Sony | HDR-PJ10E | Sony HDR-PJ10E PJ10E Full HD Flash Memory camcorder Uputstva za rukovanje

4-271-169-11(1)
Digitalni HD
kamkorder
Uputstvo za upotrebu
Sadržaj
Početak
Snimanje/reprodukcija
Napredne funkcije
Memorisanje video zapisa i
fotografija na računar
Memorisanje snimaka
pomoću spoljnog uređaja
Lično podešavanje
kamkordera
Dodatne informacije
Kratak pregled
HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/PJ30E/PJ30VE
Prvo pročitajte
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj
priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, nemojte izlagati
uređaj kiši ili vlazi.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, na primer od direktnog
sunčevog svetla, otvorenog plamena i sl.
OPREZ
Adapter tokom upotrebe nemojte držati u
uskom prostoru, kao što je između zida i
nameštaja.
Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite
obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite
adapter iz zidne utičnice ako se tokom
upotrebe kamkordera pojave problemi.
Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno
napajanje se ne prekida sve dok je adapter
spojen u zidnu utičnicu.
Baterija
Napomena o mrežnom kablu (kablu
napajanja)
Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija
može da eksplodira, uzrokuje požar ili
hemijske opekotine. Pridržavajte se sledećih
mera opreza.
Mrežni kabl dizajniran je za upotrebu samo
sa ovim modelom kamkordera i ne sme se
koristiti sa drugom električnom opremom.
➇ Nemojte rastavljati bateriju.
➇ Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima
čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
➇ Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti
kratak spoj njenih kontakata.
➇ Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad
60°C, na primer izlaganjem direktnom suncu ili
ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
➇ Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
➇ Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili
litijum-jonskim baterijama koje su procurele.
➇ Bateriju punite isključivo originalnim punjačem
kompanije Sony ili uređajem koji služi za punjenje baterija.
➇ Držite bateriju izvan dometa male dece.
➇ Bateriju držite suvom.
➇ Zamenite bateriju isključivo istom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje kompanija Sony.
➇ Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu sa
uputstvom u nastavku.
Prevelik pritisak zvuka iz slušalica može
uzrokovati gubitak sluha.
Zamenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može
doći do požara ili ozleda.
2
Mrežni adapter
ZA KORISNIKE U EvROPI
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
digitalni HD kamkorder HDR-CX360VE/
PJ30VE usklađen sa osnovnim zahtevima i
drugim primenjivim odredbama smernice
1999/5/EC. Za detalje posetite sledeći
URL: http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike u zemljama
koje primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu.
Zbrinjavanje starih električnih
i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj Uniji i ostalim
evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude
zbrinut na, za tu namenu na predviđenom
mestu za reciklažu električne ili elektronske
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u
kojoj ste kupili proizvod.
PAŽNJA
Elektromagnetno polje na određenim
frekvencijama može uticati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smernicom EMC za upotrebu
spojnih kablova kraćih od 3 m.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzrokuje prekid prenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo
spojite komunikacioni kabl (USB, i sl.).
3
Zbrinjavanje starih baterija
(primenjuje se u Evropskoj Uniji i
ostalim evropskim zemljama sa
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija koja je isporučena
uz ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti hemijski simbol. Hemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na
bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da
neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahteva stalnu
vezu sa ugrađenom baterijom, njenu zamenu
valja poveriti isključivo ovlašćenom servisu.
Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njenog radnog veka je
odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju
iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
4
Isporučeni pribor
Ugrađeni USB kabl
Brojevi u zagradama ( ) označavaju
količinu.
s Mrežni adapter (1)
s Mrežni kabl (kabl napajanja) (1)
s Komponentni A/V kabl (1) A
s A/V spojni kabl (1) B
s USB priključni kabl (1) C
Koristite ovaj kabl ako je ugrađeni USB kabl
kamkordera (str. 12) prekratak za spajanje.
➇ Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapljanje tečnosti i vodu. Pogledajte "Mere opreza"
(str. 64).
s Punjiva
Opcije menija, LCD ekran i objektiv
s CD-ROM
➇ Opcija menija koja je označena sivo nije
dostupna u trenutnim uslovima snimanja ili
reprodukcije.
➇ LCD ekran je proizveden upotrebom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za upotrebu. Ipak, na
LCD ekranu se mogu trajno pojaviti sitne crne
i/ili svetle tačkice (bele, crvene, plave ili zelene).
Ove tačkice su normalna posledica postupka
proizvodnje i ne utiču na snimanje ni na koji
način.
baterija NP-FV50 (1)
"Handycam" Application
Software (1) (str. 36)
– "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
– Priručnik za "Handycam" (takođe PDF)
s "Uputstvo
za upotrebu" (ovaj priručnik) (1)
➇ U kamkorder je ugrađena aplikacija "PMB
Portable" (str. 39).
➇ Pogledajte str. 19 za napomene o memorijskim
karticama koje možete upotrebljavati uz ovaj
kamkorder.
Upotreba kamkordera
➇ Nemojte držati kamkorder za sledeće delove
niti za poklopce priključnica.
Crne tačkice
Bele, crvene, plave ili zelene tačkice
Poklopac priključnice (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)
➇ Dugotrajno izlaganje LCD ekrana ili objektiva
direktnom suncu može uzrokovati kvar.
➇ Nemojte usmeravati kamkorder prema suncu.
Tako možete uzrokovati kvar kamkordera. Sunce
snimajte samo kad je slabe svetline, kao što je
u suton.
LCD ekran
Baterija
5
O podešavanju jezika
➇ Meniji na svakom od lokalnih jezika korišteni
su za opise postupaka rukovanja. Ako je potrebno,
promenite jezik prikaza na ekranu pre upotrebe
kamkordera (str. 17).
O snimanju
➇ Savetujemo da memorijsku karticu pri prvoj
upotrebi sa ovim kamkorderom formatirate u
njemu radi stabilnog rada. Formatiranjem
memorijske kartice brišu se svi podaci sa nje i
neće se moći obnoviti. Važne podatke memorišite na računar i sl.
➇ Pre početka snimanja, proverite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
➇ Proizvođač ne može kompenzovati gubitak snimljenog materijala čak i ako snimanje ili reprodukcije
nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija za
snimanje i sl.
➇ Sistem TV boja se razlikuje zavisno od države i
regije. Za gledanje snimaka na TV prijemniku,
potreban je PAL TV prijemnik.
➇ TV programi, filmovi, video trake i drugi materijali
mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala može biti u
suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
➇ Koristite kamkorder u skladu sa lokalnim zakonima i odredbama.
Napomene o reprodukciji
➇ Snimke napravljene ovim kamkorderom možda
nećete moći reprodukovati normalno drugim
uređajima. Takođe, snimke napravljene drugim
uređajima možda nećete moći reprodukovati
ovim kamkorderom.
➇ Video zapisi standardnog kvaliteta (STD) snimljeni na SD memorijske kartice ne mogu se reprodukovati na AV opremi drugih proizvođača.
6
DVD mediji snimljeni u HD (high
definition) kvalitetu slike
➇ DVD mediji snimljeni u high definition (HD)
kvalitetu slike mogu se reprodukovati na uređajima
kompatibilnim sa AVCHD standardom. Diskovi
sa high definition (HD) sadržajima ne mogu se
reprodukovati u DVD uređajima/rekorderima jer
oni nisu kompatibilni sa AVCHD formatom. Ako
u DVD uređaj/rekorder umetnete disk snimljen
u AVCHD formatu (high definition kvalitet
slike (HD)), možda ga nećete moći izbaciti.
Memorišite sve svoje snimke
➇ Kako biste izbegli gubitak slikovnih podataka,
povremeno memorišite svoje snimke na spoljni
medij. Pojedinosti o memorisanju snimaka na
računar potražite na str. 35, a više o memorisanju
na spoljne uređaje na str. 42.
➇ Vrste diskova ili medija na koje možete memorisati snimke zavise od odabrane postavke [ u REC
Mode] tokom snimanja. Video zapisi snimljeni sa
postavkom [50p Quality ] mogu se memorisati pomoću spoljnih medija (str. 44). Video zapisi
snimljeni sa postavkom [Highest Quality ]
mogu se memorisati na spoljne medije ili Blu-ray
diskove.
Napomene o bateriji i mrežnom
adapteru
➇ Skinite bateriju ili odspojite mrežni adapter tek
nakon isključivanja kamkordera.
➇ Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći
kamkorder i DC priključak.
Napomena o temperaturi kamkordera/
baterije
➇ Kad se kamkorder ili baterija jako zagreje ili
ohladi, možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer se aktivirala funkcija zaštite kamkordera.
U tom slučaju će se na LCD ekranu pojaviti
odgovarajući indikator.
Kod spajanja kamkordera sa računarom
ili priborom
O ovom priručniku, ilustracijama i
menijima
➇ Nemojte pokušati formatirati medij za snimanje
na kamkorderu preko računara. Ako to pokušate,
kamkorder možda neće raditi pravilno.
➇ Kod spajanja kamkordera sa drugim uređajem
komunikacionim kablovima, pripazite da priključke
spajate u pravilnom smeru. Nasilno spajanje
priključaka oštetiće priključnice i može uzrokovati kvar kamkordera.
➇ Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB
kablom i isključen, nemojte zatvarati LCD ekran.
Snimljeni podaci se mogu izgubiti.
➇ Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su
primeri koji su snimljeni pomoću digitalnog
kamkordera i mogu se razlikovati od slika i
indikatora na ekranu koji se stvarno prikazuju
na ekranu. Ilustracije kamkordera i indikatora
sa ekrana su uvećane ili pojednostavljene radi
boljeg razumevanja.
➇ U ovom priručniku se ugrađena memorija
kamkordera i memorijska kartica nazivaju
"medijima za snimanje".
➇ U ovom priručniku se DVD disk snimljen sa
slikom kvaliteta high definition (HD) naziva
AVCHD disk.
➇ Dizajn i tehničke funkcije kamkordera i pribora
podložni su promenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
Ako ne možete snimati ili reprodukovati
snimke, napravite [Format]
➇ Ako često ponavljate snimanje i brisanje snimaka
duže vreme, dolazi do fragmentiranja podataka
na mediju za snimanje. Snimci se ne mogu memorisati niti snimiti. U tom slučaju prvo memorišite snimke na neku vrstu spoljnog medija i zatim
napravite [Format] dodirom na Ű (MENU)
t [Setup] t [‫( כ‬Media Settings)] t
[Format] t željeni medij t ű t ű.
Napomene o dodatnom priboru
➇ Savetujemo vam korištenje originalnog Sony
pribora.
➇ Originalni Sonyjev pribor možda nije dostupan
u nekim državama/regijama.
Provera naziva modela kamkordera
➇ Naziv modela navodi se u ovom uputstvu kad
postoji razlika u funkcijama između modela.
Proverite naziv modela na donjoj strani
kamkordera.
➇ Glavne razlike u funkcijama tih modela su
sledeće.
Kapacitet
ugrađenog medija
za snimanje
HDR-CX360E/
HDR-CX360VE*
32 GB
HDR-PJ10E
16 GB
HDR-PJ30E/
HDR-PJ30VE*
32 GB
Projektor
—

Model sa oznakom * opremljen je GPS
sistemom.
7
Napomene o upotrebi
➇ Nemojte učiniti nešto od sledećeg. U suprotnom
može doći do oštećenja medija za snimanje,
snimci se možda neće moći reprodukovati ili će
se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge greške u
radu.
– vaditi memorijsku karticu dok indikator
pristupa (str. 20) svetli ili trepće
– odspajati bateriju ili mrežni adapter sa
kamkordera ili izlagati kamkorder mehaničkim
udarcima ili vibracijama dok indikatori u
(video zapis)/ v (fotografija) (str. 22) ili indikator pristupa (str. 20) svetle ili trepću
➇ Pri upotrebi remena za nošenje na ramenu (opcija)
pazite da ne udarite kamkorderom o nešto.
8
Sadržaj
Prvo pročitajte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Početak
Korak 1: Punjenje baterije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Punjenje baterije u inostranstvu . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Promena jezika prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 17
Korak 3: Priprema medija za snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Provera postavke medija za snimanje . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kopiranje video zapisa i fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 20
Snimanje/reprodukcija
Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dobijanje podataka o lokaciji putem GPS-a (HDR-CX360VE/PJ30VE) . . . . . 25
Odabir načina snimanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Reprodukcija na kamkorderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Korištenje ugrađenog projektora (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE) . . . . . . . . . . . . 30
Highlight reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Napredne funkcije
Brisanje video zapisa i fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 34
Memorisanje video zapisa i fotografija na računar
Praktične funkcije dostupne nakon spajanja kamkordera na računar
(Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Priprema računara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kod upotrebe Macintosh računara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 36
Pokretanje PMB (Picture Motion Browser) aplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Objava snimaka na Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
9
Memorisanje snimaka pomoću spoljnog uređaja
Odabir načina memorisanja snimaka na spoljni uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 42
Memorisanje snimaka na spoljni uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 44
Kreiranje diska pomoću DVD snimača, DVDirect Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kreiranje diska sa high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD snimača
osim upotrebom DVDirect Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..50
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću
rekordera i sl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Lično podešavanje kamkordera
Upotreba menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 53
Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti . . . . . . . . .. . . . . . 60
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kratak pregled
Indikatori na ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Delovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
10
Početak
Korak 1: Punjenje baterije
DC IN priključnica
Baterija
Mrežni adapter
Mrežni kabl
(kabl napajanja)
U zidnu utičnicu
DC priključak
Indikator CHG (punjenje)
Indikator (/CHG
(blic/punjenje)
Poravnajte oznaku v na DC priključku
sa oznakom na DC IN priključnici.
Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) možete puniti nakon što je spojite na kamkorder.
 Napomene
➇ Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.
1
2
3
Isključite kamkorder tako da zatvorite LCD ekran.
Učvrstite bateriju tako da je pomerite u smeru strelice dok ne klikne.
Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na kamkorder te u zidnu
utičnicu.
Svetli indikator CHG (punjenje) ili indikator (/CHG (blic/punjenje) i započinje
punjenje. Indikator CHG (punjenje) ili indikator (/CHG (blic/punjenje) se isključuje kad je baterija do kraja napunjena.
11
4
Kad je baterija napunjena, odspojite mrežni adapter iz DC IN priključnice
na kamkorderu.
Punjenje baterije pomoću računara
Ta funkcija je korisna ako AC adapter nije dostupan.
1 Isključite kamkorder i na njega pričvrstite bateriju.
2 Ugrađenim USB kablom spojite kamkorder na uključeni računar.
U zidnu utičnicu
3 Kad je baterija sasvim napunjena, odspojite kamkorder sa računara (str. 38).
 Napomene
➇ Ne može se garantovati rad sa svim računarima.
➇ Ako spojite kamkorder na prenosni računar koji nije spojen na napajanje, baterija računara će se ubrzano
trošiti. Ne ostavljajte kamkorder tako spojen na računar.
➇ Punjenje kamkordera putem ručno sastavljenog ili prepravljenog računara, ili USB huba, nije garantovano.
Kamkorder možda neće raditi pravilno, zavisno od USB uređaja koji koristite sa računarom.
 Saveti
➇ Bateriju kamkordera možete puniti putem ugrađenog USB kabla iz zidne električne utičnice pomoću USB
punjača/AC adaptera AC-U501AD/AC-U50AG (opcija). Za punjenje kamkordera ne možete koristiti
Sonyjev prenosni izvor napajanja CP-AH2R ili CP-AL (opcija).
