Sony | DCR-SX21E | Sony DCR-SX21E SX21E Standard Definition Memory Stick™ camcorder Uputstva za rukovanje

4-290-841-11(1)
Digitalni kamkorder
Uputstvo za upotrebu
Sadržaj
Početak
Snimanje/reprodukcija
Memori sanje video zapisa i
fotografija na računaru
Upotreba računara
Lično podešavanje
kamkordera
Dodatne informacije
DCR-PJ5E/SR21E/SX21E
2
Prvo pročitajte
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj
priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, nemojte izlagati
uređaj kiši ili vlazi.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, na primer od direktnog
sunčevog svetla, otvorenog plamena i sl.
OPREZ
Mrežni adapter
Adapter tokom upotrebe nemojte držati u
uskom prostoru, kao što je između zida i
nameštaja.
Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite
obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite
adapter iz zidne utičnice ako se tokom
upotrebe kamkordera pojave problemi.
Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno
napajanje se ne prekida sve dok je adapter
spojen u zidnu utičnicu.
Baterija
OPREZ
Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija
može eksplodirati, uzrokovati požar ili
hemijske opekotine. Pridržavajte se sledećih
mera opreza.
Upozoravamo vas da sve promene ili prepravke koje nisu izričito odobrene u ovom
priručniku mogu uzrokovati gubitak prava
na upravljanje ovom opremom.
6 Nemojte rastavljati bateriju.
6 Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima
čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
6 Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti
kratki spoj njenih kontakata.
6 Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad
60°C, na primer izlaganjem direktnom suncu ili
ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
6 Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
6 Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litijumjonskim baterijama koje su procurele.
6 Bateriju punite isključivo originalnim punjačem
kompanije Sony ili uređajem koji služi za punjenje
baterija.
6 Držite bateriju izvan domašaja male dece.
6 Bateriju držite suvom.
6 Zamenite bateriju isključivo istom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje kompanija Sony.
6 Zbrinite potrošenu bateriju odmah, u skladu sa
uputstvom u nastavku.
Zamenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može
doći do požara ili povreda.
3
ZA KORISNIKE U EvROPI
Napomena za korisnike u zemljama koje
primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije pogledajte
adresu na garantnom listu.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smernicom EMC za upotrebu
spojnih kablova kraćih od 3 m.
PAŽNJA
Elektromagnetno polje na određenim
frekvencijama može uticati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzrokuje prekid prenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo
spojite komunikacioni kabl (USB, i sl.).
4
Zbrinjavanje starih električnih
i elektronskih uređaja (prime­
njuje se u Evropskoj Uniji i ostalim
evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude
zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu
za reciklažu električne ili elektronske opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste
kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija
(primenjuje se u Evropskoj Uniji i
ostalim evropskim zemljama sa
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija koja je isporučena
uz ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti hemijski simbol. Hemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na
bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da
neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahteva stalnu
vezu sa ugrađenom baterijom, njenu zamenu
valja poveriti isključivo ovlašćenom servisu.
Kako bi se zagarantovalo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njenog radnog veka je
odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju
iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
5
Odabir opcije menija
Opcije menija možete označavati/odabi-
sources. rati višesmernim selektorom.
ty, natural resources.
rve
easons
s that for safety,
n
an reasons
atawith
integrity
ry should
ent
connection with an
staffthis
only.
ery,
battery should
be
treated
alified
service staff only.
t battery
at end-ofwill be treated
point
er
the for
product at end-oflectronic
ble
collection point for
ectrical and electronic
ew the
atteryplease
fromview the
ries,
ttery
overthe battery from
remove
nt
for the
. Hand
the battery over
 Select a button by placing an orange
ollection 1
point
for the opciju tako da iznad nje
Odaberite
Select///
a button byofplacing
frame over
it using
the an orange
about
batteries. postavite narandžasti
okvir tipkama
frame
over
it
using
/// of the
multi-selector.
tery,
please
information about
/// višesmernog selektora.
your or battery,
multi-selector.
of the multi-selector to
 Press the center
roduct
please
2Pritisnite
višesmernog selektora
ceCivic
or the
Office,
your sredinu
the center of the multi-selector to
 Press
confirm your
selection.
product.service
kako
odabir.
disposal
orbiste
the potvrdili vaš confirm
your selection.
urchased the product.
To change the language setting
jezika Todisplays
United Za promenu
change
thelocal
language
in each
languagesetting
 The on-screen
Notice for customers in the United
6 Meniji na svakom
jezika
are usedodforlokalnih
illustrating
thekorišćeni
operating
displays in each local language
 The on-screen
su za opiseare
postupaka
Pre
upo
trebe
procedures.
Change the
screen
language before
used for rukovanja.
illustrating
the
operating
promenite
jezik ako jeif potrebno.
h BS 1363 iskamkorderausing
your camcorder
necessary.
procedures. Change the screen language before
romplying
safety and
Ű
[Show
[Show
others]

with
BS(MENU)
1363 is 
others]
[CLOCK/if necessary.
using
your
camcorder
pment for your
safety and
LANG]
[GENERAL
SET]  [CLOCK/
[CLOCK/
LANG](under
(u kategoriji
Χ others]
 [Show
category)
SET] 
a
plied need to
LANG]
(under
[GENERAL
SET]
[GENERAL
SET])
[ [ LANGUAGE
LANGUAGE

desired
language

rating
as the

[Ż
LANGUAGE
SET]  a
the plug
supplied
to jezik
SET] need
željeni
category)
ű
ASTA
BSIrating


desired language 
e of theorsame
as the .
Ų.
n
or by ASTA or BSI
.
approved
Supplied items
marked with
an or
Isporučeni
pribor
quipment
has
items
ed.
The numbers Supplied
in ( ) are the
supplied
Brojevi
u
zagradama
( ) označavaju količinu.
attach
dtowith
this equipment
has
The numbers in ( ) are the supplied
quantity.
VVMrežni
adapter (1)
the fuse.
cover,
be sure
to attach
quantity.
 AC Adaptor
(1)
fuse
VVMrežni
kabl (kabl napajanja) (1)
r youcover.
change
the fuse.

AC Adaptor
(1)

Power
cord
(Mains
lead) (1)
please Vthe
gr, without
fuse
cover.kabl (1) 
spojni
VA/V
 Power
cord
lead) (1)
cable
(1) (Mains

 A/V connecting
ce
thestation.
fuse cover,
please
VVUSB kabl (1) 
 A/V
 USB cable (1)
 connecting cable (1) 
est Sony service station.
VVPunjiva baterija NP-FV30 (1)
 USB
cable
(1)NP-FV30

battery
pack
(1)
 Rechargeable
VVCD-ROM "Handycam" Application
battery pack NP-FV30 (1)
 Rechargeable
 CD-ROM “Handycam”
Application
Software (1)
Software (1)  CD-ROM “Handycam” Application
item
oUselect/
– "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
including “PMB Help”)
 “PMB” (software,
Software
"Handycam"
(takođe(1)
PDF)
ulti-selector–toPriručnik
select/za
“Handycam” Handbook
(PDF) including “PMB Help”)
 “PMB” (software,
t
V
V
"Uputs
vo
za
upo
rebu"
(ovaj
priručnik) (1)
t
n the MENU.
 “Handycam”
Handbook
(This manual)
(1)(PDF)
 “Operating Guide”

6
“Operating Guide” (This manual) (1)
7
Svaki dan kao nezaboravan trenutak uz "Handycam"
Snimanje
Str. 14 (Snimanje)
8
Deljenje
Str. 23 (Kreiranje diska)
Pokazivanje u
trenutku
Str. 20 (Projektor)
Samo DCR-PJ5E
9
Read this
.3
Setting
. . . .first
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Everyday as unforgettable moment with “Handycam” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Recording/Playback
Sadržaj
Preparation
Recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Charging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Playback on the camcorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table
of. . .movies
contents
Setting
. . . . . . . . ...and
Deleting
18
Prvo pročitajte
.. .. ..... photos
.. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. ... .. .. ..... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. .12
3
Playing
back
images
throughtrenutak
the built-in
projector (DCR-PJ5E)
Svaki dan
kao
nezaboravan
uz "Handycam"
. . . . . . . . .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. .20
8
Recording/Playback
Playing
images
on a TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table
of
contents
Recording
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 14
Read
this first
.3
Priprema
Playback
on
the camcorder
. . . . . . . . . . .with
. . . . . . “Handycam”
. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 16
Saving
movies
and photos
Everyday
as unforgettable
moment
.8
Table
ofimages
contents
18
Saving
on a disc
23
Punjenje
je u toku
. . . . . . ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. ... .. .. ..... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. 11
nimages
Read
this
first
.. ... .external
. .. .....through
... .. .. (DIRECT
..built-in
. .. .. .. ... .. .. ...projector
. .. ..... .. .. .... .. .. ...(DCR-PJ5E)
.. 3
Playing
back
20
Saving
images
.. ... .. ........ .. .. ..... .. .. ....... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. .12
28
Podešavanje
.. in
.. .. ... .. .. .media
.... .. ..the
.COPY)
Charging
. .as
. . .unforgettable
. . . on
. . . . a. . TV
. . . . .. .. .. .. .. moment
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..with
.. .. .. .. .. .. “Handycam”
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 11
Everyday
.. 8
Playing
images
22
Using
Read a
this
.3
Setting
. computer
. . .first
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Snimanje/reprodukcija
Preparation
Saving
movies
and photos
Useful functions
available
ifmoment
you connect
the camcorder
Everyday
as unforgettable
with “Handycam”
. . . .to
. . . a. . computer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
.8
k
11
23
31
Snimanje . .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. ..... . . ... .. . .. ... . . ... . . ..... . . ... . . ... .. . .. ... . . ... .. . ..... . . ... . . ..... . .. ... . . ... .. . .. ... . . ... . . ..... . . .14
Recording
.na
. . . external
.kamkorderu
. . . . .Motion
. . . . . .media
. . . .Browser)
... .. .. (DIRECT
... .. .. ..... .. .. ..... .COPY)
. .. ..... ... .. ... ..... .. .. ..... ... .. ........ .. .. ..... .. .. ........ .. .. ..... .. .. ..... ... .. ... ..... .. .. ..... .. .. ........ .. .. .16
14
Setting
.PMB
. . . .n. . .(Picture
12
Saving
images
in
28
Reprodukcija
Starting
33
11
16
Brisanje video zapisa” . i. .fotografija
. . . . . . . . . . . . ... . . ..... . . ... . . ... .. . .. ... . . ... .. . ..... . . ... . . ..... . .. ... . . ... .. . .. ... . . ... . . ..... . . 18
34
Setting
. . .movies
. . . . . . .snimaka
. . .and
. . . . .rphotos
. . .putem
. . . . . . . . . ugrađenog
12
Deleting
. . . . . . . . . . . . . . . projektora
. . . . . . . . . . . . . . (DCR-PJ5E)
. . . . . . . . . . . . . . ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. 20
18
Reprodukcija
Recording
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . .through
. .camcorder
. . . . .if. .you
. .the
. . . connect
. .built-in
. . . . . . . . . .the
. . . . camcorder
. . . . . . . . (DCR-PJ5E)
. . . . . . .to
. . . a. . computer
. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20
14
Useful
functions
available
30
Customizing
your
Playing
back
images
projector
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Recording/Playback
Playback
on
the
camcorder
16
Preparing
a
computer
31
Read
this
first
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
Using
Playingmenus
images on a TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
22
Recording
. . . . .(Picture
. . . . . . . . . .Motion
. . . . . . . . . ..Browser)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Starting PMB
33
Handycam” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
. 18
8
Dividing
a movie
Memor
video
zapisa
isanje
.. .. .. ..s.. ..i.. ..fotografija
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. DCR-PJ5E)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 16
20
Using “PMB
Portable”
. . . . . . . . .. .. ..from
34
Getting
detailed
information
the
“Handycam” Handbook
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
n
18
. . .disk
. . . . . . . . ... . . ..... . . ... . . ... .. . .. ... . . ... .. . ..... . . ... . . ..... . .. ... . . ... .. . .. ... . . ... . . ..... . . . 23
Memorisanje snimaka na
22
Additional
Charging
. . . .Information
. . .snimaka
. . . . . . . . . . .na
. . . .spoljn
. . . . . . . i. .medij
. . . .r. . . .(DIRECT
. . COPY)
. . . . . . . . ..COPY)
11
20
DIRECT
.. .. .. .. DCR-PJ5E)
.. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. ........ .. .. ..... .. .. ..... ... .. ... ..... .. .. ..... .. .. ........ .. .. 28
Memorisanje
Using
35
Setting
.indicators
. . . . . . . . . . on
. . . . a. . TV
12
Screen
. . . . . . . . . . . . . . . . .s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Playingmenus
images
22
Using
computer
Read a
this
first
3
23
40
Parts
and
controls. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 42
Upotreba
računara
k froms(the “Handycam”
. 28
8
Saving
images ininformation
external
Getting
detailed
40
Troubleshooting
. . . . . . . . . .media
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Handycam”
. . . . . . . . .).. .. .. Handbook
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30
44
Recording
14
Saving
images
on adostupne
disc
23
Preparing
a
computer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
Praktične
funkcije
nakon
spajanja
kamkordera
na
računar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
Specifications . . . . . . . . . .r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Preparation
. .. .. ....). .. .. ..... .COPY)
. .. ..... ... .. ... ..... .. .. ..... .. .. ........ .. .. ..... .. .. ........ .. ... ..... .. .. ..... ... .. ... ..... .. .. ..... .. .. ........ .. .. 31
16
28
Priprema
računara
.. .. ... ..... ... ... ...DIRECT
PMB
( . . ..... .. .. ... .. .. ...n
33
Precautions
49
Charging
. . . .. .. .. .. .. .. ..and
..available
.. .. .. .. photos
.. .. .. .. .. .. .. ..if... ...you
.. .. .. .. .. connect
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...the
... ... ... ... ...camcorder
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...to
... ... ... a... ... computer
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 11
Useful
functions
30
Screen
indicators
41
Deleting
movies
18
Pokretanje
Using
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Browser)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..aplikacije
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. ..... .. .. ........ .. ... ..... .. .. ..... ... .. ... ..... .. .. ..... .. .. ........ .. .. 33
34
Index
.“PMB
. . computer
. . . . . Portable”
.PMB
. . . . . .(Picture
. . . . . .. .. .. .. .. ..Motion
54
Using
a
Setting
12
. . . .. ..... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. ... .. .. ... .DCR-PJ5E)
. .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. ... .. . ... .. .. .. ... .. . ... .. . ..... .. . .34
31
Parts
and controls
42
20
Upotreba
"PMB Portable"
r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30
Starting
PMB (Picture
Motion
Browser)
33
Troubleshooting
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
44
Playing
images
on
a
TV
22
Recording/Playback
Preparing
a computer
Using
menus
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 31
35
PMB
Portable”
34
Specifications
46
Li čno
podešavanje
. . . . .( . . . . . . . . . . . . .kamkordera
. . . . . . . . . . .s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Starting
PMB
Dividing
a movie
40
Precautions
. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 33
49
16
. . . .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. ..r.. .. .. ..... .. .. ..... ... .. ... ..... .. .. ...Handbook
.. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. 23
Upotreba
34
40
. . . . . . . menija
. . . . . . . . . . . ..”. .. .. ..... .. . ... .. .. .. ... .. . ... .. .. .....“Handycam”
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..... .. . ... .. . ...... ... ... ..... ... .. ..... ... ... ... ..... ... .. ..... ... .. ........ ... .. 35
54
. .. .. ..... .. .. ... .COPY)
. .. ... .. .. .. .... .. .. ..... .. .. ........ .. .. ..... .. .. ........ .. ... ..... .. .. ..... ... .. ... ..... .. .. ..... .. .. ........ .. .. .40
18
. . . . . . . . . ... . . ..... .. .. ... .. .. ..DIRECT
35
28
Deljenje video. . zapisa
Customizing
your
Additional
Information
Playing
back
images
20
Dividing
adetalje
movie
. .through
. .camcorder
. . . . . . . . .the
."Handycam"
. . . .built-in
. . . . . . . . . .projector
. .Handbook
. . . . . . . . . . (DCR-PJ5E)
. . . .. ... . . ... . . ..... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. .40
40
Saznajte
iz. .priručnika
Using
amenus
computer
Using
. . . on
. . .information
35
Screen
indicators
. a. . TV
. . . . . . . . . . . . .from
41
Playing
images
. . . . . . the
. . . . . “Handycam”
. . . . . . . . . . . . . . . . Handbook
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Getting
detailed
40
Usefuland
functions
30
. . . . . . . . . . . .if. .you
. . . . . connect
. . . . . . . . . . . .the
. . . . .camcorder
. . . . . . . . . . . . . .to
. . . a. . computer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
40
Parts
controlsavailable
Dodatne
informacije
n.. .. .. ..s.. .. the
Preparing
a computer
31
Getting
detailed
information
Troubleshooting
. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..from
.. .. .. .. ..“Handycam”
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Handbook
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
44
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
41
Indikatori na(ekranu
33
. . . . . .. .. .. .. .. .. ..... . . ... .. . .. ... . . ... . . ....). .. .. ..... .. .. ..... ... .. ... ..... .. .. ..... ... .. ........ .. .. ..... .. .. ........ .. ... ..... .. .. ..... ... .. ... ..... .. .. ..... .. .. ........ .. .. .41
46
n DIRECT COPY). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Delovi i kontrole
42
34
Precautions . . . . . . . . . ......”.. ... .. ..... ... .. ........ ... ... ..... ... .. ..... ... ... ........ ... .. ..... ... .. ........ ... .. ..... ... .. ..... ... ... ........ ... .. ..... ... .. ........ ... ... ..... ... .. ..... ... ... ... ..... ... .. ..... ... .. ........ ... .. .42
49
Screen
indicators
. . . . .. .. .. .. .. .. .. ........ .. ... ..... .. .. ..... ... .. ........ .. .. ..... .. .. ........ .. .. ..... .. .. ..... ... .. ........ .. .. ..... .. .. ........ .. .. ..... .. .. ..... ... .. ... ..... .. .. ..... .. .. ........ .. .. .44
41
U
slučaju
problema
Troubleshooting
44
Indexa
. . . computer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Using
42
Tehnički podaci .. ..... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..r... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. ... .. .. ..... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. 46
46
. . . . . . . . . . . . . . 35
30
44
Mere opreza. .. .. .. ..... .. .. ........ .. .. ..... .. .. ........ .. ... ..... .. .. ..... ... .. ........ .. .. ..... .. .. ........ .. .. ..... .. .. ..... ... .. ........ .. .. ..... .. .. ........ .. .. ..... .. .. ..... ... .. ... ..... .. .. ..... .. .. ........ .. .. .49
49
Preparing
a computer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Dividing
Specifications
46
Index . . . .a. .movie
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 40
54
Starting
PMB. . .(Picture
Browser)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Handbook
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40
33
Getting
detailed
Precautions
. . . .information
. . . . . .Motion
. . . . . . . . . .from
. . . . . . the
. . . . .“Handycam”
49
Using
Index .“PMB
. . . . . . . Portable”
. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34
54
Table of contents
GB
10
GB
10
10
Additional Information
Priprema
Punjenje je u toku
1
Pričvrstite bateriju.
Vađenje baterije
Baterija
Zatvorite LCD ekran. Pomerite
preklopku za otpuštanje baterije BATT
(baterija) i zatim skinite bateriju.
2
Spojite mrežni adapter  u
DC IN priključnicu  i u zidnu
utičnicu.
Preklopka BATT (baterija)
za oslobađanje baterije
DCR-SR21E
Mrežni kabl
(kabl napajanja)
DC priključak
U zidnu utičnicu
DCR-PJ5E/SX21E
DC priključak
Mrežni kabl
(kabl
napajanja)
U zidnu utičnicu
11
Podešavanje
1
Otvorite LCD ekran za
uključivanje kamkordera.
Za isključivanje napajanja
Zatvorite LCD ekran.
2
3
Podesite geografsko područje
i vreme višesmernim
selektorom.
Umetnite memorijsku karticu
u pripadajući otvor.
Indikator pristupa
Za vađenje memorijske kartice
Jednom lagano utisnite memorijsku
karticu.
Imajte na umu smer odsečenog ugla.
‫ئئ‬Napomene
6 Datum i vreme se automatski snimaju na medij za snimanje te se mogu prikazati za vreme reprodukcije.
Ű  [Show others]  [PLAYBACK SET] (u kategoriji ǖ [PLAYBACK])  [DATA CODE] 
[DATE/TIME] ű  Ż  Ų.
6 Možete isključiti zvučne signale funkcija.
6 Ű  [Show others]  [SOUND/DISP SET] (u kategoriji Χ [GENERAL SET])  [BEEP] 
[OFF]  ű  Ż  Ų.
12
] Promena medija za snimanje (DCR-SR21E)
Standardna je postavka snimanje video zapisa i fotografija na ugrađen hard disk. Medij za
snimanje možete promeniti na memorijsku karticu.
Ű  [Show others]  [MEDIA SETTINGS] (u kategoriji Φ [MANAGE MEDIA]) 
[MOVIE MEDIA SET] ili [PHOTO MEDIA SET]  željeni medij za snimanje  [YES] 
ű.
13
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
1
2
Otvorite poklopac objektiva.
Odaberite način rada
(video zapisi/fotografije).
Video zapis:l
Fotografija: ң
3
Video zapis:
Pritisnite START/STOP.
Fotografija:
Pritisnite PHOTO.
‫ئئ‬Napomene
6
6
6
6
6
14
Ako zatvorite LCD ekran za vreme snimanja video zapisa, kamkorder prekida snimanje.
Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za video zapise iznosi oko 13 sati.
Kad video zapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka video zapisa.
Možete proveriti preostalo vreme snimanja, procenjeni preostali kapacitet i sl.
Ű  [Show others]  [MEDIA INFO] (u kategoriji Φ [MANAGE MEDIA]).
MODE
] Snimanje na mestu sa prigušenom rasvetom
Možete uključiti LED video svetlo pritiskom na tipku LIGHT.
] Zumiranje
Sliku možete uvećati do 67 puta od originalne veličine pomoću preklopke zuma.
] Ponovni prikaz ikona i indikatora
Možete prikazati ikone i indikatore pritiskom na višesmerni selektor ako nisu vidljivi.
15
Reprodukcija na kamkorderu
1
2
Pritisnite I (VIEW IMAGES) za
prikaz ekrana VISUAL INDEX.
Video zapis:
Odaberite l (video zapis).
Fotografija:
Odaberite ң (fotografija).
3
16
Odaberite željeni snimak.
(VIEW IMAGES)
] Ekran za reprodukciju video zapisa
Podešavanje glasnoće
Prethodna
Zaustavljanje
Ubrzano unazad
Sledeća
OPTION
Ubrzano napred
Pauza/reprodukcija
Možete podesiti glasnoću.
Ÿ  podesite pomoću Ź/ź  Ż.
] Ekran za reprodukciju fotografija
Prethodna
Na meni VISUAL
INDEX
Za pokretanje/zaustavljanje
slide showa
Sledeća
OPTION
17
Brisanje video zapisa i
fotografija
1
Odaberite Ű  [Show
others]  [DELETE] (u kategoriji
Υ [EDIT]).
EDIT
2
Video zapis:
Odaberite [ DELETE] 
[ DELETE].
Fotografija:
Odaberite [ DELETE] 
[ DELETE].
18
3
Odaberite snimke koje želite
izbrisati.
Pojavi se oznaka -.
4
Odaberite ű  [YES] 
ű  Ų.
‫ئئ‬Napomene
6 Snimci koji su obrisani ne mogu se vratiti. Unapred memorišite kopije važnih video zapisa i fotografija.
6 Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz kamkordera za vreme brisanja snimaka. Time se
medij za snimanje može oštetiti.
19
Reprodukcija snimaka putem
ugrađenog projektora (DCRPJ5E)
1
Pritisnite PROJECTOR.
2
Podesite projektovanu sliku.
3
Odaberite snimak za
projekciju.
‫ئئ‬Napomene
6 Pri upotrebi projektora pazite na sledeće postupke ili situacije.
– Nemojte sliku projektovati prema očima.
– Ne dirajte objektiv projektora.
– LCD ekran i objektiv projektora se zagreju pri upotrebi.
– Upotreba projektora skraćuje trajanje baterije.
– Ako spojite kamkorder na TV te koristite funkciju projektora, iz TV-a će se reprodukovati zvuk bez slike.
20
] Gledanje slika snimljenih na drugim uređajima pomoću
projektora
1Ű  [Show others]  [PROJECTOR] (u kategoriji Τ [OTHERS])  [SOURCE] 
[PROJECTOR INPUT]  ű.
2Spojite kamkorder na drugi uređaj pomoću A/V spojnog kabla.
Izlaz
Tok signala
VIDEO
IN
(žuta)
3Pritisnite PROJECTOR.
6 Nije moguće slanje zvuka iz vaših uređaja u kamkorder.
6 Na projektovanim slikama ne prikazuju se funkcijske tipke kad je odabrana opcija [PROJECTOR INPUT].
Ako kamkorder nije spojen sa drugim uređajem, projektovaće se prazni plavi ekran.
Primenite sledeće postupke kad snimke želite reprodukovati na kamkorderu.
– Prvo pritisnite PROJECTOR za prekid projektovanja. Odaberite Ű[Show others]  [PROJECTOR]
(u kategoriji Τ [OTHERS])  [SOURCE]  [MEMORY CARD]  ű i zatim ponovo pritisnite
PROJECTOR.
– Isključite i zatim ponovo uključite kamkorder te potom pritisnite PROJECTOR.
] Promena odnosa širine i visine slike
Možete promeniti odnos širine i visine za sliku projektovanu projektorom u skladu sa snimljenom veličinom slike.
1Odaberite Ű  [Show others]  [PROJECTOR] (u kategoriji Τ [OTHERS]).
2Odaberite [SCREEN FORMAT]  [16:9 WIDE] ili [4:3].
21
Reprodukcija snimaka na TV
prijemniku
Podesite preklopku za odabir ulaza na TV prijemniku za prijem signala spojenog kamkordera.
1
Spojite kamkorder na TV
pomoću A/V spojnog kabla
(isporučen).
TV
Video rekorder
(crvena)
IN
AUDIO
(bela)
VIDEO
(žuta)
Tok signala
2
Reprodukujte video zapise i
fotografije na kamkorderu.
.
‫ئئ‬Napomene
6 Detalje potražite u uputstvu za upotrebu TV prijemnika.
22
(VIEW IMAGES)
Memorisanje video zapisa i fotografija
Memorisanje snimaka na disk
Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu
utičnicu.
Korišćenje programa DVDirect Express
1
2
3
4
Spojite DVD snimač na +
(USB) priključnicu kamkordera
pomoću USB kabla iz DVD
snimača.
Umetnite disk za snimanje u
DVD snimač.
Pritisnite u (DISC BURN) na
DVD snimaču.
Odaberite ű  [END] 
[EJECT DISC]  ű.
‫ئئ‬Napomene
Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu DVD snimača.
Mogu se upotrebljavati samo nekorišćeni diskovi sledeće vrste: 12cm DVD-R/12cm DVD+R
Uređaj ne podržava dvoslojne diskove.
U ovom odlomku se DVDirect Express naziva "DVD snimač".
Za vreme snimanja diska nemojte učiniti nešto od sledećeg.
– Isključivati kamkorder
– Odspajati USB kabl ili mrežni adapter
– Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama
– Vaditi memorijsku karticu iz kamkordera
6 Reprodukujte snimljeni disk kako biste proverili da li radi pravilno pre nego što obrišete video zapise iz
kamkordera.
6
6
6
6
6
23
6 Ako se na ekranu prikaže [Failed.] ili [DISC BURN failed.], stavite novi disk u DVD snimač te ponovo
pokrenite DISC BURN.
6 Ako ukupna veličina video zapisa koje želite snimiti pomoću funkcije DISC BURN prelazi kapacitet
diska, snimanje diska se prekida kad se prekorači kapacitet. Poslednji video zapis na disku može biti
odsečen.
6 Vreme snimanja video zapisa na disk je ograničeno na približno 20 do 60 minuta. Zavisno od moda
snimanja i broja scena, možda će trebati više vremena.
] Lično oblikovanje diska uz DISC BURN OPERATION
Izvedite sledeći postupak u sledećim slučajevima:
– Kod presnimavanja željenog snimka
– Kod snimanja više kopija istog diska
– Kod presnimavanja snimaka sa memorijske kartice (DCR-SR21E)
1Odaberite [DISC BURN OPTION] u koraku 3.
2Odaberite medij za snimanje koji sadrži video zapise koje želite presnimiti (DCR-SR21E).
3Odaberite video zapis koji želite snimiti na disk.
Preostali kapacitet diska
4Odaberite ű  [YES] na ekranu kamkordera.
5Nakon završetka postupka odaberite [EXIT]  [END].
] Reprodukcija diska na DVD snimaču
1Za reprodukciju video zapisa na TV ekranu spojite kamkorder sa TV prijemnikom.
2Stavite snimljeni disk u DVD snimač.
3Pritisnite tipku za reprodukciju na DVD snimaču.
4Odaberite [END]  [EJECT DISC] na ekranu i izvadite disk nakon završetka postupka.
6 Ako kreirane diskove ne možete reprodukovati ni na kojem DVD uređaju, spojite kamkorder na DVD
snimač i pokušajte reprodukciju.
24
Korišćenje DVD snimača i sl. uređaja koji nije DVDirect Express
t Express
1
2
Spojite DVD snimač na +
(USB) priključnicu kamkordera pomoću USB kabla
(priložen).
Na ekranu kamkordera odaberite medij za snimanje koji
sadrži snimke.
[d USB CONNECT]: Ugrađeni hard
disk (DCR-SR21E)
[b USB CONNECT]: Memorijska
kartica
3
4
Snimite sadržaje sa kamkordera
pomoću spojenog uređaja.
Po završetku postupka odaberite [END]  [YES].
‫ئئ‬Napomene
6 Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja sa kojima spajate kamkorder.
6 Sony DVD snimač možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
25
Korišćenje rekordera i sl.
1
2
Stavite medij za snimanje u
uređaj za snimanje (rekorder
i sl.).
Spojite kamkorder na uređaj za
snimanje pomoću A/V spojnog
kabla (isporučen).
Ulaz
VIDEO
(žuta)
(bela)
AUDIO
(crvena)
Tok signala
3
4
26
Pokrenite reprodukciju na
kamkorderu i snimanje na
uređaju za snimanje.
Kad je presnimavanje završeno,
zaustavite uređaj za snimanje i
nakon toga kamkorder.
(VIEW IMAGES)
‫ئئ‬Napomene
6 S obzirom da se presnimavanje vrši u analognom modu, kvalitet slike može se smanjiti.
6 Za isključivanje prikaza indikatora na ekranu (kao što je brojač i sl.) na spojenom uređaju za prikaz slike.
6 Ű  [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ [GENERAL SET])  [DISP
OUTPUT]  [LCD PANEL] (standardna postavka)  ű  Ż  Ų.
6 Možete snimiti datum/vreme ili podatke o snimanju.
6 Ű  [Show others]  [PLAYBACK SET] (u kategoriji ǖ [PLAYBACK])  [DATA CODE] 
željeno podešenje  ű  Ż  Ų.
Ű  [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ [GENERAL SET])  [DISP
OUTPUT]  [V-OUT/PANEL]  ű  Ż  Ų.
6 Možete promeniti format slike u skladu sa veličinom ekrana uređaja za prikaz (TV-a i sl.).
Ű  [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (u kategoriji Χ [GENERAL SET])  [TV TYPE]
 [4:3]  ű  Ż  Ų.
6 Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak A/V spojnog kabla u video ulaznu priključnicu i beli
(levi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
27
Memorisanje snimaka na
spoljni medij (DIRECT COPY)
Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu
utičnicu.
1
2
3
4
Ako spoljni medij ima kabl
napajanja, spojite ga u zidnu
utičnicu.
U zidnu utičnicu
Spojite spoljnji medij na
priključnicu + (USB) na
kamkorderu pomoću
adapterskog USB kabla
(opcija).
Odaberite [Copy.].
Po završetku postupka
odaberite ű.
‫ئئ‬Napomene
6 Za taj postupak potreban vam je adapterski USB kabl VMC-UAM1 (opcija).
6 Adapterski USB kabl VMC-UAM1 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
6 Broj snimaka koje možete memorisati na spoljni medij.
Video zapisi: 9999 video zapisa
Fotografije: 9999 snimaka  899 foldera
Broj snimaka može biti manji zavisno od vrste snimaka.
28
] Gledanje sadržaja snimljenih na spoljni medij na vašem
kamkorderu
1Odaberite [Play without copying.] u koraku 4 gore.
Prikazuje se meni VISUAL INDEX za spoljni medij.
2Reprodukujte sliku.
Snimke možete takođe pogledati na TV-u spojenom na kamkorder.
29
Upotreba računara
Praktične funkcije dostupne nakon spajanja
kamkordera na računar
PMB softver sa isporučenog CD-ROM diska poseduje funkcije koje vam pružaju više mogućnosti rada sa snimcima sa kamkordera. (Windows)
Gledanje
Kalendar
Memorisanje
na disk
DVD
Prenos
podataka
Mrežne usluge
Editovanje
Spajanje slikovnih datoteka
Jednostavan upload u pokretu
Uz već instalirani program PMB Portable na kamkorderu možete reprodukovati ili objaviti
svoje snimke na Internetu povezivanjem kamkordera na udaljenom računaru.
30
Priprema računara
Korak 1 Provera sistema računara
Windows
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
Procesor*4
Intel Pentium III 1 GHz ili brži
Aplikacija
PMB/PMB Portable
Memorija
256 MB ili više
Moraju biti zadovoljeni ostali zahtevi za OS.
Hard disk
Prostor na disku potreban za instalaciju:
Približno 500 MB (5 GB ili više potrebno je za
kreiranje DVD diskova).
Ekran
Minimalno 1024  768 tačaka
Ostalo
USB priključnica (standardna, Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilno)), DVD snimač (CDROM pogon je nužan za postupak instalacije)
Macintosh OS
OS
PMB Portable: Mac OS X*5 (v10.5 - v10.6)
* Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne
može garantovati ako je OS bio nadograđivan ili
u multi-boot sistemima.
*2 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane. Za korišćenje funkcije kreiranja diska i
sl. potreban je Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver.2.0 ili noviji.
*3 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
*4 Preporučuje se brži procesor.
*5 Macintosh računar sa Intelovim procesorom.
Kod upotrebe Macintosh računara
Priloženi "PMB" softver nije kompatibilan sa Macintosh računarima. Za
prebacivanje video zapisa i fotografija na
računar kontaktirajte Apple Inc..
Korak 2 Instaliranje priloženog
"PMB" softvera
Instalirajte "PMB" pre spajanja kamkordera
sa računarom.
‫ئئ‬Napomene
6 Ako je na vaš računar instalirana verzija
"PMB" softvera ispod 5.0.00, možda nećete
moći koristiti neke funkcije tih "PMB" aplikacija
kad instalirate "PMB" sa isporučenog CD-ROM-a.
Sa isporučenog CD-ROM-a se takođe instalira
"PMB Launcher" te pomoću njega možete
pokretati "PMB" ili drugi softver. Za pokretanje
aplikacije "PMB Launcher" dvaput kliknite na
pripadajuću ikonu prečica na ekranu računara.
AProverite da li je kamkorder
odspojen od računara.
1
‫ئئ‬Napomene
6 Ne može se garantovati rad u svim računarskim
okruženjima.
BUključite računar.
6 Logujte se kao administrator za
instalaciju.
6 Zatvorite sve pokrenute aplikacije na
računaru pre instaliranja softvera.
CStavite priloženi CD-ROM u
optički pogon računara.
Prikazuje se meni za instalaciju.
6 Ako se meni ne prikaže, kliknite na
[Start]  [Computer] (u Windows XP,
[My Computer]) i zatim dvaput kliknite
na [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
31
* Nazivi pogona (kao što je (E:)) zavise od
računara.
DKliknite na [Install].
[d USB CONNECT]: Ugrađeni hard
disk (DCR-SR21E)
[b USB CONNECT]: Memorijska
kartica
6 Ako se meni [USB SELECT] ne prikaže, odaberite Ű  [Show others]
 [USB CONNECT] (u kategoriji Τ
[OTHERS]).
JKliknite na [Continue] na ekranu
računara.
EOdaberite zemlju ili regiju.
KSledite uputstvo na ekranu za
FOdaberite jezik za aplikaciju koju
instalirate i zatim pređite na
sledeći ekran.
GPažljivo pročitajte uslove ugovora
o licenci. Ako se slažete sa uslovima, promenite  u  te zatim
kliknite na [Next]  [Install].
instaliranje softvera.
6 Zavisno od računara, možda će trebati
instalirati još i dodatan softver. Ako se
prikaže ekran za instaliranje, sledite
uputstvo za instaliranje potrebnog softvera.
6 Restartujte računar ako je potrebno kako
biste završili instaliranje.
Kad je instaliranje završeno, prikazaće se sledeće ikone.
Izvadite CD-ROM iz računara.
HUključite kamkorder i zatim
spojite kamkorder sa računarom
pomoću priloženog USB kabla.
Na kamkorderu se automatski prikazuje meni [USB SELECT].
IOdaberite jednu od vrsta
medija prikazanih na ekranu
kako bi računar prepoznao vaš
kamkorder.
32
: Otvara "PMB".
: Prikazuje "PMB Help".
: Prikazuje "PMB Launcher". "PMB
Launcher" omogućuje pokretanje
"PMB"-a ili drugog softvera ili otvaranje
web-stranica.
6 Mogu se prikazati i druge ikone.
6 Zavisno od postupka instalacije, možda se
neće prikazati ikone.
Za odspajanje
kamkordera od računara
computer
Starting PMB (Picture
Pokretanje
PMB (Picture
Motion Browser)
Motion Browser) aplikacije
1Kliknite
na ikonu
na donjem desnom delu
 Click
the
radne površine
 [Safely
desktopračunara
of the computer
remove
ToUSB
disconnect
your
camcorder from the
USB Mass
Storage
MassDevice].
Storage
Device].
Dvaputthe
kliknite
na "PMB"
prečicu na ekracomputer
screen.
nu računara.
[Safely remove
 Select
[END]
 na ekranu
2Odaberite
[END]
 [YES]
screen.
kamkordera.
 USB kabl.
3Odspojite
Notes
‫ئئ‬Napomene
 formatirati medij kamkordera preko ra6 Nemojte
from a computer.
may not
čunara. Kamkorder
moždaYour
nećecamcorder
raditi pravilno.
6 Pristup iz računara pomoću priloženog softvera
"PMB". Nemojte menjati datoteke ili foldere
Do notpomoću
format
media
of
yourthe
camcorder
software
“PMB.the
”računara.
Do
not modify
files or
sa kamkordera
Slikovne
datoteke mogle bi se uništiti ili se neće moći
reprodukovati.
6 Rad se ne može zagarantovati ako izvršite neki

od prethodno
spomenutih postupaka.
foldersoperation.
on the camcorder from the computer.
above
Notes
‫ئئ‬Napomene
 If the icon is not displayed on the computer
6 Ako se ikona
ne click
prikaže
na ekranu
računara,
screen,
[Start]

kliknite na
[Start]
 [All
Programs]
[
PMB]
to start
“PMB.
”
PMB] za pokretanje "PMB" aplikacije.
[
Reading “PMB Help”
Čitanje priručnika "PMB Help"
For details on how to use “PMB,” read the
Za detalje o upotrebi "PMB" aplikacije,
pročitajte priručnik "PMB Help". Dvaput
short-cut icon on the computer screen to
kliknite na "PMB Help" prečicu na ekranu
računara za otvaranje "PMB Help" priručnika.
Operation is not guaranteed, if you perform the
Notes
 If the icon is not displayed on the computer
‫ئئ‬Napomene
screen,
[Start]

6 Ako se ikona
ne click
prikaže
na ekranu
računara, 
[PMB]

[PMB
You can
also open the
kliknite na
[Start]
[All Help].
Programs]
 [PMB]
 [PMB Help]. Takođe možete otvoriti "PMB
Help" preko opcije [Help] u "PMB" aplikaciji.
33
Upotreba "PMB Portable"
"PMB Portable" koji vam omogućuje
jednostavnu objavu snimaka na Internetu
otvara se pri spajanju vašeg kamkordera na
računar.
Za detalje o upotrebi možete kliknuti
na tipku za pomoć u gornjem desnom
delu prozora otvorene aplikacije "PMB
Portable".
1
2
Uključite kamkorder i zatim
spojite kamkorder sa računarom
pomoću USB kabla.
Na LCD ekranu kamkordera prikazuje
se meni [USB SELECT].
Odaberite medij za snimanje za
koji želite koristiti "PMB Portable".
[d USB CONNECT]: Ugrađeni hard
disk (DCR-SR21E)
[b USB CONNECT]: Memorijska
kartica
6 Ako se meni [USB SELECT] ne
prikaže, Ű  [Show others]  [USB
CONNECT] (u kategoriji Τ [OTHERS]).
3
4
Kliknite na "PMB Portable".
Prikazuje se ekran "User Agreement".
Podesite postavke prema uputstvima na ekranu.
"PMB Portable" se pokreće.
Za više detalja o programu "PMB Portable",
pogledajte "PMB Portable" pomoć.
34
Lično podešavanje kamkordera
Upotreba menija
Pomoću menija možete izvoditi korisne funkcije i menjati razne postavke. Dobro iskorišćavanje menija omogućiće vam da uživate u kamkorderu.
Kamkorder ima razne opcije pod svakom od osam kategorija menija.
Ω MANUAL SETTINGS (Opcije za prilagođavanje uslovima snimanja)  str. 37
Ψ SHOOTING SET (Opcije za podešavanje snimanja)  str. 37
Ы PHOTO SETTINGS (Opcije za snimanje fotografija)  str. 37
ǖ PLAYBACK (Opcije za reprodukciju)  str. 37
Υ EDIT (Opcije za editovanje)  str. 37
Τ OTHERS (Opcije za ostale postavke)  str. 38
Φ MANAGE MEDIA (Opcije medija za snimanje)  str. 38
Χ GENERAL SET (Ostale opcije za podešavanje)  str. 39
Upravljanje menijem
Višesmerni selektor
6 Odaberite tipkama /// i pritisnite tipku u sredini višesmernog selektora kako biste potvrdili vaš
odabir.
6 Na odabranoj stavci prikaže se narandžasti okvir.
Ų : Za završetak podešavanja menija.
Ŵ / ŵ : Lista menija pomera se od kategorije do kategorije.
Ŷ / ŷ : Lista menija pomera se za 4 opcije odjednom.
Т : Za povratak u [MY MENU].
35
1Odaberite
 Ű.
Select
.
2Odaberite
others] u meniju [MY MENU].
 [Show
S
3Odaberite
menija koju želite promeniti.
 opciju
S
4Nakon podešavanja,
odaberite
ű. select
.
 After changing
the setting,
Za završetak
menija
odaberite
.
Topodešavanja
finish setting
the menu,
selectŲ.
Za povratak na prethodni meni, odaberite Ż.
.
6 Zavisno od opcija menija,
se neće depending
prikazivati on
ű.
may notmožda
be displayed
the menu item.
‫ئئ‬Napomene Notes
6 Zavisno od uslova
snimanja
reprodukcije,
možda
neće
moći podesiti.
You may
not be ili
able
to set some neke
menuopcije
items,menija
depending
onsethe
recording
or playback conditions.
UpotrebaUsing
menija
the OPTION
OPTION MENU
Meni OPTION
prikazuje MENU
se poputappears
pop-upjust
menija
kojipop-up
se pojavljuju
kadthat
kliknete
nawhen you right-click
The OPTION
like the
window
appears
desnu tipku miša na računaru. Kad se u donjem desnom
uglu ekrana
prikazujeofſ,
možete
is displayed
at bottom-right
the screen,
you can use
koristiti meni OPTION. Odaberite ſ i prikazaće se opcije menija koje se mogu
promeniti uappear.
određenom kontekstu.
Menu item
Opcija menija
Kartica
 Select
(OPTION).
1Odaberite
ſ
(OPTION).
 Select the desired tab  the item to change the setting.
2Dodirnite
karticu the
opciju
čiju select
postavku želite
. podesiti.
željenu
After completing
setting,
3Nakon završetka podešavanja, odaberite ű.
Tab
Notes
 Grayed out menu items or settings are not available.
‫ئئ‬Napomene
6 Opcije ili postavke
sivowant
nisuisdostupne.
 When označene
the item you
not on the screen, select another tab. (There may be no tab.)
6 Ako se željena
opcija ne vidi na ekranu, odaberite drugu karticu. (Kartice se možda neće prikazati.)

6 Kartice i opcije
kojetime.
se prikazuju na ekranu zavise od statusa snimanja/reprodukcije kamkordera u dotiat the
čnom trenutku.
36
GB
Liste menija
Ω Kategorija (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION .................. Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu sa vrstom scene, kao što
je snimanje noću ili na plaži.
l FADER ................................ Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
WHITE BAL................................. Podešava ravnotežu boje u skladu sa svetlinom okruženja u kojem se
snima.
EXPOSURE ................................. Podešavanje svetline video zapisa i fotografija.
FOCUS ......................................... Ručno izoštravanje.
TELE MACRO ............................. Snimanje izoštrenog objekta i neoštre pozadine.
Ψ Kategorija (SHOOTING SET)
l REC MODE ........................ Podešavanje moda snimanja video zapisa. Kod snimanja objekata koji se
brzo kreću preporučuje se vertikalni kvalitet slike.
GUIDEFRAME............................ Prikaz okvira koji olakšava horizontalno ili vertikalno poravnavanje objekta.
l STEADYSHOT................... Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju video zapisa.
AUTO SLW SHUTTR ................ Automatsko podešavanje brzine zatvarača.
FACE DETECTION .................... Automatsko podešavanje kvaliteta slike kod prepoznavanja lica.
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC.......... Snima video zapise uz živopisan zvuk u skladu sa položajem zuma.
MICREF LEVEL................. Podešavanje glasnoće mikrofona.
OTHER REC SET
l DIGITAL ZOOM...... Odabir maksimalnog nivoa zuma za digitalno zumiranje nakon prelaska
nivoa optičkog zuma.
BACK LIGHT ..................... Podešavanje ekspozicije kod objekata osvetljenih od pozadi.
l WIDE SELECT ......... Odabir odnosa stranica slike kod snimanja video zapisa.
Ы Kategorija (PHOTO SETTINGS)
 SELF-TIMER ........................ Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
 IMAGE SIZE ........................ Podešavanje veličine fotografije.
FILE NO. ...................................... Podešavanje načina dodeljivanja brojeva datotekama.
ǖ Kategorija (PLAYBACK)
VISUAL INDEX........................... Prikazuje snimke kao sličice (str. 16).
VIEW IMAGES
DATE INDEX ..................... Omogućuje traženje željene slike po datumu.
 FILM ROLL ................ Prikazuje i reprodukuje scene u određenom intervalu.
 FACE............................ Prikaz i reprodukcija scena sa licima.
PLAYLIST..................................... Prikazuje i reprodukuje playlistu video zapisa.
PLAYBACK SET
DATA CODE...................... Prikaz detaljnog datuma snimanja tokom reprodukcije.
37
Υ Kategorija (EDIT)
DELETE
l DELETE..................... Brisanje video zapisa.
 DELETE ...................... Brisanje fotografija.
PROTECT
l PROTECT ................. Zaštićuje video zapise od slučajnog brisanja.
 PROTECT ................... Zaštićuje fotografije od slučajnog brisanja.
l DIVIDE................................ Deljenje video zapisa.
PHOTO CAPTURE*1 ................. Snimanje fotografije iz željene scene u video zapisu.
MOVIE DUB*1
DUB by select ................. Bira video zapise i kopira ih.
DUB by date .................... Presnimava sve video zapise odabranog datuma.
 DUB ALL...................... Presnimava sve video zapise iz playliste.
PHOTO COPY*1
COPY by select ............... Bira i kopira fotografije.
COPY by date .................. Kopira sve fotografije odabranog datuma.
PLAYLIST EDIT
l ADD .......................... Dodavanje video zapisa u playlistu.
l ADD by date .......... Dodavanje video zapisa snimljenih istog datuma u playlistu.
 ERASE .......................... Brisanje video zapisa iz playliste.
 ERASE ALL .................. Brisanje svih video zapisa iz playliste.
 MOVE ........................... Promena redosleda video zapisa u playlisti.
Τ (OTHERS) kategorija
PROJECTOR*2
SOURCE ............................ Projekcija snimaka napravljenih drugim uređajima (str. 21).
SCREEN FORMAT ........... Promena formata slike projektovanih snimaka (str. 21).
USB CONNECT
d USB CONNECT*1...... Spajanje na ugrađen hard disk preko USB-a.
b USB CONNECT ......... Spajanje na memorijsku karticu preko USB-a.
DISC BURN ....................... Omogućuje čuvanje snimaka na diskove (str. 23).
BATTERY INFO .......................... Prikaz informacija o bateriji.
Φ (MANAGE MEDIA) kategorija
38
MEDIA SETTINGS*1
MOVIE MEDIA SET......... Odabir medija za snimanje video zapisa (str. 13).
PHOTO MEDIA SET........ Odabir medija za snimanje fotografija (str. 13).
MEDIA INFO .............................. Prikaz informacija o mediju za snimanje, kao što je slobodan prostor.
MEDIA FORMAT
HDD*1 ................................ Brisanje svih podataka sa ugrađenog hard diska.
MEMORY CARD.............. Brisanje svih podataka sa memorijske kartice.
REPAIR IMG.DB F.
HDD*1 ................................ Popravljanje datoteke sa podacima o snimcima na ugrađenom hard
disku (str. 46).
MEMORY CARD.............. Popravljanje datoteke sa podacima o snimcima na memorijskoj kartici (str. 46).
category
Χ (GENERAL
Kategorija SET)
(GENERAL
SET)
OTHER SETTINGS
DEMO MODE................... Sets whether the demonstration appears or not.
*11 DCR-SR21E
* DCR-SR21E
*22 DCR-PJ5E
USB LUN SETTING ......... Sets the compatibility when using a USB connection.
* DCR-PJ5E
DROP SENSOR*1............. Activates or deactivates the drop sensor.
*1 DCR-SR21E
*2 DCR-PJ5E
Customizing your camcorder
SOUND/DISP
SOUND/DISP SET
SET
VOLUME
the volume
of zvuka
playback
(p. 17).(str. 17).
VOLUME............................
........................... Adjusts
Podešavanje
glasnoće
pri sound
reprodukciji
BEEP
whether ili
theisključivanje
camcorder sounds
beeps or
not.
BEEP...................................
................................... Sets
Podešavanje
zvučnihoperation
signala funkcija
kamkordera.
(GENERAL
SET) category
LCD
LCD BRIGHT
BRIGHT.....................
..................... Podešavanje svetline LCD ekrana.
SOUND/DISP
SET
LCD
LEVEL
LCD BL
BL
LEVEL..................
.................. Podešavanje pozadinskog osvetljenja LCD ekrana.
VOLUME
............................
Adjusts
the volume
of playback
(p.
LCD
COLOR
LCD COLOR......................
......................
Podešavanje
intenziteta
boje sound
LCD ekrana.
BEEP
...................................
SetsPodešavanje
whether thetrajanja
camcorder
sounds
operation
beeps
not.ekranu.
DISPLAY
SET
DISPLAY
SET....................
prikaza
ikona
i indikatora
naor
LCD
LCD BRIGHT
..................... Adjusts the brightness of the LCD screen.
OUTPUT
SETTINGS
LCD
LEVEL
.................. C
TV
.............................
TVBLTYPE
TYPE
Konverzija signala zavisno od spojenog TV-a (str. 22). 22).
LCD
COLOR
......................
Adjusts
the coloriliintensity
of theprikaza
LCD screen.
DISP
OUTPUT
..................
DISP
OUTPUT
Podešavanje
isključivanje
podataka na ekranu TV prijemnika.
DISPLAYLANG
SET .................... Sets the duration that icons or indicators are displayed on the LCD screen.
CLOCK/
LANG
OUTPUTCLOCK
SETTINGS
CLOCK
SET....................... Sets
Podešavanje
i vremena.
SET
the date datuma
and time.
the
on
the
connected
(p.
22).
TV AREA
TYPE .............................
Converts
AREA
SET..........................
Podešavanje
razlike
bez TV
zaustavljanja
SET
Adjusts
forsignal
a vremenske
timedepending
difference
without
stopping
thesata.
clock.
DISP
OUTPUT ..................
SUMMERTIME
SUMMERTIME
................. Prelazak na letnje računanje vremena.
LANG
CLOCK/ LANGUAGE
LANGUAGE SET
SET.........
........ Podešava jezik menija (str. 6).
6).
POWER
SETTINGS
CLOCKSETTINGS
SET ....................... Sets the date and time.
POWER
A.SHUT
OFF.....................
..................... Promena postavke [A.SHUT OFF].
AREA
SET ..........................
A.SHUT
OFF
OTHER
SETTINGS................. Sets the summertime.
SUMMERTIME
OTHER
SETTINGS
DEMO MODE...................
MODE
..................
Podešavanje
ili
moda.or not.
LANGUAGE
SET
......... SetsSets
thewhether
display language
(p. 6). demo
DEMO
theisključivanje
demonstration
appears
USB
LUN SETTING
SETTING .........
......... Podešavanje kompatibilnost pri upotrebi USB povezivanja.
POWERUSB
SETTINGS
LUN
1
DROPOFF
SENSOR*
Uključenje
ilideactivates
isključenje
senzora
za slučaj pada.
1 .............
A.SHUT
.....................
Changes
the or
[A.SHUT
OFF]
setting.
.............
Activates
the
drop sensor.
DROP
SENSOR*
GB
39
Deljenje video zapisa
1
2
3
Odaberite Ű  [Show others]
 [l DIVIDE] (u kategoriji Υ
[EDIT]).
Odaberite video zapis koji želite
podeliti.
Odaberite ǎ na mestu gde
želite podeliti video zapis na
scene.
Reprodukcija se pauzira. Pauza i
reprodukcija se izmenjuje pritiskom
na ǎ.
Preciznije podesite mesto reza nakon
odabira tačke pomoću ǎ.
Saznajte detalje iz
priručnika "Handycam"
Handbook
Detalje o naprednim funkcijama
potražite u priručniku "Handycam"
Handbook (takođe sadržan na isporučenom CD-ROM-u).
1
2
3
Za instaliranje priručnika
"Handycam" Handbook na
računar sa sistemom Windows,
stavite priloženi CD-ROM disk u
pogon računara.
Kliknite na [Handbook].
Odaberite željeni jezik i model
kamere te kliknite na [Install].
6 Model kamkordera naveden je na donjoj
strani kamkordera.
4
Povratak na početak odabranog video zapisa
Odaberite ű  [YES] 
ű.
‫ئئ‬Napomene
6 Podeljeni video zapisi ne mogu se vratiti u
prvobitno stanje.
@‫ئ‬Saveti
6 Možete podeliti video zapis dok se prikazuje na
ekranu za reprodukciju pomoću opcije ſ
OPTION MENU.
6 Podeljene video zapise možete spojiti pomoću
isporučenog softvera "PMB". Za detalje pogledajte "PMB Help" (str. 33).
40
Kako biste otvorili "Handycam" Handbook,
dvaput kliknite na ikonu prečice na ekranu
računara.
6 Ako upotrebljavate Macintosh, otvorite folder
[Handbook] – [GB] na CD-ROM disku i zatim
kopirajte [Handbook.pdf].
6 Za čitanje "Handycam" Handbook priručnika
potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran
na vašem računaru, možete ga preuzeti na Adobe
Systems stranici:
http://www.adobe.com/
Additional
Information
Additional
Information
Dodatne informacije
Additional
Information
Additional
Information
Additional
Information
Additional
Information
Additional
Information
Screen
indicators
Additional
Information
Screen
indicators
Additional
Information
Indikatori
na ekranu
Screen indicators
Scr
Screen
indicators
Screen
indicators
Screen
indicators
Scr
Upper
lef
ente
pper
Gornji
levi
Srednji
Gornji
desni
Up
ente
pperright
right
Upper left
left
Upper
Upper left
left
Upper
Upper
left
Upper
left
Upper left
Bo
Dole
Bo
Bottom
Bottom
Bottomlef
Bottom
Upper
Bottom
Bottom
tt
Gornji
Bottomlevi
Upper
left
Indicator
Upper
left
Indicator
Upper
left
Indikator
Upper
left
Indicator left
Upper
Indicator
Upper
Indicator left
Indicator
Ű
Indicator
Indicator
Indicator


Ż
Center
Center
Center
Ce
Indicator
Srednji
Center
Ce
Center
Center
Indicator
Center
Indicator
[STBY]/[REC]
Center
Indicator
Indikator
Indicator
[STBY]/[REC]
Indicator
[STBY]/[REC]
Indicator
[STBY]/[REC]
Indicator
[STBY]/[REC]
[STBY]/[REC]
[STBY]/[REC]
[STBY]/[REC]
[STBY]/[REC]
™
™
™
™
™
™
<
™
™
à
™
à
à œ
à
à
à
à
 right
à
Upper
à right
Upper
Upper right
right
Upper
Indicator
Upper
right
Indicator
Upper
right
Upper
right
Indicator
Upper
right
Gornji
desni
Indicator
Upper
Indicator right
Indicator
Indicator
Indicator
Indikator
Indicator
Ms
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Upper right
right
Upper
Upper right
right
Upper
Upper
right
Upper
right
Upper right
Meaning
Meaning
Značenje
Meaning
Meaning
MENU
button
MeaningMENU
Meaning
MENU
button
Tipka
Meaning
MENU
button
Meaning
MENU
Meaning button
Self-timer
recording
MENU
button
MENU
button
Self-timer
recording
Self-timer
snimanje
MENU
button
Self-timer
recording
MENU
button
Self-timer
recording
recordin
MENU button
MICREF
LEVEL
lowgg
Self-timer
recor
Se
re
Self-timer
recor
MI
MICREF
recor nizak
Self-timerLEVEL
reco
Se
MI
Se
recor
MI
co
gw
ELECT
MI
VEL
low
nivo
VEL
low
MI
w
MI
VEL low
low
WIDE
SELECT
MICREF
LEVEL
WIDE
SELECT
MICREF
LEVEL
low
BLT-IN
ZOOM
MIC
WIDE
SELECT
WIDE
SELECT
WIDE
SELECT
BLT-IN
ZOOM
MIC
WIDE
SELECT
WIDE
BLT-IN
ZOOM MIC
MIC
BLT-IN
ZOOM
WIDE SELECT
SELECT
Remaining
battery
BLT-IN
ZOOM
MIC
BLT-IN
ZOOM
MIC
BLT-IN
ZOOM
MIC
Remaining
battery
BLT-IN
ZOOM
MIC
Remaining
battery
BLT-IN
ZOOM
MIC
Remaining
battery
BLT-IN
ZOOM
MIC
Recording
folder
ofof
Preostalo
trajanje
baterije
Remaining
battery
Remaining
battery
Recording
folder
Remaining
battery
Rema
tteryof
Recording
folder
of
rry card
Rema
ttery
ttery
ry
card
Folderrrding
za
snimanje
na
folder
of
of
rding
folder
ry card
rd of
Recording
folder
r ry
of
rd
card
Recording
folder
VIDEO
LIGHT
memory
card
memorijskoj
kartici
Recording
folder
of
memory
card
VIDEO
LIGHT
memory
card
VIDEO LIGHT
LIGHT
memory
card
VIDEO
memory
card
Return
button
VIDEO
LIGHT
VIDEO
LIGHT
VIDEO
LIGHT
Return
button
VIDEO
LIGHT
Return button
button
VIDEO
LIGHT
Return
VIDEO
LIGHT
Tipka
povratak
Returnzabutton
button
Return
Return button
button
Return
Return button
Meaning
Meaning
Meaning
Meaning
Recording
Meaning status
Značenje
Meaning
Recording
status
Meaning
Recording
status
Meaning
Recording
status
Meaningsize
Photo
Recording
status
Status
snimanja
Recording
status
Photo
size status
Recording
Photo size
size status
Recording
Photo
Recording
status
Slide
show
set
Photo
size
Veličina
fotografije
Photo
size
Slide show
set
Photo
size
Slide show
show
set
Photo
size
Slide
Photoshow
size set
Slide
show
set
Slide
set
Warning
Aktiviran
slide
Slide
show
set show
Slide
show
set
Warning
Slide
show
set
Warning
Warning
Warning
Warning
Playback
Warningmode
Upozorenje
Warning
Playback
mode
Warning mode
Playback
Playback
Playback mode
mode
Playback
mode
Playback
mode
Mod
reprodukcije
Playback
Playback mode
mode
Meaning
Meaning
Meaning
Meaning
Recording
Meaning mode
Meaning
Recording
mode(HQ/
(HQ/
Meaning
Recording
mode (HQ/
(HQ/
Meaning
SP/LP)
Značenje
Recording
mode
Meaning
SP/LP)
Recording
mode (HQ/
(HQ/
Recording
mode
SP/LP)
Recording
mode
(HQ/
SP/LP)
Recording
mode
(HQ/
Recording/playback/
Mod
snimanja
(HQ/SP/LP)
SP/LP)
Recording mode (HQ/
SP/LP)
Recording/playback/
SP/LP)
Recording/playback/
SP/LP)
editing
media
Recording/playback/
SP/LP)za
editing
media
Recording/playback/
Medij
snimanje/
Recording/playback/
editing
media
edit
Recording/pla
it
aa ack/
Recor
edit
Counter
(hour
editing
media
reprodukciju/editovanje
Recor media
editing
Counter
(hour
edit
a
editing
media
Counter
(hour:minute:
un
our
ute:
editing
media
second)
Counter
(hour:minute:
(hou
:minute:
editing(sat:minuta:sekunda)
media
second)
Counter
(hour:minute:
Brojač
Counter
(hour:minute:
second)
Counter
(hour:minute:
second)
Counter
(hour:minute:
second)
Counter (hour:minute:
second)
second)
second)
second)
Indicator
Indicator
Indikator
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
[00min]
Indicator
Indicator
[00min]
Indicator
[00min]
[00min]
[00min]
[00min]
[00min]
[00min]
[00min]
Meaning
Meaning
Značenje
Meaning
Meaning repreostalo
Procenjeno
recor
re
ted
recording
cording
vreme
snimanja
ted
recording
ted
re
rding
recording
re
d recording
Estimated
recording
remaining
time
Estimated
FADER
remaining
time
Estimated recording
remaining
time
FADER
FADER
remaining
time
FADER time
remaining
FADER
remaining
time
Drop
sensor
off
FADER
Senzor
za slučaj
FADER
Drop
sensor
off pada je
FADER
Drop sensor
sensor off
off
FADER
Drop
FADER
Drop
sensor
isključen
Drop
sensoractivated
off
Drop
sensor
off
activated
Drop sensor
sensor
off
activated
Drop
off
Senzor
za
slučaj
pada je
Drop
sensor
activated
off
Approximate
number
Drop
sensor
activated
Drop
sensor
activated
Approximate
numberofof
9999
Drop
sensor
activated
Approximate
number
of
uključen
Drop
sensor
activated
9999
recordable
photos
and
Approximate
number
Drop
sensor
activated
9999
recordable
photos
andof
Approximate
number
of
9999
9999
Approximate
number
of
recordable
photos
andof
9999
Približan
broj
fotografija
recording
media
Approximate
number
of
recordable
photos
and
9999
Approximate
number
recording
media
9999
recordable
photos
andof
Approximate
number
9999
recordable
photos
and
9999
recording
media
9999
za
snimanje
i
medij
za
recordable
photos
and
recording
media
9999
recordable
photos
and
Playback
folder
ofof and
recording
media
9999
recordable
photos
recording
media
Playback
folder
9999
recording
media
snimanje
9999
Playback
folder
of
recording
media
memory
Pl
backcard
folder
recording
mediaof
memory
card
Playback
folder
of
ba
Playback
folder
of
ry
rd
Folder
zaplaying
reprodukciju
na
Playback
folder movie
of
aybary
ca
card
rrent
memory
card

ayback
folder
of
memory
card
Current
playing
movieor
or
ry
memorijskoj
kartici
memory
card
Current
play
vie or
or
playing
memory
card
100/112
umber ofmovie
total
Curren
vie
rr
100/112
total
rren
aying
rr
t playing
movie
or
or
aying
movie
Video
zapis
ili
fotografi100/112
tal
or
or
photos
rr
aying
movie
100/112
rr
vie
or
re
photos
100/112
photo/Number
of
vie
or
100/112
talotos
photo/N
of total
total
jare
koja
reprodukuje/
rdse umber
photos
photo/N
of
total
100/112
otos
100/112
reco
or
photos
mosnimljenih
recorded
movies
ortotal
photos
100/112
photo/Number
ofor
reco
edbroj
movies
photos
recorded
Ukupan
recorded
movies
or
photos
recorded
movies
or
photos
Bottom
re rdzapisa ilivies
or photos
Bottom
video
fotografija
Bottom
Bottom
Indicator
Meaning
Bottom
Meaning
Bottom
Meaning
Meaning
[FACE
Dole
Meaning DETECTION]
Meaning
[FACE
DETECTION]set
set
Meaning
[FACE
DETECTION] set
set
Meaning
to
[OFF]
[FACE
DETECTION]
Meaning
to
[OFF]
Indikator
Značenje
[FACE
DETECTION] set
set
[FACE
DETECTION]
to
[OFF]
[FACE
DETECTION]
set
to
[OFF]
[FACE
DETECTION]
set
Manual
focus
–
to
[OFF]
[FACE
DETECTION]
[FACE
DETECTION]
set
to
[OFF]
Manual
focus
–
to
[OFF]
Manual
focus
to
–
Manual
al focus
–
podešeno
na [OFF]
to [OFF]
[OFF]
Manual
focus
–
Manual
focus
–
–
Manual
focus
Manual
focus
–
SCENE
SELECTION
Ručno

Manualizoštravanje
focus
–
SCENE
SELECTION
SCENE SELECTION
SELECTION
SCENE
SCENE
SELECTION

SCENE SELECTION
SELECTION
SCENE
SCENE
SELECTION
balance
SCENE
SELECTION
SCENE
SELECTION
°
   White
White
balance
°
White balance
balance
°
White
SteadyShot
off
°
White
balance
°
White
balance
SteadyShot
off
°
°
White
balance
Whit
Stea
Whit
Stea
Ravnoteža
beline
°

Wh
EXPOSURE
°x
Stea
SteadyShot
off
Stea
SteadyShot
offff
EXPOSUREoff
of
SteadyShot
EXPOSURE
off
SteadyShot
isključen

EXPOSURE
SteadyShot
off
TELE
MACRO
EXPOSURE
EXPOSURE
TELE
MACRO
EXPOSURE
EXPOSURE
TELE MACRO
MACRO
TELE
EXPOSURE
BACK
LIGHT
Ž
TELE MACRO
MACRO
TELE
BACK
LIGHT
Ž
TELE
К
TELE MACRO
MACRO
BACK
LIGHT
TELE
Ž
BACK
LIGHT
Ž
TELE MACRO
MACRO
Ž
BACK
LIGHT AUTO
Ž
BACK
LIGHT
BACK
LIGHT

Ž
INTELLIGENT
Ž
BACK
LIGHT
Ž
INTELLIGENT
AUTO
BACK
LIGHT
Ž
Ž
Ž
INTELLIGENT
AUTO
BACK
LIGHT AUTO
Ž
Ž
INTELLIGENT
Ž
Ž
INTELLIGENT
AUTO
INTELLIGENT
AUTO
OPTION
button
Ž
INTELLIGENT
AUTO
INTELLIGENT
AUTO
OPTION buttonAUTO
INTELLIGENT
Ž
OPTION
buttonAUTO
INTELLIGENT
OPTION
button
VIEW
IMAGES
OPTION
buttonbutton
OPTION
button
VIEW
IMAGES
button
Tipka
OPTION
ſ
OPTION
button button
VIEW
IMAGES
button
OPTION
button
VIEW
IMAGES
OPTION
button
Slide
show
button
VIEW
IMAGES
button
VIEW
IMAGES
button
Tipka
VIEW
IMAGES
ų
Slide
show
button
VIEW
IMAGES
button
Slide
show
button
VIEW
IMAGES
button
Slide
show
button
VIEW
IMAGES
Data
file
name
101-0005
Slide
show
buttonbutton
Tipka
slide
showa
ƒ
Slide
show
button
Data
file
name
101-0005
Slide
show
button
Data
file
name
Da
Slide
button
101-0005
Da
me da podacima
101-0005
Slide
show
ta show
file
name
Naziv
datoteke
Protected
image

Data
101-0005
file
name
Data
file
name
101-0005
Protecte
101-0005
me
101-0005
name
Data
file
na

Zaštićen
snimake

101-0005
Index
Protec
Protecte

te imagee
Protecte
Index
button

Protected

Index indeksnog
button
Protected
imagee prikaza
Tipka

Index
button
In
Protecte
Mov
totomode

Index
button
In
Index
button
Mov
mode
Index
Mod
video
zapisa/mod
In
Mov
de
to mode
Mov
Index
ˎ Indicators and theirfotografije
positions
are
approximate
Movie
mode/photo
mode
Movie
mode/photo
mode
ˎ Indicators and their
positions
are
approximate
Movie
mode/photo
mode
Movie
mode/photo
mode
ˎ and
Indicators
andfrom
their
positions
are approximate
approximate
may
differ
what
you
actually
see.
Indicators
and
their
positions
are
ˎ
Movie
mode/photo
mode
ˎ
may differ
from positions
what you are
actually
see.
Indicators
and their
approximate
ˎ and
AAAAdditional
Additional
Information
Information
Information
Info
AAdditional
fo
Additional
Additional
Additional
Info
Info
Info
fo
AA Information
fo
Additional
t60
60min
min
60 min
min
ǘ60
60min
60
min
60
min
60
min
60
min
60 min
Center
Center
Center
Center
Center
Center
Center
6ˎ and
Indikatori
iand
njihov
položaj
su približni
isee.
u stvarˎ
Indicators
and
their
positions
are
approximate
approximate
may
differ
from
whatappear,
you
actually
yo
Indicators
their
positions
are
ximate
ˎˎˎ
Some
indicators
may
not
depending
on
Indicators
and
are
ximate
fer their
from
what
ˎ and
Some
indicators
maypositions
not appear
on
and
may
differ
from
what
yo ovde
In may
ators
and
their
position
e
nosti
se
mogu
razlikovati
od
prikazanih.on
differ
from
what
yo
and
may
differ
fr
what
yo
ˎ So
Some
indicators
maywhat
not
appear
sfrom
no appear
fer
mcorder
model.
fer
from
yo
ˎ
ators
may
not
on
appe
ˎ
ors
appear,
depending
del.
So
ators
maykamkordera,
not appear,
appear,
depending
on
fer from
what
you
actually
see.
6ˎˎˎ Zavisno
odators
modela
neki
indikatori
ˎ
may
not
depending
on
del.
ators may
maydel.
not appear,
appear, depending
depending on
on
ˎ your ca
ators
not
your
camcorder
model.
ˎ your
Somecamcorder
indicators
may not appear, depending on GB
možda
se neće prikazati.
model.
your
camcorder
model.
your camcorder
camcorder model.
model.
your
your camcorder model.
41
41
41
41
41
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
GB
Delovi i kontrole
Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice.
AZvučnik (DCR-PJ5E)
BObjektiv
CPreklopka LENS COVER
DUgrađeni mikrofon
ELED VIDEO LIGHT (15)
ALCD ekran
BTipka LIGHT (15)
CVišesmerni selektor (6)
DTipka  (VIEW IMAGES) (16, 22, 26)
ETipka PROJECTOR (20)
FObjektiv projektora
GPreklopka PROJECTOR FOCUS
DCR-SR21E/SX21E
ALCD ekran
BTipka LIGHT (15)
CVišesmerni selektor (6)
DTipka  (VIEW IMAGES) (16, 22, 26)
DCR-PJ5E
42
AZvučnik (DCR-SR21E/SX21E)
B+ (USB) priključnica (23, 25, 28, 32)
CA/V OUT priključnica (22, 26)
PROJECTOR IN priključnica (DCR-PJ5E)
(21)
DTipka MODE (14)
ETipka Ũ (INTELLIGENT AUTO)
FTipka RESET (44)
DCR-SR21E
DCR-PJ5E/SX21E
APreklopka zuma
BTipka PHOTO (14)
CIndikator POWER
DTipka START/STOP (14)
EBaterija (11)
FIndikator CHG (punjenje) (11)
GRučni remen
HDC IN priključnica (11)
IIndikator pristupa (memorijska kartica)
(12)
JPreklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (11)
KOtvor za stativ
LOtvor za memorijsku karticu (12)
APreklopka zuma
BTipka PHOTO (14)
CIndikator POWER
DIndikator CHG (punjenje) (11)
EBaterija (11)
FTipka START/STOP (14)
GDC IN priključnica (11)
HRučni remen
IKukica za remen za nošenje na ramenu
JIndikator pristupa (memorijska kartica) (12)
KPreklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (11)
LOtvor za stativ
MOtvor za memorijsku karticu (12)
Zatezanje ručnog remena
43
Ŝ U slučaju problema
Ako naiđete na probleme pri upotrebi kamkordera, postupite prema uputstvu iz sledećih
koraka.
AProverite listu (str. 44 – 46) te pregledajte kamkorder.

BOdspojite izvor napajanja, ponovo
ga spojite nakon otprilike 1 minute i
uključite kamkorder.

CPritisnite RESET (str. 42) šiljatim
predmetom i uključite kamkorder.
Ako pritisnete RESET, resetovaće se
sve postavke, uključujući tačno vreme.
Tipka RESET

DObratite se Sony prodavcu ili
ovlašćenom Sony servisu.
6 Možda će trebati formatirati ili zameniti trenutni medij za snimanje ugrađen u kamkorder,
zavisno od vrste problema. Ako se to dogodi,
podaci snimljeni na ugrađeni medij za snimanje
će se izbrisati. Obavezno presnimite podatke
iz ugrađenog medija za snimanje na drugi
medij (napravite sigurnosnu kopiju) pre slanja
kamkordera na popravak. Proizvođač neće
nadoknaditi bilo kakav gubitak podataka iz
ugrađenog medija za snimanje.
6 Tokom popravke serviseri će možda proveriti
minimalan sadržaj podataka memorisanih u
ugrađeni medij za snimanje kako bi istražili
problem. Ipak, Sony predstavnik neće kopirati
niti zadržati vaše podatke.
Napajanje se ne uključuje.
44
6 Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 11).
6 Spojite utikač mrežnog adaptera u zidnu utičnicu.
Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje
uključeno.
6 Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder
bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
6 Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili
skinite bateriju te ih ponovo spojite nakon
približno jednog minuta. Ako kamkorder i dalje
ne radi, pritisnite tipku RESET (str. 42) šiljatim
predmetom. (Ako pritisnete RESET, resetovaće
se sve postavke, uključujući tačno vreme.)
6 Temperatura kamkordera je vrlo visoka. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vreme na
hladnom mestu.
6 Temperatura kamkordera je vrlo niska. Ostavite
kamkorder uključen. Ako ni dalje ne možete
rukovati kamkorderom, isključite ga i odnesite
na toplo mesto. Ostavite kamkorder tamo neko
vreme, zatim ga uključite.
Kamkorder se zagrejava.
6 Kamkorder se može zagrejati tokom upotrebe.
Pojava nije kvar.
Napajanje se odjednom isključi.
6
6
6
6
Upotrebite mrežni adapter.
Ponovo uključite napajanje.
Napunite bateriju (str. 11).
Standardno je podešeno automatsko isključivanje
napajanja ako se kamkorderom ne rukuje
približno 5 minuta kako bi se očuvalo punjenje
baterije ([A.SHUT OFF]).
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne
snima se slika.
6 Pritisnite MODE za uključivanje indikatora
l (video zapis) ili ң (fotografija).
6 Kamkorder memoriše sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vreme ne
može se snimiti nova slika.
6 Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 18).
exceeded the recordable capacity of your
camcorder. Delete unnecessary images (p. 18).
The recording stops.

your camcorder securely (p. 11).
C:06:

The temperature of your camcorder is
6 Ukupan broj video zapisa ili fotografija premašio
je kapacitet snimanja na kamkorderu. Obrišite
nepotrebne slike (str. 18).
“PMB” cannot be installed.
Snimanje
zaustavlja.
Check these
computer
environment

or
required
install
6 installation
Temperaturaprocedure
kamkordera
je vrlo to
visoka/niska.
“PMB”
31).
Isključite(p.kamkorder
i ostavite ga neko vreme
na hladnom/toplom mestu.
“PMB” does not work correctly.
"PMB" se ne može instalirati.
Quit “PMB” and restart your computer.
6 Proverite okruženje računara ili postupak insta lacije za "PMB" (str. 31).

The camcorder is not recognized by the
computer.
"PMB" ne radi pravilno.
Računar ne prepoznaje kamkorder.
the USB
cable
frompriključnice
the computer
6 Disconnect
Odspojite ostale
uređaje
iz USB
na
računaru, osim tastature, miša i kamkordera.
6 Odspojite USB kabl iz računara i kamkordera,
restartujte računar i zatim odgovarajućim
redosledom ponovo spojite računar i
kamkorder.
indicators
Dijagnostički prikaz i indikatori
Ifupozorenja
indicators appear on the LCD screen,
check the following.
Ako se na LCD ekranu pojave indikatori,
proverite sledeće.
have tried to fix a couple of times, contact
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon
your Sony dealer or local authorized Sony
što ste pokušali da ga rešite nekoliko puta,
service facility. In this case, when you
obratite se Sony predstavniku ili ovlašćecontact them, give them all the numbers of
nom servisu. U tom slučaju navedite sve
the error code beginning with C or E.
brojeve kodova grešaka koji počinju sa C ili
E pri kontaktu.
C:04:
C:04:
The VV
battery pack is not an “InfoLITHIUM”

6 Baterija nije "InfoLITHIUM" serije V. Upotrebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V).
6 Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera u priključnicu na kamkorderu (str. 11).
C:13:
C:06:VV / C:32:
6 Temperatura baterije je visoka. Zamenite
operate your
camcorder
again. mestu.
bateriju
ili je ostavite
na hladnom
C:13:VV / C:32:VV
E::
6 Odspojite napajanje. Ponovo ga spojite i
on page 44.
 Follow the steps from 
rukujte kamkorderom.
E:VV:VV
6
Primenite korake 2 – 4 na str. 44.
disk of your camcorder becomes full. Delete
<
unnecessary images (p. 18), or format the
6 Indikator
treperi
internal hard
diskkad
(p.je ugrađeni hard disk
kamkordera
pun.media.
Izbrišite nepotrebne snimke
images on other
 (str. 18) ili formatirajte ugrađeni hard disk (str.
52)
štoyour
prebacite
snimke na drugi medij.
hardnakon
disk of
camcorder.
6 Možda je došlo do greške u ugrađenom
hard disku kamkordera.

Battery


Additional Information
6 Zatvorite "PMB" i restartujte računar.
computer other than the keyboard, mouse,
The battery pack temperature is high. Change
the battery pack or place it in a cool place.
power is low.
6 Napon baterije je nizak.
œ
 The battery pack temperature is high. Change
6 Temperatura baterije je visoka. Zamenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.

 The temperature of your camcorder is getting
6 Temperatura kamkordera se jako povećava.
high. Turn off your camcorder and leave it in
Isključite kamkorder i ostavite ga na hladnom
a cool place.
mestu.
6 Temperatura kamkordera je niska. Zagrejte
kamkorder.
Make the camcorder warm.

6 Nije stavljena memorijska kartica (str. 12).
 No memory card is inserted (p. 12).
6 Indikator treperi kad je memorijska kartica
 The indicator flashes when the memory card
puna. Izbrišite nepotrebne snimke (str. 18) ili
formatirajte memorijsku karticu (str. 52) nakon
što prebacite snimke na drugi medij.
GB
45
becomes full. Delete unnecessary images
(p. 18), orfull.
format
theunnecessary
memory card
(p. 52)
becomes
Delete
images
becomes full. Delete unnecessary images
(p. 18), o
52)
52)
 (p. 18), o
after storing the images on other media.
after
storing
the
images
on
other
media.
the data base file by selecting
 [Show
 The Image Database File is damaged. Check
Image
Database File
is damaged.
Check
 The
others]

6 Datoteka
sa[REPAIR
podacimaIMG.DB
o snimciF.]
ma(under
je 
oštećena.
[Show
 [Show

Proverite
datoteku
sa podacima
tako
da the
odabe[REPAIR
IMG.DB F.]
(under
others]

[REPAIR
IMG.DB
F.]
(under
recording
(DCR-SR21E).
rete
Ű medium
 [Show
others]
 [REPAIR
[MANAGE
MEDIA]
category)
 theIMG.
[MANAGE MEDIA] category)  the
DB
F.] (u kategoriji
[MANAGE MEDIA])
recording
medium Φ
(DCR-SR21E).
recording medium (DCR-SR21E).
 medij za snimanje (DCR-SR21E).
 The memory card is damaged. Format the
memory card with your camcorder (p. 52).
 The memory card is damaged. Format the
6 Memorijska
oštećena. Format
Formatirajte
The memorykartica
card isjedamaged.
the
memory card with your camcorder (p. 52).
memorijsku
u kamkorderu
memory cardkarticu
with your
camcorder(str.
(p. 52).
52).

Incompatible memory card is inserted (p. 52).
6 Stavljena je nekompatibilna memorijska kartica
52).
 
52).
(str. 52).
 Access
 to the memory card was restricted on

another device.
 Access to the memory card was restricted on
6 Pristup memorijskoj kartici je ograničen na
another device.
another uređaju.
device.
drugom
 The camcorder is unsteady. Hold the camcorder
steady with both hands. However, note that
The camcorder
is unsteady.
Holdgathe
camcorder
6 Kamkorder
je nestabilan.
Držite
mirno

pomoću obe ruke. Imajte na umu da indikator
steady
with both hands. However, note that
disappear.
the camera-shake
warning indicator
does not
upozorenja
na podrhtavanje
neće nestati.
the camera-shake warning indicator does not
disappear.
disappear.
6 Kad
aktivira
funkcija
senzora
za slučaj
pada.
The se
drop
sensor
function
is activated.
You
Možda
moći
snimatinor
nitiplay
reprodukovati
may notnećete
be able
to record
back

The
drop sensor function is activated. You
 snimke.
images.
may
not be able to record nor play back
may not be able to record nor play back
images.
images.
GB
GB
GB
46
System
Signal format: PAL color, CCIR standards
System
System
Movie
recording format:
Signal format: PAL color, CCIR standards
Video:
MPEG-2
PS CCIR standards
Signal
format:
PAL color,
Movie recording format:
Audio
recording
system:
Movie
format:
Video:
MPEG-2
PS
Video: MPEG-2 PS
Tehnički podaci
Sistem
Dolby
Digital 2ch
Photo
file format
Dolby
Digital
Stereo
Format
signala:
PAL
boja,Creator
CCIR standardi
Digital Compatible
Stereo Creator
:Dolby
DCF Ver.2.0
Format
snimanja
Photo file
format video zapisa:
Photo
file format
Video:
MPEG-2
PS
DCF
Ver.2.0
Compatible
::: MPF
Baseline
Compatible
Ver.2.0
Compatible
: DCF
Exif
Ver.2.21
Compatible
Sistem
snimanja
zvuka:
:: Exif
Ver.2.21
Compatible
MPF Digital,
Baselinedvokanalni
Compatible
Dolby
Internal
hard disk
: MPF Baseline
Compatible
Dolby Digital
Stereo Creator
Recording
media 80
(Movie/Photo)
DCR-SR21E:
GB
Recording
media
(Movie/Photo)
Internal
hard
disk
Format
datoteke
fotografija
“Memory
Stick
PRO Duo” media
Internal
hard
disk
DCR-SR21E:
80
GB
:SD
DCF
Ver.2.0
kompatibilno
memory card
(Class 2 or faster)
DCR-SR21E:
80PRO
GB
Stick
Duo” media
:“Memory
Exif Ver.2.21
kompatibilno
“Memory
Stick
PRO
Duo”or
media
SD
memory
card
(Class
faster)
:When
MPF
Baseline
kompatibilno
measuring
media 2capacity,
1 GB equals
SD memory card (Class 2 or faster)
1
Mediji za snimanje (video zapis/fotografija)
W
GB equals
Ugrađen
hard disk
W
1The capacity that a user can use is GB equals
DCR-SR21E:
1 billionmanagement
bytes,80a GB
portion
of which
is usedfiles.
for
system
and/or
application
approximately
"Memory
Stick79.3
PROGB.
Duo",
SD memorijska
system
management
and/or
files.
The
capacity
that a user
can application
use is
kartica
(klasethat
2 ili abrža)
Image
device
The
capacity
approximately
79.3 user
GB. can use is
approximately 79.3
2.25
ype) GB.
CCD (Charge Coupled
Kod merenja kapaciteta medija, 1 GB
Image
device
2.25
mm
(1/8
type)
CCD
(Charge
Coupled
označava
1
milijardu
bajtova,
od čega
se
G mm (1/8 type)
2.25
ype) 000
CCDpixels
(Charge Coupled
Device)
deo
upotrebljava za upravljanje sistemom i/
Device)
Gross:
800 000 Kapacitet
pixels
tpixels
ili
aplika
ivne datoteke.
dostupan
490
000Approx.
Gross:
Approx.
800
000 Approx.
pixels
Effective
16:9):
korisniku
je približno
79,3
GB. 490 000 pixels
Effective (Movie,
(Photo,
16:9):
Approx.
Effective
(Movie,
16:9):
Approx.
490slike
000 pixels
Senzor
Effective
(Photo, 4:3): Approx. 560 000 pixels
490 000 pixels
Effective
000 pixels
mm (Photo,
(tip 1/8)16:9):
CCDApprox.
(Charge490
Coupled
000 pixels
Lens2,25
Effective
(Photo,
16:9):
Approx.
490
Effective (Photo,
4:3):
Approx.
560
000 pixels
Device)
 (Optical),
 (Extended),
1 800
57
Effective
(Photo,674:3):
Approx. 560
000 
pixels
LensUkupno:
Približno
800
000
piksela
(Digital)
LensEfektivno



(Extended),
1
800
57
(video
zapis,
16:9):
Približno
490
000
F1.8
 ~ F5.7
 (Extended), 1 800 
57
(Digital)
piksela
Focal length:
(Digital)
F1.8
~mm
F5.7
Efektivno
(fotografije, 16:9): Približno 490 000
f=1.8~
F1.8
F5.7~ 102.6 mm (3/32 in. ~ 4 1/8 in.)
Focal
length:
piksela
Whenlength:
converted to a 35 mm still camera
Focal
f=1.8
mm (fotografije,
~ 102.6
mm
(3/32
in. ~ 4 1/8
Efektivno
560in.)
000
mmmm
~ 24:3):
223Približno
mm
in.
~
For movies:
f=1.8
mm ~ 39
102.6
(3/32
in. ~(149/16
1/8 in.)
When
converted
to a 35 mm still camera
piksela
87
5/8 converted
in.) (16:9) to
When
a 35 mm still camera
movies:
39
mm
~
2
223
mm
(1
9/16
in.
~
For
Objektiv
photos: 44
39 mm
mm ~~ 22 508
223 mm
mm (1
(1 3/4
9/16in.in.~~
For movies:
87 
5/8(optički),
in.) (4:3)
(16:9)
57
67  (prošireni), 1 800 
98
3/4
87
5/8
in.) (16:9)
For photos: 44 mm ~ 2 508 mm (1 3/4 in. ~
(digitalni)
Fortemperature:
photos: 44 mm
~ 2 508
mm PUSH],
(1 3/4 in. ~
Color
[AUTO],
[ONE
98 3/4
in.)
(4:3)
F1,8
~ in.)
F5,7(4:3)
98
3/4
[INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR]
Žižna
daljina:
(5 temperature:
K)
Color
[AUTO], [ONE PUSH],
f=1,8
~ 102,6(3mm
[INDOOR]
200 K), [OUTDOOR]
200 K), [OUTDOOR]
Minimum illumination
Kod
pretvaranja
u format 35 mm
(5 800
K)
(5
800([K)
3 lx Za
(lux)
video zapise: 39 ~ 2223 mm (16:9)
Minimum
illumination
shutter
speed
1/25
fotografije:
~second)
2508
mm (4:3)
3 lx Za
(lux)
([AUTO 44
SLW
SHUTTR]
is set to [ON],
3 lx (lux) ([AUTO
SLW
SHUTTR]
is set to [ON],
Temperatura
boje:
[AUTO],
[ONE PUSH],
shutter speed
1/25
second)
Input/Output
connectors
shutter
speed
1/25
second)
[INDOOR] (3200 K), [OUTDOOR] (5800 K)
A/V OUT jack: Video/audio output jack
Minimalno osvetljenje
A/V
OUT jack:
Video/audio
output jack
3A/V
lx (luksa)
([AUTO
SLW SHUTTR]
podešeno na
OUT jack:
Video/audio
output jack
brzina zatvarača
USB[ON],
jack: mini-AB
(Output1/25
only)sekundi)
USB jack: mini-AB (Output only)
Ulazne i izlazne priključnice
A/V OUT priključnica: Video/audio izlazna
priključnica
USB priključnica: mini-AB (samo izlaz)
LCD ekran
Slika: 6,7 cm (tip 2.7, format 16:9)
Ukupan broj piksela: 230 400 (960  240)
Projektor (DCR-PJ5E)
Tip projekcije: DLP
Izvor svetla: LED(R/G/B)
Focus: Manual
Veličina slike: tip 10 ~ tip 60
Domet: Oko 0,5 m ~ 3 m
Reprodukcija boja: Približno 16 700 000
Svetlina *: Maks. 10 lumena
Odnos kontrasta: 1500:1
Rezolucija (izlazna): nHD (640  360)
Vreme kontinuirane projekcije (pri upotrebi
isporučene baterije): Približno 1 h
* Tehnički podaci o svetlini navedeni ovde
predstavljaju prosečnu vrednost za ovaj
kamkorder u vreme isporuke i naznačeni su u
obliku propisanom za projektore standardom
JIS X 6911:2003. Način i uslovi merenja zasnivaju se na Dodatku 2 tog standarda.
Opšte
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V
(mrežni adapter)
Prosečna potrošnja: Tokom snimanja, uz upotrebu
LCD ekrana na normalnoj svetlini:
DCR-SR21E
Ugrađen hard disk: 2,1 W
Memorijska kartica: 1,9W
DCR-PJ5E/SX21E: 1,9W
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja: –20 °C do + 60 °C
Dimenzije (približno)
DCR-PJ5E:
58,5 mm  55,5 mm  113,5 mm (š/v/d)
uključujući delove koji štrče
58,5 mm  55,5 mm  124,5 mm (š/v/d)
uključujući delove koji štrče, sa postavljenom
priloženom baterijom
DCR-SR21E:
59 mm  64,5 mm  113,5 mm (š/v/d) uključujući delove koji štrče
59 mm  64,5 mm  124,5 mm (š/v/d)
uključujući delove koji štrče, sa postavljenom
priloženom baterijom
DCR-SX21E:
54 mm  55,5 mm  113,5 mm (š/v/d) uključujući delove koji štrče
54 mm  55,5 mm  124,5 mm (š/v/d)
uključujući delove koji štrče, sa postavljenom
priloženom baterijom
Masa (približno)
DCR-PJ5E:
230 g samo glavni uređaj
270 g uključujući priloženu punjivu bateriju i
memorijsku karticu
DCR-SR21E:
270 g samo glavni uređaj
310 g uključujući priloženu punjivu bateriju
DCR-SX21E:
195 g samo glavni uređaj
240 g uključujući priloženu punjivu bateriju i
memorijsku karticu
Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D
Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Struja: 0,35 A – 0,18 A
Potrošnja: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V*
Radna temperatura: 0 ° do 40 °
Temperatura skladištenja: –20 °C do + 60 °C
Dimenzije (približno): 48  29  81 mm (š/v/d)
bez delova koji štrče
Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabla
* Pogledajte nalepnicu na mrežnom adapteru za
ostale podatke.
Punjiva baterija NP-FV30
Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 7,2 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 2,12 A
Kapacitet
tipičan: 3,6 Wh (500 mAh)
minimalan: 3,6 Wh (500 mAh)
Tip: Litijum-jonska
47
Type: Li-ion
On trademarks
Dizajn
i tehničke funkcije kamkordera i pribora
Type:
Li-ion
Zaštitni
znakovi
trademarks
Type:
Li-ion
Type:
Li-ion
Type:
Li-ion
On
trademarks
On
trademarks
OnOn
trademarks
are
podložni su promenama bez najave.On trademarks  6 "Handycam" i “Handycam” and are
zaštitni

are
are

are suof
registered
trademarks
Sony Corporation.
Design
and
specifications
ofodgovornost
your
camcorder
and
 “Handycam”
and
are
Design
and
specifications
of
your
camcorder
and
Design
and
specifications
ofare
your
camcorder
andwithout
Design
and
of your
camcorder
Proizvođač
ne
preuzima
za
eventualaccessories
subject
toand
change
notice.
specifications
ofspecifications
your
camcorder
and
i
znakovi kompan
je
Sony
Corporation.
“Memory Stick,” “
,” “Memory Stick Duo
ne štamparske greške.
Stick,
“””“““",” “Memory
 “Memory
,” “Memory
Stick
Duo,
” ”” "Stick PRO
 Manufactured under license from Dolby
"Memory
Stick",
"Memory
Duo",
Stick
“Memory
Stick,
“Memory
Stick
Duo,
Stick,
”Stick,
“ ”Stick
 ”“Memory
Stick
Duo,
”Duo,
,” “Memory
“ 6 “Memory
 “Memory Stick,
,” “Memory
Duo,,””,",”“Memory
 

i
6
Proizvedeno
uz
licencu
kompan
je
Dolby
“
,
”
“Memory
Stick
PRO
ured under license from Dolby
““Memory
,",””,”“Memory
Stick
"Memory
“
“Memory
StickPRO
PRODuo",,”
“
,
”
“Memory
Stick
PRO
Duo,
“
“
,
”
Stick
PRO
Laboratories.
Duo,
,” ,PRO-HG
Laboratories.
”,”
ies. Laboratories.
Duo,
Duo,
”Duo,
“" ” “””““ ,”
” "Memory
StickDuo,”
“Memory ,",
Stick
Duo,” “
“Memory
Stick
PRO-HG
Duo,
” ””
Expected
charging
and
running
times
“Memory
Stick
PRO-HG
Duo,
“Memory
Stick
PRO-HG
Duo,
“Memory
Stick
PRO-HG
Duo,
”
“
,” “Memory Stick
PRO-HG
Duo",
"
",
Očekivano vreme punjenja i rada
“Memory Stick PRO-HG Duo,”
”“MagicGate,
“Memory
Stick
,”,”“Memory
chargingpriložene
and running
times
“Memory
“ “ ““Memory
,” “Memory
Stick
Micro,
”,"MagicGate",
” "Stick
“Stick
,”
Stick Micro",
“
,” “Memory
Stick
baterije
(u
minutama)
for
the
supplied
battery
pack
(in
Micro,
” “MagicGate,
” “””““
,” ,”,” and “MagicGate
for
the
battery
forsupplied
thesupplied
supplied
battery
pack
(in
for the
battery
packpack
(in (in
””“MagicGate,
Micro,
“MagicGate,
Micro,
” “MagicGate,
” ““MagicGate
,” Stick”
pplied
battery
pack
(in
Memory
minutes)
Micro,” “MagicGate,
” “Micro,
,” "MagicGate
",
Memory
“MagicGate
Memory
Stick”
and
“MagicGate
minutes)
Te
tablice
pokazuju
približno
raspoloživo
“MagicGate
Memory
Stick”
and
“MagicGate
minutes)
“MagicGate
Memory
Stick”
and
“MagicGate
minutes)
“MagicGate
Memory
Stick”
andStick
“MagicGate
minutes)
Memory
Duo”Duo"
are trademarks
or
“MagicGate
Memory
Stick”
“MagicGate
Stick"and
i "MagicGate
Stick
su
tables
show the
approximate
Memory
Stick
Duo” areMemory
trademarks
or
vreme rada priThese
upotrebi
potpuno
napunjene
Memory
Stick Duo” arezaštitni
trademarks
or ili registrovani zaštitni znakovi
znakovi
available
running
times
when
you
use
a
registered trademarks
of Sony Corporation.
is a trademark of Sony
 “InfoLITHIUM”
baterije.
  kompanije Sony Corporation.
available
times
when
you
use a pack.
unning
timesrunning
when you
use charged
a
 is a
fully
battery
Corporation.
trademark
of Sony
 “InfoLITHIUM”
6
"InfoLITHIUM"
je
zaštitni
znak
kompan
ije Sony
fully
charged
battery
pack.
DCR-SR21E
DCR-SX21E
DCR-PJ5E
Corporation.
charged
battery
fully
charged
battery
pack.
Corporation.
fully fully
charged
battery
pack.pack.
Corporation. 
ed battery
pack.
Corporation. Corporation.
istrademark
aisistrademark
of of
Sony
 “DVDirect”
Corporation.
DCR“DVDirect”
a
trademark
Sony

“DVDirect”
a
trademark
of
Sony

“DVDirect”
is
a
of
Sony

Ugrađen
Corporation.
DCR-PJ5Eof Sony
“DVDirect”
a trademark
DCR-SR21E
DCRDCRMemorijska
kartica isSX21E
Medij za snimanjeDCR- hard disk DCRDCRCorporation.
6 Corporation.
"DVDirect" jezaštitni znak kompanije Sony
DCR-PJ5E
Corporation.
DCR-PJ5E
DCR-PJ5E Corporation.
DCR-SR21E SX21EDCR-PJ5E
Corporation.
DCR-PJ5E
DCR-SR21E
SX21E
SX21E
SX21EInternal
and
the
double-D
symbol
trademarks
 Dolby
Corporation.
SX21E
and
the
double-D
symbol
are
trademarks
 Dolby
Dolby
and
the
double-D
symbol
are
trademarks
Dolby
and
the
double-D
symbol
are are
trademarks

of Dolby
Laboratories.
Dolby
and
the
double-D
symbol
are
trademarks

Vreme punjenjaInternal
Memory card
of6 of
Dolby
Laboratories.
Internal
Internal media Memory
Dolby
Laboratories.
Dolby
i znak
dvostrukog
su zaštitniWindows
znakovi Vista, and
InternalRecording
of
Dolby
Laboratories.
of Dolby
Laboratories.
hard
disk
 Microsoft,DWindows,
card
Recording
media
(potpuno
115
Internal
of
Dolby
Laboratories.
Memory
card
Recording
media
Memory
card
Recording
media
Memory card
media Memory
diskdisk
card
ia Recordingpunjenje)
 
hard
hard
disk time
hardhard
disk

kompanije Dolby
Laboratories.
DirectX
are either registered trademarks or
hard disk

Charging
115 DirectX
DirectX
either
registered
trademarks
are
either
registered
trademarks
or
DirectX
are
either
registered
trademarks
or
are are
either
registered
trademarks
or ior
(full charge) 115
trademarks
of
Microsoft
Corporation
in the
6 DirectX
Microsoft,
Windows,
Vista
DirectX
trademarks
or Windows
Vreme
me
115 DirectX are either registered
115 115
charge)
trademarks of Microsoft
Corporation
inother
the
115
(full
charge)
(full
charge)
(full(full
charge)
United
States
and/or
kontinuiranog
95
105
su
registrovani
zaštićeni
znakovi
ili
zaštitnicountries.
Continuous
95
105
Continuous
United
States
and/or
other countries.
snimanja
 ije Microsoft
Continuous
recording time 105
Continuous
Continuous
znakovi
kompan
Corporation u SAD-u
95
105
95 9595
105 105
  Macintosh
recording
95
and
Mac
OS
are
Macintosh
and
Mac
OS
areregistered
registered
Macintosh
and
Mac
OS
are
registered
timetime
trademarks
of
Apple Inc. in the U.S. and other
OS
aredrugim
registered
 Macintosh and Mac
Tipično
vreme105Typical
me recording
i/ili
zemljama.
trademarks
of of
Apple
Inc.
in in
the
U.S.
and
other
45
50
45
50
trademarks
Apple
Inc.
the
U.S.
and
other
trademarks
of
Apple
Inc.
in
the
U.S.
and
other
Typical
countries.
snimanja
Typical
recording
time
Typical
trademarks of Apple6Inc.
in the U.S.
andOS
other
Typical
45 45
Macintosh
i Mac
su registrovani zaštitni
50
50 5050
countries.
recording
time 45
countries.
45
50 45
countries. 
countries.
recording
me
Vreme time Playback time
125countries.
145
znakovi kompanije Apple Inc. u SAD-u i ostalim
125
145

 and
or registered trademarks of Intel Corporation
145
Intel, Intel Core,
Pentium
are trademarks
145
145145
me
125 reprodukcije 145
državama.
oror
registered
trademarks
of of
Intel
Corporation
trademarks
Intel
Corporation
registered
trademarks
ofCorporation
Intel
Corporation
or registered
trademarks
of subsidiaries
Intel
or its
in the United States and oth
measuredtrademarks
when
theorregistered
 Each recording timeorisregistered
of Intel
Corporation
6
Intel,
Intel
Core
iin
Pentium
suStates
zaštitni
znakovi
or
its
subsidiaries
in
the
United
other
 6 Svako vreme snimanja je mereno uz [ l
the
United
States
and
other
orits
itssubsidiaries
subsidiaries
in
the
United
States
and
other
or its or
subsidiaries
in the
United
States
andand
other

countries.
[ REC MODE] is set to SP.
countries.
ije Intel
ili
registrovani
zaštitni
znakovi
kompan
[REC
REC
MODE]
is set
to to
SP.
countries.
REC
MODE]
podešen
na
SP.
countries.
[
REC
MODE]
is
set
SP.
Adobe,
the
Adobe
logo,
and
Adobe Acrobat

[
REC
MODE]
is
set
to
SP.
[
MODE]
is
set
to
SP.

MODE] is set to SP.

 Corporation ili njenih predstavnika u SAD-u i
 6 Tipično vreme snimanja označava

uz switching
 vreme

you repeat recording
start/stop,
the
either
registered
oror
trademarks
are
either
registered
trademarks
trademarks
ostalim
državama.
are
either
registered
trademarks
orIncorporated
trademarks in the United
are are
either
registered
trademarks
or trademarks
repeat
recording
start/stop,
switching
the
oftrademarks
Adobe
Systems
ponavljanje
pokretanja/zaustavljanja,
promenu
youyou
repeat
recording
start/stop,
switching
the
movie
mode,
and zooming. of of
t recording
start/stop,
switching
theor photo
Systems
Incorporated
in
the
United
Adobe
Systems
Incorporated
in
the
United
of
Adobe
Systems
Incorporated
in
the
United
of Incorporated
Adobe
Systems
Incorporated
in the
United
6 Adobe
Adobe,
Adobe
logotip
i Adobe
Reader
su
States
and/or
other
countries.
moda video zapisa
ili
fotografija
i
zumiranje.
of
Adobe
Systems
in
the
United
 When using a Sony memory card.
States
and/or other
countries.
registrovani
zaštitni
znakovi
zaštitni znakovi
logo is ili
a trademark
of SD-3C, LLC.
 SDXC
 6 Pri upotrebi Sonyjeve memorijske kartice.


 

is a trademark
of i/
 MultiMediaCard
kompanije Adobe
Systems Incorporated
u SAD-u

 6 Vreme mereno uz temperaturu kamkordera

 86
to
°F)
is
25 C (77 °F). 10 C to 30 C (50 °F
MultiMediaCard
is
a
trademark
of

MultiMediaCard
is a trademark
of
is a trademark
of
MultiMediaCard
Association.
is atrademark
toMultiMediaCard
ili ostalimof
državama.
od
to
temperatura
C25
(77
°F).
10
C30
to
30
CC
(50
°F86
86
°F)
is isis  MultiMediaCard
25
°C
(preporučena
je86
između
C
(77
°F).
10
C
to
30
(50
°F
to
°F)
25
C
(77
°F).
10
C
to
30
C
(50
°F
to
86
°F)

25



C
(77
°F).
10
C
C
(50
°F
to
°F)
is
25
MultiMediaCard
Association.
recommended.
°F). 10 C to 30 C (50 °F to 86 °F) is
MultiMediaCard
Association.
Association.
MultiMediaCardMultiMediaCard
Association.
6 MultiMediaCard
Logotip SDXC
je Association.
zaštićeni znak kompanije SD-3C,
recommended.
10 i 30 °C).  The recording and playback
recommended.
recommended.
time will
be mentioned herein may
nded. recommended.
Allkraće
otherkod
product
names
LLC.
 6 Vreme snimanja i reprodukcije biće

shorter when you be
usethe
your
camcorder
in
low
 an
trademarks or registered
trademarks
6 MultiMediaCard
je of
zaštitni znak kompanije Multiupotrebe kamkordera
na niskim temperaturama.
their
respective
companies.
Furthermore,
and
temperatures.
their
respective
companies.
Furthermore,

their
respective
companies.
Furthermore,
and
and
their
respective
companies.
inand

are
not
each
case in this manu
their
respective companies.
Furthermore,
Furthermore,
andmentioned
MediaCard
Association.
6 Vreme snimanja
i
reprodukcije
se
skraćuje

are
not
mentioned
in
each
case
in
this
manual.
 The recording and playback time will
be
shorter
ures.
are
not
mentioned
in
each
case
in
this

are
not
mentioned
incase
eachin
case
in
thismanual.
manual.
not
mentioned
in each
this
manual.
 are
 are not mentioned
in
each
case
in this
manual.
Nazivi
svih
ostalih
spomenutih
proizvoda
mogu
  zavisno od uslova u kojima se kamkorder

depending on the conditions under which you
biti zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
upotrebljava.
use your
g on the conditions under which
you camcorder.
u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi
6 Na ekranu se prikazuje maksimalno vreme
 The maximum recording time of movies and
amcorder.
™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u ovom
  snimanja video zapisa i broj fotografija koje se

priručniku.
number
of of
photos
that
can
bebe
recorded,
areare
mogu
snimiti
(str.
41).
the
that
can
recorded,
the
number
ofphotos
photos
that
can
recorded,
are
thethe
number
of
photos
that
can
be
recorded,
are
on
thebescreen
(p. 41)
displayed
er of photos
thatnumber
can
be
recorded,
are
Vreme snimanja može
se41)
razlikovati
zavisno od
41)
41)
41)
di di6 didi
The
recordable
time
may
vary
depending
on

41)
  uslova snimanja i vrste objekta, moda [l

the recording and subject conditions, [ REC
the
recording
subject
conditions,
REC
MODE].
REC
the
recording
and
conditions,
[[ REC
REC
the
recording
and
subject
conditions,
thesubject
recording
andand
subject
conditions,
[ [REC
MODE].
REC
ding and
conditions,
[ subject
MODE].
MODE].
MODE].
MODE].
n
GB
GB GB
48
GB
Mere opreza
Snimanje
6 Savetujemo vam da memorijsku karticu pri
prvoj upotrebi sa ovim kamkorderom formatirate
u njemu (str. 52) radi stabilnog rada. Formatiranje memorijske kartice će nepovratno izbrisati
sve podatke sa nje. Važne podatke unapred
memorišite na računar i sl.
6 Pre početka snimanja, proverite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
6 Proizvođač ne može kompenzovati gubitak
snimljenog materijala čak i ako snimanje ili
reprodukcije nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija za memorisanje i sl.
6 Sistem TV boja se razlikuje zavisno od države i
regije. Za gledanje snimaka na TV prijemniku,
potreban je PAL TV prijemnik.
6 TV programi, filmovi, video trake i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala
može biti u suprotnosti zakonima o autorskim
pravima.
6 Po završetku snimanja biće aktivni sledeći
indikatori ako se podaci još uvek upisuju
na medij za snimanje. Za to vreme nemojte
izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti
skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter.
– Indikator pristupa (str. 12) svetli ili trepće
– Na gornjem desnom delu LCD ekrana
trepće ikona medija.
Napomena o reprodukciji
6 Snimci napravljeni ovim kamkorderom se
možda neće moći pravilno reprodukovati na
drugim uređajima. I obratno, snimci napravljeni
drugim uređajima se možda neće moći pravilno
reprodukovati ovim kamkorderom.
6 Video zapisi snimljeni na SD memorijske kartice
ne mogu se reprodukovati na A/V opremi
drugih proizvođača.
O slikama, ilustracijama i prikazima
ekrana u ovom uputstvu
6 Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su
primeri koji su snimljeni pomoću digitalnog
kamkordera i mogu se razlikovati od slika i
indikatora na ekranu koji se stvarno prikazuju
na ekranu. Ilustracije kamkordera i indikatora
sa ekrana su uvećane ili pojednostavljene radi
boljeg razumevanja.
6 U ovom priručniku se unutrašnji hard disk
(DCR-SR21E) vašeg kamkordera i memorijska
kartica zovu "mediji za snimanje".
6 Dizajn i tehničke funkcije kamkordera i pribora
podložni su promenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
Provera naziva modela kamkordera
6 Naziv modela navodi se u ovom uputstvu kad
postoji razlika u funkcijama između modela.
Proverite naziv modela na donjoj strani
kamkordera.
6 Glavne razlike u funkcijama tih modela su
sledeće.
Medij za
snimanje
DCRSR21E
DCRSX21E
DCRPJ5E
Kapacitet Projektor
ugrađenog
medija za
snimanje
80 GB
–
Ugrađen
hard disk +
memorijska
kartica
Memorijska –
kartica
–
-
Upotreba i održavanje
6 Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapljanje tečnosti i vodu.
6 Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sledećim mestima:
– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60°C na primer na
direktnom suncu, u blizini grejalica ili u vozilu
parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili
deformacije.
– U blizini jakih magnetnih polja ili mehaničkih
vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
49
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
50
– U blizini jakih radio talasa ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
– U blizini AM prijemnika ili drugih video
uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
– Na peščanoj plaži ili mestima sa puno prašine.
Ako pesak ili prašina uđu u kamkorder,
može doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi
ne mogu popraviti.
– U blizini prozora ili na otvorenom gde bi se
LCD ekran ili objektiv mogli izložiti direktnom suncu. Time se uništava unutrašnjost
LCD ekrana.
Kamkorder se napaja na jednosmerni napon 6,8 V/
7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
Za napajanje na jednosmerni ili naizmenični
napon upotrebite opremu navedenu u ovom
uputstvu za upotrebu.
Nemojte dozvoliti da se kamkorder pokvasi,
na primer na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder pokvasi, može se pokvariti. Ponekad
se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
tečnost, odspojite kamkorder i odnesite ga na
proveru kod Sony prodavca pre nastavka
upotrebe.
Izbegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, pre pravke, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
Držite kamkorder isključen dok ga ne
upotrebljavate.
Nemojte umotavati kamkorder u peškir i sl. dok
njime rukujete. Time se može uzrokovati nakupljanje toplote u uređaju.
Kod odspajanja mrežnog kabla, povlačite
utikač, a ne kabl.
Nemojte oštetiti mrežni kabl, na primer tako
da na njega stavite neki težak predmet.
Nemojte upotrebljavati deformisanu ili oštećenu
bateriju.
Metalne kontakte održavajte čistim.
Ako procuri elektrolit iz baterije:
– Obratite se Sony prodavcu.
– Isperite ostatak tečnosti koji su možda
dospeli na vašu kožu.
– Ako vam tečnost dospe u oči, isperite ih
obilnom količinom vode i obratite se lekaru.
Ako kamkorder nećete upotrebljavati
duže vreme
6 Kako biste održali optimalno stanje kamkordera
duže vreme, uključite ga te snimajte i reprodukujte snimke približno jednom mesečno.
6 Do kraja ispraznite bateriju pre memorisanja.
LCD ekran
6 Nemojte prejako pritiskivati LCD ekran jer se
može oštetiti.
6 Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mestu, na LCD ekranu se može pojaviti zaostala
slika. Pojava nije kvar.
6 Tokom upotrebe kamkordera zadnja strana
LCD ekrana se može zagrejati. Pojava nije kvar.
Čišćenje LCD ekrana
6 Ako se LCD ekran zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savetuje se čišćenje pomoću meke
krpice. Kad upotrebljavate pribor za čišćenje
LCD ekrana (opcija), nemojte nanositi tečnost
za čišćenje direktno na LCD ekran. Upotrebite
papir za čišćenje natopljen tečnošću.
Čišćenje objektiva projektora (DCR-PJ5E)
6 Lagano prebrišite sočivo objektiva mekanom
krpom poput krpe za čišćenje ili maramice za
čišćenje naočara.
6 Tvrdokorne fleke možete ukloniti mekanom
krpom lagano navlaženom vodom.
6 Nikad nemojte koristiti rastvor poput alkohola,
benzina ili razređivača; kisela, alkalna ili
abrazivna sredstva za čišćenje; ili hemijski tretiranu krpu za čišćenje jer njima možete oštetiti
površinu sočiva.
Rukovanje kućištem
6 Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom
krpom lagano natopljenom vodom i zatim ga
obrišite mekom suvom krpom.
6 Izbegavajte sledeće kako biste izbegli oštećivanje
površine:
– Upotreba hemikalija poput razređivača,
benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata,
insekticida i kreme za sunčanje
– Rukovanje kamkorderom sa navedenim sredstvima na rukama
– Ostavljanje kućišta u dodiru sa gumom ili
vinilom duže vreme
Održavanje i čuvanje objektiva
6 Obrišite površinu sočiva objektiva mekom krpom
u sledećim slučajevima:
– Ako se na površini sočiva nalaze otisci prstiju
– Na toplim ili vlažnim mestima
– Ako je objektiv bio izložen slanom vazduhu uz
morsku obalu
6 Čuvajte u dobro provetrenoj prostoriji sa malo
zaprljanja ili prašine.
6 Kako biste sprečili pojavu buđi, povremeno
očistite objektiv na opisan način.
Punjenje ugrađene punjive baterije
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja
omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih
postavki čak i dok je kamkorder isključen.
Ugrađena punjiva baterija se uvek puni dok je
kamkorder spojen na mrežno napajanje preko
mrežnog adaptera ili dok je spojena baterija.
Ugrađena baterija će se potpuno isprazniti nakon
približno 3 meseca ako se kamkorder uopšte ne
upotrebljava. Kamkorder upotrebljavajte nakon
punjenja ugrađene punjive baterije. Ipak, čak i ako
ugrađena baterija nije napunjena, to neće uticati
na rad kamkordera ako ne snimate datum.
Postupci
Priključite kamkorder na mrežno napajanje
pomoću priloženog mrežnog adaptera te ostavite
LCD ekran zatvorenim duže od 24 sata.
Napomene o odlaganju ili promeni
vlasnika kamkordera (DCR-SR21E)
Čak i ako izbrišete sve video zapise i fotografije
ili primenite [MEDIA FORMAT], podaci sa
ugrađenog medija za snimanje se možda neće
potpuno izbrisati. Ako kamkorder predajete drugom vlasniku, savetujemo izvršavanje funkcije
[EMPTY] (Pogledajte "Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook" na str. 40.) kako
biste onemogućili obnavljanje podataka. Takođe,
ako nameravate odbaciti kamkorder, savetujemo
da ga fizički uništite.
Baterija
6 Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, zatvorite LCD ekran i pazite da su indikator
POWER (str. 12) i indikator pristupa (str. 12)
isključeni.
6 Indikator CHG (punjenje) trepće tokom
punjenja u sledećim uslovima:
– Baterija nije pravilno postavljena.
– Baterija je oštećena.
– Temperatura baterije je preniska. Skinite
bateriju sa kamkordera i ostavite je na toplom
mestu.
– Temperatura baterije je previsoka. Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na hladnom
mestu.
Mrežni adapter
6 Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite
obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite
adapter iz zidne utičnice ako se tokom upotrebe
kamkordera pojave problemi.
6 Adapter tokom upotrebe nemojte držati u
uskom prostoru, kao što je između zida i
nameštaja.
6 Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog
adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To može prouzrokovati nepravilnosti u radu.
Memorijska kartica
6 Podesite medij za snimanje na [MEMORY
CARD] za snimanje video zapisa i/ili fotografija
na memorijsku karticu (DCR-SR21E).
6 Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
– U ovom kamkorderu možete koristiti samo
"Memory Stick PRO Duo" medij, "Memory
Stick PRO-HG Duo" medij, SD memorijske
kartice (klase 2 ili brže), SDHC memorijske
kartice (klase 2 ili brže) i SDXC memorijske
kartice (klase 2 ili brže). Ne može se garantovati
rad sa svim memorijskim karticama.
51
memory cards is not assured.
Stick PRO Duo” media of up to
32 GB and
SD"Memory
memory cards
of upDuo"
to 64 GB
– Potvrđen
je rad
Stick PRO
have been
testeddo
and
to kartica
operatedo
with
kartica
kapaciteta
32proven
GB i SD
.
64your
GB sa ovim kamkorderom.
recor video zapisa
vies onna“Memory
–ˋ
ZaFor
snimanje
"MemoryStick
StickPRO
Duo”
media,
it issavetujemo
re mmended
that you use
PRO
Duo"
medij,
da koristite
“Memory
Stick
PRO
Duo”
media
of 512 MB
"Memory
Stick
PRO
Duo"
medij
kapaciteta
orMB
larger.
512
ili više.
this priručniku
manual, “Memory
StickStick
PROPRO
Duo”
–ˋ
U In
ovom
se "Memory
media
and “Memory
Stick PRO-HG
Duo"
i "Memory
Stick PRO-HG
Duo" Duo”
media are
called “Memory
nazivaju
"Memory
Stick PROStick
Duo",PRO
a SDDuo”
memedia and
SD memory
cards, SDHC
memory
morijska
kartica,
SDHC memorijska
kartica
cards and
SDXC memory
cards arese
called
i SDXC
memorijska
kartica nazivaju
"SD SD
memory cards.
memorijska
kartica".
MultiMediaCard
bekoristiti.
used.
–ˋ
MultiMediaCard
secannot
ne može
Images
recorded
on SDXC
memory kartice
–ˋ
Slike
snimljene
na SDXC
memorijske
ed back
or importedna
necards
mogucannot
se reprodukovati
ni importovati
*-compatible
co
ers,
on non-exFAT
exFAT*
nekompatibilnim
računarima,
AV
AV components,
connected
to this
komponentama,
itd.,etc.,
spojenim
na ovaj
camcorder
by US USB kabla. Pre upo
at the
trebe,
kamkorder
pomoću
co
e compatible
withkomexFAT
proverite
da li su spojeni
uređaji exFAT
beforehand.
If you connect
a device
that is
patibilni.
Ako spojite
uređaj koji
nije exFAT
not compatible
with
kompatibilan,
može
se exFAT
prikazati ekranen
zafor
Never
execute
initializationNemojte
may appear.
formatiranje.
provesti
formatiranje
otherwise
all recorded
contents
jerinitialization,
će se u suprotnom
sav snimljeni
sadržaj
obrisati.
exFAT
SDXCna
* *exFAT
je sistem datoteka koji se koristi
memory
cards.
SDXC
memorijskim
karticama.
Size of memorijskih
memory cards
that can
with
6 ˎVeličine
kartica
kojebeseused
mogu
your camcorder
upotrebljavati
uz kamkorder
ˋ “Memory
– Mogu se koristiti samo "Memory Stick Duo"
ˋ Only “Memory Stick Duo” media that is about
medij koji je približno pola veličine standara half the size of the standard “Memory Stick”
dnog "Memory Stick" medija, te SD kartice
media, and standard-sized SD memory cards
standardne veličine.
can be used.
– Nemojte lepiti nalepnice i sl. na memorijsku
ˋ Do not attach a label, etc., to a memory card
karticu niti na pripadajući adapter. Time
or memory card adaptor. Doing so may cause
možete uzrokovati kvar.
a malfunction.
Opcije menija
Menu items
6 Opcija menija koja je označena sivo nije
ˎ A menu item that is gr ed out is not available
dostupna u trenutnim uslovima snimanja ili
reprodukcije.
GB
52
52
under the current recording or playback
conditions.
Memorišite sve svoje snimke
Save all your recorded image data
6 Kako biste izbegli gubitak slikovnih podataka,
ˎ To prevent yo
ta from being lost,
povremeno memorišite svoje snimke na spoljni
save all
corded images on external media
medij. Savetuje se snimanje slikovnih podataka
It is recommended
that uTakosave
naperiodically.
disk poput DVD-R
pomoću računara.
agememorisati
data on a disc
such podatke
as a DVD-R
using
đe možete
slikovne
pomoću
mputer.iliAlso,
you canrekordera
save your iimage
video rekordera
DVD/HDD
sl.
data
using a VCR or a DVD/HDD recorder,
(str.
23).
etc. (p. 23).
Napomena o temperaturi kamkordera/
Note on the camcorder/battery pack
baterije
temperature
6 Kad se kamkorder ili baterija jako zagreje
ˎ When the temperature of the camcorder
ili ohladi, možda neće raditi snimanje ili
or battery pack becomes extremely high or
reprodukcija jer se aktivirala funkcija zaštite
extremely low, you may not be able to record
kamkordera. U tom slučaju će se na LCD ekra or play back on the camcorder, due to the
nu pojaviti odgovarajući indikator.
protection features of the camcorder being
in such situations. In
Kodactivated
spajanja
kamkordera sa računarom
indicator appears on the LCD screen.
ili priborom
6 When
Nemojtethe
pokušati
formatirati
za snimanje
camcorder
is medij
connected
to a
na kamkorderu preko računara. Ako to pokušate, kamkorder možda neće raditi pravilno.
ˎ Do not try to format the recording media of the
6 Kod spajanja kamkordera sa drugim uređajem
ca
mputer. If you do so, your
pomoću kabla, pripazite da priključke spajate u
camcorder may not operate correctly.
pravilnom smeru. Nasilno spajanje priključaka
ˎ When co
ur camcorder to another
oštetiće priključnice i može uzrokovati kvar
th a cable, be sure to insert the
kamkordera.
connector plug in the correct way. Pushing the
plug forcibly into the terminal will damage the
Ako ne možete snimati ili reprodukovati
terminal and may result in a malfunction of
snimke,
napravite [MEDIA FORMAT]
your camcorder.
6 Ako često ponavljate snimanje i brisanje
snimaka
duže vreme, dolazi do fragmentiranja ,
If
y
podataka na
mediju za
snimanje. Snimci se
perform
[MEDIA
FORMAT]
neIfmogu
memorisati
niti snimiti. U
tom slučaju
you repeat
recording/deleting
images
for
ˎ
prvo
memorišite snimke
na neku
vrstu
spoljnog
a long
ntation
of data
occurs
on
medija
i zatim primenite
[MEDIA
FORMAT]
the recor
Images
cannot
be saved
odabirom
Ű
[Show
others]
 [MEDIA
or recorded.
In
such
a case,
save your
images
FORMAT]
(u kategoriji
Φ [MANAGE
on some type
of external
media first,MEDIA])
and then
perform
željeni medij
(DCR-SR21E)
[YES] 
[MEDIA
FORMAT] 
by selecting
[YES]
 ű.
‚ [Show
others] ‚ [MEDIA FORMAT]
[MANAGE MEDIA] category) ‚
(under
the desired medium (DCR-SR21E) ‚ [YES]
.
‚ [YES] ‚
Napomene o upotrebi
6 Nemojte izvoditi sledeće postupke jer u
suprotnom može doći do oštećenja medija za
snimanje, snimci se možda neće moći reprodukovati ili će se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge
greške u radu.
– Vaditi memorijsku karticu dok indikator
pristupa (str. 12) svetli ili trepće
– Odspajati bateriju ili mrežni adapter sa
kamkordera ili izlagati kamkorder udarcima
ili vibracijama dok indikator POWER (str. 12)
ili indikator pristupa (str. 12) svetle ili trepću
6 Nemojte kamkorder koristiti na vrlo glasnim
mestima (DCR-SR21E).
O senzoru za slučaj pada (DCR-SR21E)
6 Kamkorder ima funkciju senzora za pad kako
bi se zaštitio ugrađeni hard disk. U slučaju
ispuštanja ili u uslovima bez gravitacije mogu
se takođe snimiti blok-smetnje kad kamkorder
aktivira ovu funkciju. Ako taj senzor često očitava uslove slične onima koji se javljaju pri padu,
može zaustaviti snimanje/reprodukciju.
Napomena o upotrebi kamkordera na
velikim visinama (DCR-SR21E)
6 Kamkorder nemojte uključivati u predelima sa
niskim pr itiskom ili iznad 5000 metara nadmorske
visine. To može oštetiti ugrađeni hard disk
vašeg kamkordera.
Lista menija se nalazi na
str. 37 do 39.
53
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
© 2011 Sony Corporation
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising