sadrži veći broj snimljenih klipova nego što dozvoljava
kamkorder.
Ovu karticu nećete moći da koristite na kamkorderu.
Izvadite je i umetnite kompatibilnu karticu.
Došlo je do greške sa memorijskom karticom. Kartica zahteva
vraćanje u prethodno stanje.
Izvadite karticu, ponovo je umetnite, a zatim je vratite
u prethodno stanje.
Snimanje nije moguće jer je memorijska kartica neispravna.
Budući da je reprodukcija sa kartice možda moguća,
preporučujemo vam da je zamenite drugom karticom
nakon što kopirate željene klipove.
Ni snimanje ni reprodukcija nisu mogući jer je memorijska
kartica neispravna.
Nećete moći da je koristite sa ovim kamkorderom. Zamenite
je drugom karticom.
Ovo je obaveštenje koje se prikazuje pre nego što se
kamkorder prebaci sa kartice koju trenutno koristi na
drugu memorijsku karticu radi nastavka snimanja.
Umetnuta je kartica sa drugim sistemom datoteka ili kartica
koja nije formatirana. Nećete moći da je koristite sa ovim
kamkorderom.
Zamenite je ili je formatirajte na ovom kamkorderu.
Došlo je do greške prilikom čitanja podataka sa memorijske
karticei reprodukciju nije moguće nastaviti.
Ako se ovo često dešava, zamenite memorijsku karticu nakon
što kopirate željene klipove.
Snimanje nije moguće jer je došlo do greške u vezi sa
memorijskom karticom.
Ako se ovo često dešava, zamenite memorijsku karticu.
Radni vek memorijske kartice je istekao. Napravite rezervnu
kopiju i zamenite je drugom karticom što pre. Ako nastavite
da koristite karticu, možda nećete moći pravilno da snimate/
reprodukujete sadržaj.
Media Error
Media(A) Needs to be
Restored*
Media Error
Cannot Record to
Media(A)*
Media Error
Cannot Use Media(A)*
Will Switch Slots Soon
Cannot Use Media(A)*
Unsupported File
System
Media Error
Playback Halted
Media(A) Error*
Media Reached
Rewriting Limit
Change Media(A)*
Dodaci
Cannot Use Media(A)*
Unsupported File
System
Battery Temperature
High
Isprekidan
* „Media(B)“ za karticu u slotu B.
SR
62
Indikatori greške/upozorenja
Treperi
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu memorijske kartice.
Umetnuta je memorijska kartica sa drugim sistemom
datoteka.
Zamenite karticu ili je formatirajte na kamkorderu.
Temperatura baterije raste.
Isključite napajanje i zamenite bateriju drugom baterijom
ili sačekajte dok temperatura ne opadne.
Licence
O korišćenju softvera sa GPL/LGPL
licencom
Ovaj proizvod koristi softver koji podleže
licencama GPL/LGPL. To znači da imate pravo
da pristupate izvornom kodu softvera, kao i da
ga menjate i ponovo distribuirate pod uslovima
licence GPL/LGPL.
Izvorni kôd se nalazi na internetu. Koristite
sledeći URL i pratite uputstva za preuzimanje.
http://www.sony.net/Products/Linux/common/
search.html
Želeli bismo da nas ne kontaktirate povodom
sadržaja izvornog koda.
Sadržaj ovih licenci se nalazi u datoteci
„License1.pdf“ u fascikli „License“ na
isporučenom CD-ROM-u.
Da biste mogli da pregledate PDF datoteke, na
računaru mora da bude instaliran Adobe Reader.
Ako Adobe Reader nije instaliran na računaru,
možete da ga preuzmete na sledećoj URL adresi.
http://get.adobe.com/reader/
Licence za otvoreni softver
Sistem
Video signal
4K kvalitet slike (3840×2160): UHDTV
HD kvalitet slike: HDTV
Sistem za snimanje video zapisa
4K kvalitet slike (3840×2160): MPEG-4
AVC/H.264 XAVC S format kompatibilan
sa verzijom 1.0
HD kvalitet slike: MPEG-4 AVC/H.264
XAVC S format kompatibilan sa verzijom 1.0
Sistem za snimanje zvuka
Linear PCM 2 kanala (48 kHz 16-bitni)
Medijum za snimanje
XQD memorijska kartica
Uređaj za stvaranje slike
CMOS senzor od 7,82 mm (tip 1/2,3)
Ukupno: Približno 18 900 000 piksela
Efektivno (film, 16:9): Približno
8.300.000 piksela
Objektiv
G objektiv
20  (optički)
Žižna daljina
f=4,1 mm–82 mm (3/16 inča–3 1/4 inča)
Kada se konvertuje u format za 35 mm
fotoaparat
31,5 mm–630 mm (1 1/4 inča–24 7/8 inča)
(16:9)
F1,6–F3,4
Prečnik filtera: 72 mm (2 7/8 inča)
Temperatura boje
„Indoor“ (3.200K)
„Outdoor“ (5.600K)
„Color Temp.“ (2.300K–15.000K)
Minimalno osvetljenje
60P (NTSC Area):
4 lx (luksa) (fiksna brzina zatvarača 1/30,
ručna jačina signala (27 dB), automatska
blenda (F1,6))
50P (PAL Area):
3 lx (luksa) (fiksna brzina zatvarača 1/25,
ručna jačina signala (27 dB), automatska
blenda (F1,6))
Dodaci
Prema ugovorima o licenci između kompanije
Sony i vlasnika autorskih prava na softver,
ovaj proizvod koristi otvoreni softver.
Da bi ispunio uslove vlasnika autorskih prava
na softver, Sony je u obavezi da vas obavesti
o sadržaju tih licenci.
Sadržaj ovih licenci se nalazi u datoteci
„License1.pdf“ u fascikli „License“ na
isporučenom CD-ROM-u.
Specifikacije
Priključci za ulaz/izlaz
Priključak VIDEO OUT
Pinski priključak
1 Vp-p, 75  (oma) nesimetrični,
negativna sinhronizacija
SR
Licence / Specifikacije
63
Priključci AUDIO OUT
Pinski priključci
-10 dBu (pri impedansi opterećenja od
47 k (kilooma)), Izlazna impedansa
sa manje od 2,2 k (kilooma)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
Priključak HDMI OUT
Priključak HDMI (tip A)
Priključak i (slušalice)
Mini stereo priključak (Ø 3,5 mm)
Priključci INPUT1/INPUT2
XLR 3-pinski, ženski,
MIC: -50 dBu: 3 k(kilooma)
LINE: +4 dBu: 10 k(kilooma)
(0 dBu = 0,775 Vrms)
Priključak USB
Masovno skladištenje: mini B
Host: Tip A
Priključak za daljinski upravljač
Mini-mini stereo priključak (Ø 2,5 mm)
LCD ekran
Slika
8,8 cm (tip 3,5, odnos širine i visine 16:9)
Ukupan broj tačaka
1 229 000 (854 × 480 × 3 [RGB])
Tražilo
Slika
Tip 0,45, odnos širine i visine 16:9
Ukupan broj tačaka
Približno 1 226 880
Dodaci
Opšte
Zahtevi za napajanje
DC 7,2 V (baterija)
DC 12 V 2,5 A (adapter za naizmeničnu
struju)
Prosečna potrošnja energije
Kada snimate kamerom i koristite interni
mikrofon i LCD ekran sa normalnim
nivoom svetline
NTSC Area:
4K: 14,5 W (29,97P, 60 Mbps)
HD: 15,7 W (59,94P, 50 Mbps)
PAL Area:
4K: 13,8 W (25P, 60 Mbps)
HD: 14,9 W (50P, 50 Mbps)
Radna temperatura
0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Temperatura za skladištenje
-20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F)
SR
64
Specifikacije
Dimenzije (približne)
Samo telo kamkordera (uključujući isturene
delove):
189 mm × 193 mm × 362 mm
(7 1/2 inča × 7 5/8 inča × 14 3/8 inča) (š/v/d)
Prilikom snimanja (uključujući isturene
delove):
189 mm × 193 mm × 413 mm
(7 1/2 inča × 7 5/8 inča × 16 3/8 inča) (š/v/d)
(Sa dodatnom opremom (baterijom
(NP-F970), velikim štitnikom za tražilo))
Težina (približno)
Samo telo kamkordera:
2 440 g (87 oz)
Prilikom snimanja:
2 770 g (98 oz) (Sa dodatnom opremom
(baterijom (NP-F970), velikim štitnikom
za tražilo))
Adapter za naizmeničnu struju AC-NB12A
Zahtevi za napajanje
AC 100 V–240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja struje
0,65 A–0,35 A
Potrošnja energije
30 W
Izlazni napon
DC 12 V*
Radna temperatura
0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F)
Temperatura za skladištenje
-20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F)
Dimenzije (približne)
49,5 mm × 28 mm × 99,5 mm
(1 31/32 inča × 1 1/8 inča × 3 15/16 inča)
(š/v/d) bez isturenih delova
Težina (približno)
200 g (7,1 oz) bez kabla za napajanje
* Pogledajte oznaku na adapteru za naizmeničnu
struju za ostale specifikacije.
Punjač AC-VL1
Zahtevi za napajanje
AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja struje
0,35 A–0,18 A
Potrošnja energije
22 W
Izlazni napon
DC 8,4 V*
Radna temperatura
0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Temperatura za skladištenje
-20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F)
Dimenzije (približne)
136 mm × 51 mm × 90 mm
(5 3/8 inča × 2 1/8 inča × 3 5/8 inča) (š/v/d)
izuzimajući isturene delove
Težina (približno)
270 g (9,6 oz) bez kabla za napajanje
* Pogledajte oznaku na punjaču za ostale specifikacije.
Punjiva baterija NP-F970
Maksimalni izlazni napon
DC 8,4 V
Izlazni napon
DC 7,2 V
Maksimalni napon punjenja
DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja
3,0 A
Kapacitet
Tipičan: 47,5 Wh (6 600 mAh)
Minimalni: 45 Wh (6 300 mAh)
Vrsta
Litijum-jonska
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
• Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.
Sadržaj pakovanja
• „Handycam“ i
su
registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
• „XAVC S“ i
su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
• XQD i
su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista
i Windows Media su zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Microsoft Corporation u SAD i drugim
zemljama.
• Mac i Mac OS su registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Apple Inc. u SAD
i drugim zemljama.
• HDMI, HDMI logo i High-Definition
Multimedia Interface su registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC
u SAD i drugim zemljama.
• Intel, Intel Core i Pentium su zaštićeni znakovi
ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije
Intel Corporation ili njenih podružnica
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim zemljama.
• Adobe, Adobe logotip i Adobe Acrobat su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Adobe Systems
Incorporated u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim zemljama.
Svi drugi nazivi proizvoda pomenuti u ovom
uputstvu su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi odgovarajućih kompanija.
Osim toga, oznake ™ i „®“ nisu korišćene
u ovom uputstvu.
Dodaci
Punjač (1) (AC-VL1)
Punjiva baterija NP-F970 (1)
Adapter za naizmeničnu struju (1) (AC-NB12A)
Kabl za napajanje (2)
A/V kabl (1)
HDMI kabl (1)
USB kabl (1)
Senilo za objektiv (1)
Veliki štitnik za tražilo (1)
CD-ROM „License“ (1)
Uputstvo za upotrebu (2)
O zaštićenim znakovima
SR
Specifikacije
65
G
Indeks
A
Adapter za naizmeničnu struju 21
All Reset 46
Assignable Button 45
Audio 28
Audio Input 43
Audio Output 43
Auto Exposure 40
Automatski fokus pritiskom na dugme 27
B
Balans bele 31
Baterija „InfoLITHIUM“ 54
Brz prelazak na željenu tačku u klipu 28
Brzina zatvarača 30
C
Clock Set 46
Color Bars 40
Country 46
D
Dodaci
Delete Clip 47
Detail 41
Display Clip Properties 37
Dugme GAIN 30
Dugme IRIS 29
Dugme MENU 39
Dugme OPTION 36
Dugme PUSH AUTO 27
Dugme SHUTTER SPEED 30
Dugme WHT BAL 31
Dugme za jedan pritisak 32
Dugme za snimanje 26
E
Ekran sa sličicama 35
F
Flicker Reduce 40
Fokus 27
Format Media 45
Formatiranje 25
SR
66
Indeks
Gain 40
Gamma 41
H
Handle Zoom 40
Hours Meter 46
I
Indikatori greške 61
Indikatori upozorenja 61
Indoor 31
Izlazni signal 59
J
Jačina signala 30
K
Kabl za napajanje 20
Klip 28, 36
Kondenzacija vlage 56
Korišćenje kamkordera u inostranstvu 54
Kuka za traku za nošenje na ramenu 14
L
Language 46
LCD ekran 18, 23
LCD Setting 44
M
Marker 44
Matrix 42
Medijum je pun 25
Medijum je skoro pun 25
Meni Audio 43
Meni Camera 40
Meni LCD/VF 44
Meni Media 45
Meni Paint 41
Meni sa podešavanjima 39, 40
Meni sličice 36
Meni System 45
Meni Video 43
MIC+48V 33
MRW-E80 49
N
Š
ND filter 30
Nelinearna montaža 51
Široki ugao 26
O
Telefoto 26
Točkić SEL/SET 39
Traka za nošenje na ramenu 14
Tražilo 18, 23
Objektiv 57
Offset White 41
Outdoor 31
Output Display 44
Output Format 43
P
Peaking 44
Prekidač AUTO/MANUAL 29
Prekidač FOCUS 27
Prekidač Gain 30
Prekidač za memoriju balansa bele 32
Prekidač za upravljanje zumom 26
Priključak HDMI OUT 48, 59
Priključak VIDEO OUT 48, 60
Priključak za slušalice 14
Pritisnite dugme PUSH (otpuštanje
senila za objektiv) 22
Programabilno dugme 34
Prošireni fokus 27
Prsten za blendu 29
Prsten za fokusiranje 27
Prsten za zumiranje 27
R
U
Unapred instalirana punjiva baterija 57
Upravljanje zumom 26
USB kabl 49
UTC 22
V
Version 46
VF Setting 44
Video format 59
Vreme i datum 22
Vreme punjenja 21
Vremenska zona 22
W
White 41
Z
Zebra 44
Zidna utičnica 21
Zum 26
Ž
XQD memorijske kartice 24
Dodaci
Rec Format 45
Rec Lamp 46
Ručica za motorizovani zum 26
Ručica za podešavanje sočiva u tražilu 23
Ručica za poklopac objektiva 22
Ručica za skidanje tražila 57
Ručica za upravljanje zumom 26
T
S
Sat 22
Senilo za objektiv sa poklopcem
za objektiv 22
Skin Detail 42
Spoljni monitor 48
SteadyShot 40
SR
Indeks
67
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na česta pitanja možete da vidite
na veb-sajtu naše korisničke podrške.
Download PDF

advertising