➇ USB punjač/AC adapter možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
➇ Indikator CHG (punjenje) ili indikator (/CHG (blic/punjenje) možda neće svetliti kad je baterija
slaba. U tom slučaju napunite bateriju pomoću isporučenog AC adaptera..
12
Trajanje punjenja
Približno potrebno vreme (u minutima) za potpuno punjenje potpuno prazne baterije.
Baterija
NP-FV50 (priložena)
NP-FV70
NP-FV100
Mrežni adapter
Trajanje punjenja
Ugrađeni USB kabl*
155
195
390
315
600
1050
➇ Vremena punjenja u gornjoj tablici izmerena su kod punjenja kamkordera pri temperaturi od 25°C.
Savetujemo punjenje baterije pri temperaturama između 10°C i 30°C.
* Vremena punjenja merena su bez korištenja USB priključnog kabla.
 Saveti
➇ Pogledajte str. 60 za podatke o vremenu snimanja i reprodukcije.
➇ Dok je kamkorder uključen možete proveriti približan preostali kapacitet baterije pomoću indikatora
stanja baterije u gornjem desnom uglu LCD ekrana.
Vađenje baterije
Zatvorite LCD ekran. Pomerite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) (1) i
zatim skinite bateriju (2).
Upotreba mrežnog napajanja kao izvora energije
Spojite na isti način kao u "Korak 1: Punjenje baterije" (str. 11). Čak i ako je baterija učvršćena, neće se prazniti.
Napomene o bateriji
➇ Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, isključite kamkorder i pazite da su indikatori u
(video zapis)/ v (fotografija) (str. 22) i indikator pristupa (str. 20) isključeni.
➇ Indikator CHG (punjenje) ili indikator (/CHG (blic/punjenje) trepće tokom punjenja u sledećim
uslovima:
– Baterija nije pravilno postavljena.
– Baterija je oštećena.
– Temperatura baterije je preniska.
Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na toplom mestu.
– Temperatura baterije je previsoka.
Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na hladnom mestu.
13
➇ Ne savetujemo vam da sa kamkorderom koristite bateriju NP-FV30 koja omogućuje samo kraća vremena
snimanja i reprodukcije.
➇ Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno
5 minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([A. Shut Off]).
Napomene o mrežnom adapteru
➇ Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne
utičnice ako se tokom upotrebe kamkordera pojave problemi.
➇ Adapter tokom upotrebe nemojte držati u uzanom prostoru, kao što je između zida i nameštaja.
➇ Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To
može prouzrokovati nepravilnosti u radu.
Punjenje baterije u inostranstvu
Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gde
je napon mreže u opsegu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz.
➇ Nemojte upotrebljavati elektronski transformator.
14
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i
vremena
1
Otvorite LCD ekran na kamkorderu.
Otvara se poklopac objektiva i kamkorder se uključuje.
➇ Za isključivanje kamkordera dok je LCD ekran otvoren, pritisnite tipku POWER.
Indikator MODE
Tipka POWER
2
3
Odaberite željeni jezik i dodirnite [Next].
Dodirnite tipku na
LCD ekranu.
Tipkama ư/Ǎ odaberite željeno geografsko područje i zatim dodirnite
[Next].
➇ Za ponovno podešavanje datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU) t [Setup] t [> (Clock
Settings)] t [Date & Time Setting] t [Date & Time]. Ako se neka opcija ne prikazuje na ekranu,
dodirnite Ŷ/ŷ za prikaz opcije.
15
4
Podesite [Summer Time], zatim dodirnite [Next].
5
Odaberite format datuma i dodirnite [Next].
6
➇ Ako podesite [Summer Time] na [On], podešava se sat vremena više.
Odaberite datum i vreme, dodirnite Ů/ů za podešenje vrednosti i
zatim dodirnite [Next] t ű*.
* Meni potvrde se pojavi samo pri prvom podešavanju sata kamkordera.
Sat započinje sa radom.
 Napomene
➇ Datum i vreme se ne prikazuju za vreme snimanja, ali se automatski snimaju na medij za snimanje te
se mogu prikazati za vreme reprodukcije. Za prikaz datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU) t
[Setup] t [ (Playback Settings)] t [Data Code] t [Date/Time] t ű.
➇ Zvukove koji se čuju pri rukovanju možete isključiti tako da dodirnete Ű (MENU) t [Setup] t
[‫( ל‬General Settings)] t [Beep] t [Off] t ű.
➇ Ako tipke ne reaguju ispravno na dodir, kalibrišite ekran.
➇ Kad jednom podesite tačno vreme, ono se podešava automatski kad je opcija [Auto Clock ADJ] i [Auto
Area ADJ] podešena na [On]. Zavisno od zemlje/regije odabrane za kamkorder, tačno vreme se možda
neće automatski podešavati pravilno. U tom slučaju podesite [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] na
[Off] (HDR-CX360VE/PJ30VE).
16
Za isključivanje napajanja
Zatvorite LCD ekran.
Nekoliko sekundi treperi indikator u (video zapis) i kamkorder se isključuje.
 Saveti
➇ Kamkorder takođe možete isključiti pritiskom na tipku POWER.
➇ Ako je opcija [Power On By LCD] podešena na [Off], isključite kamkorder pritiskom na tipku POWER.
Promena jezika prikaza
Možete promeniti prikaz na ekranu tako da se prikazuje na željenom jeziku.
Dodirnite Ű (MENU) t [Setup] t [‫( ל‬General Settings)] t [Language Setting] t
željeni jezik t ű t Ų t Ų.
17
Korak 3: Priprema medija za snimanje
Odgovarajući mediji za snimanje prikazuju se na ekranu vašeg kamkordera kao sledeće
ikone.
*
Ugrađena memorija
Memorijska kartica
* Standardna je postavka snimanje video zapisa i fotografija na taj medij za snimanje. Na odabrani medij
možete snimati, reprodukovati sa njega ili editovati na njemu.
 Saveti
➇ Pogledajte str. 61 za podatke o vremenu snimanja video zapisa.
➇ Pogledajte str. 63 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.
Podešavanje medija za snimanje
A
Dodirnite Ű (MENU) t [Setup] t [‫( כ‬Media Settings)] t [Media Select].
Pojavi se meni [Media Select].
B
Dodirnite željeni medij za snimanje i zatim ű.
Na odabrani medij snimaju se i video zapisi i fotografije.
Provera postavke medija za snimanje
Pri snimanju video zapisa ili fotografija prikazuje se ikona medija u gornjem desnom uglu
ekrana.
Ikona medija za snimanje
18
Umetanje memorijske kartice
 Napomene
➇ Podesite medij za snimanje na [Memory Card] za snimanje video zapisa i/ili fotografija na memorijsku
karticu.
Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
SD Speed klasa
"Memory Stick PRO
Duo" medij (Mark2)
"Memory Stick PROHG Duo" medij
—
Opisano u ovom
priručniku
"Memory Stick PRO
Duo" medij
SD memorijska kartica
SDHC memorijska
kartica
Class 4 ili brža
SD kartica
SDXC memorijska
kartica
➇ Ne može se garantovati rad sa svim memorijskim karticama.
➇ Uz ovaj kamkorder možete koristiti medij "Memory Stick PRO Duo" koji je upola manji od "Memory Sticka",
ili SD kartice standardne veličine.
➇ Nemojte lepiti nalepnice i sl. na memorijsku karticu niti na pripadajući adapter. Tako možete uzrokovati
kvar.
➇ Potvrđen je rad "Memory Stick PRO Duo" kartica kapaciteta do 32 GB i SD kartica do 64 GB sa ovim
kamkorderom.
 Napomene
➇ MultiMediaCard se ne može upotrebljavati sa ovim kamkorderom.
➇ Video zapisi snimljeni na SDXC memorijske kartice ne mogu se importovati ili reprodukovati na računarima ili AV uređajima koji ne podržavaju fajl sa sistemom exFAT* ako ih spajate na kamkorder USB
kablom. Unapred proverite da li oprema podržava sistem exFAT. Ako spojite opremu koja ne podržava
sistem exFAT i pojavi se meni za formatiranje, nemojte pokretati formatiranje. Svi snimljeni podaci će se
tako izgubiti. * exFAT fajl sa sistemom koji se koristi za SDXC memorijske kartice.
19
A
Otvorite poklopac i umetnite memorijsku karticu sa odsečenim uglom
okrenutim kao na slici u otvor dok ne klikne.
➇ Zatvorite poklopac nakon umetanja memorijske kartice.
Indikator pristupa
Imajte na umu smer odsečenog ugla.
Ako umetnete novu memorijsku karticu, pojaviće se poruka [Preparing image database
file. Please wait.]. Sačekajte da poruka nestane.
B
Zatvorite poklopac.
 Napomene
➇ Ako se pojavi poruka [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not
enough free space.], formatirajte memorijsku karticu.
➇ Proverite smer memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu u otvor u pogrešnom smeru,
moguće je oštećenje memorijske kartice, otvora ili slikovnih podataka.
➇ Nemojte otvarati poklopac za vreme snimanja.
➇ Prilikom umetanja ili vađenja memorijske kartice, pazite da ne iskoči i padne.
Za vađenje memorijske kartice
Otvorite poklopac i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.
Kopiranje video zapisa i fotografija
Video zapise i fotografije možete kopirati iz ugrađene memorije na memorijsku karticu.
Dodirnite Ű (MENU) t [Edit/Copy] t [Copy], zatim sledite uputstvo na ekranu.
20
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Standardna je postavka snimanje video zapisa i fotografija na medij za snimanje ugrađen u
kamkorder. Video zapisi se snimaju u high definition (HD) kvalitetu slike.
 Saveti
➇ Za promenu medija za snimanje pogledajte str. 18.
1
Zategnite ručni remen.
2
Otvorite LCD ekran na kamkorderu.
Otvara se poklopac objektiva i kamkorder se uključuje.
21
Snimanje video zapisa
Tipka MODE
Tipka START/STOP
[STBY]
[REC]
u (video zapis): Pri snimanju video zapisa
v (fotografija): Pri snimanju fotografije
A
Pritisnite MODE za uključivanje indikatora u (video zapis).
B
Pritisnite START/STOP za pokretanje snimanja.
Za zaustavljanje snimanja, ponovo pritisnite START/STOP.
Za ponovni prikaz opcija na LCD ekranu
Dodirnite bilo koji deo LCD ekrana osim tipki, tako da možete koristiti opcije. Postavke
možete menjati u meniju [Display Setting].
oko 4 s
kasnije
Za snimanje osmeha
Prema standardnoj postavci automatski se snima fotografija kad kamkorder prepozna osmeh
osobe u kadru tokom snimanja video zapisa (Smile Shutter). Kad kamkorder prepozna lica
tokom snimanja video zapisa, kvalitet slike se automatski prilagodi ([Face Detection]).
Snimanje fotografije
Okvir prepoznavanja osmeha
(narandžasti)
Okvir prepoznavanja lica (beli)
22
 Napomene
➇
➇
➇
➇
Ako zatvorite LCD ekran za vreme snimanja video zapisa, kamkorder prekida snimanje.
Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za video zapise iznosi oko 13 sati.
Kad video zapis pređe 2 GB, automatski se kreira nova datoteka video zapisa.
Nakon uključivanja kamkordera potrebno je nekoliko sekundi pre nego što je moguće snimanje. Za to
vreme se ne može rukovati kamkorderom.
➇ Po završetku snimanja biće aktivni sledeći indikatori ako se podaci još uvek upisuju na medij za snimanje.
Za to vreme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati
mrežni adapter.
– Indikator pristupa (str. 20) svetli ili trepće
– Na gornjem desnom delu LCD ekrana trepće ikona medija.
 Saveti
➇
➇
➇
➇
➇
➇
Pogledajte str. 61 za podatke o vremenu snimanja video zapisa.
Tokom snimanja video zapisa možete snimati fotografije pritiskom tipke PHOTO do kraja (Dual Rec).
Standardno je [u SteadyShot] podešeno na [ACTIVE].
Lice na kojem je prioritet odaberite tako da ga dodirnete.
Možete snimati fotografije iz snimljenih video zapisa.
Možete proveriti vreme snimanja, preostali kapacitet i sl. tako da dodirnete Ű (MENU) t [Setup]
t [‫( כ‬Media Settings)] t [Media Info].
➇ LCD ekran kamkordera može prikazati slike preko cele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri
tome može doći do manjeg se enja gornjeg, donjeg, desnog i levog kraja slike kod reprodukcije na TV-u
koji nije kompatibilan s full pixel display. U tom slučaju, podesite [Guide Frame] na [On] i snimajte slike
tako da pratite spoljni okvir prikazan na ekranu kao pomoć.
➇ Za podešavanje nagiba LCD ekrana, prvo otvorite LCD ekran za 90 stepeni prema kamkorderu (1) i
zatim podesite nagib (2).
2 90 stepeni (maks.)
2 180 stepeni (maks.)
1 90 stepeni prema
kamkorderu
Podaci o snimanju
Datum, vreme, uslovi snimanja i koordinate (HDR-CX360VE/PJ30VE) automatski se
memorišu na medij tokom snimanja. Podaci se ne prikazuju tokom snimanja. Ipak, možete
ih proveriti kao [Data Code] tokom reprodukcije. Za prikaz tih podataka dodirnite Ű
(MENU) t [Setup] t [ (Playback Settings)] t [Data Code] t željeno podešenje t
ű.
23
Snimanje fotografija
Tipka MODE
Tipka PHOTO
Treperi t Svetli
u (video zapis): Pri snimanju video zapisa
v (fotografija): Pri snimanju fotografije
Kad nestane *, fotografija je snimljena.
A
Pritisnite MODE za uključivanje indikatora v (fotografija).
Prikaz na LCD ekranu prelazi na snimanje fotografija i format ekrana postaje 4:3.
B
Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite do kraja.
 Saveti
➇ Pogledajte str. 63 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.
➇ Za promenu veličine slike dodirnite Ű (MENU) t [Image Quality/Size] t [f Image Size] t
željeno podešenje t ű.
➇ Ne možete snimati fotografije dok je prikazana ikona v.
➇ Blic ne radi tokom snimanja video zapisa. Možete promeniti način rada blica dodirom na
Ű (MENU) t [Camera/Mic] t [( (Flash)] t [Flash] t željenu postavku t ű (HDR-CX360E/
CX360VE/PJ30E/PJ30VE).
24
Ako se na fotografijama pojavljuju bele kružne fleke (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/
PJ30VE)
Pojava je uzrokovana česticama (prašina, garež i sl.) koje lebde u blizini objektiva. Kad ih
naglasi blic kamkordera, vide se na slici kao okrugle bele fleke.
Kako biste smanjili pojavu belih fleka, osvetlite prostoriju i snimajte bez blica.
Čestice (prašina,
garež i sl.) u vazduhu
Dobijanje podataka o lokaciji putem GPS-a (HDR-CX360VE/PJ30VE)
Kad podesite [GPS Setting] (str. 56) na [On], na LCD ekranu se prikazuje Ǚ i kamkorder
započinje traženje GPS satelita te preuzima podatke o lokaciji. Preuzimanje podataka o
lokaciji omogućuje vam upotrebu funkcija kao što je Map View. Indikator se menja prema
jačini prijema GPS signala.
➇ Vreme obrade može biti kraće ukoliko u kamkorder učitate GPS pomoćne podatke koristeći isporučeni "PMB" softver. Instalirajte "PMB" na vaš računar (str. 36) i spojite računar na Internet. Zatim
spojite kamkorder na računar i GPS pomoćni podaci će se automatski ažurirati.
➇ GPS pomoćni podaci možda neće biti aktivni u sledećim slučajevima:
– Ako se GPS pomoćni podaci ne ažuriraju 30 ili više dana
– Ako datum i vreme kamkordera nisu ispravno podešeni
– Kad se kamkorder premesti na veoma udaljeno mesto
➇ Ugrađene karte omogućile su sledeće kompanije; kartu Japana ZENRIN CO., LTD., druga područja
NAVTEQ.
25
Odabir načina snimanja
Kvalitet slike koji snimate možete promeniti tako da dodirnete Ű (MENU) t
[Image Quality/Size] t [u REC Mode].
Vrste medija na koje možete memorisati snimke zavise od odabranog načina
snimanja. Pojedinosti o memorisanju na spoljne uređaje potražite na str. 42.
Vrste medija
Mod snimanja
PS*
FX
FH/HQ/LP
Ugrađeni medij za snimanje



Memorijska kartica



Na ovom kamkorderu
Na spoljnim uređajima
Spoljni mediji (USB mediji za memorisanje)



Blu-ray diskovi
—


AVCHD diskovi
—
—

* [PS] se može podesiti samo kad je opcija [u Frame Rate] podešena na [50p].
26
Reprodukcija na kamkorderu
Možete uživati u reprodukciji snimaka sa moćnim zvukom na stereo zvučnicima ovog
kamkordera.
Prema standardnoj postavci video zapisi i fotografije se snimaju na ugrađeni medij i
reprodukuju sa njega.
 Saveti
➇ Za promenu medija za snimanje pogledajte str. 18.
➇ Kamkorder prikazuje snimljene slike kao kategorije, automatski prema datumu i vremenu snimanja.
Snimljene fotografije može prikazati i prema podacima o lokaciji snimanja (HDR-CX360VE/PJ30VE).
1
2
Otvorite LCD ekran na kamkorderu.
Otvara se poklopac objektiva i kamkorder se uključuje.
Pritisnite  (View Images).
Prikazuje se meni Event View nakon nekoliko sekundi.
3
Dodirnite ư/Ǎ za odabir željene kategorije (B).
Tipka
[Change View]
Tipka
Highlight
Playback
A U meni MENU
B Kategorije
C Tipka za promenu prikaza (HDR-CX360VE/PJ30VE)
D ư/Ǎ: Prikaz prethodne/sledeće kategorije.
E Naziv kategorije
27
F Prelaz na mod snimanja video zapisa/fotografije
G Vremenska skala
H Tipka Highlight Playback*
I Tipka za promenu vremenskog opsega kategorije
* Pojavi se samo kad je kvalitet slike podešen na [  HD Quality].
Indeksni prikaz kategorija pojavi se samo kada dodirnete kategoriju prikazanu u sredini.
➇ Možete birati i prema kategoriji dodirom ikone z na LCD ekranu.
➇ Dodirnite  (promena vremenskog opsega kategorije) u donjem desnom uglu ekrana tako da
možete promeniti opseg na vremenskoj skali od jedne i po godine do tri meseca, čime se menja
broj kategorija koje se mogu prikazati na vremenskoj skali.
4
Dodirnite sliku koju želite da vidite.
Dodirnite E za odabir tipa snimka koji će se prikazati u indeksu između [u MOVIE]
(samo video zapisi), [ђ PHOTO] ili [‫ ש‬MOVIE/PHOTO] (i video zapisi i fotografije).
A Za povratak na prikaz Event View
B Ŷ/ŷ: Prikaz prethodne/sledeće stranice (ako zadržite tipku dodirnutom,
indeksni prikaz će se izlistavati)
C Prelaz na mod snimanja video zapisa/fotografije
D Naziv kategorije
E Tipka za promenu tipa snimka
F Video zapis
G Fotografija
➇ Uz video zapis ili fotografiju koji su zadnji gledani ili snimljeni prikazuje se i. Ako dodirnete
video zapis ili fotografiju sa oznakom i, možete nastaviti reprodukciju od mesta gde je
prethodno zaustavljena.
28
Rukovanje kamkorderom tokom reprodukcije video zapisa
Tokom reprodukcije video zapisa možete koristiti funkcije prikazane na donjoj slici. Niže
prikazane tipke će se prikazati kad odaberete [‫ ש‬MOVIE/PHOTO] (standardna postavka)
ili [u MOVIE] dodirom tipke za promenu tipa snimka u indeksnom prikazu kategorija.
Podešavanje glasnoće
Brisanje
Kontekst
Zaustavljanje*
Prethodna
Ubrzano unazad*
Sledeća
Ubrzano napred*
Pauza*/reprodukcija
* Ove tipke mogu se koristiti samo tokom reprodukcije video zapisa.
 Napomene
➇ Možda nećete moći reprodukovati snimke drugim uređajima već samo na kamkorderu.
 Saveti
➇ Dodirom tipke ‫ ם‬u meniju za reprodukciju prikazaće se funkcije koje trenutno možete koristiti na
jednostavan način.
➇ Kad reprodukcija od odabranog snimka dođe do zadnjeg snimka, meni se vraća na prikaz INDEX.
➇ Dodirnite ‫מ‬/‫ ן‬tokom pauze za usporenu reprodukciju video zapisa.
/
tokom reprodukcije, video zapisi se reprodukuju oko 5 puta brže
➇ Ako više puta pritisnete
t oko 10 puta brže t oko 30 puta brže t oko 60 puta brže.
➇ Datum, vreme, uslovi snimanja i koordinate (HDR-CX360VE/PJ30VE) automatski se memorišu tokom
snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju tokom snimanja, ali se mogu prikazati tokom reprodukcije tako da
dodirnete Ű (MENU) t [Setup] t [ (Playback Settings)] t [Data Code] t željeno podešenje
t ű t Ų.
➇ U standardnom podešenju, unapred je snimljen zaštićeni demo video zapis.
Za podešavanje glasnoće zvuka video zapisa
Za vreme reprodukcije video zapisa, dodirnite ‫ נ‬t podesite pomoću Ź/ź t
Ų.
29
Gledanje fotografija
Tokom reprodukcije fotografija možete koristiti funkcije prikazane na donjoj slici. Niže
prikazane tipke će se prikazati kad odaberete [ђ PHOTO] dodirom tipke za promenu tipa
snimka u indeksnom prikazu kategorija.
Brisanje
Kontekst
Prethodna
Sledeća
Za pokretanje/zaustavljanje
slide showa
 Saveti
➇ Za ponavljanje slideshowa, dodirnite ‫[ ם‬Slideshow Set].
Highlight reprodukcija
Pritisnite  t Dodirnite ư/Ǎ za odabir željene kategorije, zatim dodirnite [ŝ Highlight].
➇ Dodirnite [ŝ Scenario Save] na ekranu po završetku Highlight reprodukcije tako da možete memorisati
scenario Highlight reprodukcije.
Korištenje ugrađenog projektora (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
Pritisnite  t Dodirnite ư/Ǎ za odabir željene kategorije, zatim dodirnite kategoriju
t Pritisnite PROJECTOR.
30
Reprodukcija snimaka
na TV prijemniku
Načini povezivanja i kvalitet slike (high
definition (HD) ili standard definition
(STD)) koji se reprodukuje na ekranu
TV-a razlikuju se zavisno od vrste TV-a
koji spajate i priključnicama koje koristite.
Izlazne priključnice na kamkorderu
HDMI OUT priključnica
Mogućnosti povezivanja
Spajanje na high definition TV
Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike će se reprodukovati u high definition
(HD) kvalitetu. Video zapisi sa standard
definition (STD) kvalitetom slike će se
reprodukovati u standard definition (STD)
kvalitet
Komponentni A/V kabl
(priložen)
(zelena) Y
(plava) Pb/Cb
(crvena) Pr/Cr
(crvena)
(bela)
A/V Remote
priključnica
HDMI kabl
(opcija)
1
Na TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje
kamkordera.
➇ Pogledajte uputstvo za upotrebu TV prijemnika.
2
Spojite kamkorder na TV.
➇ Kao izvor napajanja upotrebite priloženi
mrežni adapter (str. 13).
3
Pokrenite reprodukciju video zapisa
ili fotografije na kamkorderu
(str. 27).
31
Spajanje na TV prijemnik formata 16:9
(wide) ili 4:3 koji nije high definition
Pri spajanju komponentnim A/V
kablom
Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom
slike će se reprodukovati u standard definition
(STD) kvalitetu. Video zapisi sa standard
definition (STD) kvalitetom slike će se
reprodukovati u standard definition (STD)
kvalitet
➇ Ako spojite samo komponentne video priključke,
audio signali se ne reprodukuju. Za tu namenu
spojite bele i crvene priključke.
➇ Odaberite postavku [Component] za komponentni
ulaz koji koristite. Dodirnite Ű (MENU) t
[Setup] t [‫( פ‬Connection)] t [Component]
t željenu postavku t ű za podešavanje.
Pri spajanju HDMI kablom
Komponentni A/V
kabl (priložen)
(zelena) Y
(plava) Pb/Cb
(crvena) Pr/Cr
(bela)
(crvena)
A/V spojni kabl sa
S VIDEO (opcija)
(bela)
(crvena)
(žuta)
A/V spojni kabl
(isporučen)
➇ Koristite HDMI kabl sa logom HDMI.
➇ Koristite HDMI mini priključak na jednom
kraju (za kamkorder) i priključak prikladan za
spajanje na vaš TV na drugom kraju.
➇ Snimci sa zaštitom od kopiranja ne emituju se
preko priključnice HDMI OUT na kamkorderu.
➇ Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno
(npr. možda neće biti zvuka ili slike) u ovom
načinu povezivanja.
➇ Nemojte spajati HDMI OUT priključnicu
kamkordera na HDMI OUT priključnicu drugog
uređaja jer se mogu pojaviti problemi u radu.
➇ Kad spojeni uređaj podržava 5.1ch surround
zvuk, video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike se automatski reprodukuju sa 5.1ch
surround zvukom. Zvuk video zapisa sa standard
definition (STD) kvalitetom slike se pretvara u
2ch zvuk.
Podešavanje formata slike u skladu sa
spojenim TV prijemnikom (16:9/4:3)
(žuta)
(bela)
(crvena)
➇ Podesite [TV Type] na [16:9] ili [4:3], zavisno
od spojenog TV prijemnika.
Pri spajanju A/V kablom koji ima
S-Video priključak
➇ Ako spojite samo S VIDEO priključak (S VIDEO
kanal), nema izlaza audio signala. Za izlaz
audio signala spojite beli i crveni priključak u
ulazne audio priključnice TV-a.
➇ Taj način povezivanja pruža sliku veće rezolucije nego povezivanje A/V spojnim kablom.
32
Ako TV prijemnik ima mono zvuk (Ako
TV prijemnik ima samo jednu ulaznu
audio priključnicu)
➇ Spojite žuti priključak A/V spojnog kabla u
video ulaznu priključnicu i beli (levi kanal) ili
crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu
priključnicu TV prijemnika ili videorekordera.
Kod spajanja na TV preko
videorekordera
➇ Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabla. Podesite
preklopku za odabir ulaza na videorekorderu
na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).
O "Photo TV HD"
Ovaj kamkorder je kompatibilan s "Photo TV
HD" standardom. "Photo TV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične
slike suptilnih tekstura i boja. Spajanjem
Sony Photo TV HD kompatibilnog uređaja
putem HDMI kabla* ili komponentnog
AV kabla **, možete uživati u očaravajućem
Full HD kvalitetu slike.
* TV će automatski preći na odgovarajući mod
pri prikazivanju fotografija.
** Trebaćete podesiti TV. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu vašeg TV-a koji podržava
Photo TV HD.
 Napomene
➇ Za reprodukciju video zapisa sa slikom standard
definition (STD) kvaliteta na 4:3 TV prijemniku
koji ne podržava signal formata 16:9, snimajte
video zapise u formatu 4:3. Dodirnite Ű
(MENU) t [Image Quality/Size] t [u Wide
Mode] t [4:3] t ű.
➇ Kad se A/V spojni kabl koristi za izlaz signala
video zapisa, taj signal će prenositi standard
definition (STD) kvalitet slike.
Ako TV prijemnik ili videorekorder ima
21-pinski adapter (EUROCONNECTOR)
Upotrebite 21-pinski adapter (opcija) za
gledanje reprodukovane slike.
TV/videorekorder
 Saveti
➇ Ako kamkorder povežete sa TV-om primenom
više vrsta kablova za izlaz video signala, redosled
prioriteta ulaznih priključnica TV-a je sledeći.
HDMI t komponentna t S VIDEO t video
➇ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je priključnica za slanje i video signala i audio
signala. HDMI OUT priključnica omogućuje
izlaz visoko kvalitetne slike i digitalnog zvuka.
33
Napredne funkcije
Brisanje video zapisa i
fotografija
Možete osloboditi prostor na mediju za
snimanje tako da obrišete video zapise i
fotografije iz njega.
 Napomene
➇ Snimci koji su obrisani ne mogu se vratiti.
Unapred memorišite kopije važnih video zapisa
i fotografija.
➇ Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter iz kamkordera za vreme brisanja snimaka. Tako se medij za snimanje može oštetiti.
➇ Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete
snimke sa nje.
➇ Zaštićene video zapise i fotografije nije moguće
obrisati. Prethodno isključite zaštitu na video
zapisima i fotografijama ako ih želite obrisati.
➇ Demo video zapis na vašem kamkorderu je
zaštićen.
➇ Ako obrišete video zapise/fotografije koji su uključeni u memorisane scenarije, obrisaće se i scenario.
 Saveti
➇ Ako pokrenete reprodukciju snimka odabranog
u indeksnom prikazu kategorija, možete ga obrisati
pomoću ! u meniju reprodukcije.
➇ Za brisanje svih snimaka na mediju za snimanje
i obnavljanje celokupnog prostora za snimanje,
formatirajte medij.
➇ Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg
broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu
nazivaju se "sličice".
1
2
Dodirnite i prikažite oznaku 
na video zapisu ili fotografiji koju
želite obrisati.
➇ Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku
tako da možete potvrditi sliku. Dodirnite
Ų za povratak na prethodni ekran.
4
Dodirnite ű t ű t
ű.
Za istovremeno brisanje svih video
zapisa/fotografija unutar kategorije
1 U koraku 2 dodirnite [All In Event].
Dodirnite Ű (MENU) t [Edit/
Copy] t [Delete].
Za odabir i brisanje video zapisa,
dodirnite [Multiple Images] t
[ MOVIE]/[ђ PHOTO]/[
MOVIE/PHOTO].
➇ Kad je opcija [/Р Setting] podešena
na [Р STD Quality], umesto indikatora
 pojavi se Р.
34
3
2 Dodirnite Ŵ/ŵ za odabir željene
kategorije, zatim dodirnite ű.
➇ Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku
tako da možete potvrditi sliku. Dodirnite
Ų za povratak na prethodni ekran.
3 Dodirnite ű t ű.
Memorisanje video zapisa i fotografija na računar
Praktične funkcije dostupne nakon spajanja
kamkordera na računar (Windows)
PMB softver sa isporučenog CD-ROM diska poseduje funkcije koje vam pružaju više mogućnosti
rada sa snimcima sa kamkordera.
Gledanje
Kalendar
Memorisanje
na disk
DVD/Blu-ray
Prenos
podataka
Mrežne usluge
Editovanje
Spajanje slikovnih datoteka
Jednostavan upload u pokretu
Uz već instalirani program PMB Portable na kamkorderu možete reprodukovati ili objaviti
svoje snimke na Internetu povezivanjem kamkordera na udaljeni računar.
35
Priprema računara
(Windows)
Korak 1 Provera sistema računara
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
Procesor*4
Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži, ili Intel Core
2 Duo 1,66 GHz ili brži (za obradu FX ili FH
video zapisa potreban je Intel Core 2 Duo
2,26 GHz ili brži, a za obradu PS video zapisa
potreban je Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ili brži).
Međutim, Intel Pentium III 1 GHz ili brži je
dovoljan za sledeće postupke:
– Prebacivanje video zapisa i fotografija na
računar
– One Touch Disc Burn
– Kreiranje Blu-ray diska/diska AVCHD formata/DVD-video diska (Pri kreiranju DVD
video diska konverzijom high definition (HD)
kvaliteta slike u standard definition (STD)
kvalitet slike potreban je Intel Core Duo
1,66 GHz ili brži.)
– Kopiranje diska
– Procesiranje samo video zapisa sa standard
definition (STD) kvalitetom slike
Aplikacija
DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj proizvod se zasniva
na DirectX tehnologiji. DirectX mora biti
instaliran.)
Memorija
Za Windows XP: 512 MB ili više (preporučeno
je 1 GB ili više)
Međutim, 256 MB ili više je dovoljno za procesiranje video zapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike.
Za Windows Vista/Windows 7: 1 GB ili više
Hard disk
Prostor na disku potreban za instalaciju: Oko
500 MB (Za kreiranje AVCHD diska možda će
biti potrebno 10 GB ili više. Za kreiranje
Blu-ray diska može biti potrebno maksimalno
50 GB.)
36
Ekran
Minimalno 1024 T 768 tačaka
Ostalo
USB priključnica (standardna, Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilno)), Blu-ray/DVD snimač
(CD-ROM pogon je potreban za postupak
instalacije). Na hard disku se za instalaciju
preporučuje NTFS ili exFAT sistem datoteka.
*1 Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne
može garantovati ako je OS bio nadograđivan ili
u multi-boot sistemima.
*2 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
Za korištenje funkcije kreiranja diska i sl. potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver.2.0 ili noviji.
*3 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
*4 Preporučuje se brži procesor.
 Napomene
➇ Ne može se garantovati rad u svim računarskim
okruženjima.
Kod upotrebe Macintosh računara
Priloženi "PMB" softver nije kompatibilan
sa Macintosh računarima. Za prebacivanje
video zapisa i fotografija na računar
kontaktirajte Apple Inc.
Korak 2 Instaliranje priloženog
"PMB" softvera
Instalirajte "PMB" pre spajanja kamkordera
sa računarom.
 Napomene
➇ Ako je na vaš računar instalirana verzija
"PMB" softvera ispod 5.0.00, možda nećete
moći koristiti neke funkcije tih "PMB" aplikacija
kad instalirate "PMB" s isporučenog CD-ROM-a.
S isporučenog CD-ROM-a se takođe instalira
"PMB Launcher" te pomoću njega možete
pokretati "PMB" ili drugi softver. Za pokretanje
aplikacije "PMB Launcher" dvaput kliknite na
pripadajuću ikonu prečice na ekranu računara.
A Proverite da li je kamkorder
odspojen od računara.
B Uključite računar.
➇ Logujte se kao administrator za
instalaciju.
➇ Zatvorite sve pokrenute aplikacije na
računaru pre instaliranja softvera.
C Stavite priloženi CD-ROM u optički
pogon računara.
Prikazuje se meni za instalaciju.
➇ Ako se meni ne prikaže, kliknite na
[Start] t [Computer] (u Windows XP,
[My Computer]) i zatim dvaput kliknite na
[SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
* Nazivi pogona (kao što je (E:)) zavise od
računara.
H Sledite uputstvo na ekranu za
završetak instalacije.
➇ Možda će biti potrebno istovremeno instalirati još neke aplikacije sa diska. Ako se pojavi
instalacioni prozor, sledite uputstvo na ekranu.
➇ Ako je potrebno restartovati računar, sledite
uputstvo na ekranu i restartujte ga.
➇ Spojite kamkorder na računar kad se
pojavi poruka da to napravite.
I Spojite kamkorder na računar
ugrađenim USB kablom i zatim
dodirnite [USB Connect] na LCD
ekranu kamkordera.
D Kliknite na [Install].
E Odaberite zemlju ili regiju.
F Odaberite jezik za aplikaciju koju
J Po završetku instalacije izvadite
CD-ROM iz računara.
➇ Kliknite na ikonu (PMB) na desktopu
kako biste pokrenuli softver.
instalirate i zatim pređite na
sledeći ekran.
G Pažljivo pročitajte uslove ugovora
o licenci. Ako se slažete sa uslovima, promenite  u  te zatim
kliknite na [Next] t [Install].
37
 Napomene
➇ Za kreiranje diskova ili upotrebu drugih funkcija
u sistemu Windows XP potrebno je instalirati
Image Mastering API v2.0 za Windows XP. Ako
još niste instalirali Image Mastering API v2.0
za Windows XP, odaberite ga među potrebnim
programima u instalacionom meniju i instalirajte ga primenom uputstva sa ekrana. (Za
instalaciju je potrebno računar spojiti na Internet.) Image Mastering API v2.0 za Windows XP
možete instalirati pri odgovoru na poruku koja
se prikazuje kad pokušate koristiti te funkcije.
➇ Pravilan rad nije garantovan ako očitavate ili
snimate video podatke sa kamkordera ili na
kamkorder drugim softverom osim "PBM-a".
Za informacije o kompatibilnosti softvera koji
koristite obratite se proizvođaču softvera.
Za odspajanje kamkordera od računara
na donjem desnom delu
1 Kliknite na ikonu
radne površine računara t [Safely remove
USB Mass Storage Device].
2 Dodirnite [Cancel] t [YES] na ekranu
kamkordera.
3 Odspojite USB kabl.
se možda
➇ Ako koristite Windows 7, ikona
neće pojaviti na radnoj površini računara.
U tom slučaju možete odspojiti kamkorder
sa računara bez da sledite gore navedene
postupke.
38
 Napomene
➇ Nemojte pokušavati formatirati interni medij za
snimanje na kamkorderu preko računara. Ako
to pokušate, kamkorder neće raditi pravilno.
➇ AVCHD diskove kreirane pomoću softvera "PMB"
nemojte umetati uz DVD uređaje ili rekordere
jer oni ne podržavaju AVCHD standard. Ako to
napravite, nećete moći izvaditi disk.
➇ Ovaj kamkorder snima sliku visoke rezolucije
u AVCHD formatu. Primenom priloženog
softvera za PC možete na DVD medij kopirati
snimak u high definition kvalitetu. DVD medij
koji sadrži AVCHD snimak ne sme se koristiti
u običnom DVD uređaju ili rekorderu jer ga
možda nećete moći izvaditi iz tog uređaja ili
takav uređaj može izbrisati sadržaj medija
bez upozorenja.
➇ Kad pristupate kamkorderu sa računara, koristite isporučeni softver "PMB" ili već instalirani
"PMB Portable". Nemojte menjati datoteke ili
foldere sa kamkordera pomoću računara.
Slikovne datoteke mogle bi se uništiti ili se
neće moći reprodukovati.
➇ Pravilan rad nije garantovan ako podacima
sa kamkordera rukujete putem računara.
➇ Kamkorder automatski deli slikovne datoteke
veće od 2 GB i njihove delove memoriše kao
posebne datoteke. Sve slikovne datoteke na računaru se mogu prikazati kao posebne datoteke, no
one će pravilno funkcionisati pomoću funkcije
importovanja kamkordera ili softvera "PMB", kao
i funkcije reprodukcije softvera "PMB Portable".
➇ Za importovanje dugih video zapisa ili editovanih slika sa kamkordera na računar koristite
isporučeni softver "PMB". Ako koristite neki
drugi softver, snimci se možda neće pravilno
importovati.
➇ Za brisanje slikovnih datoteka sledite korake
na str. 34.
➇ Blu-ray disk možete kreirati na računaru sa
Blu-ray snimačem. Instalirajte BD Add-on
Software za "PMB".
Pokretanje PMB (Picture
Motion Browser) aplikacije
Objava snimaka na
Internetu
1
Aplikacioni softver "PMB Portable" je predinstaliran na kamkorder. Pomoću "PMB
Portable" možete sledeće:
Dvaput kliknite na "PMB" prečicu
na ekranu računara.
Pokreće se PMB.
2
Dvaput kliknite na "PMB Help"
prečicu na ekranu računara za
otvaranje "PMB Help" priručnika.
➇ Jednostavno objavljivati snimke na Internetu,
npr. blogovima
➇ Upload pomoću udaljenog računara spojenog
na mrežu
➇ Registrovati mrežne usluge (poput blogova) koje
češće koristite
Kliknite tipku [Help] u gornjem desnom
uglu računarskog ekrana nakon pokretanja
softvera "PMB Portable" i zatim možete
pregledati pojedinosti o upotrebi softvera.
Pokretanje softvera "PMB Portable"
A Uključite kamkorder i zatim spojite
kamkorder sa računarom pomoću
ugrađenog USB kabla.
 Napomene
➇ Ako se ikona ne prikaže na ekranu računara,
kliknite na [Start] t [All Programs] t
[ PMB] t željenu opciju.
 Saveti
➇ Dvaput kliknite "PMB Launcher" na radnoj
površini. To vam omogućava pokretanje željene
funkcije (aplikacije) odabirom sa liste "PMB"
funkcija.
➇ Na kamkorderu se prikazuje meni
[USB Select].
B Dodirnite [USB Connect] na ekranu
kamkordera.
Kad koristite Windows 7: Otvori se
prozor The Device Stage*.
Kad koristite Windows XP/Windows
Vista: Pojavi se AutoPlay wizard.
39
➇ Ako se meni [USB SELECT] ne prikaže,
dodirnite Ű (MENU) t [Setup] t
[‫( פ‬Connection)] t [USB Connect].
* "Device Stage" je meni operativnog
sistema Windows 7 i koristi se za upravljanje
uređajima koji su spojeni na računar
(kamkorder, fotoaparat itd.).
C Kliknite na "PMB Portable".
Prikazuje se ekran "License Agreement".
D Odaberite željeni jezik i kliknite
[OK].
Prikazuje se meni za odabir područja.
E Odaberite [Region] i [Country/
Area] te kliknite [OK].
Prikazuje se ekran "License
Agreement".
F Pažljivo pročitajte ugovor o licenci
i zatim kliknite na [I Agree].
"PMB Portable" se pokreće.
 Napomene
➇ Prilikom upotrebe softvera "PMB Portable" računar mora biti spojen na mrežu.
➇ Podesite [USB LUN Settings] na [Multi] (str. 56).
➇ Ako se "PMB Portable" ne pokrene, podesite
opciju [USB Connect Setting] na [Mass Storage]
(str. 56) i pokušajte sa ponovnim povezivanjem.
➇ Ako se AutoPlay wizard ne prikaže kad koristite
Windows XP ili Windows Vista, kliknite [[Start]
t [Computer] (u Windows XP, [My Computer])
t [PMBPORTABLE], zatim dva puta kliknite
na [PMBP_Win.exe].
40
➇ Ako se "Device Stage" ne pokrene kad koristite
Windows 7, kliknite na [Start], zatim dva puta
kliknite na ikonu kamere za ovaj kamkorder t
srednju ikonu pod kojom su memorisani željeni
snimci t [APPLICATION] t [PMBP_MTP.
exe].
➇ Ako koristite Windows 7, može se pojaviti početni prozor Device Stage (koji ne sadrži informacije
o određenom uređaju), zavisno od postavke računara. U tom slučaju sledite uputstvo na ekranu i
preuzmite najnovije informacije o sistemu.
➇ Ako koristite Windows 7, [USB Connect Setting]
(način USB prenosa) automatski će se promeniti u [Mass Storage] kad pokrenete "PMB
Portable".
➇ Kod objave slika na Internetu, uključujući i objavu
pomoću ove kamere, na upotrebljenom računaru
mogu ostati privremeni podaci (cache), zavisno
od pružaoca usluga.
➇ Ako se pojave smetnje u "PMB Portable" ili ako
slučajno obrišete softver, možete to ispraviti tako
da preuzmete instalacionu datoteku za "PMB
Portable" sa Internet stranice.
Napomene o "PMB Portable"
Koristeći "PMB Portable" možete preuzeti
URL adrese nekih Internet stranica sa provajdera kojima upravlja kompanija Sony (u
daljnjem tekstu: "Sonyjev provajder").
Morate prihvatiti sledeće uslove kako biste
mogli koristiti uslugu objave snimaka (u
daljnjem tekstu: "usluga") na raznim Internet stranicama, uključujući one koje
koriste "PMB Portable".
➇ Zavisno od stranice, usluga će možda
zahtevati registraciju i naplatu. Koristite
uslugu u skladu sa uslovima navedenim
na Internet stranici.
➇ Usluga se može ukinuti ili promeniti bez
najave. U ovom, kao i svim ostalim slučajevima, Sony ni na koji način nije odgovoran
za gubitke, štete ili probleme koji mogu
nastati između vas i treće strane upotrebom
usluge.
➇ Sonyjev provajder će vas preusmeriti na
Internet stranice. Ipak, ponekad možda
nećete moći pristupiti stranicama, npr. u
slučaju redovnog održavanja provajdera.
➇ Ako Sony odluči da obustavi rad provajdera, najaviće to unapred na svojim stranicama itd.
➇ Podaci poput adresa stranica na koje vas
preusmerava Sonyjev provajder mogu
ostati memorisani, sa ciljem poboljšavanja
budućih Sonyjevih proizvoda i usluga.
Lič ni podaci se neće beležiti.
41
Memorisanje snimaka pomoću spoljnog uređaja
Odabir načina memorisanja snimaka na spoljni
uređaj
High definition (HD) video zapise možete memorisati na spoljni uređaj. Odaberite način u
skladu sa uređajem.
Spoljni uređaji
Spoljni uređaj
Za memorisanje high definition
(HD) snimaka.
DVDirect Express DVD snimač
Za memorisanje high definition
(HD) snimaka na DVD disk.
Spojni kabl
Stranica
USB adapterski kabl
VMC-UAM1 (opcija)
44
Ugrađeni USB kabl
DVDirect Express
snimača
47
Ugrađeni USB kabl
50
DVD snimač koji nije DVDirect
Express
Za memorisanje high definition
(HD) ili standard definition (STD)
snimaka na DVD disk.
Rekorder sa hard diskom itd.
A/V spojni kabl
Za memorisanje standard definition
(isporučen)
(STD) snimaka na DVD disk.
51
Video zapisi snimljeni u standard definition (STD) kvalitetu slike
Koristite A/V kabl za spajanje kamkordera na spoljni uređaj na kojem su memorisani
snimci.
 Napomene
➇ AVCHD disk može se reprodukovati samo na uređajima kompatibilnim sa AVCHD formatom.
➇ Disk sa sadržajima high definition (HD) kvaliteta ne sme se koristiti u DVD uređajima/rekorderima.
Budući da DVD uređaji/rekorderi ne podržavaju AVCHD format, možda nećete moći izvaditi disk iz njih.
➇ Obrišite demo video zapis tokom kopiranja ili pravljenja diskova. Ako se ne obriše, kamkorder možda
neć e ispravno raditi. Imajte na umu da ne možete obnoviti demo video zapis nakon što ga obrišete.
42
Vrste medija na koje možete memorisati snimke
Pogledajte "Odabir načina snimanja" na str. 26.
Uređaji na kojima se mogu reprodukovati kreirani diskovi
DVD diskovi snimljeni u high definition (HD) kvalitetu
Uređaji za reprodukciju AVCHD formata (Sonyjev Blu-ray uređaj ili PlayStation®3).
DVD disk sa standard definition (STD) kvalitetom slike
Standardni DVD uređaji za reprodukciju.
 Napomene
➇ Uvek ažurirajte svoj PlayStation®3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PlayStation®3.
➇ PlayStation®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
43
Memorisanje snimaka
na spoljni uređaj
Video zapise i fotografije možete memorisati
na spoljni medij (USB uređaj), na primer na
spoljni hard disk. Snimke možete reprodukovati na kamkorderu ili drugom uređaju za
reprodukciju.
 Napomene
➇ Za taj postupak potreban vam je adapterski USB
kabl VMC-UAM1 (opcija).
➇ Adapterski USB kabl VMC-UAM1 možda nije
dostupan u nekim državama/regijama.
➇ Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću
priloženog mrežnog adaptera (str. 13).
➇ Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa
spoljnim uređajem.
 Saveti
➇ Pomoću isporučenog softvera "PMB" možete
importovati snimke sa spoljnog uređaja na
računar.
Funkcije dostupne nakon memorisanja
snimaka na spoljni uređaj
– reprodukcija snimaka na kamkorderu (str. 46)
– importovanje snimaka u "PMB"
Uređaji koji se ne mogu koristiti kao
spoljni
➇ Sledeće uređaje ne možete koristiti kao spoljni
medij.
– medije kapaciteta preko 2 TB
– običan CD ili DVD uređaj
– medije spojene preko USB huba
– medije sa ugrađenim USB hubom
– čitač kartica
 Napomene
➇ Možda nećete moći koristiti spoljni medij sa
funkcijom kodiranja.
➇ Ovaj kamkorder koristi FAT sistem datoteka.
Ako je medij spoljnog uređaja formatiran za
NTFS sistem datoteka itd., formatirajte ga na
kamkorderu pre upotrebe. Kad spojite spoljni
medij na kamkorder, prikazuje se meni za
formatiranje. Pre formatiranja proverite da li
ima na spoljnom mediju važnih podataka, ako
ih ima, memorišite ih na drugi medij.
44
➇ Nije garantovano funkcionisanje sa svim uređajima koji zadovoljavaju navedene zahteve.
➇ Za detalje o raspoloživim spoljnim medijima
posetite Sonyjevu Internet stranicu za svoju
državu/regiju.
1
2
3
4
Spojite mrežni adapter i kabl
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu.
Ako spoljni medij ima kabl
napajanja, spojite ga u zidnu
utičnicu.
Spojite adapterski USB kabl na
spoljni medij.
Spojite adapterski USB kabl na
priključnicu  (USB) na
kamkorderu.
Nemojte odspajati USB kabl ako je na
LCD ekranu prikazana poruka
[Preparing image database file. Please
wait.]. Ako je na ekranu računara
prikazana poruka [Repair Img. DB F.],
dodirnite ű.
Pri spajanju spoljnog medija
Adapterski
USB kabl
VMC-UAM1
(opcija)
➇ Za ovaj način povezivanja ne možete
koristiti ugrađeni USB kabl.
5
Spojite spoljni medij na kamkorder i dodirnite [Copy.] na ekranu
kamkordera.
Video zapisi i fotografije memorisani
na jedan od medija u kamkorderu
odabranih u [Media Select] koji još
nisu memorisani na spoljni uređaj sad
se mogu memorisati na spojeni spoljni
medij.
➇ Ta je funkcija dostupna samo ako ima
novih snimaka.
6
Nakon završetka postupka,
dodirnite ű na ekranu
kamkordera.
Snimci memorisani na spoljni medij prikazuju se na LCD ekranu. Kad spojite spoljni
medij, u meniju Event View itd. će se
prikazati USB ikona.
Možete podešavati postavke za spoljni medij,
na primer brisati snimke. Dodirnite Ű
(MENU) t [Edit/Copy] u meniju Event
View.
Odspajanje spoljnog medija
1 Dodirnite  kad je kamkorder u
pripravnom stanju reprodukcije (pojavi
se [Event View] ili indeksni prikaz kategorija) sa spoljnog medija.
2 Odspojite adapterski USB kabl.
 Napomene
➇ Broj snimaka koje možete memorisati na spoljni medij naveden je u nastavku. Međutim, čak i
kad na spoljnom mediju ima mesta, ne možete
snimiti više od sledećeg broja snimaka.
– Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike: Maks. 3999
– Video zapisi sa standard definition (STD)
kvalitetom slike: Maks. 9999
– Fotografije: Maks. 40.000
Broj snimaka može biti manji zavisno od vrste
snimaka.
45
Memorisanje željenih video zapisa
i fotografija
E Dodirnite ű t ű t
ű na ekranu kamkordera.
Željene snimke možete memorisati u
kamkorder ili na spoljni medij.
A Spojite kamkorder na spoljni medij
i dodirnite [Play without copying.].
Pojavi se meni Event View spoljnog
medija.
B Dodirnite Ű (MENU) t [Edit/
Copy] t [Copy].
C Sledite uputstvo na ekranu za
Reprodukcija snimaka sa spoljnog
medija na kamkorderu
A Spojite kamkorder na spoljni medij
i dodirnite [Play without copying.].
Pojavi se meni Event View spoljnog
medija.
B Odaberite željeni snimak i
odabir medija za snimanje, načina
odabira snimka i tipa snimka.
pokrenite njenu reprodukciju
(str. 27).
Nije moguće kopirati snimke sa spoljnog
medija na ugrađeni medij za snimanje
u kamkorderu.
➇ Snimke možete takođe pogledati na TV-u
spojenom na kamkorder (str. 31).
➇ Video zapise sa slikom high definition (HD)
kvaliteta možete reprodukovati na računaru
koristeći [Player for AVCHD]. Otvorite
[Player for AVCHD] i u [Settings] odaberite pogon na koji je spojen spoljni medij.
D Ako odaberete [Multiple Images],
dodirnite snimak koji želite
memorisati.
Pojavi se .
Za ručno direktno kopiranje ([Direct
Copy])
➇ Pritisnite i zadržite snimak na LCD ekranu
kako biste ga potvrdili. Dodirnite Ų za
povratak na prethodni ekran.
➇ Ako odaberete [All In Event], odaberite kategoriju za kopiranje tipkama Ŵ/ŵ.
Ne može se odabrati više kategorija.
46
[Direct Copy] možete napraviti ručno dok
je kamkorder spojen na spoljni medij.
1 U meniju [Event View] spoljnog
medija dodirnite Ű (MENU) t
[Edit/Copy] t [Direct Copy].
2 Dodirnite [Copy images that have not
copied.].
3 Dodirnite ű t ű.
 Napomene
➇ Ako vaš kamkorder ne prepoznaje spoljni medij,
pokušajte da primenite sledeće postupke.
– Ponovo spojite adapterski USB kabl na
kamkorder.
– Ako spoljni medij ima kabl napajanja, spojite
ga u zidnu utičnicu.
Kreiranje diska pomoću
DVD snimača, DVDirect
Express
Pomoću DVD snimača, DVDirect Express
(opcija), možete kreirati disk i reprodukovati
snimke sa kreiranog diska. Takođe pogledajte
uputstvo za upotrebu DVD snimača.
 Napomene
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na
mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog
adaptera (str. 13).
➇ U ovom odlomku se DVDirect Express naziva
"DVD snimač".
Diskovi koje možete koristiti
– 12 cm DVD-R
– 12 cm DVD+R
Uređaj ne podržava dvoslojne diskove.
1
2
Spojite mrežni adapter i kabl
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu
(str. 13).
Uključite kamkorder i spojite DVD
snimač na  (USB) priključnicu
kamkordera pomoću USB kabla
iz DVD snimača.
➇ Za ovaj način povezivanja ne možete
koristiti ugrađeni USB kabl.
47
3
4
Umetnite nesnimljeni disk u DVD
snimač i zatvorite fioku.
Pritisnite u (DISC BURN) na DVD
snimaču.
➇ Video zapisi memorisani na jedan od medija
u kamkorderu odabranih u [Media Select]
koji još nisu memorisani ni na koji disk sad
se mogu memorisati na disk.
➇ Ako postoje video zapisi sa high definition
(HD) i standard definition (STD) kvalitetom
slike koji još nisu memorisani, snimiće se
na posebne diskove u skladu sa kvalitetom
slike.
➇ Ako željene datoteke ne stanu na jedan
disk, zamenite ga novim u DVD snimaču
i ponovite postupak.
5
6
Izvedite sledeći postupak u sledećim
slučajevima:
– Kod kopiranja željenog snimka
– Kod snimanja više kopija istog diska
A Spojite kamkorder na DVD snimač
i dodirnite [DISC BURN OPTION].
B Odaberite medij za snimanje koji
sadrži video zapis(e) koji/e želite
memorisati i dodirnite [Next].
C Dodirnite video zapis koji želite
snimiti na disk.
Pojavi se .
Nakon završetka postupka, dodirnite ű t Ų t (fioka
se otvara) t izvadite disk t
dodirnite ű na ekranu
kamkordera.
Dodirnite ű i zatim odspojite
USB kabl.
 Saveti
➇ Ako ukupna veličina video zapisa koje želite snimiti pomoću funkcije DISC BURN prelazi
kapacitet diska, snimanje diska se prekida kad
se prekorači kapacitet. Poslednji video zapis na
disku može biti odsečen.
48
Postupak [DISC BURN OPTION]
Preostali kapacitet diska
➇ Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku
tako da možete potvrditi sliku. Dodirnite
Ų za povratak na prethodni ekran.
D Dodirnite ű t ű na
Reprodukcija diska na DVD snimaču
ekranu kamkordera.
Za kreiranje sledećeg diska istog
sadržaja, umetnite novi disk i dodirnite
[CREATE SAME DISC].
A Spojite mrežni adapter i kabl
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu
(str. 13).
E Nakon završetka postupka, dodirnite [Exit.] t Ų na ekranu
kamkordera.
F Odspojite USB kabl iz računara.
B Uključite kamkorder i spojite DVD
snimač na  (USB) priključnicu
kamkordera pomoću USB kabla
iz DVD snimača.
 Napomene
➇ Za vreme snimanja diska nemojte učiniti nešto
od sledećeg.
– Isključivati kamkorder
– Odspajati USB kabl ili mrežni adapter
– Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama
– Vaditi memorijsku karticu iz kamkordera
➇ Reprodukujte snimljeni disk kako biste
proverili da li pravilno radi pre nego što obrišete
video zapise iz kamkordera.
➇ Ako se na ekranu prikaže [Failed.] ili [DISC
BURN failed.], umetnite novi disk u DVD snimač
te ponovo pokrenite DISC BURN.
 Saveti
➇ Vreme kopiranja video zapisa na disk je ograničeno na približno 20 do 60 minuta. Zavisno
od moda snimanja i broja scena, možda će
trebati više vremena.
➇ Video zapise možete reprodukovati na
TV ekranu spajanjem kamkordera sa TV
prijemnikom (str. 31).
C Umetnite snimljeni disk u DVD
snimač.
Video zapisi sa diska vidljivo su u indeksnom prikazu na ekranu kamkordera.
D Pritisnite tipku za reprodukciju na
DVD snimaču.
➇ Rukovanje je takođe moguće preko ekrana
kamkordera.
49
E Nakon završetka postupka, dodirnite Ų na ekranu kamkordera
i izvadite disk kad je fioka
otvorena.
F Dodirnite ű i odspojite USB
kabl.
Kreiranje diska sa high
definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD
snimača osim upotrebom
DVDirect Express
USB kablom spojite kamkorder sa uređajem
za snimanje diska koji je kompatibilan sa HD
(high definition) kvalitetom slike video zapisa,
kao što je Sony DVD snimač. Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja sa kojima
spajate kamkorder.
 Napomene
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 13).
➇ Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
1
2
Spojite mrežni adapter i kabl
napajanja na DC IN priključnicu
kamkordera te u zidnu utičnicu
(str. 13).
Uključite kamkorder i spojite DVD
snimač itd. na kamkorder pomoću
ugrađenog USB kabla.
Na kamkorderu se prikazuje meni
[USB Select].
50
➇ Ako se meni [USB SELECT] ne prikaže,
dodirnite Ű (MENU) t [Setup] t
[‫( פ‬Connection)] t [USB Connect].
3
Dodirnite [USB Connect] na ekranu
kamkordera.
➇ Prikazani mediji za snimanje razlikuju se
zavisno od modela.
4
Snimite video zapise pomoću
spojenog uređaja.
➇ Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu
uređaja sa kojima spajate kamkorder.
5
6
Nakon završetka postupka, dodirnite Ų t ű na ekranu
kamkordera.
Kreiranje diska sa
standard definition
(STD) kvalitetom slike
pomoću rekordera i sl.
Možete kopirati snimke koji se reprodukuju na kamkorderu na disk ili video kasetu
spajanjem kamkordera na rekorder za snimanje
diskova, Sony DVD snimača koji nije
DVDirect Express i sl. preko A/V spojnog
kabla. Spojite uređaje na način A ili B.
Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu
uređaja sa kojima spajate kamkorder.
 Napomene
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 13).
➇ Sony DVD snimač možda nije dostupan u nekim
državama/regijama.
➇ Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom
slike će se kopirati u standard definition (STD)
kvalitetu.
Odspojite USB kabl.
51
A/V Remote priključnica
2
Spojite kamkorder sa uređajem
za snimanje (snimač diskova i sl.)
pomoću A/V spojnog kabla A
(priložen) ili A/V spojnog kabla
sa S VIDEO B (opcija).
➇ Spojite kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
Ulaz
S VIDEO
3
VIDEO
➇ Detalje potražite u uputstvu za upotrebu
uređaja za snimanje.
(žuta)
(bela)
AUDIO
(žuta)
(crvena)
Tok signala
1 A/V spojni kabl (isporučen)
2 A/V spojni kabl sa S VIDEO (opcija)
Upotrebom ovog kabla postižu se
kvalitetnije slike nego sa A/V kablom.
Spojite beli i crveni priključak (levi i
desni audio) i S VIDEO priključak (S
VIDEO kanal) na A/V spojnom kablu
sa S VIDEO kablom. Ako spojite samo
S VIDEO priključak, zvuk se neće čuti.
Spajanje žutog priključka (video) nije
potrebno.
1
Umetnite medij za snimanje u
uređaj za snimanje.
➇ Ako uređaj za snimanje ima preklopku
za odabir izvora, podesite je u položaj za
prijem signala.
52
Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za
snimanje.
4
Kad je presnimavanje završeno,
zaustavite uređaj za snimanje i
nakon toga kamkorder.
 Napomene
➇ S obzirom da se kopiranje vrši u analognom
modu, kvalitet slike može se smanjiti.
➇ Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene
HDMI kablom.
➇ Za kopiranje informacija o datumu/vremenu,
podataka o kamkorderu te koordinata (HDRCX360VE/PJ30VE), dodirnite Ű (MENU)
t [Setup] t [ (Playback Settings)] t
[Data Code] t željeno podešenje t ű.
➇ Ako je format slike na uređaju za prikaz (TV i sl.)
4:3, dodirnite Ű (MENU) t [Setup] t
[‫( פ‬Connection)] t [TV Type] t [4:3] t
ű.
➇ Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak
A/V spojnog kabla u video ulaznu priključnicu
i beli (levi kanal) ili crveni priključak (desni
kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
Lično podešavanje kamkordera
Upotreba menija
Pomoću menija možete maksimalno iskoristiti sve prednosti ovog kamkordera.
Kamkorder ima razne opcije pod svakom od šest kategorija menija.
Shooting Mode (Opcije za odabir načina snimanja) t str. 54
Camera/Mic (Opcije za podešavanje snimanja) t str. 54
Image Quality/Size (Opcije za podešavanje kvaliteta ili veličine slike) t str. 55
Playback Function (Opcije za reprodukciju) t str. 55
Edit/Copy (Opcije za editovanje) t str. 55
Setup (Ostale opcije za podešavanje) t str. 55
Upravljanje menijima
Sledite niže navedene postupke za podešavanje opcija menija.
Meniji [Camera/Mic] i [Setup] imaju podkategorije. Dodirnite ikonu podkategorije za njihov
prikaz.
Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.
 Napomene
➇ Zavisno od uslova snimanja ili reprodukcije, neke opcije menija možda se neće moći podesiti.
➇ Dodirnite Ų za završavanje podešavanja menija ili za povratak na prethodni meni.
53
Liste menija
Shooting Mode
Movie .......................................... Snimanje video zapisa.
Photo........................................... Snimanje fotografija.
Smth Slw REC ........................... Usporeno snima objekte koji se brzo kreću.
Golf Shot .................................... Deli dve sekunde brzog pokreta u sličice koje se zatim snimaju kao
video zapis i fotografije.
Camera/Mic
‫( ס‬Ručne postavke)
White Balance ................ Podešava ravnotežu boje u skladu sa svetlinom okruženja u kojem se snima.
Spot Meter/Fcs............... Podešavanje svetline i oštrine odabranog objekta istovremeno.
Spot Meter....................... Podešavanje svetline slike prema objektu koji se dodirne na ekranu.
Spot Focus ....................... Izoštravanje objekta koji se dodirne na ekranu.
Exposure .......................... Podešavanje svetline video zapisa i fotografija.
Focus ................................. Ručno izoštravanje.
Low Lux ............................ Snimanje sjajnih slika u boji na tamnim mestima.
‫( ע‬Postavke kamkordera)
Scene Selection ............. Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu sa vrstom scene, kao što
je snimanje noću ili na plaži.
u Fader ........................... Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
f Self-Timer ................. Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
Tele Macro ....................... Snimanje izoštrenog objekta i neoštre pozadine.
u SteadyShot ............... Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju video zapisa.
f SteadyShot .............. Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju fotografija.
Digital Zoom ................... Odabir maksimalnog nivoa zuma za digitalno zumiranje nakon prelaska
nivoa zuma.
Conversion Lens ............ Odabir vrste pričvršćenog objektiva za konverziju (opcija). Optimizovanje
funkcije SteadyShot i izoštravanje u skladu sa pričvršćenim objektivom.
Auto Back Light ............. Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvetljenih od pozadi.
G (Lica)
Face Detection ............... Automatsko podešavanje kvaliteta slike kod prepoznavanja lica.
Smile Shutter .................. Automatsko snimanje kad se prepozna osmeh.
Smile Sensitivity ............ Podešava osetljivost funkcije smile shutter kod prepoznavanja osmeha.
( (Blic)
Flash*1 ............................... Podešavanje načina aktivacije blica.
Flash Level*1.................... Podešavanje svetline blica.
Red Eye Reduction*1 .... Sprečavanje efekta crvenih očiju pri snimanju sa blicom.
m (Mikrofon)
Blt-in Zoom Mic ............. Snima video zapise uz živopisan zvuk u skladu sa položajem zuma.
Wind Noise Reduct. ...... Smanjuje buku od vetra.
Audio Mode .................... Podešavanje formata za snimanje zvuka (5.1ch surround/2ch stereo).
Micref Level ..................... Podešavanje glasnoće mikrofona.
54
‫( ף‬Pomoć pri snimanju)
Guide Frame ................... Prikaz okvira koji olakšava horizontalno ili vertikalno poravnavanje objekta.
Display Setting............... Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD ekranu.
Light Bright*1 .................. Podešavanje svetline video svetla.
Audio Level Display...... Prikaz skale nivoa zvuka na LCD ekranu.
Image Quality/Size
u REC Mode ........................... Podešavanje moda snimanja video zapisa. Kod snimanja objekata koji se
brzo kreću preporučuje se visok kvalitet slike.
u Frame Rate ......................... Podešavanje brzine izmene sličica video zapisa.
/Р Setting .................... Podešavanje kvaliteta za snimanje, reprodukciju ili editovanje video zapisa.
u Wide Mode ......................... Odabir odnosa stranica slike kod snimanja video zapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike.
u x.v.Color ............................... Snima širi opseg boja.
f Image Size ......................... Podešavanje veličine fotografije.
Playback Function
Event View ................................. Prikaz menija Event View.
Map View*2 ................................ Prikaz menija Map View.
Highlight Movie ...................... Pokretanje Highlight reprodukcije.
ŝ Scenario ............................... Pokretanje reprodukcije memorisanog Highlight scenaria.
Edit/Copy
Delete.......................................... Brisanje video zapisa ili fotografija.
Protect ........................................ Zaštićuje video zapise ili fotografije od brisanja.
Copy ............................................ Kopiranje snimaka s odabranog ugrađenog medija na umetnutu memorijsku
karticu.
Direct Copy ............................... Kopiranje snimaka sa ugrađenog medija ili memorijske kartice na spoljni
medij.
Setup
‫( כ‬Postavke medija)
Media Select ................... Podešavanje vrste medija za snimanje video zapisa ili fotografija (str. 18).
Media Info........................ Prikaz informacija o mediju za snimanje, kao što je slobodan prostor.
Format............................... Brisanje svih podataka s ugrađenog medija za snimanje ili memorijske kartice.
Repair Img. DB F ............ Popravljanje datoteke sa podacima o snimcima na ugrađenom mediju ili
memorijskoj kartici (str. 59).
File Number .................... Podešavanje načina dodeljivanja brojeva datotekama.
 (Postavke reprodukcije)
Data Code ........................ Podešavanje datuma i vremena.
Volume.............................. Podešavanje glasnoće zvuka pri reprodukciji (str. 29).
55
‫( פ‬Povezivanje)
TV Type ............................. Konverzija signala zavisno od spojenog TV-a (str. 31).
Component ..................... Odaberite kod spajanja kamkordera na TV sa komponentnom ulaznom
priključnicom (str. 32).
HDMI Resolution ........... Odabire rezoluciju izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV
HDMI kablom (opcija).
CTRL FOR HDMI ............. Odaberite da li će se koristiti daljinski upravljač TV-a kad je kamkorder
spojen HDMI kablom (opcija) na TV koji podržava "BRAVIA" Sync.
USB Connect ................... Odabire koja će se vrsta medija na kamkorderu koristiti kad je spojen na
spoljni uređaj putem USB-a.
USB Connect Setting ... Podešava način povezivanja kad je kamkorder spojen na računar ili USB
uređaj.
USB LUN Setting ............ Podešava kamkorder za poboljšavanje kompatibilnosti USB veze ograničavanjem nekih USB funkcija.
Disc Burn .......................... Omogućava memorisanje snimaka na diskove jednim pritiskom tipke.
‫( ל‬Opšte postavke)
Beep ................................... Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.
LCD Brightness............... Podešavanje svetline LCD ekrana.
Your Location*2 .............. Prikazuje trenutnu lokaciju na karti.
GPS Setting*2 .................. Uključivanje ili isključivanje prijema GPS signala.
REC Lamp*1 ..................... Uključenje ili isključenje indikatora snimanja.
Remote Ctrl ..................... Podešavanje ili isključivanje upotrebe daljinskog upravljača.
A. Shut Off ....................... Promena postavke [A. Shut Off] (str. 14).
Power On By LCD .......... Podešavanje ili isključivanje aktiviranja i isključivanja kamkordera otvaranjem
i zatvaranjem LCD ekrana.
Language Setting ......... Podešava jezik menija (str. 17).
Calibration ....................... Kalibracija ekrana osetljivog na dodir.
Battery Info...................... Prikaz informacija o bateriji.
Demo Mode .................... Podešavanje ili isključivanje demo moda.
> (Postavke sata)
Date & Time Setting ..... Podešava opcije [Date & Time], [Summer Time] ili [Date & Time Format]
(str. 15).
Area Setting .................... Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 15).
Auto Clock ADJ *2.......... Odabir da li će kamkorder podešavati tačno vreme automatski iz GPS
signala ili ne.
Auto Area ADJ*2............. Odabir da li će kamkorder izračunavati vremensku razliku automatski
putem podataka o trenutnom području iz GPS signala ili ne.
*1 HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
*2 HDR-CX360VE/PJ30VE
56
Saznajte detalje iz
priručnika "Handycam"
Handbook
Priručnik "Handycam" Handbook je
korisnički priručnik koji možete čitati na
ekranu računara. "Handycam" Handbook
je predviđen za čitanje ako želite saznati
više o rukovanju kamkorderom.
1
Za instaliranje priručnika
"Handycam" Handbook na računar
sa sistemom Windows, stavite
priloženi CD-ROM disk u pogon
računara.
Prikazuje se meni za instalaciju.
➇ Ako se meni ne prikaže, kliknite na
[Start] t [Computer] (u Windows XP,
[My Computer]) i zatim dvaput kliknite
[SONYPMB(E:)](CD- ROM)* t
[install. exe].
* Nazivi pogona (kao što je (E:)) zavise
od računara.
2
3
Kako biste otvorili "Handycam" Handbook,
dvaput kliknite na ikonu prečice na ekranu
računara.
➇ Ako upotrebljavate Macintosh, otvorite folder
[Handbook] – [GB] na CD-ROM disku i zatim
kopirajte [Handbook.pdf].
➇ Za čitanje "Handycam" Handbook priručnika
potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran
na vaš računar, možete ga preuzeti na Adobe
Systems stranici:
http://www.adobe.com/
➇ Pogledajte "PMB Help" za detalje o priloženom
softveru "PMB" (str. 36).
Kliknite na [Handbook].
Kliknite na željeni jezik i naziv
modela vašeg kamkordera t
[Install] i sledite uputstvo na
ekranu za instaliranje "Handycam"
Handbooka.
➇ Model kamkordera naznačen je na njegovoj
donjoj strani.
57
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema
Ako naiđete na probleme pri upotrebi kamkordera, postupite prema uputstvu iz sledećih
koraka.
1 Proverite listu (str. 58 – 60) te pregledajte kamkorder.
2 Odspojite izvor napajanja, ponovo
ga spojite nakon otprilike 1 minute i
uključite kamkorder.
3 Pritisnite RESET (str. 72) šiljatim predmetom i uključite kamkorder.
Ako pritisnete RESET, resetovaće se
sve postavke, uključujući tačno vreme.
4 Obratite se Sony prodavcu ili
ovlašćenom Sony servisu.
➇ Možda će trebati formatirati ili zameniti
ugrađenu memoriju (HDR-CX160E/CX180E)
kamkordera, zavisno od vrste problema. Ako se
to dogodi, podaci snimljeni u ugrađenu memoriju će se obrisati. Obavezno presnimite podatke
iz ugrađene memorije na drugi medij (napravite
sigurnosnu kopiju) pre slanja kamkordera na
popravku. Proizvođač neće nadoknaditi bilo
kakav gubitak podataka iz ugrađene memorije.
➇ Tokom popravke serviseri će možda proveriti
minimalan sadržaj podataka memorisanih u ugrađenu memoriju kako bi istražili problem. Ipak,
Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati vaše
podatke.
➇ Pogledajte priručnik "Handycam" Handbook
(str. 57) za detalje o simptomima kamkordera i
"PMB Help" (str. 39) o načinu spajanja kamkordera sa računarom.
Napajanje se ne uključuje.
➇ Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 11).
➇ Spojite utikač mrežnog adaptera u zidnu utičnicu
(str. 13).
58
Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje
uključeno.
➇ Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder
bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
➇ Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili
skinite bateriju te ih ponovo spojite nakon približno jednog minuta. Ako kamkorder i dalje
ne radi, pritisnite tipku RESET (str. 72) šiljatim
predmetom. (Ako pritisnete RESET, resetovaće se sve postavke, uključujući tačno vreme.)
➇ Temperatura kamkordera je vrlo visoka. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vreme na
hladnom mestu.
➇ Temperatura kamkordera je vrlo niska. Ostavite
kamkorder uključen. Ako ni dalje ne možete
rukovati kamkorderom, isključite ga i odnesite
na toplo mesto. Ostavite kamkorder tamo neko
vreme, zatim ga uključite.
Kamkorder se zagreva.
➇ Kamkorder se može zagrejati tokom upotrebe.
Pojava nije kvar.
Napajanje se odjednom isključi.
➇ Upotrebite mrežni adapter (str. 13).
➇ Ponovo uključite napajanje.
➇ Napunite bateriju (str. 11).
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne
snima se slika.
➇ Pritisnite MODE za uključivanje indikatora
u (video zapis) ili v (fotografija).
➇ Kamkorder memoriše sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vreme ne
može se snimiti nova slika.
➇ Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 34).
➇ Ukupan broj video zapisa ili fotografija prelazi
kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 61).
Obrišite nepotrebne slike (str. 34).
Snimanje se zaustavlja.
C:04:ss
➇ Temperatura kamkordera je vrlo visoka/niska.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vreme
na hladnom/toplom mestu.
➇ Baterija nije "InfoLITHIUM" serije V. Upotrebite
"InfoLITHIUM" bateriju (serije V) (str. 11).
➇ Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera u priključnicu na kamkorderu (str. 11).
"PMB" se ne može instalirati.
➇ Proverite okruženje računara ili postupak
instalacije za "PMB" (str. 36).
C:06:ss
➇ Temperatura baterije je visoka. Zamenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.
"PMB" ne radi pravilno.
➇ Zatvorite "PMB" i restartujte računar.
C:13:ss / C:32:ss
Računar ne prepoznaje kamkorder.
➇ Odspojite napajanje. Ponovo ga spojite i
rukujte kamkorderom.
➇ Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice na
računaru, osim tastature, miša i kamkordera.
➇ Odspojite USB kabl iz računara i kamkordera,
restartujte računar i zatim odgovarajućim
redom ponovo spojite računar i kamkorder.
➇ Ako su na spoljne uređaje istovremeno spojeni
ugrađeni i drugi USB kabl (koji je spojen na
USB priključnicu kamkordera), odspojite onaj
koji nije spojen na računar.
Dijagnostički prikaz i indikatori
upozorenja
Ako se na LCD ekranu pojave indikatori,
proverite sledeće.
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što
ste ga pokušali rešiti nekoliko puta, obratite
se Sony predstavniku ili ovlašćenom servisu.
U tom slučaju navedite sve brojeve kodova
grešaka koji počinju sa C ili E pri kontaktu.
E:ss:ss
➇ Primenite korake od 2 na str. 58.
E
➇ Napon baterije je nizak.
mœ
➇ Temperatura baterije je visoka. Zamenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.
e
➇ Nije umetnuta memorijska kartica (str. 19).
➇ Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog
prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne
snimke (str. 34) ili formatirajte memorijsku
karticu nakon što prebacite snimke na drugi
medij.
➇ Datoteka sa podacima o snimcima je oštećena.
Proverite datoteku sa podacima o snimcima
dodirom na Ű (MENU) t [Setup] t
[‫( כ‬Media Settings)] t [Repair Img. DB F.]
t medij za snimanje.
c
➇ Memorijska kartica je oštećena. Formatirajte
memorijsku karticu u kamkorderu (str. 55).
59
Vreme snimanja video
zapisa/broj fotografija
koje se mogu snimiti
f
➇ Umetnuta je nekompatibilna memorijska
kartica (str. 19).
"HD" označava high definition (HD)
kvalitet slike, a "STD" označava standard
definition (SD) kvalitet slike
s➇ Memorijska kartica je zaštićena od snimanja.
➇ Pristup memorijskoj kartici je ograničen na
drugom uređaju.
Očekivano vreme snimanja i
reprodukcije za različite baterije
Vreme snimanja
(
➇ Nešto nije u redu sa blicom (HDR-CX360E/
CX360VE/PJ30E/PJ30VE).
Približno raspoloživo vreme kod potpuno
napunjene baterije.
HDR-CX360E/CX360VE
➇ Nema dovoljno svetla. Koristite blic
(HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).
➇ Kamkorder je nestabilan. Držite ga mirno
pomoću obe ruke. Imajte na umu da indikator
upozorenja na podrhtavanje neće nestati.
v
➇ Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 34).
➇ Tokom procesiranja nije moguće snimati fotografije. Sačekajte trenutak i zatim snimajte.
➇ Kad je [u REC MODE] podešen na [Highest
Quality ] or [50p Quality ], nije moguće
snimati fotografije istovremeno sa video
zapisima.
Međutim, ako je [u Frame Rate] podešeno
na [25p] (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/
PJ30VE), ne možete snimati fotografije dok
je kamkorder u pripravnom stanju snimanja
video zapisa.
(jedinica: minuta)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50
(priložena)
NP-FV70
NP-FV100
Vreme kontinuiranog
snimanja
HD STD
130
140
270
535
290
580
Tipično vreme
snimanja
HD STD
65
70
135
265
145
290
HDR-PJ10E
(jedinica: minuta)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50
(priložena)
NP-FV70
NP-FV100
Vreme kontinuiranog
snimanja
HD STD
145
155
300
600
325
650
Tipično vreme
snimanja
HD STD
70
75
150
300
160
325
HDR-PJ30E/PJ30VE
(jedinica: minuta)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50
(priložena)
NP-FV70
NP-FV100
60
Vreme kontinuiranog
snimanja
HD STD
125
135
260
515
280
555
Tipično vreme
snimanja
HD STD
60
65
130
255
140
275
➇ Svako vreme snimanja izmereno je kad
kamkorder snima high definition (HD) video
zapise s opcijom [u REC MODE] podešenom
na [Standard y].
➇ Tipično vreme snimanja označava vreme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, promenu
indikatora MODE i zumiranje.
➇ Vreme izmereno sa kamkorderom na 25°C.
Preporučuje se 10°C do 30°C.
➇ Vreme snimanja i reprodukcije biće kraće kod
upotrebe kamkordera na niskim temperaturama.
➇ Vreme snimanja i reprodukcije se skraćuje zavisno
od uslova u kojima se kamkorder upotrebljava.
Vreme reprodukcije
Približno raspoloživo vreme kod potpuno
napunjene baterije.
HDR-CX360E/CX360VE
(jedinica: minuta)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50 (priložena)
NP-FV70
NP-FV100
HD
165
345
680
STD
180
375
745
HDR-PJ10E
(jedinica: minuta)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50 (priložena)
NP-FV70
NP-FV100
HD
170
355
710
STD
180
375
745
HDR-PJ30E/PJ30VE
Ugrađeni medij za snimanje
HDR-CX360E/CX360VE
Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike u
h (sati) i min (minuta)
Mod snimanja
[50p Quality
]
[Highest
Quality ]
[High Quality
]
[Standard y]
[Long Time
2] (5.1ch)*
[Long Time
2] (2ch)*
Vreme snimanja
HDR-CX360VE
HDR-CX360E
2 h 35 min
2 h 30 min
(2 h 35 min) (2 h 30 min)
3 h 5 min
3 h 0 min
(3 h 5 min)
(3 h 0 min)
4 h 10 min
4 h 5 min
(4 h 10 min)
(4 h 5 min)
7 h 25 min
7 h 15 min
(5 h 35 min) (5 h 30 min)
12 h 50 min 12 h 30 min
(10 h 30 min) (10 h 15 min)
13 h 15 min 12 h 55 min
(10 h 50 min) (10 h 35 min)
Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike
u h (sati) i min (minuta)
Mod snimanja
HD
155
325
650
STD
170
355
710
Vreme snimanja
HDR-CX360VE
7 h 30 min
(6 h 55 min)
[Standard y]
(5.1ch)*
HDR-CX360E
7 h 40 min
(7 h 5 min)
[Standard y]
(2ch)*
7 h 55 min
(7 h 15 min)
7 h 40 min
(7 h 5 min)
HDR-PJ10E
Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike u
h (sati) i min (minuta)
Mod snimanja
(jedinica: minuta)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50 (priložena)
NP-FV70
NP-FV100
Očekivano vreme snimanja videa
[50p Quality ]
[Highest Quality
]
Vreme snimanja
1 h 15 min
(1 h 15 min)
1 h 30 min
(1 h 30 min)
[High Quality
61
Vreme snimanja
Mod snimanja
6 h 15 min
(5 h 5 min)
6 h 25 min
(5 h 15 min)
[Long Time 2]
(5.1ch)*
[Long Time 2]
(2ch)*
Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike
u h (sati) i min (minuta)
Vreme snimanja
Mod snimanja
[Standard y]
(5.1ch)*
3 h 45 min
(3 h 25 min)
[Standard y]
(2ch)*
3 h 50 min
(3 h 30 min)
HDR-PJ30E/PJ30VE
Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike u
h (sati) i min (minuta)
Mod snimanja
[50p Quality
]
[Highest
Quality ]
[High Quality
]
[Standard y]
[Long Time
2] (5.1ch)*
[Long Time
2] (2ch)*
Vreme snimanja
HDR-PJ30VE
HDR-PJ30E
2 h 35 min
2 h 30 min
(2 h 35 min) (2 h 30 min)
3 h 5 min
3 h 0 min
(3 h 5 min)
(3 h 0 min)
4 h 10 min
4 h 5 min
(4 h 10 min)
(4 h 5 min)
7 h 25 min
7 h 15 min
(5 h 35 min) (5 h 30 min)
12 h 50 min 12 h 30 min
(10 h 30 min) (10 h 15 min)
13 h 15 min 12 h 55 min
(10 h 50 min) (10 h 35 min)
Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike
u h (sati) i min (minuta)
Mod snimanja
Vreme snimanja
HDR-PJ30VE
7 h 30 min
(6 h 55 min)
[Standard y]
(5.1ch)*
HDR-PJ30E
7 h 40 min
(7 h 5 min)
[Standard y]
(2ch)*
7 h 55 min
(7 h 15 min)
7 h 40 min
(7 h 5 min)
* Format snimanja zvuka možete promeniti
pomoću [Audio Mode] (str. 54).
62
 Napomene
➇ Broj u zagradi ( ) je minimalno vreme snimanja.
 Saveti
➇ U playlistu možete dodati maksimalno 3999
video zapisa sa high definition (HD) kvalitetom
slike ili 9999 video zapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike.
➇ Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za
video zapise iznosi oko 13 sati.
➇ Ako želite snimati sve do maksimalnog vremena
snimanja koje je navedeno u tablici, trebate obrisati demo video zapis na vašem kamkorderu.
➇ Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable Bit
Rate) format za automatsko podešavanje kvaliteta
slike u skladu sa scenom koja se snima. Ova tehnologija uzrokuje odstupanje vremena snimanja
na mediju. Video zapisi sa brzim pokretima i složenim slikama snimaju se uz veću brzinu prenosa
i tako se smanjuje ukupno raspoloživo vreme
snimanja.
Memorijska kartica
High definition (HD) kvalitet slike



y
2
5.1ch*
2
2ch*
2 GB
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(15)
40
(35)
45
(35)
4 GB
15
(15)
20
(20)
25
(25)
50
(40)
90
(70)
90
(75)
(jedinica: minuta)
16 GB 32 GB
8 GB
35
(35)
40
(40)
60
(60)
105
(80)
180
(150)
190
(155)
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
370
(300)
380
(310)
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
745
(610)
770
(630)
Standard definition (STD) kvalitet slike
y
5.1ch*
y
2ch*
2 GB
25
(20)
25
(25)
4 GB
50
(50)
55
(50)
(jedinica: minuta)
8 GB
16 GB 32 GB
110
220
445
(100) (205) (410)
110
225
460
(100) (210) (420)
* Format snimanja zvuka možete promeniti
pomoću [Audio Mode] (str. 54).
 Napomene
➇ Vreme snimanja može se razlikovati zavisno od
uslova snimanja i vrste objekta te modovima
[u REC MODE] i [u Frame Rate] (str. 55).
➇ Broj u zagradi ( ) je minimalno vreme snimanja.
Očekivani broj fotografija koje se
mogu snimiti
Ugrađeni medij za snimanje
Možete snimiti najviše 40.000 fotografija.
Memorijska kartica
HDR-PJ10E
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
} 3.3M

HDR-CX360E/
CX360VE/PJ30E/
PJ30VE
} 7.1M

1300
2600
5300
10500
21000
560
1100
2250
4550
9200
➇ Odabrana veličina slike je primenjiva dok
svetli indikator v (fotografija).
➇ Navedeni broj fotografija koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu odnosi se na najveću
veličinu fotografije na kamkorderu. Stvaran broj
fotografija koje se mogu snimit prikazuje se na
LCD ekranu tokom snimanja (str. 70).
➇ Broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu može se menjati zavisno od uslova
snimanja.
 Napomene
➇ Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sistem procesiranja slike (BIONZ) omogućuju rezoluciju
fotografije prema opisanim vrednostima.
 Saveti
➇ Za snimanje fotografija možete takođe koristiti
memorijsku karticu kapaciteta ispod 1 GB.
➇ Sledeća lista pokazuje brzinu bita, rezoluciju
te odnos širine i visine slika za svaki način
snimanja (video zapisi + zvuk i sl.).
– High definition (HD) kvalitet slike:
PS: Maks. 28 Mbps 1920 T 1080/16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1920 T 1080/16:9
FH: Približno 17 Mbps (prosečno) 1920 T
1080 piksela/16:9
HQ: Približno 9 Mbps (prosečno) 1440 T
1080 piksela/16:9
LP: Približno 5 Mbps (prosečno) 1440 T 1080
piksela/16:9
– Standard definition (STD) kvalitet slike:
HQ: Približno 9 Mbps (prosečno) 720 T 576
piksela/16:9, 4:3
➇ Rezolucija te odnos širine i visine za fotografije.
– Mod snimanja fotografija:
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
3072 T 2304 tačaka/4:3
3072 T 1728 tačaka/16:9
1600 T 1200 tačaka/4:3
640 T 480 tačaka/4:3
HDR-PJ10E
2112 T 1584 tačaka/4:3
2112 T 1188 tačaka/16:9
1600 T 1200 tačaka/4:3
640 T 480 tačaka/4:3
– Funkcija Dual Recording:
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
3072 T 1728 tačaka/16:9
2304 T 1728 tačaka/4:3
HDR-PJ10E
2304 T 1296 tačaka/16:9
1728 T 1296 tačaka/4:3
– Snimanje fotografije iz video zapisa:
1920 T 1080 tačaka/16:9
640 T 360 tačaka/16:9
640 T 480 tačaka/4:3
63
Mere opreza
Upotreba i održavanje
➇ Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sledećim mestima:
– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu temperaturi preko 60°C na primer na direktnom
suncu, u blizini grejalica ili u vozilu parkiranom
na suncu. Može doći do kvara ili deformacije.
– U blizini jakih magnetnih polja ili mehaničkih
vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
– U blizini jakih radio talasa ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
– U blizini AM prijemnika ili drugih video
uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
– Na peščanoj plaži ili mestima sa puno prašine.
Ako pesak ili prašina uđu u kamkorder, može
doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu
popraviti.
➇ Kamkorder se napaja na jednosmerni napon 6,8 V/
7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
➇ Za napajanje na jednosmerni ili naizmenični napon upotrebite opremu navedenu u ovom
uputstvu za upotrebu.
➇ Nemojte dozvoliti da se kamkorder skvasi,
na primer na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder skvasi, može se pokvariti. Ponekad
se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
➇ Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
tečnost, odspojite kamkorder i odnesite ga na
proveru kod Sony prodavca pre nastavka
upotrebe.
➇ Izbegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, prepravke, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
➇ Držite kamkorder isključenim dok ga ne
upotrebljavate.
➇ Nemojte umotavati kamkorder u peškir i sl. dok
njime rukujete. Tako se može uzrokovati nakupljanje toplote u uređaju.
➇ Kod odspajanja mrežnog kabla, povlačite utikač,
a ne kabl.
➇ Nemojte oštetiti mrežni kabl, na primer tako
da na njega stavite neki težak predmet.
➇ Nemojte upotrebljavati deformisanu ili oštećenu
bateriju.
➇ Metalne kontakte održavajte čistima.
64
➇ Ako procuri elektrolit iz baterije:
– Obratite se Sony prodavcu.
– Isperite ostatke tečnosti koji su možda
dospeli na vašu kožu.
– Ako vam tečnost dospe u oči, isperite ih
obilnom količinom vode i obratite se lekaru.
Ako kamkorder nećete upotrebljavati
duže vreme
➇ Kako biste održali optimalno stanje kamkordera
duže vreme, uključite ga te snimajte i reprodukujte snimke približno jednom mesečno.
➇ Do kraja ispraznite bateriju pre memorisanja.
LCD ekran
➇ Nemojte prejako pritiskati LCD ekran jer se
može oštetiti.
➇ Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mestu, na LCD ekranu se može pojaviti
zaostala slika. Pojava nije kvar.
➇ Tokom upotrebe kamkordera zadnja strana
LCD ekrana se može zagrejati. Pojava nije kvar.
Čišćenje LCD ekrana
➇ Ako se LCD ekran zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savetuje se čišćenje pomoću meke
krpice.
Čišćenje objektiva projektora
(HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
➇ Lagano prebrišite sočivo objektiva mekanom
krpom poput krpe za čišćenje ili maramice za
čišćenje naočara.
➇ Tvrdokorne fleke možete ukloniti mekanom
krpom lagano navlaženom vodom.
➇ Nikad nemojte koristiti rastvor poput alkohola,
benzina ili razređivača; kisela, lužnata ili abrazivna sredstva za čišćenje; ili hemijski tretiranu
krpu za čišćenje jer njima možete oštetiti
površinu sočiva.
Rukovanje kućištem
➇ Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom krpom
lagano natopljenom vodom i zatim ga obrišite
mekom suvom krpom.
➇ Izbegavajte sledeće kako biste izbegli oštećivanje
površine:
– Upotreba hemikalija poput razređivača,
benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata,
insekticida i kreme za sunčanje
– Rukovanje kamkorderom sa navedenim
sredstvima na rukama
– Ostavljanje kućišta u dodiru sa gumom ili
vinilom duže vreme
Postupci
Priključite kamkorder na mrežno napajanje pomoću
priloženog mrežnog adaptera te ostavite LCD
ekran zatvorenim duže od 24 sata.
Napomene o odlaganju ili promeni
vlasnika kamkordera
Čak i ako izbrišete sve video zapise i fotografije ili
primenite [Format], podaci sa ugrađenog medija
za snimanje se možda neće potpuno izbrisati.
Ako kamkorder predajete drugom vlasniku,
savetujemo izvršavanje funkcije [Empty] (Pogledajte "Saznajte detalje iz priručnika "Handycam"
Handbook" na str. 57.).
Održavanje i čuvanje objektiva
➇ Obrišite površinu sočiva objektiva mekom
krpom u sledećim slučajevima:
– Ako se na površini sočiva nalaze otisci prstiju
– Na toplim ili vlažnim mestima
– Ako je objektiv bio izložen slanom vazduhu
uz morsku obalu
➇ Smestite u dobro provetrenoj prostoriji sa malo
zaprljanja ili prašine.
➇ Kako biste sprečili pojavu buđi, povremeno
očistite objektiv na opisan način.
Punjenje ugrađene punjive baterije
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja
omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih
postavki čak i dok je kamkorder isključen. Ugrađena
punjiva baterija se uvek puni dok je kamkorder
spojen na mrežno napajanje preko mrežnog adaptera ili dok je spojena baterija. Ugrađena baterija
će se potpuno isprazniti nakon približno 3 meseca
ako se kamkorder uopšte ne upotrebljava. Kamkorder upotrebljavajte nakon punjenja ugrađene punjive
baterije. Ipak, čak i ako ugrađena baterija nije napunjena, to neće uticati na rad kamkordera ako
ne snimate datum.
65
Tehnički podaci
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako je ne koristite
pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati
u vatru.
➇ Kad litijumska baterija oslabi, daljinski upravljač
možda neće raditi pravilno ili mu se može smanjiti domet. U tom slučaju zamenite istrošenu
bateriju novom Sony litijumskom baterijom
CR2025. Upotreba druge baterije može uzrokovati požar ili eksploziju.
Sistem
Format signala: PAL boja, CCIR standardi HDTV
1080/50i, 1080/50p specifikacije
Format snimanja video zapisa:
HD: kompatibilnost sa MPEG-4 AVC/H.264
AVCHD formatom (1080 50p/originalni format)
STD: MPEG2-PS
Sistem snimanja zvuka
Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Format datoteke fotografija
DCF Ver.2.0 kompatibilno
Exif Ver.2.3 kompatibilno
MPF Baseline kompatibilno
Mediji za snimanje (video zapis/fotografija)
Ugrađena memorija
HDR-PJ10E: 16 GB
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
32GB
"Memory Stick PRO Duo" medij
SD kartica (klasa 4 ili viša)
Kod merenja kapaciteta medija, 1 GB označava
1 milijardu bajtova, od čega se deo upotrebljava
za upravljanje sistemom i/ili aplikativne
datoteke.
Kapacitet dostupan korisniku je naveden u
nastavku.
HDR-PJ10E:
približno 15,9 GB
HDR-CX360E/PJ30E:
približno 31,9 GB
HDR-CX360VE/PJ30VE:
približno 31,1 GB
Senzor slike:
HDR-PJ10E:
4,5 mm (tip 1/4) CMOS senzor
Rezolucija (fotografije, 4:3):
Maks. 3,3 megapiksela*1 (2112 T 1584)
Ukupno: Približno 4.200.000 piksela
Efektivno (video zapis, 16:9) *2:
Približno 1.490.000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 1.250.000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 1.670.000 piksela
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
4,5 mm (tip 1/4) CMOS senzor
Rezolucija (fotografije, 4:3):
Maks. 7,1 megapiksela*1 (3072 T 2304)
Ukupno: Približno 4.200.000 piksela
Efektivno (video zapis, 16:9):
Približno 2.650.000 piksela*2
66
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 2.650.000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 3.540.000 piksela
Objektiv: G Lens
HDR-PJ10E:
30 T (optički)*2, 42 T (prošireni)*3, 350 T
(digitalni)
Promer filtera: 37 mm
F1,8 ~ 3,4
Žižna daljina:
f=2,1 ~ 63 mm
Kod pretvaranja u format 35 mm
Za video zapise *2: 29,8 mm ~ 894 mm (16:9)
Za fotografije: 29,8 mm ~ 894 mm (4:3)
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
12 T (optički)*2, 17 T (prošireni)*3, 160 T
(digitalni)
Promer filtera: 30 mm
F1,8 ~ 3,4
Žižna daljina:
f=2,9 mm ~ 34,8 mm
Kod pretvaranja u format 35 mm
Za video zapise*2: 29,8 mm ~ 357,6 mm (16:9)
Za fotografije: 27,4 ~ 328,8 mm (4:3)
Temperatura boje: [Auto], [One Push], [Indoor]
(3 200 K), [Outdoor] (5 800 K)
Minimalno osvetljenje
11 lx (luksa) (standardna postavka, brzina zatvarača
1/50 s)
3 lx (luksa) ([Low Lux] podešeno na [ON], brzina
zatvarača 1/25 s)
*1 Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sistem procesiranja slike (BIONZ) omogućuju
rezoluciju fotografije prema opisanim
vrednostima.
2
* [u SteadyShot] je podešen na [Standard]
ili [Off].
*3 [u SteadyShot] je podešen na [Active].
Ulazne i izlazne priključnice
A/V Remote priključnica: Komponentna video i
audio izlazna priključnica
HDMI OUT priključnica: HDMI minipriključnica
USB priključnica: mini-AB/tip A (ugrađeni USB)
(samo izlaz)
Priključnica za slušalice: Stereo minipriključnica
(φ 3,5 mm)
MIC ulazna priključnica: Stereo minipriključnica
(φ 3,5 mm)
LCD ekran
Slika: 7,5 cm (tip 3,0; format 16:9)
Ukupan broj piksela: 230.400 (960 T 240)
Projektor (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
Tip projekcije: DLP
Izvor svetla: LED(R/G/B)
Focus: Manual
Veličina slike: tip 10 ~ tip 60
Domet: Približno 0,5 m ~ 3 m
Reprodukcija boja: Približno 16.700.000
Svetlina *: Maks. 10 lumena
Odnos kontrasta: 1500:1
Rezolucija (izlazna): nHD (640 T 360)
Vreme kontinuirane projekcije (pri upotrebi
isporučene baterije): Približno 1,5 h
* Tehnički podaci o svetlini navedeni ovde
predstavljaju prosečnu vrednost za ovaj
kamkorder u vreme isporuke i naznačeni su u
obliku propisanom za projektore standardom
JIS X 6911:2003. Način i uslovi merenja zasnivaju se na Dodatku 2 tog standarda.
Opšte
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V
(mrežni adapter)
USB punjenje: DC 5 V, 500 mA
Prosečna potrošnja:
Tokom snimanja, uz upotrebu LCD ekrana
na normalnoj svetlini:
HDR-CX360E/360VE:
HD: 2,9 W STD: 2,7 W
HDR-PJ10E
HD: 2,6 W STD: 2,4 W
HDR-PJ30E/PJ30VE:
HD: 3 W STD: 2,8 W
Radna temperatura: Od 0° do 40°
Temperatura skladištenja: Od –20°C do 60°C
Dimenzije (približno)
HDR-CX360E/CX360VE:
54,5 mm T 64,5 mm T 116,5 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire
54,5 mm T 64,5 mm T 128 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire, sa postavljenom
priloženom baterijom
HDR-PJ10E:
58,5 mm T 64,5 mm T 116,5 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire
58,5 mm T 64,5 mm T 128 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire, s postavljenom
priloženom baterijom
67
HDR-PJ30E/PJ30VE:
58,5 mm T 64,5 mm T 116,5 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire
58,5 mm T 64,5 mm T 128 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire, sa postavljenom
priloženom baterijom
Masa (približno)
HDR-CX360E/PJ10E:
310 g samo glavni uređaj
365 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HDR-CX360VE:
335 g samo glavni uređaj
385 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HDR-PJ30E:
320 g samo glavni uređaj
370 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HDR-PJ30VE:
340 g samo glavni uređaj
395 g uključujući priloženu punjivu bateriju
Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D
Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Struja: 0,35 A – 0,18 A
Potrošnja: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V*
Radna temperatura: Od 0° do 40°
Temperatura skladištenja: Od –20°C do 60°C
Dimenzije (približno): 48 mm T 29 mm T 81 mm
(š/v/d) bez delova koji vire
Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabla
* Pogledajte nalepnicu na mrežnom adapteru za
ostale podatke.
Punjiva baterija NP-FV50
Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 6,8 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 2,1 A
Kapacitet
Tipičan: 7 Wh (1.030 mAh)
Minimalan: 6,6 Wh (980 mAh)
Tip: Litijum-jonska
Dizajn i tehničke funkcije kamkordera i pribora
podložni su promenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne
štamparske greške.
➇ Proizvedeno uz licencu kompanije Dolby
Laboratories.
68
Zaštitni znakovi
➇ "Handycam" i
su zaštitni
znakovi kompanije Sony Corporation.
➇ "AVCHD" i logotip "AVCHD" su zaštićeni znakovi
kompanije Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
", "Memory Stick Duo",
➇ "Memory Stick", "
"
", "Memory Stick PRO Duo",
", "Memory Stick
"
PRO-HG Duo", "
",
"MagicGate", "
", "MagicGate
Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick
Duo" su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi kompanije Sony Corporation.
➇ "InfoLITHIUM" je zaštitni znak kompanije
Sony Corporation.
➇ "x.v.Colour" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
➇ "BIONZ" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
➇
➇
➇
➇
➇
➇
➇
➇
➇
➇
➇
je registrovani zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
"BRAVIA" je registrovani zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
"DVDirect" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
"Blu-ray Disc" i logo su zaštićeni znakovi.
Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi kompanije HDMI Licensing
LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama.
Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX su
registrovani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi
kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili
drugim zemljama.
Macintosh i Mac OS su registrovani zaštitni
znakovi kompanije Apple Inc. u SAD-u i ostalim
državama.
Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi
ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Intel
Corporation ili njenih predstavnika u SAD-u i
ostalim državama.
"=" i "PlayStation" su registrovani zaštitni znak
kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su
registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
kompanije Adobe Systems Incorporated u SAD-u
i/ili ostalim državama.
➇ "NAVTEQ" i logo "NAVTEQ Maps" su zaštitni
znakovi kompanije NAVTEQ u SAD-u i ostalim
državama.
➇ Logotip SDXC je zaštićeni znak kompanije
SD-3C, LLC.
➇ MultiMediaCard je zaštitni znak kompanije
MultiMediaCard Association.
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu
biti zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi
™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u ovom
priručniku.
Svoj PlayStation 3 možete dodatno nadograditi
tako da preuzmete aplikaciju za PlayStation 3 iz
PlayStation prodavnice (ako je dostupna).
Aplikacija za PlayStation 3 zahteva korisnički
račun na PlayStation Networku i preuzimanje
aplikacije.
Raspoloživo u regijama u kojima je dostupna
PlayStation prodavnica.
69
Kratak pregled
Indikatori na ekranu
U sredini
U sredini
Levo
Desno
Indikator
Značenje
[STBY]/[REC]
s
Status snimanja
Aktiviran slide show
Ee
v mœ
N
Dole
Levo
Ű
Tipka MENU
Self-timer snimanje
 50i y
Status triangulacije GPS-a
Video svetlo
60min Ƹ
u Wide mod
Fader
Ks
9Rm

4Y5
ED
70
Indikator
Značenje
5
[Face Detection] podešen
na [Off]
[Smile Shutter] podešen na
[Off]
Ručno izoštravanje
Scene Selection
^nx
c
u
К
Balans beline
45
‫ץ‬
YХ
.45
\ЧЦ
Conversion Lens
SteadyShot isključen
White Balance Shift
Tele Macro
x.v.Color
Odredište
Intelligent Auto (prepoznavanje lica i scene te detekcija
vibracija kamkordera)
Mod reprodukcije
Desno
Indikator
2
Ƽ
О
}
Upozorenje
0:00:00
00Min

~}
9999 ђ b K
9999 ђ b b

100/112
Značenje
Kvalitet snimanja slike
(HD/STD), brzina izmene
slika (50p/50i/25p) i mod
snimanja (PS/FX/FH/HQ/
LP)
Preostalo trajanje baterije
Medij za snimanje/
reprodukciju/editovanje
Brojač (sat:minut:sekunda)
Procenjeno preostalo
vreme snimanja
Veličina fotografije
Približan broj fotografija
za snimanje i veličina
fotografije
Folder za reprodukciju
Video zapis ili fotografija
koja se reprodukuje/
Ukupan broj snimljenih
video zapisa ili fotografija
Dole
Indikator
Značenje
ų
Tipka View Images
Micref Level nizak nivo
#
Wind Noise Reduct.
t
^Ś ^ř
Blt-in Zoom Mic
Audio Mode
Audio Level Display

Low Lux
Delovi i kontrole
Indikator
Značenje
w
-
Spot Meter/Fcs / Spot
Meter / Exposure
Intelligent Auto
Tipka slide showa
Naziv datoteke sa podacima
Zaštićen snimak
( G (+ (–
,
Blic/Smanjenje
efekta crvenih očiju
Ф
_
ђ 101-0005
Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice.
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
➇ Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovde prikazanih.
➇ Zavisno od modela kamkordera, neki indikatori
možda se neće prikazati.
HDR-PJ10E
A Active Interface Shoe
Active Interface Shoe omogućuje napajanje
dodatnog pribora poput video svetla, blica
ili mikrofona. Spojeni pribor se može uključivati ili isključivati tipkom POWER na
kamkorderu.
B Objektiv (G Lens)
C Blic
D Ugrađeni mikrofon
E Senzor daljinskog upravljača
F Indikator snimanja (56)
71
Ovaj indikator svetli crveno tokom snimanja.
Indikator trepće kad je na mediju ostalo još
malo kapaciteta ili kad je baterija slaba.
A Tipka x (View Images) (27)
B Tipka POWER (15)
C Tipka LIGHT (Video Light) (HDR-CX360E/
CX360VE/PJ30E/PJ30VE)
Za uključenje video svetla.
D Tipka PROJECTOR (HDR-PJ10E/PJ30E/
PJ30VE)(30)
E Tipka MODE (22)
F Indikatori u (video zapis)/ v (fotografija)
(22)
G Tipka RESET
A LCD ekran/ekran osetljiv na dodir
Ako zakrenete LCD ekran za 180 stepeni,
možete ga zatvoriti tako da je LCD ekran
okrenut prema spolja. To je praktično kod
reprodukcije.
B Zvučnik
C Projektor (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
D Preklopka za izoštravanje (HDR-PJ10E/
PJ30E/PJ30VE)
72
Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
Pritisnite RESET kako biste resetovali sve
postavke, uključujući i sat.
H Priključnica i (slušalice)
I MIC (PLUG IN POWER) priključnica
J HDMI OUT priključnica (31)
K  (USB) priključnica (44, 47)
A Preklopka zuma
B Tipka PHOTO (24)
C Indikator CHG (punjenje) (HDR-PJ10E),
indikator (/CHG (blic/punjenje)
(HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)
(11)
D Baterija (11)
E Tipka START/STOP (22)
F DC IN priključnica (11)
G A/V Remote priključnica (31)
H Ručni remen (21)
I Ugrađeni USB kabl (12)
J Indikator pristupa za memorijsku karticu
(20)
Dok indikator svetli ili trepće kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
K Otvor za stativ
L Otvor za memorijsku karticu (20)
M Preklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (13)
73
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
© 2011 Sony Corporation
Lista menija se nalazi na
str. 54 do 56.
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising