Sony | FDR-AX700 | Sony FDR-AX700 4K HDR kamkorder FDR-AX700 Uputstva za rukovanje

4-728-598-11(1)
Digitalni 4K video
kamkorder
Početni koraci
Snimanje/reprodukcija
Čuvanje slika
Vodič za upotrebu
„Vodič za pomoć“ (veb priručnik)
Pogledajte „Vodič za pomoć“
za detaljna uputstva o mnogim
funkcijama kamere.
Prilagođavanje kamkordera
Ostalo
http://rd1.sony.net/help/cam/1710/h_zz/
Vodič za pomoć možda nije dostupan na svim
jezicima. Svi dostupni priručnici nalaze se na lokaciji:
https://www.sony.co.uk/electronics/
support/memory-camcorders-fdrax-series/
fdr-ax700#manuals
FDR-AX700
Prvo pročitajte ovo
VAŽNA
BEZBEDNOSNA
UPUTSTVA
Pre upotrebe jedinice, pažljivo
pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga
radi budućeg korišćenja.
Podaci za vlasnika uređaja
Zabeležite broj modela i serijski broj
(koji se nalaze na proizvodu) u prostor
u nastavku. Navedite ove brojeve
svaki put kada pozovete Sony
prodavca povodom ovog proizvoda.
Broj modela FDR- _________________
Serijski broj ________________________
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara:
1) ne izlažite jedinicu kiši ili vlazi;
2) ne postavljajte na uređaj
predmete koji sadrže tečnost, na
primer vaze.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne izlažite baterije visokim
temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sl.
SR
2
Ne gutajte bateriju, postoji
opasnost od hemijskih opekotina.
Daljinski upravljač sadrži pljosnatu/
dugmastu ćelijsku bateriju. U slučaju
gutanja okrugle baterije može doći do
ozbiljnih unutrašnjih opekotina u samo
2 sata što može prouzrokovati smrt.
Čuvajte nove i korišćene baterije van
domašaja dece. Ako odeljak za
bateriju nije dobro zatvoren,
prestanite da ga koristite i držite
ga van domašaja dece.
Ako smatrate da je baterija
progutana ili da se nalazi u
nekom delu tela, odmah zatražite
medicinsku pomoć.
•
•
Pročitajte ova uputstva.
Čuvajte ova uputstva.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pratite sva uputstva.
Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
Uređaj čistite samo suvom
tkaninom.
Ne blokirajte ventilacione otvore.
Postavite uređaj u skladu sa
uputstvima proizvođača.
Ne postavljajte uređaj blizu izvora
toplote kao što su radijatori, grejači,
pećnice ili drugih uređaja
(uključujući pojačala) koji proizvode
toplotu.
Ne zanemarujte bezbednosnu
svrhu polarizovanog ili uzemljenog
utikača. Polarizovani utikač ima dva
jezička od kojih je jedan širi od
drugog. Uzemljeni utikač ima dva
jezička i treći pin za uzemljenje.
Široki jezičak ili treći pin postoje radi
vaše bezbednosti. Ako isporučeni
utikač ne možete da umetnete u
utičnicu, obratite se električaru radi
zamene stare utičnice.
Zaštitite kabl za napajanje od
gaženja ili nagnječenja, naročito
kod utikača, utičnice i na mestu gde
izlazi iz uređaja.
Koristite samo dodatke/pribor koje
je odredio proizvođač.
• Koristite samo na polici sa točkićima,
postolju, tronošcu, nosaču ili stolu
koje je odredio proizvođač ili koji se
prodaju uz uređaj. Ako koristite
policu sa točkićima, pažljivo
pomerajte policu na kojoj se nalazi
uređaj da biste izbegli povrede usled
prevrtanja.
• Isključite uređaj iz mrežnog
napajanja tokom grmljavine ili
ako ga nećete koristiti u dužem
vremenskom periodu.
• Sve popravke bi trebalo da obavljaju
samo kvalifikovani serviseri.
Popravka je potrebna u slučaju da
se uređaj ošteti na bilo koji način, na
primer ako se ošteti kabl za
napajanje ili utikač, ako u uređaj
upadne tečnost ili neki predmet,
ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi,
ako ne funkcioniše pravilno ili ako
ga ispustite.
PAŽNJA
 Komplet baterija
Ako pogrešno rukujete baterijom, ona
može da eksplodira, dovede do
požara ili izazove hemijske opekotine.
Imajte u vidu sledeće mere opreza.
• Ne rasklapajte bateriju.
• Ne gnječite bateriju i ne izlažite je
bilo kakvoj sili kao što su snažni
udarci, ispuštanje ili gaženje.
• Pazite da ne izazovete kratki spoj
i ne dozvolite da metalni objekti
dođu u dodir sa kontaktima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturi
iznad 60°C. Na primer, ne ostavljajte
je na direktnom sunčevom svetlu ili
u automobilu koji je parkiran na
suncu.
• Ne spaljujte bateriju niti je bacajte
u vatru.
• Ne koristite oštećene litijum-jonske
baterije ili one koje cure.
• Bateriju obavezno punite koristeći
originalni Sony punjač za baterije ili
uređaj koji može da puni bateriju.
• Držite bateriju van domašaja dece.
• Ne kvasite bateriju.
• Zamenite bateriju samo istom ili
ekvivalentnom baterijom koju
preporučuje Sony.
• Potrošenu bateriju odbacite odmah
kao što je opisano u uputstvima.
• Ne izlažite ekstremno niskim
temperaturama od -20 °C (-4 °F) ili
nižim niti ekstremno niskom pritisku
od 11,6 kPa ili nižem.
• Bateriju zamenite samo baterijom
navedenog tipa. U suprotnom,
može da dođe do eksplozije, požara
ili povreda.
• Potrošenu bateriju odbacite prema
uputstvima.
Kad koristite adapter za naizmeničnu
struju / punjač baterija, upotrebite
najbližu zidnu utičnicu. Ako se pojavi
kvar, odmah izvadite utikač iz utičnice
da biste isključili proizvod sa izvora
napajanja.
Ako fotoaparat koristite dok je
uključena lampica za punjenje, imajte
na umu da fotoaparat ne prekida
vezu sa izvorom napajanja čak ni kad
se lampica isključi.
Ne koristite adapter za naizmeničnu
struju / punjač baterija kada je
postavljen u uski prostor, na primer,
između zida i nameštaja.
SR
3
Napomena
Ako statički elektricitet ili
elektromagnetizam prekine prenos
podataka (neuspeh), ponovo
pokrenite aplikaciju ili iskopčajte
i ponovo priključite kabl za
komunikaciju (USB itd.).
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno
je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC direktivi kada se
za povezivanje koristi kabl kraći od
3 metra (9,8 stopa).
Elektromagnetna polja na određenim
frekvencijama mogu da utiču na zvuk
i sliku ove jedinice.
IEEE802.11b/g/n
2,4 GHz
<17,7 dBm e.i.r.p.
NFC
13,56 MHz
<60 dBuA/m (10 m)
Za korisnike u SAD i Kanadi
 RECIKLIRANJE LITIJUMJONSKIH BATERIJA
Litijum-jonske
baterije mogu da se
recikliraju.
Možete da
doprinesete
očuvanju životne
sredine tako što ćete odneti
iskorišćene punjive baterije na
vama najbliže mesto za prikupljanje
i reciklažu.
Da biste dobili više informacija o
reciklaži punjivih baterija, pozovite
besplatan broj
1-800-822-8837 ili posetite
http://www.call2recycle.org/
Pažnja: Ne koristite oštećene litijumjonske baterije ili one koje cure.
SR
4
Ova oprema je u skladu sa
ograničenjima za izlaganje zračenju
Federalne komisije za komunikacije
(FCC) koja se odnose na nekontrolisano
okruženje i ispunjava smernice za
izlaganje radiofrekventnom zračenju
(RF) Federalne komisije za komunikacije.
Ova oprema ima veoma niske nivoe RF
energije, za koje se smatra da su
usklađeni, bez testiranja specifične
konstante apsorpcije (SAR).
Dostupni naučni dokazi ne ukazuju na
zdravstvene probleme povezane sa
upotrebom bežičnih uređaja male
snage. Međutim, nema dokaza da su
ovi bežični uređaji male snage
potpuno bezbedni. Bežični uređaji
male snage tokom upotrebe emituju
male nivoe energije radijske
frekvencije (RF) u mikrotalasnom
opsegu. Dok visoki nivoi radijske
frekvencije mogu da imaju uticaja na
zdravlje (zagrevanjem tkiva), izlaganje
radijskim frekvencijama koje ne
proizvodi efekte zagrevanje nema
poznate negativne uticaje na zdravlje.
Mnoge studije o izlaganju radijskim
frekvencijama male snage nisu
pronašle bilo kakve biološke uticaje.
Neke studije su sugerisale da može
da dođe do izvesnih bioloških uticaja,
ali takvi nalazi nisu potvrđeni
dodatnim istraživanjem. Ova oprema
je testirana i utvrđeno je da je u
skladu sa ograničenjima za izlaganje
zračenju Ministarstva industrije
Kanade (IC) koja se odnose na
nekontrolisano okruženje i ispunjava
specifikaciju radijskih standarda
RSS-102 pravila za izlaganje
radiofrekventnom zračenju (RF)
Ministarstva industrije Kanade.
Za korisnike u SAD
Ako imate pitanja u vezi sa ovim
proizvodom, možete da pozovete:
Korisnički informativni centar
kompanije Sony
1-800-222-SONY (7669).
Broj ispod je namenjen samo za
pitanja vezana za FCC.
 Regulatorne informacije
Izjava o usklađenosti
Komercijalno ime: SONY
Broj modela:FDR-AX700
Odgovorna strana: Sony Electronics
Inc.
Adresa:
16535 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
Br. telefona: 858-942-2230
Ovaj uređaj je usklađen sa Delom
15 FCC pravila. Rad podleže
sledećim dvama uslovima: (1) Ovaj
uređaj ne sme da izaziva smetnje; i
(2) ovaj uređaj mora da prihvati sve
smetnje, uključujući smetnje koje
mogu da izazovu neželjen rad.
Ovaj uređaj je usklađen sa Delom
15 FCC pravila. Rad podleže sledećim
dvama uslovima:
(1) Ovaj uređaj ne sme da izaziva
smetnje; i (2) ovaj uređaj mora da
prihvati sve smetnje, uključujući
smetnje koje mogu da izazovu
neželjen rad.
Ovu opremu ne smete da postavite ili
koristite na istom mestu zajedno sa
nekom drugom antenom ili
predajnikom.
 PAŽNJA
Upozoravamo vas da bilo kakve
promene ili izmene koje nisu izričito
odobrene u ovom uputstvu mogu
dovesti do problema prilikom
upotrebe ove opreme.
 Napomena:
Ova oprema je testirana i utvrđeno je
da je u skladu sa ograničenjima za
digitalne uređaje klase B prema
poglavlju 15 pravilnika Federalne
komisije za komunikacije.
Ova ograničenja postoje radi zaštite
od štetnih smetnji do kojih može doći
u kućnom okruženju. Ova oprema
stvara, koristi i emituje energiju u
području radijskih frekvencija i ako se
ne postavi i koristi prema uputstvima,
može da dovede do štetnih smetnji
kod radijskih komunikacija. Međutim,
ne postoji garancija da se smetnje
neće javiti ako se uređaj postavi na
odgovarajući način. Ako ovaj uređaj
ometa radio ili televizijski prijem, što
možete da utvrdite tako što ćete
uređaj isključiti a zatim ponovo
uključiti, preporučujemo vam da
pokušate da otklonite smetnje tako
što ćete preduzeti jednu ili više od
sledećih mera:
– Okrenite prijemnu antenu ili je
premestite.
– Povećajte udaljenost između
opreme i risivera.
– Priključite opremu na utičnicu koja
je udaljena od one na koju je
priključen risiver.
– Obratite se za pomoć prodavcu ili
iskusnom radio/TV serviseru.
Samo za državu Kaliforniju,
SAD
Materijal od perhlorata – možda je
neophodno posebno rukovanje,
pogledajte
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate
SR
5
Za korisnike u Kanadi
Ovaj uređaj usaglašen je sa
specifikacijama radijskih standarda
(RSS) za uređaje izuzete od
licenciranja Ministarstva industrije
Kanade.
Rad podleže sledećim dvama
uslovima:
(1) Ovaj uređaj ne sme da izaziva
smetnje; i
(2) Ovaj uređaj mora da prihvati bilo
koje smetnje, uključujući smetnje koje
mogu da izazovu neželjen rad uređaja.
Za korisnike u Evropi
Ovaj proizvod je proizvela kompanija
Sony Corporation ili u njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u
vezi sa usklađenošću proizvoda u
Evropi treba poslati ovlašćenom
predstavniku proizvođača na adresu:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium.
Kompanija Sony Corporation ovim
izjavljuje da je ova oprema usklađena
sa direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti
EZ je dostupan na sledećoj internet
adresi:
http://www.compliance.sony.de/
SR
6
 Odlaganje potrošenih baterija
i električne i elektronske
opreme (primenljivo u
Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na
proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava
da se proizvod i
baterija ne smeju
tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004%
olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pomažete u
sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje
do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja otpada. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste
bili sigurni da će se baterijom i
električnom i elektronskom opremom
pravilno rukovati, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne i
elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte poglavlje o
bezbednom uklanjaju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži
ovog proizvoda ili baterije,
kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u
kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Za korisnike u Singapuru
Za korisnike u UAE
Za korisnike u Maleziji
SR
7
Korišćenje Vodiča
za pomoć
Vodiča za pomoć je priručnik na
mreži koji možete da prikažete
na računaru ili pametnom
telefonu. U njemu potražite
detaljni meni i kako da ga
koristite ili najnovije informacije.
Sadržaj
Prvo pročitajte ovo .................... 2
Korišćenje Vodiča za pomoć ..... 8
Izbor formata snimanja /
kvaliteta slike ........................ 9
Početni koraci ............ 12
Sadržaj pakovanja .................... 12
Punjenje baterije ...................... 13
Uključivanje napajanja .............16
Prilagođavanje tražila .............. 17
Umetanje memorijske kartice ....18
Snimanje/
reprodukcija ............... 22
Snimanje .................................. 22
Korišćenje funkcija ručnog
prilagođavanja ................... 26
Reprodukcija ............................ 31
Pregledanje slika na TV-u ....... 36
http://rd1.sony.net/help/
cam/1710/h_zz/
FDR-AX700 Vodiča za pomoć
Naći ćete detaljne informacije poput
sledećih funkcija u Vodiča za pomoć.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SR
8
FOCUS AREA
LOCK-ON AF
AF DRIVE SPEED
AF SUBJ. SWITCH. SENS.
S&Q MOTION
SUPER SLOW MOTION
CTRL W/SMARTPHONE
PICTURE PROFILE (HDR)
PROXY snimanje (XAVC S)
Meni DIRECT
Dugme ASSIGN
Čuvanje slika .............. 39
Uvoz slika na računar .............. 39
Čuvanje slika na spoljnom
medijskom uređaju ........... 40
Korišćenje funkcije Wi-Fi ........ 42
Prilagođavanje
kamkordera ...............46
Korišćenje menija .................... 46
Ostalo .........................49
Mere opreza ............................ 49
Specifikacije ............................. 52
Delovi i kontrole ...................... 57
Sadržaj ..................................... 64
Izbor formata snimanja / kvaliteta slike
1
Pritisnite dugme MENU  izaberite
(REC/OUT
SET)  [REC SET]  [FILE FORMAT]  željenu
vrednost postavke.
FILE
FORMAT
Funkcije
XAVC S 4K
Omogućava snimanje
koristeći 4K rezoluciju
(3840 × 2160)
Podaci mogu da se sačuvaju
na računaru koristeći softver
PlayMemories Home™.
XAVC S HD
Podaci mogu da se sačuvaju
Količina informacija je veća
na računaru koristeći softver
u poređenju sa AVCHD,
omogućava snimanje jasnijih PlayMemories Home.
slika.
Informacije o memorijskim
karticama koje podržavaju
ovaj format potražite na
stranici 19.
AVCHD
Kompatibilnost sa uređajima Podaci mogu da se sačuvaju
na računaru ili mogu da se
za snimanje, osim sa
kreiraju u podržani medij
računarima, je dobra.
koristeći softver
PlayMemories Home.
dugme MENU  izaberite
(REC/OUT
2 Pritisnite
SET)  [REC SET]  [REC FORMAT]  željenu
vrednost postavke.
• Postavka sa višom brzinom protoka bitova omogućava viši kvalitet
slike.
• Vrednost postavke koja može da se izaberite zavisi od postavke koju
ste uneli pritiskom na dugme MENU  izaberite
(OTHERS) 
[60i/50i SEL].
• Pogledajte Vodič za pomoć za više detalja o sledećem:
– S&Q MOTION snimanje
– SUPER SLOW MOTION snimanje
– Procenjeno maksimalno vreme snimanja svakog formata snimanja
SR
9
[REC FORMAT] je [XAVC S 4K]
60i/50i
REC FORMAT
SEL
Brzina
protoka
bitova*
60i
2160/30p 100Mbps
100 Mbit/s 3840 × 2160 (30p)
2160/30p 60Mbps
60 Mbps
2160/24p 100Mbps
100 Mbit/s 3840 × 2160 (24p)
2160/24p 60Mbps
60 Mbps
2160/25p 100Mbps
100 Mbit/s 3840 × 2160 (25p)
2160/25p 60Mbps
60 Mbps
50i
Stvarni format filma
3840 × 2160 (30p)
3840 × 2160 (24p)
3840 × 2160 (25p)
* Približna vrednost.
[REC FORMAT] je [XAVC S HD]
60i/50i
REC FORMAT
SEL
60i
50i
SR
Stvarni format filma
1080/120p 100Mbps
100 Mbit/s 1.920 × 1.080 (120p)
1080/120p 60Mbps
60 Mbps
1.920 × 1.080 (120p)
1080/60p 50Mbps
50 Mbps
1.920 × 1.080 (60p)
1080/60p 25Mbps
25 Mbps
1.920 × 1.080 (60p)
1080/30p 50Mbps
50 Mbps
1.920 × 1.080 (30p)
1080/30p 16Mbps
16 Mbps
1.920 × 1.080 (30p)
1080/24p 50Mbps
50 Mbps
1.920 × 1.080 (24p)
1080/100p 100Mbps 100 Mbit/s 1.920 × 1.080 (100p)
1080/100p 60Mbps
60 Mbps
1080/50p 50Mbps
50 Mbps
1.920 × 1.080 (50p)
1080/50p 25Mbps
25 Mbps
1.920 × 1.080 (50p)
1080/25p 50Mbps
50 Mbps
1.920 × 1.080 (25p)
1080/25p 16Mbps
16 Mbps
1.920 × 1.080 (25p)
* Približna vrednost.
10
Brzina
protoka
bitova*
1.920 × 1.080 (100p)
[REC FORMAT] je [AVCHD]
60i/50i
REC FORMAT*1
SEL
Brzina protoka
bitova
Stvarni format filma
60i
1080/60i FX
Maks. 24 Mbps
1.920 × 1.080 (60i)
1080/60i FH
Pros. 17
Mbps*2
1080/60i LP
Pros. 5 Mbps*2
1920 × 1080 (60i)
1080/50i FX
Maks. 24 Mbps
1920 × 1080 (50i)
1080/50i FH
Pros. 17 Mbps*2
1920 × 1080 (50i)
50i
1080/50i LP
*2
Pros. 5 Mbps
1920 × 1080 (60i)
1920 × 1080 (50i)
*1
Kada kreirate AVCHD disk od filmova snimljenih koristeći postavku [REC
FORMAT] za [1080/60i FX] ili [1080/50i FX], potrebno je duže vreme da
se promeni kvalitet slike.
*2
Približna vrednost.
Napomene
• Da biste filmove snimljene kamkorderom prikazali na televizoru, podesite
[60i/50i SEL] unapred na odgovarajući TV sistem za zemlju/region u
kojem nameravate da gledate filmove. Za zemlju/region u kojem možete
da gledate TV u svakoj postavci, pogledajte Vodič za pomoć.
SR
11
Početni koraci
Sadržaj pakovanja
• USB kabl (1)
Brojevi u zagradama ( ) označavaju
isporučenu količinu.
• Kamkorder (1)
• Adapter za naizmeničnu struju (1)
• Kabl za napajanje (1)
• Bežični daljinski upravljač (1)
Okrugla litijumska baterija je već
instalirana.
• Velika školjka okulara (1)
• Senilo za objektiv (1)
• Poklopac za objektiv (pričvršćen
za objektiv) (1)
SR
12
• „Vodič za upotrebu“ (ovaj
priručnik) (1)
• Punjiva baterija NP-FV70A (1)
Punjenje baterije
1
Isključite kamkorder zatvarajući LCD ekran, uvucite
tražilo, a zatim pričvrstite bateriju.
Početni koraci
Baterija
Adapter za naizmeničnu struju adapter za
2 Povežite
naizmeničnu struju i kabl za napajanje sa kamkorderom
i zidnom utičnicom.
Adapter za
naizmeničnu
struju
Priključak DC IN
DC utikač*
Kabl za
napajanje
Zidna utičnica
* Poravnajte  oznaku na DC utikaču sa istom oznakom na DC IN
priključku.
• Lampica POWER/CHG (punjenje) počinje da svetli narandžastom
bojom.
• Lampica POWER/CHG (punjenje) se isključuje kada se baterija
potpuno napuni. Isključite Adapter za naizmeničnu struju iz DC IN
priključka kamkordera.
SR
13
 Procenjeno vreme punjenja isporučene baterije
(minuti)
Komplet baterija
Adapter za naizmeničnu
struju (isporučen)
NP-FV70A
170
• Vreme punjenja se meri prilikom punjenja prazne baterije do njenog
punog kapaciteta na sobnoj temperaturi od 25 °C (77 °F).
 Procenjeno vreme snimanja i reprodukcije
korišćenjem isporučene baterije (u minutima)
Baterija
NP-FV70A
Vreme snimanja
Kontinuirano
Uobičajeno
Vreme
reprodukovanja
190
95
275
• Vremena snimanja i reprodukovanja su merena pri korišćenju
kamkordera na 25 °C (77 °F).
• Vreme snimanja se meri kada se snimaju filmovi sa podrazumevanim
podešavanjima ([FILE FORMAT]: [XAVC S 4K], [REC FORMAT]: [2160/30p
60Mbps] (60i) ili [2160/25p 60Mbps] (50i), [PROXY REC MODE]: [OFF]).
• Tipično vreme snimanja prikazuje vreme kada ponovite pokretanje/
zaustavljanje snimanja, prebacivanje SHOOTING MODE, zumiranje itd.
• Vreme snimanja pokazuje vreme snimanja sa otvorenim LCD monitorom.
 Korišćenje kamkordera povezanog sa zidnom
utičnicom
Priključite kamkorder u zidnu utičnicu na isti način kao „Punjenje
baterije“.
Možete da koristite Adapter za naizmeničnu struju za dobijanje
napajanja naizmeničnom strujom. Ako pričvrstite bateriju na
kamkorder dok je adapter za naizmeničnu struju povezan u
kamkorder, baterija se neće puniti, ali ni trošiti.
SR
14
 Način uklanjanja baterije
Isključite kamkorder. Pomerite ručicu za otpuštanje BATT (baterija)
() i uklonite bateriju ().
Početni koraci
 Punjenje baterije širom sveta
Bateriju možete da punite u bilo kojoj zemlji/regionu koristeći
adapter za naizmeničnu struju isporučen sa kamkorderom gde
je izvor napajanja u opsegu od 100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
• Nemojte koristiti elektronski transformator napona.
SR
15
Uključivanje napajanja
1
Otvorite LCD monitor kamkordera i uključite napajanje.
• Napajanje možete da uključite i izvlačenjem tražila ili pritiskom na
dugme  (uključeno / stanje mirovanja). Da biste izvukli tražilo,
uhvatite obe strane tražila i izvucite ga horizontalno.
• Kada prvi put koristite kamkorder, prikazaće se ekran [CLOCK SET].
uputstva na LCD ekranu i izaberite AREA SET,
2 Pratite
DST SET (SUMMERTIME), kao i DATE pomoću
dugmeta ////SET.
CLOCK SET
AREA SET
Tokyo/Seoul
GMT +9.0
DST SET
(SUMMERTIME)
OFF
DATE
2017 Y 1 M 1 D
12:00AM
• Detalje o korišćenju dugmeta ////SET pogledajte na stranici 46.
• Da biste promenili jezik ekrana, pritisnite dugme MENU, a zatim
izaberite
(OTHERS) - [LANGUAGE] pomoću dugmeta ////SET.
• Da biste isključili napajanje, zatvorite LCD ekran ili pritisnite dugme
 (uključeno / stanje mirovanja). Ako je tražilo izvučeno, uvucite ga.
• Da biste ponovo podesili datum i vreme, pritisnite dugme MENU 
izaberite
(OTHERS)  [CLOCK SET] pomoću dugmeta ////SET.
(U slučaju da niste koristili kamkorder nekoliko meseci)
• Da biste isključili zvuk upravljanja, pritisnite dugme MENU  izaberite
(OTHERS)  [BEEP]  [OFF] pomoću dugmeta ////SET.
SR
16
Prilagođavanje tražila
Kada koristite tražilo, izvucite ga i postavite oko blizu njega.
Ako izvučete tražilo dok je LCD ekran otvoren, ekran prelazi sa
LCD ekrana na tražilo kada postavite oko blizu tražila.
Ako slika u tražilu deluje mutno, okrećite točkić za podešavanje
objektiva pored tražila dok slika ne bude oštra.
Početni koraci
Točkić za podešavanje
objektiva
Pomerajte ga dok slika
ne postane jasna.
 Kada slika u tražilu nije jasno vidljiva
Ako sliku u tražilu ne vidite jasno u okolnostima jakog svetla, koristite
veliku školjku okulara. Da biste pričvrstili veliku školjku okulara, blago
je razvucite i postavite je preko žleba na kamkorderu. Veliku školjku
okulara možete da pričvrstite tako da bude okrenuta ka desnoj ili
levoj strani.
Velika školjka okulara (isporučuje se)
Napomene
• Ako se tražilo izvuče dok je baterija NP-FV100A (prodaje se zasebno)
pričvršćena, velika školjka okulara i baterija mogu međusobno blago
da smetaju jedno drugom. Međutim, to ne utiče na funkcionalnost
kamkordera.
SR
17
Umetanje memorijske kartice
1
Otvorite poklopac i gurajte memorijsku karticu dok
ne klikne.
Otvor za memorijsku karticu A
Otvor za memorijsku karticu B
Umetnite karticu tako da zasečeni
ugao bude okrenut u smeru kao na ilustraciji.
• Kada ubacite novu memorijsku karticu, prikazuje se ekran [Preparing
image database file. Please wait.]. Sačekajte dok taj sadržaj ne
nestane sa ekrana.
• Otvor za memorijsku karticu A prihvata Memory Stick medij ili SD
karticu. Otvor za memorijsku karticu B prihvata samo SD karticu.
• Da biste izbacili memorijsku karticu, otvorite poklopac i gurnite je jednom
lagano ka unutra.
SR
18
 Tipovi memorijskih kartica koje možete koristiti sa
kamkorderom
Izaberite tip memorijske kartice koju ćete koristiti sa kamkorderom na
osnovu sledeće tabele.
SD kartice
Formati snimanja
Podržane memorijske kartice
Memorijska kartica SD/SDHC/
SDXC
AVCHD
Memorijska kartica SD/SDHC/
SDXC (klasa 4 ili brža ili U1
ili brža.)
XAVC S 4K 60 Mbps*
HD 60 Mbps*
HD 50 Mbps ili manje*
Memorijska kartica SDHC/
SDXC (klasa 10 ili brža ili U1
ili brža.)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
Memorijska kartica SDHC/
SDXC (U3)
Početni koraci
Fotografije
S&Q MOTION
SUPER SLOW MOTION
Memorijska kartica SDHC/
SDXC (klasa 10 ili brža ili U1
ili brža.)
* Uključujući u proksi režimu snimanja.
Memory Stick medij
Formati snimanja
Podržane memorijske kartice
Fotografije
Memory Stick PRO Duo™
medij, Memory Stick PRO-HG
Duo™ medij
AVCHD
Memory Stick PRO Duo medij
(Mark 2), Memory Stick PRO-HG
Duo medij
XAVC S
—
SR
19
Napomene
• Snimljeni filmovi će biti izdeljeni u datoteke veličine 4 GB kada se SDHC
memorijska kartica koristi za snimanje XAVC S filmova tokom dužih
perioda vremena.
Izdeljene datoteke će se reprodukovati neprekidno prilikom reprodukcije
na kamkorderu.
Podeljene datoteke mogu da budu objedinjene u jednu datoteku
koristeći PlayMemories Home.
• Ne garantujemo ispravan rad sa svim memorijskim karticama. Obratite se
proizvođaču svake memorijske kartice da biste proverili kompatibilnost
memorijskih kartica koje nije proizveo Sony.
• Kada koristite kamkorder sa Memory Stick Micro medijom ili microSD
memorijskom karticom, umetnite je u namenski adapter za karticu
i povežite ga sa kamkorderom.
• Da biste popravili datoteku baze podataka slika, unapred potpuno
napunite bateriju.
• Filmove sačuvane na memorijskim karticama SDXC nije moguće uvesti ili
reprodukovati na računarima ili AV uređajima koji ne podržavaju exFAT(*)
sistem datoteka povezivanjem ovog proizvoda sa tim uređajima koristeći
USB kabl. Unapred potvrdite da oprema za povezivanje podržava exFAT
sistem. Ako povežete opremu koja ne podržava exFAT sistem i prikaže se
poruka koja od vas zahteva da izvršite formatiranje, nemojte da izvršite
formatiranje. Ako to uradite, svi sačuvani podaci će biti izgubljeni.
* exFAT je sistem datoteka koji se koristi za memorijske kartice SDXC.
SR
20
 Izbor otvora za memorijsku karticu koji će se koristiti
Pritisnite dugme SLOT SELECT da biste izabrali koji će otvor biti
izabran za snimanje. Izabrani otvor možete da potvrdite na ekranu.
Kada je memorijska kartica umetnuta samo u jedan otvor ili tokom
snimanja filma, otvor u kojem se nalazi memorijska kartica biće
automatski izabran. Kada je režim snimanja PHOTO, primenite otvor
u koji je memorijska kartica trenutno umetnuta tako što ćete pritisnuti
dugme SLOT SELECT.
Početni koraci
Napomene
• Možete da izaberete samo onaj otvor u koji je memorijska kartica
već umetnuta.
• Dok se filmovi snimaju na memorijsku karticu, ne možete da promenite
otvor čak i ako pritisnete dugme SLOT SELECT.
 Formatiranje memorijske kartice
• Kada memorijsku karticu prvi put koristite, preporučuje se da je pre
snimanja formatirate u kamkorderu radi stabilnog rada.
• Da biste formatirali memorijsku karticu, pritisnite dugme MENU  izaberite
(OTHERS)  [MEDIA FORMAT]  otvor u koji je umetnut medij koji
želite da formatirate 
pomoću dugmeta ////SET.
• Formatiranjem memorijske kartice trajno brišete podatke na njoj i te
podatke nije moguće povratiti. Sačuvajte važne podatke na PC računaru
ili sličnom uređaju.
SR
21
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Snimanje filmova
Kamkorder snima filmove na memorijsku karticu. Fabričko
podešavanje za snimanje filmova je XAVC S 4K. Obavite sledeće
korake da biste snimali filmove.
Više detalja o formatu snimanja i kvalitetu slike filmova potražite
na stranici 9.
1
Otvorite LCD ekran, a zatim pritisnite dugme START/
STOP da biste pokrenuli snimanje.
Ručica motorizovanog zuma
• Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite dugme START/STOP.
Napomene
• Kada se snimanje filma i emitovanje slika na spoljnom uređaju (HDMI
izlaz) obavljaju istovremeno, [NIGHTSHOT LIGHT] je fiksirano na vrednost
[OFF]. Takođe, kada se snimanje filma sa postavkom [XAVC S 4K]
100Mbps ili [XAVC S 4K] 60Mbps i emitovanje slika na spoljnom uređaju
(HDMI izlaz) obavljaju istovremeno, [LCD BRIGHT] je fiksirano na vrednost
[NORMAL].
• Kada je indikatorska lampica memorijske kartice uključena ili treperi
crveno, kamkorder čita podatke sa memorijske kartice ili upisuje podatke
na nju. Nemojte da tresete niti da primenjujete prejaku silu na kamkorder,
ne isključujte napajanje i ne uklanjajte memorijsku karticu, bateriju ili
Adapter za naizmeničnu struju. Datoteke slika mogu da budu uništene.
• Ako je datoteka filma veća od 2 GB kada snimate u AVCHD formatu,
kamkorder automatski deli datoteku i pravi novu.
SR
22
• Postavke menija, postavke profila slike i postavke unete pomoću prekidača
AUTO/MANUAL čuvaju se kada zatvorite LCD ekran i isključite napajanje.
Lampica POWER/CHG (napunjenost) treperi dok se postavke čuvaju.
 Nastavljanje snimanja na memorijsku karticu jednu za
drugom (Funkcija za automatsku promenu memorije)
Snimanje/reprodukcija
Umetnite obe memorijske kartice u otvore A i B tako da kamkorder
može da se prebaci na memorijsku karticu A (ili B) neposredno pre
nego što nestane prostora na drugoj kartici, a zatim automatski
nastavlja da snima na sledećoj memorijskoj kartici.
Pre snimanja, obavite sledeće podešavanje.
Pritisnite dugme MENU  izaberite
(REC/OUT SET)  [REC SET] 
[SIMUL/RELAY REC]  [RELAY REC] pomoću dugmeta ////SET.
Umetnite memorijsku karticu na koju može da se snima.
Mali prostor
Start
Kraj
REC: Snimanje
Mali prostor
Napomene
• Nemojte da vadite memorijsku karticu koja se trenutno koristi za
snimanje. Kada menjate memorijsku karticu tokom snimanja, zamenite
samo onu koja se nalazi u otvoru čija indikatorska lampica ne svetli.
• Čak i ako pritisnete dugme SLOT SELECT tokom snimanja filmova, ne
možete da prebacite otvor koji se trenutno koristi.
• Kada je vreme snimanja preostalo na memorijskoj kartici koja je u
upotrebi kraće od jednog minuta i kada je u drugi otvor je umetnuta
memorijska kartica na koju može da se snima, na ekranu kamkordera
prikazuje se [
] ili [
]. Indikator se isključuje kada se
memorijska kartica promeni.
• Ako počnete da snimate na memorijsku karticu na kojoj je preostalo
vreme snimanja kraće od jednog minuta, kamkorder možda neće moći
da obavi automatsku promenu memorije. Da biste uspešno obavili
automatsku promenu memorije, kada počnete da snimate proverite da
li je kapacitet memorijske kartice veći od jednog minuta.
SR
23
• Neprekidna reprodukcija filmova snimljenih koristeći funkciju za
automatsku promenu memorije sa ovim kamkorderom nije moguća.
• Filmove snimljene uz automatsku promenu memorije možete da
povežete koristeći aplikativni softver „PlayMemories Home“.
• Maksimalno neprekidno vreme snimanja filma je približno 13 sati.
 Snimanje filmova koristeći memorijske kartice A i B
(Istovremeno snimanje)
Filmove možete da snimate na obe memorijske kartice istovremeno.
Pritisnite dugme MENU  izaberite
(REC/OUT SET)  [REC SET] 
[SIMUL/RELAY REC]  [SIMULTANEOUS REC] pomoću dugmeta
////SET.
Napomene
• Istovremeno snimanje nije dostupno ako su memorijske kartice
umetnute u otvore A i B različitog tipa.
 Približno raspoloživo vreme snimanja
Memorijska kartica*1
FILE FORMAT
64 GB
256 GB
XAVC S 4K*2
2s5m
8 s 35 m
XAVC S HD*3
2 s 30 m
10 s 25 m
AVCHD*4
8 s 15 m
33 s 15 m
*1
Kada koristite Sony memorijsku karticu.
Kada snimate sa podrazumevanom postavkom:
[REC FORMAT]: [2160/30p 60Mbps] (60i) ili [2160/25p 60Mbps] (50i),
[PROXY REC MODE]: [OFF].
*3 Približno vreme snimanja kada snimate sa sledećom postavkom: [REC
FORMAT]: [1080/60p 50Mbps] (60i) ili [1080/50p 50Mbps] (50i), [PROXY
REC MODE]: [OFF].
*4 Približno vreme snimanja kada snimate sa sledećom postavkom: [REC
FORMAT]: [1080/60i FH] (60i) ili [1080/50i FH] (50i).
• Stvarno vreme snimanja ili broj fotografija koje je moguće snimiti je
prikazan na LCD monitoru tokom snimanja.
*2
SR
24
Snimanje fotografija
1
Otvorite LCD ekran i prebacite režim snimanja na
režim fotografisanja tako što ćete da izaberete 
(REC/OUT SET)  [ / SHOOTING MODE] 
[PHOTO] pomoću dugmeta ////SET.
Snimanje/reprodukcija
• Ne možete da snimate fotografije kada je kamkorder u režimu
snimanja filma.
pritisnite dugme PHOTO da biste podesili
2 Lagano
fokus, a zatim ga pritisnite do kraja.
Ručica motorizovanog
zuma
SR
25
Korišćenje funkcija ručnog prilagođavanja
Podešavanje fokusa
1
Tokom snimanja ili u stanju mirovanja pritisnite
dugme AF/MF  da biste podesili fokus na ručni.
• Prikazaće se .
prekidač ZOOM/FOCUS , a zatim okrenite
2 Pomerite
prsten za ručno izoštravanje .
• FOCUS: Fokus možete ručno de podesite okretanjem prstena za
ručno izoštravanje.
• ZOOM: Zumiranje možete ručno de podesite okretanjem prstena za
ručno izoštravanje.
 menja se u
kada fokus nije moguće podesiti na veću daljinu ili
se menja na
kada fokus nije moguće podesiti na manju daljinu.
SR
26
Podešavanje blende
1
Podesite prekidač AUTO/MANUAL  na „MANUAL“.
Snimanje/reprodukcija
dugme IRIS .
2 Pritisnite
•
ili
pored vrednosti blende će nestati, a vrednost blende
biće istaknuta.
ručni brojčanik  da biste podesili vrednost, a
3 Okrenite
zatim pritisnite dugme ////SET da biste je uneli.
• Količina svetla se povećava sa otvaranjem blende (smanjivanjem
vrednosti F). Količina svetla se smanjuje sa zatvaranjem blende
(povećavanjem vrednosti F).
SR
27
Podešavanje pojačanja
Ovo možete da koristite ako ne želite da povećavate vrednost
pojačanja koristeći AGC (automatska kontrola povećanja).
1
Podesite prekidač AUTO/MANUAL  na „MANUAL“.
dugme ISO/GAIN .
2 Pritisnite
•
ili
pored vrednosti povećanja će nestati, a vrednost
povećanja biće istaknuta.
ručni brojčanik  da biste podesili vrednost, a
3 Okrenite
zatim pritisnite dugme ////SET da biste je uneli.
SR
28
Podešavanje brzine otvora blende
Brzinu otvora blende možete ručno da podesite i fiksirate.
1
Podesite prekidač AUTO/MANUAL  na „MANUAL“.
Snimanje/reprodukcija
dugme SHUTTER SPEED .
2 Pritisnite
•
ili
pored vrednosti brzine otvora blende će nestati, a vrednost
brzine otvora blende biće istaknuta.
Okrenite ručni brojčanik  da biste podesili
3 vrednost,
a zatim pritisnite dugme ////SET
da biste je uneli.
• Kada je [60i] izabrano: Možete da izaberete vrednost iz opsega
od 1/8 do 1/10.000 (1/6 – 1/10.000 kada snimate koristeći 24p).
• Kada je [50i] izabrano: Možete da izaberete vrednost iz opsega
od 1/6 do 1/10.000.
• Imenitelj podešene brzine otvora blende prikazaće se na LCD ekranu.
Na primer, na LCD ekranu će se prikazivati [100] kada brzinu otvora
blende podesite na 1/100 sekundi. Što je vrednost na LCD ekranu
veća, to je brzina otvora blende veća.
SR
29
Podešavanje količine svetla (ND filter)
Objekat možete jasno da snimite koristeći prekidač ND FILTER  kada
je okruženje snimanja presvetlo.
ND filteri 1, 2 i 3 smanjuju količinu svetla na približno 1/4, 1/16 i 1/64,
po tom redosledu.
Ako tokom automatskog podešavanja blende treperi
, podesite
ND filter na 1. Ako tokom automatskog podešavanja blende treperi
, podesite ND filter na 2. Ako tokom automatskog podešavanja
blende treperi
, podesite ND filter na 3.
Kada se odgovarajuća svetlina postigne, indikator ND filtera prestaje
da treperi i ostaje uključeno na ekranu.
Ako
treperi, podesite prekidač ND FILTER  na „CLEAR“. Ikona
ND filtera nestaće sa ekrana.
SR
30
Reprodukcija
1
Otvorite LCD ekran, a zatim pritisnite dugme
THUMBNAIL
(reprodukcija) na kamkorderu
da biste prešli u režim reprodukcije.
Dugme THUMBNAIL
(reprodukcija)
Snimanje/reprodukcija
• Prikazaće se ekran sa sličicama.
• Prikaz datuma i vremena na sličicama možete da uključite ili isključite
tako što ćete pritisnuti dugme DISPLAY.
memorijsku karticu koju želite da
2 Dodirnite
reprodukujete.
Memorijske
kartice
Režim
reprodukcije
Prethodno
Sledeće
Sličice
filmova
Trenutne
datoteke
• Možete i da izaberete željenu memorijsku karticu
(memorijska
kartica A) ili
(memorijska kartica B) pomoću dugmeta ////
SET. Pritisnite dugme SET da biste prikazali sličice na tom mediju.
SR
31
režim reprodukcije, a zatim izaberite željeni
3 Dodirnite
kvalitet slike za filmove.
Režim reprodukcije
dodirnite sličicu filma koji želite da
4 Dvaput
reprodukujete.
• Film ili fotografiju za reprodukciju možete da izaberete i pritiskom na
dugme ////SET, a zatim na dugme SET.
• Prvi dodir na sličicu prikazaće informacije o filmu ili fotografiji u
donjem delu ekrana.
Filmovi
 Datum i vreme početka snimanja
 Rezolucija
 Brzina kadrova
 Režim snimanja
 Trajanje
 Vremenski kôd početka snimanja
Vremenski kôd neće biti ispravno prikazan kada reprodukujete
memorijsku karticu bez vremenskog koda ili memorijsku karticu sa
vremenskim kodom koji kamkorder ne podržava.
 HLG (Hybrid Log-Gamma) snimanje
Prikazuje se kada se filmovi snimaju koristeći Hybrid Log-Gamma (HLG).
 DOLBY DIGITAL snimanje
Prikazuje se kada se zvuk snima u Dolby Digital formatu.
SR
32
•  prikazuje se sa filmom koji je poslednji reprodukovan ili
snimljen. Ako dodirnete film sa ikonom , možete da nastavite
reprodukciju od prethodnog puta.
Fotografije
 Datum i vreme snimanja
 Broj piksela
 Veličina slike
Napomene
Snimanje/reprodukcija
• Slike koje su snimljene na kamkorderu možda nećete moći da normalno
reprodukujete na drugim uređajima. Takođe, slike koje su snimljene na
drugim uređajima možda nećete moći da reprodukujete na kamkorderu.
 Operacije reprodukcije filmova
Zaustavljanje
Prethodno
Sporo/brzo
premotavanje
unazad
Sledeće
Sporo/brzo
premotavanje
unapred
Reprodukcija/
Pauziranje
• Kada reprodukcija od izabranog filma dođe do poslednjeg filma, ekran se
vraća na ekran sa sličicama.
• Tokom pauze dodirnite
/
da biste reprodukovali filmove usporeno.
• Brzina reprodukcije se povećava na osnovu broja puta koliko dodirnete
/ .
SR
33
 Operacije reprodukcije fotografija
Sledeće
Prethodno
• Dodirnite
(zumiranje reprodukcije) prilikom reprodukcije fotografije.
• Zumiranje možete da podesite pomoću
/
ili pomoću ručice
motorizovanog zuma.
• Kada dodirnete uvećanu sliku, dodirnuta tačka biće prikazana u centru
ekrana.
 Podešavanje jačine zvuka
Pritisnite dugme MENU, a zatim izaberite
pomoću dugmeta ////SET.
(AUDIO SET)  [VOLUME]
 Vraćanje na režim snimanja
Pritisnite dugme THUMBNAIL
SR
34
(reprodukcija).
 Brisanje slika
DELETE
•
prikazuje se na izabranoj sličici.
– Pritisnite i zadržite sličicu da biste pregledali sliku. Dodirnite
biste se vratili na prethodni ekran.
– Možete da izaberete do 100 slika istovremeno.
 Dodirnite


Snimanje/reprodukcija
 Izaberite režim reprodukcije slike za brisanje na ekranu sa
sličicama.
 Pritisnite dugme MENU.
 Izaberite
(EDIT)  [DELETE] pomoću dugmeta ////SET.
 Dodirnite sličicu koju želite a izbrišete.
da
.
Napomene
• Tokom brisanja, iz kamkordera nemojte da vadite bateriju, adapter za
naizmeničnu struju ili memorijsku karticu koja sadrži filmove ili
fotografije. To može da ošteti memorijsku karticu.
SR
35
Pregledanje slika na TV-u
Reprodukcija slika
Slike koje mogu da se reprodukuju mogu da se ograniče u zavisnosti
od kombinacije formata snimanja, tipa slika za reprodukciju koje su
izabrane i postavki HDMI izlaza.
1
Povežite HDMI OUT priključak kamkordera u HDMI IN
priključak televizora koristeći HDMI kabl (prodaje se
zasebno).
HDMI kabl (prodaje se zasebno)
Tok signala
2 Postavite ulaz televizora na HDMI IN.
3 Reprodukujte slike na kamkorderu.
SR
36
 Kako podesiti reprodukciju slika
Kvalitet
reprodukcije
slike
TV
[HDMI] u [VIDEO OUT]*
XAVC S 4K
4K TV
AUTO
2160p/1080p/480i(576i)
2160p/720p/480i(576i)
2160p/1080i/480i(576i)
4K kvalitet slike
1080p/480i(576i)
720p/480i(576i)
1080i/480i(576i)
Slika visoke
rezolucije (HD)
480p(576p)
480i(576i)
Standardni
kvalitet slike
AUTO
2160p/1080p/480i(576i)
2160p/720p/480i(576i)
2160p/1080i/480i(576i)
1080p/480i(576i)
720p/480i(576i)
1080i/480i(576i)
Slika visoke
rezolucije (HD)
480p(576p)
480i(576i)
Standardni
kvalitet slike
AUTO
2160p/1080p/480i(576i)
2160p/720p/480i(576i)
2160p/1080i/480i(576i)
1080p/480i(576i)
720p/480i(576i)
1080i/480i(576i)
Slika visoke
rezolucije (HD)
480p(576p)
480i(576i)
Standardni
kvalitet slike
TV visoke
rezolucije
XAVC S HD 4K TV ili TV
visoke
AVCHD
rezolucije
* ( ) je vrednost kada je [60i/50i SEL] podešeno na 50i.
• Kvalitet slike tokom reprodukcije fotografija je kvalitet slike visoke
rezolucije (HD).
• Da biste promenili postavku, promenite postavku [HDMI].
Pritisnite dugme MENU  izaberite
(REC/OUT SET) 
[VIDEO OUT]  [HDMI] pomoću dugmeta ////SET.
Snimanje/reprodukcija
FILE
FORMAT
SR
37
• Ako vaš TV nema HDMI priključak, povežite Multi/Micro USB Terminal
kamkordera sa ulaznim video/audio priključcima TV-a pomoću AV kabla
(prodaje se zasebno).
• Kamkorder ne podržava BRAVIA Sync.
SR
38
Čuvanje slika
Uvoz slika na računar
Šta može da se uradi sa softverom PlayMemories Home
PlayMemories Home vam omogućava da uvozite filmove i fotografije
na računar i koristite ih na najrazličitije načine.
• Pre upotrebe, ažurirajte PlayMemories Home na najnoviju verziju.
Reprodukcija
uvezenih slika
Za Windows, dostupne su i sledeće
funkcije.
Pregled
slika na
kalendaru
Čuvanje slika
Uvezite slike iz kamkordera.
Deljenje slika
na PlayMemories
Online™
Kreiranje Otpremanje
filmskih slika na mrežne
usluge
diskova
 Preuzimanje softvera „PlayMemories Home“
PlayMemories Home možete da preuzmete sa sledeće URL adrese.
http://www.sony.net/pm/
 Provera računarskog sistema
Računarske zahteve za softver možete proveriti na
sledećoj URL adresi.
http://www.sony.net/pcenv/
SR
39
Čuvanje slika na spoljnom medijskom
uređaju
Ovde je objašnjen način skladištenja filmova i fotografija na spoljnom
medijskom uređaju. Pogledajte takođe uputstvo za upotrebu koje ste
dobili uz spoljni medijski uređaj.
Uskladištite filmove na računar koristeći softver PlayMemories Home
(stranica 39).
Kako uskladištiti filmove
Uređaj
Kabl
Kvalitet slike/
format snimanja
Rikorder bez
USB priključka
AV kabl (prodaje
se zasebno)
Slika standardne
rezolucije
DVD
Računar
USB kabl
(isporučen)
4K/Slika visoke
rezolucije (HD)
• XAVC S
• AVCHD
Računar
i povezani
spoljni medij
Mediji
• Pogledajte sledeći veb-sajt da biste proverili koje je najnovije okruženje
za skladištenje. http://www.sony.net/
• Možete da uskladištite slike povezivanjem na rikorder pomoću
analognog AV kabla (prodaje se zasebno). Filmovi se kopiraju
u kvalitetu slike standardne rezolucije (stranica 41).
SR
40
Kako povezati uređaj
 Rikorder bez USB priključka
Povežite rikorder na Multi/Micro USB Terminal kamkordera koristeći
AV kabl (prodaje se zasebno).
AV kabl (prodaje se zasebno)
Čuvanje slika
Tok signala
• Informacije o načinu čuvanja slika potražite i u priručniku koji ste dobili uz
uređaj za snimanje.
• Filmovi se kopiraju sa slikom standardne rezolucije.
SR
41
Korišćenje funkcije
Wi-Fi
Instaliranje aplikacije
PlayMemories Mobile™
na pametni telefon
Najnovije informacije i više
detaljnih informacija o
funkcionisanju softvera
PlayMemories Mobile, posetite
sledeći URL.
/http://www.sony.net/pmm
 Android operativni
sistem
Instalirajte PlayMemories Mobile
iz prodavnice aplikacija Google
Play.
• Verzija Android 4.0 ili novija je
obavezna da biste koristili
funkcije za povezivanje jednim
dodirom (NFC).
SR
42
 iOS
Instalirajte PlayMemories Mobile
iz prodavnice aplikacija App Store.
• Funkcije za povezivanje jednim
dodirom (NFC) nisu dostupne
sa iOS.
Napomene
• U zavisnosti od zemlje ili regiona,
možda nećete moći da preuzmete
PlayMemories Mobile sa Google
Play ili App Store. U tom slučaju,
potražite „PlayMemories Mobile“.
• Ako je aplikacija „PlayMemories
Mobile“ već instalirana na vaš
pametni telefon, ažurirajte je na
najnoviju verziju.
• Wi-Fi funkcija opisana ovde nije
garancija za rad na svim
pametnim telefonima i tablet
uređajima.
• Wi-Fi funkcija kamkordera ne
može da se koristi povezivanjem
na javni bežični LAN.
• Da biste koristili funkcije
povezivanja jednim dodirom
(NFC) na kamkorderu, neophodan
je pametni telefon ili tablet koji
podržava funkciju NFC.
• Način rada i izgled ekrana aplikacije
su podložni izmenama u sledećim
nadogradnjama bez prethodne
najave.
Korišćenje pametnog
telefona kao bežičnog
daljinskog upravljača
 Povezivanje jednim
dodirom sa Android
uređajem koji podržava
NFC
1
 Povezivanje na Wi-Fi
mrežu koristeći QR kôd
1
Čuvanje slika
Na pametnom telefonu,
izaberite [Podešavanja],
zatim izaberite [More] da
biste proverili da li je [NFC]
omogućen.
• Uverite se da se oznaka
prikazuje na LCD monitoru
kamkordera i pametnog telefona.
• Nastavite da dodirujete
kamkorder pametnim telefonom
bez pomeranje dok se ne
pokrene PlayMemories Mobile
(od 1 do 2 sekunde).
• Ako kamkorder ne može da se
poveže sa pametnim telefonom
putem funkcije NFC, pogledajte
„Povezivanje na Wi-Fi mrežu
koristeći QR kôd“ (stranica 43).
Pritisnite dugme MENU 
izaberite
(NETWORK SET)
 [CTRL W/SMARTPHONE].
• Prikazuju se QR kôd, SSID
i lozinka.
CTRL W/SMARTPHONE
Operate the smartphone to
scan the QR Code with
PlayMemories Mobile.
kamkorder
2 Dodirnite
pametnim telefonom.
SSID DIRECT-xxxx: FDR-xxxxx
Password xxxxxxxx
Device Name FDR-xxxxx
PlayMemories
2 Pokrenite
Mobile.
povezani pametni
3 Koristite
telefon.
Napomene
• Prethodno isključite režim
mirovanja ili otključajte ekran na
pametnom telefonu.
SR
43
[Scan QR Code of
3 Izaberite
the Camera] sa ekrana
aplikacije PlayMemories
Mobile.
iPhone/iPad
Obavite sledeće radnje.
 Pratite uputstva koja
se prikazuju na ekranu
i instalirajte profil
(informacije o podešavanju).
• Ako se od vas traži da unesete
lozinku tokom instalacije,
unesite je podešenu za iPhone.
[OK]. (Ako se
4 Izaberite
poruka pojavi, ponovo
izaberite [OK].)
 Na početnom ekranu
izaberite [Settings]  [Wi-Fi].
pametnog telefona
5 Pomoću
očitajte QR kôd prikazan na
LCD ekranu kamkordera.
Android
Obavite sledeće radnje.
 Kada se prikazuje [Connect
with the camera?], izaberite
[Connect].
SR
44
 Izaberite SSID kamkordera.
 Vratite se na početni ekran
i pokrenite PlayMemories
Mobile.
povezani pametni
6 Koristite
telefon.
Čuvanje slika
• Kada se QR kôd očita i veza se
uspostavi, SSID (DIRECT-xxxx)
i lozinka kamkordera će se
registrovati na pametnom
telefonu. Za sledeće Wi-Fi
povezivanje između kamkordera
i pametnog telefona biće
potrebno samo da izaberete SSID
kamkordera registrovanog na
pametnom telefonu.
• Ako kamkorder nije moguće
povezati pomoću pametnog
telefona putem funkcije NFC
i očitavanjem QR kôd, povežite
ga koristeći SSID i lozinku.
Za više detalja, pogledajte
„Vodič za pomoć“.
Napomene
• U zavisnosti od interferencije
lokalne električne mreže ili
mogućnosti pametnog telefona,
prikaz slika uživo možda neće biti
ujednačen.
• Slike snimljene kamkorderom
nije moguće sačuvati na
pametnom telefonu.
SR
45
44
Prilagođavanje
Korišćenje kamkordera
menija
1
Pritisnite dugme MENU.
Dugme MENU
Izaberite ikonu menija pomoću dugmeta ////
2 SET,
a zatim pritisnite dugme ////SET da biste
potvrdili.
STBY
100%
CAMERA SET
AGC LIMIT
WB PRESET
WB OUTDOOR LEVEL
WB TEMP SET
WB SET
AE SHIFT
D. EXTENDER
ZOOM SET
[MENU]: END
Pritisnite dugme ////SET da biste izabrali
3 željenu
stavku menija.
100%
STBY
OTHERS
LANGUAGE
DATE REC
BEEP
OFF
REC LAMP
REMOTE CONTROL
60i/50i SEL
MEDIA FORMAT
REPAIR IMAGE DB FILE
[MENU]: END
• Da biste završili MENU, pritisnite dugme MENU.
• Izaberite [
RETURN] da biste se vratili na prethodni ekran
menija.
SR
46
IMAGE SIZE*2
Liste menija
FILE NUMBER*2
VIDEO OUT
CAMERA SET
ISO/GAIN SEL
*1
AUDIO SET
VOLUME
AUTO ISO LIMIT
AVCHD AUDIO FORMAT*1
AGC LIMIT*1
AUDIO REC LEVEL*1
WB PRESET
WB OUTDOOR LEVEL
WB TEMP SET
AE SHIFT
DISPLAY SET
D. EXTENDER*1
HISTOGRAM
ZOOM SET
STEADYSHOT*2
FOCUS AREA*1
AF DRIVE SPEED*1
AF SUBJ. TRACK SET*1
LOCK-ON AF
PEAKING
PHASE AF FRAMES*1
PHASE DETECT. AF AREA*1
MARKER
FOCUS MAG RATIO
CAMERA DATA DISPLAY
FACE DETECTION
AUDIO LEVEL DISPLAY*1
SLOW & QUICK*1
AUTO MODE SET*1, *3
SCENE SELECTION SET*1
SPOT METER/FOCUS
SPOT METER
ZOOM DISPLAY
FOCUS DISPLAY
SHUTTER DISPLAY*1
DATA CODE*4
GAMMA DISP ASSIST*1
SPOT FOCUS
LCD BRIGHT
LOW LUX*1
AUTO BACK LIGHT*1
NIGHTSHOT*1
NIGHTSHOT LIGHT*1
COLOR BAR*1
*1
REC/OUT SET
SHOOTING MODE
REC SET*1
ZEBRA
Prilagođavanje kamkordera
STEADYSHOT*1
/
MIC SELECT*1
AUDIO OUTPUT TIMING*1
WB SET
PICTURE PROFILE
INT MIC WIND*1
VF COLOR TEMP.
DISPLAY OUTPUT
TC/UB SET*1
TC/UB DISPLAY
TC PRESET
UB PRESET
TC FORMAT
TC RUN
TC MAKE
SR
47
UB TIME REC
NETWORK SET
CTRL W/SMARTPHONE
Wi-Fi SET
AIRPLANE MODE
NETWORK RESET
OTHERS
STATUS CHECK
CAMERA PROFILE
S&Q BUTTON SETTING*1
ASSIGN BUTTON
CLOCK SET
AREA SET
DST SET (SUMMERTIME)
LANGUAGE
DATE REC*1, *5
BEEP
REC LAMP
REMOTE CONTROL
60i/50i SEL
MEDIA FORMAT
REPAIR IMAGE DB FILE
USB CONNECT
USB LUN SET
OPERATION TIME
VERSION DISPLAY
CALIBRATION
INITIALIZE
EDIT*6
PROTECT
DELETE
DIVIDE*7
*1
SR
48
Prikazuje se kada je kamkorder u
režimu snimanja filma.
*2
Prikazuje se kada je kamkorder
u režimu snimanja fotografija.
*3 Kada snimate u rezoluciji
XAVC S 4K, ova postavka je
fiksirana na vrednost [AUTO].
*4 Prikazuje se tokom reprodukcije.
*5
Prikazuje se kada je [AVCHD]
izabrano za [FILE FORMAT].
*6 Možete da prikažete meni
[
EDIT] tako što ćete pritisnuti
dugme MENU dok se prikazuje
sličica ili ekran reprodukcije.
*7
Prikazuje se kada pritisnete
dugme MENU tokom
reprodukcije AVCHD filma.
Ostalo
Mere opreza
Adapter za naizmeničnu struju
Pazite da ne izazovete kratki spoj
na kontaktima baterije nekim
metalnim objektima. To može
dovesti do kvara.
Reprodukcija slika na drugim
uređajima
Slike koje su snimljene na
kamkorderu možda nećete moći
da normalno reprodukujete na
drugim uređajima. Takođe, slike
koje su snimljene na drugim
uređajima možda nećete moći da
reprodukujete na kamkorderu.
Snimanje i reprodukcija
Ostalo
• Ne koristite proizvod nemarno,
ne rasklapajte ga niti menjajte
i ne izlažite fizičkoj sili kao što
su udarci, ispuštanje ili gaženje.
Posebno budite pažljivi sa
objektivom.
• Kada memorijsku karticu prvi
put koristite, preporučuje se da je
pre snimanja formatirate u
kamkorderu radi stabilnog rada.
Formatiranjem memorijske
kartice trajno brišete podatke na
njoj i te podatke nije moguće
povratiti. Sačuvajte važne
podatke na PC računaru ili
sličnom uređaju.
• Proverite da li je memorijska
kartica pravilno okrenuta. Ako
silom umetnete memorijsku
karticu u pogrešnom smeru,
kartica, njen otvor ili snimljeni
podaci na njoj mogu da se oštete.
• Pre nego što započnete
snimanje, testirajte funkciju
snimanja da biste se uverili da se
slika i ton snimaju bez problema.
• Televizijski programi, filmovi,
video-trake i ostali materijali
mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neautorizovano
snimanje takvih materijala moglo
bi da predstavlja kršenje zakona
o autorskim pravima.
• Nadoknada za snimljeni sadržaj
nije moguća, čak i ako nije moguće
obaviti snimanje ili reprodukciju
zbog kvara kamkordera,
memorijske kartice itd.
• Kamkorder nije zaštićen od
prašine, prskanja i potapanja
u vodu.
• Ne dozvolite da se kamkorder
pokvasi, na primer, na kiši ili
morskom vodom. Ako se
kamkorder pokvasi, može doći
do njegovog kvara. Ponekad kvar
nije moguće popraviti.
• Ne usmeravajte kamkorder u
pravcu sunca ili jakog svetla. To
može da dovede do kvara
kamkordera.
• Ne koristite kamkorder u blizini
lokacije koja generiše jake radio
talase ili emituje radijaciju.
Kamkorder možda neće valjano
snimati ili reprodukovati slike.
• Ne koristite kamkorder na
peščanoj plaži ili na prašnjavom
mestu. To može da dovede do
kvara kamkordera.
• Ako dođe do kondenzacije vlage,
prestanite da koristite kamkorder
dok vlaga ne ispari.
• Ne izlažite kamkorder mehaničkim
udarima ili vibracijama. Ako učinite
to, kamkorder možda neće valjano
funkcionisati ili snimati slike. Osim
toga, medijum za snimanje ili
snimljeni podaci mogu da budu
oštećeni.
SR
49
LCD monitor
LCD monitor je proizveden
tehnologijom izuzetno visoke
preciznosti, pa ima procenat
funkcionalnih piksela od najmanje
99,99%. Međutim, na LCD
monitoru ponekad mogu stalno da
se prikazuju sitne crne tačke i/ili
sjajne tačke (bele, crvene, plave ili
zelene boje). Te tačke su normalan
rezultat postupka proizvodnje i ne
utiču na snimanje ni na koji način.
OLED panel ekrana
OLED panel može da naiđe na
probleme kao što je zadržavanje
slike na ekranu ili gubitak
svetline usled normalne
upotrebe tokom vremena.
Ovo nije kvar.
Temperatura kamkordera
Kamkorder i baterija postaju topli u
toku korišćenja. To je normalno.
Zaštita od pregrevanja
U zavisnosti od temperature
kamkordera i baterije, možda
nećete moći da snimate filmove ili
napajanje može da se automatski
isključi radi zaštite kamkordera. Na
LCD monitoru će se pojaviti poruka
pre nego što se napajanje isključi ili
više ne budete mogli da snimate
filmove. U tom slučaju, ostavite
napajanje isključeno i sačekajte
dok temperatura kamkordera i
baterije ne opadne. Ako uključite
napajanje ne dozvoljavajući da se
kamkorder i baterija dovoljno
ohlade, napajanje će se možda
ponovo isključiti i nećete moći da
snimate filmove.
SR
50
Privremeno deaktiviranje
bežičnog LAN-a (Wi-Fi, NFC itd.)
Kada se nalazite u avionu, možete
privremeno da deaktivirate Wi-Fi
funkciju. Pritisnite dugme MENU 
izaberite
(NETWORK SET) 
[AIRPLANE MODE]  [ON].
Bežični LAN
Ne snosimo nikakvu odgovornost
za oštećenja prouzrokovana
neovlašćenim pristupom
ukradenim ili izgubljenim
sadržajima koji su učitani u
kamkorder ili neovlašćenim
korišćenjem takvih sadržaja.
O bezbednosti pri korišćenju
proizvoda sa funkcijom
bežične LAN mreže
• Uverite se da na svojim uređajima
uvek koristite obezbeđenu
bežičnu mrežu da biste izbegli
hakovanje, neovlašćeni pristup od
strane trećih lica i druge oblike
ranjivosti.
• Važno je da podesite bezbednost
kada koristite funkciju bežične
mreže.
• Sony ne daje nikakve garancije
i ne preuzima odgovornost ni za
kakvu štetu nastalu kao posledica
neodgovarajuće bezbednosti ili
korišćenja funkcije bežične mreže.
Rešavanje problema
Ako naiđete na probleme u
korišćenju kamkordera:
• Proverite kamkorder konsultujući
Vodič za pomoć (stranica 8).
• Isključite izvor napajanja, ponovo
priključite izvor napajanja posle
oko jednog minuta i uključite
kamkorder.
• Pokrenite kamkorder
(stranica 48)
Poništavaju se sva podešavanja,
uključujući podešavanje sata.
• Kontaktirajte svog Sony prodavca
ili lokalni ovlašćeni Sony servis.
Ostalo
SR
51
Specifikacije
Sistem
SR
52
Format signala:
Kada je [60i] izabrano:
UHDTV
HDTV
NTSC boja, EIA standardi
Kada je [50i] izabrano:
UHDTV
HDTV
PAL boja, CCIR standardi
Format snimanja filmova:
XAVC S (XAVC S format)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Linearni PCM dvokanalni
(48 kHz/16 bit)
AVCHD (AVCHD format Ver. 2.0
kompatibilan)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Linear PCM 2 ch (48 kHz/
16 bitni) / Dolby Digital 2 ch
XAVC Proxy (XAVC S format)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Format fotografija:
DCF Ver.2.0 kompatibilan
Exif Ver.2.3 kompatibilan
MPF Baseline kompatibilan
Mediji za snimanje (film/fotografija)
XAVC S 4K (100 Mbps) Film:
Memorijska kartica SDHC (UHS
klasa brzine 3 ili brža)*1
Memorijska kartica SDXC (UHS
klasa brzine 3 ili brža)*1
XAVC S HD, XAVC S 4K
(60 Mbps) Film:
Memorijska kartica SDHC (klasa
10 ili UHS klasa brzine 1 ili brža)*1
Memorijska kartica SDXC (klasa
10 ili UHS klasa brzine 1 ili brža)*1
AVCHD, Fotografija:
Memory Stick PRO-HG Duo
SD kartica (klasa 4 ili brža ili
UHS klase brzine 1 ili brža)
*1 Potreban je kapacitet od 4 GB
ili veći.
Uređaj za generisanje slike:
Senzor tipa 1.0 Exmor RS™
CMOS
Broj piksela za snimanje
(fotografija, 16:9):
Maks. 14,20 megapiksela
(5024 × 2824)
Ukupno: Pribl. 21,00 megapiksela
Efektivnih piksela (film, 16:9):
Pribl. 14,20 megapiksela
Efektivno (fotografija, 16:9):
Pribl. 14,20 megapiksela
Efektivno (fotografija, 3:2):
Pribl. 12,00 megapiksela
Objektiv:
Objektiv ZEISS Vario-Sonnar T
12× (optički zum), 24× (tokom
snimanja HD filmova koristeći
Clear Image Zoom), 18× (tokom
snimanja 4K filmova koristeći
Clear Image Zoom),
192× (digitalni zum)
Fokusna dužina (film)*2:
f=9,3 mm – 111,6 mm
Ekvivalentno 35 mm (16:9)*2
f=29,0 mm – 348,0 mm
Fokusna dužina (fotografija):
f=9,3 mm – 111,6 mm
Ekvivalentno 35 mm (16:9)
f=29,0 mm – 348,0 mm
Blenda: F2.8 - F4.5 automatski/
ručni izbor
Fokus: AF/MF izbor, 10 mm
do  (široko), 1000 mm
do  (teleobjektiv)
Prečnik filtera: M62 mm
*2
[
STEADYSHOT] je
podešeno na [STANDARD]
ili [OFF].
Temperatura boja:
Unapred podešeno (u
zatvorenom: 3200K, na
otvorenom: 5600K ±7 koraci,
opseg podešavanja
temperature boje: 2300 K –
15.000 K), Onepush A, B,
Automatski izbor
Minimalno osvetljenje:
Kada je [60i] izabrano:
1,7 lux ([LOW LUX] podešeno je
na [ON] a brzina zatvarača je
1/30 s, pojačanje je 33 dB.)
Kada je [50i] izabrano:
1,7 luks ([LOW LUX] podešeno
je na [ON] a brzina zatvarača je
1/25 s, pojačanje je 33 dB.)
Priključak VIDEO OUT: Ugrađeno u
Multi/Micro USB Terminal (×1),
kompozitno 1,0 Vp-p, 75 Ω
AUDIO OUT priključci: Ugrađeno u
Multi/Micro USB Terminal
Priključak HDMI OUT: Tip A (×1)
Priključak USB: Multi/Micro USB
Terminal (×1)
Podržava Micro USB
kompatibilne uređaje.
Priključak  (slušalice): Stereo mini
utikač (φ 3,5 mm) (×1)
Priključak MIC (PLUG IN POWER):
Stereo mini utikač (φ 3,5 mm) (×1)
Stopica za više interfejsa: (×1)
Priključak REMOTE: Stereo minimini utikač (φ 2,5 mm) (×1)
Ekran
LCD monitor: 8,8 cm (tip 3,5),
1.555.200 tačaka.
Tražilo: 1,0 cm (tip 0,39) OLED,
2.359.296 tačaka
Podržani standard:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani bezbednosni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metod konfiguracije: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Metod pristupa: režim infrastrukture
NFC: NFC Usklađeno sa Forum
Type 3 Tag
Opšte
Zahtevi za napajanje:
DC 7,4 V (baterija),
DC 8,4 V (Adapter za
naizmeničnu struju)
Prosečna potrošnja energije:
Tokom snimanja kamerom
koristeći tražilo sa normalnom
svetlinom: Pribl. 4,8 W
Tokom snimanja kamerom
koristeći LCD ekran sa normalnom
svetlinom: Pribl. 5,1 W
Radna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: od –20 °C
do 55 °C (od –4 °F do 131 °F)
Dimenzije (približno):
116,0 mm × 89,5 mm × 196,5 mm
(4 5/8 inča × 3 5/8 inča ×
7 3/4 inča) (š/v/d) (uključujući
delove koji štrče)
121,0 mm × 104,0 mm × 274,5 mm
(4 7/8 inča × 4 1/8 inča × 10 7/
8 inča) (š/v/d) (uključujući
delove koji štrče, senilo za objektiv,
veliku školjku okulara i bateriju
NP-FV70A, bez kaiša za držanje)
Ostalo
Ulazni/izlazni priključci
Bežični LAN
SR
53
Masa (približno):
935 g (2 lb 1,0 oz) (sa senilom
za objektiv i velikom školjkom
okulara)
1030 g (2 lb 4,3 oz) (sa senilom
za objektiv, velikom školjkom
okulara i baterijom NP-FV70A)
Adapter za naizmeničnu struju
AC-L200 D
Zahtevi za napajanje: AC 100 V –
240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V*
* Druge specifikacije potražite
na nalepnici na Adapter za
naizmeničnu struju.
Punjiva baterija NP-FV70A
Izlazni napon: DC 7,3 V
Maksimalni napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 2,3 A
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
SR
54
 Zaštićeni znakovi
• Logotipi AVCHD i AVCHD su
zaštićeni znakovi kompanija
Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
• XAVC S i
su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije Sony
Corporation.
• Memory Stick i
su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
• BRAVIA je zaštićeni znak
kompanije Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su
zaštićeni znakovi organizacije
Blu-ray Disc Association.
• Dolby i simbol sa duplim D su
zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
• Termini HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
kao i logotip HDMI su registrovani
zaštićeni znakovi organizacije
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
zemljama.
• Windows je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation u SAD i/ili
ostalim zemljama.
• Mac je registrovani zaštićeni znak
kompanije Apple Inc. u
Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
• Logo SDXC je zaštićeni znak
kompanije SD-3C, LLC.
• Android i Google Play su
zaštićeni znakovi kompanije
Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP su zaštićeni
znakovi organizacije Wi-Fi
Alliance.
• N Mark je zaštićeni znak ili
registrovani zaštićeni znak
kompanije NFC Forum, Inc.
u SAD i drugim zemljama.
• Facebook i logotip „f“ su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube su
zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Google Inc.
• iPhone i iPad su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovani
u SAD i ostalim zemljama.
• QR Code Je registrovani zaštićeni
znak kompanije DENSO WAVE
INCORPORATED.
 Napomene o licenci
BILO KOJA UPOTREBA OVOG
PROIZODA OSIM ZA LIČNE POTREBE
KORISNIKA NA BILO KOJI NAČIN
USKLAĐEN SA STANDARDOM
MPEG-2 ZA KODIRANJE VIDEO
INFORMACIJA ZA MEDIJE U PAKETU
JE IZRIČITO ZABRANJENA BEZ
DOZVOLE PREMA PRIMENLJIVIM
PATENTIMA U PORTFOLIJU MPEG-2
PATENATA, ZA KOJU JE LICENCA
DOSTUPNA KOD KOMPANIJE MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE
300, DENVER, COLORADO 80206.
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO
AVC PATENTNOJ LICENCI ZA LIČNO
Ostalo
Svi drugi ovde pomenuti nazivi
proizvoda su obično zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi svojih kompanija. Osim
toga, oznake ™ i ® nisu svaki put
pomenute u ovom priručniku.
I NEKOMERCIJALNO KORIŠĆENJE
OD STRANE KORISNIKA U SVRHU
(i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA
AVC STANDARDOM („AVC VIDEO“)
I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEA
KODIRANIM OD STRANE KORISNIKA
U OKVIRU LIČNE I NEKOMERCIJALNE
AKTIVNOSTI I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD
LICENCIRANOG DOBAVLJAČA VIDEO
SADRŽAJA ZA OBEZBEĐIVANJE AVC
VIDEO SADRŽAJA.
LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI ĆE
SE ODNOSITI NA BILO KAKVU
DRUGU UPOTREBU.
DODATNE INFORMACIJE MOŽETE
DA DOBIJETE OD KOMPANIJE MPEG
LA, L.L.C.
POGLEDAJTE
<HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Softver je instaliran u kamkorder.
Ovaj softver omogućavamo na
osnovu ugovora o licenciranju sa
vlasnicima autorskog prava. Da
bismo ispunili zahteve vlasnika
autorskih prava ovih softverskih
aplikacija, u obavezi smo da vas
obavestimo o sledećem.
Licence (na engleskom) su
snimljene u unutrašnjoj memoriji
fotoaparata. Uspostavite vezu za
masovno skladištenje između
kamere i računara i pročitajte
licence u fascikli „PMHOME“ –
„LICENSE“.
 O softveru koji koristi
GNU GPL/LGPL
Uz ovaj proizvod je dobijen softver
koji ispunjava uslove za sledeću
GNU opštu javnu licencu (GNU
General Public License, u daljem
tekstu se pominje kao „GPL“)
SR
55
ili GNU manju opštu javnu licencu
(GNU Lesser General Public
License, u daljem tekstu se
pominje kao „LGPL“).
Ovim ste informisani da imate
pravo da pristupite, menjate
i ponovo distribuirate izvorni kôd
za ove softverske programe pod
uslovima izdatog GPL/LGPL.
Izvorni kôd se nalazi na vebu.
Da biste ga preuzeli, posetite
sledeći URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Želeli bismo da nas ne kontaktirate
povodom sadržaja izvornog koda.
Kopije licenci (na engleskom jeziku)
uskladištene su u unutrašnjoj
memoriji proizvoda. Uspostavite
vezu za masovno skladištenje
između proizvoda i računara
i pročitajte datoteke u fascikli
„LICENSE“ u „PMHOME“.
SR
56
Delovi i kontrole
Brojevi u zagradama ( ) su stranice sa referencom.
Za povezivanje kamkordera
i periferijskih uređaja. Pomoću
ovog uređaja možete da
kontrolišete kamkorder, na
primer da snimate filmove,
 Dugme ASSIGN4/FOCUS
MAGNIFIER/PHOTO (25)
 Stopica za više interfejsa
Detaljnije informacije o
kompatibilnoj dodatnoj opremi
za Stopica za više interfejsa
možete da pronađete na veblokaciji kompanije Sony za vaše
područje ili se obratite svom
Sony prodavcu ili lokalnom
ovlašćenom Sony servisu.
Ne garantujemo rad dodatne
opreme drugih proizvođača.
Ako koristite adapter za stopicu
(prodaje se zasebno), možete
da koristite i dodatnu opremu
koja je kompatibilna sa Active
Interface Shoe.
Ostalo
 Priključak REMOTE
Da biste sprečili kvar, ne
koristite komercijalno dostupni
blic sa sinhro kontaktima
visokog napona ili sa obrnutim
polaritetom.
 Dugme ASSIGN5/IRIS PUSH
AUTO

(N oznaka) (43)
Dodirnite oznaku pametnim
telefonom koji podržava funkciju
NFC da biste uspostavili vezu sa
kamkorderom.
NFC (Near Field Communication)
je međunarodni standard za
tehnologiju bežične komunikacije
kratkog dometa.
 Senzor daljinskog upravljača
(63)
 Indikator snimanja
Treperi kada je preostali nivo
baterije nizak ili kada je
slobodni prostor na
memorijskoj kartici mali.
SR
57
 Svetlo za pomoć pri
fokusiranju NIGHTSHOT
 Multi/Micro USB Terminal/
VIDEO OUT priključak (41)
 Priključak MIC (PLUG IN
POWER)
 Ručica motorizovanog zuma
(22, 25, 34)
 Stega za kabl
Namenjena samo za fiksiranje
HDMI kabla. Ne pričvršćujte
ovde druge predmete kao što
je traka za nošenje na ramenu.
 Kuka za traku za nošenje na
ramenu
SR
58
Postavljanje senila za objektiv
Poravnajte oznake na senilu za
objektiv sa oznakama na
kamkorderu, a zatim okrenite
senilo za objektiv u smeru
strelice  dok se ne zaključa.
Ostalo
 Prsten za ručno izoštravanje
(26)
 Senilo za objektiv
 Objektiv (ZEISS objektiv)
 Unutrašnji mikrofon
 Prekidač ZOOM/FOCUS (26)
 Dugme AF/MF (26)
 Dugme MENU (46)
 Točkić za ručno podešavanje
(27, 28, 29)
• Ako pričvršćujete ili uklanjate
PL filter od 62 mm (2 1/2 inča)
ili MC štitnik, uklonite senilo za
objektiv.
SR
59
 Točkić za podešavanje
objektiva (17)
 Dugme START/STOP (22)
 HDMI OUT priključak (36)
 DC IN priključak (13)
 ////SET dugme (46)
 Dugme ASSIGN6
 Indikator POWER/CHG
(napunjenost) (13)
 Kaiš za držanje
SR
60
 Otvori za stativ (1/4 inča)
Za zavrtnje 1/4-20 UNC
Za pričvršćivanje stativa
zavrtnjem kraćim od 5,5 mm
(prodaje se zasebno).
Neki stativi možda nisu
namenjeni za pričvršćivanje
u odgovarajućem smeru.
 Jezičak za oslobađanje
(baterije) BATT (15)
 Baterija (13)
 Priključak  (slušalice)
 Dugme SHUTTER SPEED (29)
 Dugme ISO/GAIN (28)
 Dugme IRIS (27)
Ostalo
 Senzor oka
 Tražilo (17)
 Velika školjka okulara (17)
 Prekidač AUTO/MANUAL
(27, 28, 29)
 Prekidač ND FILTER (30)
SR
61
 Dugme SLOT SELECT (21)
 Dugme THUMBNAIL
(reprodukcija) (31)
 Zvučnik
 LCD ekran/ekran osetljiv
na dodir
 Dugme  (uključeno / stanje
mirovanja) (16)
 Dugme WHITE BALANCE
 Dugme ASSIGN1/S&Q
SR
62
 Dugme ASSIGN2/STATUS
CHECK
 Dugme ASSIGN3/PICTURE
PROFILE
 Dugme DISPLAY (31)
 Otvor za memorijsku karticu A /
Indikatorska lampica
memorijske kartice (18)
 Otvor za memorijsku karticu B/
Indikatorska lampica
memorijske kartice (18)
Bežični daljinski
upravljač
Uklonite izolacioni listić pre
upotrebe bežičnog daljinskog
upravljača.
Izolacioni listić
Napomene
• Usmerite bežični daljinski
upravljač prema senzoru
Menjanje baterije bežičnog
daljinskog upravljača
 Dok pritiskate jezičak, umetnite
nokat u prorez da biste izvukli
držač baterije.
 Postavite novu bateriju tako
da strana + bude okrenuta
nagore.
 Gurnite držač baterije dok ne
klikne na mesto.
Ostalo
 Dugme DATA CODE
 Dugme PHOTO
 Dugme SCAN/SLOW
 Dugme (PREV/NEXT)
 Dugme PLAY
 Dugme STOP
 Dugme DISPLAY
 Predajnik
 Dugme START/STOP
 Ručica motorizovanog zuma
 Dugme PAUSE
 Dugme VISUAL INDEX
 Dugme ////ENTER
daljinskog upravljača da biste
upravljali kamkorderom.
• Usmerite senzor daljinskog
upravljača dalje od izvora jakog
svetla kao što je direktna sunčeva
svetlost ili usmerenog osvetljenja.
U suprotnom, bežični daljinski
upravljač možda neće raditi
ispravno.
• Kada upravljate kamkorderom
koristeći isporučeni bežični
daljinski upravljač, video uređaj
može takođe da reaguje.
U tom slučaju, izaberite režim
kamkordera koji nije DVD2 za
video uređaj ili pokrijte senzor
video uređaja crnim papirom.
Jezi
• Kada litijumska baterija oslabi,
udaljenost upravljanja bežičnog
daljinskog upravljača može da se
skrati, ili bežični daljinski upravljač
možda ne radi ispravno. U tom
slučaju, zamenite bateriju Sony
litijumskom baterijom CR2025.
Upotreba druge baterije može da
dovede do rizika od požara ili
eksplozije.
SR
63
Sadržaj
H
A
I
Adapter za naizmeničnu
struju 13
AGC (automatska kontrola
povećanja) 28
Android 42
App Store 42
AVCHD 9
B
Beep 16
Bežični daljinski upravljač 63
Blenda 27
Brisanje 35
Brzina otvora blende 29
D
Dugme AF/MF 26
Dugme DISPLAY 31
Dugme IRIS 27
Dugme ISO/GAIN 28
Dugme MENU 46, 59
Dugme SHUTTER SPEED 29
Dugme SLOT SELECT 21, 62
Dugme THUMBNAIL
(reprodukcija) 31
E
Ekran osetljiv na dodir 62
F
Filmove 22
Focus 26
Formatiranje 21
Fotografije 25
Funkcija za automatsku
promenu memorije 23
Funkcije za povezivanje jednim
dodirom (NFC) 42
G
SR
64
Google Play 42
HDMI kabl 36
Instalacija 42
iOS 42
Istovremeno snimanje 24
K
Komplet baterija 13
L
LCD monitor 62
Liste menija 47
M
Memorijska kartica 18, 21, 31
Memory Stick PRO Duo 19
Memory Stick PRO Duo (M2) 19
Memory Stick PRO-HG Duo 19
Meniji 46
Mere opreza 49
N
ND filter 30
NFC 43
O
Otvor za umetanje memorijske
kartice 18
P
Pametni telefon 42
PlayMemories Home 39
PlayMemories Mobile 42
PlayMemories Online 39
Podešavanje sata 16
Pojačanje 28
Potpuna napunjenost 14
Pregled 35
Prekidač AUTO/
MANUAL 27, 28, 29
Prekidač ND FILTER 30
Prekidač ZOOM/FOCUS 26
Prsten za ručno izoštravanje 26
Punjenje baterije 13
R
Računar 39
Računarski sistem 39
Reprodukcija 31
Rešavanje problema 50
Ručno snimanje 26
S
Sadržaj pakovanja 12
SD kartica 19
Senilo za objektiv 59
Snimanje 22
Softver 39, 42
Specifikacije 52
Stativ 60
T
Ostalo
Tražilo 17
TV 36
U
Uključivanje 16
USB kabl 40
Uvoz slika na računar 39
V
Vodič za pomoć 8
Vreme punjenja 14
Vreme snimanja za memorijsku
karticu 24
Vreme snimanja/reprodukcije
za bateriju 14
W
Wi-Fi 42
Windows 39
Z
Zidna utičnica 14
Zoom 22
X
XAVC S 4K 9
XAVC S HD 9
SR
65
SR
66
Ostalo
SR
67
SR
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na česta pitanja možete da
vidite na veb-sajtu naše korisničke
podrške.
http://www.sony.net/
© 2017. Sony Corporation Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising