Sony | HDR-PJ240E | Sony HDR-PJ240E PJ240 Handycam® kamkorder sa ugrađenim projektorom Uputstva za rukovanje

4-531-548-11(1) (SR)
Digitalni HD
kamkorder
Početni koraci
Snimanje/Reprodukovanje
Čuvanje slika
Uputstvo za upotrebu
Prilagođavanje kamkordera
Ostalo
Pogledajte i veb-sajt:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
HDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275
Prvo pročitajte ovo
VAŽNA
BEZBEDNOSNA
UPUTSTVA
Pre upotrebe jedinice, pažljivo
pročitajte ovaj priručnik i zadržite
ga radi budućeg korišćenja.
Podaci o vašem uređaju
Broj modela i serijski broj se nalaze
na donjoj strani kamkordera. Upišite
serijski broj u predviđeni prostor
u nastavku. Navedite ove brojeve
svaki put kada pozovete Sony
prodavca povodom ovog proizvoda.
Broj modela HDRSerijski broj ________________________
Broj modela AC- ___________________
Serijski broj ________________________
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik
od požara ili strujnog udara,
1) ne izlažite jedinicu kiši ili
vlazi.
2) ne postavljajte na uređaj
predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Ne izlažite baterije visokim
temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sl.
SR
2
SAČUVAJTE OVA
UPUTSTVA.
OPASNOST – DA
BISTE UMANJILI
OPASNOST OD VATRE
ILI STRUJNOG UDARA,
PAŽLJIVO PRATITE
OVA UPUTSTVA.
•
•
•
•
•
•
•
Pročitajte ova uputstva.
Čuvajte ova uputstva.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pratite sva uputstva.
Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
Uređaj čistite samo suvom tkaninom.
Ne blokirajte ventilacione otvore.
Postavite uređaj u skladu sa
uputstvima proizvođača.
• Ne postavljajte uređaj blizu izvora
toplote kao što su radijatori, grejači,
pećnice ili drugih uređaja (uključujući
pojačala) koji proizvode toplotu.
• Ne zanemarujte bezbednosnu
svrhu polarizovanog ili uzemljenog
utikača. Polarizovani utikač ima
dva jezička od kojih je jedan širi
od drugog. Uzemljeni utikač ima
dva jezička i treći pin za uzemljenje.
Široki jezičak ili treći pin postoje radi
vaše bezbednosti. Ako isporučeni
utikač ne možete da umetnete
u vašu utičnicu, obratite se
električaru radi zamene stare
utičnice.
• Zaštitite kabl za napajanje
od gaženja ili nagnječenja, naročito
kod utikača, utičnice i na mestu gde
izlazi iz uređaja.
• Koristite samo dodatke/pribor koje
je odredio proizvođač.
• Koristite samo na polici sa
točkićima, postolju, tronošcu,
nosaču ili stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se prodaju
uz uređaj. Ako koristite policu sa
točkićima, pažljivo pomerajte policu
na kojoj se nalazi uređaj da biste
izbegli povrede usled prevrtanja.
• Isključite uređaj iz mrežnog
napajanja tokom grmljavine
ili ako ga nećete koristiti
u dužem vremenskom periodu.
• Sve popravke bi trebalo da obavljaju
samo kvalifikovani serviseri.
Popravka je potrebna u slučaju
da se uređaj ošteti na bilo koji način,
na primer ako se ošteti kabl
za napajanje ili utikač, ako u uređaj
upadne tečnost ili neki predmet,
ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi,
ako ne funkcioniše pravilno ili ako
ga ispustite.
• Ako oblik utikača ne odgovara
utičnici za napajanje, koristite
adapter odgovarajuće konfiguracije
za utičnicu.
PAŽNJA
 Komplet baterija
Ako pogrešno rukujete kompletom
baterija, on može da eksplodira,
izazove požar ili čak hemijske
opekotine. Imajte u vidu sledeće
mere opreza.
• Ne rasklapajte komplet baterija.
• Ne gnječite bateriju i ne izlažite je
bilo kakvoj sili kao što su snažni
udarci, ispuštanje ili gaženje.
• Pazite da ne izazovete kratki spoj
i ne dozvolite da metalni objekti
dođu u dodir sa kontaktima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturi
iznad 60 °C (140 °F) poput direktnog
sunčevog svetla ili u automobilu koji
je parkiran na suncu.
• Ne spaljujte bateriju niti je bacajte
u vatru.
• Ne koristite oštećene litijum-jonske
baterije ili one koje cure.
• Komplet baterija obavezno punite
koristeći originalni Sony punjač
za baterije ili uređaj koji može
da puni bateriju.
• Držite bateriju van domašaja dece.
• Ne kvasite bateriju.
• Zamenite bateriju samo istom
ili ekvivalentnom baterijom koju
preporučuje Sony.
• Potrošeni komplet baterija
odbacite odmah kao što je
opisano u uputstvu.
 Adapter za naizmeničnu
struju
Ne stavljajte adapter za naizmeničnu
struju u uski prostor, na primer,
između zida ili nameštaja.
Kada koristite adapter za naizmeničnu
struju, priključite ga na obližnju zidnu
utičnicu. Ako prilikom korišćenja
uređaja dođe do kvara, odmah
iskopčajte adapter za naizmeničnu
struju iz zidne utičnice.
Čak i kada je kamkorder isključen,
on i dalje dobija napajanje dok je
priključen na zidnu utičnicu putem
adaptera za naizmeničnu struju.
SR
3
Za korisnike u Evropi
 Napomena za korisnike
u zemljama u kojima se
primenjuju direktive
Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa
propisima EU: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemačka
 Napomena
Ako statički elektricitet ili
elektromagnetizam prekine
prenos podataka (neuspeh),
ponovo pokrenite aplikaciju ili
iskopčajte i ponovo priključite
kabl za komunikaciju (USB itd.).
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno
je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC direktivi kada se
za povezivanje koristi kabl kraći
od 3 metra (9,8 stopa).
Elektromagnetna polja na određenim
frekvencijama mogu da utiču na zvuk
i sliku ove jedinice.
 Odlaganje potrošenih
baterija, električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme
za odvojeno sakupljanje
otpada)
SR
4
Ovaj simbol
na proizvodu, bateriji
ili pakovanju označava
da proizvod i baterija
ne smeju da se
tretiraju kao kućni
otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog simbola
može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo
(Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled neodgovarajućeg rukovanja
otpadom. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste
bili sigurni da će baterija, električna
i elektronska oprema biti pravilno
zbrinuti, predajte te proizvode
na kraju veka trajanja
na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije
iz proizvoda. Predajte bateriju
na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda ili baterije
kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Saznajte više
o kamkorderu
(Vodič za pomoć)
Sadržaj
Vodič za pomoć je onlajn priručnik.
Pogledajte ga da biste videli detaljna
uputstva o mnogim funkcijama
kamkordera.
Početni koraci ..............6
1
Pristupite Sony stranici
za podršku.
http://www.sony.net/
SonyInfo/Support/
Prvo pročitajte ovo .................... 2
Saznajte više o kamkorderu
(Vodič za pomoć) ................. 5
Sadržaj pakovanja ..................... 6
Punjenje kompleta baterija .......7
Uključivanje napajanja .............. 9
Umetanje memorijske
kartice ..................................10
Snimanje/
Reprodukovanje ......... 11
Snimanje ....................................11
Reprodukovanje ....................... 13
Pregled uvećanih slika ............. 15
Čuvanje slika .............. 16
zemlju ili
2 Izaberite
region.
model svog
3 Potražite
kamkordera na stranici
za podršku.
• Naziv modela se nalazi
na donjoj strani kamkordera.
Korišćenje softvera
„PlayMemories Home™“ ...16
Povezivanje spoljnog
multimedijalnog uređaja ... 17
Korišćenje Wi-Fi funkcije
(HDR-PJ275) .........................18
Prilagođavanje
kamkordera ............... 23
Korišćenje menija .................... 23
Ostalo ........................ 24
Mere opreza ............................ 24
Specifikacije ............................. 26
Delovi i kontrole ...................... 30
SR
5
Početni koraci
Sadržaj pakovanja
Brojevi u zagradama ( )
označavaju isporučenu količinu.
• Kamkorder (1)
• Adapter za naizmeničnu struju (1)
Oblik adaptera za naizmeničnu
struju se razlikuje u zavisnosti
od zemlje/regiona.
• Pomoćni kabl za USB vezu (1)
Pomoćni kabl za USB vezu je
osmišljen za korišćenje samo sa
kamkorderom. Koristite taj kabl
kada je USB kabl ugrađen
u kamkorder prekratak
za povezivanje.
• HDMI kabl (1)
• Komplet punjivih baterija NP-BX1 (1)
SR
6
• „Uputstvo za upotrebu“
(ovaj priručnik) (1)
Punjenje kompleta baterija
1
Isključite kamkorder zatvaranjem LCD ekrana.
Početni koraci
poklopac baterije u smeru strelice,
2 Pomerite
a zatim ga otvorite.
i držite ručicu za izbacivanje baterije
3 Pritisnite
i umetnite komplet baterija.
Komplet baterija
Ručica za izbacivanje baterije
poklopac baterije i čvrsto ga zatvorite
4 Zatvorite
bočnim pokretom unazad.
5 Izvucite ugrađeni USB kabl.
SR
7
adapter za naizmeničnu struju i kamkorder
6 Povežite
preko pomoćnog kabla za USB vezu i povežite
adapter za naizmeničnu struju sa zidnom utičnicom.
Pomoćni kabl
za USB vezu
Ugrađeni USB kabl
Adapter
za naizmenič
nu struju
Zidna utičnica
• Lampica POWER/CHG (punjenje) će zasvetliti narandžastom bojom.
• Lampica POWER/CHG (punjenje) se isključuje kada komplet baterija
bude napunjen do kraja. Iskopčajte pomoćni kabl za USB vezu iz
kamkordera.
• Oblik adaptera za naizmeničnu struju se razlikuje u zavisnosti
od zemlje/regiona.
• Isključite kamkorder pre nego što uklonite komplet baterija.
 Punjenje baterije pomoću računara
Isključite kamkorder i povežite ga sa uključenim računarom pomoću
ugrađenog USB kabla.
 Korišćenje kamkordera povezanog sa zidnom
utičnicom
Povežite kamkorder sa zidnom utičnicom na isti način kao u odeljku
„Punjenje kompleta baterija“.
• Umetnite komplet baterija u kamkorder.
• Komplet baterija može da se troši čak i ako je kamkorder povezan sa
zidnom utičnicom.
SR
8
Uključivanje napajanja
1
Otvorite LCD ekran kamkordera i uključite napajanje.
Početni koraci
jezik, geografsko područje, Daylight Savings
2 Izaberite
ili Summer Time, format datuma, datum i vreme.
Pomerajte višesmerni birač u smeru /// da biste
izabrali željenu stavku, a zatim pritisnite sredinu birača
da biste dovršili izbor.
• Da biste isključili napajanje, zatvorite LCD ekran.
• Da biste ponovo podesili datum i vreme, izaberite
[
Clock Settings]  [Date & Time Setting].
• Da biste isključili zvuk pri korišćenju, izaberite
[
General Settings]  [Beep]  [Off].
 [Setup] 
 [Setup] 
SR
9
Umetanje memorijske kartice
1
Otvorite poklopac i umetnite memorijsku karticu dok
ne klikne.
microSD memorijska kartica
Memory Stick Micro™ (M2) medij
Štampana
površina
Priključak
• Ako umetnete novu memorijsku karticu, prikazuje se ekran
[Preparing image database file. Please wait.]. Sačekajte dok taj
ekran ne nestane.
• Umetnite memorijsku karticu u pravom smeru tako da kamkorder
može da je prepozna.
• Da biste izabrali memorijsku karticu kao medijum za snimanje, izaberite
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card]. (HDR-PJ270/PJ270E/PJ275)
• Da biste izbacili memorijsku karticu, otvorite poklopac i jednom je lagano
gurnite unutra.
 Tipovi memorijskih kartica koje možete da koristite
sa kamkorderom
SR
10
SD klasa brzine
Kapacitet
(verifikovan rad)
microSD memorijska kartica/
microSDHC memorijska
kartica/microSDXC
memorijska kartica
Class 4 ili brža
Do 64 GB
Memory Stick Micro (Mark2)
medij
–
Do 16 GB
Snimanje/Reprodukovanje
Snimanje
Snimanje filmova
1
Otvorite poklopac objektiva.
Snimanje/Reprodukovanje
LCD ekran i pritisnite START/STOP da biste
2 Otvorite
započeli snimanje.
Ručica za motorizovani zum
• Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite dugme START/STOP.
• U toku snimanja filma možete da snimate fotografije ako pritisnete
dugme PHOTO (dvostruko beleženje).
• Po podrazumevanim podešavanjima, filmovi se simultano snimaju
u HD formatu i formatu MP4 (Dual Video REC). Format MP4 je
jednostavan za reprodukovanje filmova na pametnom telefonu,
za otpremanje putem mreže ili otpremanje na veb.
• Vreme snimanja na mediju možete da proverite na LCD ekranu
u režimu snimanja.
• Da biste promenili kvalitet slike za filmove koje snimate,
izaberite
 [Image Quality/Size]  [ REC Mode].
SR
11
Snimanje fotografija
1
Otvorite poklopac objektiva.
LCD ekran i izaberite [MODE] 
2 Otvorite
(Fotografija).
PHOTO lagano da biste prilagodili fokus,
3 Pritisnite
a zatim pritisnite do kraja.
Ručica za motorizovani zum
• Kada je fokus pravilno prilagođen, na LCD ekranu se prikazuje
indikator za zaključavanje AE/AF.
SR
12
Reprodukovanje
1
Otvorite LCD ekran i pritisnite dugme
(Pregled slika)
na kamkorderu da biste ušli u režim reprodukovanje.
Preostali
kapacitet baterije
Na ekran
MENU
Naziv
događaja
Na prethodni
događaj
Promena
u režim
snimanja
filma/
fotografije
Snimanje/Reprodukovanje
/
da biste pomerili željeni događaj
2 Izaberite
u centar, a zatim izaberite deo zaokružen () na slici.
Dugme za
prebacivanje
formata
za filmove
(HD/MP4)
Događaji
Na sledeći
događaj
Traka protoka
vremena
Reprodukovanje
kratkih filmova
Dugme za promenu
skale događaja
SR
13
3 Izaberite sliku.
Za povratak
na ekran
za prikaz
događaja
Vreme snimanja/
broj fotografija
Dugme za
prebacivanje
tipa slike
Naziv događaja
Prethodno
Film
Sledeće
Promena
u režim
snimanja
filma/
fotografije
Fotografija
Poslednja
reprodukovana slika
 Radnje koje se odnose na reprodukovanje
Jačina zvuka
/
Prethodno/Sledeće
Brisanje
/
Brzo premotavanje
unazad/Brzo
premotavanje unapred
Kontekst
/
Reprodukovanje/
Pauziranje
Zaustavljanje
Pokretanje/zaustavljanje
prikaza slajdova
Video sa
zaustavljenim
pokretima
Prilagođavanje intervala
zaustavljenih pokreta
 Izbor formata koji želite da reprodukujete, menjate
ili kopirate na druge uređaje
U 2. koraku, izaberite
[
HD Quality] ili [
SR
14
u gornjem desnom uglu LCD ekrana 
MP4].
Pregled uvećanih slika
Povezivanje kamkordera sa TV-om
1
Povežite HDMI OUT priključak na kamkorderu sa
HDMI IN priključkom na TV-u pomoću isporučenog
HDMI kabla.
Snimanje/Reprodukovanje
Tok signala
• Ako vaš TV nema HDMI priključak, povežite multi-priključak
kamkordera na video/audio ulazne priključke TV-a pomoću
AV kabla (prodaje se zasebno).
Korišćenje ugrađenog projektora
(HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275)
1 Pritisnite dugme PROJECTOR (stranica 30).
2 Izaberite [Image Shot on This Device].
vodič za upravljanje na LCD ekranu, a zatim
3 Pratite
izaberite [Project].
Ručica za motorizovani zum/PHOTO*2
Poluga PROJECTOR FOCUS*1
*1
*2
Prilagodite fokus projektovane slike.
Koristite ručicu za motorizovani zum da pomerite okvir za izbor koji
se prikazuje na projektovanoj slici, a zatim pritisnite dugme PHOTO.
Za tu radnju možete da upotrebite i višesmerni birač.
SR
15
Čuvanje slika
Korišćenje softvera
„PlayMemories Home™“
Šta možete da uradite sa softverom
„PlayMemories Home“
„PlayMemories Home“ vam omogućava da uvezete filmove i slike
na računar i da ih koristite na različite načine.
Reprodukovanje
uvezenih slika
Uvoz slika sa kamkordera.
Za Windows su dostupne i sledeće funkcije.
Pregled slika
na kalendaru
Kreiranje
filmskih
diskova
Deljenje slika
na PlayMemories
Online™
Otpremanje
slika na mrežne
usluge
 Preuzimanje softvera „PlayMemories Home“
„PlayMemories Home“ možete da preuzmete na sledećoj URL adresi.
www.sony.net/pm/
 Provera računarskog sistema
Računarske zahteve za softver možete proveriti
na sledećem URL-u.
www.sony.net/pcenv/
SR
16
Povezivanje spoljnog multimedijalnog
uređaja
 Rikorder bez USB priključka
Povežite rikorder na multi-priključak kamkordera pomoću AV kabla
(prodaje se zasebno).
Čuvanje slika
• Filmovi se kopiraju u kvalitetu slike standardne rezolucije.
Tok signala
SR
17
Korišćenje Wi-Fi
funkcije
(HDR-PJ275)
Instaliranje aplikacije
„PlayMemories Mobile™“
na pametni telefon
Za najnovije informacije
i detaljnije informacije
o funkcijama aplikacije
„PlayMemories Mobile“,
posetite sledeći URL.
http://www.sony.net/pmm/
 Android OS
Instalirajte „PlayMemories Mobile“
iz prodavnice Google Play.
• Za korišćenje funkcija
za povezivanje jednim dodirom
(NFC) potreban je Android 4.0
ili noviji.
SR
18
 iOS
Instalirajte „PlayMemories
Mobile“ iz prodavnice App Store.
• Funkcije za povezivanje jednim
dodirom (NFC) nisu dostupne
u iOS-u.
Napomene
• Ako je aplikacija „PlayMemories
Mobile“ već instalirana na vašem
pametnom telefonu, ažurirajte je
na najnoviju verziju.
• Nema garancija da će Wi-Fi
funkcija raditi na svim pametnim
telefonima i tabletima.
• Wi-Fi funkcija kamkordera ne
može da se koristi za povezivanje
sa javnim bežičnim LAN-om.
• Da biste koristili funkcije
za povezivanje jednim dodirom
(NFC) na kamkorderu, potreban
je pametni telefon ili tablet koji
podržava NFC funkciju.
• Način rada i izgled ekrana
aplikacije su podložni izmenama
u sledećim nadogradnjama
bez prethodne najave.
Prenošenje MP4 filmova
i fotografija na pametni
telefon
kamkorder
3 Dodirnite
pametnim telefonom.
 Povezivanje jednim
dodirom sa Android
uređajem koji
podržava NFC
1
kamkorderu reprodukujte
2 Na
sliku koju želite da prenesete
na pametni telefon.
• Možete preneti samo MP4
Napomene
Čuvanje slika
Na pametnom telefonu
pokrenite [Settings], a zatim
izaberite [More...] da biste
potvrdili da je omogućena
funkcija [NFC].
• Pre nego što počnete, isključite
režim mirovanja i funkciju
za zaključavanje ekrana
na pametnom telefonu.
• Uverite se da se oznaka
prikazuje na LCD ekranu
kamkordera i pametnog telefona.
• Nastavite da dodirujete
kamkorder pametnim telefonom
dok se ne pokrene „PlayMemories
Mobile“ (1–2 sekunde).
• Ako kamkorder ne može da se
poveže sa pametnim telefonom
preko funkcije NFC, pogledajte
odeljak „Povezivanje bez
korišćenja funkcije NFC“
(stranica 19).
filmove i fotografije.
 Povezivanje bez
korišćenja funkcije NFC
1
Pritisnite dugme
(Pregled slika),
a zatim izaberite

[Edit/Copy]  [Send to
Smartphone]  [Select on
This Device]  tip slike.
SR
19
 Vratite se na glavni meni
i pokrenite aplikaciju
„PlayMemories Mobile“.
sliku koju želite
2 Izaberite
da prenesete, dodajte
oznaku
, a zatim izaberite

.
• Prikazaće se SSID i lozinka
i kamkorder će biti spreman
za povezivanje sa pametnim
telefonom.
kamkorder sa
3 Povežite
pametnim telefonom
i prenesite slike.
Android
 Pokrenite aplikaciju
„PlayMemories Mobile“
i izaberite SSID kamkordera.
 Unesite lozinku koja je
prikazana na kamkorderu
(samo prvi put).
Korišćenje pametnog
telefona kao bežičnog
daljinskog upravljača
Možete snimati kamkorderom
koristeći pametni telefon kao
bežični daljinski upravljač.
1
iPhone/iPad
 Izaberite [Settings] 
[Wi-Fi]  SSID prikazan
na kamkorderu.
 Unesite lozinku koja je
prikazana na kamkorderu
(samo prvi put).
 Potvrdite da je izabran SSID
prikazan na kamkorderu.
Na kamkorderu izaberite
 [Meni Camera] 
[
Shooting Assist] 
[Ctrl with Smartphone].
pametnom telefonu
2 Na
izvedite sve kao u 3. koraku
u odeljku „Povezivanje bez
korišćenja funkcije NFC“
(stranica 19).
Kada koristite NFC, prikažite ekran
za snimanje na kamkorderu
i dodirnite oznaku
na kamkorderu oznakom
na pametnom telefonu.
kamkorderom
3 Rukujte
sa pametnog telefona.
SR
20
Napomene
• U zavisnosti od lokalnih električnih
interferenci ili mogućnosti
pametnog telefona, pregled slika
uživo možda neće teći glatko.
Čuvanje filmova
i fotografija na računaru
putem Wi-Fi veze
Ako pristupna tačka bežične
mreže ima dugme WPS
 Na kamkorderu
izaberite
 [Setup]
[
Connection] 
[WPS Push].
 Pritisnite dugme WPS
na pristupnoj tački koju
želite da registrujete.
1
Instalirajte namenski softver
na računar (samo prvi put).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Ako je softver već instaliran
na vaš računar, ažurirajte
softver na najnoviju verziju.
kamkorder sa
2 Povežite
pristupnom tačkom kao
Čuvanje slika
Unapred povežite računar
na pristupnu tačku bežične
mreže ili na širokopojasni
ruter bežične mreže.
Ako znate SSID i lozinku
pristupne tačke bežične
mreže
 Na kamkorderu
izaberite
 [Setup]
[
Connection] 
[Access point settings].
 Izaberite pristupnu tačku
koju želite da registrujete,
unesite lozinku, a zatim
izaberite
.
što sledi (samo prvi put).
Ako ne možete da registrujete
kamkorder, pogledajte uputstvo
za pristupnu tačku ili se obratite
osobi koja je podesila pristupnu
tačku.
računar nije pokrenut,
3 Ako
uključite ga.
SR
21
da šaljete slike
4 Počnite
iz kamkordera na računar.
 Pritisnite dugme
(Pregled slika)
na kamkorderu.
 Izaberite

[Edit/Copy]  [Send to
Computer].
• Slike će biti automatski
prenete na računar
i sačuvane na njemu.
• Biće prenete samo
novosnimljene slike.
Uvoz filmova i više
fotografija može da potraje.
SR
22
Prilagođavanje kamkordera
Korišćenje menija
1
Izaberite
.
2 Izaberite kategoriju.
Prilagođavanje kamkordera
željenu
3 Izaberite
stavku menija.
Pomerajte stavke
menija gore ili dole.
• Izaberite
da biste dovršili
podešavanje ili da biste se vratili
u prethodni ekran menija.
SR
23
Ostalo
Mere opreza
Adapter za naizmeničnu struju
Ne prespajajte priključak baterije
metalnim predmetima. To može
da dovede do kvara.
Reprodukovanje slika
na drugim uređajima
Možda nećete moći da na drugim
uređajima normalno reprodukujete
slike koje su snimljene ovim
kamkorderom. Takođe, možda
nećete moći da na kamkorderu
reprodukujete slike koje su
snimljene na drugim uređajima.
Snimanje i reprodukovanje
• Ne koristite proizvod nemarno,
SR
24
ne rasklapajte ga niti menjajte i ne
izlažite fizičkoj sili kao što su udarci,
ispuštanje ili gaženje. Posebno
vodite računa o objektivu.
• Da biste obezbedili stabilan rad
memorijske kartice, preporučujemo
vam da je formatirate na kamkorderu
pre prve upotrebe. Formatiranje
memorijske kartice će izbrisati
sve podatke uskladištene na njoj
i podatke neće biti moguće povratiti.
Sačuvajte važne podatke na PC
računaru ili sličnom uređaju.
• Proverite smer ubacivanja
memorijske kartice. Ako memorijsku
karticu silom umetnete u otvor
u pogrešnom smeru, može doći
do oštećenja memorijske kartice,
otvora za memorijsku karticu ili
podataka.
• Pre nego što započnete snimanje,
isprobajte funkciju snimanja da
biste se uverili da se slika i zvuk
snimaju bez ikakvih problema.
• Televizijski programi, filmovi,
video-trake i ostali materijali mogu
biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašćeno snimanje takvih
materijala moglo bi da predstavlja
kršenje zakona o autorskim pravima.
• Nije moguća nadoknada za snimljeni
sadržaj, čak ni ako su snimanje ili
reprodukovanje onemogućeni zbog
kvara kamkordera, medijuma
za snimanje i sličnih razloga.
• Kamkorder nije otporan na prašinu,
vlagu ili vodu.
• Ne izlažite kamkorder vlazi,
na primer, kiši ili morskoj vodi.
Ako se kamkorder pokvasi, može
doći do kvara. Ponekad ovakav
kvar nije moguće otkloniti.
• Ne usmeravajte kamkorder u pravcu
sunca ili snažnog svetla. To može
izazvati kvar kamkordera.
• Ne koristite kamkorder u blizini jakih
radio talasa ili radijacije. Kamkorder
možda neće biti u stanju da valjano
snima ili reprodukuje slike.
• Ne koristite kamkorder na peščanoj
plaži ili bilo kom prostoru sa mnogo
prašine. To može izazvati kvar
kamkordera.
• Ako dođe do kondenzacije vlage,
prestanite da koristite kamkorder
dok vlaga ne ispari.
• Ne izlažite kamkorder mehaničkim
udarima ili vibraciji. Ako to učinite,
kamkorder možda će možda raditi
neispravno ili neće moći da snima
slike. Pored toga, medijum
za snimanje ili podaci mogu
da budu oštećeni.
LCD ekran
LCD ekran je proizveden tehnologijom
izuzetno visoke preciznosti, pa ima
procenat funkcionalnih piksela
od najmanje 99,99%. Međutim,
na LCD ekranu mogu stalno da se
prikazuju sitne crne tačke i/ili sjajne
tačke (bele, crvene, plave ili zelene
boje). Te tačke su normalan rezultat
postupka proizvodnje i ne utiču
na snimanje ni na koji način.
Temperatura kamkordera
Ako kamkorder koristite neprekidno
tokom dužeg vremena, on postaje
veoma topao. To nije kvar.
Zaštita od pregrevanja
U zavisnosti od temperature
kamkordera i baterije, možda nećete
moći da snimate filmove ili napajanje
može da se automatski isključi radi
zaštite kamkordera. Na LCD ekranu
će se pojaviti poruka pre nego što se
napajanje isključi ili više ne budete
mogli da snimate filmove. U tom
slučaju, ostavite napajanje isključeno
i sačekajte dok temperatura
kamkordera i baterije ne opadne. Ako
uključite napajanje kada kamkorder
i baterija nisu dovoljno ohlađeni,
napajanje će se možda ponovo
isključiti i nećete moći da snimate
filmove.
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo kakve probleme
tokom korišćenja kamkordera:
• Proverite kamkorder prateći Vodič
za pomoć (stranica 5).
• Iskopčajte izvor napajanja, a zatim
ga ponovo priključite nakon
1 minuta i uključite kamkorder.
• Vratite kamkorder na početne
postavke. Sva podešavanja,
uključujući i podešavanje sata,
biće poništena.
• Kontaktirajte svog Sony prodavca
ili lokalni ovlašćeni Sony servis.
Privremeno deaktiviranje
bežičnog LAN (Wi-Fi, NFC itd.)
(HDR-PJ275)
Ostalo
Kada se ukrcavate u avion, možete
privremeno da isključite sve Wi-Fi
funkcije. Izaberite

[Setup]  [
General Settings] 
[Airplane Mode]  [On].
Bežični LAN (HDR-PJ275)
Ne snosimo nikakvu odgovornost
za bilo kakvu štetu prouzrokovanu
neovlašćenim pristupom odredištima
koja su učitana u kamkorder ili
njihovim neovlašćenim korišćenjem
koji su posledica gubljenja ili krađe.
SR
25
Specifikacije
Sistem
SR
26
Format signala:
NTSC boje, EIA standardi
(HDR-CX240/PJ240/PJ270/PJ275)
PAL boje, CCIR standardi
(HDR-CX240E/PJ240E/PJ270E)
HD TV
Format snimanja filmova:
AVCHD (AVCHD format
kompatibilan sa verzijom 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 kanala
Dolby Digital Stereo Creator*1
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2 kanala
*1 Proizvedeno po licenci
kompanije Dolby Laboratories.
Format datoteke fotografije:
DCF Ver.2.0 kompatibilan
Exif Ver.2.3 kompatibilan
MPF Baseline kompatibilan
Mediji za snimanje (film/fotografija):
Unutrašnja memorija
HDR-PJ270/PJ270E/PJ275: 8 GB
Memory Stick Micro (Mark2) medij
microSD kartica (Class 4 ili brža)
Kapacitet koji korisnik može da
koristi (približno)
HDR-PJ270/PJ270E/PJ275:
7,75 GB*2
*2
1 GB je jednak 1 milijardi bajta,
čiji deo se koristi za datoteke
za upravljanje sistemom i/ili
aplikacije. Može se izbrisati
samo ranije instalirani
demonstracioni film.
Uređaj za generisanje slike:
CMOS senzor od 3,1 mm (tip 1/5.8)
Piksela za snimanje
(fotografija, 16:9):
Maks. 9,2 megapiksela
(4 032 × 2 272)*3
Ukupno: Približno 2 510 000 piksela
Efektivno (film, 16:9)*4:
Približno 2 100 000 piksela
Efektivno (fotografija, 16:9):
Približno 2 290 000 piksela
Efektivno (fotografija, 4:3):
Približno 1 710 000 piksela
Objektiv:
Objektiv ZEISS Vario-Tessar
27× (optički), 54× (Clear Image
Zoom, prilikom snimanja
filmova)*4, 320× (digitalno)
F1.9 – F4.0
Fokusna dužina:
f=2,1 mm – 57,0 mm (3/32 inča –
2 1/4 inča)
Kada se konvertuje u mere
fotoaparata 35 mm
Za filmove*4: 29,8 mm –
1 609,2 mm
(1 3/16 inča – 63 3/8 inča) (16:9)
Za fotografije: 29,8 mm –
804,0 mm (1 3/16 inča – 31 3/4 inča)
(16:9)
Temperatura boja: [Auto], [One
Push], [Indoor], [Outdoor]
Minimalno osvetljenje:
6 lx (luksa) (u podrazumevanom
podešavanju, pri brzini zatvarača
od 1/30 sekunde (HDR-CX240/
PJ240/PJ270/PJ275)
ili 1/25 sekunde (HDR-CX240E/
PJ240E/PJ270E))
3 lx (luksa) ([Low Lux] je podešeno
na [On], pri brzini zatvarača
od 1/30 sekunde (HDR-CX240/
PJ240/PJ270/PJ275) ili
1/25 sekunde (HDR-CX240E/
PJ240E/PJ270E))
*3
Jedinstveni sistem za obradu
slike kompanije Sony po nazivu
BIONZ-X omogućava rezoluciju
slike u ekvivalentnim
veličinama do opisanih.
*4
[
SteadyShot] je podešeno
na [Standard] ili [Off].
Priključci za ulaz/izlaz
HDMI OUT priključak: HDMI mikro
priključak
Priključak PROJECTOR IN (HDR-PJ240/
PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275):
HDMI mikro priključak
USB priključak: Tip A (ugrađeni USB)
USB priključak je samo izlazni
(HDR-CX240E/PJ240E/PJ270E).
Multi-priključak
LCD ekran
Slika: 6,7 cm (tip 2.7, odnos širine
i visine 16:9)
Ukupan broj piksela:
230 400 (960 × 240)
Projektor (HDR-PJ240/PJ240E/
PJ270/PJ270E/PJ275)
Bežični LAN (HDR-PJ275)
Podržani standard:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani bezbednosni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metod konfiguracije: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/Ručno
Metod pristupa: Režim infrastrukture
NFC: NFC Forum Type 3 Tag compliant
Opšte
Zahtevi za napajanje: DC 3,6 V
(komplet baterija), DC 5 V
1 500 mA (adapter
za naizmeničnu struju)
USB punjenje: DC 5 V 800 mA
Prosečna potrošnja energije:
HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/
PJ270E/PJ275:
59,0 mm × 59,5 mm × 128,0 mm
(2 3/8 inča × 2 3/8 inča ×
5 1/8 inča) (š/v/d) uključujući
isturene delove
59,0 mm × 59,5 mm × 128,0 mm
(2 3/8 inča × 2 3/8 inča ×
5 1/8 inča) (š/v/d) uključujući
isturene delove i sa umetnutim
isporučenim kompletom punjivih
baterija
Masa (približno)
HDR-CX240/CX240E:
190 g (6,7 unci) samo glavna
jedinica
215 g (7,6 unci) uključujući
isporučeni komplet punjivih
baterija
HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/
PJ270E/PJ275:
210 g (7,4 unci) samo glavna
jedinica
235 g (8,3 unci) uključujući
isporučeni komplet punjivih
baterija
Ostalo
Vrsta projekcije: DLP
Izvor svetla: LED (R/G/B)
Fokusiranje: Ručno
Domet: 0,5 m (1,6 stopa) ili više
Odnos kontrasta: 1 500:1
Rezolucija (izlazna): 640 × 360
Vreme neprekidne projekcije (kada se
koristi isporučeni komplet baterija):
Približno 1 sat 10 minuta
Prilikom snimanja kamerom
i korišćenja LCD ekrana sa
normalnim nivoom svetline:
HDR-CX240/CX240E: 1,8 W
HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/
PJ270E/PJ275: 1,9 W
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
(32 °F do 104 °F)
Temperatura skladištenja: –20 °C
do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
Dimenzije (približno):
HDR-CX240/CX240E:
54,0 mm × 59,5 mm × 128,0 mm
(2 1/4 inča × 2 3/8 inča ×
5 1/8 inča) (š/v/d) uključujući
isturene delove
54,0 mm × 59,5 mm × 128,0 mm
(2 1/4 inča × 2 3/8 inča ×
5 1/8 inča) (š/v/d) uključujući
isturene delove i sa umetnutim
isporučenim kompletom punjivih
baterija
SR
27
 Adapter za naizmeničnu
struju AC-UUD11
Zahtevi za napajanje:
AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja struje: 200 mA
Potrošnja energije: 11 W
Izlazni napon: DC 5,0 V, 1 500 mA
Radna temperatura: 0 °C do 50 °C
(32 °F do 122 °F)
Temperatura skladištenja: –20 °C
do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
 Komplet punjivih
baterija NP-BX1
Upotrebljena baterija: Litijumova
baterija
Maksimalni napon: DC 4,2 V
Nominalni napon: DC 3,6 V
Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Dizajn i specifikacije kamkordera
i prateće opreme su podložni
promenama bez najave.
Procenjeno vreme
punjenja, snimanja
i reprodukovanja
pomoću isporučenog
kompleta baterija
HDR-CX240/CX240E
Vreme punjenja (u minutima)
Adapter
za naizmeničnu
struju (isporučen)
155
Računar
275
Vreme snimanja (u minutima)
Neprekidno
130
Tipično
65
Vreme reprodukovanja
(u minutima)
210
HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/
PJ275
Vreme punjenja (u minutima)
Adapter
za naizmeničnu
struju (isporučen)
155
Računar
275
Vreme snimanja (u minutima)
Neprekidno
125
Tipično
60
Vreme reprodukovanja
(u minutima)
210
• Vremena punjenja su merena kada
SR
28
je kamkorder punjen na sobnoj
temperaturi od 25 °C (77 °F)
bez korišćenja pomoćnog kabla
za USB vezu.
• Vremena snimanja i reprodukovanja
su izmerena prilikom korišćenja
kamkordera na temperaturi
od 25 °C (77 °F).
• iOS je registrovani zaštićeni znak
prilikom snimanja filmova sa
podrazumevanim podešavanjima
([
REC Mode]: [Standard
],
[Dual Video REC]: [On]).
• Uobičajeno vreme snimanja
prikazuje vreme kada ponavljate
pokretanje/zaustavljanje snimanja,
prebacujete [Shooting Mode]
i zumirate.
ili zaštićeni znak kompanije
Cisco Systems, Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP su zaštićeni
znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
• N-oznaka je zaštićeni znak
ili registrovani zaštićeni znak
kompanije NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
• Facebook i logotip „f“ su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube su
zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Google Inc.
• iPhone i iPad su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovani
u SAD i drugim zemljama.
Svi drugi nazivi proizvoda pomenuti
u ovom uputstvu su zaštićeni znakovi
ili registrovani zaštićeni znakovi
odgovarajućih kompanija. Osim toga,
oznake ™ i ® nisu pomenute svaki put
u ovom priručniku.
 Zaštićeni znakovi
• Logotipi AVCHD, AVCHD
Progressive, AVCHD i AVCHD
Progressive su zaštićeni znakovi
kompanija Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Memory Stick i
su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su
zaštićeni znakovi organizacije
Blu-ray Disc Association.
• Dolby i simbol sa duplim D su
zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
• Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface , kao i logotip
HDMI su registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing
LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
• Microsoft, Windows i Windows Vista
su registrovani zaštićeni znakovi
ili zaštićeni znakovi kompanije
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
• Mac i Mac OS su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
• Intel, Intel Core i Pentium su
zaštićeni znakovi kompanije Intel
Corporation u SAD i/ili drugim
zemljama.
• Logotip microSDXC je zaštićeni znak
kompanije SD-3C, LLC.
• Android, Google Play su zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
Ostalo
• Vremena snimanja su izmerena
SR
29
Delovi i kontrole
Brojevi u zagradama ( ) su
stranice sa informacijama.
 Ručica za motorizovani zum
(11, 12)
 Dugme PHOTO (12)
 Oznaka N (19) (HDR-PJ275)
NFC: Near Field Communication
 Prekidač LENS COVER (11, 12)
 Objektiv (ZEISS objektiv)
 Ugrađeni mikrofon
 Ručica PROJECTOR FOCUS
(15) (HDR-PJ240/PJ240E/
PJ270/PJ270E/PJ275)
 Višesmerni birač (9)
 Dugme
(Pregled slika) (13)
 Dugme PROJECTOR (15)
(HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/
PJ270E/PJ275)
 LCD ekran
SR
30
 Objektiv projektora
(HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/
PJ270E/PJ275)
 Zvučnik
 Otvor za umetanje
memorijske kartice (10)
 Lampica za pristup
memorijskoj kartici (10)
 Priključak HDMI OUT
 Priključak PROJECTOR IN (15)
(HDR-PJ240/PJ240E/PJ270/
PJ270E/PJ275)
 Lampica POWER/CHG
(punjenje) (8)
 Dugme START/STOP (11)
 Mesto za kaiš za nošenje
preko ramena
 Multi-priključak
Ovaj priključak ne podržava
kabl za adapter VMC-AVM1
(prodaje se zasebno). Ne
možete da koristite dodatnu
opremu preko priključka
daljinske A/V kontrole.
 Kaiš za ruku
 Ugrađeni USB kabl (7)
Ostalo
 Navoj za stativ
 Poklopac baterije (7)
 Ručica za izbacivanje baterije
 Komplet baterija (7)
 Kako da zategnete kaiš
za ruku
SR
31
SR
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na česta pitanja možete
da vidite na veb-sajtu naše korisničke
podrške.
http://www.sony.net/
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising